You are on page 1of 46

01.01.

2012š ãytu¥go g£ljhç MÁça® gjé ca®Î bgw jF thŒªnjh® bga® g£oaš
ghl« tuyhW
K‹ bga®, gjé k‰W« gâòçÍ« Ãwªj njÂ
Dçi gŸëKftç
k t.
v©.

1
1

2
g.b#a¡Fkh®
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
m§Fbr£o¥ghisa«
flYh® kht£l«

Ïilãiy
ahÁça®
gjéæš
gâæš
nr®ªjehŸ

Ïilãiy
ahÁça®
gjéæš
gâtu‹
KiwehŸ

gjé
ca®Î¡F
jF thŒªj
ehŸ

Ãw Jiw
fëèUªJ
myF é£L
myF
khWjèš
tªj ehŸ

MÁça
® nj®Î
thça
ju
v©.

3
10.12.1955

4
27.02.1981
Ãg

5
28.02.1981
Kg

6
2/28/1981

7

8

26.03.1962

24.07.1985

24.07.1985

7/24/1985

2

n#. Vèrg¤ v¥Ágh
Ïilãiy MÁça®,
muR khÂç nkšãiy¥gŸë,
br‹id-15

3

n#. nkç Ãst®
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
kh®¤jh©l«
f‹åahFkç kht£l«.

14.03.1958

10.08.1985

10.08.1985

8/10/1985

4

o. ãuŠr‹ Fkh®
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
éUgh£Áòu«
ntÿ® kht£l«

15.06.1967

03.04.1986

03.04.1986

4/3/1986

5

Á. bršé‹
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
kh®¤jh©l«
f‹åahFkç kht£l«.

18.06.1958

16.09.1987

16.09.1987

9/16/1987

6

j. Ïuhn#°tç
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
fh£lh¤Jiw
f‹åahFkç kht£l«.

28.03.1960

21.09.1987

21.09.1987

9/21/1987

7

g. bt§fnlr‹
berthÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
J«gy«, ÂU¢Á kht£l«

15.03.1960

19.07.1988

19.07.1988
Kg

7/19/1988

8

gh. Ríyh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
Ïuhkòu«
f‹åahFkç kht£l«.

19.06.1969

27.07.1988

27.07.1988

7/27/1988

9

t. ókhç
cl‰fšé MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
c¢Á¥òë,
Ïuhkehjòu« kht£l«

07.02.1959

28.07.1988

28.07.1988

7/28/1988

10

nf.v°. m{#‹,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
vl¥gŸë
Úy»ç kht£l«

09.04.1968

08.08.1988
K.g.

08.08.1988
K.g.

8/8/1988

11

r.é¡nlhçah nkç
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
©L¡fš - 624 001

24.04.1969

12.08.1988

12.08.1988

8/12/1988

12

V. kšèfh
Xéa MÁça®
muÁd® nkšãiy¥ gŸë,
v«.nf.Ã. ef®,
br‹id-39

30.09.1988

9/30/1988

13

F.n#hÂkâ,
berthÁça®,
v°oM®v‹. muR
ca®ãiy¥gŸë
mU¥ò¡nfh£il,
éUJef® kht£l«.

14

m.MWKfuh#‹
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
tšyehL
ö¤J¡Fo kht£l«

22.02.1957

25.10.1989

25.10.1989

10/25/1989

15

k. njéfh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
mf°Ô°tu«
f‹åahFkç kht£l«

25.06.1967

30.12.1989
K.g.

30.12.1989

12/30/1989

16

J.ȍ#h
cl‰fšé MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
©L¡fš - 624 001

17

J.Mnuh¡»abršé,
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
my§fhešYh®
kJiu kht£l«

21.12.1959

04.06.1960

18.04.1958

18.05.1962

05.10.1988

25.01.1982

04.01.1990

05.01.1990

25.01.1982
K.g.

10/10/1988 10.10.1988

04.01.1990

1/4/1990

05.01.1990

1/5/1990

18

o. kŠRsh
Ïilãiy MÁça®
efuh£Á nkšãiy¥gŸë
m©zhef®
jŠrhñ® kht£l«.

28.03.1971

05.01.1990

05.01.1990

1/5/1990

19

Ïuh. kŠsh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
jhknyçK¤ö®
ntÿ® kht£l«

11.06.1970

14.12.1990

14.12.1990

12/14/1990

20

M®.nf. RkÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
éšèth¡f«, br‹id49

21

Ïuh. ts®kÂ
Ïilãiy MÁça®,
muRnkšãiy¥gŸë,
brtšg£o
ÂU¢Á kht£l«

27.04.1971

17.06.1991

17.06.1991

6/17/1991

22

nkh. Mnuh¡»ankç,
Ïilãiy MÁçia,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
k©ly khâ¡f«,
Ïuhkehjòu« kht£l«

29.05.1969

28.07.1988

29.07.1991

7/29/1991

23

12.04.1968
P.b#aFkh®
Ïilãiy MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
ig§fhehL
ÂUth%®
kht£l«

11.06.1991

24

n#.FzRªjç
ijaš MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
x¤j¡fhšk©lg«
nfha«ò¤ö®- 641 032

25

v«. rhªjFkhç,
Ïilãiy MÁça®
Á.v«.o.fhyå, nkšãiy¥
gŸë, br‹id-106

26

R.M©lhŸ fh®¤Âahæå
Ïilãiy MÁça®,
efuk‹w (M)
nkšãiy¥gŸë,
bghŸsh¢Á
nfha«ò¤ö®- 642 001

24.11.1970

17.06.1991

01.09.1992

9/1/1992

27

M. Ãuäsh
01.10.1970
Ïilãiy MÁça®,
khefuh£Á nkšãiy¥ gŸë,
ÑHu‹ rhiy, ÂU¢Á - 8.

21.06.1991
Ãg

01.09.1992
Kg

9/1/1992

27.08.1971

21.06.1958

11.05.1971

26.12.1990

18.09.1991

12.12.1990
Kg

26.12.1990

01.09.1992

18.09.1991

01.09.1992

12/26/1990

9/1/2001

9/18/1991

9/1/1992

9/1/2001

28

é. nkhf‹
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
ntyfΩl«g£o
ehk¡fš kht£l«.

19.05.1963

26.06.1991
K.g

01.09.1992

9/1/1992

29

Ã. rfhauhâ
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
eL¥g£o
ÂU¢Á kht£l«.

28.04.1970

07.02.1989

07.02.1989
Kg

2/3/1994

30

v«.khJ,
Ïir MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
fhntç¥g£ld« (k)
»UZz»ç kht£l«

09.12.1994
Kg

12/9/1994

31

v°.Átr¡Â
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
ešyt‹ghisa«
ÂUt©zhkiy kht£l«

25.07.1962

31.07.1995

31.07.1995

7/31/1995

218

32

é#ahŸ (v) m»yh,
Ïilãiy MÁça®,
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
V®tho,
ÂUbešntè kht£l«

15.03.1969

31.07.1995

31.07.1995

7/31/1995

417

33

nk.m.kfó¥,
Ïilãiy MÁça®,
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
filaešÿ®
ÂUbešntè kht£l«

10.11.1959

28.07.1995

28.07.1995

7/28/1995

422

34

e.ÅurªÂu knf°,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
fs¡fhL
ÂUbešntè kht£l«

03.02.1975

28.07.1995

28.07.1995

7/28/1995

446

35

o.fyhtÂ
Ïilãiy MÁça®,
k.br. muR(k)
nkšãiy¥gŸë
nfh£^®
nfha«ò¤ö®- 642 114

03.04.1974

31.07.1995

31.07.1995

7/31/1995

493

36

vš. mÃuhä
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
mŒa«ng£il
jŠrhñ® kht£l«.

16.06.1975

31.07.1995

31.07.1995

7/31/1995

534

01.08.1969

09.12.1994
Kg

03.02.1994

37

£o.í. brštuhâ
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
fšyf«,
ÂU¢Á kht£l«

29.07.1970

38

I.nuQfhnjé,
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
eLt¥g£o,
éUJef® kht£l«.

30.06.1972

39

B. ghŠrhè
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
v«.nf.Ã.ef®,
br‹id-39

09.06.1972

40

nf.ky®¡f‹Q,
cl‰fšé MÁça®,
muRnkš ãiy¥gŸë,
óyh§»zW
ÂU¥ó® kht£l«

41

28.07.1995

7/28/1995

541

03.08.1995

03.08.1995
K.g. .

8/3/1995

620

31.07.1995

31.07.1995
Kg

7/31/1995

645

05.06.1969

28.07.1995
Kg

28.07.1995
Kg

7/28/1995

757

v°.F%° Mnuh¡»a
brštuh{,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
médhÁ
ÂU¥ó® kht£l«

01.07.1972

27.07.1995
Kg

27.07.1995
Kg

7/27/1995

812

42

gh.n#R,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
br£oFs«,
ÂUbešntè kht£l«

10.05.1972

31.07.1995

31.07.1995

7/31/1995

828

43

R.S. ghšPhduh{
Ïilãiy MÁça®
gÂ¥gf br«kš f. fzgÂ
muR nkšãiy¥ gŸë,
nfhl«gh¡f«, br‹id-24

7/26/1995

868

44

gh.»¿°o uŠÁjkâ,
Ïilãiy MÁça®,
ÂUk kŠr«khŸmuR
nkšãiy¥gŸë,
bj‹fhÁ,
ÂUbešntè kht£l«

24.12.1966

28.07.1995

31.07.1995

7/31/1995

1122

45

o. fhkh£Á
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
»sh«gh¡f«
ÂUtŸq® kht£l«.

23.04.1973

02.08.1995

02.08.1995

8/2/1995

1792

23.03.1972

28.07.1995

26.07.1995

26.07.1995
Kg

46

v.g®é‹
Ïilãiy MÁça®
efuit (k) nkšãiy¥gŸë
<nuhL

06.05.1966

31.07.1995

31.07.1995

7/31/1995

5459

47

bgh. ngà Ãç°»šyh
Ïilãiy Máça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
miz¡f£L
ntÿ® kht£l«

11.03.1973

07.08.1995

07.08.1995

8/7/1995

5545

48

o.R¥òuh{
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë
rk¤ö®
bghŸsh¢Á
nfha«ò¤ö®- 642 123

29.05.1969

14.08.1995

14.08.1995

8/14/1995

8256

49

bg.rh©oša‹
28.02.1972
Ïilãiy MÁça® ,
muR kfë® nkšãiy¥gŸë,
rªij¥ng£il
òJ¡nfh£il kht£l«

28.07.1995

28.07.1995

7/28/1995

11972

50

M®.rhªÂ,
ÏilãiyMÁça®,
muR (M) nkšãiy¥gŸë
xN®
»UZz»ç kht£l«

01.06.1970

07.08.1995
Kg

07.08.1995
Kg

7/5/1996

05.07.1996

4029

51

v‹.ghuÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
nfhéªjtho
fhŠÁòu« kht£l«

16.11.1974

01.08.1995
K.g

01.08.1995
K.g

7/19/1996 19.07.1996
K.g.

2950

52

e.fšahâ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
_tur«g£L
fhŠÁòu« kht£l«

15.06.1974

28.07.1995

28.07.1995
K.g

7/26/1996 26.07.1996
K.g.

4843

53

br. $yjh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
fdf¥gòu«
f‹åahFkç kht£l«.

30.04.1971

31.07.1995

31.07.1995

8/1/1996

01.08.1996

2288

54

Ã. ngÃ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
kâ¡f£o¥bgh£lš
f‹åahFkç kht£l«.

06.05.1968

31.07.1995

31.07.1995

8/1/1996

01.08.1996

2895

55

N. ehk»ç y£Rä
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
mnrh¡ef®,
br‹id-83

03.07.1962

02.08.1995
Kg

02.08.1995

8/1/1996

01.08.1996

5817

56

í.Ãuò
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
ig¤ö®
nry« kht£l«.

20.06.1973

01.08.1995
K.g

01.08.1995
K.g

8/2/1996

02.08.1996

2062

57

f.fiythâ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë,
c¤j©o
fhŠÁòu« kht£l«

05.05.1969

02.08.1995
K.g

02.08.1995
K.g

8/2/1996

02.08.1996

3102

58

f.ó§nfhij
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
k©âth¡f«
fhŠÁòu« kht£l«

16.01.1962

31.07.1984
K.g

31.07.1984
K.g

8/5/1996

05.08.1996

59

R.°blšyh
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
eªÂtu«
fhŠÁòu« kht£l«

27.04.1970

02.08.1995
K.g

02.08.1995
K.g

8/7/1996

07.08.1996

3798

60

Ïuh. òfnHªÂ
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
nt¥gªj£il
bgu«gÿ® kht£l«.

10.04.1971

07.08.1995
K.g.

07.08.1995
K.g.

8/9/1996

09.08.1996

6256

61

b#. n#‹ bgdo¡£ b#f«
Ïilãiy MÁça®
nf.o.é.Ã. muR (k)
nkšãiy¥gŸë
ehf®nfhéš
f‹åahFkç kht£l«.

21.08.1969

04.08.1995

04.08.1995

9/3/1996

03.09.1996

3709

62

uh. ukâghŒ
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
foag£lz«
f‹åahFkç kht£l«.

10.03.1965

04.08.1995

04.08.1995

9/3/1996

03.09.1996

4935

63

ik. uhn#ªÂu‹
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
Nu¥gŸs«
jŠrhñ® kht£l«.

05.04.1964

10.09.1987

10.09.1987

9/11/1996

11.09.1996

64

m. ènah éšÃu£ rfhauh{
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
br§»¥g£o
jŠrhñ® kht£l«.

13.01.1970

25.09.1996

25.05.1996

9/25/1996

65

Ph. yjh k§nfZ
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥gŸë
bfhzt£l«
ntÿ® kht£l«.

25.06.1970

30.09.1996

30.09.1996

9/30/1996

66

Á.ã®kyh
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
c¤Âunk%®
fhŠÁòu« kht£l«

01.03.1966

01.10.1996
K.g

01.10.1996
K.g

10/1/1996

67

Á. ÏUja nkç
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Rthäkiy
jŠrhñ® kht£l«.

03.08.1967

01.10.1996

01.10.1996

10/1/1996

68

r.gçksh
Ïilãiy MÁçia
muR (M) nkšãiy¥gŸë
bg¤jeha¡f‹ghisa«
nry« kht£l«.

18.03.1972

31.07.1995
Ã.g.

31.07.1995
Ã.g

10/1/1996 01.10.1996

69

e.mUŸ,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
btŸisa«g£o
kJiu kht£l«

03.03.1969

03.10.1996

03.10.1996
K.g

10/3/1996

70

f. òåjtÂ
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Jth¡Fo, ÂU¢Á kht£l«

30.07.1969

03.10.1996

03.10.1996

10/3/1996

71

m.<°tunty«khŸ
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥gŸë,
My§Fs«
éUJef® kht£l«.

72

é. RÁyh
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
Ñœkz«ngL
ÂUtŸq® kht£l«.

09.12.1970

30.05.1971

03.10.1996
Ã.g

03.10.1996

03.10.1996

03.10.1996

10/3/1996

10/3/1996

2062

73

v‹.I.kça mRªjh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
bkhs¢N®
fhŠÁòu« kht£l«

07.06.1964

74

Ã. gçks‹ghò
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
r¤Jth¢rhç
ntÿ® kht£l«.

75

bt. Óåthr‹
ÏilãiyahÁça®
muR ca® ãiy¥gŸë
mjf¥gho
j®kòç kht£l«

76

u. KUf‹
Ïilãiy 04.09.1962
MÁça®
muR.ca®ãiy gŸë
fh£L¥ò¤J®
ÂUt©zhkiy kht£l«

05.10.1996

05.10.1996

10/5/1996

77

fh.ÏuÁah
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy gŸë
òçir
ÂUt©zhkiy kht£l«

26.07.1964

07.10.1996

07.10.1996

10/7/1996

78

kh. ϪÂuhâ
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
ÂU¥òšyhâ
Ïuhkehjòu« kht£l«

29.06.1965

07.10.1996
K.g.

07.10.1996
K.g.

10/7/1996

79

Ïuh. mynkY
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
furh}®
éG¥òu« kht£l«

31.03.1968

07.10.1996
Kg

07.10.1996
Kg

10/7/1996

80

J. bt©âyh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy gŸë
ÁW_®
ÂUt©zhkiy kht£l«

11.06.1968

07.10.1996

07.10.1996

10/7/1996

81

g.Ó¤jh
Ïilãiy MÁça®,
muR (M) nkåiy¥gŸë,
ÏuhjheuÁ«kòu«
ÂUth%® kht£l«

31.05.1968

04.10.1996
K.g

04.10.1996

04.10.1996
K.g

04.10.1996

30.03.1969 04.10.1996K 04.10.1996
.g
K.g

06.02.1969

07.10.1996

07.10.1996

10/4/1996

10/4/1996

10/4/1996

10/7/1996

82

bt. nrf®
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
bgh£obu£o¥g£o
ehk¡fš kht£l«.

30.06.1971

07.10.1996
K.g.

07.10.1996

10/7/1996

83

n#. KUf‹
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy gŸë
uh#ªjh§fš
ÂUt©zhkiy kht£l«

21.05.1971

08.10.1996

08.10.1996

10/8/1996

84

v°. b#aªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
m«kh¥ng£il
jŠrhñ® kht£l«.

02.06.1967

10.10.1996

10.10.1996

8/23/2007

85

F.Átfhä
Xéa MÁça®,
rh.ó.Å.muR
nkšãiy¥gŸë
Óueha¡f‹ghisa«
nfha«ò¤ö®- 641 007

18.12.1960

08.11.1996
Ãg

09.11.1996

11/9/1996

86

nf. rutz‹,
cl‰fšé MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Á¡fš
Ïuhkehjòu« kht£l«

08.03.1970

18.11.1996
K.g.

18.11.1996
K.g.

11/18/1996

87

g. uh#&
cl‰fšé MÁça®
muRnkš ãiy¥ gŸë
fhçahg£o
éUJef® kht£l«.

88

m, ghò brštuh{
cl‰fšé MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
rdntë
Ïuhkehjòu« kht£l«

07.06.1971

29.11.1996

29.11.1996

11/29/1996

89

m. #h‹bf‹doÕ£l®
Ïilãiy MÁça®
efuh£Á nkšãiy¥ gŸë
Ã.v‹.njh¥ò
éG¥òu« kht£l«

09.07.1968

24.12.1996
Kg

24.12.1996
Kg

12/24/1996

90

k. »¿°nlhg® rªnjhZ
Xéa MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
kfhjhdòu«
f‹åahFkç kht£l«.

06.10.1968

06.01.1997

06.01.1997

1/6/1997

05.05.1973

18.11.1996
K.g

18.11.1996
K.g

11/18/1996

8/23/2007

91

br. V£é‹ n#hr¥
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
kh®¤jh©l«
f‹åahFkç kht£l«.

23.05.1958

12.10.1987

12.10.1987

2/11/1997 11.02.1997

92

M®.uŪÂu‹ÃŸis
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
gu¥gyhW
©L¡fš kht£l«

09.03.1956

01.02.1985

01.02.1985

2/21/1997 21.02.1997

93

F.uh#by£Rä,
Ïilãiy MÁça®,
muR (k) nkåiy¥gŸë,
ÚL®
ehf¥g£od« kht£l«

11.04.1958

20.11.1987

01.06.1988

3/10/1997 10.03.1997

94

». rªÂunrfu‹,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
br§fh£L¥g£o,
ÂU¢Á kht£l«

03.03.1960

17.09.1987

17.09.1987

3/31/1997 31.03.1997

95

eh. thR»
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
bgu«gÿ®
bgu«gÿ® kht£l«.

22.05.1970

31.03.1997
K.g.

31.03.1997
K.g.

3/31/1997

96

Á. Õ£l® bg®zh‹l°
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
òŸs«gho,
ÂU¢Á kht£l«

06.06.1969

02.04.1997

02.04.1997

4/2/1997

97

Ïuh.mšèuhâ
Ïilãiy MÁçia
muR (M) nkšãiy¥gŸë
jiythrš
nry« kht£l«.

07.05.1971

02.08.1995
K.g

02.08.1995
K.g

6/4/1997

04.06.1997
Ã.g.

98

g.kufj«
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
Ia¥g‹jh§fš
fhŠÁòu« kht£l«

05.05.1969

03.10.1996

03.10.1996
K.g

6/9/1997

09.06.1997
Ã.g.

99

f.eëdh
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
bgUªJiw
<nuhL kht£l«

01.06.1971

30.09.1996 30.09.1996
Kg
Kg

6/9/1997

09.06.1997

5791

196

100 R.b#aªÂ
Ïilãiy MÁça®
Ïuæšnt fhyå efuh£Á
nkšãiy¥gŸë
<nuhL

05.07.1971

09.01.1969

03.10.1996
Kg

f. é#aby£Rä
Ïilãiy MÁça®,
muR (k) nkšãiy¥gŸë
khdhkJiu
Átf§if kht£l«.

102

Â.g. fiythâ,
Ïilãiy MÁçia,
muR ca®ãiy¥gŸë,
ãyh¡nfh£il
Úy»ç kht£l«

103

g.rhªÂru°tÂ,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
Ïuhn#ªÂuhrhiy,
cLkiy¥ng£il
ÂU¥ó® kht£l«

28.07.1970

104

Ïuh.#h‹ b#a¡Fkh®
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
M¤ö® - 624 701
©L¡fš kht£l«

19.11.1967

105

f.b#aªÂ,
Ïilãiy MÁçia,
muR ca®ãiy¥ gŸë,
Átr¡Â fhyå
ÂU¥ó® kht£l«

106

V. Rk ,
Ïilãiy MÁça®
gÂ¥gf br«kš f. fzgÂ
muR nkšãiy¥ gŸë,
nfhl«gh¡f«, br‹id-24

25.02.1971

24.07.1997
Kg

24.07.1997
Kg

7/24/1997

107

Óå.eªjFkh®
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
bg©zhl«
flYh® kht£l«

24.05.1964

25.07.1997
Kg

25.07.1997
Kg

7/25/1997

108

rh. b#aªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
kŠr¡F¥g«
flÿ®kht£l«.

25.05.1969

25.07.1997

25.07.1997

7/25/1997

22.09.1970

16.07.1997
K.g

16.07.1997
Kg

21.07.1997

23.07.1997
Kg

11.07.1997
K.g.

6/17/1997 17.06.1997

101

21.04.1968

11.07.1997
K.g.

03.10.1996
Kg

16.07.1997
K.g

16.07.1997
Kg

7/11/1997

7/16/1997

7/16/1997

21.07.1997

7/21/1997

23.07.1997
Kg

7/23/1997

109 M. rjhÁt«,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
bgçaFs¤J¥ghisa«
f%® kht£l«

12.06.1968

28.07.1997
Kg

28.07.1997
Kg

7/28/1997

110

y.»UZzFkhç
Ïilãiy MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
bfho¡fhšghisa«
ÂUth%® kht£l«

01.05.1969

28.07.1997

28.07.1997

7/28/1997

111

v«. nréa®
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
mdªjk§fy«
f‹åahFkç kht£l«.

11.05.1963

30.07.1997

30.07.1997

7/30/1997

112

». nkç b#ndhé
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
nkyNu§Fo
f‹åahFkç kht£l«.

28.06.1965

01.08.1997

01.08.1997

8/1/1997

113

nfh.b#aªÂ
Ïilãiy MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
m«ika¥g‹
ÂUth%® kht£l«

114

Ph. n#h°Ã‹ b#®k‹nkç
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
nrhkur«ng£il.
ÂU¢Á kht£l«

115

b#.bt©âyh
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
#yf©lhòu«
nry« kht£l«.

116

gh. bk®ìuhâ
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
nkhf}®
ehk¡fš kht£l«.

117

v°.rhªÂ,
ÏilãiyMÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
Áfuy¥gŸë
»UZz»ç kht£l«

30.05.1967

05.06.1967

15.06.1969

31.07.1971

20.01.1961

01.08.1997

01.08.1997
Ãg

04.08.1997
K.g.

07.08.1997
K.g.

08.08.1997
K.g

01.08.1997

8/1/1997

01.08.1997
Ãg

8/1/1997

04.08.1997
K.g.

8/4/1997

07.08.1997
K.g.

8/7/1997

08.08.1997
Kg

8/8/1997

118

Ó. mDuhjh
ÏilãiyahÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
fhçk§fy«
j®kòç kht£l«

04.05.1970

08.08.1997
K.g

08.08.1997
K.g

8/8/1997

119

n#h.brštuhâ,
ÏilãiyMÁça®,
muR (M) nkšãiy¥gŸë
Nsȍ
»UZz»ç kht£l«

04.06.1970

13.08.1997
K.g

13.08.1997
K.g

8/13/1997

120

k. ÁtR¥Ãukâa‹,
fiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
jhªnjhâkiy,
f%® kht£l«

01.06.1965

29.08.1997
K.g.

29.08.1997
K.g.

8/29/1997

121

M. fUzhfu‹
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
bgh‹ndç
ÂUtŸq® kht£l«.

20.05.1969

22.09.1997

22.09.1997

9/22/1997

122

K.by£Rä,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
_iy¡fiu¥g£o,
ÂUbešntè kht£l«

14.12.1974

04.08.1995

04.08.1995

10/6/1997 06.10.1997

123

Ú. nuQfh
Ïilãiy MÁça®,
muR M©fŸ nkšãiy¥
gŸë,
k©z¢rešYh®.
ÂU¢Á kht£l«

15.05.1963

25.01.1990
Kg

25.01.1990
Kg

10/8/1997 08.10.1997

124 M®. g¤kh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
mad«gh¡f«
ÂUtŸq® kht£l«.

17.05.1970

03.08.1988

03.08.1988

10/8/1997 08.10.1997

125

jh òZgÄyh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
fh£lh¤Jiw
f‹åahFkç kht£l«.

30.05.1961

16.11.1987

16.11.1987

11/10/1997 10.11.1997

126

eh. òZgh
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
ÂU¢br§nfhL
ehk¡fš kht£l«

20.01.1969

24.11.1997
K.g

24.11.1997

11/24/1997

1129

127

Ã.yjh
Ïilãiy MÁça®
muR (k) ca®ãiy gŸë
bjŸshW
ÂUt©zhkiy kht£l«

17.05.1962

25.11.1997

25.11.1997

11/25/1997

128

v.uhn#ªÂu‹
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy gŸë
r.é.efu«
ÂUt©zhkiy kht£l«

13.05.1972

25.11.1997

25.11.1997

11/25/1997

129

M.rfharhªÂ m‹d«khŸ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
rhzh®g£o
©L¡fš kht£l«

130

nr.ru°tÂ,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
F©ll«
ÂU¥ó® kht£l«

131

T. ru°tÂ
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥gŸë,
gªjšFo
éUJef® kht£l«.

132

Á. m©zhJiu
Ïilãiy MÁça®
muR M©fŸ
nkšãiy¥gŸë
vGkiy,
kJiu kht£l«

13.04.1973

23.12.1997

133

bt. khyÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Ãè¡fšghisa«
ehk¡fš kht£l«.

31.05.1969

31.12.1997
K.g

31.12.1997

12/31/1997

14.04.1971

12.01.1998

12.01.1998

1/12/1998

02.02.1998
Kg

2/2/1998

134 ä.gh. buídhnkç,
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Âuthlhid
Ïuhkehjòu« kht£l«
135

r.òtndRtç
Ïilãiy MÁça®
nfénf muR (M)
nkšãiy¥gŸë
ò.òëa«g£o
<nuhL kht£l«

26.03.1969

11.06.1969

12.04.1969

05.06.1968

28.11.1997

03.12.1997
Kg

23.12.1997
Kg

02.02.1998
Kg

28.11.1997

03.12.1997
K.g

11/28/1997

12/3/1997

23.12.1997
Kg

12/23/1997

23.12.1997

12/23/1997

136

nf. r¡Âghyh
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy gŸë
Ñœbg‹dh¤Jh®
ÂUt©zhkiy kht£l«

10.06.1969

137

n#.uhn#°tç
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
bfh£lhu¡Fo
ÂUth%® kht£l«

15.02.1970

138

m.btnuhâ¡fh
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
F¿ŠÁ¥ggho
flYh® kht£l«

03.08.1967

139

Ã. r§f®
cl‰fšé MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
j©liy¥ò¤ö®.
ÂU¢Á kht£l«

12.06.1965

26.02.1998

26.02.1998

2/26/1998

02.03.1998

02.03.1998

3/2/1998

06.03.1998
Kg

06.03.1998
Kg

3/6/1998

18.03.1998
Kg

3/18/1998

18.03.1998

140 fh.b#ay£Rä
cl‰fšé MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
gh¥g«g£o - 624 621
©L¡fš kht£l«

20.04.1955

19.03.1998

19.03.1998

3/19/1998

141

é. by£Rä
cl‰fšé MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
beŒthrš
jŠrhñ® kht£l«.

22.06.1965

19.03.1998

19.03.1998

3/19/1998

142

Ïuh.âirkâ
cl‰fšé MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë,
Åugh©o
njå kht£l«

03.07.1957

23.03.1998
K.g.

23.03.1998
K.g.

3/23/1998

143 v°.lahdh »¿°ouhâ
cl‰fšé MÁça®
nr.nk. muR kfë®
nkšãiy¥gŸë
ÂU¢brªö®
ö¤J¡Fo kht£l«

17.05.1964

23.03.1998

23.03.1998

3/23/1998

144 v°. jdgh¡»a«
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
kJ¡T®
jŠrhñ® kht£l«.

18.07.1969

27.03.1998

27.03.1998

3/27/1998

145 bg. èèa«khŸ
cl‰fšé MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
ng®dh«g£L
ntÿ® kht£l«.

30.04.1967

30.03.1998

30.03.1998

3/30/1998

146 Ã. rutz‹
cl‰fšé MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
ò£obu£o¥g£o
j®kòç kht£l«

01.04.1963

31.03.1998
K.g

31.03.1998
K.g

3/31/1998

147

15.05.1971

31.03.1998
K.g

31.03.1998
K.g

3/31/1998

148 nfh.nfhéªj‹,
cl‰fšé MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë
m¤Â¥gho
»UZz»ç kht£l«

15.09.1960

01.04.1998
Kg

01.04.1998
Kg

4/1/1998

149

Ï.nkhf‹
cl‰fšé MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
C¤J¡fhL
fhŠÁòu« kht£l«

07.06.1966

02.04.1998 02.04.1998
K.g
K.g

4/2/1998

150

v‹.ky®éê,
cl‰fšé MÁça®,
muR (k) ca®ãiy¥gŸë
nt¥gd¥gŸë
»UZz»ç kht£l«

05.09.1963

03.04.1998 03.04.1998
Kg
Kg

4/3/1998

151

k. bu§frhä,
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
nfhoa¡fiu
ehf¥g£od« kht£l«

28.07.1968

06.04.1998 06.04.1998

4/6/1998

152

br. òfnHªÂ,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
btŸs¥gŸs«
ehf¥g£od« kht£l«

01.05.1972

06.04.1998 06.04.1998

4/6/1998

153

br.ts®kÂ
cl‰fšé MÁçia
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
tlYh®
flYh® kht£l«

14.06.1964

16.04.1998
Kg

16.04.1998
Kg

4/16/1998

154

Ã.fiy¢bršé
cl‰fšé MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
ÑHfht£lh§F¿¢Á
mçaÿ® kht£l«

30.07.1971

08.06.1998

08.06.1998

6/8/1998

v«. kât©z‹
cl‰fšé MÁça®
muRnkšãiy¥gŸë
Vy»ç, j®kòç kht£l«

155

kh.j§f¤Jiu,
cl‰fšé MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
Åunfus«òö®
ÂUbešntè kht£l«

11.02.1961

15.06.1998

15.06.1998

6/15/1998

156

j.neUjh° bf‹do,
cl‰fšé MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
FUéFs«.
ÂUbešntè kht£l«

30.05.1965

15.06.1998

15.06.1998

6/15/1998

157

R.bgh.lh®è§ u¤Âd tšè,
cl‰fšé MÁçia,
muR nkšãiy¥gŸë,
fšèil¡F¿¢Á,
ÂUbešntè kht£l«

21.02.1958

16.06.1998

16.06.1998

6/16/1998

158

eh.jhªnjhâ
cl‰fšé MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂU¥ò£Fê
fhŠÁòu« kht£l«

17.06.1967

28.07.1998
K.g

28.07.1998
K.g

7/28/1998

159

gh.jdy£Rä
cl‰fšé MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
bkhl¡F¿¢Á
<nuhL kht£l«

28.05.1972

31.07.1998
Kg

31.07.1998
Kg

7/31/1998

160

nt. kŠRsh
cl‰ fšé MÁça®,
muR nAhgh®£ K°Ä«
bg©fŸ nkšãiy¥ gŸë,
Ïuhang£il, br‹id-14

12.04.1974

31.07.1998
Kg

31.07.1998
Kg

7/31/1998

161

v«. mšngh‹°»shuh,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
v«.í.M®. ef®,
br‹id-78.

21.12.1959

03.08.1998

03.08.1998

8/3/1998

162

t. brªjäœ bršé
ijaš MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
Âäç
ntÿ® kht£l«

01.04.1956

07.08.1998

07.08.1998

8/7/1998

163

K.féjh
cl‰fšé MÁça® ,
muR kfë® nkš
ãiy¥gŸë, mwªjh§»
òJ¡nfh£il kht£l«

07.05.1972

24.08.1998 24.08.1998

8/24/1998

164 K. Rªjç
if¤bjhêš MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
vuzhòu«
ehk¡fš kht£l«.

06.06.1959

27.12.1989
K.g.

27.12.1989

8/31/1998 31.08.1998

165

$.bršé
cl‰fšé MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
ÑH¡bfhs¤ö®
mçaÿ® kht£l«

19.04.1971

04.09.1998 04.09.1998

9/4/1998

166

í.Rjh
cl‰fšé MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
nru‹Fs«
ÂUth%® kht£l«

27.05.1968

14.09.1998

9/14/1998

167

kh. Mnuh¡»anuh°
cl‰fšé MÁça®,
é.v‹.o. muR
nkšãiy¥gŸë
r©Kfehj¥g£lz«
Átf§if kht£l«.

26.06.1976

21.09.1998
K.g.

21.09.1998
K.g.

9/21/1998

168

Ïuh. ÁtFkhç
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
bgUkhŸghisa«
ÂU¢Á kht£l«.

29.12.1970

24.09.1998

24.09.1998

9/24/1998

169

M®. b#a¡Fkh®
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy gŸë
Ïuhr‹jh§fš
ÂUt©zhkiy kht£l«

17.04.1971

14.10.1996

14.10.1996

10/1/1998 01.10.1998

170

VRjh°
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
MušthŒbkhê
f‹åahFkç kht£l«.

25.05.1956

09.11.1987

01.06.1988

10/28/1998 28.10.1998

171

K.kndhfu‹
if¤bjhêš MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
c¤Âunk%®
fhŠÁòu« kht£l«

172

f. m¿Î
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
t¡fd«g£o
ntÿ® kht£l«.

14.05.1959

13.06.1968

30.08.1985
K.g

12.09.1988

14.09.1998

30.08.1985
K.g

12.09.1988

11/11/1998 11.11.1998

11/20/1998

7339

173

Ïuh.Á¤uh
ÏilãiyahÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
jUkòç.

07.06.1970

174

Ïuh.Ïs«Ãiw bršt‹,
cl‰fšé MÁça®,
Á.Áv«. nkšãiy¥gŸë
Ïiwa‹Fo
ÂUbešntè kht£l«

25.05.1959

23.12.1998

23.12.1998

12/23/1998

175

uh. j䜢bršé
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
òŸs«gho,
ÂU¢Á kht£l«

16.05.1970

06.01.1999

06.01.1999

1/6/1999

176

m. Ãnukyjh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Ñœmur«g£L
ntÿ® kht£l«.

30.07.1970

06.01.1999

06.01.1999

1/6/1999

177

Ïuh.r§fnu°tç,
Ïilãiy MÁçia,
v°.M®.v«. muR (k)
nkšãiy¥gŸë,
br§nfh£il
ÂUbešntè kht£l«

15.02.1971

06.01.1999

06.01.1999

1/6/1999

178

brs.òZgyjh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
mtšóªJiw
<nuhL kht£l«

01.03.1965

08.01.1999
Kg

08.01.1999
Kg

1/8/1999

179

fh.b#a$
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
M¤ö®
nry« kht£l«.

05.03.1966

08.01.1999
K.g

08.01.1999
K.g

1/8/1999

180

it. Úyh«ghŸ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
ó©o
ntÿ® kht£l«.

181

m.r.u¤dfšahâ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
kh}® - 624 618
©L¡fš kht£l«

12.03.1968

19.06.1968

31.07.1995
K.g.

08.01.1999

08.01.1999

31.07.1995
K.g.

08.01.1999

08.01.1999

12/17/1998 17.12.1998

1/8/1999

1/8/1999

5418

-

182

Ïuh.Á¤Âiu¢bršé
Ïilãiy MÁçia
muR (k) ca®ãiy¥gŸë
V¤jh¥ó®
nry« kht£l«.

31.07.1968

08.01.1999
K.g

08.01.1999
K.g

1/8/1999

183

b#.ckh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
nt«go¤jhs«
nry« kht£l«.

31.07.1968

08.01.1999
K.g

08.01.1999
K.g

1/8/1999

184 uh. ngÃuhâ
Ïilãiy MÁça®,
b#anfhghšfnuhoah muR
nkšãiy¥ gŸë,
éUf«gh¡f«,
br‹id-92

04.07.1969

08.01.1999

08.01.1999
Kg

1/8/1999

185

v°. KUf‹
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
nghë¥gh¡f«
ntÿ® kht£l«.

27.03.1971

08.01.1999

08.01.1999

1/8/1999

186

K. RFzh
Ïilãiy MÁça®
muR k nkšãiy¥ g
M‰fhL
ntÿ® kht£l«.

06.04.1971

08.01.1999

08.01.1999

1/8/1999

187

Á.ckhr§fç
Ïilãiy MÁçia
muR (M) nkšãiy¥gŸë
tyirô®
nry« kht£l«.

188

g. fiy¢bršé
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
khâ¡f«ghisa«
ehk¡fš kht£l«.

25.07.1971

08.01.1999
K.g..

08.01.1999

1/8/1999

189

o.b#a¡Fkh®
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiyŸë,
bgh‹ndfΩl‹òö®
nfha«ò¤ö®- 641 107

15.02.1978

08.01.1999

08.01.1999

1/8/1999

190 v°.»nuÁuhâ,
ÏilãiyMÁça®,
muR (k) nkšãiy¥gŸë
»UZz»ç.

07.05.1971

12.02.1973

08.01.1999
K.g

09.01.1999
Kg

08.01.1999
K.g

09.01.1999
Kg

1/8/1999

1/9/1999

191

bt.r¡Â
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
ngq®
nry« kht£l«.

01.03.1969

09.01.1999
Kg

09.01.1999
K.g

1/9/1999

192

M®.kânkfiy
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥gŸë
mnah¤Âahg£lz«
nry« kht£l«.

26.03.1971

08.01.1999
Ã.g

09.01.1999
K.g

1/9/1999

193

v‹.g®f¤ ngf«
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥gŸë
nk£L¥g£o
nry« kht£l«.

01.06.1971

08.01.1999
Ã.g

09.01.1999
K.g

1/9/1999

194 í. Ïy£Rä
ÏilãiyahÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
bgçah«g£o
j®kòç kht£l«

25.03.1961

11.01.1999
K.g

11.01.1999
K.g

1/11/1999

195

é. nr£L
ÏilãiyahÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
kh«g£o
j®kòç kht£l«

03.08.1964

11.01.1999
K.g

11.01.1999
K.g

1/11/1999

196

nf. rªÂunrfu‹
ÏilãiyahÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
ghisa«òJh®
j®kòç kht£l«

15.07.1968

11.01.1999
K.g

11.01.1999
K.g

1/11/1999

197

09.09.1969
M®.jdy£Rä
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
bfh£lhu¡Fo
ÂUth%®
kht£l«

11.01.1999

11.01.1999

1/11/1999

198

f.Äyh,
Ïilãiy MÁça®,
muR (bg) nkšãiy¥gŸë,
nrhHtªjh‹,
kJiu kht£l«

199 Á.Ïr¡»a«khŸ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
tšyehL
ö¤J¡Fo kht£l«

15.05.1970

11.01.1999

11.01.1999

1/11/1999

25.05.1970

11.01.1999

11.01.1999

1/11/1999

200 o.rhªÂ,
ÏilãiyMÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
v«.eL¥g£o.
»UZz»ç kht£l«

01.06.1971

11.01.1999
K‰gfš

11.01.1999
K‰gfš

1/11/1999

201

f. rhªjFkhç
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
bgu«gÿ®
bgu«gÿ® kht£l«.

15.04.1974

11.01.1999
K.g

11.01.1999
K.g

1/11/1999

202

if. é#ah
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë
Ï%®
bgu«gÿ® kht£l«.

31.05.1975

11.01.1999
K.g.

11.01.1999
K.g

1/11/1999

203 Ïuh.j§fkâ
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkš ãiy¥gŸë,
kwkl¡»
òJ¡nfh£il kht£l«

19.03.1977

11.01.1999
K.g

11.01.1999
K.g

1/11/1999

204 Ã. rhªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥
gŸë cSªö®ng£il
éG¥òu« kht£l«

12.06.1968

11.01.1999

11.01.1999
Ãg

1/12/1999

205 nf. j©lghâ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
»çrK¤Âu«
ntÿ® kht£l«.

09.05.1978

11.01.1999

11.01.1999

1/11/1999

206 Ph.fÃçnaš
Ïilãiy MÁça® ,
muR M©fŸ nkš
ãiy¥gŸë, Ñu}®
òJ¡nfh£il kht£l«

24.03.1965

27.07.1999
K.g

27.07.1999
K.g

7/27/1999

207 b#.yhr®
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkš ãiy¥gŸë,
bt©zhtšFo
òJ¡nfh£il kht£l«

03.03.1966

12.01.1999
K.g

12.01.1999
K.g

1/12/1999

208 F. brªjhkiu
Ïilãiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥
gŸë ÂahfJUf«
éG¥òu« kht£l«

20.07.1968

12.01.1999

12.01.1999
Kg

1/12/1999

209 n#h. uhâ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
x¡fehL
jŠrhñ® kht£l«.

13.03.1969

09.06.1970

12.01.1999

f.mynkY
Ïilãiy MÁça® ,
muR M©fŸ nkš
ãiy¥gŸë, Ñu}®
òJ¡nfh£il kht£l«

211

v°. MÎil¤jhŒ
03.02.1971
Ïilãiy MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥ gŸë
tst}®
éG¥òu« kht£l«

12.01.1999
Kg

12.01.1999
Kg

1/12/1999

212

». ckhknf°tç
Ïilãiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥
gŸë fŸs¡F¿¢Á
éG¥òu« kht£l«

04.05.1975

12.01.1999
Kg

12.01.1999
Kg

1/12/1999

213

nfh. guhr¡Â
Ïilãiy MÁça®,
v‹.v«. muR (k)
nkšãiy¥gŸë
ÂU¥g¤ö®
Átf§if kht£l«.

15.07.1977

13.01.1999
K.g.

13.01.1999
K.g.

1/13/1999

214

Ïuh.jhkiue§if
Ïilãiy MÁçia
muR(M)nkšãiy¥ gŸë
F¿ŠÁ¥gho
flYh® kht£l«

15.05.1968

14.1.1999
Kg

14.1.99 Kg

1/14/1999

215

bu.bršt«
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkš ãiy¥gŸë,
tlfhL
òJ¡nfh£il kht£l«

05.05.1978

14.01.1999
K.g

14.01.1999
K.g

1/14/1999

216

br. »UZzFkhç,
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkšãiy¥ gŸë,
g©iz¥òu«
njå kht£l«

07.06.1964

18.01.1999
K.g.

18.01.1999

1/18/1999

217

Ã. Átfhä
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy gŸë
bgudkšYh®
ÂUt©zhkiy kht£l«

19.01.1999

27.07.1999
K.g

1/12/1999

210

13.04.1966

27.07.1999
K.g

12.01.1999

19.01.1999

7/27/1999

1/19/1999

218

f.bršé
Ïilãiy MÁça®
muR M nkšãiy¥ gŸë
fyit
ntÿ® kht£l«.

219

v.èoah
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë,
e§fešYh®
fhŠÁòu« kht£l«

21.04.1972

19.01.1999

19.01.1999

1/19/1999

25.07.1973

21.01.1999
K.g

21.01.1999
K.g

1/21/1999

220 eh.rnuhíå
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
fΪjgho
<nuhL kht£l«

26.06.1969

27.01.1999
Kg

27.01.1999
Kg

1/27/1999

221

19.06.1970

29.01.1999

29.01.1999

1/29/1999

222 bg.jdy£Rä
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
bkhl¡F¿¢Á
<nuhL kht£l«

12.02.1975

29.01.1999
Kg

29.01.1999
Kg

1/29/1999

223 t. RªjutŸë,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïuh¢rh©lh®Âukiy
f%® kht£l«

27.05.1972 01.02.1999K 01.02.1999
.g.
K.g.

2/1/1999

224 k.o.mUŸ kça Rjh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Á¤ija‹nfh£il
©L¡fš kht£l«

28.06.1975

01.02.1999

01.02.1999

2/1/1999

225 R.v£é‹ghò
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
kiy¥g£o,
éUJef® kht£l«.

30.05.1974

03.02.1999 03.02.1999
K.g
K.g

2/3/1999

226 f. fªjrhä
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
ÂU¡fh£L¥gŸë
jŠrhñ® kht£l«.

18.04.1970

02.03.1999 02.03.1999

3/2/1999

e. trªjh njé
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Ïy¡fhòu«
<nuhL kht£l«

227 v.#h°ä‹ e®kjh
Ïilãiy MÁçia
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
ng®bgçah©F¥g«
flYh® kht£l«
228

M%à #hŒ° bršy«
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
ÂU¥ghnr¤Â
Átf§if kht£l«.

15.06.1970

04.03.1999 04.03.1999
Kg
Kg

3/4/1999

05.05.1969

13.01.1999
Ã.g.

01.04.1999
K.g.

4/1/1999

229 nf. bt‹kyh
Ïilãiy MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥
gŸë, mnrh¡ef®,
br‹id 83

25.06.1967

15.07.1988

15.07.1988

6/23/1999 23.06.1999
K.g.

230

m. mKjh
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
ÁWth¢N®
bgu«gÿ® kht£l«.

10.07.1971

30.07.1997
K.g.

30.07.1997
K.g.

7/5/1999

231

m.rhªjh
Ïilãiy MÁça®
lh¡l®.Ã.v°.v°.efuh£Á
nkšãiy¥gŸë, fhŠÁòu«

05.07.1999

14.04.1970

01.08.1995
K.g

01.08.1995
K.g

7/22/1999 22.07.1999
K.g.

232 fh.bgh.m.MRuh ghD
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Á¤ija‹nfh£il
©L¡fš kht£l«

15.06.1978

22.07.1999

22.07.1999

7/22/1999

233

01.05.1979

22.07.1999

22.07.1999

7/22/1999

M®.ϧf®rhš
Ïilãiy MÁça®,
muR (M) nkåiy¥gŸë,
e‹åy«
ÂUth%® kht£l«

234 g. rhªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
jëif
ehk¡fš kht£l«.
235 Ïuh.Rjhuhâ,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
KZl¡F¿¢Á,
éUJef® kht£l«.

07.05.1976

16.06.1972

23.07.1999
Ã.g.

26.07.99
K.g

23.07.1999
Ã.g

26.07.1999
K.g

7/23/1999

7/26/1999

8636

236

K.r¤Âah
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy gŸë
brŒahW
ÂUt©zhkiy kht£l«

237

ó.yjh
Ïilãiy MÁça®,
»£l¥gh efuh£Á
nkåiy¥gŸë,
TiwehL
ehf¥g£od« kht£l«

14.03.1970

238 v«.é. rguh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
fh£^®
ÂUtŸq® kht£l«.

28.06.1974

239

F.r»yh
Ïilãiy MÁça®,
efuh£Á (k) nkåiy¥gŸë,
ehf¥g£od« kht£l«

12.07.1973

26.07.1974

27.07.1999

28.07.1999

28.07.1999

28.07.1999

27.07.1999

28.07.1999

28.07.1999

28.07.1999

7/27/1999

7/28/1999

7/28/1999

7/28/1999

240 b#. b#aéí
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
br‹Ü®F¥g«
ÂUtŸq® kht£l«.

06.07.1976

28.07.1999

28.07.1999

7/28/1999

241 k.Ãnu«Fkh®,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
FUéFs«
ÂUbešntè kht£l«

05.04.1979

28.07.1999

28.07.1999

7/28/1999

242 br.brštFkhç,
ÏilãiyMÁça®,
muR (k) nkšãiy¥gŸë
»UZz»ç.

07.03.1969

243 R. Ïuh#y£Rä
28.07.1969
Ïilãiy MÁça®
efuit (k) nkšãiy¥ gŸë
njh£l¥ghisa«
ntÿ® kht£l«.
244

v‹.b#ay£Rä
Ïilãiy MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
m¡fiu¥ng£il
ehf¥g£od« kht£l«

01.06.1971

08.08.1997
Kg

08.08.1997
Kg

7/29/1999 29.07.1999

29.07.1999

29.07.1999

7/29/1999

17.12.1990

17.12.1990

8/1/1999

01.08.1999

245 g. nyhfh«ghŸ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Á§fshªjòu«
ehk¡fš kht£l«.

16.05.1973

31.08.1999
K.g.

31.08.1999

8/31/1999

246 nfh.r©Kfuh{,
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë,
gŠrè§f«ghisa«
ÂU¥ó® kht£l«

02.10.1974

15.10.1999
Kg

15.10.1999
Kg

10/15/1999

247 M®.trªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
KfhÁ mDk‹gŸë
<nuhL kht£l«
248 f.ghDkÂ,
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
_yDh®
ÂU¥ó® kht£l«

15.06.1975

24.05.1970

22.10.1999
Kg

06.12.1999
Kg

22.10.1999

10/22/1999

06.12.1999
Kg

12/6/1999

16.12.1999
K.g.

12/16/1999

249 v«.uh#huh«,
fiyMÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
khÁeha¡fd¥gŸë
»UZz»ç kht£l«

28.07.1970

16.12.1999
K.g.

250 ó.nfhéªj‹
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
£l¡Fo
flYh® kht£l«

12.01.1969

03.01.2000 03.01.2000
Kg
Kg

1/3/2000

251

F.jkaªÂ
Ïilãiy MÁçia
efuh£Á (k) nkšãiy¥gŸë
ghto, nry«-1.

03.06.1977

12.01.2000
K.g

12.01.2000
K.g

1/12/2000

252

brŠRfhªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
m¤jdhñ®
ntÿ® kht£l«.

14.02.2000

14.02.2000

2/14/2000

06.01.1979

253 ».r. mšthß° mKjh
cl‰fšé MÁçia,
muR (bg) nkšãiy¥ gŸë,
f«g«. njå kht£l«

07.05.1972

29.02.2000 29.02.2000
K.g.

2/29/2000

254

10.04.1969

06.03.2000 06.03.2000

3/6/2000

t.ÏuhkÂyf«
Ïilãiy MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
ÂU¡filô®
ehf¥g£od« kht£l«

255 ò.Ã. fhŠrdh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
ry§fghisa«
<nuhL kht£l«

06.11.1970

04.10.1996

04.10.1996

6/1/2000

01.06.2000

09.06.2000

256 v. b#aghš
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
Åu¥gh©o
éG¥òu« kht£l«

12.06.1970

04.08.1997
Kg

04.08.1997

6/9/2000

257 bj. ÛdhFkhç
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Ñœ¥bgU«gh¡f«
éG¥òu« kht£l«

17.12.1969

16.10.1996
Kg

16.10.1996
Kg

6/13/2000 13.06.2000

258 M®. Fznrfu‹
Ïilãiy MÁça®
fÃy® muR M©fŸ
nkšãiy¥ gŸë
ÂU¡nfhæÿ®
éG¥òu« kht£l«

26.10.1969

04.08.1997
Kg

04.08.1997
Kg

6/23/2000 23.06.2000

259 K.Kåah©o
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
m¢ru¥gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«

17.04.1976

11.08.1999
K.g

11.08.1999
K.g

7/3/2000

03.07.2000
K.g.

260 Á.é#ay£Rä,
ÏilãiyMÁça®,
muR (k) nkšãiy¥gŸë
C¤j§fiu
»UZz»ç kht£l«

10.06.1970

07.12.1990
Kg

07.12.1990
Kg

7/6/2000

06.07.2000

261

05.04.1970

08.08.1997
Kg

08.08.1997
Kg

7/10/2000 10.07.2000
Ã.g.

A.é#ay£Rä.
ÏilãiyMÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
c¤jd¥gŸë
»UZz»ç kht£l«

262 nt. m»yh
26.04.1970
Ïilãiy MÁça®
muR kfë® nkšãiy¥gŸë
r§fuhòu«
éG¥òu« kht£l«
263 Í.nkhÂyhš,
ÏilãiyMÁç®,
Ã.Ã.V. muR (k)
ca®ãiy¥gŸë
g©zªö®
»UZz»ç kht£l«

22.05.1970

01.08.1995
Kg

26.07.1999
Kg

01.08.1995
Kg

26.07.1999
Kg

7/20/2000 20.07.2000

7/27/2000 27.07.2000

264

». b#aJ®fh njé
Ïir MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
bgu«gÿ®
bgu«gÿ® kht£l«.

17.02.1973

27.07.1999 27.07.2000
Kg
K.g.

7/27/2000

265 bt.ghò
ÏilãiyahÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
khãahjmŸë
j®kòç kht£l«

14.06.1972

20.09.1999 20.09.1999
K.g
K.g

7/29/2000 28.07.2000
Ã.g.

266 M®. kndhukh,
ijaš MÁça®,
muR (k) ca®ãiy¥gŸë
kŠN®, Úy»ç kht£l«

31.07.1963

31.07.2000
K.g

31.07.2000
K.g

7/31/2000

267 v«.mªnjhå nkç,
ÏilãiyMÁça®,
tu£ld¥gŸë
»UZz»ç kht£l«

19.10.1971

26.07.1999
Ãg

27.07.1999

8/3/2000

268 v°.é. Rutz‹
Ïilãiy MÁça®
Â.K.».th. muR (M)
nkšãiy¥gŸë
m«ikah®F¥g«
ÂUtŸq® kht£l«.
269 Ã.ué,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
eŠrehL, Úy»ç kht£l«
270

Ïuh. ó§FHè
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy gŸë
f©zk§fy«
ÂUt©zhkiy kht£l«

271

b#.#h¡Fè‹ uhâ
cl‰fšé MÁça®,
muR kfë® nkš
ãiy¥gŸë, fw«g¡Fo
òJ¡nfh£il kht£l«

272 m. bu§nf°tç
cl‰fšé MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
nguhñuâ
jŠrhñ® kht£l«.
273

M®.Ï«khDntš
Mdªjuh{
cl‰fšé MÁça®
muR (M) nkšãiy gŸë
Ñœbg‹dh¤Jh®
ÂUt©zhkiy kht£l«

17.05.1970

10.05.1969

01.08.1995

01.08.1995

8/21/2000 21.08.2000

04.09.2000 04.09.2000
K.g
K.g

9/4/2000

04.09.2000 04.09.2000
Ã.g
Ã.g.

9/4/2000

08.04.1970

05.10.2000 06.10.2000
Ã,g
K,g

10/6/2000

18.06.1972

11.10.2000

11.10.2000

10/11/2000

21.10.2000

10/21/2000

26.05.1976

05.01.1973

21.10.2000

03.08.2000

4985

274

M®.v«. jâifkâ
cl‰fšé MÁça®
muR (M) nkšãiy gŸë
bgU§f£^®
ÂUt©zhkiy kht£l«

03.05.1968

23.10.2000

23.10.2000

10/23/2000

275 í. MWKf«
cl‰fšé MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
fh®dh«g£L
ntÿ® kht£l«.

29.05.1966

25.10.2000

25.10.2000

10/25/2000

276 o. #h‹r‹
cl‰fšé MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
bgçaehfó©o
ÂUtŸq® kht£l«.

21.03.1974

16.11.2000

16.11.2000

11/16/2000

277 j.Ãnukyjh
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkšãiy¥gŸë,
fHåthrš
òJ¡nfh£il kht£l«

25.07.1969

06.12.2000
K.g.

06.12.2000
K.g.

12/6/2000

278 f.b#auh«
Ïilãiy MÁça® ,
muR ca® ãiy¥gŸë,
xLf«g£o
òJ¡nfh£il kht£l«

04.02.1972

19.11.2001
K.g.

19.11.2001
K.g.

12/6/2000

279 g.fiy¢bršé
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkš ãiy¥gŸë,
Áy£^®
òJ¡nfh£il kht£l«

12.05.1973

20.11.2001
K.g.

20.11.2001
K.g.

11/20/2001

280 F. rhªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
nkycq®
jŠrhñ® kht£l«.

17.05.1973

06.12.2000

06.12.2000

12/6/2000

281

20.07.1973

06.12.2000
K.g.

06.12.2000
K.g.

12/6/2000

15.05.1974

15.10..2001
K.g.

15.10..2001
K.g.

12/6/2000

b#.n#h°Ã‹ uh#hkâ
Ïilãiy MÁça® ,
efuh£Á ca® ãiy¥gŸë,
Ïuh#nfhghyòu«
òJ¡nfh£il kht£l«

282 ik.Rjh
Ïilãiy MÁça® ,
muR M©fŸ nkš
ãiy¥gŸë, éuhèkiy
òJ¡nfh£il kht£l«

283

r.»UZzFkhç
ÏilãiyMÁça®
muR (k) nkšãiy gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy kht£l«

02.06.1974

15.06.1974
284 g.k§fs«
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkš ãiy¥gŸë, ehFo
òJ¡nfh£il kht£l«
285 jh.Ia¥g‹
Ïilãiy MÁça® ,
muR nkš ãiy¥gŸë,
fèauha‹éLÂ
òJ¡nfh£il kht£l«
286 Ïuh. Ôgh
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
nkhf}®
ehk¡fš kht£l«.
287 br.bt.ÂUbt§fl«
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
bgUªJiw
<nuhL kht£l«

16.05.1976

02.02.1978

24.09.1978

06.12.2000

06.12.2000

12/6/2000

06.12.2000
K.g.

12/6/2000

24.08.2001 24.08.2001
K.g.
K.g.

12/6/2000

06.12.2000
K.g.

06.12.2000
K.g

06.12.2000
Kg

06.12.2000

12/6/2000

06.12.2000
Kg

12/6/2000

288 F. Á‹drhä
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
br. òJ¥ghisa«
ehk¡fš kht£l«.

07.06.1970

07.12.2000
Ã.g

07.12.2000

12/7/2000

289 r. Ïuhn#°
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
Ñu«ó®
ehk¡fš kht£l«.

17.06.1971

07.12.2000
Ã.g.

07.12.2000

12/7/2000

290 Á. rhªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
njtdh§F¿¢Á
ehk¡fš kht£l«.

05.03.1963

08.12.2000
K.g..

08.12.2000

12/8/2000

08.12.2000

12/8/2000

08.12.2000

12/8/2000

291

k.n#h°Õ‹ brštuhâ
muR ca®ãiy¥gŸë
fëk§fy«,
kJiu kht£l«

292 nfh. nfhkÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
gh©lk§fy«
ehk¡fš kht£l«.

10.04.1968

07.05.1971

08.12.2000

08.12.2000
K.g..

293 n#h.b#a Rjh
Ïilãiy MÁça®
muR (k) ca®ãiy¥gŸë
tlkJiu - 624 802
©L¡fš kht£l«

21.04.1973

08.12.2000

08.12.2000

12/8/2000

294 b#. uhjh
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
vUk¥g£o
ehk¡fš kht£l«.

05.07.1973

08.12.2000
K.g.

08.12.2000

12/8/2000

295 K. ts®kÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
bršy¥g«g£o
ehk¡fš kht£l«.

25.07.1974

08.12.2000
Ã.g.

08.12.2000

12/8/2000

296 m. m‹òbršé
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
vUk¥g£o
ehk¡fš kht£l«.

01.06.1977

08.12.2000
K.g..

08.12.2000

12/8/2000

297 j.òtnd°tç
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
jhkiu¥ghisa«
<nuhL kht£l«

30.05.1979

08.12.2000
Kg

08.12.2000
Kg

12/8/2000

298 bg.f.bršé,
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
ótehjòu«
éUJef® kht£l«.

18.05.1968

11.12.2000
K.g.

11.12.2000
K.g.

12/11/2000

299 f.r§Ñjhuhâ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
kh«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«

02.04.1973

11.12.2000
K.g

11.12.2000
K.g

12/11/2000

300 bt.j.rhªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
ntlrªö® - 624 710
©L¡fš kht£l«

15.05.1970

12.12.2000

12.12.2000

12/12/2000

301

n#.rFªjyh fiythâ,
Ïilãiy MÁça®,
v°.M®.v«. muR (k)
nkšãiy¥gŸë,
br§nfh£il,
ÂUbešntè kht£l«

08.03.1972

12.12.2000

12.12.2000

12/12/2000

302 nfh. j䜢bršé
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
ehfF¥g«
éG¥òu« kht£l«

07.06.1975

12.12.2000
Kg

12.12.2000
Kg

12/12/2000

303 f. ner« v°j® %Ã
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
kufjòu«
éG¥òu« kht£l«

15.06.1970

15.12.2000
Kg

15.12.2000
Kg

12/15/2000

304 j. j䜢bršé
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
nt«g}®
f‹åahFkç kht£l«.

15.07.1970

15.12.2000

15.12.2000

12/15/2000

305 b#. m«rntâ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
bg‹dh¤Jh®
ntÿ® kht£l«.

26.06.1972

18.12.2000

18.12.2000

12/18/2000

306 v°. b#aghuÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
mêŠÁF¥g«
ntÿ® kht£l«.

01.06.1973

18.12.2000

18.12.2000

12/18/2000

307 V.v«.VŠrè‹ b#anjé,
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
F©ll«
ÂU¥ó® kht£l«

09.06.1970

19.12.2000
Kg

19.12.2000
Kg

12/19/2000

308 Â.eh. Ñjh
Ïilãiy MÁça®
muR M nkšãiy¥ gŸë
fyit
ntÿ® kht£l«.

13.03.1978

19.12.2000
Kg

19.12.2000
Kg

12/19/2000

20.12.2000
K.g

12/20/2000

20.12.2000

12/20/2000

309 í.rhäehj‹
Ïilãiy MÁça®
Á.v°.v«.efuh£Á
nkšãiy¥gŸë,
ßisah®ghisa«
fhŠÁòu« kht£l«
310

nf. Fkh®,
cl‰ fšé MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
f«kth‹ng£il
ntÿ® kht£l«.

07.10.1970

10.06.1971

20.12.2000
K.g

20.12.2000

311

». R#hjh
Ïilãiy MÁça®
efuit ca®ãiy¥ gŸë
thâa«gho
ntÿ® kht£l«.

06.11.1976

20.12.2000

20.12.2000

12/20/2000

312

f.rhujh,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë,
_iy¡fiu¥g£o
ÂUbešntè kht£l«

18.05.1968

21.11.2000

21.12.2000

12/21/2000

313

í.ky®éê
ÏilãiyMÁça®,
muR nk.ã.gŸë,
FåaK¤ö®
nfha«ò¤ö®- 641 008

17.05.1967

09.01.2001

09.01.2001

1/9/2001

314 nf.måjh,
Ïilãiy MÁça®,
<.m.g. muR nkšãiyŸë,
bj‹bgh‹Ko
nfha«ò¤ö®- 641 697

04.04.1970

09.01.2001

09.01.2001

1/9/2001

315

uh.b#äkh,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiyŸë,
»z¤JflÎ
nfha«ò¤ö®- 642 109

06.06.1970

09.01.2001

09.01.2001

1/9/2001

316

v°.iraJ »nõh®ghD,
Ïilãiy MÁça®,
muR (M nkšãiy¥gŸë,
cLkiy¥ng£il
ÂU¥ó® kht£l«

29.05.1971

09.01.2001
Ãg

09.01.2001
Ãg

1/9/2001

317

o. nkç Êgh
Ïilãiy MÁça®
Ã.nf. muR (k)
nkšãiy¥gŸë
m«g¤ö®,
ÂUtŸq® kht£l«.

03.05.1972

17.01.2001

17.01.2001

1/17/2001

318

g. eªÂå njé
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Rthäkiy
jŠrhñ® kht£l«.

24.06.1973

17.01.2001

17.01.2001

1/17/2001

319

m.j§f¤Jiu
Ïilãiy MÁça®
muR ca® ãiy¥gŸë
bt«ó®
ö¤J¡Fo kht£l«

20.02.1980

17.01.2001

17.01.2001

1/17/2001

320 Ïuh.f‰gftšè,
Ïilãiy MÁça®,
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
my§fhešYh®,
kJiu kht£l«

01.06.1964

18.01.2001

18.01.2001

1/18/2001

321

m.kâKUf‹
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
j,F©z¤ö®
kJiu kht£l«

27.04.1977

18.01.2001

18.01.2001

1/18/2001

322 r.òtnd°tç
<nuhL kht£l«
muR nkšãiy¥gŸë
fhŠÁnfhéš
<nuhL kht£l«

16.03.1981

18.01.2001
Ãg

18.01.2001
Ãg

1/18/2001

323

R.nufh
Ïilãiy MÁça®,
muR nkåiy¥gŸë,
mç¤Jthuk§fy«
ÂUth%® kht£l«

24.05.1975

19.01.2001

19.01.2001

1/19/2001

324 v°. g¤kh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
r§fuè§fòu«
éUJef® kht£l«.

07.06.1971

20.01.2001

20.01.2001

1/20/2001

325 L. gh¡»auhâ,
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
nkyhŒ¡Fo
Ïuhkehjòu« kht£l«

07.02.1972

20.01.2001
Ã.g.

21.01.2001

1/21/2001

326 k. #h¡Fè‹
Ïilãiy MÁça®,
muR M©fŸ nkšãiy¥
gŸë,
k©z¢rešÿ®,
ÂU¢Á kht£l«

24.12.1966

22.01.2001

22.01.2001
Kg

1/22/2001

327 bg. ešyf©kâ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
vL¤jthŒe¤j«
éG¥òu« kht£l«

18.03.1970

22.01.2001
Kg

22.01.2001
Kg

1/22/2001

328 M®. rÁfyh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
ó©o, ntÿ® kht£l«.

02.05.1970

22.01.2001

22.01.2001

1/22/2001

329 b#. trªÂ
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
nfhéšg£o.
ÂU¢Á kht£l«

27.05.1971

22.01.2001

22.01.2001

1/22/2001

330 v¥. buŒk‹ b#guh{
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
Ñœ¥bgU«gh¡f«
éG¥òu« kht£l«

07.07.1972

22.01.2001
Kg

22.01.2001
Kg

1/22/2001

331

J.v°j® b#aÓè
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
k£l¥ghiw 624213
©L¡fš kht£l«

29.07.1974

22.01.2001

22.01.2001

1/22/2001

332 b#. nkçèšè»shuh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
_§»šJiw¥g£L
éG¥òu« kht£l«

09.04.1975

22.01.2001
Kg

22.01.2001
Kg

1/22/2001

333 m. bršé‹ #]èa°,
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïuhnk°tu«
Ïuhkehjòu« kht£l«

04.05.1976

22.01.2001

22.01.2001

1/22/2001

334 M.bgh‹uh{,
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Méô®,
éUJef® kht£l«.
335 k. U¡kâ
Ïilãiy MÁça®,
muR ca® ãiy¥ gŸë,
nfh£lh¤ö®.
ÂU¢Á kht£l«
336

j.r§Ñjh
Ïilãiy MÁça®
m.Á. muR nkšãiy¥gŸë
ÑH¥g>®
mçaÿ® kht£l«

337 m. Mnuh¡»arhä
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
Ãu«kF©l«
éG¥òu« kht£l«

05.05.1976

05.04.1977

02.06.1977

25.05.1973

22.01.2001
K.g.

22.01.2001

22.01.2001

24.01.2001
Kg

22.01.2001
K.g.

22.01.2001

22.01.2001

24.01.2001
Kg

1/22/2001

1/22/2001

1/22/2001

1/24/2001

338 vš.ÏkhFny£ #&‹
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
nfhéy«gh¡f«
fhŠÁòu« kht£l«

10.06.1973

24.01.2001
K.g

24.01.2001
K.g

1/24/2001

339 k.bjurhm‰òjnkç
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
mdfhò¤Jh®
fhŠÁòu« kht£l«

09.07.1974

24.01.2001
K.g

24.01.2001
K.g

1/24/2001

340 uh.yèjh
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
e§fešYh®
fhŠÁòu« kht£l«

26.07.1974

24.01.2001
K.g

24.01.2001
K.g

1/24/2001

341 Á. bgšÁ ã®kyh
Ïilãiy MÁça®,
muR ca® ãiy¥ gŸë,
òö®c¤jk}®,
ÂU¢Á kht£l«.
342 N.ߣlh nuhrè‹
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
©L¡fš - 624 001

09.05.1978

10.03.1971

24.01.2001

29.01.2001

24.01.2001

29.01.2001

1/24/2001

1/29/2001

343 Ã.mUŸbršé,
Ïilãiy MÁça®
muR k nkšãiy¥ gŸë
ÂU¥g¤Jh®
ntÿ® kht£l«.

06.05.1972

29.01.2001

29.01.2001

1/29/2001

344 é. ÏjarªÂu‹
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
nkyF¥g«
ntÿ® kht£l«.

11.05.1973

29.01.2001

29.01.2001

1/29/2001

345 n#.khyÂ,
ÏilãiyMÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë
njtrhd¥gŸë
»UZz»ç kht£l«
346 r. rçjh
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
bfhzt£l«
ntÿ® kht£l«.
347 v°.V.b#aghy‹
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
©L¡fš - 624 001

26.05.1973

06.06.1973

20.12.1973

29.01.2001
Kg

29.01.2001
Kg

1/29/2001

29.01.2001 29.01.2001
Kg
Kg

1/29/2001

29.01.2001

1/29/2001

29.01.2001

--

348 Ph.nkç ts®k n#h°Ã‹
Ïilãiy MÁçia
muRa® gŸë
nkšg£lh«gh¡f«
flYh® kht£l«
349 j. ÂyftÂ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
fâaDh®
ntÿ® kht£l«.
350 nf.Ñjh,
ÏilãiyMÁça®,
muR (k) ca®ãiy¥gŸë
bfyk§fy«
»UZz»ç kht£l«
351

v°. ÂUKUf‹
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
m¡uhtu«
ntÿ® kht£l«.

02.03.1974

20.05.1974

02.07.1975

19.05.1976

29.1.2001
Kg

29.01.2001

29.01.2001
Kg

29.01.2001

29.1.01 Kg

29.01.2001

29.01.2001
Kg

29.01.2001

1/29/2001

1/29/2001

1/29/2001

1/29/2001

352 v°.é#ay£Rä,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
óÂ¥òu«. njå kht£l«

02.07.1977

29.01.2001
Ã.g.

29.01.2001
Ã.g.

1/29/2001

353 ã.fh£L¤Jiu
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
Ma¡Fo - 624 613
©L¡fš kht£l«

01.01.1979

29.01.2001

29.01.2001

1/29/2001

354 í. ógÂ
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥ gŸë
Âçahy«
ntÿ® kht£l«.

25.05.1980

29.01.2001

29.01.2001

1/29/2001

355 Ï. nkç é‹ryh
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë
bfhšyF¥g«
ntÿ® kht£l«.

07.06.1972

29.01.2001

29.01.2001

1/29/2001

356 r. RnuZ
Ïilãiy MÁça®
efuit ca®ãiy¥ gŸë
thâa«gho
ntÿ® kht£l«.

15.06.1981

29.01.2001

29.01.2001

1/29/2001

357 Ïuh.RÁyh
Ïilãiy MÁçia
muR (k) nkšãiy¥gŸë
nk¢nrç
nry« kht£l«.

20.06.1976

29.01.2001
Ã.g

30.01.2001
K.g

1/30/2001

358 v°. Átn#hÂ
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
gd¥gh¡f«
ntÿ® kht£l«.

15.05.1978

30.01.2001

30.01.2001

1/30/2001

359 j.ÃnukhtÂ
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥gŸë
nt«go¤jhs«
nry« kht£l«.

20.06.1978

30.01.2001
K.g

30.01.2001
K.g

1/30/2001

360 M®.Óåthr‹
ÏilãiyahÁça®
ntLf¤jh«g£o
nry« kht£l«.

21.07.1969

31.01.2001
K.g

31.01.2001
K.g

1/31/2001

361

br.#tA®
ÏilãiyMÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
eŸë, éUJef® kht£l«.

11.05.1975

31.01.2001
K.g

31.01.2001
K.g

1/31/2001

362

f. bfh‹iwntªj‹
ÏilãiyMÁça®
muR ca®ãiy gŸë
bkŒô®
ÂUt©zhkiy kht£l«

26.07.1975

31.01.2001
Ã.g

31.01.2001
Ã.g

1/31/2001

363

R. rªjhd«
ÏilãiyMÁça®
muR ca®ãiy gŸë
bešèah‹Fs«
ÂUt©zhkiy kht£l«

14.08.1976

31.01.2001

31.01.2001
K.g

1/31/2001

364 M. féjh
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
eh. òJ¥g£o
ehk¡fš kht£l«.

07.06.1968

01.02.2001
Ã.g.

01.02.2001
Ã.g.

2/1/2001

365

05.06.1970

01.02.2001

01.02.2001

2/1/2001

o.b#aªÂ
ÏilãiyMÁça®
muR (M) nkšãiy gŸë
Muâ
ÂUt©zhkiy kht£l«

366 nt.mKjh
ÏilãiyMÁça®
muRnkšãiy¥gŸë
Á¥Ã¥ghiw
éUJef® kht£l«.

30.07.1973

01.02.2001
K.g

01.02.2001
K.g

2/1/2001

367 v°.Ïs§nfh
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
nk£^¥g£o
nry« kht£l«.

19.04.1963

02.02.2001
K.g

02.02.2001
K.g

2/2/2001

368 uh.uh¡f¥g‹
ÏilãiyMÁça®
muRnkšãiy¥gŸë
brtšg£o
éUJef® kht£l«.

05.01.1979

02.02.2001

02.02.2001
K.g

2/2/2001

369 R. bršyJiu
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
gé¤Âu«òö®
ehk¡fš kht£l«.

10.03.1980

02.02.2001
K.g.

02.02.2001

2/2/2001

370 v°.K¤Jy£Rä
Ïilãiy MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR
(k) nkšãiy¥gŸë
ÂUbth‰¿ô®
ÂUtŸq® kht£l«.

10.05.1969

03.02.2001

03.02.2001

2/3/2001

05.02.2001
Kg

2/5/2001

371

I. RÓyh brštkâ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Ãbg m¡uAhu«
<nuhL kht£l«

08.07.1968

05.02.2001
Kg

372 f.tåjh,
Ïilãiy MÁça®,
muR (k) nkšãiy¥ gŸë,
my§fhešÿ®,
kJiu kht£l«

10.07.1969

05.02.2001

05.02.2001
K.g

2/5/2001

373 Â.b#aókÂ,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gë,
òšY¡fh£Ltyir,
ÂUbešntè kht£l«

21.05.1971

05.02.2001 05.02.2001

2/5/2001

05.02.2001

05.02.2001

2/5/2001

374 K.Á¤uhnjé,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥ gŸë,
brh¡fè§fòu«
kJiu kht£l«
375

m. jtkâ bršt«
Ïilãiy MÁça®,
muR (M) nkšãiy¥gŸë
ÂU¥òtd«
Átf§if kht£l«.

376 bgh.b#ghuhâ,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
nky¥ghñ®,
ÂUbešntè kht£l«

22.09.1975

15.04.1979

05.02.2001
K.g.

05.02.2001
K.g

2/5/2001

16.06.1971

05.02.2001

05.02.2001

2/5/2001

377

v°. njé
ÏilãiyMÁça®
muR ca®ãiy gŸë
nkšÓrk§fy«
ÂUt©zhkiy kht£l«

26.05.1972

06.02.2001

06.02.2001

2/6/2001

378

v°. fiy¢bršé
ÏilãiyMÁça®
muR (k) ca®ãiy gŸë
fhŠÁ
ÂUt©zhkiy kht£l«

07.07.1975

06.02.2001

06.02.2001

2/6/2001

06.02.2001
K.g

2/6/2001

07.02.2001

2/7/2001

379 o.RkÂ
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥gŸë
btŸshs¥g£o,
nry« kht£l«.
380 f.gHåa«khŸ,
Ïilãiy MÁça®,
muR (M) nkšãiy¥gŸë,
my§fhešYh®
kJiu kht£l«
381

20.06.1976

21.05.1965

05.02.2001
Ã.g

07.02.2001

m.bgè¡° kça nréa®
Ïilãiy MÁça®
muR(kf)nkšãiy¥ gŸë
fh£Lk‹d®nfhæš
flYh® kht£l«

27.07.1971

09.02.2001
Ãg

10.02.2001

2/10/2001

382 R.Ñjh
Ïilãiy MÁçia
muR(kf)nkšãiy¥ gŸë
éU¤jhry«
flYh® kht£l«

30.07.1973

09.02.2001
Ãg

10.02.2001

2/10/2001

383 xŒ.b#a$
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥ gŸë
nr¥she¤j«
flYh® kht£l«

08.06.1974

09.02.2001
Ãg

10.02.2001

2/10/2001

384 nj.Ô®¤jkÂ
Ïilãiy MÁçia
muR nkšãiy¥ gŸë
Fkuh£Á
flYh® kht£l«

11.05.1974

12.02.2001
Kg

12.02.2001
Kg

2/12/2001

385 j. kâ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
fGFkiy
ö¤J¡Fo kht£l«

04.12.1973

13.02.2001

13.02.2001

2/13/2001

386 r.ghò trªjFkh®,
Ïilãiy MÁça®,
v°.v«.v°.v°. muR (M)
nkšãiy¥gŸë,
br§nfh£il,
ÂUbešntè kht£l«
387 v°.f®ntš bršt‹
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë,
ÂUKoth¡f«
fhŠÁòu« kht£l«

24.06.1969

14.02.2001

14.02.2001

2/14/2001

10.10.1977

15.02.2001
K.g

15.02.2001
K.g

2/15/2001

388 j.Rä¡[‹ MÁ® uh#h
05.05.1975
Ïilãiy MÁça®
efuit (M) nkšãiy¥gŸë
m«khng£il,
nry« kht£l«

15.03.2001
K.g

15.03.2001
K.g

3/15/2001

389 ». ÏskÂ
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
ehk¡fš .
390 g.fašéê
ÏilãiyahÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
nf. nt£u¥g£o
j®kòç kht£l«
391

j.RFzh
Ïilãiy MÁça®
r.bjh.m.nk.ã.gŸë
ÂUt©zhkiy

01.05.1977

03.06.1976

12.07.1962

15.03.2011
K.g..

15.03.2001

15.03.2001
K.g

15.03.2001
K.g

04.08.1997

04.08.1997

16.03.2001
Kg

16.03.2001
Kg

3/15/2001

3/15/2001

3/16/2001 16.03.2001

392 B. ukâ,
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥ gŸë,
Ïy£Räòu«.
njå kht£l«

02.06.1971

393 M.Ûdh£Á Rªjç,
Ïilãiy MÁça®,
muR nkšãiy¥gŸë
kh}®
ÂUbešntè kht£l«

08.02.1964

21.03.2001

21.03.2001

3/21/2001

394 fh.Ãnukyjh
Ïilãiy MÁça®
muR ca® ãiy¥gŸë
gçtšè¡nfh£il
ö¤J¡Fo kht£l«

29.05.1979

22.03.2001

22.03.2001

3/22/2001

3/16/2001

-

395 v«.í. r§f®
cl‰ fšé MÁça®
muR (M) nkšãiy¥ gŸë
nf é F¥g«
ntÿ® kht£l«.

26.05.1966

23.03.2001

23.03.2001

3/23/2001

396 Ã. Jiu¥gh©o
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
nrJghthr¤Âu«
jŠrhñ® kht£l«.

30.05.1979

11.04.2001

11.04.2001

4/11/2001

397 V. ghyRªju«
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
Ëdthrš
jŠrhñ® kht£l«.

15.02.1976

02.04.2001

02.04.2001

4/2/2001

398 M®. blŒÁuhâ
Ïilãiy MÁça®
b#anfhghš fnuhoah muR
nkšãiy¥gŸë
kzèòJef®
ÂUtŸq® kht£l«.

06.03.1971

16.04.2001

16.04.2001

4/16/2001

399 f. nutÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
ghy¥g£o
ehk¡fš kht£l«.

25.07.1971

26.07.1999
K.g.

26.07.1999

7/2/2001

02.07.2001

400 nj.Ãnu«Mdª¤
Ïilãiy MÁça®
muR ca®ãiy¥gŸë
m¤jhâ
<nuhL kht£l«

25.07.1966

04.10.1996
Kg

04.10.1996
Kg

7/4/2001

04.07.2001

401 o.b#aÁ¤uh,
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë
KŸëkiy,
Úy»ç kht£l«

08.02.1971

04.08.1999 04.08.1999
K.g
K.g

7/4/2001

04.07.2001

402 gh.kânkfiy
Ïilãiy MÁça®
muR (M) nkšãiy¥gŸë
ntlrªö® - 624 710
©L¡fš kht£l«

21.05.1965

22.09.1986

7/5/2001

05.07.2001

7/6/2001

06.07.2001

403 v°. Átr§fç
Ïilãiy MÁça®
M®.ng.n#. muR (k)
nkšãiy¥gŸë
ÂUtŸq®
ÂUtŸq® kht£l«.

08.06.1965

24.01.2001

22.09.1986

24.01.2001

404 v°.rhªÂ,
ÏilãiyMÁça®,
efuh£Á nkšãiy¥gŸë
»UZz»ç.

21.07.1970

20.06.1991
K‰gfš

20.06.1991
K‰gfš

7/6/2001

06.07.2001

405 M.Á¤uh
Ïilãiy MÁçia
muR (M) nkšãiy¥gŸë
M¤ö®, nry« kht£l«.

17.07.1971

26.07.1999
K.g.

26.07.1999
K.g

7/6/2001

06.07.2001

406 r.ghDkÂ
Ïilãiy MÁça®
muR (k) nkšãiy¥gŸë
kFlŠrhto.
r§f»ç, nry« kht£l«.

09.04.1973

01.08.1995
K.g

01.08.1995
K.g.

7/6/2001

06.07.2001

407

K.brªjhiH
ÏilãiyMÁça®
r.bjh.muR nkšãiygŸë
ÂUt©zhkiy

408 Ï. Ãôyh b#akâ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
Xu¤jehL
jŠrhñ® kht£l«.
409 ». ghg®,
Ïilãiy MÁça®,
muR ca®ãiy¥gŸë
Á‹dF‹}®,
Úy»ç kht£l«
410 bg. n#hÂ
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
bjh£oa«
éG¥òu« kht£l«
411

Ã.Ã. ghyhír®kh
ÏilãiyahÁça®
muR nkšãiy¥gŸë
nrhiy¡bfh£lhŒ
j®kòç kht£l«

20.01.1971

07.08.1997

07.08.1997

7/12/2001 12.07.2001

06.11.1963

24.07.1997

24.07.1997

7/23/2001 23.07.2001

15.05.1969

21.06.1972

25.07.1973

05.08.1999 05.08.1999
K.g
K.g

12.01.1999
Kg

26.07.1999
K.g.

12.01.1999
Kg

26.07.1999
K.g.

5918

8/2/2001

02.08.2001

-

8/7/2001

07.08.2001

-

8/8/2001

08.08.2001

412 R. thRnjt‹
Ïilãiy MÁça®
muR M©fŸ nkšãiy¥
gŸë mtÿ®ng£il
éG¥òu« kht£l«

01.05.1978

10.08.2001
Ãg

10.08.2001
Ãg

8/10/2001

413 v«. trªÂ
Ïilãiy MÁça®
muR M nkšãiy¥ gŸë
y¤njç, ntÿ® kht£l«.

25.07.1973

13.08.2001

13.08.2001

8/13/2001

-

414 vš. Ãnu«Fkh®
Ïilãiy MÁça®
muR nkšãiy¥ gŸë
beäè
ntÿ® kht£l«.

06.06.1978

14.08.2001

14.08.2001

415 k. #Kdh uhâ
Ïilãiy MÁçia,
muR nkšãiy¥gŸë,
gªjšFo
éUJef® kht£l«.

27.03.1971

13.08.1997

13.08.1997
K.g

8/15/2001 14.08.2001
Ã.g.

416 v°.RkÂ,
ÏilãiyMÁça®,
muR (k) ca®ãiy¥gŸë
bfyk§fy«
»UZz»ç kht£l«

19.07.1980

16.08.2001
Kg

16.08.2001
Kg

8/16/2001

8/14/2001

x«/-Å.Ïuh#uhn#°tç
Ïiz Ïa¡Fe® (gâahs® bjhFÂ)