SULIT

1or4kc',a II -I
fllil Yri*)

LEMBAGA IErBRIKSAAN MALAvSTA KEMENTBRIAN PELAJARAN MALAYsIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO7
GEOGRAFI Kertas 1 Nov./Dis. t] i a m

iltililt||ilil||tiltilt]l
2280t1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KBRTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. 5. Kertss soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangon yang betul pada kertas jaw.apan. Hitamkan satu ruangan sahaia bagi setiap soalan. ,

Sekiranya anda hendak menuksr jawapan, padamkan tando yong telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapqn yang baru. Anda boleh membuat kerja mengira di ruangan kosong pada kertas soalan. Ando dibenarkan menggunaknn kalkulator yang tidak boleh diprogram. Anda dibenarkan menggunqkan alat geometri.

6. 7. 8.

Kertassoalan mengandungi halaman ini 19 bercetak t halaman dan tidak bercetak ll,ihat sebelah
2280ll @ 2ooi Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

SULIT 1 Lapisanatmosfera yangmanakah dapatmembalikkan gelombang radio? A B C D Stratosfera Mesosfera Termosfera Troposfera

BatuanEnapan

+

Proses X BatuanMetamorfosis

2

Apakahproses dalamrajahdi atas? X A -B C D Luluhawadanhakisan Tekanan habatinggi dan Pernadatan penyimenan dan Penggondolan pemendapan dan

a a

Lebuhraya Utara- Selatan Jambatan PulauPinang

3

Apakah jenis batu yang banyak digunakandalam pembinaankemudahan infrastruktur di atas? A B C D Syal Granit Kuarzit Konglomerat

22801L @ zool Hak CiptaKerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

X Bentukmuka bumi jalar dalamyangbertanda dalamrajahdi atasialah A B C D sil daik lapolit lakolit

yangmanakah benartentanglava asid? Pernyataan A B C D Mengandungi sedikit silikatetapi banyakbesidanmagnesium bumi Lambatmembekudanmengalirlebih jauh di permukaan panas Mempunyaitakat lebur yangrendahdan sangat perlahan pekatdanmengalirdengan Sangat

Apakah proses luluhawa kimia yang menghasilkan pandang darat dalam gambardi atas? A B C D Hidrolisis Penghidratan Pengoksidaan Pengkarbonan [Lihat sebelah SULIT

Malaysia 228011' @ 2007Hak cipta Kerajaan

SULIT

4 . Pergerakancepat . Tanahberlonggokdi kaki cerun

jisim di atas gerakan Proses merujukkepada A B C D aliranlumpur kesotantanih gelangsartanah gelongsorantanah

0 1 80 3 80 Apakahbentukmukabumi dasar yangbertanda dalamgambar laut X rajatrdi atas? A B C D Cerunbenua Jtranglautan Pentasbenua Dataranlautdalam

228011 @ 2oo7Hak CiptaKerajaan Malaysia

SULIT

SULIT Meter 100 0 -100 -200 -300

3

tropika Keratanrentaslaut di kawasan bertanda Pembentukan terumbukarangbolehberlakudi kawasan AI

Btr cIII
DIV

Pancaran matahari

-t>

tr

m

yang manakah gambarrajahdi atas,kawasan mengalamisiangselama 10 Berdasarkan 24 jam? AI

Bt r

C ru
DIV

228011

@ 200? Hak cipta KerajaanMalaysia

ll,ihat sebelah SULIT

SULIT Hujan(mm) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
-J F M A M J J O S O N D TaburanHujan dan Suhudi Stesen X Ll Berdasarkan graf di atas, maklumatyang manakahbenar tentangciri iklim di stesen X? I tr m ry A B C D Hujan sepanjang tahun Julatsuhutahunanbesar Hujan lebatpadamusimsejuk Suhudi bawahtakatbeku padaakhir tahun Id a n II II danIII III dan IV Id a n IV
Suhu (oC)

20 15 l0

Bulan

J

F

M

A

M

J

J

o

S

o

N

D

SuhuoC 26 27 28 29 30 3l 29 28 27 27 27 27 Stesen M12 Berapakahjulat suhu tahunan di stesenM? A B C D 5OC 26A C 28OC 31OC

228011 @ 2oo'tHak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

7

MALAYSIA petadi atas,kejadianhujan asidberlakudi kawasan yangbertanda Berdasarkan AI

Btr
CM DIV

-,i..]'ri

I ]'^.
SEMENANJUNGMALAYSIA petadi atas,di kawasan yangmanakah pulauhaba? Berdasarkan berlakufenomena AI

Bt r
CM DIV ll.ihat sebelah SULIT

2280ll

@ 2oo7Hak cipra Kerajaan Malaysia

SULIT

8

w

ry

m!

t

DUNIA peta Berdasarkan di atas, yangmanakah kawasan mempunyai iklim seperti ciri berikut?
. Suhu sekatasepanjangtahun

. Hujan sepanjangtahun

A B C D

I

tr

m w
Punca
a
a

Kesan
a

Pembakaran terbuka Pelepasan kilang asap

Jarak penglihatan pendek Penyakit mata, kulit dan lelah

a

Fenomena cuacayangmanakah bolehdikaitkandengan maklumatdi atas? A B C D Jerebu -/ Hujanasid

Pulauhaba Kesanrumah hijau

2280ll

@ 2oo7Hak Cipta Kerajaan Mataysia

SULIT

. Malarhijau . Tumbuhmmenumpang

maklumatdi atas? L7 Apakahjenis tumbuhansemulajadiyangdapatdikaitkandengan A B C D Hutan Konifer Hutan Hujan Tropika HutanMonsunTropika Padang RumputSederhana

DUNIA mempunyaiciri-ciri kawasanyang manakah tumbuhan semula Berdasarkanpeta atas, di jadi seperti berikut? . Batanglurus . Pokokberbentukkon . Daunberbentukjarum AI

Bt r
CM DIV

2280ll

Malaysia @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SULIT

SULIT

l0

MALAYSIA

t9 Mengapakahkawasanyang bertanda X dan Y dalam peta di atas menjadi
tumpuanpenduduk? A B C D Tanih aluvium Aktivitipelancongan Indusfrimenapispetroleum Tanahrancanganpertanian

,n'"3'%
}1 ' .l

'

'-**\!*.u t;''''*
'r

\'F.",
SEMENANJUNG MALAYSIA
20 Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan kawasan yang berlorek dalam peta di atasberpenduduk padat? A B C D Pertanian Perkilangan Pelancongan Perlombongan
SULIT

228011 @ z0o7Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT 2l

11

jadi positif apabila penduduk Fertumbuhan seniula A B C D imigrasilebihbesardaripada emigrasi jumlah kadarkematian migrasibersihsama dengan kadarkematianlebih tinggi daripada kadarkelahiran kadarkelahiranlebih tinggi daripada kadarkematian

a

Kadarkelahiran -3.0Vo Kadarkematian -1.'5Vo NegaraX

a

?:2 Berdasarkanmaklumat di atas, kadar pertumbuhanpenduduk semulajadi negara ialah X A B C D l'5Vo 2'25Vo 3'OVo 4:5Vo

2280ll

@200? Hak Cipta KcrajaanMalaysia

ll,ihat sebelah ST'LIT

E.

SULIT

L2
KwpldmUmu

80+ 75 -79 70-'t5 65- 69 60- 64 55,59 50- 54 45- 49 40- M 35- 39 30- 34 25 -29 m - 24 15- 19 !0- 14 5- 9 0- 4

1001

Peratusandaripada keseluruhan penduduk

Piramid Penduduk Negara X piramid penduduk di atas,apakahkesanyang dialami oleh negaraX? 23 Berdasarkan I II m IV A B C D Kadar pertumbuhan penduduk tinggi Taburan penduduk sekata Taraf hidup tinggi Penggunaanteknologi tinggi IdanII IIdanIII IIIdanIV IdanIV

a

Cyberjaya Putrajaya

a

24 Apakah faktorutama yang mempengaruhi perletakan petempatandi atas? A B C D
228011

Sosial Fizikal Ekonomi Governan
@ 2007 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

L3 Bandar Q
' Di pinggir bandarbesar . Kawasan perumahan yang terancang . Jaringanjalan raya lengkap

a

I

I

maklumat{i atas, bandarQ ialah sebuah 25 Berdasarkan A bandar diraja B C D bandar satelit bandarsempadan bandarpendidikan

. Tebedu . Padang Besar . RantauPanjang fungsi petempatan bandar-bandar atas? 26 Apakahpersamaan di A B C D Bandarpertahanan Bandarpendidikan Bandar sempadan Bandarperlombongan

27 Konsep'konurbasi'merujukkepada A B C D perebakanbandar perubahan taraf bandar perubahan fungsi bandar percantumanbandar-bandarberdekatan

2280ll

Malaysia @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SULIT

SULIT

t4

\_.-,'*

.l d. -\l

t^\

ts.,,

MALAYSIA 28 Kawasan yang bertanda X, Y dan Z dalam peta di atas mempunyai persamaan sebagaibandar A B C D perlombongan pelancongan perikanan pelabuhan

pengangkutan kepada 29 Apakahkepentingan air kawasan pedalaman? I tr m IV A B C D Mengurangkanpencemaran Mengangkuthasilpertanian Menjimatkankospengangkutan perikanan Menggalakkan kegiatan Id a n II IId a n III IIId a n IV Id a n IV

Malaysia 228011 @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

SULIT

SULIT

15

30 Apakahkesanpembinaan lebuhrayakepadaekonomiMalaysia? I tr m ry A B C D Mobiliti penduduk meningkat Wujudpetempatanbaru Meluaskanpasaran Membukakawasanindustri I d a n II I Id a n III I IId a n IV I d a n IV

31 Apakahkepentingan sumberpetroleum Malaysia? di I tr m IV A B C D Bahanpateri Bahanpenyadur tin jalan raya Bahanpenurap Bahanmentahindustriplastik, I d a n II I Id a n III I IId a n IV I d a n IV

32 Apakah bahan mineral yang digunakan dalam aktiviti di atas? A B C D Fosfat Kaolin Batu granit Batu kapur ll.ihat sebelah SULIT

2zE0ll

e 2oo'tHak CiptaKerajaan Mataysia

SULIT

t6

33 Apakahkaedah pengurusan di Arab Saudi? air I tr m ry A B C D Mewujudkankawasan tadahan Membuathujantiruan Penyahgaraman laut air Pembinaan empairgan, Id a n II IIdanIII IIId a n IV Id a n IV

Min suhutahunan27oC

Hujan tahuaanmelebihi 2600 mm

Tanihjenis aluvium

34 Apakahtanaman yang sesuaiditanamdi kawasan X? A B C D Teh Koko Padi Nanas

35 Apakahfaktor yang rrerye, gar.:hflfte$iatan perikananlarr dalamdi Malaysia? I tr m ry A B C D Arus lautan Dikelilingi pentas berud , r' Permintaansumberproteinfinggi Penggunaan kapalbesardengan kelengkapan memproses Id a n II IId a n III III dan IV Id a n IV

,

,r

I

Z?r80lt

@ 2007Hak CiptaKerajaan Malaysia

SUI:IT

SULIT

17

36 Bagaimanakahmasalahpertanian di kawasantanah tinggi dapat diatasi? A B C D Membina teres Mengusahakantanah rang Mengamalkantanamanbergilir Mengendalikan pertanian rumah kaca

37 Antara yang berikut, yang manakahkesanpembinaaninfrastruktur sepertidalam gambar rajahdi atasterhadap ekosistem kawasan setempat? I tr ru ry A B C D Banjir kerapberlaku Habitatfaunamusnah Rantaianmakananterjejas Keasidan tanahmeningkat I da n II I Id a n III III dan IV I d a n IV

22Wft

o 2ffi7 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

ll,ihat sebelah SULIT

L

SULIT

18 Kesan Kegiatan Manusia
. Tanih tandus . Pencemaransungai

yang dapatdikaitkandengan maklumatdi atas? 38 Apakahkegiatanmanusia A B C D Penternakanudang Pembinaanempangan Penanamankelapasawit Perlombonganbijihtimatt

pelaburasingke Malaysia? kesankemasukan 39 Antarayangberikut, yangmanakah I tr m W A B C D Kos buruh menurun Pemindahanteknologir penyelidikandanpembangunan Peningkatan ' pasaranbarangan buatanMalaysia Perluasan I, IIdanIII I, II danIV I, III dan IV II, III danIV

Malaysia 228011 @ 2007Hak cipta Kerajaan

SULIT

SULIT

t9

yang menganggotai 40 Apakah kepentingankerjasamaekonomi negara-negara pertubuhan atas? di I II il IV A B C D Mengurangkantarif Meningkatkanperdagangan Penggunaanmatawangtunggal dalamsektorpmbuatan automotif Kerjasama I d a n II I I da n III III dan IV I da n IV

KERTAS SOALAN TAMAT

Malaysia 228011 @ 2oo7Hak cipta Kerajaan

SULIT