You are on page 1of 33

~P~fiOJgam-M-IM Kl I Bt[1i k=---:2 : ~

M B I ti m e(~:Ii~ -gr-a (J we s ~-a

ar

II

Irvlfar 1(0

rvlrez a

m a Fl{O .meza @~I d1os-"fe-;:u fl i-1.11-.,-S·

___

-_. vaIJo-v'i~t am~l_litude, frekvenca

_

o ~rla~diti[O n-a-~p Feel u=K-ci~[aZ~O rI_ja-~1 ke
-IE]

I)-i=g~i'~ In j== ~ a
-.~Z,(~JFee r=l -II

TIT] ,I{,

Si ntet i' z lra nl

lEI Prednosti dlqltalneqazvoka
_D

\1ad'ila za upcrabo zvolEa v rnLul't~iffi~edi3i,2

TiI:ne

1

--

-Me fla~ns-Ka[e~ cftl kcJj~ -;lyoi<:e IJfO
-

_-

-D--MI e ha Q:ski-za,jl-,e-rn ,z;\lo~ka•

L\tocnI-vJarLQ,.v:i
Tr'esl'j'aji

~f0lijo ~ciilr--VDsel<v~rezevz,aFe·c;-l{i~p~red-sta·\tllj2l zvok

tresejodfatrecmc mfkrofona ----se pren~lsajo na iglo" -ki ·V alumtnljasto

-rvreba-m-sK .. rep~Qee "dja-I zvoka-El MI he A slte_~rLe~c;I aj e-z~e-l~a e vaje ---. PE'eJ±ti~laIEl~le rnedria Jf\lrteoje 9 ():nal!,_kG_1 sle'_~a --1
I l

-. •

fJcrtif~aKorfie8, ~i sledrvrezarrl sledt Pre m r~1= m ce-s e.pre e-asajO==R~aFm-,ern 13 ra AO~\l~ ~o :l:.vocnJ k~ kornblnaclja vtbraclj membrane in troblje ojacita zvok..

-8I--~lrelt¥€Jrga ~;Vg~ruR va-Ie~v mehanske __ -=~,~e~mike ~~VOE~a tetl-v- n i~ I'lie-__ in -=8lel«~i~GB€ na~t@Sti ~ Br-e~OSlsb njeva nje. Fa g -eredv-al~=aRJe

£1ekt~rl1:n~ -zajem~vo ka
---

~~~~~~~~~~~---

o Pretvorba j-~~ehafl:skih prerrukov v e lektri Gne-na petosti o"om"",,,,'''' l r\ (\ ~~~!!!I-_ II M~rkrQfDLn~ir...
~ 'i, \
<

_
-+

D- u-J' na·m:lCfll9 Kondenzetorskt
v'
_j.~

~ .~ Ir-\

.

\

1.

I

\'II \
1 \

<

~,

"

I I

1

~

,.

r

JI 1
/'
J/

1/
r

~/i It'.t! .... ~,

.... :4,

3,

ill.

-E-I- -I(t'- K -_e ctncm ZCfJe m -ZVfJ ~,~
V"_~II --_ ------

II
---------------------

M~tkr-G~o?n iD-JPi-e,£!)ice:,1 ~e:kt~r]=c~n~i_ D-~QgJj~ikev-iD=O pbcf1i
----!!!-"~~"!!!! ...

SJ'9l1!!f1

,/
• I'll

II!I

!I'll." ••

= =-

~~Qli:a
__

~~t ~ien-i -prenes)l S R I=a-R j-evaR~-e-

-8I--~rel €JS~
---=II_M-o-~ala£i]a -f¥d-g aj B 1111:11
_

~ Snemanje
.- EI~ktriemstgFf~~
~- (§Ifa mofon 5 ka

pi

osea

rnedij

D:__::~ aJg-n]etf1:i~ ~ tr=a

£1ekt~rfcrro g-redvaja nle~zvttk:a
-

_ 0 Vir elektri-cne~~ra---cSig-naJa
--11-

Spr·-e'J·-e'~:m···',.,.. , . ~.'~ -01 ~~ern~~~Jj h:tQija • -B~ra-rlje·L-=rne·di~_a
i::J
-

-,

---

[] Ojacenje BI Pretverfia eI-ei«rienf-siQlR8

-wt€J¥an3-e
11-

I~

2V9CFlG

Zv€)-cf1-ii-~il=-

_E1_~ \l_e~Ata~l3ti_ €) 13jliki
---. \1zcu~CeJ:L£\lO~-:(jjgjtaJel1 ~osnete=k_al1a~ogee~ga ---E)-P-0dcrti(i-o arnpl ttud r sigeEa la v dohocee,sm fF,eREtr[~U -El~GJ-Ia]~m-ln~T=tr=~~TIl-~=e=I~ra--a~n=ln~v-c-K~ r .-5 iFl~tetiz i-rall-cVO k:-z-vok,_ ~i-'§ra-=Q-e n e ~la ra €>EJ A-alA lk r GJDartet:ek_evsebujejo ukaze za qenerlranje zvoka ~~,al posnlemanl~e or:~giAalnih Ksmpozicij EI~~C1-i!~ela~!ts n~vin 2\tSI(SV

zvoka

-12

__

El A,f1alo~@jn'Gdligij~lf1i pretvornlk ~€AGlGl ElI~ €Jiskr'stFliig trenutkib-pomeri lalml~I'i'tU~JQ slgnalc, Kli predstavlja zvok
• Vz~~.u~c'i-s~ :~fl~ral9~e,nli-~ct aIwtalF1le ~Fedlf1IQS;fiir-

_

--=~-I z d i§fi-ta IA"i IAI-v~~e dnosti >S~ r=e~ ~€J d ~l €ff-a a n-a=IG@n:i-5:i§=A-"CI=I- z~ LJ=Qsr=a=IJ:e=-'d-lg ita tn Cia n'aJo-girte~£ta IP retvom Lk o-==(DACf) ~. 0i Ii, >0 KYa I_Lteta:-je.~tld~~i-s]··la_ 're-'~i: A ~\I ~I
1

,1 :'j

___

~ to('ljlvo;st~ VZQr'b€.V 11_' Fre;kve~n>be \rzOrICeJ1J·_,CI
--

l~'

;
_'

' '9

r ~~ IT
_l
l

l~

\.1

1 "'J

8 ,T

~~~~~~~~~~~~~14

:Gi ,5

\1 \ '\1'II \,
~

M;, ~§~

Lg9&l~;-Fak:gi!t~!~t~al '~!l{if~~tr~tehift! ~o~UfriN'e'f:~a·-\I ~j1JIJ1J~:_n!

z

3.

'1

''1

~I 11

III

Ai

A

71

I

=:£]fSt@~Ule bitov .zakodi ranje vred nesti __ amp,lit~dle
. otJrc-ajni IJaeI13i'}Q:s,ti 9~bit irf1~6-:~it.------

v

-El-~--~irt-r=l;B=-1o=Slj=i\to-st

amplitude

-

~-e

-r:-azl=itGIr=l=i \tl!lecl=~ Gr-stT ~

o

vredn f) rst_i=a-I¥I-~-Iit ud e
• 'EDkv-alitBrta Z"~fl~a
kVECl I t~,e~tD~~'~ o~k-a-

• z-ad-o:sttlj'eza ornejeno dlnarntko zvoka t S -tl~11:n a -~~e-el~~i:cvest 5-3-a~a,Zll e~n 6-5 i=~-

-E1I3Fen'i~~~a-lloEI3i'''195t vzoreev laFi~o

flO(;laei-

-14-

---~:K~~-~~irQ
o Kv:_alJ~tjZJa_ejJ~ikJi- m s-:U
,D'\'zrnat\\zV·OR

D I{\i'antj_~~-Eijs:::-ZcClO_Kroza_pjE;l vrednostivzorce vrednost, kl jo joe mQgo.Ge -II Prr-n~~l-kj~"O"GljJJliQ~tl vzorcev

-P~Q~P~I~G~:f'J'e-

II

Beela FlO

V

kllz.

• NeposredWlo do Dca r1al~v'i,sjefrekvenco sigllala

.-F're kve nea\tzo,reenj a 2x fre RV"e nce s i' gfna Ia

-@N¥EI:bll5":t~5~h aIA=n=en e~~v_:_tee-r=e~m=-eV;Zl}:~e~e~A~:e1

-El Na~\tiSja--:fFekrenca,-ki jo -slisi-cto¥eK~lz,-O-IIEI~z ==El-,£' O-~~a I=i=~@ta ze[r't~@~ja7~4 I ~, KF-I-~ ~
II NJaj\li~s~a fFek~e'nt;a-,22,-@5

k~l

-H~i

n

FQpaCen~e- ~ar=aol
V.

,.1-

\l:l9JfCen~a-

v_

O-tJpOr2JeC!l ustrezneqe ~fil'tlral_re-z:a~llj;e.~fLeJ~~@~r2l~G=I~la ~l~ ¥r_F·s--

-----

DThJ efGtv'zrrrce nje.: e~\i:e,I~~~~r1J -'~_i_~_:Fl,~Ia -rJ If ~.gJ

.-=F~it~rI[a Are2!\lJSQ~Kjb~fre Y;;en-G;~:id]g:rfaI~r:'_lrn~fi-rtrclm --K • PEe::v:zb_r;te-rlJ]a :slg:~,,rl- aJa: _o.g,--zeLe.~b ~fl]~](~ve-n-co Q _\li:_orce!:tfJ_- a'-_'

~a~:~:'r~

Amp ~i m()---~e ~-aC6Rje ~l3-e1 -vzonieIJega zvoka
BRezaEije ~'Gli~~i_ng~: ~Utuda ~ ?i!J=lElala ___ Iff)~esegavre€Jn1ostl" ki ISQ na veljo
----. ~r='g~i:-------------------EI=Ra ponu.stqna la Oie-(3r ila:~-()j z e-e-a-e-~-Ee raa ElMllesanj~ razlienii1 sig,nalev ~sestevaAJe ,~-v J3 FeV~e'i I£e-a rn-p-rrrn EJ-e I • Re~tlltat je_ ~QJPa~ce_~_:l~'I:)k ehektric~a ~it,ab2t4 C • Resitve' D~nlzalj--Errf~rpliitl~JllQ -vfra-----DUIJstrezn.o lP,rilla~go[di rn esa nth ~S t-g-n-a~lfe\t

_

ILJi'lZ6.D~ ~nfWa~8

CIPl)old

t;oeilf,o,'!jfj

11'1' .;;; V~

rtp :;l>·V ~

Velikost

= frekvenca

vzoroenja.

* velikosi vzorcev [bajti]

"I<

cas [sekunde] * 2 (stereo)

~

ETZmanJsaflje-veliKesu in ehrenjenje-kvalttete -==.=---ll tJ+ra-rre K ven t; 8-V ;lo-oce-oj-a ,-. Kj=-lj st reza. 2v O-~UIo~~tr~eJ(-iFg~(jv~r I~GIt-lk~ s r=lg:tGrn=(;-r~reLV'zel1e-il=n~reLZ
i
C

v

v

11,025 k+iz in 8-elt:no lo'c1}i~9,5tjO • Ni:zjal frekverrca vzorcenja in niz,jla loc~lljivo,st
-V'Z;;F\ -~C" .. _ •• __v E,•.

ev ~_ rna.._t""f'__'-5~"e4 tote t\.,\;;; ...:::.tJ a__
I-=II~ ., . 0 _

1-1-8

19

-El,EI~-e,s-e,:evaIAI,ge je Aag'beljsa strateqija za -zm,al~l~sevlal~jeveliil(~lsti aaltQte~ posnetkov --zvo1{a sirloiteg,cl tre kven cnt;gICI tn -=cm-1111l~fJdneqaraz 13-0 rra -I::] :I~~-u ~-f1i-=KetJl!3-i:{- tI p-@IIr=a~~-lj-aj~~a~ I;i~e e t-el~1nike i 9 n -~1~1_I~_Q see ~ a I§lJ~e ~
vv •
---

----

• Rs,ihol.akustik.a: izpusc;an_je komponent, Ki jih ,cl-ov~e:sJ(-i-sh:tS~I]'i -slsternrie ,za~zr-ta- -- -----. -5, p-:fetrl~e~PlJj~iva Ibjtn~a==E1J~r_o·~t~\l~B:~J Y~Jlzli_'CilJ_0, -:'kcmoleksno kodiranje zvoka gIJJe'd:e na

kompfeksncsrzvoke-

._- -

-------

Veli kost zqoscene datoteke [bajti]

=

Vellkost datoteke [bajti] I Stopnja zooscovanja

D Pr'iFn,er
• 00 sekund stereo CIJI zvoka ,= lO,r1'9 lrt'ltB,~ • ~fC\~n~a-, - i:~o.'··sVcr,t::Jva:-·~-n· 11~::. ~ -'-'F"- -J -!If , ... . _lEI = --. -~-e-I=r~-o z:~e-S-CeAe da tGt:e~e = ~~ 1 ~=B'-stG - '.-

21

~aFmEJ'ti=-datotek ~\lec~i-~pusnetKov
EI WA'V:: M icrosoft, 'I B M
.1 ReM.

--EJ l\If=F': ~pple --------------

P\j,ezgos&en, vlsoka ~vallit:e,'ta ----------

EI

.I-N,e:zg osee rEI_, \tr~SQ ka~K~\te Uteta_ AU: S IJEn M icrnszstems .1-P~nIO-S ~r:i!k€lr[nt@rn@ta z ni;l1-o Ikver=littlto

_~ ~Eta=I~[J d:liE~:_~e,i1=~1 l_e-rj=i[a ~
__
__

D-rvrp~3: c-r~lPEIG-l/ audl 0 laver 3) ~z natrra .sto p nj~a--Z-9~os-c~e'va-r9rja ln-kval lteten 0 IO,G·G vorbts: [zgu bnl 1- cdprtokodn i

.' Struj~-nje ,Z nizkimibitnlml hltrcstml

.1

Z-Y~QI(_

.'P~(lclbDh,eIl.9stln'6sti kJot~mp"3:

---

-

-

-

_

-----.,~2-

-El Racl;InalAik poslljaukaze si'nt,etizaterj'u
---=:IB MIJ~S>' € Musl eaI 1A srru IfA e R~t-10 I igl~ta-I-I rfa Ge~ •----Ate

• Naj'bol,j razsirjen statndar,d za posiljan~e kode :sil~te,tilatorjeR1

-.=~e~ee-~~~i' SLJj~jtJ
IClNote

10$Pi] e i~'i _i]FI iIF) G

st IFtJ m eIF1t
,I

~Dj,all(os, irJ-traj,aflje note --ID:[JJ~~a~e ;z,acB:s~m e:EjaJ~I)-e-rI-lot~lIe~s ez E1I:ii:Ef1 a:ffi tt t mstrumenramrrn k :;) kanarom 9CJ~-osebl~' ~e.u:l'trQIne U KClZ@
Oi

'V

--------='--==--

-8IlJEkazi -1'8 P=1 kg-IRa meD;j@r=li-Katerslrnu-KoIT ~g d kal-g=-a-I-a~-s lstema
------------

-1I~~-I~Js~f.)~~~Grl:i m.e nti so ~ [-i=~i5a-l?l=i i D stru vsa leem u-I(~a ~a-htl -II ~eL€i-l~lst~~lm I ni.sistem i_I=Gl-h~€l €t~ta tt~~ati i§Jt:ajevet instrumeatev-s hkretnim. proceslranjem ukazo» za vleG kanalov II Polii'fonricni sistem la Frk10 zaiqra vee not

-=n~~atF

MIDI sistern
-~~r:€!PEQst sismm__ ------==II=-K;e ntrol e r= ell 9i~a1 i-To s{ru men ~ t;a n
~-I~e:ii:r=a j e~MI ~ l~ [3etr:oc i I n -1I_S~i tetlzetor zvoka n ~ Ocj_a;~e\la_leei BlOi: ni ~=-

_

rc; e,~~o
I, 0
_1 •. -

0
(J'

QQ.

C>

MIDI sistern
-8118

erK~en'G8 r
____;::II=--N-a p F'a=~a-lEiL- adz ira I n Sl:A ten Z~

__

t-o k;-M I EJI IJK~~,a~

_

torju

l\luUi~In~trwn~ntM[UI System

-,. - _1_ --10,1 ~-~ !l!!l!11!!!!11!!!!
___ 1

I!!!! I!!!!III!!!!

1

0I

I!!!! II!!!! I!!!! !l!!l!1!!!!11!!! I!!!! I!!!!I I!!!!I !I!!I! !I!!I! II!!!!

00

o

I

p·tO_g!afm~S!ka: in" :'!stlnojn·a· prerna ernullra MImI .slstem o --D S:~:rojn'a oprema -- .-- -Z.v~ClGne k-artlc.e~s-s·lri~te~flz:a ~ tZ:_Qf]T- .. -.--

o

-0
__

I. Programsk~a-,o~p-relrrra:
MIDI~~on:e~tarJi
I

-Se:k've.!flc'.e-r· ---.:tJ:r;eJ.(!llflj e-::notfl.E~g-a= z,ac~i ~a-g1a's:bla== : $

Uraja-nje-v:kIJuG!uje 01 Nola
... ~.
. ""

o

-----

-or- Teem J:io'
.....

o Gla:S£le"s~t-

'Triaj,g nj~

D-:t:~-so fnstr:tJ-mef)t

1 ~\tisok,a-Kva-111it;et-:-a=

L~ Latt'lkol _~teltah}e 3_1 Lahko osnovrro urelanje 4-. ~o':EI~sis'tlejnl"[na=kEd{-ovo5t_pLreclrvaj a naG'
1~\Penll{e, c,atotelk,(g 2~,(f.lml-eJi:~e-tJ F_e~,a:lrr~a t ~1--:- P=~I~~b-na-olasbee__-r-z= bra zb ~ 'r:l,- I_Qu_ 8_uel __ . g~ e - a .;J_81_ 8

2~ I(a ia\tQst-l;n=e~dI-y~j,a:n~ a-B:~="konslstentna 3-. ~eupfllr=atlen za naravne zvoke iJ3 c·llo~leskl g~as~
-28

_

d R reR0S
I" ,••.

""'.>',

."

',,' :_-'.

· ft·I~ .-,tslneqa "\J_-~- 9a 1.1" 1-'.. 1' '- I tlt 2
-'~I
'LI' .,,' ••

-EJ :Surn-

v

__ -E1_-i"o€oostsnernanja ---=EI N i ~:erre rae ij S-~€l~lastaran] a
IE] ~~a~; nost.

_

Naklj oc~Ekastep-ElL.: a z~~il~e-I~eLne~_s~e- e~_a~E_ n EI~ n --=C1a=I;i=I~a-g-i trtbuel j a t s
f]
'v.., .~ ..
IIJ

.to-II om rei1 a

-2.f1

~ve k na-IFIte rn etu
--

QI 'e:j' a v r=I+~i l -k i -so- -vp~~a Ii rna-

raavej

-----

~,edno -veeje IJ}FenOSJgle hi:trcs'ff n CI a ~d~gEi rm at i fo ~Q e no stavlje 111 GI) sto p €

=·-.-is~ri 19b1cJja-d i9 ita IRega-z-vGka-E1BEer=lOS korrrpletnih a'll:lio-datcte~s

streznl kal_r=l~a-odle lea -------ma

ElP-i=O-g=r=esive n~reaos-~--da teteka sesfi ra B~~j e rra .oCij enla:1 C~ in se zaCne prea~aiattz.e, KO Ie prenesena te aelgo
E1StrDljanje zvoka:

edjemalcu prenesajo v realnern =e-aSIJ In se ta-'~ -p redvaj ajo
II PaisebI~ I-P rote ko 11 ,,-s:tFezni ~.~ fo rrn ejEi-1n 13 \la~llcIJn i liires

puaatKi se1{

~edfla~a- Wjf'9FEI-OO-~UOKa-v In ~1 m ed tjs Km a ~ Ii ka:cij-a R= ~i
---

~n~e'-E1-a~rn FIe e ~ UpO-fB Gi kval ltete 1hZV€J k •. -~\la EC u~ S p rosto r:QrnBlJpost=e¥a~ okclje, y-~aterernsebo \,'0'" . e"- ·1'~/!:I,-'i .L~ .....II" n[. d!~v~-lJ II~ u-, DIEZOg ibaj -ss -:p_r-etira nl -LJ porabl zvoka - D,Qrganiziraj-datoteke- in chranttzvorne -• ---------

-BI EJGI1€I € i-111 a EflIE fl-ti ~IQ ra be-i ~-9 a.u ~ ~ b i
Z~BI~ rl me P

'7

fX__~"-

_....1

..•

:1J

-u,'., _._~'
I~

a~-' ..I.~Ia., tote I .
_kl, .. ~.-_.-~,~

EI 9\1Gl prlstopa h k~eifan~~UeigH~alne~a zvoka -~,D I(~allite~a \1~QrCene9a zvoka ---------

~~~-Lof~f~~rV2er~,v~~~~~~~~~~~~~~~ -.=F r:e:k-ve n-ea=-'yza:rc::e nj a1:]-:SI .........'i ntetlz i [a rrzvo -=.-5 i-ITt:,@ti'£crtG rj-al-II

• PQ~La~en~a

k j e odv ise n od

'(sJa_-S,SJ~]ila§ar zna rda ~~-~ -Poplace~nj nekvalltetne 'i,~.h'-o~dne·strojn,_e ~o,;p-r:elme----D'-Pred nest! inizzTvi --D, PrtE!:,frT-o-stci -f n Jy[Qd'fl,eb za.uperab o d j 9 ttillllll:'§ga Z:~(JJ<£l ----D,_OJs-tt~b Gij_~__ :"_'0 ~k?Jp reko _l_nteJrn ~t.?I
-

U_-_i

Z_,