You are on page 1of 33

-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra-D i9 itaJ-n-li-pooatKi
28. .2. 2011
dr. -M a rko-Mezt1 mal rko: m eza (gllaas. f'au n i-Ij 1,5 j-

-CI E le me-n ttdtqttaltrl h~gra div -- DJ 91 tta IIJJ e ko de i-= bl~i-§I-i-ta-II-IA datoteke e -CI Pro ce 5 d-i~g-i lrza c ij_e ta =0 Zgoscella nJI~edj-gl-rtaJ-fll~ih qrad rlL -18 Prednostld iqlta IA i h 9 redlv ------6 Iz z ivi d-i 9 ita I n lhqradlv

-6-5 rmboh Kaj predstavljajo
II

razurnerno zaradr ko JlV€U1 cio 11a II r-:1-ega ,sta-~-d r:d a a

Orqantztranrtrrjrh

-8 Pee atki so -e-e-Icki', -Iki cdrazajo rea len sr3Je-t - izkJus-e r:lJ-( 91-i' ve Q-S of ~x pe rie Q c-e} • Merit\te dejstva, opazanja _-BIAfofma,cija je- uporabnejsa abUka---..

--

podatkov- Interpretlrani 1n-n-a~n:"e 'njeRj

razurnevenjrr__ -

_

~oDatkj-aIi inior:r:r-racija"?

Ljudje, ki so starl ,42 let, placajo 42€ da tecejo 4,2 kilometrov za dobrodslne namene.

--

-= Staros1 = 42 let Razdalja = 42 km
-

- Gena == 42€

.'- .:I na O-A'-' "-10"
->.
'_-- _", ~ _-. ,.

'-'

.. -,-

~--Q.·.··-.-n--··I
"'~._:.' --.-'

',~-:.-:_

~-:'fl---~"'fI'a-····e-::K-:-·..:·I·
'. -..-.

" __.
~-:

S-

-0:' ~ _'-,:

-

.-

-'~."

~'"

~.

- ~.~~

::

~~

~~

-_~-

~:'

kont ;:·1n----tI··I'r:a·:----' .. -'-.~ ~, . :"'_'-_-:'_:_ -_ _.:. -.~.:...._

....I~-" -

A·~--·I-·
_, _

~_

-OJO_imtil~D-i-- ~~QQ--atKj ·~Q~sas-~~=t-~~a-v·~IJ~rti-iz -----~ -Ii" ~. nl-:I~~~-~.~T::.t:~-t.·--:-n· ~Jd=V--~ q ts s not~I~UA·~~:I~~,~ _ -~1·~kl_~~1 - _JJl_
-_~V~~::l;_IE,
:1=.

DJgitalni podatkl
-=D_P ri' me rni.za _d e lo z [,aC1U nal n i'ko m -~ [) 'i-91-i t:-= s'tev-i-I ka-I:j P-ri'-p-iso va n j_e ~s-i-m-lJo1-0 sr: p-od-a t kom
-D D i_gitamo-

ked i ranje je pri p tsstevlIcO€-£FkaA-·.

v-I~eI-n i posa meznlm poda t~Q-mC est
6J5-Clfra 5 - 53
v

-~-QglfO rrrn 0 -.

raz lt en i h stev i lsk rhslstern OV

Riimske' .-M-2!j evs ke .-Pozicij~skj slsteml -('g. st)
-0 B,al3ilonski'~osnova 69 o Ara bskiL(_Q)

-0 Preprosto racunanje

-=~I-St~eI op rstov vi
---

v

.-lJe~s-e~ti,s-k:ii-ststem rbaza - 10 .-2,B-(l7- -2 x i 013 + 8: x 1-02+ lJx-ro 1+ 7- x 1 (1(;]1-

-IB-6a z a = --2.I 5,lrnbol! O. 1 .. . .. ., ... -lEILo 9 ic na vezj a isoko l n iz ko}:

tv

1-tO-1 Q-l - tx .2!i + t-;x:: 24 + 0 ~~2, + 1-;x:~2 +--" x21----=F ~
v

I x 2°

---

-lEi P-re-tvo-Irb-al'dec-> bin --S'tev-i' II-k~-d-e Hi' rno z Z, shra n-im ore ,z,tll-ta-t" ~zapiis,e m O-Q,sta-(ql-€ k
-- _p tl mer :-110 - ~-lIO-la
LRo~n~Q_\l O-IQ pe ka cljo z.rez ultato 1m iIn LD ,e[( m O~l-O 1(0- s-a-1-d a-oj re-z_(Iltaf]Jn

c-a

El68Z8-=-16.-s~i bof OI ~11 2.1 ,31 ,..9 m
I

A, BI 'C1 Ell E,F-

-3Fh~=~3 -'XL- 16-1-+1S :X--ll6°

El¥sa~a €i-f'r'la-·4 bite El p' retverb a-h ex-- > b i-n------

10 1-1 OIf)rO~= B-4-11-------------B~ 4

DJ_gitatno ~kodj ra rrje-=D_B, i' IJ arne
-~ B,-i' t i- sosi m bo I-i s-katenrni-opi S e rno> kO-Q-i-Fa m od i~-iia I-R e-p oda t: k,eLt -E:I Dl qrtatn OKlO dt ra nje p r it p-i 5 e Iblte ete m e-n-to-m-P oda t kov

G-r:a~e:~le-b-inarrl -d i9 itaJn-i h kod ib
-0-5 tev i-II0 raz Iltcni ltr ko rrrblnac iI.bi tov
v

lzracunamo z
•n
=:-

~n
-1U-~·Q b ~~·e-R -v -lk1od 1ra i'~

stevi IQ -b·itQV,

-0 Dodajanje eneqa blta-(308 vojl stevilo [azlici1il1_po~datkoY_loi_b_e{ementOY-J _ki'jih La_b_K'Q -z,a kod iram 0
;2
1

4 2~

2.5

2

7
..

-2

4
d~~~:e!iIS_k~:g~~.:~.[s~~'ma?-

64 ~
... -

---

-12.·8·
_. __

-RaJ~o ~fevjl[oell~m ~.ntqv~ ~I ji.h :I~H~Q .9-m -zal5:""pdi ialmg -:fta:tas:c~~QPttii J-PO O r~pi

j[]

Uspesna koda
- labko zapise vse razlienepodatkovne -e-IIe m-e-n'te-

-[3 tJc~iii-nkD-vita koda

___

- ..... -..... idatkovnaele mente. zaplse m0- brez. nepotrebnlh neuporabllenlh mest

_

-ID-A~S I 7- t)Llt~,a- ko d,iiCI-I .
1.-

10 ,ASC]I-84 8 bitna koda I. 2,5,(5slrnbolev ~ GFk, G:i-f-eIFanq I,eskega-j@zi-Ika-6 (3efa

.tz 8 sl rnb a hrv
te rj-~-

an 'g-I k~e"Cg-a-je'2f1{'(3 (crke I clfre

e-s

I

ostalo)

QF5ke Grke,

-ID-Onicode, 115 tl,~tna-koda • preko 6.5'-t-OO-O-lLazlicntlh-zDabco,\1 IEI~ 4... -j t na- barva . b • Zapls ce1lotnega spektra barv., kl j~h ie cHoves~kivldni_;si'stem SP~QISQDle[l zaznati __ 18 16-eitn'i-zvo=k., .-Zarplszvoka v celotnem dtnamtcnern oblmloqlu;-lK1i~a je sposobno zaznatl ,clovesko uho -1

rs

-

-=D-~selbn ik za. Ili narneko de _~ Fo-r-Im~atdatoteke definira, kako SJOnavedtla-In podatkl zakedtranl v---

datoteki

.-p f irne r+formate VJ k-i defln lrajo p0 d-a t-~e-n-a -ra~l-iSA e-Aa-Gi' Fl e: <
D~W9cr:dGW d-Clkumer=1tD-I IIJU stirate r.qraf ka _D Ba_sn anlmaclja

.odatotekab
-0 Ve~1 ikost • tvleri.mO... enatab~*te
(zlogf I~ kilo IByte kB-:= ,2~ =:1~Q24-Byte IDme,ga Byt-e MIB - ?-2o=liO-zt8, 576 ~yte' ID~gi~ga By-te, GB-:=-230-1 073-1'4_c_1 824 'B¥te
'itB

-D-~ od~ai-l5ki j ----D.avi,

IclyotcrByte

=

LHo B,yte

.-r~nZ-crk;-Kioznatuje format oatote,ke

O"_ZdruzJJ_ivost _dat!otek~

.exe, .Jp:gl,-~~mOVi".dQc-,--~!pt;:tf, ~p·n·.g,txt, .rtf, . i·mpJ, .• w"avi. .java, .. ,-~-biet, .cpp, .htmm

• M,o:z·no·st uperabe-datetek na razl icn rh 'p:eQg,"t(fhiS-~ni itT strojmh platforrnah

-

r'ip'.j' datotek.
I . . . ... .

-=D_P[,ogra mske datoteke
IIVsebujejo.podatke

~Cinstru kc ije')

zaizvajanje.,

-EI Podcrtko,vnl

e~ datoteke

11- \ZSefiuIJeJ~o~tekst,,-strke Z~O-kf-\li d e:"o-,. .. __a n imacije

.Zdruzjivost podatkovnih .datotek
-D-E}a-tote-k1e-zd ru-z tjj-,re' m ed ra z I-ii' c-n-i mt
platfcrmeml (Cross-pletform)
• Odpl ra nje-ln upora ba d-,stQtek-r-l1-8- razl i'Gn thstrojn i-h in prqqramsklh platformah

-D-I~v-irnedatoteke, ki S-Q I-,astru~apllkaclj] ,sKate' rc.je =b[Iadatotekaustvarj e'11al-• • Za uporabo datoteke je.zahtevana uporah __ a
a l3-11-i kadje, s katero je -bill-adatoteka lzdela na

17

-

V-Zd rzevanje .datotek
-=D-I_z g=u Ibaa IiiJU rIi_cenj_e_·. IP 0 da tko v v.P Ijva.na zakljucek multlrnedljskeqa prnjell<ta [] ld-c:-FJ kov ito-vzd r~evanje d a te-te k i'

zajema

• let e-Ft tifi'-ka-e ii'j (JI___ ._Ka-te-g-oriztra-nje' -----------

• -e~t1ralnj' anje

DJgitali za clja

Pretvorba iz analf)"glfle~§a sv-eta~v~ d ig ital n eqa -----------------------'=---

1~

-

1.1.. - -~. .__ - .. -I - _._- 6fj[) . _.__ __.,~ __ :-li-~ ~I-=?!;--a:r-E---~I~~-.=Et···.~ Q_.~g I :.I.... -~:=p--<~-~.=I--3::--_"·_:_ry_v'-~ ..:.-nrlE : L~~a ~_.'_ -f;I~I.-I-.,_- __ ~ ' '_.~_.. ~~ _ __ ,U ~

-19·~. .. ·
•.
-,'

_!lIt: -

._m,_,

j-".-

-~=~·a-···

~tl -.
-

I

-

-

t~K -'.~
-

"-,',_-

V.2or·ci

kvauteta diqitalizaclje
-D-lJej-a~v-n-lii-k'i~kJ---\rp-I'il'-v jona a -d'i-g llzaclje ita
• F-rskve JlGa-V-ZGH~Ce'nJa
'\,I'

~(V

allteto
!c:asJa-'zY1o-kJ-a
IL

od se k tI pro stora (s-I-i-k,e)IOJ?-rosto ka,l oc]jbJ ost 0 Plsu] e frekvenco.vzo rs
-n a-s-Itka-hi

D-Stev llo.vzo rcev.v

da n ern.cdseku

rceJClJ a

~~~.boEljlvost vzorEenja~~~~~~~~~~~~~~CI_Ste~\dl!ob itov uporab rje'o_Ut_~z_a.zapls dJglt:alne·g.a·
\,I' . .. _.

I.

Z1

~ Katera slika I zvok bo kvalitetnejsi? Zakaj?

~
-

~

-

Slika ~,2, ~lks-II1(3-V R G~e- - ~=-1. K~Zf-i =8~€) ==p:i KSci-SV:- t i-nee: 9 -~ 4-K=f=tz;'V --

1-

-

1:-

1-1-:1-

~ Katera slika ima visjo prostorsko toctiivost?

-

_22._--

t.::0'.-: ··c-~~IJ·-I·
• _ _ _',

c',~

-~.

-

',.-.,
-

V'

.-~.

-~.
-

--

'.:-

"'-0'.--'---:-5'" .. '_
_. ~~

~

-

~~

·-r·-\l-~~' -:.::v_ ' ---:-r-·-c·.-··e-.·.~' ,..
-:-r ' _ ....-

~.'

-

__

....

_'

0"

_.,

~

_.

_

_

-

_

','

-

.

•.

~

..

'

-

-IT _

._

0

I

Katerfl sUka I zvok:.bo tfttaliretnejsl?

Sllika
~
--- ·-L~-lJ' ',_- ~l-~V·-;L'U-It~~~·~j""i'l_~il··t·,f?,.\:l~ii=..\~"h·r.~-c. u-:v-:
--

Z\lol<
--=
~- - ,.,--- 1'L~¥~1~ U
.

- -=S-61t:ov-! -''l~~en~'c~~~f!-QltG1V vzorec I
-~1--'6"-' 1o:-o;·I·ro-\:-...--=:I=-·fi·;:~o-c-r::'e·'Li =-¥L· ~ ~I~, _~~
-- .

Prj ka~erislif£i j8 eta opis baN

- IJpofabljerJQ manis,fa stelfila
tfJito If PlByzoreG?

No cir:l -dlgi tal neg a ked i ral1~ a
-=D_Ko dira nje.na.osnnv Lvzorcev
II pod a tki.o.d

is kret 0 ih.el eJDentov, k i -se'sta\1jaljo vseblno

-EI KodiJra nje. naosn ovtu kazov II-Ill a b o-r UIka ZOy I,-KLIXtU-SJecJ] ra C UIn aJln ikr-~d[a--geoeriraL vSe010,Q ---

Prime rja va nactna za ptsa vsebl n
Vzorci
Verno•. I!; ...a]8vl] ~I n ~r~ vn.o.· _.. _ ·•p' red ste _a a .' .•. scene in zvoke
.'1;

Ukazi

N tprtmerno-za d etaj In efoto,.g ra"fi1ea I·i rraravne zvoke
--

--

--

-.pO-\le~~e\taInjtJ lnte ~ t~F.lOlacjjia]

lZQI uba kva Iitete pri

Zahti~v~ P·Q.ZIlq v~~J1je n giI~s!lJe·n prvl i vektsrsk·eg,a;-kreirisHlj.,a v$-f!bln

,25

ZgoSc--eJJa~1edatotek
-=D_P [10 ce s pre ko dj rania.ze.zako d iranih podatkov z name-nom zrnanjsanja v_eJ i kostl .datotek
-IQ-Go-d-ec: P'FO qra m ;Z~ zq e s-ce~va enj Ee:o-FA[3r,e~s-s) datotek in t:a-Aj-i-~overe ke A-stFI~ K€:ij-f)=Ed eeemeeess)-

--

-----

tte-il i-Iko Sit d a totek
B 1-rnl nu ta-IE: [3
Z-V'0 k

44,l-kHz E:I 1-0 blt g ,stere,g o Sllika za t]sk 10x15 om B 3 88 dlJi 0-8 bit/barvn! kaJlal-CRGBJo ~-rrfinut,a vldea
1

o

1

e
o

SOQx68{)

E]

.30 fps R-<36 flb it/lea n al

G~tav atlni zqosceva nja n-i-n
-=Dl_Z9_uJj_[lO
• Stevilo bitov.potrebnih za zapls je -zmcnj,sanot del rntorrrreciieie lzqubjjerre -.-r!1 e3c-,-J~EG

----

-1:1 Brezizqubn Q 1I-l:J C i-If1-KO~VttO -ked-i r-a-Aj-e -p 0 d a tko
-o~rigl=i~l:cd e' 'ii-~:fu aci~8[1 rm .,-RLE, GI-F-, b,Z,W~
-

v-·'

-

brez-I zqub e

--

---

-------------

_I z ben m oprav r-[][a~cn i
Izberite primeren nacin zqoscevanla poda1kov za naslednje vsebine:

-~---------_..... -1-~ -Eo-to-9raf ja coJ na.na .rnorj u 2~ Tekst poqodbe a zaposlltvl 3~-G-ablJdl-@am-u:sl-Ig-i'tu-~,-KQmQ~'r:lizbor F~ ---4;P~e€taEkeVAa l3a;z,a-stu~!e'eF1tev-z~· aslovl --n 5-;- Vi G eo posn k -J(IJ Fe ntova nja ete

---

-D-Bi-t-i se lahkrr m-e:d-=prre-n-osom-iizg-obijo-;fJo-da tkIOV~fl-i-fle'-d-i'j' i-s e-p 0 kva-r'ijlf) f • S-bl-rn na kg r:R-U r-:11-i-ka Gi~~S ~I-I-i-n a-~ kJ ~~ • -0 pra skan 'C,D -D-Ralz_lli_coe strateqlje ohranjanja podatkov ._Paritetnj bltlza u_gotavOan1e napak (zahteva po~ p ClFU~)'V"fle m I're FIe s-U]
-..,-.

.~CD=-,v:$,el3-u~eed undantne podatke s kateri:~:i r rradorrrestrrrrc j-z'g-o b-Iljene podatke

----8-Re,eld~~S(lllom'o!-M---------------

Podatki -v di-gitalni -obli ki -p-r-e d-nest i
-1:1 Kg plra nj-e b rez 9 e-I~era c i] s-ke9 it po pa Ic·e a IQ~ -EI Urejanje i n ~p-olnovln-o tJ-rej,a nje v~e-I KOi la fj eko t 'p r ivsebi na h v anal o-g-In-i- 0-01 i k i =O-O-poJraJ5a CU[-t,-cop¥,-pa's~t.eje vellko -k t~~,ulc~n~.~~I--~-sa~~~~~~~~~~~~
-v.
--'V~!ii -!ii !iii

v-

-El9'i-st-IFi-Bueijar-(E)-reke Interneta - skeraj ~-vsal~kd f) Ia-h~lko Iko IIffI~tJ-IIfI'ira z~vsa-Iki ml~--el

Podatki v 9 iqitalni ooli Ri - 'izzivl
-0- V-e,I-i datoteke ke
.-5 Ih njeva nje ra
.PreFlos

-D-g~bele-~avavsebln je precesorsko zehtevna O-N i- sta nd a rd 0V .- Ne-~GI rl;JzU-ives~t-po GIa tkov A-i h-datotek O-Ka-ke dolqo-v p~ri~Aee1n~e&ti-l3e podatke .rn n OPI reb ra fi?

oz

se --_

__

---=.:....__I

Dlskete

EH § i-t a-I nl EJ S Ii' m bo H j nl b ln arrra kod a EI P'c)-da-tk j-\ls. I nfo r m eci j aEI Batoite-ke' in -v~se-b-n-i kl EI P-oS'te-l~-e-k d 'i g-i tSllrii' za e ije EI-\;Js-elb,ine na osnovlvzorcevZ Ij kazov o Stra't'e~g 'iije-'zg·oscev·a·n-j erpod at ko V: DZ:9(zJnav·p rJj·e~ odpravane pak "in D~Pred-no,stiin iizzlvj-podatkov-v d-igl-Italnt obllkl
-

o An-a-l-o g nl V5.

-