You are on page 1of 6

ISA 705 OPINIA AUDITORULUI INDEPENDENT

 SCOP: de a oferi recomandări cu privire la circumstanţele în care raportul auditorului independent ar trebui modificat, precum şi la forma şi conţinutul modificărilor raportului auditorului în aceste circumstanţe.  DATA INTRARII ÎN VIGOARE: Aplicabil pentru auditul situaţiilor financiare pentru perioade datate la, sau după 15 decembrie 2009. Exprimă în mod clar o opinie modificată corespunzător asupra situaţiilor financiare, care este necesară când: (a) Pe baza dovezilor de audit obţinute, auditorul concluzionează că situaţiile financiare, luate ca un întreg, conţin denaturări semnificative; sau

(b) Auditorul nu poate obţine suficiente şi adecvate probe de audit pentru a concluziona că situaţiile financiare, luate ca un întreg, nu conţin denaturări semnificative.

 Caracter generalizat / persistent – efecte ale denaturărilor asupra situaţiilor financiare sau posibilele efecte ale denaturărilor asupra situaţiilor financiare, dacă există, care nu sunt identificate datorită imposibilităţii de a obţine suficiente probe de audit adecvate.  Opinie modificată – opinie cu rezerve, opinie adversă sau imposibilitatea exprimării unei opinii Situaţii în care este necesară o modificare a opiniei auditorului Modificarea opiniei din raportul auditorului când: (a) pe baza probelor de audit obţinute, situaţiile financiare, luate ca un întreg, conţin denaturări semnificative; sau (b) auditorul nu poate obţine suficiente şi adecvate probe de audit pentru a concluziona că situaţiile financiare, luate ca un întreg, nu conţin denaturări semnificative.

clasificarea. ISA 700 cere auditorului să concluzioneze dacă situaţiile financiare luate ca un întreg conţin sau nu denaturări semnificative. nu prezintă o imagine fidelă a tranzacţiilor şi evenimentelor.  Gradul de adecvare a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare  Situaţiile financiare nu includ toate informaţiile cerute de cadrul de raportare financiară aplicabil.  Modul de aplicare a politicilor contabile selectate.  Informaţii din situaţiile financiare nu sunt prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. or  Situaţiile financiare nu oferă informaţiile necesare unei prezentări juste. Această concluzie ia în considerare evaluarea auditorului asupra denaturărilor necorectate. inclusiv în cazul în care conducerea nu a aplicat politicile contabile selectate în mod consecvent între perioade sau pentru tranzacţii şi evenimente similare (consecvenţă în aplicare).  Modul de aplicare a politicilor contabile selectate  În cazul în care conducerea nu a aplicat politicile contabile selectate în mod consecvent cu cadrul de raportare financiară. . În consecinţă. o denaturare semnificativă a situaţiilor financiare poate apărea legat de:  Gradul de adecvare a politicilor contabile selectate. sau  Datorită metodei de aplicare a politicilor contabile selectate (cum ar fi o eroare neintenţionată în aplicaţie). a unui element din situaţiile financiare raportate şi suma.  Gradul de adecvare a politicilor contabile selectate  politicile contabile selectate nu sunt compatibile cu cadrul de raportare financiară aplicabil.  ISA 450 defineşte o denaturare ca fiind diferenţa dintre suma. prezentarea. prezentarea care sunt necesare pentru ca respectivul element să conform cadrului financiar aplicabil. inclusiv notele aferente. sau  Gradul de adecvare a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare. dacă este cazul.  situaţiile financiare. clasificarea.

de exemplu  Distrugerea evidenţelor contabile ale entităţii. atunci când auditorul concluzionează că eventualele efecte ale denaturărilor neidentificate asupra situaţiilor financiare.  Limite impuse de conducere:  Conducerea împiedică auditorul în a asista la inventarul stocurilor. după ce a obţinut probe de audit suficiente şi adecvate. dar nu persistente în situaţiile financiare. dacă este cazul. pot fi atât semnificative cât şi persistente. sau (b) cu toate că nu poate obţine probe suficiente şi adecvate pe care să-şi bazeze opinia.  Auditorul stabileşte că numai aplicarea procedurilor de fond nu este suficientă.  Situaţii legate de natura şi momentul efectuării lucrărilor de către auditor:  Momentul numirii auditorului este de aşa natură încât auditorul nu este în măsură să asiste la inventarul stocurilor. individuale sau totale. concluzionează că denaturările. individuale sau totale. se ajunge la concluzia că denaturările. dacă este cazul. dar controalele entităţii nu sunt eficiente. auditorul concluzionează că eventualele efecte ale denaturărilor semnificative asupra situaţiilor financiare. sunt semnificative. pot fi semnificative dar nu persistente. Determinarea tipului de modificare adusă opiniei auditorului  Opinia cu rezerve (a) chiar dacă sunt obţinute probe suficiente şi adecvate.  Conducerea împiedică auditorul în a cere o confirmare externă pentru anumite conturi contabile. sunt atât semnificative cât şi persistente pentru situaţiile financiare  Imposibilitatea exprimării unei opinii: imposibilitatea de a obţine probe de audit suficiente şi adecvate ca bază pentru opinie. .  Opinia adversă: atunci când auditorul.Imposibilitatea ca auditorul să obţină probe de audit suficiente şi adecvate (la care se face referire de asemenea ca la o imposibilitate a exprimării unei opinii) poate rezulta din:  Situaţii care nu pot fi controlate de entitate.

auditorul va comunica problema persoanelor responsabile pentru guvernare. el va califica opinia ca fiind cu rezerve. auditorul: . pot fi semnificative dar nu omniprezente. În cazul în care conducerea refuză.  În cazul în care auditorul concluzionează că efectele posibile ale denaturărilor neidentificate asupra situaţiilor financiare. sau  În cazul în care auditorul concluzionează că efectele posibile ale denaturărilor neidentificate asupra situaţiilor financiare. dacă este cazul. dacă este cazul. şi va stabili dacă este posibil să se efectueze proceduri alternative pentru obţinerea unor probe de audit suficiente şi adecvate.Natura problemelor care au dus la modificări Opinia auditorului legată de gradul de generalizat / persistent a efectelor sau posibilelor efecte asupra situaţiilor financiare Semnificative dar nu omniprezente Situaţiile financiare sunt denaturate în mod semnificativ Imposibilitatea de a obţine probe de audit suficiente şi adecvate Opinie cu rezerve Semnificative şi omniprezente Opinie adversă Opinie cu rezerve Imposibilitatea exprimării unei opinii Consecinţe ale imposibilităţii de a obţine probe de audit suficiente şi adecvate datorate limitărilor impuse de conducere după ce auditorul a acceptat angajamentul  Auditorul solicită conducerii să înlăture limitările. cu excepţia cazului în care toate persoanele responsabile pentru guvernare sunt implicate în conducerea entităţii. pot fi atât semnificative cât şi omniprezente astfel încât calificarea opiniei ca fiind cu rezerve este inadecvată pentru a comunica gravitatea situaţiei.

Paragraful opiniei:  Se vor utiliza titlurile "Opinie cu rezerve. (ii) Bazele opiniei modificate: Conţine toate elementele solicitate de ISA 700 Un paragraf." "Opinie adversă. În cazul în care există posibilitatea ca opinia din raportul auditorului să fie modificată." după caz. atunci când este posibil conform legilor şi reglementărilor aplicabile. situaţiile financiare prezintă de o manieră adecvată. auditorul va comunica persoanelor responsabile pentru guvernare situaţiile care au dus la respectiva modificare şi terminologia propusă pentru modificare. exceptând efectele aspectului(lor) descris(e) în paragraful “Bazele opiniei cu rezerve”. Dacă există o denaturare semnificativă a situaţiilor financiare care se referă la prezentări de informaţii narative este inclusă o explicaţie cu referire la modul în care prezentările de informaţii sunt denaturate." sau “Imposibilitatea exprimării opiniei." sau "Bazele imposibilităţii exprimării opiniei." după caz Dacă există o denaturare semnificativă a situaţiilor financiare care se referă la anumite sume din situaţiile financiare (inclusiv prezentări de informaţii cantitative) este inclusă şi o descriere şi cuantificare a efectelor financiare ale denaturării. înaintea paragrafului opiniei din raportul auditorului care oferă o descriere a problemei care a dus la modificarea opiniei. sub toate aspectele semnificative (sau oferă o imagine fidelă) în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil atunci când va efectua un raport în conformitate cu un cadru de prezentare adecvată . auditorul va include în paragraful pentru bazele modificării şi motivele care au dus la aceasta imposibilitate. Dacă modificarea este rezultatul imposibilităţii de a obţine probe de audit suficiente şi adecvate.  Auditorul va preciza în paragraful opiniei că. sau dacă retragerea din audit înainte de emiterea raportului auditorului nu este posibilă.(i) se va retrage din audit. si se va utiliza titlul “Bazele opiniei cu rezerve." "Bazele opiniei adverse. va fi în imposibilitatea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare.

sau să confirme aspectele legate de dezacordul conducerii ca atare.  Imposibilitatea exprimării opiniei: datorită importanţei aspectului(lor) descris(e) în paragraful Bazele renunţării la opinie.  Comunicarea acestor situaţii permite:  Auditorului să anunţe persoanele responsabile pentru guvernare despre modificările prevăzute şi motivele (sau situaţiile) care au dus la modificări. unde este cazul.  Auditorului să caute colaborarea persoanelor responsabile pentru guvernare cu privire la aspectele care au determinat modificările respective. şi. Opinia adversă: datorită importanţei aspectului(lor) descris(e) în paragraful “Bazele opiniei cu rezerve” situaţiile financiare nu prezintă de o manieră adecvată (sau nu oferă o imagine fidelă) în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil atunci când este întocmit un raport în conformitate cu un cadru de prezentare adecvată. şi  Persoanelor responsabile pentru guvernare să aibă posibilitatea. auditorul nu exprimă o opinie asupra situaţiilor financiare. auditorul va comunica persoanelor responsabile pentru guvernare situaţiile care au dus la respectiva modificare şi terminologia propusă pentru modificare. auditorul nu a putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate pentru a oferi o bază opiniei de audit. în consecinţă. de a oferi informaţii şi explicaţii complete auditorului legate de aspectele care au determinat respectivele modificări.  În cazul în care există posibilitatea ca opinia din raportul auditorului să fie modificată. .