Trêng THCS Tung S¬n

§Ò KIÓM TRA Häc kú ii

M«n: VËT Lý LíP 7
C©u 1 . Tr¾c nghiÖm
kh¸ch quan;
C©u 1. Chän c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc sai b»ng c¸ch ®¸nh §,S
vµo « thÝch hîp.
A.¸nh s¸ng bao giêi cñng truyÒn theo ®êng th¼ng.
B ¸nh s¸ng chØ truyÒn theo ®êng th¼ng trong m«i trêng trong suèt
vµ ®ång tÝnh.
C.C¸c nguån s¸ng th«ng thêng trong thùc tÕ t¹o ra chïm s¸ng ph©n
kú.
D.Khi nguån s¸ng ë rÊt xa,chïm s¸ng tíi ta lµ chïm s¸ng song song
E.C¸c thÝ nghiÖm 2.3 vµ 2.4 trong SGK thùc sù t¹o ®îc mét tia s¸ng.
C©u 2:V× sao ta nh×n thÊy mét vËt
A. V× ta më m¾t híng vÒ phÝa vËt.
B. V× m¾t ta ph¸t ra c¸c tia s¸ng chiÕu lªn vËt.
C. V× cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn vµo m¾t ta.
D. V× vËt ®îc chiÕu s¸ng
C©u3 . Hãy chän
tõ ®iÒn vµo c¸c c©u sau:
A § a mét vËt nhiÓm ®iÖn ©m ®Õn gÇn mét vËt .......................... th×
chóng ®Êy nhau
B Cã hai lo¹i ®iÖn tÝch ®ã lµ ®iÖn tÝch .....vµ ®iÖn tÝch .......
C Dßng ®iÖn lµ dßng .................................dÞch chuyÓn cã híng
C©u 4. Thùc hiÖn phÐp nèi
Cét A
Cét B
1. ¶nh ¶o nhá h¬n vËt
a G¬ng cÇu lâm
2.¶nh ¶o b»ng vËt
b. G¬ng cÇu låi
3 ¶nh ¶o lín h¬n vËt
Cc. G¬ng ph¼ng
C©u 5 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng sau :
Tay cÇm thanh ®ång vµ cä s¸t thanh ®ång vµo len .Hái thanh ®ång
nhiÓm ®iÖn g×?
A. NhiÔm ®iÖn d¬ng
C. Trung hßa vÒ ®iÖn
B. NhiÔm ®iÖn ©m
D. KÕt qu¶ A,B
C©u 6: §Ó nhËn biÕt g¬ng ph¼ng hay kh«ng ta lµm c¸ch nµo
díi ®©y.
A. Sê tay xem mÆt g¬ng cã ph¼ng kh«ng.
B. Nh×n g¬ng theo c¹nh bªn cña g¬ng xem cã th¼ng kh«ng.
C. Nh×n vµo g¬ng xem ¶nh cã bõng vËt kh«ng.
D. TÊt c¶ c¸c c¸ch A,B,C
C©u7. Chän tõ ®iÒn vµo chæ trèng.
A.Tia ph¶n x¹................... trong mÆt ph¼ng chøa tia tíi
vµ .................................víi.g¬ng t¹i.....................
B. ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu låi.....................................kh«ng
høng......................cã kÝch
thíc...........
C©u 8 Chän c©u tr¶ lêi ®óng:
ChiÒu dßng ®iÖn lµ chiÒu:
A.ChuyÓn ®éng cña ®iÖn tÝch.

............................. .................... C©u3:§¸m m©y ma d«ng tÝch ®iÖn ©m........................................................................ C©u 2:Tia s¸ng vµ chïm s¸ng cã liªn quan víi nhau nh thÕ nµo? Cã thÓ t¹o ra ®îc chïm cac tia s¸ng kh«ng? .......... ..................................................................... ChuyÓn ®éng cña c¸c h¹t mang ®iÖn..................................B.......................................................................................................................................................................Nåi c¬m ®iÖn B Qu¹t ®iÖn D.................................................................................................................................... ................................................... ....................................... ......... ................................... ............................... ................................................................................... Bµn lµ (ñi) ®iÖn C............................................. ....... ................................ C......... ......... ®Ó lµm d©y tãc bãng ®Ìn? Gi¶i thÝch ............................................................................................. Tõ cùc d¬ng tíi cùc ©m cña nguån ®iÖn............................................................... ................................................................................................................................. ..................... Khi cã sÐt xÈy ra em h¶y gi¶i thÝch sù dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch gi÷a ®¸m m©y vµ mÆt ®Êt..................................................................................................... ................................. ........................................ ................................................................................................................................................................... D............. ....................................................................................................................................... ......................................................................... Tr¾c nghiÖm tù luËn: C©u 1:T¹i sao ta kh«ng dïng ®ång ..m¹t ®Êt ph¸t sinh ®iÖn tÝch d¬ng........................................... BÕp ®iÖn C©u II....... T¸c dông nhiÖt cña dßng ®iÖn ë dông cô nµo sau ®©y lµ kh«ng cã Ých? A................................................. .....................................................................................................................................ch×........................................................................................................................ ......................s¾t....................................................................................................................... C¸c c©u trªn ®Òu sai C©u 9: Chän c©u tr¶ lêi ®óng ............................. .......

1b.§.§ .¶o.25®) C©u3 (1®). C¸c ®iÖn tÝch C©u4.C(0. C©u 2(2®).Chïm s¸ng lµ kÕt hîp v« sè c¸c tia s¸ng.25®) C©u 9 B(0.®iÎm tíi. .25®) C©u6 .S(1®) C©u 2.§¸p ¸n Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan C©u1 S. Tù luËn: C©u 1( 2®):Lµ v× nhiÖt ®é nãng ch¶y cña c¸c chÊt nµy thÊp so víi nhiÖt ®é cã thÓ lµm ph¸t s¸ng(nãng ch¶y tríc khi ph¸t s¸ng).2c. C(0.Cã thÓ t¹o nh÷ng luång s¸ng coi nh chïm tia s¸ng. C©u 3:(1®) £ lÎct«n ch¹y qua cét chèng sÐt xuèng ®Êt lµm cho mÆt ®Êt trung hßa vÒ ®iÖn tÝch.®êng ph¸p tuyÕn.25®) II.trªn mµn ch¾n.§. ©m. .b»ng C©u 8. (1®) N»m. ©m vµ ®¬ng.C(0.25®) C©u7.. D(0.3a(0.75®0 C©u5.

C©u 1.. C©u 3.Khi cã ¸nh s¸ng tõ m¾t ta chiÕu s¸ng vËt C©u 2..vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc.gäi lµ ¶nh ¶o. B. C©u 4..Khi nµo ta nh×n thÊy mét vËt A... C©u 2.. §iÖn D.. §Ìn èng ®ang ch¸y C©u5 TÇn sè .2®) C©u 1... VËt ph¸t ra ©m cao h¬n khi nµo? A.... NhiÖt C.......Trêng THCS TrungS¬n. ¸nh s¸ng B... A.. Khi vËt ®îc chiÕu s¸ng.. MÆt trêi.. B.... Ngän nÕn ®ang ch¸y.líp 7 I/ Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (6®)..... Vá chai s¸ng chãi díi mÆt trêi D.. Khi tÇn sè dao ®éng lín C©u 4.Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi. ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm cã kÝch thíc.. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng ...høng ®îc trªn mµn ch¾n. C..... H¶y chØ ra vËt nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng? A.. A.... Khi vËt dao déng m¹nh h¬n C. Khi vËt dao ®éng chËm h¬n B. ¢m ph¸t ra nhê..vËt. ®é lín cña mét ¶nh cña mét vËt t¹o bëi gong ph¼ng. Chän tõ hay côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chæ trèng trong c¸c c©u sau ®©y. Dao ®éng.. Khi vËt ph¸t ra ¸nh s¸ng D..Khoanh trßn chö c¸i ®øng tríc ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u sau(. §Ò kiÓm tra häc kú I M«n vËt lý.. (2®).. C©u3. Khi cã ¸nh s¸nh tõ vËt truyÒn vµo m¾t ta B. C.®é lín cña vËt. Khi vËt lÖch ra khái vÞ trÝ c©n b»ng nhiÒu h¬n D.

(1®) 1................. ........ ©m truyÒn ®i víi vËn tèc lín nhÊt trong m«i trêng chÊt láng................. ¢m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i trêng nµo díi ®©y.... .................................................... Dao ®éng cµng nhanh ©m ph¸t ra cµng trÇm 4.............................sai trong c¸c c©u sau(................................................. C©u 1........ A.............................. ...............A... ......... TÇn sè dao ®éng lµ c..... Kho¶ng ch©n kh«ng................ A...........Sè lÇn dao ®éng trong mét gi©y D .................. 20 C.............vµ so s¸nh vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi vµ g¬ng ph¼ng khi chóng cã cïng kÝch thíc....... TruyÒn theo ®êng th¼ng 3....... 2..................................... Níc biÓn B..........1®) 1................................................................ Khi ®µn ghi ta ph¸t ra tiÕng nh¹c (©m) th× vËt dao ®éng ph¸t ra ©m lµ: A............................................ 3......... Sè dao ®éng trong mét gi©y C©u 6....... Gãc ph¶n x¹ lu«n lu«n b»ng gãc tíi........ TÇn sè dao ®éng lín ©m ph¸t ra cµng cao II............................................. Trong thêi gian nµy ©m truyÒn ®i ®îc 22 mÐt.......................................................................... 60 B.... Chøa tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn 4..... Tr¾c nghiÖm tù luËn( 4®) ........... C.. Thïng ®µn D................................................... ...... ..C¸c c«ng viÖc thùc hiÖn trong mét gi©y C........... ...........Qu¶ng ®êng dÞch chuyÓn trong mét gi©y D...............................................................................................................Kh«ng khÝ quanh ®µn B..............Chän c©u tr¶ lêi ®óng ...ChiÕu mét tia s¸ng lªn mét g¬ng ph¼ng ta thu ®îc mét tia ph¶n x¹ t¹o víi mÆt ph¼ng mét gãc 60 ®é.................. VËy mçi v¸ch nói ph¶i c¸ch xa Ýt nhÊt bao nhiªu míi nghe ®îc tiÕng vang? ........Thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét dao ®éng D..... 30 D...........C C©u 8.............................. . Têng bª t«ng D.... ....Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh ¸nh s¸ng......... a....B.......... TÇng khÝ quyÓn bao quanh tr¸i ®Êt............ Thùc hiÖn ghÐp nèi trong c¸c c©u sau.... TÊt c¶ c¸c tr¬ng hîp A....... 40........... D©y ®µn C ...... C... (1®)Nªu tÝnh chÊt t¹o ¶nh cña g¬ng cÇu låi.............................................. ............... Trong c¸c gi¸ trÞ sau ®©y gi¸ trÞ nµo øng víi gãc tíi................ Biªn ®é dao ®éng cµng lín b.... C©u 2:Muè nghe ®îc tiÕng vang th× têi gian tï lóc ph¸t ©m ®Õn lóc ph¶n x¹ trë l¹i n¬i ph¸t ph¶i lín h¬n 1/15 gi©y.. Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng d.Th× ©m ph¸t ra cµng to 2.. C©u 7.............................

B. 5D. C©u 3. 2a . C©u2: (2®).Kh«ng.25®). C©u 2. II.25®). C©u 1 Mçi ý (1®). 4 . 1. B. . 4c. C. 2§ .¶nh nhá h¬n vËt . 7A. C©u. 3 . B»ng. 8A. D.C. 6A.25® 1S .D. Tr¾c nghiÖm tù luËn. Chän §óng Sai: (mçi c©u 0. 4§.b. 1. 3S . Mçi c©u (0. 2.C¸ch xa 11m th× nghe ®îc tiÕng vang .lín h¬n vËt. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan A Mçi tõ hoÆc côm tõ (0.5®) C©u1.Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc. 4.§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm: I.D. Réng h¬n.¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu låi lµ ¶nh ¶o kh«ng híng ®îc trªn mµn ch¾n.GhÐp c©u mçi c©u(0. 3d.