You are on page 1of 3

Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Departamentul de Contabilitate, Audit,Analiza si Informatica de Gestiune

Teme propuse pentru disciplina Practică de specialitate Master de aprofundare, anul II
Titulari seminarii: Conf. univ. dr. Grigorescu Ştefan Iuliu – Responsabil

Temele propuse nu sunt restrictive. Studenţii pot opta pentru teme proprii, adaptate specificului activităţilor desfăşurate, experienţei şi domeniilor în care activează (contabilitate, fiscalitate, gestiune, costuri, control intern, audit)

1. Reglementare si dereglementare in contabilitate; delimitari si fundamentari privind standardele, normele si reglementarile contabile; dispozitivul reglementarilor contabile din Romania; texte legale privind reglementarile contabile, legea contabilitatii. 2. Practici specifice privind reglementarile contabile: reglementari contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial; reglementari privind contabilitatea in partida simpla. 3. Practici specifice pentru contabilitatea entitatilor mici si mijlocii: standarde si reglementari contabile privind IMM; reguli specifice de contabilizare si evaluare; nomenclatura si functionarea conturilor; contabilitatea primara de angajamente; contabilitatea de trezorerie aplicabila IMM; rapoarte financiare si nonfinanciare privind contabilitatea IMM (intocmire, prezentare si interpretare). 4. Jurisprudenta si doctrina contabila: practici contabile specifice de jurisprudenta: avize, precizari si interpretari de texte legislative sau reglementate: standarde profesionale ale institutiilor profesiei contabile. 5. Cazuri, interpretari si practici contabile specifice: operatii de tip franciza, leasingul, tranzactii barter, controlul in comun, contabilitatea intreprinderii in dificultate, participatii publice pe o piata reglementata, contabilitatea si managementul de proiect, contabilitatea verde, contabilitatea extrabilantiera. 6. Impozitarea venitului şi fiscalitatea persoanei: componente ale venitului global impozabil; beneficii industriale şi comerciale, beneficii noncomerciale, beneficii agricole; remuneraţiile diriginţilor; venituri funciare, venituri din capitaluri mobiliare, plusvalorile imobiliare şi mobiliare. 7. Studiu aprofundat privind impozitarea rezultatelor întreprinderilor: impozitarea rezultatelor întreprinderilor individuale şi societăţilor de persoane; impozitarea rezultatelor societăţilor de capital. 8. Studiu aprofundat privind impozitarea cifrei de afaceri: teritorialitatea TVA, activităţi internaţionale; reguli referitoare la ajustări; TVA pentru imobiliare; credit de TVA. 9. Fiscalitate locală. Impozite şi taxe diverse: impozitări complementare impozitului pe venit; taxe aşezate asupra salariaţilor; impozite şi taxe locale. 10. Drepturile de înregistrare: cesiunea fondului comercial; constituirea societăţilor comerciale; creşteri şi reduceri de capital; dizolvare, lichidare şi partaj.

28. 14. Alte angajamente şi servicii conexe. 31. Rapoarte speciale pentru servicii conexe şi alte angajamente de audit în conformitate cu cerinţele standardelor de audit internaţionale. Aprofundări privind procedurile abordării misiunilor de asigurare: planificare. 18. Mediul de operare în timp real şi managementul calităţii: abordarea noului mediu economic în continuă schimbare între standardizare şi flexibilitate prin raportare la mediul de operare just-in-time. cuantificare. dezvoltarea conceptuală a multiplelor dimensiuni ale performanţei: perspectiva financiară. Auditul calităţii. 22. 16. 26. raportarea prin situaţii financiare şi nonfinanciare.. Etica şi deontologia profesională privind auditul şi auditorii. riscuri şi prag de semnificaţie. Servicii cu caracter de asigurare. mediul target costing etc. 29. Reglementarea internaţională. prin interconexiune şi prin adaptabilitate la schimbare. Standardele internaţionale privind controlul de calitate pentru alte angajamente şi servicii conexe. Aplicarea Standardelor internaţionale de audit şi asigurare. Auditul declaraţiilor fiscale. 19. Implementarea standardelor. . 27. Elemente comune şi particulare privind rapoartele întocmite de auditori. 20. obiectivele şi desfăşurarea expertizei fiscale. Comunicarea auditorului cu responsabilii cu guvernanţa din cadrul entităţii auditate. Analiza şi interpretarea Standardelor internaționale de audit şi asigurare. Practici specifice de aplicare a standardelor. 23. 25. perspectiva dezvoltarea competenţelor şi tehnica raportării la diferite orizonturi culturale. perspectiva clienţi. Instrumente pentru planificare. utilizate de management pentru realizarea funcţiilor de planificare. Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare. implementare. Cererea şi oferta economică de servicii. interpretare şi transmitere a informaţiilor financiare şi non-financiare. 24.11. Impactul tehnologiilor informaţiilor asupra procesului de audit. 12. exercitarea consultanţei fiscale. 13. 17. 15. Decizii de investire şi managementul sistemelor de control: crearea unei strategii sustenabile a entităţii. mediul bazat pe activităţi. probe. Supravegherea publică şi acordurile de reglementare dintre statele membre ale Uniunii Europene. analiză. responsabilitatea auditorului de a analiza frauda şi eroarea într-un audit al situaţiilor financiare. european şi internaţional. audit şi asigurare. Control şi contenciosul fiscal şi expertiza fiscală: obiectivele auditului fiscal. perspectiva procese interne. control şi decizii în cadrul organizaţiei. control şi decizie în contabilitatea managerială: dezvoltări privind instrumentele de identificare. 21. colectare. prelucrare. Responsabilitatea auditorului pentru luarea în considerare a fraudei în auditul situaţiilor financiare. organizarea şi exercitarea controlului fiscal. contenciosul fiscal. 30. Costul în procesul decizional: dezbaterea conceptuală şi tehnică a Modelului What If în procesul decizional prin dependenţă şi nu prin independenţă. Audit fiscal şi consultanţă fiscală. Răspunderea juridică şi responsabilitatea auditorului. Abordări speciale pentru auditul financiar al entităţilor publice. cunoaşterea managementului calităţii din diverse medii de operare: naţional. teste de detaliu şi proceduri analitice. Unitate şi diversitate. proceduri de audit. Standardele internaţionale de calitate. Nevoia de standarde şi supraveghere publică în audit şi asigurare.

34.32. Proceduri şi tehnici de control al calităţii documentaţiei de audit. Studii empirice asupra calitatii practicilor contabile. Componentele cercetarii in contabilitate. Studiu individual. . 35. Angajamentele de asigurare. altele decât auditările sau revizuirile informaţiilor financiar istorice. 33.