You are on page 1of 2

JARATAN PERKHIDMATAN AWA}I MALAYSIA BAHAGIAN PERKHIDMATAN C Arasl,6 dm 7, BlokC2,Kompleks Pe.

sckutuan Pusit Pentadbiran Kerajaan 62510 WP PUTRAJAYA MALAYS]A : 03 88853000/lJlilJ5,1ooo :03 88892205/2204/2202
go!.r.Y : httpr/Avww.lPa

JPA

RujKami: JPA.BK(S)22319/3(36) Tarikh 16 Aptil2012 : Ketua Kementerian Semua Setiausaha Persekutuan Ketua Jabatan Semua Kerajaan Negeri Semua Y.B.Setiausaha Tuan, TATATERTIB KAWALANDAN PENGAWASAN PENGUATKUASAAN JABATAN OLEHPENYELIA'/KETUA perkara perhatian mengenai di tuan Dengan hormatnya inginmenarik saya atas. Awam(JPA)melalui Perkhidmatan Jabatan 2. Dimaklumkan bahawa, 2011 telah 12 bertarikh Oktober suratedaranbil. JPA.BK(S)223|9/3(16) Penyelia Setiap Di Peranan Tanggungjawab dan menjelaskan berkenaan dan Jabatan Bagi Tujuan Kawalan dan Peringkat Kementerian akan Tatatertib. Penentuanpenyeliayang diwujudkan Pengawasan dan seterusnya oleh KetuaJabatan digunakan bagi tujuanpemantauan isu-isu berkaitan yangbersesuaian menangani bagi mengambil tindakan yang peraturan-peraturan sedang berkuat kuasa. pematuhan kepada tidak hadir bertugas tuan sedia maklum,kesalahan 3. Sepertimana yang kerap berlaku.Tindakan pegawaiawam merupakan kesalahan yang pantasoleh Penyelia/Ketua Jabatanadalahusaha dan tindakan membendung dan kepada kes tidakhadirbertugas seterusnya berkesan bukuke telahmenyediakan ini. JPAdarisemasa semasa masalah Pihak perkara sepertibukuSetitik Nila, Kerusi ini berkenaan bukudan panduan BukuPegawaiTidakHadirEerfugas. Bersawang Panduan Mengurus dan yangdiperlukan, carta ini senarai dokumen bukudanpanduan memuatkan proseskerja yang mudah contohlaporanserta a r, tempohtindakan,

dalammenguruskan KetuaJabatan bagimembantu dan praktikal difahami pantas dan berkesan Bukulebihkemas, dengan kestidakhadirbertugas JPA di online portal bolehdimuat turunsecara tersebut -bukudan panduan dalam bentuk ftipbook iaitu bagi buku Setitik Nila di Kerusi buku hftpf/www jpa.gov.my/docs/ftipbook/setitiknila/, g/, pbook/kerusibersawan Bersawangdi nttpltwww i pa.gov'my/docs/fli pulasecaraPDFdi PegawaiTidakHadirBertugas danPandian Mengurus http ://www. i p a.sov.mv/docs/p enerbitan/panduan/2010/Panduan Menqurus Peqawai THB.Pdf, Awam Selaras dengan arahan Kerajaansupaya Perkhidmatan 4. yang ke pencapaian dan keberhasilan arah pengurusan meningkatkan hendaklah tatakelakuan kepadaurusanberkaitan berkesin,pemantauan Jabatan. Penguatkuasaan diberikanpenekananoleh Penyelia/Ketua dan kepada urusan ini perlu dipertingkatkan tindakantatatertibboleh arahan mengingkari sekiranya atau penyelia kepadapegawai dikenakan i ni . tuan dalamperkaraini diucapkan dan kerjasama Di atas perhatian 5. terimakasih. Sekian. .,BERKHIDMAT NEGARA" UNTUK

perintah, yangmenurut Saya

BAJANUDDIN BDULLAH ) Perkhidmatan Bahagian Awam Perkhidmatan b.p.KetuaPengarah Malaysia

s.k. Berkanun Pihak Berkuasa Semua TemPatan Berkuasa Pihak Semua