You are on page 1of 28

45

KONSEP FEUDALISME: TAKRIF, cnu.cnu DAN GARIS SEMPADAN
AZMIARIFIN
ABSTRAK
Kajian ini meneliti persoalan feudalisme, satu konsep yang sering menimbulkan perselisihan pendapat dalam kalangan sarjana. Feudalisme merupakan konsep Eropah yang diperkenalkan untuk membicarakan sejarah masyarakat Eropah Barat Zaman Pertengahan kurun ke-ll hingga ke-13. Namun pad a hari ini, ia sering disalahfaham dan dikaitkan dengan gejala masyarakat tradisional atau moden di seluruh dunia yang tidakjelas dengan ciri-ciri feudalnya. Ahli sejarah dan sains sosial terutamanya telah mewujudkan ban yak kekeliruan dalam tulisan mereka kerana mengaitkan feudalisme dengan apa sahaja un sur yang dianggap sebagai mundur, jahat dan negatif, biarpun pada hakikatnya feudalisme merupakan satu amalan yang telah membina landasan penyatuan dan kemajuan kepada masyarakat Eropah. Dalam tulisan ini, takrif dan gaga san utama feudalisme akan diteliti bagi memahami maksud sebenarnya. Tujuannya ialah untuk mengenaJ pasti ciri-ciri asas konsep ini yang dapat mengasingkannya dengan unsur bukan feudal. Berdasarkan penelitian ini, didapati feudalisme merupakan satu konsep yang dilahirkan untuk menerangkan tentang kemelut zaman perang dan kekacauan di Eropah. Aspek atau ciri utama konsep ini ialah ketenteraan, bukannya sosial, ekonomi ataupun politik semata-mata seperti yang sering ditekankan oleh para pengkaji. Perbincangan tentang feudalisme yang berdasarkan aspek ketenteraan itu dapat memberi kefahaman yang lebih baik serta menghakis kekeliruan yang timbul mengenai konsep itu,

Jebat 33
PENDAHULUAN

46

Perbincangan tentang konsep feudalisme sering mencetuskan perdebatan dalam kalangan pengkaji. Ramai beranggapan konsep ini, tidak seperti konsep-konsep sejarah lain seperti kapitalisme, sosialisme dan komunisme, sangat kabur dan tidak dapat diberikan satu takrifan yang tepat. In.i kerana latar belakang pengkajian sejarah yang berbeza-beza memungkinkan wujudnya pelbagai takrifan oleh pengkaji.' Tulisan yang menyentuh tentang teori dan perkembangan feudalisme telah banyak diketengahkan. Namun semakin meluas kajian dibuat, semakin sukar pula ahli sejarah bersepakat tentang ciri-ciri pokok yang terkandung dalam konsep itu. Tidak hairanlah jika terdapat sesetengah pengkaji rnenolak penggunaan istilah 'feudal' dan 'feudalisrne '. Ia dianggap satu bentuk penyalahgunaan perkataan dalam perbincangan sejarah masyarakat awal. 01eh kerana kesalahfahaman terhadap konsep feudalisme berlaku akibat kekeliruan terhadap asas-asas yang terkandung dalam konsep itu, maka asasasas yang membentuknya perlulah dikaji secara teliti dan terperinci. Kajian ini akan membahaskan tentang ciri-ciri pokok, faktor perkembangan dan garis sempadan yang terdapat dalam konsep feudalisme. Penjelasan yang panjang lebar terhadap persoalan-persoalan itu diharap akan dapat mengurangkan kekeliruan ahli sejarah terhadap konsep feudalisme. FEUDALISME DAN AHLI SEJARAH Richardson dan Sayles (1963) berpendapat istilah feudal dan feudalisme adalah " ... kata-kata ciptaan yang paling mengecewakan pernah digunakan yang telah merendahkan bahasa ahli sejarah. Kita perlu, jika boleh, mengelak daripada menggunakannya kerana ia telah ditakrif dengan terlalu banyak makna dan dengan makna-makna yang tidak tepat."? Pandangan serupa turut disuarakan oleh Brown (1974).3 Brown berpendapat perbincangan tentang feudalisme sehingga kini banyak menirnbulkan kekeliruan kerana penggunaan teori yang longgar dan pendekatan pengkaji yang tidak konsisten dalam menjelaskan tentang konsep itu. Ini menyebabkan istilah feudalisme, pada kacamata Brown, tidak membawa sebarang makna lagi. Oleh itu, menurutnya, istilah tersebut tidak lagi sesuai digunakan ahli sejarah."

and human that have dominated for far too long the investigation of medieval life and thought. sedangkan ini tidak menggambarkan realiti sejarah yang sebenarnya berlaku. rarnai menganggap feudalisme satu fenomena politik-ketenteraan dengan rnenekankan wujudnya unsur-unsur pembahagian kuasa. Menurutnya. ahli sejarah telah mernbazir banyak masa dan tenaga menfokus kepada usaha-usaha mentakrif dan rnemperjelaskan ciri-ciri satu konsep yang dianggapnya tidak wujud.manorial. India dan sebagainya tetapi juga antara sesama negara . Misalnya wujud percanggahan yang meluas tentang takrif dan ciri-ciri pokok yang terkandung dalam konsep itu. pergantungan yang keterlaluan terhadap sesuatu konsep rnenyebabkan ahli sejarah hanya memberi perhatian kepada fenomena yang wujud di persekitaran konsep itu sahaja. Menurut Brown lagi." Kajian-kajian yang berbeza dari segi tempat dan jangka masa pula menarnpakkan seolah-olah wujud ciri-ciri feudalisme yang berbeza. malah mereka lebih cenderung memberikan takrif serta ciri-ciri tersendiri yang bercanggah antara satu sarna lain. kita dapati memang wujud pelbagai unsur kecelaruan dalam penggunaan konsep feudalisme.Konsep Feudalisme: Takrif. Perhaps in its downfall it will carry with it those other obdurate isms . scholastic. Menurutnya. "The tyrant feudalism must be declared once and for all deposed and its influence over students of the Middle Ages finally ended. sistern perundangan dan kelas-kelas ketenteraan persendirian yang diasaskan oleh hubungan vassalage-fief? Namun tidak kurang pula yang menganggapnya satu fenomena sosioekonomi. Percanggahan timbul akibat sikap ahli sejarah sendiri yang bukan sahaja tidak menerima takrifan yang dikemukakan oIeh para pengkaji awaI. 7 Bahkan ada pengkaj i menganggap feudalisme satu fenornena psikologi. atau tidak dapat dipertahankan kewujudannya. dari beberapa segi. China. Brown berpendapat sudah sampai masanya para pengkaji menolak penggunaan konsep-konsep yang kabur seperti itu. Hakikat ini bukan sahaja terdapat dalam tulisan-tulisan yang rnembuat perbandingan antara perkembangan yang berlaku di Eropah dengan bukan Eropah seperti Perancis dengan Jepun. "5 Pendapat ini. Jika dilihat kepada sifat-sifat tuIisan yang dihasilkan sehingga kini. Di kalangan ahli sejarah secara urnumnya. ada kebenarannya juga. khususnya dalam masyarakat Eropah Barat Zaman Pertengahan. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 47 Pandangan Brown timbul akibat kekecewaannya terhadap kekeliruan yang dicetuskan oleh penggunaan istilah feudalisme hingga kini.

Ketiga-tiga pendekatan tersebut mengemukakan takrifan. Maitland (1908) yang membandingkan perkembangan feudalisme Perancis dan Britain mengatakan.. khususnya apabila ia turut digunakan secara yang tidakjelas dan konsisten oleh sesetengah ahli sejarah untuk membicarakan tentang perkembangan feudalisme di kawasan-kawasan lain pula.Jebat 33 48 Eropah.. and were developed to meet demands peculiar to the regions in which they arose. Sebagai contoh. Sebaliknya aliran Marxist menjuruskanperbincangan kepada corak pengeluaran ekonomi dan eksploitasi ekonomi golongan tuan tanah terhadap para petani atau serf Perbezaan dalam setiap pendekatan yang diguna untuk mengkaji perkembangan feudalisme Eropah Barat sering mewujudkan kekeliruan. "Feudalisme Perancis sama sekali berbeza dengan feudalisme England. were organized on different principles. Antaranya pendekatan 'sempit' yang dipelopori penulis Anglo-Amer ika. Moslem. dan feudalisme kurun ke-13 adalah jauh berbeza dengan feudalisme kurun ke-Ll . Mereka yang menggunakan pendekatan 'luas' pula mengaitkan feudalisme dengan apa sahaja un sur yang terdapat dalam masyarakat Eropah Barat Zaman Pertengahan. terdapat tiga pendekatan utama digunakan ahli sejarah. pendekatan 'luas' oleh pengikut-pengikut aliran Annales dan pendekatan Marxist. ciri-ciri serta penjelasan berbeza tentang asas-asas utama yang terangkum dalam konsep feudalisme yang terdapat di Eropah Barat Zaman Pertengahan. 10 Percanggahan pendapat juga timbul akibat pelbagai pendekatan yang digunakan oleh pengkaji. . Misalnya dalam kajian feudalisme Eropah Barat. Para pengkaji pendekatan 'sempit' hanya menumpukan perbincangan kepada aspek-aspek politik atau ketenteraan. dengan menekankan perkembangan yang berlaku khususnya di sekitar pemerintahan kerajaan Carolingian Frankish dari kurun ke-lO hingga ke-13. Japanese. but that westernfeudalism was quite differentfrom Byzantine."? Lyon (1959) semasa membuat perbandingan antara feudalisme Eropah dengan bukan Eropah pula mengatakan feudalisme adalah: . This does not mean that there were not [sic] feudal systems in other areas of the world.a system peculiar to Western Europe and was not found elsewhere except in afew regions of the Mediterranean and the Middle East where it was introduced for a time by the Crusaders. and Chinese feudalism. These feudal systems existed during different periods of world history.

Brown bolehlah dianggap terlalu bersikap radikal kerana rnenolak sarna sekali penggunaan konsep feudalisrne. Kecuali jika konsep yang diperkenalkan itu langsung tidak sesuai. ini bermakna kita tidak boleh lagi menggunakan sebarang konsep dan ini tentulah tidak munasabahjika dilihat kepada kesukaran-kesukaran yang mungkin timbul pada hari ini untuk kita menolak sepenuhnya penggunaan konsep-konsep yang sudahpun diterima umum seperti feudalisme. "Ahli sejarah tidak boleh memulakan kerja-kerjanya tanpa menggunakan konsep-konsep umum seperti . Jika pendapatnya diterima. Penolakannya terhadap penggunaan konsep 'feudalisrne' dalam kajian sejarah adalah Iahir daripada kesedarannya yang tinggi terhadap kemungkinan ketidaktepatan sesuatu tafsiran sejarah yang dikemukakan jika berdasarkan penggunaan sesuatu konsep yang kabur sernata-mata. Tanpa membina konsep-konsep yang dapat mewakili semua fenomena sejarah. para pengkaji hendaklah berusaha memperbaiki segala kelemahan yang wujud dan bukannya menolak begitu sahaja sesuatu konsep yang diketengahkan.. bahkan rnenolak sepenuhnya penggunaan sebarang konsep dalarn pengkajian sejarah. Dalam menangani pennasalahan ini. Dalarn hal ini. Tetapi ini tidak berrnakna konsep feudalisme tidak boleh digunakan sarna sekali. bukan sahaj a sejarah. Sebenarnya beliau bukan hanya rnenentang penggunaan konsep feudalisme sahaja.Konsep Feudalisme: Takrif. Sudah menjadi sesuatu yang lurnrah setiap konsep yang diperkenalkan akan terdedah dengan pelbagai kekurangan sehingga mendorong kepada kritikan serta percanggahan pendapat. maka bolehlah mereka mengemukakan formula-formula lain yang dapat membantu mewujudkan kefahaman lebih mantap terhadap perkara yang dikaji. jelaslah pandangan Brown sebelurn ini bukannya tidak berasas. " .. malah semua perbincangan ilmiah akan menjadi sukar. FEUDALISME DALAM KAJIAN SEJARAH Perbincangan tentang feudalisme hingga kini masih rnenampakkan banyak kelemahannya. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 49 Pendek kata."" Didorong oleh kesedaran inijugalah Marwick (1973) dengan penuh yakin mengatakan. men urut Postan (1971). Narnun percanggahan pendapat itu haruslah dilihat secara positifsebagai satu langkah ke arah memperkukuhkan lagi kedudukan sesuatu konsep yang diperkenalkan. dengan wujudnya pelbagai kekeliruan dan percanggahan pendapat.

Dari sudut lain. Dalam konteks perbincangan konsep feudalisme. misalnya 'kerajaan'. kita perlu mempertimbangkan tujuan sebenar sesuatu konsep dikemukakan."!" Sememangnya pendapat tersebut amat berasas kerana jika diteliti. kita akan mendapati perbahasan tentang feudalisme sehingga kini telah menunjukkan banyak kemajuan sehingga membolehkan ahli sejarah. 'kelas' dan sebagainya. sekurang-kurangnya di Barat.. telah memberi galakan kepada perbincangan mengenai sifat-sifat dan fungsi-fungsi masyarakat prakapitalis dan praindustri di seluruh dunia.. banyak penemuan penting telah dicapai oleh ahli sejarah yang menggunakan konsep-konsep tersebut di atas. kelas. jauh dari menjadi halangan kepada penyelidikan. sarna ada mereka mengaku atau tidak."!' Marwick juga turut menegaskan. Ia diperkenal untuk memberikan gambaran yang lebih dekat terhadap sesuatu peristiwa yang dikaji. Namun konsep itu mestilah mempunyai keupayaan yangjelas dari segi takrifan. menggunakan konsep-konsep dan generalisasi. feudalisme. 'Zaman Pertengahan'.'"? Malah Brown sendiri tidak terlepas daripada menggunakan konsep-konsep tertentu dalam tulisannya yang sesetengahnya masih diperdebatkan. yakni realiti yang muktamad memandangkan setiap konsep yang digunakan lebih berfungsi sebagai satu model realiti. revolusi. Ini diakui olehMukherjee (1981) yang menyatakan. tidaklah salah seseorang pengkaji mewujudkan sesuatu konsep atau teori dalam usaha-usahanya mendekati sesuatu fenomena sejarah. "Tanpa raguragu lagi. 'politik '. Sebenamya masalah kekeliruan yang tercetus terhadap konsep . namun ia boleh dianggap mencapai gambaran paling dekat dari segi tafsiran sejarahnya. Renaissance . "Konsep feudalisme. dan ia boleh dihujahkan bahawa pendedahan teori-teori yang mantap menjadikan kajian lebih sistematik dan memberi kejelasan kepada setiap kesimpulan. Pokok pangkalnya. ia sebenarnya telah memberi banyak sumbangan dari segi kefahaman tentang sejarah masyarakat awal. Semua ahli sejarah.Jebat 33 50 perang. Kesalahan hanya wujud sekiranya para pengkaji menyamakan sesuatu konsep dengan realiti sebenar yang muktamad itu atau meletakkan tafsiran sejarah berasaskan keinginan untuk mempertahankan penggunaan sesuatu konsep semata-mata. petani. mencapai kesepakatan terhadap asas-asas utama yang terkandung dalam konsep itu. Walaupun gambaran itu tidak semestinya realiti yang sebenar-benarnya berlaku. ciri-ciri serta garis sempadan sehingga dapat mengasingkannya dengan ciri-ciri konsep lain yang turut digunakan dalam perbincangan tentang sejarah masyarakat awal. Ini memperlihatkan kesukarannya sendiri untuk berpisah sepenuhnya daripada amalan mewujudkan konsep-konsep dalam pengkajian sejarah.

Misalnya pendekatan yang digunakan oleh para pengkaji aliran Marxist boleh mewujudkan pelbagai kekeliruan. pemilikan harta yang berasaskan tanah dan penindasan terhadap serfserta para petani oIeh tuan-tuan tanah yang memiliki manor merupakan asas-asas kepada pembentukan sesebuah masyarakat atau rejim feudal.. Ini penting kerana setiap masyarakat dunia mempunyai ciri-ciri yang berbeza antara satu sarna lain. tetapi pendekatan itu mestilah mempunyai asas-asas teori yang kuat. sepertimana yang diakui oleh Brown sendiri. Aliran Marxist mengaitkan feudalisme dengan ciri-ciri ekonomi seperti corak pengeluaran ekonomi dan penindasan ekonomi yang wujud berasaskan kegiatan penggunaan tanah. Dari kacamata aliran Marxist. Namun pada hari ini kita mendapati sesetengah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji perkembangan feudalisme tidaklah mempunyai keupayaan-keupayaan tersebut. wujud juga kelemahan dari segi pendekatan yang diambil oleh para pengkaji sewaktu membicarakan tentang ciri-ciri sebuah masyarakat feudal. a feudal order of society still survived?"? Kedua.!? Berasaskan takrifan itu. Namun ada juga sesetengah pengkaji mengatakan dalam masyarakat negarakota itu " . lengkap dan tersendiri dalam memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup halus dan terperinci terhadap ciri-ciri sesuatu masyarakat yang dikaji." Feudalisme juga dianggap sebagai satu tahap dalam perkembangan sejarah institusi manusia yang harus dilalui oleh setiap masyarakat di seluruh dunia sebelum mereka mencapai tahap zaman kap ital isme. Misalnya masyarakat Rom pada era Republikan tidaklah mempunyai ciri-ciri jelas yang membolehkannya dikategorikan sebagai sebuah masyarakat feudal. Akibatnya ciri-ciri sesebuah 'rnasyarakat feudal' yang dibincangkan dalam kajian mereka menjadi sangat kabur kerana orang tidak dapat menentukan dengan begitu jelas yang mana satukah cir i-ciri dalam masyarakat yang dibincangkan boleh dianggap sebagai ciri-ciri feudal ataupun tidak.. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 51 feudalisme. sofistikated. Walaupun tidak salah untuk kita menggunakan apa sahaja pendekatan yang difikirkan sesuai bagi mengkaji perkembangan sesebuah masyarakat feudal. lebih banyak berpunca daripada sikap dan pendekatan yang diambi1 para pengkaji. Pertarna. Biasanya dalam kajian seperti itu seseorang penulis akan mengaitkan sesebuah masyarakat dengan feudalisme hanya kerana mereka didakwa mempunyai sebahagian daripada un sur yang kelihatan 'bersifat feudal'.Konsep Feudalisme: Takrif. tidak hairanlah j ika Great Soviet Encyclopedia (1956) mengatakan amalan feudalisme hanya berakhir di Eropah . biarpun masyarakat itu secara keseluruhannya amat sukar dikaitkan dengan feudalisme. ramai pengkaji menggunakan konsep itu tanpa memberikan takrifan serta ciri-ciri yangjelas.

20dan sebahagian besarnya turut digalakkan oIeh propaganda-propaganda yang dilancarkan golongan komunis dan Marxist-Leninist. maka feudalisme wujud di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. pemikiran feudal. Ia digunakan untuk menggambarkan apa sahaja ciri masyarakat. institusi.J' Akibatnya pada hari ini. Istilah-istilah tertentu yang negatif seperti corak hidup feudal."!? Justeru itu. Sekurang-kurangnya sejak tercetusnya Revolusi Perancis 1789. psikologi feudal dan sebagainya telah dicipta untuk memburuk-burukkan sesuatu pihak yang ingin dikritik. istilah feudalisme telah dikaitkan dengan apa sahaja institusi yang tidak berlandaskan kepada prinsip-prinsip kebebasan dan dernokrasi mengikut acuan Barat. kejam dan ketinggalan zaman. "Eksploitasi terhadap golongan petani bawahan oleh kelas pemilik tanah wujud secara meluas dalam sejarah dunia. Hakikat ini diakui sendiri oleh seorang sarjana aliran Marxist. parti pembangkang. sehingga menyebabkan istilah feudalisme pada hari ini dikaitkan dengan unsur-unsur keburukan dan kejahatan semata-mata. istilah feudalisrne turut digunakan sebagai gelaran bagi merendahrendahkan irnej sesuatu peradaban yang ingin dijajah. dari Asia hingga Amerika. pembahagian yang dibuat oleh aliran Marxist adalah terlalu luas dan ini menjadikan konsep feudalisme tidak bermakna lagi. tokoh agarna dan individu-individu tertentu. sarna ada terhadap pemerintah. malas.18 Takrifan yang digunakan aliran Marxist ini amat longgar kerana unsurunsur penindasan ekonomi yang dikaitkan dengan feudalisme merupakan fenomena biasa yang turut berlaku dalam sesetengah masyarakat zaman kuno mahupun zaman moden. Namun punca utama kesalahfahaman ialah terdapat kecenderungan di kalangan ramai penulis yang menggunakan feudalisme untuk mencipta polemik dan mengkritik pihak lawan. Pada hari ini. apabila seseorang pengkaji memulakan perbincangan . Pada zaman kolonialisme. puak. Jika ia merupakan corak pengeluaran feudal. dari zaman awal hingga moden. Kesan daripada penyalahgunaan-penyalahgunaan ini masih dapat dijejaki sehingga kini. istilah feudal dan feudalisme telah dijadikan alat penentangan ideologi untuk menggambarkan tentang segala kejahatan sejarah masa silam bagi membuat kritikan-kritikan terhadap gejalagejala mas a kini dan mencapai matlamat-matlamat masa depan. Rodney Hilton (1984) yang menegaskan. SovietAsia sehingga 1917 dan China sehingga kurun ke-20.Jebat 33 52 Barat pada kurun ke-18. keluarga dan individu yang dianggap tertutup. di Russia sehingga 1861. raja. yang sukar dikaitkan dengan amalan feudalisrne.

'feudalisme ekonomi'. seseorang pengkaji tidak boleh mengelak daripada membincangkan isu-isu yang bersifat teoritikal. tetapi untuk mengenalpasti ciri-ciri pokok dan garis sempadan dalam konsep itu yang boleh mengasingkannya dengan konsep-konsep lain yang sehampir dengannya. maka ia perlulah menjelaskan tentang elemen-elemen asas yang terkandung dalam konsep itu. adalah lebih baik sekiranya asas-asas penting dalam konsep itu diperjelaskan satu persatu dengan lebih halus dan terperinci Jagi. Apa yang dikehendaki di sini bukanlah untuk mewujudkan satu takrifan yang singkat terhadap konsep feudalisme. Istilah-istilah tertentu yang diperkenalkan seperti 'feudalisme politik'. apabila seseorang pengkaji ingin memberi takrifan terhadapnya. Ini bermakna. mengemukakan sebab musabab kemunculannya serta juga garis sempadan yang wujud di dalam dan di luar daripadanya. Dalam perbincangan tentang feudalisme sebagai satu konsep-teori. gambaran negatif inilah yang mula-mula muncul dalam pemikiran mereka hingga menyebabkan mereka begitu terikat dengan tanggapan yang memperlihatkan feudalisme sebagai satu gejala yang buruk atau jahat semata-mata. bastard feudalism=cuuv sebagainya merupakan satu bentuk kekeliruan. Ini kerana ia menyempitkan lagi perbincangan hanya kepada satu atau sebahagian daripada cirinya yang tertentu. politik." Oleh itu. misalnya mereka mengkaji dari sudut ekonomi. sosiaJ atau ketenteraan semata-mata. TAKRIF DAN CIRI-CIRI Memandangkan perbincangan yang dibuat secara lurus tentang konsep feudalisme sering mengundang kesalahfahaman. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 53 tentang feudalisme atau seseorang pembaca membaca tentang sesuatu tajuk yang dikaitkan dengan feudalisme. tidak boleh menfokuskan kepada satu atau sebahagian cirinya sahaja. Feudalisme. merupakan satu konsep-teori. semifeudal. penjelasan tentang konsep feudalisme banyak dirujuk berdasarkan kepada takrifan-takrifan awal yang dikemukakan oleh beberapa . Sehingga kini.Konsep Feudalisme: Takrif. yang kadangkala bukan hanya wujud dalam sesebuah masyarakat feudal tetapijuga sesebuah masyarakat yang rata-rata pengkaj i mungkin tidak akan bersetuju menganggapnya sebuah masyarakat feudal. Kekeliruan sebelum ini timbul kerana sesetengah pengkaji cuba mentakrifkan feudalisme hanya berdasarkan tumpuan terhadap ciri tertentu. menurut Cheyette (1968). seseorang pengkaji perlulah mengemukakan ciri-cirinya satu persatu dan lengkap.

tetapi ciri-ciri masyarakat Eropah Barat Zaman Pertengahan secara keseluruhannya. Institusi. Ia mungkin sesuai diguna untuk membicarakan tentang feudalisme yang wujud di Eropah Barat pada zaman kerajaan Frankish sahaja.> Dalam konteks feudalisme. Oleh itu. menurut Hoyt (1961) adalah bentuk-bentuk organisasi yang terangkum di dalamnya amalan-amalan dan hubungan tertentu yang dicipta oleh manusia untuk mencapai sesuatu tujuan.Jebat 33 54 pengkaji. Namun tulisan yang dibawa oleh kedua-duanya sering mencetuskan kekeliruan. kedua-dua pendekatan yang dikemukakan adalah terlalu ketat atau longgar kerana melihat dari sudut yang terlalu sempit atau luas. Pendek kata. Apa yang dikaji oleh Bloch sebenarnya bukanlah ciri-ciri sebuah masyarakat feudal semata-mata. hubungan keluarga. ia merangkumi beberapa perkara pokok. Ganshof yang melihat dari sudut pendekatan 'sempit' hanya membincangkan feudalisme dalam konteks wujudnya 'institusi feudal'. amalan manorial isme dan serfdom sehinggalah kepada soal kesukaran sistem pengangkutan. kita perlulah membuat satu garis pemisah terhadap ciri-ciri pokok yang terkandung dalam konsep feudalisme atau institusi feudal dan hubungannya dengan pembentukan sesebuah masyarakat feudal. tahap umur kematian.25 Kedua-duanya rnenjadi rujukan terpenting dalam pengkajian tentang sejarah dan perkembangan feudalisme bukan hanya di Eropah Barat. kekeliruan pasti timbul apabila tulisan mereka digunakan sebagai rujukan bagi membincangkan tentang feudalisme di luar daripada batas-batas yang dijelaskan kedua-dua pengkaji. Pertama ialah vassalage iaitu hubungan bertimbal balas yang dibuat melalui persetiaan seseorang hulubalang sebagai pengikut (vassal) kepada . iaitu berasaskan hubungan feudal vassalage-fief dan ciri ketenteraan sebagai raison d'etre kepada kewujudan institusi tersebut. bahkan di seluruh dunia sehingga kini. Penekanan kepada ciri ini sematamata adalah terlalu khusus. Bloch yang membicarakan tentang fenomena 'masyarakat feudal' pula membuka seluas-Iuasnya perbincangan mencakupi semua unsur yang terdapat pada Zaman Pertengahan. Bagi mengelakkan kekeliruan.24 manakala Ganshof menghasilkan satu tulisan menarik yang berjudul Qu 'est-ce que lafeodalite pada tahun 1944 yang dikatakan mewakili pendekatan 'sempit' . khususnya Marc Bloch dan Ganshof. perkahwinan dan corak pemikiran. Bloch telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul La societe feodale pada tahun 1939-40 yang dikatakan mewakili pendekatan 'Iuas' . daripada soal pengagihan kuasa politik.

Kewujudan golongan ini meskipun semakin berkurangan tetapi tidak pula lenyap pada kurun-kurun selcpasnya. Keadaan ini menyebabkan kegiatan mengutip cukai tidak dapat dilakukan dan pembesar-pembesar atau raja-raja yang berfungsi sebagai lord atau overlord menghadapi masalah untuk melakukan pembayaran upah dalam bentuk wang. Oleh kerana tujuan utama pemberian fief adalah untuk mendapatkan khidmat ketenteraan. tugas lord ialah memberikan penjagaan. pakaian. seseorang vassal dan lord akan diikat dengan fungsi dan tanggungjawab-tanggungjawab tertentu. Cara ini amat popular kerana dapat menarik minat golongan hulubalang yang berkuasa kerana ia . yang merupakan sejenis harta feudal. Hubungan ini merupakan satu bentuk hubungan persendirian yang bersifat kehormat kerana ia melibatkan perjanjian antara dua orang individu yang terdiri daripada kelas hulubalang sahaja.P? Seperti yang dikatakan sebelum ini. senjata atau sebarang keperluan yang dikehendakinyar'! Cara kedua ialah dengan memberikannya tanah sebagai sumber pendapatan yang boleh menampung keperluan hidupnya. MelaIui hubungan ini muncul ciri yang kedua iaitufief." Golongan yang tidak terikat dengan persetiaan ini tidak boleh dimasukkan sebagai golongan feudal. iaitu memberikan ketaatan dan perkhidmatan.Konsep Feudalisme: Takrif. serangan luar dan peperangan yang berpanjangan. terutamanya dari segi menampung keperluan sara hidup pengikutnya. yang diangkat sebagai tuan (lord) kepada vassal tersebut. kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan dan pembangunan telah terjejas teruk akibat berlakunya siri-siri kekacauan. Ketika itu hanya terdapat dua cara yang membolehkan seseorang lord melaksanakan tugasnya. Di Eropah Barat Zaman Pertengahan. kebiasaannya berupa tanah. yang diberikan oleh seseorang lordkepada vassalnya bertujuan untuk mengikat persetiaan tersebut. kedudukan dan sebagainya boleh juga diberikan sebagai satu bentuk fief29 Terdapat golongan vassal yang tidak mempunyai sebarang tanah (landless knights) merupakan satu fenomena biasa yang dapat diternui di Eropah Barat pada sekitar kurun ke-l1. seseorang vassal akan ditempatkan di istana-istana lord dengan menyediakannya makanan. jawatan. Namun fief tidak semestinya berupa tanah sahaja. Melalui hubungan ini. Ini kerana vassal merupakan hulubalang sepenuh masa dan tidak terlibat secara langsung dengan sebarang aktiviti ekonomi. Sebaliknya pangkat. makafiefjuga dikenali sebagai military fief 28 Sesetengah pengkaj i yang mel ihat dari sudut pendekatan Marxist sering menyamakan fief dengan tanah. Ciri-Ciri dan Garis Sernpadan 55 seseorang hulubalang lain. Paling kurang. khususnya ketenteraan oleh vassal kepada lordnya manakala lord pula akan berfungsi memberi penjagaan dan perlindungan kepada vassalnya.

sedangkan perkhidmatan-perkhidmatan lain termasuklah yang melibatkan aspek-aspek ekonom i hanya merupakan perkhidmatan sampingan sahaja." Ciri feudalisme yang ketiga ialah ketenteraan. Timur Tengah dan sebagainya merupakan raison d'etre kepada hubungan vassalage-fief. tetapi tidak mempunyai peranan penting dari segi politik dan pemerintahan. malah di Jepun. mereka akan berada pada kedudukan sosial yang lebih rendah dalam hierarki kelas hulubalang atau bangsawan yang menguasai tanah. maka perkhidmatan utama yang diberikan oleh vassal kepada lord ialah perkhidmatan ketenteraan. Malah perkembangan feudalisme sering dikaitkan hukan hanya dengan wujudnya organisasi atau institusi ketenteraan semata-mata.Jebat 33 56 melibatkan jaminan dari segi kedudukan politik. iaitu wujudnya kelas-kelas hulubalang dan perlaksanaan khidmat-khidmat ketenteraan persendirian oleh vassal kepada lord sebagai balasan penerimaan fief Oleh kerana tujuan asas hubungan vassalage-fief adalah mewujudkan satu organisasi ketenteraan yang efektif." Oleh kerana itu rata-rata pengkaji berpendapat institusi feudal tidak mungkin wujud tanpa adanya aspek ketenteraan. manakala seseorang vassal yang tidak memiliki sebarang tanah pula sekalipun mempunyai taraf sosial yang lebih tinggi daripada seorang petani kaya. di Jepun kelas samurai dan knight-archer. Misalnya perkembangan feudalisme di Eropah Barat telah dikaitkan dengan kemunculan golongan knights dan chivalry. kita bolehlah mengatakan pemilikan tanah akan menentukan status dan kedudukan seseorang pada zaman feudal di Eropah Barat." Timbul juga persoalan mana satukah antara kedua-dua ciri vassalagefiefitu boleh dianggap ciri feudalisme yang terpenting? Sebenamya kedua-duanya merupakan ciri feudalisme yang terpenting. Tetapi dalam konteks hubungan feudal." Seseorang lord yang tidak mampu mengikat kesetiaan seseorang vassal melalui pemberian tanah biasanya akan mendapati dirinya kehilangan sokongan dan pengaruh. walaupun perkataan 'feudal' itu berasal daripada perkataanfeudum atau fief. sebagaimana yang dihujahkan oleh kebanyakan pengkaji sejarah feudalisme bukan sahaja di Eropah Barat. India. namun jieJberfungsi sebagai unsur kedua dan menjadi alat pengukuhan hubungan vassalage sahaja. China. sebaliknya sesuatufiefhanya boleh wujud." Dari sudut ini. . ekonomi dan juga sosial." Ketenteraan. Hubungan vassalage boleh wujud tanpa melibatkan sebarang pemberianfieJ. tetapi juga dengan munculnya kelas-kelas tentera elit haru dan perkembangan teknologi peperangan. atau sesuatu harta hanya boleh dianggap sebagai fief apabila adanya hubungan vassalage atau ada seseorang vassal memegangnya. Dengan itu.

It is turning a useful term into a mere abstraction to apply the adjective 'feudal' to a society which never adopted the private fortress. Berasaskan keadaan inilah Cronne (1932) mengatakan "It is usual. for through it all else were drawn to afocus. and rightly so. nor developed the art offighting on horseback. institusi kewangan dan segal a fungsi atau tanggungjawab lain yang biasanya dikendalikan oleh sesebuah kerajaan. Oleh kerana ia diperolehi melalui perjanjian persendirian yang dibuat berdasarkan hubungan vassalage-fief. to make specialized military service the touchstone of feudalism." Memegang fief khususnya yang melibatkan pemilikan tanah-tanah persendirian yang amat luas bermakna seseorang lordjuga turut menguasai segal a sumber ekonomi. terlatih dan mempunyai peralatan yang jauh lebih mahal telah menjadikan khidmat ketenteraan pada zaman feudal di Eropah hanya mampu dimonopoli segolongan kecil kelas bangsawan sahaja. mengawal institusi tentera dan polis. and its acceptance as the determining principle of land-tenure involved a social revolution." Apa yang penting daripada perkembangan aspek ini ialah kewujudan kelas-kelas tentera elit baru yang lebih berdisiplin. chariot-fighters di Timur Tengah dan China dan sebagainya lagi. dijual. kuasa dan kedudukan yang terdapat di dalamnya. maka kuasa politik dan hak-hak pemerintahan itu juga dianggap sebagai hakmilik persendirian.Konsep Feudalisme: Takrif. perlaksanaan undang-undang. iaitu kuasa dan hak-hak yang biasanya dimiliki dan dilaksanakan oleh sebuah kerajaan. dan meliputi juga perlaksanaan ke atas penduduk bukan vassal tetapi berada di atas tanah-tanah kepunyaan lord. and allowed innumberable landowners ofposition to go with their land to whatever lords they would/" Seterusnya ciri feudalisme keempat ialah kuasa pemerintahan dan hakhak perundangan persendirian yang dimiliki dan dilaksanakan oleh lordterhadap vassalnya. khususnya daripada kalangan mereka yang menguasai sumbersumber kekayaan seperti tanah. perkembangan ini telah meningkatkan lagi jurang perbezaan yang sedia wujud antara kelas hulubalang yang terlibat dengan kegiatan ketenteraan dengan golongan rakyat biasa yang terikat dengan kegiatan pertanian. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 57 cataphracts di Byzantium dan Iran. yang meliputi hak-hak pentadbiran. mengutip cukai. "39 Stenton (1932) semasa memberikan pandangannya tentang aspek ketenteraan dalam perkembangan feudalisme Britain turut menegaskan. lni bennakna ia boleh diwarisi daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. dilelong atau diberikan . Dari segi sosial. which had no real conception of the specialisation of service.

Menurutnya "It is only when rights of government (not mere political influence) are attached to lordship andfiefs that we can speak offully developedfeudalism in Western Europe. It is the possession of rights of government by feudal lords and the perfomance of mostfunctions of government throughfeudallords which clearly distinguishes feudalism from other types of organization"?" Memanglah ciri ini merupakan salah satu ciri feudalisme yang terpenting. aspek pemilikan kuasa dan hak-hak kerajaan oleh golongan lord ini merupakan ciri feudalisme yang paling asas dan terpenting. Ini biasanya ditandai dengan wujudnya wilayah-wilayah kecil feudal yang berada di bawah kekuasaan seseorang lord. Dalam sebarang pertembungan yang berlaku antara lord dengan raja. yang membolehkan mereka yang menguasai hulubalang berada pad a posisi untuk mengambil alih segala kedudukan politik dan hak-hak pemerintahan . maka wujudlah suatu bentuk pembahagian kuasa antara golongan lord. kelas-kelas hulubalang yang memegangfieftelah dapat mewarisi serpihan-serpihan kuasa pemerintahan kerana keadaan masyarakat pada waktu itu sememangnya telah dibentuk oleh susunan berasaskan hubungan ketenteraan.t'Walau bagaimanapun dalam setiap wilayah feudal ini seseorang lord tidaklah mempunyai kekuasaan mutlak kerana ia juga terpaksa berkongsi kuasa dengan vassal-vassal di bawahnya yang mengikat perjanjian dengannya. kedudukan seseorang raja amat lemah dan baginda selalunya tidak mempunyai kekuatan untuk mengawal pembesar feudal.Jebat 33 58 kepada orang lain. Sebenarnya pada kurun ke-9 apabila kerajaan Carolingian mula mengalami keruntuhan. Jika baginda merupakan pemerintah yang berpengaruh. chaque baron est souverain dans sa baronie (setiap baron adalah penguasa di wilayahnyaj. namun pemilikan kuasa dan hak-hak kerajaan itu juga haruslah dilihat sebagai satu kesan langsung daripada wujudnya hubungan vassalage-fief dan perkembangan aspek ketenteraan yang telah dibincangkan sebelum ini. politik dan ekonomi di tangan seseorang lordtelah menggalakkan perkembangan wilayah-wilayah feudal yang berdaulat dan berautonomi." Memandangkan pada zaman feudal tanah-tanahfief dibahagibahagikan berdasarkan hubungan vassalage. maka kedudukan lordmungkin sedikit sebanyak dapat dikawalnya. Bagaimanapun corak hubungan ini bergantung juga kepada prestij dan kedudukan raja itu sendiri. golongan vassal yang terikat dengan perjanjian feudal biasanya akan memberikan kesetiaan penuh kepada lord yang berada di atasnya dalam sesebuah hierarki feudal berbanding kepada seseorang raja yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengannya. Pemusatan kuasa ketenteraan. Bagi Strayer. Tetapi kebiasaannya pada zaman feudal.

pemerintahan. after about a century.?" Keempat-empat aspek institusi feudal yang dibincangkan di atas merupakan ciri pokok feudalisme dan ini dipersetujui oleh rata-rata ahli sejarah. perundangan dan kemasyarakatan yang wujud dalam setiap wilayah atau negara yang dikawal oleh corak hubungan tersebut. feudalisme bolehlah ditakrifkan secara asasnya sebagai satu bentuk organisasi yang diwujudkan oleh satu bent uk hubungan persendirian yang diikat antara seseorang individu dari kelas hulubalang dengan individu daripada kelas hulubalang yang lain. Jelasnya. tumpuan haruslah diberikan kepada aspek-aspek utama yang menyentuh hubungan institusi dan masyarakat itu sahaja. sebarang pentakrifan terhadap konsep feudalisme perlulah dikemukakan dengan mengambil kira kesemua empat ciri yang disebutkan di atas. sarna ada yang mendekatinya dari sudut pendekatan 'sempit' mahupun 'luas'. manakala lord pula memberikan penjagaan dan perlindungan kepada vassalnya."? Bagaimanapun. " . untuk mengelakkan perbincangan menjadi terlalu luas dan longgar. iaitu antara lord dan vassal. Berdasarkan keempat-empat ciri tersebut. iaitu satu struktur ketenteraan yang menurut seorang pengkaji.. added political to military funtions. kita tidak mungkin boleh membicarakan tentang kewujudan feudalisrne di mana-mana jua tempat. Melalui ikatan vassalage danfieJ. Tanpa salah satu daripadanya.. Menurut Hoyt dan Strayer.Konsep Feudalisme: Takrif. namun keempat-empat ciri tersebut merupakan ciri pokok feudalisme yang saling kait mengait dan mencukupi untuk membentuk sesebuah institusi feudal. atau yang mengkaji tentang perkembangannya di Eropah mahupun bukan Eropah. Susunan ini kemudiannya menjadi asas kepada keseluruhan struktur politik. seseorang vassal dikehendaki memberikan ketaatan dan khidmat ketenteraan kepada lord. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 59 pusatyang terpecah itu." Oleh sebab itulah rarnai pengkaji cenderung menganggap feudalisme Eropah Barat sebagai satu bentuk organisasi atau struktur ketenteraan berbanding politik. sesuatu masyarakat hanya boleh disebut sebagai masyarakat feudal jika wujud institusi feudal dan jika institusi tersebut mempengaruhi hampir keseluruhan struktur dan bentuk hubungan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. baru lah kita boleh membincangkan tentang kewujudan sesebuah 'masyarakat feudal'. Walaupun akhirnya mereka bercanggah pendapat tentang ciri yang mana satukah harus dianggap sebagai ciri feudalisme yang paling asas dan terpenting. Para pengkaj i tidak harus mengenengahkan semua unsur yang terdapat dalam sesebuah masyarakat atau zaman feudal dengan menganggap kesemua unsur itu sebagai ciri pokok . Berasaskan kewujudan institusi feudal di atas.

or afeudal age. Dalam keadaan masyarakatnya yang memerlukan perlindungan dengan kekuasaan politik dan ketenteraan pula dikawal o leh golongan hulubalang feudal. Pendekatan beliau menyebabkan kekeliruan tirnbul sehingga ada pihak menganggap ciri-ciri sesebuah masyarakat feudal mempunyai persamaan secara langsung dengan ciri-ciri masyarakat Eropah Barat Zaman Pertengahan. Ini penting untuk mengelakkan berlakunya kesalahfahaman hingga mendorong seseorang menyamakan semua unsur yang terdapat dalam sesebuah masyarakat feudal dengan ciri-ciri pokok konsep feudalisme. sosial mahupun ekonominya. ekonomi dan sosial yang terdapat di dalamnya." Dari satu segi.Jebat 33 60 feudalisme. tidak kesemua hubungan yang terdapat di dalamnya bersifat hubungan feudal. kita perlulah mengesampingkannya terlebih dahulu agar dapat menumpukan perhatian kepada unsur-unsur utama yang benarbenar dapat menentukan kewujudan sesebuah masyarakat feudal. namun ia turut mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat feudal Eropah Barat Zaman Pertengahan yang berada dalam keadaan ketidakstabilan dan kekacauan berpanjangan. takrifan dan ciri-ciri masyarakat feudal yang dikemukakan di atas kelihatan agak ketat kerana ia telah menghilangkan fungsi atau kepentingan unsur-unsur tertentu yang lebih kompleks (misalnya hubungan keluarga. Menurut Strayer. maka ini telah melahirkan struktur perhubungan yang membolehkan kelas-kelas hulubalang menguasai semua kedudukan dalam organisasi masyarakat sarna ada dari sudut politik. pemikiran dan psikologi) yang turut mempengaruhi bentuk-bentuk hubungan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat feudal. barulah kita boleh memberikan tumpuan kepada unsur-unsur itu kemudiannya setelah kita mengenengahkan terlebih dahulu kerangka-kerangka utama yang membentuk sesebuah institusi dan masyarakat feudal. tetapi yang jelas dalam masyarakat itu institusi feudal menjadi amat penting dan berpengaruh sehingga ia dapat mengawal serta mencorakkan hampir keseluruhan organisasi politik. "It is legitimate to speak offeudal society. meskipun feudalisme pad a asasnya merupakan satu bentuk organisasi politik dan ketenteraan. Ini kerana dalam pembentukan sesebuah masyarakat feudal. Maka berdasarkan keadaan yang sedemikianlah Strayer menegaskan. . Selepas itu. Tanpa menafikan kepentingan-unsur-unsur tersebut. Kelemahan utama pendapat Bloch sebelum ini ialah beliau memasukkan semua unsur dalam masyarakat Eropah Barat Zaman Pertengahan ke dalam takrifannya tentang ciriciri as as sebuah masyarakat feudal. ifwe remember that it was the political-military structure which made the society and the age feudal".

Ketiadaan sebuah kerajaan pusat yang kuat menyebabkan pembesar tempatan berkuasa di wilayah-wilayah itu. menyebabkan kerajaan tersebut kehilangan kuasa dan tidak mampu lagi melindungi rakyatnya. khususnya pertanian. Mereka mula mengambil alih fungsi yang dimainkan oleh kerajaan khususnya dari segi menjalankan pemerintahan dan mernberikan perlindungan kepada rakyat di wi layah-wilayah terbabit. pertukaran barangan diusahakan secara barter sahaja dan melibatkan proses pusingan wang yang amat kecil. Kedua. perbincangan berasaskan ciri-ciri statik sahaja tidak akan lengkap tanpa turut dimasukkan juga ciri-ciri dinamik. Pertama. Akibatnya keuntungan daripada kegiatan ini tidak dapat menampung keperluan sistem pemerintahan atau organisasi politik yang besar. kita telah menjelaskan empat ciri pokok yang terkandung dalam konsep feudalisme. Bagaimanapun. menyebabkan sesebuah kerajaan pusat tidak mempunyai punca . Walau bagaimanapun. Ciri-ciri statik berfungsi untuk menjelaskan apa itu feudalisme dan apa asas-asas utama yang terkandung dalam konsep tersebut di samping membezakannya dengan konsep-konsep yang lain. Ciri utama kegiatan ekonomi ini ialah ia hanya bersifat setempat. apa keadaankeadaan atau faktor-faktor sebenar yang membolehkannya berkembang. Ciri-ciri dinamik pula berfungsi untuk menerangkan bagaimana feudalisme muncul. Asakawa dan Strayer misalnya telah memberikan sekurang-kurangnya tiga faktor utama. Perkembangan feudalisme akan tersekat sekiranya wujud sebuah pemerintahan pusat yang tersusun kerana sesebuah pemerintahan yang kuat dan berpusat biasanya akan cenderung menghalang atau menghapuskan apa sahaja unsur yang boleh membawa kepada perpecahan kerajaannya. biasanya melibatkan satu bentuk pemerintahan yang secara relatifnya besar. Barangkali faktor-faktor yang menggalakkan perkembangan feudalisme tidak sama mengikut perbezaan keadaan tempat dan masa. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 61 LATARBELAKANGPERKEMBANGAN Dalam perbincangan di atas. perkembangan feudalisme biasanya berlaku dalam sebuah masyarakat yang berada pada tahap ekonomi berasaskan tanah. Rakyat yang terpaksa mencari perlindungan baru terpecah kepada beberapa kelornpok dan wilayah di bawah kekuasaan golongan persendirian yang menguasai tanah dan tentera. ahli sejarah secara umumnya telah mengenalpasti beberapa kombinasi faktor yang perlu wujud bagi mendorong ke arah perkembangannya.Konsep Feudalisme: Takrif. feudalisme wujud apabila berlaku kemerosotan atau keruntuhan sesebuah kerajaan pusat.

Ketiga. tetapi yang memakan masa begitu lama (menurut Asakawa dan Lattimore." Punca-punca yang mewujudkan kekacauan mungkin berbeza sarna ada melibatkan konflik-konflik dalaman atau luaran. ia bukan disebabkan peperangan secara singkat atau penaklukan yang serta merta sahaja.Jebat 33 62 pendapatan mencukupi untuk membiayaijentera pentadbiran dan ketenteraannya. sekurangkurangnya untuk beberapa kurun atau generasi) sehingga meruntuhkan sepenuhnya asas-asas kesetiaan dan kesatuan yang pernah wujud dalam masyarakat dan membolehkan masyarakat itu secara mudah dibentuk semula dalam acuan sebuah masyarakat feudal yang diikat oleh institusi-institusi dan kesetiaan-kesetiaan baru berasaskan hubungan feudal." Walau bagaimanapun apa yang harus difahami di sini ialah. tetapi catatan sejarah menunjukkan perkembangan feudalisme yang berlaku di Eropah Barat telah digerakkan oleh tekanan kedua-dua faktor tersebut. sehingga ia tidak perlu lagi bergantung kepada sumbangan pembesar persendirian. adalah perlu dalam sesebuah masyarakat itu berlaku keadaan kekacauan berpanjangan yang membolehkan hubungan persendirian berasaskan tanah dan tentera dibentuk menjadi satu organisasi yang amat praktikal dan diperlukan oleh keseluruhan masyarakat. Konflik-konflik perebutan takhta. Misalnya terdapat kegiatan perdagangan yang pesat dan pertumbuhan ekonomi berpusatkan bandar-bandar yang membolehkan sesebuah kerajaan memperolehi sumber pendapatan mencukupi melalui kegiatan perdagangan dan percukaian bagi menampung keperluan pemerintahannya. apabila ahli sejarah mengaitkan feudalisme dengan sesuatu masyarakat yang tidak .? GARIS SEMPADAN Cahen melalui tulisannya yang bertajuk "Reflexions sur l'usage du mot feodalite" (1963) telah mengenalpasti dua punca utama yang mendorong kepada kekeliruan dalam pengkajian tentang konsep feudalisme sehingga kini. Perkembangan feudalisme akan terbantut apabila wujud kegiatan ekonomi yang lebih maju dan efektif. Oleh itu tidaklah berlebihan sekiranya ahli sejarah mengatakan gejala feudalisme lahir daripada konflik atau kancah zaman peperangan. melibatkan suatu jangka masa yang amat panjang dan sangat memeritkan bagi seluruh penduduk Eropah. perang saudara dan juga serangan-serangan luar yang terpaksa dihadapi oleh pemerintah Frankish sejak dari zaman kerajaan Merovingian (500-751) lagi misalnya." Pertamanya.

"It is difficult to conceive of feudalism without having come to grips more precisely with the concepts of what is not feudal. Dalam hal ini seorang pengkaji sejarah Jepun.Konsep Feudalisme: Takrif. hanya boleh dilakukan sekiranya ahli sejarah dapat membezakan bentuk-bentuk kerajaan atau masyarakat yang berlainan daripada feudalisme. kata Hall. menurut Hall." Hall sendiri dalam kajiannya cuba mengenengahkan satu garis pemisah terhadap beberapa corak hubungan tertentu dalam masyarakat yang dianggapnya terkeluar daripada batasan hubungan feudal (feudal nexus). dan keduanya bahagian yang menjelaskan juga batasan-batasan yang menentukan garis sempadan yang dapat membezakan institusi dan masyarakat feudal dengan bukan feudal. Menurut Hall." Kedua-dua bentuk kekeliruan ini sememangnya kerap terjadi sehingga mendorong sesetengah ahli sejarah mengaitkan feudalisme dengan apa sahaja unsur yang terdapat dalam apa jua bentuk institusi dan masyarakat awal. maka seseorang ahli sejarah perlu juga menetapkan cara yang dapat menentukan batas-batas bagi setiap bentuk hubungan tersebut. elemen utama yang membezakan antara sesebuah institusi dan masyarakat feudal dengan bukan feudal terletak pada corak hubungan lord-vassal yang kompleks dan aspek ketenteraannya. Without other possible categories of social organization in mind. perlulah diwujudkan satu garis sempadan dalam pembentukan teori-teori feudalisme yang dapat mengasingkan konsep feudalisme daripada unsur-unsur lain yang terdapat di sekelilingnya. sekiranya feudalisme ingin ditakrifkan berdasarkan wujudnya beberapa set hubungan politik dan sosial yang tertentu. Usaha ini. tetapi bukanlah merupakan ciriciri pokok konsep feudalisme. we have little with which to determine the external boundaries of our conception of what isfeudal. Mengikut Hall. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 63 mempunyai sebarang ciri feudalisme. Keduanya. Satunya bahagian yang menjelaskan terlebih dahulu tentang asas-asas pokok yang terkandung dalam sesebuah institusi atau masyarakat feudal. and we have little notion how to describe the preconditions which give rise to feudal ism. jelas Hall. apabila ahli sejarah mengaitkan feudalisme dengan sesuatu masyarakat yang hanya mempunyai beberapa unsur tertentu yang dianggap sebagai bersifat feudal. Dalam usaha mengatasi kekeliruan tersebut. Hall (1962)55 telah menyarankan perlunya kajian dibuat berdasarkan kaedah penjelasan bersifat 'serampang dua mata'." . ialah dengan mengemukakannya melalui satu bentuk hujahan yang mengandungi dua bahagian. 56Dengan erti kata lain. "57 Model terbaik dalam menjelaskan konsep ini.

Begitujuga golongan tertentu seperti pedagang atau peniaga tidak harus dikaitkan dengan feudalisme walaupun mereka tinggal dalam sesebuah masyarakat feudal. Dengan meninggalkan unsur-unsur sampingan atau luaran yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan konsep feudalisme. pengeksploitasian terhadap golongan bawahan. tidak memegang sebarang fief dan tidak mempunyai sebarang kuasa atau hak-hak bagi melaksanakan sebarang bentuk perundangan persendirian. serf. Namun menurut Strayer. tetapi sebenarnya bukan ciri-ciri penting dalam konsep itu. manorialisme dan sebagainya kerana unsur-unsur itu terdapat dalam masyarakat Eropah Barat Zaman Pertengahan. maka kita akan dapati amalan feudalisme hanya melibatkan urusan kelas bangsawan atau hulubalang sahaja. Oleh itu. para petani sarna ada yang bebas atau terikat. kewujudan unsur-unsur tersebut tidak boleh dijadikan suatu ukuran untuk menentukan sarna ada wujud atau tidak amalan feudalisme di sesuatu tempat. serfdom. perhambaan. Golongan bawahan yang terdiri daripada hamba. feudalisme tidak akan wujud dalam sesebuah masyarakat yang berasaskan perhambaan. sedangkan vassal . tetapi juga pada zaman sebelum mahupun selepasnya. unsurunsur itu sebenarnya bukanlah ciri-ciri pokok yang membentuk konsep feudalisme kerana ia tidak hanya wujud pada zaman feudal sahaja. aristokratik mahupun moden seperti yang terdapat pada hari ini kerana masyarakat tersebut belum atau tidak lagi diikat oleh fungsi-fungsi serta hubungan-hubungan yang bersifat ketenteraan dan berasaskan hubungan lord-vassal." Mereka mewakili sebahagian keeil sahaja daripada golongan rakyat yang benar-benar terlibat dalam hubungan feudal.P Kekeliruan utama yang selalu timbul sebelum ini ialah orang sering menyamakan vassal dengan serf atau fief dengan manor. tidak menjadi vassal. hubungan atasan-bawahan.Jebat 33 64 Pada pendapat Hall. sistem kerah. Ini kerana mereka tidak langsung terikat dengan sebarang bentuk hubungan feudal. Strayer juga mengenengahkan beberapa bentuk institusi atau hubungan yang terdapat dalam masyarakat Zaman Pertengahan yang selalu disalahertikan sebagai ciri pokok feudalisme. para pedagang dan peniaga dan golongan agama bawahan tidaklah terikat dengan sebarang bentuk hubungan feudal. Misalnya feudalisme sering dikaitkan dengan institusi kebangsawanan.t" Institusi-institusi tertentu seperti manorial dan serfdom juga haruslah diletakkan di luar daripada batas-batas hubungan feudal kerana menurut Hall. hubungan tuan tanah-petani. ia tidak wujud secara spesifik hanya pada zaman feudal.

Sebaliknya mereka hanya menumpang hasil daripada kegiatan ekonomi di atas tanah-tanah pertanian milik mereka yang diusahakan oleh golongan serf dan petani. Dalam hubungan antara vassal yang memiliki manor dengan para petani dan serf yang terikat di dalamnya disebut sebagai manorialisme atau seigneurialisme. penindasan. bebas atau terikat.Konsep Feudalisme: Takrif. Oleh itu dalam sesuatu perbincangan tentang feudalisme. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 65 merupakan goIongan hulubalang dan hubungan yang wujud antara vassal dengan lord adalah hubungan bertimbal balas yang bersifat kehormat berbanding dengan hubungan tidak kehormat yang wujud antara para petani atau serf dengan tuantuan tanah. 63 Wujudjuga kekeliruan terhadapfiefkerana orang sering menyamakannya dengan manor. ia hanya akan menimbulkan kekeliruan terhadap garis sempadan yang wujud dalam konsep feudalisme. adalah golongan petani dan bukannya vassal.64 Justeru. golongan vassal lebih berperanan sebagai parasit ekonomi. jawatan. bukannya feudalisme. manakala manor pula biasanya satu atau beberapa unit tanah pertanian (berserta para petani di dalamnya) yang terkandung dalamfiefyang diberikan oleh lordkepada vassal. vassal berbeza daripada petani kerana mereka hanya °terlibat dalarn urusan ketenteraan mahupun pentadbiran. Sekiranya keduadua konsep ini dibincangkan secara bercampuraduk. yakni mereka tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti pertanian kerana ini akan menjatuhkan tarafnya sebagai kelas hulubalang atau bangsawan. Oleh itu. ahli sejarah perlulah mengasingkan atau membezakan an tara kedua-duanya. kekacauan. Fiefbukan manor kerana ia merupakan satu bentuk harta feudal. Ahli sejarah berpendapat amalan manorialisme merupakan satu bentuk organisasi ekonomi yang sudah sekian lama bertapak di Eropah. perpecahan politik dan sebagainya.s+Ini berpunca daripada pengaruh kajian tentang feudalisme Eropah Barat Zaman Pertengahan yang menampakkan seolah-olah feudalisme berperanan . pangkat dan sebagainya. Satu lagi kekeliruan yang sering timbul dalam perbincangan tentang konsep feudalisme ialah orang sering menyamakannya dengan gejala-gejala negatif seperti kemunduran. peperangan. malah dikatakan timbul sekurang-kurangnya sejak dari kurun ke-3 lagi. sedangkan sernua pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pertanian tanpa mengira sarna ada kaya atau miskin. sarna ada yang rnelibatkan tanah. Bagi kebanyakan pengkaji sejarah feudalisme Eropah. Sebaliknya amalan feudalisme hanya lahir di Eropah Barat sejak kurun ke-9. manorialisme dianggap berada di luar daripada struktur hubungan feudal kerana ia berkembang secara tersendiri sejak dari awal lagi dan bukan terdapat pada zaman feudal sahaja.

was the result. maka di sini feudalisme haruslah dilihat tidak lebih sebagai satu akibat. perang saudara. wilayah yang terlalu luas untuk ditadbir oleh kerajaan yang korup dan serba-serbi kekurangan. bukannya punca kepada perpecahan. perang saudara. Carolingian mengalami kemerosotan dan keruntuhannya kerana masalah dalaman seperti perpecahan. rata-rata ahli sejarah rnendapati di kebanyakan tempat sarna ada Eropah mahupun Asia. perpecahan dan meruntuhkan kerajaan-kerajaan 66 Sebenarnya gejala-gejala peperangan. namun ahli sejarah tidak cenderung mengaitkannya dengan perkembangan feudalisme Eropah. sebenarnya kelemahan dan perpecahan sesuatu kerajaan itulah yang menjadi pendahulu dan penyumbang kepada perkembangan feudalisme. Pendek kata. misalnya di England di bawah Alfred the Great (871-900) atau Jerman di bawah Otto I the Great (912-973). sekurangkurangnya sejak daripada kematian raja Clovis yang memerintah kerajaan Merovingian pada tahun 511 lagi.. peperangan saudara dan perpecahan politik sudah berlaku sejak awal. dalam hubungan sebab akibat yang terjalin antara amalan feudalisme dan keruntuhan sesebuah kerajaan. kesengsaraan.. perebutan takhta. tempat atau keadaan. seperti yang ditegaskan oleh Hoyt. lni ditambah lagi dengan desakan faktor luaran iaitu berlakunya serangan luar. Ia tidak semestinya mempunyai kaitan dengan perkembangan feudalisme. perpecahan politik dan kekacauan yang menyebabkan keruntuhan sesebuah kerajaan sering berlaku dalam sejarah kebanyakan masyarakat tanpa mengira masa. sekiranya ahli sejarah ingin mengaitkan feudalisme dengan gejala-gejala perpecahan politik dan kekacauan." Bahkan perpecahan dan kekacauan berlaku secara meluas dan berterusan dalam era pemerintahan raja-raja Frankish selepasnya kerana budaya pemerintahan Frankish pada masa itu yang gemar mernbahagi-bahagikan kuasa dan wilayah kepada pewaris-pewarisnya. Feudalisme. kekacauan dan juga keruntuhan sesebuah kerajaan sebenarnya mendahului proses pembentukan sesebuah institusi dan masyarakat feudal. Hakikat ini menjadi semakin jelas kerana berdasarkan kajian-kajian yang dibuat. Oleh itu. Meskipun perkembangan ini sudah berlaku sejak awal. " . Kemerosotan kerajaan itu bukanlah disebabkan kerana kerajaan itu dikendalikan berasaskan prinsip-prinsip hubungan feudal. Malah di Eropah Barat Zaman Pertengahan sendiri misalnya.Jebat 33 mewujudkan Eropah. not the cause of "decentralizationF'" .?" Keadaan sebaliknya didapati berlaku iaitu institusi atau masyarakat feudal tidak dapat berkembang dengan lengkap dalam sesebuah masyarakat yang masih dikawal oleh satu bentuk pemerintahan berpusat dan stabil. perpecahan politik.

Keempat-empat eiri pokok itu wujud seeara kait mengait dan meneukupi antara satu sarna lain. amalan feudalisme sebenarnya lebih bersifat konstruktif daripada destruktif. Dengan kata lain.Konsep Feudalisme: Takrif. ia boleh menjadi satu nukleus kepada kegiatan perluasan wilayah dan pernbentukan sesebuah kerajaan yangjauh lebih kuat dan lebih stabil. Flanders. Malah ia menjadi landasan utama yang menggerakkan kepada pembentukan pemerintahan monarki baru dan kelahiran negara-bangsa moden. rarnai pengkaji sejarah Eropah rnenegaskan sekiranya sesebuah organisasi feudal dikendalikan dengan baik. lengkap dan rnenyeluruh agar ia dapat mewujudkan satu kefahaman yang lebihjelas terhadap asas-asas yang terkandung dalam konsep itu. amalan feudalisme juga telah menyediakan satu bentuk organisasi politik dan sosial yang jauh lebih kukuh. ahli sejarah tidak boleh . efektif dan stabil serta dapat menarik kesetiaan rakyat berbanding corak pemerintahan empayar yang diamalkan sebelurnnya. Wilayah-wilayah keeil ini bukan sahaja berjaya mengatasi semua aneaman musuh dari luar seperti Viking dan Muslim. Anjou. Dari sudut ini. kita boleh mengatakan perkembangan feudalisme sebenarnya telah menggalakkan proses pengukuhan dan penyatuan politik di Eropah Barat. Ini kerana ia telah berjaya mengekang gejala-gejala peperangan dan penaklukan musuh-musuh dari luar serta menyelamatkan Eropah Barat daripada mengalami keruntuhan rnenyeluruh. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 67 Kebanyakan ahli sejarah yang mengkaji perkembangan feudalisme Eropah Zaman Pertengahan berpendapat. PENUTUP Perbahasan di atas menjelaskan bahawa perbineangan tentang feudalisme sebagai satu konsep mestilah dibuat seeara teliti. Oleh itu. hubungan timbal balas vassalage. fief dan pembahagian kuasa antara golongan hulubalang atau pembesar feudal. bahkan mereka muneuI sebagai negara feudal yang sangat kuat dengan menakluki negara lain yang jauh lebih besar."? Di samping itu. Oleh itu. dijelaskan bahawa terdapat empat eiri utama yang terkandung dalam konsep feudalisme iaitu militerisme. perkembangan feudalisme telah rnembolehkan sistem politik dan sosial di Eropah disusun semula sesuai dengan kehendakkehendak sernasa yang wujud pada zaman kekaeauan itu. Brittanny dan Aquitaine yang telah menjadikan hubungan feudal sebagai asas-asas pemerintahan kerajaannya. Dalam perbineangan di atas. Ini dapat dibuktikan denganjelas sekiranya kita mengambil kira perkembangan-perkembangan yang telah berlaku di sesetengah wilayah feudal seperti Normandy.

Kegagalan ahli sejarah mengasingkan feudalisme dengan unsur-unsur Zaman Pertengahan yang bukan feudal itu telah mempengaruhi kepada timbulnya kesalahfahaman yang meluas tentang konsep feudalisme. R. 166-170. Maitland. dan F. Edinburgh: Edinburgh University Press. Medieval Feudalism. 3Elizabeth A. . hIm. The Government of Medieval Englandfrom the Conquest to Magna Carta. Feudal Institutions: Cause or Consequence of Decentralization?. "Feudal Society" dlm Tom Bottomore (pnys. Ini kerana. 1961. 1983. Edisi Ke-3. hIm 66-67. 1964. hlm. unsur-unsur tersebut wujud secara tersendiri dan didapati telah berkembang sejak sebelum dan mahupun selepas zaman feudal. London: Longman. Washington: Service Center for Teachers of History. perhambaan atau kebangsawan walaupun unsur-unsur tersebut turut wujud dalam perkembangan sejarah masyarakat feudal di Eropah Barat Zaman Pertengahan. him.1974. hlm. London: Blackwell.). 1063-1088. 1923. Grierson). D. dan Carl Stephenson. O. G. Lyon. American Historical Review 79 (4-5). A Dictionary of Marxist Thought. Cetakan Ke-8. 3031 dan 116-118. Ganshof. feudalismemempunyai ciri-ciri pokok dan garis sempadan yang dapat membezakan dan mengasingkannya daripada konsep-konsep atau unsur-unsur lain yang wujud sehampir atau kelihatan serupa dengannya. Rinehart & Winston. 1088. The Middle Ages in Recent Historical Thought: Selected Topics. Annales Economies Societes Civilisations 13. lihat R. Misalnya feudalisme sebagai satu konsep militerisme tidak boleh disamakan sepenuhnya atau dicampurkan adukkan dengan unsurunsur lain seperti manorialisme. sehingga mendorong ramai pihak menyamakan feudalisme dengan apa sahaja unsur yang terdapat pada Zaman Pertengahan. "The Tyranny of Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe". 1963. Ithaca: Cornell University Press. hIm. 1959. 1965. Hilton. Richardson & G. Cambridge: Cambridge University Press.. "La feodalite: Une mentalite medievale" (Feudalisme: Satu Pemikiran Zaman Pertengahan). Edisi Ke-3. Sebagai satu konsep yang tersendiri. Feudalism (terj. G. NOTA AKHIR "Lihat pandangan yang dikemukakan oleh J. 1-2 2H. "Pendekatan yang melihat feudalisme dari sudut ekonomi dipelopori oleh pengkaji aliran Marxist. Pollock & F. Sayles. Brown. 6Lihat B. 51bid. serfdom. "Ibid. Untuk kefahaman Iebih lanjut tentang pendekatan aliran ini. 1958. 8Lihat George Duby. Robert Hoyt. New York: Holt. History of English Law.Jebat 33 68 membincangkan tentang konsep atau perkembangan feudalisme dengan hanya menumpukan kepada salah satu atau sebahagian daripada ciri tersebut kerana ini boleh menyebabkan timbulnya kekeliruan dan kecelaruan terhadap konsep itu. A. W. L. H.

London: Routledge & Kegan Paul. L. 1967. J. "The Idea of Feudalism: From Philosophers to Karl Marx" dim Edmund Leach. Wilczynski. hIm. Mackerel. 426-434. Holton. Hoyt (pnys. 1981. R. 185. him. 12Arthur Marwick. Companion to Historiography. 13-17 dan 18-34. "Evolution du systeme feodal europeen"(EvoIusi sistem feudal Eropah) dan "Caracteres generaux du feodalisme'YCiri-Ciri umum feudalisme) yang dimuatkan dim satu kertas seminar bertajuk Sur lefeodalisme(Perbincangan tentang feudalisme). Levitski. Annales Economies Societes Civilisations 36. 1-20. 889-915. 1. him. "Feudalism in Europe: Problems for Historical Materialist". 1959. 1985. lOB. Di Malaysia. An Encyclopedia Dictionary of Marxism. 143. 1971. 37. Paris: Centre d'Etudes et de Recherches Marxistes. London: Routledge.2. 10. London: Routledge & Kegan Paul. Hilton. 23. H.). Manyon). "Marxist Historiography"dlm Michael Bentley (pnys. 166.). 14Arthur Marwick.21Lihat misalnya Syed Hussein Alatas. Q. N. hIm. "Feudalism: The History of a Concept" dIm F. Birioukovitch & 1. hIm. Dari sudut ini.). Empayar Rom. hIm.D. The Constitutional History of England. M. 13.. Joseph R. hlm 144-145. Strayer menegaskan.). London: Macmillan. 150. Barry Hindess & P. London: Routledge & Kegan Paul. 1985. dan dua artikel oleh Charles Parain. 52. Cambridge: Cambridge University Press. hIm. lihat juga G. The Nature of History. S. "Feudalism in Malaysian Society: A Study in Historical Continuity" dlrn Modernization and Social Change." Lihat J. 5 1 Pandangan Ronald Syme. hIm. 46. The Middle Ages in Recent Historical Thought: Selected Topics. 1968. 9F. him. 27. hlm. R. Chicago: Lyceum Books. "Feudal Society" dIm Tom Bottomore (pnys. Zaman Pertengahan Eropah. Ciri-Ciri dan Garis Sempadan 69 hlm. 18Great Soviet Encyclopedia (1956) seperti dipetik o leh Otto Brunner. Sydney: Sydney Association for Studies in Society & Culture No. The Transition from Feudalism to Capitalism. Berlin: Warter de Gruyter. The Nature of His tory.). 2°Tentang hal ini lihat tulisan J. A Dictionary of Marxist Thought. Lordship and Community in Medieval Europe. wilayah selatan Amerika Syarikat pada kurun ke-19 dan Soviet Union pada 1930-an tidak begitu berguna dalam analisis sejarah. Feodalisme. 1973. him. 1939. Minneapolis: University of Minnesota Press. J. Mukherjee & John Ward (pnys. hIm.Konsep Feudalisme: Takrif. Lyon. H. hlm. Maitland. him. dan R. Jilid. 301-302. "Feudalism: The History of a Concept" dIm F. Rigby. 766. N. "Micheal Postan dim "foreword" kepada tulisan Marc Bloch. Life and Thought in the Early Middle Ages. dan "Feudal Society" d1m Tom Bottomore (pnys. Hirst. Q. Strayer. 19R. 1984. Tentang takrifan-takrifan feudalisme oleh pengkaji aliran Marxist. 10-12. "L'Europe moderne: Feodalite ou fcodalites?" (Eropah Moden: Feudalisme atau Beberapa Feudalisme?). The Roman Revolution seperti yang dipetik oleh Otto Brunner. "The Two Levels of Feudalism" dim R. 33. Hilton. "Le Moyen Age" (Zaman Pertengahan). J3S. Washington: Service Center for Teachers of History.). Lihat juga S. hIm. 1975. xiv. 166-170. Pre-Capitalist Modes of Production. him. S. "Satu definisi yang boleh melibatkan semua masyarakat dari masyarakat awal Timur Tengah. him. Aymard. Feudalism: Comparative Studies. 1984. The Attack on 'Feudalism' in the Eighteenth Century France. 1997. hIm.1963. 17 Ibid. Feudal Society(terj. "Feudalism in Malaysian Society: A Study in Historical .). Cheyette (pnys. Vemadsky. L. 1972. Socialism and Communism. Mukherjee. him. 100-111. L. A. 85. Cetakan Ke-17.Lihat Syed Hussein Alatas. Past & Past 147. 1989. "Feudalism in Russia". Sydney: Angus and Robertson. Lordship and Community in Medieval Europe. Speculum 14 (3). A Dictionary of Marxist Thought. 16V. C. W. sesetengah pengkaji turut mengaitkan konsep 'feudalisme Melayu' dengan 'psikologi feudal' . H. 1971. hlm. him. Cheyette (pnys. Edisi Ke-3.

Bryce & Mary Lyon). Lyon (pnys. Feudal Society. hlm." Lihat Ibid. W. M. him. Cronne. 22. Medieval Feudalism. 1932. maka kita boleh menyebutnya sebagai "a military benefice.hIm. Hoyt. London: Longman. Brown. hIm. 253. Kuala Lumpur: Oxford University Press. hIm. "Renungan Ke Atas Sejarah Massa Melayu" dIm Di Sebalik Jendela Utusan. Oxford: University Press. Strayer. Bulletin Institute of Historical Research 20. 27Carl Stephenson. History 24.). 51. 1961. Norton & Co. Sandhu & Paul Wheatly (pnys. 3 Jld. 1968. Norton & Co.A. Feudalism. Medieval Institutions: Selected Essays by Carl Stephenson. The Cambridge Medieval History. 37 Lihat Ganshof. 215. B. 1945. 33F. dan Kani'chi Asakawa. Cronne. 9. Transactions of the Asiatic Society Journal46 (1). 1983. Protector.). Feudalism (terj. 40F. Rinehart & Winston. 1964. L. hIm. 47-65. Cambridge: Harvard University Press. "The Idea of Feudalism" dIm Rushton Coulborn (pnys. 122. D. 17. 39H. W. Odegaard. Oxford . Manyon). Medieval Feudalism. London: Longman." Lihat Brian Tierney & Sidney Painter. Lynn White. hIm. nCarl Stephenson.). Guy Fourquin.W. "Historical Revision: The Origins of Feudalism". Melaka: The Transformation of A Malay Capital 1400-1980. "Some Aspects of 1apanese Feudal Institutions". hIm. 34C. 79. Grierson). 1981. 13. 11822F. S. 23Tentang istilah bastardfeudalism. hlm. Cambridge: Cambridge University Press. Lyon & Mary Lyon). New York: Cornell University Press. 1918. 1970.).. "Oleh kerana tanah feudal (benefice) dipegang oIeh vassal berasaskan syarat perkehidmatan tentera. Feudal Institutions: Cause or Consequence of Decentralization? New York: Holt. hlm. The Shorter Cambridge Medieval History. iaitu"The Origins and Significance of Feudalism" dlm Bryce D. hIm. 1968. dan Shaharuddin Maaruf. 29. him. A. Previte-Orton. A. A History of Medieval Europe: From Constantine to Saint Louis. 1976. Ithaca. 1961. 1953. Cheyette (pnys. P. "Continuity and Change in Malay Ideas of the Melakan Period" dIm Kernial S. 137. Chandra Muzaffar. Cambridge: Cambridge University Press. Gwatkin. Lordship and Community in Medieval Europe. New York: W. him. 29Ibid. pengenalan hlm. C. Lihat juga pernyataan yang sarna dalam tulisannya yang lain. dan H. him. 2-3. B. "Menurut Tierney & Painter. 1939. 26R. Frankish Institution Under Charlemagne. hIm. Vassi and Fideles in the Carolingian Empire. 1945. Ganshof. Kuala Lumpur: Utusan Publishing. 161-180. Sydney: Angus & Robertson. Ganshof. hlm. Davies. hIm. Origins of English Feudalism. Western Europe in the Middle Ages 300-1475. L. Lordship and Feudalism in the Middle Ages. 25F. 217 & 234. 28Stephenson menjelaskan. 461. 100-111. 5-10. hlm. 418. 127. LihatjugaR. History. 253. Feudalism in History. Stenton.. Frankish Institutions Under Charlemagne (terj. 11. Tentang kepentingan khidmat ketenteraan dalam pembentukan hubungan dan institusi feudal. (terj. 24Marc Bloch. L. (terj. "Bastard Feudalism". him. 38Lihat J. 31R. Lihat juga H. McFarlane. 1954. 30J. 2. hIm.A. hlm.Jebat 33 70 Continuity" dim Modernization and Social Change. hlm. Medieval Technology and Social Change. Chicago: University of Chicago Press. E. 22. H. M. 2 Jilid. hIm. lihat K. Strayer. hIm. "Historical Revision: The Origins of Feudalism".. 1989. L. R. lihatjuga pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh C. hIm. 126-127. 31. New York: W. "Tujuan asas hubungan feudal adalah kerjasama dalam perang. The First Century of English Feudalism. 50. R. hIm.

Origins of English Feudalism. R. is an upper-class affair. 51. 80-81. Lihat juga Robert Nisbet. . Hoyt. Studies in the Institutional History of Modern Japan. 2-3. 58 Ibid. Antara sarjana Barat yang turut mengaitkan perkembangan feudalisme di Eropah dengan aspek ketenteraan ialah F.). Past & Present 12. A. 77-102 "Kani 'chi Asakawa. Gaines Post & Robert Reynolds (pnys. 81. John Beeler. Stenton. 57Ibid. 46Ibid Tentang hal ini. dan Feudalism. Lihat juga pandangan Strayer dIm tulisan yang lain iaitu "Two Levels of Feudalism" dIm R. Lefeodalisme. W. 16.). Feudal Institutions: Cause or Consequence of Decentralization'I. him. Gaines Post & Robert Reynolds (pnys. 4-5 dan 16.). "The Development of Feudal Institutions" dim Marshall Clagett. 51. pembahagian kelas masuyarakat berasaskan pemilikan tanah dan kepentingan goiongan tentera sebagai pemerintah dan pemegang kekuasaan.). A. Ibid. 15-5l. London: Heinemen. 1973. Medieval Technology and Social Change. Life and Thought in the Early Middle Ages. 1967. Sidney Painter. hIm. him. "Some Aspects of Japanese Feudal Institutions". 12-14. Cronne. strictly defined and thus properly understood. him. 3. hlm. Transactions of the Asiatic Society Journal. "Feudalism in History: Review Article". 13. 76. Lynn White. 24. 47Lihat J. him. »iu«. Life and Thought in the Middle Ages. 3-14. 45LynnWhite. hIm. 6°Ibid. EM. "Feudalism in Western Europe" dlm Rushton Coulbom (pnys. "The Idea of Feudalism" dim Rushton Coulbom (pnys. 12. 44J. Brown. Lihat juga R. Brown. Princeton: Princeton University Press. 31. Feudalism in History. 1968.S. "Reflexions sur I'usage du mot feodalite" (Pertimbangan terhadap Penggunaan Perkataan Feudalisme). 6lBrown misalnya menegaskan.). Brian Tierney. hIm. Iihat Kanichi Asakawa. Hoyt. L. "Some Aspects of Japanese Feudal Institutions". 6 5 Ibid. Hollister dan ramai lagi. hlrn. 23. Hoyt (pnys. J. 52Kani' chi Asakawa. Untuk penjelasan lanjut tentang pendapat Asakawa ini. W. 203-214. hIm. Past & Present. Minneapolis: University of Minnesota Press. Madison: The University of Winsconsin Press. Hall & Marius Jansen (pnys. hIm. hIm. hIm. hlm. 1957. "Feudalism in Japan". dan "The Development of Feudal Institutions" dim Marshall Clagett. dan R. 76-88. "Feudalism in History: Review Article". Feudalism in History." Lihat R. Feudalism. hIm. 59 Ibid. Strayer. 50..W.R. Hall. 50. 136. A. Strayer. "Lbid. 1965. Kani'chi Asakawa telah menyenaraikan tiga aspek utama yang mesti terdapat dalam pembentukan sesebuah masyarakat feudal. Ganshof. S. "Owen Lattimore. hIm. Twelfh-Century Europe and the Foundations of Modern Society. him.. Feudal Institutions. hIm. S. "The Rise of Western Feudalism" dim The Social Philosophers: Community and Conflict in Western Thought. 55J. hlm. hIm. Strayer. R. 211. lihat Owen Lattimore. 53Lihat Claude Cahen. hIm. him. Hoyt (pnys.. hIm. hIm. hIm. Lihatjuga pendapat beIiau yang sarna yang telah dikemukakan dalam beberapa tulisannya yang lain iaitu "The Two Levels of Feudalism" dIm Robert S. H. dan "The Tokugawa Period and Japanese Feudalism" dIm J. Twelfth Century Europe and the Foundations of Modern Society. "Feudalism. iaitu hubungan persendirian antara dua hulubalang. Seorang pengkaji sejarah feudalisme Jepun. =tu«.).).71 4lJoseph R. 42-43. Transactions of the Asiatic Society Journal. CSSH.

hlm. kemunculanfeudalisme " . hlm. R. khususnya bab 6. Ill. R. dan Guy Fourquin. hlm. 22-25. Hoyt. hIm.). 67Kani' chi Asakawa. perkembangan feudalisme dianggap sinonim dengan apa yang disebut sebagai proses" . Feudal Institutions: Cause or Consequence of Decentralization?. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Williams (pnys. 1932. 68R. hlm. Edisi Ke-3. hlm. . R. S. The Making of the Middle Ages. Strayer & D. Strayer. New York: Random House. prevented a total col/apse ofsociety into a condition of "war of all against all". 4 6 Jbid. 1953. Menurut Sidney Painter & Brian Tierney. Di sebahagian negara Eropah Zaman Pertengahan. hIm. sesetengah serf didapati turut menjadi vassal dan sesetengah golongan peniaga juga turut memegang fief.J. Feudal institutions: Cause or Consequence of Decentralizationr=B: H. A History of Medieval Europe. Lordship and Feudalism in the Middle Ages. London: Longman. hIm. La societe feudale (Masyarakat Feudal). Feudalism in History. A History of Europe: From the Invasions to the XVI Century (terj. Lihatjuga Rushton Coulborn. Ibid. hIm. Lewis.. Le mondefeudal (Dunia Feudal). "Feudalism.Jebat 33 72 62R. 1967. Knights and Samurai. London: Yale University Press. 1937. D. Comparative Studies in Society and History. "Feudalism in Western Europe" dIm Rushton Coulbom (pnys. khususnya bab 6. Paris: Armand Colin. Cetakan Ke-9.. Donald Kagan & L. hIm. khususnya bab 2. "Some Aspects of Japanese Feudal Institutions". The Middle Ages in Recent Historical Thought. lihat juga Brian Tierney. 7-8. dan R. dan Henri Pirenne. Medieval Feudalism. C. Davies. Paris: Presses Universitaires de France. 13. dan A. C. Hoyt. "Feudalism in Western Europe" dIm Rushton Coulbon (pnys. Bagaimanapun ini bukanlah bermakna tidak wujud sebarang unsur kekecualian. hIm. Carl Stephenson. Lyon. 7-10. 20-22. Southern.. Lihat Sidney Painter & Brian Tierney.S. Thompson dan ramai lagi. P. Untuk keterangan lebih lanjut tentang hal ini. Lihat Joseph Calmette. Hoyt. 65Bagi sesetengah pengkaji sejarah Eropah Barat Zaman Pertengahan seperti Joseph Calmette. dan R.). 143-144. 360. W. The Middle Ages 395-i500.). 63B. 80-82. J. Medieval Feudalism. Bernard Miall). Strayer. 80-90. Western Europe in the Middle Ages 300-1475.. Feudalism in History. 1967. Henri Pirenne. 9 6 Lihat rnisalnya pandangan Carl Stephenson. Feudalism: Cause or Cure of Anarchy?. tetapi kekecualian ini tidak begitu menonjol dan penting. Brahminism and the Intrusion of Islam upon Indian History". W. 1971. London: George Allen & Unwin. Munro. the disintegration of the state". J. 3.S. 1.