You are on page 1of 22

ICS 91 14060

SR 1343-1 STANDARD ROMAN
lunie 2006

Allmentari cu apa Determ i narea ca ntitati lor de apa potabila , localitati urbane §i rurale ,
Water supplies Calculation of drinking water supply quantities

pentru

in urban and rural sites

Alimentation en eau Determination des quantites d'eau potable pour locatites urbaine et rurale.

APROBARE

I

~probat de Diredorul General al ASRO la lnlocuieste SR 1343-11995

iunie 2006

CORESPONDENTA

La data standard subiect

apr o b ar ii international

prezentului standard nu e xis ta s au european care sa se refere

nici un la acelasi

On the date or european

of this standard approval, there standard dealing the same subject

is no International

A

la date d'approbation de la pr esente norme il n'existe internationale ou europeenrie traitant du merne sujet

pas de Norme

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO), Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: TeL +4021 3163296, Fax: +4021 3160870 Directia Standardizare TeL +4021 3101730, +4021 3104308, +4021 3124744, Fax +4021 3155870 Directia Publicatii- ServoVanzari/Abonamente: TeL+40 21 31677 25, Fax +40 21 3172514,+4021 31294 88 Serviciul Redactie-Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 ©ASRO Reproducerea sau utilizarea inteqrala sau partials a prezentului standard in orice publicatii ~i prin orice procedeu (electronic, mecanic, totocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ASRO Editia 9

Ref. SR 1343-12006

SR 1343-1 :2006

Cuprins
1 2 3 4 Obiect §i dorneniu de aplicare. ..... .. ... Referinte normative. Termeni ;;i definitii . Necesarul ;;i cerinta de apa . 4.1 Elemente componente ale necesarului de apa 4.2 Debite caracteristice ale necesarului de apa . 4.3 Elemente pentru calculul necesarului de apa . 4.3.1 Debit specific de apa pentru nevoi gospodare;;ti (qg).. 4.3.2 Debit specific de apa pentru nevoi publics (qp) . . 4.3.3 Necesarul de apa pentru utliizatori care nu solicita apa potabila . 4.4 Nevoi proprii ale obiectelor sisternului de alimentare cu apa . 5 Coeficientii de variatie zilnica ;;i orara ai necesarului de apa.. . .. . 5.1 Coeficientul de variatie zilnica (Kzi) . 5.2 Coeficientul de variatie orara (Ko) 6 Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiului 7 Debite de dimensionare ;;i veriticare pentru obiectele sisternului de alimentare 8 Asigurarea debitelor in dezvoltarea localitatilor . . Anexa 1 (informativa). Anexa 2 (informativa) Bibliografie......... Pagina 2 .2 .. ... 2 ... 3 4 4 . 5 5 . 6 7 8 . 9 .9 .. 9 .9 . . 13 15 . 16 . 178 ... 189

..... .. .

.

.

cu apa

1 debitele de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa in regim de functionare continua In acceptiunea prezentului standard consumatorii de apa care pot inlocui apa potabila cu apa de calitate nepotabila (industriala) pentru satisfacerea unor nevoi pot si este recomandabil sa 0 efectueze in scopul economisirii resurselor si reducerii solicitarii sistemului de alimentare cu apa 2 Referinte normative Acest standard contine. tona produse lactate. Schema generala a unui sistem de alimentare cu apa centralizat este prezentata in figura 1. paturi de spital. 2 . industriale Alirnentari cu apa Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru unitati ST AS 1478-90.. rnodificarile sau revizuirile ulterioare ale oricareia dintre aceste publicatii se aplica acestui standard numai cand sunt incorporate in acesta prin amendament sau revizuire Pentru reterintele nedatate.SR 1343-1 :2006 1 Obiect . STAS 1343/2-89. hl. Pentru utilizarea prezentului standard roman se aplica termenii SR EN 1508:2000. Alirnentari cu apa la constructii civile . se aplica ultima editie a pubticatiei la care se face referire (inclusiv amendamentelele). transportul. elevi in scoli...1 Sistem de alimentare cu apa Ansamblu de constructii specifice. de suc Irnbuteliat.). Prescriptii cu apa Conditii pentru sistemele cu apa Conoitii pentru . Alimentari componentele Alimentari cu apa $i canalizari.i industriale.i exterioare cladirilor pentru SR EN 15082000. 3 Termeni ~i deflnltll ..i componentele sistemele .. prin referinte datate sau nedatate. prevederi din alte publicatii Aceste reterinte normative sunt citate in cuprrnsul textului.i domeniu de apllcare Prezentul standard elaboreaza principule pe baza carora sa se poata determina cantitatile de apa care trebuie asiqurate de sistemul de alimentare cu apa potabila a unei localitati. etc. de calitatea . Pentru referrntele datate. functionari in adrninistratie.a. inmagazinarea apei SR 108982005. tnrnaqazinarea . precum . locuri de hotel.i definitiile din SR EN 805:2000. tratarea la calitatea ceruta de consumator conform prescriptiilor legale in vigoare.2 Utilizatori Consumatori fizici de apa (Iocuitori in case. sistemul asigura captarea apei dintr-o sursa naturale. iar publicatllle sunt enumerate mai jos.) sau unitati specifice de productie pentru care se toloseste apa potabila (tona paine. precum . s. instalati: si rnasuri constructive cu ajutorul carora se asigura apa potabila la toata sau la cea mai mare parte din populatia localitatii.i la presiunea norrnala de Iolosire 3..i distribuirea la utilizatori in cantitatea. Terminologie. lnstalatii sanitare Alimentarea fundamentale de proiectare SR EN 805:2000. SR 10898:2005... In ansamblul sau..i urmatoarele 3.

3 . volumul rezervei intangibile de combatere a incendiului. NRI este necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu. asiqura transportul apei de la captare la rezervoare. constructiile f?i lucrarile prin care se preleveaza controlat apa dintr-o sursa naturals: SP.statii de pompare. Nagec este necesarul de apa pentru agenti economici.captare.aductiune. RD . ST .retea de distributie. transporta apa de la rezervoare la bransarnentul fiecarui consumator in cantitatea si la calitatea cerute de utilizatori.constructli de fnmagazinare. . asigura compensarea cantitatilor de apa Tntre alimentare R f?i consurnul din R. Cerinta de apa este cantitatea de apa care trebuie prelevata necesarului (nevoilor) rational de apa ale unui beneficiar/utilizator.Schema generala Legenda: a sistemului de alimentare cu apa a unei localrtati C . dintr-o sursa pentru satisfacerea (1 ) in care: C Ng Np este cerinta de apa. public. astfel Incat sa se poata controla permanent balanta cantitatilor de apa tn sistern. M Figura 1 .SR 1343-1 :2006 c RD o I (2) -Sisteme de masura a cantitatilor de apa ~-~--~-- o ~g _!~ r-. este necesarul de apa pentru consumul este necesarul de apa pentru consumul gospodaresc. inmagazineaza apa pentru: asigurarea apei in perioada avariilor sistemului Tn amonte de R. (2) .statie de tratare (uzina de apa): asiqura corectarea calitatii apei sursei pana la calitatea ceruta de utilizator. 4 Necesar ~i cerinta de apa suma cantitatilor de apa livrate loco bransarnent tuturor Necesarul de apa reprezinta be nefici ari lor/uti I izato rilor.sistem de rnasura continua a volumelor de apa. asiqura conditiile hidrodinamice pentru transportul apei intre obiectele schemei in cazurile in care acesta nu se poate asigura gravitational. R . A .

ti in unitati industriale sistemul centralizat de alimentare cu apa.SR 1343-1 :2006 Kp este coeficientul care reprezinta suplirnentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea de apa In obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la bransamentele utilizatorilor. preparare hrana. Ks este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului cu apa Tn uzina de apa. magazine.an= _l_~[~ 365 1000 ~ ~ N(i. notat Qzi max. tantani de baut apa. spalarea aductiunilor. spitale. notat decursul unui an. c) apa pentru nevoi gospodare:. spalare rete a distributie.i strazilor. restaurante. in m3/zi: reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum Qzi max = 1000 {..i sa se foloseasca surse alternative de apa netratata (apa cecantata din rau. pentru a tine seama de aceasta Exista variatii orare. II 1 [In ~ N(i)· qs (i)· x.1 Elemente componente ale necesarului de apa categorii de apa Necesarul de apa potabila pentru localitati cuprinde total sau partial urrnatoarele a) apa pentru nevoi qospodaresti: locuitorilor. spalarea/cesfundarea retelei de canalizare Pentru toate aceste folosinte este recomandabil sa nu se utilizeze apa potabila din sistem :. stropitul spatiilor verzi. notat Qorar max. reprezinta consum maxim. saptarnanale si anuale in utilizarea se utilizeaza urrnatoarele debite caracteristice: debit mediu zilnic. spalatul rufelor ~I vaselor.i g) necesar de apa pentru combaterea incendiului in situatiile in care reteaua potabile asiqura si cantitatile de apa pentru combaterea incendiului. spalare rezervoare. unitati pentru prepararea locala a bauturilor racoritoare. crese.2 Debite caracteristice ale necesarului de apa apei. curatenia locuintei utilizarea WC-ului baut. daca acestea au asiqurata apa potabila din d) apa potabila pentru alte folosinte care nu pot fi asigurate de sisteme independente. acesta maxim ln decursul unui an. In aceasta categorie intra stropitul strazilor. apa subterana din stratul freatic)... (i) ] valoarea maxima a consumului (3) debit orar maxim. :. cantine. s. f) necesar de apa pentru acoperirea lmperfectiunilor de executie: pierderilor inevitabile Tn sistemul de distributie de reactivi. carnine. precum S. acesta reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic in Q = zi med Vo1. ) (i)] qs (2) debit zilnic maxim.i pentru animale de pe langa gospodariile proprii ale b) apa pentru nevoi publice unitati de tnvatamant de toate gradele. bai publice. policlinici. hoteluri. e) apa pentru nevoile proprii sistemului de alimentare cu apa: prepararea solutiilor spalarea filtrelor. spalatul corpului. apa din lacuri. In m3/zi: QZ1 med. de distributia apei 4. spalarea conductelor retelelor de distributie rezervoarelor. spalatul pietelor S. zilnice. In m3/h orar din ziua (zilele) de 4 .i spalarea datorate avariilor S.a pierderilor de alimentare 4. cotetaril.

reprezinta revizuirea SR 1343-11995 pe care-I rnlocuieste 1954.1995. .1966.i 1955.1958 Revizuirea standardului a fost necesara lntrucat in Comunitatea Europeana consumurile specifice medii sunt mult mai reduse decat in SR 13431.Preambul Prezentul standard Standardul 1995.1991 a fost elaborat Initial in anul1950 si revizuit in 1991 S.1977. de asemenea s-a apreciat ca valoarea cantitatilor de apa necesare utilizatorilor publici se impune sa fie etectuata independent de consumul gospodaresc.

calda si canalizare. (3). calda ~i canalizare de gradul de dotare cu qg(i) KZi(i) 110m. KZi(i) este coeficient de variatie zilnica. in cazurile cane nu pot fi justificate alte valori obtinute prin studii special destinate. cu temperatura maxima masurata tOC2:25 0. se retera la tipul de consumatori ~i debitul specific pe tip de consumator. clirna. Marirea se opereaza consiliile locale.40/1. ·q(I)· K(I)' ' ZI .Valorile orientative pentru qg(i) pot fi marite functie de: marirnea zonei sau centrului populat. iar valorile de sub linie pentru localitatile avand clirna continental excesiva.1 Elemente pentru calculul necesarului de apa (qg) Debit specific de apa pentru nevoi qospodaresti Valorile debitului specific de apa pentru nevoi gospodare~ti (qg) pot fi adoptate dupa datele din tabelul 1.3.20/1. Definirea climei se face pe baza nurnarului anual de zile de vara (n) ca medie rnultianuala. statutul localitafii: urban. se exprirna sub forma abaterii valorii consumului medie. Tabelul1 Nr. publice). in I/consumator (4) In care N(I) este nurnarul de utilizatori: cantitatea medie zilnica de apa necesara si qs(i) este debit specific: zi. case individuale standard In mediul urban si/sau rural. (4) indicii din sume au sernnificatia k se retera la categoria de necesar de apa (nevoi gospodare~ti.. K(I) 0] • 1 unui consumator. obiceiurile utilizatorilor din zona referitoare la utilizarea apei. densitatea populatiei (loC/ha) §i tipul de locuinte: zona geografica precizata prin limite de altitudine.SR 1343-1 :2006 Qor 111<1:': =-'-IlIN(I) J J 1 II 000 24 k =l - m i-I . in rnasura realizarii unui sistem de canalizare se vor adopta valorile din 5 .30/1. statiune balneo-clirnaterica: gradul de confort al locuintelor: apartamente In blocuri cu centrala proprie sau asigurarea caldurii si apei calde centralizat. valorilor maxime orare ale (6) Qor med( i) = Qzi max 1 24 (7) in relatiile (2).50/2.i(i) valorile de deasupra liniei sunt indicate pentru localitatile avand clirna continental temperata. adimensional. valori ale precipitatiilor anuale.20 1 150 180 1.3 4. 4.. rural. vile In cartiere rezidenfiale. cu preparare centralizata a apei calde NOTA 1 . calda ~i canalizare.40 1. cu preparare individuala a apei calde Zone cu apartamente Tn blocuri cu instalatii de apa rece. zonei Zone sau localitati dlferentiate In functle lnstalatlt de apa rece.Pentru K.00 1.0 6 100 . .35 Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece. astfel: Se considera zona 3.. adimensional: zilnic fata de (5) Kor(i) este coeficient de variatie orara: se exprirna sub forma abaterii consumului fata de medie in zilele de consum maxim.80 1. N1) sisteme provizorii. zi pe strazi fara in curti fara 1 2 3 4 Zone in care apa se distribuie canalizare N1) Zone tn care apa se distribuie canalizare 1) prin cisrnele amplasate prin cisrnele amplasate 50 50 . de proiectant §i operator pe baza unor studii speciale: valorile propuse trebuie aprobate de NOTA 2 .

sala de sport si dusuri .. 10 30 .. 80 ...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Categorie de con sum Aeroport Bar Birouri Cafe-bar Camping Casa de odihna Casu\e (de odihna) Centru comercial Cluburi Complex comercial (mall..zi Domeniu de varia tie 7 .300 15 ..i cantina ~coala fara internat: . .. 40 5 . 400 80 . 600 . 600 20 . depozit) Cladire dormitoare comune Hotel Hotel (statiune) Inchisoare Magazin (mic) Motel: . 60 . Water 1 la prezentul standard se Indica valori orientative din sursele IWA (International (Asociatia Gene rala a Higienis.tilor de Tehnica Municipala) Franta...-:-- ... 2500 . 45 75 . 100 150 .....250 300 . 60 .....SR 1343-1 :2006 n s 80 clima continental n> 80 clirna continental NOTA 3 .. 300 40 .. . 500 200 ..cu bufet.cu bucatarie . ..... 45 20 .3. 45 110 .in Anexa Association). 40 200 .. 50 . Tabelul2 Nr.. 15 5 ..5 250 .. 45 7..fara bufet §i sala de sport Service auto Spa latorie (ha ine) Spital Tabara de zi (fara masa) -4- "continue" 6 ---.fara bucatarie Pensiune Piscina Restaurant Restaurant - Unitate Calator Client Angajat Angajat Consumator Angajat Persoana Rezident Persoana Angajat Loc parcare Utilizator An~at Toalete Angajat Persoana Client Angajat Persoana Detinut Angajat Consumator Angajat Loc Loc Persoana Consumator Angajat Masa Consumator AnQajat Masa servita Elev Elev Elev Elev Vehicul Angajat Ma§ina Pat Angajat Persoana Debite I/unitate.. I I 17 18 19 20 21 22 23 cu autoservire I 24 25 26 27 Sala de mese ~coala cu intern at ...... 250 25 .. AGHTM ternperata: excesiva... 60 30. 30 30 . . 7. 60 1500.2 Debit specific de apa pentru nevoi publice (qp) analitic Necesarul de apa pentru consumatori publici din localitati sau zone ale acestora se calculeaza prin insumarea cantitatilor de apa necesare fiecarui utilizator.. si alte surse... 190 200 ..30 ... 20 40 .. 400 50 40 20 25 35 2000 400 20 40 .... 50 5 .. Valorile orientative ale debitelor medii specifice se adopta conform tabelului 2.. 45 300 .. 50 150.numai cu bufet . 60 I _. 15 5 . 10 30...crt. 60 15 . 40 -. 30 30 ...2000 30... 110 25 . 600 200 .. 4.

1 Cantitatile de apa se deterrnina conform relatiei a) Debit mediu zilnic (8) in care: Qzi med este debitul mediu zilnic. 4. publica. TF i este timpul zilnic de functioriar e a fiecarei categorii de consum. acestia pot fi adoptati ca avand valori similare zonelor de locuit unde se atla amplasat utilizatorul public (a se vedea tabelul 1).3 in perspectiva a sistemului de alimentare cu apa se va lua in consideratie specifice publice ('" 10% in 20 ani) odata cu cresterea gradului de dotare si Necesar de apa pentru utilizatori care nu solicita apa potabila trebuie sa se realizeze Asigurarea necesarului de apa prin Inlocuirea (substituirea) apei potabile independent de necesarul de apa destinat consumului uman. Nni qpi b) Coeficienti de variatie zllnica se deterrnina pentru fiecare utilizator in furictie de abaterile de destasurare a activitatii fata de medie.3. in m3/zi. in apropierea localitatii: apa din lacuri de acumulare 7 .30 NOTA 1 .zl.2. prin utilizarea: apei decantate din statia de tratare. in h. zone litorale sau montane.Valorile orientative din tabelul 2 trebuie adoptate luand in consideratie: zona de amplasare a categoriei de consurn: statutul zonei: urban. in dm3/unitate. xTF· ~ r J (9) in care: KOrl este coeficientul de variatie orara pentru 0 categorie de consum.100 15 . rural. c) Coeficienti de variatie orara se deterrnina pentru fiecare utilizator de apa pe baza programelor tunctionare in zilele in care se realizeaza consumul zilnic maxim. Debitul maxim orar se calculeaza d) in analiza dezvoltar!i reducerea consumurilor fiabilitatii instalatiilor.. Debitul maxim zilnic pentru utilizatori publici se calculeaza similar relatiei (3). obiceiuri utilizatori de apa in zona d'" amplasare 4. categoria de servicii asigurate din punct de vedere calitativ. Pentru ansamblul zonei sau localitatu se stabileste pentru necesarul de apa public un coeficient variatie orara ca medie ponderata a coeficientului de variatie orara al fiecarei categorii de utilizat de de "'K or . statiune.SR 1343-1 :2006 28 29 30 31 -- Teatru Terasa Teren de tabara Zona de interes turistic Scaun Scaun Persoana vizitator -- *continuare* 5 .. similar cu relatia (4). 10 50 75 75 .3. este numar de unltati de 0 anurnita categorie este debitul specific.

pierderile tehnologice pot fi reduse pana la 3%.3.. grad de dotare. pentru centre cornerciale.. nurnarul de carnine autocuratare..3.i de operatorul de apa cu aprobarea a apei destinata consurnului uman de apa pentru stropit spatii verzi (qsv) se calculeaza se realizeaza in functie de analitic considerand 0 norma q'" = 1 5 ..i utilizare al ecologici :. pierderile tehnologice adrnisibile In statia de tratare nu trebuie sa depaseasca 6% din cantitatea de apa prod usa. spalat piete.5% din volumele de apa consumate anual 8 ..3. de spalare si lungimea tronsoanelor pe care nu sunt asigurate vitezele de starea retelei de canalizare.2.i 2 din 8T AS 1478-90. cantitatile de apa utilizate nu depasesc 1 2 %0 din volumul de apa distribuit.SR 1343-1 :2006 apa din surse subterane Asigurarea nepotabile din intravi!an prin retele independente.4 Necesarul de apa tehnologica pentru industrie (q.i componentele statiei de tratare. necesarul de apa trebuie asigurat din surse independente de sisternul de alimentare cu apa destinat consumului uman 4.3.. 8tabilirea necesarului de apa se etectuaza de catre proiectant lrnpreuna cu operatorul retelei.5 11m2.3. c) necesar de apa pentru spalarea si curatirea rezervoarelor sistemului. b) necesarul de apa pentru curatirea periodica a retelei de distributie se stabileste pe baza unui plan operativ de curatire a tronsoanelor retelei.i parametrii piete se poate adopta 0 gradul de ocupare :. destinatie spatii verzi urbane de mteres 4. zi se ia in consideratie suprafetelor Intretinute.5) 11m2. In situatiile In care se asigura recircularea supernatantului din apele de la curatarea decantoarelor !?i spalarea filtrelor. calitatea apei si afinitatea materialelor de a forma biofilm. Consiliului Local) se acestui necesar de apa trebuie sa se realizeze In situatii speciale (stabillte de proiectant poate utiliza apa din reteaua de distributie 4. zi. 4. fiecare cuva din rezervoarele sistemului va fi golita. zi.3.3 Necesarul norma de necesar specific de (1 de apa pentru lntretlnerea retelei de canalizare (qc) se calculeaza analitic functie de schema si sisternul retelei de canalizare.3. aceasta depinde de materia lui conductelor. diferentierea ~ .5 5) 110m. la adoptarea valorii normei specifice ca :. intretinere a zonelor general se calculeaza analitic pe baza unei norme specifice de (1. spalata si dezintectata: cantitatile de apa necesare pentru spalarea rezervoarelor nu depasesc 0.1 specifica Necesarul :.4 Nevoi proprii ale obiectelor sistemului de alimentare cu apa analitic pe baza urrnatoarelor elemente: Se calculeaza a) tehnologia :. 4..idensitatea populatiei :.4 0. zona geografica. odata.3. de doua ori pe an.2 Necesarul de apa pentru stropit strazi. clima localitatii (zonei). altitudine.) se calculeaza analitic In conformitate cu norma tehnologica si capacitatea de lucru a fiecarei unitati Necesarul de apa asigurat din reteaua de apa potabila pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului se calculeaza similar necesarului de apa potabila pentru nevoi publice Acesta se calculeaza conform tabelelor 1 :. pentru apa subterana sporul trebuie prevazut de la caz la caz.idemografici ai zonei: 1.

pot fi adoptate valorile din tabelul 3.00 1. erase rnici.Pentru retelele mari de distributie.00 1.1 Coeflcienti de varlatle zllnica ~i_orara ai necesarului de apa Coeficient de varlatie zilnica (KZi) Coeficientul de variatie zilnica (Kzi) se stabileste pentru fiecare tip de consurn. Procente mai mari de 35% ale pierderilor de apa sunt considerate anormale ?i impun adoptarea unor masuri corespunzatoare 5 5. la care se etectueaza retehnologizari si/sau extinderi.15 3.000 15.30 1.0). = 1.000 de locuitori este recomandabil sa se folcsaasca un coeficient de variatie orara proportional cu numarul de utilizatori prevazuti in aval de sectiunea calculate.20 1. .50 1. 6 Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiului prevazute constructii si instalatii Atunci cand se realizeaza un sistem de alimentare cu apa trebuie care sa asigure cantitatile de apa pentru stingerea incendiului. a retelei.25 1.35). coeficientul Ko poate fi rnarit pe baza de calcule justificative.25 ~ 10. La retelele de distributie existente. Se observa variatia coeficientului de variatie orara de la 2.000 50.1 Pierderile de apa tehnic admisibile In reteaua de distributie trebuie tratate ca un necesar de apa La re\elele de distributie noi (sub 5 ani) se apreciaza ca pierderile nu vor fi mai mari de 15% din volumul de apa distribuita (Kp = 1.. Tabelul3 Nurnar total de locuitori de presiune ai localitatii/zonei considerate Ko 2.00 2. medii :.Coeficientul se deterrnina functie de nurnarul debitele maxims rezultate fiind insumate corespunzator. NOTA 5 .Tn anexa 2 la prezentul standard sunt prexentate pe baza de masura dupa [1] variatiile consumului orar Intr-o zi de lucru (t > 18°C) pentru sate. maxima 5. in tabelul 1 sunt prezentate valorile orientative ale coeficientului de variatie zilnica pe zone sau locatitati.368 pentru erase marl.SR 1343-1 :2006 4.15): acesteapot apare din executie necorespunzatoare. pierderile pot fi pana la 35% (K. materia Ie cu defectiuni. Tn aceeas] anexa S8 indica 0 relatie ernpirica. 9 . de locuitori prin interpolare.88 pentru sate pana la 1.000 ':>200. care deservesc peste 100. Alimentarea discontinue cu apa trebuie Insa considerata ca provizorie NOTA 2 .000 NOTA 1 .30 1. variatii zilnice de presiune.000 100.30 1. (Nr) din fiecare zona de presiune NOTA 4 .i marl.000 25. 5.2 Coeficient de variatie orara (Ko) de apa Cand nu sunt Coeficientul de varlatie orara (Ko) se stabileste pentru fiecare tip de necesar stabilite alte valori justificate prin studii. elaborata pe baze statistice pentru stabilirea debitului maxim zilnic (implicit a coeficientului global de variate zilnica) in functie de nurnarul de locuitori.40 1. tunctie de gradul de dotare cu instalatii tehnico-sanitare.4. in general coeficientul de variatie zilnica scade cu rnarimea localitatii (zonei) si cu cresterea gradului de dotare.Pentru valori intermediare ale numarului de locuitori coeficientul Ko se calculeaza odata cu reducerea numarului de locuitori crasts valoarea coeficientului de varia tie orara (valoare NOTA 3 .In cazul in care distribuirea apei nu se face continuu (situatis anormala) ci dupa un program de furnizare propriu.

.Pentru localitati sub 5000 loeuitori se va respeeta ~i Reglementarea GP 106-04.300000 300001 .Valorile prezentate in tabelul 4 se aplica ~i in cazul cartierelor izolate. Numarul de incendii teoretic simultane se adopta functie de rnarirnea localitatii dupa valorile din tabelul4. pentru centrele populate cu NOTA 3 . 50000 50001 .SR 1343-1 :2006 Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranti interiori montati in cladirl !?i hidranti exteriori montati pe reteaua de distributie. Nurnarut de incendii se calculeaza Insa pentru tcata localitatsa..In cazul retelelor cu zone de presiune. se vor adopta debitele eele mai mari rezultate din analiza variantelor..400000 400001 500000 500001 . n.. se analizeaza varianta in care fieeare zona functionsaza independent in eaz de incendiu. de regula 5e Ioloseste apa din reteaua de distributie a apei potabile. Anexa IV-2. Cladiri cu (1.3.Localizarea incendiilor simultane. NOTA 5 .. Se va tine seama de NOTA 1 ~i NOTA 3.2. 100000 100001 . 25000 25001 . 10 . NOTA 2 . Debitul pentru combaterea incendiului cu ajutorul hidrantilor interiori Oii (nurnarul jeturilor si tipurile de constructii care sunt echipate cu hidranti interiori) precum . simultane.. Apa pentru hidrantii interiori trebuie sa aiba aceeasi calitate cu cea distribuita Pentru hidrantii exteriori. aceasta situatie cornporta existenta unei reiele de apa special destinata acestui scop. exteriori este T.700000 (00001 ... in cazul cane in/sau langa localitate exista societati comerciale .teoretic .i acestea se alirnenteaza din aceeasi retea publica. se NOTA 4 .?i alta calitate de apa prin mijloace independente (rnasini/cisterne proprii. dupa valorile prezentate in tabelul 4.Debitul pentru incendiu exterior.sa revina unei suprafete locuite de cel mult 10000 locuitori.800000 800001 ..200000 200001 . in perimetrulluat in calcul la dimensionarea re\elelor de distributie face astfel incat un incendiu . separate de centrul printr-o zona neconstruita: in acest caz LN(i) reprezinta numarul de locuitori pentru fiecare cartier. drencere) conform reglementarilor tehnice in vigoare.600000 600001.. aprobata in cazul Tn care nu se dispune de studii speciale.. in cazuri speciale pentru combaterea incendiului din exterior se poate folosi . . pentru cladiri speciale (teatre.?i debitul pentru instalatiile speciale (Ois) se adopta conform ST AS 1478-90.. Qie ~i nurnarul de incendii peste un milion de locuitori se determine pe baza de studii speciale. = 3 h.. rete Ie separate). 1000000 5 10 10 20 25 30 40 - NOTA 1 . nurnarul de incendii teoretic simultane se poate adopta dupa valorile prezentate in 1) Se inteleqe care necesita combaterea de la exterior.e) se po ate adopta interiori se determina conform 3. ( Tabelul4 Nurnar locuitorilor din localitate N=~N(i) Numar de incendii simultane 1) "n" 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 o. rezerve de apa.. biblioteci) sau industrii sunt prevazute sisterne speciale de stingere (sprinclere..4) niveluri [I/s] Cladiri cu peste 4 niveluri 10 15 15 25 35 40 55 (0 80 85 90 95 100 populat ~5000 500L10000 10001 . 338bis din 21/04/2005..1 din STAS 1478-90. de MTCT 15/02/2005 ~i publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. Timpul teoretic de functionare Durata teoretica de tunctionare al hidrantilor a hidrantilor debitul hidranulor exteriori (O.

NOTA 3 . volumul de apa (12) unde: VRI este volumul rezervei intangibile.7 pentru retelele de joasa presiune (pz 7 m col. cu conditia rnaririi rezervei intangibile VRI. prsvazute in tabelul 6 se admite prelungirea acestor durate. cu volumul de apa care nu poate fi asigurat in timpul normat. refacerea rezervei de apa trebuie sa Dupa consumarea apei in urma combaterii se realizeze cu debitul ORI in timpul Tri. stingerea se face cu ajutorul motopompelor forrnatiilor de pompieri) 1?ivaloarea a=1 pentru retelele de inalta presume (combaterea incendiului se poate face direct de la hidrantul exterior). (13) Marimea tirnpului de refacere a rezervei (Tn) se adopta conform datelor din tabelul 6. incendiul. in m3 incendiilor normate.e::. Oor max - debitul maxim orar al zonei sau localitatii unde se combate ca rezerva intanqibila.in cazurile in care debitele surselor de apa nu pot asigura refacerea rezervei de incendiu in durate maxi me Tr.SR 1343-1 :2006 b) necesarul de apa pentru consumulla utilizator pe durata stmqerii incendiuiui (11 ) unde Vcons este volumul consumat la utilizator. apa.in cazul in care Q. Tabelul6 Localltati §i zone industriale aferente localitatilor r. NOTA 2 . coeficientul "a" are valoarea 0.ocalitati cu constructii Zone industriale categoriile de pericol de incendiu din A§i B C avand: O. durata pentru 24 24 24 o §i E avand 36 36 48 refacerea NOTA 1 . [h) l.~251/s la sursa.Pastrarea rezervei intangibile se face Tn una sau mai multe cuve de rezervor integral pentru combaterea incendiului sa fie permanent la dispozitie astfel lncat volumul 12 .e>25 lis O.10 lis.e::::25lis O. protejata. in total se va acumula in rezervor.e>25 lis O. in m3. iar debitele de apa sunt insuficiente rezervei intangibile de incendiu T ri se poate rnari pana la eel mult 72h.

11 . n este volumul de apa inmagazinat. in lis. care se combat de la exterior cu apa din hlorantti exterior! nj este nurnarul de jeturi simultane impus pentru cladirea respectiva. in min.SR 1343-1:2006 tabelul 5. a carer durata de Ojs este debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalatiilor functionare este T5 [ore] se stabileste conform ST AS 1470-90.i exteriori se realizeaza special in rezervoarele sistemului de alimentare cu apa astfel: a) necesarul de apa pentru combaterea efectiva a incendiului printr-un volum de apa inmagazinat (10) unde: v. este nurnarul de incendii simultane in m3.2500 0 <150 2 <:::25000 2:150 2 La localitate sau zona industriala. ambele in localitate sau arnbele in zona industriala. (ha) <150 Mod de simultane con siderare a incendiilor <10000 1 10001 . in ore. O. insumandu-se >25000 >150 NOTA . este timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori. luand in considerare suma valorilor maxi me Unul in localitate 9i unul in zona industriala.. Te este timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori..Daca fntre societatea cornerciala !iii localitate este fntotdeauna un spatiu gol (verde) de minim 300 m cele doua unitati (Iocalitatea si industria) se analizeaza separat Asiqurarea debitelor hidrantilor interiori :. daca nu se justifica alte valor! Debitul de incendiu pentru societati (intreprinderi) trebuie adoptat tunctie de pericolul pe care il reprezinta industria. conform STAS 1343/2-89 '?i STAS 1478-90 sau precizarilor specialistului procesului tehnoloqic Tabelul5 Nurnar de locuitori din localitate (N) supratata Nurnar de incendii simultane S (n) teritoriului 'intreprinderilor. OJ.?i zona industriala. numarul care rezulta pentru fiecare >25000 <150 2 Se deterrnlna conform tabelului 4 pentru localitate si conform ST AS 1478-90 pentru zona industriala. Tn lis. ambele in localitate sau ambele Tn zona industriala.e este debitul asigurat de hidrantii exteriori. in lis. luand Tn considerare suma vaiorilor maxi me In localitate Tn . este debitul asigurat de un jet la hidrantii interiori. luand Tn considerare debitul de incendiu cel mai mare Unul in localitate si unul in zona industriala sau ambele in localitate luand in considerare suma valorilor maxime Unul in localitate 9i unul in zona inoustriala. speciale. T.

OZI max ORI - de alimentare de apa maxim zilnice. este suma cantitatilor de apa.1 Toate obiectele ~i elementele tratare se dimensioneaza la Q Ie =K unde: p ·K·Q 5 zi max +K·K·Q p s RI ( 14) Kp este coeficient de majorare a necesarului obiectele sistemului de alimentare cu apa: de apa pentru a tine seama de pierderile tehnic In Ks este coeficient de servitute pentru acoperirea necesitatitor proprii ale sistemului cu apa: in uzina de apa...Debite de dimensionare !?i verificare pentru obiectele sistemului de alimentare cu 7. rez erva protejata .2 Obiectele statiei de tratare se dirnensioneaza 7. spalare retea distnbutie etc. pentru acoperirea inteqrala a necesarului debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu.3 Toate obiectele schemei sistemului de alimentare cu apa intre statia de tratare ~i rezervoarele Tnmagazinare (sistemul de aductiuni) se dimerisioneaza la debitul: (15) Pentru tocalitati cu debit de incendiu peste 20 lis se va analiza siquranta retea: aceasta trebuie sa asigure alimentarea retelei in orice situatie leqaturii dintre rezervoare ~i 7.. In m3/zi.SR 1343-1 :2006 7 Debite de dimensionare alimentare cu apa §i veriflcare pentru obiectele sistemului de I. spalare rezervoare.volumul rezervei 13 . la debitul Ole asa cum a fost definit mai sus. de 7.4 Rezervoarele de Tnmagazinare trebuie sa asigure Intangibile de incendiu. ~I apa schemei sisternului de alimentare cu apa de la captare la statia de Figura 2 .

Pentru aceasta valoare a debitului toti utilizatorii luati in calcul (inciusiv hidrantii interiori) pot folosi apa in cantitatea norrnata ~i dupa schema stabilita (direct la presiunea din retea sau cu rnjtoace intermediare ). b.) adecvati ~i debitul nJOii functie de dotarea cladirilor cu hidranti interior! 7. de calcul pentru elementele schemei sistemului de alimentare cu apa aval de njOii este nurnarul de jeturi combat din exterior (n). Volumul minim al rezervoarelor trebuie sa reprezinte 50% din consumul mediu.1 (V) este debitul de verificare presiunea de folosire libera a hidrantilor la retelele de ina Ita presiune pentru debitul ( 18) 14 . compensare orara si in rnasura posibilului. terenului permite. nota 3) apar cele n incendii teoretic simultane.SR 1343-1 :2006 volumul de saptarnarui. compensare zilnica pe perioada rezerva protejata . care trebuie asigurat de catre operatorii care exploateaza sisteme centralizate de alimentare cu apa. H20 pentru rete Ie (zone de retea) de joasa presiune (a se vedea 6) la debitul (17) in care: 0.volurnul de avarii pentru situatiile de intrerupere a alimentarii rezervoarelor. c.5%) conform 44.6 Verificarea re\elei de distributie se face pentru doua situatii distincte: folosind atat hidrant: interiori functionarea in caz de utilizare a apei pentru stingerea incendiului pentru un incendiu ~i hidranti exteriori pentru celelalte (n-1) incendii. si debitele hidrantilor interiori (Oi') pentru incendiile simultane care se Kp este coeficient de pierderi definit la 4. cantitatile de apa suplimentare exprimate prin acest coeficient includ ~i necesarul de apa pentru curatarea periodica a retelei de distributie (1 2 ) ~i pentru spalarea ~i curatirea rezervoarelor (0.6.5 Toate elementele componente dirnensioneaza la debitul ale schemei sisternului de alimentare cu apa aval de rezervoare se (16) unde O"e este debit rezervoare.4% 0.4. in cazul retelei cu rnai multe zone de presiune debitul npii se calculeaza pentru fiecare zona cu coeticierrtii de variatie orara (Ko.1 Verificarea retelei la tunctionarea hidrantilor exteriori se face astfel ca In orice pozitie norrnata (a se vedea tabelul 4. este necesar sa se asigure in rete a (Ia hidrantii in tunctiune): minimum 7 m col. rezervoarele trebuie sa asigure si presiunea in 7. functionarea retelei in cazul combaterii pentru toate cele n incendii simultane incendiului de la exterior utilizand numai hidrantii exteriori 7. conform legislatiei in vigoare in situatiile in care confiquratia reteaua de distributle.

inclusiv cand celelalte incendii teoretic simultane sunt stinse din exterior.SR 1343-1 :2006 in care: 011 (V) - debitul de verificare Pentru asiqurarea functionarii corecte a hidrantilor interiori trebuie tacuta i?i verificarea daca pentru orice incendiu interior (Ia cladirile dotate cu hidranti) presiunea de functionare este asipurata in orice situatie. supuse reabilitarii la valori de maximum 20 22%. cu aprobarea autoritatilor publice locale. retehnologizare statia de tratare. $i asigura presiunea tn zonele considerate. operator cu avizul organelor de specialitate $i comandamentele regionale pentru situati. dezvoltarea reducerea localitatii pierderilor prin cresterea numarului de utilizaton (Iocuitori sau utilizatori publici). 7. direct din rezervoarele sistemului de alimentare cu apa. bazine de inot etc). dublare acuctiune sau introducerea unor statii de pompare intermediare). Sistemele de alimentare cu apa trebuie sa se adapteze la toate transforrnarile interveni in zona sau localitatea alirnentata cu apa luand tn consideratie previziunile pentru dezvoltarea sociala si urbanistica $i dezvoltarile care pot pentru 0 perioada de 25 de ani. alimentarea controlata intre retelele a doua zone de presiune vecine In retea. cresterea confortului in locuinte i?i la utilizatori publici (dotarea cu instalatii de apa calda si caldura centralizate) dotari pentru pre para rea hranei $i asigurarea curateniei.ialte verificari necesare (verificarea umplerii contrarezervorului si alimentarea retelei numai din contrarezervor.2 La retelele importante (retele inelare pentru localitati cu peste 50000 locuitori) trebuie analizata $i siquranta in functionare a re\elei in cazul unor avarii pe arterele irnportante Pe durata existentei avariei trebuie sa se verifice parametrii functionar!i re\elei Tn caz de incendiu. proiectantul 7. in ipotezele de dimensionare luate in calcul si pentru determinarea timpului real de curgere (varsta apei) a apei in retea corelata cu calitatea apei 7. functionarea cu 0 singura sursa de alimentare). sali de sport dotate cu dusuri.4 La re\elele foarte dezvoltate (localitati cu peste 300000 locuitori) reteaua se recornanda sa fie verificata. (19) (npi. evaluarea de functionare In sensul veriticar!i capacitat!i de a transporta Oil a retelei In lipsa tronsonului (barei) avariat $i blocat riscului de a rarnane fara apa la consumatorii vitali lmpreuna cu operatorul poate justifica c. in retelele de distributie 15 . 8 Asigurarea debitelor in dezvoltarea tocalltatllor Conceptia obiectelor schemei trebuie sa tina seama din punct de vedere tehnologic i?i constructiv de posibilitatea dezvoltarii sisternului pe aceeasi confiquratie (extindere captare.6.5 Se recornanda montarea hidrantilor exteriori pe conductele principale (artere) ale retelei de distributie pe baza unui acord intre proiectant.6.6.6. asigurarea presiunii normale pentru ceilalti utilizatori. aceasta permite asigurarea in bune conditii a debitelor i?i presiunilor la hidrantii exteriori i?i garanteaza cantitatile de apa necesare pentru combaterea incendiului Se va asigura si posibilitatea alimentarii motopompelor forrnatiilor de pompieri..3 In functie de situatia locala.)max este cel mai mare incendiu interior care poate apare pe zona sau teritoriul localitatli 7.

in standardul SR EN 805/2000 Anexa A. consumul public 75 110m.zi.. public si aqentii 159 ..in acesta potabila.1 95 150 . Tg Mure§) consurnun medii specifice gospodare§ti de 115 120 110m. global de apa poate fi cuprins intre 3 .250) 110m. zr. .200 175 . necesarul (150 .in Romania.zi. I) Conform AGHTM (Asociatia Generala a Higieni~tilor de Tehnica Murucipala) 1999 16 . zi] Austria Belgia Marea Britanie 132 . conform raportului ARA (Asociatia Rornana a Apei) .166 146 196 150') 171 259 I valori sunt cuprinse: consumurile gospodaresc. Berlin 2001...267 Germania Franta Water Association) centralizate la Luxemburg I I I Ol:nd Spania Suedia 131... 2005 se raporteaza de catre unele centre urbane importante (Tirnisoara. Paris 2000. Melbourne 2003.1 110m.. se precizeaza "Atunci cand nu exista inforrnatii mai bune. zi". economic) asigurati cu apa 2 .271 108 . Tara Consum specific [dm3/om.350 NOTA . in ani! 2004.SR 1343-12006 necesarul rnediu specific de apa are tendinta sa scada (sau sa rarnana constant) pe plan mondial odata cu introducerea progresului tehnologic §i a cresterii nivelului de trai.2000 pagina 44 se precizeaza: "pentru mediul urban consumul casnic (qcspcaeresc) este 256. rnediul social a lnceput sa aprecieze irnportanta apei potabile §i economisirea acesteia Anexa 1 (intormativa) variatia consumurilor specifice conform datelor IWA (International congresele IWA.

in m3/zi.5 1.4 1 14. 8 .5 4.6 5..0 100% maxim zilnice consumate 2. relatia cu care se calculeaza QZ1 max = este: 0.9 4.5 10.2 5.0 4.0 7.2 3.3 5.5 6.0 3.0 5.5 3.0 3.3 5.5 6.5 1.4 2 Total 1.0 8.5 1.5 10.5 0.0 5.0 3.2 4. 7 1 17 .1 4.5 2.5 3.0 1.2 5.0 3.0 3. 9 9 .5 0...1 2 21 .0 4.0 6.5 5.0 2.0 3..2 4.37986 E1..0 5.3 2.7 5.5 5.7 5.4 2..0 2 20 .5 12.7 8 7 .0 5..0 4...2 2 22 .0 2. 8 1 18 .SR 1343-1 :2006 Anexa 2 (intorrnativa) 1.5 3. 3 13. 17 .0 8. 3 3 . 0 1 10 .1) in care Qzi max este debitul zilnic maxim.4 4. 1 1 11 .0 5.5 4..5 0.0 0.5 1. Ora Sat (temperatura exterioara 18 DC) Oras mare % % I oras % mic oras mediu % 0 .0 2.0 2.0 9..5 I 6.0 6.5 5..5 1.0 3.5 100% cantitatile 1. 6 1 16 .5 6. 2 1 1 12 .1 2. E este nurnarul de locuitori.0 8. 1 1 .0 5. .0 8.0 5.2 2.6 6.r 100% (Qzimax) 2 Dupa [1J.5 3.4 5.0 9.3 2 23 .. .0 100% I 2.6 2.9 2.0 1..01939 [m3/ziJ (2..5 1.5 2.5 5.0 4.5 3.0 0.2 2.0 4.0 5.0 1..5 6. Consum orar de apa intr-o zi lucratoare.19 19 .5 5.5 0..5 2..3 5..15 15 .5 9.5 5.

1999 del' Wasserversorgung". Braunschweig." Taschenbuch GmbH. Verlagsgesellschaft F. Frledr.SR 1343-1 :2006 Bibliografie [1] J. Mutschmann. vieweq & Sohn 18 . Stimmelmayr .

SR 1343-1 :2006 (pagina alba) 19 .

Alpopii Aaura Elaborator Prof.i in .Asociatia Romana a Apei. ORC UE Bucures.i dr ec Vasile Ciornos presedinte ARA .Membrii comitetului prezentului standard Presedinte Secretar: Reprezentanl Mernbri CT 186 "A/imentari cu apa '}i ceneliziu!' care au participat la elaborarea ASRO dl.. Vasilache Georgeta dl.. dr. Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia Este important ca utilizatorii tuturor rnodificarilor. romans sunt publicate in Cata/oguf Standardelor Romene :.. ing Marin Sandu PROEO S. .Facultatea de Hidrotehnica :.dr. or. ing Marin Sandu de la UTCB.ti Invitati ARA UTCB . Alpopii Aura dna.Facullatea Hidrotehnica de Anteproiectul prezentului standard a fost elaborat de catre Colectiv prof. Ou Ileana dl Simlonescu Leonte dna. Presedinte CT 186 Dr.. Marin Sandu Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. ec Ciornos Vasile prof.A ASRO SC APA NOVA SA SC Inginerie Urbana ARA ICECON PROEO SA MTCT .ing Moraru Gheorghe Secretar CT 186 Ing.ing. Rojanski Vladimir dr. Moraru Gheorghe dna. Udran Mihaela dl Chiru Epsica dl Ghiocel Gheorghe dl Manescu Alexandru dna. standardelor rornane sa se asiqure ca sunt in posesia ultimei editii $i a lntorrnatiile referitoare la standardele Bu/etinuf Stenderdizerii.