Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr.: 1

1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea 1 Elaborat Verificat Aprobat Numele şi prenumele 2 Funcţia 3 Contabil şef Contabil şef Director Data 4 Semnatura 5

1.1. 1.2. 1.3
2.

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4

Componenta revizuită 2

Modalitatea reviziei 3

2.1. 2.2. 2.3

1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

3.

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul difuzării Exemplar nr._____ 2 Compartiment 3 Funcţia 4 Nume şi Data prenume primirii 5 6 Semnatura 7

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenţa Arhivare Alte scopuri
4.

Scopul procedurii operaţionale

4.1. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează, de către personalul ORGANIZAŢIEI.
1

1. 1. 946/2005. în scris. nr. . 2. . 6. 3. b. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. aprobată şi difuzată. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice.O. Legislaţie primară . Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale 6. Domeniul de aplicare 5. 1. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. după caz. a unei proceduri operaționale. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările ulterioare.Ordin nr. 6. Definiţii ale termenilor Termenul Procedura operaţională Ediţie a unei proceduri operaționale Revizia în cadrul unei ediții Definiţia şi/sau dacă este cazul. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională a.O. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale.Legea nr. 7. Crt. actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată. . Forma inițială sau actualizată.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P.: 5 Revizia: Nr. după caz. . Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4. Abrevieri ale termenilor Abrevierea P. 3. adăugare. Alte documente. Acțiunile de modificare. acțiuni care au fost aprobate şi difuzate. Crt.G.de ex.4. Legislaţia secundară 6. suprimare sau altele asemenea.Ordin nr.3. E V Termenul abreviat Procedura operaț ională Elaborare Verificare 2 Nr. Reglementări internaţionale 6.de ex.1. 01 Ediţia: 1 Nr.O. Nr. cu privire la aspectul procesual. 2. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii.2.: 1 5. 1389/2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.

a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual. aprobării şi aplicării procedurilor operaționale. În măsura în care dotarea tehnică şi pregătirea personalului permit. informarea şi comunicarea. pot utiliza modelul de procedură operațională în forma prezentată. 5. actualizate în mod permanent şi aduse la cunoștința executanților şi celorlalți factori interesați. utilizare etc.3.: 1 4. conducătorii entităților publice trebuie să asigure derularea tuturor acțiunilor privind elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de management şi control.O. Resurse necesare 3 .: 5 Revizia: Nr. se pot derula şi prin utilizarea sistemelor informatice. în forme completate şi îmbunătăţite cu noi componente. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. de gradul de dotare. o procedură operațională poartă amprenta fiecărui standard de control.07. avizare. cu precizarea că. după modelul altor ghiduri întâlnite în practica domeniului. 6. că acestea trebuie să fie scrise şi formalizate pe suport hârtie şi/sau electronic. activitățile de control. de tipurile de activităţi şi complexitatea acestora etc.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. sau pot elabora proceduri de proces. Condițiile esențiale ale procedurilor operaționale stabilesc. în funcție de mărimea entității.de ex. respectiv mediul de control. Descrierea procedurii operaț ionale 8. 17 "Proceduri". 946/04. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial.1. 01 Ediţia: 1 Nr. Documente utilizate Entitățile publice.. trebuie avute în vedere prevederile Standardului de control intern nr.2. să întocmească proceduri operaț ionale. indiferent de forma adoptată. Procedurile trebuie elaborate. A Ap. 8. operațiunile de elaborare. aprobare. difuzare. în scris. Aprobare Aplicare Arhivare 8.2005 cu modificările şi completările ulterioare. Ah. performanţa şi managementul riscului. 8. Indiferent de activitatea la care se referă. Această procedură opera ț ională este un model. proceduri formalizate etc. simple şi specifice pentru fiecare activitate. Procedura operaț ională = prezentare formalizată.de ex. a procedurilor operaționale. aprobate şi aplicate în condițiile cunoașterii şi respectării regulilor de management constituite în cele 25 de standarde de control. auditarea şi evaluarea. Pentru o bună gestionare a elaborării. Generalitatea Entităț ile publice au obligaț ia potrivit Ordinului nr. printre altele. procedurile operaționale fiind cunoscute în practică şi sub alte denumiri: proceduri de proces. Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitățile entităților publice în domeniul dezvoltării sistemelor de management şi control. de politica adoptată cu privire la sistemul propriu de management şi control.

8.de ex.de ex. Denumirea procedurii operaționale şi codul acesteia se stabilesc în cadrul fiecărei entităţi publice şi trebuie să reflecte activitatea procedurală şi locul acesteia în sistemul de codificare utilizat. elaborarea unei noi ediții pentru procedura operațională respectivă: Unitatea _______________ Departament: ________________ Cod: P.prof. Edițiile se numerotează cu cifre romane. Orice modificare de reglementare. determină revizia sau. calculatoare personale. a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale (componenta 1): . . 4 . verificare. cu efect asupra activității procedurale.2. pentru fiecare operațiune (elaborare.3. Modul de lucru.3. Lista responsabililor cu elaborarea. prin act de decizie internă a conducătorului entității publice. : Pagina ____ din _____ Exemplar nr. cu cifre arabe.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. organizatorică sau de altă natură.: Revizia: Nr. -_______________.secretar.prof. . Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu în elaborarea procedurilor operaționale sunt: .O. Precizări comune componentelor Datele de identificare din cartușul de capăt se trec pe fiecare pagina. linii telefonice.responsabilii se stabilesc. aprobare).administrator.de ex. acces la baza de date. Precizări privind componentele modelului de procedură operaț ională 8. internet. ______ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr.4.ec. 8.: 1 8.4.2. 8.1. verificarea şi aprobarea ediției sau.ec.________________.3.1.O. acolo unde este cazul. materiale informatice. iar reviziile din cadrul acestora. . se asigură pagina distinctă pentru fiecare componentă a procedurii operaționale.: În măsura în care este posibil. 01 Ediţia: 1 Nr.1._________________.de ex.director. imprimantă. după caz. 8.4._________________.bibliotecar.: 5 Revizia: Nr. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. Precizări specifice componentelor Pct. Resurse materiale: rechizite.contabil şef. ________________. cu modificările cerute de rubrici. Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul de stat şi sunt necesare pentru achiziționarea resurselor materiale.3. după caz.

precum şi modalitatea reviziei. 1. după caz. .: 1 . 1.coloana nr.când una sau mai multe dintre operațiuni se realizează. 3 (Modalitatea reviziei) privește acțiunile de modificare. în ordine cronologică.3 1 Ediția 1 Revizia 1 Revizia 2 Data de la care se aplică prevederile Modalitatea reviziei ediț iei sau reviziei ediț iei 3 4 Componenta revizuită 2 Pct. 3.coloana nr.la fixarea datei de la care se aplică prevederile noii ediții sau revizii (coloana nr.2. 01 Ediţia: 1 Nr. după caz. 3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau.de ex. coloanele nr. conform deciziei. suprimare sau altele asemenea.se cuprind. 4) se are în vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea şi studierea acesteia de către aplicatori: Ediț ia/ revizia în cadrul ediț iei 2. privind componenta revizuită. evidenţei. nu se completează.când se realizează o nouă ediție a procedurii operaționale. Elemente privind responsabilii/ operațiunea 1 Elaborat Verificat Aprobat Numele şi prenumele 2 Funcția 3 Data 4 Semnătura 5 1. . arhivării sau este în alte scopuri în legătură cu procedura respectivă trebuie să aibă la dispoziție acest instrument. adăugare. de către un grup sau o comisie. toate edițiile şi. respectiv. 1 (Scopul difuzării) are în vedere faptul că oricare compartiment/persoană a cărui/cărei activitate intră sub incidenţa aplicării.1.3 Pct. informării.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P.: 5 Revizia: Nr. .1. în listă se cuprind toți membrii grupului sau ai comisiei. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr.2 Situația edițiilor şi a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaț ionale (componenta 2): .de ex. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaționale. 2 şi 3._____ 2 Compartiment 3 Funcț i a 4 Nume şi Data prenume primirii 5 6 Semnătura 7 5 . reviziile în cadrul edițiilor.1.O. revizia din cadrul ediției procedurii operaționale (componenta 3): . Scopul difuzării 1 Aplicare Exemplar nr.2. inclusiv cu ocazia actualizării prin noi ediții sau revizii. 2. 2.

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaț ionale (componenta 5): .6. 01 Ediţia: 1 Nr. La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate. compartimentele şi persoanele implicate. identifică şi înscrie scopurile specifice în cazul fiecărei proceduri operaționale elaborate.4. Scopul procedurii operaț ionale (componenta 4): . 5. 5.2. Aplicare Aplicare Informare Evidenţă Arhivare Alte scopuri Pct. 5. 3. legislația primară se referă la legi şi la ordonanțe ale Guvernului.7. Procedura se aplică de către Serviciul/compartimentul________________. Scopul procedurii operaț ionale: 1. 4. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. 6: Documentele de referinț ă (reglementări) aplicabile activităț ii procedurale (componenta 6): această componentă privește. în special. gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementărilor.de ex.de ex.: 5 Revizia: Nr. locul. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale. la delimitarea acesteia de altă activitatea (pct. inclusiv în condiții de fluctuație a personalului. 3. unde: reglementările internaționale în legătură cu domeniul respectiv sunt cele la care România este parte. 2. Pct. Domeniul de aplicare: 1. de suprapunere de atribuții între compartimente. 3. este necesar să fie cunoscute şi respectate toate reglementările care guvernează fiecare activitate. precum şi de alte elemente privind activitatea procedurală. Pct. 3. Dă asigurări cu privire la existenţa documentației adecvate derulării activității..: 1 3. spre deosebire de scopurile considerate generale şi prezentate ca exemple în modelul procedurii operaționale la această componentă. astfel încât la fixarea şi definirea activității (pct. listarea documentelor cu rol de reglementare faţă de activitatea procedurală.entitatea publică. Asigură continuitatea activității.O.4) să fie eliminată orice situație de suprapunere de activităţi. inclusiv 6 .5. legislația secundară are în vedere hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuții de reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanțelor Guvernului.3. ținând cont de rolul. de atribuții pentru care nu au fost fixate responsabilităţi etc.3) sau la precizarea compartimentelor cu atribuții legate de activitatea respectivă (pct.1). iar pe manager în luarea deciziei. de activităţi necuprinse în procesul de analiză şi elaborare a procedurilor. 4. 2.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. alte documente. importanţa. 5. Sprijină auditul. Stabilește modul de realizare a activității. 3.această componentă se bazează pe colaborarea dintre compartimentele entității publice. 3.2 şi 5.

Legislaț ie primară. Termenul Procedura operațională Ediție a unei proceduri operaționale Revizia în cadrul unei ediții . . Crt. cu privire la aspectul procesual Forma inițială sau actualizată. .1 şi 7. Legislaț ia secundară. inclusiv reglementări interne ale entităț ii publice. 4.de ex. Acțiunile de modificare. Definiț ia şi/sau dacă este cazul. acțiuni care au fost aprobate şi difuzate. Documente de referinţă aplicabile activităț ii procedurale: 1. .Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. să fie aceea dată de prima apariție în textul procedurii operaționale a termenului definit sau abreviat. Definiț ii şi abrevieri ale termenilor utilizaț i în procedura operaț ională (componenta 7): .) utilizați cu mai mare frecvenţă în textul procedurii operaționale şi/sau care. aprobată şi difuzată. acolo unde este cazul.de ex. . precizări. a tuturor pașilor ce trebuie urmați. sunt mai puţin cunoscuți. 2. Definiț ii ale termenilor Nr.. adăugare. a actului relevant care definește termenul în cauză.O. Alte documente. Pct.. actul care defineș te termenul Prezentarea formalizată. N Pct.2. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr..se recomandă precizarea.2 din modelul de procedură operațională au fost definiți şi. după caz.în tabelele 7. . 3. denumiri de instituții etc.se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definițiile termenilor în tabelul 7. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc. cât şi abrevierile termenilor în tabelul 7. pentru exemplificare. . .1. se referă la instrucțiuni. după caz. a unei proceduri operaționale. abreviați. Abrevieri ale termenilor 7 .prezintă sensuri diferite. 3. decizii. 7. 7. Pct. 7.2..: 5 Revizia: Nr.1... .. în urma acestei acțiuni. după caz.. a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale.. suprimare sau altele asemenea.. ordine sau altele asemenea şi au efect asupra activității procedurale. permit o înțelegere şi utilizare mai ușoară a procedurii.. 1. Reglementări internaț ionale.: 1 reglementări interne ale entității publice (legislație terțiară). . 01 Ediţia: 1 Nr.se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte.se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate. 2. termeni utilizați în model. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activității. respectiv. în scris. expresii.

Valorificarea rezultatelor activității . 8.. de condițiile concrete în care se desfăşoară activitatea respectivă în cadrul entității publice. Resurse materiale.: 1 Nr. Pct. Crt. E V A Ap. 8. 5. 8.. 8. 2.2.1..2. 8.. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. Pct. Pct. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii operaționale.O. esența procedurii operaționale. Modul de lucru: Pct. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management şi control.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. Documente utilizate: Pct.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. 8.4.2.O.această componentă reprezintă.3. Pct. Ah. .3. Resurse necesare: Pct... Termenul abreviat Procedura operaț ională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare .de ex. 3. de gradul de subordonare.2..3. 8. 8.3. nu în ultimul rând. enumerate la această componentă în prezentul model de procedură operațională. . recomandă una din multitudinea de posibilităţi de descriere a acestei componente. Planificarea operațiunilor si acțiunilor activității Pct. de gradul de dotare cu resurse materiale. de modul de organizare. 4. 8.3. în fapt.4.4. . Componenta este dependentă. de calitatea şi pregătirea profesională a salariaților şi.. N Abrevierea P.3. 01 Ediţia: 1 Nr. financiare şi umane. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operaționale (prezentate la 8 . în mod direct. 8. Lista şi provenienţa documentelor. În același timp este şi acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în termeni foarte largi.2.. 8. Pct.1. 8. Conţinutul şi rolul documentelor. Pct.2.1.de ex. Circuitul documentelor.la "Generalităţi" (pct. 8 Descrierea procedurii operaț ionale (componenta 8): . 8.1. Resurse umane. Derularea operațiunilor si acțiunilor activității Pct. Resurse financiare. Pct. 8.3. Pct. Generalităţi Pct. Cele câteva puncte şi subpuncte..4. 6.2..: 5 Revizia: Nr. 1. .

3. în principal.3.2 şi 8. în acest caz. diversitatea şi complexitatea documentelor respective. iar la altele este preponderentă resursa umană sau resursa financiară ori combinații ale acestora. respectiv resurse materiale (subpct. anexând la procedură modele ale documentelor. resurse financiare (subpct. dacă este cazul.2.3.3.2.de ex.: 1 componenta 4). va da greutate sporită acestui tip de resursă. . De reținut că documentele trebuie să fie actualizate.subpct.la "Conținutul şi rolul documentelor utilizate" (subpct. . în realizarea activității procedurale. De exemplu. 8. emise şi utilizate în cadrul compartimentelor sau. rechizite.: 5 Revizia: Nr.subpct.3.pct. contribuie la prelucrarea de date în cadrul procesului sau transmit rezultatele obținute altor utilizatori. a organismelor abilitate cu emiterea şi actualizarea acestora. 8. . cele de natura formularelor.subpct.1. 8. imprimanta. 8. acces la baza de date. în comparație cu resursa umană sau financiară. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activității să fie integrat în fluxul general al documentelor din cadrul entității publice. ele putând fi comasate sau detaliate în funcție de amploarea. scaune.1) se are în vedere nominalizarea tuturor documentelor. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. la unele activităţi resursa necesara preponderentă este cea materială. cu deplasări auto frecvente. salariaților şi terților. posibilităţi de stocare a informațiilor etc. dacă este cazul. Se recomandă utilizarea reprezentării grafice a circuitului documentelor. liste de verificare (check-lists) etc. acoperirea contravalorii serviciilor de întreținere a logisticii.2.2) pot fi redate în forma completă. 8.2 "Resursa umană" fixează compartimentul/compartimentele şi/sau persoana/persoanele din cadrul entității publice care sunt implicate.1 "Resursa materială" se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri. 8.O. instrucțiuni operaționale.2) şi.3 "Resursa financiară" are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile necesare desfăşurării activității. dar şi manuale.3 "Resurse necesare" se dezvoltă pe structura clasică a acestora. calculatoare personale. care furnizează informații necesare derulării activității. utile.3). volumul. materiale informatice. resurse umane (subpct. instrucțiuni de completare a acestora şi mențiuni referitoare la rolul lor.2) se cuprind. 8.la "Documente utilizate" (pct.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. 8. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operaționale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referință aplicabile activității procedurale (prezentate la componenta 6). precise.2. fapt care. respectiv.subpct. 8. . precum şi operațiunile ce se efectuează în legătură cu documentul respectiv.1). prin atribuțiile/sarcinile de serviciu.2.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate.3 "Circuitul documentelor" are în vedere compartimentele/persoanele la care trebuie să circule documentele în procesul de realizare a activității. linii telefonice.. rețea. . la fiecare compartiment/persoană pe la care circulă. disponibile şi accesibile managerului. 8.3. între compartimentele entității publice. . 8. 8. plata cheltuielilor cu 9 . în cazul unei entităţi publice cu activitate de teren intensă. 8. a codurilor de identificare. va trebui să reflecte parcul auto. dar şi pe elemente de altă natură. la resursa materială. .. Subpct. dacă specificul activității o impune. ușor de examinat. activitatea de transport capătă o conotație distinctă.de ex. 01 Ediţia: 1 Nr. iar procedura operațională aferentă. prin colaborare.2.la "Lista şi proveniența documentelor utilizate" (subpct. În această listă se nominalizează şi documentele interne de această natură. De menționat că structura resurselor este foarte sensibilă faţă de activitatea la care ne referim. a regimului informațiilor conținute etc. .

care revine compartimentului I. pe acțiunile identificate. II.subpct. ce revine compartimentului V etc. Responsabilitatea şi răspunderi în derularea activităț ii (componenta 9): . celor din instrumentul de planificare a activității. . . constituie în fapt instrumentul de planificare cuprins în procedura operațională pentru activitatea analizată. a modului de operare. resursa financiară trebuie să reflecte sumele din buget aferente programului de achiziții al entității publice. acțiunea e este o acțiune de arhivare Ah. numai prin aportul salariaților implicați direct în acea activitate. către cine? etc.).. 8 "Planificarea" şi a Standardului de control intern nr. pe cât posibil.4.). . iar pe orizontală se precizează intrările de informații (de la cine?. instrumentele utilizate în acest scop. = aplicare. 8. cu a. pe de o parte.se va urmări identificarea tuturor acțiunilor care au loc în legătură cu activitatea procedurală. Ah..în tabelul 9 din modelul de procedură operațională. iar a compartimentelor (posturilor). a condițiilor de eficienţă şi legalitate impuse. precum şi fixarea acestora pe compartimentele (posturile) cărora le revin responsabilitățile şi/sau. . . că operațiunea a este o operațiune de elaborare E.de ex.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. în răspunderea postului III.se recomandă cuprinderea acțiunilor în tabel. cu abrevierile regăsite în tabelul 7. b. c. 8.. sub forma tabelară. a riscurilor identificate şi a măsurilor de limitare a efectului acestora. răspunderile faţă de acestea. după caz. acțiunile/prelucrările. completările etc.1 "Planificarea operațiunilor şi a acțiunilor activității" se sprijină. Observăm. III. ce au loc faţă de datele intrate. iar pe de altă parte. de exemplu. = arhivare. unde: E = elaborare. pe o bună cunoaștere şi stăpânire a cerințelor generale şi a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8.. A = aprobare. în ordinea intervenției în proces. furnizarea datelor şi informaţiilor cu privire la rezultatele activității către beneficiarii acestora.4. ce?). identificarea măsurilor de îmbunătăţire etc. în situația unei activităţi de achiziție. . . în ordinea logică a desfăşurării lor.2 "Derularea operațiunilor şi acțiunilor" reflectă programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate în realizarea activității. compartimentele (posturile) au fost simbolizate. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanţă asociați activității. ipotetic. Ap. Pct. De exemplu. în special. dar şi a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activităţi. Se recomandă cuprinderea în procedura operațională. 11 "Managementul riscului".2. ieșirile de rezultate (care?. a termenelor de realizare. 01 Ediţia: 1 Nr.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P.O. puse în corelație şi într-o succesiune logică şi cronologică.4.. ... în care acesta/aceasta uzează de toate instrumentele specifice şi acționează corespunzător prevederilor din procedura operațională şi. cu I. operațiunile. iar responsabilitățile/răspunderile.de ex..subpct. respectiv transpus în procedura operațională.pct. 8.subpct. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. V = verificare.3 "Valorificarea rezultatelor activității" poate fi orientat către mai multe direcţii.: 5 Revizia: Nr.: 1 personalul direct implicat în activitatea respectivă etc. 10 . așa cum sunt ele listate în cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitatea şi răspunderi în derularea activității". operațiunea c este o operațiune de aprobare A. 9. Acțiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile. unde pe verticală se pot cuprinde etapele ce se derulează în legătură cu activitatea respectivă. acțiunile (operațiunile).

este necesar ca procedura operațională să aibă un cuprins pentru a se găsi mai ușor componentele acesteia de către utilizatori. Nr. 6. după caz.de ex.pentru o mai bună ordonare şi evidenţă a anexelor. anex a 0 1 2 3 Denumirea Nr. 11 Cuprins . Numărul componentei în cadrul procedurii operaț ionale Denumirea componentei din cadrul procedurii operaț ionale Pagina 1.de Elaborator Aprobat Difuzare anexei exemplare 1 2 3 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. arhivări (componenta 10): . înregistrări.: 5 Revizia: Nr.O. prezentate în cadrul celorlalte componente ale acesteia.: 1 Nr.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. 01 Ediţia: 1 Nr. 2.este necesar ca procedura operațională să cuprindă în anexe toate instrumentele relevante. . 5. 10 Anexe. verificarea şi aprobarea ediției sau. a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale Situația edițiilor şi a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau. şi care sunt aplicabile în realizarea activității. 4. Ah. după caz. 3. Crt. se recomandă întocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model. Pct. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/acț iunea (opraţiunea) 1 A B C D E I 2 E II 3 V III 4 A IV 5 V Ap. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. revizia din cadrul ediției procedurii operaționale Scopul procedurii operaționale Domeniul de aplicare a procedurii operaționale Documentele de referință aplicabile activității procedurale 11 .de ex.

de ex. înregistrări. 11. Denumirea componentei din cadrul procedurii operaț ionale Pagina Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. Cuprins Numărul componentei în cadrul procedurii operaț ional e 1. 8. înregistrări. 3. Anexe. 01 Ediţia: 1 Nr. anex a 0 1 2 3 11. Responsabilităţi Nr. după caz.O. 10. verificarea şi aprobarea ediției sau. a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale Situația edițiilor şi a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau. 12 . 2.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. arhivări Cuprins 9. Ah. arhivări Denumirea Nr.de ex. 9. Definiții şi abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională Descrierea procedurii operaționale Responsabilitatea şi răspunderea în derularea activității Anexe. Crt. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.: 1 7. Compartimentul (postul)/acț iunea (operaț iunea) 1 I 2 E II 3 V III 4 A IV 5 V Ap.de Elaborator Aprobat Difuzare anexei exemplare 1 2 3 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Nr. 0 1 2 3 4 5 10.

O. 6.Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: P. 11. înregistrări.: 5 Revizia: Nr. 8. arhivări Cuprins 13 .: 1 4. revizia din cadrul ediției procedurii operaționale Scopul procedurii operaționale Domeniul de aplicare a procedurii operaționale Documentele de referință aplicabile activității procedurale Definiții şi abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională Descrierea procedurii operaționale Responsabilitatea şi răspunderi în derularea activității Anexe.de ex.de ex. 9. după caz. 01 Ediţia: 1 Nr. 7. : Pagina 1 din 13 Exemplar nr. 10. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful