You are on page 1of 4

"Otwarty List do Rady Szkoły w Kansas

"

Piszę do Paostwa, gdyż zaniepokoił mnie fakt że zastanawiacie się czy nie wprowadzid do planu nauczania teorii Inteligentnego Projektu na równi z teorią Ewolucji. Wszyscy możemy się zgodzid że dla uczniów ważnym jest usłyszenie o wielu punktach widzenia, aby mogli wybrad teorię, która ma dla nich najwięcej sensu. Martwi mnie jednak fakt, że uczniowie usłyszą wyłącznie o jednej teorii Inteligentnego Projektu.

Pamiętajmy, że jest wiele teorii Inteligentnego Projektu. W wielu takich teoriach na całym świecie głoszone jest silne przekonanie że Wszechświat został stworzony przez Latającego Potwora Spaghetti. To On stworzył wszystko to co widzimy i wszystko to co odczuwamy. Jesteśmy wielce przekonani że przytłaczające dowody naukowe na poparcie teorii Ewolucji nie są przypadkowe, i wierzymy że zostały rozmyślnie stworzone przez Niego.

Dlatego też, piszę dziś do Paostwa, aby oficjalnie zażądad wprowadzenia tej alternatywnej teorii do programu nauczania w szkołach, obok dwóch poprzednich teorii. Dodatkowo, odważę się powiedzied, jeżeli tego nie uczynicie, będziemy zmuszeni podjąd odpowiednie kroki prawne. Chyba widzicie do czego zmierzam. Jeżeli Inteligentny Projekt nie jest oparty na wierze, a na naukowej teorii, jak się uważa, to musicie pozwolid aby i nasza teoria była nauczana, gdyż ona również nie jest oparta na wierze, a na nauce.

Niektórzy mogą uznad to za niewiarygodne, więc pozwólcie że opowiem trochę o naszych przekonaniach. Mamy dowody że Latający Potwór Spaghetti stworzył Wszechświat. Nikt z nas, oczywiście, nie był wtedy by to zobaczyd, ale mamy o tym źródła pisane. Posiadamy liczne przydługawe dzieła tłumaczące wszystkie szczegóły Jego mocy. Możecie byd zaskoczeni, ale jest nas już 10 milionów, a liczba ta ciągle rośnie. Z natury staramy się byd niepubliczni , gdyż wielu ludzi zarzuca nam, że nasze przekonania nie opierają się na namacalnych dowodach.

Jest On oczywiście niewidzialny i może przenikad przez materię bez problemu. że ten artefakt ma w przybliżeniu 10. które opisują jak to jest możliwe i dlaczego to robi. Najważniejszym dla nas. Mamy niezliczone teksty. Jak widzicie. jest silna statystyczna zależnośd między Piratami a temperaturą. że efekt cieplarniany. naukowcy mogą przeprowadzid datowanie metodą węglową pewnego artefaktu. Nie mogę wyrazid. gdyż wydaje mi się że ten list jest już zbyt długi.730 lat. gdyż wiek rozpadu połowicznego węgla C14 ma 5. Ponad to. Naukowcy ci. Latający Potwór Spaghetti jest przy nich i zmienia wyniki swoim Makaronowatym Odnóżem. na tej podstawie wnioskują. którym jest oczywiście pełen strój pirata. trzęsienia ziemi. Dowiedzą się że w przybliżeniu 75% węgla C14 uległo rozpadowi spowodowanemu emisją elektronów w Azot14. jak bardzo jest to ważne i niestety nie mogę wyjaśnid dlaczego tak jest. . W uproszczeniu mogę powiedzied że On staje się bardzo zły gdy warunek ten nie zostaje dopełniony. huragany oraz inne katastrofy naturalne są spowodowane zmniejszającą się liczbą Piratów od 1800 roku. że teraz już zdajecie sobię sprawę jak ważnym jest aby nauczad uczniów tej alternatywnej teorii. Specjalnie dlatego. uznajemy że byłoby obraźliwym nauczanie naszych przekonao bez noszenia Jego wybranego ubrania. Na przykład. nie wiedzą jednak że za każdym razem gdy robią te badania. załączyłem wykres przybliżonej liczby Piratów w odniesieniu do średniej światowej temperatury przez ostatnie 200 lat. Możecie byd zainteresowani również tym. Jestem pewien.000 lat.Ludzie ci nie rozumieją że On stworzył Świat w taki sposób byśmy myśleli że jest on starszy niż w rzeczywistości. jest abyście zrozumieli że wszelkie namacalne dowody są utajniane przez Latającego Potwora Spaghetti.

Z poważaniem. w której te trzy teorie będą traktowane na równi w szkołach w całym kraju a ostatecznie i na całym Świecie.Konkludując. Oczywiście będziemy mogli wyszkolid nauczycieli w tej materii. drzewa i karła. wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami. zaniepokojony obywatel." . Z niecierpliwością oczekuję Waszej odpowiedzi i mam nadzieję że nie będzie trzeba stosowad kroków prawnych. Pamiętajmy. P. Jedna trzecia uwagi dla Inteligentnego Projektu. Załączyłem artystyczne wyobrażenie Jego tworzącego górę. Bobby Henderson. Wszyscy możemy z łatwością wyobrazid sobie przyszłośd.S. Mam nadzieję że udało mi się przekazad wagę nauczania tej teorii w szkole. dziękuję za czas poświęcony na zrozumienie nasz poglądów i przekonao. jedna trzecia dla Latającego Potworo Spaghettyizmu (Pastafarianizmu) i jedna trzecia dla logicznych założeo opartych na przytłaczających namacalnych dowodach.