-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra-

.14.3,. 2011

dr. -M a rko-Mezt1 mal rko: m eza (gllaas. f'au n i-Ij 1,5 j-

-0- G I~ vn-e -k-a-te-g-o rije proqrarn
• operacuskr slstern
• Apl i-kaJGi~e

s k-e -oprerne

• Proqramrra nje =D=EUIJ]-k~cije toqrarnske p oprerne..
-0- T-ii' Q i proq ra rrrskrh j' eztkov

-

-DR-roLg r:a-m ska _IQ preim-a-,;z,a mul-tllmedtijsl{ttlvsebTn

0

bd e I a-\lO

------

-0- L b i-rk-a- racun a tm 5 ki h ~ roqra rrrov, sistem-a • P roqra rru Na b or -LJ ka-zo\l/-kJ j i h.Izvaj

K"i n-a-dLCO ru] ej'" d-e~1 n je -ra-e tI n a I-flis keqe ova
81- rae UJ]Janlk.. I

----

T-ri -kateg-oFij-le proqrarnske erpfe-m-e• 0 p e-ffi-e ij-s kl-slste Ffll• -Orodja :za-ra~VO~-=flro"gral;rlov~ • AW Ika cjj~e'

- Operacijski sistem / programski jezik I aplikacija ?
1---: Word 2~. P~.etas:RE)-~3. J ava 4 . -C)SXc----

-9- .Linux. -10~ 'Open 'Offic-e 1--1,. H=iFIML

1_2_~_Java:s_c[jrp-t13. -Il~ustratolr14~ -Biir~etor ------

--

-5-. -V~i' I-Ba sle s-tiS 16_. Hash mx-· i. Vista 8. - C++,

____!16,. Zl)~rnik

ts. Unix

-=.-

• =:tlg-ra_MJfa~.o"-_s~s rrn 5 ~i oo~L~i~j_ lste _~og~a a~ a p ll1(iU:'jJ~~1' Q

n~=~eFab-=lfi5j~l=v=m-e7sn~~~-I--=B Gfej r=r=l~crmEl:113r~a7€:iJ~ __ -rn-e~ :IU~p:0-rfa-e:ni_~ern-- i:n~(rG~u~n~alnji~i~m_ ---si-steJn~QJXt • --[J~a'~llav~s_tif:a __ Sr;afi Gtli 1u-p~Drajltri:S~Ki-. ..j.=,..,.
----

-

- --

~~6--I'!"Cii""il:nL

I:"--I~C_-_~."....,-...",,",..._,.

.. 1-,., IS-t em-Ocp e rae IJ-SK-I-S
Iii! •

-=D_tJ P ravlj aslste m ske vi re..
.-P'roce'sor
• Sl~omin
IIPerif,errne

rraprave

11-0 rnrezj a

6

-

o Up ravlja oje_p-ro-ceso-rj-a
• NcllctZQ,r ad lzvejanjern prcqrarnov n E kid al~f-ka-kG ~ -. M-etode nadzora _D E~o uporabntkz enanaloqa
EI E:n uporabnik I-vec-:n~alo,g
1

----v-·

B Ve e 1(j-l3eFa-bnl-ikfJ~v-1 vec~flall-eg ~

• C e-j e-pro €;esQ r
dlelje'njer

-

vlrov nle opazljo

et @v-1ol j-m-@€a

__

-

~17

uporab n i=k.i

o tJ-1' ra~v-Iji I!j~e-s1'-0 rnl n ala
II Nadz 0 r

niad -1<-0Ii ci-n-o- 5 po m ina " ki-g-a -UI po ra-6JI~jo, p-t:Olg ra m i a
5 irnu

D-Navi'dez,ln'~Sp'oml[n: operacijski sistern
--

-RAM
--

d ,erl t rd-e g-a- d-'is-k-a- U-p0 ra-b~i-za
--Ir--

Ie c:-ij 0

• P---v tI~-1 ..-'m' • n sto p-do r=\ od a ·F' .. ' v v: ble '._. iJ'v-" -v rJ'Vi~ .- ~I\:.' . Davldez 0 ,ern.s po rn lnu.] e.pocase n _II RJe S, itell :=IKJU p i-\le-c-RArvl
0 t='\ -1;" ".~-"-:Ol_::1

D-N~a-d p eri fern i h e not zor
II Prloglram-i nadzirajo naprave kat so rnonttor..
1

~tska In ikl; rrapreve za -shr a nj ev-a nje 12 dl-a-tk-ovi 0

-. oodatm g,onrlniKi za naprave z Interneta ali p Fi II-ez1e nl h CDj-ev~

_DP-tu g an Id-=P I-a'_y
• 0'p e racljs k i_s~li stern zez Q a p rik to-p na pre ve.J I'dl=rrredrpotrebno, da napravo zacnemo t11-P orebljat i

o ld-pravlja

Aj e-0-A1rezja

• Prloto~otr-za kornuntkacjo z 'WAN-(}C~P/~I~IP~, U-IDPj -. F>-rotok-o-Ini-za- KO-m-Ij n ik~ac-ijo-z-tAN fE~th-e~rnet,--]
.Wifi -. Bluetooltb
II Z

a'sei t-a=J§) Fed~v or i f firew a=II~==EJ
-

-

D-P-flrdll' O rni -P-f'e~la m i r
II-Oro-dj ai
bJ-C IJ- i-nl-Q¥D- 5 n @, m,a-r-lji~@ D~Qh ranj evaln ik i za sI0 na. D Prepoznavanje govolra g Urejevalnlkl teksta 0_ .Osnovna rnultlmedh ska 0 Arttivlrus
[J

----

orodja

.~O'-ro',dlal-za_u gl ray l-janj-e -z~'disJ(~o m
o
Urejanje partlclj, forrnatlranje Defraq m enta :c;ij"a j n.zaznavanje

ne pa k-

EJ De loz datotekarn i

.-o~pradjskl e

s istern upra vlja s-shranjeva nj eml In-

na aqanjem dato_tek

___

-'-Osnovne funkclonalnostl upravljanja Z datotekem: DI Kopiranje-: -1:1 Brig; nje 01 Prairnenovanie []I Prem ika nj e .-KO'-Fl e nl Ea datoteke 1 den tlftclra al l da toteka vse buje podatke an plr,ogram

rz -

-=D_ Mape. - .dtrektortjtso rnesta za shranjevanje skuptn datotek
II-M-a-p~e'-

a irel{toJ:i~li'---foJd~eEJi=-

D-. Ustvarjanje O-Prem i ka nj e O-I(,opinranje EI-B rtsa nj e

Proqrarnski jeziki
-=D_Njjzko~n ivojski jeziki.
II Prnqtarni.so

napisani za spedflcno

]Jllatformo

-. S-trojn a-=koa a - Bio_arn_a_kQd_a,-Ki jo
-ne-piosrie-dn-o lzvaja procesor IIZ-b-i n ik~r -teK,stovn e 10 kraj s~ae b'in a rrre v kode t berlj lvo La -c Io~ve ) ka DPet:lf'elge-'A je I3IFO§-Fam (-ass~e-lmlb'leF}, ki 19retveri zfilrrilk v blnarno kodo

____

_

Proqrarnski jeziki
-D~\fi ko nlivoj ski -j~ zrkr so
5-intaksa i-n serna ntlka A ista na rnenjenl -sp,eGi-f-i€Fl-i ra c~ua I n i:s~lk p lattorrn n ~ • lJlk,(3zi sQ-lbH-Z:je GIQ ves-kem-u---:1-9zi-kbi ~iar-i-g ~"esGj a)n • lazjii razvoj

r-

L

-D-D~ve-metcrd-i za p-rre-tv-oirb-ov-btn-a-rniQ stroj n-o

___

kode: • Interpreter ...... vrstico po.vrstlco
• P Fe~viil,1131:r-1tk - eeloten -preq rernv datotekrrz btnarno kodo

rs -

Proqrarnski jeziki

-Ele bjektrrije
IIObjekti;

zik i'

razvoja 1:]~\1 ua lTD 0 pro Q[['aLmi ra nj e lz ___ ---=.-IUpora ba 9raficneqa vm esnlka.za -----=p O'~S pesevanj e' [3 rEl€) ra rru Fa R]I-ali E.lrn-s§6ea hlter-razvej aplikacij
v'. ••

krvsebujejo podatke in metoda za obdelavo podatkov • Mad u-ll EJ-rr-ll-i pri sto p zmanj S·a zahtev nest .

-6 Et\f-e~g V ni ka-te go rij i za -d-e Ioz Ira multi rn e-dijs-ki rn i vse b 'i-na rni • Apllkacije z,a del e 5 51lJe,oeifiel9ol-

.rn u lf m e-dJ]-SJ(~o-nodaln ostj 0r
I •• -)

=sltke; .: Aplikacije

D Izdelava in urejanje: speclftcneqa rnultimedljskeqa qradiva (tekst video,~

~z~a- uthorinq" "'0

DOI~o€ija;za lnteqraeljo ra-z~ili,€~nih-

rnultlmedljskth kcmponent in-za tzdelavo .u__ pora(brJi:s'kIJh v.m:es-lnIka-vc_ ---17

Aplikacije za specrfiCne-M-M_ v Sie-D-i n-e
-DT-e-kstP-re pr-o st i-u rej eva II-n iki-te ksta • tJ rgj eva I-ntk i teksta .-Grodj-a za stavljenje teksta (D:rP)• -Generatorjip're'no,sljlviltT dokurrrenrov (_P-DF)
1

-0-5 raflka
• -5 ltka nj le'--(p a-j rrt)
---.
----

IRd~sa-flI1-e (dFBW1--------------• -,3 ~Dm-o-d el: ran] e
• CAD
-------------------

rs

-

Aplikacije za specrfiCne-M-M_ v Sie-D-i n-e
-=DZv_ok_
II Vzorcen zvok 11- -Sj nte tj CeJll-Z\LO-K.

-13 V-i' d e~e
• Izvornl-rnateriel ., Strrhrorrizacija vtdea z- ZVOKOm-1 ., D'odajanjep,o,se,boin ucinjkov ., -SlJlranjavan)e_Cltgjfalloega videa.

Aplikacije za specrfiCne-M-M_ v Sie-D-i n-e
-6 Ani m ac ije
IIlzd-erla-va in urejanje antrntrarnh sekvenc II-Ri,sal1j-e i-~-yvazanj@ objektov, kjer: 2 ~ji-mi manipuliramov nizu soslednth sltk ffr-a ff1 e erv)
l

---.,
---

-6 P-o dpo r<na

aaltote,k • ~atal(jr.;n' vsebi-ifl II~Bavno.usklaj evanje. r

Zgesee\liaAl,e -ln I9retv<:lrl9a-IFa~I~lc'Ai~h'-----

-0 ro

dja

Aplj_KaciJ~e ra-Autbnr:ing
-6 Ap-I-ika C ije za izdel avo- mu It ime dij sk 'ihi iLd-e-II ko v .~za ruzeva r:Jj-emu ltlm ed iJ-sk iJ~ Ie m-e-ntov-e
., S lrrhro n-iz acija 'vs eb lrr • Izdelava uporabntsklhvmesnlkcv • z-a~otavljaj'o lnteraktlvnost

6 Osnov ria -0 rg aniza c ij a
___
v

• Listi - Card based • Casovni potek - Time-line II Ikone

_

---

-6 -Tri-ka-t-e-g1) rije _p-r~ogr,am-s"Ke opre me -0 FunlRcije operacljskeqa sistema -=0- R-r:og ra rnski ~-et'ii-. k 1-- AfJl ikaclje za d ele 2: rn~ ltimedljskim 'i :\tse-t5J n al-m-ii= • -A-p-II-i cije .za-c ,eI0 sspe c:ifli' c-l1-i m 'ika
r

m u ltt rnedtjskrrn i vs-ebi narn i -------

• Aplikacije za-atrthortnq vsebln

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful