You are on page 1of 3

Priimek, Ime : _______________________ 18.6.2009 Vpisna št.

: _______________________

Postopki obdelave signalov

1. izpitni rok
1. Signal je sestavljen iz dveh harmoničnih komponent: x(t ) = 2 cos(80πt − π ) + sin(50πt + π ) . 3 4 a. Signal vzorčimo s frekvenco f s = 60 Hz. Določite Nyquist-ovo frekvenco ( f N )! Ali je signal vzorčen 'pravilno' (upoštevajte teorem vzorčenja!)? (10 točk) b. Signal zapišite kot kompleksni eksponentni signal. (10 točk) c. Skicirajte fazorja. (10 točk)

2. Podan je LČN sistem za digitalno obdelavo signalov, ki ga opisuje naslednja diferenčna enačba: y[n] = x[n] − 1 x[n − 1] + x[n − 2] 2 a. Zapišite parametre diferenčne enačbe ak in bk , ter narišite blokovni diagram, ki opisuje dani LČN sistem! (10 točk) b. Izračunajte prevajalno funkcijo danega LČN sistema (prevajalna funkcija je določena z odzivom na enotin impulz!). (10 točk) c. Izračunajte odziv sistema na naslednji vhodni signal: x[n] = 1 ,−1,1,−1 . (10 točk)

[

n =0

]

3. Pri DFT smo dobili podana amplitudni in fazni potek spektra signala. a. Kolikšna je ločljivost ( δ ω ) dane DFT? Koliko harmoničnih komponent sestavlja signal? (10 točk) b. Skicirajte fazorje harmoničnih komponent iz prejšne točke. (10 točk)

A

|X|

ω

Ø
π/2 ω

-π/2

4. Sliko S filtriramo s podanim sitom H.

⎡0 ⎢0 S=⎢ ⎢0 ⎢ ⎣0

0 0 0⎤ 1 1 0⎥ ⎥, 1 1 0⎥ ⎥ 0 0 0⎦

⎡− 1 1⎤ H =⎢ ⎥ ⎣− 1 1⎦

Zapišite filtrirano sliko (upoštevajte le vrednosti, ko cel filter pokriva del slike) (20 točk)