You are on page 1of 3

Priimek, Ime : _______________________ 29.6.2009 Vpisna št.

: _______________________

Postopki obdelave signalov

2. izpitni rok
1. Amplitudni spekter vhodnega signala je prikazan na sliki. Vhodni signal vzorčimo! a. Kolikšna mora biti frekvenca vzorčenja, da bo signal pravilno vzorčen? (10 točk) b. Skicirajte spekter vzorčenega signala, če vhodni signal vzorčimo s frekvenco f vz = 8kHz ! Skica naj zajema
frekvenčni spekter od frekvence f min = −8kHz do frekvence f max = 16kHz ! (15 točk)

|X(f)|

0

1

2

3

4

5

f(kHz)

2. Podan je LČN sistem za digitalno obdelavo signalov, ki ga opisuje naslednja diferenčna enačba: y[n] + 1 y[n − 1] = x[n] + x[n − 2] 2 a. Zapišite parametre diferenčne enačbe ak in bk , ter narišite blokovni diagram, ki opisuje dani LČN sistem! (15 točk) b. Izračunajte prve štiri člene prevajalne funkcije danega LČN sistema (prevajalna funkcija je določena z odzivom na enotin impulz!). Upoštevajte začetni pogoj y[− 1] = 0 . (10 točk)

3. Sito opisuje naslednja enačba: H ( z ) =

( z + 1)( z − j )( z + j ) z3 a. Skicirajte lego ničel in polov! Za kakšno sito gre? (15 točk) b. Izračunajte prevajalno funkcijo sita ( h[n] )! (10 točk)

4. Sliko predstavlja matrika S, v kateri slikovni elementi lahko zavzamejo vrednosti z intervala [0,7] . a. Narišite histogram slike! (10 točk) b. Na sliki sta dve izraziti sivinski področji. Ločite ju s postopkom upragovljanja (najprej določite prag)! (15 točk)

⎡7 ⎢7 S=⎢ ⎢6 ⎢ ⎣6

7 2 1 6

6 1 0 5

6⎤ 6⎥ ⎥ 5⎥ ⎥ 5⎦