You are on page 1of 58

-IP~r-nrarn -M-M-K I -IIet n ik 2~:g

-Mu ltimedijska -g radhra-

dr, Marko Meza rnerko. meza@ldos.fe.uni-llj.sli

g Ra-1c U IA-a-I iski sistem! A
• • S~~-ple G una li-n rra lk Stre,zni'k

o Racunallniske platforrne o K_emp_onent,e__stLoJne oprerne
---

.- -Useioni-raculnalnrR

.--Silstems~a enota

---

a-s rnrezje-

Perlferrre e:note

• -W'A N i-In ~N2 _

I~._. '.-~'_., 1_..'-I n~~1·r~S,v.···~:[~._::~·I· no~.·" =e···-~-"-1=1 I ~l-a:.·.-~·· ~r-t·a·-- ~ . .:~--I-=0; st-::. ~I-~... I -:cy.:·.··.~-IJ· -.

-

-

-

-

-

--

~-II:-l1tl~e'a~ ------~
- . '-0• -.-,.:-

J)-J9=r;eJlle~r-2i-Q-mn!e:rkl_j e' ~~fJ-.C~a~Ke: ~ifl_ ~-----z1~~~-~-"I~-t!"-a·~-g-m- ilseln e-,:-~~~-Z·<U--I~~~~~ ------_Lc~_'~~ DD~:sf:r~rC~lllr:la' ftir:fiQi~o bla~I~_BQS~_
~~~:J~~~J;__L, _:_- ;_~-_ -- - _-:_O~~- ;_ _ ~. -"- _~~ _
. '.
s:

g~{JFUZeR

na fje]~- trOjferl In _1)rogra mske s

--,==~J~Q-,:e-51@Jl~~e-

---lIr-c;=~,-~",::-·--'--~'--~=--' ,~J=I_~2IJ1J~eVcabrJJ ----e•

----·,~erertQS-------

1I1_1~fO~o-dl--

B S_ •. "_' ••

-.;..:_ ~ ..". . tJ:__ ::~< .
: ~ ',--

~-~-

_Di~-S~t~re-·~_:~zn-iJ~ .~St-r:-eze~-e.c: al4(ltab·lirk;ooo~'l ~ v-.'eiIIKfll ustanovatrr --l~'viJ1a~ vett~~e :~a~rz:~~,-~t~a~~~S~~K~~llj~~ l~~ -~ . .,-- -::~Om~~lIHU=~aC Ij~ e---

~z·:eJQK~OJ1Jp-d-ieJ~slnJD----p~ff).b-I rrrev e
--

.1J~J![j]aitr~j:s~~I)F:G~€~~~.:s~~=-t·a~-_c~ --,
-£.
J..: ....... ;." -,,". , ..... :' ~.-._ :: .••

- = -- ':;'[I-n~,'-:;-: ln :1'-. '-e' - F~~-a-' ,a- - - ~. , k -v-.
_r_ .... _·.' ...... ·-

[,

-'

17

••

----

D·Qsel9~rri~ta.ctl~-alltlll( ·.~:~qI~a ~~n: j J1Q: ~LrRQ-~~~pDJ:~~_ R9 rz~~OJj~c;I_ kj~-0.
. .

raj CS;:Urla-I~n -,za=razJu~u~ I·I€ e-A,a I~Q:~§le-

-----4 -

-=Ratunall'l iSke p La tfo rrn e
-6 P~I-a rrna je kombi n acij la-s-t rain e-o-p-r-e etfo m i-n operacljskeqe .sistema
.-1::in U-X , W~-i-f1rd-O w-s/ PE: JJ Ietform a II-M a Ci-l9tOSI~ ~I etfo rm la- Mla-e 8S -IPflw-e-fP-€ I-f1~ie 1l 1

x86

=0 Zd
--

p 1atforrnami. ._ApITk:_Cl lja-la h ko.tece. n a raz ITcn i-hpJa'tfo rm a--l1c
[u

z IJivo strned
-

DA,d·i o ,~e,_.~,~lUa",'~ __.obeAc rob..'t,'r DJ7a'v'a-

IIWWW

tlplcno zdruzljlv rned -p-Iatfe-rm'-ami
,

--s t-FGj-n a
-=D__r:J~ tJ

0(3 Fe rna

-~-RA-M -I:j -P~re p 10 m nil-In 'i k d

-D Os n ovn a p 1-0 -8 -RIB irit:v~le: na-rnesta

z:~s

sea

-=O=Djsk

-

-

-t t -I s-~----:e.·---m·:c·-.··S··~·~_.Q_...,·.~.-rr-A- --a···::=~·_:~~--e· I__;I.~V~. _.5 . _~
;_..I_~

i"._-.
p' __ ~_~-

~~- -_
-

--

-

-_

-_

._~-~

.

-_-

.

~-.- -I' --.---~. c-(Jn' ---~j e' "'~Q'-m'" -' e' ·-t----~- ~.. DV: S e-···l!j·----·~-"-k··-~---·...-~- ,,-0' R~'-- rI'-B'- ~- a '~e- e --t- r'....-' sk.- 0>- ,-'
~I

···.··!·-·~

""':' ,:
-. _.. -

, - -. " __. -==== ,_. .,_. ,

y-

.

-.

"

-

"

~-

,

,...._;

-

~

I

-. - ~-:::--~.
_"

--

,

_' .-'
-

-

"

,,_. -

~~~F!O~€:~~5_Jr~aj~J~ ~-I' -=5~~~~r~]:lJ:~Sr\l~et)~lte-=~ poe ~i3~t: .~~~~V~
'ri .' Ii·

-

-. ---

~-

.--.

"_'. ---_ji'_

"'_I'~:..

'_

-

--

!-

.....::,

'~",:

."-,

'~'..'"

-

--

---.-----

-

,J

'_.

~,-._-~- .
-'

---

_. -

"-_ -.
._

-.

._-::-:--,"' ~-,
--'

:;=
,

..,.

.

'I

_.'""'"

-.

r

-:--:-:

-

-

--~----

"_-

fh'

III'

,;,

d .:k
,.'.-

-~,

I""~. ~,.. .

"";;_

.

,-

-II-n~r:';~.·,c'·e··.- ~f"-' .. ::.Y s _- _ ~_I_"r~~~ _
_!~ ' - __

===-11-

~~a-,zi~rr'lj~i ve~-

~ez~~-__
"
.

~1I--~O~SJ1_'g_-v7~~a-llJJ;Q~C~ij __
11-

ClLsl( -----

DSest'ellvlj-8f1 iz-I-Qgike iz milijonov -t~al-r:Iz isto 8-eN I Iki 'izvajajo p-r:o-g-r:a-mske -ii-rl Sl-tr- u kcije 'i n ob Q-8 lujejopo datke OS klop i_p rocesorja 1I-=I(OJn-trol enota na
--II~. Aritm ~to-giC~ a en-o-ta-------eticr:la II Reg is'tr-'i --II-P~re·d ~l!em~nill~AiK ------------

~-

~D-f):b-d:eJ'a\ta-~o~d a~t~G\l s~e: - tzvaj~a v= e t~lih v -D~St~ftj-e-==kCJr:~~:[il ~-[~t~:ft;LlII

II

N~aJeij
.I,- U ... ..
-_>_

e
p
U

~_

-11__~,£.3:1:,,:n··d.~ ':iil~r~-a.·.: --_ bi~~Alu_.._

Lastnosti prccesorjev
=0 8[itrost.u re _-ICljtro,~st5 katero C~U-Ilzvaja lnstrukcije II ~te-rim 0 lJ_ rn e qahert z iJ~{ M H z>-a Ugj g-ah ertzih (3 H-:Z)
-IE] V-e:I iko st
v

-rre sede

I

ctklu ----11-6,4, -bi~tn-i rocesor obdela 1~)r6da-t-ke-bttreje p ---kQt ~"2. bttntprocesor ----------

---

--S-te_viLQ bitov.. ki_jjh~C~E!lJ ,o,b~eJ'ujlev_enem

Lastnosti prccesorjev
-=DSi'[i_Davodtla
IISJ rlna podatknvnepotl.ckl
v

prenasa _plld atkem instrukclj e proceso rj u

v

-

11-6,4, -b itn Q~vQJd -IP ran ,as-a-ve-c-IP-od atlko,v~ i-l-o, -kat 3,2:_t)'itno, vodno
--

-IGI-(;evovo denje (pip e I-i-A-i n-,g )-=-=N ac iF1 ze (30 sp eseve A j e-Ih-i=ffest=i izvajan] a
-

-

-

---

s-hkratn 'i-FA -i zvaja njern-vec ukasov-na---G:i-kel-

Lastnosti prccesorjev
-=D_R-IS-C
IIIRed-uced .Jnstructlon

Set Corn pute r

-ElE:ISC
---C:omplex-In:stru'c"tion Set Computer

=0 'lJ_le-cj e a~e-rn proce 5,10 r i ---II-Na tstemerpu vec procesorjev.kt hkret! --i'zvaJ aJ 0-' instrukclje

\l-eCprocesnrska .obdelava
-=D-~e~c_p cesor] ey '[IQ
II_G La vn i C lie U ,-g ra ftc D l.ko proc es~o r -BVeejed-e-rni f)-Foceserjt---l[lve' ali vee procescrsklh je,de'rlnanist,emr
CII-Pti
v.

---

_-=!D!lz!oplor:e~d 110_p rocesi ranje -nOve~z-Ollal-nl,i -v1e-c p ro-ces~oJ~i e ev,-Ki

_
_

slmu If:an 0 obd etuj~e1D-lsJ~~olnaJ Qllg, a

.Prirnarni sporntn
EJ cl-ektr1ons-ko-sh-ra-n-i-lo- podatkov.rdo kateri h ne-I~OrSfed AIO -d0 sto pa-C P-U E3 R-a-lfI-d-om-Aeeerss M e-m-e-fYi RAM).-5 tlfs-Flj-e-fl 'i 13 eJ atk i o pe rae ij ske Cd s+s~t:e-fA-a- -~ I tkae iJ i-FI e a a uporablrillkovih trenutno procestranth podatkov ttetcr rnertrrro ~glg,ab-ajtrh .-I-ECJr-e1dkl f) pl rn ()-M apaj a-Flj-e se: peld at kl ne-C)-n-rEu9 i'j-e-

---

EI R eal-d @n-IY' M=,e morv C R€lcM ).-Peel-a~tki stalno -na vohc.Vsebuje

---

-eSnIGV~Fle

5e izvedejo obvlR:!opu racunatntka (bootsekvenca)

rutine,

ki

--

-6 Ze 10 hi ter 5 pornin> name n -op't'i rn 'iLEI c~iJ l-h-i-tm~5t~i 110 va njB a -d-e .-i3-ra 5''ti' erA e-z m ,e F1j-Sra-ea 5 d (Jrste-pal-d e
.pod at kov.

-D Lev e 1-1- --f-» ri-m-8 rn i p r1e-d po ml-n iI ni k -ol:itcajnJo~ cllPU procesorja na -Ig be-ve-I~2predeorn A iln i k m~eGl PbJ i'~A--C
R.Arv1= -Ig Razl~i-Gfle-kal~~a-c'i'tete ---------

-OSJl O\lJl a

-p Ios,Caki.povezuje

-=D_EJE~Kt_r:O_lJsJ{O vezje,

osnovne enote CIS k FS i za-do 13 F9--p~O utj eE
• -€P~U • RAM ., Razslritve rrlh mest .,-Vi al-e 0 -k,a rtn:

----

-----------

___

.~~1-Dpretvornlkov
.,-I7<J vrnesn i I(Oll-

_

--D~rlkltip- z~Jt!:atijrhi!il~ot~
I.

-.KtnnliJi1J KaclJ~~s=-r5e.titf~rjrli:ml-gl1l)-tarmi o t~heikaablla_zHCif;1U~~_:y-m~e'S_-JlJb:;a:\fc-

~---I.

--~€;SI_

\li_Eh!fO- ---------------

~---

• -~~va1k.
~. -WIFi
.... '

• -USB= ._" lEE 1:;-1a~4={~f:i~r:eW~~rE!)-EtJte:rlf:i1et ;BIQretQ~o"fh
-------------

-

"

--I.

-.-Mdcfem
-I.

----

---. -Clt"ale-i k:o'ltk~'

-

L

r-

~~I_'

~_~~~~

'I___"

"~lia L~PfIIlrra
!31D1 ~100e1J)

~h~J
Pc>Ji

flrewlii'

US8~~

\IfM.
iil'SWi

r~<,ctphQ~

_

- -,', -,'B.' _'.,' '"-5 @[
,'-;_ ',.c'

-,-'.--

','~' ,.

~ -I-E'

1'I III --' -e'"
I "

-', ",-.-"''-.

.'

W· I-E'
... ' -, -~I
"J

-e-.'

""

-~-IP-I-u-~ErFl~~l::~P=1 Vl a~f
--==Fr'=1~-~~,,=-eJ]~eJJ~ e=:v-e-c
-.-v I ' .• __ ' .. '--~ .. -

'~ee ~fi-me~r=@l-~i~~-i=• .". ',,... ,.,.,'

-t~-;_· - ~ ~- -.~, -rl_a~PJ~a¥ ~~2II=S¥ -cJ_I~aJ~O ~~=I~€J~d~~-~~€) -Im-a--=~G i=n-N1~a-e=pla tFg-~m-a~A=_fiBDfs_wa~~tfew~ectffi _gJfhrreOOlXL ~N--aflatoo=je n-~PeTnt) l:;?; _pgJ~
....

Periferne enote
-=D_ 1/-0 -~ Sh ra-r-113'-€lVa-~~-@ p0 datko v
-I:j

Ostalo

-6 Po d a t k i shranj e'n iit udipo 0 dklo P OIna paja nJ8 -6 P-red n-o i' p re-d-s hranjeva njernv IRA-1M Sit
1

l.

---.

Plod atk i _PIO odk) 0 l~rD n a pa] an,j a n e odt de] 0 v racunalniska rJ_t@besa • Raz,si-rl~i-v P r-'er:1QI,Ser:1 -------------_II-R'Qce nl
II
I l l

--lid ~la~gl-lnetnQ, QLp~tIG-nO rlash ------I

_D-S~h_[a evanje.p 0 d~a 'l:lj tkov rned urejanjem []---¥a-Fn-els-tn~e-. koplje- Trdi disk - Disketa ~oel-atkev~n-a-f>UkaE~ Prenosni EJ- D-i's-t-rtb-tl-c-ij~a- CD
--D-P-rSIlI-aSelR-_ll.de J
~v~ • ------11

disk

DVD

El-A-rh ivlranje

Flash disk - Magne1ni trak

-0 B ltl-so-s A Fanjen lv 0 b,~1 lki-ra 2-llc:A0 narnaqnetenih godrocij dtska/traku -0 D'isk'il~s[etrdl ellmehki • Po-d atkl.sh ra nje nl.na na 51O\LlljivJ h steza h to
.5teza -O-Trak
---.

sektorjl R

• S-elkto-rje.rezrezana
1::1 n,e-B re~n

steza..

------=

.Skenir:anJe • Blo~ki

.Tar

-------------------

-=. ~r=a-I~G=~1-sa-11~-gl=a~ef
~=I-~i~€-

-=11 M=ote:r=-\t-r=ti=I3-II~s\~~e~

5 (g-=p~e-mi=kaj-~ _~C-~-Cl~~F-$-tr=1~il_ Fl:e-~=-

__

-. ~O-9a~tk=i=rnlaQ-ID=e~~ stra vv '-~~_o!s:cI

_

t.astrrostl trdih dtskov
-=D-~e~kost Ii'
i-=

I Terabajti HI-j t ros t €I-aS~t(313 a
IIGjga bajtl

• Mlll skund e, potre bn ei-d-a-g lave n aj d ejc

~a-E:e'tek

fF) 9
1

de tkev

R al-p lie

5<Sa-J- f9 t

I1AS1-

-6 HItrost -g-r'enosa l

podatkov

_

IIFPod~at-Ki~. RttM (~1 btsl) G

-11d-l~D ArT-A, SArlr-A~1 E, s-c:sr, SAS, f=:C----

-=D_P red nost i'
II Vellka
II

kapaclteta H i-t-e r:' -dJostop.d opo d a-tko-v
Cena na gigabajlt na magnetnem
mediju 2010 .015 centa

II Ek0ROm-li'c~RIO-

---

-~-I-z~z i lv

---------------

.-Om-e'jena

trajnost

2011 fe 0.005
centa

___

II_P-re'pI[Ost~OI poskod o\laf'i=-------

_Ocp t I C frll-lm-eJ .~I,~ I
il

V

!!I'

dllll!!l'

-=D=Conp act D is_c-C C-O') za z arne n ja V_Q r vlnllnlh plos1c_CZ,goslce'nl<a ::)II. GJ a 5.6 a.perm a n entn a shra nje rla--v
II 7- 4- rlli-r:1

~ tEr-

ut d i-g-i ta 11-111 € 9 I-asb e

-D-LaSe-f' -'_l(oher-ertt~n~a~s~,l"et-lotJa-

~1:r~6 o~c;f1"~:~e: _13'Q:\CrSi-ne'-se::I:U:e&ft_Q~tI~~, ~Cla_blJ!e:v_
~tato:det:eLkt~err-1- u~1~.;;:-n~J·~-a---~m---,11'
- - - -t'1;-I:__I_-I,c.

~=D- ~QVIrSiR:s kSf-~Joti~sJfa-n~a~z-l-tJJk'-FlJa=r-A=i-i~rn~IA:e-jaJs, _

---

I.

-.-

- _,

~t"u~Rr[je __ !ftre~_r-clEfl:rs~~,~t1
_ -

D-B~t~f -~o~_II=yl(tl3j~e ne=ll.r~_rf~.e~ '-~ ---------

-=D_ ~~el'i kanostnta pndatkov
II Luknje O,83-}( O~I:_5 urn. II-P Q-d-a~t i-s-h-r:al-r-l] e n-i v n e p-re ki J-1~e n-i-S-p-i' rad-i-od k srea-is,c_a_d'Q reba.

-1:1 Trajri! zapis
----

1I-l:-tI knje so edtisnjenev materte+tn prekrlte

Llakem= .,-p oda t kl 59-9 boqateni ~ red undantntm] ----p-odaJtK-i za zaznavo.r odpravo.. napak ----

--

-~=-Pl~rdat kl~s-e-s~-a::IEli n i~v=~-I-r=B
.~S~lett l= ---=~-a-s laY!i-a-l1~ I~rflid~al Yl_e' t~~e
-.~EJ~vi e rj
i

-=.~

-=0

i§tEl3te¥

~-s- -If~ifirF'{Lv-I)-r:le~d O sta~la

-SE ~'t(J[,~ftle~h~J ,2fM::S-

f2]iJ=- -~®-sa:me~~I:iES-e-Elm:e:~~~~a-elg-

___

.-2:9

-C~D .forrrra t i
-=D_Fi z ilcn e' -cI lm en z ijeli 120 .rnm
1 1

1_15 rnm ~ koja dieb eli 1,~2 rn u m

i-=

GD--~[)A-fl)ig i'tad A u dro-form at] ~

-D-cC:D,-, ROM- -f_R1eadl-On Iy_fQrmat)~
-1:1 C D~R-'fReeelIFe a-13-II-e fa rm a-t) ~CCl--'RW~ (Re~W'rita[5Ie format),
II

~
~-

taserska O_L:...:.:__:_~_~_~-·::_IS~
-

'D-t..·Jf~t or _ -I~Y:I -v·
V:·

a-,,: -~=e'~-;-n,~'~ . ·I-I?::·a;.:._~r-A'A ·-=d· I;I.JI ;...:.~~~~_ D:S¥~tlQJig -s=a Qif;l~iJa1// f(jtn(lje~taJ<-tz(lt.-~~:_·-~V~_.
.g- ...

1

.:;~t_~

~_"'".' ~-'~_" "_-

~I~

'\::-1=0:"-··

¥··l··:_c:_:::_JJ_

--1-1'-1 ~--

:\i~~~I~I~ ~ --=~ _e:;t~ :"·:-I:.~~ -~ ~

---

-----_

_.-ICIC\l- ~ -a0.M5:taf~)t·_Li.Jn:ea~r= elo:G Jr:ty-_ V _. :C~'V---ORsta:nt:A-rl-gtJ IJa:r:¥etcjcftf'~ €
f

I
-

'OptlcallDli5c

-_.

-

D\l o-n igita I ve r:sa{i e ~Dsc i
-El5~i' stern -zal-0-ptte no

podatkov

--

5 h ranjeva

-

flje-

-na-pa-k-lid ReZlll~tal~t -----------------

• KraJsa valovna dolzina - natancnejsa -Iasers kasvet leba • Ve'lcs lojn i II Izboljsan ststern zazrrave t odprave
II-Ve'c podatkovZ dIsk D-C r,)-::-7Elf)M B- ------------D DN'IJ:: 17G6

D_f4=ata_aC:-rte~:sJ l{l-sel"vl[1j rna_nj:s:e ~ter~ajJe
.nvn e=i~~O-=1J D',:~a3 Lfolg]e-to-l(:.Qj·e~ CD _I;I --=~JI- :-.~.ID---·:]~\~;~.-;-Ir.-~ _'_'..~- - "'~~"7~c~-~-~.~-~o-·~ -i).cl -E,:O-l~!1 -l\. -" ,e---~ u;-. ,.~.~[~-o~ L~I"..-,
~!:I _.~-~.. U-l .
.

----_

I . ~~

'[E-!
-

:~v::-~ , . _

.

.

~I~

.

a.--. -I

,!:~y-

--0¥ec-~Ja-strt0S_flf.a:R':ev~nje~....
~
-

~,;J,.
_,
_'

~

II 9'.''.
_ - -e

,•• _"

'V··.-·· ~

·a.- . ":=8.' ~·.~I-Q - -n-;' -.]-'::.a".·-.· ~
. .-_. _.-

.

'.',

'.

'! -

C'.' ~ '"',._

~

~-

_,'

.

~-..
"

_'

a-·s··~-t:~'"·a-(1-"
".

__

I __
'

.~.

,..:,;_

-:',

I

._.',.

~._

-

__

II-Vs7"al<' sIQj~4l-¥·GB-·· :0' - ~./ ----1.1. II - ':/-1 d~a'-,-'-": -2" 1.=-I·--~r··-ll y__-.~~ __ ' I. •
111-_

_

l~;~""'- La~srja
l'!'Ii~~

-

Vahovna dQltina
-

-

CD

== 780 hm

IDV0 ;;;:; 6§Q

nm nm -

--.-.-~~. .1~tF."_::-_~~- ~ ~a··~-1" ~IE--~~-' ...···' ?' .•

-----

BhJ",,ray-= :405

-=D_ D~VD-·fo rrn att
II rrV'D-R ~'S~L/DL}_ :_Z~druzlj'iv z .pred V aj a Inlkovl rr en

or

vecloo,

-.-OXlD-RW-(5[l-aq- _= ~re~(1isJJjvl-z,d_ruzljlj\l z '\te-c"i no- predvaja lnrkov II~D-V~D R (,SLt~IJ-IL T )_1

II'CLVD- RAM II'DVD+RW-

..

,-.-

-0-0 pt it<n-i-mie1:l'iij-=-n-a-o Sn ovi rrrod re-g-a -Ia se-d-a
Kraj:sa vatovrra dolztna (,4fJ5n'mj -D-\leej eJ- -g ostota -pnodl a-t kov • • E<fl a- p last 2, =J6fB, ID-2-u ri lidD vi dea IDl-3 ur stanCiarane1ga vldea
----

-=0 Tre Ii EI tne za H B~i1:t eo irrS e IFl y-P-II ~,~S en 3 a tatl . I-Ig~re-

• Dl.: SfJ ~IB -----------

F-=I-as~l§-

Flas~
B-PLre-dn ost
i'

--ta-hk:-i Madol .- Nizka poraba -- Odporni na GI-

SS-I~a o sti' b
.-eeln~a ~a-llJa-,eteta i ~,vljen ska d Orb a i
-v

-=DZ~a m pa datko v. ,Zd_O ad a Ij_nJ_o 0 bid Ie:avo je I
Inl shranilo [] Kateqo Fij e• Tipkovnlce • Na-p-rav-eza kazanje ~m-lil-S'.. I.) ., Skener ., Lajem sllk:

----

___

._~ajem zvoka 2

_

-=D_Ti p~ROV_ol_ic~a
IITekst.in.ukazi
i-=

Kia zalne n a 13 rave
• Gra-ficn-i-vme-snik i-n klikza lzbiro
Ir-Iltt-A["r'V _LJ __ y til

S

___

____;;;

-OTouch screen -=DTr=aE-Ik-ea 11-DWII daljrnec

-8 G Fa-f-i,e n a- ta blrea--------------

____

DII~_I~_------------------

.D ·akerle~r=-:-·l:~-Je:m~te;~S·t2l-l-n~~ra na fi-k:e~£

$f~efl!Q~:G~ ~QO,~.U;tJ~~iN~r_m_-]~~~leme3rl;tQm~t:~D~
-

-·0 '3biliL.skene Ej~ev
.-

-

• ~NJ;a-m-j-z-n-i=·flatbed .D~-::-:~c~~~..
-

_ :~_0..c.rlL

--

• ~S--r:):f):dHaJ:an~lk·@ ~~

.-~EJla_51
r

---.

D=Ir.~ I -=- I~ -:~Va_=lt~eta:=SJ(etlLrEt_r:H~~it=• ProisttrFs:ka --ref~IJ:vost i
-eatV;_l~la.~9=l'l:bnJ:G..-------~

.- :BoJJe:r"fsKgj ----

-

-D-I::,oe~jv-o-st-tdl-p i}.i • Glle,d_e a upora bo matertafaTf :_l_\Le~likostf n 072 -- 9 (5 d~i za ~,~u~ a IR-iJrs k i za S-IJC;lr:l un 03 tJO dl]p-i-za-tii s-k-

D-6·arvna g IQ Q-i J=l a
.8
btt
• S,-ivi nsko s -I;l-Ii-t=-

en

---

-D-5-lka-II'ii-Fanje -=O-K~otekcije.,

• 24 bit .32-bjt

------------------

• -Sv-e-tl-o'stI ko ntrastn a po d-Iclgi-IP re-sea n41 _

-DO·.·.
-

__ ··C··.·•• ._1-

·.··~R-

II OCR proqramska

-.znakovi'rrj'rh_· pretvorl v AS-ClI-kode

oprema anallzlra.sllke..

od V ls na 0 dup 0 riablje ne proqrarnske .opreme, kvalitete -------.,.tJ_.'S karTe!g-. a 'toe K:sta.- -p-~a·>-~-~~lr_~_--.-..- o·-,t1pore -.. a.•, t\.. " - .-. ,.- -- "- " --,~ "- - P "·'I~ o-·rjezrku v -'~'\C-R_-sw
-EI 0
L

e R_kvalite ta
7

znakov

r= ~

]

~ f'-

-p-- .••
"_.

-

-- r

---

-

- '-

-0 z~aj~-m~1ikvre alne rrrca 5-10-D-P~rea nosti
• Ta ke j vld lrn E)-FeZ u-I a tt -. Ponovtrno fotoqraftranje

• Vtsoka kvallteta

O-\Jel ikost-detetek-qlede- na -IG(Jji'vlGS~la3'-ema _3,-r-2 M~rsto~p~oj_a -:zg-"Qs~ce~a_rlj_atca) =DJ~ ~e-IQ s u k Pre ko.u 5 B-, 'W iEL,=-clta Iec.ka rtlc 0-5-

~-~p~~tnite k~~lce~-------------------~-~WS--B' -------, D~P·~.e~p~~os~t(l 1cl~~e~~6lf1~"e' ~-~,., t ss p:Jua:l=f--l:~Q-v
--

-g~iCleQ--se~ rt:·al f1~EJ--$t~rr'a c~rg r1j:tJj-,e-~~av~~~r;aj~e:n~I .:dlSk/~m-a:~g~ne~t!1~i. Il.\lDlra~~,
---

o P£-EU'JO-SJlE51

ri;H~Ur=lal-nilt-p ooJ«J ~1r=e~W:i¥e1-

-',I!!'II' e·' '.. 'II:~, -:.~" .L;;-' ':/=7--

-11s:t~r'e~z·EJ_n-gJ~o-gt;a=e:rs~~oopremo

-=D_ NI~aC i0 zaj emasltke II 1 CI P za.zaj em _RG e.sn ke
II 3-c] pi za -IR G-i n-IB

-8 ~\1a-ll-i-tetB-e ptlke -=D_Zn=o_m_
---II

~O~pticn~li' I-dJgLta lni -----------

B St,a-12"iIizaclja 5,1ike_D~~ [0qra rnsk i na Cj_D 'i srre rna nj a

ZaJem zvoka
-6 Pretvo rb a-a na 10qneqa s-i9 rrala v -d lqita I n-e pedatke -6 Ai D-v racu na lrrik u II rv'_i' krofo n D-Z UI-In-a j i I .not r-,arl~ in
___ ._, ~a,zJh:ni predvajalntkrzvoka (tF', Ka-s-e-te,_, __

-. I!If=.

-~ :ra~ll-i-e -ea _~-EQ~t@lr'el~en~&-F.li=saa Flj:e
-=B-EJI=gEJ~IEa~I17f1~i k.sposehnim pisal OTfl r=ts-e- po :tEtB-=II-iti - -=ta-~-=I~i~a_~£)¥ffa--=luleLalin~te premtkanja =~ics~a -=i=f1-s=i=I=-a-s-~ate~{f I-a" -~e-r=a-=e-=Eri=K-~fte=s=lm~

-=D_ ~ [i' ka zeJ~ot' [edstav ijo piadatke na p uporaben nadn
l

II_-Z a-,sla 11
II

zvocnrkr

-=D 5-1 ika.na.zas lon u.iz posarne Z_IJ 'i I:L sllkovnlh elementov -_pikslov
.~ KvadJteta ]e_do~o(5ena,z,joclljivostjo,_baLrvno 9-110 b i-ne I • ~•

~ ·, ,-'., ,."," 'I-l!' 'a-r-e"" >-.- - - "'~.T . 'e' D~EI~t'r' ~fl-'[]-' ..kl .,.,' ~ S' k·' rll ra-·p-Q'··V'-',-, e
:_ I'

r.~
,

_.
ea,

~,

'-:.~5,", .'-'--_ -,
, , ." • __ "_

_-. -'.~ -',----,._.
'----_, . '_ ""'1'_"

.. ,... ~-. ~_-'
••

-,', .-:= .-, -.--.""",'. ',..

-~

,- "
.,

. -

-

~ - '_ . - _.- .-" 'V _ III _,c

,

-

~

,'~

"

.,',.

___,

.............

-

'_"

---

---.---

-."" ~

'_

-

--------

I

_,

~

I . _ _, _.

---__

"_

--.

.'

,.

'

_

'" ••

----... . I-neg" ----S··'
'

.

.

,;

,

..... __

'.

,_

,

_-.'_'

_.

---

,_

II~Eo.·storf]J .za~slo:nza]:l-.~R1G~B;--

.~M ,ErGlLb[alCig-a-

;CI~oo--pU:tu:'le-

~a~rka-

-ElZa-slan iz tekcd h krista I-o-v,-z-nl-a petostjo sprerninjarno polarizacijo posarneznih pi kSrl-QV -ElDve o-b-I-j-k i I::EB
-.-Plasiv F1a rnatrika (bl stab lln i-p lksli } -II A-kti~vn-a-matrike --TFT

EILodjlvost
---

zaslona - -rratiive

-.~Sprem+nja nje locljlvostl pri kaza +neostra sltka ----------------

E
I

!
"!!!11111111!!-_

.-

r-r-

--~'.'=--. -a::...~.· -R--··.· -. -. .
I "' _ __ .-

.._. C

,_

-

-',

,,--

.

-

I~ r' --=-

D-V-i~$·O~K :o-~tzra~st. ~ ~-ber!j-i\j:e fJ~n-·ev~R-i~ -na- ~s¥e:.t]~o:t~l iEI [\J-l~Ka. .~ora tla==-e-rl-e~~~i j~e~
----

~-=r1-p rn~:-'-:~~i:~'~ :sj~~=-e: IQ--=-I~~a~' ~ ~ _·.~.?-::i --~~~/_'UV .-.--_~~~.~-I:_:I-U~-.-.~U~. _:V~I.-_"""., -U-... -I~V:-

Ll_-~~J_z~~~_111tr-QJ5t_--~s:v:e~-_~~ev-~fI_-~[]_.i .. -~
-------~
-ii'-.

-D- ---_--,-~0~=[~e~- - -=-E-17---

",

D-velti](G-~ te:l1~n~GI-"Glg2~~-_ .
II' -EJ:eJ(~tr0fB~etieJ~l~
.

(

-

,~ ~
"'_ L_

.

-

~.

o ZVEle:n ik-ii- a I-i-slusa
IIO/A
-II AI ,I)
---

I-k'e-I[llri-k-Ij uce n-i--fl~a zvocno ka rtico racu na In i'-ka DCVezje 10 pra "IJ~a,4--D~aoq e:I

-1I-9 jaea-nje siqnala II-G ene lra Rj~e-d-i =i'ta=1 g a § ne slntetizato rje m
I

tVO

ka s=-

-6 Dve osnovni 'te-h n oloq 'ij-:iII Kontaktni, trskalna D Ma~~riefli D- Ma-r-jetic:~i-

glav,a se dotrkapaptrje

D Termalni III~B rezkonta kt ni; ti-ska lna_gtava- se pa ~i-rja

-ne dotlka

D_laser:skiD Brizgaln~ EI 5 ul~lb~1 e ijsk i HTIa

-O-B rizlg ad In-i • BIJ 813.11-8- jet, plezo
.Vrsfica_po vrstico, vtsoka Kvariteta • ~va-I'itet!a je odvisna od ID Lo~clj lvostl tlska ~ k161nl IE:!Kvall tete p a pilrj-a__

-0- S CI bltm al-e ljs k i -. f=Qtogr:Q~~H'e pnmerljlve
profes ie FJa-1n:1jA I a 6 6 racunalnlke
1

fa

s fQto,g~r-'ia~fiJa mite Fij ev~-lb~i1eaj=!f1ahke-brez e- I

-D~Cen;a
55 _

-=D_ La s=ers iRj
II Z a Ipletel vsebl 0 o.ce
II \tlsoka

le.stra 0 i.na e nkrat

locJji-v-o'st~6-00 dl-O-24--O-O-d-IPiII Kval-litete,n-bafvni-tis~k z uporabo-C ¥ M K

"tonerjev

-g M u It'i~FI;J-A-k,eijslk'i tiskaln ik
IITiskal

flfi=K, 5 ke ne r ,-'fe-to-~e-J3~ji' stroj I fax rrri

_-=.I=-Cena~

_

DPQ~ve~,!ovanjevsc racunalntkcv
• LAN -.W'.A.N-

DMode-m o E-Th @ r net
EJ~W!iFi D~BJ etoot h u

o Ra-clj-nall-n-i-ski-siste-m-i• Superracunallnlk

-D-Pe-riferrre enote
• Shranievanje pcdatkov..
._"!l bod ne, 1:1 aprave

'_IMloliDfra me
.-GsebFllllr,eH:::tHiro lMri k-

0- 5 lsternska e n-ota
.-CPtJ-. RAM

-O-Qmlrezja

-.

-:Iz-h odne-FH313 Farve

• Osn ovna plns!ca

__

D Komunikacija svetorn
.tJIS·B~
Fir@Wiln~ •

s

-----