You are on page 1of 4

Priimek, Ime : _______________________ 9.4.2009 Vpisna št.

: _______________________

Postopki obdelave signalov

1. kolokvij
1. Signal je sestavljen iz dveh harmoničnih komponent: x(t ) = 2 cos(50πt + π ) + sin(80πt − π ) . 3 4 a. Signal želimo vzorčiti. Določite frekvenco vzorčenja (upoštevajte teorem vzorčenja!). (10 točk) b. Signal zapišite kot kompleksni eksponentni signal. (10 točk) c. Skicirajte fazorja. (10 točk)

2. Signal pripeljemo na kvantizator, ki izvaja enakomerno kvantizacijo na 16 kvantizacijskih nivojev. Maksimalna dovoljena amplituda signala je Amax = 1,5 . a. Kako dolgo binarno besedo (v bitih) potrebujemo za zapis posameznega vzorca? (10 točk) b. Določite korak kvantizacije ( Δ ). (10 točk) 3. Podan je LČN sistem za digitalno obdelavo signalov, ki ga opisuje naslednja diferenčna enačba: y[n] = x[n] − 1 x[n − 1] − 1 x[n − 2] + 1 y[n − 1] 2 2 4 a. Zapišite parametre diferenčne enačbe ak in bk , ter narišite blokovni diagram, ki opisuje dani LČN sistem! (15 točk) b. Izračunajte prve štiri člene prevajalne funkcije danega LČN sistema (prevajalna funkcija je določena z odzivom na enotin impulz!). Upoštevajte začetni pogoj y[− 1] = 0 . (15 točk)
4. Za izračun frekvenčnega spektra signala izvajamo diskretno Fourierovo transformacijo (DFT). Pri izračunu uporabljamo 6 (zaporednih) vzorcev signala. a. Kolikšna je ločljivost ( δ ω ) dane DFT? (10 točk) b. Katere frekvence lahko odčitamo iz DFT, če je vzorčevalna frekvenca f s = 30kHz ? (10 točk)

Priimek, Ime : _______________________ 9.4.2009 Vpisna št. : _______________________

Postopki obdelave signalov

1. kolokvij
1. Signal je sestavljen iz dveh harmoničnih komponent: x(t ) = cos(100πt − π ) + 2 sin(50πt + π ) . 3 4 a. Signal želimo vzorčiti. Določite frekvenco vzorčenja (upoštevajte teorem vzorčenja!). (10 točk) b. Signal zapišite kot kompleksni eksponentni signal. (10 točk) c. Skicirajte fazorja. (10 točk)

2. Signal pripeljemo na kvantizator, ki izvaja enakomerno kvantizacijo na 32 kvantizacijskih nivojev. Maksimalna dovoljena amplituda signala je Amax = 1 . a. Kako dolgo binarno besedo (v bitih) potrebujemo za zapis posameznega vzorca? (10 točk) b. Določite korak kvantizacije ( Δ ). (10 točk) 3. Podan je LČN sistem za digitalno obdelavo signalov, ki ga opisuje naslednja diferenčna enačba: y[n] = x[n] + 1 x[n − 1] + 1 x[n − 2] − 1 y[n − 1] 2 2 4 a. Zapišite parametre diferenčne enačbe ak in bk , ter narišite blokovni diagram, ki opisuje dani LČN sistem! (15 točk) b. Izračunajte prve štiri člene prevajalne funkcije danega LČN sistema (prevajalna funkcija je določena z odzivom na enotin impulz!). Upoštevajte začetni pogoj y[− 1] = 0 . (15 točk)
4. Za izračun frekvenčnega spektra signala izvajamo diskretno Fourierovo transformacijo (DFT). Pri izračunu uporabljamo 5 (zaporednih) vzorcev signala. a. Kolikšna je ločljivost ( δ ω ) dane DFT? (10 točk) b. Katere frekvence lahko odčitamo iz DFT, če je vzorčevalna frekvenca f s = 30kHz ? (10 točk)