You are on page 1of 31

-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra-

---

dr: ~ta-~kQMe'~a
II

m arko m ez:a@ldos.fe. 01 n i- tl .,s i

• obtrke multlrnedije

-1d=1(0-r:e: nine ml U I-t i-1m
i-=

eo -i3 e

Vizionarji rnultirnedije

-=1::1
---

-vsebi-:n-

Pate IT-C la I dig=i-talnih mu Iti me dijs kth
------------------

Deflntcij a-1Ylu It ime-diJ e
S1) o_[5 dl qita I DB m uJlt-i m edl ja DB -p-r-e a-sta¥113 a-r:a z,V03' ,-i-r:1 teqrac iJ-o-=in -d istri bucljo kakrsne k-olI ko m bi' naEije .te kstov nj]Ei-\ls~e:-bli'rl,-g-Ir:la~f'ike7-a n i'rnl-a CiJ7Z,V Q ka -Is-ri v jJB 'e 0 ~vse b fn :Z- ,U-IPJo-raCOL
l

a

-----~~Gunamjk~~

-------

obltk la-Ir:r-1-U- It111le-~ ··d -klllk- vs=e- --Ill r-I- ' .... 1- . .. .. -IJ-:5/ 111-1 . -b
ll II ... I!!

-=D_rsJe Ii n tera kti V_ IJ a
II
i-=

u po rab nik

vse b ine.l e.pas iY 0 0 sp rem Ija
1

Intera ktivna.Upore Ibn lk aktivno- sod e I uje i nl nadzi ra to k i A'f-e-rm-a (:i~ ki €I a ,sprej e' AA-Ia II /'

~O Ii-ka-muJ t i m edljsk itr-gr:a-CItii v b

o

.-OPQ-r~tbof!k loJma nadzora nad tokom podatkov II -Avt1or Id~o-I ot.i-z~aporedeje rrred Jjs ld h . elementov. l_o_o_acuo,_k~aJco_.1 s-e lec_tll naj predstavljo Prlrneri
D -!Afo·f-ma·eijsk-i kiesklDigit.cdne annnaclje -----------

N-e i-R-tera-Kti-vna

-.
----0

tnterakttvna multirnedlja
-EJ- 0 s~n flVA-a -lnte rekt lv n est • Menujske iz.oire, opdje za dostoganje do vseblrie _( <, < play, > », stop) -IEI- Ad-a ptivn a ahtrrteli 9 entn a ._ Pri Ia 9 aj a to k .in form ac~j-i'n. p red sta viteY"--9 led e.na I3Eltrei3e ln za n ~-m-a-l1je Idl-f) orab Inlkov -. tntell Ii rnedra -Ig_ Petie [2.l-i tev ____ ._ Uporabnlkaprestavtv drugl sver _ .~S i m ula eije -. ~Igre: ----.Navldezna F=€!sr:fisn{)s·t--------------j
l

\liz i0 narjl m u Iti med iJe

Od an 8-1,0'g fI,e,§a kcl 9 ita-I nem tI :: Viz,ijJeprlhcdnostl.

w

_

-V,B_I:IJleV'EfF

Bush
~'1~9'···. ~- ~::/I~_
..

usso - tQ1:'4j
-

1\·11_'0. -.-. ·~m' _=,-~g.~.·I-Y.·.· _:JLr-. I~~· ·.. .~ '~.~. /
.:r.

~-~

~
-----

-Hj_Ro~te~ti~eft~r-t:l~a=rzu~a::va ,-]{;iCfm-Q:gD~;-:t:a_-

ucm
--

_____'\i{~.,__-"

_Z'rlflllSj~v:e'FfikQM-~l 1=1 . -r-u~~,.~k·I!'\-=-~':r··· - .... -e-y~e·-~ -' ·=e' ~ "u-~p'~.,~u bJ:u- - __a_',.,-~_ 1~ ·~·L~v:·-,_~~:_~ .~
.

mv~ teJ-5~e-;cl elo
.;., _~-

--_

_

v., _ _ I _ __

._

-~:;:.-:.:A -':,_--t~ ..tr·~.o.-. ~'"7:·:-nc.''':_~.' ~1i.iI _ "Wt-_~~, __ U-I~I~ ~=a!_'
,.

--

'1~_

-

'I'!\'J...

-

--

-

-

--

-----

n

_

-0
_

JElg-r(lm-n·aIK~2r~aiC·~:te~ta ·s-n·-ranaevana~a------~ = Ll1i·ttel1=n-e-·m·olfl·m'e-d lJ;·s~e~rra'·r"ra~e :.: _";.'.... .. _~ ..~.~_ .' .. :.-:::.:_,~.:___ __ . .. l_:.__ ~ ,."J. .:-~: r " . __~~_: " -=~-' _
I __ -._' ;:.~..:::; 1 •• ~_~. -_

_

-v e.j~€'fd et-~[~IJl~R:6}(a-Ra::~ZI_§.~~
~' j

-~]3

-S:a~oo ()a~ej:-F1l:o~tzva~.a-rlJe =ro:~lteJn~atlC.Q~;ib:_ ----I' If, '1 .. '". 1 'I~,'I· ~2t_~~JJ~)a:Cll1n .:o.~gJ:CniO- .Isl.\~:e~t1anJ:e:--D ~No'V~ o:a~Crn~Srff~a~~']~·~eVll·-nJ~·-a ~~o'd~rt~l(~f ----In ff®5t~~.~~aIJ1J~a nj ttl ~Z-~blffo~ra· -·t[~~· iO~-a~S;€lG:i c-cJj-I:;'
.-:U' -

I~

-

-

-_.

~.-

.

1__

I"~:

~

__

o

Q Ra z-si r-i-t,e fu A kol 0 ne ~-A v ostl -A-a-IP rave Me mex I Z:. -oporalb,o novih tehrrolcskitr dosezkov kot 50 -I. -Mag-Ir-lE3tr:l-li trak tR-W~"Tranzlstor -I. D l€)1'i tal Fli Fa GU-Fl a ~ ik R

-I.

1

::-

-I. Seefle
Gover

Dodatne vseblne

---I.-'Glaosca --------------------=O=--0 ,leI-adje r:l,-a-dlj strl b u c.iJ'a
.-Frllmli -I. T-V Bfld_cale-

- -ta stnostt
-D-Pr'one-siun a-I-n o-vzdrzeva rre a so cla c ijske -~lodl-atk~\tn-e b a z::e I s hra nje fl-e-flB-ma g-fllet n 'i-h -t~a-lko\LLlb aJi-rnikr:ofi lrnu -O-Ba-FVAO .kodlrane sledl, k-i odrazajosta rost: .povderjene ofi veckratn) uporabi

-D-B-u SJl j e~e rje.l;-d a se.v klo m b-i na c-ijl-L z __ digiLtaln-im racuoadniJkom/-lafjko~Me~melx 11-=uci lz-iZKtrs=enj ter presoja 0- stvareh

_

.D Pred l~ll;~!J':a-1 =Ia·s.;~rlr~t a nr-FareCJ-n5~ki't'~u:Fi-t:l~O st[lO)~"tl'i ~--. -\':gtr,eJ"- j'e- D·il-~atrnfi·e:fi·R-i·e[j:e~J;~y-€lrlI<O\llt!e -----_.,.

-

-

-

-

,-_ ..

p~~fl(~eltu~r~':ut... :('\.~~.n-r,!\o::n.·-h·.!! 18..\;1' I..U --_._-- Ll~·U.:.L._ ·-·EofI --

~--

1'1.1':'~\,.·I/I-·,..(,~;?-n a··-n"~-'I'lira·· ·\::I:~-==,a ·bl·I~,n -I z· 1:.'I1;I:-:_Y- -\;.Il~:r~·IF=1 :~_ -I-~I~Q:-~ 1=.='~-: .=;y~:~-~~~.:=.~:-) . ~~~~~.~,::.--'~~-'-:Y~:~:J ~_---~I--J __::~I-_~ . -

---

sesta .. lfe c·' t Fe,_)~- --_ v _ ~'.~.J::I
r~

_.

.

------

DN:elSi_kGncrre-id·®t~re·g:~a=~ratk]~fi sestav Ij~e1fl'eg:a=l~ ,e:n,e.:__ v. [sfi"Ce kva d ratov ~ ~ Fa~Ir=r€l1~~i:-s-a~l:fIl"e~-I=srve,-~i=se fe l'-reIFlfri=ml a-pe= _:~aI(bJ-lf3 Q-e·~-k--va d.lr;at- fliJl-e-OKIJ;,2)lt_ ---------EI=r\I~ab G rau ~a'EiSV-

o

-=.

N-a~m-e~F1 i "~13-Fi-~-I3~€l~st ~j~' s~
-=~a=~=K~-i-:lf¥Eta~e-fh:§ll-lo7e-:e:Fi=-II--a=~:,€)~r-=~=Ka~-€)-\f=-~te~Fiv=~ o
~~ r:(2H~,e;[j_~ r;o~

I

• • •

• •

D\\'-U~n rzal nl.Turin Q_O'!i_5}t roj (-tJTS )__ iv_£ II Lah ko S prej rne.op is.n a rn en 5 keqa Turtnqoveqa strojatnposnerna njeqovo
II

del ovanj e

II

Pos-I ed lea u::rs : -e e si' latrkotzm is Ilm 10 na irrk ako -n ekaj na red 'iti,~II-a~h racu na I~n~i ko k~t1)~na i r-ed
'V

c

I.

H

_

-- -· _.-----.--t'-__~,-,~~- -tun n~gelv~--~es~~
-D P" 'v'_' ".' ...' ---~--I ~.-'.-.'. _. :---·'_0-" .~·S···0-'.'·-brrosti _.tI. ..'"rn"'-'g-'-- 'S'-'1r"~:..~,--'1~G;_'"'.-.~-~-e'. - r 'e' rJan'- -_=-. "-= . ..,.-'.. -.-. - -;-t' '..' ~. 'n~o·-s··I"··'I- ,_ ". - . -' ~ t·.-- " ~_ _'. -. "- " _II'.... I~!!I. _ ',', ;-.--~ _ ,' __ I ·
' ,. - . '-'e.,--..-, ,,:,~
_ .. -~_ .. -

"
I

?..

I

_

.:

__

':"'__'.

- •. _'.

·-s·· -.- &2' -..~ ..

.

--

....:.._.

"_<'_.:..._:_:

...

--=-:.c.:~_._._

~e' __ , ~ ._. _-.'

n-

.

'.

.'

:....:.....:._. 'cJ_:~···

a·- '.

~::.-

,-_-_._

_.-

.... ,

==lFlfe J~~~e~nce:_~ra:~j~tOil~ r-ttl!(g
,!:"I=:I:--

• J~I:i:z~an:~J~r'y~:.'···_ _• __ F:u.Jl= .. '_ ,
_
.~

-

-

~-.
_-.
-

-f!i;. L.

t.-Ie. E .,'=-------A,
S,

(!:__

·t:',E;;;.:I:.~e·.'~1:::U~v."E_~J:~I U,:.t]I~ :~~~f-

_.

----=D:JR;~ ~\llCla [ • WBJfr-a.:rAJ~AI;'~A~a-

-:- ".0,
I

[ill]
1

.

.I\ .... ~ ... ~\. \-1

DO···.--·-·lJ' -I-a~.·-.:.'
I' .
-~,'

-

_'

.-

-

..

go._-, ..,. -.
y

'7""'..
.,'

..:.. - _~ -,
'

__ .

.

-

S'-· -.,,:

-'.
E'

-

_",

I-

-11-~ g.'
'e,

-

.-.r~-._. _...
'___:.-

..

'_

-.

-

'.1
[
.

~:--···-a-··-·-. :'r---t·..- ,~ ..r=t-~" --

-

.,

. ...

,._.

-

~--

.D Pred l~ll;~!J':a-1 ~Il_p:o:ra b-·o-l=a-c:~Aa~1 i- k~oJJZ~i~r n ~ ~n·a=ml~e.:.Fn=~1 -l'~r n n-m" ::-~·e··'. 'l'-loi-:lo IS···· - ··n_jn-;._:a·~ n-=r··· ~"'31-I':'I-e". a-- -:m:' ~dl--r =-31-1_:Q-_-I,-r.-I!.!.,;ik -I,~II:.::_,=______;~I-I=-k~ _._~~ ..:.:V~=_- -- -_~~~1-='- -< _ -"""..--::a·.-.:"t~~l~.·--·-at .~·I'I-~j~=e:-._c'-·Ij~=-s-;-n.--· _- n- '::e~-~ _~·I-;-C[· ~1.'I==-=-I-n·:~~I~-~i.je····~.· v-I:-:-L ~IIL·'~~_ ~~~l~ .., _. ------

-

--

.-

--

-'1"="\

'"1'-5' -

·1·

-e,-_

==-_._

-I

l·:...I~, I~~,~I~I~I. _ -,
-

,r-.

-'-il~l-.

)- ,.~I=:I_'_-

I

D g:Gj-ivi=)1 ;vec j_fl.o¥a~~~~a=--rt,-tera~IKtJYrfQ51: ~ l ~-~Flie;-~ :.'_. -I~=O:' ~ ~----=~-.Ju,,--v.-I'S:- :-m=--·: - __-r-:~JC-vC.I--;m '~In:i:::I.-.fn rn -_----------~ -.I-.U·_ iLl --~--I-UJ~_u_--- ---

-

-m~e~-

_·I'::F)·
--

~.
-

-

--.--

--

-

-

fY1. .. ;. 1'11''.·- .1 1~:S:il..-I\:~- •. - -'. ·t.;;.'.:!:I."'

___

----=.-=-_-'V'BC-p O.~r-rO,C13;-A~ -zasl-ol1u--=-_
•. .ZB=-·u-ne~I"Gj;tl1~e.~t€!·Ksta~ -Ele,~trorfskt?--p~OSte.

-D-S-7k'O~Valzraze i

hipertekst

i-n-hlperrnedia

-'19~3}
~ _

.; Hlpertext: lnterakttven teksts povezavarru na .oste Ie_:te~kstoJJ_r-l-e d-o-k_lu-Inen te -.- Hlpermedla: razsirja tnteraktlvno povezovanje na osta le.vsebl ne -n-P-roj_e Rt-Xa ID adu Dllla-mJ-C-n:·a razsJrjajo,·cQ-se htpertekstovna= --koj[zn_ic-a-l~la_voljo vsem f -----

.1

.'- -Poppora skuprnskeqau ~~JaitJJ?l/?Jed~ndasprern ~m barr, prj] pj_~·QY·~lnj~ -~~l~'Qf~-~va_]J1 -nagraJeva,nJ8 pnspevajocim
ill I!! I I

'VIJ

_fA\·· I( --=er[1- :~ay-

11

-, -

-

-bi ZaSROVa osebneqa racunalnlka

• Povezanz lnteresttn pot~e5amiupo ra bnl ka 11- M-r[JIt ime dij ski ra-c u-n-a k-. tm
[J

-6 -Pre-dsta-v:tlpojem qraficneqa ul-p~o-Ira-b IS K~-ga ~\Lm~es-InI ka -Rot n ---li~n t uiti~veg a --v~m~ n s rrika :Z,CI D~y~n ab,o~(Jk-

~£I?l~~m-dha~~~~t~eg~:h~d;~~~t~~T~(J arHmlaC~.JQ -

- ~-I"__!i~~,.,-':'"'-,,I-e'··'--, : ,"0,','.,~' '~-:;,''-:-,! =--" .S-~,' "-i!~::_V-': .~-','':_,,,-

-~ -_" b ~-- J" 5t
-----

- -D- -[S~~Le~tt~O-lJl ~W~Q:Zl1]:aK'rm lJsta~n~Dvj~I~--------=-IJQ~eJ]:ef_'--~~t.e -~Q:fJJe1_~eEi_-,a tg_~~m~
-....:....----------------

-

~

_

-h_-~'~;~~I-:- ~___ , I'1_ .~~D-/~~ _~~_ LI-.:ILL_
-

.

-- .. _

-._1 - .-.-.

- --.,

'-

'g' -.,'.

'1

.

•...c,,-:··· _...··: ~ ' ,._

B==:' ~.

'D-U_p]~lra~b~n~iKi-: -----------------~ v~mes-frik:--!es:tarv=ljen-i:z;:-rl(l,n-=rfat~tl.~~~~

""!!'''

na-I~_ ra'fJC[1~e-m-=-------=::'RN=========

-0 =Prvl--cm~S1~~r'ln-C)-

LJ
,~

SV~lo!M E'Qr4~J'
~

o
F~

_~~a~o~ialt1tk .~Z_
--D
---

~tGi~Z¥~lcJ~-a~tr ---• -¥

-p'odjJ!oro'_
--

_·v· '7.1., .. :·t'!'-a'."- :c,. ~. -n"-·V-!~¥· ~'~ I::,' ~--iJ~~~ - ".,~.-

7. ~\'::-.I-A.-T-f!.',-.!n~ : ... ,-.·-

';Jt~;I-;II-U:

----=E

_pH'Jl5ta-l=-sta-n:;d-~a~rd-; a=- -I z -rllQ.t:b~iB_e~ on' ':il' __ r:l'~I=-1 n, a--or:l_J:~l~-e'"
__ ~I!OiIJII=[~.~

r~t~:I-tlmj!JJljaie

U.iI~r;~ijiitlIiLlII

=--~,=.

_' ~__.

'W··_,

'ln
.

-

:-~t1."'.
.. ..
""

_-

0-•·"-.,:W'~.~--s---....
-'_

;~

,'-

-'

-

i.

iiiii) ..
'.

lMiicro:§;llilrft
.

I.

[III

'1~e:~DIS iExec!I!I!tiue

l(IJindot'J15

ClolJil!!ll~'iglhrt

m

Ue."silllllQl 1 ~91 l'~i8:l§i.. tllIiltr'Qsoft

(

.
]

COI~PI ~

EGI"MmlHD ,.,GII EGIIIl'l;~NO _lGIIDI

ERN.IT

Eltl1L't

_' ~__.

'W··_,

'ln
.

-

:-~t1."'.
.. ..
""

_-

0-•·"-.,:W'~.~--s---....
-'_

;~

,'-

-'

-

Wr'IS-IJ.Dl'S E;';;El.IJ;lUltilJE'

--lfll1l3:lilIl .. PS2

C ::HIDI \Hllmll'

IHiItrlEtl.,SVS;

iii

Nilcr~soft Uindol'lis m;-IIOS: Exee;uU,ve
Ute'I':!i:iOfil

:::l~~ 1

COPJ~'ight €I 1988 Hi.cl·~slmlft C!l!!!rpi ~

I:1:s:1 :SIP,ace F!I"lee: 2@SS'1I::Ull
lI¢em .., fl'ee ~ IEGIIiI~,O FIOINI .. EG:fil80 ..Flilil HIEILUIE _ FUN HERCIIES .fON I~:I'N2: Oilll..SIN 1~11"2 0101",!IlI1~1!.. IlIn:H386.sei
I!!U M386 ~(XE

2,~11

!b=!m:l~~-~~~~~-~~~:;:ft

-=D_ .Razv iI dece [It [,aIizi' ran.in form acijsk i' ststern vozllsc povezanih rnedsabo
-P-repr:oc,st dcstop.preko.cmrefje 11- VQzl1 i,s.c:a- s,JQla hko ka kr-s~la kQI i obll ka vsebin _II -Vs-a-rkd~o-laf1l(o-, d~O~a8IJ,a vDzJEscaII- ~=i' ce ntra 1-0 e~g IQ a daora.n EtQ st re Z IIIlk i1E.I dokumentl in povezavarni
II

----

-0- Osnov n e- ko m p-o-n-e nte 'WWW-: -II S-treznlir
-II

-II
II

Odjerna lee -B-rska I-nlk -HTM-Lskrtptnl jezrk

-w-w~w~ .lnrnultlrnedl ja
-6 -ReTs-e-n- p robl e-m-zdruzl] i'lO-s-t i rned -razHcn-imi platforrnarni -8 -P~etd pora di trllb-tIe iij-i-vse b i'-n-12 re KOzrnofncstl bD-RQM rnedlja
--'B~-I~)e~(3use,a-ta kejsAje eene-Ae------in d-i st ri bucij 0 -'i n-iz,de Ia-vo-vsoe I)in
1

-Viz~o-n-a-rj-im lJ ltirnedlje
D Prva.qeneraclja.. • Alan Turmq: • Van neva r.Bush EJ E> ru g-a-Ig-en eraclja • (;Jo·u.gIa s E ~-9etba rt .- ih-e:odore-Nelson._ ~Alal'l Kay
----

.-

Steve Jcbs: Trenutnl.lnovatorjl na pcdrocju multlmedljsklh vS-Qb-i-n

.- .TlmBerners-Lee EJ Naslednja qeneractja

---.

-=D_ -=D ej a v n lkl, k i v pl ivajo
.-'T'ehnrcn,e-iznaja.b1el na podrocju strojne in pore §-F,a-fFlJske e (3 fie m-e .- I~Ate~ reeija Fa-€l:I ne lnlkovz e-rtlSJ I-fA i .napravarm .-Z,o ruzttev.povsern razl i·en ttll sitehnoloqi]" ln+ne-ti strij II=- IS,-i f-i te v pri I()~rI-~ s~tiza k rei ativn 0 st:

----v

-=D_ -=D ef nlclja _rn 0 d_e rne rnu ItJ rn e djjE_. -~ (~lb-li-k@ rnultimedije -I:j Vi z i-o-n a uil, k-i ~S-Ol bi stverro p rls p e-va lik

ra ,Z,V'oJ 1]=1:1 -Rcl;e nc ia I-a~i-g n-i~f-i-Irn dijev ltal e
!ii!!i

EI-Revo iucija preho d a iz a rral og neq a ~v-d iqita Ino