Panduan Perkahwinan di Malaysia

www.rumahtangga.webs.com

1

BAHAGIAN 1 : PERKAHWINAN
3.1 MAKSUD PERKAHWINAN • Menurut bahasa, perkahwinan bermaksud cantum atau himpun

• Manakala dari sudut istilah pula bermaksud akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasabahasa lain yang memberikan makna nikah, yang menghalalkan lelaki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan

3.2 HUKUM PERKAHWINAN Hukum perkahwinan adalah sunnah kerana diamalkan oleh Rasuluallah SAW !ara ulama" telah menetapkan hukum perkahwinan berubah-ubah mengikut keadaan indi#idu $eterangan adalah seperti berikut% HUKUM KETERANGAN 'rang yang tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk HAR&S berkahwin dan tidak ada perkara yang boleh mengharamkannya untuk berkahwin 'rang yang berkemampuan menunaikan nafkah zahir WA()* dan batin, sihat tubuh badan serta dikhuatiri ter+erumus kepada zina kerana tidak dapat mengawal nafsu 'rang yang berkemampuan menunaikan nafkah zahir S&,Adan batin, sihat tubuh badan serta berkeinginan untuk berkahwin tetapi tidak dikhuatiri ter+erumus kepada zina atau melakukan kezaliman terhadap pasangannya *agi mereka yang tidak mampu member nafkah tetapi MA$R&H berkeinginan untuk beristeri 'rang yang tidak berkemampuan menunaikan nafkah HARAM zahir dan batin atau diyakini akan melakukan kezaliman terhadap pasangannya

3.3 HIKMAH PERKAHWINAN

www.rumahtangga.webs.com

2

. Men+amin kesihatan

perkahwinan dapat men+auhkan diri daripada maksiat terutamanya +enayah zina yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti Aids dan Siplis

/ Memenuhi tuntutan rohani dan +asmani • perasaan kasih saying dan hubungan sosial yang men+adi fitrah manusia dapat disalurkan melalui +alan yang halal 0 Memupuk kasih saying • perkahwinan diikat oleh rasa tanggung+awab bersama suami isteri 1engan itu, ter+alinlah kasih sayang diantara kedua-duanya 2 Men+alinkan silaturrahim • perkahwinan dapat menghubungkan persaudaraan antara pihak lelaki dan perempuan, serta merapatkan hubungan antara masyarakat )katan perkahwinan boleh berlaku tanpa mengira bangsa dan budaya 3 Memberi ketenteraman kepada suami dan isteri • perkahwinan merupakan perkongsian hidup suami isteri $esenangan dan kesusahan akan dihadapi bersama 4uriat yang dihasilkan melalui ikatan perkahwinan member ketenteraman dan keceriaan kepada mereka

3.4 RUKUN PERKAHWINAN 1alam kontrak perkahwinan terdapat lima rukun dan setiap rukun mempunyai syarat-syarat yang tertentu, iaitu%

1. Sighah, iaitu i+ab daripada wali perempuan 5 wakilnya6 dan $abul daripada lelaki 5 suaminya6 atau
5 wakilnya 6 dan sah didahulukam kabul daripada i+ab Sighah disyaratkan beberapa syarat seperti berikut%

i.

hendaklah menggunakan perkataan kahwin atau nikah

www.rumahtangga.webs.com

3

ii.

i+ab dan $abul hendaklah menggunalan perkataan kahwin atau nikah secara +elas 'leh itu tidak sah perkahwinan dengan menggunakan perkataan sindiran 5 kinayah 6 dan dengan cara bertulis

iii. iv.
# #i

tidak diselang lama di antara i+ab dan $abul, iaitu bersambungan antara i+ab dan $abul berkekalan keahlian dua pihak yang berakal sehingga selesai kabul sighah hendaklah boleh berkuatkuasa serta-merta sighah tidak diikatkan dengan masa yang tertentu

2. )steri, iaitu perempuan yang boleh dikahwinkan tanpa halangan-halangan syarak )steri
disyaratkan beberapa syarat, iaitu% i isteri tidak terdiri daripada mereka yang diharamkan berkahwin buat selama-lamnya atau sementara

ii.
iii

isteri hendaklah orang yang tertentu isteri hendaklah tidak dalam ihram ha+i atau umrah

0 Suami % disyaratkan beberapa syarat berikut% i ii iii suami hendaklah seorang yang dihalalkan berkahwin dengan isterinya suami hendaklah orang yang tertentu suami bukan dalam ihram ha+i atau umrah

2 Wali, iaitu orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkahwinan terhadap meeka yang dibawah kuasanya yang diberikan oleh syarak Wali disyaratkan beberapa syarat berikut% i ii iii i# # #i islam - orang kafir tidak boleh men+adi wali terhadap perempuan )slam adil 7 iaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil sampai umur 5baligh6 7 kanak-kanak tidak boleh men+adi wali dalam perkahwinan berakal 7 iaitu tidak gila selamat dari penyakit yang men+e+askan penglihatan tidak ditegah dengan sebab bodoh

www.rumahtangga.webs.com

4

vii.

tidak di dalam ihram ha+i atau umrah

3 1ua orang saksi, iaitu dua orang saksi yang hadir untuk menyaksikan akad perkahwinan dan disyaratkan beberapa syarat berikut% i ii islam 7 tidak sah perkahwinan yang disaksikan oleh orang bukan )slam lelaki 7 tidak sah akad perkahwinan yang disaksikan oleh perempuan atau seorang lelaki dan dua orang perempuan iii berakal dan baligh 7 tidak sah disaksikan orang gila, bodoh , tidak siuman dan kanakkanak i# # bersifat adil 7 tidak melakukan dosa besar tau tidak melakukan dosa kecil berterusan boleh mendengar 7 tidak sah kesaksian oleh orang pekak, orang tidur dan seumpamanya #i boleh melihat 7 tidak sah kesaksian orang yang buta

3.5 WALI

1. Wali nikah ialah orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan
/ Wali nikah terbahagi kepada dua bahagian iaitu% i Wali nasab 5keturunan6 Wali nasab terbahagi kepada wali mu+bir dan wali bukan mu+bir Wali mu+bir ialah bapa dan datuk Mereka berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis tanpa persetu+uannya terlebih dahulu dengan syarat suami sekufu dengannya Sementara itu, wali bukan mu+bir pula ialah mereka yang selain bapa dan datuk seperti saudara lelaki seibu atau sebapa ii Wali hakim Wali hakim ialah mereka yang diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali, keengganan atau hilang kelayakan wali nasab untuk ,mengahwinkannya 0 Syarat wali nikah %

www.rumahtangga.webs.com

5

i ii iii i# # #i #ii

)slam 8elaki *aligh *erakal -idak dalam ihram ha+i -idak ditegah kuasanya daripada membelan+akan harta Merdeka

4. !erpindahan kuasa wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh %
i ii iii i# # #i #ii #iii i9 tidak terdapat wali nasab mengikut susunan wali akrab tidak dapat dikesan dan tidak diketahui sama ada hidup atau mati wali tinggal +auh melebihi dua marhalah wali akrab dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi wali sedang dalam ihram ha+i atau umrah wali menyembunyikan diri wali setaraf bergaduh dan tidak dapat diselesaikan wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan itu dan tiada wali yang lain wali enggan memuliakan perempuan itu

3 Susunan wali nikah i ii iii i# bapa 5 wali mu+bir 6 datuk 5 wali mu+bir 6 saudara lelaki seibu sebapa saudara lelaki sebapa anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dan ke atas anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa dan ke atas

v.
#i

www.rumahtangga.webs.com

6

#ii #iii i9 9 9i

bapa saudara seibu sebapa dan ke atas bapa saudara daripada sebelah bapa anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dan ke bawah 5 sepupu 6 anak lelaki daripada saudara sebapa 5 sepupu 6 wali hakim

3.6 CIRI-CIRI BAKAL SUAMI DAN ISTERI

)slam telah mengan+urkan beberapa ciri utama sebagai panduan memilih calon untuk mendirikan rumahtangga Antara ciri-ciri berikut ialah berta:wa, beriman , bertanggung+awab, dan bertimbang rasa

;iri-ciri lain yang disebut oleh Rasuluallah SAW dalm sebuah hadis% Maksudnya% < 1aripada Abu Hurairah RA katanya% sabda Rasuluallah SAW% perempuan itu dikahwini kerana empat perkara% iaitu kerana hartanya, keterunannya, kecantikkannya, dan kerana agamanya 'leh itu, pilihlah perempuan yang beragama, bahagialah engkau =

(ika memilih pasangan suami isteri berdasarkan harta benda dan kekayaan, maka rumahtangga akan goyang apabila harta dan kekayaan sudah tiada *egitu +uga +ika pemilihan dibuat hanya berdasarkan rupa paras, kasih saying akan leyap apbila kecantikkan beransur 7 ansur pudar dan usia semakin meningkat

Rumahtangga yang dibina di atas agama dan ta:wa dapat men+amin kebahagiaan hidup sepan+ang hayat

3.7 GOLONGAN HARAM DIKAHWINI 3.7.1 HARAM SEMENTARA >ang dimaksudkan dengan perempuan yang haram dikahwini sementara waktu ialah wanita yang diharamkan berkahwin dengan lelaki disebabkan oleh beberapa sebab Apabila hilang sebab itu, maka ia halal berkahwin dengan perempuan tersebut Antaranya % . !erempuan yang ditalak tiga kali

www.rumahtangga.webs.com

7

/ !erempuan yang bersuami 0 !erempuan yang masih dalam idah 2 !erempuan yang sedang hamil hasil perzinaan 3 !erempuan yang tidak beragama samawi ? Mengumpul isteri dengan mahramnya dalam satu sama seperti saudara perempuan atau anak saudara perempuan @ !erempuan kelima untuk lelaki yang mempunyai empat orang isteri 3.7.2 HARAM SELAMA-LAMANYA Ada tiga sebab mengakibatkan perempuan haram untuk dikahwini buat selama-lamanya seperti %

1. $A-&R&,A,
) ibu, nenek dan ke atas anak perempuan, cucu dan ke bawah adik-beradik perempuan seibu sebapa, sebapa atau seibu saha+a anak saudara sebelah bapa dan ibu ke atas anak-anak saudara daripada adik-beradik seibu sebapa, seibu dan ke bawah

II.
))) )B

V.
/

!A,>&S&A, ) )) ))) )B B ibu susuan dan ke atas anak susuan dan ke bawah adik-beradik susuan anak saudara susuan dan ke atas 5adik 7beradik ibu susuan dan adik-beradik suaminya6 anak saudara susuan dan ke bawah 5 anak kepada adik-beradik susuan6

0

!ARSAMA,1AA, ) ibu tiri dan ke atas sama ada disetubuhi atau tidak

www.rumahtangga.webs.com

8

))

isteri anak 5 menantu perempuan 6 dan isteri cucu lelaki dan ke bawah sama ada disetubuhi atau tidak

))) )B 3.8 MAHAR . •

ibu mertua dan ke atas anak tiri dan ke bawah apabila disetubuhi ibunya

!A,CAR-)A, MAHAR Mahar ialah suatu pemberian wa+ib daripada suami kepada isteri sama ada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah

/ •

H&$&M MAHAR Hukum pemberian mahar adalah wa+ib Suami wa+ib memberikan mahar kepada isterinya sebagai tanda penghargaan , tanggung+awab dan kasih sayang

0

(A,)S-(A,)S MAHAR ) Mahar musamma Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetu+ui oleh kedua-dua belah pihak )) Mahar mislu Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara-saudara perempuan pihak isteri

2

$A1AR MAHAR $adar mahar tidak ditentukan asas penentuannya Mahar bergantung kepada persetu+uan dan budi bicara kedua

belah pihak bakal suami dan isteri $edudukan isteri dan kemampuan suami diambil kira sebagai

1i Malaysia, Ma+lis atau (abatan Agama )slam telah meletakkan kadar minimum pemberian mahar untuk mengelakkan kesulitan

• 3

Mas kawin atau mahar hendaklah barangan bernilai mengikut persetu+uan masing-masing S>ARA- MAHAR

www.rumahtangga.webs.com

9

!ara ulama" mazhab Syafie dan Hanbali menyatakan bahawa semua barang atau manfaat yang boleh di+adikan bayaran atau upah, boleh di+adikan mahar

;ontohnya wang, perak , penga+aran Al-Duran dan peker+aan yang halal

?

H)$MAH 1)WA()*$A, MAHAR ) )) ))) melahirkan keikhlasan suami dan isteri atas perkongsian hidup bersama sebagai tanda kesanggupan suami untuk membina rumahtangga sebagai persiapan pertama bagi suami untuk memikul tanggung+awab member nafkah kepada isteri )B menggembirakan hati isteri yang sanggup meninggalkan keluarga untuk melakukan hidup baru bersama suami

3. WALIMATUL URUS . • • / !A,CAR-)A, 1A, H&$&M WA8)MA-&8 &R&S Walimatul urus bermaksud kenduri atau +amuan yang diadakan untuk meraikan perkahwinan Hukum mengadakan walimatul urus adalah sunat muakkad A1A* WA8)MA-&8 &R&S (amuan ini wa+iblah diadakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga membawa kepada pembaziran dan bergolak-gadai • &nsur-unsur maksiat dan khurafat hendaklah di+au+i seperti upacara tepung tawar untuk menolak bala, percampuran bukan mahram tanpa batasan dan sebagainya • Hiburan seperti paluan kompang, silat nasyid-nasyid yang berunsurkan nasihat adalah diharuskan $eizinan ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasuluallah yang membenarkan orang )slam bermain gendang dan menyanyi ketika hari raya 0 H)$MAH WA8)MA-&8 &R&S ) melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah SW- kerana dapat membina rumahtangga

www.rumahtangga.webs.com

10

)) ))) )B B

melahirkan rasa kegembiraan atas ikatan perkahwinan tanda tahniah dan selamat kepada pasangan pengantin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pasangan telah disatukan secara sah mengikut a+aran agama dan sunnah ,abi Muhammad SAW

3.1! TIGA MASALAH DAN PENYELESAIAN . H&$&M MA,CA1A$A, A$A1 ,)$AH 1) MAS()1 Muzakarah (awatankuasa Eatwa Ma+lis $ebangsaan *agi Hal Ahwal &gama )slam Malaysia $ali $e-F3 yang bersidang pada .?-.G (un /H.. telah membincangkan mengenai Hukum &pacara Akad ,ikah 1i Mas+id Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut% i Setelah meneliti keterangan, hu+ah-hu+ah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa (umhur ulama" telah memperakukan bahawa upacara akad nikah dibenarkan untuk dilaksanakan di mas+id *ahkan ulama" mazhab Syafie berpendapat adalah sunat dan digalakkan untuk melaksanakan akad nikah di mas+id

ii.

Sehubungan itu, Muzakarah bersetu+u memutuskan bahawa melakukan upacara akad nikah di mas+id atau surau adalah"#$%&'()'& untuk mendapat keberkatan Walaubagaimanapun, kedua-kedua pihak bagi pengantin lelaki dan perempuan yang turut menyertai upacara akad nikah tersebut *+&"'),'* -+&.'/' '"'0 "'& -+-'(%*# 1+2'(%2'& semasa berada di dalam mas+id atau surau berkenaan

/

Akad ,ikah Menerusi Sidang Bideo T'2#)* K+1%(%$'&3 /2 (an, /HH. H%2'#'& T'.%)4I$%3 1i dalam kitab Ee:ah karangan ulama Mu+tahidin tidak terdapat perbahasan tentang perkahwinan menerusi sidang #ideo secara langsung kerana di zaman mereka belum ada alatalat komunikasi elektronik seperti #ideo, internet dan sebagainya Seandainya sudah ada dan telah dikemukakan kepada mereka di zamannya, kita yakin para fu:ahaI akan mengeluarkan hukum atau fatwa ;uma di akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi yang pesat baru kedengaran soalan-soalan dan pertanyaan, apakah perkahwinan +arak +auh menerusi sidang #ideo 5Bideo ;onference6 tanpa kehadiran wali dan calon lelaki di dalam satu ma+lis ini sahJ K+1%(%$'&3

www.rumahtangga.webs.com

11

Mesyuarat (emaah &lamaI Ma+lis Agama )slam dan Adat )stiadat Melayu $elantan yang bersidang pada /2 (an /HH. telah membincangkan mengenai akad nikah menerusi sidang #ideo Mesyuarat telah membuat keputusan fatwa bahawa akad nikah menerusi sidang #ideo adalah diharuskan dengan syarat-syarat berikut % i ii iii i# Hendaklah ma+lis ini berlangsung ditahap al-yakin 5bukan zan6 -idak ada unsur penipuan 5al-gharar6 ;ukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah termasuk tazkiah syuhud -ertakluk kepada enakmen keluarga )slam .FG0

Eatwa ini dikeluarkan berdasarkan alasan bahawa syarat ithadul ma+lis 5 566789:; <=>?;6 men+adi persoalan pokok sah atau tidak akad nikah menerusi sidang #ideo telah dipenuhi Walaupun akad nikah seperti ini tidak dikatakan sebagai ithadu hakiki 5 @ABAC <=>?; 6 tetapi ia boleh dikelaskan sebagai ithadu fil maKna atau ithadu ma+azi5DE=8F <=>?; 6

0 •

$AWA(ARA, MAWA()*$A, !A8A$SA,AA, &()A, SAR),CA, H)B K+1%(%$'&3 Muzakarah (awatankuasa Eatwa Ma+lis $ebangsaan *agi Hal Ahwal &gama )slam Malaysia $ali $e-G@ yang bersidang pada /0 7 /3 (un /HHF telah membincangkan $ewa+aran Mewa+ibkan !elaksanaan &+ian Saringan H)B $epada *akal !engantin Muzakarah telah memutuskan bahawa% i &+ian saringan H)B kepada setiap pasangan yang hendak berkahwin wa+ib dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi mengelakkan mudarat yang lebih besar kepada pasangan dan keturunannya

ii.

&saha bersungguh-sungguh dilakukan ke arah mewu+udkan undang-undang induk di semua negeri bagi memperkukuhkan pelaksanaan u+ian saringan H)B ini pada masamasa akan datang

2 •

!AR,)$AHA, MA,CC&,A$A, WA8) HA$)M 1A, WA8) -AH$)M K+1%(%$'&3 Muzakarah (awatankuasa Eatwa Ma+lis $ebangsaan *agi Hal Ahwal &gama )slam Malaysia $ali $e-/2 yang bersidang pada 3-? (un .FGF telah membincangkan !ernikahan Menggunakan Wali Hakim 5Wali Ra+a6 1an Wali -ahkim Muzakarah telah memutuskan bahawa%

www.rumahtangga.webs.com

12

i

!ernikahan wanita-wanita tidak mempunyai wali nasab di negeri sabah yang dilakukan oleh +urunikah atau kadi yang dilantik oleh tuan yang terutama adalah dikira pernikahan secara wali hakim dan pernikahan itu adalah sah di sisi syarak

ii

Mufti negeri sabah hendaklah membuat kenyataan umum di negeri itu mengenai keputusan seperti di perenggan di atas

iii.

!ernikahan pela+ar atau rakyat malaysia di luar negeri secara wali tahkim atau tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kera+aan malaysia adalah dilarang

BAHAGIAN 2 : TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI
4.1 TANGGUNGGAWAB SUAMI . • MAM*AR) ,AE$AH 4AH)R 1A, *A-), ,afkah yang diwa+ibkan merangkumi zahir dan batin ,afkah batin ialah suami wa+ib menunaikan keperluan-keperluan seks isteri menurut syarak Manakala nafkah zahir pula ialah keperluan-keperluan asas seperti tempat tinggal yang sesuai, makanan, perubatan, dan pakaian / • MAM*AR) !A,1)1)$A, Suami bertanggung+awab member asuhan dan didikan agama secukupnya kepada isteri 1idikan yang sempurna dapat membentuk isteri men+adi seorang solehah serta mewu+udkan rumahtangga yang bahagia • • !endidikan yang diberikan meliputi ilmu fardhu ain seperti solat, bersuci dan sebagainya Suami yang tidak berkemampuan menga+ar hendaklah membenarkan isterinya keluar bela+ar dengan pengawasaannya 0 • MAM*AR) 8A>A,A, >A,C *A)$ Suami mesti bersikap lemah 7 lembut , pengasih dan ramah mesra terhadap isteri )ni di+elaskan dalam firman Allah SW- % < Maksudnya% 1an bergaullah kamu dengan mereka 5isteri-isteri kamu itu6 dengan cara yang baik = , surah An-,isa" , .F%2

www.rumahtangga.webs.com

13

4.2 TANGGUNGGAWAB ISTERI

1. Mentaati suami
• )steri wa+ib mentaati suami kecuali dalam perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat $etaatan merupakan kewa+ipan yang amat dituntut dalam )slam / • Memelihara kehormatan diri )steri hendaklah sentiasa men+aga maruah dan kehormatan dengan tidak melakukan perkaraperkara yang boleh menimbulkan fitnah • )steri wa+ib men+aga akhlak, aurat, dan berhias hanya untuk suami )steri +uga dilarang menceritakan keaiban suami dan rahsia rumahtangga kepada orang lain 0 • Men+aga harta suami )steri wa+ib men+aga harta suami harta suami 2 Memberi layanan yang baik kepada suami )steri wa+ib memberi layanan yang baik dan mesra kepada suami agar kehidupan rumahtangga men+adi tenteram dan damai 'leh itu, isteri perlulah bi+ak mengambil hati suami 3 • -inggal di rumah suami )steri dilarang tinggal berasingan dengan suami )steri +uga dilarang keluar dari rumah tanpa keizinan suami walaupun untuk menunaikan fardhu ha+i atau umrah Mereka hendaklah bi+aksana dalam merancang perbelan+aan

rumahtangga , tidak boros, dan mendapat keizinan suami terlebih dahulu untuk membelan+akan

4.3 TANGGUNGGAWAB BERSAMA SUAMI ISTERI


. /

-anggung+awab bersama yang wa+ib dilaksanakan oleh suami dan isteri ialah% Memelihara dan mendidik anak-anak Menghubungkan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua pihak

3. Memenuhi keperluan masing-masing menurut kehendak syarak seperti keperluan kasih sayang

www.rumahtangga.webs.com

14

2 3

Saling menghormati dan men+aga keaiban Saling menasihati dengan lemah-lembut

4.4 HAK SUAMI H ISTERI . HA$ SA'RA,C S&AM)

i.

Seorang suami berhak dipatuhi oleh isterinya dalam pergualan dan akti#iti harian seperti seseorang wanita tidak boleh keluar dari rumah tanpa kebenaran suaminya sekalipun untuk menunaikan fardhu ha+i atau umrah

ii

Seorang isteri perlu memlihara amanah yang diberikan oleh suaminya iaitu kepercayaan Suami berhak mendapatkan pergaulan yang baik daripada isterinya Suami telah diberi hak oleh Allah SW- untuk mendidik isterinya ke +alan yang benar

iii.
i# /

HA$ SA'RA,C )S-AR) i ii )steri berhak mendapatkan mahar dari suaminya Suami +uga perlu men+alankan tanggung+awabnya dengan menyediakan nafkah untuk isterinya iii Seorang isteri berhak sepenuhnya untuk mendapatkan layanan dan pergaulan yang baik dari seorang suami i# (ika wanita itu bermadu, dia berhak mendapatkan giliran yang sama dengan madunya, sama ada ketika suaminya sakit atau sihat, demikian +uga dengan isteri tersebut sama ada wanita itu dalam keadaan sihat, haid atau nifas, sama ada ia mukminah atau ahli kitab

3. HA$ *ARSAMA S&AM) )S-AR) i. ii.
Hak istima", ertinya hak berseronok antara pasangan Hak berakhlak mulia, masing-masing pihak perlu saling menghormati dan menghargai pasangannya Suami perlu berbuat baik kepada isteri dengan sebaik-baiknya, sebaliknya isteri +uga demikian

www.rumahtangga.webs.com

15

4.5 NAIKAH . !A,CAR-)A, ,AE$AH Memberi nafkah termasuk kewa+iban suami terhadap isterinya dan menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan ubatubatan, apabila suaminya itu kaya • )+ma" menetapkan bahawa suami wa+ib memberi nafkah kepada isteri-isteri mereka apabila suami telah baligh dan isteri tidak nusyuz kerana perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah daripada suaminya

/ •

SA*A*-SA*A* WA()*,>A ,AE$AH )slam menetapkan suami wa+ib memberi nafkah kepada isteri-isteri mereka apabila suami telah baligh dan isteri tidak nusyuz dan tiada sebab-sebab lain yang akan mnyebabkan terhalangnya nafkah

)ni berdasarkan kaedah umum yang mengakui bahawa orang yang men+adi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya men+adi tanggungan orang yang menguasainya

0

S>ARA--S>ARA- MA,1A!A-$A, ,AE$AH i ii iii i# akadnya sah perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya isteri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya isteri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya , kecuali apabila suami bermaksud +ahat dengan kepergiaanya itu atau tidak membuat aman diri si isteri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada +an+i untuk tidak pindah dari rumah isteri atau pada waktu tidak akan pergi dengan isterinya # kedua-dua suami isteri masih mampu melaksanakan kewa+ipan sebagai suami isteri

4.6 MUTJAH

1. !A,CAR-)A, M&-"AH

www.rumahtangga.webs.com

16

Meru+uk kepada kes penceraian, mut"ah ialah suatu pembayaran saguhati yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang berupa wang ringgit atau barang

&lama" mazhab Shafie mendefinisikan mut"ah sebagai pemberian harta yang diwa+ibkan ke atas suami kepada isterinya yang telah diceraikan ketika hidup dan penceraian itu bukan disebabkan pihak isteri

/ •

H&$&M !AM*AR)A, M&-"AH Menurut mazhab Shafie, pemberian mut"ah adalah wa+ib -erdapat tiga keadaan yang

mewa+ibkan pihak bekas suami membayar mut"ah kepada bekas isterinya % i isteri yang diceraikan sebelum berlaku persetubuhan dan belum ditentukan mahar -etapi +ika dia telah diberi sebahagian maharnya, dia tidak lagi berhak menuntut mut"ahnya ii isteri yang sudah disetubuhi dan telah ditetapkan maharnya isteri yang sudah disetubuhi, tetapi belum ditetapkan maharnya Menurut :awl +adid, isteri tersebut wa+ib diberi mut"ah 0 • $A1AR !AM*AR)A, M&-"AH !ada dasarnya , kadar pemberian mut"ah bergantung kepada kedudukan kewangan seseorang bekas suami • Ringkasnya, penentuan kadar pemberian mut"ah sebenarnya terserah kepada budi bicara Hakim Hakim akan melihat kemampuan suami dan kedudukan kewangannya )tulah perkara yang paling penting untuk menentukan kadar mut"ah

iii.

4.7 HADHONAH . • !A,CAR-)A, HA1H',AH 1ari sudut bahasa, hadhonah bermaksud men+aga dan mengasuh anak kecil dengan menanggung nafkah dan didikannya

1ari sudut syarak, menurut mazhab Shafie ia dikatakan sebagai men+aga seseorang yang tidak mampu men+aga dirinya sendiri atau tidak boleh men+aga maslahat dirinya, seperti kanak-kanak, orang gila, orang bodoh atau seseorang yang tidak mumayyiz

www.rumahtangga.webs.com

17

/

H&$&M Hukum hadhonah ke atas kanak-kanak kecil adalah wa+ib, kerana mengabaikannya bererti membiarkannya kepada bahaya dan kebinasaan

$ewa+ipan ini lebih tertumpu kepada ibunya kerana seseorang ibu mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk tu+uan pengasuhan berbanding bapa

Hak dan tanggung+awab ibu dalam pengasuhan anaknya itu berterusan sehinggalah anaknya mencapai umur mumayyiz iaitu @ tahun Setelah itu, dia diberi pilihan sama ada terus hidup bersama ibunya atau ingin hidup bersama bapanya

0 •

'RA,C >A,C *ARHA$ -ARHA1A! HA1H',AH 'rang yang utama sekali berhak mengasuh kanak-kanak ialah ibunya Mengikut mazhab Shafie, +ika ibu telah hilang kelayakan untuk men+adi pengasuh atau meninggal dunia , hak tersebut akan berpindah kepada% i ii iii i# # #i #ii #iii i9 9 9i nenek selah ibu hingga ke atas bapa nenek sebelah bapa hingga ke atas kakak atau adik perempusn seibu sebapa kakak atau adik perempuan seibu kakak atau adik perempuan sebapa anak perempuan kepada kakak atau adik perempuan seibu sebapa anak perempuan kepada kakak atau adik perempuan seibu anak prempuan kepada kakak atau adik perempuan sebapa emak saudara sebelah ibu emak saudara sebelah bapa waris lelaki yang boleh men+adi warisnya sebagai asabah

xii.
2 •

S>ARA--S>ARA- !A,CAS&H Mengikut mazhab Shafie, seseorang pengasuh itu mesti memenuhi syarat-syarat berikut%

www.rumahtangga.webs.com

18

i ii iii i# # #i #ii #iii

islam berakal beramanah baligh perempuan yang baik dan bermoral tinggi merdeka tinggal dengan kanak-kanak yang diasuh sekiranya pengasuh itu ibu kandungnya sendiri, disyaratkan dia belum lagi berkahwin dengan lelaki lain

i9 9

mempunyai tempat tinggal +ika pengasuhnya ialah seorang wanita asing, maka suaminya mesti mempunyai pertalian saudara dengan kanak-kanak tersebut

4.8 KESAN PENGABAIAN TANGGUNGGAWAB SUAMI ISTERI • Apabila suai dan isteri gagal men+alankan tanggung+awab yang diamanahkan, pelbagai kemungkinan akan berlaku yang boleh menyebabkan kerukunan rumahtangga tergugat Apabila situasi ini berpan+angan, suami isteri mungkin akan memilih perceraian sebagai +alan penyelesaian • Anak-anak pula yang akan men+adi mangsa dan akibatnya mereka hidup dalam keadaan terbiar tanpa pen+agaan dan didikan yang sewa+arnya

www.rumahtangga.webs.com

19

4. TIGA MASALAH DAN PENYELESAIAN

1. HUKUM SUAMI YANG MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL SECARA PAKSAAN
• K+1%(%$'&3 Muzakarah (awatankuasa Eatwa Ma+lis $ebangsaan *agi Hal Ahwal &gama )slam Malaysia $ali $e-@. yang bersidang pada // - /2 ,o# /HH3 telah membincangkan Hukum Suami >ang Melakukan Hubungan Seksual Secara !aksaan Muzakarah telah memutuskan bahawa di dalam )slam hubungan di antara lelaki dan wanita adalah dihalalkan setelah melalui akad )+ab dan Dabul yang sah 'leh itu Muzakarah bersetu+u memutuskan bahawa tiada istilah rogol atau melanggar hak asasi manusia dalam sebuah perkahwinan yang sah dan keganasan rumahtangga yang berlaku adalah lebih bersifat dharar yang boleh diambil tindakan melalui peruntukan undang-undang sedia ada / MASA8AH SARA ,AE$AH SA8A!AS !AR;ARA)A, T'2#)* K+1%(%$'&3 F Sep, .F?G H%2'#'& T'.%)4I$%3 $edudukan sara nafkah isteri dan anak-anak setelah diberikan oleh suami dengan desakan isteri serta membuat pengakuan di hadapan kadi yang ianya tidak akan menuntut sara nafkah yang wa+ib bagi suaminya K+1%(%$'&3 $eputusan (awatankuasa Syariah adalah seperti berikut%

i.
ii

$ewa+ipan sara nafkah tidak gugur +ika didapati perceraian bersabit di sisi $adi, kezaliman ke atas isteri !erceraian di hukum 5talak ra+Iie6 +ika bersabit di sisi $adi talaknya dengan keikhlasan tidak menindas

www.rumahtangga.webs.com

20

0

S&AM) MA,1&8 T'2#)* K+1%(%$'&3 /F Mar, .FF3 H%2'#'& T'.%)4I$%3 *olehkah pihak isteri menuntut cerai apabila suami dikesan oleh doktor bahawa suaminya mandul K+1%(%$'&3 (awatankuasa memutuskan bahawa tidak boleh dituntut talak atas alasan mandul, kecuali keduaduanya berpakat sesama suami isteri

BAHAGIAN 3 : PEMBUBARAN PERKAHWINAN
5.1 TALAK 5.1.1 MAKSUD TALAK • • -alak menurut bahasa ialah cerai atau melepaskan ikatan 1ari sudut istilah pula , talak bererti merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak , cerai atau yang mengandungi makna keduanya 5.1.2 DALIL TALAK • !ensyariatan talak ini adalah berdasarkan al-Duran ,sunnah dan i+mak Eirman Allah SW- dala surah al--alak,?3%. bermaksud < Wahai Nabi ! Apabila (engkau dan umatmu) hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan lidahnyaL=

Rasulullah SAW menyebutkan tentang talak di dalam beberapa hadithnya, antaranya ialah < Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak = 5Abu 1aud dan )bnu Ma+ah6

Manakala pensyariatan talak melalui i+mak ialah bahawa para ulama" telah sependapat semuanya tentang pensyariatan talak yang disebut dalam al-Duran dan Sunnah , dan tidak ada seorang pun yang membantah tentang hal ini

5.1.3 HUKUM TALAK • -alak diharuskan oleh syarak sebagai langkah penyelesaian terakhir bagi mengatasi masalah rumahtangga

www.rumahtangga.webs.com

21

Walaupun diharuskan, syarak menganggap talak perkara yang dibenci oleh Allah SWsebagaimana sabda Rasulullah SAW % Maksudnya% 1aripada )bn &mar, daripada ,abi Muhammad SAW, *aginda bersabda% !erkara halal yang paling dibenci oleh Allah SW- ialah

!ara ulama" telah men+elaskan hokum talak dengan lebih terperinci seperti berikut % HUKUM WA()* KETERANGAN Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan kewa+ipan seperti memberi nafkah atau melakukan kezaliman sehingga mengancam keselamatan S&,AHARAM Apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tiada cara memperbaikinya Apabila talak dilafazkan pada waktu yang diharamkan seperti waktu isteri sedang haid, hamil dan nifas atau bertu+uan menganiaya MA$R&H Menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang solehah

5.1.4 GENIS TALAK • • -alak terbahagi kepada dua bahagian iaitu dari aspek hukum dan aspek kesan 1ari aspek hukum, talak terbahagi kepada dua% i -A8A$ S&,,) , bermaksud talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isteri dengan talak satu atau dua ketika isterinya suci daripada haid, nifas dan tidak disetubuhi ii -A8A$ *)1") , bermaksud talak yang menyalahi peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isteri ketika haid, nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi oleh suaminya atau menceraikan dengan talak tiga sekaligus Hukm melakukan talak *id") adalah haram tetapi ia dikira sah

1ari aspek kesan, talak +uga terbahagi kepada dua % i -A8A$ RA(") , bermaksud talak satu atau dua yang belum tepat edahnya Suami boleh meru+uk kembali isterinya semasa edah tanpa perlu kepada akad dan mahar yang baru

ii.

-A8A$ *A), , ialah talak yang mempunyai dua, iaitu Sughrah dan $ubra -alak *ain Sughrah ialah talak yang tidak membolehkan suami meru+uk isterinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru -alak +enis ini merangkumi khulu" , fasakh, ilak, talak ra+") yang tepat tempuh edah dan talak sebelum 5bersetubuh6

www.rumahtangga.webs.com

22

-alak *ain $ubra ialah talak tiga yang mengharamkan bekas suami mengahwini semula isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan diceraikan setelah berlaku persetubuhan

5.1.5 BAHAGIAN TALAK -alak taklik bererti talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat )a terbahagi kepada dua, iaitu%

.

-A$8)$ *)ASA

i.

-alak yang dilafazkan dalam keadaan biasa seperti suami berkata kepada isteri, < Apabila engkau keluar dari rumah ini tanpa izinku, maka engkau tertalak dengan talak satu =

ii /

-alak ini akan berlaku apabila isteri keluar dari rumah tanpa kebenaran suaminya

-A$8)$ SA;ARA $H&8&"

i.

*entuk taklik ini biasanya diamalkan di sesetengah negeri di Malaysia ;ontoh lafaz taklik secara khulu" ialah % < Manakala saya tinggalkan isteri saya selama 2 bulan hi+rah berturut-turut atau lebih dengan senga+a atau paksa dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya kemudian dia mengadu kepada kadi dan manakala sabit aduan-aduannya di sisi kadi atau mahkamah Syariah dan dia memberi kepada kadi bagi pihak saya RM . HH, maka ketika itu, tertalaklah dia dengan satu talak khulu" =

5.1.6 RUKUN TALAK • Mengikut mazhab Shafie dan Hanbali, rukun talak ada lima perkara , iaitu % i ii orang yang talak shighah

www.rumahtangga.webs.com

23

iii i#

orang yang diceraikan kuasa menceraikan kesenga+aan atau qasad untuk memceraikan

v.

5.1.7 KESAN TALAK )slam tidak menggalakkan perceraian kerana ia akan mengakibatkan implikasi dan permasalahan yang besar disebabkan oleh perpisahan tersebut *erbagai permasalahan akan timbul apabila berlaku perceraian di antara suami dan isteri Sebahagian dari kesan-kesan perceraian adalah % . • $ASA, AM'S) Setiap pasangan yang menghadapi pergolakan rumahtangga pasti akan merasakan tekanantekanan perasaan berikut % i ii iii i# # #i #ii • (iwa terganggu Marah Sedih Rasa bersalah Rendah diri Runsing !utus asaMkecewa

*eban perasaan ini pasti akan menimpa pasangan yang menghadapi perceraian - baik sebelum, semasa atau sesudah berpisah -ekanan perasaan ini bukan hanya menganggu emosi dan +iwa indi#idu tersebut, tetapi ia +uga akan mewu+udkan implikasi dan kesan yang negatif terhadap keluarga dan mereka yang terdekat

/ •

1&A -A,CC&,CA, *agi pasangan yang telah berpisah, mereka +uga akan dibebani dengan tanggung+awab dan peranan yang bertambah%

www.rumahtangga.webs.com

24

i ii 0 •

sebagai ibuMbapa tunggal terpaksa mencari nafkah

$ASA, $A!A1A A,A$ 1alam perceraian, anak-anak men+adi mangsa terutama +iwa dan perasaan mereka Mereka kurang mendapat kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari ibu bapa mereka

Sebahagian daripada perkara-perkara yang akan dihadapi oleh anak-anak ini adalah% i ii iii i# # #i $ehilangan kasih sayang dari ibu dan bapa $adangkala terpaksa berpisah dari adik-beradiknya Rasa bersalah, malu, tidak selamat, hilang rasa keyakinan diri Mengalami tekanan +iwa dan perasaan !erasaan terganggu dan bingung Hilang tumpuan pada pela+aran Akan menun+ukkan tabiat dan sikap yang negatif

vii.

!erkara-perkara di atas +ika dibiarkan berlaku dan berlarutan dalam diri anak-anak , maka ia akan mengakibatkan kesan-kesan yang negatif sepan+ang hayat mereka !asangan yang ingin berpisah perlu memberikan tumpuan yang mendalam terhadap kesan-kesan yang berlaku kepada anak-anak mereka

2 • •

MASA8AH $AWA,CA, (ika seseorang itu berpisah disebabkan oleh masalah kewangan, perkara ini akan tetap menghantui diri mereka setelah bercerai nanti Sebahagian dari permasalahan yang akan mereka hadapi adalah % i ii iii i# $eperluan mengurangkan perbelan+aan kerana pendapatan sudah berkurangan $emewahan hidup sebelum ini terpaksa disekat, disebabkan oleh mata sepencarian yang tunggal Masalah kewangan akan semakin menekan +ika seorang isteri sebelum ini hanya bergantung kepada nafkah yang diberikan oleh suami $ebuntuhan dan perbelan+aan hidup seharian anak-anak akan ter+e+as dan ini mungkin akan turut men+e+as pretasi mereka

www.rumahtangga.webs.com

25

#

*erlaku tuntutan berhubung isu nafkah anak di Mahkamah $eluarga $er+a lembur diperlukan untuk melengkapi keperluan seharian Suami perlu menanggung beban kewangan yang lebih besar dalam membiayai nafkah anak-anak yang di bawah +agaan isteri yang telah diceraikannya, dan tanggungan ke atas keluarga baru +ika sudah berumahtangga lagi

vi.
#ii

3 •

$ASA, S'S)A8 (ika berlaku perpisahan, kehidupan sosial seseorang itu +uga mengalami kepincangan *erbagai permasalahan yang berhubung dengan pergaulan dan interaksi sesama manusia akan mengakibatkan kesan-kesan yang negatif dalam kehidupan mereka Sebagai contoh% i ii iii i# !asangan akan dipandang sinis oleh masyarakat dengan gelaran yang mereka miliki 5+andaMduda6 *erbagai pertanyaan dan soalan yang perlu dihadapi dari kaum kerabatnya Suami dan isteri akan kehilangan keluarga, saudara-mara dan kawan dari pasangan masing-masing !asangan terpaksa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari keluarga dan saudaramara dalam hal pen+agaan anak-anak (iwa akan lebih tertekan +ika selama ini pasangan hanya bergantung di antara satu sama lain dalam hal-hal seharian #i !asangan kadang-kadang terpaksa mendapatkan bantuan keba+ikan dari badan-badan tertentu

v.

6. &,1A,C-&,1A,C
• !erceraian akan melibatkan satu penukaran dalam status seseorang itu dari segi undangundang )ni akan menimbulkan masalah-masalah yang boleh menambah beban-beban yang sedia ada%lebih banyak sekatan-sekatan yang harus, dilalui oleh orang orang yang sudah berceraiN i Sebagai seorang yang tidak berumahtangga, seseorang itu tidak layak memperolehi rumah H1* ii iii *ayaran cukai pendapatan akan meningkat 8ebih berat tanggung+awabnya sebagai ibuMbapa tunggal

www.rumahtangga.webs.com

26

i# # #i

!erbelan+aan guaman $erugian +ika berlaku pen+ualan rumah atau lain-lain harta sepencarian *ersambungya perbalahan di Mahkamah +ika bekas pasangan mengingkari

tanggung+awabnya dan timbulnya tohmahan yang berkaitan dengan perbicaraan • )mplikasi-implikasi di atas ini merupakan sebahagian kecil dari perkara-perkara yang akan menimpa pasangan-pasangan yang telah membuat keputusan untuk berpisah Walaupun pada hakikatnya ada pasangan yang terpaksa membuat keputusan yang pilu iniN disebabkan pasangannya tidak bertanggung+awab atau telah lama mengabaikan kewa+ipannya sebagai seorang suami atau isteri !erceraian, walau bagaimanapun, bukanlah +alan keluar yang dapat menghuraikan segala masalah yang dihadapinya 5.1.8 HIKMAH DISYARIATKAN TALAK • -u+uan sebenar dari perkahwinan adalah mengekalkan hubungan antara pasangan suami isteri Allah telah menentukan pelbagai hukum dan etika yang begitu banyak untuk dilaksanakan oleh manusia dalam perkahwinannya, semua ini bertu+uan untuk men+amin kekalnya hubungan pasangan suami isteri di dalam )slam

Seandainya terdapat antara pasangan yang menyeleweng, tidak mengambil berat undangundang Allah dan tidak boleh mengawal diri dalam menguruskan rumahtangga, maka )slam mencarikan +alan tengah

!enceraian addalah +alan terakhir yang mesti diambil perhatian oleh pasangan suami isteri )slam tidak menggalakkan penceraian antara pasangan suami isteri Seandainya ada di kalangan orang )slam bercerai kerana hawa nafsu, atau kerana masalah-masalah kecil, Allah SW- amat memarahinya

5.2 RUGUK 5.2.1 MAKSUD RUGUK • Menurut bahasa ialh kembali 1ari sudut istilah pula ialah suami yang mengambil kembali isteri yang telah diceraikan ke pangkuannya Suami boleh meru+uk kembali isteri yang diceraikannya dengan talak satu atau dua dalam tempoh edah 5.2.2 SYARAT SAH RUGUK Syarat ru+uk berdasarkan kepada rukun ru+uk seperti yang berikut %

www.rumahtangga.webs.com

27

RUKUN . S&AM) / 0 2 . )S-AR) / 0 2 3 . S)CHAH )slam *aligh *erakal $emahuan sendiri )slam

SYARAT

telah disetubuhi oleh suami *ukan perceraian secara fasakh atau khuluk *ukan di+atuhkan talak tiga Masih dalam tempoh edah Menggunakan lafaz ru+uk seperti , < Aku ceriakan engkau =

2. -idak bertaklik (ika suami berkata, < Aku ru+uk +ika engkau
bersetu+u= , maka ru+uk tersebut tidak sah 0 -idak ditentukan masa (ika suami berkata, < Aku ru+uk engkau selama tiga bulan= , ru+uk itu +uga tidak sah

5.2.3 KAIIIAT RUGUK !R'SA1&R R&(&$%

1. (ika selepas perceraian yang boleh diru+uOkan 5dalam Oiddah ra+Oiyy6 dan ru+uk telah berlaku
dengan persetu+uan bersama, pihak-pihak itu hendaklah melaporkan hal peru+ukkan tersebut kepada !endaftar ,ikah, ;erai dan Ru+uk 1aerah berkenaan dalam tempoh tu+uh 5@6 hari daripada tarikh peru+uOkan berlaku serta menerangkan butir-butir yang berkaitan dengannya dalam borang yang ditetapkan

2. *agi pihak-pihak yang ingin memohon ru+uk atas persetu+uan bersama semasa di dalam Oiddah
ra+Oiyy, pemohon hendaklah hadir di hadapan !endaftar ,ikah, ;erai dan Ru+uk 1aerah bersama isteri dan dua orang saksi lelaki

www.rumahtangga.webs.com

28

3. Setiap ru+uk yang hendak dibuat di hadapan !endaftar ,ikah, ;erai dan Ru+uk 1aerah
hendaklah memastikan pemohon mengemukakan si+il cerai asal atau keputusan bercerai daripada Mahkamah SyariOah berkaitan sebelum ru+uk di+alankan

4. Apabila !endaftar ,ikah, ;erai dan Ru+uk 1aerah berpuashati bahawa ru+uk tersebut berlaku
secara sah dari segi hukum syaraO, baharulah pendaftaran atau permohonan ru+uk diterima setelah pemohon menyertakan bersama-sama borang permohonan, salinan resit pendaftaran kes perceraiannya di Mahkamah atau Si+il ;erai yang asal

5. !endaftaran atau permohonan ru+uk hendaklah dilakukan di hadapan !endaftar ,ikah, ;erai
dan Ru+uk 1aerah

6. Setiap ru+uk yang telah didaftarkan, Si+il ;erai asal tersebut akan diambil oleh !endaftar ,ikah,
;erai dan Ru+uk 1aerah berkaitan dan dihantar kepada !endaftar ,ikah, ;erai dan Ru+uk 1aerah yang mengeluarkan untuk dibatalkan dan direkodkan di dalam *uku 1aftar ;erai !endaftar ,ikah, ;erai dan Ru+uk 1aerah berkaitan

7.

!emohon yang telah didaftarkan ru+uk mereka akan diserahkan kepada mereka Surat $eterangan Ru+uk 5*orang /16 dan direkodkan di dalam *uku 1aftar Serahan $eterangan Ru+uk

8. *utir-butir peru+ukkan tersebut hendaklah dicatitkan dan disimpan oleh !endaftar ,ikah, ;erai
dan Ru+uk 1aerah dalam *uku 1aftar Ru+uk 5*orang /A6 5.2.4 HIKMAH RUGUK )slam menggalakkan para suami yang melakukan talak supaya meru+uk kembali isterinya +ika persefahaman boleh dicapai Antara hikmah disyariatkan ru+uk ialah % . *ertetapan dengan fitrah manusia yang ingin kembali ke pangkal +alan apabila melakukan kesilapan / Suami dan isteri diberi peluang untuk menyambung semula hubungan mereka dengan keazaman dan sikap yang baru 0 2 3 Suami dan isteri berkesempatan untuk memperbaiki kelemahan dan kesilapan yang lalu 1apat memberi ketenteraman +iwa 1apat menyatukan semula keluarga

5.3 EDAH

www.rumahtangga.webs.com

29

5.3.1 MAKSUD EDAH • Adah menurut bahasa ialah tempoh pengiraan 1ari sudut istilah ialah tempoh masa larangan berkahwin yang wa+ib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami

5.3.2 HUKUM EDAH • Adah wa+ib bagi seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai kerana kematian mahupun cerai kerana faktor yang lain 1alil yang men+adi landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa -a"ala% <'rang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan mening galkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan diri nya 5ber"iddah6 empat bulan sepuluh hari <5Al*a:arah% /026 • 1an firman-,ya yang lain% <Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita- wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak Wa+ib atas mere ka Oiddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya Maka berilah mereka mut"ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya < 5A.-Ahzab% 2F6 5.3.3 BAHAGIAN DAN TEMPOH EDAH • Adah terbahagi kepada dua +enis iaitu edah kematian suami dan edah perceraian

EDAH DISEBABKAN PERCERAIAN HIDUP Adah Hingga melahirkan anak -iga kali suci -iga bulan -iada edah

KEADAAN ISTERI S-A-&S )S-AR) HAM)8 -)1A$ HAM)8 !&-&S HA)1 *A8&M 1)SA-&*&H)

EDAH DISEBABKAN KEMATIAN SUAMI Adah Hingga melahirkan anak Ampat bulan sepulah hari Ampat bulan sepulah hari Ampat bulan sepuluh hari

www.rumahtangga.webs.com

30

5.3.4 HIKMAH EDAH . Memastikan isteri tidak hamil dengan bekas suaminya untuk mengelakkan daripada berlakunya percampuran keturunan apabila isterinya berkahwin dengan lelaki lain / Memberi peluang kepada suami isteri untuk berfikir dan menyesal terhadap perbuatannya, mudah-mudahan dia meru+uk kembali isterinya 0 Menzahirkan kepentingan dan kesuciaan ikatan perkahwinan yang tinggi nilainya di sisi agama dan masyarakat 2 Memberi penghormatan kepada suami yang meninggal dan men+aga perasaan keluarganya terutamanya isteri -empoh edah dapat menenangkan fikiran isteri sebelum melakukan hidup baru 5.3.5 HAK ISTERI KETIKA EDAH . Hak semasa edah

i.

isteri diceraikan suami dengan talak satu ataut dua masih di bawah tanggung+awab suami )steri berhak mendapat hak-hak sebagaimana sebelumnya seperti nafkah zahir, pakaian, tempat tinggal dan harta perwarisannya Semasa tempoh edah, isteri dilarang keluar dari rumah yang disediakan oleh suami tanpa keizinannya

ii

isteri yang dalam tempoh edah talak *a"in 5tidak boleh diru+uk6, berhak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal dan tidak mendapat hak perwarisan menurut +umhur ulama"

iii

isteri yang kematian suami berhak diberi tempat tinggal selama tempoh edahnya oleh waris terdekat dengan si mati 5suami6

/

Hak selepas edah i )steri yang tamat tempoh edah nya tidak lagi mempunyai hubungan dengan bekas suaminya 1ia bebas menentukan kehidupannya sendiri Mereka berhak berkahwin semula dan boleh pinang oleh lelaki-lelaki yang ingin memperisterikannya

5.4 IASAKH 5.4.1 MAKSUD IASAKH

www.rumahtangga.webs.com

31

Easakh menurut bahasa bererti batal Manakala dari sudut istilah pula ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan oleh syarat-syarat yang tidak dipatuhi semasa akad nikah atau disebabkan oleh masalah yang berlaku dalam rumahtangga

Harus bagi seorang isteri untuk menuntut fasakh untuk men+aga kemaslahatan kedua-dua pihak

5.4.2 DALIL DISYARIJATKAN IASAKH • -idak terdapat dalil dari al-Duran yang mensyari"atkannya secara khusus Hadis yang boleh di+adikan sebagai alas an untuk membolehkan fasakh ialah hadis yang bermaksud, < (angan memudaratkan dan +angan saling memudaratkan = !rinsip yang dipakai oleh ulama" berkaitan dengan fasakh ialah men+aga kemaslahatan dan menolak kemudaratan • Secara khusus, dalam sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh *aiha:i dari )bn O&mar bahawa Rasulullah SAW telah mengahwini seorang wanita dari Chuffar, apabila Rasulullah ingin menyetubuhinya maka baginda melihat di sisinya terdapat tompok putih 5sopak6, maka Rasulullah berkata% pakailah pakaian kamu dan kembalilah kepada keluargamu 5talak6

Rasulullah berkata kepada keluarganya, < $amu menyembunyikan keaibannya daripadaku = 1iriwayatkan oleh )mam Syafie dari &mar b al-$hatab r a bahawa beliau telah memisahkan sepasang suami isteri dengan sebab penyakit kusta, sopak dan +uga gila 5Mustafa al-$hin .FG@%2M../6

5.4.3 SEBAB DIBOLEHKAN IASAKH Antara sebab yang membolehkan fasakh ialah% . Suami tidak memberi nafkah )steri berhak menuntut fasakh apabila suami tidak mampu memberi nafkah zahir atau batin )ni disebabkan nafkah merupakan tanggung+awab suami yang paling penting (ika suami tidak dapat menunaikannya, isteri akan berada di dalam kemudaratan / • Suami berpenyakit Apabila suami menghadapi penyakit yang sukar diubati seperti mati pucuk, sopak, kusta dan Aids, isteri berhak menuntut fasakh untuk mengelakkan kemudaratan yang bakal dihadapinya 0 Suami melakukan kezaliman terhadap isteri

www.rumahtangga.webs.com

32

)steri berhak menuntut fasakh apabila suami berlaku zalim ke atas isteri seperti memukul dan mengancam keselamatannya

2 •

Suami hilang )steri boleh menuntut fasakh apabila suami hilang setelah enam bulan tempoh berlalu menurut mazhab Hanbali berdasarkan amalan saidina &mar al-$hatab

Mazhab Maliki pula berpendapat tempoh diharuskan fasakh ialah setahun dan mazhab Syafie berpendapat selama empat bulan )ni kerana kemudaratan yang disebabkan kehilangan suami adalah sama dengan kemudaratan yang disebabkan tidak memberi nafkah zahir dan batin

5.4.5 HIKMAH IASAKH . / Memberi peluang kepada isteri membuat tuntutan pembatalan perkahwinan Mengelakkan daripada kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri sekiranya ikatan perkahwinan diteruskan 0 !eringatan kepada suami agar bertanggung+awab dalam menunaikan hak-hak isteri dan keluarga

4. Menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anakanak 3 Menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak ekoran daripada suami yang murtad

5.5 KHULUJ 5.5.1 MAKSUD KHULUJ • $hulu" menurut bahasa bererti mencabut atau menanggalkan 1ari sudut istilah, khulu" ialah perceraian antara suami isteri dengan lafaz talak atau khulu" $edua-dua lafaz tersebut dikaitkan dengan bayaran tertentu • $hulu" hukumnya adalah harus Apabila isteri berasa tidak sesuai dengan suaminya dan dia bimbang berlaku derhaka terhadapnya +ika meneruskan ikatan perkahwinan, maka isteri boleh mengemukakan tuntutan khulu" melalui mahkamah 5.5.2 DALIL PENSYARIATAN KHULUJ !erceraian secara khulu" memang berlaku se+ak zaman Rasulullah SAW lagi 1alil al-Duran dan Sunnah telah membuktikan bahawa ia dibenarkan oleh )slam

www.rumahtangga.webs.com

33

i.

Surah al-*a:arah /%//F% Maksud % < -idak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali +ika kedua-duanya khuatir tidak kan dapat men+alankan hukum-hakam 5peraturan6 Allah (ika kamu khuatir bahawa keduanya 5suami isteri6 tidak dapat men+alankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya )tulah hukum-hukum Allah maka +anganlah kamu melanggarnya = 5D /%//F6

ii.

Hadis riwayat Al-*ukhari, An-,asa") dari )bnu Abbas% Mafhumnya% < )steri -habit bin Dais bin Syamas telah dating kepada Rasulullah SAW seraya berkata% Wahai Rasulullah SAW, saya tidak ingin bercerai dengan suami saya kerana buruk perangainya dan tidak pula kerana kekurangan agamanya, tetapi saya khuatir akan men+adi kafir Rasulullah SAW bertanya% Adakah kamu mahu mengembalikan kebun itu kepadanyaJ Wanita itu men+awab% >a mahu, maka Rasulullah bersabda kepada -habit% -erimalah kebun itu dan talakkan dia dengan talak satu =

5.5.3 RUKUN KHULUJ • . $hulu" terlaksana apabila menepati rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syarak iaitu% A:id iaitu suami Suami itu disyaratkan seorang yang berakal dan baligh serta tidak dipaksa $hulu" sah sekalipun suami itu mah+ur"alayh kerana dia dianggap mencukupi syarat men+atuhkan talak ;uma, Oiwad itu hendaklah diserahkan kepada wali / Ma":ud Alaih iaitu isteri yang menepati syarat-syarat berikut% i seorang yang sah di+atuhkan ke atasnya sama ada beliau masih seorang isteri atau masih di dalam edah ra+"i ii iii i# hendaklah isteri itu bersetu+u membayar Oiwad kepada suaminya hendaklah isteri itu dengan kerelaan hatinya untuk melakukan khulu" hendaklah isteri itu seorang yang sah melakukan derma )steri yang safih tidak sah melakukan khulu" kecuali dengan izin walinya 0 Sighah, iaitu ucapan $hulu" ter+adi apabila suami berkata kepada isteri% < Saya menceraikan

kamu dengan bayaran sekian = atau < Saya tebus talak kamu dengan bayaran sekian = 2 O)wad, iaitu bayaran ganti atau imbalan O)wad merupakan perkara pokok dalam masalah khulu" kerana tanpanya tiadalah khulu" -etapi Allah tidak menetapkan kadar Oiwad dari isteri yang dikhulu"kan kepada suaminya (adi, ia boleh diberikan sama ada nilainya kurang, atau lebih

www.rumahtangga.webs.com

34

daripada mahar, secara tunai atau hutang Malah Oiwad itu boleh +uga di dalam bentuk manfaat asalkan halal kerana ia diibaratkan mahar

1isyari"atkan Oiwad itu daripada harta yang diketahui dengan +elas sifat dan kewu+udannya, mampu diserahkan serta men+adi hak milik isteri secara sah )steri yang sakit boleh melakukan khulu" +ika Oiwadnya sekadar mahar mithil (ika lebih, maka tambahan itu adalah sebanyak .M0 dari nilai pesaka yang ditinggalkan dan dia dianggap tabarru 5berbuat baik6

5.5.4 KESAN KHULUJ

1. institusi keluarga runtuh
/ 0 suami dan isteri tidak boleh ru+uk kecuali dengan akad yang baru isteri tidak berhak mendapat nafkah semasa idah

5.5.5 HIKMAH KHULUJ . !enghormatan kepad aisteri supaya bertindak mengikut undang-undang M syarak serta melaksanakan diri daripada ikatan perkahwinan / Mengelakkan kemungkinan berlaku penderhakaan 5nusyuz6 daripada pihak isteri seandainya dia terpaksa hidup bersama suami yang tidak disukai 0 Mengelakkan sifat ego suami menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga untuk bertindak sesuka hati

www.rumahtangga.webs.com

35

5.6 TIGA MASALAH DAN PENYELESAIAN . H&$&M !AR;ARA)A, MA8A8&) MA1)A A8A$-R',)$ Mesyuarat (emaah &lamaI Ma+lis Agama )slam dan Adat )stiadat Melayu $elantan yang bersidang pada /3 April /H.H bersamaan .H (amadilawal .20.H telah membincangkan hukum perceraian melalui alat-alat media elektronik Mesyuarat telah membuat keputusan bersetu+u menfatwakan seperti berikut % i -alak dalam bentuk tulisan yang +elas daripada suami yang ditu+ukan kepada isterinya secara khusus melalui alat-alat media elektronik seperti SMS, Eeksemili, A-MA8 dan lain - lain adalah sah sekiranya disertai dengan niat dan hendaklah dikemukakan ke Mahkamah Syariah untuk mensabitkan talak tersebut ii -alak yang dilakukan melalui alat-alat media elektronik adalah kaedah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan oleh syarak / MASA8AH S&AM) MA8AEA4$A, -A$8)$ T'2#)* K+1%(%$'&3 .3 ,o#, .FG?

H%2'#'& T'.%)4I$%3 Sepasang suami isteri telah membuat pengaduan ke !e+abat $adi yang menyatakan bahawa suami telah melafazkan taklik yang berbunyi% !ali ini kalau gugur (hamil) saya ceraikan awak" Masalah ini telah diru+ukkan kepada (awatankuasa !erunding Hukum SyaraI untuk difatwakan K+1%(%$'&3 Ahli (awatankuasa !erunding Hukum SyaraI5Eatwa6 telah membincangkan perkara di atas dengan pan+ang lebar dan ahli (awatankuasa berpendapat, bahawa lafaz yang disebutkan di

www.rumahtangga.webs.com

36

atas itu adalah tidak membawa kepada hukum +atuhnya talak, kerana lafaz yang disebutkan itu hanyalah ia berazam untuk menceraikan saha+a

3. ADAKAH SEMUA CERAI DI ARIK BALIK#

AKLIK MEN!A UHKAN

ALAK DAN ADAKAH IA B"LEH

T'2#)* K+1%(%$'&3 . (an, .F@H K+1%(%$'&3 Semua +enis ;erai -aklik adalah Sah dan +atuhlah -alak apabila berlaku perkara yang ditaklikkan tersebut dan semua +enis cerai taklik tidak boleh ditarik balik K+(+2'&/'&4H%.'*3 1alil%

i.

Sabda Rasulullah S A W yang bermaksud K-iga perkara bersungguhnya adalah sungguh, dan berguraunya +uga adalah sungguh iaitu nikah, talak dan ru+ukK

ii

Sabda Rasulullah S A W yang bermaksud K-iga perkara bersungguhnya adalah sungguh, dan berguraunya +uga adalah sungguh iaitu talak, membebaskan hamba dan nikahK

2

H&$&M !AR;ARA)A, A$)*A- !A8A,CCARA, -A$8)$ T'2#)* K+1%(%$'&3 /@ 1ec, /HHF K+1%(%$'&3 Mesyuarat (emaah &lama" Ma+lis Agama )slam dan Adat )stiadat Melayu $elantan yang bersidang pada /@ 1is /HHF telah membincangkan hukum penceraian akibat pelanggaran taklik Mesyuarat telah membuat keputusan bersetu+u menfatwakan sebagaimana berikut%

*ahawa lafaz taklik talak yang dilakukan oleh suami tetapi berlaku perceraian antara mereka 5suami isteri6 melalui lafaz suami atau melalui fasakh atau tebus talak sebelum berlaku perkara yang ditaklikkan, ia terbahagi kepada dua keadaan% i Sekiranya perceraian tersebut ialah perceraian *ain $ubra dan *ain Sughra, yang bukan perceraian pelanggaran taklik, lafaz taklik yang dilakukan suami tidak lagi aktif apabila mereka bernikah semula ii Sekiranya perceraian tersebut ialah perceraian Ra+"ie, lafaz taklik talak yang dilakukan suami masih lagi aktif apabila mereka ru+uk semula dalam tempoh iddah

www.rumahtangga.webs.com

37

Apabila telah berlaku pelanggaran lafaz taklik yang dibuat oleh suami, maka perceraian antara mereka 5suami isteri6 telah berlaku Sekiranya mereka kembali semula sebagai suami isteri, maka kedudukan lafaz taklik itu adalah seperti berikut% i Sekiranya perceraian yang berlaku itu adalah perceraian Ra+"ie dan pasangan tersebut bernikah semula dengan akad baru selepas tamat iddah, maka lafaz taklik itu tidak lagi aktif ii Sekiranya perceraian yang berlaku itu adalah perceraian ra+"ie dan pasangan tersebut ru+uk semula sebelum tamat iddah 1alam keadaan ini, mesyuarat membuat keputusan supaya perkara ini di serahkan kepada kebi+aksanaan pihak mahkamah untuk membuat keputusan

3

-&,-&-A, EASA$H )S-AR) $ARA,A S&AM) MA,CH)1A! !A,>A$)- A)1S A-A& !A,AC)H 1A1AH K+1%(%$'&3 Muzakarah (awatankuasa Eatwa Ma+lis $ebangsaan *agi Hal Ahwal &gama )slam Malaysia $ali $e-0@ yang bersidang pada /0 Mar .FF3 telah membincangkan -untutan fasakh ,ikah )steri $erana Suami Mengidap !enyakit Aids Atau !enagih 1adah Muzakarah telah meluluskan fatwa tuntutan fasakh nikah isteri kerana suami mengidap penyakit aids atau penagih dadah dengan perakuan dari pakar perubatan yang adil

?

-AM!'H A1AH *AC) !ARAM!&A, >A,C 1)*&A,C RAH)M K+1%(%$'&3 Mesyuarat (awatankuasa Eatwa ,egeri !ulau !inang telah memutuskan seperti berikut %Mesyuarat memutuskan bahawa perempuan yang dibuang rahimnya ber"iddah selama 0 bulan mengambil kira kaedah perempuan yang telah putus asa daripada kedatangan haid

www.rumahtangga.webs.com

38

BAHAGIAN 4 : NUSYUZ DAN POLIGAMI
6.1 NUSYUK 6.1.1 MAKSUD NUSYUK

,usyuz menurut bahasa ialah derhaka atau ingkar Manakala dari sudut istilah pula, nusyuz bererti keengganan isteri menunaikan kewa+iban terhadap suami tanpa alas an yang munasabah mengikut hukum syarak

!ara malaikat melaknat isteri yang nusyuz kerana nusyuz adalah perbuatan yang diharamkan oleh syarak Antara bentuk nusyuz adalah isteri melakukan kekasaran kepada suami sama ada dengan perkataan atau perbuatan dan isteri melakukan kecurangan terhadap suami

6.1.2 HUKUM DAN DALIL PENSYARIATAN NUSYUK • Haram ke atas isteri melakukan nusyuz terhadap suaminya Mengingkari kewa+ipan yang telah ditetapkan Allah berkaitan dengan kepatuhan kepada suami adalah termasuk salah satu bahagian dari dosa-dosa besar yang ditetapkan oleh syariat Hadis yang diriwayatkan oleh al*ukhari menyebutkan maksudnya% < Apabila seorang suami memanggil isterinya untuk tidur, kemudian ia tidak dating, maka marah suami kepadanya pada malam tersebut , maka ia akan dikutuk oleh malaikat sampai subuhnya = • Hadis yang diriwayatkan Muslim menyebutkan maksudnya% < 1emi diriku yang dalam kekuasaan Allah, mana-mana suami yang memanggil isterinya untuk tidur, lalu ia enggan berbuat demikian, maka segala yang ada dilangit akan membencinya sampailah suaminya merelakannya = • Rasulullah SAW pernah +uga bersabda maksudnya%

www.rumahtangga.webs.com

39

Rasulullah SAW bersabda < 1emi yang diriku di bawah kekuasaannya, seorang isteri yang tidak dapat menunaikan hak -uhannya, sampailah ia menunaikan hak suaminya = 5H R Ahmad,2%0G.,,o.G306

6.1.3 TANDA ISTERI NUSYUK . / 0 2 3 )steri enggan melayan suami ke tempat tidur $eluar rumah tanpa izin suami tanpa sebab-sebab yang munasabah Melakukan kekasaran sama ada dengan perkataan atau perbuatan terhadap suami )ngkar perintah suami yang tidak bercanggah dengan syarak Membenarkan lelaki yang tidak disukai oleh suami memasuki rumah semasa ketiadaan suami

6.1.4 LANGKAH PENYELESAIAN NUSYUK . Apabila sudah diketahui seorang isteri melakukan nusyuz, maka pada saat itu suami perlu memperingatkannya atau menasihatinya berdasarkan al-Duran , di mana ia perlu menyampaikan peringatan-peringatan tentang kewa+ibannya yang telah ditetapkan oleh Allah SW- dalam melayani suami ,asihat ini perlu disampaikan dengan cara yang baik , dalam keadaan tenang, tidak emosional Sebab itu suami perlu mencari waktu yang sesuai ,amun +ika tidak kelihatan perubahan apa-apa di dalam diri isteri, atau ia terus menderhaka kepada suaminya, dalam keadaan demikian suami perlu mengubah cara dalam mendidik isteri )slam memberi peluang untuk menga+ar isteri dengan cara yang lebih keras tetapi tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang )slam

2. !endidikan yang diberikan kepada isteri dalam peringkat kedua adalah memisahkan isteri dari
tempat tidur Artinya suami +angan tidur dekat isteri )a boleh menyuruh isteri tidur di tempat lain atau suami sendiri mencari tempat lain yang tidak berdekatan dengannya $eadaan ini perlu di+alankan selama beberapa hari sehingga ia menun+ukkan tanda-tanda penyesalannya

3. $alau sudah berlalu beberapa hari namun ia masih tidak berubah dan masih terus berdegil, maka
suami boleh mengambil tindakan yang seterusnya 1imana suami boleh memukul isterinya dalam bentuk pukulan setakat untuk menga+arnya,bukan untuk merosakkan atau mencederakan mana-mana anggota tubuhnya,seperti memukul wa+ahnya,mematahkan tulangnya,atau menghilangkan sebahagian anggota badannya

www.rumahtangga.webs.com

40

2

Seandainya pergaduhan suami isteri terus ter+adi disebabkan nusyuz isteri ini, dan tidak ada tanda ia akan selesai, maka ketika ini perkara tersebut mestilah dibawa ke mahkamah Hakim akan memberi penilaian terhadap kes ini dan akan melantik dua orang pendamai, yang satu dari kalangan keluarga suami dan satu lagi dari kalangan keluarga isteri Mereka mestilah orang )slam, adil dan memahami cara-cara untuk mendamaikan pasangan tersebut

5. Walaubagaimanapun, sekiranya pasangan suami isteri tersebut tidak setu+u dengan para
pendamai yang dilantik , dan mereka tidak mahu menerima apa-apa keputusan yang dibuat oleh para pendamai, maka hakim akan memanggil kedua-dua pasangan tersebut dan akan mendidik mana-mana di antara mereka yang telah berbuat zalim terhadap pasangannya dan hakim +uga akan mengembalikan segala hak-hak yang dimiliki oleh orang yang teraniaya, dan terakhir hakim akan melaksanakan apa-apa keputusan berdasarkan dua orang pendamai 6.1.5 KESAN NUSYUK • )steri yang nusyuz akan hilang hak daripada suaminya (ika isteri tersebut bermadu, dia akan kehilangan giliran bermalam bersama suaminya Hak-hak ini hilang sementara waktu saha+a Apabila isteri kembali mentaati suaminya, isteri itu akan mendapat semula haknya • ,usyuz meninggalkan kesan yang buruk terhadap suami, keuarga dan masyarakat% i $esan terhadap suami Suami yang tidak dihormati dalam rumahtangga akan berasa tercabar dan hilang pertimbangan 1ia akan bertindak kasar terhadap isterinya dan menggunakan kekasaran untuk melepaskan kemarahannya ii $esan terhadap keluarga Anak-anak akan hilang rasa hormat kepada ibu bapa (iwa dan minda mereka akan tertekan dengan tindak-tanduk ibu bapa mereka iii $esan terhadap masyarakat $ehancuran rumahtangga akan memberi kesan yang buruk dalam masyarakat Hubungan yang akrab antara keluarga suami dan isteri akan ter+e+as 6.1.6 HIKMAH LARANGAN NUSYUK • ,usyuz adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam undang-undang )slam, ia merupakan sebahagian dari dosa besar Allah dan Rasul,ya membenci perbuatan nusyuz, sama ada ia dilakukan oleh suami mahupun isteri

www.rumahtangga.webs.com

41

*agi memelihara hak masing-masing terpelihara, )slam telah meletakkan suatu undang-undang khas yang berkaitan dengan masalah nusyuz kerana dengan adanya undang-undang tersebut, maka masing-masing dapat melaksanakan tanggung+awabnya, disamping itu meraka +uga akan merasa terlindung melalui undang-undang ini

Selain itu, nusyuz adalah berupa pengabaian terhadap kewa+ipan yang telah ditentukan oleh Allah kepada pasangan suami isteri Apabila isteri mengabaikan tanggung+awabnya, atau dia tidak mentaati suaminya, maka ia telah melakukan nusyuz tehadap suaminya Sebaliknya, +ika suami yang cuai, tidak melaksanakan tangguang+awab atau menafikan hak-hak yang sepatutnya, maka dalam keadaan ini, suami telah melakukan nusyuz terhadap isterinya

6.2 POLIGAMI 6.2.1 MAKSUD POLIGAMI

!oligami berasal daripada bahasa 8atin iaitu banyak isteri Manakala dalam konteks )slam, ia bermaksud lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih empat orang isteri pada

6.2.2 HUKUM POLIGAMI Hukum berpoligami adalah harus berdasarkan firman Allah SW-% Maksudnya% < Maka kahwinilah mana-mana perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat, +ika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil 5antara isteri-isteri6, maka kahwinilah seorang saha+a = 5D 2%06 6.2.3 SYARAT POLIGAMI 'rang yang hendak mengamalkan poligami wa+ib memenuhi syarat-syarat berikut% . • -idak melebihi empat isteri *erdasarkan ayat 0 daripada surah An-,isa", amalan poligami dalam )slam dibataskan kepada empat orang isteri !erkahwinan yang melebihi bilangan ini adalah terbatal / *oleh berlaku adil Setiap lelaki yang berpoligami hendaklah yakin dapat berlaku adil terhadap bakal-bakal isterinya $eadilan yang dimaksudkan ialah dari aspek lahiriah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan giliran bermalam

www.rumahtangga.webs.com

42

$asih sayang tidak termasuk dalam pengertian keadilan kerana berada di luar kawasan manusia Walaubagaimanapun, suami tidak boleh menzahirkannya dalam bentuk tindakan agar tidak mengecilkan hati mana-mana pihak

0 •

Mampu dari segi +asmani dan kewangan 'rang yang hendak berpoligami mestilah mempunyai kemampuan dari segi +asmani dan kewangan $ekurangan dua aspek ini akan menyebabkan suami tidak dapat memenuhi keperluan keluarganya yang semakin bertambah

6.2.4 HIKMAH POLIGAMI !oligami yang diharuskan oleh )slam mempunyai pelbagai hikmah untuk menyelesaikan masalah rumahtangga, antaranya% . • Menyambung keturunan 4uriat adalah penyambung keturunan yang men+adi waris di dunia dan Akhirat Sehubungan itu, +ika terdapat pasangan yang tidak mempunyai zuriat disebabkan isteri sakit, mandul atau sebabsebab yang tertentu, maka poligami merupakan +alan yang boleh mengatasinya / • Membela nasib anak yatim dan wanita Anak-anak memerlukan pembelaan dan kasih sayang daripada seorang bapa *egitu +uga wanita yang tidak bersuami sama ada +anda atau gadis memerlukan perlindungan

!engabaian dua golongan yang lemah ini akan menyebabkan timbul pelbagai masalah dalam masyarakat !oligami merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut

0 •

Mengelakkan diberi daripada maksiat )slam mensyari"atkan poligami bagi lelaki yang tidak memadai debgan seorang isteri untuk mengelakkan daripada berlakunya maksiat

2

Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di Akhirat 8elaki yang berpoligami dan melaksanakan tanggung+awab dengan adil akan mendapat gan+aran dari Allah SW- Mereka akan dibalas dengan pahala dan syurga di Akhirat Apabila berlaku keadilan dalam rumahtangga, keluarga akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni Suasana

www.rumahtangga.webs.com

43

seperti ini sangat penting dalam membantu proses pendidikan anak-anak

6.2.5 AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK MENGIKUTI SYARIAT

P$%i&'(i )'*& +i%',-'*','* +.*&'* /'i, (.*&i,01 2.3'103'* I-%'( +i ,i3' -./'&'i i/'+'4. S./'%i,*)' 2$%i&'(i )'*& 1i+', (.*&i,01 2.3'103'* I-%'( -.2.31i 1i+', /.3%',0 '+i% ',* (.*&0*+'*& ,.(03,''* A%%'4 S5 .

P.3'-''* 1i+', 20'- 4'1i '*1'3' i-1.3i6i-1.3i ','* (.*)./'/,'* /.3%',0 2.3&'+04'*. A*',6'*', 1i+', (.*+'2'1 2.34'1i'* )'*& -.7'8'3*)' +'3i2'+' ,.%0'3&'.

R'-0%0%%'4 SA5 1.%'4 (.*&i*&'1,'* 1.*1'*& '*9'('* ':'/ ,. '1'- -0'(i )'*& 1i+', /.3%',0 '+i%. S'/+' R'-0%0%%'4 SA5; M',-0+*)'; < D'3i2'+' A/0 H03'i3'4 3.'.= +'3i2'+' N'/i M04'(('+ SA5 /.3-'/+'; S.-i'2' )'*& (.(20*)'i +0' $3'*& i-1.3i %'%0 +i' 9.*+.30*& > (.(/.3i ,.i-1i(.7''* ? ,.2'+' -'%'4 -.$3'*& +'3i2'+' ,.+0'*)'= +i' ','* +i/'*&,i1,'* 2'+' 4'3i ,i'('1 +'%'( ,.'+''* -./.%'4 /'40*)' -.*&.1. @ >H R A/0 D'0+ +'* '3(i:i?

6.3 AIHAR 6.3.1 MAKSUD AIHAR • Ai4'3 (.*0301 /'4'-' /.3'-'% +'3i2'+' 2.3,'1''* :i4'3 )'*& /.3.31i /.%','*&. D'3i -0+01 i-1i%'4= :i4'3 /.3(',-0+ -0'(i (.*)'(','* i-1.3i*)' '1'0 ('*'6('*' '*&&$1'*)' +.*&'* i/0*)' '1'0 +.*&'* ('*'6('*' 2.3.(20'* ('43'( /'&i*)'.

www.rumahtangga.webs.com

44

P.3,'1''* :i4'3 >/.%','*&? +i&0*','* $%.4 $3'*& A3'/ -./'&'i ,i'-'* /'&i 40/0*&'* ,.%'(i*. A2'/i%' -0'(i (.%'B':,'* 2.3,'1''* i*i= +i' 1.%'4 (.*)'(','* i-1.3i*)' +.*&'* ('43'(*)' +'3i -.&i 2.*&4'3'('* 40/0*&'* ,.%'(i*.

6.3.2 AMALAN AIHAR PADA AAMAN !AHILIAH • A:6A'430 /.3(',-0+ /.%','*&. D'%'( %'B': :i4'3= C A:6A'430D /'&i $3'*& A3'/ 8'4i%i'4 /.3(',-0+ C8i(',D = -.2.31i ,'1' -0'(i ,.2'+' i-1.3i*)' ; < E*&,'0 4'3'( /'&i,0 -.2.31i /.%','*& i/0,0. @ • P'+' :'('* 8'4i%i'4= :i4'3 (.302','* -0'10 /.*10, 1'%',. K.+'1'*&'* I-%'( (.(/'1'%,'* 40,0( 1.3-./01 +'* (.*&4'3'(,'* -0'(i )'*& (.*:i4'3 i10 (.*+.,'1i i-1.3i*)' -.%'&i 1i+', membayar kaffarah yang ditetapkan olah Allah SW-

6.3.3 HUKUM DAN DALIL KIHAR

!erbuatan zihar adalah haram dan berdosa besar !eristiwa zihar pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW 1iriwayatkan bahawa Aus bin As-Shamit telah berkata kepada isterinya, $haulah binti Malik bin -ha"labah % < Angkau bagiku seperti belakang ibuku = !erkataan seperti ini apabila dilafazkan oleh lelaki kepada isteri dapa zaman +ahiliah, maka isteri itu haram disetubuhi

Setelah menyesal atas ucapannya, Aus menga+ak isterinya bersetubuh tetapi ditolak oleh isterinya sehingga mendapat pen+elasan daripada Rasulullah SAW *aginda men+elaskan bahawa perbuatan tersebut dilarang dan perhubungan antara mereka adalah haram

$haulah meminta +alan penyelesaian daripada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini % Maksudnya % < 'rang-orang yang menziharkan isteri-isteri mereka di kalangan kamu, 5pada hal6 isteri mereka bukanlah ibu mereka )bu-ibu hanyalah wanita yang melahirkan mereka 1an sesungguhnya mereka mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta Sesunggunhnya Allah Maha !emaaf lagi Maha !engampun

6.3.4 KAEDAH PENYELESAIAN KIHAR • Apabila suami melafazkan perkataan zihar terhadap isterinya, perhubungan mereka men+adi haram sehingga suami kaffarah zihar $affarah adalah mengikut tertib berikut%

www.rumahtangga.webs.com

45

i ii

Memerdekakan seorang hamba mukmin (ika tidak mampu, suami wa+ib berpuasa selama dua bulan berturut-turut (ika tidak mampu berpuasa, suami wa+ib memberi makan kepada enam puluh orang miskin dengan kadar secupak bagi setiap orang Makanan ini disyaratkan daripada +enis yang sah dikeluarkan zakat seperti beras

iii.

-idak halal seorang isteri kepada suami yang telah menziharkannya selagi suami tidak menyelesaikan bayaran kaffarahnya 'leh yang demikan, suami yang mencampuri isterinya pada ketika ini dianggap melakukan dosa dan mendurhakai Allah Maka, dia mesti memohon supaya diampunkan dosa serta bertaubat dan menahan diri dari mendekati isterinya sehinggalah selesai menunaikan sekali kaffarahnya

Suami yang mengucapkan satu lafaz zihar terhadap beberapa orang isterinya dikenakan kaffarah mengikut bilangan isteri yang diziharkan itu 1emikian +uga seandainya suami itu menzihar pada beberapa anggota badan , maka tiap-tiap satu anggota itu dikenakan satu kaffarah

6.3.5 KESAN KIHAR $esan-kesan zihar adalah seperti berikut% . Suami yang melakukan zihar mendapat kemurkaan Allah SW- dan berdosa besar kerana dia mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah SW/ 0 2 Suami isteri haram melakukan persetubuhan !erbuatan zihar men+atuhkan maruah isteri Suami wa+ib membayar kaffarah

6.3.6 HIKMAH LARANGAN KIHAR • )slam telah mensyari"atkan nikah sebagai satu ikatan yang kukuh dan tidak mungkin dapat diputuskan kecuali dengan maut atau talak Walaupun dihalalkan , namun talak amat dibenci oleh Allah

,ikah telah menghalalkan segala sesuatu pada isteri kepada suaminya Mengubah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepada haram bermakna telah melakukan dosa besar yang sudah tentu akan dihukum oleh Allah *alasan dosa itu bertu+uan memberi penga+aran kepada para suami supaya sabar dan mahu memperbaiki akhlak serta mendidik +iwanya

www.rumahtangga.webs.com

46

6.4 TIGA MASALAH DAN PENYELESAIAN

1. HUKUM

CERAI

AKLIK

PILIHAN

KEPADA

IS ERI

SEKIRANYA

SUAMI

BERP"LIGAMI
K+1%(%$'&3 Muzakarah (awatankuasa Eatwa Ma+lis $ebangsaan *agi Hal Ahwal &gama )slam Malaysia $ali $e-@. yang bersidang pada //-/2 ,o# /HH3 telah membincangkan Hukum ;erai -aklik !ilihan $epada )steri Sekiranya Suami *erpoligami Muzakarah telah memutuskan bahawa%

i.

1i dalam )slam poligami adalah diharuskan 'leh itu dengan mengambilkira hikmah poligami yang telah disyariatkan, Muzakarah memutuskan bahawa cadangan memasukkan lafaz cerai taklik sekiranya suami berpoligami tidak perlu dilaksanakan

ii.

Muzakarah +uga berpandangan bahawa &ndang-&ndang $eluarga )slam yang sedia ada telah lengkap dan mencakupi semua isu berkaitan institusi keluarga )slam Sehubungan itu sebarang pindaan undang-undang bagi tu+uan penambahan lafaz cerai taklik ini adalah tidak diperlukan

2. *AR$A,AA, 4)HAR >A,C *AR8A$& 1A8AM $A8A,CA, &MA- )S8AM MA8A>& 1)
MA8A>S)A T'2#)* K+1%(%$'&3 0H (ul, /HH/ H%2'#'& T'.%)4I$%3 Apakah +atuh hukum zihar segala ucapan dan lafaz yang diucapkan oleh suami kepada isterinya bertu+uan berkasih sayang, tidak ada tu+uan serta niat untuk zihar dan telah men+adi adat kebiasaan bagi orang melayu )slam di Malaysia

www.rumahtangga.webs.com

47

K+1%(%$'&3 $eputusan Eatwa % Setelah diteliti dari setiap sudut dan aspek, maka (awatankuasa Eatwa ,egeri (ohor yang bersidang pada .F (amadilawal .2/0 bersamaan 0H (ulai /HH/ telah membuat keputusan seperti berikut % Alhamdulillah fatwanyaNK Sekiranya suami menyamakan anggota badan isteri dengan mahramnya 5 orang yang haram dinikahinya 6 tanpa niat zihar dan untuk tu+uan bergurau atau penghormatan maka ia tidak +atuh zihar, tetapi +ika ada niat zihar, maka +atuhlah hukum zihar Walaubagaimana pun budaya atau amalan seperti ini hendaklah di+auhi K

0

,AE$AH $A!A1A )S-AR) >A,C ,&S>&4 T'2#)* K+1%(%$'&3 . (an, .F@H H%2'#'& T'.%)4I$%3 Adakah )steri >ang 1isabitkan ,usyuz oleh Mahkamah 1an 1i -alakkan 'leh Suaminya *erhak Mendapat ,afkah Addah 1an MutKah K+1%(%$'&3

Maksud ,usyuz% >ang dimaksudkan dengan nusyuz ialah penderhakaan isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang diharuskan syaraI dengan tidak mentaati perintahnya atau keluar dari rumah suami tanpa keizinannya atau tidak membenarkan suami memasuki kerumahnya atau tidak mahu memasuki ke rumahnya atau tidak mahu memasuki ke rumah suaminya atau seumpama dengannya

Hukum *eri ,afkah $epada )steri >ang ,usyuz% )steri yang telah disabitkan oleh Mahkamah Dadi ,usyuznya, maka menurut )+maK &lamaK bahawa nafkah kepadanya gugur kerana nafkah diwa+ibkan kepada isteri disebabkan ianya terkurung dalam rumah tangga )steri yang nusyuz ialah isteri isteri yang membebaskan dirinya dari kurungan suami dengan tidak mentaatinya, tanpa alas an yang diharuskan syaraI maka gugurlah nafkah ke atasnya Adapun isteri yang belum disabitkan nusyuz oleh Mahkamah Dadi, walaupun ada angapan nusyuz, maka nafkah ke atasnya masih wa+ib K+(+2'&/'&4H%.'*3

i.

1alil al-Duran surah an-,isaK ayat 02 % >ang bermaksud % K1an perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan nusyuz 5derhaka6 hendaklah kamu

www.rumahtangga.webs.com

48

menasihati mereka, dan +ika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur dan 5kalau +uga mereka masih berdegil6 pukullah mereka 5dengan pukulan ringan yang bertu+uan menga+arnya6 kemudian +ika mereka taat kepada kamu, maka +anganlah kamu mencari-cari +alan untuk menyusahkna mereka Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besarK

ii.

1alil al-Hadis % Maksudnya % K(ika seseorang perempuan engkar untuk tidur bersama suaminya maka dia dilaknat oleh malaikat sehingga waktu subuhK

www.rumahtangga.webs.com

49