You are on page 1of 25

-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra-D'aP-..-:..
Z·· ~v- •. m~' -ult j '. \ 10- :3- 1-

""I

m-e" a-""I- :J ._. '" k g- r·a· d.- ~Y. - is'...k.•. 1·1 - 1I
"I
I ." .... 111

\=

,16. 5:. 2011

dr. -M a rko-Mezt1 mal rko: m eza (gllaas. f'au n i-Ij 1,5 j-

-D-Fta zvoj m [J Itim edjj s kthprpjektov zahteva projektno e kipo i-fl-P' roje ktn i- pla n-D-C Ia n i-I~-f()j rk'tflre ,ekJ p-e S svoj i-1m e specie Iil-zi'ra A i-rn-~A e A1 pokriv aj GIan] za hteva OD podroc] a-rnu Iti mad ljske

_produ-lcciiB

---Pr'oJeKtnJi plan definira nabor nLail[Q,g,-RilJh=plotre brrozaklj 1:1 citi rrred razvojem rn IU I'tiA1-,eeJ skeqa p rod u kta 'jj

_

Razvojna eklpa
-0- S' kupinastrokovnjakovje po m-e' rrrbn a za -u 5 p esno lzd e'-I 8-"VO ~I-ro ekta j .- PrQQ U{~ Q -kva I~-te~tr-l RlU ~ lra] e ti-l+l8'G ijselke- vse lb.i-r-le-

.-z ldejaml
.-

prtspevajo.razvoju sarrrlm potekom -proj'ekta
] f1'te raktlve

projekta mien

-0- -RaZVloj' rrl postope k-j e
---FI:, cla FI-il-I~ kte ,e-lk l~e- d elilJe reje strokovno znanje rned.sarnlrn.razvojnun.dklorn .-lte-r,ativen-::-Projekt razvijarrro rra pOldtagi revlzf

Gl a-n-i=-e Kip e
ID- ~ rojektn lvodja

v

-.- -eLllg ovorerr za R re-d 0-1 zde Ika z-o b-Ilj ublj e rrlm iaj (dogovorjenlim~l) I~stnostml~, V preplvUjenern La-s-ovn'em OkVITOIIn znotraj predvldenelga-flnal~cne--gaokvlra .- Irna pregl-ed nad poslovnlml uclnkl raZ)Jo]neg-8IP fOG,ecSQI.- M-ora-Ibitf,orga-niizir,an, se-mora-znati osredotocrtt 'inmora d e~1 ti no 0 $ nov rposa rnez ni hi zak tj-u nth ova rfal~og 0- Rr-oje,ktni obJik~\tatec---.€) d ~re'fle~re n Z'a-struktu re vse b:~:fll iii::g led=- in=-e-e(~ Utek ( 1-00a-n d fee IIJ-i fun ke ion a-II-IM till' 0 ra-b-Iniske g-ak n est vmesnlka -V.
1

ce

Gl a-n-i=-e Kip e
-D-S~p-ecfalis-t Zlc-\tseb iflre.• Nat-aRGrlO pozna podrocje Nekaten projelRfi so o,Clviisnii-oavseb'in, Ri jrh -d ostia v ijQI st r-:anke

v

-D-Pi-sCI
.- Ustva rijo-ortgltn-a-I nTitekst p rojekta .- ~ a-g'01:ev ij-e'--ral9~1:ev POI- Fa z-l-il€ fl i h-tekstl h-kot Jea-FA npr_..·_;_J}~9j ektna dokum e:n_ta-t:~~la - 0 dbe,- .2: asl 0 nt -t~l'-og ·v._S'_p-OJm oCJO• -Upl0r,~rblJiOi-J~, ~e'-Je'plsec podkovan -z:znanjern n "1'5'..•.::.11 n" ]'":=.1 \ te_II~IFl._"I_~'-n'" e- m" '. D''=IIC9;~1 n' _'.' -,. 'hi 2,. UI
I
~',,,~ .~~ __ ._.~~~~ I,

----

----

\..i;~ - '_ -_.

1_

..

I:~

-

--s(2)eE:iaristi za vseblne
-6 p ri p ravo Posarne znih elementov rnultirnedljske eplikacije
.- Specla list z,a §refiko IJ~Umet FIil-ki, kl c bv~la<,d ajoo 1;,<11 i kova FlI,j ez uporabo dtqttalrurrn orodtj in tehnoloqtj .- Speclallst z,a zvek g- Q-BV II-aa avd ioprodukc ilj<9-i-FJ-e-bv-la<,EJ a d delovanje zvocneg-a studta ----0- Obvlada EJigita-lnaI9re,dja za kreiranje in
I

z:a d 10 Ize-In iza

-----

ur~~~ezvoka

_

--s(2)eE:iaristi za vseblne
.S pee ra Hst :z,al- imec ij0a-n
g -Ra z 61 me prln 'el-J3 e:KO,-FR IF>ezi c ije-ln barv

o

,Zn,2l1isafil r

El-fta Z IJ m eprt ncipe inel erne nteq 'i ban]a ins l zna .za rnls 11tia kclj ske, se kvence EI Zna uporabljatt raeurralrrlska antrrracijska orodja .In. tehn ike,
__ ----=.=-I

Vldeo Slpech:IBst EI-=Poz-na~ffl~mslk£:tehnH(e;te'hnlIKe plsanjarzvnka in dig Italne.v ld eO_PJ:a d ukc ije.I n u reJaJJj a-

--s(2)eE:iaristi za vseblne
11- Pro~g me r ra

O-Od-govoren za racunalntsko kodo; ki~zdlruzip osa me ZJl e m-u-~i-rn-e'dl-ijs-Ike-v:s'e-b i-r:le ir:1 t -z,ag~tavtja-tunkc'iolnatn,ost~~lroduKtal

• ,S,peai'alistza prtdobtvanje vsebtn D-Poz-n-avireza I;l riido bi va nje zescttem hvseb inl
----in nactne aa prldoblvanje dovohenjza uporabo teh vsebtn ---D Vz-p~9$t;a"'ti-u~s~re.z,·I1_e" $·_p_o-.ra'Zlfm~e'-s ka te rirnl za:s,c-iti. kreatlvno dele. r-a~zvijah:levp~r-bjekta----

_R_.~a_IZ_V_Q_~_·_il_~_a_".c_r_t _ ~ _
_[J

~

-T~riosnovne naloqe P --O.efrnJCija-0 Ob I~ kovanje D .Produ kc-ilj~a-

o .lridlkator] e- Inep redka m na g-r:iI-d e s e
Porcella o.projektu (Delrvera'ij/es)~ se med lzd ellavo -~rfO j ekta ~les a n 81 rocnlku i-Ij' EI PIcrcitn~a-d~ii'a m i~k~a~j~e n ob~it;a,in 10 ve za n la n ,a

o

-_fMite-sro_nes)

deflrilre ·ZcL sak posamezenkorak v

oorodla

-0- -9 ef-i-nieij ra- ei-Ijev in-111 a-nile-n-a -p rejekta .-Cem u-na1- a~Iikacijaslufl
~v

Kaj_naj_(llose,zemo z, aplikacl}o -0- Id en tif clr arrro D~JYOrab n i-ke
.- K~o
DO'-U perablj Cl-I-p rojekt

-O-D'Q Ioclmovloqo rnu Iti m-edi,3 e v proj e ktu • ~rednost~ multim_e~dij_e_f-ki ,omo~go,cajoaOSegl) ctlja..
____

.- Z a hteva n e' m u Iiti med~ijs e lemente; ke .- OrbJikQ i'-nt.er-aktiv~osti._ MletodrQ dlstrtbuclje in oceno cene

---1(1UCAi 8-0 ku rn e Rti -p-rve ga-k,o-ra-~a j
-6 -P~re-lll-ii-ml-i-n i-p-red-II-o-g arn
II -Kr,Cite
6]-

K-O IPi:5, p re d Ialga n ea Phkac iJe B-P re je KtR l-e i-Ij
C·iI j r:l O-P, u b I-ik,QI O-O~is multiilmled-iljsKin qradlv D- Tl Pe mne C i n-uporab e lnter,o-k'ti vno sti1:1- -Prel lrnlnarno 9-Ge IFlO GS R'e

Roq osto vse b uje.d iagJl:a p ote k-a 00-.

O-Preprolst ,oia,gralml S kvadratkl s kratklml -----OISlisivseb'iFle --------------

Frill :Il.liippo Lli,p:il Cu:n:!I{,'\!!t..

<.... .... Etc. >

-KI j UCA i 8-0 ku rn e nt i -p-rve ga-k,o-ra-k,a
-0- S, ce rrarij
.- Nlz sktcclavnth zaslorrov .--Grob,e rlsbe FF1l;J-IEj-medi~sk-ih -elementev-:fo,t,o_gJrafiJe/~ ani'macij~,vijde,o posnetki .- J d Ierri tifi ca rn i n ,av ig-a-c-ijs-k-~- ri pom Qlc;k i p

kot

50-

.-

Y l3'O-Fa nlza b D -D~o~g-ov nje a r:ja

0

O-DogovarjanJe 0

_~.a_zvoJn~ekipo

d efi-F~lc'ijj-1P ektaz n aroc Il'i korn.. ro] projektnlh cHJinin zahtevah z

-

~"""'~z'~c-r:c,v-Ih&'
~-

_,'

-

.

._

_. - . '.-. -I .' . - -,
._ ,
r-

_.

",-:I

-_

= ,-'.

_~.'

~'. '. .:.. ' , " S-';lG-- :::. ', __ -'.;1 "'
,~' _ -

e"na _·c- ~-I·-r· =
-'
::j ~ '.

,'

.'

-

-

II ~I't\m~~ -Q,~,

tf~h- - - .

I

---1(1UCAi 8-0 ku rn e Rti -p-rve ga-k,o-ra-~a j
-=1:I_5_p=ec i' flkacij afunk clonalnostt
1

II eo~d[ob,eo-"o_pis lementov e

ln.nbnasanja

rnultlmedjjskeqa projekta • UsrLova za podrobno poqodbo __.Jzvedbl o
O-Ralzvija tctrn narotntk razu rnejo, kajjebno -ol~JII1-IJ-b-1 e'R-O j ----bl--Pr=etokel -ob m{)re9i~tR-isprernernbi :5peclf1i Ralclij-

Druqi kora R:-091 i kovanje
-0- -N-a-m-e n je -i z d-el a-Van-e-po-pioll f1-e~g-a-de-I tJj o-eeg-a -m:Qd,el-,a projekta --prototip-a
.;-'1sebuje'
B -P-rvev-elF-zij Ie rnul t lmed 'ij sk lh-e leme ntov o UporaJbnl.skil vmesnik 8 -E-II ementi sa zd ruzenl v pretettp

-D-KFe'i-ra-IAj e FA ultl m edlj 5 k-i ~I- §I-Fa dlv • ; Z.a~hte~va·nanultlmedijska.qradlva ~so --r
-_
.

----

-i'-dent'~flf:j'r;a':n:a-in-zatlelez:en.a v ';seznian1u~vs;e~'in • Prep~[Q'd:~tkc~iJa·,t prQ(fuk·cija. ln ~1Q_stprQd-,ul~c:i.ril C3'r,8d'iv
I

-ObJlkov- a-I:] }e-u po lCab~ keg a vrnesruka
-D--tJ po rab n iskiv rrresn ikde f rri raup o-ra b rti 5 ko
-tz~k-tlsnjlo-vsebi-n- na zaslonu -D-C Hj-j-e ~v kllj-tI e itev~ U-I~ r-a-lb-f1-i-ka 0
1

is

.-

----

MI-(lf8lpod r:Jii Fs-ii projekte e i Ij-e- i'-A se uj eff1 at t-S pricalfov'anji in s sposobnostmi upcrabnlkov .- MI-o-rarvz ostav it lu st rezerrn tvoko m un tkaclje I kt p je dolo n-s-sti lorn -1:r:UJ 1 edi js kih- korn pon en t- in ti-m

kontrol

ce

--

-ObJlkov- a-I:] }e-u po lCab~ keg a vrnesruka
-0- -L-astnostl tlp1ora-b-nis k,e-gtJ \rm-e5 i-k~ ~ f1
.- IntuitiivelA0-0 po ra b n il(i-g eta I< oj- ra ,Z:IUI m eJ_o B -bJ perebe Z M a fl-i1-h ln-uvelja v ije nl h-n a € in evna'vig,21lcrje

is

.1-

ze-

KO-IPlI_'S lste

nten
lokaclja

O-Kbnsistentno ozadje in konststentna -k-or-lr-oll nih e lem e,n tOllt

.- Predvldljlv
_____

ni zanes]Jirv
_

bJ -Rszultatl sorodnlh akclj na] bode sorodnl D_. Rezultati isfih akc],J-=-naj Dodo lstl

Pri m er-ti pcrabniskeqa vrnesni ka

,

i

i i

Prototlp-=1:I_rsJ_e'dukfYO c~a] ~d j QC~ m 0 d el KOD C]1£_'· [ elu ap IIKa c:ije [] N-a me nprototip a
1

___
II

--

I ~at>jl.alj[to-. izd e lanv.apll k.ac ijr,~ kereri. ~5~oelan izd "0-11=1c.ln-i p rod uJ{~t-------

• F~i na-d ef n ic·ij'a prod tI-lkta .- Testirenje pred laqa nih-ftJl-n kcl o-In a-Ino"s-ti .~Vo-dit,o z-a nadaljnje dele projekte e-klp'e_' __

Prototlp-0- l,B testi ra f1j-,e-pt~od-tJ-lk'ta.-1=9 st iranj e -lIS)raja kta
'Tesfi'ranje run kcronatrtosttpredvrdenrh med ko r GI-k-cu+l-d-sfl-n h:-~Ji -~-n-o-b-~i' k,Q v-a n3~ae • -'Testi'ranje, ce se produ Rt ,olJn8iSa,~Ror]e brio p red v ldeno .'-~Testiralnje navlqaclje po produktu .-2:8-F>rl elo~6-iva-191-e iflt:efFi ih tn Ziti FI8l1j ~-h Fe,ii z i'jsk ii-h poroc-ill-p,rojeRta --•

----

--

-0- -5rltJz,i klot-vod i-io-na-da-I,j-njem Ij-de-II tJ-ZB -oJolko-lnICs r:1j,e p-rojektsl------------

Prnnier -'P':"[l: -D:··~~··~~I~' oa 1L!u_L -fL..----'1' . - f_. ~~_'-"


Com." Wh,ll!iri'ftrl ,~ :I\!i!!,e!i!t "'"f'i,i' 't.~~I,y~ 'l'Iow! :Ii W,~t:!l !!II bl!!l!!Iy wbell1i 'i1nl!!' _l;i!liIU;lr died _iii iIi!,thair dl£d' :and leJt rlle I:!TIlbli! stireet:. I
I stal'lolcd IImI!lF,Il'" ,G'od IiIn,iJ.Vh;: liiow, a YlNllf rIlII!'two

€In ~IQI·!!ikI~!I.ml!loliI·il(i!!lril'r~9S, ~ll'l!Id!;i!I~I('1l!!1hIil:C~

~ruH
My"

:l!1!f!c! !TiIi!!tb'15~.

Clng 'J1!i!'Iilti!v::ltV'
'I!!~'

!i!!'aIY, I W:lli~1!.
Dlnl2! hilrn;[I.,

~W~O!iI~

!li"'~ngl'~~;p~
,dQ!o!'!!illt!!1iII

1f~!.<Ir !i1>~,t.

iI'i~~wJi1I>d
![lId

m~~p'

"i;lg! '~~,"I

,,Aurnf. Ill:ae~t;m~;a IDm:!>5l!!Jd Im~ w[1th,

<i'ts'~I'IQrww~sll
fI,y '~~ ~tl"!!ll!!l~;;t W'!iJ'Uel :::;~g,g

sll::!ruI:DrliS i

11:

I!n~,'W)

IiIrul!::!IQ i!!.lQ!l!j 'ttii!!:> W~!I '!iliY'i!:IF'tli!lI: '!P!.IIIfI;~!'!I~gmy f!~

In:r,~MC\r
~!,:,~,

~lrlfl; '1:otitlc ¢IOi1iIle'l"tt. '$11>( 'IM!;II!'!!!i!I, !t!!,~~~~!'J.ili~ !ilfuq.1fu fUn.Il' :II~d

!'!iI!!:l!IJ\'I1!; '[!lf3,

':$00, 'lbIJ!V~VDIlII;I~~ minlfi!lld/

iI''td::rii!ith~1''

W!',ljlI!itilil IilI$oW,h mOi.J:tiiJ .. 'tw:"iI:5 "'t:~cdllJ!;iTI."t~m:Il"~' 'T'~'r!i1:I:!~:t'~l!I'ri!: ''ii'ti:'"'" m!~"[!ib!~ ~(ijlji!l'" WU~f '!,.!'~UI !:'!l:!'!i01!!'lCle' , , • D~r I!1!lJ!1:h:r.!'!" ,fir b!'eil!dj'thoUJgi"tl~
6~ n)!I' :i'I~'~!!I'III~~ ~i~i', thll1l' ,""i!ld~;i) m.OI'lI! olf !n~'I!!. B
1; lin,dlifeli!!!!!;iiilli;e.~e w(lIild~ :!its PD'j!lI!ilc',

pn!ld~OIl" d gll\e$d~

"r;:r rn'I.

'!!hTlliI. i!lhli!!pl iIlIn IiIlb\!1'nif(in!il-:t161J;~"

'ii'iltrii~,~ 's!.!.:'," ~~: 'thC5"l:lr fPQ!ilWdC~!!$ !i-l1!!:J;fre ghrren~lielr
l'ie,pl~

!t))-aIU

~t ,eI9ht:

,g" 'j;,ri~d!!d

}'1ei!l'~' 01.:1.

Tretji -kO-Fa k: Produkcija
-D-P-re ostal i-ell :m-e'rrt i=p-rojekta izd el arritrr e
-i flte'9-i'il-i8 ni-val p I-i ka elje

-D-T,esti-ra-n,j e s -A-ros1cev
e-I mentovr e

p()

~eei-I-e> -tlielsei' h i-fl e'd-~ i fla~ve-

.L__\Lerzila-alfa :VsebuJe vedno multtmedljskth

----

.'

vien d-a-r-t 01 lve I~-k~o-h-ro-scle~vd VeF-zija beta ;:~Vsebule vse rnu ltlrned ljske efernente.inekaj hroscev ----ZJ e:jta'verz iJer (g:o]dmaster):'

----

bFez hl~os_c'ev'@:

-~'OJi}PIetna'

ap Iii-ka-c.ij-~

---------------

Tretji -kO-Fa k: Produkcija
-Q-I~d-,elav-a-Fl-a-vod-i'l, em ba I-al~,e-E:l-Sli ste mart iicn, 0 a rh iv i ra nj e_Q raj ektn i h m-al t-e rialov _,Arh iv i ra n e.d Mo'Ee ke II-a-b ra z.re:51 ij 0 SPIO re KO
l

rrred narocniklin razvijalci .-Mozn--e' so- revtzljeprojekta, -ki zahtevajo upor a 00-a rh iv ira nth date te~k
1

---

.- M-a-teri~a-I-e avtorskirn i_pravlca~mi-Ia h-koz tI~p,e~Fa-b+f19I·ev ri ~·odl~A,li' roje kti~hl----19 M~F>

-8 R-a zvoj rnult lrn ,ed ij-,s ki-h a p li kacij i-e

dlel,Q
v

-

5 k-u-p+n s ~o-

-.
-.

E: Ia-A ~-S-~U-F>n e 5 svojl m zn a Fli~ m i 11_'i k.u51'1j a'-m~i j' :z: -p okriv ajo posarrreznapo droc] a t kate n h

obvladovarue je potrebno za zaRIJLUcitev proj,eRta -P-re€e"5- tntereknven lnlteratlven je

=0 --=Z vod e nje.p roj ektapot rehu j ,emap ro] e ktn i a (9-1 a A
S'led enje proje ktnl m .nal o~g am po.casu 9r€l81-n=liziranv tri €J II~a";:IA=ek-eFCI ke: -0 D"e'fjn'icija ----g-G-i3~I-ikov~n1e, -0 Prcdukdja
___

-=.

IL

-------