You are on page 1of 35

dr.

Urban Burnik

Informacijski viri

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Učenje in študij
   Pridobivanje znanj z izbranega strokovnega področja Več virov =več znanja? Na kakšen način potrebna znanja pridobimo? – Lastna izkušnja – Predavanje – Učbenik/priročnik – Izkušnja / rezultat drugih strokovnjakov • Podatek • Poročilo • Članek (z recenzijo) Orodja

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Podatek in informacija

PODATEK
 dejstvo, ki o določeni stvari kaj pove ali se nanjo nanaša: dati, zbrati podatke; obdelati, preveriti podatke; vpisati podatke v tabelo;  elektr. sporočilo v taki obliki, da se lahko obravnava v računalništvu: vlagati podatke v pomnilnik…

INFORMACIJA
 skupek podatkov v osmisljeni obliki, na nekem mediju  sporočila in podatki, ki pri prejemniku povečajo znanje in služijo za sprejemanje odločitev

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Relevantnost podatkov

 Ali so objave verodostojne?
– – – – Knjiga Članek Poročilo Podatek

 Način objave
– Tisk – Splet

 Recenzija!

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Informacijska orodja
Skozi zgodovino: 1900-30 - bibliografija 1920-50 - dokumentacija 1940-50 - znanstveno informiranje 1950-60 - sistemi za poizvedovanje 1960- - informacijska znanost 1970- - informatika, bibliometrija

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Informacijske vede
deinstitucionalizirano bibliotekarstvo
Področja dela v informacijski znanosti:  produkcija informacijskih virov  zbiranje informacijskih virov  razširjanje (distribucija in diseminacija) informacijskih virov  uporaba informacijskih virov

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Klasifikacija informacijskih virov
 Glede na izvor posredni - neposredni  Glede na izčrpnost/strnjenost predstavitve primarni – sekundarni – terciarni  Dostop

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Izvor
 NEPOSREDNI (neshranjeni) – individualni, kolektivni, zvočni in video zapisi, elektronska pošta, telekonference  POSREDNI (zapisani, shranjeni) – dokumenti, publikacije – podatki

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Vrste objav
 Primarne publikacije
– objavljeni, omejeno objavljeni, rokopisni

 Sekundarne publikacije
– popisi primarnih dokumentov - bibliografije, pregledi raznih virov informacij, priročniki

 Terciarne publikacije
– popisi/pregledi bibliografij in bibliografskih pomagal in drugih sekundarnih virov, citatna kazala, pripomočki za zajemanje vsebine primarnih virov

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Primarni dokumenti - objavljeni
 monografski – monografije, učbeniki, zborniki, uradne publikacije, brošure – tehnični dokumenti - standardi, patenti, tehnična poročila, katalogi, navodila, prospekti – predpisi, poslovniki – zemljevidi, načrti serijski (periodične, serijske publikacije) analitični (članki in sorodni dokumenti)

 

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Primarni dokumenti - objavljeni (2)  analitični
– članki izvirni znanstveni, pregledni znanstveni, strokovni, poljudni – referati v kongresnih zbornikih – prispevki v monografskih publikacijah – razprave – poročila – komentarji, polemike, recenzije

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Primarni dokumenti - omejeno objavljeni ali neobjavljeni
 raziskovalna poročila  teze, dela, naloge
disertacije, magistrska, habilitacijska, diplomska, specialistična dela  referati (neobjavljeni)  učno gradivo (razmnoženo)

 razni dokumenti
elaborati, ekspertize, analize, projekti, monografski / brošure, redkeje serijski ali analitični

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Primarni dokumenti - rokopisni
       deponirani rokopis poročilo, zapis korespondenca pogodba, dogovor (tehnični, poslovni) zapisnik razsodba, sodna praksa službeno poročilo monografski / brošure

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Sekundarne publikacije
 sistematični popisi primarnih dokumentov – bibliografsko-referatni pregledi • bibliografije, kazala k periodičnim publikacijam, referatni časopisi, ekspres inf., digesti – katalogi knjižnic, kartoteke (v knjižnici, INDOK centru, distribuirani ali objavljeni) – založniški katalogi (zalog, novih izdaj) – pregledi napredka (analitično-sintetični pregledi posameznih virov)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Sekundarne publikacije (2)
 pregledi informacijskih virov – priročniki / referenčna gradiva • enciklopedije, leksikoni, biografski leksikoni (bibliografski, “Who is who”), vodniki, adresarji, katalogi, šematizmi, slovarji, zbirke zakonov in predpisov, atlasi (zemljepisni, zgodovinski, jezikovni,itn.), koledarji, statistični pregledi,itn. monografske sekundarne publikacije – osnovni priročniki (kompilacije, kompendiji)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

   

popisi / pregledipublikaciijebibliografskih pomagal (bibliografija bibliografij) Terciarne bibliografij in drugi pregledi sekundarnih virov informacij citatna kazala pripomočki za vsebinsko zajemanje primarnih virov informacij
geslovniki (predmetnih gesel), kontrolirani slovarji / slovarji deskriptorjev, tezavri, klasifikacijske sheme

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Dostop do informacijskih virov
 Tradicionalni  Kombinirani  Elektronski

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Tradicionalna orodja za dostop do informacij
  Dokumenti v fizični (tiskani) obliki Dostop do njih na klasičen, “fizičen” način – postavitev – knjižni, kartični katalogi – tiskani indeksi, bibliografije Knjižničar/dokumentalist kot skrbnik Konvencionalni – nekonvencionalni nosilci

 

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Sodobna informacijska orodja
 Dve obliki – digitalni dostop do fizičnega gradiva (računalniški katalogi, podatkovne zbirke) – gradivo v digitalni obliki, digitalne knjižnice, internet z dodanimi mehanizmi za iskanje Knjižničar/dokumentalist kot vodnik, svetovalec, “informacijski profesionalec” – zagotavlja vire – in dostop do njih (organizacija znanja)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Elektronski viri
 Knjižnice in informacijski viri – Katalogi – Elektronske revije – Podatkovne zbirke in servisi – Elektronske knjige Generični splet – Spletne vsebine – Spletni indeksi – Fenomen Wiki

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Knjižnice in informacijski viri
 Elektronski dostop

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Katalogi
– Knjižnični katalogi – COBISS/COBIB • Pregled literature v knjižnicah • http://www.cobiss.si/

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Elektronske revije
 Portal e-revij Univerze v Ljubljani Dostop do revij s polnimi besedili člankov iz paketov ScienceDirect, SpringerLink, Emerald, IEEE ASPP in OCLC ECO. Science Direct Dostop do revij s polnimi besedili člankov založbe Elsevier Science in nekaterih drugih založb. Arhiva dostopna od leta 1997. Dostop mogoč z računalnikov Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. SpringerLink Dostop do revij s polnimi besedili člankov založbe Springer (in Kluwer). Dostop mogoč z računalnikov Univerze v Ljubljani. IEEE ASPP (All-Society Periodical Package) Dostop do revij s polnimi besedili člankov s področja elektrotehnike. Arhiva dostopna od leta 1998. Dostop mogoč z računalnikov Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Emerald Dostop do revij s polnimi besedili člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Arhiva dostopna od leta 1994. Dostop mogoč z računalnikov Univerze v Ljubljani. APS Journals Online (American Physical Society) Dostop do polnih besedil člankov s področja fizike. Dostop mogoč z računalnikov Univerze v Ljubljani Wiley InterScience Dostop do 122 revij založbe Wiley od leta 1997 dalje, ki so v tisku naročene v Sloveniji. Dostop za UL, UM, UP, Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Onkološki inštitut in IZUM. ACS-Core Journals American Chemical Society 25 znanstvenih revij s področja kemije. Dostop z računalnikov Univerze v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Podatkovne zbirke in servisi
 WEB of Science – Omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index in Arts & Humanities Citation Index. Vključeni so podatki za obdobje od leta 1970 dalje, baze podatkov pa se dopolnjujejo tedensko. Pogoj za dostop je registracija IP naslovov računalnikov. Pri uporabi je potrebno upoštevati pogoje in omejitve, ki so določeni z licenčno pogodbo. Faktor vpliva - iz baz podatkov Journal Citation Reports (JCR) – Baza vsebuje podatke o faktorju vpliva (impact factor). V sistemi COBISS-SI je razdeljena po letih od leta 1994 dalje.

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Engineering Vilage 2 – Informacijska platforma za baze podatkov s področja tehnike – podatkovne zbirke Compendex in Inspec ter povezave do relevantnih spletnih mest Website Abstracts in bazo podatkov s polnimi besedili US Patent Office. Podatkovna zbirka COMPENDEX je najbolj razširjena baza s področja tehnike (povzetki znanstvenih člankov, tehnična poročila, predavanja in prispevki s konferenc).Baza pokriva obdobje od leta 1970 dalje. Podatkovna zbirka INSPEC je najbolj razširjena baza s področja elektrotehnike, računalništva in fizike. Baze podatkov se dopolnjujejo tedensko. Pogoj za dostop je registracija IP naslovov računalnikov. Proquest – Servis ProQuest (ProQuest online information service) omogoča ločeno ali istočasno iskanje po bazah podatkov ABI/INFORM Global, ProQuest Computing, Proquest Telecommunications, ProQuest Social Science Journals in Wilson Social Sciences Abstracts. Polna besedila člankov so dostopna od leta 1971. Pogoj za dostop je registracija IP naslovov računalnikov.

podatkovne zbirke in servisi

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

podatkovne zbirke in servisi
 OCLC First Search – ECO – Baza podatkov Electronic Collection Online (ECO) vsebuje polna besedila člankov iz revij (po seznamu revij). Za dostop je potrebna registracija IP naslovov računalnikov. Pri uporabi je potrebno upoštevati določbe iz besedila Servis OCLC FirstSearch - ECO , določila in pogoji. EIFL Direct – (EBSCO) – Dostopne so baze podatkov s polnimi besedili - Academic Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier itd. Polna besedila člankov so dostopna od l. 1990. Pogoj za dostop je registracija knjižnice za dostop do EIFL Direct. Papers Invited - (Worlds largest Databases of “Cals for Papers”) – Podatkovna zbirka omogoča iskanje po naboru mednarodnih razpisov za znanstvena srečanja z različnih strokovnih področij, pregled koledarja dogodkov, oglaševanje lastnih konferenc). Dostop z računalnikov Univerze v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Podatkovne zbirke in servisi
 TEMA – Zbirka vsebuje bibliografske zapise dokumentov iz nemške in mednarodne strokovne literature s področja tehnike in menedžmenta. TEMA vsebuje informacije s področja razvoja in raziskav, inovacij, novih izdelkov in procesov. Jezik zbirke je nemški. Iskanje je možno tudi v angleščini. Abstrakti so v nemščini in angleščini. Sestavlja jo več samostojnih zbirk, med njimi DOMA (strojništvo), ZDEE (elektrotehnika in elektronika), ITEC (informacijska tehnologija), WEMA (materiali) itd.

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

4. Elektronske knjige, slovarji, priročniki
Referex Engineering • Služi za iskanje in branje elektronskih knjig. Servis obsega preko 350 knjig s področja tehnike (kemija/petrokemija/procesna kemija, materiali/tehnologija in elektronika/elektrotehnika) založnika Elsevier in drugih. Dostop z računalnikov Univerze v Ljubljani. NetLibrary • Dostop do 185 naslovov znanstvenih in strokovnih knjig. Dostop z računalnikov Univerze v Ljubljani, možen pa je tudi oddaljen dostop. http://www.netlibrary.com/ Elektronski priročniki založbe CRC Press • CRC-CHEMnetBASE (Chemical Databases Online) • CRC-ENGnetBASE (Engineering Handbooks Online) • CRC-ENVIROnetBASE (Environmental Resources Online) • CRC-MATERIALSnetBASE • CRC-POLYMERSnetBASE

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

…slovarji
Jezikovni slovarji AMEBIS • Slovenski pravopis 2001 • Veliki angleško-slovenski slovar • Slovensko-angleški slovar • Veliki nemško-slovenski slovar • Veliki slovensko-nemški slovar • Veliki italijansko-slovenski slovar

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Generični splet
 WWW, Internet, …

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Spletne strani
 Najbolj dostopen medij za objavo – Širina področij ni omejena – Objavlja lahko vsak (osnovnošolci,…) Verodostojnost podatkov ni zagotovljena – (Neodkrite) napake – Nestrokovnost avtorjev – Komercialna in promocijska gradiva – Namerno zavajanje, potegavščine Dostopnost informacijskega vira ni zagotovljena – Arhiviranje

http://www.malepregnancy.com/

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Spletni indeksi
  Google, Yahoo, MSN, (altavista) Indeksacija (generičnih) spletnih objav – Problemi: prejšnja stran Google Scholar, (http://scholar.google.com/) Google Books (http://books.google.com/)

 

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Fenomen Wiki
  Spletna enciklopedija Tehnologija / publikacija Deljena mnenja – Vsakdo je avtor (?) – Vsakdo je recenzent(!)

Univerza v Ljubljani [LDOS]

..: Fakulteta za elektrotehniko:.. ..: Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa:..

Napotki za delo
 Več ljudi več ve - toda – Uporabimo več virov – Pazimo na verodostojnost – Storitve informacijske znanosti / knjižnice Dokumentiranje virov - bibliografija – S študijem postanemo vključeni v produkcijsko verigo novega znanja – Dolžni smo skrbeti za intelektualno lastnino in za sledljivost Posebej pomembno za snovalce multimedijskih informacijskih storitev