You are on page 1of 23

-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra1:ntegracija
9. 5., 2011

m uIt i

mea~ jsJ(fEi 9 ra dr-v

dr. -M a rko-Mezt1 mal rko: m eza (gllaas. f'au n i-Ij 1,5 j-

-=ClJ\~1~elt,o d e.za.in teTg racij 0 rnu lti' m e,dlj5kJ II vsebtn venotno ap,lfl<a,cijo-(p,r,o'jekt) "Au t horin g\\ 1--1=ipi-er§~ni~aciije multimedijskihvsebin -I:j Proce 5 'i zde lave M M-=Ig-ro1-e-kt,a --I~S,~ml~ler:r:li~Ge za lzblroaplikacije za ---a IU t h-Q-I~i-Ir:l-g1

Metodeza i-nteg-ra:cijo -m u It-imeelijs~i h -vse6-i ng Proqra Alii' Fa nje
• 5~I)Fo<g-lr-amske koco deftntra A-FlaG~-n tn potek prtkaza multlrnedljskth vsebln in obravrrava -uporabn U(QvU~-akcJj__ ._,1_1 . teva.znanje pronramlrauje

• le-ca sovn ozahtev n 0EJl4u·thoring.
i

___

• ·Aplllka"C'ile=n~arrre nj-erre ion t,e·gra1:·ili~ln-·p-re·dl·sta·vltvr -rn-u.lttm.e,dJj sklh J9[a d iv • RazvIrj_alclj -s~e~ra:hRo.Sreltotol.cfJ0, na oDn:ko'Va::q}e~Q tnteraktlvnost in funketonalnost projekta

_

D-~[Qg_ca rnska.oprerna za izdelavo mutttmedttskih projektov DU POI-Fa 131 j-a~FF1-e-:1 h za i
• l dru zevanj e' rnul ti' rnedijski h qradiv

___

• Slnhronlzacljo vsebine ._ RaIZ\loj-O QOra bnls k~-~ral vmesnlka • Z-alglotavjj-an]e intera~ti-vnlostl

_

Prtsto p i-or:ga rrizacl je vsebl
D'rfij-e

Il-

~~-'Fi top+ O-f_9l-aF1~i s zaclje
v

• ProSQjnice'

.-1-1<:0 n e
• C_aJSON'I]jc:a

--

D-N-a n oroa n izaclj e vse b inpoma g-sGi -Fal~Z,Vij a lc U -ElFg-a nizirat i- ml-bll-t i-Im~ed ska ' ij -€J~al:dival niz d=o~:oelko¥ inpredstavltev -Fi-~ I-fleqa P'-FElj e kta a
-

.Pro soj n ice.
-0-5 ekve nt~n ,_ o -ko-t-kol-~listov I ~ rosojnl c • Static'n-e-m lJ ltlrrredljske vsebt rre • P red vajanje v ure] en e m v rstnern -re du-0 P-rosejn-i-ce irnaje 2, plastl

.~OzadJe
-O-Deljeni objeRt~

-v'Sef19-prosojntca .-VseIlU:Jsk-ibn-ivoD-Las'tn'i

ff1r-

-------------

t:J-l:alstEln-pos~am ezni prosoj n i~ci-

6<

_

-~-IP-E~dn-aslil_l~l~®-~_n-i£ ~fiz-ad~-e trS-t:ifa-F-i-IFH 0-· e-f1-lk-ra-~-K-aE-I~'-Fi~-ran1-i c-a-s~ -.~1 S~W--J~l£t~~e~rm~o=taJl_I~-a I]sjste ~ ~J~n ~i,l -ko sd-ea
-.~M-G[ta xtato-t~eJ~i~

.;.:~

.[':;~J..",],._'I'''''''
-ti~
,.lI!_~ ,,I

~ .. \r~'!JiM~IiE!iI.1!e;YI_I!ft.~,~i
~.
::, ~I

....... :miiL~:.-~'.I"'i!I~'OiiI~#._:,.._..

I
r

.. ....,"'Io;BIoq>
&'~

J '.IIo!Fl"~~.........!!II!"'!1'!"~~~!111!!:!:6~. •. -; l1iilf;ht!iI"!~p.!I!!'!Il !(!.,~~"!!I~~ ~C;~.".'I.li: ;''1!''~''''!I'm zL'lll!"'.!!i! •. . I

iI'i.is.~;i.""iI!il'!~ioii&.~

:: ,~.
.......

~@H]III<
~ .. ~~ I

.
..

~.~=oi·

.~ .~
.-

~

I

-

.

.,

tkone
g -M M-vse-Ib,-i A0 13 redsta v~11 e lkone j aj EI I-k0 ne lnte ra ktiv n-i'-d-e-I l:lI ElI-kof1e rlo-sta~\t-imo-na I-i nijo peteka i-n tJ-stva-lfi-rTllQ-stru kturo -a (3-1 ika €ij el

• Vsakl lkonl plre'ko~vn-osJJi'lt:l-plo'IJ lastnostl o VsetHna

o .Ak;e:~ja
-

• LJ:n e_.p,ote.Kal~Qtn-o"g'olcajo"-p_regJeaLln prlla g.aj,s:nje ij -stru ktu re "ap~IH(a-eije-

-

-

--13

Rutine za razvejtsca omoqocajo uporabnlsko lntere ktivnost

-

-

-

I K·.
"

:"'" - ~··.·..;_--fJ···~.' ~ ~ '-'..' -. -· -,~.
,'_ , ,

rl-~--

e .. ·.·.:-··-·
,

-----

-y~afrC[l-a
povezav
_ "_ _ ._ •. _ . _ '..._ .. __

--I,"-:,-_-,~-~ -"I='"t In-r" -t:~'L . £~·~:trv-·-- ~O··'\,-l.··.._-~_~- d t ~~,.~lj~
r~[te:~(t-

~L.m::I~M:ill~ fi~' !h·'I]'foL.!' d<,lJjl'lling~pm()ge~i~_. II
I€S~;;t!~ ~arg(jf"iln1iC1 p,lal

- paymel1l andim:exe.slliate Inlorma1~Qn.

]irle will Ir.m::;I6I~e re<J!l Illst lii('lllSI~.9 ' ii'lnl~llil~tffl·hy Ir)rl~~. rf.lrl~9~t1JiLIW nlU~

~~!3r.

~

-p-···O-~··s:.:-a-·: -, ·8' -~-A-:..:·-I· ~-·I '_,'-:~-, ~. -m-- ~-.~ - ,-I=I~I
,I.L _ .. ' __ _'--

. .J ••

IDo9kl1n_gr,orirnlo!'l!il1-a.lj~h

l(;;m,Gk.lDn a :bt:l~tDIfl t@ seleol.lI I iomelGullie Q,ty. ~ ¥OlJ ~Ile Iffelil!to ~11;f;hnJlnl~:huylfi9 1;l1:;l,.VQ!.I m~ 'W,Wli to' Sit@: ~l ~t!~ .lQIP an~J 1h!\'l!Jgtt[h~GiMegIDMles Ilil br(jl~. (';
1Q!1il~ pi:!ti!~l,ar yoU Gamp~ac:eed direClIy to LllaI se{:I~(ln, . ,

_lkrfm_l ]~O~n=e-r=tt'a:ll1:i--

~a~p~rma~EiJ e -------------------r

1i.. ~ii~r. .. H

~~

"W:'I'j'w
hl~'.jili·

i"~11M~~ d'~opmO:;F.lMq~~fl N'!mlli IlI;ptJD!6>;i~'p;rIJ~r~ml1'l~ to- ~tl~ diOOtIi1N~m~l1~~r' tM 'iP~~~!O!'"

F'loit"Jm"

-C-al-so-v n tea
-6 M-ultirn e d-ij_s kaqr adivatn i-n-te-rsiKtivn -e,le-me-n-t-i-s'Q kat' easovna, sekvenea o-kv-ii-I~~)Vc_
• Vs-ak-o kvlr lahkovecp II-a stl• Pials ti d-efi-r:1-i' raj Q VLf:stn i re d p r-i kaz a ]JOrsamezne vseblne
'i

v

--=10 Za d lna rn i rte-IICD utt i rned iJ ske vsebin e--• Nate 1[1(: na cla~slloxn s tnlh ro n iza cij~a a

c

~D~Rfa.'"z·s~tr-j~e=o~ ;a~~l"i:1~a}c:ij~"e=:n~~o-s~nlJv~i' -=-iC1$JJ~~rn~_i:rGe-':~-_p_~:'~if_~e~~_"to~F'_f~l-itS-b-. D_L _N ajptUr'l e-rol'lEjSe-,--"1----:---'
--

I-"

~-=-'

rl,,"=-...:!:~;Ini!~"

-~"C4fl------,

,..;;.;____, ~-" 3J!l~j~
Olri)

ts

<l's,

S'l:l

5!

- - II

-,

I

-

-

II! J-

";-··-~-IU
I
I

iii

I

n

_

.Proces izdelave koncne aplikacije
-~-INabo rpoveza nih n arlug-=odn a IClrt:a J2rojt-ekta-du dobave

-=O-I~acrtoltanje
-0 Izbira navlqacljske struR1:ure

-El-tJ VOZ iz d ela va i-n urejan j e vse b in =co nte qra c ij~a751iiln ron i Z:,8 c ij a--------o Programiranje =0 Test i ra nje ,_dj st ri-bIU£ ij a
$-

-=CLP [log ra m ska.op [e m a.pod pita P_[IOICS_S
nacrtovanja 11-0 utlj_n~e-v'i~ew V-eo-w e-r~oj-n-t~u-s-t<r:uJk-tu rira
_V

t

·

.predstavltev .'Ra,z,v_Q'J_S scenarljem je oQlcaJlen
-ku m pII~ n lh apl i-ka-ctj~alhks

V

E1Na bor ,skic~zals~lona,-lk<i VO(~mO razvojnrprcces

-~~~st n::i=f@~eI~-re-d ~alFa::~1_:a- e-~~i-AfJS
II InS~IJl-o¥r,=e T=taJiitg=-a-cjJ_sJ{E~st~[tI.la-rnke~ -=.~Gildl-e-~i SieJ~-7ve:m-Erd-a~a-a-~
~.~13 ie[Ea=Ir;BI:ii~m~a

-=ClJ~~1~u djj ska.qra dj vaob iICa.j' [[0 lttrne ustvarjena V" namenskih aplikacijatl II ~Gra fi k a-/~v O-,-Z\lO 1',-a-n1rn-a-c ije tde
II-U~VO-Z

v-s-ebi-r-I

V

projekt

-D form,ati datotekza _U¥OIZ -.-Orodja za pretvorbo forrnatov v a_plTkac~jah

j5

_

-6 A ut no ri' nlg-a-g lika cij e :-o-m ej-e n ao rodj a LC izd-eIB~V~O-· in urejanje M-IM vsebin
ebllkcvenje _ctekstaII O·SI9~0v~r-le operaeije zu-Fisalfljefsc_n-Ka nje II lJ-rej a A je s-I-i k~ • -p ~i-I-a-~la~a-n~ 8' QI-I ,5R 0 stii' -i-R -t ral~'a-nl~ l~VIG-CR iha a
.r--oVF1-ElS i-11

___

posnetkov __

III O-snovnii_pTarametrl-ani-m-acij_e

-0 Tehn i keza -i nteqra cljoqtede: na-0 rg anlzacijo v5Ieb~i-fl-EP-rosej-fl+ce, 'i-kofl-e, easovniea) -0 l vo k i I a n-i-m-a-e ij-e if11- ~ Fe hedl-i-m errs je b i-t i -s i-A ~-F0-A-i' z-i rani za ust rez IAo -IP-~e9 stavltevto ka inforrnacij -DJ~ redvej anje vs.e6in pog osto odvl S~r:11ood" __ nLapralY.-Z,atoLvpeJje'mo Ca_sovJ[1~ko~tro[ll_e to'c-k,e-, -da zaqotovlrno pravllrro predvajarrje

_

Prag ram i ranje
-0 Vlsok nlvo flekslbllnostl-in nadzora
• VlS~Qka_S_topnj~a_jnJtera_ktivnQ,stL • S-peei-f-ie 19-e la StIA-9 st i' Eli pr ~ ka lk ~ la to r) =0 S]kri pto i [ezlK_ .- J6\rScript._Lin~g-,o • Actton Scrlpt

.Iko,n,e

t8

_

-6 Shr anjevanjein rraiaqa nje tI pora bnlkoveqa sta nja, zqodovine • 1119 teraktiv no ucenje - -~-re-v rj8-19je Z-11 8-l9j ae
1I-l:J-p 0 Fa b A-Ii' -:sl~-r,an-i-,edl-geva Fe za ka s n e j-so Kuporabo (npr, ~ocenjevanje.istatlstlke) .~S-p le'tne-trg ovlne

-=,O-Raz IJc~n~a-O~~O~a3~a ~azl icn-e-v-m~esruke i n -pristope.

.Predo qled, testiranj e, pob ija nje. -=~ro v~

see
l

-D-Raz-voj projektov vt: i~ Razvoj rrerrrna ci-n-o• I3re dog-ll e-d-lproje-kta (kot botzqledal vdtstrtbtrcljskl verzljtjIn testlranje posameznthkomponent • Ap,JrkaciJe za authortnq predodocledm nacin za testiranje projekta med razvojem _jO,QrodjaLza_polb ijanje hroscevom IQ 9oca jDLSP rehod -(3 f)-fl esemeznth -keraklh i' fl opaz eva flj-e-st--a Aj I karomolgoc:aiCtelnl'tifikacijol napak v KOlai~
l

_____

_

Dlstribucita projekta
D-~roj ekti -S,O
.izva j ajo.se.izve orodja,v katerern so -lJilrizdelanli DDv-a prtstopa-objavlja nj8'
• Projekt zahteva speclflcen predvajalnik ,ZC1 p re,dl-"vGlJa-n je ~VS9!b ir-I e -IP-rOj 9' kta DQlJic1kTimei Flash, and MediaP-ll.a·yer 1I:.P~re·(I·V-ajaJhiikJezevseJborvatl v .projekt DVe,Eje datcteke.vendar je projekt sarnestojna .arp-Itk~acija
-_. -

IQ bja v Ij_Enj_-

IT

----

I~bira-a ~B-ka c ij e za a tit hrorln~
-6 NI-i urriverza In~gaorodja I p ri rnerneqa La LB -"\f~S,le: projekte. -'8-b- izbiri
u po ste vajte :, • Tl P mult lmedl j sk ih €I Fad lv (st,a'ficnaILd tnamlcne J
ii'

-v

---

.-Multimedjjsk.al ~f-e a-t i~rm

gradtva_i-z.dr1uz~ljjV05t5

.~Nacj=~ dlstrlbuclje • Vzdrze va ~ij€--( pot re bnaz 11anja-za ---_pop,ravke vsebme, poqostostpcpravkov)

[3 Ap-i-i-K,c-eij e

za auth orinq

__

g~I,~b a-af) I ikaei3-leJ e-cldvi'5 A a od-za htev lr p_rojelKta ---------------

dodajanje uporabnlsklh vrnesntkovrn inte ra ktlvn ostl 1_ d-istrrb u ci}a EJ 0 ~g~aliza clja m IJ I'time d-i sklh~g ra dlv n j .-Prflsojniee,ikeAe, e8seV-Rica

• I-Flte §I-r-a€ i1a-i R -S i'nh FO·A-izae ija -m ~-Iti FAe d-~1-s 'i ~-€J ra GIv, k i