You are on page 1of 35

-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra-

.18. 4. 2011

dr. -M a rko-Mezt1 mal rko: m eza (gllaas. f'au n i-Ij 1,5 j-

o Gsnove-an-imac'ijr-e o T rad i'ei'on a I-A e tie h-IA i'ke a-A lrna c ije o 2~D

I.

IG'lavni okV1iri~

I.· V mes

ni-e kv i-ri'

• Programirana animacl]a

o

3'-1J

----I.~Zal,j,e fTl-g 'i 19,aflj' a

.Klnematr~
1.- Fizikalrrrrn odel 'i

D-Veld i-II-a

--------------------

2

_

Anl rna ct-ja --vrn tI fl ec mu ltimedi] e
DAn imacija zv Iecepozo most z-vse h-I osta lih

o Z~f:'a-Gu n a-I n-i~I(-G-II+l-s-e I-ah ko
=k re a t i~v n-ro• z; manj
---

modalnosti

iz ra-z a-mIJQ-Z e IJo-

sa A-i

stro 5, klk relranja aF1 lmaclj

.-G~m6g-f)ea-kre ativ A-f) lzra ~a-flj e-z- ------rakti v_:n-€)s,t-j 0 C 3=--D-ii ~kblScr-1jJQL CI-z,d la vo pra ~i lob nasa nj a e

eJlnte

---

-=ClAo_i rnacija: l:l1't[a_sE_kvencC[_PQ~aLrnle~ZnI:L i

snk

[] ARI-i mac ij 9-0-A1 oqoca persiste n cav i-El-FI egal Z~ z n evaln e §a SiiSite: m a

-----

• S-iii'm-t)-I-u-s, rezniee, ki-jo povzrecim _p-Orsa mez na -511 I,-Gsta neprisoten krate k'i-ka I_p-re-d e-In izg i r:1 e-. ---

ca-s

II Tal-Iastnost IXl-re-z r:1 rCie- p~o¥z roel Ji luz iJOgflJaoja ----

-',

.... ~" 5' Q.' .-IJ--O--."V·. ..
,'_"':"':"'"
.-",

_',,--",

...

,

....

"

','~

'

..

-

-

-

_"

.'

,_.

-e.

'-~-"

.

-.-

'':.

-

.

'_,

.....;..,.,

-'

_--

_-

a.--_'
" .'

IT"

-

-I- -m' ",_._.

_.

-

--

-'

raci J·-e"-_
__
-

'-.

: ._

-~

-

,

,-

'_

,-'

,"

,",_."

-

.

.....:.

,-

I

._

'. =

~--

"-a·.. ' .--.--..-- 3:a-- ~~I1'-lm'" '~'Ij'~-~~. DZ ,. -nrei • 'Ta~tJm~at:re>:(2_ J~to':Sca~~n~a~ \Lrv'i'-c;L
--_
'~,'1

.

- ..

-

-.g"

- ~~

-I

--."-~'"'

__

-,.. n-]-e""
-,:-'.~'.".
:,:._-,' __ ~_'':''''_~.-:-_

. _.-

-.- "=: I-~~D-_, --'.'-. -" n'~ Q"I""'~"V'" .
-~

I•....

L~' ~',
--._'

···e.-. -.~.

' -.. - -L-~--(.ill' ---".
_..:..._'

-.

c

---~

-.~

-

~

"_'

____:_.'.::;:

.....:.~.--

_

__:_~

..

,_---::.

r~pefFSJS:te:nGa1--

------

II £!.oet Irtrf~~ ~,

-p-r:ermi'ka~~a ~Ia -v:sa-Ik~-stra-~iDlStrani hltro obralcamo in dojemarno zaporedje silk -kot-qlbanje ._ Os n ovnl .pro blern Lan lma c lje.vtehn ikl.fll pboo k : -[JIKv,rliteta~Je od·visn-a-od-hftro-sti -obraccrnj,a----_D.HJtr~o·st_~e .odvtsna ad razllkrned posamemlml ----:sli'.kam.1

D-enoJ~kal hltreqa obracanja stranJi_(-FtipJJool{) • Mirujo,ce sllke, Rii pnkazujejo raztlcna stante

Dj~CeJju~lnal-tU]Ri_nca·::Tehnika rtsanjenove sltkena
1"1'
!'!' :,.,

9S;-fl{~Yt-p-·-peJ§__nJ~ D,Reglstrac~ia-a:~f)oravnav.a posameznth -s-Hlk~l11ecl--s:a-b(l-·
ojj -

rradicio~~ln~a arurneclja
-6 P-rloce-s nat 10 s-n-O\1 if 11m a
I

fotoqrafije na posarneznth okvtrlh dQ~1I eg eI-t ~a KbJl- p ~G~Qrr:1-@ -fi lrn EJ€ €lC3 .,F=i lm p r-edVa~ a rno naza sl G 11
IISti-k,e so

-I:IFil-m izboljsuje rnoznostl animacije II Vec~kolutov 0-RlO-gl-O,Ga daljse sekvence ---_;aolrn~acIJe,-----------------~

~-~

IIFProje~torjl-llredv-ajaj'O sltke z zanesljlvo
----

-h+tF0stje
IIAnimaciji

-

je mosno dodatl zvok

-

I ~ 1VI t r-ad i c i-Q nalne a-Rlm-oc i~ e

c:reotr'e15-no
1

s~tevi]~o s[iJ<

IIz4 -.

sl-i-k na- seku In~d-o---za-n-te\1a-l-, 4=-48 posarnez n i-h-sI-i k za vsako m uto a rrlrrra c ij-e

i-n

1

-

r-91,e!ojJ

e qe neri ra 0ja sll K_y_se_b~u :_ j ejo
Din

DPqlJavjj-anje_jstj~ sUk.(_S_lhpotif]lg ZIIlJZa-stev do potreb ru h.s III k
----

twos). ~
Gi k IJQ¥ S ltk

C Za p o J1,av-13~al~-Q-G€-g u p ora ba istih i be

bI,,~,a ~:Ir=i?l=l~~:~s~-Ik~v~-n I'St.11 h 's11:11<, k I Jg) ev~ I~EU: r ea 1-.... ~~~::re aegalan~a (npr-i sekunda preseneeen

I ~ 1VI t r-ad i c i-Q nalne a-Rlm-oc i~ e
g Urnetni 5 ke strateql je krel ranj a-ree llst 'il-EA eg-a-· sveta. za hfeva j 0 .-Pozna~va-In!}e premiikanja stva rrv real nern svetu: D~PQ e eie' k -n a zecet k w-{ lea s:e ~irn) -ir-r-:l-p.(~j'em e k-r:1aS(J korrcu t ease-out) --tlstreza- res n+cn-em-lj-pre'm-i kanj 0Gibajoci objekt se.premekne.preko.svoje rnlrovne IOleg e-1EOvle-rs hoet i-n9)-~ vtis-k-i-no€tJGR e €lr-l e Fgi~l~e ORazllicni delli 9t5}e~a se prerrilkajo rnedsebojrio neodvlsnotdrevc-veje, -kolesa·r - kolo) -

----

etlrarro gJb.a:Q]_~e: za :'d'o:s-e-g~o.drarnatlcruh u,:cJrTkp:v

----

OS 11> remernbe hltrostl .DIRsitego.vanJe In _pestanJe9·

~.-:~_.(;I_. -~( ,I)_I=I~t~

.. -.···~·:.;o.-.·-~.-. ··;t~:o n" O "7
-"

__ . .- _ · V

C·.~.·.··I-J~~~n..·-r·-~·· b..;~i'·'r.;-A I ....-_.•-=~_-; . ~·-U· " n__,·-o· .. _I_I. __ V
=......

'.0.·

7 __

~;_

[]

-_~,(~_.I\:~ __ J~. ]~0 ]~":.'_ J .•.

~I~·-·,·;:O~. ·,.I_;·I··la~···~I~·-.·.···""O... _

~--

-~~:f'I_~_-- ,_-'~__ ::L-·,,-, -I:,-··I~.--' -- -_m·-···_,O-·--Q-···7-Q=.JF-a········-:~~"I~r=a·······"' -_-:'--____. _.

--

--

.~~lg~llre rZ='la'::~j_rj~aII,-E=i gCfr-:e i-z-~-I-aBtje:lll;la~---_
-1I1=[Utl(~e_:
-=1Ir=F-et~-i-afij-e- f=1ia-~a¥ll9=i=119 o:lbj=e~te\1~5p:~e-m:e=~ bi -=1~l~I:®ia~-a=i:~ -=~-®:I~:0li=lr~I:f=~m -=f0tfl~:r=a~~i:~=~=U~j

-------

~--

-==.~Ris-~e________ 10

-Ce Iutot dna a ni rna cii;ia-=CLDn=-d ellali.i n naredt I i' po pu ta [[10 Dlsnevevlh studth
V

., Gel-: ri-Sea-I[3'6Sa meznesli kena celul old A-i h -I(ia G€l'ta-t~ i~-)- i~ ~Ifo-I s

---

__

oTeEiJJika j e-n e p~O5 red I]OY- pill! aJa.na

.~Ri-5es 0 foto g-rafl r-aH-indobll rpos a rnez ne b okvi Fe .antrnlran e§ a-fi II rna ---------

r:ra~zlloJ-a[tgj~tall earl a n im ci)~e-------

-Ce Iutot dna a ni rna cii;ia-=CLP red nost i' II Pr ih [a nek

ca sa

risanja.u roletn ikov

-GEi ksne ko m_IP,IQ,en te.scene.n ansane n e rikrat.. tnpostavf en 'e-In dn okupa c~e aI-IU-I,o,i h -plars'ti drn o Prem-i-lkaj,oEi-deIii- narisa n ii- posebej i Rposta~j_eln· nad stafJicJIJ,e~olmp,01Lerote sce:ne

___

II_ISJ ata~nceJn_n~a dzor.n aid el~e m~eJJ~fi=DP,Qsamezni slolji al1k,o reproducirajo

-

needv lsne, kompleks

190-§ lban Je-

-Ce Iutot dna a ni rna cii;iao 1R1r:@,dI=1Q st 'i-,-~QQu/j@vanje-'
I

._RazdeJLite'vdela_'in_vpeJGi'_~La visoklh urnetnlsklf sta n d ard ov O-GIavni umetnrkilF[s,ejQ kf]ucne okvire ~ ekstrerne
-(J(e,¥-fra Ille-s )_

~~~-Bee~at~spee~l~tj~~~~~~~~~~~~~~~
----~. • R'ezise-rji_ • Pi sG-i SGe n-al~iIJevAVEliespec~ali~sti • Gpe-IFater;3l-il-kameFe • K,ontrala-

ElAS-istenti-risejo' vrnesrre okvtre (tweerrs) D~RJ-s,a~J-1 r:e n esajo r-ls b e,-s pap lrja 11a c"e lul 0 Ldp D~Br,avar]l barvajo risbe na cettrlordu • Preducentl

Prod ukc ij a cetutotd ne ani maciJe-D~\fisokace rrai n kornpl eks nost j e zahteva la nata ncno dl-efi -j f'a n ~roee's A
• T-B-b·II-8 Z ~gQ,d-bQr (Storvboardjrsekvenca rtsb, -kiilustrirajo vsebtno qlavrtlh produkcljsklh seen • T-est s-s\tin-c:ni'kom-tPen-cU testj rnabor p-rep-rostihsk.ic,.k.i so fotoqraflrane ln projlclranekot fllfn z narnen om- prreverjra nj a a nrrn ira-n Ie s,e-kve-neePrctotlpni-avdle posnetele+Scrateh traek) ----• Leka kolut: delujoc osnutek celotne antrnaclje

---.

j5

_

,0 uperab .. posebne cpreme-v-postepku-predukelje a .•. J~~Q lo-e.ozfr\le I k1P.ore.itl iijQ Pf2151"ba ·rvfrfi'._odtenek. rvs,.~flK.~~f seb pta.st S:-iO~/ornanj .5.\le~lo_b:el _. • Pose·bnekarnere tnesvethtev zazajem posarrreznth ~foJj~ . • ~'!o"se ·Q·pre·m:a za: bna o -51 edenje sprememba rn pot'i -·s. lrn ira nih -.db]ektov n nPQ.(~~Dflvo~Trf\~l)t;tJ~ za fQ,:t.Q~gr~ffr:alnjte:. foUl o Sin-hrrolR ~;2ac11e=ln-urelanl@ IkenGneg afU MB:_ D Celul1aian,aanimacije je kompleksna, zait1tevna-in orag,a I. Z-u~por-albo racunalnlkov [e proces d ramatlcnc.lzbcljsan.

D\le-o=b ItKJ=- ~,-,9 izha i~ i' ,i:: t ra d i e lo n-a I-nlh a nirna c:'i js k ihite-h-n-i-k 11-3,-6) lzkorisca. racbln-s-I=c i kom last r:1 € ~ rno ~no st i~

-2--D-Animacija
-0 I zde II A al S, po S-Aem ,aAliem -tra-e-i-c ional nlh a tie hInlk kotso :~ ICiTe hni kal-II sta-I~13 a IElTe1hnik-a-1lzrezovanja ftg-Olr IDJ~O-IP-i r-l~i p reko.pros oj neqa.p ap i' rjJal-~r:oto p e Jra e sco
IEl'ee,llJ loid n-e a rrimacije

-D-Z a izd e' Iaillo-ko Inpoole rli-t=--uo r:al-b, lm 0 p proqrarn e ztt-ri S~ n j efsl-i-k't!l-n je DPreg.~aml~5jk,.a opre:m!a-za lzdelavo anlmaelj ---

lah kozlo·z.i sekvence..·. nastavl ta-::sol'v~n~e . . _. . .. .__.. _.. _. _. -. 'J _." -.~ i. nterva I' e I -g :en e-r:i ap rehodei In p ro-d u c:{ ra r konene 'anirnecijo ----

DJ_gitatna -ceJu I ojd r:1 a -a r:ll rna c-i~~a
-BAnii m acijeso na-b-o-r-i-n-d ivid ualni hi 5, Ii~ovrri h ,okv~ii-lrelv • se-~ve F1ea je 5 ln M-FO fli z iran a-z zv~o fl-i mC
-P-O'$ [11-eB(~om

---

---

-pesarnezne plastl IIGI·a·vne-s,:pre·me·mbe-:se deflnirane v posameznlh -glavD.ib.o:.kvlrlh_· (keyframe) _II Iluzije gibanja -jle ustvarjerra kot serija vrnesnih slik (tween) ----

III CiraficnJlele'menltiLSIQ

razporejenina

1>rograrnska oprema.za anlrnacljo
• Gasovn~-c-a-(:rllmelli-A.e~: hortzontalna -vrsta PO-S amezn i-ih-okv+ro,'v • 'Ockvi-r-i-(~ra-lrne}.:~Vec pllasti lJstQlpCU~ D-P-lasti-zloze'lnlE! povrstnern redu (OLaaj1e na nizjifJ1 • 6rl a~V-fl-i-e fi'-ftEe~y~Ffa-rTle k-v~i' )-:-.deftn i-e~1-a v~ecjh t sprernemb • Vmesnlekvlrl (Tweensr=okvtrt, ki jth je _,s~a"ni~otht;jjr1Q~ -g~ein~ttra l-p~r'lg.Icfml· • Prerlsovanje (JOnri'b,n5~klftnijnlg). porrroc prl risanju sprernemtr meid'-]l"oS,anle'_zn~tml ~okyfrj
:20 -v

plasteh, sprerninjajoci se element! na visjih plasteh)

----

1>rograrnska oprema.za anlrnacljo
-0- A Ii-i rnecija -p-OipOrsa-m-ez fl-i h-o k'tiil-ii h: V sak P-Q sa rn ezen.okv ir o-n a risJe m~Q .-Nata nee fi 198 dzo r -n arl-glb anje m-

men

• Zalmudno, opravtlo

-D-Tweenanlrrraclja: proqram qenerlra vrrresne c;)Lkvre m~ed d ve ma qlav r:1-i ma o k:vi rom a i
----

._cGLiJb~Lnje. • Obtlka:------------------• Ba:I~\la .VellTIKlolst • Tra nsparentnost

-Prog-Fams-ka o-p-rem-a za-anlmaclje-=1:1_

~a. .za rodja .
ammacij
II II II
_

podpo [Q_U stvarj anju_

0 ro dja za ureja nja.s Ij I(

Orodja za-poravnavo objektov, vkljucno z mrezaml za podporo.prl razporelanju OJ:-o dJ-a za de I0-· :5,.teksto m
---------

----

Osg~QMn-a.podp 0 reizvoku .- Pod p!G r:a-i11te r-ElI-k'ti¥lr-l Q sti
II

--=1'R-kC·· :....2··'=V··· -= _:-c;O-~"::
~ .... "7
-,

• -_.'-.'_

'.,.-

~.111 ...
.

-

-

·n·::.·..'D'~"..~- 0'·' :.... "1</ :._ - I.."e.'.. . .. .... o-~-··~I-·j·- i'
I
~--~.. -.. -"'---~

'" •. _..

.'

'::"=::""';__',

-~.

_.'

"

.~~-

'-·F~iB·~..
.
__:,., -"

=-_- ··-5~--:::ln·.~-. -:--::_"-

Pmn1d!Ipb&?

Skrat?

t..'lvU[~ er..!_;.1

~"".l~

dl~

PIU

!Io>"",¢~~,,"~

Prag ram i rana-or:1imac-i~a
ukazov -=05 labost:
-0- A Ii-i rnecija-defln i-ret -a- z-n ebororn n
p-lfO-g

rams kJh

.-Za htevapozrrava nj e~proqrarrrtra nja rn m~a tern atl C nj op tsa __glb a nJ',a
c1

-O-Prea nostl
---.

• Zm.c·nJsc-cfna_ potrebna pasovrra s-irrnaz:q
• U(-i"n kovlte krel ra nje-ra z-Ilc:ni h verzlj

.-M a njse datoteke" H·itrejse nataeanje anrrnaeti

prenos.
lran e

----"seKv~ehce-

cd nlm

Prag ram i rana-or:1imac-i~a
-D-POrd-IIYOra-ko rrrpleksn lrn obllkam i-nt-e Fa ktiv n erst i • RaGbI~r:1a I-R i'ske i-grs na- JJ Q d I aJ~lipod at kQV -preko
naprav arrlrmrajo oQ:jeKte v realnern casu

I Q-

-O-S-Ikriptni_jezii<i za qeneriranje

arum a-e1]1.1 ••

proqrarnlranlh

----

• Ae1:ii-O!~AS fii-l3te • binge

-----------------

• J avascrl pt

-3- r>=-a r:1 lrrraclja
-~ Ele: m e n-ti- ) - ~a-n iR1ac iJ-@1 vse b uje] QI I: .Objekte .Zve-~ II. K,a m e re., II-to-ci-D~e-~-IRike sorodnez-p entmacrjt:

• GI av 11 i-o Rlli ri .T-wee-n 0 kvirr =~Z-a I7I@t@ na §~i l3anja

u PUI rab 0

[a h ~i~=-v~e-13 ~1ce~:@ mod e 110v IJ_Udiln ztvaf

ZaJ e m -Q-i baJrja-D-fM otien-ce pture) -0- I g-fS n a aln irn a eij B E pe rfo rm a n ee~-fl-i m atlon) -0 Tehn i ke -zaje FA-a €J lba nj a re al n-i-h-obj ektov -i' A rna p!iLa nja th e ,g~rIJD v.na.ra C=U[La Ln Isko k re irene obj Ie kte • 19 r:aJel-op-riern I~en-ii-z-ma rlkEH~'i r-I~a -raz-i-ii-GI~i'h-d-eU-h tetesa ~ rnarkerjemsled lrno v-3~[j!---. 19lt:atGi na deUh telesa.epremljent.s g,iba~nla.{ kl -Sp(lrOc8Ijo polozeje senzorjl

D-Z~a-£,ale-m'-kom'R[leks:nellg-al 'glb~a'Aja,k,1 qa [e

~e~zkQ gene-tItatl

UJffetJ'~o _._

-

---'-----,21.

• G~njan~ eneqa a~la"1or~_.~,ovz:ro,cJt~ povzrccl _'Qlban]e povezanth ob]ekto'v . . El- 1-=a bani -O A' A-Im~a.;o r -rn-0 Fa---=-a-IFH-IA1 t· €I ,., A]e-v s e L.... ..• ~..... '.. IFa 1-)

D-K ,~I'l....m s. t.. s.•...... d a .... e k. jI-e ve -sl~s~em~ev teres
·.I.

O--g ib-a

rI] u-te,1es -ih:,-

posa mezniho b je kto \1_. tie-Iesa

• Preprosta Implementaclja ._M-Ioid~e-Ie Ia-~kQ-de~~ii~n je i-rati• R.aconatn i'sko-prrocesira-nj-e-j,e nezahtevno K\l~Jiteta~gtbal~njal_je odvlsna od lzkusenj
.AAi-IAAa€i1,a je €BISeVA0

anlmatorja

zamudna

-D-Glbanjeen eqa de la te les-a-povzroci ig-i banj e ostalih Plovezan-i'h d,eletvrell-,esa
• Po-er-lQstavi-Q-8'IQ aR-imatQr~a,,-ii-n zaqotavlja konststentno reaUsticno, ,grbanjei

r

---

-0 V'rncdellh Je v'k~j_ulceno znanje 0 npr, a-nil tel m-ij-i-9 lba nj-a • Za.lhteva lnovatlven prlstop k proqramlranju • Zahteva vec.proceslrarija ketnavadna klnematrka DD rasticno ;zman J se kol U::,~ 1=1 o de laa 'r:11 rne torla
Ii

v,'_

-.",-

~

- ii

-q.

-a

-

.-..

-=CLP [log ra msa mad ej no gEJJ erira.q i01 nie. a

--

na osnovi lastnostl .objektov in zakonov ftztke 1-- Osvobaja an ilffia-te-Fje-cJld harnorneqa d ela in-qe neri r a rea I i' st:ien e-3 - Qa-AI m a-€ IJ e
• .1 •

.c-AF1 lrrrato Fj l-se l~aM-ke~el5ed e;tecij~oiiia razvej r .~ge,gbel A kara kte~j~v
---------

-

---

-=CI-I_ZJ: is k (LO
II Mad

en e-a n1rna~cjje=(rende rin Q_)

e liranj eII~Defln ic i,j QI- p-Q\lrs i-11 II Pestavitev scene, kelt 1'0je predvldel animator

-~-12 ~e d m o-Gl-m 6-i~~isa m~i ~a-~i-m-i-r:a-Bi=-li-I-m~i-€ p>-~eJ

-r:e[[tcteJ~i-= -.-L~nleva e normn 0 r:a C u r:l al rtlSK,o-ca~s~moc--=. R;Ercll n a-I n-ic~i-2'>ra€hsr~a=I-a stFr(§Jstj I2r~taK~BVl-rrsvErtlitve.
-=kamar~e~_JB=Q bb~al=8d-a

r=cs.Etl=E1-e m 5 Id_;_T renutna ~i~za·~: _~g¥Cl=-i;Jn iru·~~~ i4~ec= --• "V'rta~ct[[taft[is:klt] J:g~ra_I1~[t1L-·,,,-..:.J·-"...... . £i-m-i:ril-a~EJ1'~a~ ---.1 ~lzJa-]{\l~Uttet~a------_·-KQ~m~Btp.F=rlj-sj-Q~I~~j S~\l

-=.

ea

_·~_II

~2__

a A rmac Ije
-D-P 01 ozrra kriv [I Ij~au-c1enj a • Arrlrnacljskt proorarrrl razmeroma zahtevrrt

-D-I:J-p()~te'\f j n CI men a .-M In i-m-i aj 'Ie I~i r kest-d atetek ee-j-e-m1ed-ij-prrern
WE:B

e>SSI-

-""""""",P re~ tej-ktas,iC: DLe_ ortsto pe IP rtr a zvoju g ib a oj a
___ .~Clknt zadrzanJe1 ponavljanje lstth snk, twee'n~ng~l razteq in peJSta~~e) pospesek, flej'jernek,-§i-ba-~je
_pTeko rrrtrovnetocke...,

-=CLD 'i Q_ita_!lncani m aci] a je.osnnva na 11L1_ II Boga~ti .trad icij i.klaslcne.a oi macije II~Na b-o~ru-mOC lr:1Lib r act) r::1-all1ls-kt~-o,rod iJ'
o

II Q O~R15 i

13 ij-i i n-K re a 'tjVIA ostl

IJ met

nik ev

-~+ra die ionalna
II

-C)

ITip-i-racuJ:lalnfS-ke anirnacije
112-E)

nlmaci] a

.3-1;)
_____

D-O ~IlJQ'va-lla'1-.' 91-1 V- no@lm-lrla-tr-ildh:i-o-ll1,a-l-nl-ii:, a teh Fl ~-Ika-IA DRacurra~.niK omouoca brstveno vrsjo rod U kt - - - i , , to' - - rerra - -J~U - rm '-"J tra ' P- - - ~ IV In-'0,."st: n rr- k~- '- - - " n~. n-- - - -a.,,. r",-.,.

DT-_ehntke vKlj u Euj e]o zaj~~r1J IQJ b~l1ja I _ _ ktnernatlko m l!Plor,abo flz.llkalnllh modelov