-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra-

dr. -M a rko-Mezt1 mal rko: m eza (gllaas. f'au n i-Ij 1,5 j-

-=D_K__ ~ljj_U~C-D_i ement i: trad Lc'i 0 0 alne.qra flke ~eJ -~ l.a Sit n-o i -r-al-c IJ-n a lni s keqraflke st
• B+t-fl-e sli-ke • Vektorska qraf ka
• 3, ~D~-ra-fi ka

--,DVod[lll~aza.uporabo grafiRe-\l-----m u ltimed ljsKi h apl ikaclja h

G-r:a fi ka

V-

mutt lrnedlj i

g,1kovnl h p redstavttev i -6Z recuna In 'i kij e-Im0 g-oc~e-i-zve-s~t-i-\:fe' ko Ii' t ra d ie ion Ell n-j-t1-e b Ii KO-VB-II 5 k i h -o-p-r'a~v~i-II-6 Po-Ie:9 t ra d i' Ic~i n alrrrh 01p ra v i-I 10 II -C] IU m br
---. II-Skice' • D'-i a g-ra rni Anirnirarre sl+ke~ -----------

-6-G ra fi-ka-I~0 kri va-s 'iroko po dro ICj-e

G-r:a fi ka

V-

mutt lrnedlj i

-=D-I_z,z iv i_ca1: n aJ rrts k~g raflke. u
II \leJlk~el datoteke II-P cease r-l-pre r:1-OS Idla-to-te k ,Z-Orr:u~e_Zj a II P ocas ne-o b dl-e II-a-vaIII~M9~R-a-sla-9sa-kvlalltetakot v o-ri-gl-i RI-a I-A-i o-lbJil<i .~Z-dru Z Ijlj-MQstd atcte k II-Ra~li ep r-i pnkezu Fl e-rezl lC'Ai A ~21a81 nih ln k o -tlsl-aLln-IJklh --

---

rra d-i cio ne I na 9 r:afi-ka
-=D_EJ1l0
IIIz
i-=

IJ arv n esltke (; onQ't Q ne) c
razlicnih "sivln' upcrebljene.barve

5-k'iea (Hn ea r-t~• 5 t-i-k,ci'z raz liC IITi h-c~rt.-L'e-dve-b-a rvr:

II-ey~crn::f~tti~s-A~:ey~a']' 1~=a-g~e'F1~ta=-{~S-ir-ll-a~t'n=at=)-i_:_¥~'e-lJo"w C-rEJ=rn-,e.n·a-~rf:hll:a'~~£-Gr=r~ta~ ~.-M a l~e~4p~i k~kom~b'AT~n-a-Qi3~e=~ra.tJ.GA~i~A1b-ciN t=J~It~ i la
-~---

11=--------"

_

__

~11'!{,C~"}I'"

(")'~<i

-_

--

----

--

.. -

---

__

re.~-··~p~.'r·Q·-,-!d--I-I-lc.·"-'I··~i2'~g·· ~I·~r-~Io,~·-I? I.ij~w-__ ~c:;'_~';i ~:~~~ .. U_W.I==V ,~:r :W.- _.~I:-W,~rc·~.~ _ .~_I=I'.W
'o; _'•. _ ' __ ~ __
c. ~, _~_ "

-

-~D-IJs~-atTe_-t~tc(~.rre~ o.(:Js~t~¥a~fJ~~~ ---~ ~sJt~e· ba~r-v·

~

q~~Hi'tr3:t~~~~tJ;[a~bcSQr~~~-g
-D~~eJe:s~t~Je-.-~~·~~e~l-l$3i ~sJ~-iodJ1i~ejD~_:=oKo_
-pr€!~~s:t~Qlt-IJa~I~~-sJt:~g -

Dfiv;e·tto-~·~=sJe~(ldtg:ij~a- lls~ka~n~fO'V frd .~ risj:i:r;J:e-~ fjoJ~~~rre-1(atQIvll~__

~

B_-_-"--r--:\?'~-n-}~--_' -=p-'~c ;__'V_, u--u, ,-~I::;,:-r,'-,-I·[J,III,-a-,-,,'--aI v- :--a·,----=r'---_~," r·,·-~·~,-j, t&~ __~,_ - e-' =
-

-

-

--

-

-

-

-0, ",·o~ -",
-

~~B·"~"

-~~.'..~.- '[j---;_-''r'_'-'-0'.-.'~_v_ n""=a-..'-.:1" =-. -~ ..· k".' ::-- . --;:::-- -~f'.<., If-' -.'-, "",:.C.·_cU... · FI-'"I S-- a-.-.' '_= ~·a·--.- '~I~ .-e-. __ s,
_', .. -~-. , I _. "-,-. -__ -'C.. _. -', I _ ~ -,_. ~ ,',. -: 7, _ I•'_.-'.'

-

"'

_

--

•~

'.,-

g.' ,_

- ---:-,

-

-- ,,_,,_ .

I~· -

_'

-B--"t..-nJ~~~s~e'=I_ -I'J·-I~ -. rl ,-'·~t : .._If -"-:-e',=-''"~~---:-'----- _-K-' - --'r-'--a;,'-f~· -~ 'rk···-.:.t--·O-·-·If· ;_-:~a·.--g··:::.·. - I'---a-~' Yd
-_
.:;------. -

.

-

-

.

-

:i::_ ~~~~--=::-.-_

.::::-5<

-- ;:~'< -E...:.-"':''_ -- - _~~;,

~~-

~~

,'-.c..._: __

--E1~B~ibtltl-~~S]"rk!1e-:-------.

vzerea-d -:leJl7-if-~[:~ ~I-. =--e- -j·._--I-I.• --rl-::u-v--· etnth-- le-~~et:""l:t;A-\_I=--......•- --I:+d~-~-":a-n---:-e---- -=1~-:''7:: ~L-:l;Jl~·l~--~_:-£-:V-LV·I,.:::~~=.:_ I~I'\._:.

~r3lj:K~s~~ev -CS1~KOIN:l9flieJl-eJP1~leI.1EQv9-

- -D"R~i-k~s;el

-

-

,.Me rr ~1<:)J:,a~tt~ra~t~l
II ~e:~rr~J5=Cf[fa=-b-rj:n~r:'rrc--KO·a -K[ ~(LefiJ:ri::r:a~l:Ia~-a,
_~ ~f-

ElIVe"t l3'imv-7~v-ec-Bia-m.Etl3a FV-

-=D_Ka tEgO [ijE_lli'tJIiJ:1_slj k
II

Crtna qraf ka_,1LIDea rt)

v

-OIz dveh.harv. IISwil'lsl{e O-Pii(sli-ii,z razlicnih stopenj
II BaOln~eO~i~sJi iiz razllcrilfi

stve

barv

12

-Be; rt na~grafika
II~D~v,earv i I ob iIC1a,j no b
-IE] Predrros
II
III

=sr:

t i'

e in
v

B

Lmne. art is

--==-- . t-bit color

-=D_tJ porab IJ0-. za
.SRic:e .llius-traci'je .rDiagrame,

Ostra 1~jasna sllka Male datoteke
LII!].€!

art flow chart

13

-g-5~j~-'v;ir ke ns

.-~a-S{fI(e~f_~j
-

n~.iC~v'I:2I1 ~€l_iO~ 1~-:-I~~'f1::_~~u· ~"_-" III:0 IGh· 1~1\,;lr _;e -1;1. ]~"_-e-sl=lke
-(;.iI.~

-=~~~:_I;_l;. ~ L!3e-:,,~:,

sto r=\:e····· ·'~I-\:cLa-. \;I=..B"" .. rri.s ~v~~-:
~IC=liJ- .. _
-

~

D=-P~e~Crn~oiS~tlr --------1I'=O.d:J Lt:'rfa t_e~p~oQ~u ~··~=i'l~..

_ccr[ta_9·t'tiiJ~a=-

zahte-Vafo=V6€ -G,e-talf,0v 1~()t
_.

-----GBfQt~~~fij -------..
.A 1I=Ii!Fa-.~-. '~\o;;=...c\JI.bIL -:-n--·--]-"~~.·.j·,o.~,.~..l-!:i!II.·-. -,-._:'!~
--_. -_.. ,

'::-F.-=-. 0-. c

_____

.• ,-Prf-I-I~;.j~- _ 1-:..1_. _ _I_~_. L-J-W-~'"

ce na ~f:i~S·.·.~~I~:·a~- _ ';VLlr::l-I.:b·- -_ ~ rd=b- rarvn :_l..I. . .~W._._I~'._._

..~_- '-:~.~--.' =k.' -.'·~:a.;·-~P!\:i"n"·-·-"I~--;;1./. -:--t·.e-;;;_.tf'-e- "0'..~ U=k}::.'U_I=V' '"~.. ,K..-1_1b----

'0,.'
.

.• _.

__

--

-D-Ba rvrre • Iz vzcrcabarvnth plkslov • B,a-IFV n-a-g-Iobt na odv: S-IFl od st,evi la a
plksel"

-[3 'itov

2 av

sa k

• Foto-'reattsticne barvezahtevajo ,24~lbitov

-D-Elv-e rnetodl za-lzbiro ba-rve-v-' aplikacijah:

• I zblra-l L tabe Ie- rnozn i-n bsrv • Gl"10tl a,c; ltev ko IIe i':IAIe as r;l EHI=IA:i' h-barv rdeee, zel en e'l i' rrrodre

15

___
________________

III-l~~6 f·-mtl=i3~g:n,.e.'v' _
1-

III

4B~--o·Ltbl·ollt_o~dlr-aln,j~.e~~t~_Q--bjttBYa-.r:)tQ ~~I:~~~~

--

-&D.~·.,;.

l~::

·St

~'~:::1:
~ ~--

~

~

.

-=D_ -l{v_aJj teta .odv is nao d.prosto [SKE~ -locljlv_Q:stiln .barvne glooine
II-P-ro-sto-rka Loi:JJIllOSt = piksfl/palec..
D-. M~o to rj i :Pl pl oj

rrnsk: d~i
-_Barvoa g:lolJina = Stevtlo rezllcnthberv

ni~n," ',Jt~, '-17"'0-',-, -';,.-.-,i-I'-=-J-,·-I·~\~/n,---~,---lt,r-:-I-~U~"~-~V_l~-o,-~--I-_-'~~~ _~w-:ua~---S'

ers ka ,-,

-

-0 \~I·[S-Y~,~',,._ '1..--',',~c~~:I-]- ~v~o-:-l~~ ::v~-,-~-J\.".·__ ,_UI:C. -L.-.-~' -_ -L~Et"",. ",la, '_,_liI'V",c_ry'~2~'~~"t o;I-I·-I:~'e _ da-'~te o V~ , -J" ,- 0:'-, ,_ -z -V,-t::::I n -~ ar .L;_t.:-'---~'_" ~-v~ L~-I~)~a-;~ ~P,~?' .~- -u-~- U·'-J _:LI--J-'·:S'~ __1~1·-t-,·1.gtL~QI -I=~ ~ " --I~t%.~I'~'~="-.,

----

.~~~~~.'-I-~~

D-IE) imen ~~ij e-sllke so odvl 5 n~e-loeJ-l-oeJfi-vosti-A a prave, ki 5,(i ke Fie Pi 0~d € lraF bI
-II MO~A ltor] i-i R1aj-O-R-ii'ZKO I0Glj' ivost rv-/'2 .., -l2-,Q-p-~,il

• Tlskalntkl Lmajo visjo-Ioclji¥ost: 3-00- 24,O-O-d-pjjIV
1 ••

-QPrika-z glede na napravo-------___ 113·00 .ppl sllka .. na-tiskalniku natlsne-v S€: -orTgln-a;·tn-iveltkostl vlccljtvosti ,3lJ-Qo·pl _ II-l···:t:_, 5 --- a.-=e,_- o_ rn ~:·\r<,,~~-"In~·.· 7-2· ··-:-(i- rnoni tort u t __ a. Ilk> ~-z· _::J o P~Q_,e,ca.- .a-.na 5~ ~_a__._- _PP= ~._0.- -_-.Q -] -.- ,

g_:5~teMi~l~ l5~i~~~€l;)J ,dj01-l~lGa ~"a1~~lfI J~-1-8-l5=rm1~el € -=EI-=I=-~-=~-irffi-s'm-vi~~a-b-i~tf)v~
=~:""'1""='-=II"3-=r'7"\--::--~_c.,1-~ t-oF''''!!Io-= .....'\~
r.-",,--,... I

...:v._.

.

I

-==ra-z=l§i-E'Fli=t-;j=B

el=IFV-. ~~c€)tFe-i3-m=€)~~e:~~

-stevi 11=e~B-i=te~~

-El-~=i-~ka barvna.qlob inCL lahko ISlOYZ FflE~i= ~tl~LEJ]~~e=a=~t,ef-a~l(~te KYiB n tJLa~~~e Dar:u_-'

D-P~rocess~f,em-i-IFlj-anja- .stevtla vz.fJre-e~V~

I.
--

slike
Po~~rosto~Qotrebe-n .postcpek ze rradzor I-o-e Ij i-v-osti' b-i t m a-p- s I-i-k DI_c9~213113za-we bi DI-3-0-Q ppl-aa-ta se rskl~ti s-k~

E1" UP'S,CJ m p~11i-ln:-d od aj~a~nj~e~' gill vzoreev 0'" Dow nsarnp I_i_n ":-Z rJ i_z,e_v!a nje.ste \l iJ a 9

vzorcev

-[]-Ra-z~l=i~c'n~i=-[ntje:rI'Qlg~j'sl(i~Jg_Q!ltrni~=-------~

-._- .-Ea··.·· ..koz _ '~'":O'~ zn _tJLL_ ... ~ 1_(:1'\:lJ -----~o ~\ta~ri
--

......

_

-

-

---_.

··'::._a·:. t

""'"_....

-'_

-

Pii'i!!!Il·iJin:reI'il-Sjioll~: ]'918~~W<li~ 8'$KI'--I'Wi(:i~):y~ ~

It-!J;Ii~eY5
IGPl~r~

------=

B!!.19ai't: ~O
i

l~.':\::.Ic·:!!Ii·..-:;I;;;-F·e·· . ~~A ' ... I .. ~..2V:.:'1i.!I - ..::.L·._:-:~~.

,

~orumt!:iM :Si.~@!~.

Widtl\i;

'--[2

~!ef'l'l~t;

r"':""l;! -----,1

-----;1 :~rldt~~,
)1I!~f(1;~

,;

i~

]J~

J

stevil a V:Z:~f)r"eev-- m al-nj-sle -sI-i ke-, -k'i o-h ranj aj 0 kva I i'-tectoD~D' ra.pra k_s oJ) a
l

o Z n i' !Ie'va-nj-e-

l -

II Za~e'r-n IS Ii-lk--z~Ir:1·aj sj-Q -S m~ se' I-n010 C Ij ivostio vi znlzevanje stevila vzorcev gTle'de na upor a-b-o slike

I

Sprerrrinjanje velikosti brez
-=D_Nj~a stavl j anje.veltkost l.pr i kaza -~Qp~lema-sli'kg pred prlkazorn ustrezno-

prevzo rc 1.~Po~vceceva-Inj e-d-,o-d01 oce ne rn e're-cl a -u p-o t::la-I:H~9! r-e z u II ta te
---:",

v.

o Velik:€ stopnje

povecevanja S:ii-KO, (~i~glfalnr~tcJo:mJ

bode popaclle

--

.• Ce zrnenjsarno .sltko brez prevzorcenje olbie:'i3-j-no doblrno-dobre rezultate.

-

.

-....•. '.-e·'."V'..- "8- ~FlJe' b'.'..- re'' ;z' IJ.·.," y.'',~-C)-..--'-·.·.'.~·e·.-.·-,n·-.·. e " ~. --. r~·e..-·.·.-" ..' ..'.. f"e'" "Ja---<' _' ·· O P.ov-' " -.- ".' -v~p1-iFV~~l prlkaz -Sll~i~K ~~ e_8~'S!-r(r.G-[1~j~t~~r1:~
~ -.
-~

v

'V'
...

III.·

'_'

-

-:

~._.' '..:_ 2:._: -_-_'

~.'E!-.'.--' .. "I ~~. ~ ..

." -

, - '=- .. ...,--=- ., _~~_
--

.,'

'. -].-

'-

•. ~

. -:

":._.

_' ~~":..._

;-'

..

..
'~~

-

:....:.

'_

-

-"-.:."

~.

-'."

I ':::

Fl'"

-

"".'

-,

__

1__ ".

_

'~.

'~.

__

,

_-_

_--.:.._

¥.-c ,.:.........~__

.__:_--

--

-

I~~~~!!

Width;

:3:34

Wiiatb: He,i.iJ~t:

·ll·41

,"!e!;h;t:

3'9l1.

ss m

Wlfdith:

I~
i

I!-I~~ght:
RJ@;Si,~J'h;l'tri!Qn;

1:._I__ r-[~-:-:.2-:-S'4-. --'1: i~~!~5 t 66J! l:·PI_lII)E!~s/illJ,(h
rIic;._iIiii,t!i5 __ __ ·

::;.J)]
:: ]] ~:

:; )

-= Sfale Srv~es. !!C6n stf3,m Proptlr1~ e R/i!;swp]@ I'm~@: -------...,1 Bkubl(.
OfH.

_ Scale St>;Jes
_ Con stra I1'1 Proportfot)1i

C 1@s;!ilmp'J@ Imag~~

Blcubh: ------,

VeUkost piK oX pix~ obeh primer1h, enaka V

DInele-k's
• D1)lot:~n,a paleta barv, izbrana da rezultatt Qri fflanj' se-m stevllu -be fV~ tz§ led a j-er-u-l3 6-ra no b -II B-v-e'm-etod-li',z,a-i z b i-ro-i ndekse -barv: B Ad aptlven blPeFEel3tU-a len
r

27

__,_~-~-'~'-~ - = l V'

-"_-:: '.B-a.·r·-·rna ..- -g-10-.' blna
I -_~ _~-_-

=

c__~-

.'

--.~~frnl)ir=l+~a~I1Je __ ·~Kslov~t~,;rti~E1.-e h>:a~rv:e--~~a-= _ _ ~r;e.:_~[p.~.~-.r.'-PI~~p_gJ~~C-i_Jttl Jj'qfn\le_:f-J=j_g IIt rr~=-:'V:O~~p-~~ lrtd~(s~nl-~----ta=be: 1---.- J-:Z'·b~arll:s:a. ~~va1~Mratu-··sJt~e-· .1l-~~:l!-~rf':~-ve~e\t~~~JJ"e--=llarv'-m:e-'l(_:-

-

-[I-M=els~;~j-~- etj~£J.~g~J fdl1t.o

-gToblrn-e-

--

----~,II-----:-'==::---~:...

:1

--6. -..

-:_t)-I... g-['~I -.--. .' .- 1",01. '-. '.:v;·
_c.

=,,;,~-=--':.=.:-"

~:6~o=a:tV, lJ~t'olt

Vi F' r bltn

i-fl -5-11 i-k ~

-=D_P [logra rni.zas Iika 11J_eII P[O~ rami. ze j' zdela '\£0_.i0-0 bdIelavo. b itnih

-sltlJ{O-P-hoto,shOIP D Pa-i-Int
___

=D [) 'i gDitallTD tfoto 8I(Ja ra tt
._S tev 'III meqeplkslov: 0
1

v

_Lo"cljjvost:~elJzo-rja

__

Vi F' r bltn
-D-Slkener

i-fl -5-11 i-k ~

• zaj1e-m natlsnjerreqa ali' o'ri-gi'-nal-n-e~ra stlkovneqa -.

materiala Za-j1em 13-D obJieRf:ov

-O-C-II i part • z-a stonj
• Heene iran

----

-=0-2aje rn s Iike za 5 I 0:RCl • Shranjevanje sllke monttortav bltnosllko
• Nlzka II-cH:JJiivo-st

------

30

-0

z gu:steva-nj~ b ltnih-sli k:
• lzgu-bn,o

• Brezlzqubno

-0 Obicajni format! datetek
• RICT ._BJMe_
----

.-TI"F'F ~
_[ ,-

• Ji:IPEG .-GI-~

PN,G,-

Vektorska gr:afika
-BProq r~a-R1-i-. F'abljajo .orod] al,lki U-Il39
pOSDemaJQ deLo nsarja
II~Fiksnl€ obltke II-Bezlej eve-Ikriv ulj e' II_P is-aJI 0
.-1/ri;
i, n

-eo pj ektrs0 n amen i--cI r[Jrg-.n 9 d roqeg a
zdruze n I-V-··· kern p 11-9 k~S-RI-Ie-,9-lb-I-I-keOSJlOY"J1 e_O~bjekte'
--II

~.:og.Q,ce_.r-a.z.d~r:u,zltl~~sljtkQI --.. na

N-eodv is ~lJst ad n-aprCPJe-~r:ika za
-=D-~e~ rs ko~grafiko ~ta Kt:O' hko razllcnlh prlkazovalnlklh
II0 r-igin

U_pIO rab irn 0

na

II SU K-o-proglra-m-izrise v.primerni -I-o,c~l,i tvcstf

a-I-ne di m €H1 z ij e so Q-h-r-a f13 a jQL-r:1 €t-tisRallnilkih ln monltorjlh

J.;;/"e torska ~ bltna -7 vaktGH';SK-a k
--

~--.

~ III ~-=-e -~--V;:_~lO~ -,::U -,~._~_-~-::__-~~. ~--------====:;;=-----=:.::...:.:.;_.::..::::::....---==:::;=-~a_:__~ J'\::la~~B--o···J;;-p--r-·"I::I-;:a· U --s·::I-"I··:t~e -I.J - :;:1\;:>
iii'
r-

--

__

-D.S:~·~]R,··-e---~~~ 2t:~'a:·~-r~·I-~-n-··g'=--.-,_ 1 - .._.~ __ ~::~ -.~u n-·-]ii_.~_-C.~11LI~_, __~_ '~ z.' .. ~ JLe-Kto~riL~G[Clj~:a_E~ [-a rnska ro-g -'l1m_~s-rie~Il1~c)--_a~na_·;Jjij_~[a_.~=_b_rtl)_~e_ __ ••.is_-Jj~k;ll:· ~ t· kt -I.L __ :_____:;_I-n--J~o-~r'e,¥Q-fl vy-e~~,-·OJ!~S:I~l~l-=~.
~"-----c

-

-

-,

-

.

~~

-c
..
.-

_--

._.c

.• ,

=_fft8=ftik:Q-

L..--

__

-------I.

Forma
-g-raflke

t'j- d a-tot,elk_~\l~e ktorske

-El~\t-·api i' kacij i Ias~tn~e for matua Ii m splosnern forrnatu
• AIJ I-ikacijl la sten fo rmat: e-Gvi-se-l9-'elrda pl ika Ic-ij-eIII Spllos~enformat: Uporaben v vee: a p-I i-ka ,eij a-Ih
------DVeet,er .... onlv: E~5- -IE ncapsu latedPostscn pt P-9F- Portable Document Format S\LG~Sc:a~lal-lbJ~V,_ecto,r--IF,o~mat -------

P r:'e-dn ostl
~ Bi1ne slike Vektorske slike
bJ -G-I-a·dkg s kallranje i-r-l_1~reot)llkova nje~ EI-IP re p rosto ureja nje
-

-

-D-Kom pJe'ks!-r1 e[o'tog ratlje. _D_Eot.Qg rafsko . . urejanje _=.=.E-irok nabor__ [J rrretnis krhefektov _~_D-Foto,g-ra-fs-~o
v

.posameznth objektov

D-IMa~avenkost datotek El INeod'visen prtkaz rra razl LC.nllb-na p rava h

u

. . fej B-nj-e-

_

~ Bi1ne slike

Vektorske slike ~--------------~~

I---

-D-VeJ i ke-d a-toteke-O]ste IJi-ataIJ'J Ce:Jl ~i_n -0 Izqube in popacenja nepnpol~prtkaz pri skalirauju.ln fotoqraflj rotiranj 0 -ElIN~ezmlozn-o-st - - TId vi SJnQ sto d foto g rafs ke~§a-· nra ~rCr\7eprikaza ~u a Q]liI=r:~
ii iii ------

_-.

-~J.'.-....
.

--

-

--.-'

"---.

[j'

----.--

"
.-

...

~ :,9-:-.. 1-

..---'
.. ~.

.1:['
-

--'..,.._.

-.

..:.....__.,

_'-

_',.-_"

e' -:''If' I·~'-~a~·.k,
-

_'

-

'. "--:-,
~'.'

'-~.~

-I' -':1-

--.~tI-EII~~a-g-= I-p-te~-O~: ~Jl'rl,-~aZ,a'Q_---=na n .. .. --1~ .--

rr-- • ,-

-;r-a',~-,· ~',"'-'V,',"~",'~P1"-::: 'I~--~-:-,,' m=:"d~-:~I:'a~'~'.'--1"''-1 ::'."', rP-' "
...
,:._

-I

-.'

,

-.
.

._.._.

- r··
I

_.,,-:-

.

-

-

~.

,,_:::-

,-~

-".

-

.

.

-

-

-3-D- 'Q-r:afika
-=D_ S-ti'rje_meTdJse,oojrFo povezani koraki. pri. kreiranju 3-ID slik
11- M-oa e1i r a I'lja.o bj ektov
II
v

Definicija povrslnobjektov II KOm-IJ02iG~lija SJG'@~I-e II :IZ-Fi-s-( ren Ele~-ril-Ag)-

KDr:a-k-·. : 3- [}_m ode Iira r:lJ e t
D-[)lefijJ]_Lcij~a crlllike~-[)1 objektov o P-:_r-i~stQ-I~-i1

-. l-e-rtJ :z ev anj e,- p Fi mit lv F1 i-i9-(lb Hk: -kv adrov I -stozcev ,~vaIJev, kroqelIn d-FILI-gl-i-R ,3-g onnk

---

Ql)nk~_ki_jJEi~QmLo!gQCaproqrarn. -II~U raJ15a m ,o-dlelLrnj a.za oj re ktll-o~izaela-vo~ po k • Dpo,ralba-3~ skenerja

-3-D-. mcdellranje
-D-G
fa dnje

3---10 0 bll k~

-D-G ra dn ia i:z z-= E)-o,b-~lk
---.
---•

• Primi tivn l o b3 e ktii• Poriig'oni • ~le p ki (s p-IIne) t • Metakrogll-e • MI-a-te rrra tic n trn efurrrrtrle

Iztlskanje Ee~*~Fuoae)-lrarS~iFan1ole'-2-g-0IBI~~ke v-- ---prostor
S-tru:z:en~e-tllatt:le}: vrtenje -2~Q-Gr-te ,gKOU os: v prostoru: -----

~fiej~e'Kte-dle-fi-f]-tralne.s ~~ara-m-e-t-Ef=l{-ot r -==~~ F :-=r a-d=lij ~ r=~=I-e= -1I~P~Fi=mlt tve -gka+i=lr-a=m-€)r=t r€ft=1 f'erlfr=n~L _~_I"~t, ..=1o JI':"' a-I=~
I

=:r;'I-~~...

I=~I-I=I-

-t.:.Y"1-iA.--. ::I~~"n-I 1-0

i0

r:"ti==:7:,..I. ~II.=-.1_;; 1=.1 ::.ll·'-C.-~1 A. ,I~I-~ ~OJ~--,-1=1=11 ~-

-=1I§~C:IFi=r=Et=il~:i"~e ~~I~~j em=E), -=€)~GI~5_:te~\1~a=rn@-i=F1 ,~d -i~Fa€:w 1~'haAtel=lJ1:!@~FlJ~e-se ~ £---=Fa=z:1 r r€-r=l:i=l~r'-ity!loLb~la~r::lDN Llm~i- P~~ Q r=itcjJ£tm

r

~

-0 IO~~Je~~' j=~~~:f:~-f[lta!J r6t--vZ-afe-c __ 1
-

I - -: -y-

t!!.a·..;'\~/.. n -I' 1=-1I , ~ 1
c
--.....__

11--U-~;'liiJ'

~;A. '.',~.•' '-\.1'\-,1. -

v- 'I=

-~_nllg~~~f~tov~z-~ -

____

D:I2-he~(trTdf5tl-.~t(~a~I-J t,e~tn~~e~l r=aaliJi-ti-ar=le=-pa\1 ~si- ~,~'rl n zadcstnem -s~~e~ H,,~ _pOJlqtJFJrOV- _ -.~f'J~ert~a-t(eell_f:la,ltl~z,ot, 'fceja_rfj-e:,-rn -(J etC! - -r=.~I·::Z11 0 ~--.V_uUv~:~ ._-\l~e[r~e -fta_toi:fel~e _
--

=~.':E'\.·'~.!c:'..::-F.._.;I"_

-.--=ps(Jp:a~eenja-~IQ ti'~~sJ(:aJi:Fa;R1lJ~

~[]IJ•• o.r=;a-D '..•r -kl~i -.J.~ : .".-.a.' ~.'. :v.~lJ.~IJ-Zit-Cl~:f'i~Ricj~o - - -crb~·~el(to~l- -----~O::. -....:..: o JtslU.-RB -atlaLo~tn?D--~··e:ilte-rnj~e¥'i-.
:",-,-_=c_·

-~~i~LJIJJJ-~ s~I-~~-raml~et~.-. -M~-le;~QiftQtelt_e

_

-D~P-r@~t]J~~lSti_, ------~-.

--Q:-PJS~]l~v-a-o-.J·,~=i~~a_:p ~GS~~Vie=

.-EI·e~ksl:cLll~ElJ-=e·DJe:K'tr_
_lr~~p_!~s~Q_-s:~.a:I:~~r-a~nje~

D~5i I=s=et~lsti -- -.-~~atnpl.e~:s:tH~4Ke- f!Je- tfreJ~

3 - B-rrtOdetiracn je_z-

-rnetakroclaml
-o-b~ e:-k-t,clv-:-ke p 'b-lto-b) O-Ke p e-S0-Fa z Ii A ilAI-IS b lik Iin so-la hko PLQ ,z-i-t iv ne 8-II-i neqatlvn e
1

o (JLI3I] e kt~IEI-eLFin iral-A-· s-korn 13 ilna

eli j 0

e

---

_. Pozitivne kepe dcdajajo objektu _jll Neq a ti-V-r1 e-ke PIS_l o-d-o bj e-kt.a-Q.d ste \ta,i0-

--

Ol=eR~ ika -z meta k~o-g la rnl ~-e pri ~I-e rna za.o bj eJ(-Le-Z.meh kji-mj=-r:o-b~ovi.-=Ke-pe-se'

-

-

-

.obnasajo kot.kepe plas~tel_j_:na-

----

_I=v

-~~r-m=' -a~-m- -~ -I-=-i1LJ-.
II=- _ _ _
-' _1-

~~-~~medel+E~a z: matemati=€n iml__ _ _

~·loi1"i'W.

~·2~W"p~.

~"r[·~I]',
1~~i'lr;'(,,"-'ll>i~~~
.~"i']!"~·!)W~"I;"{lS(lJH

Y"'rl '"$Iin(O··.. r,$(I)~f

....r.f."~i~JI»;
,,"- .. rc:t·,M(lg);
y=y+r.il·,oj,lfl~t),

'--. -me. , -~."' --'e-mrrs -El-'·--e- teks-'·-t-~~_..;'. -__ P-.(_~'-V'---r-·¥··,.--......:~-- -- ..,_' "-e" d' ~'--I'-':' E" .~'-e"-'~-~.--_--,ure - ~=> ) ....· -SIR-e -.. "0-' ~ --~.-~.~. aD~IJ····sf ~-=- ~ "~_:_-:.::. -1I~I~z-_:J)i~r:fl. -m:Q:z~n~ast_'i v_:se~b.JJj-ie[e5:f~st:-·-~eJ~tA, ~-kfovtM e---=-ko·ZlJ-·:lI.'"11 ----_
'. -

II! .•

',:,~

- .C

.- -.

:

~

co.

-,

-

:.... -:

'",,;-

,_

-=-

- - . "-

,

.. .-_ ~" : -- -:

~, -_'

r -,

'

-.

r

"-=

I.

-;- ~'-

"--:'

.

'_

~'-'--:.

.......:~~!

-~,..~!

;""""":T __

-

:,-

_,-'

'-=._-

--

i

1I'=l-7'~~=I'-'e<~It"'\;A:\~"j;--e;e'- --n'-·~I"!\-:-,..I:· '·I'~ k.~I_'Ii'!::-e-~k~a···nr.::1-e' , -F" 'v .c .{__ -L£..,~=- ".-·0 ulJl:'1 I~'.~~," vtJ r-L. Ii} r , u:'

..

._.

-p'r(J:S€)1'm_~Jstl,-=0·t:Ib'Qj~1f1 sti Q
r-----IBt"\.·.. '.·-s,·-e.·.,'.-~.' -.·-~-e· ..·.·' ~.. :,e.', '.-·I-~.... -1=- -r-re'.'. '-. ...'., ~; .. -r(i<~~tll~I_.~IQ_ .!_~:=:f~u:_C-'._ -::
1. _I

-

~-

17' I'\..~

"r:.1-·... - ...-. .;JI.. ~ - m···.-1-. p··o···.. Z··' C·III-;J-a-.. ak ~. Vo·· - .. •.... ; ~I
.1_. ,-

III

s·- C ·e···n·.~•.••_ e--~-~-

vlje niv presto r,_.· dan 0 do -02a dje, tlei-n-ki 0 ko Ij8, esv eHi t-e-v-B-6-5 vet Ittiev see; rre
.-N-e-ltI-s me rj'-e-r1vi r.JUs rnerj eJ1 v ir IITock-a sta 10 svet lttev .~Ve-I etrl en-a osvetl ltev U-If19 --

-Be bjektiposta

---

--

-=13 Prila g,8j8 nje osvetl itvez izbire svetlostl, barve i'A-'sl,a-l3lje-Aja--------

-=D_ReLnTJ_e rinq.
-~ Pr-og ra-m izra -E:i Dva na-ern aVO!

ell! na-s-I-ike

seen

• Pre"d-Ihode:n -ii'zris
DZa neprerrukajoco se qraftko, anlmaclje in -'v i-€Ji.eo-z-o-m-ejre Ile- interaktiv nes~e
-------

• I~ r=i S -v- Fea-In ern ca 5 U
-----

D ~ a- in te rakti v Re 3~-- b)-,a13-1 kacij e -Ikot -S9 npr i~€IFe i
-

---

-=D_(-Rel1IJ e r'i n QJ_' -~Qbli-ke lzrtse-testnth seen-

•Z ie F1-i

m 0 del
l

-----

DNabo-r-ert za izris n9oG el-ov brez-izrisa povrsm DtJporabln,o, za testtranje qeornetlje in pestavltve v-prestor
v~-

51

-

C'.-Iz, -r~-I·~s·,-"'·-'~-f.-'.·:=~---iJ]:-:-~,· --I·~,-I!.e~-·
.' .. ,-_. , - ,~,

-~

-,

I

.

'

~

.~
, ",

_

~_'

. -,

'

... - --_ -a·,
~~
_.

_

.

I

OJ

-.

_

,_.

-

~

.,

- -:'-.1. -. ~.1 -··:...a".--: -"_,

'_'

_

.

'"

.

I. n -'. ]-..~e·.·.·,--- _

.....

_

~

~..

,',

~

,~c.,.' ... __ . _. .

'.

1-

B lil~i~s_I~u~~r$irl a-eu:~~a~~e~v:j~sJf1le-il1=:,m~s~v'e-tHt:e~ - -:DI_--:Se~Ql:'Eu~~je~_ • F~task:~~~ n~e:p"e~lol_n~':Stt., ~v-e}n:d.~,r;::del~i~~:_hJt~O==---:(.~reGhl'!ijle-aJ~ -_.-_. ----_• .G-J~JeJi"g~-I-DcSJ~y?e. ~kv_aJl~t~r3t~fsl:: ~.a-al;)~e.[t.gy:i~_1
:C:I:&i'-lii ,.~'". ~1-'~-!ii~12:I;'i-_• - "~' ~U~.;r~·A-]-'·, W --~ '~--=--=:...:....::....:::~-

~_

___

i -91-, ~ ·a~v7 kaJ--.~~-,-"--I---~' t[abf~ _ OLseza feti,~ e--=' 1---·J-• ~U ~~Qs-t-e~a:[tl-le--J~)·d~boJa_~sc¥e-tt!g,:o-e--:-o·(f-altYifl:~I;]t:::=

~J~.~-J'~ :z'a:feK~n-v- -ota'll
v-.

-

--

.--

- ..

-n'~::~71-1i701 o~.!'n--y'- 2t-.1 7'1- -v _,., u,:"V-1 \;I.~~: t

.J~~

fI!'I;:-r,a--n U ~I

A--n-o."'_-_'. f' ~·I~~_l,·e~ ;JI_IIJ~·~~'----

-p~av.rsm

-------

:ti-

koncn i-iz r:i-s-=D_P retvorda.S -nrrm de la v :2- D sJi ko -~ A-I or lts RlI-(-r-en den R g-e 11qine ~ d oda q efekte-kot 5-0 -sence, odboji, tra A~S ren t no Sit in- 0 svet Iitven e 130 9 oj e pia -I:j Kvaltteten 'iz-[r-is-za-lh-te-va-ve~l~i 1<0 __ ra-to na In-islkD'~-cas~mloc-I"

_

-=D_O ['0 dJ~Cf_zaL3_l[)-g_[af-i_kQ~Q' m ocna orodja za, lzdelavo reprodukcijsveta okol i n ai-5, 1-- F"a.···. ... - -J ~ :s.-ve-tove·· ustva.•. jl u ·.. o . -- nta ..zitske -- .. - .•• ....- u. -- ··r-"a.···.;I~_..-,0 -]-

kreatlvnl urnetnik'

i' nl-f) FOgl-Fa

rnska

--

eprerna kot npr.: Ma-yal, Blender, ~9-rbls-n, 3~-9S~~:d~i9Max.

-----

-Vodi la La uporabo grafi ke. vm ultirn ea ij 5~ ih a-p Iikac ijeh
1 -g-o~-oGi Ral-meR ~ 5. _g reflke -6-. 2-~- iz b er rnejb a IJ-sl 7-. ~form!at~sll i-k -:). tJlsKlladi grafu:niL__ ~desilg-rn-z namenum-. ,4~-=P'ostavci-g-raficrne -elem ente

E> A r a-n-i-IKV-a I-itete sl lk
E ke A e FA lz iraj e rqan iL lraj i-n-s hran i9 r:laf-lc1r-le datoteke za kasn Ie 0 r abo ]5
1

_

-=D_'T'[a-r:ilei crra ID a ~graftka
liTe hn i' ke [e p rodu kcij e sl ik
i-= ~-

9- Fa-c IJ-A-a I-A-IS-ka-§-Fa-f-i-ka.- Bitn aInvektors ka-gl-ra-fi ka:
8-1=aSrn ostl 8-Vifii

----

-=EI 3- D raeuna lon-iska:=g refika .-KOlra l<:i izd 1e-ICJve, ,3--D 5, Ii k ---------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful