You are on page 1of 5

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Strony i sygnatariusze MPPOiP: podpisany i ratyfikowany podpisany, ale nieratyfikowany niepodpisany i nieratyfikowany Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (często używany skrót MPPOiP) – traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku[1]. Wszedł w życie 23 marca 1976 roku. Obok Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych zakłada podstawowe prawa i wolności człowieka oraz zobowiązania Państwa wobec obywateli. Posiada wiążący charakter prawny, w przeciwieństwie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Dokument został otwarty do ratyfikacji przez państwa, które zobowiązywały się przestrzegać jego postanowień na własnym terytorium. Składa się z pięciu części. Czwarta część Paktu powoływała do życia Komitet Praw Człowieka, który stoi na straży przestrzegania postanowień Paktu. Szczegóły działalności Komitetu określał wydany tego samego roku Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W piątej zawarto formalnoprawne postanowienia końcowe. W 1989 roku, w Nowym Jorku sporządzony został Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, postulujący zniesienie kary śmierci. Dotychczas (czerwiec 2011) Pakt ratyfikowało 167 państw, w tym Polska, która ratyfikowała go w roku 1977[2].

Spis treści
    

1 Prawa zapewnione w MPPOiP 2 Komitet Praw Człowieka 3 Pierwszy Protokół Fakultatywny 4 Drugi Protokół Fakultatywny 5 Zobacz też

Państwo może podjąć kroki mające na celu częściowe ograniczenie niektórych praw wobec zagrożenia Narodu. wolność poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania. zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. Pierwszy Protokół Fakultatywny Uchwalony 16 grudnia 1966 roku w Nowym Jorku. zapewnienie praw obywatelskich i politycznych kobietom i mężczyznom na równych zasadach. nakazuje także wzajemne poszanowanie tych praw przez Państwa-Strony. równość przed sądami i trybunałami. które go ratyfikowały mogą składać skargi do Komitetu Praw Człowieka. obowiązek argumentacji wydalenia obcokrajowca. zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. jednak działania takie muszą być adekwatne do zaistniałej sytuacji i nie mogą pociągać za sobą dyskryminacji ze względu na rasę. 6-27) . 1) . stojącej na straży wykonywania postanowień MPPOiP. prawo do wolności osobistej. sumienia i wyznania. Część IV (art. nie daje jednak możliwości składania skargi do Komitetu przez obywateli Państw-Stron MPPOiP oraz interwencji w razie stwierdzenia złamania postanowień Paktu. a Komitet może interweniować w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień MPPOiP na terenie Państw-Stron. Część II (art. Drugi Protokół Fakultatywny .in.nadanie Narodom prawo do samostanowienia i decydowania o kierunkach własnego rozwoju oraz prawo do korzystania z własnych bogactw naturalnych. Określa ponadto zasady składania skargi do Komitetu. płeć. Sytuację to zmienia dopiero ratyfikacja Pierwszego Protokołu Fakultatywnego.określa zobowiązania Państw-Stron Paktu wobec wykonywania jego postanowień. prawo do uznawania swojej podmiotowości prawnej wszędzie. 28-47) wyznacza m. język. zasady wybierania członków i działalności Komitetu. które naruszyły postanowienia Paktu. lecz jedynie po stwierdzeniu takowych naruszeń może zażądać od Państwa zaprzestania dalszych praktyk tego typu. Obywatele Państw. Część III (art. prawo uczestniczenia w wyborze władzy. ochrona mniejszości etnicznych. wolność myśli. prawo do życia. 2-5) . religijnych i językowych. jako instytucji. ochrona życia prywatnego.  6 Przypisy 7 Linki zewnętrzne Prawa zapewnione w MPPOiP Część I (art. równość wobec prawa. religię lub pochodzenie społeczne. Komitet Praw Człowieka Powołany został na mocy 28 artykułu MPPOiP. prawo do gromadzenia się i tworzenia stowarzyszeń (w tym związków zawodowych). W istocie jednak Komitet nie może wydawać wiążących wyroków wobec państw. Państwo to jednak bez żadnych konsekwencji może notę taką odrzucić. Polska ratyfikowała go 7 listopada 1991 roku[3]. ochrona rodziny ze strony Państwa. humanitarne traktowanie więźniów. prawo do posiadania własnych poglądów.zapewnia podstawowe prawa obywatelskie i polityczne takie jak: zakaz dyskryminacji.

aktualny stan ratyfikacji Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ang. ↑ UN Documentation .Uchwalony 15 grudnia 1989 roku w Nowym Jorku. treaties. z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. które ten Protokół ratyfikowały. Zobacz też      Komitet Praw Człowieka Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych. 15 lut 2012.aktualny stan ratyfikacji Drugiego Protokołu Dodatkowego (ang.wikipedia.org/w/index. 4.un. www.un.un.aktualny stan ratyfikacji Pierwszego Protokołu Dodatkowego (ang.). ↑ UN Treaty Collection .).org. kiedy to można skazać za najcięższą zbrodnię o charakterze wojskowym.pdf) Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.org. [dostęp 2011-06-16]. ↑ UN Treaty Collection .php?title=Mi%C4%99dzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelsk ich_i_Politycznych&oldid=29848492” Kategoria:    Międzynarodowa kodyfikacja praw człowieka Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 01:38. . Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.org. Zakaz ten jest uchylony jedynie na czas wojny. Źródło „http://pl. treaties. na tych samych warunkach. 2.un. Społecznych i Kulturalnych Organizacja Narodów Zjednoczonych Europejska Konwencja Praw Człowieka Rzecznik Praw Obywatelskich Przypisy 1.). ale dotychczas go nie ratyfikowała[4]. Polska podpisała ten protokół 21 marca 2000 roku. Zakazuje stosowania kary śmierci na terenie państw. ↑ UN Treaty Collection .).org. [dostęp 2011-06-16]. [dostęp 2011-06-16]. [dostęp 2011-06-16].rezolucje uchwalone na XXI sesji Zgromadzenia Ogólnego (ang. Linki zewnętrzne  tekst Paktu w serwisie ISAP (. treaties. 3.

dzieci. natomiast bogatszy o zakaz pozbawienia wolności w razie niemożności zwrotu długu oraz nakaz humanitarnego traktowania z poszanowaniem przyrodzonej godności osób pozbawionych wolności. Artykuły pierwszej części mówią o samostanowieniu i decydowaniu o bogactwach naturalnych każdego kraju. Dokument został otwarty do ratyfikacji przez państwa. jeśli wyczerpie już wszystkie drogi prawne w swoim kraju. do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych jej warunków (zarobki. do życia na odpowiednim poziomie (wolnośd od głodu. czyli nie zatwierdziły jego wprowadzenia. Obecnie na świecie jest tylko kilka państw.in.[8] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych dzieli się na cztery części. nędzy). z których każda określa inne zadania. a nie ratyfikowały. Wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych stanowił rozwinięcie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) – zbioru zasad bez mocy prawnej. zabrania dyskryminacji ze względu na pochodzenie i wyznanie. które zobowiązywały się przestrzegać jego postanowień na własnym terytorium.[7]Więc jednoznacznie możemy stwierdzić. ochrony życia prywatnego. Na podstawie zapisów czwartej części powstał właśnie Komitet Praw Człowieka.Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych to dokument. wypoczynek. . który został stworzony na posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 roku w Nowym Jorku. Jego artykuły obejmują prawo narodów do samostanowienia i gwarancje równości wszystkich grup wobec stanowionego prawa. który jest gwarantem przestrzegania praw. Sprawa oczywiście musi dotyczyć łamania praw człowieka i obywatela. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych. Głównym założeniem tego traktatu jest zobowiązanie państwa. Każdy obywatel państwa. Chiny. W porównaniu z Deklaracją Pakt jest uboższy o prawo do własności i prawo do ubiegania się o azyl. psychicznym i prawnym oraz prawa polityczne gwarantujące jednostce możliwość aktywnego udziału w rządzeniu państwem oraz kształtowaniu jego polityki. do zabezpieczenia społecznego. Klasyfikacja przedmiotowa zawarta w nim obejmuje: prawa obywatelskie do których możemy zaliczyć chociażby egzystencję człowieka w aspekcie fizycznym. Jednakże jeżeli chodzi o język oraz definicje w Paktach są bardziej precyzyjne. które nie zdecydowały się na podpisanie traktatu lub podpisały. specjalnej ochrony rodziny. Druga część nakazuje przestrzeganie równości płci. tworzenia związków zawodowych. Trzecia część zabrania niewolnictwa i tortur. Daje ludziom prawo do zgromadzeń. Społecznych i Kulturalnych. do ochrony . jakie ma ono w stosunku do swoich obywateli. do tworzenia związków zawodowych i ich swobodnej działalności. zrobiły tak m. Powołano go na mocy 28 artykułu tego porozumienia. które ratyfikowało Pierwszy Protokół Fakultatywny tego Paktu ma prawo składać skargę na swoje władze. Szczegóły działalności Komitetu określał wydany tego samego roku Pierwszy Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. która de facto była punktem odniesienia dla obu Paktów. Chodzi tu przede wszystkim o poszanowanie prawa wolności i swobód obywatelskich. do posiadania własnych poglądów i demokratycznych wyborów władz swojego państwa. bezpieczeostwo). iż zakres przedmiotowy Paktu w niewielkim stopniu odbiega od postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Polska ratyfikowała Pierwszy Protokół Fakultatywny do MPPOiP w 1991 roku. Zostało w nim ujęte prawo do pracy. matek. Polska ratyfikowała go w 1977. dokument przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966.

które je przekazuje Radzie Gospodarczo-Społecznej. do udziału w życiu kulturalnym. ochrony interesów wynikających z twórczości.zdrowia. wolnośd rodziców w wyborze szkół). Ta z kolei może je przekazad do analizy Komisji Praw Człowieka. do korzystania z nauki (podstawowe bezpłatne i powszechne nauczanie. . dostępnośd średniego nauczania. korzystania z postępu naukowego. Strony Paktu są zobowiązane do składania sprawozdao sekretarzowi generalnemu ONZ.