You are on page 1of 8

RISCUL DE CURS DE SCHIMB

1. Aspecte teoretice
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Definirea tiscului de CURS DE SCHIMB Surse ale expunerilor banei/or fata de variatia pretu.lui unei devize

,

"

Instrumente de mtisurere a riscului de curs de schimb Metode de acoperire

a riscului velutsr

2. Studii de caz privind riscul de curs de schimb

1. Aspecte teoretice
1.1. Definirea riscu/ui de curs de schimb Riscul de CURS DE SCHIMB reprezinta riscul evolutiei nefavorabile a rezultatelor ea

urmare a evolujiei pretului devizelor. 1.2. surse ale expunerilor biincllor (ala de verleti« pretutu! unei devize Globalizarea serviciilor Iinanciare

a determinat

cresterea expunerii institutiilor Riscul valutar este generat

Iinanciare de lipsa Aceste

fata de riscul de curs de schimb echivalentei discrepante plasamentul intre activele angajate

(sau valutar).

si pasivele atrase pentru

° anurnita

deviza,

pot aparea atat prin tranzactionarea in titluri de valoare exprimate

devizelor, acordarea de eredite 'in val uta, cat si prin de

'in moneda externa (obligatiuni)

atragerea de resurse preeum depozitele titluri (certificate Pierderile datorita de depozit).

'in "alum ~i emisiunea, in val ute denominate,

pot fi inregistrate rnodificarii

datorita indexarii unor valori dupa unanumit si pasivelor

curs valutar s au cursului

valorii activelor

externe in urma rnodificarii desfasurate

valutar. Riscul valutar cuprinde cat si propriile pasivelor operatiuni.

atat operatiunile

de banca pentru clientii sui cu ciit ponderea activelor si

EI este cu atat mai important

externe in bil an] este mai mare.

500) = -lmld ell ROL Aceastii pierdere rezulta din reducerea mai rapida a valorii creantelor in raport datoriilor pe fondul scadcrii cursului valu tar in conditiilc unci pozitii valutarc lungi.S[J = (500.500 la ·1/.Pozitie de schirnb". EXEMPLVL 2:· .lnstrumente de mssurer« a riscului de curs de schimb Expunerea unei banci fata de variatia prelului unei devize este determinate de pozitia .~-. . pierdere cdstig Cursul valutar scadc castia pierdere t1..000 . cursul de schimb este exprimat in numar de unitati de moneda nationala pentru valuta 0 unitate de .000 ~ipasive ill valoare de 900.. ROL. = (AUSD .Jl.900. Pozitia valutara intr-o anurnita deviza este definita en solduJ net al patrimoniului in deviza respectiva ~i se calculeaza ea sum a algebrica lntre pozitia valutara bilanjiera si pozitia valutara extrabilantiera: VB .000) = -2mld ROL Aceasta rezulta din cresterea mai rapida a valorii datoriilor in raport cu cea a creantelor pe fondul cresterii cursului valutar in conditiile line.RO -:- PEt1lO)X (e l ElJRO - CitRo) = (800.1.000 atunci banca va suferi 0 pierdere potentiate de ] mld.Pozitie de schimb". deschis pe valuta respectiva Pozitia valutara extrabilantiera intr-o anumita deviza este suma evidenjiata in soldul creditor sau debitor al eontului 9361 .000)x (41.' . cea a Pozitia valutara btlanticra intr-o anumita deviza reprezinta suma evidentiata In soldul creditor sau debitor al eontului 3721 . Fie 0 t1. ROL.pozitia valutara bilanticra VE .ozitia valutara cxtrabilantiera Pozitia valutara a bancii induce castiguri sau pierderi in functie de evolutia cursului valutar'.3.000. = (AE/. Daca cursul 'de schimb ROL.. .sz»)x (e~SD-e~.500 atunci banca va suferi a pierdere poteruialii de 2 mld. .600.000)x pierdere (33.000 # pasive in valoare de 600.~~ valutara._. pozitii valutare scurte. Astfel: Cursul valutar crestc Pozitic valutara scurta Pozitie valutara lunca £¥EMP LVI.VSD se depreciazd de la 33.000 la 33.p. .000- 41.000- 600. 1: Fie 0 banco care are in USD active ln valoare de 500. deschis pe valuta in cauza. Dacd cursul de schimb ROL/EURO se apreciazii de la . ban~ti care are in EiJRO active in valoare de 800.500. .'33.

lei actualizat al capitalului social subscris si varsat si al primelor de emisiune este de 35.l1.)''<'Iloarea-''Cea··mai 'mare. Conform pe fiecare cu sernnul "3 721 si 9361 se obtine un rezultat pozitiv. sumele reprezentand pozitii valutare reprezentand ajustate lungi vor fi considerate eu sernnul plus (+). calculat in functie de diferenjele de Pozitia valutara individuala esie considerata.fata de riscul de curs de schimb este mlisurata prin pozitia valutara totala Pozitia valutara 1'6litlk:'1'. soldurile precizate anterior vor fi considerate cu sernnul plus (+).ndi""iduola·ajustnt·a (5.2001.09. iar sumele pozitii valutare individuale ajustate scurte vor fi considerate eu sernnul minus (-). dintre totalul pozitiilor valutare individuale valutare individuale individuale ajustate "short".volatilitatca cursului de schimb Pozitia valutard individualii ajustatii se determina valutare individuate echivalentul reducfind din valoarea pozitiei si varsat si in lei actualizat al capitalului social subseris al primelor de emisiune platite in deviza respectiva. soc (mii) 8 long (mii) 9 VIA short (mii) 10 VIA USD EURO GBP 1000 X 800 100 X 200 X 200 +800 100 -900 +100 j X X Total I 33000 40000 52200 X 26400 -36000 5220 X -35400 0 0 -9000 -36000 +5220 I X I 45000 .Jong" si totalul pozitiilor in acest sens. fie pozitie curs valutar aferente.~ .~n"W}!IUlttrn'. ROL.eprezi-nH'l'''.2003 miiu.picrdcrca/ castigul in dcviza i .gA. dupa caz. ale carei fonduri proprii reprezinta 500 mld. valutara "long" tnsumarea Normelor atunci cand prin in sum area algebrica a soldurilor se objine determinarii rezultat prevazute in contul atunci cand prin negativ. . debitoare in scopul ale eonturilor till pozitiilor valutare deviza.Dimensiunea produsul expunerii unei banci fa!ii de riscul de pre! a unei val ute este data de ajustata si volatilitatea cursului de schimb: dintre pozitia valutara individuala 11. caIculat in functie de diferenjele de curs valutar aferente situatia pozitiei valutare se prezinta pe O-t. "111 rnodul. Devtza 0 platite in nM' ROL. in Pentru Banca BP. .4 USD. minus (-). 4 din 25.m. iar soldurile creditoare vor Ii considerate La nivelul unei banci expunerea agregata.) 4 (+/-) 5 Cursul in lei 6 (mii) (+/) 7 VI Ajustarea cap.p62:i. ajustate . iar echivalentul ~. astfel: Elemente luate in calcul V (+) 1 (-) 2 (+) 3 VE V (. fie pozitie valutara "short" algebrica a acelorasi elemente nr.

2001. aceasta se deterrnina bilantiera ~i pozitia ea suma algebrica extrabilanjiera valutara valutara = 1000000+ (-200000) = 800000) (VI). calculat in functie de diferenjele de curs valutar aferente (VL4t'SD d) se determina totalul pozijia = 26.4-35. Metode de gestionare a Gestiunea pierderilor planuri: 1.4.4 = -9mld. ROL) valorii maxime valutara totals prin alegerea dintre pozitiilor valutare individuale ajustate scurte si totalul pozijiilor valutare indi viduale ajustate lungi Vl' = ma"CIIVL4s<"lmcl. (7 = 5:1: 6). 4 din 25.(5 = /+2+3+.1)'IA J = ma.Q9+ 3GI. Aceasta se po ate realiza pe doua de lirnitare a riscului valutar lA.09.22) = 45 1W!g mId. Pentru determinarea pozitiei valutare individuale ajustate pe fiecare valuta ~iapoi pozitia valutara totala se procedeaza astfel: -" a) se calculeaza intre (VL"SD b) pozijia pozijia valutara (V).1 prin reglementari riscului financiare tiscului de curs de schimb un efort ce vizeaza reducerea valutar presupune In minim a datorate variatiei cursului valutar./). la sfarsitul fiecarei zile lirnitari: valutare ale unei banci sunt supuse urmatoarelor maximum 10% din fondurile proprii ale bancii pentru oricare dintre pozitiile valutare individuale ajustate: .4.8. ROL - 1.9(10) = 7 . aceasta se determina cu valoarea echivalentului si varsat si al primelor prin in de c)se" calculeaza diminuarea pozitia valutara individuala valorii pozijiei valutare individuale al eapitalului social subscris lei actualizat emisiune platite in fiecare deviza. bancare pozitiile a) conform Normelor nr.5.-U In Romania.2 p rin politica bancii ell p rivire In operatiunlle valutnre 1. aceasta este echivalenta in rnoneda ell nationala se calculeaza pozijia (VIWRO :::: pozijia valutara individuala valutara exprirnata 40000 x (-900000) = -36000000000) ajustata.

~ .b) Bancile norme detin maximum 20% din Iondurile proprii ale bancii pentru illl pozitia valutara totala. sis tern de supraveghere interne.2.. Gestionarea 0 lirnitare relativ ridicate a valutare in care se ana banca la un moment pozitiei valutare se face pentru Iiecare moneda in parte. 1.. ROL) obtinem valori sub 10%.~. Politica bancii referitoare la managementul riscului valutar vizeaza 0 serie de in norrne interne si acliuni indreptate catre evitarea sau dirninuarea pierderilor valutare.~ ~ . optiuni pc dcvize etc. societatea pozitia BP este de 9% «20%)..~~!~~~!~L£~_~£~!:-:~. swap.2% . aceasta politica este fermata din doua actiuni: neutralizarea pozitiei valutare ~iacoperirea pozitlel valutare riscului valutar. bancara respects cele doua cerinte privind supravegherea pozitiilor valutare.8% 7. fatii. Continuand exernplul precendent vern verifica daca banca BP respecta cele doua cerinte pozitiilor valutare. . futures. Totodata..~SQp. acopcrire cxtrabilanticra urruarcstc rcalizarca unci opcratiuni cxtrabilautiere de scns contrar pozitici valutarc bilanticrc folosind contracte forward.~~~.D..~!.\!~}.. Neutralizarea se realizeaza pnn ajustarea periodica a pozijiilor valutare.~!. de riscul de curs de schimb: Exista doua modalitati generale de acoperire . marl! dintrf!'9'~.P.~D.4.04% IXI.? _ _.~P. soc (mil) 8 VIA long short I (mil) 9 0 1 USD 1000 X EURO GBP Total 800 100 X 11= 200 200 33000 100 40000 52200 X X ·35400 -9000 0 -36000 0 +5220 I IPonderea fata de FP (mil) 10 11 VIA I 1. riscului prin neutralizarea pozitiei valutare irnplica costuri de gestiune . ~i proceduri de consiliul care 'sa respecte cerinjele prezentate rnai sus.1. dar si pe ansamblu... ~:.. aprobate ~i de gestiune a riscului deudrninisirajie valutar pe baza de al bancii..£!~~~.~!. putem aprecia en. Ajustarea stipulate in normele 4/2001 privind supravegherea Elemente luate in calcul Devtza V (+) C· ) 2 Vf C+) 3 C-) 4 Cursul in lei 6 cap.!~~..£9!.~. imunizarea de sens contrar pozitiei bancii In riscul valutar se infaptuieste prin operatiuni dat.~ ~!. practica de specialitate.I~!~~~1~£.. h.~t!!:!.~. Astfel. Altfel spus.~!:. 10) Avand in vedere pozijiile individuate ajustate pentru fiecare valuta in parte si valoarea fondurilor valutara totala proprii (500 mId. .:FPX valutare X X 45000 9% J 00 (X· cea rna.

situatia pozijiei valutare se prezinta pe 06. Studii de caz privind riscul de curs de schlmb StudiuJ de caz 1 Pentru Banca BC din Romania. ale carei fonduri proprii reprezinta 500 mid. ROL.2004 astfel: Deviza Pozitic valutarabilcntiera Pozitic valutarji extrabilantiera Lona : 1. datorita dezvoltarii piejei financiare si produselor derivate tranzactionate pe aceasta piata.000 in lei actualizat al capitalului social subscris ~i varsat si al primelor de emisiune platite in USD. soc VIA long VIA short iPonderea C+) 0 1 C-) 2 C+) 3 (.000 Short 2. ROL. ' " si ingradeste libertatea bancii de a specula anumite pozilii deschise.75 mid.2% (5 = /+2-3--1).2% 10.000 Long 500. 9(/(Jj 7 ~ S. iar cursurile ROVUSD si ROLfEURO sunt de 33500 si respectiv 34000. J J= !X!.) 4 . REZOLVARE: 0 tranzactioneze in valuta respectiva Situatia pozitiei valutare a bancii BC se prezinta astfel: (mii u. y:.01. atunci cand evolulia cursului incurajeaza astfel de operatiuni. (+/-) 5 (+/-) 7 (-) 8 (+) 9 t-) 10 ! I fata de FP 11 USD EURO Total 1000 I 2000 X SOD X 500 ' +500 -1500 X = 33500 16750 34000 51000 X X I 6750 0 X 10000 X X 51000 51000 2% 10. 2.reprezinta 0 modalitate noua de gestionare a riscului valutar prin utilizarea unor instrumente financiare derivate precum swap de devize sau optiuni pe valute. (7 ~ 5x 6). Aceasta modalitate de gestionare a riscului valutar este din ce in ce mai utilizata si in Romania.000 USD Euro Echivalentul Short 500. calculat in functie de diferenjele de curs valutar aferente este de 6.000.) Elemente luate in calcul Deviza V VF V Cursul in lei 6 VI (mii) Ajustarea cap.m..r -ceo mai man' dintrc 9 si 10) .FPX/OIJ (. Determinati deviza ~isuma pe care bane a trebuie sa pentru a respecta normele valutare in vigoare.000. Acoperirea riscului valutar .

cap. 9(10) = 7 ~ S./). expunerea pentrua valutare in vigoare banca trebuie sa-si dirninueze unei sume de EURO.000 500.0l.cca mai marc dintre 9 )~i10) 13000 60000 73000 3.000 Cursurile ROUUSD si ROUEURO 0 sunt de 32500 ~irespeetiv 40000.25% 15% 18. ROL. -(miium) Elemente luate in calcul Deyjza V V (. tranzactioneze in valuta respectiva pentru a respecta REZOLVARE: Situatia pozitiei valutare a bancii BC se prezinta astfel: . Coroborand normele eele doua observatii concluzionam-ca. 0 solutie posibila ar Iicumpararea Avand in vedere marirnea fondurilor expunere pe EURO de eel mult (500mid\banea Be ar trebui sa aiba Astfel.000 US!) Euro Pozitic vaJutarll.000. se impune 0 50 mId ROL (10%~500mld).ROL.r . Determinati deviza si suma pe care banea trebuie sa normele valutare in vigoare. e~ banea dispune avand in vedere en pozitia valutara de un excedent pe EURO este scurta pentru respecia de resurse in raport eu uiilizarile aceasta deviza.25% '. 1000000000 34000 Deci. Long Short 600. .000. astfel: situatia pozitiei valutare se prezinta pe 07.Se constata ca pozitia valutara individuala ajustata pe EURO depaseste pragul de 10% din fondurile putern aprecia proprii. Studiul de caz 2 Pentru Banea A:X din Romania. soc (-) 8 VIA long VIA short (-) 10 ~Ponderea ~ fata de (+/-) 7 (+) 9 i FP 11 USD EURO Total (5 1000 X = 500 2000 X X = 600 X +400 +1500 X I 32500 13000 40000 60000 X X X 0 0 1+1+3+. (7 5 x 6). Totodata.000 2. banea va curnpara = 29411.2004 Deviza Pozitie valutara bilantiera Short Long 1.) 2 V (+) 0 1 (+) 3 (-) 4 (+/-) S Cursu! in lei 6 VI (mii) Ajustarea .8 EURO. proprii pe EURO. 11= IXI FPX 100 (.~~trabilantil:ra . ale carei fonduri proprii reprezinta 400 mid. \ cumpararea unei surne in EURO echivalenta eu 1 mid.

ROL. Coroborand cele doua observatii concluzionarn ca pentru a respects normele valutare in vigoare banca trebuie sa-si sporeasca resursele in EURO. Astfel. avand in vedere ca pozijia valutara pe EURO este "long" putem apreeia ell banca dispune de un deficit de resurse in raport eu utilizarile pentru aceasta deviza. bane a AX ar trebui sa aiba 0 expunere pe EURO de cel mult 40 mld ROL (10%*400mld). eu 20 mld. Avand in vedere rnarirnea fondurilor proprii (400mld. . - . 0 solutie posibila ar fi vdnzarea unei sume de EURO. Deci. Totodaia..Se constata crt pozitia valutara individuala ajustatl1 pe EURO depaseste pragul de 10% din fondurile proprii.). se impune yanzarea unei sume in EURO echivalenta EURO.banea va vinde 20000000000 40000 = 500000 .