Cơ cấu FDI vào Việt Nam theo hình thức đầu tư: +, Theo hình thức 100% vốn nước

ngoài: có 6685 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng kí 51,2 tỉ USD, chiếm 77,2% về số dự án và 61,6% tổng vốn đăng kí. +, Theo hình thức liên doanh có 1619 dự án với tổng số vốn đăng kí 23,8 tỉ USD chiếm 18,8% về số dự án và 28,7% tổng vốn đăng kí. +, Theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có 221 dự án với tổng vốn đăng kí 4,5 tỉ USD chiếm 2,5% về số dự án và 5,5% tổng vốn đăng kí. +, Số còn lại thuộc các hình thức khác như BOT (xây dựng- vận hành- chuyển giao ), BT (xây dựng- chuyển giao), BTO (xây dựng- chuyển giao- kinh doanh) Ý kiến về cơ cấu đó: - FDI vào Việt Nam là rất lớn.Nguồn tiền nhận được từ FDI chiếm tỉ lệ rất cao và là một phần rất quan trong trong việc thực hiện và phát triển dự án. - Theo hình thức đầu tư ta có thể thấy cơ cấu FDI vào Việt Nam phần nhiều là đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài vào dự án (77,2 % về số dự án), tiếp đến là đầu tư theo hình thức liên doanh (18,8% về số dự án) và hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh(2,5 % về số dự án).Từ đó có thể thấy được sự đầu tư FDI vào Việt Nam là tương đối chênh lệch theo hình thức đầu tư. - Việc nhận sự đầu tư trực tiếp tư nước ngoài với tỉ trọng lớn áp dụng trong dự án đôi khi sẽ làm nguồn đầu tư trong nước không được thúc đẩy và hoạt động một cách thiếu hiệu quả.Và chúng ta dần dần sẽ rơi vào tình trạng làm thuê dưới sự tài trợ hoàn toàn từ đối tác nước ngoài. - Việc lạm dụng vốn đầu tư nước ngoài quá mức sẽ làm nguồn đầu tư trong nước dần bị bế tắc.Vì vậy bên cạnh việc nhận đàu tư nước ngoài chúng ta cũng cần xác định rõ hình thức đàu tư để từ đó vừa thu hút được nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài và vừa sử dụng tốt đầu tư trong nước.Muốn vậy trước hết chúng ta phải có biện pháp để tăng FDI vào Việt Nam theo hình thức liên doanh và theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.