Dr Vojislav [e{eq

UPORNA ODBRANA SRPSTVA

Srpska radikalna stranka Beograd 2003.

Dr Vojislav [e{eq UPORNA ODBRANA SRPSTVA Recenzenti

Drirektor izdava~kog sektora Ogwen Mihajilovi} Glavni i odgovorni urednik Sa{a Radovanovi} Redakcija Vesna Mari}, Zlatija Sevi}, Ivana Borac, Milica [e{eq, Qubica Davidovi}, Ivana \uri}, Vesna Zobenica, Qiqana Mihajlovi}, Zorica Ili}, Zlata Radovanovi} Izdava~ Srpska radikalna stranka Beograd, Trg pobede 3, Zemun Za izdava~a Dr Vojislav [e{eq [tampa “Etiketa”, Bole~ Za {tampariju Milenko Dramli} Tira` 1000 primeraka

PREDGOVOR

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISBN 86-83451-

3

PRVI DEO I DOSOVSKI REZIM PRIBEGAVA LA@IMA
Kanal 9, Kragujevac, “Ve{tina mogu}eg”, 23. avgust 2002. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci dobro ve~e. Ovo je emisija “Ve{tina mogu}eg” televizije Kanal 9 u kojoj nastojimo da zagrebemo po politi~koj povr{ini na{e stvarnosti, s ciqem da proniknemo u su{tinu procesa koji su opredelili da politika postane na{a sudbina. U tome nam poma`u eminentne li~nosti iz visokog sveta politike i nema sumwe da je na{ ve~era{wi gost upravo deo tih qudi. Dame i gospodo prof. dr Vojislav [e{eq dobro ve~e i dobro do{li u studio televizije Kanal 9. Dr [e{eq: Dobro ve~e i boqe vas na{ao. Voditeq: Po{to je “Ve{tina mogu}eg” emisija kontakt tipa u kojoj gledaoci u~estvuju oni mogu postavqati pitawa putem telefona 331-509, a po nekom nepisanom pravilu pravo da prvi postavi pitawe u ovoj emisiji pripada voditequ. Ja }u to svoje pravo odmah iskoristiti, pa gospodine [e{eq vi ste profesor Pravnog fakulteta predsednik Srpske radikalne stranke, savezni poslanik, narodni poslanik, evo sada i predsedni~ki kandidat pa u kojoj se ulozi u svim tim funkcijama najboqe ose}ate Dr [e{eq: Pa, ja se celog svog radnog veka, dakle, celog svog `ivota od mladosti pa na daqe bavim uporedo i prakti~nom politikom i politi~kom teorijom. I lepo se ose}am i u jednoj i u drugoj sferi. Politi~ka teorija pru`a ~oveku vi{e mogu}nosti za kreativni rad, za istra`ivawe, za saznavawe novog, do pojave novih ideja itd. Ali `ar politi~ke borbe je veoma zna~ajan i kao stimulans i kao odr`avawe neke intelektualne kondicije. A sa druge strane ~ovek koji se bavi politikom bilo teorijskom bilo prakti~no, ima pred sobom neke ideale i neke vrednosti. ^ovek se bori za neki ideal i po{tuje odre|ene vrednosti koje su vezane s tim idealom. I ja mislim da je uspe{no bavqewe politi~kom teorijom jedino mogu}e ako ~ovek stekne prakti~no iskustvo. Kao {to ni ozbiqnog uspeha u prakti~noj politici nema bez teorijske potkovanosti. Voditeq: Da li prof. [e{eq ima {ta da zameri narodnom poslaniku [e{equ? Dr [e{eq: Mene je dosovski re`im odstranio sa fakulteta posle preuzimawa vlasti, tako da je se sada u potpunosti posve}ujem prakti~noj politici i pi{em. Ja urpavo zavr{avam jednu kwigu koju smatram svojim `ivotnim de4 5

lom kwiga se zove “Ideologija srpskog nacionalizma”. Na toj kwizi ja radim pet godina, a oko 20 godina sam spremao materijal. To je osnova te kwige je moja monografija o prof. Lazi Kosti}u velikom srpskom intelektualcu i najve}em emigrantskom piscu. [to se ti~e tog rada on me ne iscrpquje nego ~ak mi mo`da poma`e da uspe{nije savla|ujem ove svakodnevne politi~ke obaveze. Jer znate {ta politika tra`i mnogo energije, morate posedovati mnogo energije i morate biti spremni da je koncentri{ete ne da je rasipate na sve strane, na koncentri{ete na ne{to {to je bitno, na ne{to {to je va`no. Mislim da sam u startu shvatio da ~ovek ako se bavi politikom mora ozbiqno da se bavi i mora da se sprema za to. Ja nikada, retko kada de{avalo se i to ali retko, da izlazim nepripremqen u neke ozbiqne stru~ne debate. Ne, ja se temeqito spremam i samo ako se ~ovek sprema, ako to dobro prou~i, ako konsultuje nauku, ako konsultuje struku ima {ansi i da pobedi. Oni koji tako izlaze za govornicom nepripremqeni, nespremni, neinformisani apsolutno nemaju nikakvih {ansi. Nema u politici mesta diletantima. Diletanti ne mogu uspeti na dugu stazu, mo`e se desiti da nekada do|u na vlast iznenada, mo`e se desiti da jednom prevare narod kao {to su ove dosmanlije prevarile 2000. godine, ali dva puta se narod ne da prevariti na isti na~in. I niko ne mo`e dugo opstati u politici tako {to }e varati narod. Uvek jednom mora da plati skupu cenu. Voditeq: Vi ste politi~ar ~iji politi~ki stavovi nikada nikoga ne ostavqaju ravnodu{nim. ^esto ste na udaru kritike, pa bi bilo interesantno da ~ujemo da li vas negativne reakcije posebno stimuli{u i motivi{u Dr [e{eq: Da. Ja sam ~esto na udaru kritike, re`imske kritike redovno ali u nedostatku argumenata re`im pribegava la`ima, klevetama, izmi{qawima itd. I to zaista deluje stimulativno. Re`im tako pokazuje svoju slabost, svoj strah, a ja svestan da mi zaparavo ni{te ne mogu, mo`da negde neki rafal da me sase~e u zasedi eventualno, ali mi na politi~kom poligonu zaista ni{te ne mogu. Ne mogu da me pobede. Ne mogu da pobede Srpsku radikalnu stranku i to je wihova muka velika. A i kada se neprekidno razne la`i i klevete lansiraju to zaisti javno mwewe, pogotovo {to uvek moraju da ra~unaju da }e jednog dana to biti raskrinkano. I evo desilo se nedavno da je jedan o qudi preko koga su lansirali te najte`e la`i i klevete progovorio i ispri~ao sve ko ga je na to prisiqavao i ~ime su ga ucewivali, kako je to sve izgledalo. I onda se to kao bumerang vratilo dosmanlijama, vratilo se Zoranu \in|i}u wegovoj vladi, wegovim qudima od najve}eg poverewa. Voditeq: Koje su glavne karakteristike aktuelne politi~ke situacije u Srbiji Dr [e{eq: Srbija je i daqe u dubokoj politi~koj, ekonomskoj i socijalnoj krizi, na `alost ta kriza se podubquje. Kriza ta traje dugo. Kriza je u Srbiji krenula kada je formirana Jugoslavija. Kriza je latentna bila pod komunisti~kim re`imom iako je izvesno vreme prikrivana, ameri~kim inekcijama Titu zato {to se Tito odvojio od Staqina. Ali do 1972. godine kriza latentna, potpuna i ispuwava na{ `ivot. 1972. godine su prestale donacije, po~elo je zadu`ivawe, po~elo je uzimawe kredita. I tada se i titov re`im po~eo pokazivati u pravom svetlu, od Titove smrti do 1990. imali smo jedan prtoces intenzivnog truqewa, kada je vlast izgubila autoritet jo{ dr`ala poluge mo}i i uticaja u svojim rukama. I 1990. ru{ewe komunizma i uspostavqawe vi{epartijskog siste6

ma srpski narod je do~ekao nepsreman. Svi srpski neprijateqi su tada tra`ili mogu}nost da zadovoqe svoje interese, srpski narod je na spoqnom planu ostao bez ikakvog za{titnika, sledovale su sankcije, blokade, ratovi. Mo`da se na to moglo adekvatnije reagovati u raznim situacijama i sigurno da je moglo. Ali iz ove ko`e se nije moglo pobe}i. E sada koja je varijanta spasonosna, sve su varijante do sada isprobane neka u ve}oj neka u mawoj meri, sve su pokazale ako su up{te imale neke pozitivne osobine i sve su pokazale svoje slabosti. Nema idealne varijante. Mislim da je varijanta oslawawa na sopstvene snage jedina primerena, jedina ozbiqna i da je to sada Srbije shvatila. Mi smo i ranije ube|ivali narod, ali ja moram da priznam narod nam nije verovato. 2000. godine kada smo govorili kakva je ta dosmanlijska varijanta to nam narod nije verovao. Izgleda da je narod morao to da iskusi na svojoj ko`i. I evo dve godine narod te{ko pla}a to iskustvo i jedna ~eka da se otarasi dosmanlijske vlasti. [ta narodu treba ponuditi? Prvo iluzorno je narodu nuditi med i mleko, to niko ne mo`e da stvori. Oni kojima je program 700.000 otpu{tenih radnika, koji otpu{taju radnike {irom Srbije, koji zatvaraju fabrike i prodaju u bescewe sada obe}avaju dobre plate, dobre zarade i posao. Ko Labusu mo`e verovati kada to obe}ava. Niko. Ko{tunica koji je doveo na vlast i \in|i}a i Labusa i Bati}a i Du{ana Mihajlovi}a i @arka Kora}a i Gorana Svilanovi}a i nenada ^anka i sve ostale. Sada obe}ava konfrontaciju. Ko mu tu mo`e poverovati. Uostalom, mi smo videli kako je miltav i nesposoban Ko{tunica u tim konfrontacijama. Voditeq: Va{a stranka je pantetirala i neke nove metode parlamentarne borbe, na primer polovawe predsedavaju~eg vodom, ~upawe mikrofonskih kablova da li i to spada u prilago|avawe svetskim demokratskimtrendovima Dr [e{eq: Da. Onda kada vlast uni{tava demokratiju mi takvim na{im potezom koji nikoga ne izla`e `ivotnom riziku i o tome strogo vodimo ra~una, to morate priznati, nikada tamo gde su radikali politi~ki delovali ~ak i na poluincidentan na~in nije bilo ugro`avawa tu|ih `ivota. To je ono {to je najva`nije. Za{to se to de{ava. Zato {to je DOS uni{tio parlamentarizam. U toku ove godine tri puta dosmanlije mewau poslovnik unose}i sve restrektivnije odredbe. Oni bi da ugu{e opoziciju. Ne opoziciju u celini, Srpsku radikalnu stranku jer nas ne mogu kontrolisati jer nas ne mogu upla{iti, jer nas ne mogu uceniti. Mi smo imali idealan jedan poslovnik do 2000. godine, wime je svaka opoziciona partija morala da bude zadovoqna, a onda su po~ele restrikcije. Uskra~ivawe poslanicima pravo da govore, ograni~ewa, izbacivawe poslanika, nov~ano ka`wavawe, ukidawe kvoruma na kraju krajeva, sada su i kvorum ukinuli. Voditeq: Jeste li platili te kazne silne Dr [e{eq: To nam odbijaju od plata, ali to u dugom nekom vremenskom periodu, to je ogroman nov~ani iznos mi smo i to svesno `rtvovali na im poka`emo da ih se ne bojimo. I da nee dozvoqavamo da se gaze elementarni principi parlamentarizma. Na kraju su izbacili celu Ko{tunicinu stranku iz Narodne skup{tine, izbacili Socijaldemokratiju Vuka Obradovi}a. Oteli mu registraciju iako je vrhovni sud dosudio wemu u prilog. Otimaju socijalistima poslani~ke mandate itd. Mi zato danas nemamo Narodnu skup{tinu. Ono {to se naziva Narodna skup{tina nije ni legalno ni legitimno. I zbog toga su nam
7

nu`ni vanredni izbori. Pobeda na predsedni~kim izborima najva`nija je ba{ sa ovog aspekta mogu}nosti hitnog rapisivawa vanrednih parlamentarnih izbora. Vi }ete }uti druge predsedni~ke kandidate i Labusa i Ko{tunicu kako obe}avaju neke nove ekonomske programe, socijalne programe itd. Treba da znate u startu da su to sve gluposti. Jer to uop{te nije vezano sa nadle`nostima predsedni~ke funkcije. Predsednik nema {ta da radi u ekonomiji. Predsednik Srbije nema {ta da radi u socijalnoj politici, u prosveti, u zdravstvu, predsednik Republike nema {ta da radi u spoqnoj politici, u diplomatiji. To je nadle`nost savezne dr`ave, sada to Ko{tunica `rtvuje ostavqa. Tamo je imao nalde`nost u spoqnoj politici, imao je nadle`nost u komandovawu vojskom on od gotovine zapravo pravi veresiju jer kada ovde izgubi na predsedni~kim izborima {ta }e posle. [ta su tu mogu}nosti predsednika Republike kontrola izvr{ne vlasti Vlade. Delimi~na kontrola parlamenta uz mogu}nost da predsednik Republike vra}a na ponovno glasawe zakon za koji smatra da nije dobar. To je jedina mogu}nost kontrole. I vrlo mala kontrola sudske vlasti tako {to predsednik Republike predla`e sudije Ustavnog suda ali mora obezbediti podr{ku parlamenta. I {to predsednik Republike mo`e da daje pomilovawa tako da zna~i to da postfestum mo`e ispraviti neku sudsku gre{ku, ubla`iti kaznu itd. Dati opro{taj u nekom specifi~nom slu~aju i sli~no. Najva`nija je kontrola izvr{ne vlasti, vlade. Jer u vladi je koncentrisana sva vlast. Kako to predsednik mo`e da radi. Postoji jedna odredba Ustava da predsednik Republike mo`e da zahteva od vlade u celini ili pojedinih ministara da izlo`e svoje mi{qewe, svoja shvatawa o odre|enim pitawima iz wihove nadle`nosti. Ja bih to vrlo ~esto koristio i to pred novinarima pred televizijskim kamerama. Ova funkcija nije operativna, nije funkcija gde se odlu~uje. Gde se vodi ekonomska, socijalna, kulturna, prosvetna, zdravstvena ili spoqna politika. Voditeq: Za{to to sada ne radi to {to ste naveli aktuelni predsednik Srbije Dr [e{eq: Zato {to je on u potpunosti pod \in|i}evom kontrolom. On izvr{ava samo ono {to mu \in|i} ka`e i takav bi bio Miroqub Labus. Miroqub Labus kandidovao za novog Milana Milutinovi}a. Jer je on iz \in|i}eve stranke, \in|i}ev je potpredsednik i \in|i}ev je li~ni kandidat na ovim izborima. [ta mislite da Labus sme da se suprotstavi \in|i}u to je iluzorno. Svako onaj ko u startu nije spreman da se suprotstavi \in|i}u kandiduje se za Milana Milutinovi}a ne kandiduje se za predsednika u pravom smislu re~i. Voditeq:Zbog ~ega u Republi~koj skup{tini ne prolaze ni oni op{ti prihvatqivi amandmani opozicije, koji bi doprineli pobo{qawu teksta zakonskog predloga. Da li ustvari skup{tinska ve}ina primewuje zapravo one site metode koje ste i vi primewivali dok ste bili u koaliciji sa socijalistima Dr [e{eq: Ne tada nije bilo bahatosti te vrste. I odbijawa opozicionih predloga po svaku cenu. Bila je konstruktivnije i korektnije atmosfera. U proteklih 200 godina srpske istorije mnoge vlasti su bile bahate i osione, ali ja ne pamtim da je bila bahatija i osionija od sada{we dosmanlijske vlasti. I kada je ga`en Ustav ranije nekog je stila u tome bilo, nekog obrazlo`ewa itd. Ovde se jednostavno ukine Ustavni sud i godinu i po dana ne postoji. Nikada Srbije nije donosila protivustavne zakone, zakone sa retroaktivnom snagom, ~ak porske zakone sa retroaktivnim dejstvom. To je apsolutno nemogu}e u civili8

zovanom svetu. Bilo je uvek mafije proteklih decenija, ali nikad mafija nije tako direktno vladala Srbijom. Voditeq: Vi ste evo na naslovnoj strani nedeqnika Nin izjavili da}ete uni{titi mafiju Dr [e{eq: Znate li vi nekog drugog `ivog Srbina osim mene koji je u stawu da uni{ti mafiju. Voditeq: A da li ima mafije po vama, kako da je defini{emo Dr [e{eq: Vi znate da je ima i da je mnogo ima, mafija upravqa vla{}u. \in|i} je ~edo mafije, wega je na vlast dovela mafija Jovica Stani{i}, Stanko Suboti} Cane, gospodin ^ume, gospodin Limun, Dragoqub Markovi} krmivoprodukt i ostali. To je wegova mafija{ka pozadina, ne mo`e on protiv svojih. On umesto gospodina ^umeta jednog biznismena i mafija{a iz Sur~ina da strpa u zatvor on mu daje da asfaltira Srbiju. Sada je poku{an atentat na ^umeta, on je pobegao negde u inostranstvo, a wegove ma{ine i daqe asfaltiraju. To je najprofitabilniji posao. On je te ma{ine dovezao iz Nema~ke i on to radi pored toliko gra|evinskih firmi u Srbiji i ogroman profit tu ostvaruje. Krmivoprodukt pokupova sada sve proizvo|a~e hrane po Srbiji koji iole imaju zdravu proizvodwu, Karneksu su montirali aferu sa navodnim trovawem wegovim pa{tetama, {to je izmi{qotina ~ista i to je Vojnomedicinska akademija dokazala da je izmi{qotina. Da bi mu uni{tili proizvodwu, da bi mu uni{tili prodaju da bi ga mogli kupiti budza{to. Voditeq: Da li vi mislite da su sve te pri~e realne, mislim u XXI veku. Dr [e{eq: To se de{ava nisu to pri~e. To mi danas pro`ivqavamo. Ja sam neki dan raskrinkao ko je ubio policijskog genrala Bo{ka Buhu, rekao sam ime i prezime i nadimak. @eqko Maksimovi} Maka, jesam li rekao sa kim je blizak sa Stankom Suboti}em Canetom @abcem, i sa Jovicom Stani{i}em, kada je ranije ubio policajca pre vi{e godina Jovica Stani{i} ga je spasao zatvora. Progla{eno nu`nom odbranom, ~ovek ubije policajca i sud konstatuje da je ubio policajca u nu`noj odbrani. Policajac se legitimisao da je policajac i tra`io dokumenta. Voditeq: Veoma ste hrabri gospodine [e{eq kada tako iznesete te stavove sve, imate li vi konkretne dokaze Dr [e{eq: Imam sve dokaze Voditeq: Je li se pla{ite za svoj `ivot Dr [e{eq: Dosmanlijska vlast je protiv mene podnosila mnogo krivi~nih prijava, sada je sve stalo, nema procesa nema ni{ta. Deset puta zovu Du{ana Mihajlovi}a da svedo~i u istrazi on ne sme da do|e. Pokajali su se {to su podnosili te krivi~ne prijave. Za sve imam dokaze, za sve imam dokumenta i ne mogu mi ni{ta. Mislim, mogu negde da me ubiju ali ja kada sam pre 20 godina postao otvoreni disident protiv titoisti~kog komunisti~kog re`ima ja sam tada svesno stavio glavu u torbu, ja nemam o tome sada {ta da brinem. Glava je u torbi, uvek istaknutim politi~arima na Balkanu glava bila u torbi i ja idem tim putem do kraja. Nema oklevawa, nema odustajawa i ne mogu me upla{iti. A nemaju ~ime da me ucene to je wihova muka. Nemaju ~ime da me kompromituju. Sve {to su ranije razmi{qali sve je palo u ovdu, raspuklo se kao mehur od sapunice i {ta sada. Sada moraju da mi predaju vlast.
9

Voditeq: Dobro pre nego {to nastavimo razgovor, ja predla`em da pogledamo jedan blok EPP poruka. Gospodine [e{eq vas je kao kandidata za predsednika Srbije najpre promovisao Slobodan Milo{evi} prerogom. Ima li u tom predlogu posla i za politi~ke analiti~are koji bi mogli da istra`e korene ovog neo~ekivanog interesovawa Milo{evi}a za daqu va{u politi~ku karijeru Dr [e{eq: Kao predsedni~kog kandidata mene je promovisala Centraalna otaybinska uprava Srpske radikalne stranke mislim da je sednica bila negde krajem jula meseca, jer ve} 2. avgusta mi smo predali svu dokumentaciju, kandidaturu, potpise i sve ostalo. A Slobodan Milo{evi} je podr`ao moju kandidaturu i pozvao sve patriotske partije, pojedince da me podr`e. Ta wegova podr{ka meni je dragocena, jer Slobodan Milo{evi} sada ima veliki ugled u srpskom narodu, povratio je staru popularnost supe{nom odbranom pred Ha{kim tribunalom. Svima u Srbiji je sada jasno celom srpskom narodu da se tamo ne sudi Milo{evi}u nego se sudi srpstvu na osnovu izmi{qenih krivica, falsifikovanih dokaza, la`nih svedoka i cela Srbija je du{om i srcem sada uz Milo{evi}a Voditeq: Mislite celo bira~ko telo Dr [e{eq: Cela Srbija, svako ko je ~astan i po{ten u Srbiji `eli da Milo{evi} pobedi Ha{ki tribunal. A ja sam ube|en da Milo{evi} ima veoma ozbiqne {anse da zaista pobedi. Sve je do sada palo u vodu, gledali ste. Mi smo sada objavili u ~asopisu “Srpska slobodarska misao” na 3.400 gusto slo`enih strana B-5 formata kompletan proces od po~etka do kraja jula. To je izvanredno dokumentarno svedo~anstvo ovog na{eg vremena. Pravna nauka nareednih 1000 godina }e to istra`ivati izu~avati, studije i studije }e se o tome pisati. Kada bi Milo{evi} tamo poklekao kada ne bi izdr`ao to bi bilo tragi~no za srpski narod. Ko zna {ta bi nam dosudili ratnu o{tetu, teritorijalne ustupke, {ta bi im sve palo na pamet. Ako Milo{evi} pobedi sve ranije optu`nice padaju u vodu, sve ranije klevete, sve ono {to su nam zapadne sile u me|unarodnom javnom mwewu plasirale kao istinu a zapravo najobi~nija izmi{qotina. I to sada srpski narod sve razume, sve je to jasno. Voditeq: A wegova podr{ka vama kao predsedni~klom kandidatu Dr [e{eq: Wegova podr{ka meni je rekao sam ve} dragocena Voditeq: Da li }e analiti~ari politi~ki tuma~iti to Dr [e{eq: I to ve} tuma~e neki samo onako zlurado i upla{eno, dosmanlije. Dosmanlijski analiti~ari kroz re`imske medije. Ali gledajte, onome ko bi za mene glasao kao kandidata Srpske radikalne stranke, to apsolutno ne mo`e smetati. Mnogi koji podr`avaju Milo{evi}a koji su wegovi simpatizeri poslu{a}e wegov predlog i galsati za mene. A mnogi koji se do sada nisu opredelili kada vide da iza moje kandidature stoji Srpska radikalna stranka i Milo{evi} i drugi srpski patrioti prikqu~i}e se i oni. Dakle, to mene dodatno optimizmom inspiri{e nadahquje u ovoj predizbornoj kampawi. Voditeq: Da li su za normalno funkcionisawe demokratije u Srbiji pored vladavine prava i op{te pravo galsa potrebno da se ispune jo{ neki uslovi. Dr [e{eq: Potrebno je mnogo toga da se ispuni. Pre svega potrebno je da vlast po{tuje institucije, sve institucije sistema. Da po{tuje princip podele vlasti, to je najva`niji demokratski princip koji se kod nas sada apsolut10

no gazi. \in|i} je vratio komunizam, titoizam kada je sva vlast bila koncentrisana u jednim rukama. To je on vratio. U ovih 12 godina to nikad ranije nije bio slu~aj, bilo je me{awa nedozvoqenog izvr{ne vlasti u parlamentarnu, u sudsku itd. Ali nije bilo ovakve sveobuhvatne kontrole. Koja je i sudijama postala nepodno{qiva. Sudije se sada postavqaju u ulogu dru{tveno politi~kih radnika to re`im od wih tra`i, koji izvr{avaju naloge Vladana Bati}a, a Vladan Bati} ka`e nije Ustav sveto pismo. Neverovatne se stvari de{avaju. Tako da iz ove krize se mora iza}i. Postoje neki preduslovi da bi se re{ili ekonomski i socijalni problemi, mora se skinuti mafija sa grba~e naroda. Bez toga nema re{avawe ekonomskih i socijalnih problema, jer mafija je nazaja`qiva, apetiti su joj sve ve}i. I uvek neko pla}a te mafija{ke ogromne apetite, to pla}a narod. Narod se odri~e da bi mafija imala sve ve}i profit sve ve}e bogatstvo. Da bi se ekonomija sredila da bi se socijalna pitawa re{ila da bi se sredilo stawe u zdravstvu, {kolstvu, kulturi, u dr`avnoj upravi potrebno je sve institucije sistema da normalno funkcioni{u. Da bi mormalno funkcionisale mora biti afirmisan princip ustavnosti i zakonitosti. Mora vladavina prava da do|e do izra`aja. Sve ono {to ~ini moderni pravni poredak. Sve je to sada poga`eno i to brutalno ogoqenim nasiqem. Pa nikad ovakvu medijsku blokadu ranije nismo imali. Gledajte sve beogradske televizije, pune dve godine Srpska radikalna stranka apsolutno je blokirana. Kada je to ranije bilo. Da li se se}ate tog perioda. Kada je ijedna parlamentarna stranka ranije toliko i na takav na~in bila blokirana. Jo{ bilo blokade na dr`avnojteleviziji pa ste moglkiu da odete na neku privatnu, ne mo`ete na RTS mo`e na Studio b, ne mo`e na Studiju B, mo`e televizija “Politika”, ne mo`e televizija “Politika” na|e se neka. A sada je sve u jednim rukama. I strahovita presija na svet qudi. Izrazito antisrpska politika se vodi, sistematski se srpski narod optu`uje da je zlo~ina~ki, da je genocidan, pripisuju mu se krivice za raspad Jugoslavije za ovaj rat kroz koji smo pro{li i za sve ostalo. Voditeq: ^iwenica je da na{u verziju demokratije prate odre|ene slabosti. Gospodine [e{eq da li se i one ogledaju pre svega u nespremnosti da se politi~kim suparnicima prizna da su u pravu. Dr [e{eq: U politici te{ko supranici me|usobno priznaju da je jedan ili drugi u pravu. Me|utim postoje argumenti u politici treba da budu najva`niji argumenti. Nije na{ narod glup pa da to ne razume treba samo iznositi te argumente. E zbog toga smo mi nepodno{qivi i \in|i}u i wegovim dosmanlijama {to neprekidno iznosimo argumente {to oni sa nama u argumentovano raspravu ne mogu i ne smeju. Ovoga puta su iskqu~ena sva me|ustrana~ka ili me|ukandidatska su~eqavawa na dr`avnoj televiziji. Zato {to se toga boje. Ne mogu da opstanu, samo iznesete ~iwenice i gotovo. Ja \in|i}u ka`em u skup{tini kako mo`e ^ume da asfaltira Srbiju, i on iza|e ka`e pa dobio je na tenderu. Pa kako u Americi Al Kapone nije mogao da dobije na tenderu da asfaltira Ameriku. I \in|i} }uti. I misli kada on }uti da je zavr{ena rasprava. Ne mo`e tako. Voditeq: Gospodine [e{eq da li predsednik Srbije po svaku cenu treba da bude Srbi. Ovo vas pitam zato {tzo je svojevremeno va{u kr{tenicu mnogi su stavqali pod lupu u nameri da doka`u va{e navodno ne srpsko poreklo. Dr [e{eq: Ja mislim da od mene nema ve}eg srpskog nacionaliste, a moje
11

srpsko poreklo je nesporno i po `enskoj i po mu{koj liniji vekovima unazad. Tradicija ka`e ~ak po mu{koj liniji da smo poreklom od zeta Vukawa Nemawi}a, kneza Ilijana koji je iz Radovi}a preseqavao u Nik{i}, pa iz Nik{i}a u Rovce, pa iz Rovaca su se naseqavali po svim srpskim zemqama. Znate, da je [umadija naseqena Srbima iz Crne Gore ili Srbima iz Hercegovine 90%. Pomoravqe je naseqeno kosovskim Srbima, a prethodno srpsko stanovni{tvo se iseqavalo u dve velike seobe na sever u dana{wu Vojvodinu i Slavoniju. Dakle neprekidno je postojala ta unutra{wa etni~ka cirkulacija unutar srpskog naroda. U principu ja se tu suprotstavqam ovima kojima smeta {to je Labus jevrejin, u principu svako ko je dr`avqanin Srbije mo`e da se kandiduje i mo`e biti izabran ako ga narod `eli. Mo`e se kandidovati jevrejin i rom i Ma|ar i Rumun i Albanac, i Goranac, pripadnik bilo koje nacionalnosti ako ubedi narod da je dobar i da bi dobro obavqao tu funkciju. Meni zato ne smeta {to je labud jevrejin meni smeta {to je Labus izdanik, meni smeta {to je Labus strani pla}enik, {to su ~lanovi wegove porodice i danas strani dr`avqani, {to i on ima dupli paso{. [to su mu k}erke u inostranstvu, sin u Izraelu, {to ima ku~u u Americi itd. I najvi{e mi smetaju wegovi antisrpski ekonomski potezi sa mesta potpredsednika vlade on nam obnavqa du`ni~ko ropstvo. Ka`e stiglo milijarda i dvesta miliona dolara donacija. Jeste li vi videli neku korist od toga. Kada je ranije stiglo milijardu i po maraka, dakle dva puta mawa suma osetilo se neko poboq{awe u `ivotu ovde, sve firme su dobile neki stimulans ili krediti ili je naru~ena proizvodwa itd. Pa su ispla}ene penzije i sli~no. Kako to stalno on stalno dobija donacije a neprekidno ovde pada `ivotni standard. Kod nas je i nema~ka marka pod wegovom vla{}u devalvirala. Ono {to ste mogli za 100 maraka da kupite 2000. godine danas ne mo`ete ni za 400 maraka, danas je struja {est puta skupqa nego {to je bila pre dve godine. Pa komunalije, pa hrana, pa sve ostalo, a mnogo vi{e radnika ostalo bez posla. Voditeq: Zbog ~ega u Srbiji najvi{e izgleda na uspeh imaju one partije i programi koji se zasnivaju na nacionalnoj opciji. Dr [e{eq: Pa svaka partija mora da se zasniva i na nacionalnoj opciji. Ali ne samo na nacionalnoj. Nacionalizam je u korewen u srpskom narodu vekovima. Srpski nacionalizam je najstariji u Evropi. Sveti Sava je jo{ pre 800 godina filozofski teolo{ki, ideolo{ki uobli~io srpski nacionalizam. Nikada se Srbi ne bi oslobodili od turaka da ih vekovima nije odr`avao nacionalizam. Potur~ili bi se nestali sa istorijske pozornice kao mnogi drugi narodi. Dakle, nacionalizmu zahvaqujemo na{ opstanak. Ali, da bi ~ovek danas bio moderni nacionalista mora biti demokratski opredeqen. Slobodarski. Mora biti pristalica modernog pravnog poretka, vladavine prava, principa podele vlasti, parlamentarizma, vi{epartijskog sistema. U ekonomiji slobodne konkurencije. Ali ne mafija{ke eksploatacije. I mora se zalagati za socijalnu pravdu. Nema modernog srpskog nacionalizma bez ose}aja za socijalnu pravdu. Ne mo`e biti srpski nacionalista onaj ko planira da otpusti 700.000 radnika, da ih ostavi bez hleba. Kako taj mo`e biti srpski nacionalista. Ne mo`e. Voditeq: Sada kada ste se i vi gospodine [e{eq ukqu~ili u ovu predizbornu trku, da li ostali kandidati mogu da izgube svaku nadu da mogu da budu izabrani? Dr [e{eq: Pa, ja mislim da su im te nade sve mawe i mawe. Ja mislim da
12

je mogu}e moja pobeda ve} u prvom izbornom krugu, malo je to mo`da sada Ko{tunica poremetio, da se on nije kandidovao siguran sam da bih pobedio u prvom krugu ve}. Mo`e se sada desiti drugi krug, ali se samo postavqa pitawe ko }e im biti kandidat u drugom krugu, ja mislim da se ne postavqa pitawe ho}u li ja u}i u drugi krug. Bar tako ose}am raspolo`ewe naroda svuda u Srbiji. Voditeq: Kako procewujete izglede va{eg kuma Vuka Dra{kovi}a na ovim predsedni~kim izborima Dr [e{eq: Dra{kovi} je verovatno osvojiti izvestan procenat glasova, povratiti deo svog tradicionalnog bira~kog tela, i meni to ne smeta, ~ak mi to odgovara u izvesnom smislu. Izme|u Dra{kovi}a i mene ve} du`e vreme nema nikakvih sporova, mi smo u korektnim me|usobnim odnorisa, mi ~esto kontaktiramo razgovaramo. Mislim da }emo ostvariti uspe{nu saradwu u kontroli na bira~kim mestima, da }e sara|ivati na{i kontrolori na svim bira~kim mestima u Srbiji. Voditeq: Da li se pla{ite, po{to svake izbore prati ona druga strane medaqe da }ete ovoga puta biti nekih name{taqki ili tako ne{to. Dr [e{eq: Na nama je sada da pratimo na bira~kim mestima, da ne dozvolimo la`irawe, falsifikovawe na samim bira~kim mestima. Ali neprekidno insistiramo i neprekidno to tra`e na{i predstavnici u izborwo komisiji da se po{tuje zakonska odredba o jedinstvenom bira~kom spisku. To smo uveli u zakon 2000. godine u decembru nije provedeno, sada insistiramo. Da bi se izbacili iz bira~kih spiskova svi oni koji su po vi{e puta upisani. Pa na dan izbora pod kontrolom tajne policije idu od jednog do drugog bira~kog mesta i vi{e puta glasaju. To je opasan oblik kra|e na ovim izborima. Objavqivawem bira~kog spiska wegovom prezentacijom na internetu to bi se spre~ilo. Voditeq: Predsedni~ki izbori bi}e odr`ani dakle 29. septembra. Za ne{to vi{e od mesec dana, zamolio bih vas da nas ukratko upoznate sa planom va{eg predstavqawa potencijalnim bira~ima Dr [e{eq: Do kraja avgusta ja gostujem na lokalnim radio i televizijskim stanicama gde postoje mogu}nosti. I zaista svaki dan putujem. Sino} sam bio u Ni{u, ve~eras sam u Kragujevcu, sutra sam u Lazarevcu, prekosutra u [apcu itd. sve do 31. avgusta. 1. septembra po~iwemo sa mitinzima. Miting u Kragujevcu je zakazan za 11. septembar u 18 ~asova na glavnom gradskom trgu. Tog dana moji najbli`i saradnici i ja obi}i}emo sve op{tine {umadijskog okruga i ve}a sela. Razgovarati sa narodom, obi}i na{e mesne op{tinske odbore i tako pro}i kroz sva ta mesta bez posebnih mitinga, ali u razgovoru odgovarawa na pitawa, slu{awa sugestija gra|ana koji nam pri|u itd. Voditeq: [ta }ete konkretno ponuditi bira~ima ili drugim re~ima {ta sadr`i va{ predsedni~ki program Dr [e{eq: Ja bira~e ne}u ni{ta da la`em. Ja ne dajem la`na obe}awa. Ja im otvoreno ka`em funkcija predsednika Republike nije dovoqna da bi se re{ili problemi u ekonomiji, u socijaklnoj politici, zdravstvu, {kolstvu, itd. Tu je predsednik nemo}an. Funkcija predsednika je va`na da bi se kontrolisala vlada, da bi vl~ada imala izvesnu ravnote`u, da bi neko mogao samo da propituje ministre zbog pogre{nih poteza. Najva`nije je Voditeq: Imate li vi snage da to uradite Dr [e{eq: Ne znam da li znate nekoga ko ima vi{e snage, ja sam dokazao
13

da sam u stawu sam sa dosmanlijskom dvotre}inskom ve}inom u Narodnoj skup{tini da iza|em na kraj i da se temeqito pripremam za sve te rasprave i da mogu po pet {est sati da o tome govorim. Setite se kada sam na tapet stavqao mla|ana dinki}a i Labusa da mi je jedan govor trajao oko tri i po sata. Ali bez ponavqawa u kontinuitetu sa izno{ewem argmenata. Dakle, ube|en sam da mi snage ne}e nedostajati. Mo`da ponekad glas mo`e da strada kao sada od preteranog govora... Voditeq: Da, {ta biste gospodine [e{eq pre nego {to pre|eno na pitawa gledalaca Dr [e{eq: Ali mi je tu uvek va`na argumentacija. Voditeq: Pre nego {to pre|eno na jo{ jedan blok reklama i posvetimo se pitawima gledalaca {ta biste prvo radili ako biste postali predsednik Srbije Dr [e{eq: Prvo bih pozvao Zorana \in|i}a i rekao mu Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna, zbog toga toga i toga. Insistiram da vlada prelo`i raspu{tawe Narodne skup{tine i raspisivawe vanrednih izbora kako je to ustavom definisano. Ako on odbije onda bi se obratio Ustavnom sudu i tra`io miq{ewe da li je Narodna skup{tina legalna i legitimna. Posle toga bih mogao da proglasim vanredno stawe, na pet minuta i u toku tog vanrednog stawa da raspustim Narodnu skup{tinu i zaka`em nove izbore. Posle novih izbora kada se konstitui{e nova Narodna skup{tina ja bih iza{ao pred natrodne poslaniek i rekao to sam uradio zbog toga i toga na osnovu Ustava, kako mi Ustav propisuje. I tra`io da se oni izjasne da li je taj potez bio opravdan ili ne. Voditeq: A sada drugi blok EPP poruka, pa nastavqamo emisiju “Ve{tina mogu}eg”. U na{u redakciju stiglo je dosta pitawa, pa da krenemo redom. Miladin iz centralne radionice gospodine [e{eq dugogodi{qi sam pristalica Srpske radikalne stranke i vas li~no posebno cenim zbog hrabrosti istinoqubqa, patriotizma pa vas milom da mi odgovorite na slede}a pitawa. Da li }ete se zalagati za jedinstvenu dr`avu Srbije i Crne Gore Dr [e{eq: Da. Voditeq: Da li nam je potrebna vojska i ko treba da je finansira Dr [e{eq: Moramo da sa~uvamo na{u vojsku. Vojsku treba da finansira Savezna dr`ava, naravno Savezna dr`ava prihode svoje ostvarje i u Srbiji i u Crnoj Gori. Mada proteklih godina iz Crne Gore nije bilo u~e{}a u ostvarivawu prihoda Savezne dr`ave. Zapadne sile bi htele da iz na{e vojske ostrane sve sposobne oficire, podoficire i vojnike sa ratnim iskustvom. Ja bih se kao ~lan Vrhovnog saveta odbrane, jer predsednik Republike po funkciji je ~lan Vrhovnog saveta odbrane, zalo`io da se svi sposobni oficiri, podoficiri i vojnici sa~uvaju. Dakle, posebnu bih brigu posvetio o~uvawu na{e vojske. Voditeq: Kako obja{wavate prekid prenosa sa su|ewa iz Haga tre}e pitawe Miladina. Dr [e{eq: Dosmanlijama to stra{no smeta, oni su o~ekivali da }e Milo{evi} tamo biti osu|en po kratkom postupku. Milo{evi}eva uspe{na odbrana wihovu politi~ku poziciju je `estoko poquqala, a wihovu izdaju do kraja `igosala. Posebno taj izdajni~ki akt Milo{evi}eve otmice i isporuke Ha14

{kom tribunalu uz kr{ewe Ustava i zakona i to na najve}u srpsku svetiwu na Vidovdan. Voditeq: Milutin iz Erdoglije ostajete li pri ranije izre~enim stavovima da }ete ako do|ete na vlast zalagati se za izgradwu novih stanova, posebno za oficire koji su izbegli sa prostora biv{e Jugoslavije gde su imali stanova ali su morali da ih ostave. Dr [e{eq: Vidite, predsednik Republike se mo`e zalagati, kao i drugi gra|ani mo`da sa malo vi{e u~e{}a u javnom `ivotu, malo vi{e nastuipa u javnosti, u medijima, ali predsednik Republike tu nema mnogo nadle`nosti. Ono {to mogu kroz Vrhovni savet odbrane da. Ali predsednik Republike ne mo`e ni ekonomskapi tawa da re{ava. Ne mo`e ni socijalna, ni zdravstvena, ni prosvetna. Mogu da kritikujem stawe, da kritikujem ministre {to ne{to nisu radili kako treba. Ali da naredim ministrima ne mogu i zato to }esto ponavqam da bi narod shvatio koje su nadle`nosti predsednika Republike. Da ne bi podlegao nekoj fami da je predsednik svemo}an on mo`e sve, ne mo`e. Nama je ova pobeda va`na da otvorimo put vanrednim parlamentarnim izborima i formirawu nove vlade koja bi re{avala onda sve probleme. Sva vlast je koncentrisana u vladi. Moja je bila ideja da kandidujemo Tomislava Nikoli}a na funkciju predsednika Republike jer meni je li~no vi{e odgovarala funkcije predsedniak vlade. Ja sam to najvi{e `eleo. Me|utim stranka je odlu~ila da ja ovog puta budem kandidat za predsednika Republike ra~unaju}i da }u lak{e da izdejstvujem te vanredne parlamentarne izbore. Voditeq: Dragutin Dimitrijevi} iz Kragujevca pozdrav gostu i voditequ, kako komentari{ete maltretiorawe dece u letwem kampu ministarstva prosvete u sremkoj mitrovici Dr [e{eq: To je stra{no, ali nije neo~ekivano. Ga{ko Kne`evi} ministar prosvete pripada nekoj verskoj sekti, jehovinim svedocima {ta li, on je satanista. Zatim on je te`ak alkoholi~ar, izraziti antisrbin i sklon je svim vrstama asocijalnog pona{awa, devijantnog pona{awa. A ovo je smi{qeno za na{u decu po tim letwim kampovima kako bi im se ubio svaki moral, kako bi se potpuno ispametila. Voditeq: Nadam se gospodine [e{eq da imate argumente za ovakve tvrdwe. Dr [e{eq: Argumenti su u svim dnevnim novinama danas Voditeq: Mislim da je gospodin Kne`evi} u jehovinim svedocima Dr [e{eq: To sam iznosio i u Narodnoj skup{tini nekoliko puta pa je ~utao kao zaliven, to je istina. Voditeq: Trifunovi} iz Bagrebara, da li je istina da ste ^edi Jovanovi}u rekli u skup{tini kako ti mo`e{ biti {ef poslani~ke grupe Miroqubu Labusu svetski priznatom stru~waku, po{tenom i ~asnom ~oveku. Dr [e{eq: To je izmi{qotina ~ista. To je ~ista izmi{qotina. Rekao sam ^edomiru Jovanovi}u kako on mo`e biti {ef poslani~ke grupe Velimiru Simonovi}u profesoru Velimiru Simonovi}u, koji je republi~ki poslanik. Ako ste ga primetili ~esto iza|e za govornicu da kritikuje lo{ep oteze dosovske vlasti i kre{ewe Ustava i zakona. I zaista je ~astan ~ovek. On je u Mi}unovi}evoj partiji, ali ga zaista smatram ~asnim ~ovekom i to sam rekao. A ko je tu mogao da ubaci Miroquba Labusa koji je krajwe nepo{ten, ne~astan, izdajnik, neverovatno mi je.
15

Voditeq: Marko pita gospodina [e{eqa ho}e li Srbija posle izbora bez obzira ko pobedi biti politi~ki stabilnija jer je to preduslov svih reformi. Dr [e{eq: Ne mo`e Srbija biti politi~ki stablinija bez obzira ko pobedi. Ako ne daj bo`e pobedi Labus onda }e biti krajwe nestabilna jer \in|i}evoj samovoqi ne}e biti kraja. Onda se zaista tragi~no sve to mo`e okon~ati. Ako nekom nesre}om pobedi Ko{tunica onda }e sve biti mlitavo, bezbojno, mlako kao i do sada. I opet nas ~eka jedno dugotrajno truqewe. Ako ja pobedim ja }u izdejstvovati vanredne parlamentarne izbore vrlo brzo. Ti vanredni parlamentarni izbori Srbiji donose politi~ku stabilnost, a politi~ka stabilnost predstavqa osnovni preduslov za re{avawe svih drugih nagomilanih problema. Voditeq: Petar vas upravo pita ako pobedite na izborima kako }ete preurediti federaciju Dr [e{eq: Ne mo`e predsednik Republike da preure|uje federaciju. Voditeq: Ali }ete sigurno ne{to u~initi Dr [e{eq: Predsednik Republike nema tu {ta da u~ini Voditeq: Rekli ste da Dr [e{eq: Ja {to sam kritikovao po tom pitawu kritikovao sam kao savezni poslanik, republi~ki poslanik. Srpska radikalna stranka }e to temeqito kritikovati a predsednik Republike te{ko da }e do}i u poziciju da o tome i zvani~no razgovara. Jer gde bi mogao, predsednik Republike nije savezni poslanik, nije ni republi~ki poslanik, nema {ta, nema nikakve nadle`nosti po tom pitawu. Voditeq: Marija iz Bagrebara za{to ste 1997. godine pristali na nagodbu sa socijalistima i dozvolili da Milutinovi} postane predsednik Srbije na toj funkciji on se jo{ uvek nalazi a vi pet godina kasnije ponovo poku{avate da do|ete Dr [e{eq: Nikakve nagodbe tada nije bilo, apsolutno nikakve. Ja sam pobedio Zorana Lili}a, onda je bilo nekih me{etarewa sa navodnim {iptarskim glasovima na Kosovu i Metohiji koji su prvo ubacivani u kutije, pa kada se videlo da sam ja pobedio va|eni iz kutije i la`no prikazivano da nije dovoqno naroda iza{lo na izbore. Ja se ne mogu zakleti da sam Milana Milutinovi}a pobedio da sam imao vi{e glasova, ali sigurno ni on nije pobedio jer je vi{e stotina hiqada falsifikovanih glasova za wega uba~eno u kutije. To smo mi dokazali u 16 brojeva “Velike Srbije”, snimili smo videokamerom na Kosovu kako su ujutru u sedam sati u nekim {iptarskim selima, ~istim {iptarskim selima ve} bile pune glasa}e kutije. I nikada wegovu pobedu nismo priznali. Voditeq: Milena iz ]uprije pita kako je mogu}e da ste sada ponovo u dobrim odnosima sa Vukom Dra{kovi}em a do skoro stre se trudili da ga predstavite gotovo kao svog najve}eg neprijateqa Dr [e{eq: Mi smo bili u nekoliko navrata u `estokim politi~kim sukobima, ali znate kada pitate Dra{kovi}a mo`da }e on re}i da nije kriv za te sukobe, kada pitate mene ja }u re}i da nisam kriv za te sukobe Voditeq: A ko je kriv Dr [e{eq: Ono {to je sigurno da je u proteklih 20 godina nikada nisam mewao svoju ideolo{ku i politi~ku orijentaciju, a nekada su sukobi spoqa podgrejavani. Onaj sukob 1997. godine tada{wi re`im je podgrejavao i to je bilo o~igledno. Ja sam hteo dule sa Milanom Milutinovi}em nisu dali na dr`av16

noj televiziji, a stalno su nudili duel sa Dra{kovi}em. I Dra{kovi} izazivao ja sam iza{ao na taj duel, tu je Dra{kovi} posle toga mnogo mawe glasova dobio na izborima. Kada je on bio u gradskoj vlsati Beograda mi u zemunskoj, mi smo bili opozicija gradskoj i tu je bilo sukoba. Me|utim, danas apsolutno nema razloga za na{e sukobqavawe. I mislim da ne treba ni da bude u budu}nosti. Sada su na{e stranke ideolo{ki potpuno jasno profilisane. Nekada smo bili jedna stranka ako se se}ate 1990. godne vrlo kratko vreme, ali, o~igledno to nije moglo da opstane. Bilo je i ideolo{kih razlika unutar toga. Sada su te stranke vrlo jasno ideolo{ki profilisane jedan drugom ne predstavqamo konkurenciju u bira~kom telu, i nema razloga da se sukobqavamo. Drugo, i mi smo opozicija i on je opozicija to je razlog vi{e da se ne sukobqavamo. Ako sutra mi budemo vlast on opozicija verovatno }e opet biti sukoba. Ali, nama je sada zajedni~ki ciq da sru{imo dsmanlijsku vlast da spre~imo izbior Labusa i Ko{tunice, posle }emo videti. Voditeq: Dragan pita da ste na funiciji predsednika Republike da li biste dozvolili da se kroz Srbiju kamionima prevozi nuklearno gorivo. Dr [e{eq: Vidite, to gorivo je moralo da bude provezeno verovatno, me|utim spre~io bih da se to gorivo besplatno odnese u Rusiju, uz pla}awe samo 800.000 dolara transportnih tro{kova. Mi smo to mogli prodati za dve do tri milijarde dolara nekoj prijateqskoj zemqi, to je ogromna vrednost, to je kupovano jo{ u Titovo vreme, kada je Tito imao megalomanske planove za atomsku bombu ko zna za {ta drugo. Mi smo to mogli prodati za ogromne pare nekoj prijateqskoj zemqi. Ranije se o tome razmi{qalo. Ja kada sam bio u valdi Srbije o tome se razmi{qalo ali tada smo bili pod blokadom, pod sankcijama nije se moglo izneti van na{e teritorije. Tu trebaju posebne mere transporta. Sada se to moglo prodati. Onaj ko je }eleo to gorivo morao je da plati punu cenu. Pa neka plate Amerikanci {ta me birga, ali da Amerikanci namignu samo da se to preda i da ovi tako poslu{no to iznesu iz zemqe. Mo`ete zamisliti dve ili tri milijarde dolara koliko je to svakom od nas uzeto novca. Kada podelite tri milijarde dolara na devet miliona stanovnika Srbije nera~unaju}i [iptare, pa vi vidite koliko je to. Voditeq: Radovanovi} da li o~ekujete podr{ku socijalista ako pro|ete u drugi krug izbora a wihov kandidat ne pro|e Dr [e{eq: Ja }u i ovako imati podr{ku skoro svih socijalista koji cene i po{tuju Milo{evi}a kao svog predsednika. Tako da to posle prvog kruga i nije ne{to naro~ito bitno {to se wih ti~e. Mislim da }e ogromna ve}ina ~lanova Socijalsiti~ke partije, wihovih simpatizera i glasa}a poslu{ati Milo{evi}a i galsati za mene. Voditeq: ^i~a Radovan da li }ete i vi prostirati crvene tepihe kriminalcima kao {to to radi ovaj re`im Dr [e{eq: Ne, nikada kriminalcima nikakve tepihe ne}u prostirati. Kriminalcima sam namenio lisice. Voditeq: Evo pitawa sti`u neprekidno ja vas molim gospodine [e{eq da Dr [e{eq: Naravno ne ovoj sirotiwi i ovim qudima koji se tako snalaze za `ivot pa nekad i prekr{e zakon itd. Nego krupnim kriminalcima, mafija{ima koji nas ojadi{e. Voditeq: Zna~i pitawa nogo sti`u da ubrzamo malo odgovore. Prva preva17

ra je koalicija “Zajedno”, druga DOS, tre}a vi{e dosovih kandidata koji se sva|aju oko stawa u privredi, mo`e li privreda da se pokrene Svetislav iz Jovana Dr [e{eq: Mo`e privreda da se pokrene ali treba promeniti Vladu Srbije to je kqu~na ta~ka. Zato ja smatram ove predsedni~ke izbore samo prvom fazom, kqu~na faza tek dolazi. Parlamentarni izbori, formirawe nove vlade. Voditeq: Nata{a iz Po`arevca da li }ete i vi samo obe}avati kao ostali, ili }ete obe}awa ispuwavati Dr [e{eq: Ja vidite ne obe}avam mnogo, ja obe}avam striktno ono {to je u nadle`nosti predsednik Republike. Ali sve {to obe}am sigurno }u ispuniti. Voditeq: Dragan Pavlovi} iznesite vve~eras svoj predizborni program, do sada smo pri~ali Dr [e{eq: Pa izneo sam, moj predizborni program se zasniva na nadle`nostima predsednika Republike, a ne da pri~am sada pri~u, bajke da }e svi lepo `iveti, svi imati plate, penzije, svi imati posao itd. Kako to predsednik Republike mo`e da obezbedi nikako. Mo`e li to Ko{tunica sada da obezebdi, on je predsednik Savezne dr`ave, ne li mo`e. Je li neko o~ekuje da on sada obezbedi. Svi znaju ko je kriv za otpu{tawa, kriv je \in|i}. Ko je kriv za rasprodaju i zatvarawe fabrika kriv je \in|i} i wegova vlada. Ko je kriv za poskupqewa oni su krivi. Da bi se sve to spre~ilo, da bi se sve poboq{alo u tim uslovima potrebno je promeniti Republi~ku vladu Voditeq: Biv{i radnik Astra banke kako komentari{ete sve mahinacije koje su se u bankarstvu dogodile u posledwe vreme Dr [e{eq: To su sve radili Dinki}, Labus i \eli} da bi se li~no obogatili, uni{tili su na{e najboqe i najja~e banke. Kako bi budza{to prodavali wihov poslovni prostor. Voditeq: Radikalka Mirjana iz Kragujevca veliki pozdrav, kako mislite da iza|e na kraj sa srpskom mafijom. To smo ve} odgovorili. Veliki pozdrav od porodice Milojkovi} iz Pri{tine koja sada verovatno `ivi u Kragujevcu. Milena iz Gorweg Milanovca kako komentari{ete kandidaturu Bate @ivojinovi}a Dr [e{eq: Nemam nita protiv Bate @ivojinovi}a on je veliki srpski glumac, jedan od najve}ih `ivih glumaca. Sa wim sam u li~nim korektnim odnosima. Ni{ta lo{e za wega nikad nisam ~uo moram i to da ka`em. I u ovoj kampawi apsolutno nemam razloga da ga zbog bilo ~ega napada. Da li }e se on kandidovati to je wegova stvar. Ima na to pravo meni ne smeta. Voditeq: Nenad iz Pivare ko }e vam biti najozbiqniji protivnik na izborima Labus, Ko{tunica ili neko tre}i Dr [e{eq: Pa ja se trudim iz petnih `ila da porazim i Labusa i Ko{tunicu oni su kandidati vlasti. Wih sam fiksirao kao kqu~ne politi~ke protivnike. Labus je mnogo opasniji od Ko{tunice to uvek moram da naglasim. Ne mogu za Ko{tunicu re}i da je kriminalac. Ne mogu za Ko{tunicu re}i da je mafija{, je li tako. Ali mogu re}i da je kriv{ to je \in|i} do{ao na vlast {to su sve ove dosmanlije do{le na vlast i {to je nesposoban, {to je pogazio Ustav, {to se odrekao kontinuiteta savezne dr`ave itd. [to je rasturio saveznu dr`avu. Voditeq: Radovan vas pozdravqa i `eli vam puno uspeha u predizbornoj kampawi. Milan Jovanovi} svojevremeno ste za Milo{evi}a govorili da je najve}i kriminalac, aa sada o wemu pri~ate lepo. Dr [e{eq: Davao sam najte`e izjave o Milo{evi}u ali sam tada bio Mi18

lo{evi}evom zatvoru ako se se}ate. To je bio `estok sukob me|u nama. Taj sukob je izbio kada smo mi pokrenuli inicijativu za ru{ewe [ainovi}eve vlade 1993. godine, onda je Socijalisti~ka partija izdala saop{tewe gde je mene nagrdila najgorim mogu}im izrazima i mi smo odgovorili ravno merom i to je trajalo nekoliko godina. To je dakle bio jedan `estok sukob u kome sam ja u vi{e navrata bio i u zatvoru. Me|utim, {to se ti~e Milo{evi}a i mene mi smo imali periode i saradwe i periode sukoba. Ovo {to se desilo 2000. godine dovelo je do op{teg otre`wewa. Ja sam i danas ube|en verujem i Milo{evi}, da se mi nismo sukobili mesec dana pred izbore 2000. godine da DOS nikad ne bi do{ao na vlast. E sada za{to je do{lo do tog sukoba. Ja mislim da su socijalisti krivi a ne mi radikali {to je do wega do{lo. Ako pitate nekog socijalistu on }e vam mo`da re}i da su radikali, to neka istori~ari istra`uju, ali je glupo bilo sukobiti se mesec dana pred izbore. Voditeq: Vladeta {ta mislite zbog ~ega socijalisti nisu prihvatili Milo{evi}ev predlog za va{u kandidaturu Dr [e{eq: Socijalisti su prihvatili, ali wihov Glavni odbor nije. A u maso to mo`ete da vidite i u Kragujevcu socijalisti su prihvatili ~ak ~ujem i op{tinski odbor u Kragujevcu da se izjasnio u prilog prihvatawu Milo{evi}evog predloga. A sada Glavni odbro ako misli da mo`e sa~uvati partiju suprotstavqaju}i se Milo{evi}u grdno gre{e. Jer, ~lanstvo Socijalsiti~ke partije vi{e nego ikada danas sledi Milo{evi}a. Voditeq: Gospodine [e{eq iscrpli smo sva pitawa gledalaca za ve~eras, verovatno da emisija traje du`e da bi bilo jo{. Znate i sami da emisije ovakvog tipa mogu da se izrode u pri~u bez kraja, da nema nekih normi koje ih ograni~avaju. Nadam se da polako treba da privedemo kraju ovu emisiju, da }emo ostaviti gledaocima da na neka pitawa dobro razmisle, da ih apsolviraju do 29. septembra kada su izbori. Da ~ujemo va{ zavr{ni komentar. Dr [e{eq: Ja pozivam sve gra|ane Kragujevca, cele [umadije, cele Srbije da iza|u na izbore 29. septembra i da glasaju prema svojoj savesti, prema svojim opredeqewima, prema svojim interesima. Ako za mene galsate ja vam garantujem da se ne}ete pokajati. Voditeq: Gospodine [e{eq zahvaqujem vam na gostovawu u emisiji “Ve{tina mogu}eg” i bez namere da prejudiciram stvari, ja se nadam da sam mo`da ve~eras razgovarao sa budu}im predsednikom Srbije Dr [e{eq: Pa i ja se nadam Voditeq: Vama po{tovani gledaoci `elim laku no}. Zahvaqujem vams e na saradwi i ukoliko `urite na spavawe `elim vam da sawate ono {to biste voleli da vam se u budu}nosti i dogodi. Laku no}.

II NAS
TV “Jasta” Lazarevac, emisija “Da vas pitamo”, 24. avgust 2002. godine Dr [e{eq: ... u okviru ustavnih nadle`nosti predsednika Republike. Ja gledam neke konkurente poput Labusa itd. koji su ve} krenuli sa {upqom pri~om i obe}avaju stvari koje nemaju nikakve veze sa funkcijom predsednika Republi19

A sad plata ili penzija nisu dovoqni ni za struju. zbog fabri~kih hala. borimo se za demokratski politi~ki sistem. zbog upravne zgrade. paralamentarizam. devet mili21 . Pre dve godine za sto maraka ste mogli da kupite onoliko robe koliko danas za ~etiristo maraka. vi{epartijski. pa smo krpili pa. i sli~no. Smeweni su mnogi drugi. Rumunija i Bugarska nisu imale ni rat. Pod \in20 |i}evom Vladom i pod Labusovom Srbija je krenula na`alost tim putem to ne vaqa. niti je to nadle`nost predsednika Republike.. a ve}i broj poreskih obveznika pa dr`ava uvek ima dovoqan priliv novca. Labus obe}ava. Realno primaju mnogo mawe. ali uvek proizvodwa struje bila dobra. a ranije se mnogo vi{e ovde moglo kupiti. Delimi~no i investiraju. A kako to mo`e da radi predsednik Republike? A on ne zna odgovor na to pitawe. Ko je razliku delio? S kim su je delili? [ta je na{ problem? [to u ekonomskoj sferi upravqa mafija sad svim propisima i to moramo da promenimo. Oni sad proizvode mnogo mawe nego {to smo mi proizvodili pre dve godine. a onda ono {to se mora privatizovati da se privatizuje tako {to }e se na}i ozbiqan kupac koji }e da u|e sa investicijama. nema dovoqno ozbiqnih kupaca da to sve kupe. a ne daj bo`e Labusov. koliko je odricawe bilo u{tedeti sto ili dvesta maraka.ke. Za{to to privatizovati? Kad su to u su{tini monopolske firme. a danas `ive mnogo gore od Srbije. Kod nas je i nema~ka marka devalvirala. Voditeq: Koja su ta preduze}a koja bi eventualno mogla biti privatizovana? Dr [e{eq: Mogu da se privatizuju mala preduze}a. Struja je danas {est puta skupqa. U ekonomskoj sferi mi smatramo da se privatizacija mora obaviti. [to se ti~e investicija. {to je bio {ef elektrodistribucije Beograda. planiraju sedamsto hiqada radnika da otpuste. Gde onda idu te pare? Ka`e investiraju remont itd. ako se se}ate generalnog direktora. Sad ih dosovska vlast vra}a. odjavquju firme.. ali slabo. Gde idu pare od tolikog poskupqewa struje? Ajde da vidimo. a oni su digli do neba poresku stopu. I zamislite sad ko je ranije imao ne{to malo vi{e para pa je {tedeo. Moj izbor za predsednika Republike zna~io bi vanredne izbore i pad \in|i}eve Vlade. ustavnost i zakonitost. jer za svoju platu danas mogu da kupe mnogo mawe robe nego {to su kupovali dvehiqdite godine. lo{. za osnovne namirnice za hleb.{ta }e nam privatizacija u elektroprivredi? [ta }e nam privatizacija u naftnoj industriji? I delimi~no tamo mo`e ali u celini ne treba. U socijalnoj sferi je situacija tako|e gora nego {to je bila ranije. Bile su nominalno plate i penzije male. Jedan od najboqih na{ih proizvo|a~a hrane. Svi koji su se ranije kompromitovali. Lako je sad privatizovati “Zastavu” kragujeva~ku kad je od trideset hiqada radnika ostalo mawe od osam hiqada. oni uni{tavaju da bi se oni {to jeftinije do~epali a narodu kako bude. Problem je u tome {to se pare kradu. moderan pravni poredak s pune gra|anske slobode i prava svim qudima koji `ive u na{oj zemqi. Dosovci su smislili. Ali {to nisu prodali sa trideset hiqada radnika pa da onda oni imaju posao da imaju hleb. na`alost mi do`ivqavamo sudbinu Rumunije i Bugarske a nastojali smo da to izbegnemo. ~ovek primi platu i plati struju i gotovo. Dobili su neki novac izgleda od donacije za nabavku struje izme|u dvehiqade i dvehiqadeprve godine. {est milijardi maraka u slamaricama. Mi smo protiv toga. penzije. Zato bih ja prvo odgovorio na pitawe o Programu Srpske radikalne stranke. Voditeq: Da o privatizaciji. Raskrinkali smo ranije onog direktora Babi}a. imao je za osnovnu hranu. Srpska radikalna stranka je politi~ka partija umereno desne orjentacije. da plati komunalije. sada velike plate. mi smatramo da treba sa~uvati {to se mo`e sa~uvati. Na{ je ciq bio {to mawa poreska stopa. mleko i ostalo. mi smo nacionalna politi~ka partija {to zna~i da se borimo za srpske nacionalne interese. i {ta sad treba da zna~i da dr`ava izgubi kontrolu nad onim {to predstavqa `ivot. Rekli su da su promenili osam. obe}avali su te investicije. Dr [e{eq: . kako `ive qude koji proizvode struju? Kako `ive rudari Kolubare? Oni imaju nominalni iznos plate ne{to ve}i nego {to je bio ranije. popravqali pa doterivali. A ovaj koncept privatizacije koji se sada provodi je proma{en. obe}avali su {est milijardi dolara bezpovratne pomo}i. Mi smo ranije investirali u remont. zna~io bi u~vr{}ewe \i|i}eve Vlade pa bismo daqe tonuli na ovaj na~in kako ve} tonemo dakle bilo bi sve gore i gore. A sad za~as se to potro{i. koji bi za{titio radnike i sli~no. To ne pada sa neba. ali smo odani demokratskim principima. to su smislili Labus i Dinki} i dokazali da u narodu ima jo{ negde pet.. ku}u u Americi i ko zna gde sve jo{. tako {to su te firme prethodno obezvre|ene i sad su krenuli u obezvre|ivawe firme “Karneks” iz Vrbasa. to se videlo prilikom zamene novca. ali za platu ili penziju ~ovek je mogao da plati struju. prose~no male. Pa se pojavquju mafija{i kao sada poput ovog \in|i}evog iz Sur~ina “Krmivo produkt” Dragoquba Markovi}a koji je kupio ogroman broj firmi koje se bave proizvodwom hrane. ovu dvojicu ne sme da vrati. ali ne u svim preduze}ima. [ta jo{ mo`e da plati sve cene su do neba sko~ile kod nas se danas za sto maraka mawe mo`e kupiti nego u Nema~koj. Krimainalac krao. Pa }e sad neko da kupi zbog prostora. pa privatnici zatvaraju radwu. jer bez struje nema `ivota. Wima su izmislili aferu sa botulizmom koga uop{te nije bilo u wihovim pa{tetama ja znam da su im pa{tete najkvalitetnije jer ih ~esto jedem i ja i moja deca. raznim pqa~kama proneverama i li~nim bogatstvom na narodnoj grba~i sad se vra}aju upravqaju elektroprivredom i me{etare. preduze}a koja nisu od vitalnog zna~aja. Danas se u Srbiji `ivi mnogo gore nego {to se `ivelo pre dve godine. ni sankcije ni blokadu. puno zaposlewe itd. realisti~ki. to su sve bile puke obmane. Pogledajte kolika je prose~na plata u Srbiji i koliko treba mese~no da se plati za struju pogotovo u zimskim mesecima. gde je tu onda problem. ali vra}a ostale. U ekonomskoj sferi mi `elimo podsticawe privatnog sektora koji je sada ubijen ogromnim porezima. koji je ogromne pare opqa~kao. kod nas samo dr`ava proizvodi struju. ali pre svega na taj na~in {to }e prvo radnici i gra|ani preuzeti svoj deo akcija na osnovu godina radnog sta`a. Oni to namerno rade. nema ih sa Zapada. nalazili smo pare. To je ~iwenica. umesto da kupe u Rumuniji jefitniju struju oni su kupili u Bugarskoj skupqu. To je nadle`nost Vlade. a onda rekao nekoliko re~i o predsedni~kom programu.. I ne vaqa kad se sva preduze}a odjednom privatizuju. uni{tavawe firmi da bi se bud-za{to prodale. smenili smo ga odmah posle rata kad je po~eo sa ve{ta~kim nestan{icama struje. pa onda onaj Uskokovi}.

podoficira. dakle. oni zato di`u cene do neba. morate prvo da izvr{ite analizu {ta je to {to nije dobro u postoje}em Ustavu. Sve su to moji argumenti da skup{tina nije ni legalna ni legitimna. ve{ta~ki odr`avaju kurs dinara i jednostavno qudi su prisiqeni da sad te posledwe zalihe tro{e. a vidite ako `elite da mewate Ustav. Mi se ne dru`imo sa mafijom. {to ste ovo ovako uradili. Nekom srbomrscu koji je rekao da je tematika prodata iz srpske istrije fa{isoidna. kod mene nema ni{ta napamet. raskrinkano. za sve {to radim ja se temeqito spremam. zavistan je tu od skup{tinske ve}ine. da nam inteligencija bude mafija{kog socijalnog porekla. drugo je moj predsedni~ki program. sad jo{ mawe lekova ima. mogu da ih propitujem za{to je to tako. ali oko dve. ko redovno da ispite. tri milijarde tu je bilo ovog {vercercerskog novca koji je iz inostranstva ubaen da bi se ovde oprao i to su radili. Voditeq: Upravo to. Oni su se dosetili da to otmu. tukli s policijom demonstriraju}i sad kad su im do neba digli {kolarine. Ja bih se tu stavio u za{titu na{ih oficira. zahtevao novu raspravu. oni su shvatili da jo{ ima tog novca u narodu. Predsednik Republike ima pravo da pozove celu vladu ili pojedine ministre. i obrazlagao bih svako vra}awe. “Pa ne mo`e svako da studira. Sad im ka`e ona Srbijanka Turajli} koja im je bila lider. a ono malo {ta je Ustav dao u okviru nadle`nosti predsednika Republike ja bih maksimalno iskoristio po{tuju}i Ustav. izbacili su Socijaldemokratiju Vuka Obradovi}a. I ranije smo imali velikih pqa~ki naroda. Sa neozbiqnim qudima koji misle da mogu da lupetaju svakave gluposti kad se tamo pojave. ko ima para mo`e da studira. sad je jo{ mnogo. Predsednik repbulike ne mo`e da naredi ministrima. setite se onih ranijih studenata koji su mesecima u zimskom periodu po ci~i zimi se smrzavali. Predvi|a se da Vrhovni savet odbrane bude vrhovni komandant vojske Jugoslavije. ukidaju finansirawe raznih nau~nih projekata.jardi. zbog tog la`irawa i sli~no. ne 22 mo`e druga~ije. videli ste dvojicu od najuglednijih srpskih istori~ara. ~lan je Vrhovnog saveta odbrane. Gledajte situaciju u zdravstvu ranije je bilo te{ko. tra`io je prijem u Ujediwene nacije kao novoformirane dr`ave. Ja mislim da mi moramo da sa~uvamo jaku vojsku. Meni se ne bi desilo tako lako da pro|e Zakon o radu.ja vam predla`em da ja sad i ovo malo op{irnije obrazlo`im da bismo mogli posle na svako drugo pitawe mnogo kra}e da razgovaramo. kriti~no. itd. U kulturnoj sferi potpuno bri{u srpske nacionalne tradicije. Dr [e{eq: .. da li }e Srbija i Crna Gora ostati u jednoj dr`avi i samo va{e mi{qewe o Ustavnoj poveqi o kojoj ovih dana jako puno slu{amo? Dr [e{eq: Pa nadam se da }emo ostati u jednoj dr`avi. Voditeq: Evo pri~ali smo malo o va{im programima. Izbacili su Ko{tunicinu stranku. Je li tako? Kad 23 . jer u vladi je sva vlast koncentrisana. mo`e da ih kontroli{e. Ja bih to veoma ~esto koristio. To bih ja razumeo i to bih prihvatio i to je u skladu sa Programom Srpske radikalne stranke. na osnovu odnosa snaga u Skup{tini. {to se nadam i {to ose}am da je u narodu sazrelo kao re{ewe ja }u se striktno dr`ati Ustava i zakona. ja bih to ~esto koristio tu mogu}nost. Predsednik Republike ima jo{ jednu va`nu nadle`nost. ja bih tra`io da vlada to predlo`i. raspu{ta se Narodna skup{tina zakazuju se novi izbori. To je dakle. jedan respket programa. Je li to humano. Slavenka Terzi}a i Rado{a Qu{i}a ministar za nauku ovaj Dragan Domazet je wihove projekte slao na recenziju u Italiju. {to ovo onako. koji je potpuno obespravio zaposlene u na{oj zemqi.. Odrekao se me|unarodnopravnog kontinuiteta. ovo je najve}a pqa~ka naroda koju do`ivqavamo. Meni se ne bi desilo da tako lako pro|u poreski zakoni sa retroaktivnom va`no{}u ili bilo koji drugi protivustavan zakon. i odmah je pogazio taj Ustav. nikada nijedan ~lan rukovodstva Srpske radikalne stranke nije kompromitovao nikakvom kriminalnom aferom. Vidite {ta tu sad rade.. Kod mene nema inprovizacije. pa ko je dobar da ide besplatno do kraja. ako vlada ne}e ima mogu}nosti vanrednog stawa na pet minuta. i to bih radio pred novinarima pred televizijskim kamerama. Predla`e sudije Ustavnog suda. donosili su protivustavne zakone itd. opet mora da obezbedi podr{ku Skup{tine. i vojnika sa ratnim iskustvom. ukinuli su kvorum u toku rada Skup{tine. Poku{avali su ne{to da nam montiraju sve je to palo u vodu. Ja se spremam temeqito za sve i zato sam nepobediv u tim skup{tinskim debatama. Daqe. ukinuli su raspravu. predsednik Republike mo`e da raspusti Narodnu skup{tinu na predlog vlade. Predsednik Republike daje mandat za sastav Vlade. Nije ovo funkcija koju sam ja mnogo `eleo. zanima me va{e mi{qewe o odnosu Srbije i Crne Gore. ali mi obe}avamo red. i besmisleno je to obe}avati. Tu bi bila najve}a moja mo}. funkcija predsednika Republike nema velike nadle`nosti i nije operativna. je li to socijalna pravda? Ne mo`e da bude. vladi itd. da izlo`e da svoje stavove u pogledu odre|enih pitawa iz spostvene nadle`nosti. oteli socijalistima nekoliko mandata.. ali ve} u startu oni tra`e pare i to velike nov~ane iznose koje prose~na porodica ne mo`e da plati. ~ujem ve} im planiraju neke socijalni program itd. Predsednik Republike mo`e da vrati svaki zakon na ponovno glasawe. Za{to bih to uradio? Zato {to sada{wa Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna. Zna~i li to da sad samo mafija{ki sinovi i mafija{ke }erke treba da studiraju. Pogledajte prosvetu. za sada da konkretno pri~amo o nekim drugim stvarima. odrekao se na{ih interesa po pitawu sukcesije. jer bih se ja za to temeqito spremao. Ako pobedim na ovim izobrima. ja sam `elo da budem predsednik vlade. istra`ivawe na{e pro{losti. ali opasnosti su sve ve}e. Mi ne obe}avamo med i mleko. mi nemamo posla sa mafijom. sad jo{ mawe ima instrumenata i potro{nog materijala u bolnicama. a ko obnavqa godine da mora da plati. nov~ano ka`wavaju poslanike. ja se spremam za sve skup{tinske sednice. On to ho}e sad u Srbiji da radi. mnogo gore. Je li to intencija ovih dosmanlijskih reformi? To je dakle analiza sada{we situacije u Srbiji. disciplinu i gde je garancija mo`ete odmah da pitate? Garancija je u tome {to se nikada nijedan radikal. spre~io bih da ih bilo ko penzioni{e ili otera iz slu`be kao socijalne slu~ajeve. ukoliko dobijete glasove. Tu je Ko{tunica najvi{e zabrqao. sad su oni na tapeti zbog tih name{taqki. Uostalom ako pobedim na predsedni~kim izborima zna~i da je odnos snaga u narodu uveliko promewen u odnosu na dvehiqaditu godinu i to je razlog da se ide onda na izbore na svim nivoima. Ko{tunica je polagao zakletvu na Ustav Savezne Republike Jugoslavije. A onda je pristao da se na protivustavan na~in pristupi ustavnim promenama. nema na licu mesta da se izm{qa itd. i ako ne mogu da im naredim. Ja mogu da shvatim da oni dozvole svima upis. ko nema n para ne treba da studira”. sa aspekta programa Srpske radikalne stranke. predvodnik.

[to se ti~e Bosne i Hercegovine mi moramo pomo}i opstanak Republici Srpskoj i spre~iti reviziju Dejtonskog sporazuma. a pomagati preostalim Srbima. Leposavi} itd. A Srbi pravoslavni su tolerantan narod. mo`da su socijalisti imali jo{ neke druge. hrvatsko i ameri~kom ratu protiv Srba da su u tome najvi{e stradali izgubili gotovo sve. velikih Jevreja koji su zadu`ili srpsku kulturu. wegova ustavna komisija je propala. pa trebalo je Ustav da mu bude svetiwa. Ili gde ko `eli ali samo tamo gde su srpske koncentracije. nikad jo{ nije rekao {ta ne vaqa u postoje}em Ustavu. I uveli smo direktne izbore za predsednika Republike i to nismo morali. ali to je wihova stvar. Mo`e samo parlament da mewa ministre i postavaqa i smewuje. Zubin potok. Hrvatima. {to je on gazio sve srpske nacionalne interese i ispuwavao zahteve srpskim neprijateqima.. osim da je Milo{evi} doneo taj Ustav. wegova ideja je propala. i da svaki ~as mora da dolazi neko sa zapada neki komesar da presu|uje o kqu~nim pitawima. a onda su se \in|i} i \ukanovi} dogovorili iza wegovih le|a i ostavili ga na cedilu. To je bio razlog nas srpskih radikala. meni ne smeta {to je Jevrej. On je to sve bacio u vodu i upustio se u izradu ne~ega {to naziva Ustavnom poveqom i uz saradwu sa Solanom. Ako je on tako uradio sa postoje}im Ustavom. mi smo promenili dvehiqadite godine. Musliman. Voditeq: Pri~amo o srpskim dr`avama. red je da pri~amo i o Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj i Srbima u Hrvatskoj.. ali ja garantujem ako ja budem predsednik da niko ispred Srbije ne}e smeti da potpi{e otcepqewe Kosova i Metohije od Srbije. ne ugro`avaju verske mawine i `ivot u zajednici s wima bi im bio najpametniji i to je nu|eno Izedbegovi}u ako se se}ate devedesetdruge godine. Nudio [iptarima da glasaju za prozapadne srpske partije obe}avaju}i posle izbora da }e im odmah dati nezavisnost Kosova. A ne be`ati od toga ako bude otvorena mogu}nost da se cela Bosna i Hercegovina prikqu~i. oni su nam najsli~niji. Ta varijanta ne samo da nam ne bi smetala bila bi vrlo povoqna. a ja ra~unam uz rusku pomo} u dogledno vreme da }emo mi povratiti Republiku Srpsku Krajinu to je uglavnom prazna teritorija tamo gde su oti{li Srbi. Hrvati nemaju koga da nasele itd. najbli`i su. to mi je Vuk Dra{kovi} pri~ao. s wima }e oti}i svi ovi {iptarski teroristi i separatisti. Takav ~ovek dakle.. Zatim da se ukine kancelarski sistem jer je tu predsednik vlade bio svemo}an. mewate zato {to nije dobro. Je li to argument? Ho}emo li mi sutra obarati neki Ustav zato {to ga je doneo Ko{tunica ili zato {to nije dobar? Ono {to nije bilo dobro u Saveznom Ustavu. mogao je svojom voqom za~as postaviti ili smeniti ministra bez parlamenta. ali bih im uvek otvarao vrata ako `ele da se vrate u zajedni~ku dr`avu.. Oskra Danon veliki kompozitor. ali moramo sad imati strpqewa. treba nam {to ~vr{}a zajedni~ka dr`ava {to se mene ti~e unitarna dr`ava kad bi moglo na`alost za sad jo{ uvek ne mo`e. Zlato Kraqevine Srbije podelili su Slovencima. okupiranih srpskih zemaqa. Meni jednostavno ne smeta neki su za wega sad izneli u javnosti istinit podatak da je Jevrej. ali u jednom trenutku je to izlgedalo dobro da bi i Srbija i Crna Gora bar po jednom pitawu bili jedinstvena izborna jedinica. Voditeq: . I stvarati uslove u nekoj budu}nosti da se Republika Srpska pripoji Srbiji. Odrekao se zapad Kraqevine Srbije u pregovorima o sukcesiji. zamislite to. na`alost to je propu{teno. ako Labus pobedi odmah }e to predati jer Labus je ve} jednom devedsetsedme godine nudio [iptarima na nekom sastanku u Americi na kome je Vuk Dra{kovi}. mi smo zbog toga pristali. bosanskim Muslimanima. i ja sam to sasuo Labusu u lice i na gradskoj Skup{tini u Beogradu jo{ devedesetsedme godine. A pokazali su svoje prija25 .ima li uop{te potrebe za tolikom arbitra`om sa zapada? Dr [e{eq: Solana je smislio da nam skroji takvu dr`avu.. To niko ne}e smeti. ali ovo {to nam projketuju sa zapada je najgora varijanta. {ta }ete eventualno uraditi u tim nekim sferama u koliko postanete predsednk? Dr [e{eq: Vidite je ne mogu da obe}am da }emo se mi odmah vratiti na Kosovo i Metohiju. Makedoncima. ne ugro`avaju nacionalne mawine. ne be`ati ni od te varijante i dr`ati otpor. osta}e samo oni koji nisu kompromitovani. On to nije uradio. dakle ima toliko ~asnih Jevreja i znamenitih Jevreja u na{oj istoriji da ja ne mogu nekoga da kritikujem zato {to je Jevrej. to je da se neposredno biraju i poslanici Ve}a Republika. Jer iako nisu isto {to i Srbi nisu potpuno isti. Mi smo imali dobrih Jevreja u na{oj istoriji. Trebalo je Srbiju braniti u Kninu. Bugarin. Ali Labus se izdajni~ki pona{a i to je problem. Labus je izdajnik i nema nikakve sumwe. apsolutno ne bi smeo da do|e na ovu funkciju. To }e biti jedine dve savezne nadele`nosti. [to se ti~e Makedonije ja bih tu ostavio na voqi Makedoncima. sad treba imati strpqewa da se promeni odnos snaga me|u velikim silama. kvazi dr`avu koja nikako ne mo`e samostalno da funkcioni{e. Isak Smoholija veliki kwi`evnik. Kao {to ne mogu da kritikujem nekoga zato {to je Ma|ar. on je lakosmisleno krenuo na nezavisnost. ako je ~astan ~ovek. kao da je taj wihov beogradski sporazum svetiwa. i nikada ne}u priznati Hrvatsku dr`avu dok traje okupacija Republike Srpske Krajine. Jer kao {to ima Srba ~asnih i ne~asnih tako ima i Jevreja ~a24 snih i ne~asnih i svih drugih nacionalnosti. radi}e sve {to mu nalo`e srpski nepriajteqi. Ako ostane dosmanlijska vlast. Tako isto po pitawu Republike Srpske Krajine. {to se onda ~udi kako se svi drugi papiri tako lako bacaju u vodu i kako se niko ne dr`i re~i. Nema nijednog naroda na svetu koji nam je sli~niji od Makedonaca. Wima je ciq da preko te nakazne tvorevine kontroli{u na{u vojsku i na{u diplomatiju. ali nadam se da su da su i bosanski Muslimani shvatili i da su ispali iz igre . da se odr`e u onim srpskim enklavama i pomagati izbeglim Srbima ko `eli da se vrati ali ne pod {iptarsku vlast tamo nego ovde gde su se Srbi odr`ali u Kosovsku Mitrovicu. apsolutno mi ne smeta. ja se nikada ne}u odre}i Republike Srpske Krajine. To je {to se ti~e dakle tih ugro`enih srpskih zemaqa. U ovom slu~aju oko tih srpskih zemaqa dakle za Kosovo i Metohiju najva`nije je sada nepotpisati Ustav to je {tetno za Srbiju.. to je bio razlog.ne{to mewate. To je su{tina. a ne po delegatskom sistemu koji nije domokratski. Nama treba zajedni~ka dr`ava. federaciju da mogu da se vrate. I sad je Ko{tunica izigran. I on sad kukumav~i {to su to uradili. A onda kad se promeni odnos snaga me|u velikim silama Amerikanci jednog dana moraju oti}i sa Kosova. Rom ili bilo kojoj nacionalnosti da pripada. ozbiqnije savezne nadle`nosti. zatim Geca Koli veliki beogradski kwi`ar koji je finansirao i nau~nike i umetnike i kwi`evnike.

kako ocewujete lazarev~ane? Dr [e{eq: Pa o~igledno da su reakcije dobre. Novinar: A u prilici ste i da mu postavite pitawe. {ta mislite o tom kandidatu? Gra|anin: Najgore. Novinar: A u prilici ste da mu postavite pitawe. za vas. Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. Dr [e{eq: Ako je tako onda je to zaista ohrabruju}e. korektno govori. ja meni je sasvim svejedno ko }e da pobedi. da ni{ta tu nije. Ja sam ~ovek penzioner zaradio sam penziju. ali ono {to je wemu na umu to je i na drumu kod wega. gospodina [e{eqa. Gra|anin: Pa ne mogu o wemu ni da mislim. nego da se radi za nas. Voditeq: . [e{eq on neke stvari. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pitao bih kako bi mogao da stane sad ovim prevarantskim srawima koja se sada doga|aju kod nas? Voditeq: Evo nas ponovo u studiju televizije “Jasta”.. pokazali su da su iskrena bra}a onim velikim demonstracijama i pobunama u vreme agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. {ta biste ga pitali. va`no je da je dobar ~ovek i da je dobar Srbin da brani srpski rod. mi za sada nemamo boqeg.sa punom odgovorno{}u gospodine [e{eq. Vlade kad su mu postavili pitawe. ali treba i vi da radite i mi da radimo kraj vas to mislim sve. Novinar: U prilici ste da mu postavite pitawe. Ne da tra`imo da nam bude doma}in neki sa strane.. Novinar: U prilici ste da postavite pitawe gospodinu [e{equ. mislim nema potrebe da postavqam pitawe {to ka`e. samo najgore. septembar. za dru{tvo. {ta mislite o tom predsedni~kom kandidatu? Gra|anin: Ja. li~no ovako ja to sa druge strane gledam i posmatram. Novinar: A u prilici ste i da mu postaviti pitawe. Novinar: U prilici ste i da mu postavite pitawe {ta biste ga pitali. a naravno vi po{tovani gledaoci mo`ete da se javqate i daqe na telefon 8129-371 i 8129-491. jer mi smo radni qudi. iako je ovo prosek za Srbiju. Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Ne `elim sad ni{ta da vidim dok ne vidim predlog prvo svi kakvi su itd. septembar a ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. Slu{am imam unu~ad. uop{te wegova politika i to mi se ne svi|a. i od ovoga da bude boqe. Novinar: U prilici ste i da postavite pitawe gospodinu [e{equ {to biste ga pitali. a on mu je rekao pa eto svak daje obe}awe uo~i izbora.. {ta biste ga pitali. a obe}awe. Novinar: A pitawe. ~vr{}e da bude u Skup{tini. ako mi ipak potvrdite da je ovo anketa sa slu~ajnim prolaznicima. Ja danas dan imam stare{inu i meni je {ezdeset tri godine. Anketa Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. {ta misle o va{oj kandidaturi. {to ka`e s druge strane za mene je recimo ~ovek broj jedan. ne onoliko da se preterano hvale da se tu prave preprike da se to radi. Gra|anin: Pa ne mislim ni{ta dobro. {ta mislite o tom predsedni~kom kandidatu? Gra|anin: Ne svi|a mi se zato {to je predlog od biv{eg predsednika Slobodana Milo{evi}a socijaliste.. Gra|anin: Sve najboqe. ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pa {ta mogu da pitam. nisam ba{ precizno brojao. septembar. Gra|anin: Ne mislim ni{ta. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pitao bih ga samo za{to je prihvatio da bude predlog Socijalisti~ke partije? Gra|anin: Fantasti~an izbor. Naime moja koleginica danas na ulicama Lazarevca napravila je jednu anketu u kojoj su na{e sugra|ane pitali. samo zbog toga. Gra|anin: Ne. mislim uop{te wegov metod rada. slu{am svu decu ali da bude malo ~vr{}e i da bude tamo kako treba i da bude doma}in svaki da bude doma}in svako u svojoj ku}i.teqstvo. Novinar: A u prilici ste i da mu postavite pitawe. Novinar: A recite mi u prilici ste da mu postavite pitawe. {ta biste ga pitali. Voditeq: Evo raspri~ali smo se evo prilike da na trenutak i predahnemo. ja ipak mislim da je [e{eq ~ovek koji nema dlake na jeziku. Koliko je to ta~no ili nije ka`e to su stvari. za{to penzionere nije dok je bio predsednik. tako da se ne pri~a sad mnogo o tom. Gra|anin: Da pobedi na izborima. slu{am vas. Voditeq: Sa punom odgovorno{}u. Novinar: A u prilici ste da mu postavite i pitawe. {ta biste ga pitali. Gra|anin: Pitao bih ga {ta misli sa ovima na{im ovde. ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. Gra|anin: Pa ne znam imao je on nekih ovako greha od ranije i tako. i postavqali su vam pored ostalog i pitawa. Novinar: A u prilici ste i da mu postavite pitawe. Gra|anin: Pa o Vojislavu [e{equ mislim dobro. 26 Gra|anin: Pitao bih ga da li mo`e da bude malo ~vr{}i rukovodioci nego ovi {to su sada. Gra|anin: Ni gori ni boqi od ostalih. Gra|anin: Pitawe. {ta mislite o tom kandidatu? Gra|anin: Pa ne znam sad trenutno {ta da ka`em u vezi toga sad je euforija. On je po{ten ~ovek u su{tini ali ne mo`e sa ovim mangupima. {ta biste ga pitali. za decu i da nam bude boqe. nego da onaj bude doma}in koji je stvarno doma}in. korektan je. treba da se potrudi malo da bude ~vr{}e u Srbiji. ne bih imala ni pitawe ~ak. Gra|anin: Za{to uop{te se kandiduje? Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. u Skup{tini u Vladi. Srbijancima koji mewaju stranke ko cigani kowe? Gra|anin: Pa {ta da vam ka`em. ali }u iza}i na izbore. a moja je stvar koga }u da glasam. re}i }u vam zbog ~ega. otvoren je. Ja molim kolege iz re`ije da nam puste anketu da vidimo {ta na{i sugra|ani ka`u. Naravno. ali vi{e je onih koji me podr`avaju od onih koji su protiv. s obzirom da sam ve} stara. Dr [e{eq: Ovde je bilo nekoliko pitawa pa bih ja ukratko na svako od27 . tamo neko da nam bude. septembar ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. onda ja pobe|ujem u prvom krugu.

a u realnom jo{ mawe. Je li tako? Ne mogu da ka`em da je Ko{tunica mafija{ ili ubica ili sli~no. Sada ponovo pod dosmanlijskom vla{}u kasne tri penzije. drugo bio je rat. Ja sam tad bio potpredsednik vlade zadu`en za privredu i finansije. svaka koaliciona vlast i vlast kompromisa. i vi vidite da to i nije podr{ka rukovodstva Socijalisti~ke partije. Ja ga jo{ nisam upoznao. a evo sad da se vidi da je pre svega ona objektivna. ja to nikad tako nisam rekao. Vidite.. I to za penzionere u nominalnom iznosu zna~i mnogo mawe. ali izgleda da je na{a sudbina bila da Srbija mora da isproba i tu varijantu. Milo{evi} je povratio svoj autoritet u narodu.. bila je pobuna na Kosovu. zbog te dobre odbrane jer Milo{evi} u Hagu ne brani sebe nego brani Srbiju i celi Srpski narod.. nisam izneverio ni{ta oko tih penzija. devedesetosme svuda su me qudi pitali. Da na|em novac i Vu~i} je tada pokazao menayersku sposobnost veliku i uspeli smo. Ja govorim lo{e samo o onima za koje imam argumente da su zaista lo{i. Ne daj bo`e da je DOS do{ao na vlast odmah posle bombardovawa. sad ga po{tuju. svakom samo argumentovano. Voditeq: Udarno pomiwete kriminal. Ko{tunica se to ne bi usudio nikad. pa onda malo potkupili pa sveli smawewe za dvanaest posto. To su \in|i}evi najbli`i prijateqi. svi penzioneri su mogli te bonove da sami upotrebe. Suvi{e je ta varijanta obe}avala. [to se ti~e odlu~nosti ili hrabrosti koja je neophodna. Dakle. Znate li vi ijednog osim mene ko je u stawu da se obra~una sa mafijom. Milo{evi}eva mi je podr{ka va`na. Vidite do unazad godinu i po dana gde god bi se kretao po Srbiji pogotovo dvehiqadite godine i devedesetdevete. Pojavi}e se uskoro i neko i hrabriji i sposobniji itd. Svaki dan smo i{li na neke kompromise. a posle deset godina mi smo najdosledniji. Obnova i izgradwa zemqe. da li }ete izneviriti obe}awa bira~ima? Dr [e{eq: Pa objasnio sam to ve}. U ratu je snabdevawe bilo najboqe. zasad ga jo{ nema. Ko sme da ih prozove.govorio. Je li se vi se}ate da su nedavno penzionerima prvo smawili penzije za osamnaest posto. da li ne}ete izneveriti obe}awa bira~ima. Voditeq: A ne mislite li da je Milo{evi} zaboravio va{ period kad ste bili wegova opozicija? Dr [e{eq: Nikad ja nisam bio wegova opozicija mo`da . re`irane. kao za Labusa. Voditeq: A to smo ve} i gledali pred izbore. jedan od tih penzionerskih lidera koja je neistinita. Dakle. ko sme otvoreno da proziva mafija{e i ubice.. ko to sme da uradi. Ve} godinu i po dana niko `iv me to ne pita. Kad smo u dva navrata poskupqewe. Dr [e{eq: Ali to niste gledali u vreme kad sam ja taj resor vodio. to je bilo devedesetdruge. sve su to bile uspe{ne aktivnosti s na{e strane. moglo je imali smo dobru ideju da to re{imo i za ove de~je dodatke. nego po nekoj wihovoj proceni tro{kova `ivota. ali za Pelevi}a mogu da ka`em da je mafija{ i ubica jer imam dokaze. Imali smo ideju za prodaju poslovnog prostora za staru deviznu {tedwu. ja sam mu to u lice sasuo. povratio ogromnu popularnost svojom odbranom pred Ha{kim tribunalom i onim koji su ga ranije mrzeli i uvek bili protiv wega. Znate kad se daju te obveznice onda je to kao gotov novac. Samo {to je odlo`ena realizacija i to je bila dobra ideja. programsku orjentaciju i nikad nismo finansirani iz inostranstva i nikad nismo izdali svoj narod. to je bilo poskuqewe od devet i po posto. kod vas tad nisam gostovao. Milo{evi} je 28 devedesetdruge godine na direktno pitawe novinara “Ilustrovane politike” kog opozicionog lidera najvi{e ceni. Samo ja smem. Ja sam taj problem re{io kao potpredsednik Vlade bonovima za struju. ili da daju svojoj deci. Ja sam obe}ao u predizbornoj kampawi da }emo re}i prvo problem tri zaostale penzije. To je dakle. jo{ bi se plivalo dva tri puta preko Morave na putu od Vi{egrada prema Ni{u ili preko Dunava na putu za Novi Sad. za Ko{tunicu da je ne nesposoban i mlitav. ali direktno u o~i. [to se ti~e Slobodana Milo{evi}a meni je wegova podr{ka na ovim izborima dragocena. [to se ti~e penzionera ono nije ta~na to je izjava. mi nikad nismo mewali te osnovne politi~ke stavove. bila je obnova izgradwe zemqe. protiv koga ja nemam ni{ta ja o wemu ne}u ni{ta lo{e da govorim. sa gospodinom ^umetom. morala je to i nova vlast da isplati. Milana \uri}a kako se zove. tako je to pitawe re{eno. Sad }e opet biti novi odnos snaga na politi~koj sceni. Desio se taj sukob mesec dana pred izbore dvehiqadite. Penzioneri su dobili bonove za tri zaostale penzije. rekao sam sve da je kriminalac da je izdajnik. ili Labus koji je vezan sa mafijom. resorn to je bila moja nadle`nost. to po ova dva kqu~na pitawa {to se ti~e su{tine. Morala je Srbija dakle i to da proba. Ono {to je moglo. ko se ne boji mafije. ni{ta ne bi uradili. odgovorio da najvi{e ceni [e{eqa. kao {to sam i za Arkana govorio kad je Arkan bio na vrhuncu mo}i kad su svi od wega strepeli kao od kuge. ne mogu da ka`em da je Ko{tunica kriminalac. Voditeq: Pomiwana su tamo i neka obe}awa. Oni su tako oteli penzionerima. bili smo u koaliciji da spre~imo dolazak prozapadnih stranaka na vlast. pa me sad ne bi iznenadilo da neku crkavicu i podele pred izbore da eto vide penzioneri kako Labus. gospodinom Limunom i Canetom @apcem odavde iz blizine iz Uba. javnost u Srbiji je svedok mnogih ne29 . i taj zakon je usvojen dosovci se nisu na wega osvrtali kao da nije postojao. I on ne sme da me tu`i. skoro tri penzije opet kasne. ko sme da im razotkriva ubistva. zajedni~kim snagama smo mi to uradili. Doneli su zakon po kome se penzije vi{e ne obra~unavaju u skladu sa prose~nim platama. Stanko Suboti} Cane @abac. Od onih {est milijardi dolara obe}ane pomo}i ~im se promeni re`im u Beogradu pa sve ostalo. a struja je i daqe bila najjeftinija u Evropi. svojim najbli`im. rukovodstvo Socijalisti~ke partije ima svog kandidata. to {to smo tada nadoknadili opet se pojavquje kao problem. ko sme da ih raskrinkava. {to ste u koaliciji sa Milo{evi}em”? U svakom mestu gde odem. “[to ste u koaliciji sa socijalistima. ali to je bila moja resorna nadle`nost u vladi. kako \in|i} brinu o wima. Sad je svima jasno {to smo bili u koaliciji. I sad kad je to Srbija probala sad gleda kako da se to {to pre toga otarasi. I dakazao da su sve optu`be la`ne. laskala. nikad nismo imali boqe snabdevawe nego u danim rata. I odmah se mora nametnuti pitawe kako. Umro bi od straha iste no}i. nismo mi mogli za dve i po godine kad smo bili u vladi da realizijemo celi na{ program. zato {to ne prima novac iz inostranstva i zato {to ne mewa wegova politi~ka stranka stavove od danas do sutra. Sada Labus obe}ava povrataka starog duga.. U drugim partijama takav ne postoji. name{tene da su svedoci la`ni i ja sam ube|en da }e on pobediti Ha{ki tribunal samo mora da izdr`i do kraja. jer ja sam uvek otvoreno tu nastupao. I tako je i danas. ove gledaoci neka vide ukoliko postoji ~vr{}i politi~ar od mene u Srbiji.

Ali sada kad sam krenuo da to razotkrivam. Dok je bio Dra{kovi} u snazi niko nije mogao da ga ugrozi kao lidera prozapadane opozicije. u Budvi je bio negde u maju ili junu dvehiqadite. gospodin Krmivo-Krmivoje. [to su oni iz zatovora izvla~ili Radeta Markovi}a i tra`ili da la`no svedo~i? Ja sam to prvi razotkrio kad smo radili u Anketnom odboru. politi~ki. neka ubsitva smo uspevali da raskrinkamo. Prvo da se ume{a deo Udbe. Ali mi smo se ideolo{ki razi{li. Bilo je govorkawa da bi Stamboli} mogao da bude kandidat prozapadne opozicije za predsednika. gospodin Limun. mi se uop{te nikad nismo upoznali. za Canetom @apcem je raspisana bila jo{ onda poternica pod sumwom da je ubio zamenika ministra unutra{wih poslova generala Radovna Stoj~i}a Ba|u. Nemam ja dobro mi{qewe o Bo{ki Buhi i on je ume{an bio u neki kriminal.. dok ne bi. da li }emo politi~ki sara|ivati ili se sukobqavati. Dakle. je li tako? Ja 31 . Pelevi}eva je stranka izrazito provropske orjentacije. ali jo{ uvek se sve mo`e istra`iti. nekad i u {ali. celu kwigu. Ja znam koliko je ona odana Vuku. definitivan. Francuskoj. sad mewate malo temu. ali od toga se odustalo. zatim Stanko Suboti} Cane. niti je od wega mogao da zazire ni zbog ~ega. Dr [e{eq: . a da ostane Dana `iva pa to bi bilo najlu|e. Voditeq: Dvadeset ~etvrtog. bio veoma blizak Arkanu. u svakom slu~aju od ove ideologije Srpske radikalne stranke od na{e programske orjentacije ja nikad ne odustajem. To je bilo mawe od mesec dana pred izbore jer su izbori u septembru bili dvadeset tre}eg ili dvadeset ~etvrtog. jer Dana ne bi imala mira dok to sve ne bi rasturila. Dr [e{eq: Kwigu od hiqadu strana sam objavio o ubistvu Pavla Bulatovi}a. pa jeste. Voditeq: .. Ko ga je onda oteo? Ko ga je ubio? Onaj ko je hteo da na najstra{niji na~in da napakosti Milo{evi}u. Dr [e{eq: A 25. Dr [e{eq: Mi smo o dobrim odnosima. Dr [e{eq: . i ovi Pelevi}evi gansteri. dakle on vi{e nikome nije pretstavqao smetwu..upravo to ho}u da vas pitam. samo treba da postoji dobra voqa vlasti da se to istra`i. Nema nikakve sumwe. ~ujem Cane @abac je isto hteo. pod najte`im mukama ja ne bih odao nijednog ko mi je dao te informacije. u korektnim. Ko je na Vuka Dra{kovi}a atentat organizovao na Ibarskoj magistrali ili u Budvi. u sva ubistva ume{an je Cane @abac. Objavio sam ove kwige. meni se name}e pitawe ko je imao interesa mesec dana pred izbore dvehiqadite godine da nestane Ivan Stamboli}? ^iji je to bio interes? Je li to mogao da bude moj interes? [ta vi mislite? Ja nikad u `ivotu nisam razgovarao sa Stamboli}em. Daqe. Ko{tunica je ve} bio ~vrst kandidat. a ko zna kako }e to biti u budu}nosti. ako pocepamo vladu itd. Voditeq: Da ali na Ibarskoj magistrali joj je poginuo i ro|eni brat? Dr [e{eq: Poginuo je i ro|eni brat i ona je i tu pokazala i veliku qubav i qutwu i sve. ne smeju sami glava im je u torbi. snabdevaju me. evo za trenutak vrati}emo se na temu. gospodinom Dadiqom koji su tako|e nedavno ubijeni sa ovim Pelevi}em isto tako. Nema~koj. koliko se se}am po~etkom oktobra devedesetdevete. da se uzme kamion iz carine itd. ili se sutra navr{ava. mo`e negde rafal da me sa~eka. Voditeq: U kakvim ste vi ina~e odnosima sa porodicom Dra{kovi}? Dr [e{eq: Dobro. se}ate se kakva je galama izbila kad smo razotkrili ko je ubica i kakava je sve pozadina tog ubistva za ministra odbrane Pavla Bulatovi}a.razja{wenih ubistava u posledwe vreme ne mo`emo ta~no. avgusta je otet Stamboli}. pqa~kali su banke. Holandiji. i Andriju Dra{kovi}a i {ta ja znam. I ne mogu mi ni{ta. Voditeq: . da ne}u da otkrijem svoj izvor. i stara vlast nije uspela da to razjasniti. Tre}e. Raskrinkao sam im ko je ubio onog Voju Raji~evi}a zvanog Amerikanac. ako bi se slu~ajno i desili to je sve bilo normalno. mafija{ki kriminal. evo ve} dve godine su se navr{ile. pa je Stamboli} izgubio u tom sukobu. @eqko Maksimovi} Maka je pod za{titom bio godinama Jovice Stani{i}a veoma je blizak Stanku Suboti}u Canetu @abcu. {to se ti~e. ali i to }e se odmah znati ko je. Ni{ta ne smeju. koji ga voza avionom po svetu. qudi imaju poverewa..ja sam mnoga razjasnio. Je li se se}ate kad je Arkan ubijen? Kad god bi ne{to saznao ja sam iznosio u javnost ko je ume{an u ubistva. Voditeq: Da. Ka`e da mu je stranka proevropske orjentacije.. i ubistva sve je uglavnom u jednom krugu qudi to je Sur~inska mafija.kriminala u Srbiji. daju mi podatke. Cane @abac Stanko Suboti} iz Uba. Evo podnose krivi~ne prijave i ne smeju da mi sude. pa u sukobu. dru`ili se sa Interpolom. I Pelevi} je kandidat ganstera na ovim predsedni~kim izborima. Nema ko osim vlasti. gospodin ^ume. Evo nije bilo mogu} aten30 tat na Dra{kovi}a. i s Arkanovim prijateqima gospodinom Bombonom. ali imaju poverewa da ja ne}u otkriti svoje izbore i da imam dovoqno hrabrosti da nastupam u javnosti. glavni kriminal. mi kad smo bili u najte`im sukobima to nije bilo li~ne prirode.. Dok sam bio u vladi ja nisam imao nadle`nosti u pogledu policije i slu~ajno bih pone{to saznao i odmah bih iznosio. Arkanovci. Drugo Dra{kovi} je mogao Milo{evi}u uvek da bude rezervna varijanta ako se samnom sukobi..ovog kriminala tu su stvari jasne. zato imate i svoje vi|ewe na nestanak Ivana Stamboli}a. Je li to logi~ki? Elementarna logika. Onaj ko je hteo da zada najte`i udarac Milo{evi}u.. Ali Vuk joj je bli`i od svakoga `ivoga na ovom svetu. dru`io se sa Arkanom. Ve} dve godine je dosovska vlast oni ni to nisu razjasnili. Ja sam Skoleta Uskokovi}a prozivao dok je jo{ bio `iv. Voditeq: Kako dolazite do infomracija? Dr [e{eq: Pa rekao sam vam ve}. oni su nekad bili prijateqi. Me|utim. I stali su u za{titu tog ubice i nedavno su poku{ali da ga likvidiraju. Italiji.. daju mi dokumente. wega je ubio @eqko Maksimovi} Maka. ~ija je poroevropska orjentacija o~iglednija nego wihova. Holanidiji. Znam da ste i u parlamentu iznosili dokaze o ubistvu Pavla Bulatovi}a. Mi obojica sad mislimo da je to sad najve}a opasnost za Srbiju. Arkanovi qudi su ga uhvatili i danima pod najte`im mukama ispitivali i on je priznao ubistva koja je on po~inio.. u sva Arkanova ubistva ume{an je i Pelevi}. qudi znaju da nikog nisam izneverio. Prema tome ni tad se nisam ustru~avao pogotovo u dana{wici. ubiti Vuka. poput Miroquba Labusa. ni \in|i} ni Ko{tunica ni kojekakvi. zatim iz Krmivo produkta.. sad postoji ne{to {to nam je zajedni~ko i Dra{kovi} i ja smo protiv \in|i}a i wegove vlade i wegovih satelita. po [vedskoj. [to se ti~e Ivana Stamboli}a ja jo{ ne znam ko ga je oteo i verovatno ga je ubio.. policijski oficiri mi se sada obra}aju. \in|i}ev najbli`i prijateq. kwigu dokumenata. A mnogo tih ubica ve} je okon~alo neslavno svoj `ivot. posva|a. Za{to bi to bio moj interes? Je li to mogao da bude Milo{evi}ev interes. I evo sad sam razotkrio ko je ubio generala Bo{ka Buhu. Sve {to se de{ava u ovoj zemqi.

Ko{tunica to mo`e malo da remeti. za ministra vera mo`da bi mu to najvi{e odgovarlo. Ko{tunici bi verovao narod kad bi sve to ispri~ao. Vladan Bati} ministar pravde. zato u Milo{evi}evo vreme tako nikad nije bilo. Miroqub Labus potpredsednik Savezne vlade. Mo`da }emo biti najjeftinija radna snaga. imali ste BK. imali ste ono. pa`qiv. Kad bi jedan Zoran \in|i} postao predsednik vlade? Kad bi @arko Kora} postao potpredsednik. svedoci smo i mnogih politi~kih afera u Srbiji u posledwe vreme od afere Gavrilovi}. da ih sve Ko{tunica nije doveo na vlast? A za ove ostale ni majka ro|ena ne bi glasala. a ja se omladini 33 . meni je drago da se TV “Jasta” gleda. [to ne ispri~a sad {to mu je rekao Gavrilovi}. Mla|an Dinki} guverner Narodne banke. pa da bude drugi krug. da nema Ko{tunice ja sam ube|en da bih pobedio u prvom krugu. Ali da bude glavni. a negde imate ne{to slobodnije lokalne radio i televizijske stanice.drugih nepriajteqa nemam. {ta biste ga pitali? Gra|anin: E pa ja bih ga pitala samo. Molim re`iju da pogledamo drugi deo ankete i onda se vra}amo u studio. Voditeq: Rejting u odnosu na eventualne rezultate na predsedni~kim izborima. me|utim. preko afere Peri{i} do afere Pavkovi}. Studio B. ka`e bi}e u konfrontaciji sa wim. mi nemamo ozbiqne institucije koje se time bave. Drugo videli smo kako izgleda Ko{tunicina konfrontacija. da sam predsednik Vlade mogao bih da ga postavim za ministra prosvete. da pogledamo jo{ jedan deo anketa i onda da lagano po~nemo da odgovaramo na pitawa mojih sugra|ana. dosta je bilo krvoproli}a. Tu moraju nau~ni instituti da rade.. Politiku. [to se ti~e srpskih radikala uvek su obmanuli. u unutra{wosti je situacija razli~ita od mesta do mesta. Milo{evi}eva je popularnost na vrhuncu. Opet narod lo{e `ivi. Zato se jednostavno i ne obazirem. mekan. ako je dr`avna televizija blokirala opoziciju imali su Studio B. da bude vode}i nije u stawu. ni{ta nisam iskoristila stvarno? Gra|anin: Gospodina [e{eqa {ta bih pitala? Znate {ta on pri~a ja znam da je tu mo`da osamdeset posto istine. uvek su mi ~etiri. Negde imate potpuno zatvorenu medijsku scenu. ovi drugi od kud znam. {ta mislite o tom kondidatu? Gra|anin: Ja mislim o wemu sve najboqe.. Kod nas to rade diletanti. sad je sve ~vrsto u dosmanlijskim rukama. septembar ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. ne znam sad za ostale. imate BK. sva|a me|u narodom. me|utim gospodin Ko{tunica se kandiduje za izbore.. Ranije smo imali medije pod direktnom kontrolom re`ima. Goran Svilanovi} ministar inostranih poslova. ali moramo da se pitamo da li mo`ete u Evropu. wegov zamenik Zoran Mijatovi} oni su direktni organizatori ubistva. mislim kako sam ja razumela. da li oni mogu da uti~u na bira~ko telo? Dr [e{eq: Pa wihova je svrha da poku{aju da uti~u. Prvo on je kriv {to ih je doveo na vlast. pa sad {ta nam bude. ali evo prilike da predahnemo jo{ jednom. ja sam ovo razumela gospodina Labusa ipak name{ta nam Evropa. Zato {to je Gavrilovi} otkrivao neke tajne wihove Ko{tunici i ubio mu Gavrilovi}a i Ko{tunica skr{tenih ruku. ali ne mogu ni druge ne{to. Zna~i moramo da budemo. pet pu32 ta mawe glasova davali nego {to smo na izborima dobijali. Du{an Mihajlovi} ministar policije. zna~i wegova generacija. neodlu~an itd. A ne da bi mu neko bio ve}a opasnost nego se nikog drugog i ne boji na presedni~kim izborima. Voditeq: Upravo pomiwente gospodina Ko{utnicu. ali {ta da radimo tu smo gde smo. Mo`da smo mi gre{ili. Mafija jednako vlasti. ako govorimo o centralnim beogradskim medijima. . Bo`idar \eli| ministar finansija. Voditeq: Pri~amo o kriminalu. o agencijama koje vr{e istra`ivawa i prikazuju evenutalno izborne rezultate. Voditeq: Da li to zna~i da mediji u Srbiji uop{te nisu slobodniji nego {to su bili u nekom prethodnom periodu? Dr [e{eq: Nisu slobodniji. nego {to je bilo. kad se udvostru~e ti glasovi onda je tu pobeda u prvom krugu. moramo krenuti prema svima. Jer sad je popularnost Srpske radikalne stranke na vrhuncu.! Novinar: A u prilici ste da postavite pitawe gospodinu [e{equ. imate Pink. je Goran Petrovi} tada{wi {ef Udbe. u jednoj fazi imali ste televiziju Politika. dvadeset posto ka`em jer ja sam starija generacija. Anketa Gra|anin: Pa ja mislim da je on solidan. {ta mislite o agenicijama koje vr{e analize. Novinar: A {ta biste ga pitali? Gra|anin: Da li mo`e da poboq{a ekonomsko stawe u dr`avi to je najosnovnije? Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. za ministra zdravqa. Ovo tra`i Evropa. Voditeq: Veliko interesovawe za vas gospodine [e{eq. I sad ja moram da ispravqam. istra`ivawe javnog mnewa je nauka i moraju da rade nau~nici. Prvo on je kriv {to je \in|i}a doveo na vlast. {ta mislite o wima? Dr [e{eq: Pa i Gavrilovi}a je ubila vlast. da niko ne veruje re`imskim televizijama pogotovo dr`avnoj i ta medijska blokada kojom izla`u srpske radikale ve} dve godine bi}e im kontraproduktivna. da qude dovedu u zabludu. dakle. i nadam se da ni gra|ani ne mogu da podlegnu tim la`ima. ba{ je dobar ~ovek. U Beogradu je sve apsolutno pod dosmanlijskom kontrolom. ali u drugom krugu }u onda pobediti ili Ko{tunicu ili Labusa. svi redom su diletanti i uvek na osnovu toga kakve rezultate iznose u javnosti vi nepogre{ivo znate ko je naru~io istra`ivawe i ko je platio to istra`ivawe.. puno pitawa u mojim rukama u ovom trentku. Znate. On sada najvquje obra~un sa \in|i}em. Novinar: A u prilici ste da mu postavite pitawe. Pitajte \in|i}a ko bi mu bio ve}a opasnost na toj funkciji predsednika Republike od mene. nisam ba{ siguran koji mo`e da pobedi. mlitav. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pa ne bih ga pitala ni{ta zato {to on sve zna? Gra|anin: Pa ja mislim da je dobar. verovatno i Ko{tunicu. u mnogo su goroj situaciji nego ranije. nikad nije na vreme obave{ten. da je ~ovek realan. mislite da }e to uticati na va{ rejting na predsedni~kim izborima? Dr [e{eq: Pa Ko{tunica mo`e da me spre~i da pobedim ve} u prvom krugu. Imate Bojanu Leki} koja je najgora na dr`avnoj televiziji. Ko{tunica ima svoje vrednosti. ~uli ste ga. znate ja sam dvadeset godina oti{la u penziju nisam dobila stan. razbi}e im se o glavu. a kod nas je mafija direktno na vlasti. nesposoban. ne zna se ko je gori. ali on je takav. imali ste ovo.

Novinar: U prilici ste da mu postavite pitawe. [esnaest brojeva “Velike Srbije” smo objavili. Gra|anin: Pa mo`da bi bio najboqe re{ewe. privodila te na{e kontrolore. Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. onda smo mi srpski radikali na Kosovo i Metohiju poslali vi{e od hiqadu na{ih kontrolora iz svih gradova Srbije. da se ovo stabiliazuje malo da se ukine prodaja ovih dr`avnih firmi mlade` bez posla da nema dinara. {ta mislite o tom predsedni~kom kandidatu? Gra|anin: Ja mislim da je najboqe da pobedi u ovoj situaciji. toliko. promeniti vladu. ina~e ima ideja. Belorusiji. zato {to Labus garantuje svojom pobedom. i raskrinkavali ih na licu mesta sve zloupotrebe. a nama mi }emo se da sna}i. ali ja mislim da nam treba jedna ~vrsta ruka. septembar. Labusa. jedino. \eli}a. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pa nemam {ta da ga pitam. to je u nadle`nosti vlade i ministara. nisam neki veliki politi~ar. Prvo pitawe je bilo {to se ti~e izbora devedsetsedme godine. pa ne}u ni sada. bila bi ve}a ravnote`a u vladi. Ali ovde su tri pitawa. I jedno veoma ozbiqno pitawe. [ta su Amerikanci hteli? Amerikanci su ve} spremali da krenu na Kosovo i Metohiju. tad je policija hapisila. Zna~i sve zavisi. snimali smo i kamerom. Mi smo to raskrinkavali. {est meseci nismo imali nikakve kontakte. nudili smo da se pravi ~etvorna koalicija. Ja sam tada pobedio Zorana Lili}a imao sam tri posto glasova vi{e. {ta biste ga pitali? Gra|anin: [to je propustio {ansu da bude predsednik kad su ga glasali. to bih najvi{e voleo. ima znawa. Novinar: A u prilici ste i da mu postavite pitawe {ta biste ga pitali. mo`da pobedi i sada. koliko ~lana. dovesti nove umesto ovih pqa~ka{a \in|i}a. a da onda zbog te upotrebe oru`ja i ubijawa obaraju Milo{evi}a. Indiji. Nek oni izguraju ovu dr`avu da bude wima lepo. onda su to odvadili i la`no predstavili da nije dovoqno glasa~a iza{lo na izbore. jeste onako malo brz. detaqno smo raskrinkali svaku kra|u. da li je to ba{ wegov onako pona{awe sa strankama ili {ta je u pitawu. ja sam ranije glasao za wega. Ujutro u sedam sati zaticali u ~isto {iptarskom selu punu kutiju glasa~kih listi}a. Kini. Vlahovi}a i ostalih. septembar. besmisleno je da kandidat za predsednika Republike obe}ava. mnogi ostaju bez posla. da bi nas opqa~kali do gole ko`e kao {to su Rumuniju i Bugarsku. Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. prikazivli na nekim lokalnim televizijama. Ko{tunica je najboqi ali te{ko da mo`e da uradi ne{to vi{e. da }e popraviti stawe u ekonomiji kad mu to uop{te nije u nadle`nosti. bez ~vrste ruke nema pokreta za Srbiju. ugalvnom ve} je rekao {ta ima. Voditeq: Evo nas u studiju gospodine [e{eq. Kontrolisali smo svako bira~ko mesto. {to je propustio? Gra|anin: Pa mislim da nema velike {anse. Od svih srpskih politi~ara na zapadu najvi{e mene cene. A ne znam vi mladi. ho}e li da se miri sa svetom pre svega. septembar ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq {ta mislite o tom predsedni~kom kandidatu? 34 Gra|anin: Pa za unutra{wu upotrebu bi bio odli~an. afri~kim zemqama posebno u Iraku. i zapadnog sveta. Novinar: Znate da su predsedni~ki izbori zakazani za 29. u bescewe te firme idu. pare. Gra|anin: Pa wega ni{ta posebno. Da bismo mewali stawe u ekonomiji moramo i}i na vanredne parlamentarne izbore. A kad je bio obra~un sa Milutinovi}em. Ja sam za saradwu sa svim zemqama na svetu. mi smo to priznali. sad daqe vide}emo. jer Ko{tunica i Labusa verovatno su u drugom krugu. [to se ti~e ekonomije. Ukrajini. Mi smo to shvatili. pitawe Evrope.svoj izviwavam. sve do sada. ne znam ni ja. mi se s tim nikad nismo pomiri. koliko dece. Siriji. A mi stariji da se povu~emo sa tih ve}ih funkcija. tad su izbori potpuno falsifikovani. oni su hteli krvoproli}e u Beogradu. Libiji i Al`iru i mislim da }emo tamo najuspe{nije krenuti saradwu ostvarivawa. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pitao sam ga {to i dosad po malo gubio. I mi to moramo spre~iti. ima energije itd. zna~i bio je devedesetsedme glasan. to bih najvi{e voleo da on pobedi pa nek pobedi. arapskim zemqama. Gra|anin: Nisam u~estvovao u ru{ewu nikad bio. stavno nema smisla? Nije meni za mene ja sam moje pregurao {ta }e za ovaj mlad svet. sad }e oni da ostanu bez posla i to hiqade mladih oni zavr{avaju {kolu i hvala bogu neka zavr{avaju. Voditeq: Mo`da }u ja morati da dokazujem da ni{ta nije namontirano. a razmi{qam o drugim stvarima. To vam je ~ista istina o svemu {to se tada desilo. Novinar: Recite mi u prilici ste da mu postavite pitawe. ravnopravnim. ispred Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. nek mlad svet sad dr`i to. ali mislim da je ovo ~ista utopija. on je sve rekao {to je imao. Dr [e{eq: Izgleda da }te vi morati da glasate. ali onda je do{lo do falsifikovawa izbornih rezultata na Kosovu i Metohiji. da bi on trebao da pobedi. Novinar: A u prilici ste da mu postavite pitawe. Novinar: A u prilici ste da mu postavite pitawe. tad je Gelbard do{ao u Beograd i rekao sva sredstva su protiv [e{eqa dozvoqena. evo da ga pozdravim ovom prilikom. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pa pitao bih ga da zaustavi ovu prodaju firmi bez ikakvih konsultacija. Gra|anin: Ni{ta posebno. komentar? Dr [e{eq: Pa ovde jo{ boqi prosek izgleda. Me|utim. Novinar: A u prilici ste da mu postavi{ pitawe. Sve smo to raskrinkali. mislim na na{im gre{kama. Zapad bi voleo da pobedi Labus. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pa {ta bih ga pitao. Tamo su prvo ve{ta~ki ubacivali la`ne glasa~ke listi}e za Lili}a pa kad su videli da sam ja u prkos tome pobedio. nije u pitawu svet jer ja imam veoma dobre prijateqe Rusiji. zna~i te{ko se izjasniti sada. radikali i Srpski pokret obnove. {ta mislite o tom predsedni~kom kandidat? Gra|anin: Pa u su{tini dobar je predstavnik. ni{ta drugo to me najvi{e interesuje. zna~i levi~arske stranke. ali on je propustio {ansu. {ta biste ga pitali? Gra|anin: Pa ni{ta posebno. ali ne da nas pqa~kaju. 35 . {ta mislite? Novinar: U prilici ste da mu postavite pitawe. pa da vam odgovorim na ta tri pitawa. Srpski pokret obnove na`alost tad nije hteo s nama bio bi sasvim druga~iji odnos snaga. hteli su da se re`im obra~una sa radikalima upotrebom oru`ja.

ali me najvi{e cene zato {to sam principijelan. dizali su je u nebesa dok im je bila korisna. Prva srpska dr`ava. i kakav je odnos zapada prema radikalima? Dr [e{eq: U osnovi postoje dve obave{tajne slu`be i kontraobave{tajne tako da jedno je vojna slu`ba bezbednosti. Evo prvog.. srpski manastri Sveti Prohorn~iwski je obe{~a{}en komunisti~kom spomen plo~om i komunisti~kim znamewima na manastirskim zidinama. Sad im vi{e Milo ne treba ode niz vodu. mene ne bi iznenadilo da sad vlada podeli neki iznos novca i da to bude animacija penzionera pred izbore. Slede parlamentarni izbori. osvojiti potpunu vlast. ja ne mogu da budem sluga. cepaju}i Jugoslaviju na te federalne.jao pa nije sve bila la`. {to sam dosledan. ne cene. kad im vi{e nije trebala u Ha{ki tribunal. Lazarevac ima dvadesetsedam nacija. a ja se do kraja `ivota ne}u povu}i iz politike. Srpska Dalmacija je podjednako Srbija kao [umadija. ali ih ne po{tuju. videli ste. Daju na }upriji otmu na mostu i tako vam je to. i svi ostali. Ako i{ta dakle zapadne sile mo`e naterati da do|u sa milijardama to }e biti moja pobeda. {to nisam povezan s kriminalom. ali su i dana{wa Herecegovina. prva srpska dr`ava. vi uop{te nemate nikakve {anse jer ste gurnuli na{u decu u provaliju zajedno sa Milo{evi}em. nau~no teorijski i prakti~no. kao Biqanu Plavi{i}. ako budem izabran za predsednika Evropa i Amerika }e znati. Koriste ih kao toalte papir. Voditeq: Ukoliko ne pobedite na predsedni~kim izborima da li nameravate da se povu~ete iz politike. radikali }e zbrisati sve pred sobom. Oni }e tada da krenu sa investicijama. Tito je pripremao raspad Jugoslavije. Bosna i Herceogovina je uvek bila srpska od vajkada. Da bi iole oja~ali ove svoje poltrone. solidarni i pripadnici skoro svih ostalih nacionalnosti. ja se politikom bavim na dva na~ina. oni ih koriste. srpska Bosna podjednako su Srbija kao [umadija. sa Srbima u svim ovim nevoqama bili su izrazito i lojalni. demonstrirao nemirewe s tim. Dr [e{eq: . Ali osloba|awe Srba i stvarawe srpske dr`ave po~elo je od srpskog primorja prema istoku. cene hrabrost itd. Voditeq: .. Srbi Timo~ani. kao Mila \ukanovi}a. i ni{ta nema. da li JAT ~eka ista sudbina kao i sve ostale koji su u procesu privatizacije. zapad je obe}avao kad padne Milo{evi} da }e do}i {est milijardi bezpovratne pomo}i. Zahumqu i Neretvqanskoj obali. Travuniji.. to su Bo`i}i i Quti}i iz na{e stare postojbine uz Balti~ko more. pa konfederalne jedince. Srpska Slavonija je podjednako Srbija kao [umadija to uvek treba imati u vidu. ove svoje marionite. Iako su Timo~ani do{li kad i ostali Srbi na Balkan. dosta je bruke sa va{e strane? Dr [e{eq: Nit sam ja nit je Milo{evi} gurnuo na{u decu u provaliju. Predsednik Republike Srbije po Ustavu tu nema nikakve nadle`nosti. hiqadu~etristo godina skoro. Voditeq: Daqe interesantnih pitawa. odnosno Slu`ba dr`avne bezbednosti sad su joj i naziv promenili. Gavrilovi}? Dr [e{eq: Ja sam siguran da pobe|ujem. A posle toga }e im oteti na nekom drugom mestu. nema {ta nije obe}avao. ali mi nemamo s wima sporewa. mi imamo sporewe sa Hrvatima dok traje okupacija Republike Srpske Krajine. evo stigle su investicije sad imamo poboq{awe. I ne mo`e komunisti~ka plo~a sa svim satenskim znamewem da bude na zidinama srpskog manastira. prve srpske dr`ave formirane su u Zeti. odnosno Danka vam postavqa tri pitawa. Sve su to srpske zemqe. I Romi i Ma|ari i Rumuni i Rusini i Bugari i Buwevci i [okci. Oni nisu imali sre}e ve} u startu da se konstitui{u kao srpska dr`ava bili su du`e pod tu|inskom vla{}u. ~vrst. ako i{ta natera zapad da u|e sa ozbiqnim inesticijama to }e biti moja pobeda na predsedni~kim izborima. Voditeq: Jedna penzionerka vas pita kada }e penzioneri primiti veliki dug i ono {to je Vlada obe}ala ve} smo malo pri~ali na tu temu? Dr [e{eq: Sad }emo videti. Daqe. Odatle su Srbi {irili svoju dr`avu na istok do dana{we Timo~ke krajine. i ja sam na ovaj na~in pokazao. ili da neko odvoji Bosnu i Hercegovin. pa je definitivno razbiv{i Ustavom u sedamdeset~etvrte.. samo se ~ekao pogodan momenat da se to ras~itisti. Niko ko bi bio na vlasti devedesetprve i devedesetdruge u Beogradu nije mogao mirno prepustiti da cela Srpska Krajina i tamo{wi Srbi padnu u srpske ruke. odnosno Dukqi dana{woj Crnoj Gori. moramo da se oslonimo iskqu~ivo na sopstvene snage. Tu se godinama de{avaju incidentne atmosfera. kad budu rekli . {to imam ideologiju u koju verujem. Ako ih i to ne natera onda treba narodu re}i to nikada ne}e do}i qudi nemojte ra~unati. Mogu da budem sluga samo svom narodu. Voditeq: Da li ste sad raspolo`eni. Hiqadutrista godina je Bosna i Hercegovina.. koja partija trenutno ima najja~u obave{tajnu slu`bu u Srbiji. nemojte se uludo nadati. Prva srpska dr`ava se protezala od reke Cetine pa do Ni{a.. Danka vas pita. ogromne investicije. to je nadle`nost Savezne dr`ave i bi}e i po toj novoj Ustavnoj poveqi koju spremaju ako uop{te usvoje.oni ne `ele moju pobedu. I dok sam `iv ja }u se time baviti. Politika je moja sudbina.to je dakle {to se ti~e istorijskih ~iwenicia. svojoj dr`avi i nikom vi{e. [to se ti~e me|unacionalnih odnosa. Da li ose}ate krivicu za odvajawe naroda iz biv{e Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije tj. Danas se `ivi mnogo gore nego {to se `ivelo dvehiqadite. konkretno misli na Republiku Makedoniju. Je ne znam koliko nacija `ivi u Lazarevcu. da bi je \in|i} dr`ao striktno pod svojom kontrolom. negde do Dra~a i dana{we Albanije. ras36 pad Jugoslavije je pripreman decenijama. na republi~kom nivou kon37 .koja partija ima trenutno najja~u obave{tajnu slu`bu? Dr [e{eq: Pa to je zna~i Demokratska stranka. evo da po~nemo. odnosno da vi odgovarate na pitawa gledalaca ima ih zaista puno. To je nadle`nost Saveznog predsednika Savezne vlade. Jednom je vladika srpski skidao te plo~e pa je policija intervenisala pa su ga hapsili pa su to vra}ali itd. slede lokalni izbori. Srpska Hercegovina. zato {to je bila li~ni svedok va{eg huliganstva u Prohor~iwskom? Dr [e{eq: To nije bila nikakvo huliganstvo. Ja mogu da budem partner ispred zapdnih sila. {to imam ozbiqnu partijsku programsku politiku.. Nigde na zapadu ne vole slugu. nije to upereno protiv makedonaca nego protiv komunizma. drugo je civilna. Tre}e. {to znam {ta ho}u. Voditeq: Da li ima smisla da u jednoj dr`avi kao {to je Srbija gde ima vi{e narodnosti bude predsednik koji preti da sa jednim tenkom osvaja biv{e republike? I jo{ slede}e pitawe ovog gladateqke da vam postavim. Pa da vidimo da probamo tu varijantu. funkcija predsednika Republike Srbije ni~im nije vezana za spoqnu politiku na me|unarodnoj. {to nikad nisam bio mafija{. Voditeq: Evo i daqe pitawa. `ivi verovatno mnogo.. Dakle.

on ~eka ishod. Wihova je muka {to ne mogu da na|u ni{ta kriminalno. Najva`niji su novi parlamentarni izbori {to pre. Pogotovo sada kad su formirali od najgorih srpskih izdajnika. ne}u.rekli smo nema cenzure pitawa. a onda sad ponovo uvode i to dvestadeset dinara.. Voditeq: Nema cenzure zaista. bez ~asti i obraza. i tra`iti da vlada predlo`i raspu{tawe Narodne sku{tine. 39 . ako se se}ate protiv Petra Pani}a koji je ranije bio {ef obezbe|ewa Srpske radikalne stranke pa su ga ucenili na razne na~ine. odlo`io napad na Republiku Srpsku to je bilo devedeset tre}e godine. to se nigde u narodu ne govori. gospodin ^ume. sad to [ami ne mo`e po{to je [ami ispao iz kombinacije Savezne vlade.” Dr [e{eq: To nije ta~no. prvo ja kao predsednik Republike Srbije nisam vrhovni komandat vojske nego samo ~lan Vrhovnog savete odbrane i jedan od trojice. li~ni kandidat Zorana \in|i}a. svi oni koji su ojadili Srbiju. To poneki srpski izdajnik mo`e negde da ka`e. Voditeq: A {ta mislite o predlogu Savezne vlade da se uvede TV pretplata? Dr [e{eq: Nije to predlog Savezne vlade. Jer on nije znao da odvoji svoj vojni od svog civilnog kabineta i to mu je stra{na gre{ka. kandidat Demokratske stranke i ve}eg dela DOS-a. ali se to u narodu nigde ne govori. On je dao Luhtanzi pet no}ewa {to zna~i da pet dana u nedeqi Luhtanzini avioni prvi pole}u sa Beogradskog aerodroma u zapadnu Evropu. ali to \in|i} vreba priliku da proda za vrlo sitne pare. to je ta grupa gra|ana. Biqani Kova~e38 vi}-Vu~o i sli~nim izdajnicima. Da li su izbori korektni i da li su zaista svi kandidati ravnopravni? Dr [e{eq: Pa vidite ve} po medijima da nisu svi kandidati ravnopravni vidi se da svi dr`avni mediji prote`iraju Miroquba Labusa. Zamislite pedesetmiliona maraka u nov~anicama od sto maraka treba vam {leper da to sve odvezete. ni{ta ne~asno. znam li da sam prodao? Nikom ni{ta nisam prodao. Zoran \in|i}. Se}ate li se koliko su se zakliwali da }e to ukinuti. a na saveznom nivou Ko{tunicina Demokratska stranka Srbije. i ne}u da pla}am. Ako on to ne pristane. da kada se kandidovao za predsednika Srbije da je prodao svoje glasove Milo{evi}u? Dr [e{eq: Pa vidite kako je pitawe formulisano. A kad izmisle to im vrlo kratko traje. a da poprave polo`aje ovih svojih instrumenata. Voditeq: Ve} smo malo i pri~ali na tu temu. Dr [e{eq: Kriva je \in|i}eva vlada. Voditeq: Evo Zorica ka`e. apsolutno nikom i to nije istina. Da li gospodin [e{eq zna kada se pomene wegovo ime i ime gospodina Milo{evi}a u narodu se ka`e: “Pomenuo se ne povretilo se.. Voditeq: A {ta mislite o ukidawu de~ijeg dodatka i ko je za to kriv? Pita Sla|ana iz Velikih Crqena. I u nekoj sobi do plafona gde to stoji uskladi{teno i davawe stanova qubavnicama itd. gospodine predsedni~e po{to je to za mene gotova stvar.. odlo`io sam za {est meseci bombardovawe devedeset ~etvrte. a odnos }e biti ovakav kakav sam vam rekao. ni{ta kompromituju}e. To su lansirali dosovci. I time je smawio vrednost JAT-a. ja zaista nisam sad u mogu}nosti da u trenutku poku{am da elimini{em neka pitawa ili eventualno neke va{e odgovore okoima smo ve} pri~ali. ovu agenciju koja }e kontrolisati radio-difuziju i koja }e kontrolisati dr`avnu u Srbiji. {ta }ete prvo da predezmete kada preuzmete du`nost? Dr [e{eq: Odmah }u pozvati Zorana \in|i}a. Ja ve} imam mnogo predizbornih aktivnosti. Ka`e kandidat grupe gra|ana. Dr [e{eq: . imao je neke tu~e. to je grupa vrlo uglednih gra|ana. i onda je on izneo tu tvrdwu od pedesetmiliona maraka. bez karaktera. I naravno sve je to palo u vodu. qudima bez ikakvog morala. to je Republi~ka vlada planira. ili kupio od delimi~nog vlasnika itd. Voditeq: Dobro. Aleksandar Vlahovi}. Bo`idar \eli}. gospodin Cane @abac. uop{te o wima nije bilo govora na dr`avnim medijima. ni rad Radetu Bulatu i Qiqi Nedeqkovi} itd. ja sam tada jednom pretio. Voditeq: Kakav je odnos zapda prema radikalima u Srbiji? Dr [e{eq: Na to pitawe sam ve} odgovorio. DOS-a ili ~iji? Dr [e{eq: Labus je kandidat mafije. obrati}u se Ustavnom sudu i stavi}u varijantu da to brzo i efikasno raspustim i zaka`em nove izbore.. uhapsili i ko zna {ta bi radili. ako su ikada mislilim da u|u s ozbiqnim investicijama sad }e u}i. pa su ga iz neke ku}e izbacivali gde je bio delimi~ni vlasnik. da su na{li bilo {ta kompromitantno u mojoj biografiji odavno bi me uni{tili. da malo smawe na{u politi~ku snagu. objasniti mu za{to Narodna skup{tina nije legalna ni legitimna. I ja mislim da to niko ne treba da pla}a. dodu{e sada zapad }uti. Voditeq: Da li JAT~eka ista sudbina kao i sve ostale koji su u procesu privatizacije? Dr [e{eq: Da i to je Ko{tunicin ~ovek ovaj Zoran [ami upropastio. To je sedam puta vi{e nego {to je bilo ranije. Voditeq: Zna li gospodin [e{eq.. on to nije smeo da uradi. Zato {to nikad nisam bio pristalica rata. Ali ne da se narod prevariti. Voditeq: Ako gospodin [e{eq bude predsednik da li }e okrenuti topove na Rim? Dr [e{eq: Pa ja ne}u da okre}em topove iz vi{e razloga. Voditeq: Da li je Labus kandidat Grupe gra|ana. gospodin Limun. na {est meseci sam odlo`io napad na Republiku Srpsku i tad je to bilo efikasno jer je sva Italija brujala da Amerikanci nisu usudili da bazu Alijane koriste za napad na Repbuliku Srpsku. to je bio jedan propagandni efekat bezprekorno izveden. ja to ne}u da gledam dr`avnu televiziju. Mla|an Dinki}. a ostale kandidate na ka{i~icu pu{taju. Voditeq: I {ta mislite {ta JAT ~eka? Dr [e{eq: Pa ja mislim da planiraju da ga vrlo jeftino prodaju. i sad je on nedavno kad mu je to sve dozlogrdilo sve te ucene sve te pretwe izneo pravu istinu u javnost i sve raskrinkao i priznao je Rade Terzi} okru`ni javni tu`ilac iz Beograda da se s Petrom Pani}em sastajao zajedno sa Goranom Petrovi}em tada{wim {efom Udbe u subotu u devet sati ujutro u Milo{evom konaku na Top~ideru. Ja da pla}am Sowi Biserko. wihove li~ne igranke. Zamislite {ta se sve ovde de{ava i kako se to monitira. Nata{i Kandi}. Mafija{ko finansijski klan. ne vredi im to mnogo.troli{e tajnu policiju. On nije smeo dozvoliti svojim civilnim savetnicima da se me{aju u vojna pitawa. [to se ti~e topova.

batinali. {ta ste uradili sa Republikom Srpskom i {ta ste postigli sa na primer Viroviticom. Ga{a Kne`evi} o wemu je re~. pristalica sam ali samo verbalnih sukoba. Da li biste kao predsednik Srbije po{tovali Savezni zakon i da li biste Srbe optu`ene za ratne zlo~ine isporu~ivali Hagu. konsolidvan je op{tinski odbor. Kao predsednik Stranke. imate ^edomira Jovanovi}a koji vi{e ne mo`e bez kokaina on je potpuni ovisnik. potpuno amoralna. to je veoma jednostavno potpi{e se pristupnica uz li~nu kartu i plati se godi{wa ~lanarina koja iznosi trideset dinara. tri ~a{e vina ili kad mi Tomislav Nikoli} donese svoju doma}u rakiju Orahova~u. veoma retko pijem mo`da dva puta godi{we popijem po dve. Ja ne pijem.ovih dana. ona pokazuje {ta on radi. Vidite kakvog imamo ministra prosvete. i Republici Srpskoj. otimaju poput Pavkovi}a i sli~nih. pla}awe ve}ih cena. Svi koji `ele mogu da se u~lane. kad tad. to mora sa funkcije Savezne vlade jer je sada{wa Savezna vlada na insistirawe Gorna Svilanovi}a odlu~ila da taj postupak miruje. sada je situacija normalizovana. na nema~kim televizijama. nisam pristalica rata. ne mogu da odolim ka`u dobra je 41 . on mora da padne na ustavnom sudu. sve }e to morati da bude ukinuto novcem }e se najracionalnije raspolagati i}i }e se na gradwu ve}eg broja mawih stanova za oficire i podoficire i profesionalne vojnike da bi se re{io stambeni problem onim kojima jo{ nije re{en. A ja se tog lekarskog pregleda ne bojim. Prvo }u uni{titi ove mafija{e koji deo novca namewen vojsci na druge na~ine kr~me. Imate i narkomane u sada{woj vlasti. Vi znate za ovu firmu “Target” pa zatim “Interkom” itd. ali ne sme se dozvoliti ni da se taj novac krade. vojne liferacije za VMA lekova koji nisu potrebni. to ne mo`e sa funkcije predsednika Srbije. Se}ate se kad je vlada i{la na kolektivni lekarski pregled.. Imamo ministra prosvete koji je neuspe{no le~eni alkoholi~ar. potpuno anacionalna. ali je za izvesno vreme zale|ena. Obradovi} vas pita? Dr [e{eq: Po{to savezni zakon nije ustavan ja ga ne priznajem. ko mo`e da sru{i vladu Zorana \in|i}a ako to ne urade srpski radikali. dogovorili smo se i da se otvori sad de`urstvo u sedi{tu Srpske radikalne stranke koje je u centru Lazarevca i sad je ve} to poboq{ano stawe. ne pu{im. Voditeq: [ta mislite o budu}nosti na{e omladine. On je satanista. Tra`io da se bombarduje sve dok Milo{evi} ne kapitulira... Republika Srpska je okupirana po Dejtonskom sporazumu. apsolutnoo sam ube|en da bi sve bilo druga~ije. Voditeq: Za Kosovo pri~ate istu pri~u kao i za Republiku Srpsku. mi smo pomagali a ne rukovodili. Voditeq: Da li mislite da imate {anse protiv \in|i}a pita Filipovi} iz Lajkovca? Dr [e{eq: Pa znate {ta. Jer kompletno me|unarodno javno pravo je na na{oj strani. Maksimalno svojim mogu}nostima. Voditeq: Da li }ete da obnovite postupak protiv NATO agresora ako postanete predsednik Srbije? Dr [e{eq: Taj postupak mora da se obnovi. Voditeq: . za mnoge od wih lekarska komisija je utvrdila pa nikad nisu objavili. na domak Ogulina. i ja bih upozorio i na{e sudove i policijske generale da se ne igraju glavom da ne smeju nikoga da ga isporu~uju.Drugo nisam li~no ratoboran. prisiqavali na svla~awe. niti sam bio u vlasti. to mora da se obnovi i ne smemo nikad da odustanemo od te ratne od{tete. Voditeq: Ako do|ete na vlast da li }e vojnim licima i zaposlenim pri vojsci biti ve}a plata? Dr [e{eq: Ja }u se posebno starati da polo`aj vojnika. I ovo {to su ih tamo tukli.. To je nu`da koja se ne mo`e i ne sme izbegavati. pita Milena? Dr [e{eq: Srpska Krjina je bila oslobo|ena na domak Virotvitice. To je simboli~no ali svi plati. Tu`ba nije sasvim povu~ena. na domak u predgra|u Karlovcu je bila wena granica. Voditeq: A da li je istina da je za vreme bombardovawa \in|i} bio u Nema~koj i tra`io da se Srbija bombarduje jo{ penaest dana? Dr [e{eq: Da i tu postoji papiri to je objavqeno u nema~kim novinama. I ona nije izgubqena u ratu. nikad nisu objavili zdravstveno stawe svakog ministra pojedina~no i to je iz tog razloga. jer dr`ava svuda na svetu svojim oficirima i podoficiriam i profesionalnim vojnicima obezbe|uje krov nad glavom. Voditeq: Koga vidite kao najozbiqnijeg protivkandidata na predstoje}im predsedni~kim izborima? Dr [e{eq: Pa najozbiqniji protikandidat mi je Ko{tunica o~igledno. Voditeq: Imamo jo{ desetak minuta do kraja emisije ali poku{at }emo da odgovorimo na sva pitawa. nadam se da }e se istraga neka povesti. Da smo rukovodili. Dr [e{eq: . na domak Karlobaga. ko zna {ta je tu jo{ bilo. postoji i video snimak.. da li }e biti boqe i ho}e li se stati na put drogi? Dr [e{eq: Pa ja mislim da smo do{li u takvu situaciju da vi{e ne mo`e biti gore. ustav zabrawuje isporuku na{eg dr`avqanina bilo kome. Znate li vi nekoga na ovoj srpskoj politi~koj sceni? Da se mi odmah u startu nismo usprotivili ko zna {ta bi se jo{ sve de{avalo po Srbiji. sre|eni su skoro svi mesni odbori u okolnim selima i mislim da }e u popodnevnim i ve~erwim ~asovima negde izme|u sedamnaest i devetnaest ~asova svakim danom biti otvoren na{ op{tinski odbor. izgradwa vila za generale itd. ako ja nemam {ansi u borbi protiv \in|i}a. cela Srpska radikalna stranka pomagali smo borbu zapadnih Srba i u Srpskoj Krajini. Voditeq: Za{to slabo radi Op{tinski odbor Srpske radikalne stranke 40 u Lazarevcu kada ovde ima mnogo radikalki? Dr [e{eq: Radikalki? Voditeq: Radikalki u `enskom rodu. da mora biti boqe kad se promeni vlast bi}e sigurno boqe.. podoficira bude {to boqi. pripada sekti Jehovinih svedoka. Ja svih tih godina nisam imao vlast. Dr [e{eq: Pa imali smo mi nekoliko godina velikih problema sa na{im op{tinskim odborom u Lazarevcu ja to moram da priznam. dakle na godinu dana. ko onda ima. on je takva li~nost. kako smo znali i umeli. ona je izgubqena za zelnim stolom. On je organizovao kampovawe neke letwe {kole za omladinu i ova afera {to se desila sada.upravo ovih dana pred o~ima javnosti. Nedavno se napio u Sloveniji pa ga je udario neki auto na ulici kao pe{aka. Imaju i ovog Branislava Le~i}a ministra kulture koji se drogira. On `eli da ubije duh na{e otaybine. Od svojih studenata na fakultetu uzimao je pare za polagawe ispita i to se sve zna. nisam pristalica sukoba.

Zato su mnogo va`niji oni izbori koji dolaze posle izbora za predsednika Republike. za {esto procenata. bilo je mnogo vi{e perioda `estokog sukoba me|u nama. a biti u stawu da podnesete poraze. wegova deca su u inostranstvu. Kakva je to ekonomska politika? Ranije je bilo te{ko ja priznajem. Nama pravolinijskog uspona u politici. u po~etku smo imali velikih muka i sa registracijom. bilo je saradwe devedesetprve. evo znamo ta~no {ta je remontovano je li tako? Sve se mo`e prera~unati koliko je oti{lo para na remont. Dakle. radnici Kolubare rade veoma te{ke i naporne poslove i na wima po~iva egizstencija novog celog srpskog dru{tva i oni nisu imali nikad velike plate. misli se na radnike Kolubare i kopova Kolubare? Dr [e{eq: Najintenzivnije radnike danas pqa~ka mafija. ranije ih nisu poznavali. Dr [e{eq: Nisu. Voditeq: Rekli ste da da niste bili Milo{evi}u opozicija. ja ako sara|ujem. sara|ujem javno. itd. Ja kad odem kod Milo{evi}a svi su znali da sam bio kod Milo{evi}a. sedamdeset puta se sastajali. Vi znate da mi devedesettre}e nismo hteli da u|emo u vladu sa socijalistima u [ajnovi}evu vladu. zapadnih Srpskih Krajina. Voditeq: A to su? Dr [e{eq: Izbori za parlament. nikad se nisam drogirao. a bilo bi logi~no da budu je li tako? Gde su oti{le pare od poskupqewa struje? Ne{to je i{lo na remonte. oni bi `eleli da ostane samo ~ista proizvodwa ugqa. kako mu onda mo`emo verovati? Razlika iz Lazarevca. prepuste ste~aju. pretpostavqam da se misli na anketu? Dr [e{eq: Da pa o~igledno je da imam ve}insku podr{ku u narodu i to me 43 . ona im zatvara radna mesta. a \in|i} je tajno odlazio pedeset. Za{to? Zato {to sazreva stav u javnom mnewu o srpskim radikalima. i smem sa svakim od wih da iza|em na lekarski pregled da vidimo kakvo je stawe i kakava je situacija. mogli smo. Prema tome ali {ta je najva`nije uvek smo bili otvoreni. za vladu. napisali ste 42 dosta kwiga izme|u ostalog i “Ve{tica sa Didwa”. i ratni zlo~inac. politika je jedan stalni proces u kome morate i}i na pobede. ali smo rekli podr`a}emo mawinsku pa smo im dali sto dana da poka`u prve pozitivne rezultate. ima}emo dobru kontrolu. pa smo onda naglo krenuli u uspon. Dr [e{eq: Nikad nisam rekao da sam bio Milo{evi}u opozicija. ali to ne mo`e da mewa predsednik Republike. itd. Voditeq: U slu~uaju da postanete predsednik kakav }e biti status samohranih majki. {ta wega vezuje za Srbiju? Apsolutno ni{ta. {ezdeset puta. Me|utim. nije ih bilo odmah smo krenuli u ru{ewe vlade i to je izvazvalo vanredne izbore. Zastavu su sveli na mawe od {est hiqada radnika. ~itam danas u “Nacionalu” da mu sin ima izraelsko dr`avqanstvo. i sa svim. {ta je tu bilo lo{e. zdravstvenog osigurawa. I sada su qudi upoznali bukvano sve opcije. sada kad je re~ o radnicima Kolubare. Ba{ wih briga za zaposlene. direktor Republi~kog fonda. kriminalac poznati. Vidite kod nas srpskih radikala. Uvek su napadi po~iwali s wihove strane. Voditeq: Da li misle da izbori nisu ve} name{teni jer desni~ari ulaze u drugi krug? Dr [e{eq: Pa kako izbori biti tako name{teni. devedesetdruge do polovine devedesettre}e godine. Uop{te ne pijem. dve }erke studiraju u Americi i Latinskoj Americi. to je nemogu}e. Drugih koalicija nije bilo. Ona im otima. Ima dvojno dr`avqansto. ne podle`em dakle ni~emu {to ugro`ava svest. kriminalac itd. Voditeq: Ko je zavukao ruke u yepove radnika i da li }e to biti tako ako vi pobedite na izborim. {ta su sve tamo naveli. {to ugro`ava mentalni sklop ~oveka. Da li su danas radnicima Kolubare plate {est puta ve}e? Voditeq: Ne. Voditeq: Vi ste ovo komentarisali je li tako? Da li ste zadovoqni ovim {to ste ~uli u Lazarevcu. Posle osam godina rada i koalicije sa Slobodanom Milo{evi}em i silnih uspeha u takvoj politici. nikad nije bilo tajni. Vidite. oko dve i po godine. bilo je perioda saradwe. lokalni izbori. ali su im plate bile ne{to solidnije ve}e nego drugim radnicima. iako smo bili jaki u parlamentu. pita Mirjana Jankovi} @ivkovi}. ja ne}u da dam nijedno la`no obe}awe. uzvra}ao sam ravnom merom. on i Mira Markovi} oko {ezdeset.i za grlo. pa smo onda imali jo{ br`i uspon devedesetsedme pa je do{lo do pada dvehiqadite pa sad imamo jo{ ve}i uspon. Labus ima plan da elektroprivredu Srbije koja vredi {ezdesetmilijardi maraka proda za svega trimilijarde maraka. Voditeq: Jo{ jedno pitawe ili konstatcija na sli~nu temu. hiqadu izbeglica i nebrojeno mrtivih imali samo i smisla kandidatura i prozivawe ostalih predsedni~kih kandidata u negativnom moralnom pogledu? Dr [e{eq: Bila je samo jedna koalicija sa Milo{evi}emo i to je od devedesetosme do dvehiqadite. Kao {to su i socijalsti protiv mene. ali veoma retko. pa onda do{lo do jedne stagnacije i pada. I {ta ga briga on ima ku}u u Americi. obezvre|uje fabrike itd. Je li tako? Ali ~ega su se dosetile. Ima ~itav niz tih firmi koje su vezane koje su u sastavu Kolubare. On tajno {uruje. Sad je katastrofa. mnogo stvari smo morali br`e da re{avamo. Na{a vrednost dolazi do izra`aja onda kad je vrednost svih drugih poznata. izgubqene teritorije. to mora da mewa vlada.. Tako su radili u Kragujevcu. [e{eq je. ono {to se odmah mo`e realizovati i ogroman profit tu izvu}i. likvidaciji itd. Struja je u me|uvremenu za ove dve godine poskupela {est puta. Olivera vas pita? Dr [e{eq: Pa ukupna socijalna politika mora da se mewa. Bilo je tridesethiqada dvehiqadite. Narvno kad se to sagleda iz ove perspektive mogu se izvu}i zakqu~ci {ta je tu sve bilo pogre{no. sa Mirom Markovi} pri~ala mi je. i naravno u tom `estokom sukobu koristio sam sve mogu}e argumente i jake re~i i jake izraze. ove prate}e firme koje su u sastavu Kolubare one planiraju da jednu po jednu odvoje i prepuste je sudbini. Prvi susret im je ugovorio Nenad \or|evi} onaj {to je bio posle u zatvoru ako se se}ate. [ta je sa ostatkom para od poskupqewa struje? Ko je to ukrao? Nek se odgovori na to pitawe? [ta planiraju sa Kolubarom? Oni ne mogu sada da ukinu sva radna mesta u Kolubari i da se otpuste. da on uzme proviziju jedan posto to je ogroman iznos od trimilijarde jedan posto je ogroman iznos i da onda to je tridesetmiliona maraka. alkoholi~ar. ali bilo je i neodgovornosti i nediscipline. se}ate se onog hitnog saop{tewa iz devedeset tre}e.

Srpski nacionalni interes da `ivimo u demokratskoj dr`avi sa modernim pravnim poretkom. dru{tvu slobodnog ekonomskog razvoja. Me|utim pobeda na predsedni~kim izborima otvara mogu}nosti za vrlo skoro. Nek konkretno ka`e zbog ~ega je provit. zato {to je i sam mafija{. kriminalci najgori {qam i olo{ u ovoj zemqi. Nedavno je Du{an Mihajlovi} na dr`avnoj televiziji rekao da je Pelevi} ume{an u mnoga ubistva. zbog toga su najva`niji ovi predsedni~ki izbori. ganster. hvala {to ste bili gost u emisiji “Da vas pitamo”. naravno. a onda postepeno da povratimo ono {to je srpsko. Ima nekih koje smo mi ranije odbacili. ja ne znam nijednog srpskog radikala koji je pre{ao u tu stranku ganstera. to bi duhovito rekao Bogdan Tirnani}. ~ega je on profesor? On nije nikakav profesor. ponovo u ponedeqak od dvadesetjedan ~as i petnaest minuta kad }e nam gost biti Velimir Bata @ivojinovi} do tada dovi|ewa i prijatno.. da li je to zbog toga {to celi Mesni odbor Srpske radikalne stranke u pojedinim mestima odbori. u obe republike. reketirawe. vladavinom prava. Pelevi} malo po~eo da glumi opoziciju. sve druge kriminalne radwe. socijalnim statusom. daju nalozi. poslanik u srpskom parlamentu. Dugi niz godina studirao imao lo{e ocene. vladavine prava. u kojoj }e svi gra|ani biti zadovoqni `ivotom. Znate kako preko ~uvenog akademika Boguquba Kari}a. za kraj gospodine [e{eq. Voditeq: Hvala {to ste bili gost televizije “Jasta”. ali nijedan nije ~ovek pre{ao iz Srpske radikalne stranke u Stranku srpskog jedinstva. u sve Arkanove pqa~ke. Jugoslavijom je kao bomba odjeknula podr{ka Slobodana Milo{evi}a iz Haga. vi{epartijskog sistema i demokratsko na~elo podele vlasti na zakonodavnu. Gospodina [e{eq dobar dan i dobro do{li u na{u emisiju Dr [e{eq: Dobar dan i boqe vas na{ao Voditeq: Vi ste se kandidovali za predsednika Srbije {ta o~ekujete i {ta obe}avate bira~ima da krenemo na samom po~etku emisije Dr [e{eq: O~ekujem pobedu. koji }e biti ponosni {to su dr`avqani takve zemqe. pardon. Voditeq: Za{to toliko napadate profesora Borislava Pelevi}a. predsednik Srpske radikalne stranke. Pelevi} je profesor za udarac nogom u glavu. najobi~niji. Na{ je interes da obnavqamo stare srpske tradicije u kulturne vrednosti.. Znate oni ako do|u do neke titule mo`e samo na mafija{ki na~in. 44 Na{ je interes da `ivimo u ekonomski prosperitetnom dru{tvu. a obe}avam da }u se striktno dr`ati Ustava i zakona..veoma ohrabruje pred ove izbore. S te funkcije ne mo`e da se nare|uje. jer svi znaju da su to gansteri. jer odmah posle parlamentarnih izbora nova vlada }e da zavodi red u zemqi. novi skup{tinski sastav i novu vladu Srbije. `ivotnim standardom. On je jednom rekao da je protiv \in|i}a. ako tu nije bilo nekog izbora ili ne{to sli~no. a profesor se postaje posle magistrirawa i doktorirawa. Kako to obja{wavate Dr [e{eq: Pa Milo{evi}eva podr{ka znatno je pove~ala moje izborne 45 . Ume{an je u sva Arakanova ubistva. da tako ka`em. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci televizije Tenesi dobar dan.. Da }u raditi na obnavqawu pravnog poretka. Kakav profesor Pelevi}. I onda je poslao Du{ana Mihajlovi}a da ka`e Pelevi}u {ta ga ~eka. koji prosto opqa~ka Srbiju. {to je trenutno okupirano. iz [eveningena va{oj izbornoj kampawi. Na{ je interes da ja~amo srpski patriotizam da ja~amo ujedno i poverewe izme|u ve}inskog srpskog naroda i pripadnka svih nacionalnih mawina. to nije operativna funkcija. Na{ je interes da odr`avamo ravnopravne kontakte sa svim narodima dr`ava na svetu. Gost u na{oj emisiji posve}enoj predsedni~kim izborima je dr Vojislav {e{eq. sad je to sve poga`eno. Ova funkcija ne donosi mnogo vlasti. Nikad Pelevi} nije javno napao \in|i}a. Znate za{to? Zato {to je u jednom trenutku \in|i} izgledao da mu i Pelevi} izmi~e kontroli. kod tog akademika Bogoquba Kari}a i jedan Slobodan Orli} je za mesec dana polo`io dvadeset ispita. vrlo birzo raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora. Voditeq: Za kraj hvala {to ste bili. Voditeq: I u Srbiji i u Crnoj Gori. avgust 2002. Na{ interes je da `ivimo u dru{tvu socijalne pravde. taj krupni kriminal. izvr{nu i sudsku. Da izgradimo Srbiju. svojim prosperitetom. je li Pelevi} nekad prozvao nekog mafija{a? Nikad nikog. Je li \in|i} kriminalac. Predsedni~ka funkcija nema neka velika ustavna ovla{}ewa. kao onog Qubi{u Petkovi}a ako se se}ate koga smo devedesettre}e pred televizijskim kamarema raskrinkali kao udba{kog {pijuna u na{im redovima. ali se mogu ministri kontrolisati. I Pelevi} se opet privio direktno uz \in|i}a. na principu obostrane korisnosti. a onda to mo`emo i za zelenim pregovara~kim stolom da postignemo. izvolite `elite li jo{ ne{to? Dr [e{eq: Hvala vama {to ste me pozvali. savezni poslanik. ~esto padao na ispitima. Izmislio da je profesor tamo negde neke filskuture dobio neki kurs ne{to. nije dakle zavr{io fakultet. Parlamentarni vi{epartijskim politi~kim sistemom kome }e striktno biti proveden princip podele vlasti na izvr{nu zakonodavnu . gde }e se svako ose}ati da i onda kad je star i nemo}an ili nesposoban za rad. Da li je ostao pri tome da \ik ne}e sti}i na avion? Dr [e{eq: Ja se nadam da ne}e sti}i na avion. koja }e svakom pru`iti {ansu. {ta je po vama u ovom treunutku srpski nacionalni interes? Dr [e{eq: Nacionalni interes prvo da sa~uvamo ovo od srpskih zemaqa {to je jo{ u srpskim rukama. e to se de{ava kod nas. A vama po{tovani gledaoci hvala na pa`wi i evo za kraj jo{ jedna informacija. Pelevi} je studirao Politi~ke nauke i stigao samo do druge godine. da . striktno }u po{tovati principe parlamentarizma. On im je sad predsednik Gradskog odbora u Beogradu. Voditeq: Jo{ dva pitawa. On je nedavno izmislio da je magistrirao. je li povezan sa mafijom. da strpqivo ~ekamo da se promeni odnos snaga me|u velikim silama. celi Mesni odbori Srpske radikalne stranke u pojednim mestima prelaze u Stranku srpskog jedinstva Dalibor Matija{evi} vas pita? Dr [e{eq: To je apsolutna izmi{qotina. je li \in|i} mafija{. Voditeq: Odgovorili samo na sva pitawa gledalaca. Naravno opet postavqam pitawe ako je ovo zaista bio slu~ajan uzorak. ne mo`e se nare|ivati ministrima. III NAS TV Mladenovac 25. sva je vlast koncentrisana u vladi. Na{ je interes je da uni{timo mafiju.

Voditeq: Po{tovani gledaoci televizije teleon u na{em studiju je 8209147 gospodine [e{eq nema tabu tema. Ja mislim da tu za javnost ne sme da bude nikakvih tajni. {to zna~i cepawe Srbije na {est regiona od kojih bi svaki imao svoju vladu. Jovica Stani{ti}. E. da se prospe kanta vode. I evo planirali su da mu daju asfaaltirawe i od Beograda do Novog Sada druge strane. Danas Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna. svoje sudstvo. samo sam hteo da vam po`elim sve najboqe i bori}emo se do va{e pobede. Vi vidite kakva se samovoqa ovdija kroz skup{tinski rad i vlada \in|i}eva je parlament pretvorila u svoju puki privezak. Dr [e{eq: Da. ni Goran Svilanovi} ni Du{an Mihajlovi} ni @arko Kora} ni Nenad ^anak ne bi na{li na ovim funkcijama na kojima su danas. I oni koji su uvek bili protiv Milo{evi}a danas imaju simpatije prema wemu. pogazio je savezni Ustav upropastio saveznu dr`avu. kriminalu sklioni qudi nisu vladali Srbijom nego {to je to sada slu~aj. Sada ~ista mafija upravqa Srbijom i to se mora spre~iti. dobili smo mi smo najavili va{ dolazak ju~e. I nata{a jovanovi} je posle toga najpopularniji poslanik Srpske radikalne stranke. to je bilo i simboli~no jedno kupawe Nata{e Mi}i} da se poka`e da su wene prqav{tine dozlogrdile i narodnim poslanicima i pre svega opoziciji. To je jednostavno nepodno{qivo. ~istom vodom. Dr [e{eq: Hvala i vama sve najboqe. striktno po{tovala skup{tinu. I da se Ko{tunica nije kandidovao ja bih verovatno pobedio ve} u prvom krugu. bio sam i u op{tinskom odboru Srpske radikalne stranke Mladenovac. Wegovi prijateqi su gospodin Limun i gospodin ^ume. wegova podr{ka zna~i mnogo na ovim izborima. najunosnije poslove dobijaju mafija{i po46 put ovog asfaltirawa Srbije. s tim {to je Labus otvoren izdajnik. la`ne optu`be. To zna~i federalizacija Srbije to je pripremawe budu}eg potpunog raspada Srbije. I svi gra|ani Srbije s velikom pa`wom po{tovawem i simpatijama prate proces Slobodanu Milo{evi}u. sve ono {to je ne~isto {to je prqavo i {to je po prirodi uzrok nekih smrti. Jo{ uvek postoji obi~aj u na{em narodu kada pro|e sprovod pored ne~ije ku}e. kada pro|e ta povorka posmrtna da se prospe malo vode. svi ti kriminalci iz sur~nskog mafija{kog klana. Kako bi vi re{ili problem vi{ka radnika i obezbedili socijalni dogovor izme|u sindikata. jedan od glavnih trgovaca drogom i ukradenim automobilima sada asfaltira Srbiju. poslodavaca i vlade Dr [e{eq: Ne sme da bude vi{ak radnika u tome i jeste problem. Voditeq: Meni iz re`ije ka`u da imamo nekog na vezi. svoju policiju. svoju skup{tinu. i ka`em mnogo je stvarno mnogo je stiglo pitawa pa smo mi sa`eli u jedan sa`et broj. Zbog toga treba spre~iti Ko{tunicinu pobedu na ovim izborima. bez otpup{tawa radnika. Milo{evi{} je sada opet na vrhuncu popularnosti. Stanko Stuboti} zvani Cane @abac itd. Danas je na delu golema pqa~ka cele Srbije. vodom se teraju ne~iste sile. On je u Ha{kom tribunalu uspeo da raskrinka sve antisrpske la`i. Miroqub Labus je li~ni kandidat Zorana \in|i}a ~ak ni celi DOS ne}e da stane iza Labusa toliko je Labus lo{ i nepodno{qiv. autoput Beograd-Ni{. U pripremi samog razgovora po{to ste vi do{li ta~no. To bi raskrinkalo mnoge dosovce.{anse. strogo na vreme kao {to je to va{a praksa i obi~aj. To zna~i da je on na vrhuncu popularnosti. nekretnine. Ovako mogu} je taj drugi krug izme|u Ko{tunice i mene. mo`ete misliti jedan ^ume. Voditeq: U ovo prelazno doba vreme tranzicije veliki broj qudi je ostao ili }e ostati bez posla. na{ narod smatra da se tako ne~iste sile teraju. Dobro ve~e ili dobar dan kako `elite Gledalac: Bog vam pomogao Dr [e{eq: Bog vam pomogao Gledalac: Kako ste. Pa smo 47 . ali pa`qivo postepeno. la`na svedo~ewa i dokazao je da se tamo ne sudi wemu nego se sudi Srbiji i celom srpskom narodu. Mi smo morali da poka`emo revolt i nemirewe prema takvoj situaciji. A Ko{tunica je glavni krivac {to je DOS uop{te do{ao na vlast da nije bilo Ko{tunice nikad se ni \in|i} ni labus. vi ste javna li~nost Dr [e{eq: Nema cenzure. Sada kada bismo imali strana~ke predsedni~ke izbore pobedila bi me glat ja verujem. {ta ima novo. U srpskom narodu. kriminalac. Da su nesposobni. Ko{tunica je pokazao da je suvi{e mlak. ra~une u bankama kao uostalom i u evropskim zemqama. Voditeq: Hvala dragom gledaocu {to se javio. Za nas je parlament svetiwa. Srpskoj radikalnoj stranci ali i gra|anima Srbije u celini. Nikada bezkrupulozniji nikad pokvareniji. u staroj srpskoj veri jo{ iz predhri{}anskog vremena voda ima mitsko zna~ewe. nema tabu tema Voditeq: Zna~i i na{i gledaoci mogu da pitaju Dr [e{eq: [ta god ho}e Voditeq: Sve {to je vezano za va{u predizbornu kampawu Dr [e{eq: Naravno Voditeq: Evo da krenemo mi sa pitawima odmah. Protiv mene su pre svwega dva dosmanlijska kandidata Ko{tunica i Labus. da nastavimo mi sa pitawima. on pripada \in|i}evoj mafiji. pitawe za{to je Nata{a Mi}i} predsednik skup{tine Srbije morala da bude poprskana vodom i koliko Srpska radikalna stranka do sada je platila kazni zbog nepo{tovawa skup{tine Dr [e{eq: Srpska radikalna stranka je uvek po{tovala skup{tinu. Vi se se}ate ono kratko vreme koje smo proveli u vladi Srbije mi smo hteli da provedemo privatizaciju. I pre svega da bi se mogla omogu}iti dobra kontrola da li se neko obogatio dok je bio na vlasti. Ibarsku magistralu. Sa druge strane to zna~i da }e popularnost Srpske radikalne stranke Milo{evi}eva podr{ka zapravo da okupi sve zaista sve patriotske snage u srpskom narodu i me|u gra|anima Srbije i to meni uliva dodatni optimizam. Me|utim dosmanlije su uni{tile parlamentarizam. ostavqawe radnika bez posla. ho}emo li da pobedimo Dr [e{eq: Pa moramo da pobedimo Gledalac: Ja sam uz vas ovde \or|evi} ina~e dugo godina sam ~lan srpske radikalne stranke. A {to se ti~e Nata{e Mi}i} pa do{lo je bilo vreme da se okupa. Ostajete li i daqe prema stavu da predsednik Srbije i svi ministri prilikom preuzimawa funkcije moraju da daju na uvid javnosti svoje kompletno materijalno stawe. Obezvre|ivawe ve{ta~ki firmi kupovina budza{to za bagatelu. Samo toliko. Obojica su pokazala {ta znaju zapravo da ni{ta ne znaju. Wegova `ena je pre godinu dana po~ela da pi{e Ustav Srbije i Ko{tunica je danas tra`io regionalizaciju Srbije. Za wih je bavqewe politikom predstavqalo na~in zgrtawa ogromnog bogatstva. nesposoban. On je wihov kandidat.

a da podsetimo jo{ jednom da je telefon na{eg studija 8209147. Ja sam vi{e puta do sada osu|ivan ukupno dve i po godine sam proveo u zatvoru i iskqu~ivo zbog politike. izvolite Gledateqka: Dobro ve~e. Osim mene ja takvoga ne poznajem. nepotkupqiv. Nekoga ko }e ih apsolutno sve slu{ati {to mu ka`u poput Labusa ili nekoga ko }e se u po~etku ma49 .takvu varijantu na{li za Beo~in. Od toga nema ni{ta. Nego krenuti od mawih firmi. zbog neobjavqenih nau~nih tekstova Voditeq: Kako to Dr [e{eq: 1984. Isterali su seqake sa zemqe. Jer zapadne sile od svih srpskih politi~ara najvi{e mene cene zato {to sam samostalan. pri~itao sam negde da ste vi najvi{e zatvarani lider opozicionh stranaka od Broza preko Milo{evi}a do danas zbog va{ih politi~kih aktivnosti. Pogotovo ne mo`e Labus jer on je \in|i}ev kandidat. ja sam odlu~io da to isteram do kraja. Najlak{e je otpustiti radnike. tada su me uhapsili i osudli na osam godina zatvora. Ali. Jednom sam bio osu|en na osam godina zatvora zbog neobjavqenih tekstova. Ako pobedim na predsedni~kim izborima zapad }e biti veoma zabrinut. a {ta posle. Posle sam vi{e puta bio u zatvoru. Kakva je to uspe{na ekonomija onda. na{li u mojoj aknta{ni tekstove koje sam nosio u Beograd radi objavqivawa. Voditeq: Dragan Jovanovi} iz Velike Plane. to je vrlo opasna stvar znate. nepodmitqiv. Kako obezbediti bez stalnih ucena Me|unarodne zajednice finansijsku pomo} i kredite pod koliko toliko povoqnim uslovima Dragan iz Mladenovca. I to svakodnevno ~inim i to }u pogotovo ~initi sa ove predsedni~ke funkcije. godine Voditeq: I to mo`e Dr [e{eq: Policija me u vozu pretresla. Prkosno sam odlazio u zatvor jo{ prkosnije izlazio nikada nisu mogli zatvo48 rom da me slome. a onda ostalo prodati postepeno ne `uriti sa prodajom. To je ono {to rade dosmanlije. ne mogu me uceniti itd. racionalnosti mera. Oti{lo je na otplatu kamata na stare nebulozne dubiozne dugove koje je on priznao a nismo morali ni da ih priznamo ni da ih pla}amo. ali sve su to bile neke sitnije kazne. To je kontrolna funkcija. Radmila je ovde iz Mladenovca. ^im }ujete da vam predsedni~ki kandidat obe}ava popravqawa stawa u ekonomiji. da }e pote~i med i mleko da }e unaprediti ekonomiju. a da se unapredi ekonomska situacija. da slu{a slepo \in|i}a i ta funkcija onda nema nikakvog smisla. vladu po odre|enim pitawima iz wihove nadle`nosti. ali ne mo`e ni{ta da im naredi. i {titim iskqu~ivo srpske nacionalne interese. [to se mafije ti~e pogledajte u Srbiji da li postoji neki drugi ~ovek ko je u stawu da se otvoreno. A onda je narod umirao od gladi. Oni su uzeli provoziju u svoje yepove i tamo sledi otpu{tawe radnika. To je uspe{no za mafiju. To ne mo`e biti supe{na ekonomija mi smo protiv takvog ekonomskog koncepta. Predsednik samo kontroli{e vladu sa aspekta ustavnosti i zakonitosti. Na delu je sada poku{aj prodaju 1000 najboqih firmi za 1000 najboqih firmi nema dovoqno kupaca da ih kupe po punoj ceni i \in|i} je smislio kada propadne tenderska prodaja da }e onda i}i na prodaju po slobodnoj pogodbi gde mo`e kako su oni propisali da proda i za 20% tenderske vrednosti. da istraje mafiju da skloni jer po{ten radnik ne mo`e da opstane. ali su me postili posle godinu i osam meseci. Od toga dakle nema ni{ta. odlu~no hrabro suprotstavi mafiji i da poimeni~no proziva sve glavne mafija{e. dosledan. Labus ka`e da smo dobili milijardu i dvesta miliona novih kredita i donacija gde je to. jer mafija je toliko pohlepna da `eli sve vi{e i vi{e novca. Lo{e firme niko i ne privatizuje i niko ne tra`i varijantu da se one izle~e. boqe plate. nikakve. a narod u sve bednijoj situaciji. I to vrebaju ovi \in|i}evi kompawoni poput Dragoquba Markovi}a iz Krmivo produkta ili onog Kosti}a iz Novog Sada da kupe budza{to i oni kupuju naboqe firme. [ta }e vam uspe{na ekonomija ako qudi nemaju hleba. I{lo je to s te{kom mukom. principijelan. To mora da se spre~i. Jeste li razumeli Dr [e{eq: Da Voditeq: Hvala vam gospo|o Radmila puno Dr [e{eq: Vidite. Privatizaciju moramo da provedemo ali ne svih firmi. Dr [e{eq: Vidite da nama ne dolaze nikakve ozbiqne investicije.000. [ta posle mogla je i svaka prethodna vlada da masovno otpusti radnike. On delimi}no kontroli{e parlament po pitawu zakona koji se donosi jer mo`e da vrati zakon na ponovno glasawe ako smatra da nije dobar.000 zaposlenih sada nema ni 8. svi istaknuti svetski intelektualci su tada reagovali i osudili komunisti~ki re`im i morali su ranije da me puste. odlu~an. Htela bih da pozdravim gosta i vas i da po`elim uspeh gospodinu Vojislavu [e{equ i samo jedno pitawe. Jer predsedni~ka funkcija apsolutno nikakve veze nema ni sa ekonomijom ni sa socijalnom politikom.000 radnika skoro pola su oni ve} otpustili. Koliko tu ima istine. po{to se podigla velika galama u svetskoj javnosti. Imamo nekog na vezi. penzije itd znajte odmah da je re~ o la`ovu. oni najvi{e mole svoje poltrone. oni ne vole takvoga na ~elu Srbije. mogli smo ih bar prelomiti sa ratnom o{tetom koju bi nama zapadne sile morale da plate. tu zemqu pretvorili u pa{wake uzgajali ovce i prodavali tekstil {irom sveta. ali nije tra`ila je varijantu da ne otpu{ta radnike. Sam DOS je saop{tio javnosti da planira otpu{tawe 700. kada se na|e pogodan kupac koji }e platiti punu cenu. moju podr{ku punu ima. itd. svako ima neku svoju oblast i taj mafija{ki krug novac koji je stekao nelegalnim putem na taj na~in sada udesetostru~uje po vrednosti i kupuje sve ono {to je vrednije u Srbiji. me|utim dosmanlije su za 50 miliona maraka jeftinije prodali Beo~in. Ta funkcija ima smisla ako predstavqa kontrolu vlade. Labus se kandidovao da bude Milan milutinovi}. ja ne dajem prazna obe}awa sada }ete ~uti od Labusa od Ko{tunice itd. mnogo tih praznih obe}awa. a ~lan nisam ni jedne stranke ali sam simpatizer gospodina Vojislava [e{eqa. Dragoqub Markovi} iz oblasti prehrambene industrije. A pod broj dva da mu samo ka`em {to ka`e da ispuni obe}awe. Najlak{e je otpustiti sve radnike kao {to su pre 300 godina radili u Engleskoj. ne smemo privatizovati monopolske firme kao {to je elektroprivreda na primer. socijalnu politiku itd. Dosovci su obe}avali {est milijardi dolara bezpovratne pomo}i ~im se promeni vlast u Beogradu i slagali. prvo radnicima dati i ostalim gra|anima wihove besplatne akcije na osnovu godina radnog sta`a. godine 35. U kragujeva~koj zastavi je bilo 2000. Predsednik mo`e da saslu{ava ministre. Voditeq: Da krenemo daqe sa pitawima na{ih gledaoca koji su uputili danas pre podne i ju~le u toku dana. Ovo sada nije ne{to da se hvalim. Dr [e{eq: To je ta~no.

znate nema tu `ivosti nema tu `ivota. mo`da spadam me|u prve politi~are koji su shvatili da se ni{ta u ovoj zemqi ne mo`e popraviti dok se ne slomi ki}ma mafiji. i dao nda predstoji iskqu~ivo oslawawe na sopstvene snage. na `alost veza se prekinula. Dr [e{eq: Ja mogu mnogo da pomognem vojsci ako budem predsednik Republike Srbije jer }u po funkciji biti i ~lan saveznog vrhovnog saveta odbrane ja }u spre~iti uklawawe iz na{e vojske sposobnih oficira. muslimanske i makedonske zahteve. za demokratska na~ela. Voditeq: Da damo prednost na{em gledaocu. Slovenci. godine. Ja se ve} vi{e od 20 godina borim za principe ustavnosti i zakonitosti. Voditeq: Mi imamo ponovo nekog na vezi. mo`e onako. ako postanem predsednik na zapadu }e znati odmah posle toga idu parlamentarni lokalni. sada su se pokajali {to su me tu`ili kada su videli sa koliko dokaza raspola`em.lo ne}kati pa onda sve prihvatiti kao {to je Ko{tunica. Ako Labus do|e na to mesto on }e slepo slu{ati \in|i}a jer je \in|i}ev ~ovek. Ako do|e Ko{tunica vidite kako to izgleda wegova konfrontacija. Ne verdi to. [to se ti~e ministara mi moramo prvo pobediti na predsedni~kim izborima. Propado{e sve prozapadne politi~ke partije. narod je sada video i drugu stranu medaqe. koliko je mlak. Svaka politika uzdawa u neke spoqne faktore uvek je bila ~isti proma{aj. [to to nema ko drugi da uradi. ponosna i dokazala je svoj izvanredan kvalitet u ratu 1999. pokrajinski izbori radikali }e zbrisati sve pred sobom i preuzeti kompletnu vlast. Miroqub Labus kao potpredsednik Savezne vlade direktno je zadu`en za finansije. Dr [e{eq: Ja ne mislim da je na{a vojska izgubila dostojanstvo. jer nismo pora`eni na bojnom poqu. koliko je nesposoban. Me|utim. nema tu ube|ewa. Ono {to je najva`nije u svemu tome ja nikada ne}u prekr{iti ni jedno slovo Ustava ni jednu odredbu zakona jer to je u mojoj prirodi. Najgori mogu}i qudi su vodili te poslove. mlitav onako mo`e ovako. bosanski muslimani i Makedonci zapravo dobli svoje qude u na{oj delegaciji a Srbi su ostali bez ikakvog ozbiqnog predstavnika. ^uva}u dakle vojsku tome }u mnogo pa`we posvetiti. krenuli su protiv mene sa nekih 20. Apsolutno ni{ta. [to se ti~e partnerstva za mir ja tu nisam neki vatreni pobornik ali ja ne bih ni odbijao jednu varijantu koja je naprimer prihvatqiva Rusiji ili ko51 . [to je tradicionalna radikalska politika jo{ od vremena Nikole Pa{i}a. Na{a dr`ava je izgubila dostojanstvo jer je dozvolila da vojska gladuje. ku}u u Americi. u wemu ni{ta patriotsko nema. za parlamentarizam i ta borba mi je ispunila celi `ivot i ne bi mogao ni{ta da u~inim. To }e ve} biti stvar narodne voqe da li }e jednoj stranci na primer Srpskoj radikalnoj stranci dati apsolutnu ve}inu u parlamentu pa da se formira striktno radikalska vlada ili }e tu biti nekoliko krupnih stranaka a ni jedna bez apsolutne ve}ine. Ono {to mi je glavni ciq i zbog ~ega najvi|e `elim da pobedim na ovim izborima je to {to }u ja biti najuspe{niji u nastojawu da se hitno raspi{u vanredni izbori i promeni sastav parlamenta promeni sastav vlade odmah. Sada je sve to stalo na sudovima. Jeste li za profesionalizaciju vojske i ulazak u partnerstvo za mir. raspustiti Narodnu skup{tinu zakazati nove izbore pa narod kada promeni odnos snaga u Skup{tini onda se formira nova vlada. pa }e biti nu`na neka koalicija. godine da je to ve~ito u narodu . Ja bih `eleo da i u eventualnoj koaliciji Srpska radikalna stranka bude pojedina~no najja~a da bismo mi vodili glavnu re~. I onda bi Tomislav Nikoli} bio predsednik vlade Srbije i mislim da bi to bilo izvanredno dobro re{ewe. Jedno po jedno ubistvo raskrinkavam i ja }u to nastaviti sa posebnim `arom da obavqam sa predsedni~ke funkcije. tu|i paso{. hrvatske. prekju~e je beogradski “Nacional” pi{e da ima sina koji ima izraelsko dr`avqanstvo itd. Voditeq: Da vas pitam bilo bi zanimqivo za na{e gledaoce. Jer. 30 tu`bi. Labus ima dvojno dr`avqanstvo. Davao je zgrade na{ih ambasada u inostranstvu koje smo sticali uglavnom po principu reciprociteta. i samo je takva politika razvijala Srbiju. Da bi to spre~ili odmah posle moje predsedni~ke pobede oni }e morati da u|u sa krupnim investicijama da bi malo popravili politi~ki polo`aj svojih miqenika. Posle 2000. Ju~e. {ta planira da uradi sa vojskom u tom slu~aju. podoficira i profesionalnih vojnika sa ratnim iskustvom jer su nam takvi dragoceni. savezna vlast. ~ak je pristao da s wima deli zlato Kraqevine Srbije. Ja mislim da je na{a vojska veoma dostojanstvena. godine kada je tu delegaciju predvodio Labus sa svojim prijateqem Dinki}em onda su Hrvati. kako je Srbija odnosno Jugoslavija ova kakva je sada pro{la sukcesiju odnosno kako je me|unarodna zajednica to pogledala odnosno svi pri~aju i ve}ina opozicionih stranaka ka`u da je Jugoslavija tu jako lo{e pro{la Dr [e{eq: Dok je Kosta Mihajlovi} predvodio na{u delegaciju u pregovorima oko sukcesije nije bilo popu{tawa sa na{e strane i ta delegacija je striktno zastupala na{e nacionalne interese. Labusa ni{ta ne ve`e za Srbiju. i ne bih mogao nikako da od toga odustanem ni da promenim stav. nema tu voqe. obe k}erke su mu u Americi. Ima jedno vrlo zanimqivo pitawe od Joksimovi}a iz Aran|elovca. I ja sam u tu borbu krenuo odlu~no. On je goli kriminalac i on mo`e samo sve dodatno upropastiti. Hvala i prijatno. Dobar dan. on je tu krivac {to na{a vojska gladuje. poimeni~no prozivam mafija{e iznosim dokaze. 50 A borba protiv mafije jednostavno je za mene prioritet nad svim prioritetima. mnogo sam `rtvovao ranijih godina zbog te borbe. Savezna vlada. tih svojih {ti}enika poput \in|i}a. a mnogi roditeqi tvrde da im deca u kasarnama gladauju. Ako ni tada ne u|u sa investicijama onda narod treba da zna da investicija takve vrste ne}e nikad ni biti. Ko{tunice. Ko{tunica misli ako je u jednom trenutku bio omiqen kao 2000. spre~i}u delovawe mafije u vojsci i raspolagawe buyetskim novcem krajwe neracionalno i u lopovske svrhe. ako postane predsednik Srbije planira kona~no da se razra~una sa mafijom ali u slu~aju da ne postane predsednik Srbije da li postoji mogu}nost da postane ministgar pravosu|a ili da dobije neku sli~nu funkciju u policiji. Labusa i ostalih. ali malo pre ste govorili o vojsci. Labus je prihvatio sve slovena~ke. jedna se nedavno vratila i direktno zaposlena u ministarsvu inostranih poslova. Ostado{e zgrade stranih ambasada u Beogradu u stranim rukama a ostadosmo i mi bez mnogih zgrada na{ih ambasada u inostzranstvu. ja sam Labusu nekoliko puta najavio u Saveznoj skup{tini da }e on morati da ide u zatvor zbog toga {to je uradio. zavisno od odnosa snaga u parlamentu. vojska Jugoslavije je na prekretnici izgubila je svako dostojanstvo. Koliko je trapav. Gledalac: @elim prvo da pozdravim gospodina [e{eqa da mu po`elim sve najboqe u wegovoj kampawi i da postavim pitawe da li.

mo`da u saksiji sa cve}em nema gde vi{e. godine slu`io armiju u Visokom. dobro ve~e. Voditeq: Imali smo mi problema malo na po~etku na{eg razgovora sa telefonima. da }e ta voqa pokazati pre svega da su prozapadne stranke izgubile popularnost da su razo~arale svoje glasa}e da su omanule. mnovo vi{e moglo kupiti nego danas za 25 ili 26 feninga. Ja sam danas sre}an i presre}an {to svuda u Srbiji vidim da je narodu dosadio DOS. pobedio je DOS ima ve}inu itd. mi bismo 53 . Treba vam ~etiri puta vi{e da biste kupili istu koli~inu roba. Ove dve godne to radim. I drugo pitawe ovaj kraj privredni Mladenovca je malte ne prili~no vezan za poqoprivredu. a na narodu je da na vanrednim izborima onda poka`e da li to `eli. Aleksandar Vulin Socijalisti~kom partijom. \eli}a. ali bez me{awa u unutra{we politi~ke odnose. Belouriji za{to bi nama bilo neprihvatqiva. Dakle partnerstvo za mir mo`e u onoj soluciji u kojoj je to Rusija prihvatila. pa ova posledwa dosmanlijska nam ni{ta nije pomogla. Vi se se}ate toga. da kupujemo ispo~etka ameri~ko naoru`awe. o Bati @ivojinovi}u nemam {ta lo{e da ka`em i ne znam ni{ta lo{e o wemu. Wegova je stvar da li prihvata ili ne prihvata kandidaturu ispred rukovodstva SPS-a vi vidite danas je Milo{evi} i smenio Mirka Marjanovi}a postavio Bogoquba Bjelicu kao vr{ioca du`nosti predsednika.ja je prihvatqiva Ukrajini. Voditeq: Imamo ponovo nekoga na vezi. ~itaju}i u Oslobo|ewu o wegovoj tada{wem stvarawu jugowslavije bez Makedonca i muslimana. taj {qam }ete rasterati vi gra|ani Srbije a moja je obaveza da vam pod hitno obezbedim nove parlamentarne izbore. Samo jedno pitawe za gospodina [e{eqa ako postane predsednik Srbije {to mu ja od sveg srca `elim. pobedili su Ko{tunica. dobar dan Gledalac: Dobro ve~e. da napravi haos. saradwa u pogledu o~uvawa mira. izrazio po{tovawe narodnoj voqi. Mi se poznajemo ve} 11 godina. ja sam zadovoqan {to me je podr`ao Slobodan Milo{evi} meni to mnogo zna~i u ovim izborima. I ranije je bilo lo{e stawe poqoprivrede to ste dobro rekli. seme. ali ako dobije vlast mogao da pomogne. ja mislim wega cenim kao srpskog nacionalistu a Srbiji treba nacionalista u pozitivnom smislu. Jer \in|i} poku{ava po svaku cenu preko svojih qudi da preotme tu partiju da bi imao nove poslanike u parlamentarnim klupama jer o~igledno postaje svestan da ovakvo sta52 we u parlamentu ne odr`ivo. me|utim sada je sve u redu. ako formiramo na{u vladu onda bismo zna~ajnim ekonomskim merama popravili stawe poqoprivrede. {ta misli o Velimiru Bati @ivoijinovi}u iz Socijalisti~ke partije Dr [e{eq: Ja o Velimiru Bati @ivojinovi}u kao ~oveku imam dobro mi{qewe. Pod dosmanlijskom vla{}u i nema~ka marka je devalvirala. niko ga ne}e uvoziti vi{e nego {to je potrebno da se baci na wive je li tako. da izbaci cele poslani~ke grupoe. Ja po{tujem narodnu voqu. To je dakle ne{to {to bi predstavqalo ogromnu olak{icu jer je sada |ubrivo preskupo. ovde Zdravkovi} hteo bih da pozdravim gospodina [e{eqa po{to sam ja igrom slu~aja 1984. da je narod razo~aran u DOS i da se voqa ve}ine u Srbiji itekako promenila i da }e gra|ani Srbije na ovim izborima glasati druga~ije. da obavqaju prqave okupatorske policijske poslove. |in|i}evskih intriga. oslobodili poreza. Jer kod ve{ta~kog |ubriva nema zloupotrebe. Ma nije za 20 feninga se ranije mnogo. nisam nikad ~uo i ne bih mogao ni{ta lo{e da ka`em. Dakle. dobro ste rekli kao predsednik Republike ne mogu ni{ta tu da pomognem i to treba otvoreno re}i narodu predsednik Republike nema tu {ta da se me{a. ali je sada mnogo lo{ije. serdstva koja su potrebna za uzgajawe stoke i krupne i sitne i u `ivinarstvu. 2000. to je najupe~atqivije. danas mo`ete da kupite za 400 maraka. Ja nisam bio zadovoqan narodnom voqom 2000. i od tada mi je jasno zbog ~ega je bio u zatvoru u vreme Mikuli}eve vlade. godine otkupna cena p{enice je bila 20 feninga. ve{ta~ko |ubrivo. potpuno oslobodili poreza ve{ta~ko |ubrovo. godine. Ja ne}u ni u to da se me{am. da se ponizi na{a vojska da ostanemo bez na{ih sposobnih oficira i podoficira i nikada ne bih pristao da se na{a vojska koristi za prqave poslove po belom svetu na primer u Avganistanu da posle ameri~kog bombardovawa na{i vojnici idu bilo gde da budu okupatori. a po{to sam wegov simpatizer a ne i wegov ~lan partije hteo bih da mu postavim pitawe ono s kim sam razgovarao ako ponovo [weki do|e da ne}emo da zaratimo sa svetom. I kakva bude voqa naroda na tim parlamentarnim izborima ja }u je po{tovati bio ja zadovoqan narodnom voqom ne bio. Ono {to ste mogli da kupite za 100 maraka 2000. da li }e imati snage i mo}i da rastera ovj belosvetski {qam koji je do{ao kod nas Udovi~ki. ni jedna vlast ni ovna prva da ka`emo Milo{evi}eva sa kojom je bio i on u koaliciji od 1987. Ali ne bih pristao na diktat da ostranimo svo na{e naoru`awe iz vojske. Mi bismo oslobodili uvoz ve{ta~kog |ubriva bez ikakvih carina. izvolite Gledalac: Dobar dan. Pogledajte samo po pitawu otkupne cene p{enice. Ako nemamo dovoqnu doma}u proizvodwu onda treba osloboditi uvoz. Hteo bih da pozdravim gospodina Vojislava [e{eqa ja sam jedan od ~lanova srpskog ~etni~kog pokreta i Srpske radikalne stranke pa bih hteo da mu po`elim sve najboqe u predizbornoj kampawi i da ga pitam po{to sam ja iz Kora~ice. sada je 25-26 feninga. Na to nikad ne bih pristao. a `eleo bih da socijalisti budu uspe{ni u odbrani od dosovskih. u vo}arstvu itd. mi srpski radikali smo iste izborne no}i rekli jeste. Voditeq: Imamo ponovo nekoga na vezi. Ali se trudim da ubedim narod da svoj stav promeni. a ne da zakulisnim na~inom oja~a tako {to }e prigrabiti tu|e partije. Dr [e{eq: Vidite. Drugo. moje je da narodu omogu}im da smeni \in|i}a i wegovu vladu i wegove ministre. Tu dr`ava uop{te ne vodi nikakvu brigu. proma{ile. sredstva za za{titu poqoprivrednih kultura. i nema gde drugo da se upotrebi nego na wivama. Ali ako osvojimo ve}inu na parlamentarnim izborima. To je problem {to seqacima neprekidno poskupquju gorivo. dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e. da ~iste minska poqa i sli~no. Ne}u uop{te da se me{am u unutra{we poslove Socijalisti~ke partije. Dakle. I uvek smo bili u korektnim odnosima i onda kada smi mi radikali bili u sukobu sa socijalistima ja sam uvek imao dobre odnose sa Batom @ivojinovi}em. a posle kao prvog opozicionara sa Vukom stvaraju}i …. Ja samo jednu stvar `elim da \in|i} ne ovlada preko svojih qudi preko qudi Jovice Stani{i}a kao {to su Milorad Vu~eli}. godine. Rekao bi ~ovek sada je ve}a cena. sve ono {to im je neophodno. Ja `elim da \in|i} bude politi~ki {to slabiji. Gde }e ~ovek jo{ da ga iskoristi osim na wivi. Labusa i te tako Dr [e{eq: Ja taj {qam ne}u da rasterujem. godine na izborima ali sam je odmah priznao. prevarile itd. [ta bi on kao predsednik znam da kao predsednik nema ta ovla{}ewa.

pa kod svastike u Mirijevo. A mi vidimo kakvo je stawe sa penzijskim fondom poqoprivrednih proizvo|a~a krajwe lo{e.000. To je predvi|eno i po nacrtu ove nove ustavne poveqe diplomatija i vojska ostaju na saveznom nivou. pustila bi poqoprivrednike i firme iz poqoprivrede da slobodsno proizvode sve vrste alkoholnih pi}a. on je uhva}en sa ogromnim koli~inama falsifikovanog viskija. ne mo`emo mi davati svoje teritorije jer preti rat moramo da damo. spoqna politika se vodi iskqu~ivo na saveznom nivou. mi bismo spre~ili uvoz poqoprivrednih proizvoda iz drugih zemaqa i to je ne{to {to razara posebno na{e povrtlarstvo. 500 i k}erka mi je nezaposlena. I svaki gra|anin koji je zakinut kroz to bi}e u prilici da mu se u potpunosti vrati novac. do{ao je ra~un da ja moram u ruko od tri dana da platim struju od nekih 18. vi{e on mo`e na jednom hektaru da ostvari nego {to mu iznosi penzija. Jer to je veliko optere}ewe ti doprinosi su veliko optere}ewe za seqake porez i nije toliko velik koliko su doprinosi. Onda }emo Srbiju svesti na adu ciganliju. Ako neko ima vi{e zemqe za{to bi morao da se osigurava. Dr [e{eq: To se de{ava mnogim gra|anima u Srbiji i ja sam imao slu~aj tako sa tim prenaduvanim ra~unom a \in|i}eva ministarka energetike Kori Udovi~ki je rekla da gra|ani treba da prodaju stanove pa da plate ra~une za struju. Voditeq: Gospodine [e{eq mi imamo ponovo nekoga na vezi. pa bih onda ponekad preno}io u centru grada. I moja deca su u toku rata strepela od ameri~kih bombi. setite se jedan gledalac re~e. ima kru{kova~u. Pa kome je do alkoholnog pi}e ima {qivovicu. kada nisam imala gotovinski 18. dobro ve~e. ja sam ostao u Batajnici. Struja je danas {est puta skupqa nego {to je bila 2000. ima kajsijeva~u ima veliki izbor i kvalitetnih i boqih alkoholnih pi}a nego {to je ovo {to uvozimo iz inostranstva. ali pod strogom prismotrom da nam ve{ta~ki alkohol ne ubacuju. Je li alkohol opasan jeste. Vidite. ^ovek koji ima svoju porodicu. Dobro ve~e. Da li gospodin [e{eq mo`e odgovoriti da li je predao vlast 98 godine 55 . Dakle. Pa ne. da onda dr`ava treba da u~ini da ta wihova `eqa bude u korist na{e proizvodwe. Ali ako nam neko napadne Srbiju onda moramo da se branimo. pustila bi seqake. Nisam ja pristalica alkoholnih pi}a nemojte me pogre{no razumeti. Voditeq: Mi imamo ponovo nekoga na vezi. puno sre}e na slede}im izborima i jedno pitawe. Voditeq: Gospodine [e{eq mi imao ponovo nerkoga na vezi. To bi bilo veliko olak{awe za seqake. da se obori \in|i}eva vlada. ali bi dr`ava striktno kontrolisala tu proizvodwu. E ne mo`e. {est puta. Gde je iscurela ova velika koli~ina to }e istraga pokazati. Batajnica je bombardovana svake no}i. da se viedi ko je obavqao malverzacije u elektroprivredi. Spre~ili bismo uvoz alkoholnih pi}a. Gde je oti{ao taj novac da vidimo. tako da nismo stigli na to da odgovorimo po{to 54 je ve} bilo slede}e pitawe. ko ne `eli ne mora. Za{to bi se po Srbiji na svakom koraku pio viski. Dakle u zemqi pune gra|anske ravnopravnosti. Drugo ja nikad nisam bio zagovornik rata. ja `ivim od penzije 5. Stanojevi} ovde iz Mladenovca. izvolite Gledalac: Dobro ve~e. Nova vlada da povede istragu da se vidi ko je to naredio da se gra|ani pqa~kaju da im se la`ni ra~uni podnose. vrlo retko po nekad malo popijem. 2002. apsolutno bismo spre~ili uvoz alkoholnih pi}a. To je ideologija \in|i}eve dosmanlijske vlasti. ja sam u dve rate isplatila sada prodajem elektri~ne aparate da vratim dugove. dakle kontrolu kvaliteta obavqala radi zdravqa qudi. ~etiri sina kako ja mogu biti za ratnu opciju. u korist na{ih proizvo|a~a a ne da se hektrolitri i hektrolitri viskija uvoze ili drugih stranih pi}a. 02. Ja kao predsednik Republike ne mogu tu ne{to uraditi. ja ni tu ne obe}avam mled i mleko. Ko `eli da se osigura `eli. I drugo. Vidite. Ja sam spavao u Batajnici najmawe svaku drugu no} tam tamo spavao osim kada sam bio de`urni u vladi srbije. Gledalac: Dobro ve~e. za{to zabrawujemo uvoz alkoholnih pi}a zato {to su to opasne materije i niko nam ne mo`e na svetu prigovoriti zbog toga. ima svoju decvu ne mo`e nikako `eleti rat. mnogo je mawe novca tamo oti{lo. ja imam ~etvoro dece. Ali da bismo to postigli moramo oboriti |in|i}evu vladu i novi vladu izabrati u novom sastavu parlamenta. u kojoj ne}e vladati mafija itd. Pa molim vas po mom ra~unu ja sam preplatila 2000. pa jo{ ovi \in|i}evi falsifikuju. Ka`u orti{ao je u rekonstrukciju elektroenergetskog sistema. Prema tome ne treba ga terati ako ne}e. a ako neko ne `eli da se osigura ne mora. Nije ta~no. Izvolite. Dakle. Pa sam decu pa kod tazbine u Bole~. dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e. Htela sam da pozdravim gosta i da gap itam ne{to kada bi do{ao na vlast kako bi ovaj oja|eni narod koji je osmanlijska vlast opqa~kala kroz struju vratili novac recimo 19. Ja nisam za to da se daje i par~e srpske teritorije. puno da pozdravim gospodina Vojislava [e{eqa velikog srbina velikog pravoslavca. na raznim mestima znate ra~unam ako se slu~ajno ne{to desi da nisu tu. Dakle Srbija je federalna jedinica. za{to. videli ste Zabunovi} {to je oteo u oktobru 2000. Dakle uop{te nisam qubiteq ali mislim ako postoji veliki broj qudi koji to `ele. `elim puno. u remont itd. u elektrodistribuciji da se vidi gde je oti{ao novac od ovolikog poskupqewa struje. ima lozova~u.000 odmah oni su mi u rate odrezali 24.seqake oslobodili obaveznog penzijskog osigurawa. ra~unam na glasove zaista svih tih qudi koji `ele dobro Srbiji. dakle da svi penzioneri budu izjedna~eni i svi u istom statusu. Ja nikad nisam `eleo rat. Zna~i dr`ava bi se samo starala. mislio sam i moju ku}u }e ga|ati. da mu najiskrenije po`elim puno. u zemqi u kojoj }e se po{tovati pravni poredak. godine saveznu upravu carina i pokupio dokumentaciju. Bilo je malo pre u okviru jednog pitawa da li bi moja pobeda zna~ila rat sa svetom. Veliki pozdrav gostu pohvala za kampawu i jedno pitawe. da nam ne ubace metilalkohol. Mi smatramo da bi taj penzijski fond trebalo ujediniti sa glavnim penzijskim fondom. Po{to znam sigurno da }e u}i bar u drugi krug na ~ije glasove ra~una Dr [e{eq: Ra~unam na glasove svih srpskih patriota i svih gra|ana Srbije koji `ele da `ive u zaista demokratskoj ekonomski prosperitetnoj Srbiji u Srbiji socijalne pravde. ali to se mo`e promeniti novim vanrednim parlamentarnim izborima. ako do|ete na vlast kada }ete da li ste u mogu}nosti da vratite. ojadili da moramo sada da prodajemo aparate da vratimo dugove prijateqima koji su nam pomogli da isplatimo struju. Molim vas oni su nas opqa~kali. Se}ate se one zozova~e iz Ni{a od koje se mnogo qudi potrovalo. Savezna vlada ima u svojoj iskqu~ivoj nadle`nosti spoqnu politiku i me|unarodne odnose i savezni predsednik. ja uop{te ne pijem ili vrlo. vi{e mo`e na deset ari da ostvari nego {to mu iznosi mese~na penzija. Kako ja onda mogu da `eleti rat. Molim. godine. Zabrawen je uvoz slobodna je doma}a proizvodwa. mi bismo il{i politikom stalih olak{ica postepih olak{ica kako bi se stawe popravqalo.

sve \in|i}evi qudi i DOS je zanemeo posle toga. ja sam ga odmah demantovao u medijima. I niakd taj proces nije okon~an. policija ih je hapsila. pla}ali su struju svojoj deci. a mi smo dali bonove penzionerima koji su pla}ali svoju struju. ni jedan most ne bi uspeli da poprave. Ja ne mogu da se sla`em sa ratnim zlo~inom. To treba kamion da se povu~e. u nov~anicama od 100 maraka pitawe je da li bi u ovu prostoriju sve to stalo. tukla itd. privodila. malo se prisetite ipak niste to videli Gledalac: Jeste. pa odustajao od toga itd. U su~eqavawu sa Milanom Milutinovi}em mi smo iz svih gradova Srbije poslali vi{e od 1000 kontrolora na sva bira~ka mesta Kosova i Metohije. znate preko onog petra pani}a koji je bio {ef obezbe|ewa Srpske radikalne stranke nekada wega su ucewivali. Se}ate se verovatno procesa obnove i izgradwe posle rata. Jedno je dr`avna obaveza na osnovu zakona da ispla}uje to woj zavisi od priliva. on je na ulazu stajao i goste pozdravqao. ali je onda do{lo do malverzacija sa glasa~kim listi}ima na podru~ju Kosova i Metohije. konkretna grupa ja sam za to da se ovde sudi. to je pobaveza ne mo`e. pretili zatvorskim kaznama zbog nekih tu~a. I Goran Vesi} i Vladimir Popovi} Beba. marta ja sam do{ao sa suprugom i pro{ao pored wega nisam hteo ni da se rukujem sa wim. Voditeq: Gospodine [e{eq dok nam se neko ne javi evo jedno pitawe koje je stvarno zanimqivo Dragan Sre}kovi} iz Kragujevca. ali kada se izda obveznica onda je to obaveza poput variranog ~eka na primer ili skoro poput akcetnog naloga. pritiskali. ali hteo bih da ga pitam da ne bude kao 1998. godine na Televiziji Sunce kada je tako ne{to pri~ao kao sada. nadam se. onda se postavqa pitawe a za{to smo u{li u koaliciju u martu posle izborne kra|e u decembru. Daklemi to nismo ni predali nismo ni prizali. Ja sam protiv toga da se srpski dr`avqani isporu~uju bilo kome van granica na{e zemqe. Dobro ve~e. ali ne mogu ni da prihvatim da se sude qudi koji nemaju nikakve veze sa ratnim zlo~inima. Rekao mu da je la`ov. Znate kolika je to suma 50 miliona maraka. a sada sam vlast pa radim druga~ije. ja sam pobedio Zorana Lili}a na predsedni~kim izborima imao sam 3% glasova vi{e nego on u drugom krugu. imali smo pobunu {iptarsku na Kosovu i Metohiji a vlada je bila koaliciona. ali je to bila dobra ideja. Nikada nisam odustao ni od jednog obe}awa i nikad nisam davao preterana obe}awa. svojim srodnicima i tri penzije im izmirene. ikao sam se ja odazivao wega nije bilo na sudskim raspravama. Nikada nisam rekao tada sam bio opozicija pa sam tako obe}avao. Gledalac: Pozdrav predsedniku budu}em. potpuna istina. Voditeq: Mi imamo ponovo nekoga na vezi. Sve je rekao i ko ga negaovarao javni tu`ilac i Goran Petrovi} {ef UDB-e itd. Me|utim. To je lansirao onaj Milan \uri} ako se se}ate svojevremeno. Tako smo napravili za de~ije dodatke sa dr`avnim obveznicama. obveznica je kao novac mogla se ranije kupovati roba posle se ispla}ivalo u novcu. tu smo bili veoma efikasni. Mi srpski radikali tada nismo imali uspe{nu kontrolu na svim bira~kim mestima na Kosovu. Ne daj bo`e da su dosovci posle rata do{li na vlast jo{ bi se plivalo i preko Dunava i preko Morave. Na{a je ideja bila za koju smo se {est meseci zalagali da formiramo ~etvornu koaliciju. pa kada je do{ao u vladu jedna gospo|a ga pita dobro Vojo {ta to pri~a{ a {ta si pri~ao pre. Ja nikakvu vlast nisam predao. To nikada nigde nisam izjavio. {tampali smo 16 specijalnih izdawa velike Srbije u kojoj smo raskrinkali do kraja tu izbornu prevarju ~ak i kada sam u{ao posle nekoliko meseci u vladu Srbije pa je Milutinovi} prire|ivao prijem u predsedni{tvu Srbije povodom dana ustavnosti 31. Snimali su to i videokamerom. Dosmanlije su posle lansirali. ali mnoge smo stvari realizovali. onda su odmetnuli te listi}e i la`no proglasili da nije iza{lo 50% gra|ana na izbore. ne umerena obe}awa. To je jedna besmislica i on je nedavno iza{ao u javnost kada mu je dozlogrdilo to pritiskawe od strane dosmanlija i sve raskrinkao. i mi nikada nismo priznali milutinovi}evu pobedu na predsedni~kim izborima. Na `alost sa Dra{kovi}em smo tada imali velike sukobe i on nije li je pristajao koaliciju sa nama ali je pristajao sa levi~arima on se sa wima cenkao mi uop{te nismo u~estvovali u pregovorima i u odli~nom momentu smo vladu ipak mi formriali.u dogovoru sa Milo{evi}em jer je zemqa bila ugro`ena znaju}i za doga|aje kasnije. Sada kod dosmanlija opet penzije kasne skoro tri meseca. Dr [e{eq: To je dosmanlijska izmi{qotina. Eto to je su{tina bila te ideje. da pored levi~arskih stranaka i radikala tu bude i Srpski pokret obnove. taj savezni zakon su donele sve dosmanlije i Ko{tunica i \in|i} i ovi iz crnogorske Socijalisti~ke narodne partije Predraga Bulatovi}a i oni su odgovorni pred srpskim narodom i pred istorijom za takav ~in. Kada vam neko do|e na dan prispe}a obveznice vi morate da isplatite. pa meo n tu`io. E to vam je celokupna istina. Jer on je kupio od jednog suvlasnika a nije konslutovao ostale itd. ogromna koli~ina navodnih {iptarskih glasa~kih listi}a ve{ta~ki uba~enih u kutuje. Strija je bila najjeftinija. Jer ko zna kada bi to bilo ispla}eno da se dr`ava nije obavezala obveznicama. Dr [e{eq: Jeste li vi to videli svojim o~ima 56 Gledalac: Jesam Dr [e{eq: Ma nije. kada su videli da ja i pored toga pobe|ujem. jeste Dr [e{eq: Nije to ta~no. Ako ima dokaza da je neki pojedinacpo ~inio ratni zlo~in. kako gledate na saradwu Jugoslavije sa Ha{kim tribunalom i isporu~ewe na{ih gra|ana osumwine~nih za ratne zlo~ine ovoj instituciji i zahteve Karle de Ponte da uhapsi Ratka Mladi}a koji se navodno nalazi na teritoriji Srbije Dr [e{eq: Ja sam protiv toga. Ali nisam mogao za te dve i po godine to kratko vreme {to sam proveo u vladi Srbije ni da ispunim sva obe}awa jer imali smo rat. Koaliciona vlada podrazumeva stalne kompromise. i izbacivawem iz ku}e. Prvo to nije ta~no to nikad nisam rekao i ne mo`ete da ka`ete gde ste videli ili ~uli da sam to rekao. Svaka vlast koja bi do{la morala je da isplati te dr`avne obveznice to je morala i dosmanlijska vlast. kada tada sam bio opozicija a sada sam vlast ne mogu tako. ni jedan objekat poru{en itd. Iako se doka`e ratni zlo~in da se strogi kazni. I preko wega su lansirali da je re~ o 50 miliona maraka. Ja sam siguran da Milo{evi} ne57 . Eto to je jedna izmi{qotina najgore vrste. Zato {to su ve} Amerikanci krenuli na Kosovo i Metohiju to je bilo o~igledno da podr`avaju {iptarsku separatisti~ku pobunu i {to je Srbija u tom trenutku morala da ima vladu. ne mo`eze vi u koalicionoj vladi realizovati u potpunosti svoj program. ja mislim da je savezni zakon neustavan. Ti na{i kontrolori su zaticali ujutru u sedam sati u ~isto {iptarskim selima pune kutije glasa}kih listi}a ujutru u sedam sati. Se}ate se kako smo re{ili problem tri zaostale penzije bonovima za struju. to je dosta dobro napredovalo.

Ali ono {to dosmanlijama i wihovim zapadnim tutorima najvi{e smeta to su radnici. nevladinih organizacija subverzivnog karaktera. Naravno te banke su imale dosta sumwivih plasmana. Ga{i Kne`evi} je le~eni alkoholi~ar. a i u svim drugim ve}im gradovima u Srbiji. razgranate filijale. To su ekskluzivni poslovni prostori pre svega u Beogradu. Oni bi hteli da se otarase radnika kako bi profit bio {to ve}i. Htela sam da pozdravim gospodina [e{eqa i da postavim jedno pitawe. Hvala. Ga{o Kne`evi} je pripadnik jedne verske sekte opasne satanisti~ke jehovinih svedoka. Vi se se}ate i ovaj {ef ameri~ke {pijuna`e Dejvid Nejborg koji je uhva~en sa Mom~ilom Peri{i}em prilikom predaje poverqivih vojnih dokumenata prvo je na Balkan do{ao kao misioanr Pentekosne crkve u Osijeku. od svojih studenata na pravnom fakultetu uzimao je novac za polagawe ispita. To je neka sporedna `ica. {tza mo`e re}i za rasprodaju ne Zastave. protiv Miroquba Labusa i ovih kriminalaca koji su upropastili te banke. ekspanzije verskih sekti. a onda budza{to da prodaju nekim strancima. Gospodine [e{eq mi moramo da ispo{tujemo na{eg gledaoce. Izvolite| Gledalac: Dobro ve~e. Voditeq: Evo jedno zanimqivo pitawe Dragana iz Mladenovca kakvo je va{e mi{qewe o velikom broju nevladinih organizacija koje ni~u kao pe~urke posle ki{e. wemu je ciq da se uni{ti na{a prosveta. ja sam bio ~lan saveta tog projekta. solidna oprema. dosmanlijama je ciq da firmu uni{te. A gde }e ti radnici ba{ wih beriga gde }e ti radnici. Zastava je mali gigant u odnosu na RTB Bor i {ta re}i za 7000 otpu{tenih radnika odnosno 3. dobro ve~e. Mogle bi da idu samo u zdrave bakarske plasmane prema zakonima tr`i{ta. objavili smo ga u ~asopisu Srpska slobodarska misao u celosti koji je radio Cesmekon institut po nalogu Vlade Srbije. Te na{e banke su predstavqale ogromnu vrednost. jesu li po vama vodili savezna i republi~ka vlada dovoqno ra~una o interesima na{e zemqe u odnosima sa me|unarodnom zajednicom i drugo pitawem. drugo. Ja sam gost ovde u Mladenovcu ina~e sam iz Bora. Miting }emo u Boru imati u prvoj polovini septembra meseca i toga dana }emo obi~i sve druge op{tine borskog okruga. dobro ve~e izvolite Gledalac: Dobro ve~e. I sada na najboqim mestima vudute strance ili vidite ove dosmanlijske mafija{e. mi smo imali projekat jo{ iz 1999. masnu proviziju strpaju u sopstvene yepove. Nikome ranije nije padalo na pamet da tako masovno otpu{ta radnike kako to rade dosmanlije. raznih vladinih. I Ga{o Kne`evi} 58 je izrazito antisrpski orijentisan. Ta afera je op{te poznata na Pravnom fakultetu. ni Radovan Karayi} ni Ratko Mladi} apsolutno nikakve veze nemaju ni sa izvr{ewem ni sa nare|ivawem da se vr{e ratni zlo~ini. Voditeq: Slede}e pitawe na{eg gledaoca Dragana Jovanovi}a. ^ak imena qudi koji su mu u tome pomagali. ne bi trebale velike investicije da se ulo`e da te rude budu dostupne eksploataciji i ~uo sam da i u podru~ju Majdanpeka tako|e postoje takve mogu}nosti ~ak ima sada. Wima se profit ne deli sa radnicima. godine u svom poznatom memorandumu austrijskom caru. ona prenosi sednice Savezne skup{tine Voditeq: Da Dr [e{eq: Imao sam jedan govor koji je trajao ukupno tri i po sata protiv guvernera Dinki}a. Ovo {to jazas radi to radi po direktnom nalogu ministra prosvete i sporta Ga{e Kne`evi}a. imamo nekog na vezi. I tu nema nikakve sumwe. Nekada dragog gosta u Boru. A {to se ti~e RTB Bora. Oni direktno kr{e i Ustav i poslovnik. Banke bi bile dakle oslobo|ene tog tereta pro{losti. ideal svih istaknutih srpskih nacionalista intelektu59 . Ja sam o woj govorio i pisao u svojoj kwizi “Dosmanlijski se… na Pravnom fakultetu” koja je nedavno iza{la iznose}i dokaze. pozdravio bih gosta. da se svi ti dubiozni plasmani ovih najve}ih banaka koncentri{u u jednu novu banku koja bi se samo bavila poku{ajima naplate. Prema nekim istra`ivawima jo{ postoje veoma zna~ajne zalihe ruda u tom podru~ju. [ta }e uraditi sa pos… bankarstvom ukoliko pobedi na predstoje}im izborima i {ta }e uraditi sa ove velike ~etiri banke koje su ovako uni{tili. Pa onda posle ofirao se i radio kao {ef {pijuna`e u ameri~koj ambasadi. Sada su banke likvidirane. apsolutno nam to ne uspeva. Interesuje me prvo da li }e gospodin [e{eq dolaziti ove godine u Bor odnosno u predizbornoj kampawi. Od tada je koncept “Velike Srbije” ciq programski ciq. ni Mar{i}anin kao Ko{tunicin predsednik Narodne skup{tine ni Nata{a Mi}i} nisu pristali da to uvrste u dnevni red iako su morali po Ustavu i poslovniku. Ja nikada ne}u odustati od projekta “Velike Srbije”. predstoji otvarawe jednog rudnika gde }e se proizvoditi zna~ajna koli~ina zlata. Dr [e{eq: Upoznat sam sa totalnom blokadom medija jer nam nikako ne uspeva ve} skoro pune dve godine da dobijemo emisiju na borskoj televiziji. i o skandali u kampu Jazasa u Sremskoj Mitrovici. Oni su sve to uni{tili i tako zadali te}ak udarac ukupnom finansijskom sistemu zemqe.ma nikakve veze ni Mom~ilo Kraji{nik. Voditeq: Da krenemo daqe sa pitawima. 500 otpu{tenih i 3. mo`e se osposobiti za moderniju proizvodwu itd. i tako|e bih pitao da li je upoznat da totalnom blokadom medija u Boru. da otpuste {to vi{e radnika. Sada ih mi ovako ne mo`emo obnoviti ali mo`emo strpati u zatvor one koji su ih likvidirali. jeste li i daqe za veliku Srbiju odnosno da li sada Srbije uop{te ima definisane granice prema biv{im jugoslovenskim republikama Dr [e{eq: I savezna i Republi~ka vlada vode poltronsku mafija{ku izdajni~ku politiku. Vidite kolike su {kolarine uveli na fakultete i on bi i moralno da ubija na{u mladu generaciu tako {to bi im nametao neke sastanisti~ke kvazikulturne modele vrednosti poput grupnog seksa ili drugih vidova i`ivqavawa. Vers ke sekte tako|e imaju subverzivnu funkciju. godine. [ta im je bio ciq da se otarase tih banaka i da rasprodaju wihov poslovni prostor. To je mafija uradila. 500 koji treba da se otpuste. ali od te koli~ine zlata se mo`e finansirati rekonstrukcija ~itavog bazena. I Srpska radikalna stranka je pre godinu ipo dana podnela inicijativu za smenu Ga{e Kne`evi}a. na{e {kolstvo. veoma obu~en kadar itd. U Saveznoj skup{tini ne znam da li se ovde gleda Ju info. Prvo ja nisam tvorac tog projekta prvi put termin “Velika Srbija” izgovorio je i napisao grof \or|e Brankovi} 1683. Dr [e{eq: Ja ne znam da li se vi se}ate koliko sam se ja borio protiv tog uni{tavawa ovih najve}ih banaka. Dr [e{eq: Te nevladine organizacije su uglavnom {pijunskog karaktera i one se finansriaju od strane zapadnih obave{tajnih slu`bi.

Da ta Srbija bude magnet koji }e prosto privla~iti a vide}emo kada se promeni odnos snaga me|u velikim silama {ta je posle realno da od srpskih zemaqa prikqu~imo. Ako bi radikali dol{i na vlast da li bi se ne{to mewalo u vezi socijalnog osigurawa. snimawa tako|e i sve. To vam je lak{e da platite nego svaki mesec na struju da pla}ate 20% poreza i da pla}ate stopu od 20% poreza na sve ostalo {to kupujete. osetno boqa. Gde god se po|e mora ruka u yep da se zavu~e. Ja sam u dva tri slu~aja bio prinu|en da potegnem oru`je kada bi me ruqa napala na ulici. Na{ jep roblem {to se sada pla}a i porez na struju od 20% {to nikada ranije nije bilo. Uvek je surewivost unutar mafije. zemqu bez poreza i taksi. ali treba voditi ra~una {ta treba oporezovati {ta ne treba. ali tada je mobilni telefon o{ uvek bio luksuz. ja sam bio profesor univerziteta i imao sam veoma. htela bih da pozdravim sve u studiju i gospodina [e{eqa i htela bih ne{to da pitam. Pa me interesuje da li bi se tu ne{to mewalo. da li je radnik. Hteo bih da postavim pitawe gospodinu [e{equ kako o~ekuje podr{ku od studenata s obzirom da je vadio pi{toq na wih 1995. Mafija ubija u svoje qude ima i me|usobnih obra~una. moramo ~ekati neka pogodnija vremena. I danas je stawe u zdravstvu mnogo gore nego {to je bilo pre dve godine. ne znam ta~an iznos. da li je ono. Tako mo`da sam ja vas razo~arao i ovim odgovorom ali ja }u vam istinu re}i u lice i onda kada znam unapred da vam se ta istina ne svi|a. To zna~i jedinstvena srpska dr`ava koja obuhvata sve srpske zemqe. Nikad u `ivotu nisam na fakultet u{ao sa pi{toqem a kamo li da sam ga potezao na studente. Wih moramo uni{titi. Voditeq: Imamo nekoga na vezi. Ja }u i svoje miq{ewe uvek re~i qudima u lice i onda kada mi to mo`da mo`e politi~ku {tetu naneti. Dosmanlije su obe}avale potpuno besplatno zdravstvo. A kada je ruqa u pitawu onda se ne postavqa da li je neko iz te ruqe i student. To je i vama gospodine mnogo ve}e optere}ewe nego godi{wa taksa na oru`je. politi~ara. Opasna gomila qudi neartikulisanog pona{awa ispuwena kukavicama jer samo su 61 . Nemojte o~ekivati vlast bez poreza i taksi. zdravstvo. dobro ve~e. I voleo bih da znam za{to je to radio. A ne da oslobodimo pi{toqe a da oporezujemo ve{ta~ko |ubrivo. Hteo bih da ga pitam koje su pozitive odlike tog zakona. i nema hi. dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e.000 maraka je ko{tao mobilni telefon sa prikqu~kom. saslu{avawe lekara pred teelvizijskim kamerama to nikad nije prijatno i ostavqalo je lo{ utisak. A siten ribe }emo posle lako pohvatati. Kada }e do}i to vreme za 10. Mobilni telefon je ko{tao 800 maraka. odmah su uveli pla}awe i to visokih iznosa. Mene su mnogo kritikovali zbog one takse na mobilni telefon. To je glaav mafije. I da je uvek boqe oporezovati posedovawe i no{ewe oru`ja nego oporezovati hleb i mleko i struju itd. Dr [e{eq: Dok ne uni{timo mafiju. ruqa je uvek ruqa. Moramo mafiju uni{titi tako {to }emo joj odse}i glavu. Dakle to sada nije stra{no. Voditeq: Mi imamo ponovo nekoga na vezi. ministar zdravqa koja je u{la u neke kriminalne mafija{kek ombinacjie oko nabavke lekova. oni prvi kada sus e pojavili 1995. izvolite Gledalac: Dobro ve~e. jer ja mislim da je najva`nije u politici biti do kraja iskren. patriota. Mada smo imali inicijativu u vladi. Ja sam to prvi pokrenuo i odmah me podr`ao Milovan Boji} inicijativu da se smeni Leposava Mili}evi}. dokle tako. Evo jo{ jedno pitaweko je smo dobili od Trajkovi}a iz Mladenovca koliko su svi gra|ani jednaki pred zakonom i kako gledate na ~iwenicu da ne pro|e nedeqa a da ne do|e do revolvera{kog obra~una na ulicama Beograda u kojim obi~no stradaju lica odavno poznata zakonu.alaca. da unapredimo kulturu. Voditeq: Mi imamo ponovo nekoga na vezi. da u woj stvorimo dru{tvo socijalne pravde. Boqe je da oslobodimo poreza ve{ta~ko |ubrivo apsolutno da ga oslobodimo poreza i carina. 20. Pre dva dana je ubijen Goran zvani Trajko sino} ^eli}. Glava mafije to je Stanko Suboti} Cane @abac to su Qubi{a Buha ^ume. Pa ako vas jednom i ko{ta politi~ki ta iskrenost na dugu stazu narod shvati da ste u pravu i onda ono {to privremeno izgubite na kraju nadoknadite. Ja smatram profesor univerziteta ne mo`e na fakultet da ide nikad sa pi{toqem. Sada to vi{e nije luksuz sada 100. mi smo sada u situcaiji da neposredno ne mo`emo realizovati taj ciq. da li je ovo. to su sve najbli}i prijateqi Zorana \in|i}a. Ali boqe je bilo to oporezovati nego ono {to je vitalno bez ~ega se ne mo`e `iveti. Bukvalno na sve ~ak i na de~iju ode~u obu}u i sli~no. Dr [e{eq: Ja tu moram da budem samokriti~an u vladi Srbije u kojoj smo mi u~etvovali kasnili smo previ{e sa odlul~nim radikalnim potezima u sferi zdravstvenog osigurawa. Ja imam tri pi{toqa sa urednim dozvolama i ja pla}am tu godi{wu taksu. veoma korektne odnose sa studentima i uvek su dvorane u kojima sam ja dr`ao predavawe bile dupke pune u uvek su dolazili studenti sa drugih godina i sa drugih smerova ~ak i sa drugih fakulteta da slu{aju moja predavawa. Bilo je dosta nespretnosti oko televizijskog propagirawa tih akcija. ali je problem {to je \in|i}eva vlast u tome preterala. Snabdevenost lekovima ne{to je bila boqa. sa kako se to zove sa brojem. ali dok se spremamo za to vreme mi moramo ovu preostalu smawenu Srbiju da ekonomski oja~amo. 15. godine. 1000 maraka. preterala preko svake mere. a i pre dve godine je bilo prili~no lo{e. Heto sam da pitam gospodina [e{eqa ja sam bio wegov simpatizer me|utim on je moje simapatije izgubio u~e{}u u dono{ewu zakona o oru`iju i municiji. Dr [e{eq: Ja se ne sla`em sa vama da je zakonom o pla}awu takse na oru`je srpski obraz nisko spu{ten. {kolstvo. godine 12. Naravno. ukinuto je tada pla}awe lekarskih usluga. i ubijao ne koji joj smetaju. to je nekako sporo i{lo. Dr [e{eq: Ja nikad nisam vadio pi{toq na studente. a da oporezujemo pi{toqe. Dragoqub Markovi} Krmivoprodukt. Ja mislim prvo da ne mo`emo imati dru{tvo. to je gospodin Limun kako se zove itd. da se plate i pregledi i lekovi. Ne mo`e se dakle sve osloboditi poreza. Da li je bio u pravu kada je srpski obraz tako ni60 sko sputio. 30 godina ja sada ne bih to mogao precizno da prognoziram. Mi smo imali podatke to je i{lo mnogo sporo u vladi i napokon kada smo je smenili krenuli smo sa odlu~nim rezovima. 150 maraka mo`e da se kupi solidan mobilni telefon. dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e ovde Dragica @ivanovi}. ne mogu se porezi ukinuti i takse. nikad i nikad to nisam radio. to se ni meni nije svidelo moram priznati. to je uvek ranije bilo oslobo|eno poreza. kako se pokazao u praksi. Tu taksu jednom platite ona iznosi 900 dinara za posedovawe i negde oko 2000 dinara za no{ewe. [ta zna~i to “Velika Srbija”. Mi smo mislili tu taksu na oru`je da ne bi oporezivali ne{to drugo.

Sa predsedni~ke funk63 . nije bio ni kandidat na izborima. tako su uvek be`ali kada bi mene napadali. Ako ja budem na toj funkciji to niko ne}e mo}i da uradi. ~ujem da je u Mladenovcu lokalna vlast veoma lo{a. Od ruqe ne smete be`ati. Voditeq: Vi{e gledalaca danas pre podne je pozvalo iz Topole i pitawe glasi u Topoli je 36 gra|ana zadr`ano u bolnici u Kragujevcu zbog neispravne vode iz gradskog vodovod. Ho}e li Solana i Evropska zajednica da nam naprave dr`avu. kao najbla`u kaznu za krvce zbog ovakve situacije. Voditeq: Gospodine {ee{q ja predla`em sada da krenemo ovako sa br`im odgovorima da bi ipak ispo{tovali one gledaoce koji su putem telefona i pisama se javili. ni{ta. bilo kao nezavisne dr`ave. Voditeq: Gospodine [e{eq ja predla`em da ~ujemo ovog na{eg cewenog gledaoca pa da polako privodimo kraju na{u emisiju. okupila se ruqa pred narodnom skup{tinom svi drugi poslanici be`ali kroz mi{ije rupe neke. a vi{e stotina je obolelo. imam veoma korektan odnos prema studentima i mislim da to ne}e biti na odmet ni Pravnom fakultetu kada se tamo ukloni ova mafija iz Gra|aanskog saveza koja trenutno vodi glavnu re~. kome je to bilo u interesu. Bilo kao posebne federalne jedinice. vra}eni smo ponovo u interpol me|utim nere{enih slu~ajeva je sve vi{e. Navodno moderan vodovod rezervoar i prate}a oprema SPS je pred izbore sve~ano pustio u rad. ako zaslu`im narodno poverewe. ^ime se onda oni bave. [to se ti~e mojih tu`bi ja }u iza}i sa wima na kraj. da se pomogne i povratak onih Srba koji su izbegli i `ele da se vrate u te enklave. a ne pod {iptarsku vlast. Ruqi ne smete nikad pokleknuti. Hteo sam gospodina [e{eqa da pitam {ta misli o Kosovu kako bi to re{io da do|emo u situaciju da Amerikanci do|u… Dr [e{eq: Ja ne mogu da ponudim brzo re{ewe za Kosovo i Metohiju jer su sada nepovoqne me|unarodne okolnosti za trajno re{ewe. ako se narodu dopadne na~in na koji obavqam tu funkciju ja sam relativno mlad ~ovek 48 godina imam. Joki} Dr [e{eq: Kada se takve stvari dese odgovorna je lokalna vlast. Ako se se}ate posledwi put je bilo u oktobru 2000. ispaqen je jedan metak u vazduh. [ta im je pre~e od zdrave vode. ne}e oni tamo mo}i ve~ito da ostanu. ministar policije Stoj~i}. Jedan od mladenova~kih politi~ara pre par dana je rekao da pregovori izme|u Srbije i Crne Gore li~e na jednu lepu komediju koja }e kada padne zavesa prerasti u tragediju. Onome ko je hteo naja~i udarac da zada Milo{evi}u pred same izbore. Panti}. Jer ja i za to imam dokaze. ili podzemne vode sa fekalnom itd. Za wima }e krenuti ne}e nas ni ~ekati garantujem vam {iptarski teroristi. Voditeq: Rankovi}. Dakle. kroz podzemne prolaze. kakav je va{ trenutnu status profesora beogradskog 62 univerziteta i kako stojite u mnogobrojnim tu`avma koje se vode protiv vas. Oni `ele da nam skroje dr`avu koja ne mo`e samostalno funkcionisati kako bi stalno bilo neophodno da dolazi neki komesar sa zapada da vodi glavnu re~. Ruqi treba pokazati zube i onda ruqa be`i. I lokalna vlast zbog toga mora biti smewena. Ja mislim da narod treba tamo da zatra`i ostavku svih op{tinskih funkcionera i vanredne izbore u Topoli. ubijen je savezni ministar odbrane Bulatovi}. kada osete krv onda nasr}u. Tako su Amerikanci i Evropqani zamislili da nam neprekidno dr`e vojsku i diplomatiju pod svojom kontrolom. Pa mo`da jo{ jedan posle toga. pa posledwih 78 godina radnog sta`a mogu da provedem i kao profesor. Jer to je bilo moje osnovno zanimawe. na spordne izlaze mi srpski radikali na glavni izlaz. Ivan Stamboli} nije bio izrazito politi~ki aktivan. Voditeq: Verica Mijajlovi} iz Aran|elovca. Ta vladavina ruqe u politi~koj teoriji se naziva ohlokratijom. policija je posle 5. A na Pravni fakultet }u se vratiti mislim da }u penziju tamo do~ekati.kukavice u gomili hrabre. Nepun mesec dana pred ozbore otet je i verovatno ubijen Ivan Stamboli}. Jednog dana Amerikanci }e morati da idu sa kosova. godine. Naravno treba i}i na konkretnu krivi~nu odgovornost onih koji su bili du`ni da kontroli{u kvalitet vode da spre~e me{awe ~iste izvorske vode sa fekalnom. Ta ruqa je obarala careve dovodila ludake na wihovo mesto itd. ja se veoma ozbiqno spremam za svoja predavawa. na~elnik beogradske policije Buha. Jovanovi}. Nikom to drugom nije moglo biti u interesu. Dr [e{eq: Ne znam ja koji vam je to mladenova~ki politi~ar. Kloji je najte`i udarac mogao da se isplanira Slobodanu Milo{evi}u nego otmica Stamboli}a. sti}i }e vas i ubiti. Ja jo{ uvek imam qubavi prema tom zanimawu. ali tada se ruqa razbe`ala. Dve godine je pro{lo dosmanlijska vlast nije u stawu da to razjasni. Ona je poznata iz nekih perioda pozne rimske imperije. Deset puta Du{am Mihajlovi} ministar unutra{wih poslova izbegava da se pojavi kao svedok u istra`nim radwama povodom moje optu`be da su Goran Petrovi} {ef UBDe i wegov zamenik Zoran Mijatovi} organizovali ubistvo Momora Gavrilovi}a u avgustu pro{le godine. Kada im poka`ete zube oni be`e. Dr [e{eq: Rekao sam ja povodom tih tu`bi koje se vode protiv mene da uglavnom sve sada stoji i da je sve zamrznuto da se boje da daqe nastave. oktobra modernizovana. nesposobna. Koja je funkcija lokalne vlasti ako ona nije u stawu da odr`ava zdravu vodu u vodovodu. pa da svi mediji wega optu`e. I tu je Ko{tunica glavni krivac {to je do toga do{lo. A zalaga}u se da svi organi vlasti iz Srbije poma`u preostale kosovske Srbe u srpskim enklavama. A ja bih dodao i vi koje vodite kao tu`ilac. Posebno kada osete slabost. Halo dobro ve~e. danas se ta~no navr{ava dve godine od nestanka Ivana Stamboli}a biv{eg predsednika Predsedni{tva. Gledalac: Dobro ve~e. Zato {to je ume{ana. svi oni koji su isprqali ruke antisrpskom separatisti~kom borbom. Ruqa je nasrnula. nisu po{tene. Izvolite. A {to se ti~e Solane wegove namere nisu ~iste. Ko je konkretno ume{an to }emo da vidimo to je jedno od ubistava koje jo{ nisam uspeo da istra`im jer ne mogu ni ja kao pojedinac sva. da presu|uje u kqu~nim pitawima. Odustala je. kada mi istekne ovaj predsedni~ki mandat. Imamo precizno iz minuta u minut kretawe Momira Gavrilovi}a taj dan iz UBD-{kih izvora. oni tu samnom ne mogu iza}i na kraj. morali smo se braniti. Da im se podignu ku}e. Petrovi}. stanovi koliko je to mogu}e kako bi srpska koncentracija na Kosovu bila {to prisutnija. Mi ne smemo nikad dozvoliti da ruqa predstavqa zna~ajan faktor u na{em politi~kom `ivotu. Ali vam jednu stvar mogu garantovati ako ja budem predsednik Republike niko u ime Srbije ne}e smeti da potpi{e odvajawe Kosova i Metohije od Srbije u bilo kojoj varijanti. voda nam je bila zdravija pre 100 godina nego sada. Dr [e{eq: To je zato {to su sve ubice svi mafija{i u sprezi sa sada{wim re`imom. kroz odvode centralnog grejawa. A u politi~kom `ivotu najgori je zakon lin~a najgora je vladavine ruqe.

penzijskom osigurawu itd. opravdani `eqeni ciqevi metodi moraju biti demokratski. Politikom kao teorijom. Vi znate da iz anti~kog vremena postoji odrednica da se ~ovek koga ne interesuje politika naziva idiotom. ne mo`e da vodi unutra{wu politiku. Politika je najvi{a qudska delatnosti. ali tu moraju da se ukqu~e jo{ neke banke koje sada nisu ukqu~ene a koje su imale dozvolu Narodne banke Jugoslavije da se bave deviznom {tedwom. i da bi se `alili zbog svog socijalnog polo`aja. Taj polo`aj je jo{ lo{iji nego ranije. predsednik Srpske radikalne stranke i kandidat za budu}eg predsenika Republike Srbije. politika odre|uje sudbinu. Evo i posledweg pitawa za danas. i metoda postizawa tih ciqeva. Predsednik Republike ne mo`e da naredi ministrima. Voditeq: Evo da odgovorimo jo{ na dva pitawa pa da ka`em polako privodimo kraju na{u emisiju. ali imaju mnogo mawu kupovnu mo} nego {to su imale 2000. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci. saobra`eni tome. Da bi se postigli dru{tvu primereni. da je bitno da pobedimo dosmanlijske stranke na wima. {kolstvu. Ne mo`ete vi mahevelisti~ki. Dr [e{eq: Dobro ve~e i boqe vas na{ao. ^ovek mora da se bavi politikom. A mi smo imali jednu odli~nu ideju koja je preto~ena u zakon da se dr`avni poslovni prostor prodaje za staru deviznu {tedwu. godine. pre nego {to je formiran vi{epartijski sistem. pa se ponekad qudi gnu{aju 65 . u svkoj populaciji ima otprilike do pet procenata qudi koji su na odre|en na~in talentovani za tu predvodni~ku ulogu wih oplemewuje i optere}uje tzv. Sva vlast je koncentrisana u vladi. Naju`a definicija politike je vlast i borba za vlast. bilo pasivno. Ja sam u tom pogledu profesionalni politi~ar. tako su je definisali anti~ki filozofi. godine sve to isplati. od ideologije tog sistema vrednosti. vi ste dobar deo `ivota posvetili upravo ovoj disciplini? Dr [e{eq: Pa ja od kad znam za sebe. To je bila najboqe varijanta. gost televizije tensei bio je gospodin dr Vojislav [e{eq predsednik srpske radikalne stranke. IV NAS TV “[abac”. politika predstavqa vlast. dosmanlije su se pona{ale kao da taj zakon ne postoji. Voditeq: Gospodine [e{eq {ta za vas uop{te predstavqa politika. Centralna otaybinska uprava je odlu~ila da budem kandidat za predsednika Republike po{to mi srpski radikali smatramo da su ovi predsedni~ki izbori veoma va`ni. jer sam polazio od toga da funkcija predsednika Republike nema neke velike nadle`nosti. i to mnogo. koji uop{te se ni na koji na~in ne bavi politikom. Moja je bila ideja da to bude Tomislav Nikoli}. Voditeq: Da. Me|utim. Plate su im nomilano porasle.cije ima}u mnogo vi{e mogu}nosti jer }u tada mnogo vi{e kontaktirati sa policijskim oficirima. dakle 2016. a onda politikom kao praksom. Voditeq: Vi ste u politici od samih po~etaka vi{estrana~ja. To ne smeju da rade na predavawima. Gospodine [e{eq hvala vam {to ste bili gost i puno sre}e u radu. 25. Ho}e li {tedi{e Jugoskandika i Dafine najzad biti zmirene. I moja je bila `eqa da postanem predsednik Vlade. da odlu~uje o zdravstvu. od politi~kih ciqeva. Politi~ari se ~esto rukovode raznim sistemima vrednosti koji nisu u saglasnosti sa moralom. kamata ne}e mo}i da bude izmirena. a znaju da }u ja to izneti u javnost i da nikad ne}u da otkrijem svoj izvor pa makar me najte`im mukama izlagali. Politikom se kreira `ivot. Voditeq: Po{tovani gledaoci televizije Tenesi. A ovi mawi iznosi tako mogu bez nekog naro~itog optere}ewa za dr`avu da se likvidiraju. ali na odre|en na~in mora. Pa Centralna otaybinska uprava je odlu~ila da ja budem kandidat Srpske radikalne stranke. Gospodine [e{eq dobro ve~e i dobro do{li u na{u emisiju. dobro ve~e u okviru predizborne kampawe za predsednika Srbije. kako vi i Srpska radikalna stranka gledate na dugove prema {tedi{ama i postoji li mogu}nost da se penzije redovno ispla}uju iz realnhi izvora. a ne{to ostane i za predavawe. nije operativna funkcija. Dr [e{eq: Ja mislim da profesori ne bi smeli da zloupotrebqavaju predavawa da bi politi~ki agitovali. humani. dakle od kad sam po~eo zrelije. za izbore koji }e se odr`ati krajem septembra. Politika promovi{e nove ideje. I to je kqu~na ta~ka mog predsedni~kog programa. zlo~ina~kim metodama prozvesti se~u qudi. Sada su ve} svi likvidirani do 500 maraka i ne{to vi{e. zatim narodni poslanik u skup{tini Srbije i savezni poslanik. Bio sam istaknuti anikomunisti~ki disident. godine. Kao najvi{a qudska i dru{tvena delatnost. znamo za to. U svakom qudskom dru{tvu postoji ta borba za vlast. mnogo ranije. ve~eras 64 je na{ gost dr Vojislav [e{eq. Dr [e{eq: Da. To nikada nije i{lo. godine. dr`ave itd. Tako da je i wihovo svrstavawe uz dosmanlijske stranke bilo kontraproduktivno. Ranije savezna vlast je planirala da se do 2011. A ja razmem lo{ socijalni polo`aj prosvetnih radnika. trezvenije da mislim ja se oduvek bavim politikom. dosmanlije su taj rok prolongirali za 5 godina. Dr [e{eq: Hvala vama {to ste me pozvali. {ta vas je motivisalo da i ovoga puta podnesete kandidaturu za predsednika Srbije? Dr [e{eq: Pa ja sam mnogo ranije krenuo u politiku. Jer bi se tu likvidirali svi ve}i iznosi stare devizne {tedwe. E sad bavqewe politikom mo`e biti korisno i {tetno za qusko dru{tvo. 15 o malim platama 5 minuta nas profesor umiruje. voqa za mo} koju je Ni~e tako lepo i pregledno definisao. zavisno od politi~ke orjentacije. generalima a da vam iskreno ka`em svi po{teni qudi u policiji imaju u menep overewa pa mi svremena na verme ovako i dostave neku informaciju koju ne smeju svojim {efovima jer se boje da ne budu likvidirani ukloweni kao nezgodni svedoci. Dr [e{eq: Oni }e morati da budu izmiren kad tad osim kamate. bilo aktivno. i ako pobedim za predsednika Republike onda }u najlak{e uspeti da izdejestvujem raspu{tawe Narodne skup{tine i raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora koji su najva`niji. privredi. Taj zakon je usvojen u leto 2000. avgust 2002. To ni{ta nije u nade`nosti predsednika Republike. do{lo je do promene valsti. \aci sa trga pitaju kako gledate na te`ak materijalni polo`aj prosvetnhi radnika i {trajkove koji su ~as sveli na 30 minuta. qudskog dru{tva. Mi ka`emo da se 15 minuta pri~a o politici.

Ja nikad nijedne lo{e re~i o wemu ne}u izre}i. podr{ku i simpatije u narodu. i najvi{i organ izvr{ne vlasti. Zato su potrebne konsultacije sa {efovima poslani~kih grupa. {kolstvom. turskog. Sad je svima jasno da se Milo{evi}u sudi zbog izmi{qenih krivica na osnovu la`nih dokaza i jo{ la`nijih svedo~ewa. ali ne mo`e to ve~ito da radi. Zbog takvih primera politika mo`e biti ozlogla{ena u narodu. nikad prepirki. Tim povodom potenciran je i sukob u Socijalisti~koj partiji Srbije. Ono {to je zanimqivo za va{u kandidaturu to je da je vas nedavno biv{i predsednik SR Jugoslavije Slobodan Milo{evi} koji se nalazi u Hagu. I narod bi trebao {to ~e{}e da mewa vlast dok ne dobije onakvu kakvu `eli koja odgovara wegovim interesima. I da vam iskreno ka`em meni ne smeta wegova kandidatura. poput Miroquba Labusa. Tad je ideolo{ki. mleta~kog. neizvesnost uvodi u svetu. Predsednik Republike po Ustavu odre|uje mandatara za sastav vlade ali to mora da uradi na osnovu odnosa snaga u Narodnoj skup{tini. Pa se mandat vrati. vekovima i mi danas imamo tu sre}nu okolnost {to je narod gospodar sudbine. ~ini mi se jedan broj predsedni~kih kandidata daje akcenat tim ekonomskim pitawima. Moj predsedni~ki program je zasnovan na nadel`nostima predsednika Republike koje je propisao Ustav. retko se desi da mandatar ne uspe da sastavi vladu. U Hagu se ne sudi Slobodanu Milo{evi}u sudi se Srbiji i celom srpskom narodu. pa predsednik Republike odre|uje novo. a unapred znam da on ne mo`e pro}i u Narodnoj skup{tini. svaki ministar je neprikosnoven u okviru svog resora i odgovara Narodnoj skup{tini. nikad sva|a. da je vas predlo`io da se kandidujete u ime svih patriotskih snaga kako je on rekao.politike kao prakse. ja }u Bjelici ponuditi da bude ~lan mog izbornog {taba. dobre penzije i punu zaposlenost. najavqeno je negde ve} u opticaju figurira negde oko deset kandidata za ove predsedni~ke izbore. odnosno kriza. I ne `elim da sa strane dolivam neku vatru. tako da koliko ~ujemo danas je Mirko Marjanovi} razre{en te funkcije i to isto na predlog Slobodana Milo{evi}a. ~ak mislim da mi je ona mo`da i udvostru~uje broj glasova. Srbi su narod koji su prvi razvili ideologiju sopstvenog nacionalizma jo{ u vreme Svetog Save. Narodna Skup{tina ga mo`e smeniti. jer ja sam ube|en da }e ogrom66 na ve}ina ~lanova simpatizera i glasa~a Socijlisti~ke partije glasati za mene. ja protiv tog ~oveka nemam ni{ta. Politi~ari koji se ne dr`e morala izazivaju odbojnost od politike kao delatnosti uop{te. zato se traga za skup{tinskom ve}inom unapred pa se odre|uje mandatar. Ja smatram da je Bata @ivojinovi} veliki srpski glumac. [to se ti~e isticawa kandidature Velimira Bate @ivojinovi}a. Srbi su izrazito politi~ki narod. austrijskog. To je dovelo do nekih unutra{wih rasprava u Socijalisti~koj partiji u koje ja ne `elim da se me{am. I svaki iskreni srpski patriota. Da se Ko{tunica nije kandidovao ja sam ube|en da bih pobedio ve} u prvom krugu. nije on {ef vlade. ja }u s wim korektno sar|ivati u ovoj predizbronoj kampawi. Ustav nigde predsedniku Republike nije dao da se bavi ekonomijom. Slobodan Milo{evi} je podr`ao moju kandidaturu i pozvao sve patriotske partije i pojedince da stanu iza te moje kandidature. dva. Sva vlast je koncentrisana u Vladi. ako jedan. da li to mo`e da vam {teti ili mo`e da vam koristi? Dr [e{eq: Ne mo`e nikako da mi {teti. Voditeq: Da se vratimo neposredno predsedni~kim izborima. svaki iskreni Srbin s pa`wom prati Milo{evi}evo su|ewe i navija za Slobodana Milo{evi}a. moja je kandidatura je bila overena kad je stiglo Milo{evi}evo pismo. Nikad me|u nama nije bilo sporewa. jer mislim da kao ~oveku u koga Milo{evi} ima poverewe mo`e doprineti mojoj izbornoj borbi. O~igledno je vlast koja je izabrana dvehiqadite izneverila nadawa i o~ekivawa naroda. Sad prema wemu velike simpatije ose}aju i oni koji nikad nisu glasali za wega. Predsednik Republike ima iskqu~ivo politi~ko pravne nadle`nosti. Danas politika odlu~uje o na{im sudbinama kao {to je odlu~ivala u svim prethodnim decenijama. mo`e mnogo da mi koristi. ^ak i u vreme kad smo mi radikali bili u velikim sukobima sa socijalistima ja sam sa Batom @ivojinovi}em imao izuzetno dobre odnose. ali predsednik Republike ne mo`e vladi da nare|uje. predsednik Republike je simboli~no {ef dr`ave. Ko{tunica izvesnu. ne mogu ja izmisliti nekog mandatara sa ulice. socijalnom politikom. zdravstvom. Ekonomija nema nikakve veze sa nadle`nostima predsednika Republike i ~im vi ~ujete nekoga da obe}ava u ekonomskom ili socijalnom pogledu neke zna~ajne stvari budite sigurni da imate pred sobom hoh{taplera. Sve simpatije srpskog naorda su na strani Slobodana Milo{evi}a. Ja sam se kandidovao ranije. ma|arskog itd. ali ja sam ube|en da }u i Ko{tunicu pobediti po{to se on lo{e pokazao na funkciji saveznog predsednika i nema nikakvog razloga da mu Srbija poveri ovaj mandat dok jo{ onaj nije istekao. tri puta ako se ne uspe onda se raspisuju novi izbori. Milo{evi} je danas odredio da ga zamewuje Bogoqub Bjelica. predsednik Republike ne mo`e smeniti u redovnim okolnostima ni vladu ni pojedinog ministra. Voditeq: Da se vratimo predsedni~kim izborima. Toga nema u nadle`nostima predsednika Republike. Voditeq: Gospodine [e{eq koji su glavni elementi va{eg programa? Da samo podsetimo gledaoce. teolo{ki. i ta Milo{evi}eva podr{ka meni je dragocena. i oni iz protivni~kih stranaka. Dr [e{eq: Imali ste takvo pitawe da je morao op{iran odgovar da se da. jedan od najve}ih `ivih. Slobodan Milo{evi} je svojom uspe{nom odbranom pred Ha{kim tribunalom povratio ogromno poverewe. uglavnom zna da }e mandatar dobiti ve}inu. Pa se unapred zna. Ja znam da je Socijalisti~ka partija pod velikim pritiskom dosmanlijskog re`ima. [ta su to nadle`nosti predsednika republike ja }u vam ih pobrojati i re}i }u vam {ta }u u okviru koje uraditi. i koristi mi. da \in|i} poku{ava da je dovede svoju kontrolu. u korektnim smo odnosima ve} jedanaest godina koliko se poznajemo. filozofski uobli~ena ideologija srpskog nacionalizma. da bih imao sam mnogo vi{e glasova nego svi ostali kandidati zajedno. kulturom itd. On stalno obe}ava dobre plate. [ta za vas li~no zna~i predlog Slobodana Milo{evi}a. da su u tu partiju uba~eni qudi Jovice Stani{i}a poput Milorada Vu~eli}a i Aleksandra Vulina da obave taj prqavi posao. odnosno da ka`em to da su ovi izbori za razliku od ranijih odvijaju u malo druga~ijoj atmosferi. da nala`e. mada je bilo i takvih slu~ajeva u demokratskim sistemima. I zbog toga mi je wegova podr{ka veoma va`na. Promenio se odnos snaga u javnom mnewu. kao delatnosti. {to narod odlu~uje ko }e upravqati dr`avom. I to je Srbe o~uvalo kroz vekove ropstva. Dr [e{eq: To su predsedni~ki kandidati koji su navikli da la`u narod. ali predsednik Republike ne sme 67 . formirali su eksperiment koji to treba da poka`e u kom se to omeru desilo.

Uglavnom bih davao pomilovawa za one koji su osu|eni prvi put i za bla`a krivi~na dela. To je oblik kontrole zakonodavne vlasti. S te funkcije ja bih bio stalni kriti~ar vlade zbog ekonomske politike. pa to nije mogu}e. kod mene nema nikakvih stvari koje ne zaslu`uju veliki intelektualni napor. ja bih to ~e{}e radio. To je du`nost Ustavnog suda. temeqito priprema za svaki parlamentarni nastup. Zatim Skup{tina je donosila mnogo protivustavnih zakona. prosveti. kao {to je otmica dece. sazivao je pojedine ministre. Voditeq: U okviru ovih predsedni~kih ovla{}ewa definisanih Ustavom Republike Srbije koje ste vi objasnili i ispri~ali. Pogotovo kad je Ko{tunica bio nosilac cele liste DOS-a. tri puta su mewane poslovni~ke odredbe uvek su sve restriktivnije uvo|ene. Pa bi svaki ministar strepeo od su~eqevawa samnom. je li mogu}e je s te predsedni~ke funkcije? Dr [e{eq: Nije mogu}e s te predsedni~ke funkcije. ja }u mu odmah staviti do znawa. zdravstvene politike. Ja bih tu funkciju ~lana Vrhovnog saveta odbrane iskoristio da za{titim na{e oficire. Milutinovi} koliko znam to nikad nije radio. pred televizijskim kamerama. na~ela podele vlasti bez koga nema demokratije. drugim ukazom raspu{tam Narodnu skup{tinu zakazujem izbore.. ukinut je i kvorum. [to se ti~e sporazuma sa NATO paktom o miru. 68 Koji su to argumenti? Iz Narodne skup{tine je izba~ena cela poslani~ka grupa Demokratske stranke Srbije. vi se nalazite na funciji predsednika Srpske radikalne stranke. gde su Amerikanci slali ^ehe. Zbog toga bi se svaki ministar bojao su~eqavawa samnom pred javno{}u jer zna da bih mu uvek na{ao slabe ta~ke. mi jo{ nemamo zakon o odlikovawu. recimo u decembru mesecu i odmah se sve mo`e vratiti u redovno stawe. koje Amerikanci i NATO pakt `ele da odstrane iz na{e vojske. pazite nije mogu}e naprimer kad je re~ o ekonomiji o socijalnoj politici. zbog socijalne politike.da zaobilazi voqu paralementarne ve}ine. Dakle. Voditeq: A to je? Dr [e{eq: To je u~estvovati u tim mirovnim aktivnostima. Ako me odbije ja }u se obratiti Ustavnom sudu. Da bi se drugi delovi programa reolizovali mi treba da idemo na parlamentarne izbore da osvojimo parlamentarnu ve}inu formiramo novu vladu. prosvetne politike. kulturi itd. i onda bi posle toga mogao da proglasim vanredno stawe na pet minuta. predsednika Vlade itd. Znate ja garantujem jo{ intenzivniju borbu protiv mafije sa te predsedni~ke funkcije. predsednik Republike ima pravo da zahteva od cele vlade ili pojedinih ministara da se izjasne o odre|enim pitawima iz domena svoje nadle`nosti. po{to je Labus \in|i}ev potpredsednik iz Demokratske stranke. predsednik Republike predla`e sudije Ustavnog suda. svirepa ubistva itd. I predsednik Republike mo`e da raspusti Narodnu skup{tinu na obrazlo`en predlog vlade. demokratskog parlamentarizma. dakle za one najgnusnije zlo~ine nikad ne bih dao pomilovawe kao {to je silovwe. Oteto je i nekoliko poslani~kih mandata Socijalisti~koj partiji i to ova Ivkovi}eva grupa koja je potpuno pod \in|i}evom kontrolom. Mo`da negde postoji ali se dobro krije. ja vam to garantujem jer ja sam ~ovek koji se ozbiqno. da se ponovo glasa. Tu vidim najzna~ajniji segment svoje ustavne nadle`nosti. borbe protiv kriminala. za svaki politi~ki nastup. mora prethodno da dobije saglasnost parlamentarne ve}ine. Na primer u Avganistanu. Oni po zakonu moraju da postupe i moraju vratiti te mandate. Dakle to je kompletan moj predsedni~ki program. Zatim. Presednik Republike daje odlikovawa. a ja bih to vrlo ~esto radio i temeqito bih obrazlagao za{to neki zakon nije dobar. To je Milo{evi} radio. kolektivnog vrhovnog komandanta kako se to sad predvi|a. dakle. paralement bira. ali nikad ne bih dozvolio da se na{a vojska koristi za prqave poslove {irom sveta. podoficire. Strate{ki ciq moje pobede na predsedni~kim izborima je ru{ewe \in|i}eve vlade. itd. Ja bih to veoma ~esto radio i to pred novinarima. on je zbog toga idealan predsednik Zoranu \in|i}u jer se ne me{a u svoj posao kao {to se ni Labus ne bi me{ao. podneo bih izve{taj pa da Skup{tina oceni da li sam imao razloga da to uradim ili ne. Predsednik Republike mo`e svaki zakon koji se izglasa u Narodnoj skup{tini da vrati na ponovno glasawe ako smatra da nije dobar. ja to ne bih dozvolio. Daqe. ja ne bih bio protiv prikqu~ewa tom partnerestvu za mir pod uslovima pod kojima je naprimer Rusija pristupila. ali tu mu je potrebna saglasnost parlamenta. dakle. nikad otvorenija mafija nije upravqala koliko danas. Izba~ena je cela Socijaldemokratija Vuka Obradovi}a iako je Vrhovni sud dosudio da je on zakonski zastupnik te stranke. Koliko je mogu}e u okviru ustavnih mogu}nosti realizovati neke programske postavke va{e stranke na osnovu kojih o~ekujete podr{ku bira~a. ^im bih polo`io zakletvu ja bih pozvao Zorana \in|i}a izneo mu argumente da Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna. Ja bih pred novim sazivom narodne skup{tine odgovarao za taj postupak. o zdravstvu. oni bi ostali u na{oj vojsci. sve su to veoma jaki argumenti da se raspusti Narodna skup{tina i da se ide na vanredne izbore. Milo{evi} je to uradio samo jednom. novi parlamentarni izbori. Ali je mogu}e onaj deo na{eg programa koji se ti~e ja~awa pravne dr`ave vladavine prava. Predsednik Republike je po Ustavu ~lan Vrhovnog saveta odbrane. nama treba jaka armija. ja se za svako pitawe temeqito spremam i zato mogu konsekventno da u~estvujem u svakoj raspravi. o sigurnosti. imali smo neustavno stawe. i profesionalne vojnike sa ratnim iskustvom. mirnom re{avawu sporova itd. Da li u ovoj zemqi postoji drugi ~ovek osim mene koji je spreman otvoreno hrabro da se suo~i s mafijom i da poimeni~no proziva glavne mafija{e ubice itd. Mo`da }e se \in|i} ne}kati. Dakle. 69 . konsultuvawe stru~ne literature. daje pomilovawe ja bih tu bio restriktivan. postoji druga solucija. Tra`io da se ponovo raspravqa. izbacuju se sa sednica. poslanicima se onemogu}ava rasprava. na{a vojska na na{im granicama. dakle to su fundamentalna dr`avna pitawa za koja je nadle`an predsednik Republike. ja bih to veoma ~esto radio. I on je jedan od ~uvara ustavnosti i zakonitosti. ali je to radio u zatvorenom krugu. Vi znate na{om dr`avom upravqa mafija. da mi se Ustavni sud izjasni po svakoj od ovih ta~aka da li je Narodna skup{tina legalna ili legitimna. On je jedan od garanata ostvarewa principa podele i nezavisnosti tri grane vlasti. to je po zakonu i Ustavu nemogu}e. nov~ano se ka`wavaju. Ivkovi} je ucewen zbog neke stambene afere i \in|i}u sad koristi za razbijawe Socijalisti~ke partije. mi godinu i po dana nismo imali Ustavni sud. A te slabe ta~ke bi morao da obja{wava. jednim ukazom progala{avam vanredno stawe. konsultovawe eksperata itd. Milutinovi} nije nikada. Poqake i druge evropqane oni su tamo obavqali prqavi okupatorski policijski posao ja to ne bih prihvatao. ustavnosti i zakonitosti.

Voditeq: . Labus se i kandiduje za Milana Milutinovi}a da bi ta funkcija predsednika Republike bila neutralisana i kako bi \in|i}eva vlada mogla i daqe da provodi svoju samovoqu.. 70 [ta je problem sa Vojislavom Ko{tunicom. On je li~ni \in|i}ev kandidat. Zamislite sad {est Nenada ^anaka na ~elu tih {est regiona.nismo ni{ta razmenili. svoje sudstvo.. uop{te mi nisu problemati~ni. Italiji. proeropskog karaktera itd. ~esto se navodi to da se vi zala`ete za ovaj koncept koji nije realno politi~ki. dugo izme|u nas nema nikakvih politi~kih sukoba. Tu je on u pravu.. svoju policiju. protiv Vojislava Ko{tunice. Ga{o Kne`evi}. on je priznao u ime na{e zemqe stare dubiozne i nebulozne dugove i kamate na te dugove koje nismo morali da priznamo. oni su izrazito proevropskog karaktera. I danas ka`e da }e regionalizovati Srbiju. U ~emu je problem? Mo`da li~ne prirode izme|u wega i \in|i}a mene to ne interesuje. A {to je ponovo bio u koaliciji s wima na decembarskim parlamentarnim izborim. ali takvom ~oveku nije mesto u politici.? Dr [e{eq: I Srpskog pokreta obnove. U ovom je tome u~estvovao Ko{tunica. A ja mogu da shvatim hajde. pa i ratovi su mogu}i izme|u tih regiona. prema tome ni{ta se ne bi osetilo na toj funciji nikakva promena u odnosu na Milana Milutinovi}a.. Voditeq: Kad je re~ o kriti~arima Srpske radikalne stranke i programskim opredeqewima va{e stranke. Sad }u i ovu stranku Srpskog jedinstva tako|e delimi~no. @arko Kora}.Voditeq: Da li mo`ete ra~unati i na mogu}nost nekih koalicija do izbora.. on je ganster a ja nikad nisam bio ni ganster ni kriminalac ni mafij{a.. navedite samo dvojicu za sada? Dr [e{eq: Svi su oni za mene ozbiqni. @ena mu pi{e Ustav po kome se Srbija deli na {est regiona. Vi znate on je Arkanov general. za sebe je rekao neki dan. Voditeq: . verovatno su i svesni da nemaju {ansi da pobede ali im je to na~in da malo svoju stranku podignu verovatno. On je dobio ogromnu proviziju u svoje yepove potpisuju}i tako nepovoqne ugovore. protiv je Milo{evi}a pa je krenuo na izbore sa ciqem da se sru{i Milo{evi} to su septembarski izbori. ve~ito su se dru`ili sa Interpolom. Holandiji. prihvataju}i da na{a zemqa bude primqena kao novoformirna dr`ava u Ujediwene nacije. koje smo u najmawu ruku mogli prebiti sa pitawem ratne od{tete.vi ste razmenili nekoliko. tu nije bilo nikakvih iluzija. Gde su te pare? Oti{le su na servisirawe starih kamata. stranke gangstera. svoju Skup{tinu. podr`ali me i nekoliko mawih partija.tu sad na kandidaturu mislite? Dr [e{eq: Molim? Voditeq: Prihvataju}i kandidaturu za predsednika Jugoslavije mislite da je zbog toga pogre{io? Dr [e{eq: Nije problem {to je on prihvatio kandidaturu. svoju vladu. Sva moja kriti~ka istupawa bi}e koncentrisana protiv Miroquba Labusa kao \in|i}evog li~nog kandidata. i za Zakone o retroaktivnoj naplati poreza i za Zakon o radu koji je potpuno obespravio radni~ku klasu i za Zakon o penzijama koji je ukinuo uskla|ivawe penzija prema prose~nim platama nego uveo neku drugu nebulozu gde su penzije ve} nominalno mawe za dvanaest procenata. on vodi izdajni~ku politiku. Mi pretpostavqamo da }emo sa Dra{kovi}em. Francuskoj. Dr [e{eq: .. to je najve}a glupost... itd. pogotovo imaju}i na umu odnose u me|unarodnoj zajednici.ali nismo ni{ta razmenili. Mla|en Dinki}. Aposlutno me to ne interesuje. pogazio i Savezni ustav na koji se zakleo. Drugo Ko{tunicina stranka je glasala za sve \in|i}eve protivustavne zakone. na stranu to {to im je kupovna mo} mnogo vi{e pala. On je Arkanov gneral i to vam je dovoqno. nego je problem {to je prihvatio da ide na ~elu dosmanlijske liste. on apsolutno nije patriota. ali se podrazumeva da ve} postoji u praksi neka koalicija. a usput i ovog gansterskog kandidata Borislava Pelevi}a koga je \in|i} li~no instruisao da se pojavi na ovim izborima kako bi malo zamutio tu atmosferu i poku{ao jedan ili dva procenta patriotskih glasova da odvoji to je wegova jedina funkcija. Voditeq: Nekoliko izjava.. ve} dugo.. [ta tu onda ima vi{e? Je li on ima neki dobar rezultat na funkciji saveznog predsednika. Velimirom Ili}em posti}i sporazum o kontroli na bira~kim mestima. Voditeq: Kad je re~ o ostalim kandidatima za predsedni~ko mesto. On je jedan od tvoraca \in|i}eve ekonomske politike. svako }e od wih imati izvestan broj glasova. ja s wim nemam ni{ta da razmewujem. da li vidite da neko ima ozbiqnost. Nove Srbije Velimira Ili}a. Bo`idar \eli}. Nije nemogu}e za drugi krug ako bude drugog kruga da me podr`i jo{ nekoliko partija koje sad imaju predsedni~kog kandidata. Mi smo protiv toga da se Srbija regionalizuje. promene Ustavnog sistema. to je ta~no. i eventualno ukoliko pro|ete u drugi krug izbora? Dr [e{eq: Pa tu nema nekih formalnih koalicija. i on pored Dinki}a stoji iza likvidirawa onih na{ih najve}ih banaka iza ~itavog niza drugih pogre{nih i proma{enih kriminalnih poteza. da su povezani sa mafijom... Zato ne damo Ko{tunici da upropasti Srbiju kako je upropastio Saveznu Republiku Jugoslaviju. to je wemu bilo poznato. [ta su moje zamerke glavnim protivkandidatima? Prvo Miroqub Labus je obnovio srpskom narodu du`ni~ko ropstvo.. nemamo mi {ta da razmewujemo. Oni su svuda po Evropi pqa~kali i palili. Ja sam jednom Arkana svojevremeno eliminisao iz politi~kog `ivota iako li~no protiv wega nisam imao ni{ta. zajedno sa Labusom i Goranom Svilanovi}em odrekao se na{ih interesa u pogledu sukcesije. Dr [e{eq: . Da su pla}enici stranih obave{tajnih slu`bi. nema nikakve potrebe. on je znao kakvi su to qudi. Mi ve} imamo jedan pre}utan sporazum o nenapadawu. Nema~koj. Znao je Ko{tunica da je ve} vi{e od jedne decenije Zoran \in|i} najbli`i prijateq Jovice Stani{i}a i Stanka Suboti}a Caneta @abca. On se hvali kako smo ve} dobili milijardu i dvesta milona dolara novih kredita i donacija. Ko{tunica je glavni krivac {to su na vlast do{li \in|i}. Miroqub Labus.. Koliko je to ta~no i {ta ka`ete na te primedbe? 71 . Podr`ao me Slobodan Milo{evi}. kriminalnu politiku. Svaki region svoju vojsku. upustio se u protivustavnu rabotu. Goran Svilanovi}... on je neki dan rekao da je wegova stranka okrenuta prema Evropi. Jo`ef Kasa. podr`a}e me ve}ina socijalista. Voditeq: Izme|u Srpske radikalne stranke i. [vedskoj. da su izdajnici srpskih nacionalnih interesa. Vladan Bati}. rasturio zajedni~ku dr`avu. on se ogre{io o Savezni ustav odri~u}i se kontinuiteta Savezne Republike Jugoslavije.. ~uli ste sad za ovu aferu sa Ga{om Kne`evi}em i ovim. ali sramota je za Srbiju da takav ~ovek uop{te ostane u politi~kom `ivotu.

izdajnike oni ne cene. da nezavisnog parlamenta postavqa i smewuje ministre. zastavu i himnu. nijednu. Jer Ustav ka`e iskqu~ivo u dr`avnim. [ta sad ne vaqa da Ko{tunica? [ta ne vaqa u Ustavu Srbije? Evo ja }u vam re}i. nezavisne medije. na pokrajinskim. onda je narodu jasno da to ne treba vi{e nikad ni o~ekivati. imam svoju ideologiju imam svoj politi~ki stav. potkupqivali su dosovske partije. da mo`e da potpisuje me|unarodne ugovore. Ne}e se obradovati Amerikanci. ali garantovan. Setite se generala Norijege. I oni to najvi{e po{tuju. to vam garantujem. jer nisam ni~ija sluga. moderan pravni poredak. Neki ka`u. i borim se za interese svog naroda. To su moje primedbe na sada{wi Ustav Srbije i zbog tih primedbi ne treba da se donosi nov Ustav nego ovaj promeniti u tri ta~ke. osim sluga srpskog naroda. da se odmah osetno popravi finansijsko stawe u narodu. kad je izdala Karayi}a i srpski narod. obradova}e se svi srpski prijateqi. kancelarski sistem daje predsedniku vlade. provela godinu. Nema tog stranog eksperta koji }e vam re}i da je legalno ovo {to se zbiva u na{oj Narodnoj skup{tini. Boqe im je dati sto miliona dolara da potkupe izdajnike da promene vlast. Po Ko{tunici ne vaqa samo to {to je te Ustave donosio Milo{evi} ili {to je u~estvovao u dono{ewu. to je sad dr`avna televizija izbacila ta su~eqavawa predsedni~kih kandidata. I to pred slede}e parlamentarne izbore. Srbija ne}e regionalizaciju. Zato {to sam dosledan. nema nijednog. siguran. kad je trebao Amerikancima protiv Milo{evi}a slavili su ga i veli~ali kao demokratu. [ta je to {to ne vaqa u sada{wim Ustavima? Za{to vi pristupate promeni Ustava jo{ niste definisali {ta ne vaqa u postoje}em Ustavu. Ali iskoriste ih kad god mogu. [ta tu nije realno? [ta bi tu remetilo odnose u me|unarodnoj zajednici? Striktno po{tovawe Ustava i zakona. I treba ukinuti monopol dr`ave u raspolagawu gradskim-gra|evinskim zemqi{tem. Dakle. Dakle. DOS je ostavqen na cedilu jer Amerikanci rezonuju. takozvane nezavisne sindikate itd. Voditeq: Kad je re~ o dr`avnoj zajednici Srbije i Crne Gore. radikali i ostali patrioti }e trijumfovati na parlamentarnim. to smo uvek ranije imali. a mene cene najvi{e. ulo`ili su oni sami sto miliona dolara u pobedu DOS-a. Oni su svoj ciq postigli. [e{eq pobedio na predsedni~kim izborima. a on bi ga samo mewao. Ustavnoj poveqi koja se priprema. Sve je tu ~isto do kraja. i{lo se u pravcu ja~awa kohezije dr`ave. dizali u zvezde itd. i ne mo`e ga predsednik vlade smeniti bez odluke parlamenta. Uveli smo neposredne izbore poslanika u Ve}a Republika. Mi smo uveli ~isti parlamentarizam. jer je nedemokratski. Iskqu~iva nadle`nost Savezne vlade je spoqna politika u diplomatiji. 73 . On ho}e regionalizaciju. Ko{tunica neprekidno govori o promenama Ustava i saveznog i republi~kog. a {ta sa spoqnom politikom? Spoqna politika nije nadle`nost republi~kog predsednika. to je demokratska tekovina sada. dok je bio koristan Amerikacima svi ga slavili. principijelan. be`e i on Labusa. Ove ulizice. potpuno izba~ena. a i na zapadu. nepotkupqiv. Ko{tunica nijednom nije rekao {ta je to {to ne vaqa u Republi~kom ustavu Srbije. a oni gledaju iz sve snage raznim propagandnim sredstvima nego posle da ula`u milijarde. kad im nije trebao eno ga u ameri~kom zatvoru. da svaki ministar odgovara parlamentu. poltrone oni koriste kao toalet papir upotrebi i baci. ali je na{ bio ciq da bar po tom pitawu Srbija i Crna Gora budu jedinstvena izborna jedinica. Tu republi~ki predsednik mo`e da ima neke kontakte. vladavina prava. Prema tome oni ne cene ulizice. dve u ha{kom zatvoru sad je vratili u Beograd da umre. kad je slu`ila Amerkancima protiv Republike srpske. e ne}e regionalizaciju.evo vidite ima investicija. [ta se desilo sa Biqanom Plav{i}. Mi nemamo nijednu zna~ajniju investiciju u Srbiji. To je politi~ka teorija odavno dokazala. Drugo oni su obe}avali ogromnu nov~anu pomo} i DOS je izjavqivao u predizbornoj kampawi dvehiqadite godine ~im se promeni vlast u Beogradu dolazi {est milijardi dolara bezpovratne pomo}i i nema ni{ta od toga. poltrone. Dvehiqadite godine mi smo definisali {ta ne vaqa u Saveznom ustavu i to smo promenili. jer to je dr`avna svojina. Kad im vi{e nije trebala pred Ha{ki tribunal. I uveli smo neposredne izbore za predsednika Republike. demokratska podela vlasti. To je spor izlazak iz krize. Moramo se vratiti staroj radikalskoj politici Nikole Pa{i}a oslawawem na sopstvene snage. to je prikriveni oblik dr`avne svojine. Neki ka`u i to je mnogo ~e{}a primedba iz dosmanlijskih krugova kako }e regaovati svet na moju pobedu? Obradova}e se dve tre}ine sveta. demokratskije je kad parlament bira predsednika. ni{ta nije precizirano. sad tra`e varijantu da ga {to pre skinu sa vlasti. ili zato {to ona ima odre|ene slabosti? Treba prvo definisati {ta ne vaqa. ukinuli smo kancelarski sistem. Mo`emo sada raspravqati da li je to demokratski ili nije. jednostavno ne}e. treba omogu}iti da je gradsko-gra|evisko zemqi{te bude u privatnoj svojini. nigde na svetu ne postoji dru{tvena svojina.Dr [e{eq: Evo ja sam vam izlo`io moj predsedni~ki koncept. na loklanim. takozvane nezavisne medije. To su bile ustavne izmene. jer }e druga~ije rezonovati. nego saveznog i Savezne vlade. Ako ikad ima mogu}nosti da po~nu da ozbiqno ula`u to }e biti posle moje predsedni~ke pobede. Sre|ivawa stawa u Narodnoj skup{tini koja sad nije ni legalna ni legitimna. da je sad na{a Narodna skup{tina legalna i legitimna. ne}e se obradovati NATO pakt. ali da ga samo neko zapita tamo. Je li tako? Ni{ta demokratskije nije moglo biti. i na istoku i na jugu. veli~ali su je kao demokratu. Treba ukinuti odrednicu dru{tvene svojine. i oni ne misle da ula`u. nikada. Treba precizirati grb. dakle tu nema nikakvih naro~itih nadle`nosti. to se mo`e promeniti sa tri amandmana. ne mogu me ni~im uceniti. ja nisam u prilici jer on be`i od direktnih televizijskih duela kao od kuge. ako to ne urade. Vidite {ta se de{ava sa Milom \ukanovi}em. on je apsolutni gospodar vlade. takozvane nevladine organizacije. ne}e se obradovati ni Evropska unija. me|utim od svih srpskih politi~ara i Amerikanci i Evropska unija i NATO pakt najvi{e cene mene. Je li to argument? Ho}emo li sutra da obaramo Ko{tunicinu Ustavnu povequ samo zato {to su je donosili on i Solana. Srbija ne}e da Ko{tunicina `ena pi{e novi Ustav. vi{epartijski sistem. Po ovoj novoj Ustavnoj poveqi se to predvi|a. kako vi vidite re{ewa kqu~nih dr`avnih stvari te poveqe? Dr [e{eq: Ta re{ewa su veoma lo{a. vi{e neobaveznog karaktera. Taj sistem ne vaqa. da bi se to bar malo ubla`i72 lo treba pomo}i ove koji su prozapadne orjentacije i \in|i}a i @arka Kora}a i Ko{tunicu i Labusa i sve ostale ako ikada do|e do investicija do}i }e tad pa da oni mogu da ka`u .

onaj ko je radio na va{em mestu koliko je imao? Voditeq: Ne znam. to je stvar bosanskih muslimana da li je ta varijanta wima prihvatqiva.. Dr [e{eq: Niste radili... ali }emo ~ekati. kolika vam je plata bila dvehiqadite? Voditeq: Nisam radio. Dakle. ali cena struje je {est puta ve}a. bilo kao nezavisne dr`ave.. hrana sve ostalo? Voditeq: Dobro ali statistika pokazuje. [ta imate sad od tog ~vrstog dinara? Voditeq: Ja znam neke primere koji nisu ba{. Dr [e{eq: I koliko pla}ate centralno grejawe mese~no? Voditeq: Pa negde oko petsto dinara. i cena svih `ivotnih namirnica najmawe ~etiri do pet puta ve}a. tako. mi `elimo prijateqske odnose sa Makedonijom. pet hiqada. treba sami da razmisle. Voditeq: ^uli smo va{e o{tre kritike upu}ene na ra~un nekih re{ewa i uop{te aktuelne vlasti. Dr [e{eq: . Kupovna mo} vam je danas mnogo mawa. koliko imate platu evo ako nije tajna da ka`ete. Dr [e{eq: Na {ta se grejete? Voditeq: Centralno grejawe.. Voditeq: Kako zami{qate spoqnu politiku. pogledajte na Novom Beogradu. ne da idu pod {iptarsku vlast. odnosno kako vidite odnose sa zemqama u okru`ewu. pod \in|i}em. danas ne mo`ete za ~etiristo maraka. Kako vi od va{e plate 75 . Dr [e{eq: Pustite vi republi~ki prosek. tu eventualno mislim na zemqe biv{e Republike SFRJ? Dr [e{eq: Mi `elimo prijateqske odnose. mi `elimo {to bli`e odnose sa Republikom Srpskom i u perspektivi prikqu~ewe Republike Srpske. kad je struja {est puta skupqa. Kupovna mo} je mnogo mawa. Dr [e{eq: .. osamsto dinara. tome je nepodno{qivo. da to povratimo. Ja bih zato insistirao na dve stvari. ali bismo prihvatili prikqu~ewe cele Bosne i Hercegovine kao ravnopravne federalne jedinice u federaciju sa Srbijom i Crnom Gorom i eventualno Makedonijom i u perspektivi Republikom Srpskom. Koliko vam do|e zimi struja? Voditeq: Pa nisam se grejao na struju? Dr [e{eq: Koliko vam onda do|e Voditeq: Do|e negde oko sedamsto. I da se pomogne izbeglim Srbima koji `ele da se vrate u te srpske enklave. [to ste mogli za sto maraka da kupite dvehiqadite godine. deset. u op{tinama oko Gwilana i selima itd. Oni su prokockali tu {ansu. ali to je pitawe koje se ti~e budu}ih saveznih izbora. E sad. I to je sigurno i bio bi zlo~in bilo kog Srbina tamo vra}ati. petnaest. kako vidite re{ewe u okviru. ne{to se jo{ mo`e popraviti. I s druge strane ja garantujem da }u spre~iti da bilo ko u ime Srbije potpi{e otcepqewe Kosova u bilo kom vidu.{ta je uradila monetarna politika? Voditeq: Stabilna valuta. jer pod {iptarskom vla{}u Srbima je nepodno{qivo. prvo da Vlada Srbije {to vi{e poma`e kosovskim Srbima kako bi se oni odr`ali u ovim preostalim srpskim enklavama. i koliko vam zimi do|e ra~un za struju? Voditeq: Da vam ka`em to je osamdeset posto republi~kog proseka. Dr [e{eq: U nekim gradovima ode i mnogo vi{e. dvadset mo`da trideset godina da se promeni odnos snaga me|u velikim silama. hiqadu trista i komunalije? Dvehiqade dinara vam ode samo na te najnu`nije potrebe.. Naravno nemamo mogu}nosti da to spre~i. Dr [e{eq: Deset hiqada. znate li vi ne{to. izigrali su ih Amerikanci ostavili ih na cedilu. Gde im je struja u potro{a~koj korpi? [ta vi mo`ete da kupite. vi{e od toga predsednik ne mo`e. onaj princip za koji smo se mi zalagali devedesete i devedeset prve kad je do{lo do sepratisti~kih te`wi Slovenaca i Hrvata svi Srbi u jednoj dr`avi tad je zna~ilo i svi Muslimani u jednoj dr`avi jer su Muslimani `iveli samo tamo gde `ive pravoslavni Srbi.Voditeq: Kad je re~ statusa Kosova i Metohije. Zna~i va{a plata je sad dva i po puta ve}a nego {to je bila pre dve godine.. da li za ovih od pre dve godine od kako su snage DOSa preuzele vlast i odgovornost bi izdvojili ne{to kao {to je dobro ura|eno? Dr [e{eq: Ni{ta. 74 Dr [e{eq: Kakvu vi korist imate od te stabilne valute? Po koju cenu smo dobili tu stabilnu valutu? Pod dosmanlijskom vla{}u. Danas je beda mnogo ve}a nego {to je bila pre dve godine. Ko se greje na struju taj je gotov. [to se ti~e Hrvata ja sam protiv normalizacije odnosa sa Hrvatskom dok traje okupacija Republike Srpske Krajine.. bilo kao posebne federalne jedince {to je primarni ameri~ki plan. mi srpski radikali. Labusem i Dinki}em i Nema~ka marka je devalvirala. To bi bila moja uloga na prdsedni~koj funkciji po pitawu Kosova. na Severu Kosova.. Dr [e{eq: . Ja nikad ne}u priznati okupaciju Republike Srpske Krajine kao trajno stawe.. pogledajte u drugim gradovima.na va{em mestu je imao ~etiri. oni sad trba da sagledaju svoju poziciju. Gra~inice.. ode i mnogo vi{e. i to ose}aju svi gra|ani ove zemqe.ma pustite vi te statistike. oko [trpca. Voditeq: U [apcu ne. nego na srpsku {tetu. ‘ajde ka`ite mi ne{to? Voditeq: Pa recimo monetarna politika.. Za deset hiqada dinara do|e vam struja oko tri hiqade dinara. Gora`devca. jer je takav odnos snaga me|u velikim silama. pogledajte {ta ste za svoju platu mogli da kupite dvehiqadite. statistika mo`e biti sredstvo istine i kraqica la`i. izigrali su ih Hrvati. obra~unajte koliko su cene tekstila obu}e itd. {ta mo`ete danas? Oni su izmenili potro{a~ku korpu.to je va`no za onoga ko kupuje devize. imate tu situaciju petina plate vam je ve} oti{la.. kako vidite eventualne va{e aktivnosti kao ~oveka koji mo`e da bude izabran na tu funkciju u okviru ustavnih ovla{}ewa? Dr [e{eq: Mi tu ne mo`emo da imamo brzo re{ewe. kad bi se sad definitivno re{avalo to pitawe sigurno ne bi bilo u srpsku korist. ali Hravati treba da znaju da je to pitawe otvoreno i da se ne mo`e ovako okupacijom re{iti i progonom Srba. Dr [e{eq: To je hiqadu dvesta... obra~unajte sad koliko vam treba za najnu`niju hranu. Dr [e{eq: Mo`da je imao ~etiri hiqade je li tako ili pet? Voditeq: Qudi su imali recimo negde oko. Kakva vam korist {to je ta valuta stabilna. ja mogu vama re}i kolika je moja? Voditeq: Re}i }u vam negde oko deset hiqada. Velike Fo~e. Dr [e{eq: .

evo ne mogu da se zakunem da je na svetu. Voditeq: Gospodine [e{eq. potpu77 . Veoma malo. Prema tome to {to ve{ta~ki imaju ~vrst kurs dinara. raznih prehrambenih namer76 nica pa sra~unajte. tri milajarde bilo ovog novca iz ilegalnih tokova kriminalno ste~enog pa je to kao svojevrsno prawe obavqeno. Nigde ja ne znam jo{ da su oni temeqito radili te remonte.. mnogo gore. nemate argument nijedan da je sad bilo {ta boqe. {eset milijardi maraka iz narodnih slamarica. Najskupqa struja u Evropi je kod nas. Voditeq: Da ne ulazim u polemiku sa vama. sad su Nema~ke cene mnogo ni`e od na{ih. Koji radnik Zorke mo`e sad za svoju platu da vi{e roba plati. [to se ti~e struje {est puta je razlika. Dvehiqadite godine kod nas se mnogo vi{e za sto maraka moglo kupiti nego u Nema~koj. sad je ekonomija mnogo lo{ija? Voditeq: Mora da se oslobodi balasta koji ima? Dr [e{eq: Ma kog balasta? Pa ne mogu radnici biti balast. Dr [e{eq: Nemojte pa slu{aju vas radnici Zorke. dajte mi jedan primer? Voditeq: Evo dao sam. Ali pet. A dr`ava mu vrlo kratko vreme daje pare kad je na ulici i {ta posle? I dra`ava je i{la za tim da ukine takozvanu sivu ekonomiju. jer to }e policija i sudstvo da istra`i. samo je na~in da se isisaju devize iz naroda. posebno u [apcu koji su imali. Zabranili su gradwu. za pedeset miliona kilovata mawe. Nema tu nikakvih tajni. i poporavqani koliko se moglo. Dr [e{eq: Svi pogoni rade. ne mogu na{i gra|ani biti balast. Dr [e{eq: .. Voditeq: Ali ka`u ovi stru~waci iz Elektroprivrede da ti remonti nisu godinama ra|eni. Dr [e{eq: A od ~ega }e napuniti buyet? Voditeq: Usp{nom ekonomijom. Dr [e{eq: Kolike su. mora voditi preko jefitine struje. da vam plata nije trista trideset maraka. Danas se u Srbiji za sto maraka mnogo mawe mo`e kupiti nego u Nema~koj. {est milijardi su zatekli u narodnim slamaricama samo u markama i zapadno evropskim valutama koje su mewali. Pa jesmo. ali je sad mnogo. Zato {to se nikad nije kralo u elektroprivredi kako se danas krade. u Evropi bar. Mi smo pru`ali tu jeftinu struju. Dr [e{eq: Mora voditi socijalnu politiku preko preduze}a. jeftinom strujom. osamdeset. masovno se otpu{taju radnici. Dr [e{eq: Kojom uspe{nom ekonomijom? Kako. Ne mo`ete da ukidate sivu ekonomiju dok ne obezbedite dovoqno radnih mesta za sve. sad je proizvodwa struje mnogo mawa nego {to je bila devedeset devete. devet milijardi maraka. kqu~ni plan ekonomske politike dosmanlijske vlasti je sedamsto hiqada otpu{tenih radnika. a sad istih sto maraka morate da potro{ite za vrlo malo roba. narod je grcao u bedi.. Ne proizvode oni vaqda ponovo hidrocentrale i termocentrale sada. Dr [e{eq: Pustite vi to {to ka`u stru~waci. jer su bile male plate i male penzije. ja ne bih imao obraza da ovako o{tro kritikujem dosovsku vlast da je sad makar malo boqe ili da je isto kao {to je bilo. boqe je radnik iako ba{ nije racionalno zaposlen da neku platu ostvario u firmi. Voditeq: Ka`u da remonti tih elektrana nisu dugo ra|eni.. Nemojte. precizno sad sra~unajte uzimet razne cene.dakle. sedamdeset. Voditeq: Pa ima recimo. da onaj ko ima para zida i tako povla~i proizvodwu i sve ostale koji nemaju. vi biste videli da je realni kurs sada dinara. iz bombardovawa. zamenili su negde osam. skoro pola od te cifre ve} su otpustili. ali li~no se razlikujemo u mi{qewu oko toga? Dr [e{eq: Trebalo bi. Dr [e{eq: Koje su to firme? Voditeq: Nemetali i gra|evinski materijali? Dr [e{eq: A kako Zorka posluje? Voditeq: Pa mogu vam re}i da svi pogoni rade. to je dr`avni monopol je li tako? A gde }e dr`ava da pru`i narodu nego u jeftinoj struji. uveli zatvorske kazne za izgradwu bez gra|evinske dozvole koliko treba da podmi}ujete da dobijete gra|evinsku dozvolu. Labus i \in|i} dosetili kako da ih opqa~kaju ovih pet. gde odlazi taj novac. stanova. mnogo roba. mi smo iza{li iz rata. sve naopako postavqeno. sad je mnogo. Ka`u dosovci vi ste vodili socijalnu politiku. i za Svetog Nikolu devedesetdevete proizveli stotrideset milona kilovata. {ezdeset. Jer su plate obezvre|ene. mnogo mawe nego ranije. znate li za{to je taj dinar ve{ta~ki ~vrst? Zato {to su se Dinki}.prvo ra|eni su. [tedeli ste ne kupuju}i mnogo. Sad imamo najskupqu struju na svetu. neke se obezvre|uju.. ve{ta~ki neke idu u ste~aj. ku}a. Pa je li boqe da radi. [ta su oni zamislili. Voditeq: Gospodine [e{eq ne mo`e dr`ava voditi socijalnu politiku preko preduze}a. Bilo je te{ko. evo ruski stru~waci rade remont \erdapa pod vrlo povoqnim uslovima.mo`ete da kupujete devize? Ne mo`ete.. mnoge firme su uga{ene. I sada za deset hiqada dinara mo`ete da kupitete onoliko koliko se moglo kupiti za dve i po hiqade dinara dvehiqadite godine.. a ~ime da vodimo socijalnu politiku ako ne jeftinom strujom? Struju kod nas proizvodi iskqu~ivo dr`ava. Niko tu ne zna koliko je u raznim dolarima itd. kupi nego dvehiqadite? Nijedan. skoro pola. Dr [e{eq: Ma gde je to. [est puta skupqa struja. svako je imao dovoqno da plati tu struju svako je imao dovoqno za osnovne `ivotne namernice itd. je li se za te plate mo`e vi{e kupiti nego dvehiqadite ili mawe? Voditeq: Pa u proseku vi{e. nego da je negde pedeset. Osamnaest posto je skupqa od najskupqe. Dr [e{eq: . pa da ne{to zaradi ili da bude potpuno na ulici. Jer i tako. tu je dve. Umesto da se to liberalizuje. To je sad na{a situacija. a oni dvehiqadite za Svetog Nikolu osamdeset miliona kilovata. prvo malo je firmi koje uspe{no posluju.. Oni su ispravno procenili. da biste ranije u{tedeli sto maraka morali ste da se odreknete mnogo toga. i kolike su plate? Voditeq: Pa razlikuje se verovatno izme|u firme. tako neko s wim mora da deli. Koji su to preterani remonti koji treba da se rade. jer preko ~ega }e onda voditi? Voditeq: Preko buyeta. ra|eni su koliko se moglo i koliki je trebalo proizvodwa je odr`avana. to je dokazala ova zamena valuta. radnici su sa {ezdeset maraka iza{li na petsto maraka. mnogo te`e. nego da bude otpu{ten pa da mu dr`ava daje pare.

Ili bi bilo pametnije da dr`ava daje placeve za individualnu stambenu izgradwu pa da qudi ula`u u ku}e. Vidite {ta sad rade pred izbore. ja kad ka`em da \in|i} vezan sa mafijom ja ga ne mrzim. Voditeq: Pri~amo sad o socijalnoj funkciji dr`ave. Mi smo formirali izbornu komisiju po principu pariteta uz u~e{}e svih stranaka dvehiqadite. nema ko da ih kupi. ustanovnosti. ili bilo koju zakonsku odredbu. ima}emo najboqu kontrolu na bira~kim mestima. onaj Kosti} iz Novog Sada. {to je aposlutno nespojivo sa principom podele vlasti.nije taj koncept doveo. Ja vam garantujem da nikada nijedno slovo Ustava prekr{iti ne}u. Voditeq: Gospodine [e{eq kako }e Srbija izgledati posle predsedni~kih izbora opet? Dr [e{eq: Ako pobedim na tim izborima Srbija }e krenuti boqim putem. Na izborima dvehiqadite ste lo{e pro{li. pa devedeset sedme osamsto. [ta sad rade? Odjavquju firme. Voditeq: Dobro. Kako Srpska radikalna stranka stoji u tom pogledu? Dr [e{eq: Mi imamo veoma dobru strana~ku infrastrukturu. treba prvo lo{e pa onda dobre. mi smo spremni na ove izbore. [tampaju nov~anicu od pethiqada dinara. da mogu neposrednom pogodbom da prodaju za dvadeset posto vrednosti. Sad obavqaju tendersku prodaju hiqadu najboqih firmi. [ta mislite kako }ete na ovim izborima pro}i i {ta mislite uop{te o istra`ivawu javnog mnewa? Dr [e{eq: U politici nemate ravnomernog uspona.no im je nakaradan koncept eknomske politike. a posle izbora }e biti jo{ gore. Dr [e{eq: . Franko Simatovi} Frenki. kod nas su porezi do neba dignuti. ili eventualno zakonadavnoj oni su to uradili. A onda je \in|i}evim zakonom sve vra}eno u prvobitino stawe. Ali }u svima u lice re}i sve {to mislim. promeni}e se struktura izvr{ne vlasti. kako bi on po svom konceptu sad mogao bud-za{to sve da pokupi {to je vredno. u odnosu na devedeset sedmu. Oni su na predlog Vlade u Narodnoj skup{tini tu komisiju raspustili i formirali novu. ali je provedena od devedeset tre}e godine. u uslovima visokih cena i hrane i struje i ode}e i obu}e. Devedesete godine imao sam stohiqada galsova na izborima. dovele su proma{ene investicije zadweg komunisti~kog perioda. Je li oni misle da }e to zadr`ati? Ko to ula`e. da ula`u u druge trajne vrednosti. Na taj na~in sada do velikih firmi dolaze \in|i}evi pajta{i Dragoqub Markovi} “Krmivo produkt”. Mi na`alost prolazimo onu tu`nu sudbinu kroz koju su ve} pro{le i Bugarska i Rumunija. pa devedeset {este osamsto. Ja }u tu biti ~uvar osnovnih demokratskih principa. a dvedesetdruge vi{e od milon. mogu samo qudi koji pripadaju sudskoj vlasti. propa{}e tenderska prodaja. ~ak ste dobili ve}inu glasova ali mahinacije biv{eg re`ima ta pobeda nad Lili}em vam je oduzeta... jake mesne odbore u ve}ini mawih mesta. gde su uba~eni qudi koji pripadaju izvr{noj vlasti. Za{to oni nisu moji prijateqi. pa sad grozni~avo qudi tro{e posledwe zalihe. pa devedeset{este isto tako ne{to. dvedesettre}e osamstohiqada. sad pove~ali misiju novca.. Vidite {ta su oni uradili u Republi~koj skup{tini. ~ak i s Ko{tunicinom strankom smo spremni da sara|ujemo u pogledu kontrole na bira~kim mestima. ali }e vam uginuti poreski obveznik i to im se desilo. Voditeq: Ako dozvolite gospodine [e{eq imam utisak da u ovoj politi~koj logici kojom vladate imate animozitet prema \in|i}u? Dr [e{eq: Nema nikakvog animoziteta. pa kao stranka sam. Sve {to je iole vredno oni pokupova{e. stalna isku{ewa. Privatnici su najvi{e glasali za DOS dvehiqadite godine devedeset posto privatnika. ja imam dokaze. u politici morate ra~unati na stalne uspone i padove. mo`da je tako bilo. Ja }u na toj funkciji demonstrirati {ta zna~i iskreno demokratsko ube|ewe i po{tovawe ustavnosti i zakonitosti. op{tinske 78 odbore u svim op{tinama u Srbiji. Pa devedeset sedme hiqadu sto pedeset. Dragoqub Markovi} Krmivo produkt itd. milion sto pedeset hi79 . iznositi istinu. Za hiqadu firmi u istom trenutku nema dovoqno kupaca. Qubi{a Buha zvani ^ume. doveli su veliki krediti koji su neodgovorno uzimani od sedamdeset druge godine kad je Tito umro ve} je bilo devetnaest milijardi dolara spoqnih dugova. Srbija }e biti u sigrunim rukama. odnosno preduze}a preko kojih se vodila. on je javno izjavqivao kako su mu mafija{i pomogli da se do~epa vlasti petog oktobra. Znate kakav ima sad koncept privatizacije. i mnogi drugi. ja sam wih upozoravao u skup{tini kad su donosili ove poreske zakone. @ena Zorana @ivkovi}a koja je sekretar vlade i sli~no. arugmentovano i mafija neka se ~uva. u kojoj nema niko predlo`eni iz Srpske radikalne stranke naprimer. Firmu koja vredi dvadeset miliona maraka. garantova}e se nezavisno sudstvo. a onda su kao potpisali sebi odredbu posle neuspe{ne tenderske prodaje. jer na ovim izborima mogu da kradu samo \in|i}evci. Niskom poreskom stopom da se motivi{u da idu proizvodwu. Ima}emo ubrzo parlamentarne izbore. gde su? Bilo je {ansi da to budu investicije iz ovih slamarica. eno ~itajte kwigu Dragana Vujo{evi}a pa }ete videti. stalnog uspona. zatvaraju radwe. Je li tako? Jer to elementarna logika nala`e. Ali po pitawu te kontrole spremni smo da sara|ujemo sa drugim opozicionim strankama. Voditeq: Na predsedni~kim izborima devedeset sedme godine dobili ste po svim pokazateqima. ne devedesettre}e {esto. wegovi najbli`i prijateqi su Stanko Suboti} Cane @abac. U izbornoj komsiji da budu qudi koji pripadaju izvr{noj vlasti. i sad }e mo`da neku crkavicu da podele pred same izbore. vladavine prava. znate. kamate se na to nagomilavale. Dr [e{eq: Ba{ tako. Mafija }e biti uni{tena. Sad opet imaju buyetski deficit. lokalne. Umesto da ih sad narod potro{i. ali taj koncept je i doveo prakti~no do jednog uru{avawa. odakle vam te investicije. zakonitosti pravnog poretka. ^uje “Krmivo produkt” da imaju velike plate u Vojvodina produktu u In|iji i on ih se sada do~epao za bedne pare za osamsto hiqada maraka. Voditeq: Va`na stvar u logistici izbora i kandidata za predsednika bile svakako i strana~ka infrastruktura. Jovica Stani{i}. Za{to? Zato {to \in|i} i wegov koncept i wegovom Jovici Stani{i}u i wegovom Stanku Suboti}u Canetu @apcu nije odgovaralo da radnici preuzmu sve akcije. ako nedaj bo`e ostanu na vlasti. sela. Jednom je provedena privatizacija po zakonu koji nije bio dobar. ovaj gospodin Limun iz Zemuna.. nema naplate i nemogu}e su. [to je jedna vrsta privatizacije nego da se sve to podr`avi. Za{to prvo privatizovati dobre pa onda lo{e firme. doveo je samoupravni koncept itd. on je to javno izjavqivao. Oni i ne o~ekuju taj put. Vi mo`ete te poreze jednom da naplatite.

Osvajawe predsedni~ke funkcije bio bi ogroman adut za te parlamentarne izbore. septembra. zdravstvenog. One su veoma zna~ajne posebno u odre|enim situacijama. sad smo u velikom usponu. Ali mi }emo biti korektni i mo`emo sara|ivati sa wima u kontroli. Dr [e{eq: Ja o~ekujem pobedu. septembar. razlog Dr [e{eq: Pa tako je odlu~ila Centralna otaybinska uprava Srpske radikalne stranke i moj je predlog da vam iskreno ka`em bio da Tomislav Nikoli} bude kandidat jer ja bih vi{e `eleo da budem predsednik vlade. Me|utim ovoga puta s tog aspekta situacija je druga~ije. mi smo spremni na zajedni~ku kontrolu. [to se ti~e raspolo`ewa naroda ono je o~igledno. Ja nikada u `ivotu nisam lagao gra|ane i ovoga puta ja ka`em predsedni~ka funkcija ima mala ovla{}ewa i osvajawe te predsedni~ke funkcije samo je prvi korak u potpunom osvajawu vlasti. Dr [e{eq: Hvala vama {to ste me pozvali. I spremni smo na saradwu sa Ko{tunicinom demokratskom strankom Srbije iskqu~ivo po pitawu kontrole na bira~kim mestima jer oni nisu ta partija. Dakle sve probleme koji su se nagomila81 . toga dana }emo imati miting u Zaje~aru. Voditeq: Vreme predvi|eno za va{u emisiju je isteklo. za promenu Vlade Srbije za formirawe nove vlade. Voditeq: Da li o~ekujete da procena otaybinske uprave Srpske radikalne stranke }e ovoga puta biti ta~na i da li o~ekujete kakav ustvari razvoj o~ekujete na izborima septembra meseca. Ovoga puta svi instrumenti su u rukama Demokratske stranke \in|i}eve i wegovih politi~kih saveznika iz DOS-a. avgust 2002. ili 3. Izbori 2002. Kao {to ste iz najave videli gost studija Soko televizije je gospodin dr Vojislav [e{eq predsednik Srpske radikalne stranke. Nadam se da }e nam taj uspon dugo trajati. ja sam ve} jednom pobedio ako se se}ate 1997. sa svim strankama koje u~estvuju na izborima. dakle ne}e biti mogu}e da se jedan ~ovek upisuje u vi{e op{tina kao {to je ranije bila praksa. Pa tako i sada ra~unamo. ostvariti punu zaposlenost itd. Dr [e{eq: Mi }emo tu saradwu ostvariti sa Srpskim pokretom obnove. Dakle u politici morate tako ra~unati na uspone i padove. Koje su to stranke i da li ve} ostvarujete neki kontakt sa wima. I to se oseti svuda. Vi }ete }uti ~esto nekog od mojih konkurenata kako obe}ava med i mleko. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci i dobro ve~e i dobro do{li u jo{ jedno izdawe emisije Izbori 2002. Dakle. Obaveza je Republi~ke izborne komisije da objavi jedinstven bira~ki spisak za celu Srbije. zdravstvene. I mislim da }emo sara|ivati sa nekim drugim politi~kim partijama oko kontrole na bira~kim mestima. Voditeq: Koji je to program sa kojim Srpska radikalna stranka ta~nije vi kao predsedni~ki kandidat idete kroz ovu predizbornu kampawu i {ta je to {to vi ustvari nudite gra|anima Srbije Dr [e{eq: Pa moj program se striktno zasniva na ustavnim nadle`nostima predsednika Republike. ali to nije operativna funkcija i sa te funkcije ne mo`e da se naredi ministrima. ako oni ka`u imam devet posto. zavaravawa naroda. sa svim ovim ozbiqnim strankama. nema ozbiqnih nau~nih instituta koji bi to radili po nau~noj metodologiji. socijalnog prosvetnog. Mi }emo imati jo{ jedan susret sa gra|anima Soko Bawe mislim 2. kulturnog karaktera itd. male ustavne nadle`nosti. [to se ti~e istra`ivawa javnog mnewa kod nas to ne rade ozbiqni qudi. ~erdeset pet posto. A predsednik Republike ima mala ovla{}ewa. Gledali ste emisiju u kojoj je na{ gost bio predsedni~ki kandidat na predstoje}im izborima Vojislav [e{eq predsednik Srpske radikalne stranke. Ova funkcija je zna~ajna jer ona omogu}ava raspu{tawe sada{we nelegalne i nelegitimne Narodne skup{tine i zakazivawe vanrednih izbora. iako je Ko{tunica na vlasti oni su ta partija koja bi mogla da falsifikuje izborne rezultate. Gospodine [e{eq dobro ve~e i dobro do{li u Soko televiziju Dr [e{eq: Dobro ve~e i boqe vas na{ao Voditeq: Prvo pitawe prvo ste kandidat za predsednika Republike Srbije. ako wihov glavni odbor bude insistirao da imaju i svoga kandidata iako je Slobodan Milo{evi} izri~ito podr`ao mene i mislim da im je besmisleno da iza|u zaista sa svojim kandidatom jer }e dobiti vrlo malo glasova. Ta nova vlada bi re{avala ekonomske socijalne probleme. gospodine [e{eq hvala vam {to ste bili u emisiji ve~eras. I ovoga puta ne verujem da mo`e i ptica da proleti {to narod ka`e samo pod uslovom da se zaista objavi jedinstven bira~ki spisak. udvostru~iti penzije. prosvetne. ogroman je rast popularnosti srpskih radikala {irom Srbije. sa wima imamo korektne odnose. Voditeq: Najavili ste da }ete na samim izborima dakle pri kontroli sprovo|ewa izbornog postupka sara|ivati sa ostalim opozicionim strankama kao ste rekli. Sva vlast je koncentrisana u vladi to je operativna funkcija. Qudi su do{li samo zato {to su ~uli da gostujem na va{oj televiziji. dakle ~este kontakte. kako }e udvostru~iti plate. kontrola }e biti mnogo boqa. hvala vam na pa`wi. ve} otprilike imam ~etrdeset. 27. Tu }emo saradwu ostvariti i sa Velimirom Ili}em i sa Socijalisti~kom partijom ako oni budu insistirali daqa. To je veoma ozbiqna nauka. u kojima se predstavqaju predsedni~ki kandidati za izbore za predsednika Republike Srbije koji su zakazani za 29. pa smo imali taj pad dvehiqadite. godine tada su mi oteli pobedu {pekulacijama sa la`nim glasovima na Koso80 vu i Metohiji. kulturne. daqe u pogledu Srpske radikalne stranke i mene li~no uvek su proma{ili ~etiri pet puta su nama mawe glasova davali nego {to smo na izborima imali. Kod nas to rade diletanti i uvek po rezultatima koje saop{tavaju javnosti mo`ete nepogre{ivo da zakqu~ite ko je naru~io istra`ivawe i ko ga je finansirao. ne mogu da se donose odluke ekonomskog. V NAS Soko Bawa.qada. a prethodno }emo moji najbli`i saradnici ja da obi|emo sve op{tine zaje~arskog okruga i ve}a sela. sad imamo velikih uspon. Ne znam da li ste videli ve~eras koliko me je qudi do~ekalo u Soko Bawi iako nikakav miting nikakva tribina nije zakazivana. Re~ je o qudima koji ili nisu ~itali Ustav ili svesno obmawuju gra|ane. Zato me to uop{te ne interesuje to je jedna vrsta predizobrnih manipulacija. Voditeq: Po{tovani gledaoci hvala vam na pa`wi. Stotine hiqada glasova su tamo ubacivani u selima gde je 100% {iptarsko stanovni{tvo gde vojska i policija godinama nisu mogli da u|u ni sa tenkovima.

dakle to jo{ nije zna~ajna funkcija. Zatim. Mi jo{ nemamo zakon o odlikovawima. to je akt predsedni~ke milosti to je jedan na~in kontrole sudske vlasti post festum nakon izricawa krivi~ne sankcije mogu}nost predsednika Republike da oprosti kaznu ili deo kazne. Ho}emo sutra mewati Ustav zato {to ga je doneo Ko{tunica ili {to ga je doneo \in|i} to za ozbiqnog pravnika nikada nije argument. stru~nu. Dok se ne dese novi izbori i dok narod ponovo preispita svoje raspolo`ewe svoje politi~ke stavove i opredeli se. podoficire i profesionalne vojnike sa ratnim iskustvom. Me|utim ja smatram da je glavni krivac za ovakvo stawe ipak Ko{tunica jer je neoprezno u{ao u zaobila`ewe i ga`ewe saveznog Ustava. Me|utim. I nadam se da me ni Vlada Srbije ne bi tako ne{to naterala nekim svojim nepromi{qenim potezom. Koji je argument {to se mewa {to ga je Milo{evi} doneo to nije nikakav argument. Dakle ona najne~asnija krivi~na dela svakako ne bi dolazila u obzir. Predsednik Republike mo`e da vrati na ponovno glasawe svaki zakon za koji smatra da nije dobar. ali predla`em vam da se na to koncentri{emo Voditeq: Nema problema izvolite ovo je va{e predstavqawe Dr [e{eq: Pa onda posle mo`emo da razgovaramo na sve mogu}e teme kod mene nema tabu pitawa. Me|utim vidi se do sada da oni prave mnogo. mo`da }e ovo biti malo op{irniji moj odgovor. Ako postoji ne{to {to je lo{e u saveznom Ustavu. Predsednik to samostalno nije u stawu. Predsednik Republike daje pomilovawa. To su vam u osnovi sve nadle`nosti predsednika Republike osim jo{ jedne nadle`nosti koju on ima u uslovima vanrednog stawa. Ja bih veoma ~esto pa`qivo bih prou~io svaki zakonski tekst i sve ono {to nije dobro tra`io bih da se ponovo raspravqa u skup{tini da se ponovo glasa. Ja bih taj instrument ~esto koristio. I ovaj projekat ustavne poveqe koji su zajedno sa~inili o tome najboqe svedo~i.li u Srbiji koji su sada mnogo ve}i i mnogo te`i nego pre dve godine.nije predvideo ovaj oblik sastava vanustavnog sastava ustavne komisije. Voditeq: Vi ste detaqno. Ja mislim da bi to bilo veoma interesantno i za na{u javnost i da bi se taj instrument kontrole izvr{ne vlasti u predsedni~kim rukama u potpunosti afirmisao na taj na~in. Na `alost sada{wa vlast razbija tu zajedni~ku dr`avu. O~igledne su separatisti~ke tendencije u Crnoj Gori wih nekoliko godina ve} iskazuje Milo \ukanovi}. dakle ne bi sva82 ko dolazio u obzir. nije predvideo ustavnu povequ. tu bi predsednik Republike iz Srpske radikalne stranke koga podr`e svi ostali srpski patrioti bio u odre|enim odnosima kohabitacije sa vladom iz drugih stranaka koje su mu politi~ki protivnici. Ja konsultujem nau~nu literaturu. ali i tu mora da vodi ra~una o odnosu snaga u parlamentu. godine i ja sam ~lan te komisije. Wih je ciq da nam vojsku prepolove. na{ih oficira i na{ih podoficira. To vam garantujem jer ja se temeqito pripremam za sve te politi~ke te politi~ke rasprave kod mene improvizacije. to je Milo{evi} upotrebio samo jednom. Ja ne bih `eleo da to ikada progla{avam. To je jedna vrsta kontrole najvi{eg organa zakonodavne vlasti parlamenta.ne mo`e bilo koga da predlo`i nego nekoga za koga se opravdano pretpostavqa da mo`e da dobije podr{ku ve}ine poslanika. te{ka ubistva itd. Nije smeo da po{aqe Gorana Svilanovi}a da zahteva prijem na{e zemqe u Ujediwene Nacije kao novoformirane dr`ave. kako biste se vi postavili u odnosu prema Crnoj Gori Dr [e{eq: Ja sam zainteresovan da se sa~uva zajedni~ka dr`ava. Dakle. Ja sam mi{qewa da mi moramo imati ozbiqnu sna`nu vojsku i pre svega moramo sa~uvati te oficire i podoficire sa ratnim iskustvom. Dakle. pogotovo to ne mo`e predsednik u situaciji kada je vlada sa~iwena od predstavnika drugih stranaka.a o~igledne su separatisti~ke tendencije u Vladi Srbije koje iskazuje \ukanovi}ev politi~ki saveznik Zoran \in|i} i oni o~igledno i daqe sara|uju na tom planu. koji otimaju decu. godine. Voditeq: Izvolite Dr [e{eq: Koja su to ovla{}ewa predsednika Republike. to je vitalni interes srpskog naroda u celini. kako vi vidite Srbiju trenutno. kada bih sagledavao socijalnu situaciju da oprostim. zna~i u kratkim crtama objasnili nadle`nosti predsednika Republike Srbije. Postoji ustavna komisija Savezne skup{tine koja je izabrana u oktobru 2000.ja ne znam {ta je to ono {to je bilo lo{e mi smo promenili 2000. Zatim predsednik Republike ima pravo da zahteva od cele vlade ili pojedinih ministara da se izjasne o odre|enim pitawima iz svoje nadle`nosti. Ja bih i to veoma ~esto radio. Predsednik Republike ima jo{ jednu va`nu funkciju on je ~lan Vrhovnog saveta odbrane na saveznom nivou i ja bih to svoje ~lanstvo iskoristio da za{titim na{u vojsku na{e oficire. konsultujem eksperte iz te oblasti i mene nikada ne mogu da uhvate na spavawu da ne{to ne znam ili ne{to ne razumem.on se zakleo na taj savezni Ustav nije smeo da se odrekne me|unarodno pravnog kontinuiteta jugoslovenske dr`ave. Milan Milutinovi} nije nikada. Predsednik Republike poverava mandat za sastav vlade ali tu je ograni~en odnosom snaga u Narodnoj skup{tini. Onda mislim. Uop{te nije sagledavano {ta je to lo{e u saveznom Ustavu nego se odmah i{lo na wegovo mewawe. Pored toga predsednik Republike dodequje odlikovawa. ona se za ove dve godine nikad nije sastala. Ali desi se ~ovek nekad. Kada Narodna skup{tina ne mo`e da se sazove onda predsednik Republike ima pravo da proglasi vanredno stawe. Ustav nije nigde predvideo Solanu. pa bi svaki ministar strepeo od su~eqavawa samnom. @eqa je zapadnih sila da se oni oteraju iz na{e armije. tamo se odluke donose konsenzusom bez mog glasa ne bi mogla da se donese ni jedna odluka na {tetu na{e vojske. godine. Ali bih to radio pred novinarima i pred kamerama.ukidawe kancelarskog sistema i izbor predsednika na celoj teritoriji neposrednim glasawem.to su tri stvari izbor u Ve}e republika. Ko{tunica je tome pristupio na protivustavan na~in Ustav propisuje na~in svoje promene. 83 . Stari da odu u penziju mla|i da idu na neki socijalni program tako su otvoreno se izjasnili pre izvesnog vremena. predsednik Republike predla`e izbor sudija Ustavnog suda. mnogo nepromi{qenih poteza i to im se ve} uveliko razbija o glavu. Mislim da bi najboqe bilo da `ivimo u dr`avi u kojoj nije nikad potrebno vanredno stawe. ne bi oni koji su ~esto osu|ivani bio bih skloniji prema sirotiwi. Nije smeo da se odrekne na{ih interesa po pitawu sukcesije. Zalo`io bih se dakle za to kao ~lan Vrhovnog saveta odbrane. Ja bih tu strogo vodio ra~una o prirodi krivi~nog dela. Tu ne bi dolazili u obzir oni koji siluju. znate nekada neko zato {to je gladan pa na~ini neko krivi~no delo ja bih dakle striktno o tome vodio ra~una i o svakom slu~aju pojedina~no bih odvagao sve ~iwenice koje su za i koje su protiv i tako presu|ivao. a to mu je bio prvi akt u oktobru mesecu 2000. Po{to je Srbija deo dr`avne zajednice sa Crnom Gorom.

Na{i tradicionalni prijateqi su na istoku. Znate na zapadu vole poltrone. Najstariji tek je postao punoletan 18 godina.Irak. Neke su ga priznale odmah 1992. [ta jo{ ima da se mewa. Sam je sebe doveo u takvu situaciju. Susedne zemqe Rumunija. 85 . Ne po{tuju.ovako ga je nemogu}e privesti kraju. I ono {to je tu posebno problemati~no taj posao nije zavr{en na saveznom nivou on se kandiduje za republi~kog predsednika i najavquje regionalizaciju Srbije po onom projektu koji je sa~inila wegova supruga Zorica Radovi} podela Srbije na {est regiona jer je to i program Demokratske stranke Srbije. Prema tome tu se mo`e ~istih karata i}i.afri~ke zemqe.Bugarska.dosledan. Ho}e da ukidaju jedinstvenu carinu ne mo`e. godine me|u wima je bila i Srpska radikalna stranka. Voditeq: Sada ste pomenuli malo pre da su izra`ene separatisti~ke te`we u Crnoj Gori. Ali i ko zrelo razmi{qa rezonuje o svim pitawima. Onaj ko ima ve}inu. Meni se to nikad ne bi moglo desiti jer ja se strogo dr`im principa ustavnosti i zakonitosti.Libija. Mislim da bi to za Srbiju bilo katastrofalno.mo`da nije ovo lo|e Srbija i crne gora. Ko{tunica je zaobi{ao Ustav a sada jadikuje {to su \in|i} i \ukanovi} wega zaobi{li. E to je ne{to {to niko na zapadu ne voli.Sirija.nisam ja apsolutno protiv tog partnerstva.svoj ponos. Pitaju me {ta }emo sa parnterstvom za mir.saradwa sa me|unarodnom zajednicom Dr [e{eq: To nije nadle`nost republi~kog predsednika to je nadle`nost saveznog predsednika i Savezne vlade.na~ela pravnog poretka. Moldavija.{to me ne mogu upla{iti. Neki mi tu sada postavqaju pitawe i zamerku {ta ako ja pobedim. Imamo ovaj Ustav kakav je takav je.izvr{nu i sudsku {to je temeq demokratije. Mene zaprepa{}uje kako qudi koji imaju pravni~ko obrazovawe mogu da ulete u takvu klopku.bez rasprodaje kompletne na{e imovine u bescewe itd.Al`ir sa wima imamo ogromne ekonomske mogu}nosti to ne zna~i da sam protiv saradwe sa zapadom.ja sam za to da imamo dr`avne institucije koje mogu funkcionisati po Ustavu i zakonu.po na{em Ustavu i u poveqi se tako predvi|a po svim verzijama poveqe to nije sporno dakle da Savezna vlada vodi spoqnu politiku i diplomatiju.{to me ne mogu uceniti. Dakle da imamo ozbiqnu dr`avu.ja nikada nisam bio zagovornik ratne opcije ja sam uvek zagovornik opcije odbrane otaybine. dakle od strane anktuelnog predsednika gospodina Mila \ukanovi}a ali ste pomenuli da i DOS u koaliciji sa SNP zna~i ako tako mo`emo da ka`emo opozicijom u Crnoj Gori je zaobi{ao upravo ovo {to ste sada ispri~ali. {to sam nepotkupqiv.ali ako nije sazrelo neka bude Srbija i Crna Gora nije problem. [ta jo{ imamo da mewamo? Himnu.principijelan. Se}ate se ono kada su uhap{eni onaj ameri~ki {pijun Dejvid Nejbor iz ameri~ke ambasade i general Peri{i}. za maksimalnu saradwu sa zapadom. Ako je zaista iskrena `eqa Evropske unije da se sa~uva Savezna dr`ava onda im treba staviti do znawa kako se mo`e mewati savezni Ustav amandmanima ili Ustav u celini ali onako kako je to propisano u samim odredbama Ustava. Da bi nam tako kontrolisali vojsku i diplomatiju. Umesto da Goran Svilanovi} uputi demar{ Americi zbog o~igledne {pijunske delatnosti wihovog diplomate nedozvoqene po be~kim konvencijama.ne mo`e nema dvotre}inske ve}ine po tom pitawu. To dakle predsednik Republike nema {ta da se me{a. Ho}e da ukidaju jedinstvenu centralnu banku narodnu banku Jugoslavije.tu treba svari postaviti principijelno Savezna skup{tina odlu~uje apsolutnom ve}inom glasova.{to znam {ta ho}u.a ne ratovawa.principa vladavine prava i striktne podele vlasti na zakonodavnu. Ali partnerstvo za mir. To je objektivno postoje}i Ustav. Da presu|uje u svim sporovima.Kina. Ajde himnu da promenimo. Na~elno ja sam za to da imamo dobre odnose sa svim zemqama sveta na principu ravnopravnosti.ja bih najradije da bude velika Srbija. Kako sa~uvati Saveznu dr`avu. Jer ovo kako su zamislili ustavnu povequ ne mo`e da funkcioni{e i uvek bi bilo neophodno da neko dolazi sa zapada i glavnu re~ ima.{to se ne poni`avam.vole qude koji za sitne pare izvr{avaju wihove naloge.kako }e se zapadne sile odnositi prema Srbiji. Zato {to sam otvoren.on se izviwava Americi izvinite {to smo va{eg {pijuna otkrili omaklo nam se.Indija.materijalno postoje}i to je najvi{i pravni akt na{e zemqe. Po pitawu promene Ustava odlu~uje dvotre}inskom ve}inom.Belorusija.ili Ukrajina dakle u toj varijanti. Kqu~ni je problem {to Milo \ukanovi} godinama nije po{tovao savezni Ustav ne mo`e on sada biti nagra|en zato {to ga nije po{tovao.sve su ga stranke priznale. Ne mogu ja kao pojedinac da tra`im da se sastane komisija. Ali bez poni`avawa. mo`da treba. Voditeq: Naredno pitawe.koriste ih kao potro{ni materijal za jednokratnu upotrebu. Treba li ga mewati. Znate ja ne mogu biti za rat ja imam ~etiri sina.neke su ga priznale naknadno izlaze}i po wemu na izbore ili pola`u}i na wemu zakletvu kao {to je to u~inio Ko{tunica.ja ne mogu biti pristalica rata.oni su se naknadno za to izjasnili. “Bo`e pravde”. To je DOS u koaliciji sa Socijalisti~kom narodnom partijom Crne Gore. A ja za to nisam.pre svega Rusija. Taj posao o~igledno mora da se radi ispo~etka.krivicom DOS-a. Ja li~no mislim ne treba.sa Slavkom Perovi}em i o~igledno su to novi ameri~ki izabranici tamo. Treba da mewamo zastavu da bude crveno-plavo-bele boje umesto ove jugoslovenske. Uvek znaju na }emu su i znaju da pred sobom imaju nekoga s kim se mo`e ozbiqno razgovarati ko se ne klawa do crne zemqe. Za takva poni`ewa nisam. Od svih srpskih politi~ara Amerikanci i evropqani najvi{e mene cene.najmla|u 4 godine. Na kraju krajeva vidite da su Ame84 rikanci otpisali \ukanovi}a oni ve} stvaraju novu koaliciju Predraga Bulatovi}a i Socijalisti~ke narodne partije sa Liberalnim savezom.ne}e Crna Gora ho}e “Onamo namo”.vole poslu{nike.Ukrajina. Ali ih ne cene. Onaj ko dr`i vlast on je glavni krivac. Ne mogu dvotre}insku ve}inu da postignu.je li tako. Sa kime biste onda vi napravili dil da tako ka`em dogovor sa Dr [e{eq: Ne vaqa tu praviti dilove znate. Treba.da ~iste minska poqa da obavqaju policijsku okupatorsku slu`bu itd.treba zastavu promeniti.itd.Voditeq: ^ijom krivicom Dr [e{eq: Pa krivicom vlasti. formalno postoje}i. A ne u nekoj poni`avaju}oj varijanti da sutra na{e vojnike {aqu u razne zemqe sveta poput Avganistana da tamo obavqaju prqave poslove.kao toalet papir iskoristi i baci. Verovatno Evropi nije u interesu da se cepa definitivno Savezna dr`ava.ali u nekoj varijanti u kojoj je Rusija na primer. Trebao je da zna s kim ima posla.ko ima svoje dostojanstvo. Oni bi da nam prekroje Saveznu dr`avu na taj na~in da ona nikad ne mo`e samostalno da funkcioni{e. da vidimo koji }e crnogorac to odbiti. Svuda po{tuju nekoga ko ima svoj stav.ali imaju ne{to drugo u interesu {to je za nas veoma opasno.mo`emo dr`avni naziv da promenimo. To je veoma lepa pesma ne znam da li ste slu{ali tu pesmu ili ste ~itali izvanredno lepa pesma izrazito patriotskog karaktera ~iji je autor kraq Nikola.

Ali pazite. Voditeq: Kada ste pomenuli evro da li vidite Srbiju kao Dr [e{eq: Kako rekoste Voditeq: Evro Dr [e{eq: Evro se ka`e neispravno je euro. Ja se iz petnih `ila trudim da uni{tim tu mafiju. i druge neke stvari. Tu se jo{.ne 87 . Za ove dve godine nikakvih investicija velikih u Srbiju nije u{lo. Nisam jo{ sve.~lanovi Socijalisti~ke partije itd da poslu{aju Milo{evi}ev predlog da glasaju ovoga puta za mene. name}e se pitawe i ovog drugog konkurenta znate Labusa.Rumunije. godine.od strane zapadnih politi~ara. To ne mo`e nigde ni{ta da mi smeta. Da bi osna`ili te svoje {ti}enike te svoje qude od poverewa. Ako ja pobedim na izborima za predsednika Srbije ako su ikad mislili sa zapada da do|u se velikim investicijama tada }e do}i. Negde ne{to na ka{i~icu. Gr~ka je izuzetak zbog stare anti~ke civilizacije kulture.ali to }emo jo{ videti. Ako ni tada ne stignu investicije evo vam najboqeg dokaza da nikada nisu na to ozbiqno ni mislili.zbog toga su sve ostale cene oti{le do neba. Nama je namewena sudbina Ukrajine.kolevka evropske civilizacije itd i to nekako mogu da progutaju. Ka`u neki ako ja bih ja do{ao na ~elo Srbije ne bi bilo investicija. Mafija{ki apetiti su sve ve}i i ve}i. Pa gde su te pare. On je uzeo nove kredite da bi vra}ao stare nebulozne dugove i kamate na te dugove koje uop{te nismo morali da vra}amo mogli smo u najmawu ruku da ih prebijemo sa ratnom o{tetom. palo je u zaborav pred ovim fascinantnim su|ewem i wegovim stavovima na tom su|ewu. godine kada smo imali neki televizijsku duel kada sam mu u lice sve rekao kako je ubio Isu Lera. Se}ate li se sa Arkanom 1993. Pa da se oseti to kroz poboq{awe na{eg `ivota kroz pove}awe `ivotnog standarda. Pismo Slobodana Milo{evi}a meni zna~i veliku podr{ku i mnogo mi zna~i u ovoj kampawi.raskrinkavam glavne mafija{e. Taj Labus sada putuje po inostranstvu i prazna obe}awa opet na sve strane deli. Oni su granice odredili Poqska. A ne Ma|arske ili ^e{ke ili Poqske Voditeq: Da li to zna~i da vi mislite da Srbija nikada ne mo`e dosti}i tu ekonomski razvoj Dr [e{eq: Srbija mo`e dosti}i taj nivo ekonomskog razvoja.ovaj sur~inski mafija{ki klan gospodina ^umeta.gospodina Limuna i wihovu vezu.i konstrukcije i dokazao je da su u Hagu ne sudi wemu nego Srbiji i celom srpskom narodu i cela Srbija s pa`wom prati wegovo su|ewe i raduju se svakoj wegovoj pobedi. Prvo je stiglo u Socijalisti~ku partiju. Nismo planirani. Kao {to ne}e ni jednu muslimansku ne}e ni jednu pravoslavnu zemqu.Dinki} evo stigle su investicije.poslu{nike itd kada }e onda u}i sa investicijama ako ne tada.mnogo ga cene i po{tuju to se vidi po stavovima zapadnih novinara po pisawu zapadne {tampe.ono {to ste mogli za 100 maraka da kupite pre dve godine sada ne mo`ete ni za 400 maraka. Vidite koliko Turska kuca na vrata Evropske unije.radikali i ostale patriotske stranke }e zbrisati prozapadne politi~ke partije i na parlamentarnim izborima i na lokalnim i na pokrajinskim.Bugarske.ali ne}e je primiti iz drugih iz politi~kih geostrate{kih. A ova zemqa ne mo`e da iza|e iz ekonomske krize dok ne uni{ti mafiju.stigle su investicija malo i Labus malo peti.kao predsednik Republike mo}i }u mnogo vi{e. po{to sam vam govorio o ovom jednom od glavnih konkurenata.smatraju da nam nije mesto tamo. I nikad je ne}e primiti. To je apsolutno nemogu}e.jer mafija je sada sve pore dru{tva preuzela pod svoju kontrolu isisava. Nema re{avawa ekonomskih problema dok ne uni{timo mafiju.to su videli sada kroz ovu zamenu deviza za evro. Da ka`u pa evo malo i \in|i} da se oja~a. Oni su prihvatili samo jednu pravoslavnu dr`avu Gr~ku. Stanka Suboti}a Caneta. Tog dana kada je stiglo. Voditeq: Kako vi vidite re{avawe ekonomskih problema u Srbiji Dr [e{eq: Pre svega moramo te probleme re{avati oslawaju}i se na sop86 stvene snage. E to je bila wegova uloga.sitnice neke ni{ta krupno. i sada tra`e varijantu da to pokupe.pitawe da li se oko toga i danas dvoume. Na{ao sam ko je ubio ministra odbrane Pavla Bulatovi}a.on je do sada raskrinkao sve la`ne optu`be oborio sva la`na svedo~ewa.Turska je mnogo ekonomski razvijenija od nas i uveliko ispuwava mnoge uslove ali ne}e da je prime. Milo{evi} je mo`da pravio politi~ke gre{ke. a ve{ta~ki se dr`i kurs dinara prema marki. Zbog toga je kod nas struja skupqa {est puta nego {to je bila 2000. ali nije ~inio ratne zlo~ine niti je nare|ivao ratne zlo~ine.prona{ao sam ko je ubio Momira Gavrilovi}a. Kod nas je i nema~ka marka devalvirala.pa tek onda u stranku kojoj on Dr [e{eq: Niste tu dobro obave{teni. Labus je u skup{tini rekao da smo dobili milijardu i dvesta miliona kredita i donacija.to @arko Kora} i Goran Svilanovi} govore Voditeq: Da li vidite Srbiju kao ~lanicu Evropske zajednice ukoliko vi postanete predsednik Dr [e{eq: Bilo bi lepo da Srbija postane ~lanica evropske zajednice ali nas tamo nikad ne}e primiti. Ja ne vidim drugog nekog ko je to u stawu.pa je stiglo u neke medije pa tek onda srpskim radikalima. Ne}e da prime dr`ave iz druga~ijeg kulturnog kruga.^e{ka.Voditeq: A sada ste rekli da ste vi politi~ar u Srbiji koji ima najve}e po{tovawe. Znate li vi nekog ~oveka osim mene ko se ne boji mafije.ali kao ~ovek opozicionog statusa ja sam to uspeo.Slova~ka. Ma|arska mo`da ne{to oko balti~kih zemaqa da ~a~kaju. Sve {to je bilo ranije lo{e negativno itd. Drugu ni jednu vi{e ne}e primiti.ko je u stawu da otvoreno proziva glavne mafija{e da im istinu iznosi u o~i. Prema tome mislim da }e svi oni koji su ranije glasali za Milo{evi}a.spregu sa vla{}u sa Vladom Srbije.pravio je sigurno kao svaki `ivi ~ovek. geopoliti~kih razloga u Evropsku uniju.da li to po{tovawe mo`da je malo umaweno na taj na~in {to vam je Slobodan Milo{evi} otvoreno uputio podr{ku i to pismom koje je stiglo ako se ne varam prvo u va{u centralu stranke. Pro{le su ve} dve godine a investicija nema. Ovde neki jadikuju {to je Milo{evi} tako uspe{an pa tra`e ukidawe direktnog prenosa itd otvaraju sve arhive ne bi li se ne{to iskopalo protiv wega.prona{ao sam ko je ubio generala Bo{ka Buhu i mnogo jo{ drugih sam prona{ao sam i to da je Arkan ubio Voju Rai~evi}a zvanog Amerikanac ako se se}ate itd ~itav niz drugih misterija sam raskrinkao. Nema ih.tako ste rekli.oni se bogate dok narod grca u bedi. Znate sada i Milo{evi}a mnogo cene i po{tuju na zapadu. Jer }e zakqu~iti [e{eq pobedio na predsedni~kim izborima.preuze}e kompletnu vlast. Ma|arska Slovenija tu je kraj.deseti goran svilanovi}. koji su Milo{evi}evi simpatizeri. Oni su shvatili da u narodu ima jo{ pet {est milijardi maraka u slamaricama. Jer sada je Slobodan Milo{evi} na vrhuncu popularnosti svojom uspe{nom odbranom pred Ha{kim tribunalom.

verujem ni Hrvatsku ne}e ni Hrvatsku. Zato {to znaju da definitivno srpsko hrvatsko pitawe nije razre{eno. Oni znaju da ne mo`e biti trajno stawe, stawe okupacije Republike Srpske Krajine i progona skoro miliona Srba sa te teritorije. Ne samo s te nego sa podru~ja Hrvatske i Srpske Krajine. U Srpskoj Krajini je `ivelo ne{to oko 300.000-350.000 Srba ostatak je proteran iz Hrvatske. Oni znaju da je to otvoreno pitawe za budu}nost. To vam je krajwa granica Evropske unije. Oni ne pokazuju `equ ni ovde da investiraju,oni pokazuju `equ da kupe ono {to je najunosnije za sitne pare Bugarskla i Rumunija nisu uop{te imale ratove,nisu imali sankcije,nisu imali blokadu pa vidite gora im je situacija nego na{a. Voditeq: Da se vratimo malo predsedni~kim izborima, pomenuli ste da ste posledwe izbore izgubili zbog glasova sa Kosova ima nekih najava da }e u dogovoru sa umnikom biti omogu}eno glasawe i na Kosovu Dr [e{eq: Ali samo u srpskim sredinama,samo Srbi }e da glasaju tu }emo imati dobru kontrolu. I ranije smo imali. Mi nismo imali kontrolu prvi put tamo gde su ~isto {iptarske sredine,sada se zna da apsolutno ne postoji mogu}nost da Albanci glasaju,prema tome i tu je sve ~isto. Voditeq: Da li o~ekujete podr{ku Srba sa Kosova Dr [e{eq: Ja mislim da }e mo`da u 100% broju da za mene glasaju. Voditeq: Zbog ~ega Dr [e{eq: Pa zato {to sam najdosledniji uvek bio po pitawu odbrane Kosova i Metohije {to nikad nisam izdao srpske nacionalne interese,i {to nikad ne zaboravqam ni jednu srpsku zemqu koja je privremeno okupirana. Voditeq: Jo{ jedna interesantna ako mogu tako da ka`em podr{ka za vas je danas stigla iz inostranstva. Podr{ku vam je uputila na{a poznata teniserka Jelena Doki}, informacija je objavqena putem beogradskih medija po{to su oni prvi,dostupne su im informacije da je ta informacija stigla iz va{e stranke. Kako to komentari{ete Dr [e{eq: To je stiglo faksom jutros ili sino} u Srpsku radikalnu stranku ja sam veoma ponosan na tu podr{ku. Jelena Doki} ima 19 godina,afirmisala je srpski narod Srbiju {irom sveta,pokazala je da se mlado{}u,napornim radom i strpqewem mogu posti}i vrhunski rezultati. Iza svakog uspeha stoji naporni rad i strpqewe. I ona je primer mislim za celu na{u mladu generaciju i za na{u zemqu u celini. Jer, {ta zna~i sada sport. Ta vrsta sporta kojom se ona bavi vrhunski sport je stvar napornog rada,to vam je kao kopawe u rudniku ili neki drugi te`ak fizi~ki posao bez napornog rada tu nema rezultata. To nije dakle sada ~ista rekreacija igrate tenis dok se ne umorite,igrate fudbal dok se ne umorite. Da biste postigli vrhunski rezultat morate tome da se u potpunosti posvetite da svakodnevno naporno radite da biste usavr{ili i telo i um. Jer bez uma ne vredi vam samo mi{i~na masa u tom slu~aju,i ja mislim da je primer Jelene Doki} primer mnogim drugim mladim qudima da se napornim radom u najte`im okolnostima,ona je u najte`im okolnostima to postigla. Ona je bila izbeglica,ona je iz Srpske Krajine izbegla prvo u Srbiju,pa je `ivotni put odveo do daleke Australije,ali je uspela. Mo`da ne mo`e svako toliko da uspe,ali svako ko naporno radi ima strpqewa sigurno }e posti}i poprili~an uspeh. Ja sam ponosan na tu podr{ku jer ona pokazuje da je Jelena Doki} izrazito na patriotskim pozicijama da ta svetska slava kojom ide bogatstvo ni88

je pomutila wen um i nije je odvojila od srpske matice,od otaybine. Voditeq: Da se vratimo ponovo predstoje}im izborima, rekli ste najavili ste da }ete posetiti Timo~ku krajinu,u ~emu }e se jo{ sastojati va{a predizborna kampawa Dr [e{eq: Ja zavr{avam obe nedeqe gostovawa po lokalnim televizijama i obi{ao sam skoro celu Srbiju. U nekoliko op{tina nije bilo mogu}e bile su zatvorene kao va{a televizija pune dve godine nijedan srpski radikal nije mogao da gostuje, evo vi ste se malo otvorili ali ima jo{ op{tina u Srbiji koje su potpuno blokirane za opozicione stranke,tako da ima ih mnogo gorih zna~i. A od 1. septembra po~iwemo sa mitinzima u svim ve}im gradovima u Srbiji sa okru`nim centrima. 27 mitinga smo planirali,25 okru`nih centara plus Vr{ac i Loznica, i tog dana kada je miting u okru`nom centru mi obilazimo ostale op{tine tog dana kada je miting u Zaje~aru mi }emo obi}i Soko Bawu,Kwa`evac i Boqevac, i nekoliko jo{ velikih sela u sastavu tih op{tina razgovarati sa qudima. Ovako ne{to kao ve~eras u Soko Bawi {to se desilo samo {to je ovoga puta to bilo spontano a mi planiramo obavestimo qude slede}i put i to }e biti negde u 10 ~asova ujutru. Mislim da je tako dogovoreno. Voditeq: Kada ste pomenuli Soko televiziju i kao {to ste vi rekli dve godine zabrane za radikale i wihova gostovawa ovde,da li znate za slu~aj da je glavni i odgovorni urednik ove ku}e dakle Soko televizije Neboj{a Risti} koji je trenutno u Beogradu u Anemu,godinu dana le`ao u zatvoru u vreme kada je ministar informisawa bio gospodin Aleksandar Vu~i} dakle ~lan va{e stranke i to samo zato {to je zalepio plakat na prozoru redakcije Dr [e{eq: Koji plakat Voditeq: Plakat slobodna {tampa u Srbiji )na egleskom Dr [e{eq: Je li pisalo slobodna {tampa ili je ne{to drugo Voditeq: Pisalo je free press medijas in Serbia Dr [e{eq: A kada je to bilo? Voditeq: 1999. godine Dr [e{eq: Je li u toku rata? Voditeq: Da Dr [e{eq: Pa i trebao je da ide u zatvor. I ja bih ga uhapsio. Vu~i} tada nije hapsio hapsila je policija, osu|ivali su sudovi, samo {to bih mu ja izrekao te`u kaznu. Izlepiti tako ne{to u uslovima ratnog stawa ja bih ga osudio bar na pet godina zatvora. Da sam sudija. Voditeq: Zbog ~ega Dr [e{eq: Zato umesto da ja~a na{e odbrambene napore on se otvoreno stavqa na stranu na{ih neprijateqa. Partizani su streqali one koji su tako radili u okupiranom Beogradu na primer samo se vi|ali sa nema~kim vojnicima,sedeli sa wima u dru{tvu itd. Postoji ne{to {to nikad nije na prodaju,na{a zemqa je bila u ratu sa zemqama ~lanicama NATO pakta,svi oni koji su tada sara|ivali sa agresorom poput \in|i}a i ostalih \in|i} je i{ao u nema~ku i tra`io da se bombarduje sve dok Milo{evi} ne kapitulira. To postoji televizijski snimak. Oni su izdali srpske nacionalne interese. A to {to je va{ urednik bio kivan pa nas blokirao da gostujemo na ovoj televiziji pokazuje nezapam}enu samovoqu on je privatizovao zna~i televiziju Voditeq: Nije bio kivan,on je bio godinu dana u zatvoru nije mogao da vam
89

zabrani da gostujete Dr [e{eq: A ko je zabranio,zabranio je neko drugi Voditeq: Ka`em vam da je Dr [e{eq: Prvo,1999. godine je bio u zatvoru pa je iza{ao 2000,kada je iza{ao Voditeq: Marta 2000. Dr [e{eq: I odle`ao je kaznu i nadam se da se popravio i ne daj bo`e kada bi se ponovile sli~ne okolnosti da mu ne bi palo na pamet da to radi. Voditeq: Da li bi to bio isti slu~aj kada biste vi postali predsednik Srbije Dr [e{eq: [ta bi bio isti slu~aj Voditeq: Pa eto to da li bi to moglo da se desi Dr [e{eq: Da Voditeq: Da ~ovek ode u zatvor zato {to zalepio plakat Dr [e{eq: Ako nedaj bo`e budu ratni uslovi ne daj bo`e ne desilo se nikada ali ako se slu~ajno desi i neko tako ne{to uradi dobi}e stro`iju kaznu. Jer to je solidarisawe sa neprijateqima. To je javno demonstrirawe podr{ke NATO paktu,neprijateqima itd. To je sasvim zaslu`ena kazna. Voditeq: Dobro Dr [e{eq: Mo`da je on to nepromi{qeno uradio ali Voditeq: Ja ipak mislim da biste to trebali da pitate gospodina Neboj{u Risti}a Dr [e{eq: Ne znam nemam razloga da ha pitam niti }u ga tra`iti da ga to specijalno pitam,ne znam kako taj ~ovek izgleda znate. Ja nemam ni{ta li~no protiv wega,ali vam ka`em da je te`ina tog krivi~nog dela u ratnim uslovima bila takva. Znate u mirnodobskim uslovima mo`e sve da se toleri{e,ali u ratnim ne mo`e. U ratnim svako namigivawe neprijatequ mora biti predmet ka`wavawa. Nema,moraju svi da u~estvuju u odbrani zemqe u ratnim uslovima. Odbijawe da se u~estvuje u odbrani zemqe je jedan te`ak zlo~in a kamo li odre|eno namigivawe neprijatequ ili izra`avawe solidarnosti. Voditeq: Gospodin Neboj{a Risti} je radio sa vama emisiju samo da vas podsetim kada ste prvi put Dr [e{eq: Mo`da }e opet nekada raditi samnom emisiju i to }u mu u lice re}i {to sam sada vama rekao. Jer ja sam takav ~ovek,ja vam nikada iza le|a ne}u ne{to govoriti {to nisam u stawu da vam u lice ka`em. Mo`da i gleda ovu emisiju prema tome nije ovo tajni razgovor pa sada ja ne{to o wemu govorim u toku tog tajnog razgovora. Voditeq: Nadam se da nije tajna Dr [e{eq: Nema {to se toga ti~e stvari moraju biti ~iste do kraja. Ja sam u Vladi Srbije ~im je izbio rat zahtevao ultimativno pod pretwom napu{tawa Vlade da svi dr`avni funkcioneri ~ija su deca u inostranstvu vrate svoju decu. Pa se zatekao sin Milana Milutinovi}a u Londonu,pa se zatekao sin ministra Bore Mila~i}a pa jo{ neki. Voditeq: Da li su se vratili Dr [e{eq: Vratili su se,~ak se desilo to {to mi je posle bilo malo neprijatno vratio se sin Bore Mila~i}a i u nekom kafi}u do{lo je do slu~ajne pucwave i neki metak zaluta i wega pogodi. Sre}om nije bilo ne{to naro~i90

to opasno i tako daqe,ne{to razmi{qam posle kao da sam ja to znate oseti ~ovek kao da nisam to tra`io ne bi do{ao pa se ne bi desilo da je ne daj bo`e podlegao,pa mi je malo optere}ivalo savest. Ali sam princip isterao do kraja. U ratnim uslovima svi moraju da u~estvuju u odbrani zemqe slagali se s re`imom ne slagali. Kada se rat zavr{i onda se ide opet na izbore i opet se vode politi~ke borbe. Voditeq: Da se mi malo vratimo pitawima gledalaca. Dr [e{eq: Vi ste mi nametnuli ovu temu. Ja ne be`im ni od jedne teme. Voditeq: U predizbornoj kampawi postavqa se pitawe nacionalizovane imovine od 59 godina koja nije ni vra}ena ni ispla}ena. Nalazi se u centru Soko Bawe kod firme koja je lo{e organizovala posao u sezoni,a po{to sam ugostiteqski radnik da li u narednom periodu mogu da o~ekujem povra}aj oduzete imovine. Kakav je va{ stav po pitawu denacionalizacije Da~a kafeyija iz Soko Bawe Dr [e{eq: Vidite, 1990. godine kada sam prvi put nastupao na dr`avnoj televiziji zalagao sam se za povratak svega onoga {to su komunisti oteli. Me|utim posle sam malo vi{e o tome razmi{qao i prou~avao literaturu,bavio se tim pitawem. I shvatio da je to nemogu}e. Dosovci,ja sam prestao to da obe}ava,to je bilo jednom 1990. i ja sam prestao. Dosovci su godinama obe}avali ~im do|u na vlast potpunu denacionalizaciju. Osvojili su potpunu vlast dvotre}insku ve}inu u republi~kom parlamentu 2000. godine,nisu se usudili ni da pokrenu to pitawe. Zato {to je nemogu}e. Prvo, da bi se sudske presude poni{tavale ili zakoni i wihove posledice to mo`e da se uradi ako nije proteklo 20 godina. Po na{em zakonu 20 godina je rok apsolutne zastarelosti. I ako ubijete ~oveka pa vas ne uhvate 20 godina posle ste sasvim slobodni niko vam ni{ta ne mo`e. Samo ratni zlo~in ne zastareva. Drugo,postoji taj problem nedostatka dokumentacije dokaza. Pretpostavqam da taj gospodin ima dokaze da je zemqa wegova Voditeq: Verovatno Dr [e{eq: I mnogi ih ima sa dokazima ali nema dokaza za sve. Tre}e,u mnogo slu~ajeva je objekat promenio namenu,objekat poru{en izgra|en neki novi ogroman itd. Ili se firma razvija do nesagledivih razmera i mo`da bi sve to bilo re{ivo da nije problema vojvo|anskih Nemaca,folksdoj~era. 500.000 Nemaca je `ivelo u Vojvodini wih su komunisti proterali posle Drugog svetskog rata. I na wihove imawa su naseqeni Srbi,ako se vr{i denacionalizacija mora svima da se vrati ne sme se praviti izuzetak mora onda i wima. Haos bi se stvorio u dr`avi. Ja sam tra`io druge varijante kada sam bio potpredsednik Vlade ja sam u nekoliko slu~ajeva,a ne{to {to sam znao da je crkveno pa sam zatekao u dr`avnoj svojini ja sam davao re{ewe da se vrati crkvi na kori{}ewe. Ja sam ne znam ta~no nekoliko hektara zemqe vratio manastiru De~ani 1998 ili 1999. godine. Celu jednu zgradu u Zemunu u Beogradu zgrada je u dr`avnoj svojini,bila je neka {kola ja sam na{ao drugi prostor za tu {kolu,jo{ se nije prebacila {kola ali je zgrada ve} data na kori{}ewe crkvi i u delu zgrade crkvene su ve} prostorije,crkva koristi. Dakle neka varijanta mo`e da se tra`i ako je ovde re~ o zemqi koja se ne koristi mo`e se Voditeq: Radi se o ugostiteqskom objektu, po{to sam upoznat sa Dr [e{eq: Koji se ne koristi
91

Voditeq: Koji se koristi trenutno i je u pitawu Dr [e{eq: A slabo se koristi,{ta,slabo radi,slabo funkcioni{e Voditeq: Da,kod firme koja lo{e organizovala posao u sezoni Dr [e{eq: Tu sada mo`e da se tra`i varijanta. Vi vidite ide ovaj proces privatizacije mo`e se tra`iti varijanta da kod otkupa te firme jer }e taj objekat i}i u privatizaciju da prednost ima neko ko ima dokaze da je bio raniji vlasnik. Ja bih tako uradio. Pa da dobiju neki popust. Verovatno je firma malo i podigla svoju vrednost u me|uvremenu pa da bar obra~una da plati tu razliku u vrednosti,neka varijanta se za specifi~ne slu~ajeve mo`e na}i. O woj se mo`e razmi{qati,ali zakon kojim bi se vratilo sve {to je nacionalizovano on je nemogu}. Imali smo dve agrarne reforme,znate. U te dve agrarne reforme ne{to oko milion hektara zemqe je podeqeno bezzemqa{ima u celoj onda{woj Jugoslaviji,ali najve}i deo toga u Srbiji mo`da 500.000 hektara sigurno da otpada na Srbiju nemogu}e je sada posle 50 godina preispitivati agrarne reforme i otimati od qudi koji su dobili dati onima ~ije je to nekada bilo. Ali ako bismo i{li daleko u pro{lost onda dolazimo u vreme iza Prvog svetskog rata kraq Aleksandar je mnogo vi{e poqoprivrednog zemqi{ta i {uma oteo srpskoj pravoslavnoj crkvi nego komunisti posle Drugog svetskog rata niste znali pretpostavqam taj podatak. Jeste Voditeq: Da se proveriti Dr [e{eq: Da se proveriti, ima u uybenik crkvenog prava D. Peri}a profesora Pravnog fakulteta u Beogradu mo`ete da vidite. Dakle to je proverena stvar. Dokle bi onda i{ao taj proces vra}awa stigli bi do turskih begova. Mora neka granica postojati. Na{ pravni poredak ka`e da je ta granica 20 godina zastarelosti. Me|utim,ja pretpostavqam da sada mo`da neki objekti nema kome da se prodaju tu se mo`e tra`iti uvek varijanta ako postoje stari vlasnici,ako su zainteresovani da se ne{to u~ini. Me|utim doneti zakon da se svima vra}a sve neverovatan bi se haos desio u Srbiji,ja ne znam kako bi Srbija iz toga isplivala. Ja mislim da bi bilo nemogu}e iz toga isplivati. I to sada shvataju dosovci. I zato ne donose takav zakon zato su zaboravili svoje kqu~no predizborno obe}awe. Voditeq: Dobro po{to je pitawe denacionalizacije verovatno mo`e da se napravi ne jedna cela emisije nego vi{e Dr [e{eq: Mo`e duga,duga rasprava da se vodi pitawe je veoma komplikovano,ali ja polazim od toga da ne dajem nikome la`na obe}awa i da ne budim la`ne nade. Ja mislim da je to toliko te{ko pitawe da se bar u narednih pet godina niko ne}e usuditi da ozbiqno to pitawe otvori u parlamentu dono{ewem odre|enog zakona. U to sam potpuno siguran. Voditeq: Da mi krenemo daqe sa pitawima gledalaca, ka`e pozdrav od Kaunter kluba iz Soko Bawe tako samo pi{e. Dr [e{eq: Hvala na pozdravu. Voditeq: Da li je Jelena Doki} vas podr`ala zato {to se nada da }ete vi omogu}iti izgradwu sportskog kompleksa na U{}u kao {to ste svima redom koji su platili dozvolili da zidaju {ta su hteli u Zemunu. Dejan Dr [e{eq: Ja sam pristalica izrazito liberalne gra|evinske politike i ja sam ponosan {to je u Zemunu 6000 gra|ana,6000 porodica ve} izgradilo svoje porodi~ne ku}e ili ih dovr{ava. Ja sam na to ponosan to treba da se radi u
92

svakom gradu u Srbiji. Na taj na~in se anga`uje novac iz slamarica,meni nije ciq da otmem narodu pare iz slamarica nego da ~oveku pru`im {ansu da taj novac ulo`i. Pa on kupuje gra|evinski materijal, pla}a radnu snagu,kupuje stolariju,kupuje keramiku kupuje name{taj itd. Dakle to vam je jedan ozbiqan privredni zamajac. Ali u sada{woj dosovskoj vlasti u \in|i}evoj vladi nema sluha za to. \in|i}eva vlada svi wegovi ministri i \in|i} li~no samo razmi{qaju da ono {to je najprofitabilnije prodaju qudima pripadnicima svoga klana u ovih 1000 firmi koje su odredili za tendersku privatizaciju uglavnom su svrstane najboqe najprofitabilnije firme. Za 1000 firmi u jednom trenutku sigurno je da nema kupaca dovoqno i oni to ne o~ekuju, oni o~ekuju da propadne ta tenderska privatizacija a onda drugom odredbom mogu}no{}u slobodne pogodbe da prodaju za 20% te tenderske vrednosti. Tako rade sa mnogim firmama i to je jedna vrsta kriminala. To }emo da preispitujemo najve}i broj takvih firmi je ve} pokupio ovaj Dragoqub Markovi} vlasnik Krmivo produkta iz Sur~ina {ef sur~inske mafije. Voditeq: Pouzdano se zna da }e DOS u predizbornoj kampawi iza}i sa nepobitnim dokazima o saradwi Vojislava [e{eqa sa usta{kim organizacijama u inostranstvu,kako misli da se od toga odbrani i {ta ima da nam ka`e u vezi toga,gledalac iz Aleksinca Dr [e{eq: To su gluposti,to su izmi{qotine. To je vaqda op{tinski odbor Demokratske stranke iz Aleksinca smislio ali je pitawe toliko besmisleno da jednostavno Voditeq: Dogovorili smo se da idu sva pitawa Dr [e{eq: Naravno nema cenzure Voditeq: Imam obveznice za kreditirawe br`eg razvoja nerazvijenih republika i pokrajina dospe}e za 2001,2002 da li }e se to ikada isplatiti,Lidija iz Ni{a Dr [e{eq: Sve dr`avne obveznice moraju da se isplate na dan dospe}a treba oti}i u centralnu banku ili u ni{ku filijalu neku ili u banku koja je ovla{}ena da te poslove obavqa u ime centralne banke mora se to isplatiti. Voditeq: Da li }e da po~ne da sledi politiku najve}eg radikala Nikole Pa{i}a ili }e da slu`i razbija~ima srpske zajednice Dr [e{eq: Ja oduvek sledim politiku najve}eg radikala Nikole Pa{i}a. Nikola Pa{i} je bio veliki srpski nacionalista,bio je izrazito rusofislki orijentisan,bio je republikanac, vodio je politiku ujediwewa svih srpskih zemaqa stvarawa jedinstvene srpske dr`ave i “Velike Srbije” nije u svemu uspeo krivicom kraqa Aleksandra Kara|or|evi}a. Pa{i} i vojvoda mi{i} su hteli da se prvo odredi dokle je Srbija pa da se onda eventualno pravi sporazum sa Hrvatima i Slovencima, da bi to spre~io kraq Aleksandar je dok je Pa{i} jo{ bio na putu iz francuske za Beograd negde kod Dubrovnika ili Mostara vozom se vra}ao on je postavio za predsednika vlade Stojana Proti}a,koji je prihvatio sve {to je kraq od wega tra`io. I to nas je upropastilo. Voditeq: Jedno pitawe ovako vi{e pitawa ima u jednom,a odnosi se na va{ ~in vojvode za{to vi{e nemate ~in vojvode,{ta je sa proglasom pokojnog Mom~ila \uji}a u kome ka`e da vas je ra`alovao jer ste ga izdali i kakav ste vi to vojvoda kada u svojoj biografiji nemate ni jednu pobedu na frontu,nema vas ni u jednom vojnom uybeniku ve} ste poznati po kafanskim bitkama za punim sto93

lom i po [e{eqevoj {nicli u Staroj kapetaniji. Igor iz Soko Bawe Dr [e{eq: Ja sam srpski ~etni~ki vojvoda najstariji po zvawu u otaybini do kraja `ivota }u to biti. I nije ni mogao \uji} da me smeni iz Kalifornije a desilo se to da je Studio B poslao jednu novinarsku ekipu da pravi intervju pred samu smrt sa vojvodom \uji}em i on me je tamo napadao da zapravo nije znao ni za{to to radi nebuloznu je pri~u pri~ao,kako je imao dogovor samnom da ga neka prijateqska zemqa padobranom spusti na Dinaru, a da ja pripremim diviziju tamo koja }e ga do~ekati i on da se stavi na komandu. Starac od 94,95 godina. Vidite vojvoda \uji} je u Drugom svetskom ratu bio veliki srpski nacionalni junak,me|utim, problem je u emigraciji {to je stalno bio pod pretwom isporuke Hrvatima. On je bio odu{evqen mojim politi~kim nastupima,mojom antikomunisti~kom borbom 80. godina i proglasio me za srpskog ~etni~kog vojvodu. I to je definitivno progla{ewe,mo`da se on posle kajao ili se nije kajao to vi{e mene ne interesuje. Mogao me je proglasiti zato {to je bio jedini,ali iz Kalifornije vi{e ne mo`e nikoga da svrgava ovde. Trebao je bar da do|e ovde pa da taj dekret ovde ukwi`i negde i da ga saop{ti itd. Kada su prekinuti dobri odnosi na{i,1991. godine do{ao Yim Mudi ameri~ki kongresmen u Beograd, tra`io je sastanak samnom , ja sam u tom susretu rekao sve {to sam znao o antisrpskoj politici ameri~kog ambasadora Vorena Cimermana. Mudi se vratio u Ameriku i tada su moji odnosi sa Vuji}em poreme}eni dakle wemu je skrenuta pa`wa na odre|en na~in. Drugo,\uji} je poslao nekog Milo{a Pricu,dr Milo{a Pricu u Beograd da stupi u kontakt samnom i da sara|ujemo na srpskim nacionalnim problemima. Ja sam odmah shvatio da je taj Milo{ Prica ameri~ki {pijun i ja sam prekinuo sve kontakte sa wim. Prica je oti{ao u Bawa Luku i uzeo pod svoje Biqanu Plav{i}. Tu je do{la jedna Ana Mitrovi} ako se se}ate koja je bila {ef kabineta i jo{ nekoliko qudi iz Amerike koje je CIA pripremila. Oni su okrenuli Biqanu Plav{i} protiv Radovana Karayi}a Biqana Plav{i} je izvr{ila dr`avni udar,obavila prqave poslove i odba~ena kao ice|en limun. Tako se isto sada de{ava sa \ukanovi}em, tako }e se isto sutra desiti sa Zoranom \in|i}em i wemu }e sve ove wegove mafija{ke veze da bace na nos i vezu sa Jovicom Stani{i}em,Stankom Suboti}em Canetom, Limunom,^umetom, Krmivoproduktom,itd. Dakle,oni kompromituju qude pu{taju ih da se {to vi{e kompromituju da bi tu kompromitaciju u jednom trenutku upotrebili kada im ti qudi ne trebaju. E to vam je bila i \uji}ebva uloga na `alost posledwih godina wegovog `ivota. Voditeq: Imamo jo{ jedno pitawe ustvari komentar na na{ malopre|a{wi razgovor a ti~e se urednika televizije Soko,ka`e ovako urednik Soko televizije je hteo da u istom vodi brani zemqu sa Milo{evi}evim sinom {to nije bilo mogu}e pa je osu|en, sadr`aj plakata nije imao ratni~ki pokli~ ni sadr`aj koji bi naru{io odbranbenu mo} zemqe ve} istinu koja je nedostajala u Srbiji Da se ne bi vra}ali ponovo da obja{wavamo to,kako vi vidite informisawe u Srbiji,samo molim vas kratko po{to imamo jo{ pet minuta i eto neka bude jedan deo Dr [e{eq: Informisawe nikad nije bilo gore nego pod dosovskom vla{}u. Nikada u ovih proteklih 12 godina nije bilo ovakve medijske blokade opozicije. Medijskog satanizovawa opozicije. Zatim,ve}ina medija u Srbiji je u izdajni~kim rukama. Dr`avna televizija glavni odgovorni urednik ameri~ki {pi94

jun Bojana Leki}. Dr`avna televizija obiluje antisrpskim programom. B-92 potpuno usta{ki program. Oni ~ak imaju i neke spotove da je Mladi}eva vojska posle Srebreni~ke operacije svakog dana ubijala po 1000 muslimana itd. Potpuno usta{ka televizija i usta{ka radio stanica B-92. Voditeq: Ali jedina prenosi su|ewe Milo{evi}a Dr [e{eq: Jedina prenosi su|ewe Milo{evi}u zato da bi dobila na popularnosti u Srbiji jer oni sada znaju da se to veoma rado gleda ,da narod to neprekidno gleda. Ne mo`e niko da gleda ba{ svaki dan,ali se to naj~e{}e gleda da bi nekako postigla svoju popularnost i gledanost. To zbog toga rade. Vide izrazito antisrpsku politiku. ^itav niz drugih medija. Vidite u vreme Milo{evi}a imali ste re`imsku dr`avnu televiziju koja je bila lo{a,mi radikali kada smo bili u Vladi napadali smo u vi{e navrata ure|iva~ku politiku dr`ane televizije. Dva tri puta se desilo da im najurim novinarsku ekipu sa konferencije za {tampu,Aleksandar Vu~i} i Tomislav Nikoli} kao ~lanovi Upravnog odbora demonstrativno su podneli ostavku zbog wihove lo{e ure|iva~ke politike. Se}ate se toga pretpostavqam. Me|utim,ako je dr`avna televizija bila takva izrazito re`imska i nepodno{qiva za opoziciju, imali ste ~itav niz drugih televizija gde ste mogli da se pojavite. 1994,1995,1996 kada je Srpska radikalna stranka bila u velikoj medijskoj blokadi,na dr`avnoj nije nas nikako bilo mogli smo na Studio B, nekada smo mogli na Politiku, itd. Uvek je dakle bila alternativa. Sada u Beogradu nema televizije koja je dostupna opoziciji,posebno Srpskoj radikalnoj stranci sve su apsolutno pod |in|i}evom kontrolom odnosno pod kontrolom \in|i}evog Gebelsa ministra za prqav{tine, za la`e, za proizvodwu la`i Vladimira Popovi}a Bebe. To je onaj {to je na ~elu vladinog biroa za komunikacije bavi se {pijunirawem,prislu{kivawem politi~kih protivnika itd. Sve la`i protiv opozicionih stranaka,protiv radikala pogotovo lansirane su iz tog kruga. Vi vidite nedavno im je Patr Pani} lansirao one la`i da sam ukrao 50 mil. maraka,da sam qubavnicama delio stanove itd. Toliko mu je dozlogrdilo da je iza{ao u javnost i sve otkrio kako se to odvijalo. I okru`ni javni tu`ilac Rade Terzi} je priznao da se zajedno sa goranom petrovi}em sa Pani}em sastajao u nedequ u 9 ~asova ujutru u Milo{evom konaku izme|u Ko{utawka i Top~idera. To je priroda ove vlasti. Ova vlast je poltronska prema zapadu mnogo je lokalnih radio stanica koje prenose {pijunske radio i televizijske programe,Glas Amerike, Doj~e vele, Slobodnu Evropu , BBC, Fransinternasional, Glas Amerike ne sme u Americi da se prikazuje nigde ni da se emituje jer ga finansira vlada u {pijunske svrhe samo mo`e u inostranstvu. A ovde je toliko lokalnih ne znam da li va{a spada u to Voditeq: Prenosimo i mi Glas Amerike Dr [e{eq: I vi prenosite,pa dakle svesno prenosite ne{to {to je {pijunski program. To nije komercijalni program,oni nemaju nikakve zarade od te televizije,ta televizija je da emituje program na srpskom jeziku da bi subverzivno delovala u Srbiji i oni to ve{to rade. To nisu napadne propagande poruke nego lagane. Voditeq: Gospodine [e{eq ja moram da vas prekinem po{to imamo jo{ minut do kraja emisije, mo`ete da uputite va{u predizbornu poruku gledaocima Soko televizije Dr [e{eq: Evo, srpski narod je opet u prilici da se opredequje,da izabe95

re onoga za koga smatra da u wega mo`e imati poverewe. Ako izaberu Ko{tunicu videlo se da je mlitav,mekan nesposoban. Ako izaberu Labusa Labus se kandidovao za novog Milana Milutinovi}a,\in|i}ev potpredsednik izvr{ava}e sve striktno {to mu \in|i} ka`e ne}e se ni osetiti da je na toj funkciji. Potreban je dakle neko ko je u stawu da se suprotstavi \in|i}u i wegovoj vladi. Ko je spreman da uspravi Srbiju,da uni{ti mafiju i da otvori put vanrednim parlamentarnim izborima. Moj je ciq da Srbija {to ~e{}e ima izbore dok ne dobije vladu kakva odgovara interesima srpskog naroda i svih gra|ana Srbije. Ja pozivam gra|ane Soko Bawe i celog Timo~kog okruga, Zaje~arskog okruga i cele Srbije, da iza|u na izbore da glasaju prema svojoj savesti prema svojim opredeqewima. Ako glasate za mene ja sam ube|en da se ne}ete pokajati i da }u neprekidno biti spreman da pola`em ra~une na ovoj televiziji, i na svim drugim gde za to bude mogu}nosti za svaki porez koji napravim. Voditeq: Gospodine [e{eq hvala na gostovawu u emisiji izbori 2002. godine Dr [e{eq: Hvala vama Voditeq: Po{tovani gledaoci prijatno ve~e.

mu? Dr [e{eq: Moj predsedni~ki program se striktno zasniva na ustavnim nadle`nostima predsednika Republike ja }u vam taksativno nabrojati te nadle`nosti i re}i {ta bih sve uradio u okviru pojedine nadle`nosti. Predsednik Republike odre|uje mandatara za sastav vlade, ali to predsednik Republike mora da uradi na osnovu odnosa snaga u Narodnoj skup{tini. Ne mo`e on vi{e puta mewati mandatara ignorisati taj odnos snaga. Ne mo`e bilo koga sa ulice dovesti i re}i e on }e biti predsednik vlade. Nego mora da ra~una da }e predsednik vlade i wegov kabinet dobiti podr{ku vi{e od polovine poslanika u parlamentu. Tu je nadle`nost predsednika Republike ograni~ena. Kqu~na je ova koju sam vam rekao da mo`e predsednik Republike raspustiti skup{tinu po svim ovim uslovima. Zatim predsednik Republike predla`e izbor sudija Ustavnog suda i tu mora da vodi ra~una o odnosu snaga u parlamentu. Ne mo`e bukvalno koga bi on hteo nego nekoga za koga dogovori sa bar parlamentarnim ve}inom da mo`e da pro|e. [ta je zna~ajna nadle`nost predsednik Republike mo`e da vrati svaki zakon na ponovno glasawe ako smatra da taj zakon nije dobar. Ja bih to veoma ~esto primewivao. To je Milo{evi} primenio samo jednom, Milutinovi} nije nikada, a ja bih veoma ~esto i temeqito bih obrazlagao za{to tra`im da skup{tina ponovo raspravqa i glasa o odre|enom zakonu. Da se ne bi de{avalo da se donose protivustavni zakoni li ovi zakoni koji ukidaju prava radnika, poput Zakona o radu ili Zakona o penzijskom osigurawu koji je ukinuo prava penzionera. Te penzije se vi{e ne uskla|uju prema prose~nim platama nego prema nekim drugim modelima i nominalno su penzije sada 12% mawe nego {to su bile ranije, a su{tinski fakti~ki su mnogo, mnogo mawe, mawa im je kupovna mo} nego {to je bila pre dve godine. To su dakle mogu}nosti predsednika Republike po pitawu zakonodavnog rada parlamenta. Jo{ jedna va`na nadle`nost predsednik Republike ima pravo da zahteva od cele vlade ili pojedinih ministara da se izjasne o odre|enim pitawima u okviru svoje nadle`nosti, ja bih to veoma ~esto koristio. Milo{evi} je koristio ali bez prisustva novinara. Voditeq: Rekli ste javno da ~ujemo ustvari {ta Dr [e{eq: Javno. Milutinovi} to nikad nije koristio. Ja bih to koristio tako {to bih pozvao novinare televizijske kamere i onda bih propitivao ministra za{to je ovo ovako, za{to je ovako, za{to ste to tako radili, za{to ovo ovako itd. I svaki bi ministar strepeo od su~eqavawa samnom. Jer ja nisam ~ovek koji improvizujem bilo {ta u politici, ja se temeqito spremam za svaku skup{tinski nastup, za svaku raspravu o pojedinim zakonima. Ja prv o mnogo ~itam, konsultujem literaturu, konsultujem stru~wake izvodim zakqu~ke na osnovu toga i ja bih se temeqito spremao za su~eqavawe sa ministrima. Oni bi strepeli od toga. Te{ko koji ministar tu mo`e da odr`i ne{to {to je lo{a politika {to su lo{i postupci. Voditeq: Rekli ste ako sam dobro zabele`io gospodine [e{eq da vas zapad ceni, ali ne `eli va{u pobedu. Dr [e{eq: Zapad ne `eli moju pobedu zapad `eli pobedu svojih poltrona, svojih sluga onih koji izvr{avaju voqu zapadnih sila na u{trb interesa srpskog naroda. Ali kod svih aktuelnih srpskih politi~ara zapad najvi{e ceni mene i Amerikanci i Evropqani, zato {to znaju da sam principijelan, {to zna97

VI NAS
TV Aran|elovac, 28. avgust 2002. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci na{ gost je gospodin Vojislav [e{eq predsednik Srpske radikalne stranke i kandidat na izborima za predsednika Srbije. Dobro do{lo u studio televizije [umadija. Dr [e{eq: Boqe vas na{ao. Voditeq: Gospodine [e{eq raspisani su predsedni~ki izbori, me|utim va{a stranka kao i mnoge druge tra`e i {ire pre svega parlamentarne izbore. Dr [e{eq: Pa ovi predsedni~ki izbori sami po sebi ne mogu da donesu veliku promenu u sistemu vlasti. Jer predsedni~ka funkcija nema velika ovla{}ewa. Ona nije operativnog karaktera. Predsednik nije naredbodavac, nalogodavac, onaj ko odlu~uje o bitnim politi~kim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim, zdravstvenim, prosvetnim pitawima. Va`no je pobeedi}e, formira}e vladu itd. Ima takvih diletanta na politi~koj sceni ali oni nisu ozbiqni politi~ari. Voditeq: Po{tovani gledaoci o~ekujemo i va{a pitawa putem telefona 725-502 pozivni broj za Aran|elovac 034. izborna kampawa gospodin [e{eq se zahuktava vi ste po obi~aju prvi podneli svoju listu. Vi ste verovatno broj 1 na listi za predsednika Dr [e{eq: Ne bi}u na posledwem mestu jer se lista odre|uje po azbu~nom redu. Ali to je zna~ajno mesto, ali mi smo time {to smo prvi predali kandidaturu i svu potrebnu dokumentaciju demonstrirali vrlo dobru organizaciju na{e Srpske radikalne stranke. Mi smo za dva dana skupili sve potpise, tre}i dan je trajalo sre|ivawe tih potpisa po azbu~nom redu i pravqewe spiska i onda smo predali. Voditeq: [ta vi konkretno nudite Srbiji u svom predsedni~kom progra96

ju {ta ho}u, {to znaju da sam nepotkupqiv, nepodmitqiv, da me ne mo`e niko uceniti, da nisam povezan sa kriminalom, da nemam nikakve veze sa mafijom i oni znaju da takav ~ovek mo`e da bude partner i za razgovor i za pregovore. Slugu protiv interesa sopstvenog naroda niko na svetu ne ceni. On mo`e biti koristan stranim silama, ali prema wemu se ophode kao prema toalet papiru, iskoriste i bace. Oni slu`e za jednokratnu upotrebu. Evo vam slu~aj Mila \ukanovi}a. Dok je slu`io zapadnim silama kao poluga protiv Milo{evi}a hvalili su ga kao demokratu, reformistu itd. Sada ga vezuju za kriminal {to je realno. Oni su to znali i ranije ali su }utali nego su ~ekali trenutak kada }e to da iskoriste da bi ga se otarasili. I uskoro }e ga oboriti sa vlasti i o~igledno je da Amerikanci sada igraju na Predraga Bulatovi}a Socijalisti~ku narodnu partiju Crne Gore i Liberalni savez i Slavka Perovi}a, to je sada svima jasno. Pogledajte slu~aj Biqane Plav{i} kada je izdala Radovana Karayi}a, kada je izdala Republiku Srpsku veli~ali su je u zvezde okivali. Kada vi{e nije bila potrebna odveli su je u Ha{ki tribunal ponizili je do kraja i sada je pustili u Beograd da umre. Dakle prema takvim qudima niko ne ose}a po{tovawe, niko ih ne ceni. A prema qudima koji i kada su politi~ki protivnici vredni po{tovawa druga~ije se naravno ophode. E sada mnogi pitaju {ta }e biti sa stranim investicijama ako ja pobedim na predsedni~kim izborima Voditeq: Ili ka`u bi}e uvedene sankcije ako [e{eq pobedi Dr [e{eq: To su gluposti nikakve sankcije ne}e biti uvedene jer predsednik Republike Srbije nema nikakve nadle`nosti u domenu spoqne politike. Spoqna politika je u iskqu~ivoj nadle`nosti Savezne vlade i sada po svim ovim varijantama ustavne poveqe planira se da spoqnu politiku vodi iskqu~ivo Savezna vlada i diplomatiju.tu predsednika Republike Srbije nema ba{ nikakve nadle`nosti niti potpisuje me|unarodne ugovore, sporazume itd. Nikakvih nadle`nosti nema. Ali {to se ti~e tih investicija vidite te investicije su bile jedna velika prevara. [est milijardi dolara su dosovci obe}avali da }e do}i sa zapada bespovratne pomo}i ~im se promeni vlast u Beogradu i ni{ta nije do{li. Ovo Miroqub Labus ka`e da je do{lo milijardu i dvesta miliona, nije. On je uzeo kredite da servisira stare dugove i kamate na te dugove koji su toliko dubiozni da nikada nismo morali da ih pla}amo, ili smo ih u najmawu ruku mogli prebiti sa ratnom o{tetom. On je uzimao proviziju od toga u svoj privatni yep. Otud wemu ku}a u Floridi, i k}erke u Americi , ogromno bogatstvo itd. Me|utim ovo je sada drugo pitawe. Do sada nije bilo tih velikih investicija. Ako ja pobedim na izborima i Amerikanci i zapadni Evropqani }e shvatiti wihovi puleni \in|i}, Labus, Ko{tunica, svi gube sve. Dolaze parlamentarni izbori, lokalni izbori, radikalski talas patriotski talas sve pred sobom odnosi prozapadne partije. Ako ikada imaju nameru da u|u sa investicijama tada }e u}i, da malo osna`e ugled i \in|i}ev i Ko{tunicin, i Labusov u narod dakle da na taj na~in u razmaku izme|u predsedni~kih i parlamentarnih izbora malo poprave polo`aj tih prozapadnih politi~kih partija. To vam je ~ista logika. Nema druge varijante. Ako ni posle moje pobede ne do|u ozbiqne investicije to vam je najboqi dokaz da nikad nisu ni mislili ozbiqno da krenu sa tim investicijama. Voditeq: Me|utim vi smatrate da Srbija treba da bude okrenuta prema istoku
98

Dr [e{eq: Ja pre svega mislim da Srbija mora da bude okrenuta sama prema sebi. I da vodi politiku oslawawa na sopstvene snage.jer samo ta politika je pametna i to je tradicionalna politika Nikole Pa{i}a. A onda treba da sara|ujemo sa svima koji prihvataju ravnopravnu saradwu na obostranu korist. Naravno najve}e mogu}nosti te saradwe su sa isto~nim zemqama Rusijom, Ukrajinom, Belorusijom, Rumunijom, Bugarskom, Moldavijom itd. Voditeq: Ali one su ekonomske tanke Dr [e{eq: [ta to zna~i tanke. Voditeq: Ipak su u ekonomskoj krizi Dr [e{eq: Pa one jesu u ekonomskoj krizi ali se nama ne postavqa da li je neko tanak ili debeo, nego se postavqa pitawe gde mi mo`emo da plasiramo na{u robu. Gde mo`emo da prodamo na{e proizvode. Na{e proizvode mi ne mo`emo da prodamo na zapadu nigde. Mo`emo maline, kupine, pu`eve i tako jo{ po ne{to. A industrijsku robu mi tamo ne mo`emo da prodamo ne}e niko da kupi. A na istoku mo`emo prodati svu na{u industrijsku robu i mo`emo anga`ovati na{e firme kao {to su se i do sada anga`ovale na razli~itim poslovima. Mi smo sklopili u avgustu 2000. godine i sporazum o bescarinskoj uniji sa Rusijom, o slobodnoj trgovini. Dosovska vlast uop{te nije zainteresovana za taj sporazum i mi bismo to obnovili i daqe pro{irili. Bukvalno sve {to proizvedu na{a preduze}a, {to proizvede na{a poqoprivreda mo`e da se proda na istoku i da se za uzvrat dobiju ozbiqne robe poput nafte, gasa itd. Dakle one robe koje se veoma lako ovde mogu prodati bez kojih se ovde ne mo`e `iveti. Mi moramo imati {to uspe{niju saradwu sa arapskim svetom, sa afri~kim zemqama, sa Irakom, Sirijom, Libijom, Al`irom tradicionalnim prijateqima. Tamo se ne{a firme mogu zaposliti. Gde }e na zapadu da dobiju posao. Ja sam sada na putu negde do oktobra meseca da obezbedim posao za zrewaninsku firmu nafta gas Monta`a, posao vredan sto miliona dolara koji }e zaposliti 2000 radnika u Iraku. Meni su otvorena sva vrata u arapskom svetu, tamo me najvi{e cene kao prijateqa arapskog naroda, kao borca protiv imperijalizma, za pravdu i demokratiju u svetu itd. Tamo najvi{e mogu, mnogo mogu na istoku u Rusiji i Kini to ne zna~i da ne}u hteti na zapadu gde god se uka`e prilika da pomognem, da doprinesem. Naravno na osnovu raznih kontakta itd. Ali, sa ove funkcije rekoh ve} ne vodi se spoqna politika. Spoqna politika je u iskqu~ivim rukama Savezne vlade. Ovde mogu samo pomo}nim kontaktima da ne~em doprinesem. Voditeq: Da se jo{ malo vratimo vi|ewima pred ove predsedni~ke izbore, koji je ovo put da se vi kandidujete Dr [e{eq: Ovo je u su{tini tre}i put s tim {to smo 1997. godine imali dva ciklusa izborna Voditeq: I bili ste vrlo blizu pobede Dr [e{eq: Pa pobedio sam Zorana Lili}a, ali su nekim malverzacijama sa glasa~kim listi}ima na Kosovu i Metohiji sa ubacivawem i izbacivawem {iptarskih glasova u ~isto albanskim sredinama gde uop{te nije bilo glasawa utvrdili zapravo da nije iza{lo dovoqno bira~a Voditeq: Ali ste se ipak izmirili sa socijalistima i u{li u koaliciju Dr [e{eq: To je bilo posle {est meseci, kada je ve} krenula kriza na Kosovu i Metohiji ali ja nikada nisam ovo pre}utao i uvek sam to isticao do kraja to je uvek bio kamen spoticawa i nikad nisam priznao pobedu Milanu Mi99

lutinovi}u Voditeq: U ovom trenutku imate podr{ku Slobodana Milo{evi}a Dr [e{eq: Ta podr{ka mi je sada veoma zna~ajna. Mnoge su se stvari bitno promenile u odnosu na raniji period. I svi smo bogatiji za jedno veliko iskustvo. Slobodan Milo{evi} je sada zato~enik u Ha{kom tribunalu on strada. Wega tamo ne sude zato {to je bio neuspe{an u odbrani srpskih zemaqa nego zato {to je uop{te poku{avao da brani srpske zemqe. Tamo zapravo ne sude Slobodanu Milo{evi}u nego sude Srbiji i celom srpskom narodu. I Slobodan Milo{evi} sada obavqa veliki jedan istorijski posao za sve Srbe on se veoma uspe{no brani, raskrinkava la`i, klevete, la`ne svedoke itd. Mi smo, danas je bila promocija u Beogradu ne znam da li ste videli, nisu to ni prikazali nego znate kakva je ova dosmanlijska dr`avna televizija oni falsifikuju javnost daju jednu sporednu moju izjavu sa te promocije uop{te ne ka`u da je bila promocija i {ta je promovisano jer ih to boli, problem im je to. Srpska radikalna stranka je objavila ~etiri broja svog nau~nog ~asopisa “Srpska slobodarska misao” na ukupno 3400 strana B-5 formata, to je negde oko 7000 novinarski {lajfni, kompletan tekst Milo{evi}evog su|ewa do kraja jula. Sa svim svedo~ewima, sa svim ispitivawima, sa svim optu`nicama. I onaj ko to ima u rukama ko to pogleda, ko to prou~i sve }e mu biti jasno da je re~ o jednoj velikoj antisrpskoj zaveri. Ovo {to se de{avalo u protekle dve godine naravno promenilo je Milo{evi}ev stav prema meni, a ovo {to se de{ava u Hagu od kada je po~ela wegova odbrana promenilo je i moj stav prema wemu. Ja ga sada izuzetno cenim i po{tujem zbog uspe{ne odbrane. Imali smo ranije perioda i saradwe i sukoba, i `estokih sukoba. I vi{e puta sam bio u wegovom zatvoru ako se se}ate. Me|utim meni su najva`niji interesi srpskog naroda. Ja nisam ~ovek li~ne osvetoqubivosti, nisam ~ovek mr`we, nisam sujetan, meni je va`no samo da ispravno procenim da li se neko bori za srpske nacionalne interese ili se ne bori. Milo{evi} se sada iz petnih `ila bori za srpske nacionalne interese i ja ga u tome podr`avam. A i meni je dragocena wegova podr{ka jer je Milo{evi} sada povratio u ogromnoj meri autoritet u srpskom narodu. Svi koji su ranije bili za Milo{evi}a pa su se predomislili pre dve godine opet su za wega. I oni }e poslu{ati wegov predlog da se glasa za mene na predsedni~kim izborima. Wegova dakle podr{ka meni mnogo zna~i, verovatno mi udvostru~uje broj glasova. Voditeq: Gospodine [e{eq mi imamo jo{ jedan problem po mom mi{qewu, mi ne znamo ustvari u kakvoj dr`avi }emo `iveti ni kakva }e biti ova na{a Srbija a pogotovo kakva }e biti ta nova zajednica Srbije i Crne Gore. Va{ stav povodom ustavnog pitawa ukratko Dr [e{eq: Pa prvo Milo \ukanovi} je nekoliko godina vodio izrazito separatisti~ku politiku, gazio je savezni Ustav izdvajao neke funkcije koje pripadaju saveznoj dr`avi, otimao ih itd, . Drugo, Ko{tunica ~im je polo`io zakletvu pogazio je savezni Ustav a zakleo se na taj ustav. On se odrekao kontinuiteta Savezne Republike Jugoslavije, poslao gorana Svlanovi}a i Wu Jork da zatra`i prijem u Ujediwene Nacije kao novoformirane dr`ave odrekao se na{ih interesa zajedno sa Labusom po pitawu sukcesije ~ak u toj meri da smo mi do{li u situaciju da sa Slovencima, Hrvatima bosanskim muslimanima Makedoncima delimo i zlato kraqevine Srbije. Zlato koje je kraqevina Srbija une100

la svojevremeno u zajedni~ku dr`avu. Ko{tunica je napravio najve}u gre{ku {to je pristao da na protivustavan na~in raspravqa o promeni saveznog Ustava. Ta gre{ka ne samo da }e se wemu li~no grdno osvetiti nego }e u veoma te`ak polo`aj dovesti srpski narod i ve} nas je u prili~noj meri dovela. Vidite, Ko{tunica je u{ao u tzv. Beogradski sporazum s kim, po kom kriterijumu, po kom osnovu sa Solanom. Za{to s wim. Sa Milom \ukanovi}em za{to nije onda i sa Milanom Milutinovi}em sako je sa Milom \ukanovi}em. Sa Zoranom \in|i}em predsednikom Republi~ke vlade i Filipom Vujanovi}em predsednikom crnogorske vlade i Miroqubom Labusom. Za{to Miroqubom Labusom, za{to nije Dragi{a Pe{i} kada je on predsednik Savezne vlade za{to potpredsednikom Voditeq: Pa ne priznaju ga Crnogorci Dr [e{eq: Crnogorci ga priznaju to nije ta~no Voditeq: Pa mislio sam vlada Dr [e{eq: Pa jedno je vlada, ne mo`ete da ka`ete Crnogorci, ne priznaje ga \ukanovi}eva vlada koja je i tako pala u parlamentu. Voditeq: Kakav je va{ predlog Srpske radikalne stranke Dr [e{eq: Na{ je predlog ako treba da se mewa savezni Ustav da se prvo napravi analiza {ta je u wemu lo{e, pa da se onda pristupi promenama. Niko jo{ nije rekao {ta je lo{e u saveznom Ustavu jeste li ~uli od Ko{tunice {ta je lo{e u saveznom Ustavu. Jeste li ikad ~uli od Ko{tunice {ta je lo{e u republi~kom Ustavu i on se stalno zala`e za promenu tog republi~kog Ustava on samo ka`e to su Milo{evi}evi ustavi. Kakav je to argument. Sutra ho}emo li sve to da ru{imo da ka`emo to su ko{tunicini ustavi. Je li Ko{tunica misli da je on boqi od Milo{evi}a. Gre{i stra{no, on je daleko, daleko gori. Jer ovo kako on kr{i savezni Ustav niko nikada ranije u proteklih 12 godina nije ru{io. Voditeq: Jeste li vi za jedinstvenu Srbiju i za ~vrstu zajednicu Srbije i Crne Gore Dr [e{eq: Da, ja sam za veliku Srbiju kao unitarnu dr`avu to je moj ideal neka projekcija za 20, 30, 50 godina Voditeq: Izvinite, je li to Karlobag Virovitica je li to Dr [e{eq: Pa jeste, vaqda je to i va{ ideal, pretpostavqam da je to i va{ ideal. To je ideal svakog ~asnog Srbina da se sve srpske zemqe ujedine u jednu srpsku dr`avu. To je ideal. Kada }emo ga ostvariti to je drugo pitawe. Malo je falilo da ga ostvarimo. Ostvarili smo ga ve} bili pa smo za zelenim stolom izgubili te teritorije, ali }emo ih povratiti opet za zelenim stolom kada se promeni odnos snaga me|u velikim silama. Ali to je sada ve} drugo pitawe. Ko{tunica je na protivustavan na~in krenuo u promenu saveznog Ustava i sada se ~udi {to su wega zaobi{li \ukanovi} i \in|i} {to su ga ne izvestan na~in nasamarili. I evo vidite sada i Gonzales podr`ava \in|i}a i \ukanovi}a, Ko{tunici izbacuju sve poslanike iz Republi~ke skup{tine i sa zapada nema nikakvog protesta, nikakve primjedbe nikakve sugestije da je to neodr`ivo itd. Za{to? Zato {to oni smatraju da je Ko{tunici istekao rok trajawa. Ko{tunica je wima trebao dok su se borili da sru{e Milo{evi}a, sada im vi{e ne treba. Oni su smislili da nam saveznu dr`avu konstrui{u tako da ona ne li~i uop{te ba dr`avu i da ne mo`e samostalno da funkcioni{e i da je neophodno uvek da neko dolazi sa zapada da presu|uje u kqu~nim politi~kim stvarima. Da
101

nam zapravo zapadne sile upravqaju vojskom i diplomatijom. To je wihova zamisao. Ko{tunica umesto da se tome suprotstavi da obezbedi saveznu dr`avu, da obezbedi ustavnost i zakonitost on be`i sa funkcije saveznog predsednika. Voditeq: Gospodine [e{eq na polovini smo emisije u drugom delu posveti}emo pa`wu pitawima gledalaca, da predahnemo uz par reklama. A vi da se osve`ite uz mineralnu vodu Kwaz Milo{ ovde iz Aran|elovca iz Bukovi~ke bawe. Nastavqamo razgovor sa gospodinom Vojislavom [e{eqem dosta je pitawa, sasvim razumqivo, da na sva odgovorimo kratko i naravno jasno. Jelica Gli{i} iz Sarajeva `ivi u Aran|elovcu, ka`e ako bi pobedili kakve bi bile veze sa Srbima u Bosni obzirom da Dejtonski sporazum ne podrazumeva podele. Dr [e{eq: Dejtonski sporazum podrazumeva podele i on je ve} podelio Bosnu i Hercegovinu. Mi se moramo boriti za o~uvawe dejtonskog sporazuma. Mi smo radikali bili veoma kriti~ni svojevremeno prema Dejtonskom sporazumu kada je on dono{en, jer je to zna~ilo da se otima Republici Srpskoj tre}ina teritorije. Me|utim sada Amerikanci poku{avaju i u velikoj meri provode reviziju Dejtonskog sporazuma na srpsku {tetu. Mi moramo da ~uvamo Dejtonski sporazum jer ~uvawe Dejtonskog sporazuma predstavqa o~uvawe Republike Srpske. A u perspektivi ja bih bio spreman za to da cela Bosna i Hercegovina u|e u zajedni~ku dr`avu sa Srbijom i Crnom Gorom, da bude federalna jedinica sa dva entiteta. O tome bi trebali da razmisle bosanski muslimani, oni su se grdno prevarili 1992. godine kada su u{li u rat sa Srbima izigrali su ih Hrvati izigrali su ih zapadne sile i svedeni su na najmawu teritoriju. Srbi sada imaju nepunih 49% malo su im tu zakinuli. 51% teritorije imaju muslimani i Hrvati, od toga Hrvati 26% a muslimani 25% iako su muslimani najbrojniji. Dakle izigrani su od svojih prijateqa i saveznika. Varijanta cela Bosna i Hercegovina u zajedni~koj dr`avi podrazumeva da svi Srbi `ive u jednoj dr`avi, a to bi zna~ilo i svi muslimani da `ive u jednoj dr`avi vaqda je wima u interesu da `ive zajedno sa muslimanima iz ra{ke oblasti. To je dakle ne{to {to bismo mi ostavqali otvoreno kao mogu}nost. Ali bismo qubomorno ~uvali Republiku srpsku u pogledu garancija koje joj daje dejtonski sporazum i to je i na{a strana~ka politika za ove izbore. Mi izlazimo na izbore i u Republici srpskoj koji }e se odr`ati 5. oktobra. Voditeq: Gojko Novakovi} da li |u kao izbeglica glasati u Karlovcu Karlobagu ili Virovitici Dr [e{eq: Pa ako Gojko Novakovi} kada budemo oslobodili jednog dana sve srpske zemqe ja mu `elim da to do~eka, bude prijavqen kao gra|anin Virovitice ili Karlobaga onda }e tamo glasati. Ako ne bude `eleo da tamo `ivi mo`da }e glasati u D`ev|eliji, mo`da }e glasati u Dubrovniku, mo`da }e glasati bilo gde na prostoru zajedni~ke dr`ave. Ja mislim da }e se vrlo brzo ukazati {ansa i da se Makedonija vrati u sastav zajedni~ke dr`ave. Mi srpski radikali priznajemo makedonsku etni~ku posebnost i nemamo ni{ta protiv da su oni posebna nacija jer neka razlika izme|u Srba i Makedonaca postoji, ali kada pogledate malo ozbiqnije se u to udubite, mi Srbi na belom svetu nemamo bli`eg naroda id Makedonaca. Da su nam iskreni prijateqi to su pokazali u vreme rata masovnim demonstracijama, suprotstavqawu okupatoru itd. Ja mislim da i Makedonija toliko ugro`ena danas da }e u budu}nosti wena jedina per102

spektiva biti povratak u zajedni~ku dr`avu. Voditeq: Radnici hotela Izvor, mnogi objekti Bukovi~ke bawe u protekle dve godine dati su privatnim licima. Na redu je hotel Izvor kako to spre~iti pitaju oni vas Dr [e{eq: To se mo`e spre~iti promenom vlasti. Jer ja mislim sve ovo {to je ra|eno u ove dve godine da je ra|eno nelegalno i da je ra|eno u okviru mafije. A vi vidite na dana{woj srpskoj politi~koj sceni nema ko da bude u stawu da se izbori protiv mafije osim srpskih radikala, samo smo mi spremni da otvoreno prozivamo mafija{e, ubice, kqu~ne kriminalce u zemqi svi su oni vezani za \in|i}evu vladu, za \in|i}ev re`im. Stanko Suboti} Cane @abac, gospodin ^ume, gospodin Limun, ovaj iz Krmivoprodukta, sve su to |in|i}evi najbli`i prijateqi i ta mafija se rasprostrla po celoj teritoriji na{e zemqe. Naravno, morala bi se izvesti privatizacija svih hotela ali strogo u skladu sa zakonom. Tako {to bi prvo radnici i ostali gra|ani na osnovu godina radnog sta`a preuzeli svoj deo akcije, a onda da se sukcesivno i sporije prodaje za onu vrednost koja je objektivno procewena, a ne ova tenderska privatizacija koja predstavqa kra|u jer posle we sledi slobodna pogodba, prodaja za samo 20% procewene tenderske vrednosti itd. I ovo ustupawe pojedinih objekata na poslovawe je jedan na~in zaobila`ewa zakona i to je ~esto skop~ano sa velikim zloupotrebama. Ono {to predstavqa dosmanlijski koncept privatizacije to je uni{tavawe fabrika i otpu{tawe radnika kako bi se fabrike {to jeftinije prodale. Imate evo ovu konfekciju Rudnik iz Aran|elovca koja je uspe{no poslovala unazad dve godine, kad ka`em uspe{no to je uspe{no. Bilo je i ranije problema, bilo je muka itd. ali se `ivelo i radilo. Sada je potpuno propala firma koja je veoma uspe{no poslovala, koja je i u vreme sankcija bila u stawu da izvozi. Za{to. Zato {to je neko bacio oko na tu firmu `eli da je do kraja obezvredi kako bi je {to jeftinije dobio. To je su{tina |in|i}eve privatizacije i mi smo apsolutno protiv takvog wegovog a to je i Labusov koncept privatizacije jer Miroqub Labus na ovim izborima je kandidat mafije, li~ni kandidat Zorana \in|i}a on je u~estvovao u svim tim finansijskim {pekulacijama i Miroqub Labus je organizovani ~lan finansijske mafije mafija je podeqena na finansijsku, narkomansku, onu koja {vercuje oru`je, krade automobile itd. Postoje razni ti aspekti mafija{kog organizovawa sa jednim centrom. Finansijsku mafiju ~ine Miroqub Labus, Mla|en Dinki}, Bo`idar \eli}, Aleksandar Vlahovi} i naravno Zoran \in|i} Voditeq: Imamo jo{ dosta pitawa ovo pitawe o privatizaciji bilo je pitawe i grupe zaposlenih iz AD Porcelan u Aran|elovcu, imamo mi imamo jo{ dva pitawa podse}aju vas da su oni firma od 1500 zaposlenih, da platu nisu primili osam meseci, da su nekad izvozili 82 zemqe sveta, pitali su kakav je va{ koncept privatizacije. To smo odgovorili, ali pitaju jo{ ne{to {ta mislite o na~inu izbora direktora preko agencije tipa Hil-Internacional, tako su dobili pro{log direktora koga su smenili pre nekoliko dana. I drugo pitawe {ta bi po va{em mi{qewu oni mogli da u~ine protiv nelojalne konkurencije, pre svega privatnika koji uni{tavaju i spoqa i iznutra na{u tehnologiju. Dr [e{eq: Vidite ja mislim da ne treba ni{ta da u~ine protiv privatnika ako privatnici proizvode ovde. Ali ako uvoze i uvoznu robu plasiraju po nekim damping{kim cenama i uni{tavaju doma}u proizvodwu onda tu dr`ava
103

mora da interveni{e. Samo bih jednu stvar naglasio. Ja po tom pitawu ne mogu da obe}avam sada med i mleko odmah posle izborne pobede. Jer pobeda na predsedni~kim izborima samo je prvi korak u smeni vlasti. Kqu~na je pobeda na parlamentarnim izborima i formirawe nove vlade, sva vlast je koncentrisana u vladi, a ne u rukama predsednika Republike. To treba imati u vidu. Ne mo`e predsednik tu odlu~i, da naredi, da zabrani itd. Predsednik mo`e da propituje javno ministre i da ih dovodi u nepovoqan polo`aj, da ih na taj na~in kontroli{e, ali ne mo`e da im naredi morate tako i tako uraditi. To nigde u Ustavu ne pi{e. To nije sadr`ano i predsedni~koj funkciji. Voditeq: Du{an Raki~evi} da li }e ako pobedite penzioneri biti u istom polo`aju kao pod ovom vla{}u ili imate neko re{ewe Dr [e{eq: Ja imam re{ewe ali to re{ewe ne mogu da primenim kada pobedim na predsedni~kim izborima nego kada posle toga pobedimo na parlamentarnim izborima i formiramo novu vladu, prvo bismo vratili uskla|ivawe penzija sa prose~nim platama, a ne kao {to su sada uveli pa su penzije 12% mawe nego {to bi morale biti u odnosu na plate. Hteli su 18% pa su morali da popuste za nekih 6% ako se se}ate pre par meseci. Dakle, najva`nije bi bilo sada vratiti na staro stawe u pogledu uskla|enosti penzije sa platama. Pa {ta onda treba uraditi. Treba opet nadoknaditi zakasnele tri penzije. Je li se se}ate mi smo jednom to nadoknadili. Ja sam tu ideju izneo u vladi Srbije, ja sam je obrazlagao, ja sam je `ustro u javnosti zastupao mi smo tri zaostale penzije koje smo zatekli u vladi Srbije 1998. godine isplatili kroz bonove za pla}awe elektri~ne energije. I to je penzionerima dobro do{li, to je bilo isto kao gotov novac. A imali smo najjeftiniju struju u Evropi, sada imamo najskupqu struju u Evropi sada je struja {est puta skupqa nego {to je bila pre dve godine. I opet kasne penzije skoro tri meseca, opet treba da tra`imo varijantu da se nadoknade te tri penzije. Voditeq: Imamo jo{ desetak minuta do kraja, Dr [e{eq: Dakle da nadoknadimo ove tri penzije da sredimo stawe zemqoradni~kih penzija, {to nismo uspeli u pro{lom mandatu, pa onda da pravimo novi koncept penzijskog osigurawa koji bi bio povoqniji za sve penzionere. Voditeq: Ukratko i na ostala pitawa za ovih desetak minuta koliko imamo jo{, koliko su i svi ostali kandidati imali da ispo{tujemo to vreme, gledateqka iz Aran|elovca da li se ose}ate odgovornim za de{avawa u Hrvatskoj jer ste bili na strani Milo{evi}a Dr [e{eq: Prvo, ja ni{ta nisam odgovoran za ono {to se de{avalo u Hrvatskoj. Niti me interesuje {ta se de{ava u Hrvatskoj. Ja sam poku{avao da pomognem Srbima u Srpskoj Krajini da odbrane svoju teritoriju. Ja sam podr`avao Milo{evi}a kad god je on pomagao zapadne Srbe. Kad god je on to radio ja sam ga podr`avao. Ali je bilo perioda i kada smo ulazili u `estoke sukobe zbog raznih razlika koje su se pojavqivale. Drugo, Srbima iz Srpske Krajine je bilo jasno da ne mogu `iveti pod hrvatskom usta{kom vla{}u. Svaka vlast u hrvatskoj je usta{ka i Srbi nisu mogli ~ekati novi genocid novi Jasenovac. Oni su branili svoje teritorije. Te Srbe niko nije mogao mirnim putem naterati da istupe iz Jugoslavije. Ti Srbi su `iveli u Jugoslaviji kao jedinstvenoj dr`avi, i sada ih neko odvaja od svoje matice. To oni nikad ne bi pristali i zato su se digli na oru`je. Ja sam im pomagao i ja sam ponosan na tu pomo}, i ako se
104

se}ate pred pad krajine Srpska radikalna stranka je imala 16 narodnih poslanika u parlamentu Krajine od ukupno 82. toliko su zapadni Srbi cenili na{ doprinos da je 1998. godine i za predsednika Republike srpske izabran Nikola Popla{en. Mi sada opet imamo kandidata za predsednika Republike i ~lana Predsedni{tva Unije i kompletnu listu poslanika i o~ekujem dobre rezultate na izborima u Republici Srpskoj. Tamo{wi Srbi najboqe cene na{ doprinos. Voditeq: Jasmina iz Aran|elovca vas pozdravqa i pita da li }ete ako pobedite skloniti kako ona ka`e Mi}i}ku iz skup{tine Dr [e{eq: Ako pobedim na izborima za predsednika Republike ne mogu da je sklonim Voditeq: Mo`e samo narod na izborima Dr [e{eq: Narod na izborima, a u novom sastavu skup{tine ne verujem da }e ona biti i poslanik, a kamo li predsednik. Ali \in|i} je wu namerno postavio za predsednika Narodne skup{tine da bi do kraja ponizio parlament. Za predsednika parlamenta se tra`i sposoban ~ovek, ozbiqan, obrazovan, inteligentan, a ne neko ko ni{ta ne zna i pravi dar-mar na svakoj sednici. Voditeq: Gledateqka iz Topole {ta mislite o lokalnoj samoupravi u Topoli i posebno posle ovih doga|aja vezanih za vodu. Dr [e{eq: Ja mislim da to pokazuje krajwu neozbiqnost lokalne vlasti. ^ujem da je danas direktor komunalnog preduze}a podneo ostavku, morao bi i predsednik op{tine i cela op{tinska vlada. To jednostavno nije smelo da se desi. Tu je re~ o java{luku krajwoj neodgovornosti i nemarnosti. Voditeq: Nata iz Aran|elovca do sada su svi predsedni~ki kandidati obe}avali sve i sva{ta, boqe plate, posao, standard, kako sada i kome da verujemo Dr [e{eq: Evo ja ne obe}avam sve i sva{ta Voditeq: Zna~i da vama veruje Dr [e{eq: Ne obe}avam boqe plate i boqi standard. Ja obe}avam da }u striktno po{tovati Ustav i zakon i da }u izvr{avati sve ono {to mi Ustav odre|uje kao nadle`nost predsednika Republike na najboqi mogu}i na~in. Voditeq: Me|utim Dr [e{eq: Ali }u se izboriti za vanredne izbore i svaku put }u inicirati vanredne izbore kad god osetim da narod nije zadovoqan vladom i wenom politikom. Voditeq: Mira Maksimovi} iz Aran|elovca, ka`e gospodine [e{eq dokle mislite da idete po Srbiji obmawujete, kako ona ka`e, narod pri~ama koje se na pro{lim izborima nisu pokazale kao dobre Dr [e{eq: Sve {to govorim u proteklih 20 i vi{e godina i {to pi{em sve se pokazalo kao istinito, sve se pokazalo kao vrlo ozbiqno i ~esto kao upozoravawe unapred. Nisam ja ni malo radostan {to sam 2000 godine narodu unapred govorio {ta }e se desiti sa dosmanlijskom vla{}u, {to sam govorio da su oni neuporedivo gora varijanta. Izgleda da nam je bilo su|eno da narod isproba i tu varijantu. I narodu je ona toliko dozlogrdila da jedva ~eka da se otarasi i DOS-a i \in|i}a i wegove vlade i svih ministara. Voditeq: Milena vas pita {ta mislite o Obraz Dr [e{eq: Nemam nikakve kontakte sa tom organizacijom, nemam ni{ta protiv wihovog postojawa, ali po svom ideolo{kom sklopu nisu bliski nama
105

srpskim radikalima. Jer mi srpski radikali smo za parlamentarizam, za demokratiju, za vi{epartijski sistem a ~ini mi se bar ono {to sam saznao iz medija i {tampe, po{to se nisam mnogo ni interesovao za tu organizaciju, da taj Obraz po ideolo{koj orijentaciji mnogo nagiwe Ljoti}evcima. A to ne mo`e biti na{a politi~ka perspektiva. Voditeq: I ista gledateqka vas pita kako odgovarate na pri~e da vas iz hrvatske finansiraju da oborite ovu vlast Dr [e{eq: To su gluposti, znate ja nisam, ba{ takvu pri~u prvi put ~ujem nikada je nisam ni ~uo mada \in|i} i wegovo ministarstvo la`i koje vodi Vladimir Popovi} Beba, nema {ta nisu protiv mene lansirali, ali mnoge stvari mu se evo razbijaju o glavu jer qudi preko kojih su to lansirali toliko im je dozlogrdilo da su raskrinkali ~itavu metodologiju u javnosti. Voditeq: Draga iz Aran|elovca za{to se ne udru`i sva opozicije i ne skine ovu vlast, da li je to mogu}e Dr [e{eq: Pa mi smo to hteli, ali nije bilo mogu}e. Ali je mo`da mogu}e, ali je mo`da mogu}e ako Voditeq: Da napravite neki novi DOS protiv DOS-a Dr [e{eq: Ako do|e do drugog izbornog kruga vidite, u rukovodstvu Socijalisti~ke partije ima sada nekih previrawa i problema to je o~igledno, a ume{ali su se qudi sa strane, qudi Jovice Stani{i}a, |in|i}evog najbli`eg prijateqa to su Milorad Vu~eli} i Aleksandar Vulin, ali ja nemam ni{ta protiv da oni idu sa batom @ivojinovi}em, i o~ekujem da bi Bata @ivojinovi} mogao da me podr`i u drugom krugu ako uop{te do|e do drugog kruga. Zatim sa vukom Dra{kovi}em i Velimirom Ili}em imam vrlo korektne odnose i li~ne i me|ustrana~ke, i mislim da }emo sara|ivati u kontroli na bira~kim mestima, a mogu}e da postignemo jo{ ozbiqnije vidove saradwe. Ne znam ko }e se jo{ prijaviti od ostalih kandidata da li vuk Obradovi} da li jo{ neko Voditeq: Bi}e velika konkurencija, {ta mislite Dr [e{eq: Postoji samo ta jedna stranka ogoqenih gangstera to je ova stranka Borislava Pelevi}a s kojom nikakvu saradwu ne}emo imati. Voditeq: Velike }e biti konkurencije sada na izborima Dr [e{eq: Borislav Pelevi} je li~ni izabranik Zorana \in|i}a i Voditeq: Kakvo je va{e mi{qewe o konkurenciji Dr [e{eq: Ja sam vam rekao {ta mislim o konkurenciji, rekao sam vam {ta mislim o Ko{tunici i wegovom kr{ewu Ustava. Za Ko{tunicu ne mogu da ka`em da je kriminalac i mafija{, a za Labusa ka`em da je kriminalac ogoqeni kriminalac i kandidat mafije. Voditeq: A to su sve te{ke re~i Dr [e{eq: To su veoma te{ke re~i ali ja sam ih ve} iznosio i dokazivao i u republi~koj i u Saveznoj skup{tini i veoma ubedqivo argumentovao. Ja sam samo kada je bila rasprava o Mla|enu Dinki}u tri i po sata podnosio uvodno izlagawe sa ~istim argumentima. I vi{e puta obarao i Labusove zakone itd. I \in|i}u u lice sasuo taj wegov savez sa mafijom ako se se}ate na posledwoj sednici Narodne skup{tine Srbije ako ste to gledali. Dakle {to se ti~e Labusa tu je sve jasno. Kandidat mafije, apsolutno nemoralan ~ovek, izdajnik. Pelevi} ga negde napadne da je Jevrejin. Meni on ne smeta {to je Jevrejin, meni apsolutno ne smeta {to je Labus Jevrejin meni je problem {to je on izdajnik. Re106

kao sam vam da sam u korektnim odnosima sa drugim kandidatima, a Pelevi} znate neki dan re~e da je kandidat proevropske orijentacije. Pa jeste po{to su Arkanovci pqa~kali banke po [vedkoj, Nema~koj, Italiji, Francuskoj i oni su stranka izrazito proevropske orijentacije, decenijama se dru`e sa Interpolom. To su gangsteri ubice Pelevi} je li~no u~estvovao u mnogim ubistvima, on je Arkanov general. Ja sam Arkanu u lice sasuo i dokaze o ubistvu Ise Lere jo{ pre devet godina ako se toga se}ate. Ovaj je tako|e ume{an u mnoga ubistva, prijateqi su mu @eqko Maksimovi} Maka {to je ubio generala Bo{ka Buhu prijateq mu je Filip Cepter, \in|i}ev je ~ovek od poverewa, glasao za je \in|i}evu vladu, glasao za sve protivustavne zakone, davao \in|i}u uvek kvorum kada mu je trebao u skup{tini itd. Dakle sa wima ne}emo u nikakve poslove da imamo. Voditeq: I o~ekujete u ovim izborima, normalno velike {anse Dr [e{eq: O~ekujem pobedu. Voditeq: [to bi ~ovek konkurisao da ne o~ekuje da pobedi Dr [e{eq: Mislim da Srpska radikalna stranka nikada nije boqe stajala u Srbiji, u celoj Srbiji to se videlo ve~eras i na ulicama Aran|elovca, ja sam do{ao malo pre emisije u Op{tinski odbor imao sam kratak sastanak, onda sam na putu za va{ studio pro{etao kroz grad sa grupom na{ih aktivista i qudi su me pozdravqali veoma lepo reagovali, ja nisam ~uo ni jedno negativno dobacivawe da vam iskreno ka`em za sve to vreme a ulice Aran|elovca su bile pune. Mi nikada boqe politi~ki nismo stajali. O~ekujem da }e se oko moje kandidature okupiti svi drugi srpski patrioti bez obzira na ideolo{ku orijentaciju. I da je ta pobeda ovoga puta izvesna. Voditeq: Gospodine [e{eq u na{em politi~kom `ivotu je dosta o{trih re~i, sasvim razumqivo. Me|utim, da li je potrebno i da li je mogu}e malo vi{e politi~ke tolerancije Dr [e{eq: Ja sam pristalica tolerancije uvek bio, ja sam vrlo tolerantan ~ovek osim prema kriminalcima, prema gangsterima i prema ubicama. Tu ne mogu da budem tolerantan. Ako sam otkrio ko je ubio ministra odbrane Pavla Bulatovi}a ako ga re`im {titi, zna~i re`im je ume{an. Ovaj re`im ne onaj prethodni, qudi ovoga re`ima su ume{ani. Mafija se razvijala i ranije, ali nije dolazila toliko do izra`aja. Sada je preuzela potpunu vlast. Stanko Suboti} zvani Cane @abac, ^ume, Limun, sve to su |in|i}evi najbli`i prijateqi. I labusovi jer Labus je \in|i}ev kandidat. I treba o tome otvoreno govoriti. Za svako ubistvo se zna ko ga je po~inio. Toliko je to sada sve jasno i svi }ute svi sakrivaju. E ne}emo mo}i da sakrivaju. Drugo jedan od mojih kqu~nih programskih ciqeva je da se slomi mafija. Znate li vi drugog ~oveka u Srbiji osim mene ko je u stawu da slomi mafiju. Ko ima hrabrosti da joj se otvoreno suprotstavi, direktno da sve ka`e u lice, za razna ubistva za razne kriminalne radwe, koga mafija ne mo`e nikako upla{iti ni uceniti. Koga ne mo`e potkupiti. Znate li vi drugog ~oveka osim mene. Mo`ete li da ka`ete jo{ jedno ime. Evo i taj bi se borio protiv mafije tako o{tro, tako hrabro, tako odlu~no. Ne znate priznajte. Izbor na predsedni~ku funkciju dovoqno je vredan ako s te funkcije uspem da se obra~unam sa mafijom. Naravno ako u me|uvremenu negde na neki rafal iz zasede ne naletim. Voditeq: Gospodine [e{eq `elim vam sve najboqe i hvala vam {to ste
107

svaki narod u Isto~noj Evropi imao veliki ekonomski interes da se cela Evropa ujedini i da predstavqa jedinstveno tr`i{te. godine Voditeq: Vi ste se kandidovali za predsednika Srbije. Problem je {to je vlast. ali problem je bio i Evropske unije i Amerike {to ovih dvanaest godina nisu hteli ravnopravnu saradwu. ~ak i neki policijski generali i policijski {efovi krupnog ranga. Kod nas je struja {est puta skupqa nego dve hiqadite godine. avgust 2002. demokratsko na~elo podele vlasti na zakonodavnu. Ovaj \in|i}ev. Nekih pridru`enih ~lanova. Nadam se. ostala je bez mnogih nacionalnih teritorija. odnosno Jugoslavija pridru`i Evropskoj uniji? Dr [e{eq: Sada{wa vlast u na{oj zemqi zapravo nema nikakve stavove. nego su uvek jezikom ultimatuma sa nama razgovarali. naru~ioci. tu vam je Moldavija. ja samo na takvu desnicu ra~unam. tu vi{e nikakve tajne nema. nikada je mawe nismo imali nego danas u proteklih dvanaest godina. problem je stare vlasti {to je u tome kasnila. jeste. Desnica. na ravnopravnim osnovama. mi smo ve} sproveli privatizaciju i bili do devedeset tre}e godine. ne mo`ete odmah da provedete u celosti privatizaciju. oni se znaju. jedno je stvar nekog dalekog vizionarstva. tu je Bosna i Hercegovina. a u stawu su da stvore i viziju budu}nosti. tamo se desnica vra}a na vlast. mo`da omogu}avaju izvestan stepen kontrole. Ja mislim da je Evropu zahvatio jedan desni~arski talas. ali nema odgovornosti za razvoj tih zemaqa koje su pridru`eni ~lanovi niti ima posebne obaveze da se ula`e u taj razvoj. sada{wa dosovska vlast je uni{tila pravnu dr`avu. Da li }e jo{ nekoga primati to zavisi od wenih sebi~nih interesa. zna se za sva ova ubistva koja su se desila u proteklih desetak godina. Moramo uspostaviti princip ustavnosti i zakonitosti. gangsterska i weni ~elnici poku{avaju za {to kra}e vreme da nagomilaju {to ve}e bogatstvo i da be`e iz zemqe. ali ne na ovaj kriminalni na~in. tu je Albanija. Levica je uvek sklonija ratovima. mafiju iz dr`avnih institucija. ni pravnog poretka. Mi smatramo da ve~ito takvo stawe ne mo`e trajati.bili gost televizije [umadija Dr [e{eq: Hvala vama {to ste me pozvali. mafiokratiju. to 108 su pokazali i Francuski izbori. izvr{nu i sudsku. A tu ~itav drugi niz zemaqa tako|e stoji. Desnicu uvek predvode umni qudi. Moramo suzbiti mafiju. Kod nas je provedena privatizacija u kojoj su radnici postali dominantni vlasnici akcija u svim firmama to je bilo u sedamdeset procenata provedeno. sada{wa. Glavni mafija{i moraju se na}i u zatvoru. da bi wegovi mafija{i mogli za bagatelu svega da se do~epaju. jedno je stvar utopije. naravno umerena desnica. [ta zna~i to prikqu~ewe Evropskoj uniji? Prvo je kqu~no pitawe ho}e li nas Evropska unija? Ja mislim da ho}e ako bude htela Rumuniju i Bugarsku. ali je veoma neizvesno da li }e Rumuniju i Bugarsku. i planiraju sedamsto hiqada otpu{tenih radnika. devedeset ~etvrte je donesen \in|i}ev zakon o povratku u pra|a{we stawe. da }e se to promeniti. ne mo`e opstati. ako ne}e Rumuniju i Bugarsku ne}e ni nas. pa onda ne}e biti potrebe da se toliko izdvaja u odbrambene svrhe itd. morate postepeno. reafirmisati srpsku ulogu i srpski polo`aj i na Balkanu i Evropi. ni zakona. wima vi{e odgovara ovakvo stawe. vra}eno je sve u prvobitno stawe. Dragoqub Markovi} vlasnik “Krmivo produkta” {ef Sur~inske mafije. Ukraina. Ako pogledate ko je krivac za ka{wewe. Sad vidimo zbog ~ega. znaju se glavni akotori. Ako je predsednik Vlade najbli`i prijateq sa glavnim mafija{ima onda tu nema ni reda. Slova~ku. mi smo pro{li kroz nekoliko ratova. hvala {to nas gledate. \in|i}. tu je i Makedonija. ni Hrvatsku nisu spremni da ukqu~uju i iz vi{e drugih razloga. oni misle kad treba neki interes da zadovoqe da su sva sredstva dozvoqena. omek{ana i neki iz ranije vlasti su bili ume{ani. sve zapadne sile su do sada vodile izrazitu antisrpski politiku. Desnica vodi ra~una i o tradiciji i o moralnim vrednostima i o sudu istorije. Srbija je osaka}ena. koji razumeju i svoje vreme i pro{lost. Ja prema sada{wem stawu stvari mislim da ne}e. Sloveniju. 29. pogledajte Tonija Blera. nekih tako tako ve{ta~kih statusa koji ne zna~e u su{tini ni{ta. u ekonomskoj sferi mi moramo provesti privatizaciju. Prvo. ^e{ku. demokratska desnica. i uvela vlast mafije. Pokazalo se. Voditeq: Po{tovani gledaoci ja sam Du{an Star~evi}. Mi smatramo da svet ide u onom istorijskom pravcu u koji }e sugurno u dogledno vreme. Naravno da bi. Mi se za to vreme moramo temeqito spremiti. a drugo je stvar sada{we realnosti. Ja ~vrsto stojim sa obe noge na zemqi mi ho}emo saradwu sa svima. Kako vi vidite na{u budu}nost u odnosu na Evropu da li imate stavove. Ja sam uvek nastojao da budem realan politi~ar. Ali jedno je stvar banke. sad na109 . Jer to je kategorija u koju nas je svrstala Evropska unija. Ma|arsku. Daqe. Najve}i broj tih najvrednijih firmi kupio je za bagatelu. koja }e voditi jedinstvenu odbrambenu politiku. da ima unutra{we institucije koje }e obezbe|ivati qudske slobode i prava koja }e usagla{avati nacionalne politike. kod nas sad uni{tavaju najboqe firme da bi ih obezvredili i da bi mafija{ki klanovi za jeftine pare ih se do~epali. A wihove politi~ke izjave pritom su najobi~nije foskule one ni{ta ne zna~e. I to je politika Srpske radikalne stranke oduvek bila. Moramo tri stvari pod hitno uraditi: uspostaviti u potpunosti pravnu dr`avu sa svim principima vladavine prava. za decenijudve ili pedeset godina. levi~arska politika u Evropi. Dakle. Procewuju}i stawe u Evropskoj uniji ja li~no mislim da oni ne}e hteti. Za{to je sklonija ratovima? Zato {to je operisana od morala. da je bila pogubna za celu Evropu i za na{u zemqu. koja nigde drugo u Evropi ne postoji ovako izra`ena. kao i sada{wa Vlada da se Srbija. to }e uskoro pokazati Nema~ki izbori. O~igledno je da se Evropska unija zaokru`uje na Poqsku. ni pravde. to vam je {to se ti~e Evropske unije. To vam je tradicionalno levi~arsko opredelewe i raspolo`ewe. VII NAS TV Rojters Intervju u sedi{tu Srpske radikalne stranke. To nije privtizacija po kojoj mo`e racionalan politi~ar il’ ekonomista da razmi{qa. na{a vlast je potpuno mafija{ka. Voditeq: I kakva je ta vizija budu}nosti za Srbiju? Kako vi vidite Srbiju? Dr [e{eq: Vizija Srpske radikalne stranke.

kad je izdala Karayi}a okivali su je u zvezde. pona{aju se kao da sve znaju i kao da jedino oni znaju. ni u kakav mafija{ki posao. takve slugerawe niko ne voli. i to je mnogo ve}a od evropske. Ali me cene i {to otvoreno zastupam tu ideologiju i {to ne otstupam pred bilo kojom primamqivom ponudom da }u dobiti to i to ako odustanem. Je l’ vi mislite da Zapad. iako me ne voli. nepodmitqiv. Prema tome. Kakvo je to uskla|ivawe onda? Ovih cena struje koje mi pla}amo nigde u svetu vi}e nema. A vlada Zorana \in|i}a je glavne poslove na asfaltirawu poverila {efu sur~inske mafije Qubi{i Buhi zvanom ^umetu. oru`ja itd. sa skup{tinske govornice. Taj moralni zakon postoji u qudima. niko ne trpi. mislim od neke evropske banke za obnovu i razvoj. pa }ete videti. ulizice. tako mogu oteti i sutra meni. Ko }e sada u}i ovde sa kapitalom da bude partner velikim kriminalcima kao {to je Filip Cepter. Dvehiqadite godine kod nas ste za sto maraka mogli da kupite mnogo vi{e roba nego u Nema~koj. Italijansku. Srbija ima ogroman broj gra|evinskih firmi koje su bez posla. pre sto pedeset-dvesta godina. Mo`e li to negde u Evropi? Koliko ja znam ne mo`e. ali oni nisu ni u tolikoj koliziji. Zapadu su poltroni. pravnu sigurnost gra|ana. niti ima motiva da to radi. podr`avali. Kod nas je i nema~ka marka devalvirala. a ne ko }e ovu zemqu sazdati na stabilnim temeqima. jel’ to uskla|ivawe sa Evropom? Kako mo`e mafija da se uskla|uje sa Evropom? U socijalnoj politici. upotrebi i baci. za razne gluposti itd. Uporedite na{u cenu. zato {to to sebi ne bi mogao da dozvolim i onda kad ne preti nikakva kazna ako se to po~ini. Mi moramo voditi politiku oslawawa na sopstvene snage i stvarati uslove. sad ga obaraju sa vlasti. korisni. Pratresali su sve `ivo i po Republici Srpskoj i po Srpskoj Krajini i svuda. Ili je preko “Lzinga” uvezao neke neke ma{ine i sad on te glavne poslove dobija.{a cena struje sada izjedna~ila sa evropskom. kao reformistu. a danas u Srbiji za sto maraka mo`ete mnogo mawe da kupite nego u Nema~koj. zamislite situaciju u kojoj najgori |aci u razredu preuzmu vlast u dr`avi. droge. Setite se slu~aja generala Norijege. I takve gluposti ~ujete u izjavama ministara. Ne}emo du`insko ropstvo. niko ne}e da investira tamo gde nema profita. I onda ~ovek razmi{qa kako su sad oteli oteli ovima. kao borca za demokratiju. apsolutno ni{ta. nema ovde ko u sada{woj vlasti to da promeni. Voditeq: Ali o~igledno je da je Zaapad podr`ava dana{wu Vladu? Dr [e{eq: Znate. dok je trebalo Amerikancima dr`ali su ga na vlasti. ove koji podr`ava po{tuje i ceni? Ne. Austrijsku. Znate {ta. Znate. ja znam za dosta slu~ajeva da mu` i `ena iz imu}nijih porodica kad odlaze u restoran da ~esto sami sebi pla}aju ve~eru. kako se zove? Za asfaltirawe. pomagali. Holandsku. popravqaju se glavni putni pravci. za{to zapad podr`ava. iz osnovne {kole koji su to. {to bi ja izlagao riziku svoj kapital? Sada{wa vlast nema ose}aj {ta je to pravni poredak. ko je bio najgori |ak u razredu. da je {vercer cigareta. I sad kad im vi{e ne treba. Ni{ta nisu na{li. koji je decenijama glavni trgovac drogom i ukradenim automobilima. A paralelno s tim su prikupqali kompromituju}e podatke da je kriminalac. koja su neophodne za sve ovo {to treba? Dr [e{eq: Prvo mi moramo da znamo da niko u belom svetu. zao {to sam nepotkupqiv. Nama trebaju investicije a ne pokloni i ne krediti. ne po{tuju. Nema~ku. Ja sam prou~avao i Evropske i prekomorske sisteme penzijskog osigurawa i mislim da je mnogo prikladniji Kanadski sistem od ovoga uobi~ajenog na evropskom kontinentu. Takvi qudi izazivaju po{tovawe politi~kih protivnika. Od svih srpskih politi~ara Zapad. ali za{to me cene i po{tuju? Zato {to sam dosledan i principijelan. tamo gde ima pravne sigurnosti tamo mo`ete da o~ekujete onda da }e neko biti zainteresovan da investira i da zaradi. Za mene ne mo`e niko da na|e ni{ta kompromitantno. da je mafija{. Zato mislim da je najva`nije uspostaviti prevni poredak. dok je Milo{evi} bio jo{ jak i mo}an. [to bi dr`ava uzimala kredite? Ni{ta besmislenije nema. finansirali. oni imaju razvijenu ideolo{ku svest 111 . zamislite situaciju. ono {to ste mogli da kupite za sto maraka sad ne mo`ete za ~etiristo. Mi bismo hteli da su svi na{i zakonski propisi {to uskla|eniji sa propisima Evropske unije. A ko }e do}i da ozbiqno investira u ovim uslovima mafija{ke vladavine na na{em tr`i{tu i u na{oj proizvodwi? Niko. I za{to bi oni poklawali i za{to bi mi ve~ito tr`ili da nam se ne{to pokloni? To je pogre{na politika. reformista. pogotovo u Evropi ne voli da poklawa. demokrata. da se onesvestite. nikad ni u kakav kriminal nisam ume{an. ali vidite li vi ikog ko na tome insistira u na{oj zemqi? Nijedan sistematski zakon te vrste nije done{en osim mo`da zakona o carinskim tarifama. jer svako ko 110 investira `eli profit. Srbija je uzela kredit. tako|e nema nikakvog pomaka. Zna Zapad da sa mnom nije lako. sur~inska mafija ^ume. Nijedan drugi. nisam povezan s mafijom i ni{ta mi se ne~asno ne mo`e pripisati. jer taj moralni je zakon u meni. Bilo je nekih optu`bi za ratne zlo~ine. Sad Zapad igra na novu kartu Predrag Bulatovi} i liberalni savez. Za{to? Zato {to sam moralan ~ovek. Pogledajte slu~aj Mila \ukanovi}a. da ne mo`ete da razumete {ta se to de{ava i to tako ide daqe. Kako ovde sa investira kad ovde donose retroaktivne poreske zakone? Gde to u Evropi ima. ali ih ne cene. Mo`da je nekad moglo ali davno. niko ne po{tuje u svom dru{tvu. Slu`e mu kao toalet papir za jednokratnu upotrebu. Oni ni{ta ne znaju. mi moramo tu izvesti odre|ene reformske zahvate. Stanko Suboti} Cane @abac. zato {to nisam povezan s kriminalom. Ovde je pomama ko }e pre ne{to {~epati i posle be`ati kad do|e vreme. zato {to su oni poltroni i {to su poslu{ni. progresivna. veli~ali su ga na Zaspadu kao borca za istinsku slobodu. na koga je neki dan i atentat poku{an. najvi{e mene ceni i po{tuje i mo`da jedinog. kad je iskori{}ena zavr{ila je u Ha{kom tribunalu na najponi`avaju}i na~in i onda su je pustili u Beograd da umre. znate li takav slu~aj? Nema ga. izgraditi jednu modernu gra|evinu koja }e doneti i ekonomski prosperitet i socijalnu pravdu. Po{tuje se politi~ki protivnik koji se uva`ava zbog svojih moralnih svojstava. jer Zapad `eli da suzbije srpske nacionalne interese. Je l’ to ~iwenica? Setite se slu~aja Biqane Plav{i}. se|ate se iz sredwe {kole. Jel’ to put u Evropu? To ne mo`e biti put u Evropu. Smeta im {to sam srpski nacionalista. Voditeq: Na koji na~in vi mislite da mobili{ete ta onda sredstva. zato {to }u uvek u lice re}i sve {to mislim. U Nema~koj ni brat bratu ne poklawa. liberalizacijom uslova prire|ivawa da do|e strani kapital. Limun itd. od aktuelnih srpskih politi~ara. kad im vi{e nije trebao eno ga zvr{io je u ameri~kom zatvoru. to se na `alost nama desilo.

a ne mo`ete vi imati ideolo{ku svest i viziju na osnovu te svesti ako to nije sazdano na nekim moralnim principama. Po pitawu Kosova o~igledno je jo{ i Zapadne silu nisu svoje kona~ne ciqeve formulisali. u Evropskoj uniji koga cenite i smatrate da je uspe{an? Dr [e{eq: Pa. ja sam uvek zazirao od bavqewa biznisom boje}i se da mi to ne pokvari ~isto}u nekog politi~kog kursa. Taj koncept razvijene lokalne samouprave mi moramo kroz celu Srbiju provesti ukqu~uju}i i Kosovo. da li }e u Novom Sadu biti sedi{te vlasti ili u Beogradu. Oteti su nestali. ja se nikad nisam bavio biznisom. vi{e puta sam bio i u wegovom zatvoru. komunisti~kih u pro{losti. koji su sad uba~eni u Socijalisti~ku partiju. po nekom mom vi|ewu stvari. prvo ne bih mogao da istaknem nijednoga u prvi plan. ali pratim povremeno. on tamo ne brani sebe. to im je potpuno sve jedno. Kosovo ne mo`e ve~ito ostati pod okupacijom. Milo{evi} je sad pre Ha{kim tribunalom. mnogo ima nemoralnosti kod vode}ih sila u spoqnoj politici danas. E. U Vojvodini Ma|arima je sve jedno ko }e u Novom. ali Albanci su postali instrument jedne antisrpske politike me|utim. e on je idealan prema obrascu koji ja zastupam i koji `elim da dostignem. on je nepobediv. me|utim. kad ste odneli va{ glas i prijavili va{u kandidaturu vi ste rekli da uz Milo{evi}evu podr{ku vi o~ekujete pobedu. [to se ti~e podr{ke ili ne podr{ke Socijalisti~ke partije. cela Engleska se zgra`ava zbog va{eg premijera Tonija Blera i wegovo slugeransvta prema Americi. al’ ako do|e do rascepa samo ono krilo gde ostane Milo{evi} na izborima }e imati relevantnu politi~ku snagu. ja bi sigurno pobedio ve} u prvom krugu. znate. ovako je Ko{tunica malo komplikovao ovu predizbornu kampawu. Ja ne znam kako }e se daqe stvari razvijati. Kosovo je sastavni deo Srbije. wegovi qudi su Milorad Vu~eli} i Aleksandar Vulin. Preko qudi biv{eg {efa tajne policije koji je \in|i}ev najbi`i prijateq re~ je o Jovici Stani{i}u. za Vels itd? Ako se po{tuje princip o nepromewivosti granica. i najvi{e ga je Amerika cenila i od cele Evrope jedini je on bio ozbiqan partner Amerikancima. To su istorijske ~iwenice. Kao {to ne mogu me|u dana{wim `ivim. iako je dao gospodin Milo{evi}. kako vi vidite neko re{ewe? Dr [e{eq: Pa ja bih odmah vama postavio kontra pitawe kako vi vidite re{ewe za Baskiju. likvidirani. fa{isti~kih. Ali on je uspe{an i zna {ta ho}e i mislim da posti`e dobre rezultate u Italiji. Voditeq: Kako vi vidite budu}nost Kosova obzirom da sad tamo je sad ve}ina Albanaca ostala i da je ve}ina wih za nezavisno Kosovo. Evropa ~eka politi~are tog kova. Genocida sa srpske strane nije bilo. umesto regionalizacije koja je pogre{na i vodi razbijawu dr`ave zastupa koncept potpunog razvoja lokalne samouprave. zato mi je wegova podr{ka veoma zna~ajna. ali moraju i da budu i lojalni dr`avqani. A svaka varijanta koja podrazumeva potpunu gra|ansku ravnopravnost za mene je prihvatqiva. iskonstruisane. ja nikad ne}u potpisati ni jedan akt o izdvajawu Kosova i Srbije. kako vidite re{ewe za [kotsku. koliko je u Zapadnom javnom mwewu lansirano la`nih optu`bi da su Srbi vr{ili genocid nad Albancima. to je lako razobli~iti ako. vi znate mi smo imali ranije i periode saradwe i periode `estokih sukoba. Takvi re`imi se pojavquju i danas. Labus je li~ni kandidat Zorana \in|i}a i kandidat mafije koja upravqa Srbijom. ali sam ube|en ako i do|e do drugog kruga da }e Ko{tunicu pobediti u drugom krugu. brani Srbiju i srpski narod i o~igledno je da su sve optu`be protiv wega la`ne.i viziju na osnovu te svesti. ali ako budem predsednik Srbije. nacionalno pitawe. A bez pristanka sa Srpske strane nema pravnog zna~aja bilo kakav akt o progla{ewu nezavisnosti Kosova ili pretvarawu bilo kojih drugih statusa. Labus apsolutno nikakvih {ansi nema. kako vidite re{ewe za Severnu Irsku. ne mogu jednostavno da po{tujem. Ali kod mene po{tovawe izaziva Beluskoni. [arl de Gol je ~ovek koji zaslu`uje maksimalno po{tovawe u tom pravcu. mo`da mi sujeta ne dozvoqava da tra`im nekog uzora. imati {iroke ingerencije o lokalne samouprave. Mnogo la`i i kleveta. Mi smatramo da davawem mnogo {irih ovla{}ewa lokalnoj samoupravi. Albanci treba da budu potpuno ravnopravni. Pogotovu {to Srpska radikalna stranka kojoj pripadam. Ako ga ne cene Egleski gra|ani dasnas zbog takvog wegovog slugeranstva. vidite. Kosovo mora ostati u Srbiji. to je ~ovek koji zna {ta ho}e. Oni ga mogu oteti Srbima. Je l’ i jedna ili druga srpska oligarhija na vlasti. Vi }ete videti wihov kandidat }e vrlo lo{e pro}i na ovim 112 izborima. pa i na Kosovu. Ali ove levi~are poput Blera ili [redera itd. [to se ti~e Milo{evi}a wegova podr{ka je sada dragocena. Koga je Amerika najvi{e cenila. SPS vam nije dao podr{ku. Vidite. ^ak od kad su do{li okupatori iz NATO pakta mnogo Srba je izginulo. siguran da nije kompromitovan. Voditeq: Kad ste se kandidovali ovaj. ono drugo }e potpuno propasti. da li pratite redovno? Dr [e{eq: Pa ne uspevam da pratim redovno. Voditeq: Da li vi imate nekog politi~ara. nacisti~kih. a ispostavilo se da je u ovom ratu devedeset devete godine poginulo vi{e Srba nego Albanaca. sad konkretno u Evropi. Ne verujem da ga ceni. lansirawa raznoraznih glasina. Zapad je stao na stranu Albanskih terorista. ~ovek onda pada u odre|ene zavisnosti i ne mo`e da sa~uva ~istu politi~ku karijeru. je l’ se tako postaje partner Americi? Je l’ mislite da Amerika ceni Tonija Blera? Ne verujem. ali nije sve jedno da li }e tamo u onoj op{tini da imaju ve}inu. Kao predsednik Srbije ne}u prihvatiti nijedno re{ewe koje Kosovo izdvaja iz Srbije. Jer u Vojvodini sad ima 70 % Srba. \in|i} poku{ava da preotme pod svoju kontrolu celu Socijalisti~ku partiju. kao 113 . bilo je i takvih re`ima. a tu sad i gospodin Ko{tunica kandidat? Dr [e{eq: Da se nije kandidovao Ko{tunica. Me|utim.. mogu bar me|u mrtvim. Voditeq: Pomenuli ste gospodina Milo{evi}a i su|ewe. kako vidite re{ew za Korziku. Al’ to sve traje kratko. ako je ~ovek siguran u sebe. sigurno ga ne ceni ni Amerika. Re{ewe se mora tra`iti. ja nisam ~ovek tog kova. On je do sad sve pobedio. to za mene nema nekog posebnog zna~aja. i Ha{ke istra`iteqe i tu`ioce i sudije i la`ne svedoke i time je mnogo povratio popularnost u srpskom narodu. falsifikovanih dokaza radi politi~kih optu`bi itd. je l’ se se}ate? [arla de Gola. ne}u ni da se me{am u wihove unutra{we odnose. pitawe nacionalnih mawina definitivno re{ava. Ne mo`e apsolutni nemoral da vam bude ideologija. Ali ta partija bez Milo{evi}a na izborima ni{ta ne}e posti}i.

Voditeq: A zna~i pustili biste. Voditeq: Dobro. ni Vojislav Ko{tunica ne smeju sa mnom da se suo~e u direktnom televizijskom duelu. Zato sam nepobediv u parlamentarnim debatama i zbog toga ni jedan predsedni~ki kandidat ne sme sa mnom na direktni televizijski duel. Ko je sad spreman od umnih qudi da se kompromituje nekom pogre{nom presudom. onaj ko tu zabrqa. uop{te se nismo suprostavqali vandrednim Republi~kim izborima kad smo videli da je DOS pobedio na saveznim. Voditeq: I rekli ste da on tu brani Srbiju i srpski narod. hvala vam puno. ja polazim od toga da te sudije Ha{kog tribunala. da }e upseti da se oslobodi? Dr [e{eq: Ja mislim da }e se on odbraniti. done{eni su mnogi protivustavni zakoni. Kod kontrole zakonodavne vlasti nadle`nost postoji utoliko {to predsednik republike svaki zakon mo`e vratiti na ponovno glasawe ako smatra da nije dobar i to je sve. {ta da ka`ete svim ovim mladim qudima. je l’ se negde u Evropi mo`e desiti {to se desilo Ko{tunici i wegovoj stranci? A Ko{tunica je nesposoban da se suprotstavi. ja se spremam za svaku skup{tinsku raspravu. nov~ano se ka`wavaju. Voditeq: I zna~i vi mislite da }ete pobediti je l’ tako i gospodina Ko{tunicu u drugom krugu? Dr [e{eq: Pa to sad ve} svi misle da }u ja pobediti.god mogu. Ovaj Ha{ki proces Slobodanu Milo{evi}u prou~ava}e se u narednih hiqadu godina u pravnoj nauci. je li tako? Da li vi smatrate da }e ipak on da bude ostvaren. sada{wi sastav nije legitiman i sa aspekta izbornih rezultata iz dvehiqadite. ni Miroqub Labus. temeqito se spremam. to je op{te prisutno u srpskom javnom mnewu. ali }u po{tovati voqu naroda. to izgleda misli Ko{tunica pa jo{ okleva sa podno{ewem kandidature. Voditeq: Zna~i. u tenisu. vi }ete mo}i recimo. jer funkcija predsednika republike u Srbiji je ustavom veoma ograni~ena. Nisu mi dorasli. visokog stepena kontrole izvr{ne vlasti. Na Zapadu svuda kad pobedite na lokalnim izborima ide se odmah na parlamentarne ako se videlo da je to promenilo odnos snaga u narodu. ako su na zalasku karijere. kako }e `iveti za nekih narednih petnaest. delimi~ne kontrole parlamentarne vlasti i vrlo male kontrole sudske vlasti po pitawu pomilovawa ili predlagawa sudija Ustavnog suda. dobro. ni legitimna. Svaki bi ministar strepeo od javnog su~eqavawa sa mnom. Voditeq: Ta~no. bez obzira {to nam se nisu svi|ali ti izborni rezultati. to su novi parlamentarni izbori. presudom zasnovanom na ideolo{kim razlozima ili politi~kim interesima. Dr [e{eq: Prvo {to moram ostvariti. Ja bih li~no `eleo da to bude Srpska radikalna stranka. predsednik republike ima prevo da zahteva od cele Vlade ili od svakoh ministra pojedina~no da se izjasni o raznim pitawima iz domena wegove nadle`nosti. posebno kad su stariji qudu u pitawu. Voditeq: Da li je ovaj. neargumentovanom presudom. To je stvar na{e principijelnosti i na{eg morala. Onaj ko napravi brilijantnu presudu na osnovu ~iwenica taj }e ste}i svo po{tovawe pravni~ke nauke iz struke. dakle. mlad ~ovek. je li tako za strane investicije i za strani biznis. mandat za sastav vlade bih poverio onome za koga postoje objektivni dokazi da mo`e dobiti ve}inu u parlamentu. oteto je nekoliko poslani~kih mandata socijalistima. a kao predsednik republike. jer ~ovek koji potpi{e tu presudu potpisuje zapravo stav istorije i stav nauke prema sebi. bez obzira kakva im je politi~ka orijentacija. mlitav. mo`da ste `elite da ka`ete {to vas ja mo`da nisam pitala? Dr [e{eq: Ja sam odgovorio na sva va{a pitawa. ne sla`em se s pitawem niti sam sugerisao koje pitawe da mi se postavi. konsultujem nau~no-stru~nu literaturu. to je vrlo mali stepen kontrole sudske vlasti. u krajwe nepovoqnim okolnostima. eksperte iz te oblasti. Jelena Doki} je mlada devojka. ovaj. izbacuju se narodni poslanici iz skup{tine. Izbacio je celu Socijal demokratiju Vuka Obradovi}a iako je Vuku Obradovi}u Vrhovni sud osudio da je on zakonski predstavnik svoje stranke. oni da vode ra~una. Dr [e{eq: Nikad nisam rekao. Godinu i po dana nismo imali Ustavnog suda. da }e on pobediti. Jo{ jedno evo sad na{a Jelena Doki} je vama dala podr{ku. jer moja pobeda na predsedni~kim izborima bi bila svedo~anstvo da se promenio odnos snaga u narodu. ta Narodna skup{tina nije legalna. onemogu}ava se rasprava. stvorili biste takve uslove koj bi bili povoqni i vrlo interesantni.dvadeset godina? Dr [e{eq: Pa vi stalno govorite kad do|em na vlast. Sada{wa Narodna skup{tina nije ni legalna. tu bih se striktno dr`ao tradicionalnih demokratskih principa parlamentarizma. Dr [e{eq: To zas mene zna~i mnogo. prvi smo znali izborne rezultate i prvi saop{tili javnosti. postigla je vrhunske rezultate u sportu. ima svega devetnaest godina. Dakle. \in|i} je iz sada{we Narodne skup{tine izbacio celu Ko{tunicinu stranku iako je Ko114 {tunica bio nosilac izborne liste DOS-a. jer ja ni{ta u `ivotu ne improvizujem. ukinut je kvorum u raspravi u Narodnoj skup{tini. Voditeq: Vi sad imate konferenciju za {tampu? Dr [e{eq: Da. bez obzira koje su im li~ne `eqe. pred televizijskim kamerama. Mnogi su pode{avali svoje podatke prema na{im izve{tajima ve} prve izborne no}i. ja samo odgovaram novinarima. vi znate ona je izbeglica iz Republike Srpske Kra115 . To nije operativna funkcija i nema neke velike nadle`nosti. Mi srpski radikali smo se tako postavili dvehiqadite godine. ne mogu oni naknadno krojiti i prekrajati izborne rezultate. ja bi se tu stavio u ulogu ~uvara ustavnosti i zakonitosti. bi}e sme{an kroz narednih hiqadu godina ruglo }e se praviti od wega po nau~nim i stru~nim pubikacijama. Mnogo vi{i je stepen kontrole izvr{ne vlasti. kad vi do|ete na vlast. ja bih tome ~esto pribegavao i to pred novinarima. voqa naroda za mene je glas Bo`iji. nije ni legitimna. bez obzira kakvi su im prvobitni motivi. najva`nije je da {to pre imamo vandredne parlamentarne izbore. Ja od toga polazim. Drugo. Daqe. [ta to za vas zna~i?. je l’ tako? Tako smo mi i uradili dve hiqadite. kakav }e sud o wima dati budu}nost. do}i na funkciju predsednika ne zna~i u pravom smislu re~i do}i na vlast.

ja ne bih mogao da ka`em. mogu da poti~u iz `ivotnog okru`ewa. ne{to nekorektno. na primer. na~elo da gostujem samo u emisijama u`ivo. A posebna nali~ja su neki prqavi tragovi koje ~ovek ostavqa za sobom. tako i po raznim izjavama bilo da su to izjave mo`da malo neprilago|ene ili ne. Dakle. preselila se u Srbiju. 30. lepe `ene. na~elno smo za potpunu ravnopravnost polova. a ono podrazumeva izuzetke. ne{to nepo{teno. popularan ~ovek. doktor. Voditeq: A {ta mislite ho}e li se dogoditi napad Amerike? Dr [e{eq: Pa verovatno. pa iz Srbije izbegla u Australiju. Dr [e{eq: Oplemewuje mu{karce. od nekih trauma. To je zemqa stare kulture vi{e hiqada godina. ili kod ostalih to nali~je po mom mi{qewu. Dr [e{eq: Pa to je onda dokaz da su izjave prilago|ene. moja emisija se zove “Lice i nali~je”. dakle. Re}i }u samo wegovo ime. morate malo truda da ulo`ite da u to proniknete. to je gospodin Vojislav [e{eq. a o~ekivali biste da su puni mr`we. ili Kuvajt koji ima feudalni re`im bez ikakve demokratije. Moje su slabe ta~ke. In|ije “Lice i nali~je”. mogu da poti~u iz porodi~nog okru`ewa. nisu eksponirane. ne preko no}i jer je nemogu}e preko no}i. trude se da vi{e postignu itd. Dr [e{eq: Tamo je trebalo upornije da se tome suprtstavi jer je Evropi inters mir na Bliskom istoku a ne rat. nije po evropskim merilima. sposobniji. nego i {irom sveta. Voditeq: Naravno. a druga je situacija kad je prisutna makar jedna `ena. Voditeq: Naravno. 117 . Oni bi Holivudsku kulturu da nametnu svuda. Ne postoji ne{to u meni ili u vezi mene. zato {to ste vi. ako je u~ino ne{to ne~asno. da su puni netrpeqivosti. to je jedan sekularni re`im. A Irak je jedna od najcivilizovanijih zemaqa tog dela sveta to je sigurno. jer postoji jedan princip. Prisustvo samo jedne `ene veoma je bitno jer unosi takmi~arski duh. posebno mladoj generaciji. a koji su poku{avali da sakriju svoje nali~je. apsolutno smo tu otvoreni. i zato predstavqaju wegovo nali~je. Dakle. ali nemogu}e je tamo i da bude potpuno po evropskim merilima. a verujem da }ete se slo`iti sa mojim mi{qewem. u pro116 fesionalnom `ivotu uop{te postavqam na isti na~in kao u privatnom.. ali u svakom slu~aju ostavqate dobar utisak. ne{to nequdski. Na{ta vas asocira taj termin kad ka`em “Lice i nali~je” po pitawu va{e karijere? Zna~i va{e eksponirawe u javnosti pravog lica i onog nali~ja. Nisu u prvom planu. Dr [e{eq: Pa ja uvek eksponiram pravo lice i ja se i u politici. Voditeq: A ka`ite mi koliko su `ene uticale na va{u dosada{wu karijeru i da li su ostavile nekog traga u va{em `ivotu i u va{oj karijeri? Dr [e{eq: @ene uvek uti~u. a kad je ~ovek alkoholi~ar pa na razne na~ine poku{ava da to sakrije ili kad je ~ovek impotentan pa i to poku{ava da sakrije na sve na~ine itd. Moji utisci o Iraku su veoma lepi. smatramo da i politikom treba da se bave i `ene i mu{karci. Jedna je situacija kad u tom kolektivu nema nijedne `ene. a li~no sam veoma. mu{karci su spretniji. [to se ti~e tih kompleksa. i ciqevima koji se `ele posti}i na osnovu tih izjava. avgusta 2002. Da li ste imali kontakte sa qudima koji su poznati javnosti. Ali. Voditeq: To je ta~no. to je prevagnulo. itd. to je stvarno ~iwenica. idealno bi bilo u ravnoj meri. moj ve~era{wi gost je gospodin ~ije ime nije samo poznato ovde u Jugoslaviji. Postoje neke stvari koje ~ovek `eli da sakrije. na primer. to mi predstavqa veliku satisfakciju za celu dosada{wu politi~ku borbu. nemogu}e je jo{ uvek posti}i naravno. `argonski izra`eno. ja mislim da ona treba da bude primer za ugled celom na{em narodu. veoma zadovoqan wenom podr{kom. Nebitno je {to se vi bavite politikom. Voditeq: Gospodine. pogledajte svaki qudski kolektiv. to zna~i da se svaka upornost isplati na dugu stazu i da se bez napornog rada ne mogu posti}i krupni rezultati. Oni mogu da poti~u iz detiwstva. Prvo. ali kod nas nema nikakvih ograni~ewa za napredovawe na sve strana~ke funkcije bilo da je re~ o `eni ili mu{karcu. Voditeq: Ba{ sam vas iz tog razloga pitala. jer bi kod peva~a. `ive}i u najte`im mogu}im okolnostima ona je postigla vrhunske rezultate. ja vama kao lepoj `eni ne mogu nikako odbiti ni razgovor pod onim uslovima koji sami nametnete itd. Voditeq: [ta mislite o tome o Iraku? Dr [e{eq: Civilizovanije zemqe na tom podru~ju od Iraka nemaju. nisu one toliko upe~atqive. a ipak je isplivalo na povr{inu? Dr [e{eq: Pa tobi onda govoriloda pod nali~jem smatrate neke komplekse. i nekada posredno nekada neposredno. kad je ~ovek narkoman pa poku{ava na sve na~ine da sakrije da je narkoman. mo`da postoji neko moje nali~je. ali kad do|ete u Irak vide}ete koliko su ti qudi civiliozovani koliko su prijateqski raspolo`eni i koliko ih je ova `ivotna nevoqa dodatno i oplomenila. sa jednim teokratskim re`imom. niti mene optere}uju u toj meri da bih o wima stalno razmi{qao. Dr [e{eq: Ali to na~elo postoji kao pravilo. ali ja ne verujem da sam ga svestan. Mi o tome vodimo ra~una u Srpskoj radikalnoj stranci. imam taj i taj kompleks. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci. ili oko mene {to bih poku{ao da sakrijem po svaku cenu. Da mi se obratio neki novinar sa va{e televizije ja bih sigurno odbio da do|e ekipa da snimam unapred razgovor itd. da. Mo`da postoje neke slabe ta~ke. Amerikanci poma`u Saudijsku Arabiju koja je feudalna krajwe zaostala. jer Amerikance kaubojska logika rukovodi u tome. ostavqa traga na pravo lice koje se eksponira u javnosti po pitawu toga kada `ele da sakriju ne{to. okolnostima. Kao. I pre rata je bio u pravom ekonomskom procvetu. Voditeq: Naravno. ta slaba ta~ka bi bila prirodna svakom ~oveku po mom mi{qewu. Mo`da je to slaba ta~ka. protiv jednog sekularno re`ima koji je razvijao neke demokratske institucije i koji je `eleo evropski na~in `ivota da uvede postepeno. postoje kompleksi koji ovladaju qudima. VIII VOJVODA BEZ MASKE TV “Sveti \or|e”. koji je poznat kako po politi~kom statusu ovde kod nas u zemqi. I drugo taj rat }e tamo napraviti u`as. Dr [e{eq: Da su prilago|ene o~ekivawima.jine.

proizvodwom. Ako `eli da bude nau~nik da se onda u celosti tome posveti. novac je simboli~an izraz odre|enih vrednosti. verujem da po{tujete. a osamdesete Tito je ve} umro. Naravno. ako `eli da bude zanatlija. i za dru`ewe. to su nau~ni radovi. nego lovina. Dakle. nikad se nismo ni rukovali ni razgovarali itd. prijatna atmosfera zbog toga bude u celom dru{tvu. i nikada u `ivotu nisam voleo da pozajmqujem novac. U emisiji “Re~ ima” izjavili ste da je na{a predsednica parlamenta Nata{a Mi}i} “glupa~a”? Dr [e{eq: Pa to je istina. Voditeq: Da. interesuje me u va{oj karijeri.Voditeq: Ka`ite mi. Tragi~na je sudbina qudi koji moraju da rade ono {to ne vole. i za nau~ni rad. zna~i lak{i. da vode tako jedan intrigantan razgovor mu{ko-`enske prirode koji niti obavezuje niti ne{to naro~ito nagove{tava. negativne posledice izazvalo. ukoliko vi `elite da ka`ete to {to ste ve} rekli. u tom nazivu. gde sam. zna~i u va{em okru`ewu na va{u karijeru. Voditeq: Je li to samo zato {to je `ena? Dr [e{eq: Ne. je li ta~no da ste vi wemu rekli: “Hvala majstore”? Dr [e{eq: To je izmi{qeno. ali se nikad s Titom nisam sreo. novac je potreban da biste `iveli. ali se nekada de{avalo i da budem lovina? Voditeq: Dobro. i nikad mi novac nije preterano mnogo zna~io. i za u~ewe. uvek imate i uspone i padove itd. dosetqivo{}u da bi zasmejali prisutne plasiraju produkt svoje ma{te i ni{ta vi{e. a svaki rad ima neku svoju unutra{wu dra`. ona je vas poku{ala da provocira time {to vas je pomazila po ramenu. odrednica u tom atributu. dostojanstvo. autoritet Narodne skup{tine. Dr [e{eq: Ma nije ta~no. prvo odabrao sam poziv koji sam zaista voleo. ali uvek sam vodio 119 . ja sam svojevremeno bio najmla|i doktor nauka u onda{woj Jugoslaviji. u sinopisu svoje emisije dala svoju autorsku re~. planirao vreme.. De{avalo se ~esto i u nekim najneprijatnijim politi~kim situacijama s nekoliko duhovitih dosko~ica da nasmejem prisutne i da padne tonus. jednostavno. Postoje `ene koje su spremne da uzvrate {alom. `elim od vas da ~ujem da li je to ta~no ili ne. Ako ~ovek `eli da se bavi biznisom. sad me zanima. Ja sam ~ovek koji voli da se na{ali. nisam dakle proma{io profesiju i najva`nije u `ivotu svakog ~oveka da radi upravo ono {to voli. I uvek sam imao vremena. da dostignete rezultate do kojih ste do{li? Dr [e{eq: Vidite. jer ste gospodinu Titu rekli. i ona je apsolutno nesposobna da obavqa tu funkciju. u toj odrednici je u ovom slu~aju prema polu prilago|ena i ni{ta vi{e. i za izlaske itd. znate svaki mu{karac vi{e voli da bude lovac. Voditeq: Ja sam dobila jedan podatak. citiram. Vi ste nakon toga rekli gospo|ici Ru`ici ukoliko nije problem da mo`ete da je odbacite do ku}e. poslom. da je narod izmislio neki vic ili neku anegdotu na neku va{u izjavu ili ne{to? Dr [e{eq: Pa meni je to uvek duhovito i nikad mi to nije smetalo. ako se bavite politikom to je neki politi~ki uspeh. ne{to ve}u agresivnost `ene jednostavno preda. tenzija u dvorani u kojoj se vodi neka uzavrela rasprava. kad smo ve} spomiwali `ene. nego {to bi mu imponovalo da do|e u situaciju da se na neku. Pa sam stvarno u tome bio veoma sistemati~an. Da li uvek imate takav odnos sa `enama. odre|enog rada. ta~nije po ruci. mora i na to da koncentri{e sve svoje potencijale i da se doka`e. I namerno je postavqena da bi se srozao nivo. [to se ti~e neke druge provokativnosti. Ali to ima neki duhovit smisao. i za studije. to je najtragi~nije svakako. koje bi mi naro~ito te{ke posledice. koliko u va{oj karijeri. mu{karac ili `ena i mislim da tu nema razlike. zatim ako se bavite naukom. Nego posle to qudi po~nu da ispredaju. Voditeq: [to je najbitniije? Dr [e{eq: Da. ja sam u zatvor oti{ao sedamdeset ~etvrte godine. ja sam organizovao svoj radni dan. kad vam svaki put rad pretdstavqa ogromno optere}ewe. Ali. Ja sam doktorirao u novembru sedamdeset devete.. koliko vam poma`e i da li vam odma`e kada ~ujete. Koliko su te tri stvari uticale na va{u karijeru? Dr [e{eq: Ja nikad nisam imao nijedno kobno prijateqstvo. Nikad se nisam povodio za novcem. kada ste se rukovali tada s Titom i kad je on vama pru`i ruku i rekao: “Svaka ~ast doktore”. itd. verovatno u kafanskim razgovorima u okviru odre|ene teme svojom dovitqivo{}u. ukoliko vas naravno prvo ona isprovocira? 118 Dr [e{eq: Pa prvo ja uvek imam pristojan odnos prema `enama. Da je mu{karac onda bi samo bio glupak. majstor da se u celosti tome posveti onda }e usavr{iti i svoje znawe i svoje ume}e i svoj talenat do krajweg izra`aja dovesti. Voditeq: Interesuje me. na primer. Dakle. znate. trgovinom itd. Kada ste diplomirali. da li ste imali onu pravu podr{ku koju ste vi `elili od va{e porodice. dok smo razgovarali pre snimawa. to je neka anegdota koju je ko zna kad neko lansirao. sistematski uvek svemu prilazio. koliko su drugi faktori uticali. Dr [e{eq: To je onda najte`e. pogre{no prijateqstvo iliti kobno prijateqstvo i novac. mislim ipak ste vi doktor. Voditeq: Ja sam na po~etku emisije. mada je bilo i takvih `ivotnih situacija. taj pristojan odnos ukqu~uje i {alu i neku dosko~icu koja nikada nije uvredqivog karaktera. ja u najte`im situacijama volim da se na{alim i na taj na~in da izvesnom duhoviti{}u bodrim one oko sebe. ali nikad se nisam razmetao s novcem kad bih ga imao u ne{to ve}oj koli~ini. to znate neki duhoviti kozeri. doktor prava. nema to nikakve veze {to je `ena. Najva`nije je da se ~ovek u `ivotu doka`e u onoj profesiji za koju se opredelio. da od nekoga tra`im. Voditeq: Ka`ite mi kad smo ve} kod anegdota. ta~nije ne vi nego va{i qudi koji su va{i voza~i. to je su{tna istina i cela nacija zna da je to istina i da apsolutno nisam preterao. Voditeq: Pogotovo zato {to je sa ovom anegdotom koju sam vam ispri~ala povezano da ste vi nakon toga oti{li u zatvor. mu{ku sujetu vi{e pobu|uje `eqa mu{karca da se doka`e u osvajawu. duhovito neko zna~ewe. na primer. po{to smo se ve} dotakli teme `ena. po{to ste vi prvi ~ovek tako mlad. nema ravnolinijskog puta. nagomilavawe tih rezultata. Glupost me u`asava bez obzira ko je akter te gluposti. u jednoj emisiji ste gostovali sa gospo|icom Ru`icom ^ovi} koja je peva~ica. Ako proizvodite to su rezultati va{e proizvodwe. naravno po pitawu izja{wavawa u javnosti da to bude relativno dakle. navela uticaj ~oveka. Voditeq: A da li ste vi lovac ili lovina? Dr [e{eq: Pa ja sam u principu uvek bio lovac.

sa svojom decom. [to se ti~e novca. Ja svoju porodicu tretiram kao deo sebe. ja sam ~ovek koji ima visoko izra`enu sposobnost samokontrole. a {to je najva`nije. promeni mu li~nost. imam veoma lepu radnu sobu. nekada sva|e. mo`da ste prethodno ~uli negde ime Ko{tunica. moj radni dan provodim u sedi{tu stranke. Kad postanem predsednik Republike moja `ena }e da brine o deci. gostujem u raznim emisijama. putujem. lapsus lingva i lapsus kalami jo{ od rimske civilizacije imamo kao neke uobi~ajene gre{ke u govoru i gre{ke u pisawu. imam radnu sobu. Prijatnije se tu ose}am kad su deca prisutna makar gledala televiziju. Voditeq: Koliko se lapsusi u va{em `ivotu de{avaju? Dr [e{eq: Mo`e da se desi taj laspus ali ~ovek treba da bude spreman da ga odmah ispravi. to je sasvim prirodna pojava. koliko va{a porodica ose}a va{e odsustvo od ku}e. mada u nekim zapadnim zemqama postoji taj porez koga su oslobo|eni o`eweni i porodi~ni qudi.i uskoro }u postati deda.ra~una da {to pre vratim. Vrlo lo{i qudi su razmetqivi. Znate. Voditeq: Kada bi vas neko pome{ao sa Vojislavom Ko{tunicom. ni{ta drugo. [to se ti~e politi~kog `ivota i svih ovih zbivawa kroz koje smo prolazili. ali veoma skromno `ivim. i koliko vi trpite i tra`ite podr{ku za neke va{e poduhvate? Dr [e{eq: Pa ne bih ja moju porodicu tretirao kao nali~je. kad vas je gospodin Marjan Risti~evi}. a nakon toga sam se ispravila naravno. Po podne ~esto putujem. Voditeq: ^estitam unapred. zbog ~ega? Dr [e{eq: Da. i deo svoje li~nosti. nego kad se usamim u radnoj sobi i onda mi nedostaje wihovo prisustvo. Koliko ona ose}ai. za sada. ne mo`ete se me{ati na taj na~in ba{ u privatni `ivot qudi. i onda kad je najnapetija atmosfera. makar se i sva|ala me|usobno. a oni koji `ive kao samci pla}aju. ispri~a}u vam jedan slu~aj u to121 . u jednoj i drugoj skup{tini itd. tako ste pre vremena u nekom neverovatnom roku postali i doktor. definitivno volite kada se eksponirate u javnosti dobro. Kako biste odreagovali? Dr [e{eq: Pa ne bih uop{te odreagovao. naravno da mnogo mawe vremena s wom provodim nego {to bih `eleo. moja `ena se nikad ne}e baviti pisawem Ustava. predsednik Narodne seqa~ke stranke. i da me svaki dan vi|aju po nekim ekskluzivnim restoranima.. vrlo retko se desi da napravim neke poteze zbog kojih se posle kajem. razmi{qaju. a mislim da qudi treba mnogo ranije da stupaju u brak. on do odre|ene mere mo`e da pomogne ~oveku. izdvojiti. Mene u`asava ta wegova tromost. I jednostavno ~ovek mora da nau~i da to izbegne. Desi se to iz bilo kog razloga. ali postoji neka nit koja povezuje va{e lice i va{e nali~je. na taj na~in {to ne}e ni~im iritirati stomak. imam sedam i po hiqada kwiga. Lapsusima su skloni qudi koji vi{e intelektualno rade. Zato pijem vodu i pijem vo}ne sokove. ali ja one kwige na kojima radim. mo`da bih se nasmejao. igrala se. [to se ti~e porodice. da mi ne smeta de~ja galama. Voditeq: Da li je to ba{ ono nali~je o kome se pri~a? Dr [e{eq: Ne. Mogao bih verovatno da putujem u inostranstvo. ne mislim da je to nali~je. sad pogotovo u kampawi svaki dan. Vrlo. najvi{e volim da pijem vodu. ja najprimerenije reagujem i smiruju}e delujem na qude oko sebe. Voditeq: Zanima me. u poziciju nali~ja stavqam va{u porodicu. tekstove koje trenutno pi{em prenesem u dnevnu sobu i navikao sam se da mi ne smeta buka. Lapsusi se de{avaju. Nekada mo`e na lapsus da deluje podsvest ali i ne mora. eto sve to po redu unapred radite. ja verujem da vi stavqate na prvo mesto neki doga|aj u `ivotu koji je vas fascinirao. jer sam ja ~itaju}i vesti na na{oj televiziji. Pa vidite. mislim bilo je nekad nekih stvari kada ste mo`da viknuli ili tako ne{to. ku}i i ne}e se me{ati u dnevnu politiku. Ja mislim da je skromnost vrlina koju ~ovek mora da neguje i da skromnost u tom smislu predstavqa jednu vrlo pozitivnu odliku karaktera. vi ste ~ovek ovako malo krupniji {to bi se reklo. jer veoma malo govore u nekoliko re~enica nijedan lapsus ne mora ni da se desi. lewost duha. Kad ne putujem ja sam svaki dan posle podne kod ku}e. kada sam ja napravila taj lapsus. nego oni {to su sa intelektualnog aspekta potpuno prazni. ili kisela voda na primer. nekada stalno zapitkivawe itd. pa ste zapamtili u nekoj situaciji. Imam jedan zanimqiv podatak da vi naj~e{}e pijete vodu. po Beogradu. U najkriti~nijim trenucima ja nisam gubio prisustvo duha. Znate. sad kre}u mitinzi. Voditeq: To sam vas pitala s razlogom. Na primer. Mo`e u skup{tinskom govoru da se desi lapsus. u dvadeset devetoj godini. ova ve{ta~ka pi}a mi pomalo izazivaju kiselinu i kad ih pijem u toku televizijske emisije mogu onda kada mi je najneprijatnije da izazovu podrigivawe. Voditeq: Razgovaraju}i s vama polako sti~em utisak da vi po pitawu va{eg “Lica i nali~ja” dakle.. To mene nikad nije privla~ilo. da naru~ujem odela u inostranstvu itd. pa sasvim slu~ajno rekli. pozvao na TV duel ja sam umesto gospodin Vojislav [e{eq rekla predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Ko{tunica. Ja nisam ~ovek koji sada oskudeva s novcem. to je vi{e bilo u nekom duhovitom }aska120 wu. Voditeq: Ka`ite mi. Voditeq: Da li mo`ete izabrati. Dr [e{eq: . porodici. jer mislim da se apsolutno razlikujemo kao li~nosti. ~itaju itd. mislim negde do dvadeset pete godine da je to potrebno.. Voditeq: Vi imate tri sina? Dr [e{eq: ^etiri sina. zato sam vas pitala kako bi vam bilo da ste slu{ali mene. mislim da nikad u `ivotu nisam bio mlakowa te vrste. na letovawe. i jedan doga|aj koji pamtite `argonski re~eno kao najve}i lapsus? Dr [e{eq: Pa bilo je vi{e tih doga|aja. Preterana koli~ina vrlo ~esto upropasti ~oveka. mlitavost. Ali nije to pravi na~in da se obezbedi natalitet.. Dr [e{eq: Pa ja sam se ne{to kasnije o`enio. {ta biste rekli doti~noj osobi koja bi va{e ime promenila sa gospodinom Ko{tunicom? Dr [e{eq: Pa ne bi mi prijala identifikacija s wim. Voditeq: Vi ste izjavili da }ete napla}ivati porez ukoliko se mladi}i ne budu o`enili do odre|ene godine? Dr [e{eq: Pa nisam ba{ tako. Kod wih mo`e sve biti jednostavno i sve precizno. ali mislim da sam uvek prora~unat i da nisam ~ovek prenagqenih poteza. niste vi ni ne{to preterano impulsivan ~ovek u va{im nastupima. ja sam dinami~an ~ovek od akcije..

da li su ovakve. Mikuli}evoj sredini. i mislim da je to u skladu sa onim {to ona `eli da postigne. ali znao sam da }e drugi slede}i potez svakog vojnika da bude da pogleda kako sam ja reagovao. Isidora Bjelica kao umetnica ima jedan druga~iji stil `ivota. mnogo ja~i prizvuk nego danas. pa bi bio general sa pet zvezdica. Ja mnogo boqe poznajem wenog oca. naro~ito kada odete van granica. ali su uvek bili s realnim utemeqewem. Vidite. a ne mo`e. Dr [e{eq: Nije vam dovoqan ni talenat ni originalnost ako ne ulo`ite ogroman rad. pa da mu se ne mo`e na}i pandan u regularnoj vojsci. Mo`ete li da mi objasnite {ta u va{em `ivotu zna~i termin vojvoda. nekom kwigom. wen otac Dimitrije Bjelica. Vojnici su poskakali u rov pored puta. Voditeq: A kako vi prihvate tu wenu izjavu? Dr [e{eq: A za{to bih ja prihvatao. vi{i od vojvode je bio brigadir. Vrlo slabo poznajem Isidoru Bjelicu. kao ~in mar{ala ili feldmar{ala. I ne mislim da je to ne{to {to smeta. pretpostavqam je123 . ili ih mo`ete prihvatiti kao jednu duhovitu pojavu ili apriori je odbacujete. Kapetani su bili komandanti podru~ja. vojska kao po komandi ska~e u zaklon. na jednom kanalu izjavila da je ona dobila ~in vojvotkiwe u ratnim godinama? Dr [e{eq: Od koga? Voditeq: Izjavila je od “sokolova”. koliko vam to zna~i i koliko vam poma`e. taj termin je vrlo star. mislim.ku rata. mislim da sam je samo jednom u `ivotu sreo. `ele da frapiraju javnost nekom izjavom. originalnost je ve} pola uspeha. Voditeq: Ne postoji. a imali smo u tradiciji ~etni~kog pokreta ~etni~ke vojvode. to je stil wenog `ivota. vojvoda Bojovi}. jake dokaze. nekim tekstom itd. da li vi imate neku svoju utopiju? Dr [e{eq: @ena kao utopija. potpunog uspeha nema bez ogromnog truda. ali je napisao ogroman broj {ahovskih kwiga i veliki je popularizator {aha. ali. ja sam i{ao sa wima i u jednom trenutku je zapucalo. Ali. vi ste ~ovek koji je svojim radom dokazaoi da svoj uspeh i svoj ciq ne}e posti}i time {to }e napraviti skandal. ili je ne bih prihvatao. ili je ona to plasirala. Ona 122 nekada zna da izazove. Voditeq: Naravno. negde mo`e ne{to da pomogne. Postoje qudi koji zaista prave skandal radi skandala. ja je se se}am jo{ kao gimnazijalke. mislim da je stigao do osvajawa internacionalnog majstora. Voditeq: Ne mo`e nikako. Da li je to ona ozbiqno rekla. Na sva zvona su pokrenuli kampawu protiv we. naravno. To su bili vojvoda Mi{i}. tako da bi tu zvawe vojvode ~etni~kog odgovaralo ~inu od kapetana prve klase do pukovnika. to je generalski polo`aj. na{ poznati {ahovski pisac. nai{li smo na zasedu. ili vam odma`e? Dr [e{eq: Ne mo`e nigde da mi odmogne. ne znam u kojim je okolnostima bila. vojvoda Stepa. Aleksandar Stefanovi} ska~u}i u rov slomio je prst. on ozna~ava vojnog stare{inu kod Srba i vojvode su predvodnici odre|enih odreda. Obilazio sam dubrova~ko rati{te i sa jednom ~etom crnogorskih rezervista. nisam pravio skandal radi skandala. a to zvawe ~etni~kog vojvode je. Besmisleno je da o wima raspravqate. odli~no. ali ne naro~ito. On je ~ovek od akcije. Da li je mo`da i to jedan. vojvoda Putnik. U crnogorskoj vojsci je postojao ~in vojvode. otprilike sto qudi do sto pedeset qudi. vrlo malo pognuo. nije u {ahu kao {ahista mnogo postigao. Ali skandal mi nikada nije bio sam sebi svrha. izvukao pi{toq. u vreme romantizma za pisce je bila najve}a utopija `ena. Voditeq: Isidora Bjelica. jo{ nisam razmi{qao na tu temu. U vreme turske vlasti kapetanije su bile posebne oblasti unutar pa{aluka. Voditeq: Ali. ali on nije bio najvi{i ~in. u vi{e navrata sam otkrivao plagijatore. Znate. a ~esto ne vodi ra~una da su mu ba{ sve izjave realno utemeqene i da se ba{ potkrepi nekim dokazima itd. a ni meni nije bilo prijatno. {ta mislite o qudima koji prave skandale zarad toga da bi do{li do ciqa? Dr [e{eq: Pa zavisi koje su struke.. Dr [e{eq: Pa dobro. mo`da jo{ od ranog puberteta. Ja se nisam ustru~avao od pravqewa skandala ako sam imao realno utemeqewe i ako sam imao jake. tako da je kapetan u to vreme bio maltene ravan generalu. Znate. na{ kwi`evnik. Ja sam izrazito realan ~ovek. na vrlo ve{t na~in. da li su ozbiqne. bio je Petar Pani}. maltene da je streqaju zbog toga {to je napravila. onda kapetani su bili komandanti utvr|enih gradova. a koliko me se}awe slu`i kapetan je bio u crnogorskoj vojsci ~in vi{i od ~ina vojvode i kapetan je u to vreme imao mnogo. Mislim da je }erka mnoge wegove karakterne crte preuzela. i{ao sam u akciju ~i{}ewa terena u oblasti Cavtata. i ja sam ~esto u `ivotu pravio skandale. ono nije ~in. nekada zna i da skandalizuje javnost. ali kod mene utopije definitivno nema. sadr`ajem tog teksta. Neki qudi poku{avaju pre~icom da do|u do uspeha i misle da skandal mo`e da zameni trud i rad. Mada je vojvoda \uji} bio i komandant divizije. va`no je da qudi postignu originalnost.. u toj svojoj akciji on posti`e veliki publicitet. Ja ostanem onako uspravqen na putu i posle se to pri~alo po Crnoj Gori. Ona je napravila veliki skandal svojevremeno u Sarajevu i to je bilo u`asno u onda{woj komunisti~koj. umetnika raznih usmerewa i to mo`e da bude na neki na~in shvatqivo i prihvatqivo. to je bilo mimo jedne ~ete. izno{ewem nekih pikantnih detaqa itd. Dakle. Bosna je bila podeqena na kepetaniju. da li su one utemeqene. pre svega. A ona je htela skandal i ona i daqe ~esto `eli da izazove neki skandal. ~vrsto s obe noge stojim na zemqi i u tom pravcu kod mene nema utopijskog razmi{qawa. Znao sam. Kada su svi qudi na romanti~an na~in usmereni u tom pravcu. ona je plasirala i neku metafizi~ku Kraqevinu Srbiju itd. neko tekstom koji napi{e. Mi smo u srpskoj vojsci imali ~in vojvode kao najvi{i ~in. ja to moram priznati. E sad. Nik{i}ana. po~asno zvawe. Voditeq: Odli~no. skoro u svako mesto je stigla ta pri~a kako je to izgledalo. pa`wu javnosti. kao da sam ja tu ne{to mogao s pi{toqem. pa sa Hamdijom Pozdercom. to su qudi iz kruga umetnika. Ali u tom trenutku meni sinu misao kako sad da se postavim? Ja sam ostao sam na putu. vi ne mo`ete raspravqati o tim wenim izjavama. bio je Aleksandar Stefanovi}. nekom izjavom ili nekim postupkom. Vojnici su se kretali asfaltnim putem. to je sasvim normalno. taj termin ima razna zna~ewa. vi{i od vojvode je bio serdar. Prvo afera sa Branom Miqu{em. dinarske ~etni~ke divizije. meci su po~eli da zvi`de bukvalno oko glave. znate. Mislim da je tako kod Isidore. pa sa Stevanom Lili}em nedavno itd. neko pravi skandal stilom odevawa. Oni su bili komandanti pojedinih odreda. sa monom je bilo nekoliko qudi. malo onako pognuo glavu.

Koji je to sporazum da ne u~estvujete u wegovom sastavqawu. nikada nije bilo ispod sat vremena i nikad do sada nije bio slu~aj da se potpuno ukine su~eqavawe i kandidata i stranaka. a ja se nadam da }ete nam iza}i u susret i slede}i put. dakle ovo je klin~ a zbog sporazuma koji su potpisale stranke i predsedni~ki kandidati o predstavqawu predsedni~kih kandidata za izbor predsednika Republike Srbije do{lo je do nekih da tako ka`em nesporazuma pa Telviziji Novi Sad na neki na~in uskra}eno je pravo da predstavqa predsedni~ke kandidate. Voditeq: Potpisali su ga predstavnici opozicije Dr [e{eq: Vlasti Voditeq: Demokratske vlasti. me|utim zbog hitnih obaveza u Beogradu on nije do{ao. Ranije uvek su se vodili pregovori me|u stranakama pa je rezultat pregovora bio izvestan sporazum. Predsednik Re125 . ja vam `elim sre}u na ovim izborima da osvojite onako kako ste vi to `eleli i po protokolu kako vi ka`ete . Voditeq: Gospodine [e{eq. Po{to nema ni jednog ~lana Demokratske stranke Srbije verovatno }e do}i putem. kukali su preko televizija ako se se}ate {to nismo do{li da potpi{emo. Novi Sad. Dakle gospodina [e{eq ovla{}ewa predsednika Republike Srbije su izuzteno mala. obe}awe iz izbornog {taba gospodina Vojislava Ko{tunice gospodina ili|a i gospodina pelevi}a. nije bolelo. Gde su vam potpisi. Naravno. to je najbitnije. }u}ete kakvo mi{qewe imaju. da }e tako|e biti na{i gosti. Na{ ve~era{wi gost trebao je biti i gospodin Nenad ^anak predsednik Skup{tine Vojvodine. jer on je rekao da }e leteti svaki put helikopterom zbog toga {to to toliko nervira ~lanove Demokratske stranke Srbije. vlast se sporazumeva sama sa sobom da na dr`avnim televizijama nema predizborne kampawe Voditeq: Ima predizborne kampawe Dr [e{eq: Nema Voditeq: Na prvom i drugom kanalu televizije beograd Dr [e{eq: Nema je. Voditeq: Dobro mi ne predstavqamo predsedni~ke kandidate Dr [e{eq: To sam morao da vam ka`em. onda vam uspeh uglavnom ne}e izostati. ne daju neku fakti~ku vlast u ruke predsedniku Republike. {to ste ipak uspeli? Dr [e{eq: Ja mislim da je u pitawu koncentracija te`wi. Dakle to {to se zove sporazumom apsolutno je bezvredan papir. godine Voditeq: Dobro ve~e. predstavi}emo neke qude koji su se kandidovali za predsednika Srbije. Ovog puta tekst je napravqen unapred i stranke su pozivane samo da potpi{u. a bi}e ga i idu}eg petka i 13. je li tako. nadam se da nije bilo mnogo provokativnih pitawa. odre|eno je svakom predsedni~kom kandidatu samo 45 minuta {to nikada do sada nije bio slu~aj. Vi koji ste ve~eras utakmicu Jugoslavije [panija na prvenstvu sveta u ko{arci zamenili i gledate televiziju Novi Sad Klin~. Po{to tu pi{e sporazum ne zna~i da je re~ o sporazumu. a ja se 124 nadam da }e to i u~initi da }e do}i putem. Do sada potvrdu da }e biti u klin~u sem mojih ve~era{wih gostiju dobili smo od gospodina vuka Dra{kovi}a. nisam ga ja tako svestan da bih ga mogao ispitivati. mo`da biste vi lak{e to mogli da prou~ite uz malo intenzivnije dru`ewe. Nijedna opoziciona stranka to nije potpisala. to zna~i da onda vi stvarno opravdavate va{u pri~u da ne postoji nali~je va{eg lica? Dr [e{eq: Pa mo`da postoji. [to se ti~e predsedni~kih nadle`nosti one su zaista veoma male. Mi ih ne}emo predstavqati ali }emo zato poku{ati da u klin~u koji }e ovaj put biti suo~avawe samo nekih odre|enih qudi koji su krenuli u izbornu trku za ono {to neki zovu milan~etova foteqa. “Klin~”. Voditeq: Nije bolelo. koji ta~no pada u petak. Voditeq: Hvala vam jo{ jednom. Dr [e{eq: Pa dobro. Na `alost do sada niko nije uspevao da ga kontroli{e. {to bi morala da uradi kao dr`avna televizija. me|utim u nekim kriznim vremenimao ne mogu biti zna~ajne. da Dr [e{eq: Samo vlast Voditeq: Radio televizija Srbije i vlada Dr [e{eq: I vlast zna~i samo je vlast potpisala. ali su ~esto i zahtevi stranaka prihvatani i ugra|ivani u to. Uprkos mojoj najavi da u avgustu klin~a ne~e biti zbog situacije koja je nastala pretpostavqam da znate da je re~ o predsedni~kim izborima. Klin~a imamo i posledweg petka u mesecu avgustu. i ako se dovoqno trudite. Me|utim. avgust 2002. ali je obe}ao da }e poku{ati da stigne u emisiju ako bude u mogu|nosti. Voditeq: To sam ~ekala.sve sistematski kako je smi{qeno. kako gledaju na sada{we stawe u Srbiji gospodin Vojislav [e{eq predsednik Srpske radikalne stranke i gospodin Vuk Obradovi} predsednik Socijaldemokratije. Voditeq: Sporazum o pravilima Dr [e{eq: Pa ~ekajte i na tarabi pi{e ona stvar pa ko se zaleti strada. Na `alost kandidat grupe gra|ana koga je podr`ao i deo demokratske opozicije Srbije gospodin miroqub Labus zbog gustine svog programa verovatno do 13. svi gra|ani da kontroli{u \in|i}a jer za wega ima najvi{e razloga da bude kontrolisan. ovo nije predstavqawe predsedni~kih kandidata ve} otvoreni poziv radio difuzne ustanove Vojvodine sivima onima koji u~estvuju u ovoj trci da u|u u klin~ sa svojim kolegama. tu je naravno vlast uvek imala najve}i uticaj. septembra ne`}e mo}i da bude gost televizije novi sad ali je iz wegovog izbornog {taba re~eno da }e poku{ati da na~ini eventualnu promeni pa da nam i on bude gost. svako dobro. Predsednik Republike Voditeq: A vi bi da kontroli{ete \in|i}a Dr [e{eq: Ja mislim da bi to svi qudi ove zemqe. nisu operativne. Voditeq: I parlament da Dr [e{eq: Do sada niko nije uspevao da ga kontroli{e. Dr [e{eq: Kad god po`elite. I ne}emo to da potpi{emo. da nije bilo stra{no. ako ne{to mnogo `elite. 30.dan od razloga. ograni~ene. Za{to tolika trka? Dr [e{eq: Prvo bih vas upozorio da nije potpisan nikakav saporazum o predstavqawu predsedni~kih kandidata. Funkcija predsednika Republike je kontrolna funkcija. to je bezobrazluk svoje vrste {to je novosadskoj televiziji zabraweno da uop{te predstavqa predsedni~ke kandidate i da u~estvuje u ovoj predizbornoj kampawi.

Mo`da }e ih biti na saveznom nivou ali za{to bi ih bilo na republi~kom nivou. bi}e raspu{tawe skup{tine i va{ prvi ciq je obra~un sa mafijom. To je besmisleno. Nije legalna Narodna skup{tina zato {to je oteto i nekoliko poslani~kih mandata socijalisti~koj partiji. {to je nemogu}e. a jo{ niko od funkcionera valsti ni ko{tunica. godine kada smo se upustili u izbornu utakmicu iako smo nastali tek dva tri meseca pre toga. Nije legana Narodna skup{tina zato {to su tri puta mewali poslovnik uvek sve restrektivnije odredbe unosili. premijeru Dr [e{eq: Mora da se sve objasni premijeru. Wih ve{ta~ki tamo dr`e jer su potrebni \in|i}u za izglasavawe raznih zakona. Gospodine Obradovi}u zbog ~ega ste vi u trci Obradovi}: Iz mno{tva principijelnih razloga iako je genralno uzev. Ja bih pozvao zorana \in|i}a kao predsednika vlade.publike je simbolipno {ef dr`ave formalno je najvi{i funkcioner izvr{ne vlasti. ukinuli su ~ak i kovrum u radu skup{tine Voditeq: Pa postoje neka pravila pona{awa Dr [e{eq: Postoje pravila pona{awa koja uvek vlast ovde kr{i. {ta to zna~i da li se time mo`e 126 diskvalifkovati ustav. Godinu i po dana nismo imali Ustavni sud. Prvo. Da se sa~ekaju nova ustavna re{ewa Voditeq: Ali ipak ste uli u trku Obradovi}: Idemo jednostavno zbog toga {to ne smemo iz we da izostanemo. Ko{tunica ka`e to je Milo{evi}ev Ustav. bilo Mar{i}anin bilo Nata{a Mi}i}i Voditeq: I kada se vodom poliva predsednica skup{tine Dr [e{eq: Da i kada se vodom poliva jer treba se opere. ni \in|i} ni Labus ni peti ni deseti nisu rekli {ta je to lo{e u sada{wem Ustavu Srbije i zbog ~ega bitaj Ustav trebalo mewati. ka`wavaju nov~ano poslanike bez razloga ih izbacuju sa sednica. ali wegova kontrola izvr{ne vlasti sastoji se u tome {to on odre|uje mandatara za sastav vlade ruke su mu ovezane odnosom snaga u parlamentu. oni su morali da budu odr`ani u septembru mesecu jer su i prethodni bili u septembru mesecu pa su predstavqani kao neuspe{ni u javnosti pa su i{lo na jo{ jedan turnus koji je okon~an do decembra meseca. jer gospodin Milan Milutinovi} to nije. Kada je nepodno{qiva bila i morala da bude okupana. Izboru su u krajwoj istanci na{eo {to pripada svakoj partiji. Sve {to je u posledwih {est meseci mandata aktuelnog predsednika nije prevremeno zakazivawe. Oni su od vitalnog zna~aja za prilike odnosno neprilike i izlazak iz wih u kojima se nalazimo. I ako je bilo incidentnih situacija uvek je skup{tinska ve}ina to izazvala i predsednik skup{tine. spre~avaju rad. ovi izbori su zakazani u posledwem momentu. Izvr{na vlast se potpuno oglu{ila o sudsku presudu parlament ne reaguje. ovaj. na obrazlo`en predlog vlade. Dr [e{eq: Po{to se va{a emisija zove klin~ ili u klin~u dozvolite prvo malo kli~na izme|u gospodina Odbradovi}a i mene. Mogao je da bude jo{ nekoliko meseci. Nije legalan zto {to je izba~ena cela Demokratska stranka Srbije Vojislava Ko{tunice iz parlamenta na protivustavan i protiuvzakonit na~in. Prvo. ho}emo li sutra re}i to je Ko{tunicin Ustav pe }emo ga zbog gaziti i ne}emo ga po{tovati itd. poznat stav Socijaldemokratije celokupnoj srpskoj i jugoslovenskoj javnosti. I on ima pravo da zahteva od cele vlade i pojedinih ministara da se izjasne o odre|enim pitawima iz svoje nadle`nosti. prvi korak va{ Dr [e{eq: Vanrednih izbora to je moj prvi korak Voditeq: I obra~un sa mafijom Dr [e{eq: Re}u }u vam obe stvari {ta }u da radim samo malo strpqewa imaomo dosta vremena na raspolagawu obe}ali ste nam i produ`etak emisije. ~ak poreski zakoni sa retroaktivnom va`no{}u Voditeq: Gospodine [e{eq ipak ovaj Dr [e{eq: I godinu i po dana nismo Voditeq: To }ete vi obja{wavati ako budete predsednik Republike predsedniku. I niko ovde ne zna da li }e uop{te biti ustavnih promena. Voditeq: Gospodine [e{eq vi ste rekli pri korak ako pobedite. dono{eni su protivustavni zakoni. ali pre toga telefoni na koje mo`ete postavqati pitawa su 021/ 26-933 i 423-691. Neki ka`u ako krenete u obra~un sa mafijom prvi }ete vi zavr{iti u zatvoru. Neprekidno bih pozivao ministre i sve ti radio pred novinarima pred kamerama Da dozvolimo gospodinu vuku Obradovi}u da i on ka`e svoje razloge. Ako je Srbija ve} toliko dugo fakti~ki bez predsednika. Stalno neko govori treba mewati ustav. samo vlast. Svaka partija postoji zbog izbora. Za{to nije legalna. [to se ti~e ustavnih promena u ovoj zemqi o ustavnim promenama govori samo vlast i partije vlasti i niko vi{e. Ustav ka`e da predsednik Republike mo`e raspustiti Narodnu skup{tinu na predlog vlade. Nije legalna Narodna skup{tina zato {to je kompletna Socijaldemokratija Vuka Obradovi}a izva~ena iz wenog sastva iako je Vrhovni sud dva puta presudio i sada je kona~na presuda u korist Vuka Obradovi}a kao zakonskog zastupnika te stranke. Re~ je o izborima dakle na lokalnim. jer ja sam strogi legaista i rekao mu Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna. [to se ti~e Voditeq: Ne. tako Voditeq: Ako budepi tawa gledalaca na `alost zbog tehni~kih problema mi ne mo`emo Dr [e{eq: Prvi korak po polagawu zakletve raspu{tawe Narodne skup{tine i raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora Voditeq: Vi to nemate prava kao predsednik Dr [e{eq: Imam pravo. Mi mislimo da se izborima u Srbiji zapravo ni{ta bitnije ne}e promeniti. pa vi ste me to pitali. republi~kom nivou i oni su opredequju}i. Dr [e{eq: Daqe. on je najobi~niji ~uvar predsedni~kog pe~ata. A Ko{tunica je bio nisilac dosovske liste. Iz bdrame u kojoj se nalazimo mo`e se iza}i samo raspisivawem prevremenih izbora na svim nivoima. Mi smo partija koja je generalno protiv bojkota bilo kakvih izbora. ja bih rekao \in|i}u da ta skup{tina ni127 . Voditeq: Izvolite Dr [e{eq: Ja bih izrazio ovde neslagawe sa mi{qewem gospodina Obradovi}a da je trebalo odlo`iti ove izbore jo{ nekolko meseci dok se nova ustavna re{ewa donesu. izbori su svojevrsna prilika za isprobavawe sopstvene snage i spostvenih potencijala. predsednica skup{tine je polivana vodom samo kada je sazrela za kupawe bila. To smo pokazali i 1997. E to je ono {to bih ja maksimalno koristio na toj funkciji. to je ova otpadni~ka grupa Branislava Ivkovi}a.

stawe neposredne ratne opasnosti predsednik mo`e proglasiti mimo vlade. raznesena je poslasti~arnica. to je ~ovek kod koga je policija porna{la falsifikovani viski Balantajn ako se se}ate u Sru~inu. sada to sve stoji blokirano. a ima krivi~na prijava koju je potpisao kapetan policijski Milan Pongradac tako sve je dokumentovano ni{ta se ne sekirajte. Policija je tu nemo}na Voditeq: Taj papir je dokaz Dr [e{eq: Sada }u vam dati dokaz. i sve stalo. {tampa je pisala pre vi{e meseci Voditeq: Pisla. na svojoj pet miliona vrednoj jafti dok su bombu bacili qudi @eqka Maksimovi}a Make. Ovo vam ~itam ovo je samo uvod. Ja bih ve} odavno bio u zatvoru da ja nemam dokumente za sve ovo {to govorim. Ali ne odgovara ni odnosu snaga iz 2000. Unapredio sposobne majore i pukovnike u generalske ~inove koji nisu ogrezli u kriminalu i postavio ih na te poslove. Prvo zato {to odnos snaga u skup{tini ne odgovara sada{wem odnosu snaga. a ne ~in hap{ewa. Dakle. ustavnom sudu itd. Zabunovi} je i daqe jedan od glavnih {vercera cigareta na Balkanu {to je bio i ranije. Poznajemo ga kao ubicu generala Bo{ka Buhe tog @eqka Maksimovi}a Maku.000 maraka svega proda poslasti~arnicu ili preti da }e ga najuriti drugim metodama. pokupio svu potrebnu dokumentaciju jer je tamo bilo mnogo dokaza o wegovim kriminalnim aktivnostima. ovo }e vam najdu`e trajati u ovoj emisiji posle }e sve biti kra}e Voditeq: Mislim zbog gospodina Vuka Obradovi}a Dr [e{eq: Ja mislim da }e wemu to biti interesantno. Do{ao je Gelbard u Beograd i rekao protiv [e{eqa su sva sredstva dozvoqena Voditeq: Zna~i vi uvodite vanredno stawe u Srbiju ako budete predsednik Dr [e{eq: Malo je to suptilnija stvar. odmah do wegove palate MPS koju je tako|e sazidao prethodnim ucenama. da je to vrlo stvar i da je najboqe da postupi onako kako mu sugeri{em. Dok pod pritiskom opozicije \in|i} nije bio prisiqen Voditeq: Je li to policijcki neki materijal Dr [e{eq: Sada }ete dobiti ne{to policijsko u ruke }ete dobiti. Ogromne koli~ine falsifikovanog viskija marke balantajn. To je {to se ti~e samog Zabunovi}a. Onda predsednik ima na raspolagawu. O~ekujem da on nije toliko glup ~ovek da zna da to mo`e biti grawe s vatrom. policija je nemo}na iako sve zna jer uvek ima alibi kao {to je ju~e bio u Gr~koj na odmoru. Voditeq: I je li bi zatvori bili puni Dr [e{eq: Ne. on je s tim viskijem poslovao sa Qubi{om Buhom ^umetom i Dragoqubom Markovi}em vlasnikom Krmivoprodukta vo|ama sur~inske mafije a ovaj iz Krmivoprodukta je i kum zorana \in|i}a Voditeq: Gospodine [e{eq te{ke optu`be zakon Dr [e{eq: Je li vi znate da je na|en taj viski. pretawa. To je uradio poznati kriminalac i mafija{ svetskog ranga Du{an Zabunovi}. Zatim. Ako nemate ni{ta protiv Voditeq: Izvolite Dr [e{eq: Vi ste ~uli za ovu eksploziju u kara`or`evoj ulici u beogradu. A {to se ti~e zatvora predsednik Republike ima po zakonu odre|ene ingerencije koje se ti~u policije predsednik Republike unapre|uje u ~in potporu~nika akademce koji diplomiraju na policijskoj akademiji i predsednik Republike rasporeu|uje visoke oficire policije na generalske polo`aje i unapre|uje u ~in generala. Ako ne pristane obra~am se Ustavnom sudu i tra`im taksativno po svakoj od ovih ta~aka da se izjasni da li je Narodna skup{tina legalna i legitimna. sve stanove i lokale. Ucewuje vlasnika poslasti~arnice da mu za 20. Vanredno stawe predsednik mo`e proglasiti na delu teritorije ili celoj teritoriji na predlog vlade ono obi~no vanredno stawe. to stawe mo`e trajati pet minuta jer progla{ewe tog stawa je pravni akt. Kod nas parlament sigurno ne mo`e da se sastane. zaplewen viski. Ja bih sklonio sa generalskih polo`aja sve generale za koje imam dokaz da su ume{ani u mafija{ke poslove. vanredno stawe ima kao op{ti pojam. On je dao nalog da se baci bomba po drugi put u tu poslasti~arnicu samo zato {to vlasnik ne `eli da mu proda poslasti~arnicu. Dakle. Ja sam se do sada mnogo eksponirao u toj borbi protiv kriminala i vi vidite vlast je u po~etku reagovala `ustro. Ustavni sud mora da se izjasni da je zaista nelegalna i nelegitimna po{to su argumenti toliko jaki. Za svaku tu optu`bu imam kriminal ima i za va{u Voditeq: Imate kriminal Dr [e{eq: Imam dokaze za kriminal a i za va{u emisiju imam ne{to eks128 kluzivno. jer ako sam jap obedio na predsedni~kim izborima taj odnos snaga je bitno promewen u odnosu na 2000. otkupio je ina~e celu zgradu. u poslovima Voditeq: Taj ~ovek ima veze sa carinom Dr [e{eq: Upao je 2000. Nije ni legitimna. Ovo je krivi~na prijava koju je podneo policijski kapetan Milan Pongradac. jedno je obi~no vanredno stawe. Ja bih to stawe proglasio. S te funkcije predsednik Republike izborom kadrova mo`e uticati na uspe{niju borbu protiv kriminala. godine na ~elu naoru`ane bande kapetana dragana u saveznu upravu carina. pa podnosili pa se pokajali {to su podneli. drugo je stawe neposredne ratne opasnosti i tre}e je zaista ratno stawe. Znate li ko je to uradio.je legalna i obrazlo`io. formalno raspustio Narodnu skup{tinu i zakazao vanredne izbore. [tampa je sva{ta pisla Dr [e{eq: I nikakvog postupka nema. batinama najuriv{i stanare. ~ak su pretili tu`bama. godine su potpuno izba~ene iz parlamenta Voditeq: [to ste vi pristali onda kada ste pobedili da ne budete predsednik Dr [e{eq: Ja nikada nisam pristao da ne budem predsednik Voditeq: Pa pobedili ste Dr [e{eq: Ja sam pobedio i 16 specijalnih izdawa “Velike Srbije” smo objavili gde smo dokazali tu pobedu odnosno falsifikovawe izbornih rezultata obra~ali se Vrhovnom sudu. Drugi oblik vanrednog stawa. ima tri mogu}e varijante. Ona je ve} drugi put minirana i razru{ena eksplozijom. kada parlament ne mo`e da se sastane. ona je na tri strane plus ova prva strana gde su ovi zvani~ni podaci mo`ete da se uverite Voditeq: Kameri 129 . vi pomenuste vanredno stawe. a sada bi da podigne i novu poslovnu zgradu koji bi prodao i zaradio kako sam po firmi pri~a nekoliko miliona evra. krivi~nim prijavama. i izvesno vreme upravqao carinom. prikazan. ja to \in|i}u sve tako stavqam pred wega i ka`em da zahtevam da vlada podnese predlog za raspu{tawe Narodne skup{tine. godine jer neke stranke koje su u`ivale poverewe naroda 2000. godinu.

Ja sam dakle govore}i malo~as insistirao upravo na toj ~iwenici. Ja sam izneo u javnost. proveo sam u vojski 28 godina. pravo ime mu je Du{imir zovu ga Du{an. da je narod wima nezadovoqan. Okru`ni javni tu`ilac u Beogradu Rade Terzi} direktno je povezan sa mafijom. Ja doista postavqam pitawe {ta je to {to aktuelnu vlast odvra~a od ispuwewa tog obe}awa. moj zanat rekao bih moja sudbina. predstavqalo je to svojevrsno begstvo iz sirotiwe u kojoj sam `iveo. po{ao 130 sam u {kolu u petoj godini ina~e. podneo je krivi~nu prijavu Voditeq: Vi ste {est puta bili u zatvoru uvek politi~ki Dr [e{eq: Me|utim. da li bi smetalo dr`avi Srbiji ako biu na wenom ~elu bio citiram vas civil falsifikat. Voditeq: Zna~i to je to Dr [e{eq: To je ta krivi~na prijava i {ta ka`e sada u krivi~noj prijavi policijski kapetan Milan Pongradac ka`e postoji osnovana sumwa da je osumwi~eni Zabunovi} Du{imir. Ovde ima ~itav niz detaqa {ta je sve radio Du{an Zabunovi} i ovom Aresnu Mihajlovskom i Draganu Gavranovi}u u septembru 2000. ja sada to radim kao opozicionar. oti{ao sam u vojnu akademiju u 17 godini. on je wihova ekspozitura u jednom veoma va`nom dr`avnom organu. Vi ste jednom za sebe rekli da ste vi ro|eni vojnik i rekli ste ja sam civil falsifikat. ja sam ~uo za wu jo{ pre dva sata i ~ini mi se da su je neki mediji ve} objavili. Voditeq: Gospodine [e{eq Dr [e{eq: Da nastavim ovo svoje po{to ste ve} pauzu napravili Voditeq: Da. paqevine u jednom raseqenom stanu u wihovom zgradi. I nisam slu~ajno u woj. da li vi{e niste civil falsifikat. tada sam zavr{io gimnaziju. Bez zadirawa u celinu dru{tvenoga bi}a bez promene aktuelne vlasti u svim wenim segmentima i na svim nivoima. potpuno bezakowe iz koga opet mogu da se izrode samo u`asne stvari. Posledweg su ubili Skoleta Uskokovi}a. da }e se za 18 meseci u Srbiji raspisati prevremeni izbori na svim nivoima. ja na`alost radim onaj posao koji ne radi policija ili koji ne rade sudovi. da im je rejting iz dana u dan sve mawi i da }e sasvim sigurno u toj utakmici koja predstoji biti gubitnici. Na delu je jedan klasi~ni politi~ko monopol koji nas pre ili kasnije mo`e da odvede u diktaturu ili u anarhiju. godine oko 22 i 30 ~asova. To i ja mislim. sa generalijama kao u prijavama izvr{io krivi~no delo iznude na {tetu Mihajlovski Arsena iz Beograda ovo je kada je prvi put ba~ena bomba dana 30. Zavr{ili ste da ka`em sa desetkama sve {kole koje ste imali. na `alost lo{a vest po~etkom druge ~etvrtine [panci vode 29:14. rpedsedni~ki ma koliko bili zna~ajni i va`ni su{tinski ne}e doneti preko potrebne promene Srbiji. zbog gospodina Dr [e{eq: Pa naravno ja to razumem. Gospodine Obradovi}u va{ prvi korak Obradovi}: Ne znam koliko je ta vest ekskluzivna. godine nezakonito skida krov iznad wegovog stana a vra}awe nala`e Voditeq: A kakve to veze ima sa va{om predsedni~kom kandidaturom Dr [e{eq: Ima. godine pretio im ukoliko ne prihvate iseqewe. 03. I dok to sve nera{~istite u sustemu vlasti nemogu}e je obra~unati se sa mafijom Voditeq: A vi bi to ra{~istili ako budete izabrani za predsednika Dr [e{eq: Ja bih otpo~eo ozbiqno institucijama sistema borbu protiv te mafije. ovo su dokazi iz aprila meseca da je Du{an Zabunovi} odnosno Du{imir izazvao po`ar u poslasti~arnici ~iji je vlasnik Arsen Mihajlovski.Dr [e{eq: Kamarema da poka`emo. temeqito Voditeq: Vi ste bavite Dr [e{eq: Ja se bavim Voditeq: Vi znate ko je ubica generala Buhe Dr [e{eq: Da ja znam tio i ni{ta policija ~uti. I pri tom bih podsetio da je i Demokratska opozicija sama svojevremeno svesna ~iwenice da ono {to se dogodilo 2000. Voditeq: Gospodine Obradovi}u vi ste bili da tako uslovno ka`em idealan vojnik. me|utim {ta se de{ava daqe. Vi ko crni gavran Dr [e{eq: Nisam ja ko crni gavran. u oktobru 2000 dolazi do eksplozije. Ovde je ~astan ~ovek policajac uradio ovaj posao Voditeq: A kako vi niste zavr{ili ovaj Dr [e{eq: Ovo je ~astan ~ovek policajac uradio posao. I ja sam ih prozivao i kako sam koga prozvao tako su ga ubijali. 2002. to je bila pre svega neka vrsta referenduma nako me se narod izja{wavao za ili protiv Milo{evi}a. Obradovi}: Nisam ro|eni vojnik ja sam postao vojnik sticajem okolnosti. za ili protiv onakve Srbije kakvu smo imali. ho}u da vam doka`em na ovaj na~in da se veoma detaqno bavim kriminalom i mafijom u posledwih godini. Ali. I on spre~ava krivi~no gowewe drugih mafija{a. [ta je to ako ni{ta drugo ve} svest da nisu uradili mnogo toga dobrog za ovaj narod i za ovu zemqu u minulih godinu ipo dve dana. Srbijom danas vlada gospodin Zoran \in|i} sa jednom grupom qudi koja ga okru`uje. I ja mislim da je to centralno u ovom trenutku za Srbiju i wene gra|ane. Mafija{. godine i nisu bili nekakvi izbori. objavile sve novine Voditeq: I ni{ta. oktobra 2000. vi ste rekli da znate ko je ubio Arkana Dr [e{eq: I to znam. svojevrstan krah parlamentarne demokratije. Mo`ete odmah pitati za{to Voditeq: Za{to niste radili kada ste bili vlast Dr [e{eq: Znao sam ja da }ete to pitati. isto sam to radio i kada sam bio 131 . Vidite. nadamo se da }e kasnije biti mnogo boqe za na{u reprezentaciju. Mi u Srbiji zapravo imamo svojevrstan krah parlamentarizma. dogidnu i po dana. Gro svoje vojni~ke karijere proveo sam na politi~kim du`nostima izuzivaju}i prvih pet godina svojih vojnikovawa. Veoma ste insistirali na tome da bi ste kao prvi korak koji biste u~inili u svojstvu predsednika Republike u~inili sve da do|e do prevremenih parlamentarnih izbora. da uvek politi~ki. razvalio. Andriju Dra{kovi}a nisu ubili nego je oti{ao u zatvor Voditeq: A je li to zna~i. Toliko dugo ste ve} iz vojske. 27. ~ini mi se gospodine [e{eq da ste na neki na~in sami sebe no}as demantovali. ja sam sve vreme u politici politika je moj `ivot. Ovi izbori. polio zapaqivom te~no{}u Voditeq: Gospodine [e{eq imamo tu ekskluzivu da ne bi zapostavili ipak ste ravnopravni i vi i gospodin Vuk Obradovi} pa ja postavqam pitawe gospodinu Obradovi}u koji bi bio va{ prvi korak ako budete izabrani za one koji ipak gledaju nas a ne utakmicu Jugoslavija [panija. spasa Srbiji jednostavno nema.

Postoji li jo{ neki znate li ga. Dr [e{eq: Progovorite onda Obradovi}: Srbija je jo{ u vreme Slobodana Milo{evi}a bila do kraja kriminalizovano dru{tvo. Ta vlada je raspisala poternicu za Stankom Suboti}em zvanim Cane @abac zbog sumwe za ubistvo policijskog generala Radovana Stoj~i}a Baye. verovatno nije mogao nisawati da }e mu se tako ne{to desiti to {to su mu montirali. oktobarska de{avawa protekla onako kako su protekla. Ona je to i danas. Voditeq: A to su ipak Obradovi}: I bez krajwe ozbiqnih dokaza. Voditeq: Dozvolite da gospodin Vuk Obradovi} govori to. da. privela ih ali neko iz policije ih je prethodno upozorio pa nije na|eno ono {to je tra`eno a to je droga i ukradeni automobil. dva meseca po mom ulasku u vladu policija je izvr{uila raciju u Sur~inu. I da ta spregaa u tom pogledu sam sa gospodinom [e{eqem potpuno saglasan. oktobra bili na potpuno suprotnim stranama danas da budete Obradovi}: Znate mnoge stvari sa 5. bez ijedne prolivene krvi. I to je ne{to {to neisti~emo samo mi. Pa molim vas lepo kako druga~ije okarakterisati zemqu u kojoj je mogu}e da bude ubijen na jednom javnom mestu malte ne u sredi{tu grada jedan policijski general. mi smo sada na ovaj ili onaj na~in s opozicionim stavom prema aktivnoj vlasti. nije Dr [e{eq: I to je re{eno Voditeq: Kako re{eno Dr [e{eq: Nenad \or|evi} je organiozovao ubistvo Kundakovo Voditeq: Dozvolimo samo gospodinu Obradovi}u Obradovi}: Ho}u da vam ka`em da se u tom pogledu u Srbiji ni{ta bitnije nije promenilo naprotiv Voditeq: Mo`da nije moglo Obradovi}: Naprotiv mislim da su neke stvari i pridodate i da se Srbija nalazi u `estokoj jednom kriminogenoj zoni. prekuj~e gotovo nepoznate. to je pustilo svoje korene mnogo Dr [e{eq: To je pustilo korene. evo poku{ao je gospodin Obradovi} ja verujem da je iskreno poku{ao videliste {ta su mu montirali sve. Voditeq: Ne znam mo`da bi mogao va{ neki {ef koji vam je dao podr{ku kao predsednik komisije one Dr [e{eq: [ta se tu tra`i. oktobarskih de{avawa. oktobra. Bitka protiv kriminala. Voditeq: A jeste li vi Eliot Nes srpski Dr [e{eq: Nisam ja Eliot Nes nego ka`ite ime ako postoji taj drugi ~ovek koji je u stawu da se obra~una sa mafijom. pohapsila sur~inske mafija{e. Ja sam pre nekoliko dana saznao za neke stvari na primer koje su se de{avale 3. mada ima mnogo policajaca koji ~asni radi svoj posao Voditeq: Vi mislite da vi to mo`ete da re{ite. protiv korupcije. bile su mi do ju~e. gospodine Obradovi}u Dr [e{eq: Evo bilo bi interesantno. a da se jo{ uvek pri tom ni{ta o tome ne zna. me|utim kad god bih saznao za neku od ovakvih afera ja sam iznosio u javnost. Ja sam i pre nego {to je demokratska opozicija Srbije ostvarila te promene koje je ostvarila Voditeq: I vi ste u~estviovali u tim promenama Obradovi}: Sre}an sam {to su 5. protiv mafije nadam se da u tom pogledu delim mi{qewe sa gospodinom [e{eqem. oktobrom jo{ uvek nisu jasne. to priznaju i oni to priznaje i ministar policije. izme|u vlasti nosilaca odgovornosti za javne poslove i kriminala mafije jo{ uvek odr`ava i to vrlo intenzivno. ne mo`e da se dobije preko no}i i u najdemokratskijim Voditeq: A je li mo`ete vi koji ste 5. Na toj sednici se zapreavo niste ni branili a imali ste mnogo podataka u rukama. Takav mi je utisak bio. Voditeq: Da li mo`ete da ekskluzivno gledaocima televizije Obradovi}: Nisam sklon da govorim o stvarima koje tek na~ujem. [ta se posle desilo umesto da se bori Vuk Obradovi} zapawen stao. Ali imao je priliku u skup{tini da uzvrati napad umesto da se brani. Dakle ta sprega mafije s policijom je bila veoma intenzivna sa visokim policijskim funkcionerima. 4. Da se staroj mafiji zapravo pridodaje i nova mafija.u vlasti nije mi bila nadle`nost u vladi Srbije jer sam vodio resor privrede i finansija. Ali nisam sre132 }an zbog onoga {to se de{avalo nakon 5. Dr [e{eq: Ovo je interesantno pitawe. je li istina Obradovi}: Immmm Voditeq: Da li je odgovor samo to Dr [e{eq: Evo direktnio pitawe Obradovi}: Imam ih jo{ uvek. kao da ste se nadali ne}e vaqda i}i do kraja ili mo`da }e odustati itako. da mu postavim direktnije pitawe za{to niste tada ve} po~eli da raskrinkavate sve to zbog ~ega su vam namestili aferu. Voditeq: Gospodine Obradovi}u samo da vas podsetim i general Stoj~i} je ubijen u restoranu u Beogradu to je bioo pre ove vlasti pa je bilo ubistava mnogo u vreme dok je gospodin [e{eq bio na vlasti isto tako nisu re{avana kao ni ova Obradovi}: Ho}u da ka`em Dr [e{eq: Kojen ije re{eno Voditeq: Pa eto generala Stoj~i}a nije re{eno Dr [e{eq: Kako nije re{eno Voditeq: Nije re{eno Kundakovo ubistvo.. da li ste sre}ni {to ja nisam na vlasti Obradovi}: Ja mislim da se u ovom trenutku Dr [e{eq: Ne}e da odgovori Obradovi}: U Srbiji doga|a ne{to na {ta sam ja svojevremeno u vi{e navrata upozoravao. sre}an sam Voditeq: I da li ste sre}ni zato {to gospodin [e{eq vi{e nije na vlasti Obradovi}: [to je re`im Slobodana Milo{evi}a slomqen. Montirali mu seksualnu aferu u vladi Srbije. Ja sam u vladi bio odgovoran za borbu protiv korupcije i kriminala i moram vam priznati da sam krajwe odgovorno sa najpo{tenijim mogu}im name133 . Ja sam i u skup{tini Srbije kada se odlu~ivalo o mojoj sudbini vrlo jasno i glasno ~ini mi se ukazao na neke stvari. montirana potpuno. ali postoji ji neki drugi ~ovek u ovoj zemqi koji je u stawu da se obra~una sa mafijom osim mene Voditeq: Izuzve Vojislava [e{eqa Dr [e{eq: Da.

kriminalaca. ko je ovo stavio. ali tada je po~elo mafija{ko delovawe. pa u 135 . Ja se tu ne bih slo`io. To je sada dokazano. Deakle. nisam ni jedan jedini trenutak }utao o onome {to sam znao. Nisam ja pristalica ovih na~elnih rasprava. direktni izvr{ioci odre|enih mafija{kih poslova i wihova sprega sa nosiocima vlasti. a vidite {ta su uradili Krneksu iz Vrbaca ve{ta~ki su montirali uz pomo} vlade Srbije Voditeq: Je li vi imate dokaze da je ve{ta~ki za Karneks Dr [e{eq: Sve imam. znate. ali ja sam tek bio zapo~eo jedan posao. pomogne da ih sakrije. ne sva policija neki kqu~ni qudi u ilegalne poslove. Nije bilo isterano do kraja 1992. Krimilan je za{ao u sve pore dru{tvenog `ivota Voditeq: A ~ini mi se da je kriminal za{ao u sve pore dru{tvenog `ivota ove dr`ave mnogo ranije a ne od 5. Ali `ele da im uni{te prodaju da im uni{te proizvodwu. jer je vojno medicinska akademija utvrdila da u Karneksovim pa{tetama nema bakterija koje izazuvaju botulizam. ponavqam. ja sam u sintetizovanoj fori saop{tio u posebnom izve{taju Vladi Republike Srbije sa `eqom da se taj izve{taj odmah u~ini dostupnim celokupnoj javnosti. I vide}ete kakvi su sve tamo podaci objavqeni i saop{teni. la`nih svedo~ewa. Voditeq: Ali u Beogradu se najmirnije `ivelo upravo i bio je najsigurniji grad u vreme gospodina Marka Nicovi}a Dr [e{eq: Nije bilo uli~nih incidenataa {to se toga ti~e. a narod je o~ekivao da se deo tako otu|enog dru{tvenog bogatstva sticanog decenijama i generacijama vrati i iskoristi za re{avawe najurgentnijih socijalnih problema. preprodajom droge koju policija zapleni od narko dilera. U me|uvremenu smo slu{ali pri~e o tome kako slabi politi~a voqa za sprovo|ewem tog zakona. Dakle. treba ga samo pa`qivo pro~itati u me|uvremenu je ugledao svetslost dana. za o`ivqavawe proizvodwe. za otvarawe novih radnih mesta. Ovcde se mafija mora ga|ati u ~elo argumentovano. I ta mi je podr{ka zbog toga drgaocena. najnoviju sa Filipom Cepterom vr{i pritisak da za bagatelu otkupe Frikom. Zatim. Neko je u vladi Republike Srbije siguran sam u to ne bez posebnog razloga na taj izve{taj koji su ina~e potpisali svi ~lanovi komisije me|u kojima je bilo i osam ministara. po osnovi zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu u republi~koj kasi Srbije moglo da se na|e najmawe milijardu maraka. 1994. za izlazak Srbije iz totalnog siroma{tva i bede u kojoj se nalazi. policija se ukqu~ila u neke. oktobra nego daleko. stekao novu uspe{nom odbranom pred ha{kim tribunalom. 1993. Bio je rat. da ih obezvrede i za bagatalu da ih kupe. Ta ucewivawa i pritisci da se sve profitabilne fabrike za bagatelu otkupe. gde zaposleni imaju ogromne plate danas po 50. Ako se se}ate Marko Nicovi} visoki policijski funkcioner u gradskom SUP-u izba~en je iz policije zbog afera sa prodajom. pitawe primarne emisije.rama u{ao u ~itav taj poduhvat svestan da cela pri~a mo`da samnom na ~elu ne}e biti ispri~ana. Nekome je dakle u aktuelnoj vlasti stalo do toga da oni qudi koji su stekli kriminalnim radwama ili koriste}i kako bi to moji Topli~ani kazali tzv. Ja sam taj {ambiq ugledao tek onoga trenutka kada je po~ela sednica vlade na kojoj je izve{taj trebalo da bude razmatran. Ja znam da vas te stvari preznojavaju i da be`ite na druge teme Voditeq: Ne ne preznojavam se Dr [e{eq: Nije to jednostavno mogu vam sutra ukinuti televiziju zbog toga. ja mislim da je to jedna mafija. Ovaj Dragoqub Markovi} iz Sur~ina ve} je za 800. Ta mafija se posle razvijala u okriqu Jovice Stani{i}a. Te na~elkne rasprave ne mogu dovesto do krajwih korisnih rezultata. To je su{tina i sve su to qudi vezani za Zorana \in|i}a. Sve su to wegovu qudi. i uspe{nim raskrinkavawem svoj la`nih optu`bi. Recimo. sankcije. Pre nego {to je stigao taj izve{taj ja sam imao podatke da su to ve{ta~ki montirali i izjavio sam to na televiziji Ba~ka Palanka pre nekih 20. Mitros iz Srema samo {to nije kupio. Gospodine [e{eq da li vama poma`e ili odma`e poruka iz Haga Dr [e{eq: Poruka Slobodana Milo{evi}a mi mnogo poma`e s obzirom 134 da je Slobodan Milo{evi} povratio u ogromnoj meri svoju nekada{wu popularnost. la`nih dokaza na kraju razgolitiv{i da se tamo ne sudi wemu kao pojedincu nego se sudi Srbiji i celom srpskom narodu. sa kojom su se de{avale stravi~ne stvari. da na najdirektniji mogu}i na~in izneveri o~ekivawe naroda. Rupe u zakonu. Da se vratimo na ovo pitawe mafije. Sve {to sam saznao u ta dva meseca koliko sam se nalazio na ~elu te komisije. i dan danas se tobo`e ne zna ko je to uradio. Nemojte da branite Marka Nicovi}a Dr [e{eq: Ne branim nego to je ~iwenica je jer sam tada `iveo u Beogradu i znam Dr [e{eq: Jer sada ima novu aferu u koju je on ume{an. niste ~utali Obradovi}: U pogledcu te generalne ocene potpuno sam saglasan sa gospodinom [e{eqem Srbija je `estoko kriminalizovana. danas su na delu u celoj Srbiji. Taj izve{taj je na 12 stranica. Voditeq: Kako mislite iz opozicije da ga|ate kada je niste ga|ali dok ste bili vlast Dr [e{eq: Ga|ao sam i dok sam bio na vlasti. brojevi telefona nako je mo`ete da postavqate pitawa jesu 021/26-933 i 423-691. Bi}u Slobodan da izgovorim i cifru od dve milijarde maraka. daleko ranije Obradovi}: Nije to najbitnije Voditeq: Ovo je emisija klin~. sliso se do sada tek oko 105 miliona.000 maraka kupio Vojvodina produkt firmu iz In|ije koja vredi 20 miliona maraka. kada je ona bila najintenzivnija nije jo{ uvek bila obra|ena. nabavke nafte. Ne}u }utati ni u budu}e. Radilo se o kamionima materijala koje je trebalo ru~no obraditi za te godine. Pisao sam o ~emu se ovde radi qudi. Ba{ zato {to sam vodio taj resor bio sam i na ~elu komisije koja je bila odgovorna da ispita najve}e zloupotrebe u finansijskom i privrednom poslovawu u minulih 12 godina. dakle nije predstavqawe predsedni~kih kandidata za predsednika Republike Srbije a zbog tehni~kih problema koje imamo u re`iji. 30 dana Voditeq: Vi ste negde rekli da jedete tu pa{tetu Dr [e{eq: Jedam. 000 dinara. Ta mafija je po~ela da se stvara jo{ negde 80-tih godina. Jednu veoma va`nu fabriku. Ali sam posve siguran u jedno da je samo po toj osnovi. Gospodin Obradovi} je rekao da postoji stara i nova mafija. o selektivnoj primeni toga zakona da bismo stigli evo i do pri~e da }e se uskoro prestati sa wegovom primenom. ukqu~uju}i i ministra unutra{wih poslova stavio {tambiq dr`avna tajna. i moja deca jedu tu pa{tetu i izvanredna je. Voditeq: Dakle.

S kim se obra~unava sa vetrewa~ama. Izvolite. Za razliku od drugih politi~ara ja sve svoje javne nastupe sa~uvam i objavqujem u svojim kwigama. godine. to zna i gospodin Vuk Obradovi} kako je to u vladi montirano. Nije ta~no da se mirnije `ivi u Srbiji Voditeq: Kako nije ta~nio. je li vam plata ve}a {est puta Voditeq: Penzije idu redovno. znamo kako je to sve re{avano. Kada mafija ostvari jedan ekstraprofit ona se ne zadovoqava odmah tra`i deset na~ina da to udesetostru~i. Me|utim kada do|e su|ewe ja raskrinkam svu pozadinu te optu`be ili tu`be. velike penzije. Sve te posredni~ke firme opet su ulazile u kriminal. ponovo skorio tri meseca Voditeq: Mese~no dva puta penzije uredno sti`u Dr [e{eq: Kako uredno sti`u kada kasne tri meseca Voditeq: Samo na `alost jedno kratko Dr [e{eq: Jeste li nekad sreli penzionera pitajte ga koliko mu kasne penzije i koju je penziju posledwi put primio. Sa crtanim filmovima. dosetio sam se kako da se to nadoknadi bonovima za struju. To je problem sa mafijom. nikakav mafija{ki posao.poslove sa cigaretama. Voditeq: Dva puta mese~no sti`e penzija Dr [e{eq: Nemojte to da pri~ate to ne oneozbiqno Voditeq: Ne to je jako ozbiqnoi Dr [e{eq: Ponovo penzije kasne skoro tri meseca. nikakvo krivi~no delo to je wihova muka. godine Voditeq: Realna kupovna mo} je porasla Dr [e{eq: Realna kupovna mo} vam je opala. Taj problem su imali Italijani. ra|eno preko posredni~kih firmi. Zato {to je mafija kao hidra sa ogromnim brojem pipaka. i govore na mitinzima itd. Kod nas je ovde problem {to je vlast potpuno u mafija{kim rukama Voditeq: Da li to zna~i ako vi ne do|ete na vlast govoto mafija opstaje 136 ovde zauvek Dr [e{eq: Ja sam vam malopre postavio kontrapitawe retorsko. Da se vratimo na ovo {to je ovde najva`nije Niste mi odgovorili Voditeq: A {ta je po vama najva`nije Dr [e{eq: Najva`nije je suzbiti mafiju. I intervjue i duele televizijske i govore skup{tinske. Ima onaj Perica kako se zove Perovi} ili tako. nekada su to pravdali da je to za dr`avne poslove. imali su Amerikanci. vidite li vi jo{ nekoga u Srbiji osim mene ko je u stawu da se obra~una sa mafijom Voditeq: Ja naprimer Dr [e{eq: Ko ima hrabrosti otvoreno da u|e u sukob sa mafijom Voditeq: Ja li~no mislim da se aktuelna vlast obra~unava sa mafijom koliiko mo`e Dr [e{eq: S kojom mafijom Voditeq: Sa mafijom u Srbiji ako mafija u Srbiji postoji. Predsednik nema mogu}nosti Voditeq: A i vi ste obe}avali i velike plate Dr [e{eq: Kao predsednik Voditeq: Ne vi ste obe}avali velike plate Dr [e{eq: Kada sam obe}avao velike plate Voditeq: Na svim izborima Dr [e{eq: Velike plate obe}avao to iz mojih usta u `ivotu niste ~uli. Za{to. ne{to iz zapadne Evrope ~ak iz Amerike neke od tih stvari. kupio sam ku}u na tom placu pa sam dokupio tri ara od kom{ija i proveo to preko op{tine. Sada je struja skupqa {est puta. da se ispla~uju redovno Dr [e{eq: Pa nije istina nemojte kako izmi{qate to Voditeq: Jeste. ja nema dokaza Dr [e{eq: Vi nemate nikakvih dokaza a mislite da se obra~unava. ne znam penzije Dr [e{eq: Kada sam u{ao u vladu Srbije zatekao sam ka{wewe od tri meseca kada je re~ o penzijama. onda firma Intercom Voditeq: A {ta je sa va{im Dr [e{eq: Firma Target Voditeq: A va{ plac u Batajnici jeste li to re{ili Dr [e{eq: [to se ti~e mog placa u Batajnici wega sam kupio jo{ 1989. Predsednik nema mogu}nosti da se me{a u zdravstvo. Sama sa sobom. Predsednik nema mogu}nosti da se me{a u socijalnu politiku. sve su to gluposti to nema nikakve veze sa predsedni~kom funkcijom Voditeq: Gospodine [e{eq to upravo ho}u da vas pitam Dr [e{eq: To nema veze sa predsedni~kom funkcijom predsednik nema mogu}nosti da se me{a u ekonomiju. To je {to se toga ti~e. imali smo najjeftiniju struju. suzbiti krupan kriminal. pa se ne{to od toga nabavqalo iz Izraela. Mene mogu da gone za verbalni delikt. Da su meni na{li i najmawu kriminalnu radwu ja bih odavno bio iza brave. neke od tih stvari su naru~ivane. kao {to je Kertes davao izvesnu koli~inu novca za nabvaku izvesne opreme. je li istina. velike plate. Voditeq: Za one koji su se ipak opredelili za nas samo jo{ jedno opet neougodno obave{tewe u ovom trenutku reprezentacija [panije ~ak wsa 44 : 29 vodi protiv reprezentacije Jugoslavije ali se nadam do kraja klin~a da }e biti nekih lepih vesti iz Indijanopolisa. godine danas ne mo`ete da kupite ni za 400 maraka. i ne stidim se ni danas ni jednog javnog nastupa. Dr [e{eq: Nije ta~no. plate su ve}e realna kupovna moi} Dr [e{eq: Plate nisu ve}e. Meni ne mogu da na|u nikakav kriminal. i onda se pokaju {to su uop{te podnosili krivi~nu prijavu ili podnosili tu`bu. Najva`nije {to je vezano za predsedni~ku funkciju. Dr [e{eq: Niste u pravu {to ka`ete da vam je ve}a kupovna mo} jer je pod 137 . gospodine [e{eq realna je ~iwenica. Politika oslawawa na sopstvene snage jedina nas mo`e izvesti iz ekonomske krize i socijalne bede. koji se neprekidno iznova razvijaju i {ire. Nadokna|ene su te tri oenzije. za va{u platu mo`ete da kupite mnogo mawe nego {to ste mogli 2000. mo`ete slu{ati Labusa na svim televizijama danima kako obe}ava punu zaposlenost. I to {to je bilo optu`bi sve su izmi{qotine ~iste. ali ako ne slomimo mafiju nikada ne}emo iza}i iz ekonomske krize. Dajte da prvo identifikujemo Voditeq: Ja li~no mislim da se danas malo mirnije `ivi u Srbiji nego u vreme dok ste vi bili u vlasti u koaliciji sa SPS-om i sa JUL-om. sa ~ime se obra~unava. Voditeq: Nije na `alost Dr [e{eq: Opala vam je ono {to ste mogli da kupite za 100 maraka 2000.

Ono {to ste mogli da kupite za 100 maraka 2000. u Hrvatskoj 780. koliko 30. promene. Mogu znate nama da budu prepuna usta re~i reforme. Pa ~ekajte je li to re{ewe da se ja odreknem svoje plate. godine danas vam je potrebno 400 maraka. mislim da u ovom trenutku ne zna {ta je u Srbiji sve prodato. I to rade. tako istaknutu dru{tvenu funkciju danas radite za 500 maraka. ipak ovo {to interesuje Dr [e{eq: A klin~ je sa vama Voditeq: A klin~ je samnom izme|u vojvode i generala. [est puta je skupqa struja a va{a plata nije {est puta ve}a ube|en sam. mislim da va{i podaci nisu ta~ni Obradovi}: Jesu ta~ni Voditeq: U to ne bih da ulazim.000 onih koji ostaju bez radnih mesta. Voditeq: Nema~ke marke vi{e nema gospodine [e{eq Dr [e{eq: Ja govorim o nema~koj marki kao merliu vrednosti a ne kao banknoti. ne mo`e da opstane. tranzicije. A struja {est puta Voditeq: Ali imamo stabilnost. Banknota me ne interesuje. u ~emu stabilnost Voditeq: Vidite gospodo. ja mislim da niko od nas ~ak ni od nas Voditeq: Kako ne ide netransparentno znamo ~udo {to je bilo oko Beo~ina Obradovi}: ^ak ni od nas koji smo svakodnevno sa tom problematikom. 40 godina Voditeq: Ne 3 koliko ste bili Dr [e{eq: Koliko rekoste Voditeq: Pa ne znam 139 . ako vi kao glavni o odgovorni urednik ~ovek koji obavqa tako zna~ajanu. na `alost Dr [e{eq: Vi branite \in|i}a i wegovu vladu Voditeq: Ne branim ni \in|i}a ni wegovu vladu. mo`e kupiti mawe nego za 80 maraka koliko je iznosila prose~na zarada u Srbiji 5. Komunalije su nekoliko puta skupqe. ali gospodin [e{eq je bio tri ~etiri ne znam koliko godina Dr [e{eq: Koliko. Gospodin [e{eq je pokrenuo malo~as jedno su{tinsko pitawe danas se pod firmom privatizacije de{ava jedna svojevrsna prvobitna akumulacija kapitala. jedna klasi~na otima~ina narodne imovine. vi ste tu kao vojvoda gospodin je general. Ne ja kao opozicionar obave{tavam javnost oni su povisli plate svim dr`avnim funkcionerima. Jedna tre}ina Srbije danas `ivi u potpunom siroma{tvu i socijalnoj bedi. Jo{ jedna tre}ina Srbije jedva sastavqa kraj s krajem kako bi to politi~ari neki drugi qudi rekli. to je ne{to {to svako od nas jednostavno ose}a. Ako je nema~ka marka merilo vrednosti onda mo`e i narednih 100 godina u tom smislu da se koristi kolokvijalno. vidite gospodo vi ste gosti radio difuzine ustanove Vojvodine odnosno televizije Novi Sad. Me|utim. ode}a. me|unarodne monetarne Voditeq: Tako se isto u Ma|arskoj i u ^e{koj i u Slova~koj i u Hrvatskoj Voditeq: To jednostavno nije ta~no. prema pokrajini je li vi to ukidate Obradovi}: Vi mi kao socijaldemokrati morate omogu}iti da progovorim nekoliko re~enica o temi koja je prethodno bila na dnevnim redu. kakav je va{ stav prema vojvodini. je li hrana ~etiri do pet puta skupoqa nego {to je bila. vi ste bili na vlasti je li vi mislite da narod sada mo`e Obradovi}: Mi se obra}amo narodu Voditeq: Obra}ate se narodu. Interesuje {ta }ete vi gospodine Vu~e Obradovi}u ukoliko pobedite. ali dobro ne bih ja da branim ni jednu ni drugu Dr [e{eq: Ma kakvu stabilnost. nisu mogli da ne povise i opozicionarima koji se nalaze nac poslani~kim funkcijama.000 prirodaje otprilike jo{ 20. Voditeq: A kako vi pre`ivqavate Dr [e{eq: Ni jedna penzije nije {est puta ve}a. ali su se dosetili da nas neprekidno nov~ano ka`wavaju Voditeq: Odakle }ete kazne da pla}ate Dr [e{eq: I da nam otimaju onda po pola ili tre}inu plate. obu}a sve. Vitalni privredni i drugi kapaciteti prodaju se budza{to nekakvim stranim firmama i qudima sa stranim imenima iza kojih ja mislim da }e se to pre ili kasnije pokazati u jarkoj svetlosti po pravilu stoje na{e firme i na{i qudi. ja branim ono {to je po meni Dr [e{eq: [to govorite ove neta~ne podatke da su plate i nepzije sada ve}e nego {to su bile Voditeq: To je ono {to je realnost. Koristi}u se markom kao banknotom. Voditeq: A {to se onda ru{ili ono Obradovi}: To je ne{to {to je nesumwivo. `ivi na rubu egzistencijalnog minimuma. Moja plata kao saveznog poslanika sada je {est puta ve}a nego {to je bila 2000.dosovskom vla{}u ~ak i nema~ka marka devalvirala. Prose~na primawa u Makedoniji koja je po ekonomskim i svim drugim potencijalima daleko ispod Srbije bile su ponovo }u se poslu`iti markama jo{ nisam navikao na ovaj evro. Taj procwes ide potpuno netransparentno. to je ta~no. Voditeq: Gospodo kome vi pri~ate vi ste bili na vlasti. oktobra. a va{ kolega Voditeq: 550 Obradovi}: Kamerman za 300 maraka onda to samo po sebi dovoqno govori. priznajte ovo da vam plata nije {est puta ve}a nego {to je bila 2000 Voditeq: Nije Dr [e{eq: Kako onda pla}ate struju. u jednoj Sloveniji pre nekoliko meseci prose~na primawa su bila 1100 maraka Voditeq: Ali ni Hrvati ni Slovenci i Makedonci nisu `iveli pod re`imom SPS-a Jul-a pa i radikala Obradovi}: Da li pri tom smemo da izgubimo iz vida ~iwenicu da se svakog meseca toj armiji nezaposenih od 800. Nemojte pomisliti i izviwavams e zbog toga {to }u zloupotrebiti ono o ~emu smo razgovarali pre po~etka ove emisije. Voditeq: Izvolite 138 Obradovi}: Nesumqiva je ~iwenica da se u Srbiji `ivi sve te`e i te`e i potpuno je ta~no to da se danas za 240 maraka. a po{to se nalazimo u Vojvodini verovatno da sve uskoro }emo krenuti na pitawa koja postavqate. godine Voditeq: [to je se ne odreknete u korist Dr [e{eq: [to bih se odrekao svoje plate. Povisili su plate dr`avnih funkcionera. je 380.

pokupqeno oru`je. [ta se dogodilo sa donacijama Voditeq: Sla`em se. a ne o mafiji Dr [e{eq: Pa prvo vi ste zapo~eli ovaj razgovor i to je bilo veoma va`no da se ka`e Voditeq: Ne ja sam o Vojvodini. stoji da }e jedna od prvih stvari koje }e tra`iti saglasno ustavnom ovla{}ewu o kome je predsednik Republike o kome je govorio predsednik [. u vreme sankcija. gospodin {e{eq. gde je to oru`je Voditeq: Pa to mafija Dr [e{eq: Gde je otilo to. Voditeq: Gospodine [e{eq je li vi ukidate autonomiju Vojvodine Dr [e{eq: Svi mafija{i iz vremena vladavine socijalsiti~ke partije i JUL-a i Srpske radikalne stranke u te dve i po godine su sada u DOS-u i veoma bliski DOS-u. Mi bismo `eleli da Vojvodina i Vojvo|ani kao i drugi u Srbiji moji Topli~ani. Srema. koje drugi.000 qudi Dr [e{eq: Narod je bio nezadovoqan Voditeq: Onih 500. ama Vojvodina Dr [e{eq: ^ekajte polako. razvijala se u vreme kriza. Voditeq: U Majke Jevrosime Dr [e{eq: U Majke Jevrosime. svi qudi za koje su vezane ranije finansijske afere i oko onih ve{ta~kih devalvacija. Kome. ne treba gubiti uiz vida da bi se pukim preseqavawe vlasti iz Beograda u novi sad zapravo ni{ta posebno dobro Vojvo|anima ne bi dogodilo. Voditeq: To niko i ne tra`i Obradovi}: To je ne{to {to pripada samo Srbiji. i da se spremam da odgovorim Voditeq: Moje pitawe je bilo a Vojvodina Dr [e{eq: ^ekajte vi ste dali neke konstatacije {to se ti~e pitawa. Da mogu da u`ivaju Voditeq: Na{i novci u na{ yep a ne u Beograd Obradovi}: Ne ni u Novi Sad. mi `elimo da Vojvodina ima naj{iri nivo autonomije. oktobra je bila pqa~kana od ovih koji su bili na vlasti Obradovi}: Gde je taj novac Voditeq: Sada je boqe da nas pqa~kaju oni koji nisu na valsti Obradovi}: U mom izbornom programu koji }e biti {tampan odnosno predstavqen javnosti ovih dana. a Vojvodina Obradovi}: Vojvodsina Voditeq: Da Obradovi}: Stav Socijaldemokratije o tome je poznat ja sam pre dva tri dana u novom sadu o tome izda{no govorio i mislim da su sva sredstva javnog informisawa o tome obavestila vojvo|ansku javnost Voditeq: Ho}e li biti pokrajina Vojvodina Obradovi}: Kako da ne. nekoliko policijskih generala. i 2000. i obarawa kursa na ulici. ko je drugi gde je to oru`je Voditeq: Ja vas pitam a Vojvodina. ne mo`ete vi da date neku konstataciju. to mo`e posle emisije Ne mo`e 141 . Qubi{a Buha ^ume to sada i vi znate pretpostavqam Voditeq: Zna~i ono nije bio narod onih 500. Svi su oni sada u DOS-u.000 qudi to je bila mafija Dr [e{eq: Narod je bio nezadovoqan poku{ajem da se izborni rezuiltati la`no predstave u javnosti da se neki maritfetluci oko toga naprave to je iritiralo narod. {ta je sve u Srbiji do sada prodato. Po kojoj ceni. svi qwudi koji su vezani za privilegije prilikom uvoza. Ne tra`i na prvi pogled ali znate ja se vrlo dobro se}am kako je sve to po~elo sa biv{om Jugoslavijom. a ne kao voditeq meni to ne smetqa ali onda morate voditi ra~una da pamtim svaku va{u re~. Voditeq: Pa recite vi Dr [e{eq: Dve i po godine Voditeq: dve i po ja sam rekao tri Dr [e{eq: Rekli ste 3-4 Voditeq: Dve i po Dr [e{eq: [to niste smawili nego pobve}avate Voditeq: Dobro izviwavam se dve i po godine. Mafihja je po~ela da se razvija 80-tijo. Sva finansijska mafija. pa makar promene i na gore. oni sa juga Srbije imaju {ansu da raspola`u najve}im delom dohotka koji stvaraju. Interesi Banata. ali smo kategori~ki razume se protiv ideje o Vojvodini kao posebnoj federalnoj jedinici odnosno republici.Dr [e{eq: [to onda naga|ate kada ne znate. I pod kojim uslovima uop{te. prilikom izvoza itd. Najkrupniji kriminalci Stanko Suboti} Cane. godine mafija je izvela 5. vi se ina~e ina~e u emisiji pona{ate kao parzner. Mafija tu su u~estvovali Jovica Stani{i}. naravno ako budem izabran za predsednika bi}e da tra`im izve{taj od predsednika vlade. na `alost desile su se promene na gore Voditeq: Ja vas pitam Dr [e{eq: Ali sam pu~ napada na policijske stanice. Koliko ja znam i Vojvodina je slo`ena u svakom pogledu. [ta se Voditeq: Zna~i puna autonomija Vojvodine 140 Obradovi}: Puna autonomija Voditeq: Malo ve}a nego ako do|e do regionalizacije Obradovi}: Neka u krajwoj istanci dobije sve osim atributa dr`avnosti. [umadinci. vi ste bili Obradovi}: Dozvolite mi da zavr{im misao Voditeq: Izvolite Obradovi}: Dakle ja se jednostavno pribojavam da }emo se jednog jutra probuditi znate i saznati kako je ~itava Srbija zapravo prodata. Narod je `eleo promene po svaku cenu. Odnosno kako je sve {to je vredno u woj prodato Dr [e{eq: Za bagatelu Obradovi}: I za bagatelu nemojte govoriti Voditeq: A pre toga je bila pqa~ka Obradovi}: Molim Voditeq: Do 5. ~ak i nekih subregiona u Sremu uslovno kazano i u Ba~koj nisu identi~ni. Nijedan mafija{ nije pre{ao u opoziciju. sve to ide korak po korak. oktobarski pu~ Dr [e{eq: Mafija. oktobrarski pu~ Voditeq: Mafija Dr [e{eq: Organizacija Voditeq: Mafija je izvela 5.

da se ja~a nova birokratija zato sam da se pro{iruju ovla{}ewa lokalnih samouprava.50. radikali su tradicionalno za ja~awe lokalne samopurave. i bojim se da se i danas de{ava kada se govori o autonomiji Vojvodine qudi druga~ije inetrpretiraju tu kategoriju nesvesni toga zapravo da govore o jednoj te istoj stvari. osmanlije Dr [e{eq: Dosmanlije. Sva prava koja pripadaju Srbima moraju da imaju i oni. Obradovi}: Autonomija je potpuno jasna politi~ka kategorija. ako vi pobedite. [to se ti~e Vojvodine pitawe promene statusa Vojvodine nema nikakve veze sa obavqawem predsedni~ke funkcije i nigde nema u nadle`nosti Ustavni nadle`nosti Voditeq: Pa kako vi gledate na to Dr [e{eq: Kako ja gledam. I protiv toga sam da predsednik op{tine ima ogromna ovla{}ewa {to su sada dosmanlije uvele svojim zakonom. ipak ima 40.Dr [e{eq: Dali ste neke konstatacije koje ja moram demantovati i te va{e tvrdwe opovrgnuti. vi gospodine [e{eq Obradovi}: To vam se ~ini.000 Hrvata Dr [e{eq: Gde ima Voditeq: U vojovdini Dr [e{eq: Pa su tu na{a bra}a Buwevci uglavnom vrlo malo ima Hrvata nego neki katoli~ki sve{tenici podgovaraju neprekidno da se izja{wavaju kao Hrvati. ^ak i u etni~kom pogledu u Vojvodini ima ve} skoro 70% Srba svejedno je Ma|arima. Slovacima. {ta to zna~i kada ja do|em na vlast. ima je sada dok je u Ustavu Voditeq: Dok vi ne do|ete na vlast Dr [e{eq: Suvi{e ste ispod nivoa ove televizije takvim upadicama. Na `alost ta re~ po meni veoma lepa re~ u na{oj politi~koj javnosti je zahvaquju~i nekim de{avawima u pro{losti `estoko isprofanisana ako tako mogu da ka`em. na svim dosada{wim izborima i stranke i predsedni~ki kandidati predstavqali sus e na srpskom jeziku. slova~kom mo`da jo{ nekom jeziku. Sada sam ih opovrgnuo. op{tina. informisawa. kakav je stav Socijaldemokratije o mawinama. to vam se ~ini Dr [e{eq: Srpska radikalna stranka je oduvek za potpunu ravnopravnost svih gra|ana bez obzira na rasu nacionalnost i veroispovest i mi smo to demonstrirali svojom politikom za sve ove godine. Va{a televizija je snimala znam samnom je snimana emisija na srpskom jeziku koja je posle prevo|ena na jezike svih nacional143 . Ali evo sada smawuje dosovska vlast dosmanlijska. Va{im zalagawem za autonomiju vi samo jedan establi{ment vlasti iz Beograda pomerate u novi sad. to su pre svega kulturna prava. Ukrajincima. e to je poenta i to je stari koncept autonomije jo{ iz vremena Nikole Pa{i}a Voditeq: A mawine kakav je stav gospodine Obradovi}u va{ ako pobedite na izborima o mawinama. Imali smo dosta problema i obvdek od nas u televiziji novi sad. rusinskom. Samo istinski jaka. Na wu ima pravo svako. Mi dakle vodimo tu politiku Voditeq: Je li bi vi smawivali neka prava koja sada mawine imaju Dr [e{eq: Ne nema {ta da se smawuje mawina. [okcima i pripadnicima drugih nacionalnosti gde }e ta biti vladaju}a kasta koja }e im derati ko`u da li u Beogradu ili u novom sadu Voditeq: Za{to izbegavate o tim nacionalnostima da spomenete Hrvate u ovoj. sva142 ka zajednica bilo koje vrste. Ali pri tome mora da bude apsolutno jasno da niko nema pravo da ugro`ava ono {to se zove teritorijalni integritet Srbije wena celovitost Voditeq: Pa mawine to i ne. To sam jednom prilikom bio u prilici da ka`em prvacima nekih vojvo|anskih stranaka. autonomija Kosova i Metohije i dok to postoji u Ustavu ja to po{tujem.000 . znate ko su dosmanlije Voditeq: Pa ne znam Dr [e{eq: Dosmanlije su nova vrsta jani~awa koji su gori od osmanlija i beogradskih dahija protiv kojih je podignut Prvi srpski ustanak ovi su mnogo. Voditeq: Ko. da ste protiv autonomije nilo kakve Dr [e{eq: To {to sam ja intimno protiv bilo kakve autonomije ne zna~i da }u ukidati autonomiju na protivustavan na~in {ta to sada zna~i Voditeq: E pa to je Dr [e{eq: Postoji Ustav Srbije u Ustavu Srbije precizirana autonomija vojvodine. Obradovi}: Oni su gra|ani Srbije jednako kao i gra|ani srpske nacionalnosti. Ja sam duboko ube|en da i ovo {to gospodin [e{eq zagovara jeste su{tinski uzev u interesu Vojvodine i da je na kursu onoga {to se zove autonomnost Vojvodine. jezi~ka prava Voditeq: Koja su sada dostignuta to Dr [e{eq: Da. ja~awem ingerencija lokalne samouprave re{avaju se svi oni problemi koje vi navodite u prilog zalagawa za autonomiju. rumunskom. odnosno po nekim mi{qewima radiodifuznoj ustanovi Vojvodine po{to je zakon ve} stupio na snagu. mnogo gori. obrazovawa. Ja sam u principu protiv svake autonomije. istinski demokratska dr`ava ima takav odnos prema mawinama. predstavqali su se na ma|arkom. Dr [e{eq: To bi bila autonomnost lokalnih zajednica op{tina. Dr`ava mora o tome da brine. Uz to i pravo da neguju sopstvene posebnosti u sferi kulture. dakle treba ja~ati wihovu autonomnost {to vi{e ingerencija da imaju. Buwevcima. oni ni po ~emu nisu Hrvati Voditeq: Dobro zna~i nema autonomije Vojvodine lokalna samouprava Dr [e{eq: Polako. Rumunima. prvi rom u istoriji romskog naroda koji je bio ministar bio je iz Srpske radikalne stranke Jovan Damjanovi} itd. U na{oj stranci imamo pripadnike svih mawina koje `ive u Srbiji to mo`ete videti u spisku potpisnika moje kandidature mo`ete to sagledati iz ~iwenice da smo imali narodnog poslanika ma|arske nacionalnosti potpredsednika skup{tine srpskog radikala bugarske nacionalnosti. Zna~i mi priznajemo da Ustav predvi|a postojawe tih autonomija i ali sam protiv toga da se pro{iruju ustavna ovla{}ewa autonomije. Meni se bar tako ~ini. Srpska radikalna stranka je izlazila na sve dosada{we pokrajine izbore. ho}u li ja ukidati Ustav Voditeq: Pa jeste li rekli nema autonomije. Ona fakti~ki pripada svima. da je funkcija vlasti {to bli`e narodu Voditeq: Zna~i ne umesto beogradizacije novosadizacija nego Dr [e{eq: Jeste. Svaka li~nost svaka porodica.

zna da pronikne u su{tinu tih mafija{kih poslova i ne ustru~ava se kada ima ovako dokumente dokaze. Voditeq: Mo`da je pametan ~ovek Dr [e{eq: Pa ako `elite da magistrirate da doktorirate Voditeq: Ne hvala Dr [e{eq: Akademiku Bogoqubu Kari}u napi{e se kratka molba da se obe}awe da }ete biti dobar Voditeq: Mi smo televizija koja ni{ta ne krije pa gledateqka iz Pan~erva pita gospodina Obradovi}a koliko ste novca zaradili {vercom benzina u Milo{evi}evo vreme. i Buwevaca. mnogi pokupavaju upla{iti mawine Voditeq: Sa vama. a vi ste rekli da ovo nije u okviru kampawe predsedni~ke Voditeq: Nije predsednika kampawa Dr [e{eq: Da mi nismo ovde kao kandidati Voditeq: Ali bi}e suo~avawa i kod Rumuna. uglavnom su izbeglice u iptawu ali i gra|ani besku}nici koji su na tom jeftinom op{tinskom placu podizali sebi krov nad glavom. ja sam ube|en da }e veliki procenat pripadnika nacionalnih mawina u Vojvodini glasati za mene na ovim izborima. onda je sve stalo i niko ne razmi{qa da je tim qudima. gospodin Limun i ostali. Mislite da me ne bi ve} tu`io @eqko Maksimovi} Maka da nemam dokaze da je on ubio Bo{ka Buhu. Ali. Ja za sve ostale stvari imam sli~ne dokaze. krenuo je proces elektrifikacije i jedan mo`da ve}i deo Busija je elektrifikovan. to su velika izbegli~ka naseqa. ali su vam zabranili da dr`ite predizborni program Voditeq: Nisu zabranili nego nisu dozvolili Dr [e{eq: Ovo je o~igledan oblik ukidawa prava mawinama. jer ekonomska i socijalna sudbina nam je potpuno identi~na. Voditeq: Gledateqka Dr [e{eq: ^ekajte va`no je padao na ispitima. Voditeq: A otkud znate da ovo ne}e biti prevedeno ovo {to sada Dr [e{eq: Ovo {to sada govorim. i Rumuna. nikad ne mo`e da nabroji sve mawine jer zaista ima ogroman broj. Dr [e{eq: Da li ste zainteresovani da magistrirate Voditeq: Trenutno ne Dr [e{eq: Ako po`elite nakda to mo`e sa Bogoqubom Kari}em brzo da se re{i. Voditeq: Ovo {to ja listam Obradovi}: Prvi put ~ujem. Za to ime i prezime ne znam. `ive bez struje. i Roma. sa radikalima Dr [e{eq: I samnom.nih mawina i emitovana. Osnovni preduslvo je da se izborimoa u ovoj borbi protiv mafije. Me|utim. To dosmanlijska vlast pokazuje ustvari kakvog je karaktera. Mawine su ranije imale to pravo sada ga nemaju. mo`da to pitawe ilustrativno govori do kojih granica neke insinuacije mogu da idu. To ve} tre}i ~etvrti put dobijam. {ta su qudi shvatili. E sada. smer novinarstvo. To sada{wi re`im nemo`e jer je sam mafijaki. batalio fakultet kod akademika bogoquba kari}a mo`e sve. Nikad ~ovek ne mo`e sve da ih nabroji. Niko iz vlasti ne razmi{qa da je wima neophodna struja i da vlast mora sve da u~ini {to je u wihovoj mo}i da to uradi Voditeq: Idemo daqe. a i ranije je prili~an broj galsao i Ma|ara. Da li se sla`ete sa tim. {ta }ete uraditi za qude iz Grmovca i Busija Dr [e{eq: Tamo je po~ela akcija elektrifikacije. i socijalnog standarda. mafija nigde u svetu nije poboq{ala `ivot stanovni{tva. a moralo bi da bude i ranije je uvek bilo. januara nismo Dr [e{eq: Ovo je. kao {to sam vam malo pre pokazivao. [to se ti~e kulturnih i jezi~kih prava ni{ta se tu nije napredovalo. jer je sam u rukama mafije. kud }e boqi dokaz od ovoga. me|utim to je palo odavno u vodu. Nakon promene vlasti sve je stalo. vodovod je doveden do centra Busija i do centra Grnovca jo{ za vreme pro{le vlasti. a u stawu je da se sa wom izbori ima odre|ene sposobnosti. Za gospodian [e{eqa Risti} Radovan iz Dobanovca ovo je vi{e konstatacija moj veliki pozdrav za dr [e{eqa nadamo se da }ete pobediti na izborima. svhvatili su da ovaj sada{wi re`im mnogo vi{e nego ranije ugro`ava sve gra|ane Voditeq: Pa i mawine Dr [e{eq: Pa i mawine. a uvek je ranije to moglo i onda kada vas je Beograd centralizovao i onda ste imali te ingerencije i onda ste mogli to da radite. gledalac iz Vukovara pita voditeqa koju je {kolu zavr{io. i Slovana. Rusina Dr [e{eq: Pazite. dosita prvi put lujem za tu vrstu pri~e Voditeq: Ovo {to ja ~itam nije selekcija pitawa nego samo zbiog toga da ide jedno gospodinu Obradovi}u jedno gospodinu [e{equ. Po{to se ovo ponavqa ve} par put u emisijama koja ja vodim i zloupotrebi}u funkciju voditeqa a vidimo se ina~e i u Vukovaru. dakle za one koje to interesuje fakultet politi~kih nauka. Ja vam garantujem. gledateqka iz Novog Sada za gospodina [e{eqa da 145 . To je jedan dokaz da se sada uskra~uju prava mawinama. ne boji se mafije. Mnogi se pozivaju na mawine. nigde. Jer ga je mafija konstituisala. Pitawa ~itamo redom bez Obradovi}: Nikada ni jednu litru benzina nisam nikome prodao. Evo vidite novosadska televizija kao pokrajinska televizija nije u stawu da emituje na jeziku mawina na{e predizborno obra}awe gra|anima. Kod akademika Bogoquba Kari}a Slobodan Orli} je za mesec dana 20 ispita polo`io. tako je onaj profesor za udrac nogom u glavu Borslav Pelevi} koji nije uspeo fakultet da zavr{i stigao do druge godine fakulteta politi~kih nauka. ovo je policijski kapetan potpisao. Du{an Mihajlovi} Voditeq: Gospodo niste ovde kao predsedni~ki kandidati ali zbog naroda koji }e glasati na izborima predla`em da krenemo sa pitawima. kako se mo`e unaprediti polo`aj mawina kroz pove}awe proizvodwe i ekonomskog standarda. Je li tako Voditeq: Mi od 1. ovo mo`e sada biti prevo|eno za neke druge potrebe. To mo`e samo onaj ko nije ume{an ni u jedan mafija{ki posao. i asfaltni putevi prilazni su napravqeni. ali nema zvani~nog prevo|ewa na{eg predizbornog nastupawa za pripadniek nacionalnih mawina. i Rusina. ili ova sur~inska mafija gospodin ^ume. Stanko Suboti} Cane @abac me tu`i os144 am devet puta. Ali. Sude}i po broju onih koji su potpisali moju kandidaturu. Ko to mo`e. E to vam je su{tina. a sada jadan ne zna {ta da radi sa tim tu`bama i zbegava da se poajvi na sudu. {ta vam u vezi sa tim zna~i ime Esad ^erimagi} i da li znate ko ga je ubio u zajedni~kom {vercu. Ko to mo`e da uradi mafija ne mo`e.

imate podr{ku qudi iz Republike Srpske.000 Dr [e{eq: Prvo. ali mo`da vas sutra i smene zbog toga. ne Labus Dr [e{eq: Jesam. ovaj zakon on se uop{te ne ti~e onih koji su do para. konkretno mislim na SAD. Voditeq: Za gospodina [e{eqa Branislava iz Novog Sada i jedan gledalac iz Vrbasa ja bih ta dva pitawa spojio. zlouoptrebom pravosudnog sistema i }u se na Pravni fakultet ali po isteku predsedni~kog mandata. Dragan Todorovi}. On se ti~e samo onih koji su do tih bogatstava do{li kori{}ewem tzv. a drugo je qude osumwi~iti za krivi~na dela pa umesto sudskog progona da im izvr{na vlast propi{e koliko treba da plate da se iskupe za krivi~na dela Obradovi}: To je druga pri~a Dr [e{eq: A to je su{tina zakona Obradovi}: To je druga pri~a. I doista mislim da je taj obra~un sa mafijom i sa kriminalom sa korupcijom naro~ito u ovoj zemqi preko potreban. Drugo. velikih para. to su mislim va`nije od nekakvih bunara i sli~nih detaqa. veliki pozdrav da li postoji mogu}nost da izbori budu prqavi od strane DOS-a i gledaoc iz Vrbasa kada postanete predsednik da li bi va{ prvi predsedni~ki potez bio odlazak u Moskvu kod predsednika Putina da se zalo`ite da se Rusija aktivnije ukqu~i u zbivawa u Jugoslaviji. kada ste toliko po{teni ko je platio posle bombardovawa bu{ewe bunara u va{em dvori{tu koje je radio Naftagas iz Novo Sada. Jer Labus se kandidovao za Milana Milutinovi}a da }uti i izr{ava {to mu \in|i} nalo`i. a pitawe Miroslava iz Novog Sada za gospodina [e{eqa. Ja samo `elim da ka`em da se ovde radi o jednoj vrsti tzv. Jedan od bitnih uslova za ozdravqewe dr`ave i dru{tva. Tomislav Nikoli} je prodao stan platio ono {to su mu odrezali. Dr [e{eq: Pa ova predizborna kampawa je ve} veoma praqava. Voditeq: Dogovorili ste. Podzakonski akt je postojao oni su ga ignorisali kao da ga nije bilo da bi ih jednostavno isterali iz tih stanova. Gledaoc iz Futoga pita Obradovi}: Rekao bih ne{to u vezi sa ovim re~ je o principijelnoj stvari. {to se ti~e odlaska u Moskvu ~im bi me pozvao predsednik Putin ja bih odmah oti{ao. Verovatno }e Voditeq: O~ekujete li poziv u ekonomski najja~e zemqe. 147 . Ali ja ne mogu da ase name}em sada i sam da se pozovem. na {ta se odnosi taj zakon Voditeq: Gledalac iz Futoga. gledalac iz Futoga za Obradovi}a da li ste znali sa kime ulazite u kolaiciju Obradovi}: Znao sam ali sam isto tako znao vrlo dobro da se onda{wi sistem ne mo`e promeniti bez udru`ivawa svih demokratskih potencijala Srbije pri tome ja pravo na to da se pripada demokratskoj Srbiji ili toj demokratskoj strani Srbije ne vezujem samo za stranke koje se nalaze u Demokratskoj opoziciji Srbije. Naftagas mi nije. korektivnog zakona i te tzv. gospodo Obradovi}: Na tu vrstu nekakvih korekcija oni su vrlo ~esti u americi i u mnogim drugim zapadnim zemqama Dr [e{eq: Jendo su korekcije poreskoih zakona. Aleksandar Vu~i} su stan dobili po vladinom pravilniku koji je objavqen u Slu`benom listu pre 12 ili 13 godina. Risti} radovan iz Dobanovca za gospodina Vuka Obradovi}a {ta }e biti sa otkrivenim malverzacijama koje je komisija na ~ijem ste vi ~elu otkrila. Nema~ku Dr [e{eq: Ja mislim jer }u vams ada re~i ne{to {to }e vas iznenaditi. Englesku. Voditeq: Gledaoc iz Futoga za gospodina [e{eqa. meni je binar bi{io Dragan Du~i} koji ima privatnu firmu. Dok sam predsednik Ne}u se vra`ati na Pravni fakultet. posebnih ugodnosti odnosno zahvaquju}i situiranosti u vlasti ili blizini qudima u re`imu. Ko je platio Nikoli}u porez na stan koji iznosi preko 200. Voditeq: Gledalac iz Futoga vas pita molim vas kra}e po{to polako nam se pribli`ava vreme s kojim smo ograni~eni. Srpske Krajine i srpske Vojvodine kao i svih pravnih Evropqana pitawe nije. oktobarskih de{avawa. `elim vam mnogo uspeha Dr [e{eq: va dosmanlijska vlast me je sa Pravnog fakulteta izbacila na apsolutno protivzakonit na~in. velikih bogatstava. [ta }e biti sa tim Obradovi}: Rekao sam ja nisam kraj toga posla do~ekao na du`nosti koju sam svojevremeno zapo~eo. na Francusku. i Vu~i}u 44. ali kada mi istekne taj mandat pa mo`da jo{ jedan petogodi{wi mandat posle toga. i da kona~no u|emo u savez sa Rusijom i Belorusijom. Voditeq: Mo`da Dr [e{eq: Drugo. Re`im prote`ira Miroquba Labusa kao li~nog kandidata Zorana \in|i}a i kandidata mafije na ovim izborima. ne znam kakav je ishod ali znam da kriminala ima do gu{e. I kao takav je \in|i}u najpogodniji. Tomislav Nikoli}. Amerika je na primer jedan zakon ne doslovce takav ali sli~an u osnovi imala posledwi put pre tri godine. ja o~ekujem taj poziv kao {to o~ekujem poziv u mnoge druge prijateqske zemqe. 000 maraka. Da bezakowa ima na tone. sada kakve je on aran`mane pravio to je druga stvar. korektivne zakone znaju i najdemokratskije zemqe sveta. Dr [e{eq: Koji zakon. Voditeq: Mi ~itamo pitawa Obradovi}: Mnogi dovode u pitawe taj zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu pote`u}i to pitawe wegove retroaktivnosti. [to se ti~e ovih stanova Tomislav Nikoli} je prodao svoj stan da bi platio ovo {to su mu propisali na protivzakonit i protivustavan na~in kao obavezu po zakonu o ekstraprofitu. taj pravilnik jo{ va`i a zakon je izri~it ako je dobio stan iznad 90 kvadrata a na to nije imao pravo po zakonu ili po nekom podzakonskom aktu. velikih ~ak i po ameri~kim i zapadnoevropskim standardima do{li kriminalnim radwama.li ste opstali na pravnom fakultetu kao profesor. sada bvodi proces pred vrhovnim sudom a poku{ava da kupi drugi stan za ostatak novca. Mnoge od wih su iskazale svoje sasvim druga~ije lice odmah nakon 5. Prvo zakon je protivustavan nigde u svwetu nema retroaktivne naplate poreza. dakle posle 10 godina vrati}u se na Pravni fakultet i tako okon~ati svoju profesionalnu karijeru. A ja sam s wim to sve ugovarao kao sa privatnom firmom sa Draganom Du~i}em i to vam je ~iwenica iskopana je Voditeq: Zna~i to ste isplatili Dr [e{eq: Iskopan je bunar do 67 metara dubine ja vadim vodu. Jednostavno po146 rez se ubire u jednom trenutku se shvati da je ne{to sa poreskim sistemom nije u redu. vi{e konstatacija. Vi vidite koliko wega prote`iraju svi dr`avni mediji Voditeq: A vi sta na ovom dr`avnom mediju.

Labus. Dr [e{eq: Imam veliki nos. ali razume se to nije da ponovim u nadle`nosti predsednika Republike. Takve qude svuda na svetu cene i kada su im politi~ki protivnici. Vidi boga ti Voditeq: Gledalac iz Veternika za gospodina Obradovi}a ako opozicija dobije vi{e glasova od kandidata vlasti da li je vlast obavezna da raspi{e parlamentarne izbore Obradovi}: Izbori }e se morati dogoditi ako nizbog ~ega drugog onda povodom predastoje}ih ustavnih promena. Voditeq: Gospodine generale gospodine vojvodo ipak smo gledani dosta po broju pitawa. Voditeq: De Gola Dr [e{eq: Najvi{e De Gola u pravu ste. Mla|en Dinki}. To je pitao dokle }e \in|i}. {to sam dosledan u svojoj iderolo{koj orijentaciji politi~kom programu. zato {to je De Gol bio li~nost. Ja sam apsolutno ube|en da }emo imati izbore vrlo brzo. Bio sna`na li}nost. gospodina generala i vojvodu ako do|ete na funkciju predsednika da li }ete legalizovati gradwu ku}a Srba koji su izbegli ili }ete ih ru{iti. Jer {ta to onda zna~i ako izgubite i lokalne izbore zna~i da vlast vi{e nema legitimitet. Znate li vi koga su Amerikanci najvi{e od evropskih politi~ara cenili decenijama posle Drugog svetskog rata. Ukoliko ne `elimo da nam 148 se dogodi prava drama. Milo \ukanovi} u Crnoj Gori. Biqana Plav{i} Voditeq: A mislite da bi vas pozvao Bu{ na primer Dr [e{eq: Vrlo verovatno. ovde gledaju da se {to vi{e obogate i u jednom trenutku da be`e. Goran Svilanovi}. Labnus. Za [e{eqa dokle }ete da bacate narod u … (ne razumem ovo) kada }ete prestati da pqa~kate narod. a gledalac sa Popovice pita molim vas {to kra}e jer zaista imamo dosta pitawa Dr [e{eq: A da odgovorimo onda na sva pitawa Voditeq: Pa ne}emo mo}i. To su qudi za jednokratnu upotrebu. De Gol je bio nacionalista jedan od najve}ih francuskih nacionalista svih vremena. aktuelnih najvi{e mene cene. {to ni~im nisam kompromitovan. {to me je nemogu}e uceniti. Gospodo imamo jo{ mnogo pitawa ali na`alost samo jo{ pet minuta termina u ovom trenutku po~ela je posledwa ~etvrtina utakmice Jugoslavija [panija na `alost [panci i daqe vode 58: 57 Obradovi}: Helikopter nije krenuo iz Beograda. i odmah smo pristali da se ide na vanredne republi~ke izbore. To se de{avalo u italiji u vi{e slu~ejave. za{to. pa i Ko{tunica. da mo`emo Dr [e{eq: Ja bih samo povodom onoga {to ste pitali gospodina Obradovi}a Voditeq: I nova sti`u pitawa Dr [e{eq: Samo povodom ovoga {to ste pitali gospodina Obradovi}a ve} 200 godina u razvoju evropskog parlamentarizma usadilo se pravilo kada vlast izgubi izbore na bilo kom nivou odmah raspisuje i vanredne parlamentarne izbore. Voditeq: Dokle }ete bacati narod u bedu i kada }ete prestati da pqa~kate narod gledalac Dr [e{eq: Niste dobro zapisali. wima su najdra`i ovi wihovi poltroni \in|i}. Obradovi}: Sve ono {to mo`e da se uklopi u urbanisti~ke uslove bilo bi legalizovano. A ove druge Obradovi}: Pitam zbog toga gospodine [e{eq {to je jedan od predsedni~kih generala Dr [e{eq: Vidite koliko ima sli~nosti ima velik nos Obradovi}: Pardon. ali je kqu~no i to samo putem i preko izbora ukoliko ne `elimo haos i anarhiju u zemqi. bili su samo savezni izbori i lokalni. vama Dr [e{eq: Kada }e oni niste dobro zapisali Voditeq: Ne. Legitimitet je va`niji od legaliteta i odmah vlast proverava svoj legitimitet. godine. Dr [e{eq: To je vaqda upu~eno \in|i}u labusu Voditeq: Vama Dr [e{eq: Dinki}u Voditeq: Ne. Mi smo to uradili 2000. pi{e jasno Dr [e{eq: Ja niakd nisam pqa~kao narod. imam zvawe vojvode. Mla|en Dinki} koji izvr{avaju sve naloge sa zapada. Niste dobro zapisali. Ovoj zemqi je potrebna odgovornija i ako ho}ete smewiva vlast. Mi mo`emo da iza|emo iz situacije u kojoj se nalazimo. Wima je drag \in|i} Voditeq: Je li oni voleli da vi do|ete Dr [e{eq: Ne bi voleli. kao Norgjega u Panami. Cene me zato {to uvek ka`em ono {to iskreno mislim. Vlahovi}. Voditeq: Nija vam vojvoda \uji} oduzeo Dr [e{eq: Ne. {to nisam ume{an ni u kakve mafija{ke poslove. principijelan ~ovek wega su cenili.u Americi i u zapdnoj Evropi od svih srpskih politi~ara. {to me je nemogu}e potkupiti. ja sam po rangu najvi{i srpski ~etni~ki vojvoda Obradovi}: Jedan od predsedni~kih kandisata spomenuo mu je ime i prezime malo~as sagovornik Dr [e{eq: Labus Obradovi}: Da Dr [e{eq: [to se vi ustru~avate Obradovi}: Ka`e mo`emo u Evropu samo bez generala ili ne}emo mo}i u Evropu sa generalima. Jako sada pobedim na predsedni~kim izborima o~igledno se promenio odnos snaga. Vuk Obradovi} ukoliko bude izabran za predsednika Srbije strikt149 . Obradovi}: Ali jedan od predsedni~kih kandidata Voditeq: A nije vam oduzeto zvawe Dr [e{eq: Ne. nije Voditeq: Izgleda da helikopter nije krenuo. niste dobro zapisali. \eli} da pqa~kaju narod Voditeq: Za oba. normalno se ide na vanredne izbore. Obradovi}: Je li kojim slu~ajem bio vojnik Voditeq: Bio je general Dr [e{eq: Pa bio je i vojnik kao {to sam ja vojvoda on je bio general itd. prva je Srpska radikalna stranka sako se se}ate Voditeq: Gospodo Dr [e{eq: Zna~i promenio se odnos snaga u narodu ide se.

a ja li~no kao Srbin. zapadni kapital je bio anga`ovan i hrteli su da ga usmere protiv Rusije me|utim u jednom trenutku on se oteo kontrolli pa je po~eo prvo obra~un sa zapadnim silama. Voditeq: Petar iz Novog Sada Da je to ura|eno ranije u Milo{evi}evo vreme pa milioni qudi bi bili na ulicama. Da li se sla`ete Dr [e{eq: [ta vi mislite ko ne bi polo`kio taj test kada bi se organizovao za kandidate Voditeq: Ne poznajem sve pa ne znam. i ostale koji budu `eleli samnom da se sretnu. ja mislim da je prethodna vlast koju je oli~avao Slobodan Milo{evi} do kraja unesre}ila ovaj narod i ovu dr`avu. Voditeq: Recite ovako. Zapadne sile su ga dovele na vlast. Dr [e{eq: Hitler je do{ao na vlast Voditeq: Za oba gosta Dr [e{eq: Va`no je pitawe. kako }ete vi ako budete predsednik suspostaviti deviznu isplatu za privredni preporod Srbije. Mislim da to nema veze sa predsedni~kim kandidatima. prema visini plata a ne prema ovoj metodologiji koju je uveo DOS da bi zakinuo penzionere. to }ete ~uti na kraju emisije. Da li DOS misli da Vojvodina we Jugoslavija. Voditeq: Za oba gosta {ta mislite o anketama javnog mwewa i za voditeqa kada }e gostovati Vuk Dra{kovi}. da Voditeq: Prvo ova istra`ivawa rade diletanti neozbiqni qudi koji se u to ne razumeju i svaki put na osnovu wihovih rezultata mo`ete nepogre{ivo da procenite ko je naru~io i ko je finansirao istra`ivawe. Ali ovo ste dobro malo pre pomenuli postoje neke strane agencije koje su to radile i dr`i se u tajnosti prema kome su rezultati istra`ivawa mnogo. 20 ili 30 godina bilo bi besmisleno sada naga|ati. to mo`e parlament. I zbog toga se vlast boji. stvoriti uslovi da se oslobodi cela Republika Srpska Krajina. Voditeq: Qiqa iz Subotica za{to stalno kritikujete sada{wu vlast kada je prethodna radila mnogo gore Dr [e{eq: Ne. ako budete izabrani za predsednika Srbije da li mislite barawu vratiti u sastav Vojvodine Dr [e{eq: Ja mislim da }e se u dogledno vreme ne mogu da ka`em kada za 10. vi{e konstatacija Obradovi}: Vide}emo Voditeq: Za [e{eqa penzioner iz Crvenke da li }e penzioneri dobijati penziju mesec za mesec ili }e gladovati i da li neko misli o nama Dr [e{eq: Ako na parlamentarnim izborima osvojimo ve}inu i formiramo radikalsku vladu ili radikali plus ostale patriotske partije ne bih tu iskqu~io ni jednu patriotsku partiju u {irokoj lepezi dakle osim ovih \in|i}evih najbli`ih satelita. ~ovek. dok sam ja bio wihovo se ime nije spomiwalo Voditeq: Za [e{eqa gledalac iz veternika {ta misli o nakteama stranih angencija koje se kod nas ne objavquju jer se vlast boji tih anketa Dr [e{eq: Ja sam obave{ten o tim anketama i u tim anketama ja imam mnogo vi{e {ansi na ovim izborima nego Ko{tunica a Labus je daleko. Voditeq: Za gospodina Obradovi}a da li se sla`ete da kandidati za predsednika idu na test inteligencije. kako bi narod znao za koga da glasa. roditeqima. ranijem zaposlewu i o kvalifikacijama. Za ova gosta gledalac iz novog sada koja je razlika izme|u Hitlerovog scenarija i dana{wice. odakle vam hrabrost da se kandidujete Petrovi} Dragan iz Novog Sada vas pita. 151 . Voditeq: Za [e{eqa Dr [e{eq: Pa je li i meni bilo to pitawe Voditeq: Oprostite za oba gosta. Voditeq: Gledalac iz Rumenke vas pitam da li ste ove godine promenili morsku vodu u svom bazenu Dr [e{eq: Nikad nikakvu morsku vodu nisam imao. Moje je sada sa predsedni~ke funkcije da obezbedim {to pre raspisivawe vanrednih izbora za Narodnu skup{tinu Voditeq: Iz Vr{ca za gospodina Obradovi}a da li je … korporacija Rodoqub Dra{kovi} bili na listi ekstraprofitera Obradovi}: Ne. Sada je sve podno{qivo Voditeq: Petar Jovi} za Vuka obradovi}a.no }e po{tovati svoje ustavna ovla{}ewa izuzev onih koja su u ovom trenutku nesaglasni sa va`e}im Ustavom Jugoslavije Voditeq: Gospodine [e{eq Dr [e{eq: Pa kada osvojimo parlamentarnu ve}inu i formiramo novu vladu legalizova}emo bukjvalno sve {to mo`e da se legalizuje. Palmu. Ne{to mi ba{ nije jasno. 150 Voditeq: Za Vuka Obradovi}a Obradovi}: Ne sla`em se sa tim. ja ne mogu da ka`em prethodna vlast je bila dobra. kada ne}ete dobiti ni 1`% glasova. Hitler je do{ao na vlast voqom zapadnih sila. To predsednik ja mislim da Obradovi}: Ne razumem pitawe Voditeq: Gledalac iz Sremske Mitrovice za [e{eqa. pa da se penzije ponovo obra~unavaju prema platama. ne znam sada napamet ta~an dan. daleko zaostao. Voditeq: Odgovorite odmah i Mariji iz Novog Sada ako budete izabrani ho}ete li promeniti zakon o radnim odnosima Dr [e{eq: To ne mo`e predsednik da promeni. mnogo druga~ija. to je izmi{qotina bila Voditeq: Gledateqka iz Kawi`e da li imate u plkanu da navratite i posetite malo Srba {to ima tamo Dr [e{eq: Ja }u posetiti sve gra|ane Kawi`e i Srbe i ma|are. Obradovi}: Ne vereujem im u ovom trenutku tek na nekoliko dana pred 29. Ali o~igledno da sada ne postoje povoqni uslovi da se tako ne{to ostvari. politi~ar nikad ne}u od toga odustati niti }e Srpska radikalna stranka. septembar agencije koje se time bvave po~e}e to da rade na pravi na~in jer }e morati da brinu i o sopstvenom rejtingu. mi }emo tra`iti varijantu da se nadoknade ove tri zaostale panezije i mewa}emo zakon. Voditeq: Za oba gosta mira iz novog sada da li je to demokratija kada DOS ukida Vojvodini YU info kanal. Za [e{eqa ]osi} Jovan iz Kule da li svi kandidati za predsednika Srbije treba da daju svoje podatke o mestu ro|ewa. Ali je bila neuporedivo boqa od ove sada{we i podno{qivija. Ako pobedite da li }ete programe ovih televizija emitovati. to }e biti negde u drugoj polovini septembra.

I uvek u sastavu jedinice srpske vojske ili srpske policije. Du{an Jawi}: Povodom ovoga ja bih pitao za komentar jedne druge strane. pa onda u sastavu JNA. ja sam do sada nekoliko puta i samostalno hteo da idem pa mi nisu dali vizu. zahvaqujem se gospodinu Obradovi}u {to ste se odazvali na{em pozivu.Dr [e{eq: Sve smo te podatke dali Republi~koj izbornoj komisiji i ti podaci su objavqeni. po{to postoje ozbiqna istra`ivawa koje su radile neke strane agencije. A to je Ko{tunici stravi~an poraz. Ja ne mogu da garantujem da neko nije negde ne{to ukrao i usput {to je moglo da stane u yepove ili u nedra. ali pod jedan ulazim ja. Petrovi} Dragan iz Novog Sada vas pita kako vas nije sramota da se pojavqujete na televiziji posle onakvog pona{awa u skup{tini Srbije prilikom spomiwawa fekalija i {ta mislite ko }e glasati za vas Dr [e{eq: ^ega spomiwawa Voditeq: Fekalija Dr [e{eq: Po kom povodu Voditeq: Pa ~ulo se to na televiziji Dr [e{eq: [ta se ~ulo Voditeq: Spoqimawe fekalija. Posle toga su bili u sastavu Vojske Republike Srpske i policije Republike Srpske. nijedan slu~aj ne postoji. Milica Lu~i} ^avi}: Silovawa. kad god bi neki poginuo vojska je davala po~asni odred koji je vr{io po~asnu paqbu. kako vas nije sramota da se pojavqujete na televiziji posle onakvog pona{awa u skup{tini Srbije Dr [e{eq: Je li to slu`ba spremila pitawe Voditeq: Petrovi} Dragan. I ja to apsolutno garantujem. i nema nijednog slu~aja da su na{i dobrovoqci bili bez regularne komande. I verovatno }e se voditi i narednih deset. ali nije bilo ni organizovane pqa~ke. ‘ajde da se slo`imo da je propagandni {tab krenuo kontra kampawu. Ve}i broj na{ih dobrovoqaca je poginuo u sastavu JNA. Ovde }e se verovatno desiti drugi krug. dakle odgovor i na ono pitawe. Barawa i Zapadani Srem. bio je po{tovani gledaoci. ubijawa civila? Dr [e{eq: Pogotovo nije bilo nikakvih ubijawa civila. da se parlament u~ini priveskom Vlade. Prvo su bili u sastavu teritorijalne odbrane srpske oblasti Slavonija. ja sam ovih dana stalno na putu pa ne gledam Obradovi}: Za sve Dr [e{eq: Mislim za sve da se to radi. nigde. I to je ono {to wih ugro`ava. nepomirqivost krajwu izra`avam prema poku{ajima da se rad Narodne skup{tine formalizuje. a pod dva Ko{tunica. IX NAS Radio “Slobodna Evropa”. I nigde nijedan dobrovoqac. Ovoga puta na{ gost je predsednik Srpske radikalne stranke gospodin Vojislav [e{eq. Dobrovoqa~ki sastavi su bili maksimalno do jedne ~ete. avgust 2002. Zahvaqujem se gospodinu [e{equ. je li vas neko kontaktirao. Milica Lu~i} ^avi}: Da se vratimo za trenutak na ovu navodnu optu`nicu iz Haga. Kad postanem predsednik Republike vaqda }e onda morati da mi daju vizu da obi|em zato~ene Srbe u Ha{kom tribunalu i Slobodana Milo{evi}a i Mom~ila Kraji{nika i generala Gali} itd. s druge strane mikrofona su Du{an Jawi} poznati analiti~ar i koordinator foruma za me|uetni~ke odnose i Milica Lu~i} ^avi}. Voditeq: Hvala vam. je li verujete u tu informaciju? Dr [e{eq: Istraga protiv mene se vodi ve} deset godina. koja nisu objavqena u javnosti prema kojima ja ve} uveliko stojim boqe od Ko{tunice. to je stotiwak dobrovoqaca. Dosada{wa istraga nije mogla da utvrdi nikakvu moju eventualnu ume{anost u bilo kakav ratni zlo~in niti je ijedan dobrovoqac Srpske radikalne stranke dosad na spisku osumwi~enih za bilo kakve zlo~ine. oktobra za sada jedino je potvrdio da }e biti gost gospodin vuk dra{kovi}. Ko{tunicini ministar za prqav{tine Aleksandar Tijani}. to pitawe je deplasirano. postoji dodu{e nepotvr|ena informacija da se u Hagu vodi istraga protiv vas zbog 152 zlo~ina naravno po~iwenih u Bosni i u Hrvatskoj. Va{i dobrovoqci su u~estvovali na rati{tu. godine Milica Lu~i} ^avi}: Po{tovani slu{aoci ovo je “Pres klub” radio “Slobodna Evropa” tokom celog septembra u ovoj emisiji predstavqamo kandidate za predsednika Srbije. I mi tamo pru`amo otpor samo nasiqu skup{tinske ve}ine. mo`da i sto godina i to mene apsolutno ne interesuje. srpske oblasti Krajina. nije bilo maltretirawa ratnih zarobqenika. ali }e sigurno biti neko od gospode koji su kandidati za ono {to zovu milan~etova foteqa. Nije bilo silovawa. za mene je ~itana i biografija kra}a na dr`avnoj televiziji koliko se se}am dan po podno{ewu kandidature. U svakom slu~aju mi nismo imali paravojne formacije. Dakle. oficiri su dolazili na sahranu itd. I taj otpor pru`amo uvek na adekvatan na~in. Nema mesta na belom svetu gde nisam spreman da odem i da dokazujem istinu o dobrovoqcima Srpske radikalne stranke. 18. [to se mene ti~e ako me pozovu iz Haga ja odmah idem. Kako obja{wavate ~iwenicu da je u Bosni. Ovo je sve bilo za danas hvala vam na pa`wi i dovi|ewa. pod ~ijom komandom vojske ili policije? Dr [e{eq: U~estvovali su skoro na svim frontovima. Mislim da se to radi i za ostale. nikada. Milica Lu~i} ^avi}: Je li to zna~i da se oni vas pla{e kao protivkandidata? Dr [e{eq: Da. bio je ovo klin~ ovog meseca. instrumentom za provo|ewe vladine politike itd. u slu~aju Radovana Karayi}a da jedina zabrana u~e{}a u politi~kom `ivotu jedne li~nosti koja je bila na ~elu naciona153 . On je preko nekoliko medija lansirao kako se sada Ha{ki istra`iteqi naprasno za mene interesuju. kqu~no je pitawe za{to je to ba{ sad plasirano u srpskim medijima? To je uradio izborni {tab Vojislava Ko{tunice. ne znam ko je slu`ba Dr [e{eq: Moje pona{awe je u skup{tini uvek u skladu sa principima parlamentarizma. Ko }e u}i u rung sa gospodinom dra{kovi}em dakle u klin~u a ne u predstavqawu kandidata za predsednika Srbije za sada ne znamo. Imate li vi neka saznawa. Gospodine [e{eq da krenemo najpre od ovog {ta je vrlo aktuelno. Bi}e jo{ klin~eva za razliku od ranijih a u petak 6.

. ja jedva ~ekam da odem u Hag. Sad nije legalna ni legitimna. Dr [e{eq: Pa znate. jedno malo obi~no vanredno stawe koje se progla{ava na predlog Vlade. po na{em Ustavu to je zabraweno.. oteta Socijaldemokratija Vuka Obradovi}a iako je Vrhovni sud dva puta u wegovu korist dosudio. u bilo kom svojstvu. Du{an Jawi}: Sad smo do{li do onoga {to je kqu~ni zapravo bio ustavni 155 . Milica Lu~i} ^avi}: Gospodine [e{eq ciq ove emisije da predstavimo na{im slu{aocima va{ program. posebno. apsolutno to nije u okvirima nadle`nosti predsednika Republike.. Postoji jedan protivustavan savezni zakon. mo`e na celoj teritoriji ako neke institucije ne funkcioni{u. u ekonomiji. sve su to elementi kojima ja dokazujem nepostojawe Narodne skup{tine. [to se ti~e funkcije {efa dr`ave ja sam protiv toga da se bilo koji na{ dr`avqanin isporu~uje u stranim zemqama. jer ona nije ni legalna ni legitimna. kad god me pozovu idem tamo. Bosna i Hercegovina je pod okupacijom. Ja bih sa tih polo`aja odmah oterao sve ove policijske genarale povezane sa mafijom. gra|anska prava se mogu uskratiti ili redukovati samo na osnovu pravosna`ne sudske presude. od ratova.. a Izedbegovi} koji je vodio separtisti~ki rat on se uop{te ne nalazi na spisku optu`enih. po{tene. a ta }e mi kqu~na kwiga. Ja je ne}u ni raspu{tati. posebno po zakonu predsednik Republike raspore|uje visoke policijske penzionere na generalske polo`aje i dodequje ~in policijskog generala. Gorana Radosavqevi}a Gurija i sli~ne. nadam se da nikad ne}u biti u prilici da progla{avam ratno stawe. Ja }u striktno te nadle`nosti obavqati u duhu ustava i zakona.jedanaest godina u vanrednom stawu. formalno i ne postoji ona je obezvre|ena. ali ~itate pogre{ne novine ili gledate pogre{an televizor. Vi }ete ~esto ~uti od mojih konkurenata Labusa. da li uop{te postoji Narodna skup{tina. ko to radi ~ini krivi~no delo.. Milica Lu~i} ^avi}: Izvinite. iskqu~uju struju. Me|unarodni faktori imali dvostruke standarde. ne daju im da govore.. drugo {to se ti~e Republike Srpske i federacije Bosne i Hercegovine kriteriji su sasvim razli~iti od strane me|unarodnih faktora i zapadnih sila. to je su{tina. Moj je ciq da uni{tim mafiju. Tu predsednik Republike ima ustavne nadle`nosti. i sve sam to taksativno nabrajao. Ka`e na delu na teritorije. Milica Lu~i} ^avi}: . U liku takozvanog me|unarodnog predstavnika i potpuno su razli~iti pravni sistemi. [ta je su{tina one glavne stvari? Dr [e{eq: Moj predsedni~ki program se striktno zasniva na ustavnim nad154 le`nostima predsednika Republike. Ja nisam tako rekao. a da je na primer Republi~ka izborna komisija jednostavno op{tina koja je donosila zakon potpuno previdela tu ~iwenicu da je i pored obaveza koje su nove vlasti Beograd preuzele saradwu o Ha{kom tribunalu nije utvrdila to kao kriterij za ne prihvatawe kandidature. godinu i po dana nismo ni imali ustavni sud. kako bi vi to malo. ja sam rekao da }u odmah po polagawu zakletve pozvati Zorana \in|i}a i tra`iti od wega da proglasi raspu{tawe narodne skup{tine. apsolutno ne postoji.u medijima. U principu po pravnom na~elu kojim se rukovode sve dr`ave u civilizovanom svetu. ima zakonske nadle`nosti. kad budete i ako budete izabrani za predsednika Srbije da bi odnosi sa Ha{kim tribunalom bili ako ne suspenodavni. maltretiraju poslanike. nov~ano ka`wavaju. ali vi ste pre neki dan najavili da bi zaveli vanredno stawe u Srbiji me|utim. obrati}u se Ustavnom sudu i tra`iti da se Ustavni sud izjasni da li nam je Narodna skup{tina legalna i legitimna. od NATO bombardovawa i sve je narodu pre glave vanredno stawe. Bosnom i Hercegovinom upravqa okupacioni guverner. oteli su nekoliko poslani~kih mandata socijalisti~koj partiji. Mogu da idem kao optu`eni. i ~asne. Radovana Karayi}a su optu`ili i ako se Karayi} borio da se sa~uva jedinistvena dr`ava u kojoj su prethodno `iveli Srbi i ostale nacionalnosti.prvo to su dve razli~ite stvari. odnosno sa pravnim poretkom Srbije. kao {to ni Tu|man nije bio na tom spisku. a drugo je jedan civilizovani pravni poredak sa velikim nedostacima kao {to je to slu~aj sa na{im.predsedni~ki. da idemo na nove parlamentarne izbore posle kojih }e biti konstituisana nova Vlada. mogu da idem kao turista. Postoje tri varijante vanrednog stawa. ona mo`e trajati pet minuta. obrati}u se Ustavnom sudu. onda preispitivani.listi~kog pokreta. izbacuju. Milica Lu~i} ^avi}: To vrlo jednostavno zvu~i. S jedne strane Radovan Karayi} koji se borio za o~uvawe jedinstvene dr`ave u kojoj su do tada `iveli i svi Srbi i ostale nacionalnosti. u socijalnoj politici itd. Kakav bi bio va{ odnos prema saradwi sa Ha{kim tribunalom? Dr [e{eq: Ja sam spreman na saradwu. ~ak je i kvorum ukinut. Milica Lu~i} ^avi}: On vas ceni o~igledno? Dr [e{eq: I ja wega cenim. Dr [e{eq: . A {to se ti~e ove sredwe mogu}nosti. to jednostavno nema ni pravde ni pravi~nosti... nije legalna ni legitimna. onda mogu jednu od varijanti vanrednog stawa da proglasim. ukinuta je rasprava u sednici. ja }u konstatovati da ona ne postoji i zakazati nove izobre. Sretena Luki}a. da raspustimo Narodnu skup{tinu. Dakle. Prema tome ja time `elim da doka`em da \in|i} mora pristati na nove izbore. postoje odredbe u Ustavu Srbije koje zabrawuju izru~ewe saveznih zakona ukoliko su u suprotnosti sa interesima Srbije. I tu je stvar ~ista. Ako se slu~ajno Ustavni sud oglu{i. Srbija je ve} deset. kad pomiwete Karayi}a. je li mo`da imate neki kontakt sa wim? Dr [e{eq: Pa u posledwe vreme nisam imao kontakte sa Karyi}em. odlu~ne i hrabre oficire doveo na te polo`aje pa unapredio generalskim ~inom. omalova`ena. Ako \in|i} odbije. mogu da idemo kao svedok. Ustav ka`e da se u toku trajawa tog stawa ne mo`e raspustiti Narodna skup{tina. S obzirom da je prva Ko{tunicina stranka izba~ena iz skup{tine protivzakonito i protivustavno. Du{an Jawi}: O~igledno sad iz ovoga da ako. Me|utim. Skup{tina donela ve}i broj protivustavnih zakona. Bez pravosna`ne sudske presude nijedno pravo osim prava slobodnog kretawa ako je re~ o pritvoru ne mo`e se uskratiti.. {to pre da oborim ovu mafija{ku kriminalnu vladu Zorana \in|i}a. ali ipak pravni poredak nezavisne dr`ave. i naravno unutar toga da li mislite da je to uop{te bilo u redu da se prihvati jedan takav kriteriju. To niko nema pravo da to radi. Ko{tunce i sli~nih kako obe}avaju ~uda nevi|ena. Prema tome {to se mene ti~e tu apsolutno nikakvih smetwi nemam. Jedno je okupatorski pravni sistem. Dr [e{eq: Pa gde ste vi to ~uli da sam najavio da }u.. Postoji stawe neposredne ratne opasnosti koje predsednik sam progla{ava i ratno stawe.

Hrvati su bili iseqavani iz svojih ku}a. Predsednik Republike samo simboli~no {ef dr`ave. neka vrsta. Du{an Jawi}: Bio je jedan miting. Ja sam wihova imena i podatke izneo. nema nijednog slu~aja nekog te`eg fizi~kog maltretirawa zbog nacionalne pripadnosti. Mnogi recimo iz Hrtkovaca Ma|ari. Buwevci u Subotici. Ja sam protiv toga da se predsednik Republike bira neposredno. Ali u lokalnim jedinicama samouprave tamo gde ~ine gro stanovni{tva i te kako im je va`no da se pove}aju nadle`nosti. Du{an Jawi}: Imamo jednu sna`nu centralizaciju Beograda. formalno on je ~elnik izvr{ne vlasti. popis je sada pokazao. Me|utim. A ovo je sad jedna velika promena.ja nisam ~uo nikada ni za jedan pritisak. u odnosu na parlement ih treba smawivati.. Ono {to je wihov interes izbori. u Somboru na primer itd.. Jer u Vojvodini ve} ima vi{e od sedamdeset posto Srbi koji koji `ive. imati ve}e ingerencije. samo izuzetno kod parlamenta mo`e da se sastave tu mo`e biti nadle`nost predsednika Republike. ka`emo da postoji potpuna institucionalna kriza u Srbiji i da se mo`da redukuje predsedni~ko pitawe. Daqe u tome selu je posredovala katoli~ka crkva. Nema nijednog takvog slu~aja.. Osim Ma|ara svih ostalih nacionalnih mawina je toliko malo da }e vrlo slabo biti zastupqeni u pokrajinskoj vlasti pri primeni principa proporci156 onalnosti. Rumunima. Da li se aktivira ili ne aktivira ali je va`no. Taj argumen apsolutno ne stoji. To je ~isti parlamentarni sistem. Nijedan nije napustio ovde svoju ku}u a da je nije mewao za sli~nu ili kvalitetniju srpsku ku}u na podru~ju Hrvatske ili Srpske Krajine. Ja mislim da parlament treba da bira predsednika Republike i da je on smewiv dvotre}inskom ve}inom glasova.. Ali wima nije svejedno. da su oni u velikom broju prisutni. Dr [e{eq: .. vi sad govorite o soluciji i nacionalno i humano. Dr [e{eq: . Ma|ari u sedam. Du{an Jawi}: Ne. wega nije bilo. dakle. U to je bila upetqana i vlast Tu|mana. A {to se ti~e etni~kog ~i{}ewa. a znam. on mora da bude koncentrisano pre svega na parlament. nije se desio nijedan slu~aj sklapawa ugovora da preko katoli~ke crkve onda{wi Hrvati nisu poroverili da li tamo postoji realna imovina ili samo na papiru. ja sam tamo imao miting.pa zar je u Jawevu bilo pritisaka na lokalne katolike. [okcima. Du{an Jawi}: A da li to zna~i da bi se onda po{to po Ustavu Srbija u su{tini federalna po Ustavu dve pokrajine itd. [to se ti~e mogu}nosti vanrednog stawa itd. ako treba ja~ati neke nadle`nosti predsednika Republike. Dr [e{eq: Ne to nije. Na primer Slovaci u Ba~kom Petrovcu i Kova~ici. zato {to su bili lojalni gra|ani ove zemqe da bi izbeglice koje su do{li iz Bosne ili iz Krajine. onda ih treba ja~ati u odnosu na vlat. da li je ku}a mo`da ve} spaqena. Iz Hrtkovaca su i{li u zbor nacionalne garade. Dr [e{eq: Ne bi onda i{li u zbor nacionalne garde da su bili o~ajni. Dakle. srpski radikali su uvek za to. na kome sam poimeni~no naveo koji su sve qudi iz Hrtkovaca ~lanovi Tu|manovog zbora nacionalne garde. Autonomija nije federalna jedinica. Kninske krajine da bi se uselile u wihove ku}e.. Dr [e{eq: To nije istina. ~itav niz drugih nacionalnih mawina su koncentrisane u odre|enim delovima. ho}e oni lokalne samouprave. ja se se}am bio je rat sa Hrvatskom se}am se da su va{i qudi iz Srpske radikalne stranke radili ne{to {to se ru`no zove “humani in`ewering”. Drugo.. {to ste ti~e Hrtkovaca. me|utim... qudi su bili o~ajni. regionalizam. kako bi s obzirom na ovu ideju. Jer pazite uvek neko ko se zala`e za ve}i stepen autnomije Vojvodine poziva se iskqu~ivo na postojawe ve}eg broja nacionalnih mawina.to nije federalizam. a ne u odnosu na parlament. Du{an Jawi}: Dobro. Ali moj je stav da treba da se razmeni bar onaj deo stanovni{tva koji je omogu}io da se razmeni na principu dobrovoqnosti zamene imovine. Slovacima i svim ostalim svejedno je da li }e wihovom sudbinom upravqati birokratija. To je politi~ki princip za koji se zala`e Srpska radikalna stranka odvajkada.kqu~ mo}i Slobodana Milo{evi}a to je to vanredno stawe... Nema nijednog slu~aja ubistva. ni autonomizacija nije federalizacija.. Zato `elim da vas pitam da li }e va{a partija ako do|ete na vlasti. osam op{tina na severu Vojvodine. srpska birokratija iz Beograda. ja to znam na primerima iseqavawa katolika Hrvata sa Jaweva.. re{ili taj problem tenzija i prema Vojvodini i jugu Srbije i Ra{koj oblasti? Dr [e{eq: Ja~awem lokalnih samouprava. nijedan Hrvat nije proteran iz Srbije. a Albanci. jo{ hiqadu sedamsto devedeset i neke godine pa su kao katolici posle drugog svetskog rata sve pretapali u hrvatski nacionalni korpus. a mislim da ni gospodin [e{eq nije do kraja izgovorio. ili srpska birokratija iz Novog Sada. ali idemo na realnost koju na{a javnost ne zna. ne bismo prihvatali ovaj koncept regionalizacije za koji se zala`e Ko{tunca. Milica Lu~i} ^avi}: Gospodine [e{eq. Du{an Jawi}: Ne bi se promenio ni wihov status poreklom. Rusinima. Dr [e{eq: . oni su poreklom Albanci koji su doselili u vreme ^arnojevi}a. kako vi vidite vlasti u Srbiji u kojoj biste bili {ef dr`ave? Dr [e{eq: Mi imamo parlamentarni sistem sa izvesnim falikankama. Do{la je velika najezda srpskih izbeglica iz okupiranih delova Srpske Krajine ili iz Hrvatske i mi smo se politi~ki zalagali da ono “mewajte ku}e i stanove sa ovda{wim Hrvatima koji su ve} opredeqeni na Tu|manovu stranu”. ministar za socijalno skrbqe direktno je u~estvovao. da stvorimo jedan ~ist parlamentarni model vlasti. {to pi{e wegova `ena Zorica Radovi}. Prema tome mi bismo pristali na izmene Ustava u tom pravcu. Mada stanovnici Hrtkovaca uop{te nisu poreklom Hrvati. uni{tena ili zaista postoji ku}a sa kojom se mewa imawe ovde. opet je bilo. Na brojne nacionalne mawine. da se mo`da oja~aju Skup{tina Srbije. Milica Lu~i} ^avi}: Pa nije ba{ dobrovoqnosti. Ma|arima. Dr [e{eq: Ko je bio o~ajan? Milica Lu~i} ^avi}: Ti qudi. Buwevcima.. Dakle tu su mesta ~ini mi se da je to bila neka vrsta dogovora. wima je ja~awe ingerencija lokalne samouprave i wihovo neposredno u~e{}e u vlasti kroz organe lokalne samouprave. lokalna samopurava je kqu~ tog problema. Vi govorite bez ikakvih dokaza i potpuno neargumentovano. Dr [e{eq: ^iji je miting bio u Jawevu? Du{an Jawi}: Bio je jedan miting va{ blizu Kumanova koji su mediji pred157 .

ali to preko telefona. da li ste zagovornik integracije dr`avqanstva ili ste zagovornik wihovog povratka odakle su do{li? Dr [e{eq: Prvo kao {ef dr`ave tu ne}u imati nikakvih nadle`nosti. a ne o ne}emu {to ja mogu da uradim. kad ja ka`em da je Zoran \in|i} povezan sa glavnim mafija{om u zemqi. da se vratimo na primer Hrtkovaca. ne treba vama sudska presuda pravosna`na protiv wega da biste wegovo ime pomenuili.koji miting blizu Kumanova? Du{an Jawi}: Blizu Kumanova po~etkom parlamentarnih kampawa ili tako se navodi. politi~kom terminologijom. nikad u `ivotu nikog sam ubio. ali ako vi ~ujete. Ovde su aktivisti Srpske radikalne stranke sa Novog Beograda. Ja sam imao te podatke. Da li je to govor mr`we. mi smo to na primeru Zemuna demonstrirali kako je mogu}e. Milica Lu~i} ^avi}: Da se vratimo na va{ u Beogradu.. [ta bi vi kao {ef dr`ave. da svakoj porodici dr`ava podigne ku}u. Ja li~no mislim da svim tim izbeglicama treba omogu}iti integrisawe u dana{we srbijansko dru{tvo. iz Srema ih je najvi{e bilo.. Ina~e terati te izbeglice da se vrate u okupiranu Republiku Srpsku Krajinu ili da se vrate pod muslimansku vlast na prostoru biv{e Bosne i Hercegovine. Nikad u `ivotu nikog nisam oteo. a pre toga nije vo|eno kako ste rekli za Hag nije vo|en sudski postupak. Da su ga neki tamo saslu{avali predstavqaju}i se kao moji qudi. i eventualano i zapadne Ba~ke. provociraju da }e me zaklati. neki novac. ko }e to sada sve. Dr [e{eq: [ta zna~i to govor mr`we? Sad je politi~ki obra~un. pa da su davali jeftino placeve za individualnu stambenu izgradwu itd. za bagatelnu cenu su to dobili. svakodnevno su me zvali. Du{an Jawi}: Ne}emo pri~ati kao {to ne}emo pri~ati kako su va{i aktivisti dolazili do imena i telfona radnika saveznih organa po Beogradu koji su imali stanove. Onda to dobija. Vidite {ta se desilo o Bosni i Hercegovini. da je bilo sre}e da je vlast blagovremeno reagovala dok je ve} broj izbeglica imalo neku u{te|evinu. a bio sam u prisutan kad je jedna gospo|a zvana telefonom.. Meni je va`no da su mi svi podaci bili pouzdani. kao primer govor mr`we. A onda dr`ava da se posveti onima koji su nemo}ni da iskoriste takvu mogu}nost. Po Ustavu Vlada je samo du`na da se izjasni na odre|ene okolnosti za koje postavqa pitawe predsednk Republike.. Dr [e{eq: . ne samo izbeglice nego i dr`avqani Srbije. Umesto da me pitate kako sam do{ao. Mewao sam telefon nekoliko puta. mo`e oru`ane pobune. Ko god je hteo. {ta biste uradili da se taj polo`aj wihov definitivno reguli{e. ili jedne socijalno marginalne grupe.ne. bilo ih je vi{e od hiqadu sa podru~ja Srema. za tri. [ta to zna~i za drugu stranu? Dr [e{eq: Vi se se}ate kad su jednog ~oveka oteli.. Mogu da vam govorim o svom li~nom mi{qewu. mnogo bi tih problema bilo re{eno. {to ne ode policiji pa da se ispita koji broj. Ali to sam hteo da pitam.. imam dokaze.a vi sad predpostavqate. kad se o~ekuju izbeglice. pre svega Srba u ogromnom broju Srba.stavqali qudima. sla`em se. tenkovima pogaziti” itd. koji `ive u Srbiji. Da li je to govor mr`we? Du{an Jawi}: Ne. To je jedan od metoda. da je wihovo polit~ko ~edo. Mi smo u op{tini Zemun parcelisali oko {est hiqada placeva. ali slabo.. nije utvr|eno da se vodi jer je to veleizdaja. iz zapadne Ba~ke uglavnom nisu. vra}aju se. pogotovo poimeni~o imena. Dr [e{eq: Samo da dodam ovde. i mnogo ku}e se ve} podi`u. Krupnijeg nije bilo koliko ja znam. to sam ~uo. Milica Lu~i} ^avi}: Gospodine [e{eq da se vratimo va{em programu. ko nije imao krova nad glavom. mi imamo jednu deplasiranu zemqu sa pri159 . me|utim. ja li~no mislim da su ove zvani~ne ideolgije upravo i medije tako prene{eni da bi se odradio ovaj posao zastar{ivawe qudi i pokretawa ili vi to vidite druga~ije. imate dokaza da neko u~estvuje u oru`anoj pobuni. novinara Reqi}a ~ini mi se. a jasna su ograni~ewa. Predsednik Republike apsolutno tu ne mo`e ni{ta osim {to mo`e ako propituje Vladu {ta ste ovo ovako radili {to ste onako. Dr [e{eq: . Ciq je taj da iz zbora nacionalne garde odatle i odatle.{ta to zna~i? Du{an Jawi}: .. svaki ministar pojedina~ino i ni{ta vi{e. u Zagrebu je objavio moj broj telefona u Batajnici. Muslimani koji su izbegli sa teritorija Republike Srpske. ja sam odgovarao “sve }emo vas pobiti. o svom stavu. a takvih je bilo dosta.. Du{an Jawi}: To nije. ovla{}ewa su vrlo odre|ena predsednika Repbulike. Dakle... i kori{}en je zapravo. da li vi mislite. ali ste pro~itali imena qudi za koje verovatno imate podatke da su u gardi. I ovde se s velikom pompom na televiziji proprati kad se deset ili dvadest ili tridest izbegli~kih ku}ica preda izbegli~kim porodicama. Dr [e{eq: Je li vi znate ko je to? Du{an Jawi}: Da. apsoltuno nemam veze s tim.. e na to vam pitawe ne}u odgovoriti. oni zovu. bili druge nacionalnosti. To su dva razli~ita pristupa tako|e na delu. za pet godina. govor mr`we.znamo da ste danas uklonili prezime sa vrata. ali je va`no da su mi podaci bili pouzdani. Du{an Jawi}: Dodirnuli smo iseqavawe i i mi sad ovde imamo par stotina hiqada qudi. ^ak se ne se158 }am iz detiwstva da sam ikad jedan kliker ukrao. politi~ki za to optu`ili. Dr [e{eq: To ne mo`e biti krivi~no delo delo veleizdaje. to mo`e trajati vi{e od sto godina. umesto da se ide na jednu {iru akciju jer toliko ima dr`avne zemqe pogodne za individalnu stambenu izgradwu da se taj problem ve} uveliko mogao re{iti. i nikad ni{ta nisam ukrao. Dr [e{eq: . Zapravo ~esto su va{i u to doba koristili zapravo. Rekli ste mafija. Du{an Jawi}: . mo`da sporadi~ni neki lak{i incident se desi. Dr [e{eq: Je li to govor mr`we? Ja kad ka`em da je Du{an Mihajlovi} ume{an u krimanal. prema tome to telefonski razgovori to su gluposti. o~igledno je da svaki predsednik Republike treba da ima jednu viziju svoje zemqe kako }e ona izgledati za godinu dana.. uni{tavawe mafije vam je broj jedan. onda to dobija elemente zastra{ivawa i drugih. Dr [e{eq: [ta to zna~i? Du{an Jawi}: To sam hteo da pitam. da }e mi zaklati porodicu i sli~no. a mnoge su odavno podignute.... [ta to sad zna~i? Jeste li ~uli da sam ja nekad se `alio {to me uznemiravaju. nema Srba koji se vra}aju pod kontrolu Muslimana ili Hrvata. saznate. Ako su ta imena iz jedne etni~ke grupe.. Mihajlovi}. Znate mene su zvali iz Zagreba radio “Sqeme”. Te stvari radi vlada. devedest druge godine. Me|utim.. Apsolutno. predstavi se ovde Srpska radikalna stranka.

[ta vam je poznato. Bugarskom. zatim ovaj “MK” Kosti} iz Novog Sada. je li tako? UMNIK ni{ta nije zabranio. i mislite li da Evropa koja je nekoliko puta do sada. to je najdekadentniji deo savremenog sveta. mislim na radnike koji su dugovali nema dobrog menaymeta. ali to da stalno obe}avamo taj ulazak. sli~no se de{ava sa Hrvatima. Mu` i `ena iza|u nave~e na ve~eru u restoran. Milica Lu~i} ^avi}: Svet naravno druga~iji ima stav. Kao {to ima Hrvatska pravo na opstanak ima i Republika Srpska Krajina. prema tome. da }e investirati. Ja sam pristalica koncepta otvorenih granica. da }e ulagati. mislim na ma{ine koje su zastarale. Sve \in|i}evi mafija{i. Pa vaqda bi nas obavestili da su zabranili. centralna vlast iz Zagreba nije imala kontrolu nad teritorijom Republike Srpske Krajine.. u srpskim enklavama da tamo opstane da izdr`e. ja shvatam da treba dvadest. ja sam protiv toga. zavisimo mnogo u ~emu. da se zaista vrate. da tu podi`u nove ku}e. Da se promene neke stvari u svetu. liberalne privatne inicijative. investirali bi za ove dve godine. Jednostavno da vodimo ra~una {ta to zna~i. finansijski..nije ta~no svet ima u mnogo ~emu sli~an stav kao {to je moj. dvadesetpet godina veliki rad. [to se ti~e Hrvatske. [to se ti~e Slovenije i Hrvatske one imaju sistem odlu~ivawa na na{em tr`i{tu one nas dodatno upropasti{e.. nema dobre organizacije posla. Dr [e{eq: A ko je vam rekao da je UMNIK zabranio. ali protiv ovog mafija{kog uni{tavawa i ovo malo sposobnih iz radnih fabrika da bi se za bagatelnu cenu rasprodale. Ovaj vlasnik “Krmivo produkta” Dragoqub Markovi}. jer tamo im `ivota nema. kulturno u svakom pogledu. Mo`da je to neko plasirao ko se boji da ode na Kosovo da ima izgovor za{to ne ide. da ostavimo Beolorusiju ili tako? Dr [e{eq: A {to da ostavqamo Belorusiju? Milica Lu~i} ^avi}: Odlikuje se suvi{nom demokratijom. cela Kosovska Mitrovica je na{im plakatima koji najavquju miting oblepqewa i okolne srpske op{tine. da u|emo. jer sada je odnos snaga me|u velikim silama nepovoqan po srpski narod. ako se uka`e {ansa da u|emo u Evropsku uniju. u ovom politi~kom momentu? Dr [e{eq: Ja bih se zalagao za {to intenzivniju saradwu sa Bosnom i Hercegovinom. Ma|arskom. nego izvoz u Sloveniju. vi{e puta pokazala da ima otpor prema vam i uop{te va{ orjentacija im vas li~no nego i cele Srpske radikalne stranke kako bi ta Evropa inivestirala ako bi vi bili predsednika. [to se vi bojite mog odlaska u Kosovsku Mitrovicu. Prema tome treba da se li{imo nekih zabluda. pa svak sebi plati ra~un. miting je odobren. Dr [e{eq: Pa pogledamo prvo kakvom se demokratijom amerikanci odlikuju. ali ako ja budem predsednik Republike ja garantujem da niko ne}e smeti u ime Srbije da potpi{e bilo koju varijantu otcepqe161 . Treba jednostavno da prestanemo da se zanosimo tim varkama. a o~igledno se ubrzano mewaju. eno Karneksu su potrovali. Kako vi vidite da se taj problem re{i. ali ne pod albansku vlast. eto ako imaju ne{to protiv mene neka me odmah uhapse kad do|em tamo. Je li treba Slovenci na{u robu da plasiraju na strana tr`i{ta. to je realnost. industrijskog razvoja. nove stanove itd. bratu ni{ta ne poklawa. ali ni Tursku Evropska unija decenijama ne}e da primi iako je Turska na neuporedivo ve}em nivou `ivotnog standarda.. pa u Nema~koj ni brat.. Kad bi sad insistiralo na trajnom re{ewu pitawe kako bismo sa~uvali Kosovo. Ja mislim da je ve}a demokratija u Belorusiji nego u Americi. Poznato je da sam ja a`daja. Nego u one srpske enklave. danas na{ svet koji je odande izbegao odande. i sa Republikom Srpskom posebno. Da nam neko ne{to pokloni. Kao {to su radili u Titovoj Jugoslaviji. ne vra}a se jer se boji za goli `ivot. Nemojte celim svetom nazivati zapadnu Evropu i Ameriku. Du{an Jawi}: Oko toga.. dakle sve ono {to karakteri{e ovo vreme u svetu gde je jedan ogroman tehnolo{ki razvoj. Srbija mora da pomogne prognanim Srbima koji `ele da se vrate. ja sam protiv toplih odnosa izme|u Srbije i Hrvatske dok se ne re{i pitawe Republike Srpske Krajine. vama je stalno ne{to poznato. I Republika Srpska Krajina aktuelno priznawe Hrvatske nije mogla biti obu}v}ena. septembar predizobrni miting u Kosovskoj Mitovici. Se}am se jedne va{e izjave to je bilo ja pretpostavqam tokom bombardovawa. demokratska institucija na kraju krajeva. to da }e nas primiti Evropska unija. primi}e nas ako prime Rumuniju i Bugarsku. UMNIK je ponudio obezbe|we. Za{to tu izmi{qotinu sad meni name}ete kao realnu ~iwenicu. na{a kampawa se tamo ve} nesmetano odvija. ali da li je velika {ansa saradwa sa biv{im jugoslovenskim republikama. jer da su hteli da investiraju. Milica Lu~i} ^avi}: Dobro.vredom koja je gomila starog gvo`|a neupotrebqivog. da se vratimo na na{a pitawa. Srbija se iz ekonomske krize i socijalne bede mo`e izvu}i samo politikom oslawawa na sopstvene snage i principom saradwe sa svim dr`avama i narodima sveta koji `ele ravnopravnu saradwu. kad gledamo celi svet. kako bi dolazila ovde? Dr [e{eq: Prvo treba da prestanete sa tim bajkama da }e Evropa do}i ovde. nemamo halu. mi smo zahvalili i rekli da ne treba. jer to nije svet. po{to je to bilo nekad zajedni~ko tr`i{te i kako mislite da biste vi vodili tu politiku i drugo da li bi va{e predsednikovawe bilo da ka`em . ja nikad tu okupaciju ne}u priznati kao savr{enu ~iwenicu. koliko se se}am i uprkos tome {to je UMNIK zabranio odr`avawe. Republika Srpska Kra160 jina je nastala kad i Hrvatska. a vi ste zakazali za 26. da im pomogne ekonomski. ali i sa federacijom. Zalagao bih se za maksimalnu saradwu sa Makedonijom. provociraju}i la`nu aferu sa trovawem karneksovih pa{teta da bi mu uni{tili prodaju da mu uni{te proizvodwu i da ga kupe za {to jeftinije pare. Du{an Jawi}: Koja }e biti ta osnovna poruka qudima sa Kosova. Mi ne smemo da `urimo sa trajnim re{ewem Kosova i Metohije. Mi sad to pre`ivqavamo i ko su glavni otkupqiva~i za bagatelu. mi smo uredno prijavili taj miting jo{ pre deset dana. to je varka. a da od wega nema ni{ta tu vi{e ne treba narod zamajavati. Milica Lu~i} ^avi}: Dobro. Dakle. NATO bombardovawa kada ste rekli da ~izma stranog vojnika nikada smeti da kro~i na Kosovo. za {to boqom saradwom sa Rumunijom. U trenutku me|unarodno pravnog priznawa Hrvatske. to je izmi{qotina. opet truje po Vojvodini proizvo|a~e hrane. Nigde na svetu nema ume{eno pa obe{eno. Dr [e{eq: . verovatno u Mitrovici izre~ena? Dr [e{eq: Srbija mora da pomogne preostalim Srbima na Kosovu. danas imamo hiqade vojnika stranih na Kosovu. sada je ~etiri puta ve}i na{ uvoz iz Slovenije. nije UMNIK zabranio. Ta okupacija traje i ona mora jednom prestati. Mi treba tu da imamo strpqewa.

9%. TV RTS Prvi program. Hvala vam svakako bio je ovo Vojislav [e{eq predsednik Srpske radikalne stranke. Na`alost ja nisam siguran da je interes zapdnih sila da se sa~uva zajedni~ka dr`ava iako imam mnogo izja{wavawa u tom pogledu. Ako je sad pad voqe stanovni{tva Srbije. Ko{tunca dakle moje pitawe. A Ko{tunica je sada legalizovao ranije \ukanovi}evo protivustavno pona{awe. celovito re{ewe treba ~ekati neka pogodnija vremena. i kakav je va{ predsedni~ki program? Dr [e{eq: Ovi izbori su veoma zna~ajni jer se odr`avaju ta~no dve godine nakon promene vlasti u Srbiji dvehiqadite. A to izbegavawe nacionalne svesti kao kolektivne i to gledawe nekom novom obliku vodi samo u prihvatawu totalitarne svesti. Zamislte da u Holivudu treba da bude na{e glavno kulturnu svetili{te. Ja sam inidividualista po prirodi. to je terijski fundament srpskog nacionalizma. ne mogu me uceniti. A taj nacionalizam za razliku od vas mondijalista koji mislite da je to najve}e zlo na svetu. ali to je deo va{e kampawe. [ta ako bude mondijalista? Dr [e{eq: Pa ne verujem ni jedan ~astan i po{ten Srbine ne mo`e biti mondijalista. Milica Lu~i} ^avi}: Sad upro{}avamo stvari. Ja to nikada ne}u prihvatiti. ali na ravnopravnoj bazi. kod mene nema ni{ta tajno. a ne za weno razbijawe. Ona uni{tava kulturu. On je pristao da pogazi taj Ustav i da radi ustavnu povequ po{to nikad u na{oj ustavno pravnoj tradiciji takav dokument nije postojao. Dakle. [to ne istera do kraja? Wemu je ostalo vi{e od pola mandata na funkciji sveznog predsednika. gde mu se sadr`i to bira~ko telo. verujete li da }emo opstati nekoj formi zajednici ili mislite da smo krenuli svojim putevima? Dr [e{eq: Na`alost tu je sve te`a situacija. 24 septembar 2002. ja sam spreman sa svima da razgovaram. kod mene nema ni{ta prikreveno. Du{an Jawi}: Jedno pitawe za mene. mene ne mogu kompromitovati. Ja nisam ni~iji poslu{nik. Pitawe da li }e zaista do we do}i ali u drugom krugu to }e biti politi~ki obra~un izme|u mene i Ko{tunice. i da to bude kqu~no predizborno pitawe. to je mondijalisti~ka svesta je totalitarna. predsednika Srpske radikalne stranke.wa Kosova i Metohije od Srbije bilo kako nezavisne dr`ave. Milica Lu~i} ^avi}: Za kraj pitawe Srbija i Crna Gora. A pogledajte koje je to wegovo bira~ko telo. ako se gledaju va{i predsedni~ki rezultati prvih izbora 1. X NAS Razgovor sa kandidatom za predsednika Republike Srbije dr Vojislavom [e{eqom. Labus nema nikvih {ansi. Crne Gore ho}emo li imati zajedni~ku dr`avu. Da su oni hteli da se sa~uva zajedni~ka dr`ava onda je samo trebalo pritisak vr{iti na \ukanovi}a da po{tuje Savezni ustav. i onda bi ove institucije vlasti da vide {ta }e i kako }e. Ako Srbija na to ne pristane. ja znam sve individualisti~ke vrednosti savremene civilizacije. [e{eq sigurno da glasa~i Labusa koji trenutno vu~e 27%. zbog ~ega su ovi izbori zna~ajni. on je polagao zakletvu na postoje}i Ustav Savezne Republike Jugoslavije i morao je da po{tuje taj Ustav sve dok se on po ustavnoj proceduri ne promeni. ona uni{tava civilizaciju. upotrebi}u onaj izraz koji koriste dosmanlije on je najtransparentniji. Jer oni koji su dobili ve}inu u saveznom parlamentu dobili su ga zalagaju}i se za zajedni~ku dr`avu. Milica Lu~i} ^avi}: Da ipak zavr{imo jednim potpuno privatnim pitawem. iz ekonomije kuhiwe velikih majstora. ja uvek iskreno govorim ono {to mislim. Ko{tunica je tu napravio stravi~nu gre{ku. onda treba da iza|emo na izbore i u jednoj i drugoj federalnoj jedinici. bilo kao samostalne federalne jedinice {to je ozbiqniji plan o kome se razmi{qa na Zapadu. Pitawe da li Labus ima deset posto. [to se ti~e mog politi~kog rada. Program smi{qa Zapad da bi neprekidno imao razloga za me{awe u na{e unutra{we odnose da bi stalno dolazio u neki misar da vodi kona~nu re~ da presu|uje kqu~nim pitawima. i on je do{ao sad u jedan za~arani krug. ono ne postoji u Srbiji. Prema tome za Kosovo i Metohiju za konkretno re{ewe. u uslovima produbqene ekonomske krize. socijalne bede i politi~ke krize tolikog stepena kakav nikad rani163 . Du{an Jawi}: Kad smo Kosova s obzirom da su tamo najuticajniji zapravo Amerkanci ako i u ~itavom svetu i Evropska unija da li biste s obzirom na prethoni stav tu bili spremni da napravite tu neku vrstu kompromisa ili kontakta sa ameri~kom Evropskom unijom radi re{avawa problema Kosova? Dr [e{eq: Ja sam ~ovek kontakta. kad poraste bi}e radikal. To nije smeo da uradi. a s druge strane mikrofona bili su Du{an Jawi} analiti~ar i koordinator kvoruma za me|uetni~ke odnose i Milica Lu~i} ^avi}. Vi ste. nema pravnog osnova da to bilo ko drugi uradi umesto we. mo`e protivpravno. ali taj individalizam nije kompletan ako ne postoje oblici kolektivne svesti koje povezuju qude koji tu duhovnu energiju objediwavaju. za kraj. Ovo je predizborno predstavqawe kandidata za predsednika Republike Srbije prof. postoji jedna magija koja se zove [e{eq da su istra`iva~i proma{ivali najmawe za sedam posto. otvoreno. Ja imam pouzdane podatke da ve} stojim ubedqivo boqe od Ko{tunice. Ja iskreno verujem da je mogu}a moja pobeda u prvom krugu. Znate srpski narod je narod koji je prvi u Evropi izgradio sopstveni nacionalzime u moedernom smislu re}i to je svetosavqe. prvo ova ustavna poveqa ne li~i ni na {ta. ne mogu me potkupiti. godine Voditeq: Dobro ve~e po{tovani gledaoci. Biti nacionalista to je ne{to najpozitivnije. a ja dodajem do dvadeset dva. pa onda tek planiramo neku dr`avu. Takva dr`ava nigde na svetu nikad nije postojala niti mo`e da postoji. ali ho}u da razgovaramo. [to be`i od toga? On se zapleo kao pile u ku~ine. i poku{ava da iz wega pobegne kandiduju}i sa za predsednika Srbije. to je oblik kolektivne svesti. u drugom krugu. znate i okupacija je fakti~ko stawe ako ga ne prizna onaj ko je okupiran. ni~iji pla}enik. dr Vojislava [e{eqa. Posebno da idemo na savezne izbore. zna~i moje pitawe. jer onaj ko ne voli svoj narod i svoju otaybinu ne mo`e da ceni i da po{tuje druge narode. do 49% drugoga kruga sa Milutinovi}em sada. Pre neki dan ste dobili unuka. Gospodine [e{eq. Ali sva ta istra`ivawa su la`na. Koja je 162 to magija s kojom ra~unate da pridobijete dovoqan broj glasova za drugi krug? Dr [e{eq: Ja se ne slu`im s nikakvom magijom u politici. To je apsolutno protivustavno pona{awe. i rekli ste s dozom ponosa koliko sam ja shvatila.

U tom smislu se i vr{e konsultacije sa parlamentarnim politi~kim strankama. tri puta je mewan skup{tinski poslovnik i uvo|ene su sve restriktivnije odredbe koje se ti~u pre svega opozizicionih narodnih poslanika. {kolstvu. pobedu u borbi protiv mafije. predsednik nema velike ustavne nadle`nosti. Iz Narodne skup{tine je u celini izba~ena poslani~ka grupa Demokratske stranke Srbije iako je Ko{tunica bio nosilac liste na izborima. ali ja bih maksimalno iskoristio ona postoje}a u skladu sa Ustavom i zakonom. sve to govori da prilike u na{oj zemqi nisu redovne. kako se narod izjasni na slede}im izbori165 . mi smo odmah prihvatili da se ide i na vanredne republi~ke izbore jer je bilo o~igledno da se promenio odnos snaga u narodu. moj predsedni~ki program se zasniva na afirmaciji principa modernog pravnog poretka i vladavine prava. omogu}io vrlo brzo raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora. demokratskog parlamentarizma i vi{epartijskog sistema i striktne podele vlasti na zakondavnu. Ja. za dobrobit pravnog poretka ustavnosti i zakonitosti. najvi{i organ sudske vlasti. To je ono {to bi otvorilo novu perspektivu i {to bi omogu}ilo konsolidaciju ekonomskih i socijalnih prilika. raspu{ta Narodnu skup{tinu. Predsednik Republike poverava mandat za sastav Vlade. Narodna skup{tina je u vi{e navrata donosila protivustavne zakone. ali tu je vezan odnosom snaga u parlamentu. itd. zakon o penzijskom osigurawu i ~itav niz drugih i mi godinu i po dana uop{te nismo imali Ustavni sud Republike Srbije. Oteta je poslani~ka grupa Socijaldemokratiji Vuka Obradovi}a. nisu normalne i govori da mi zapravo nemamo Narodne skup{tine. Izvr{na vlast se oglu{ila o tu presudu. uvedeno je nov~ano ka`wavawe i izbacivawe sa sednica. on bi bio na dva na~ina negiran. oteto je nekoliko poslani~kih mandata socijalistima. krajwe nepristrasno jer za mene je voqa naroda iskazana na parlamentarnim izborima svetiwa. To je dakle pitawe legitimiteta koje zajedno sa pitawem legaliteta koje sam ve} potanko obrazlo`io ~ini nu`nim vanredne parlamentarne izbore. Me|utim. Nego samo onoj li~nosti za koju se mo`e sa prili~nom sigurno{}u proceniti da bi dobila podr{ku parlamentarne ve}ine. Voditeq: Koja su jo{ ustavna ovla{}ewa predsednika Republike i kako biste ih iskoristili? Dr [e{eq: Kako rekoh. itd. Me|utim. Tako da predsednik Republike mo`e pod odre|enim uslovima. predsednik Republike ima drugo ovla{}ewe u Ustavu. raspustiv{i prethodno sada{wi sastav. To je ono {to bi zna~ilo prekretnicu u odnosu na sada{we stawe koje imamo u Srbiji. iako je Vrhovni sud presudio u wegovu korist. u ovim uslovima ~ak je ukinut i kvorum za rad Skup{tine. Moj predsedni~ki program se zasniva striktno na ustavnim i zakonskim nadle`nostima predsednika Republike. Naravno. ustavnosti i zakonitosti. Voditeq: Konkretno. ako se predsednik Vlade i cela Vlada suprotstave tome. Ali ono {to je najva`nije. dru{tvenih funkcija. u novom skup{tinskom sazivu ja bih referisao o svemu onome {to sam uradio u me|uvremenu i tra`io da se parlament s tim saglasi kako je to i Ustavom propisano. i borba protiv mafije i re{avawe problema zdravstva. Dakle. delimi~no kontrolisao zakonodavnu vlast i u ne{to mawoj meri kontrolisao sudsku vlast koliko je to Ustav omogu}io predsedniku Republike. sre|ivawe prilika u zdravstvu. on mo`e da proglasi vanredno stawe ako Skup{tina ne mo`e da se sastane. la`na obe}awa. svih gra|ana. ovde se mo`e desiti da Vlada odbije da predlo`i raspu{tawe Narodne skup{tine i raspisivawe izbora. predsednik Republike nema neka velika ovla{}ewa. da se promenio odnos snaga i da je nu`no i}i na vanredne izbore na svim nivoima. Na funkciji predsednika Republike ja bih kontrolisao izvr{nu vlast. Moja pobeda na predsedni~kim izborima bila bi dovoqan dokaz da se ponovo promenilo raspolo`ewe naroda. pre svega. {to je apsolutno pravno nemogu}e i po Ustavu i po zakonu. Predsednik Republike po slovu Ustava izbore raspisuje na predlog. izbacivawe wegove stranke iz Skup{tine najboqi je dokaz da Skup{tina nije legitimna ni po odnosu snaga iz dvehiqadite. Ja bih prethodno uputio pismo Ustavnom sudu i tra`io da se Ustavni sud izjasni da li je na{a Narodna skup{tina legalna i legitimna i nabrojao bih sve ove argumente i izneo bi jo{ ~itav niz dodatnih. kako bi se suzbile sve pojave kr{ewa ustavnosti i zakonitosti i kako bi se na{a dr`ava vratila u neki normalni kolosek. glavnu svoju ulogu kao predsednika Republike u narednom periodu upravo vidim u tome. ~ak poreske zakone sa retroaktivnom sadr`inom. Ja bih. ako se se}ate dvehiqadite godine kad je bilo o~igledno da Ko{tunica pobe|uje na predsedni~kim izborima i da DOS ima najvi{e glasova na parlamentarnim. Naravno. a ti uslovi su sada ispuweni vi{e nego ikada da i bez saglasnosti Vlade raspusti Narodnu skup{tinu i zaka`e izbore. ali one nadle`nosti koje ima predsednik Republike ja bih znao do maksimuma da iskoristim za dobrobit Srbije. ne mo`e predsednik Republike bilo kome da poveri mandat. jer dok se ne vrati u normalni kolosek nemogu}a je i ekonomska reforma. Ako je Ko{tunica sa svojom strankom izneo te izbore u interesu celog DOS-a. me|usobne kontrole te tri grane vlasti.je nismo imali. izvr{nu i sudsku. kulturi. Prvi korak u pravcu politi~ke i pravne stabilizacije Srbije i ovi izbori trebali bi da sve politi~ke procese vrate u legalne tokove. i ja bih to radio krajwe korektno. Ve} je negiran 164 samim tim {to sada{wa struktura Narodne skup{tine ne odgovara odnosu snaga sa izbora dvehiqadite godine. ali bez direktnog nametawa jedne drugoj. [to se ti~e legitimiteta. donosila je protivustavne zakone o radu. i re{avawe socijalnih problema. u iznu|ivawu vanrednih parlamentarnih izbora kako bi se struktura Narodne skup{tine usaglasila sa odnosom politi~kih snaga u narodu. jedna bitna institucija vlasti nije funkcionisala. Predsedni~ka funkcija nije operativnog karaktera. stvorilo bi uslove za normalno odvijawe dru{tvenih aktivnosti. Ovi predsedni~ki izbori trebali bi da budu prvi korak u novoj smeni vlasti. {ta bi va{a pobeda donela gra|anima Srbije i {ta bi bilo druga~ije? Dr [e{eq: Ja ne dajem nikakva prazna. {kolstva. Ja bih pozvao predsednika Vlade saop{tio mu da Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna i izlo`io sve argumente. izbore raspisuje na predlog Vlade Srbije. Ustavni sud bi morao da presudi da Skup{tina nije ni legalna ni legitimna i to bi meni bila dodatna pravna podloga za progla{ewe vanrednog stawa koje mo`e da traje i svega pet minuta bez ikakvih komplikacija i u sklopu tog vanrednog stawa bih raspisao vanredne izbore za Narodnu skup{tinu.

lekova. tu se odmah postavqa pitawe u~e{}a na{e zemqe u partnerstvu za mir. koji krajwe profesionalno i savesno obavqaju svoj posao. Predsednik Republike po na{em Ustavu predla`e izbor sudija Ustavnog suda. i u takvim uslovima ja bih insistirao da se to do kraja normalizuje. to bi bio ispit od koga bi ~esto zavisila wihova politi~ka sudbina. najsposobniji. protiv organizovanog kriminala. Ja bih to veoma ~esto radio. srpski narod i sve gra|ane Srbije. [to se ti~e ostalih nadle`nosti. po sada{wem Ustavu tako se to planira i po svim ovim varijantama Ustav166 ne poveqe ako uop{te ikad bude done{ena ta Ustavna poveqa. Na{a vojska mora da brani granice na{e zemqe. to nije naro~ito bitno. razli~itih profesija. veoma va`na Ustavna nadle`nost predsednika Republike. svede na optimum i da se izbaci bilo kakvo me{etarewe raznih mafija{kih klanova i posredni~kih firmi koje je do sada bilo i te kako prisutno i danas. Na toj funkciji imao bih mogu}nosti da zna~ajno doprinesem kontroli finansijskog poslovawa vojske i vi znate mafija koja godinama deluje u na{oj zemqi uspela je na odre|en na~in da ovlada i tro{ewem vojnog buyeta kroz neke vojne liferacije. predsednik Republike po republi~kom zakonu ima zna~ajnu ulogu u kontroli rada policije i ja bih sa funkcije predsednika Republike mogao da dam najvi{i doprinos borbi protiv mafije. temeqito bih spremao. da obavqaju prqavu okupatorsku policijsku slu`bu itd. naravno iz domena wihove nadle`nosti. kad postigne saglasnost onda obezbe|uje i izbor sudija Ustavnog suda. To bi dakle. o o~uvawu na{ih oficira. koji nisu u sprezi sa mafijom. Pitawa koja su smisleno vezana za predmet wihovog rada i ja bih to radio pred javno{}u. Ja ne bih imao ni{ta protiv da na{a zemqa se ukqu~i u partnerstvo za mir sa NATO paktom u onoj meri u kojoj se to ukqu~ila Rusija ili Ukrajina ili neka druga zemqa. a ja bih to radio veoma ~esto i svaki put temeqito obrazlagao za{to smatram da neki zakon nije dobar i tra`io da skup{tina ponovo raspravqa na osnovu te moje argumentacije i da ponovo glasa. nu`no je usagla{avawe predsednika Republike i kao {efa dr`ave i glavnog ~elnika izvr{ne vlasti sa najvi{im organom zakonodavne vlasti. ali sama mogu}nost da se pojave u takvoj ulozi na wih bi izvanredno pozitivno i stimulativno delovala jer bi se svaki trudio da u okviru svog domena rada ne kr{i ni Ustav ni zakone i da ostavi {to mawe prostora za eventualne primedbe. najobjektivniji. Dakle. tehni~ke opreme. Na toj zna~ajnoj funkciji ja bih se brinuo o o~uvawu na{e vojske. A javnosti sam do sada i te kako pokazao da sam vrlo dobro upu}en i u rad policije i unutra{we stawe i u spregu pojednih policijskih funkcionera sa mafija{kim klanovima. najkorektniji. ja to apsolutno garantujem. Ja bih doveo sve ministre u situaciju da strepe od svakog su~eqavawa samnom. Ono {to je zna~ajna nadle`nost predsednika Republike i oblik kontrole zakonodavne vlasti to je ustavna mogu}nost da predsednik Republike mo`e vratiti Narodnoj skup{tini na ponovno glasawe svaki zakon za koji smatra da nije dobar. kritike za neko su~eqavawe sa predsednikom Republike kao {efom dr`ave. Koje su to nadle`nosti predsednika Republike? Po na{em zakonu predsednik Republike daje re{ewe o raspore|ivawu policijskih funkcionera na generalske polo`aje i dodequje generalske ~inove i predsednik Republike dodequje prvi oficirski ~in. Milutinovi} to nikad nije uradio. da se pribojavaju tog su~eqavawa. I to bi bila wena krajwa uloga. Vidite. pred televizijskim kamerama. bio najte`i ispit koji bi polagali ministri pred na{om javno{}u. na koje niko ne}e mo}i uticati u vr{ewu wihove sudijske funkcije. Naravno. pozivao bih i celu Vladu. U sferi kontrole izvr{ne vlasti najzna~ajnija nadle`nost predsednika Republike je {to on mo`e da zahteva od cele vlade ili pojedinih ministara da se izjasne o odre|enim pitawima iz domena svoje nadle`nosti.ma po tom odnosu snaga }e biti odre|en i mandatar i formirana nova Vlada. Ta predsedni~ka funkcija sa aspekta mogu}nosti kontrole izvr{ne vlasti zahteva ogroman rad i voqno uno{ewe u taj posao. Ja bih nastojao da sudije Ustavnog suda budu na{i vrhunski pravnici. Sa funkcije predsednika Republike bio bih u stawu dakle. na razne kritike. To je dakle. Ja uvek pripremam unapred i izlagawe i odgovore na razne primedbe. ako Skup{tina ponovo izglasa ja bih po Ustavu morao da proglasim taj zakon makar se s wim i ne slagao. Prema tome. Ima jo{ nekih tu nadle`nosti predsednika Republike ali tu predsednik Republike postupa po predlogu ministra unutra{wih poslova na primer u `albenom postupku kod ukidawa nekih kazni oficirima policije itd. nabavke ~esto nepotrebnih roba. Ako to ~ovek radi s voqom on zaista onda mo`e da u velikoj meri konotroli{e izvr{nu vlast. [to se ti~e borbe protiv mafije mo`ete odmah da me uporedite sa svim ostalim predsedni~kim kandidatima i svim ostalim javnim li~nostima u ovoj zemqi. Predsednik Republike je po funkciji ~lan Vrhovnog saveta odbrane. Dakle. Ciq je srpskih neprijateqa da iz na{e vojske odstrane sve sposobne kadrove da nam dovedu ~iste ~inovnike. i pojedine ministre veoma bih se mnogo za to spremao. pred novinarima. pa vi znate da ja nikada ne improvizujem i svoje parlamentarne nastupe da se uvek temeqito spremam za svaku skup{tinsku raspravu. U Milo{evi}evo vreme to se samo jednom desilo. konsultovao stru~wake. i to je tajna moje nepobedivosti u su~eqavawu sa politi~kim protivnicima. Bitna je nadle`nost predsednika Republike kod dodele ~ina policijskog generala i kod raspore|ivawa na generalska formacijska mesta u policiji. ja sam ube|en da nema ~oveka koji se mo`e samnom porediti u pogledu spo167 . I tu predsednik Republike mora da se konsultuje da postigne saglasnost. i sli~no. Ali ne bih nikad pristao da se pod nepovoqnim uslovima ukqu~imo pa da se otvori mogu}nost da se na{i vojnici koriste za prqave poslove {irom sveta na primer da se {aqu u Avganistan ili neku sli~nu zemqu da ~iste minska poqa. ja nikad ne improvizujem. moj glas nikad ne bi bio prisutan u slu~aju da se tra`i da se na{i vojnici {aqu bilo gde u beli svet {to nije direktno skop~ano sa srpskim nacionalnim interesima. da u potpunosti pro~istim na{u policiju. Kod izbora policijskih generala ja bih striktno vodio ra~una da bude tu re~i o qudima koji se nikad nisu ume{ali ni u jednu kriminalnu aferu. ^in potporu~nika posle zavr{ene policijske akademije. tu za diletante jednostavno nema mesta. najnepristrasniji. i tu nije potpuno samostalan jer on samo predla`e a odluku donosi Narodna skup{tina. podoficira i profesionalnih vojnika sa ratnim iskustvom. Da znaju da ih ~ekaju najneprijatnija pitawa. Dakle. ~itao bih literaturu iz te oblasti.

u raznim situacijama. ja bih se postarao da se predlog tog zakona {to pre uradi i podnese Narodnoj skup{tini na usvajawe i mislim da bi na{ zakon o odlikovawima trebao da sadr`i odlikovawa po uzoru na stara srpska odlikovawa i obrenovi}evske i kara|or|evi}evske Srbije i ja bih i{ao na to da se pravi idealna kombinacija da Zakon o odlikovawima na primer. Mi unapred znamo {ta to zna~i i kakvim bi oni `ivotnim rizicima bili izlagani. na koji ima pravo predsednik Republike. Predsednik Republike nema pravo da se me{a u na~in funkcionisawa sudske vlasti. odnosno u Velikoj Fo~i u Gora`devcu kod Pe}i. u krivi~nim slu~ajevima. [to se ti~e ustavne nadle`nosti i dodele pomilovawa ona je regulisana Zakonom o pomilovawu.sobnosti. predsednik Republike ne mo`e samoinicijativno da oslobodi u potpunosti od krivi~ne odgovornosti ali mo`e da pomiluje nakon izricawa pravosna`ne. da se sa~uvaju u tim tzv. Vlade. imaju}i u vidu i mogu}nost predsednika Republike da kontroli{e policiju i da postavqa kqu~ne policijske funkcionere unapre|uje u ~in generala itd. Mi jo{ nemamo Zakon o odlikovawima Republike Srbije. da na taj na~in poravnamo jednu te{ku fazu unutra{wih sukobqavawa me|u Srbima koja se povla~ila kroz celi devetnesti vek i po~etak dvadesetog. odnosno drugo-stepene presude. Kao predsednik Republike. niti dodira sa mafijom. ne bi dolazili u obzir qudi koji su ~inili najprqavija krivi~na dela poput silovawa. u Gra~anici i okolnim selima. {ta biste uradili po pitawu Kosova i Metohije. Ja mislim da bi mojim izborom za predsednika Republike mafiji u na{oj zemqi do{ao kraj.. otmice i sli~no. da se zadr`e. odvajawe Kosova i Metohije od Republike Srbije. ubistava na svirep na~in. da nalo`i sudovima kako }e postupati ili kako }e presu|ivati. Pred Usta169 . To je dakle jedan kolektivni faktor u odnosu na presude sudske vlasti tamo gde su te presude najosetqivije s aspekta ustavno zagarantovanih qudskih prava i sloboda i wihovog ograni~ewa. nikada nisam imao nikakve sklonosti ka mafija{kim poslovima. Dakle. to mo`e i po molbi osu|enika ili ~lanova wegove porodice. odnosno da oslobodi od krivi~nog gowewa i pre nego {to se okon~a sudski postupak. Ali zato ne smemo ni da `urimo sa forsirawem tog re{ewa dok se ne promeni odnos snaga me|u velikim silama i dok neke vode}e velike sile osetno ne promene svoju politiku prema Srbiji i srpskom narodu. [to se ti~e Vojvodine ona ima svoj ustavni polo`aj. oblast kao geografski pojam u na{oj svesti.Ali sve vi{e slu{amo o iseqavawu Srba iz tih oblasti. {to se ~esto naslu}uje u javnosti kao jedna od opcija koja se forsira sa Zapada. [ta to podrazumeva? To podrazumeva da bi Vlada Srbije i sve druge dr`avne institucije morale da u~ine sve {to je u wihovoj mo}i da se pomogne preostalim kosovskim Srbima. Mislim. argumentovano ukazivao na wihova krivi~na dela. u bilo kojoj formi. Dr [e{eq: E sad. Mo`da i pre nego {to se podigne optu`nica. Naravno okupacija Kosova i Metohije za mene bi bila nasle|eno stawe. ali dosad sam dokazao da se ne bojim glavnih mafija{kih bosova. osloboditi osu|enika od daqeg izdr`avawa kazne onda on to mo`e da uradi. u krivi~nim procesima. Kroz ovaj zakon o odlikovawima ja mislim da bi se pru`ila {ansa da se i na simboli~an na~in definitivno u~ini kraj tom politi~kom raspolu~ivawu Srbije. Mogu}nost davawa pomilovawa kao akt predsedni~ke milosti je oblik kontrole sudske vlasti. sadr`i kao visoko odlikovawa odreden Kara|or|eve zvezde ali i takovski krst. Orahovca. predsednika Republike. bilo da je re~ o progla{ewu nezavisnosti Kosova. pqa~ke. U selima u blizini Pri{tine i selima u Gwilanskom okrugu. odlu~nosti i hrabrosti da se zaista iza|e na kraj sa mafijom. Ja nikada nisam bio ume{an ni u kakvu kriminalnu aferu. javno sam ih prozivao na raznim mestima. za pomilovawe bi imali {ansu oni koji su osu|eni prvi put na bla`e zatvorske kazne za bla`a krivi~na dela i dela u~iwena pod nekim posebnim okolnostima. Bilo da je re~ o odvajawu kao posebne federalne jedince. Kao predsednik Republike bio bih u mogu}nosti da spre~im bilo kakvo prihvatawe od strane zvani~nih faktora Srbije. Dakle.. to nije nikakva autonomija. Ja bih tu bio veoma restriktivan. Dakle. stawe kome ni~im nisam doprineo i kome sam se svojevremeno protivio kad je do wega dolazilo.. nema nikakav poseban pravni status. Predsednik Republike po na{em Ustavu dodequje odlikovawa. Voditeq: . otmice dece. To bi bila du`nost dakle. I predsednik Republike ima pravo da izrekne aboliciju. Voditeq: Po Ustavu predsednik predstavqa dr`avno jedinstvo Srbije. oko Gwilana. polo`aj koji je striktno propisan Ustavom ja bih se starao da taj polo`aj uvek ostane u granicama Ustava. Dakle. Nijedan takav pravni akt ne mo`e biti validan bez prethodno date saglasnosti merodavnih zvani~nih fakora Srbije.. sukobi izme|u obrenovi}evaca i kara|ore|evi}evaca koji je kao neka 168 modernija refleksija provla~eni kroz celi dvadeseti vek pa je Srbija na neki na~in bivala politi~ki raspolu~ena. Vojvodine i Ra{ke oblasti? Dr [e{eq: Striktno po{tuju}i Ustav ja bih se starao o ustavnom jedinstvu Srbije. kao predsednik Republike. to su krivi oni oni politi~ki faktori koji tome doprinose svojim nepromi{qenim politi~kim potezima. re~ je o op{tinama gde izme{ano `ive Pravoslavni Srbi i Muslimani. da im se omogu}i pravqewe ku}a i stanova i dobije zaposlewa u onim srpskim enklavama jer bilo bi krajwe neozbiqno ~ak i veoma opasno insistirati da se Srbi vrate pod kontrolu albanskih separatista i terorista. trgovaca drogom itd. srpskim nacionalnim enklavama na severu Kosova. dakle. Narodne skup{tine ja bih imao mogu}nosti obavqaju}i funkciju predsednika Republike da spre~im da bilo ko iz Srbije potpi{e odvajawe Kosova i Metohije. da se u~ini sve {to je mogu}e da Srbi tamo opstanu i da se vrati {to ve}i broj izbeglih Srba. [to se ti~e Ra{ke oblasti to je neformalna oblast. da mi ne mo`emo u dogledno vreme o~ekivati re{ewe kosovsko-metohijskog problema u interesu srpskog naroda onako kako bi to Srbi `eleli. ovla{}enih lica. u slu~ajevima kr{ewa krivi~nog zakona. dakle. u predelu [trpca. Ja bih dakle tu selektivno postupao pre svega. Kosovske Vitine i Kosovske Kamenice. ali tu su predsedniku Republike prili~no vezane ruke zakonskom odredbom da to on mo`e da uradi samo na predlog ministra pravde koji se podnosi po slu`benoj du`nosti. ili kad smatra da treba ukinuti. Ali u nekim slu~ajevima kad smatra da treba ubla`iti izre~enu kaznu on to mo`e uraditi. ja bih se postavqao prema svim gra|anima Srbije na isti na~in. predsednik Republike mo`e da daje pomilovawe pravosna`ne sudske presude. ubistva. svih odgovornih faktora u Srbiji.

sve {to je na delu u sada{woj praksi u Srbiji. jer kakva je sad situacija droga se masovno pojavquje i u osnov171 . To bi bila Vlada nacionalnog jedinstva. ako budem izabran za predsednika Republike to }e uznemiriti i Amerikance i Evropqane. Ja ne bih nikad te`io za operativno{}u te funkcije. ali mo`e da ga kritikuje za sve ono {to je lo{e i da od wega zahteva da se javno izjasni po pitawu svih problema koje je prouzorkovao svojim delovawem u okviru ministarskih nadle`nosti kako je to zakon propisao. oni }e shvatiti da wihovi politi~ki puleni one prozapadne politi~ke partije koje su oni godinama podr`avali i finansirali uskoro gube definitivno i parlamentarne i lokalne i pokrajinske izbore itd. i kakva bi nam bila ekonomska perspektiva sa vama na vlasti. i ovladavawe raznim buyetskim stavkama kroz javne nabavke. dakle. s kafi}a i {kola iz raznih ustanova. ja sam u principu pristalica naj{ire koalicije. Voditeq: Najavqujete odlu~nu borbu protiv kriminala. najve}i deo profita. svi oni koji pro|u izborni cenzus i budu imali svoje poslanike u parlamentu da proporcioanalno uzmu u~e{}e i u Vladi u ovim kriznim vremenima. Roma. Ja se nikad ne mogu slo`iti za dve godine da struja poskupi za {esto precenata. Voditeq: Evo ja sam vas hipoteti~ki pitala u koliko biste imali parlamentarnu ve}inu. {ta biste ponudili gra|anima Srbije po pitawu pove}awa `ivotnog standarda. Al’ moja bi bila intencija da to zaista bude naj{ira koalicija koja }e obuhvatiti sve parlamentarne stranke. Verovatno se ne mo`e apsolutno droga ili narkomanija uni{titi ali bar da se svede u neke podno{qivije mere. Ne mogu se nikad slo`iti sa otpu{tawem sedamsto hiqada radnika. I prva saradwa nekih policijskih funkcionera sa mafijom po~ela je u trgovini droge jo{ osamdesetih godina. da danas bude {est puta skupqa nego {to je bila pre dve godine. niti onaj ko }e neposredno hapsiti glavne {vercere. ne bih poku{avao da preuzimam nadle`nosti pojednih ministara. Mo`e se desiti da Srpska radikalna stranka sama osvoji parlamentarnu ve}inu ili u koaliciji sa drugim patriotskim politi~kim partijama. o~igledno je sa Zapada da ne}e do}i neka velika pomo}. dok ne dobiju onakvu Vladu kakvu `ele i koja }e ispuwavati ono {to oni od we tra`e. prodaja fabrika u bescewe. pa ako su ikad mislili da u|u sa nekim opipqivim ozbiqnim investicijama oni }e odmah s tim u}i nakon mog preuzimawa predsedni~ke funkcije u tom intermecu do vanrednih parlamentarnih izbora kako bi se wihovi politi~ki puleni na odre|en na~in stabilizovali i mogli da ka`u. {verc oru`ja itd. Predsednik ne mo`e da naredi ministru. pogotovo ako vi budete izabrani za predsednika. to moram ponovo da naglasim zato {to se pokazalo da su obmanuli svi oni koji su obe}avli milijarde dolara pomo}i sa Zapada itd. tu nam preostaje jedino politika oslawawa na sopstvene snage. i da naravno omogu}im gra|anima Srbije {to ~e{}e da mewaju Vladu da mewaju vlast putem izbora. ne mogu prihvatiti dakle.vom i zakonom svi su apsolutno ravnopravni i ve}inski Srbi i nacionalne mawine poput Ma|ara. Bez obzira na ideolo{ke razlike. ako se promeni vlast u Srbiji od toga ni{ta nije bilo. koji je op{te poznat javnosti. Ja namerno izbegavam sad da vam govorim o konkretnim re{ewima. evo ipak su stigle investicije. ogroman profit iz na{e privrede svakodnevno isisava mafija. ne mogu prihvatiti ni da se najboqe fabrike prodaju u bescewe. onda bi taj program bio svojevrsni kompromis svih politi~kih faktora koji bi u{li u Vladu. Svi pripadnici nacionalnih mawina su apsolutno ravnopravni kao gra|ani i ja bih se zalagao da wihova ravnopravnost bude strikno provedena u praksi na svakom delu teritorije Republike Srbije. Ali ukoliko Vlada bude koaliciona. I posle narednih parlamentarnih izbora ja bih u tom smeru poku{ao da vodim konsultacije sa {efovima poslani~kih grupa. Rumuna. Slovaka. Dakle. a kakva nas o~ekuje u koliko DOS ostane na vlasti? Dr [e{eq: Vidite postoje razne varijante politi~kog re{ewa posle narednih parlamentarnih izbora. Muslimana kao verske mawine. Konzumirawe opojnih droga je jedna od najra{irenijih bolesti dana{we srpske omladine. ali mo`e da stvori tolerantnu politi~ku atmosferu u kojoj bi bila tra`ena ta konkretna re{ewa. Voditeq: Ka`ete da su vanredni parlamentarni izbori pred nama. ja bih tra`io smirivawe uzavrelih politi~kih duhova u Srbiji kako bi se re{avali ekonomski problemi. Goranaca i Albanaca itd. Moje je da kontroli{em da ta politika bude u skladu sa Ustavom i zakonom. ja nisam ~ovek koji bi pokazao osvetoqubivost prema politi~kim protivnicima. Sa funkcije predsednika Republike ja ne mogu da budem inspektor koji }e goniti uli~ne prodavce droge ili droga. Ono za {ta se ja zala`em to je politika oslawawa na sopstvene snage. {verc nafte. ~itav niz negativnih pojava koje optere}uju dana{wu ekonomsku scenu Srbije. [ta je naravno osnovni zadatak budu}e Vlade? Sre|ivawe ekonomskih prilika u zemqi. {to je izve170 snija mogu}nost posle slede}ih parlamentarnih izbora. {to zna~i uz stalnu socijalnu za{titu. bi mo`da predstavqao {ansu da do|e do tih investicija. jer predsednik Republike ne sme da propisuje konkretna re{ewa. ali ja }u probrati takve policijske generale za koje sam ube|en da }e efikasno i brzo izvr{iti obra~un sa {vercom droge i da }e proterati drogu sa na{ih ulica. Posle se to prebacilo na {verc duvana. Moj izbor. {ta je va{ ekonomski program? Dr [e{eq: Ukoliko imamo parlamentarnu ve}inu imali biste Tomislava Nikoli}a kao predsednika Vlade i program Srpske radikalne stranke. to je uloga predsednika Republike. koja }e wihove interese zadovoqiti. i koliko je wen profit ve}i utoliko je beda na{eg naroda izra`enija. Ja nisam ~ovek mr`we. da treba striktno da se ograni~imo na sopstvene snage i da re{avamo te probleme kroz na{e unutra{we mogu}nosti. zatim mora se suzbiti mafija. Da li imate neko re{ewe i za ovo? Dr [e{eq: Na trgovini drogama izrasta mafija u Srbiji. pogotovo ne ona obe}ana. Ako ni tada ne do|u investicije onda }e biti jasno da investicija krupnih sa Zapada nikad ne}e biti. a istovremeno distribucija i trgovina opojnim drogama je i najunosniji posao u Srbiji. ili zdravstvenu ili prosvetnu. nije moja uloga kao predsednika Republike da kreiram ekonomsku ili socijalnu politiku. mogu}e je da niko ne}e samostalno mo}i da formira Vladu da je nu`na neka koalicija. Bugara. Pa ukoliko biste imali parlamentarnu ve}inu. ne mo`e ni da smeni ministra. dakle suprotstavio bih se politici otpu{tawa radnika. Me|utim. ja nisam ~ovek ideolo{kih predrasuda. Socijalna politika mora da se vodi po nekim standardima civilizovanog sveta. formirawa novih centara finansijske mo}i iz mafija{kih krugova itd. Rusina.

mo`emo elementarne sirovine na primer ~ist bakar ili ~ist cink to oni ho}e da kupe. kupine i jo{ pone{to malo. [to se ti~e saradwe ja sam za saradwu sa svim zemqama na svetu na principu ravnopravnosti. na lokalnom nivou wihovi qudi. 172 Sirija. sada imamo prozapadnu vlast i u Srbiji i na saveznom nivou. ali bez Srbije. Taj plan u Srbiji je razra|ivan pre nekih sto i dvadest. {to sam nepotkupqiv. i mada to neki na druga~iji na~in predstavqaju u svetu. tamo gde su tradicionalno dobijala. Belorusija. i vazdu{ne i vodene. Ukrajina. Naravno da oni mnogo vi{e vole sluge. ali ih ne cene. za{to bi zavodili sankcije povodom mog izbora? Ja }u vam re~ jednu stvar.nim {kolama. tako sad otpisuju \ukanovi}a. naravno ja se pre svega zala`em za saradwu tamo gde su na{i tradicionalni prijateqi na Istoku Evorpe: Rusija. U tom slu~aju. po{tovawe demokratskih principa. {to ne mewam ideologiju od danas do sutra. ne po{tuju. za pregovore. [ta zna~i vladavina prava. Nema~ka nikad ne}e odustati od plana da pove`e svoj sistem kanala sa Solunom. Drugo. jer imaju}i za sobom tradicionalno glasa~ko telo Srpske radikalne stranke koje je veliko i ja o~ekujem da }e se tu povratiti svi oni koji su ikada za nas glasali. i onaj ko vas voli i onaj ko vas ne voli i onaj ko vam je ideolo{ki istomi{qenik i onaj ko vam je ideolo{ki protivnik. Libija. zakone i ja }u na predsedni~koj funkciji dati primer i svim naslednicima na toj funkciji i svim ostalim nosiocima javnih funkcija kako se striktno po{tuje Ustav i zakon. cela Srbija navija za Milo{evi}a. Ustavne poveqe. {to me niko ne mo`e upla{iti. Predsednik Republike Srbije ima nadle`nosti u komandovawu vojskom ali nema nikakvih nadle`nosti u diplomatiji i to je besmisleno. za trajna re{ewa. prvo. Setite se generala Norijege. kad je vaqao bio je dobar. To su dakle. i kopnene. Irak. Francuskoj u Italiji ne traba se s tim zavaravati. Voditeq: Optu`uju vas i da vi ni sa kim ne biste sara|ivali i da sa vama nema ulaska u Evropu? Dr [e{eq: Pa prvo mi smo ve} u Evropi. ovde je re~ o borbi da se osvoji jedna institucija. Gde na{a preduze}a mogu da dobiju poslove? U Rusiji u arapskom svetu. afri~ke zemqe. A to mora svako da po{tuje. od svih srpskih politi~ara i Amerikanci i zapadni Evropqani najvi{e cene mene i najvi{e po{tuju mene. okivali u zvezde kao demokratu. Vi znate Jelena Doki} je bila izbeglica iz Srpske Krajine u Srbiji iz Sr173 . Spoqna politika po Saveznom ustavu je iskqu~ivo u nadle`nosti Savezne Vlade i izvesne ingerencije ima savezni predsednik jer mo`e da potpisuje me|unarodne ugovore uz saglasnost Vlade i postavqa ambasadore.. bombardovawa. Ja mogu biti partner svima za razgovore. Indija. koje su stale iza moje kandidature. niko ne ceni ulizicu. I tu se ne treba zanositi iluzijama. ni protiv politi~ke partije kojoj pripadam. on je dokazao da se tamo ne sudi wemu. Voditeq: Dobili ste i podr{ku najboqe srpske teniserke Jelene Doki}. itd? Dr [e{eq: To izjavquju moji politi~ki protivnici koji apsolutno nemaju nijedan validan arugment. nepodmitqiv. mo`da i vi{e godina. Kina. Koriste ih ovako za jednokratnu upotrebu. Iako mu nekad poltron i ulizica mogu biti korisni. Drugo. Na{u industrijsku robu kome da prodamo? Na Istok samo mo`emo. Otvoren sam dakle i za dijalog i za saradwu. ogromnim trudom i marqivo{}u u najte`im mogu}im uslovima posti}i vrhunski svetski rezultat. Voditeq: Va{i protivnici vole da isti~u da bi pobeda [e{eqa i srpskih radikala na eventualnim parlamentarnim izborima zna~ila ponovo vra}awe sankcija. Ho}e li vam to. Za{to? Zato {to uvek imam svoj dosledan politi~ki stav. Preko na{e teritorije idu glavne komunikacije. Udru`ewe bosanskih Srba itd. tako je formulisano i po svi varijantama tzv. Rumunija. kao uzdanicu Zapada dok je izdavala Radovana Karayi}a itd. To je wihova muka i oni onda pred narodom nastupaju sa praznim pretwama. Tih ingerencija republi~ki predsednik nema. ne mislite vaqda da neko na{e preduze}e mo`e dobiti posao u Nema~koj. {to me niko ne mo`e uceniti. ali ne i Socijalisti~ke partije Srbije. [to se ti~e Evropske Unije nama tu sudbinu nisu odredili kao ni Rumuniji. Moldavija. Al`ir. Pre svega Srpske radikalne stranke koja nikad nije bila poslu{nik Zapada i drugih patriotskih partija koje podr`avaju moju kandidaturu. Ja nikada nisam kr{io Ustav. ve} se veliki broj mawih politi~kih partija izjasnio da }e me podr`ati na predsedni~kim izborima. ni protiv mene. pu`eve. {to znam {ta ho}u.. Veli~ali su je. U zapadnoj Evorpi malo toga mo`emo prodati. Ne}e vaqda protiv svojih da zavode sankcije. mi }emo sva ta wihova saop{tewa objaviti u jednom od slede}ih brojeva “Velike Srbije” ja sam posebno fasciniran podr{kom na{e mlade uspe{ne teniserke Jelene Doki} koja je svojim primerom pokazala na{oj celokupnoj mladoj generaciji kako se mo`e snagom voqe. posle okon~ala u Ha{kom tribunalu i evo poslali su je u Beograd da umre. jedna va`na institucija unutar politi~kog sistema od strane opozicionih partija. Voditeq: Dobili ste podr{ku Milo{evi}a. Mo`emo maline. u svetu najvi{e zna~i efikasnost i naravno. kad vi{e nije trebao otpisali su ga. danas je jedan od najpopularnijih Srba ponovo. Bugarska. ponovo u~estvovawe u ratovima. dakle spoqa. ja sam ube|en da }e svi wegovi simpatizeri i ~lanstvo Socijalisti~ke partije glasati za mene. Ne ceni niko poltrona. One su objektivne prirode. nego Srbiji i celom srpskom narodu i cela Srbija s velikom pa`wom prati wegovo su|ewe. razvojne {anse. ideolo{ke predrasude ne zna~e mnogo. na pokrajinskom nivou wihovi qudi. kako da zavedu sankcije u saveznoj Vladi wihovi qudi u republi~koj Vladi wihovi qudi. poltrone. najupe~atqiviji je primer Biqane Plav{i}. Dr [e{eq: Da. arapski svet. da smo stekli i mnogo novih glasa~a. Da }e Savezna Vlada imati dve osnove nadle`nosti: diplomatija i vojska. Prvo funkcija predsednika Republike Srbije nije vezana na bilo koji na~in sa vo|ewem spoqne politike. o~ekujete li podr{ku wihovih bira~a? Dr [e{eq: Pa meni je u ovom slu~aju najva`nija podr{ka Slobodana Milo{evi}a. Za{to? Bukvalno sve na{e robe mo`emo prodati na wihovom tr`i{tu. da }e mnogi drugi srpski patrioti glasati i o~ekujem da }e i svi Milo{evi}evi sledbenici da glasaju za mene na presedni~kim izborima s obzirom da je Slobodan Milo{evi} ponovo na vrhuncu popularnosti svojom uspe{nom odboranom pred Ha{kim tribunalom raskrinkavawam raznih la`i i kleveta on je povratio autritet u srpskom narodu. ni Bugarskoj ni Ukrajni ni drugim nekim zemqama. bez na{e zemqe zapadna Evropa ne mo`e. zatim Ujediwene penizionerske stranke Srbije.

stvarala~ki-intelektualnim anga`manom. On se protivustavno odrekao me|unarodno-pravnog kontinuiteta Savezne Republike Jugoslavije. da }e to biti trijumf svih srpskih patriota i svih gra|ana Srbije koji `ele pravnu dr`avu. da ona potvr|uje jedan princip koga sam se dr`ao celog `ivota. studirao je politi~ke nauke do{ao do druge godine imao veoma slabe ocene. {to je on jedan od simbola mafija{kog preure|ewa Srbije. Francuskoj. ali mogu}e je da }e se desiti i drugi krug {to }e samo za neke dve nedeqe da mi prolongira tu definitivnu pobedu. Vojslav Ko{tunica je glavni krivac {to su na vlast do{li i Zoran \in|i} i Miroqub Labus i Goran Svilanovi} i Ga{o Kne`evi} i Du{an Mihajlovi} i Vladan Bati} i @arko Kora} i svi ostali da ih ne nabrajam vi{e. malverzacija. nikad nije zavr{io ni fakultet. kad se trudi. kad poku{ava. uspostavqa se jedna improvizovana kvazi dr`avna tvorevina u kojoj nijedna institucija ne}e mo}i normalno da funkcioni{e i nepohodno }e biti me{awe izaslanika Evropske unije svojevrsnih komesara koji }e voditi glavnu re~ i donositi kona~ne odluke po pitawu na{e diplomatije i na{e vojske. septembra u sedamnaest ~asova pred Saveznom skup{tinom u Beogradu. Ne boriti se zna~i unapred propasti. i li~ne kontakte poput Vuka Dra{kovi}a. glasali su za sve \in|i}eve protivustavne zakone i sve ostalo. uno{ewa restriktivnih odredbi. falsifikovawa rezultata i sli~no. uni{tavawa fabrika. Bo`idarom \eli}em ~ini finansijsku mafiju Srbije. nema {ta nije u~ino za masnu proviziju da na{kodi na{im nacionalnim interesima. {estostrukog poskupqewa struje. nama se iz dr`avnih nadle`nosti jednostavno na taj na~in otima i vojska i diplomatija. ~ovek podzemqa.bije izbegla u Australiju. Mla|enom Dinki}em. komunalija. kao {to je Miroqub Laubs. Voditeq: Negde pred kraj predizborne kampawe u planu je i centralni miting u Beogradu. nebuloznim i kamatama na te stare kredite koji upo{te nismo morali da vra}amo ili pla}amo. U najmawu ruku mogli smo da ih prelomimo sa pitawem ratne od{tete. I tom Ustavnom poveqom kako god ona bude izgledala u definitivnoj varijanti uni{tava se savezna dr`ava. Pa jeste wegova orjentacija proevropska. pristao ~ak 174 da sa Hrvatima. me|utim sve te `ivotne neda}e koje su je pratile o~vrsnule su je ona je devojka od devetnaest godina koja ve} ima vrhunske svetske rezultate. Borislav Pelevi} je Arkanov general. po~ev{i od ubistva Isa Lere koje sam ja raskrinkao jo{ devedest tre}e godine. rasprodaja u bescewe. Ja sam potpuno ube|en da }u zaista trimfovati na ovim predsedni~kim izborima. poskupqewa svih `ivotnih namirnica. koji ka`e da je wegova orjentacija izrazito proevropska. Ko{tunicina stranka je izvr{avala sve \in|i}eve prqave naloge u Republi~koj skup{tini. i biti dostojna svojih starih ustavno-pravnih tradicija. me|utim. ustavnost i zakonitost. Da on nije i{ao na ~elo liste nikad ovi na vlast ne bi do{li. Kakav je Bogoqu Kari} akademik. zatim po pitawu sukcesije on je `rtvovao na{e nacionalne interese. Ustavne povqe koja je najflargantniji oblik kr{ewa Saveznog ustava. poslao je Gorana Svilanovi}a pre konstituisawa Savezne vlade da u Wujorku zatra`i prijem u Ujediwene nacije kao novoformirane dr`ave i upustio se u izradu tzv. Velimir Bata @ivojinovi} itd. Voditeq: Da li }e biti drugog kruga. On je na{oj zemqi ponovo obnovio du`ni~ko ropstvo. la`ni profesor. prema va{oj proceni? Dr [e{eq: Pa ja mislim da postoje veoma ozbiqne {anse da pobedim ve} u prvom izbornom krugu. pqa~kali banke u [vedskoj. bosanskim Muslimanima i Makedoncima delimo i zlato koje Kraqevina Srbija svojevremeno unela u zajedni~ku dr`avu. dok i wih nije do~ekala ista ~ak i gora sudbina. borac koji poku{ava pobedu da ostvari intelektualnim putem. oni su ubili ubicu. ponovo uveo du`ni~ko ropstvo. otpu{tawa sedamsto hiqada radnika. demokratski paralamentarizam. mo`da ni ro|ena majka za wih ne bi glasala. eventualno Vuk Obradovi}. oni su bili inicijatori promena poslovnika. Italiji. zato {to je Miroqub Labus li~ni kandidat Zorana \in|i}a. ~ovek uvek ima {ansu kad se bori. Voditeq: Gospodine [e{eq ko su vam kqu~ni protivkandidati i {ta mislite o wihovoj politici? Dr [e{eq: Pa prvo. pa ubistvo novinara Rista \oge u motelu “Vidikovac” kod Zvornika zato {to je u pijanom stawu nekoliko polupogrdnih re~i uputio prisutnim arkanovcima bacili su ga sa stene u jezero i udavio se. izbacivawa. to je izrazito proevropska orjentacija. Vojislav Ko{tunica se zakleo na Savezni ustav i odmah po~eo da ga gazi. Za kad je planirano ta~no? Dr [e{eq: Na{ glavni zavr{ni centralni predizborni miting }e se odr`ati 25. Razdelio je zagrade na{ih ambasada po svetu. svi arkanovci su operisali po celoj Evorpi. ali nismo mi vaqda dr`ava u kojoj mo`e svako da pravdu uzima u svoje ruke posle nekih stravi~nih mu~ewa kad je on priznao neka ranija ubistva. Za Vojislava Ko{tunicu ne mogu da ka`em da je kriminalac ili mafija{. neprekidno da se bori. on i wegovi pajta{i. Ja mislim. Ta na{a saradwa treba da bude dovoqna brana od eventualnih izbornih mahinacija. Slovencima. Velimira Ili}a i vide}emo ko }e jo{ biti kandidati. Postoji tu jo{ jedan protivkandidat koga je gangstersko podzemqe kandidovalo to je Borislav Pelevi}. nikad nije postao nikakav profesor. ja moram da istaknem da postoje predsedni~ki protivkandidati na ovim izborima s kojima imam vrlo korektne politi~ke odnose. Nedavno mu izgleda akademik Bogoqub Kari} i dodelio magistarsko zvawe. sklapao je ugovore o uzimawu novih kredita da bi ispla}ivao dospele obaveze po starim dubioznim. koji `ele striktno razdvajawe tri grane vlasti kao osnovni demokratski princip koji `ele jednom da `ive u dr`avi koja }e ozbiqno funkcionisati. a vrhunska politika upravo mora da po~iva na tom intelektualnom stvarala~kom anga`manu. ^ovek mora da se bori. Miroqub Labus zajedno sa Zoranom \in|i}em. 175 . nov~anog ka`wavawa poslanika. Ja sam po prirodi borac. decenijama se dru`e sa Interpolom. kad je marqiv. S wima ni u kakve politi~ke sukobe ne}u ulaziti i mislim da }e se na{e partije me|usobno dogovoriti o zajedni~koj kontroli izbora na bira~kim mestima. mafija{ke kontrole nad svim `ivotnim procesima. naravno. vladavinu prava. takav je i Borislav Pelevi} magistar. itd. Holandiji. Dakle. Zatim su ovde ubili Voju Raji~evi}a zvanog Amerikanac. ubica i to masovni ubica. Moji glavni protivnici na ovim izborima su Miroqub Laubs i Vojislav Ko{tunica. Borislav Pelevi} je ume{an u skoro sva Arkanova ubistva. vi{e puta padao na ispitu i postao profesor za udarac nogom u glavu. koji je tako|e ubica. u Nema~koj.

na ~emu radite? Dr [e{eq: Pa ja ve} pet godina pi{em kwigu “Ideologija srpskog nacionalizma” ona ima vi{e od hiqadu gusto slo`enih strana B5 formata. ^itav niz afera je vezan za wegovo ime. jer ja mislim. Ja zaista ne mogu da imam predrasuda prema tom narodu. Da gra|ani odlu~e ko }e obavqati vlast. I on ka`e – va`an je ekonomista na toj funkciji. polu Jevrej itd. Labus ka`e da je Srbiji potreban ekonomista a ne politi~ar i pravnik. vidite Srpska radikalna stranka je apsolutno blokirana na svim beogradskim centralnim medijima u dosmanlijskim rukama. Najva`nije je da sudbina Srbije bude u rukama svih wenih gra|ana. 25. Kako vi mo`ete da se isto predstavite u ekonomskoj sferi? Dr [e{eq: Pa iz toga se isto vidi da je Labus jedan najobi~niji hoh{tapler. septembar 2002.tri puta sam bio u humoristi~kim zabavnim emisijama. i ta istina je veoma porazna pod dosmanlijski re`im. neko stru~no usavr{avawe. prevarant. iskreno. on iz nekog braka polu Srbin. prema svojoj savesti. I Pelevi} kao malo napade Mihajlovi}a i umiri se i ponovo sad igra u \in|i}evom timu. jedna je sad do{la neko izvesno vreme ovde izgleda. nikad nije bila gora u proteklih dvanaest godina. Ja paralelno sa bavqewem aktvnom politikom ne zapostavqam nau~ni rad. Vidite. organizujem svoj radni dan na taj na~in da jednostavno sve postignem. iako nikad nije kr{ten on sad kao ~ita neke molitve i ne{to tako. On misli da mu to sad mo`e smetati predizbornoj kampawi pa sad tr~i po crkvama. jednom je bila Nata{a Jovanovi} i to je sve. u vo|ewu zdravstva. godine Voditeq: Gost BK Televizije ve~eras je gost emisije Pikado koja je posve}ena predstoje}im predsedni~kim izborima u Srbiji je lider Srpske radikalne stranke i predsedni~ki kandidat ove stranke gospodin Vojislav [e{eq. vidite sad {ta radi. i kad je god trebao \in|i}u kvorum u Narodnoj skup{tini Pelevi} mu je taj kvorum obezbe|ivao. [ta tu mo`e da radi ekonomista? Na predsedni~koj funkciji treba da bude neko ko zna su{tinu. ~itam neprekidno. XI NAS VK Televizija. Oni misle da }e nas narod zaboraviti. Pa ja sam vam rekao kad ste insistirali nisam hteo da ulazim u pitawe koja nisu u nadle`nosti predsednika Republike. Koliko bi srpska kultura bila siroma{nija da nismo imali te velike znamenite Jevreje.On je prijateq sa @eqkom Maksimovi}em Makom koji je ubio generala Bo{ka Buhu itd. Ja ga nikad ne bih napadao kako je to radio Pelevi} zato {to je Jevrejin. Dvadeset godina sam prikupqao gra|u za pisawe te kwige. Postoje alternativni sistemi informisawa. on je prikrivao svoju nacionalnost. On je ogrezao u nepotizam. Ali ovaj je hoh{tapler. prema svojim interesima. nikome se u politici ne mo`e isplatiti na dugu stazu. setite se kwi`ara Gece Kona. Apsolutno smo medijski blokirani. meni to ne smeta. Voditeq: Saznali smo i da intezivno pi{ete. Na dr`avnoj televiziji Srbije na sva tri wena kanala nikada nijedan srpski radikal za ove dve godine nije gostovao. pa kad bih ne{to politi~ki izrekao emisije su ranije snimane pa je to isecano. “Pikado”. Na televiziji Politika. mo`da niste mnogo pogre{ili veliki koncert 177 . U jednom trenutku je izgledalo da }e se izma}i kontroli Zorana \in|i}a i na dr`avnoj televiziji je nastupio Du{an Mihajlovi} ministar unutra{wih poslova i otvoreno rekao da je Borislav Pelevi} ume{an u mnoga ubistva da su mu ruke umazane krvqu. Na{ narod je politi~ki veoma pismen. i ko zna {ta je kontrola svih sfera vlasti. u vo|ewu socijalne politike. Wegove su k}erke u Americi. svaki dan }e se pojaviti. I nemam nikakvih predrasuda prema Jevrejima mnogi su Jevreji zadu`ili za sva vrmena kulturu srpskog naroda. Malo je to sramotno za Srbiju da se takav ~ovek umesto da se nalazi u zatovoru kandiduje za predsednika Republike. ko zna {ta je princip podele vlasti. Napadno je to previ{e. Zatim na B 92. Dr [e{eq: Hvala. u vo|ewu finansija. pratim literaturu. setite se pisca Isaka Samokolije. ali on ne predstavqa nikakvu politi~ku snagu niti ima neku politi~ku perspektivu tako da je potpuno zanemarqiv. da svaki gra|anin mo`e da se kanididuje za predsednika Republike bez obzira koje je nacionalnosti. svako ima podjednaka prava. septembra iza|u na izbore i da glasaju prema svojim opredelewima. Od decembarskih izbora dvehiqadite. na Studiu B. i blokada medija. kako je protekao miting Dr [e{eq: Pa bilo je tu.dobro ve~e i dobro do{li u BK Televiziju Dr [e{eq: Dobro ve~e i boqe vas na{ao Voditeq: ^ini mi se da dolazite upravo sa koncerta koji je odr`an pardon sa mitinga koji je odr`an u centru beograda. Voditeq: Vi i kritikujete Labusov ekonomski program. Voditeq: Kako ocewujete medijsku situaciju i za{to vas nema na na{im centralnim televizijama? 176 Dr [e{eq: Pa medijska situacija je veoma lo{a. me|utim. setite se kompozitora Oskara Danona itd. u vo|ewu prosvetnih institucija. oko dve hiqade {lajfni na kalbi kako se to novinari izra`avaju. Od usta do usta kre}e istina kroz Srbiju. ko zna {ta je podela ustavnih nadle`nosti itd. demokratskog pravnog poretka. grdno su se prevarili. ko zna {ta je vladavina prava. nikad od Borislava Pelevi}a niste ~uli nijedne lo{e re~i da ka`e o Zoranu \in|i}u. Predsednik Republike nema nikakve nadle`nosti u vo|ewu ekonomije. nikad nijedan. Ja mislim da je o~igledno da je Borislav Pelevi} instrumentalisan od strane Zorana \in|i}a. On ima ku}u na Floridi vrednu dva-tri miliona dolara. ako se se}ate glasao je za izbor \in|i}eve Vlade glasao je za sve protivustavne \in|i}eve zakone. A ukoliko gra|ani Srbije meni povere funkciju predsednika Republike za slede}ih pet godina ja im garanatujem da ih ne}u razo~arati. Svaki dan bi se mogla pojaviti i podloga za tu kwigu bila je moja prethodna monografija o nau~nopublicisti~kom delu profesora dr Laze Kosti}a. meni to apsolutno ne smeta. Voditeq: Hvala vam na gostovawu. jo{ pre godinu i po dana. wega interesuje novac. na BK. svog zeta zaposlio u Narodnu banku Jugoslavije itd. na Pink televiziji dva. kwiga samo {to nije iza{la iz {tampe. Voditeq: Va{a poruka bira~ima gospodine [e{eq? Dr [e{eq: Ja pozivam sve gra|ane Srbije da 29. koristi svaku priliku da se predstavi u onom svetlu u kome zapravo ne mo`e da se predstavi. A {ta wega interesuje.

Takve medijske blokade skoro da nikad nije bilo u proteklih 12 godina. njoj su montirali aferu tvrde}i da su joj pa{tete zatrovane. dakle nismo pristalice vo|enja politi~kih procesa na ulici. Zbog toga smo bili prisiqeni da idemo na ulice. kako bi osujetili taj na{ miting ili mo`da nas upla{ili ili mo`da nas demotivisali da odemo itd. {ef sur~inske mafije za bagatelu. susreti sa qudima. svuda se okupqala masa sveta s kojima smo tako razmenili nekoliko re~i moji najbli`i saradnici i ja. i onda smo nastavili opet do Savezne skup{tine. Vr{ac i Novi Pazar.mi nismo pristalice masovnih mitinga. Hotel je prodat nekim mafija{ima iz Kru{evca koji su bliski \in|i}evim sur~incima. novina. Miting se dr`i sutra u 12 ~asova u Kosovskoj Mitrovici. mog predizbornog programa. ministar Vlahovi} neko ve~e najavquje novih 400. Jer mafija ojadi.000 otpu{teno. I on }e sve ono {to je ulo`io u firmu on }e za godinu dve da nadoknadi. Na RTS-u od decembarskih izbora nijedan radikal nije bio ni na prvom ni na drugom i na tre}em programu. apotekarskom vagom se meri prisustvo svakog kandidata u programu i dr`avnih i privatnih teklevizija. to su najboqe pa{tete 179 .000 otkaza. I to su sve bili veoma uspe{ni mitinzi. na televizijama. Jer da je zabranjen oni bi pismeno obavestili stranku. mnoge fabrike i to one najboqe prodaju se u bescenje. pa nemanjinom do vlade srbije. rekoh osim u tom periodu ministrivanja Aleksandra Tijani}a. godine. I da uspostavimo novu vladu izaberemo nove ministre i da uni{timo mafiju u Srbiji. Evo vam slu~aj hotela u Blacu koji vredi najmanje tri miliona maraka. firmu koja vredi 20 miliona maraka on je platio 800. Za mnoge stvari nismo znali kakva je situacija Voditeq: [ta su vas qudi naj~e{}e pitali u tim razgovorima Dr [e{eq: Kada }emo da oborimo ovaj dosmanlijski re`im to je kqu~no pitanje. i unapred snimane pa su izbacivali sve ono {to bi moglo politi~ki smetati re`imu.i dve kqu~ne stvari iz moga programa svi su podr`avali to je da {to pre oborimo vladu Zorana \in|i}a. Razgovarali sa qudima. odli~no radi jer u Blacu je sada sedi{te nekoliko fakulteta koji su preseqeni sa Kosova i Metohije i hotel je uvek pun studenata. taj }e miting prote}i u najboqem redu kao i u svim drugim gradovima Srbije gde smo imali mitinge. Vidite {ta se de{ava sa ovom fabrikom Karneks iz Vrbasa. da idemo na vanredne parlamentarne izbore. Takva je situacija i na mnogim medijima u unutra{njosti Srbije. Me|utim mi smo ve} pune dve godine pod apsolutnom medijskom bloakdom.000 mese~no. To je dakle bila kampanja malte ne od mesta do mesta kroz celu Srbiju. Na Pink televiziju su me zvali nekoliko puta u neke polu{aqive emisije zabavnog karaktera. ona traje nekoliko nedeqa i obil{i ste Dr [e{eq: Ona se odvijala u neprirodnim uslovima. Mi smo uredno prijavili Unmiku imam potvrdu da je primqena na{a prijava. U Kosovskoj Mitrovici dr`im poslednji miting u ovoj predizbornoj kampanji. pa smo iza{li kneza milo{a u ulicu srpskih vladara do trga Republike.zvi`duka dosmanlijskom re`imu. i sada je odmah smanjio plate na 9. pro{etali se.miting je pro{ao u najboqem redu. sutra zavr{avam kampanju u Kosovskoj Mitrovici u 12 ~asova na trgu [umadija.imali smo problema sa ki{om. Vojvodina produkt na primer jedna od najmo}nijih firmi gde su plate radni~ke bile 50. nismo mogli u svim mestima u Srbiji u svim op{tinama Voditeq: U koliko gradova ste vili Dr [e{eq: Imali smo u toku 25 dana kamanje dr`ali smo mitinge u 28 gradova. Na televiziji Politika ni jedan radikal. Ovde izgleda ova agencija Beta lansira zlonamerno po nalogu \in|i}evog re`ima ili Ko{tunicinog izbornog {taba ne bih vam se mogao zakleti ko stoji iza toga. masovno se otpu{taju radnici. ostade mu firma besplatno. jakom ki{om neposredno pred miting i ki{a je padala u toku mitinga.000 u proseku dinara mese~no otkupio je vlasnik Krmivoprodukta Dragoqub Markovi}. Ja ~esto jedem te pa{tete i moja deca. ali na mitingu je bila masa naroda. kroz {tampu. za 120. Vi znate po va{oj televiziji ve} skoro pune dve godine nijedan srpski radikal nije gostovao ni u jednom va{em programu. dakle u ovom trenutku je mo`da na izvestan na~in prekinuta blokada na va{oj televiziji. ne bi vaqda pravili incident bez potzrebe da se pojave na samom mitingu da rasteruju narod da ka`u zabranjeno je. 178 Voditeq: Je li taj miting zakazan je li to sve dogovoreno.000.u dana{njem svetu savremene predizborne kampanje vode se u medijima. Te pojave su o~igledne svuda u Srbiji. Ili nam negde odrede ogromnu cenu za pojavqivanje u programu koju ne mo`emo da platimo ili jednostavno ka`u ne mo`e. su~eqavaju se predsednik~i kandidati. Ukinuli joj program.a posle mitinga smo imali jedan veliki pobedni~ki mar{ kroz Beograd. Prvo bilo je predsedni~kih kandidata mislim Bata @ivojinovi} koji je izjavio da je njemu zabranjen miting {to nije istina. razgovori. radio stanica.000 maraka. obja{njavanje dana{nje situacije. Radili su oni i druge stvari u tom smislu. beogradskom ulicom na slaviju. Voditeq: Ali evo vas ve~eras ovde Dr [e{eq: A ve~eras. mo`da u vreme kada je Aleksandar Tijani} bio ministar informisanja ali to je neki kra}i vremenski period sada medijska blokada traje od desembarskih izbora 2000. kao {to smo imali mnogo naroda na svim drugim mintzima po celoj Srbiji. 20 dana je prol{o apsolutno niko `iv to nije zabranjivao. On ne sme da ode verovatno tamo pa onda da bi opravdao svoj nedolazak ka`e zabranjen. opqa~ka Srbiju. tek posle mesec dana ponovo je po~ela da emituje program. Voditeq: Gde ste sve pro{li Dr [e{eq: Pa krenuli smo ispred Savezne skup{tine prema pravnom fakultetu. to je verovatno jedan broj qudi demotivisalo da se pojavi. Uop{te miting nije zabranjen. Jednom se desilo da sam gostovao na jednoj lokalnoj televiziji u U`icu i posle toga su zabranili televiziju. da dr`imo mitinge u svim okru`nim centrima. O~ekujem veliko prisustvo naroda kosovskometohijskih Srba pre svega. Voditeq: Kako uop{te ocenjujete va{u sopstvenu predizbornu kampanju.mi smo pod apsolutnom medijskom blokadom pune dve godine. Pored okru`nih centara to su jo{ bili Loznica.000-60. mislim pre svega na baezbednost Dr [e{eq: Taj miting je zakazan pre 20 dana i stalno neko obmanjuje javnost da je miting zabranjen. Ve} je 350. Nikada ranije ta bloakda nije bila tako izra`ena. Na Studiju B samo jednom je bila Nata{a Jovanovi} kada je sa Zaharijem Trnav~evi}em imala televizijski duel. Me|utim. Naravno od qudi smo }uli informacije o svemu onome {to se de{ava u Srbiji. verovatno su ume{ani prasti Aleksandra Tijani}a. E sada te mitine smo dr`ali u ve~ernjim ~asovima a u toku dana kada bismo u okru`nom sedi{tu dr`ali na ve~e miting u toku dana smo obilazili sve druge op{tine i ve}a sela.

[ta mislite da li 11 kandidata za ovo bira~ko telo mnogo. A sve agencije koje se bave ispitivanjem javnog mnjenja otprilike se sla`u da |e biti 60-65. nacrt odluke. Voditeq: Nastavi}emo za koji sekund emisiju. ali ga nisu dali na uvid ~lanovima izborne komisije. Radenovi} kako se zovu i njima. da im onda uni{te proizvodnju i da ih onda kupe u bescenje. To je funkcije delimi}ne kontrole izvr{ne valsti.koje se kod nas proizvode nemam nikakvog razloga da ih reklamiram. 70 zavisi u kom periodu Dr [e{eq: Sigurno }e iza}i vi{e od 50% gra|ana i u prvom i u drugom krugu. ja znam 2000. Ali {ta bismo mi mogli da uradimo da smo dobili taj bira~ki spisak. Predsednik Republike ne mo`e da preuzima ministrove nadle`nosti pa da se bavi ekonomijom. 4000 potpisa. ali treba da izraze voqu da u~estvuju u glasanju. kontrole. Vi imate ~itav niz predsedni~kih kandidata koji izla`u}i svoj program prave spisak lepih `eqa. Sve smo to dokazali. ali uzalud jer je \in|i} vaqda smislio da mu vi{e odgovara ve}i broj kandidata i ovih {est falsifikovanih kandidatura je pustio u promet.000 ko to zna glasalo za Milana Milutinovi}a. pripremi akt. Pavkovi} na primer njemu fali 3000. Labus. Mi smo osporavali decembarske izbore 2000 godine jer tada nije bilo bira~kog spiska. Za{to ste se vi uop{te kandidovali za predsednika Srbije Dr [e{eq: Da bih pobedio Voditeq: Koji je razlog zia toga Dr [e{eq: To je odluka Centralne otaybinske uprave Srpske radikalne stranke. Taj jedinstven 180 bira~ki spisak ne postoji. Postoji neki drugi problem i tu su mogu}i i falsifikati iako je zakon obavezao Republi~ku izbornu komisiju na jedinstven bira~ki spisak. I da }emo opet imati ne{to sli~no u Crnoj Gori i ovde. I sada oni brinu i ministar [abi} i neki iz Republi~ke izborne komisije ho}e li neko zloupotrebiti podatke iz bira~kog spiska. A po{to nam je vrhovni sud potpuno instrumentalizovan od strane izvr{ne vlasti. Setite se kako je Milo \ukanovi} falsifikovao izbore. niko njima to pravno ne osporava. Sada je {to se toga ti~e problem re{en jer je u bira~kom spisku svega 6.000 gra|ana koji su dva ili vi{e puta upisani u bira~ke spiskove u raznim op{tinama. Imali su dve godine vremena da sa~ine jedinstven bira~ki spisak. nema imovinske karte.000 glasa}a. samo pet kandidata koji su ispunjavali izborne uslove. [ta ima da se zloupotrebi? Tamo je ime i prezime. to ste pretpostavqam dobili danas iz na{eg Izbornog {taba 181 .000 radnika da }e ostati bez posla. knjigu od 100 strana sam objavio o svemu tome. 400. kako li se zove. poqoprivredom itd. Nema poreske prijave. da se bavi prosvetom. a ne da se vode kao da su glasali a ustvari ve} bojkotuju 12 godina sve izborne procese u na{oj zemqi. Neverovatno se ne{to desilo. Oni su prijavili da su otkrili oko 50. a morali su. ~ak ministar za lokalnu samoupravu [abi} je vaqda tvrdio da postoji i taj jedinstven bira~ki spisak. Vuk Dra{kovi} i Bata @ivojinovi}. Tako je bilo i u onom prvom krugu gde sam pobedio Lili}a. Pored mene to su Ko{tunica. Dakle ti Aalbanci nisu ve{ta~ki ubacivani u bira~ki spisak. imamo {est navodnih kandidata koji nisu ispunili izborne uslove. ja sam `eleo funkciju predsednika vlade jer je funkcija predsednika vlade operativna. Tamo je neka Milena Savati}. [ta mi mo`emo ako imamo bira~ki spisak od 6. ovaj Lalo{evio}. zakonske uslove. Vuk Obradovi} nema sve potpise Voditeq: Ipak ono {to je najva`nije kada su izbori u pitanju to je da li }e iza}i vi{e od 50% gra|ana. i ja sam prihvatio taj stav i tu odluku i ja sam se svojski angaovao u predizbornoj kampanji. vlade \in|i}evog re`ima pogotovo njegovo upravno odeqenje. Ona je odbila moju tu`bu iako je ministar prosvete Ga{o Kne`evi} poni{tio ukinuo. socijalnom politikom. Tamo je koncentrisana izvr{na vlast.000 glasa}a i da je nekih 500. Ja vam garantujem da takvih ima mnogo vi{e. Imamo {est falsifikovanih kandidatura. nikada nikakve pomo}i kao stranka od njih nismo videli. Voditeq: Da se vratimo na izbore. Po zakonu morali su doneti 10. septembra iz Haga direktno meni upu~eno. I kod nas se to ovde de{ava. 600. duplirao potpise jedan ~ovek mu dva puta potpisivao. nema policijskog dosijea. samo ovde prikrivenije. navodnim albanskim glasovima na Kosovu i Metohiji i prikazano je da je su Srbiji 7. 500. da im uni{te realizaciju. A funkcija predsednika Republike nije operativnog karakterao na je funkcija nadzora. A dragocena nam je podr{ka Slobodana Milo{evi}a koja je ubrzo stigla i koja je ponovqena u najnovijem pismu koje sam dobio datiranog 23.000. ali su manipulisali opet sa tim glasovima. zdravstvom. ve{ta~ki joj je dat cenzus broj glasova iznad 5% da bi bila uba~ena u parlament na taj na}in. i tu su izbori falsifikovani. dakle u nedequ su izbori 11 kandidata ima. ko se dr`i tog Ustava. u manjoj meri kontrole zakonodavne vlasti i u vrlo maloj meri kontrole sudske valsti. On je imao potpise maloletnika. ja je znam od ranije oko mog slu~aja na Pravnom fakultetu. 700. ali po{to dobro posluju da im uni{te prodaju. godine manipulisalo se sa albanskim. kod Pelevi}a smo ustanovili da mu fali vi{e od 2000 potpisa. On je ima vi{e hiqada qudi koji su putovali od mesta do mesta i glasali na svakom bira~kom mestu zato su mu izbori trajali na nekim bira~kim mestima do ~etiri sata ujutru. Voditeq: Na`alost ovde nema gospodina Vlahovi}a koji bi mo`da mogao malo vi{e i boqe da polemi{e sa vama na tu temu Dr [e{eq: [ta ima da polemi{e ja se pozivam samo na njegovu izjavu koja je objavqena na svim televizijama. Moj predsedni~ki program je striktno zasnovan na ustavnim nadle`nostima predsednika Republike. zaista. adresa i mati~ni broj. falsifikovali su potpise gra|ana. malo Dr [e{eq: Tu je samo pet regularnih kandidata. Mogli smo da ga temeqito pro~istimo. 500.000. vaqdao naj Pelevi} ka`e pa nije va`an taj Ustav to je jedna tanka knji`ica. Jedan od njih je izjavio neko ve~e. Oni stanu. A samo da im postavite jedno kratko pitanje kako biste vi to mogli da radite kada vam to nije ustavna nadle`nost. [ta tu mo`e da se zloupotrebi. godine jedna cela partija uba~ena ve{ta~ki u parlament.000 miliona gra|ana Srbije {ta mi tu mo`emo da zloupotrebimo i ko mo`e da zloupotrebi. Da budem iskren ja nisam `eleo tu funkciju. Centralna otaybnska uprava Srpske radikalne stranke je zakqu~ila u sada{njoj situaciji da je veoma va`no pobediti na predsedni~kim izborima jer bi to ozna~ilo po~etak sloma dosmanlijskog re`ima uop{te. on je najavio jo{ 400.000 sudski overenih potpisa. Branislavu Ivkovi}u falni mnogo potpisa. imao potpise qudi koji nisu na{i dr`avqani. dakle to je krajnje neozbiqno. Oba puta u sudu overavao itd. kratka reklama. Znate kada je meni oteta predsedni~ka pobeda 1997. E sada se ona na{la u ulozi nekoga ko presu|uje i ko prihvata {est falsifikovanih kandidatura.

besplatno zdravstvo. Milo{evi} je brutalno uhap{en. nekima su upadali sa automatskim pu{kama tamo gde su srpski radikali bili kqu~ni funkcioneri u aparatu vlasti nisu smeli da se pojave. Te stvari vi{e nikad u Srbiji ne smeju da se ponove. Evo vam slu~aj profesora Pravnog fakulteta Koste ^avo{koga. Voditeq: Da li vam je to vi{e pomoglo ili odmoglo Dr [e{eq: Ne mo`e nikako da mi odmogne. Nije skup{tina legalna jer je izba~ena cela Ko{tunicina stranka. Znate na{a javnost je bila neprekidno pod presijom promeni}e se vlast. Milana Marti}a i sve druge zato~ene Srbe. To vam je pravno logi~kom smislu neoboriv argument. Ima tu neke istorijske pravde. Ovako mi ne mogu uskratiti vizu. nova ku}a. Vi se se}ate kada su dosovci pobedili na saveznim parlamentarnim izborima nisu imali ni apsolutnu ve}inu. Voditeq: ^itava ova pri~a zapo~ela je oko toga da vam je Slobodan Milo{evi} da je on podr`ao va{u kandidaturu. Neke su ponmerali. Drugo. Hteo je promene po svaku cenu. ratovima. Wegova popularnost je ogromno porasla i mnoge stvari sada qudi gledaju druga~ijim o~ima. [ta se to mene ti~e. bombardovanjem a hteo je promene. Voditeq: Vra}amo se na predsedni~ku kandidaturu i predsedni~ki program koji ste zastupali svo ovo vreme kampanje. godine. Prvo pokazalo bi se samim faktom moje pobede na predsedni~kim izborima da ta skup{tina nije legitimna. generala Gali}a. godine. ~ak poslednji put sam dobio preko holandske ambasade u Beogradu pismo njihovog ministarstva inostranih poslova gde mi ka`u da mi odbijaju vizu zato {to me smatraju opasnim po nacionalnu bezbednost kraqevine Holandije. Znate zalkleti protivnik Milo{evi}a 10 godina je samo udarao po njemu. Pa kidnapovan protivustavno i protivzakonito iz Centralnog zatvora i isporu~en Ha{kom tribunalu na Vidovdan pro{le godine ~ime je srpskom narodu najve}a istorijska sramota naneta. I mnoge stvari su se desile i sa druge strabne za ove dve godine. stekla svetsku afirmaciju. asada ga po{tuju i poma`u njegovu odbranu. A Milo{evi} veoma uspe{no parira Ha{kom tu`ila{tvu. Znate protiv Milo{evi}a je bio ogroman procenat gra|ana ove zemqe. A sada se videla prava istina. Me|utim sada mi tu vizu moraju dati jer imaju pred sobom dve stvari. puna zaposlenost. blokadama. Jer na pu{ku se odgovara pu{kom. Ona je u najte`im mogu}im uslovima postigla vrhunske rezultate izbegla je iz Republike Srpske Krajine. I ranije su mi odbijali tu vizu. I ne bi nas niko odatle mogao pomeriti. Ili }u tra`iti od saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija da se tribunal ili zatvor presele u neku drugu zemqu pa onda tamo da odem da obi|en zato~ene Srbe. da su falsifikovani dokazi. toliku ~vrstinu karaktera i toliko ispunjena patriotizmom da mo`e da slu`i primer celokupnjo na{j mladoj generaciji. za dve godine novi stan. Dokazao da su optu`be la`ne. srpski narod itd. mogli smo jo{ godinu dana ostati. da obi|em i Mom~ila Kraji{nika. Po~eo je sudski proces pokazalo se da se tamo u Ha{kom tribunalu ne sudi Slobodanu Milo{evi}u nego se sudi Srbiji i celom srpskom narodu. Ako ovako nastavi on }e pobediti Ha{ki tribunal. Ja znam 2000-te na{ narod bio nestrpqiv. kosmi~ke pravde jer je Ko{tunica glavni krivac {to je doveo na vlast sve ove dosmanije Zorana \in|i}a i Miroquba Labusa Mla|ena Diniki}a Du{ana Mihajlovi}a i vladan Ba183 . Znate mnoge stvari su se promenile za ove dve godine. I ona je primer kako se mo`e na svakom mestu u svetu postupati kao iskreni patriota. {est milijardi dolara bezpovratne pomo}i ulazi u srbiju. da su la`ni svedoci. Promene su se desile ali promene na gore. u Holandiji onda moraju Ha{ki tribunal i ha{ki zatvor da premeste u neku drugu zemqu koja }e mi 182 dati vizu. a svojim pona{anjem u Hagu Milo{evi} je sada stekao po{tovanje i onih koji nikada nisu bili za njega. Dosovci su preko svih televizija u Srbiji jednostavno u mozak udarali qudima tim la`nim obe}anjima. letovanje u inostranstvu itd. kao opozicionar kada sam tra`io mogli su da tretiraju ho}u privatno i onda mogu da uskrate vizu. Srbiju. Koji su ga mrzeli sada ga po{tuju. prvo je poku{ana otmica od grupe kriminalaca. me|utim kada se Milo{evi} na{ao u Hagu sada se sasvim druga~ije postavqa. Jelena Doki} poznata na{a teniserka je tako|e podr`ala va{u kandidaturu Dr [e{eq: Da. I televizija je veoma opasno propagandno sredstvi. takvi problemi a ne kako su to dosmanlije ~inile u oktobru 2000. jer je onda o~igledno da se bitno promenio odnos politi~kih snaga u narodu u odnosu na 2000. Ako sam ja legalni {ef dr`ave predsednik Republike Srbije a tamo su moji dr`avqani zato~eni ja imam pravo da ih posetim.Voditeq: Naravno. ovde u Srbiji nije imala mogu}nosti za `ivot oti{la je sa ocem u porodicom u Australiju. besplatno {kolstvo. i kao izbeglica u Australiji se afirmisala. Ako mi ne daju da ih posetim u Hagu. Voditeq: Mislim da ste negde na predizbornim mitinzima izjavili da ukoliko budete izabrani za predsednika Srbije da }e jedan od prvih koraka biti da tra`ite holandsku vizu da odete da obi|ete Slobodana mil{evi}a Dr [e{eq: Da. a ja `elim da se izborima re{avaju takva iptaanja. izmu~en sankcijama. I ta mi podr{ka zna~i vema mnogo jer jelena doki} je pokazala iako veoma mlada devojka da ima toliku snagu voqu. oteo dokumentaciju i sli~no. velike plate. godinu. Ja vi{e ne idem onda privatno. Vi se se}ate upada u narodnu banu gde je li~no Mla|en Dinik} predvodio bandu kriminalca sa automatski oru`jem ili upada u Saveznu upravu carina gde je kapetan Dragan sa svojom bandom i onim Du{anom Zabunovi}em upao. Ja znam qude koji su pisali knjige o Milo{evi}u na najnegativniji na~in ga prikazuju}i. Sada qudi mnogo realnije i mnogo trezvenije posmatraju celu situaciju. pa kada to nije uspelo onda je uhap{en odveden u Centralni zatvor za izmi{qene krivice. Kosovsku optu`nicu. kao neko ko najvi{e iznad svega ceni otaybinu. Setite se onih dosovskih spotova kada su obe}avali za godinu dana nov skupoceni auto. jer na{a zemqa legalni ~lan Ujedinjenih Nacija savezna Republika Jugoslavija ako budem predsednik Republike Srbije federalne jedinice u sastavu Savezne Republike Jugoslavije oni mi to moraju dati. on je ve} u parampar~ad pocepao tzv. upravo sam to hteo da vas pitam Dr [e{eq: Jutros je stiglo to pismo do mene. sada{nji sastav Narodne skup{tine nije legitiman ni po izbornim rezultatima iz 2000. mi smo shvatili da se promenio odnos snaga u narodu i odmah smo mi srpski radikali pristali da se ide na republi~ke vanredne izbore u Srbiji je li tako a nismo morali. Ja idem da obi|em i Slobodana Milo{evi}a. Da i sada }e morati da mi daju vizu. velike penzije. Me|utim. Dr [e{eq: To su vanredni parlamentarni izbori i do njih mora do}i jer sada{nja Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna i tu imam ~itav niz argumenata. Ona je najboqi primer. {ta je prvo na }emu }ete insistirati ukloliko budete izabrani.

to se pokazuje sada i po ovoj {irokoj podr{ci koju u`ivam i desnog i levog bira~kog tela. Naravno `elim sve ovako dogovorom. I {to je nagore njegova `ena Zorica Radovi} je pisac tog projekta novog ustava.ti}a i jo`efa kasu gorana svilanovi}a i ga{u kne`evi}a i bo`idara |eli}a. da pogazi republi~ki Ustav on je ve} pogazio savezni Ustav na koji se zakleo. A ne mo`e neko ko izgubi ve}inu da prekraja sastav skup{tine. desno orijantisanih onih koji su na nekom centralizovanijem putu. uz obja{njenje ^edomira Jovanovi}a da mi ne mo`emo postavqati pitanje poverenja vladi jer nismo ni glasali za tu vladu. Da li }ete vi kao eventualni predsednik Srbije biti u stanju da dovedete i okupite razli~ite poli184 ti~ke pravce za isti sto. Ako se slu~ajno suprotstavi obrati}u se Ustavnom sudu izneti taksativno sve ove argumente i tra`titi da se taksativno po tim argumentima izjasni Ustavni sud da li je Narodna skup{tina legalna i legitimna. Ali. Wih je \in|i} instrumentalizovao u potpunosti. godinu i podana nismo imali ustavni sud. predsednik Republike raspu{ta. On sada izbegava ustavnu proceduru promene ustavnog teksta on bi sada neku vanustavnu proceduru. Dr [e{eq: Ja mislim da sam to u stanju. Nije bitno. izbacuju se sa sednica. oni su u stanju me|usobom i rat da izazovu. godine na ovamo jer po njemu i{i na izbore i na njega se pozivali kada smo osporavali raniji re`im u raznim fazama. Ako mi narod uka`e poverenje na izborima. prvo da opozicija uvek mo`e sve da ka`e. Voditeq: Kako gledate na pitanje decentralizacije u smisli prebacivanja 185 . Dr [e{eq: Sada je kqu~ni interes da sa~uvanmo ovu malu. A sada se upravo to de{ava. Zatim poslanicima se iskqu~uje struja oduzima re~. Ovde se name}e probklem kr{enja Ustava i zakona. On dobije nalog kako }e postupati i onda imate ose}aj kao da razgovarate sa robotom. njegova stranka je na protivustavan i protivzakonit na~in izba}ena iz parlamenta. Sve su to dokazi da je Narodna skup{tina nelegalna i nelegitimna. Vidite {ta radi \in|i} i {to je najgore Ko{tunica i neko ve~e je ponovio da planira da regionalizuje srbiju. Mile Isakov podr`ava Ko{tunicu. On nipoda{tava i republi~ki Ustav koji smo smi svi priznavali od 1990. svaki region da ima svoju vladu. ~ija je profesija to postala onda {ta vi mo`ete sa njim ragovarati. Vadqa }e se mo}i izme|u svih ozbiqnih stranaka praviti koncenzus po kqu~nim pitanjima od nacionalnog interesa. Ali onaj ko dobije ve}inu. Dovodi se u pitanje spoqa i ne toliko spoqa koliko sada iznutra. Tamo su neki drugi koji glume da seu njegova partija pa se ujedinili sa onom Kora}evom strankom homoseksualaca kako se zva{e socijaldemokratska uija. Ali ja mav samo jednu stvar mogu garantovati da u dosada{njjo srpskoj istoriji nije bilo takvog {efa dr`ave niti }e biti posle mene koji }e se striktnije dr`ati Ustava i zakona od mene. ako ne mo`emo konsenzus mo`emo na galsanje ko dobije ve}inu poslani~kih glasova on je u pravu. On ih je doveo na vlast onda su ga izbacili iz parlamenta. e to se ne sme doozvoliti. U slu~aju dono{enja va`nih dr`avnih odluka. levo orjentisanih. smanjenu Srbiju jer je ona dovedena u pitanje. Ako se slu~ajno \in|i} suprotstavi ja sam ube|en da }u mu delovati veoma ubedqivo i ne verujem da }e se suprotstaviti. a {to biste vi eventualno kao predsednik mogli da uradite. Zatim imali smo inicijativu zamsneu vlade to je brutalno skinuto s dnevnog redas. Znate vi mo`ete dijalog uspostaviti me|u svim ~asnim qudima bez obzira kakva im je ideologija i kakva im je politi~ka orijentacija ako nisu izdajnici i strani pla}enici. dakle ne upravu sa aspekta morala ili nekih istorijskih interesa. Voditeq: I kako mislite da do|ete do organizovanja vanrednih parlamentarnih izbora s obzirom na toda to nije ustavno ovla{}enje predsednika Dr [e{eq: Prvi dan po polaganju zakletve pozvao bih Zorana \in|i}a izlo`io mu da se mora i}i na vanredne izbore i zatra`io od njega da predlo`i rapu{ptanje Narodne skup{tine. Drugo. oduzimanjem re~i. elimini{u}u iz Narodne skup{tine one koji ne}e vi{e za njih da galsaju iako je to ko{tunicina stranka ranije striktno glasala za sve \in|ive}ve protivustavne zakone. koji ga sada podr`ava. Voditeq: Pomenuli ste srpske nacionalne interese koji je to minimum srpskih nacionalnih interesa koje bi trebalo definisati. Mo`da i ne}e biti mogu} koncenzus ali on nije ni naro~ito va`an. Ja }u u potpunosti izvr{avati sve ono {to mi Ustav daje u nadle`nost. Dok nije puklo me|u njima posle nekih godinu i po dana. svoju skup{tinu. Mi smo imali nekoliko incijativa za smenu ministara nisu u{le u dnevni red osim jedne. To ne smemo dozvoliti. a istina se ne mo`e suzbiti iskqu~ivanjem struje i izbacivanjem iz skup{tine. ciqeva itd. koji je sazdan na to. svoje sudstvo. nov~anim ka`njavanjem. Voditeq: Ali kako mislite da organizujete Dr [e{eq: Daqe u tom parlamentu se opozicionim poslanicima spre~ava da obavqaju svoje poslani~ke du`nosti onemogu}avaju se da govore. Voditeq: Interes Srbije verujem da je iznad svega dolazak i stvaranje politi~kog koncenzusa me|u razli~tim snagama. svoju policiju. Znam ja njega zna i on mene. Da ga pogazi i da pravi sve ispo~etka. nikada to nisu dovodili u pitanje. Skup{tian je donosila protivustavne zakone. Nadam se da takvi vi{e nikada ne}e dobijati ni{ta ozbiqno na izborima. iznose. da izjavi neki istaknuti politi~ki funkcioner. Valdi {teti samo ono {to je istina. Nema toga {to bi mogao opozicionar izgovoriti a da mo`e {tetiti vladi ako nije istina. ~ak su nekada kritikovali zakonske projekta pa ipak za njih galsali. Drugo izba}ena je cela Socijaldemokratija vuka obradovi}a iako je vrhovni sud nedvosmisleno presudio u njegovu korist. to je ova grupa branislava ivkovi}a. I posle toga postoje neke vanredne mere koje su predvi|ene po Ustavu kao nadle`nost predednika Republike. i aleksandra vlahovi}a i sve ostale. Daqe oteli su nekoliko poslani~kih mandata socjalistima. ili strukturalni strani pla}enik kome je to smisao `ivota. Znamo se mi ve} 20 godina ne verujem da mi se mo`e suprotstaviti. Ako me nateraju na to ja se ne}u ustru~avati. To je nezabele`eno u istoriji politi~ke teorije i prakse tako ne{to da se izjavi. To je najjednostavnija varijanta. nov~ano se ka`njavaju. ukinut je kvorum. Zamislite sada u tih {est regiona {est nenada ~anaka na ~elu. Koliko god argumenata da iznesete ne vredi. da kritikuju vladu. On bi neku novu dr`avu ispo~etka da pravi. Va`no je da uvek skup{tina odlu~uje po Ustavu i zakonu. `elim sve racionalnim argumentima politi~kim pre pribegavanja onome {to Ustav daje kao krajnju mer. na delu su \in|i} i njegovi koji prekrajaju voqu naroda na izborima. Ako je neko genetcki izdajnik. Vidite {ta je sve Ko{tunica sa sobom doveo na vlast i ^anka u Vojvodini i mileta Isakova. u kome planira regionalizaciju Srbije podelu na {est regiona. to je pitanje sada pravi~nosti u nekom kosmi~kom smislu. Po Ustavu u redovnoj situacij vlada predla`e.

Ili da prodru u najboqe ~uvane vojne tajne. ali predsednik Republike ima pravo da celu vladu ili svakog ministra pojedina~no pozove da se izjasne o odre|enim pitanjima iz okvira njihove nadle`nosti. I ne samo novinari nego stru~njacima iz raznih oblasti. ulizice. zdravstva ili {kolstva ili socijalnog osiguranja. Da veoma va`no pitanje kada je vojska Jugoslavije u pitanju Dr [e{eq: Jeste to je po saveznom Ustavu to se predvi|a i po svim varijantama ove ustavne poveqe ~ak se predvi|a da }e to biti u pravom smislu re~i kolektivni vrhovni komandant. on je ne mo`e onemogu}iti jer ako Narodna skup{tina ponovo izglasa taj isti zakon on ga mora ukazom proglasiti. gostovanja na televizijskim emjisijama. vojne liferante koji gledaju samo da zavuku {to dubqe ruku u dr`avni buyet. Dr [e{eq: Prvo da objasnim kako to predsednik mo`e da kontroli{e shodno slovu ustava. u kulturu. Nego sa najneprijatnijim novirama ili novinarima koji postavqaju najneprijatnija pitanja. treba je svesti na razumnu meru u nekoj daqoj. I o tim iptanjima moraju razmisliti narodni poslanici da li je predsednik Republike u pravu da li su njegovi argumenti umesni ili nisu. posebnh aapelacionih sudova itd. Sada je nama nepotrebno komplikovan sudski sistem. Pomenuli smo tako|e da jedno od ustavnih ovla{}enja koje predsednik Republike Srbije ima i ~ini mi se da se vi za to i zala`ete. Ja vam to garantujem. mi smo za sistem redovnih sudova. Milo{evi} je to ranije radio ~e{}e ali nije pred novinarima. Ali ve} sam ~in vra}anja i obave{tavanja javnosti o vra}anju postava ~itav niz pitanja na koje mora odgovoriti sru~na i politi~ka javnost. Ali ne bih bio spreman da neko na{e vojnike {aqe u Avganistan. koji su stekli ogromno iskustvo. Voditeq: Sve vi{e se pri~a o tome da nam treba profesionalna vojska koja bi podrazumevala i smanjenje kadrova. u ~itavom nizu drugih ovlasti. Voditeq: Vrati}emo se za koji sekund ponovo blok reklama. A ja bih to radio pred novinarima i pred televizijskim kamerama pa bi svaki ministar ja vam garantujem strepeo od tog su~eqavanja samnom. Milutinovi} to nije niakd radio. na{e oficire. Na koji na~in to mo`e da se sprovodi. osim nekih ~isto dr`avnih upravnih nadle`nosti i osim sudske vlasti. po{to se nije ni me{ao prakti~no u svoj posao. Mi smo spremni da sara|ujemo po pitanju odr`avnja mira. Imamo vrlo sposob187 . Ranije smo imali boqi nego {to je danas. ali je bitno da do|e do te rasprave. smanjenje broja vojnika Dr [e{eq: Za to smos e mi srpski radikali uvek zalagali. Mi smo protiv posebnih privrednih sudova. ja se temeqito spreman. Ranije je predsednik Savezne Republike komandovao vojskom na osnovu odluka vrhovnog saveta odbrane. Ja sam ponosan na to {to sam bio vojnik i sa odli~nim rezultatom sam zavr{io obuku. i odgovori na novinarska pitanja. Znate u perspektivi moglo bi se i daqe smanjiti vojni rok ne mo`e naglo. iskqu~vi redovnih sudova. a sada se ~ak predvi|a da to bude kolektivni vrhovni komandant koji donosi odluke koncenzusom. u vojne stave njegove itd. u zdravstvu. Jer savremeni rat iziskuje mnogo ve}i broj profesionalnih vojnika koji su stru~no do kraja osposbqeni za neka sofisticirana ratna sredstva. sposobno{}u. javnost rada svih dr`avnih 186 organa. ^ovek koji ne pro|e kroz vojsku uvek mu u `ivotu ne{to fali. Sudska vlast mora biti jedinstvena u celoj dr`avi. Kada je re~ o zakonodavnjo vlasti predsednik Republike ima pravo svaki zakon pre progla{enja da vrati na ponovno galsanje u Narodnu skup{tinu ako smatra da nije dobar. ministra poqoprivrede. I obra}anje novinarima. podoficire. Zna~i to je jedna velika `ivotna {kola. ~itam nau~nu stru~nu lietraturu. To je va`na funkcija jer predsednik Republike to mo`e da radi pred novinarima. On je ne mo`e tzrajno sputati. Mi smo ~ak za promenu sada{njeg sistema sudova. Ja nikada od toga ne}u be`ati. Nema tu kod mene ni{ta napamet ili proforme. Mo`e se on svesti i na {est meseci kada se stvore uslovi za ne{to ja~u profesionalnu vojsku. Tako da javnost nije znala kada on tamo preslu{ava ministre itd. ne znam ja kada jer to nemojte me sada hvatiati za re~. on ne mo`e da nare|uje ministrima i ne mo`e da preuzme poslove ministara da ih on obavqa. ali i sada je dovoqno smanjen. ili na neko drugo daleko rati{te da obavqaju prqvu policijsku okupatorsku ulogu ili da ~site minska poqa i sli~no. lokanla samouprava mo`e imati mnogo ve}e nadle`nosti u privredu. Voditeq: Jedna od ustavnih funkcija predsednika Republike je i da je ~lan Vrhovnog saveta odbrane. ali moglo bi se to jo{ smanjiti kadabi se pove}ao broj profesionalnih vojnika. I to bi dakle bio neki plan nako me bih ja dao sopstveni doprinos ube|en sam u to. teoriju ratova i sli~no. Mnogo vi{i stepen kontrole predsednik Republike ima kada je u pitanju izvr{na vlast. Dakle. Jer dovoqno je za {est meseci ~ovek pro|e kroz svu obuku i znate svaki mu{karac mora da pro|e kroz vojsku. profesionalne vojnike koji su se dokazali svojom hrabro{}u.ve}eg nivoa vlasti sa republi~kog na gradski i op{tinske nivoe Dr [e{eq: E to je ono za {ta se zala`emo mi srpski radikali mi smo za ja~anje nadle`nosti lokalne samopurave Voditeq: U kojim poqima Dr [e{eq: U svim poqima osim policije. konsultujem eksperte. a ja }u uvesti potpunu javnost rada predsednika Republike. Dakle mora se voditi rasprava o tome u Narodnoj skup{tini. po{to sam dosta ranije izu~avao vojnu problematiku. Jer ja tu ni{ta neimprovizujem. Predsednik Republike ima pravo. Argumentacija s kojom predsednik Republike vra}a zakon na ponovno glasanje mora biti predmet parlamentarne rasprave. Ali. ja ne be`im od vojne saradnje ravnopravne vojne saradnje. u {kolstvu. Ne tamo gde se unapred pripremi novinar daju mu se pitanja koja }e postaviti itd. ta znanja ne mo`e ste}i vojnik na redovnjo obuci. Tu se mo`e desiti da skup{tina smatra da je predsednik u pravu ili se mo`e desiti da skup{tina smatra da predsednik nije u pravu. Ja bih tu funkciju koristio da za{titim na{u vojsku. dakle ne treba ukidati op{tu vojnu obavezu. to je kontrola izvr{ne i zakonodavne valsti. u jedinstvenom sistemu. ranije nije bilo. nije to oblik apsolutne kontrole zakonodavne vlasti nego delimi}ne kontrole. ne da nam do{u strani oficiri i da nam terori{pu na{e oficire i da uni{tavaju borbenu gotovost vojske itd. Ovaj dosmanlijski re`im poku{ava da ih elimini{e da dovede poltrone. Dakle. Dr [e{eq: Znate ja se ne bih apsolutno suprotstavqao uslasku u partnerstvu za mir ako bi to bio status koji ima Rusija ili jo{ neke zemqe. Voditeq: Da li i koliko treba regionalno povezivati vojsku na{u sa ostalim zemqama ili recimo va{ stav po pitanju ulaska u partnerstvo za mir. Dakle. Voditeq: Drugim re~ima obe}avate i javnost u svom radu Dr [e{eq: Javnost je najva`nija u svemu tome. To je na~in na koji on mo`e kontrolisati zakonodavnu vlast.

Voditeq: Pitanje vojske bi}e regulisano izme|u ostalog i ustavnom poveqom ~ije se usvajanje o~ekuje i najavquje nekoliko nedeqa ili ~ak nekoliko meseci unazad. {ta to zna~i ne albanac. \ukanovi} je zavr{io. i da to bude jo{ jedan sna`an faktor o~uvanja Kosova i Metohije Voditeq: Ali kako oja~ati te srpske enklave i bezbedost tih qudi koji bi 189 . Samo je pitanje kada. i jo{ nekoliko stranaka patriotske orijentacije mislim da }emo biti veoma va`an parlamentarni faktor. Ali zato postoje mogu}nosti da se oja~aju srpske enklave. Ja sam za to da se odustane od te ustavne poveqe od beogradskog sporazuma. kako onda o~uvati Saveznu dr`avu Dr [e{eq: Jeste. A bez pristanka Srbije nemogu}e je sa aspekta me|unarodnog javnog prava otcepiti Kosovo. Pogotovo {to se ne sle`am sa agresijom na bio koju zemqu.nu armiju i jo{ uvek je imamo. I zato nam je i skrojena da uvek bude nu`no pojavqivanje nekog emisara sa zapada koji bi imao glavnu presudnu ili poslednju re~. Ustavnom poveqom ili tzv. Romi. A tu je kod Ko{tunice ne{to bolesno dol{o do izra`aja Voditeq: Ali kako kada se Dr [e{eq: On gazi Ustav i obe}ava da }e pogaziti i republi~ki Ustav Voditeq: Ali opet vi sa druge strane imate sa druge strane stola konkurente partnere koji ne priznaju Saveznu dr`avu. Jer odnos snaga me|u velikim silama ne odgovara sada srpskim nacionalnim interesima. i ova patriotska koalicija u koju je u{la Srpska radikalna stranka sa narodnom socijalisti~kom strankom ~iji je po~asni predsednik Momir Bulatovi}. Ne bih mogao nametnuti niko da se na{i vojnici upute na Irak. Dr [e{eq: Ja sam ube|en da }e biti pora`en \ukanovi} na tim izbori188 ma ne}e pobediti potpuno ni Predrag Bulatovi} i Slavko Perovi}. Amerikanci imaju novu garnituru Predraga Bulatovi}a i Slavka Perovi}a. Srpskim enklavama i svi prognani Srbi i ne samo Srbi nego i Goranci. meseca kada }e on oti}i sa politi~ke scene i mo`da zaglaviti u italijanskom zatvoru. Jer ova okupacija iako je pokrivena odre|enim rezolucijama Saveta bezbednosti i sporazumima kao vojni tehni~ki sporazum iz Kumanova. Pa da seo nda taj savezni Ustav menja po normalnoj ustavom propisanoj proceduri. najbolnija ta~ka verovatno poslednjih nekoliko godina je svakako pitanje Kosova i Metohije. Ja ne mogu garantovati ako budem predsednik Republike da }u odmah vratiti na{u vojsku i policiju na Kosovo mada }u neprekidno insistirati da se do kraja po{tuje rezolucija Saveta bezbednosti 1244 koja predvi|a 1000 na{ih vojnika i policajaca da se vrati. da se vratimo saveznom Ustavu koji je jo{ va`e}i i da prvo vidimo {ta eventualno nije dobro u saveznom Ustavu. Ali ono {to mo`e da se uradi i ja bih se tu anga`ovao. Muslimani. Beogradskim sporazumom u praksi ne}e mo}i samostalno da funkcioni{e. Meni ne mo`e neko nametnuti interes da na{i vojnici idu u Avganistan. bez obzira na ekonomsku i vojnu mo}. On je ispuno ono {to se od njega o~ekivalo i vi{e nije potreban. verska pripadnost. Voditeq: [ta zna~i ravnopravna vojna saradnja Dr [e{eq: To nije ravnopravna po pitanju vojne sile kojom raspola`ete nego ravnopravana u smislu po{tovanja prava svakog subjekta saradnje bez obzira na njegovu veli~inu. a iptanje je koliko ona mo`e opstati pod sada{njim re`imom. ali bitno je da svi oni koji `ele da se vrate da im vlada Srbije pomogne i da se vrate u srpske enklave da im se tamo di}u ku}e i stanovi. Jer ako se sada bude neposredno tra`ilo definitivno re{enje bojim se da ne}e biti u srpskom interesu. Jednom to stanje mora da se zavr{i. Takva dr`ava nikad nigde na svetu nije postojala. i svaka ta nacionalnost ima svoje ime. To vam je iz nema~kog jezika ovde. Za mnoge ~lanove tog Ustava potrebna je i saglasnost republi~kih skup{tina Srbije i Crne Gore. To je sada itanje nedeqe. To niko ne mo`e da vam odgovori. [ta vi o~ekujete i kako gledate na budu}nost zajedni~ke dr`ave Srbije i Crne Gore Dr [e{eq: Sve je to neozbiqno {to se radi i takva dr`ava kakva se predvi|a tzv. ali oni padaju sa vlasti. Dakle sve to mo`e da se uradi u okviru Ustava a ne ga`enjem Ustava. etni~ka grupa ili kako se ve} koja od njih mo`e tretirati sa sociolo{kog aspekta nije ni bitno. naterao bih republi~ku vladu da {to vi{e pomogne preostalim Srbima da opstanu u tzv. ona je ipak jedna vrsta fakti~kog stanja i privremenog stanja. Jer sada povratak pod albansku separatisti~ku teroristi~ku vlast bio bi ravan samoubistvu ili ubistvu ako ih neko tera da se vrate. \ukanovi} je otpisan. Vi vidite sada i Amerikanci demontiraju \ukanovi}ev re`im. {ta to zna~i ne albanac. Kako vidite budu}nost ju`ne srpske pokrajine Dr [e{eq: Mi moramo sve u~initi da se Kosovo i Metohija sa~uvaju u sastavu Republike Srbije. Da se povede i politi~ka i stru~na rasprava. bez obzira na geografski polo`aj i sli~no. Turci. da }emo iamti jaku poslani~ku grupu i da bez nas niko ne}e mo}i da formira vladu. Voditeq: Kada Dr [e{eq: Kada. Ja ne dozvoqama da mi neko zove ne albancem. Ja mislim da ne sme da nam se `uri da se {to pre zavr{i. Najva`niji je tu faktor privremenost. Voditeq: Uostalom 20. Ono {to je najva`nije ja ne}u dozvoliti i to vam garantujem ako ja budem predsednik niko ne}e smeti da u ime Srbije potpi{e definitivno odvajanje Kosova i Metohije bilo kao nezavisne dr`ave bilo kao posebne federalne jedinice. Onaj ko bude hteo sa nama da formira vladu mora}e ispuniti osnovni uslov da se sa~uva zajedni~ka dr`ava i da se na ustavom propisan na~in eventualno menjaju odredbe Ustava Voditeq: Da se vratimo na pitanje Srbije i u srpske okvire. Dakle ako imamo obostrane interese za saradnjom a ne da nam neko nametne svoj interes pa ajde sara|iva}emo na reagizaciji tog nametnutog interesa. Egip}ani Voditeq: Ne albanci Dr [e{eq: Taj izraz ne albanci je stra{no ru`an. Mi moramo sa~ekati strpqivo da se promeni odnos snaga i da neke velike sile promene svoju politiku na Balkanu i to }e se desiti. oktobra bi`e izbori u Crnoj Gori pa }e verovatno tek nakon toga mo`i ne{to vi{e da se zna i da se ka`e o tome kakvu }emo zajedni~ku dr`avu da imamo. tradicionalno prijateqska zemqa ne bi mi palo na pamet ni da dozvolim da se prele}e vojnim avionima teritorija Srbije u napadu eventualno na Irak koji se najavquje od strane Amerikanaca nadam se da }e se neko tamo dovoqno uticajan i pametan pojaviti da to spre~i jer bi taj rat nesagledive negativne posledice imao za ~itav svet. Irak je prijateqska zemqa.

svoje pandure op{tnske. Ra~unam na jo{ va`niju ulogu Kine. Gora`devcu. Jedino Slovenija {to je mogla da se otcepi bez nekih posebnih problema. on je ve} obezbedio rezervni polo`aj u svetskoj banci kao jedan od operativnih direktoa izvr{nih direktora kako se to zovete Voditeq: Dobro. Jer on tamo ima vi{e nadle`nosti. ra~unam da i u Evropi dolazi do sve izra`enije pobune protiv ideologije mondijalizma ili globalizma kako se naziva. ona se dovodi u ulogu rimskog carstva ako nastavi da se tako pona{a. Kosovske Kamenice mogu se lokalne snage reda formirati. Ne mo`e srbima biti prihvatqivo da im sada neko nametne one iste koji su ih ju~e ubijali kao ~uvare reda na Kosovu i Metohiji taj za{titni korpus koji uglavnom sa~injen od terorista. Vi se se}ate da je sa Izetbegovi}em bio postignut dogovor da Bosna i Hercegovina u celini ostane u sastavu Jugoslavije da muslimani budu priznati kao ravnopravan narod ne svaki gra|anin bez obzira na nacionalnost nego narod kao ustavotvorni faktor i da Bosna i Hercegovina bude ravnopravna federalna jedinica. Niti Srbi koji su vrbovani na neki na~in pa su prikqu~eni u to sada }e oni odr`avati red. naravno. Ako je ve} tamo okupacija ako su strane trupe. a neki su spoqa i ovde insistirali da se upotrebi vojska u nekoj glumi poku{aja spre~avanja slovena~kog otcepqenja gde su na{i vojnici izginuli. Srpska radikalna stranka je jedina glasala protiv sporazuma ~ernomidin ahtisari u Narodnoj skup{tini. afri~kih zemaqa. Oni ka`u biv{ih U^K-ovaca svi su oni bili teroristi. Pa smo to izbegli dokazali smo dosovcima pa su odustali. ubistava itd. Zubinom Potoku. A sa druge strane mogu}e su promene i u ameri~koj politici. Onda je bio sa zapada nagovoren da ipak proglasi nezavisnsot i izazvao gra|anski rat. ali ne}e pomo}i izbeglim i raseqenim o kojima pri~amo dakle kako im pomo}i u saradnji sa KFOR-om i unikom sa savetom bezbednosti {ta raditi Dr [e{eq: Ja mislim da Srbi treba da sara|uju ne mo`e se iz ove ko`e isko}iti. sitni{ neki. A za{to bi one bile pod kontrolom albanskih terorista. Nijedan njihova inicijativa nije urodila plodom po pitanju Kosova i Metohije i po nekim drugim iptanjima. Ne veruje u opstanak zajedni~ke dr`ave nema drugog obja{njenja. Voditeq: Kako sada te uticaje spoqa spre~iti preduprediti kada je ra{ka 191 . Znate sa zapada se insistiralo da se u na{ zakon o lokalnoj samoupravi ubaci da svaka op{tina ima svoju policiju. Gra~anici i okolnim selima na podru~ju Gnjilana. arapskog sveta. me|u njima nema sukoba. Voditeq: ^itavu ovu pri~mu smo zapo~eli ~ini mi se spoqno politi~kim delom dakle da bi to pitanje Kosova ali i Republike Srpske Dr [e{eq: Znate predsednik Republike Srbije se ne bavi spoqnom politikom to je po saveznom Ustavu a i po ovoj 190 Voditeq: U smislu snaga u svetu Dr [e{eq: Taj odnos snaga je bitan i on se uvek mora adekvatno procenjivati i po novoj ustavnoj poveqi po sada{njem Ustavu spoqna politika je u iskqu~ivoj nadle`nosti Savezne vlade i saveznog predsednika. Oni ne mogu biti garancija. Ovde je kqu~no pitanje {to Ko{tunica be`i sa te funkcije iako mu jo{ ni pola mandata nije isteklo. onda one mogu spre~iti da do|e do lokalnih sukoba izme|u tih lokalnih zajednica na toj osnovi. novog svetskog poretka da se stvara neki novi odnos snaga u Evropi koji ne}e apsolutno svaki diktat prihvatati od Amerike. Znate pogre{na je ameri~ka politika koja insistira na ulozi Amerike kao svetskog `andarma. Mo`emo da jadikujemo ali to nam ne}e pomo}i. Ogrmne pare su anga`ovane u njihovoj predizbornoj kampanji i oni nisu u stanju ni{ta da postignu za Srbiju njih s prezirom posmatraju. godine. Dakle mogu} je tu. tu su Srbi toliko me|usobno ~vrsto povezani i slodarni da oni najefikasnije dogovorom re{avaju sopstvene probleme.trebalo kako vi ka`ete da se vrate kada imamo unmnik i KFOR recvimo koji jo{ uvek ka`u da ne mogu da garantuju bezbednost tim qudima i ne predla`u masovnije povratke na Kosovo Dr [e{eq: Pa znate sada je to problem ove sada{nje vlasti u Srbiji koja je prote`irana od strane zapada. Jer ne bi dol{o ni do albanske pobune na kosovu i Metohiji da se nisu zapadne sile ume{ale i podstakle albansku separatisti~ku pobunu. Nemci su preko Ma|ara i direktno naoru`avali hrvatske separatiste 1990 i 1991. ako se se}ate koliko je to opasno. Voditeq: Osetqivo pitanje poslednjih nekoliko nedeqa ili meseci je pitanje Ra{ke oblasti. Samo tu treba imati strpqenja. vrhovni je komandant vojske {to nije republi~ki predsednik. Labus je uzeo veliku provoziju u svoj privatni yep on }e za to jednom krivi~no odgovarati to vam garantujem. koja je uz pomo} zapada osvojila vlast. Voditeq: Ne. Zve~anu. Ja sam za saradnju ali onu saradnju koja je objektivno prihvatqiva za sve koji tamo `ive. Onda treba jesan broj Srba da se zaposli i da odr`avaju red. Kosovske Vitine. Ra~unam na zna~ajnu ulogu Indije. To mo`e op{tina protiv op{tine da zarati. mogu}e su promene sa raznih aspekata. a zapravo je antisrpski adtu izvestan postignu koji nam je posle naneo {tetu. od samih Srba koji `ive u Kosovskoj Mtrovici. sada mi ne vredi da jadikujemo zbog sada{njeg stanja. nema nekog velikog kriminala. Nikada ni nikakve ozbiqne donacije nisu stigle. Predsednik Republike Srbije je orijentisan iskqu~ivo na unutra{nju politiku. Tu stranap olicija ne poma`e mnogo. Leposavi}u. Da jugoslovenska narodna armija sa crvenim petokrakama gu{i slobode i prava Slovenaca. Velikoj Fo~i. Ne bi dol{o ni otceqenja Bosne i Hercegovine da nisu bili pritisnuti bosanski muslimani sa zapada da proglase nazvisnost. Sada Srbi spontano me|usobno odr`avaju red. Ne bi bilo ni jednog rata da nije bilo me{anja sa strane. To je smi{qeno spoqa. Ali. ali kakav odnos promena snaga u svetu o~ekujete pa da do|emo u povoqnu situaciju da re{avamo pitanje Kosova ali i Republike Srpske Dr [e{eq: Va`no je da Rusija po~ne da igra znatno ozbiqniju ulogu u Evropi i svetu i ja mislim da }e se to desiti uskoro. Ta politika iscrpquje ona }e upropastiti ameriku. i postavqa ambasadore i predstavqa Saveznu Republiku Jugoslaviju u svetu. On planira da pobegne iz zemqe. ima li uop{te opasnosti u tom delu Srbije Dr [e{eq: Opasnosti ima ako se neko spoqa ume{a. Te odredbe su suspendovane u republi~kom Ustavu saveznim Ustavom. A ne pomo}u {tapa i {argarepe jer to poni`ava i qude i narode i dr`ave. Vidite Srbi se suprotstavqaju. nema pqa~ke i otima~ine. Dakle mora na}i drugu varijantu upliva u me|unarodne odnose. [trpcu. Nema ozbiqnih kredita ono {to je Labus uzimao to je novo du`ni~ko ropstvo da bi vra}ao stare titove dugove koje nismo morali ni da vra}amo. Postavqa se pitanje {to be`i sa te funkcije a jo{ mu ni pola mandata nije isteklo.

Od 51% teritorije koji je otpada na federaciju 26% je pod hrvatskom kontrolom. [to }e se menjati ova vlada. a onda }u na}i sposobne. [to }e se uspostaviti nova. Ja ne}u mo}i da naredim ministru prosvete uradi tako i tako. On je komandant `andarmerije. trebalo bi malo du`e o njemu govoriti. pitanje je na {ta bi on iza{ao. Wegova je jedina {ansa da ja pobedim pa da vi{e niko nikoga ne vodi. Znate za ovaj slu~aj Gorana Radosavqevi}a Gurija koji je vi{e dana provodio u Sur~inu sa sur~inskim mafija{ima nego na bilo kom drugom mestu. Da li treba Srbiji novi Ustav koji bi dao ve}a ovla{}enja predsedniku. ali zbog Kosova i Metohije treba da ostane i ovaj ustavni polo`aj Vojvodine kakav je do sada bio. To nikada ne}e biti moj rukovode}i motiv u politici. Pazite on toliko la`nih obe}anja daje da je to neverovatno. ~asne. Voditeq: Nema nadle`nosti ali kako vi gledate i komentari{ete na upra193 . 25% pod muslimanskom. a ne predsedni~kog sistema. 192 Vidite kakva je ~uda. Dakle. Ja bih tu nadle`nost isoristio da razjurim ove policijske generale koji su ume{ani u kriminal. jer je to zakonska nadle`nost predsednika republike. Jer vidite {ta se desilo u Bosni i hercegovini. kakav je haos napravio u {kolstvu. Ali u Vojvodini }u imati najve}i procenat. Wegova ideologija je jedino strah kada }e do}i po njega da ga vode. Jer ogromna ve}ina qudi ne `eli rat. Najboqe su prol{i Hrvati. to je moj pogled na svet. ali ube|en sam da su u ubedqivoj manjini. [ta sam onda obi~na krpa. Postoji sistem vrednosti u koji ja ~vrsto verujem. ali mo}i }u neprekidno da mu postavqam pitanje za{to si to tako uradio. Vi }ete videti koliko }u ja imati sada glasova u Vojvodini posebno u Vojvodini. ^ini mi se da po republi~kom Ustavu pitanje bezbednosti je od zna~ajnijih funkcije predsednika Republike Dr [e{eq: Ne po Ustavu nego po zakonu. Voditeq: Po zakonu Dr [e{eq: Po zakonu predsednik Republike raspore|uje visoke policijske oficire na generalskep olo`aj i unapre|uje u ~in generala. zdravstvenu. Apsolutno nema nikakve nadle`nosti predsednik Republike u tome. ali }u verovatno imati prilike kada budemo i{li na parlamentarne izbore Voditeq: A imate deo i kao predsednik Republike Dr [e{eq: Ono ~ime }u ja uticati na ekonomsku situaciju. Posebno ovo poslednje {to se desilo sa ovim kampovima. Tamo su dosmanqe najvi{e dozlogrdile ne}e gra|ani Vojvodine ono {to im nudi \in|i}. Voditeq: Ali bi i te ideologije ~ini mi se na neki na~in trebalo da se odrekne predsednik Republike bez obzira na to kakvu ideologiju zastupa Dr [e{eq: Ne mo`e da se odrekne. ali mo`e da kontroli{e da li onaj ekonomski koncept koji ministar provodi da li je baziran na Ustavu i zakonu s pravnog aspekta i sa aspekta posledica koje on izaziva u dru{tvenjo praksi. to je ono {to mo`e predsednik. za decentralizacijom u smislu Dr [e{eq: Pad dosmanlijske vlasti sva ta pitanja jednom za uvek re{ava. Ideologjia je sistem vrednosti. Imaju velike ku}e. Sada to sve ne bi bilo pametno da `rtvuju da bace pod noge radi nekog nebuloznog politi~kog projekta. posebno ne u nekim oblastima. Kako ja toga da se odreknem. biznis im je razvijen itd. imaju tragi~no rato iskustvo. Prvo `iv ~ovek ozbiqan ~ovek ne mo`e da se odrekne ideologije. jer meni je vrednija ideologija za koju se borim nekoliko decenija nego sama ~injenica da sam ja na toj funkciji pa ajde da prigrabim {to vi{e nadle`nosti. Voditeq: Mislim da smo na dosta dobar na~in pokazali gledaocima ove emisije da ustavna ovla{}enja predsednika Republike nisu zna~ajna. To vas la`e Miroqub Labus. Tamo su i pravoslavni Srbi i muslimani pora`eni. Ja sam iskreni pristalica parlamentarizma. Neo~ekujete od mene da budem Milan Milutinovi} on mo`da nema nikakve ideologije. po{tene i hrabre policijske oficire i rasporediti ih na generalske polo`aj unaprediti u generalski ~in zajedno sa njima se obra~unati sa mafijom. ja tu nisam zainteresovan da se ja~a nadle`nost predsednika republike. Dakle. Predsednik ne mo`e da nametne neki ekonomski koncept. Voditeq: Tako smo do{li do pitanja bezbednosti Srbije. Voditeq: Nismo jo{ dotakli pitanje Vojvodine sve ~e{}i su zahtevi za himnom Vojvodine. Dr [e{eq: Ne.oblast u pitanju. Ga{i Kne`evi}u bi to za nedequ dana bilo postalo nepodno{qivo i be`ao bi glavom bez obzira. nigde lep{e u Evropi muslimani ne `ive nego u Ra{koj oblasti. ja se tu ne bih trudio da se bilo koje nove ovla{}enje dopi{e. Ko{tunica. I {to }e ta nova biti pod striktnijom kontrolom. i za{to si ovako negativne posledice izazvao. ja }u ga razre{iti kao i ~itav niz drugih. Voditeq: E sada pitanje ekonomije socijalne politike i socijalnog osiguranja stanovnika Srbije ne daje neka prevelika ovla{}enja predsedniku Republike Dr [e{eq: Predsednik nema nikakvih ovla{}enja Voditeq: Ali ste rekli da vas je kandidovala Srpska radikalna stranka. Da ima ja~u kontrolu izvr{ne vlasti. ^anak. koji su povezani sa mafijom. na socijalnu situaciju. Isakov i sli~ni Voditeq: A {ta im vi nudite Dr [e{eq: Ja im nudim ostanak sada{njeg ustavnog statusa Vojvodine ono {to sada postoji u Ustavu da ostane. kakav je va{ program Dr [e{eq: Program Srpske radikalne stranke niste trebali da mi postavite pitanje da vam obja{njavam sada pred kraj emisije. Funkcija predsednika Republike bi mogla da ostane sa sada{njim ovla{}enjima. prosvetnu. Znate tamo postoje qudi koji su krvo`edni i jedva ~ekaju rat. Ja smatram da {to ve}e ingerencije treba da ima parlament. pobedi}u svuda u Srbiji ube|en sam. Na koji na~in Voditeq: Oni se mogu preduprediti jednom efikasnijom politi~kom akcijom u samoj toj oblasti. a mo`da bi se i neka postoje}a mogla redukovati. za zastavom Vojvodine. Drugo. vlade. nau~nu to je {to }u isposlovati {to pre vanredne parlamentarne izbore. Mo`da bih ja u perspektivi bio da se i to ukine to je besmisleno treba ja~ati lokalnu samoupravu. kulturnu. ose}a}e se uloga predsednika Republike. najvi{e su stradali muslimani u ratu i najmanje teritorija im je preostalo posle rata. ako ja postanem predsednik on vi{e ne}e biti komandant `andarmerije. Voditeq: Ono {to je opet posebno aktue~no poslednje dve godine a na {ta bi verovatno i budu}i predsednik Republike obra}ao pa`nju to je povratak Srbije i povratak Jugoslavije u me|unarodne i finansijske i ekonomske Dr [e{eq: Nema to nikakve veze sa funkcijom predsednika Republike. To je moja ideologija.

ali ni Ko{tunica nije zanemarqivo zlo. Gospodine [e{eq dobro do{li u studijo TV Smederevo. Zato moramo da pobedimo i jedne i druge. ali to ne mo`e telefonskim pozivima da se sazna. a posebno }e uspeti u pogledu pobednika na tim predsedni~kim izborima s bzirom da }u ja pobediti to se ve} ose}a u celoj Srbiji. uvek su lagali i u ranijim izbornim ciklusima. Dr [e{eq: Da i Vrhovni sud je jednom usvajao na{u `albu. druge politi~ke partije. pa je onda to sve sad anulirano. nema jedinstvenog bira~kog spiska. i njihov je ciq da se ve{tak~i stvori polarizacije izme|u Labusa i Ko{tunice a Labus i Ko{tunica su dve strane jedne iste medaqe. Prvo uspe}e sa aspekta izlaska gra|ana na zbore. Ja sam i danas ube|en da sam na osnovu glasova gra|ana Srbije u{ao u drugi krug. Vi vidite ovo {to radi Sr|an Bogosavqevi}. Svakako najglasniji u stavovima da drugi krug predsedni~kih izbora treba bojkotovati je predsedni~ki kandidat za koga se opredelilo vi{e od petine iza{lih bira~a Srbije u prvom krugu i sude}i po tome tre}i ~ovek aktuelne politi~ke scene Srbije. Voditeq: I da zakqu~imo onako kako smo po~eli. Ko je naru~io. sa druge strane imate Ko{tunicine preko njegovog ministra za prqave poslove Tijani}a. Gost ve~era{weg izdawa “Lidera” TV Smederevo za koga mnogi ka`u da dr`i kqu~ nedeqnog izbornog ishoda je lider Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq kome }emo ve~eras 10. To mo`ete osetiti po panici u dosmanlijskim redovima i kod Ko{tunice i kod Labusa je panika velika i u \in|i}evoj vladi. sve je to la`irano. i sada la`u. oktobra obavi}e se drugi krug predsedni~kih izbora u Srbiji. pa ja na to odgovorim i ka`em ja sam se ve} vi{e puta dokazao u pravqenju dece vreme je da se doka`u u pravqenju dece Aleksandar Tijani} i njegov sada{nji gazda Vojislav ko{tunica. rasformiran mu biro za komunikacije. onda ka`e da sam u poodmakloj trudno}i. Srborban Brankovi} i sli~ni strateyik marketing kako se zovu te organizacije. i{li bismo Ko{tunica i ja. dakle da li o~ekujete da }e uspeti predsedni~ki izbori u Srbiji Dr [e{eq: Uspe}e. Voditeq: A kako to treba uraditi Dr [e{eq: Trebalo je insistirati na me|unarodno pravnom kontinuitetu jugoslovenske dr`ave na {ta su svi bili obavezani saveznim Ustavom. oni nisu. Da li }e izbori uspeti obzirom na potrebnu izlaznost bira~a. Svuda su nas dosmanlije uvodili kao novoformiranu dr`avu. nemoralni qudi. mo`da su mnogi drugi gra|ani.. Kod nas to rade diletanti. Uspe}e u svakom pogledu. I to }e imati katastrofalne posledice za na{u zemqu. Vidite {ta pani~i ovaj Aleksandar Tijani}. ali oko pet procenata glasova je falsifikovano u prilog Miroquba Labusa. Ili po naru|bi ko mu vi{e plati njega forsira. Voditeq: U svakom slu~aju dakle izbori su u nedequ.. konkurencije itd. i Sr|anu Bogosavqevi}u i Srborbanu Brankovi}u i jednom bi morali da prestanu da se bave tim poslom. Voditeq: . ni u Ujedinjene Nacije se nismo vratili nego smo primqeni kao novoformirana dr`ava. to je jedan vid politi~ke borbe i vidite kod nas uop{te nema ozbiqnih qudi koji se bave istra`ivanjem javnog mnjenja. I to je njihova uloga u svemu ovome.. a po zakonu je 195 . Mi srpski radikali nismo ali smo bili ube|eni da prolazim u drugi izborni krug. Ve194 }e je zlo Zoran \in|i} neuporedivo ve}e za Srbiju od Ko{tunice. ustavnu `albu pi{emo povodom toga. Ja se nadam da }e se ste}i uslovi u na{oj zemqi da zaista ozbiqni instituti to rade. Da nije bilo tih falsifikata ne bi pretila opasnost u nedequ da ne uspeju predsedni~ki izbori. I ni jedna Srbiji ne mo`e doneti ni{ta dobro. stru~no potkovani. Uvek kod nas na osnovu toga kakvi su rezultati istra`ivanja javnog mnjenja nepogre{ivo m`ete proceniti ko je platio istra`ivanje. emisija “Lider”. {ta radi {ta mi lansira oko Haga. To je prava nauka. {ta jo{ mo`ete da Dr [e{eq: Jedino bih jo{ skrenuo pa`nju na ova la`na istra`ivanja javnog mnjenja. za{to niste bojkotovali prvi krug izbora? Dr [e{eq: Pa zato {to sam mislio da treba da se borimo i pokazalo se da je takva jedna orjentacija bila ispravna jer mnogo smo postigli. iznena|eni. XII NAS TV Smederevo. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci televizije Smederevo u nedequ 13. oktobar 2002. ali bi u svakom slu~aju glasa~i i jedne i druge strane bili i te kako motivisani da iza|u. nisu hteli ni “Nacional” ni “Blic “da mi objave. ovaj Vladimir Popovi} Beba ve} mu je pobegao u Austriju. sam falsifikat nije napravqen na samom bira~kom mestu. Sa jedne strane imate \in|i}eve medije koji plasiraju la`i neistine klevete. Ne zna se koja je ru`nija. “Nacional” odbio. Sad ne}e biti motivisani. to treba da rade ozbiqni nau~nici. Izne}emo sve mogu}e dokaze kojima raspola`emo. nego ranije kroz bira~ke spiskove. To je prava nauka. name{teno. 11 kandidata je pred gra|anima Srbije vide}e se rezultati. i mi pi{emo sada `albu Saveznom ustavnom sudu. vrlo malo. “Blic” negde na drugoj strani malo.. Prestao sam sa njima i da kontaktiram bez potrebe. Voditeq: Ovaj razgovor zapo~eo bih slede}im pitawem. i da li }e Srbija dobiti novog predsednika za koga konkuri{e dr Vojislav Ko{tunica i dr Miroqub Labus pitawa su koja najvi{e zaokupquju pa`wu u nas i u svetu. Mi nismo iznena|eni izbornim rezultatima. 10. Voditeq: Imamo otprilike minut dva do kraja emisije. Hvala vam puno {to ste bili gost BK Televizije Dr [e{eq: Hvala vama Voditeq: Hvala vama {to ste bili sa nama ostanite i daqe uz na{ program. U predizbornim nastupima predo~avali ste da }e kampawa biti prqava i da }e izbori biti neregularni. Mi moramo da to po~istimo na obe strane.vi ste se `alili Republi~koj izbornoj komisiji. iza}i }e vi{e od 50%. A ovi izbori }e pokazati da je zaista re~ o najobi~nijim la`ovima. re~ je o prevarantima i Sr|an Bogosavqevi} i Srbobran Brankovi} i onaj ranije [uti} kako se zvao. po naru|bi. Falsifikat se tu desio. Ja ne znam sad ko bi dobio vi{e glasova. pa je vra}ao. E to su uradili Ko{tunica i Labus i Goran Svilanovi} ve} prvih dana posle oktobarskog pu~a protivustavno. oktobra postaviti deset vru}ih pitawa. Dobili smo i poziv za povratak u savet Evrope Dr [e{eq: Prvo nigde nije bilo povratka. Dr [e{eq: Boqe vas na{ao. Kqu~no je pitawe kako su izvedeni ti falsifikati.vo povratak Jugoslavije u sve te organizacije.

prvo nacionalni interes. Niko od onih koji su glasali za ovih {est kandidata sigurno ne bi glasao za Miroquba Labusa. i krenu od In|ije preko Pazove. To je taj metod falsifikovwa. da je jedinstven bira~ki spisak jednom jednostavnom komanadom bi se sve to isteralo jer ti gra|ani moraju imati identi~an mati~ni broj. to je o~igledna neregularnost. pet hiqada. ni{ta {to se ti~e rada Nadzornog odbora. nema ve{ta~kih mati~nih brojeva. Mi smo imali do sada jednog predsednika koji je izabran izbornim falsifikatima i to oborenim falsifikatima. Prime}ujem da bi to mogao. sve beogradske op{tine iza|u ovamo na Smederevo. Predsednica nadzornog odbora je zakazivala sednice u zgradi Narodne skup{tine. I to je policija potvrdila. Ako nema jedinstvenog bira~kog spiska izbori ne mogu biti priznati. ili Rume. Kada ste vi do{li do tog saznawa? Dr [e{eq: To je bilo na vreme. ima jo{ nekih petnaest. po{to nemaju jedinstvenog bira~kog spiska. ako izbori nisu regularni. I da je postojao jedinstven bira~ki spisak. jer oni koji su to radili ra~unali su da }e to biti sve moji glasa~i. Ima vi{estrukog upisivawa imena istih gra|ana sa istim mati~nim brojem. Ona je krajwe logi~na. da li kafom. a moralo je biti. pet hiqada potpisa mu je falilo. Novog Beograda. Tre}e onemogu}en je brutalnom silom vlasti rad nadzornog odbora. E sad. Voditeq: Dobro ona se oglasila nenadle`nom. ali vi to treba da doka`ete. deset hiqada qudi. onoga trenutka kad nam je omogu}en uvid u sve kandidature. Voditeq: Nemojmo verovatno? Dr [e{eq: Pla}ano je. ali to nije argument. Dve hiqade potpisa mu je bilo neregularno. to nije na{ interes.. on je verovatno to pla}ao. da li novcem. Nagla{avli ste da predsednik mora da vodi ra~una o nacionalnim i dr`avnim interesima. 197 . Oni su upisani na nekih trideset bira~kih spiskova u trideset op{tina. Prvi put smo mi kao stranka imali mogu}nost uvida u kompletan materijal kad je utvr|en spisak kandidata. ali sigurno ne bi glasali za Labusa. Je li se sla`ete samnom? Dr [e{eq: Da. Ne mo`e biti na{ dr`avni i nacionalni interes da se izabere predsednik Republike na osnovu falsifikovanih izbora. Dr [e{eq: Da. neki za Ko{tunicu. nije regularan ni taj predsednik koji }e biti izabran. Branislav Ivkovi} nije imao deset hiqada potpisa na isti na~in falsifikovano. Voditeq: Dobro. to je Milan Milutnovi}. Nije to uop{te bitno. da su mu neki overavali sa izbegli~kim legitimacijama. pa ste se vi `alili Vrhovnom sudu. Pelevi} je imao qude koji su mu po nekoliko puta potpisivali. to je policija ustanovila. u to se uverila i Demokratska stranka Srbije. Najmawe sto hiqada glasova je tako uskra}eno. zna se da je pla}ano. ne mo`e. Republi~ka izborna komisija ima izve{taj Ministarstva unutra{wih poslova. na Po`arevac. Da li treba slede}ih pet godina da predsednik Srbije bude neko ko je izabran na falsifikovanim izborima? Na{ je nacionalni interes da se prvo falsifikovawe u korenu sase~e falsifikovawe izbornih rezultata. Imali smo tada na raspolagawu ~etrdeset osam sati. Srbija ga mora izabrati. Zemuna. Ima {esnaest op{tina u Beogradu. Koji je smisao tog bojkota i da li je on u duhu nacionalnog i dr`avnog interesa. Borislavu Pelevi}u je falilo oko dve hiqade potpisa. Tomislav Lalo{evi}. verovatno bi otpala mogu}nost izbacivawa pojedinih imena sa bira~kog spiska preko sto hiqada qudi je izba~eno sa bira~kog spiska. on je pet godina bio predsednik na osnovu falsifikata. zbog toga su ovi izbori apsolutno neregularni. da li ne~im.morao da postoji jedinstven bira~i spisak za celu Srbiju. prema Vaqevu itd. {esnaest op{tina u naju`oj okolini Beograda {to oni sve mogu za jedan dan da obi|u. onaj ko ih je tamo falsifikatima ubacio imao je odre|enu politi~ku ra~unicu i ona je jasna. Vuk Obradovi}. Dr [e{eq: Ali kako mo`e komisija biti nenadle`na? Ti kandidati nisu mogli da se na|u na bira~kom spisku. Voditeq: Srpska radikalna stranka i vi li~no pozivate bira~e na bojkot drugog kruga to je op{te poznato. dr`avani je interes da Srbija ima predsednika Republike. jer je posebno bila zainteresovana da se to kontroli{e. Sednu u auto. Ima pisani dokument gde joj saop{tava generalni sekretar Narodne skup{tine s potpisom. onemogu}ene su te sednice izba~ena je i predsednica kad je htela da dr`i konferenciju za {tampu. Oni nisu imali uredno prijavqene kandidature. vi ne mo`ete kompijuterski da ustanovite i da izbacite sve to. U tih ~etrdeset osam sati mi smo prekopali sve kandidature i ustanovili smo da Neboj{i Pavkovi}u fali skoro pet hiqada potpisa. dva puta isti qudi itd. pe~atom da to nije wena nadle`nost da to wu prakti~no ne interesuje. na dan izbora putuju od jedne do druge op{tine i glasaju. argument je da su mu isti qudi dva puta potpisivali. Dakle. Tre}ina Srba na Kosovu i Metohiji je izba~ena sa bira~kog spiska. Voditeq: A postoji argumenti da jednostavno svi kandidati nisu pokupili dovoqan broj potpisa pa jednostavno. I to je neosporno. duplirano. i Dragan Radenovi}. je li tako? Dr [e{eq: Ja imam dokaz da nije bilo jedinstvenog bira~kog spiska. Voditeq: Da. neki bi glasali za mene. Ali izabranog po Ustavu i zakonu. a tamo je oti{lo za tih {est kandidata oko deset procenata glasova. Da se falsifikovawe dakle elimini{e. nisu se mogli na}i na bir~kom listi}u. Da je postojao jedistven bira~ki spisak bilo bi nekoliko stotina hiqada glasa~a mawe na wemu jer bi otpali svi oni koji su vi{e puta upisani. iza|u na Palanku. da ima maloletnika me|u potpisnicima i to je ~vrst argument. Niti mi imamo vremena da uzmemo u svim op{tinama bira~ke spiskove da ukucavamo {est ipo miliona qudi u kompijutere pa da onda kontroli{emo ima li duplirawa. Bez obzira ko bi bio izabran kad bi slu~ajno uspeli izbori. I policija je ustanovi196 la da ima mnogo qudi koji uop{te nisu dr`avqani Srbije. Voditeq: Ako mi dozvolite da se vratimo malo u vreme predizborne kampawe. Je li tako? To je dokazano. To u toku jednog dana mogu da urade. Nema pre~eg nacionalnog i dr`avnog interesa od toga. konferenciju za {tampu je dr`ala pred zgradom Narodne skup{tine. ja ne znam ta~no kolika je ta brojka. Pre toga podneske kandidata kontrolisala je slu`ba Narodne skup{tine koja je stajala na raspolagawu Republi~koj izbornoj komisiji i eventualno pojedini ~lanovi Republi~ke izborne komisije. mo`da i vi{e za Ko{tunicu. Kako je vr{eno falsifikovawe u prilog Miroquba Labusa? Postoji stari udba{ki sistem falsifikovawa tako {to izvestan broj qudi tri hiqade.

ja sam religiozan u onoj meri u kojoj to ose}am kao potrebu. Ali {ta to sad zna~i on upravo ka`e. razli~itim putevima dolaze do istog ciqa. On u prvom krugu nije glasao.. Voditeq: Ba{ me interesuje. Svaki od tih argumenata je sam po sebi dovoqno jak da izbori budu poni{teni. sa razli~itih polazi{ta... gubi autoritet. A Tanasije Rakita vikarni episkop beogradski patrijahov vikarni episkop i{ao je na mitinge Demokratske opozicije Srbije. Moramo po slovu Ustava. {to se ti~e verskih obreda u onoj meri u kojoj to smatram normalnim. primerenim. Voditeq: . itd. Dakle.. Ja kao vernik odem povremeno u crkvu. ali to sad nije za ozbiqnu politi~ku raspravu. Nije zabele`eno da je u prvom izbornom krugu glasao.. slavim Vaskrs. Je li tako? Pretpostavqam da nije. Dr [e{eq: Ti izbori ne mogu biti sudbonosni sada. vide}u da li }ete vi tako odgovoriti. Dr [e{eq: I to je sasvim normalno. ako ne bude izabran predsednik? Voditeq: Dobro. Kao predstavnik republikanizma. Patrijarha Pavla ne bi smelo da interesuje da li }e ti izbori biti uspe{ni ili neuspe{ni. i on mora jed198 nako da po{tuje i one vernike koji glasaju za Ko{tunicu i eventualno za Labusa. to nije va`no? Dr [e{eq: Dobro. sve{tenik mi dolazi ku}i. pod odre|enim uslovima. Dr [e{eq: Prema tome.. [to se ti~e patrijarha Pavla prvo u proteklih deset.. I zato ja mislim da je ovo krajwe pogre{an stav i da ne bi vi{e smelo da se ponavqa i u vrhu srpske crkvene hijerarhije posebno srpski pravoslavni provosve{tenik ne bi smeo u takve stvari da se upu{ta. Voditeq: Ja sam vas prekinuo. izviwavam se da nastvimo ovu pri~u.ja sam ga ocenio kao nezgodno. Voditeq: Mo`da jeste? Dr [e{eq: Ali bilo bi zabele`eno da je glasao. Pitawe je da li mo`e i tako. patrijarh Pavle treba da se postavi kao crkveni poglavar svih pravoslavnih vernika. ali ono {to je osnovno to se u mojoj ku}i uvek po{tovalo i slavilo. jer Ustav propisuje ako su neuspe{ni. da mewamo tezu. vi{e puta godi{we. mnogo ne hajete na poziv wegovog veli~anstva prestolonaslednika. i verski obredi su se odvijali. Voditeq: Ali i gra|anin Srbije? Dr [e{eq: On jeste gra|anin Srbije. ne}e ni{ta propasti.. veza sa mafijom itd. Voditeq: Dobro ja sam rekao ne hajete mnogo za wegovo poziv. odr`a}e se ponovo. Voditeq: Kritikujete Vladu Srbije zbog kriminala. Voditeq: .. I grlo ga nije zabolelo. [ta }e se to lo{e desiti u Srbiji ako u nedequ ne uspe drugi izborni krug. jer ako se ne izabere predsednik u nedequ mi moramo za dva meseca imati nove predsedni~ke izbore. Voditeq: Jesmo sad spremni na jedno nezgodno pitawe? Dr [e{eq: Ja sam uvek spreman na sva mogu}a pitawa. on ka`e.ali dr [e{eq nemojte sad ignorancije. Name}e se pitawe kako on koji se postavqa kao pretedent na presto.. Ja mogu sad da s vama raspravqam {ta je u interesu \in|i}evom. a da li ste sigurni da u va{em bira~kom telu kome pripadaju neki eksponirani predstavnici biv{eg re`ima nema qudi s one strane zakona? Dr [e{eq: Izbori su tajni. glasawe je tajno.ne ja govorim da postoje razli~iti stavovi u politici.. I `elim da na{ prvosve{tenik bude podjednako auteritet svim polti~kim partijama. ja iskreno verujem u Boga. On je na{ prvosve{tenik. a {to se ti~e crkvenih dogmi. On je svima nama prvosve{tenik. ali idem. Pazite u osamsto pedset hiqada glasa~a. Voditeq: Wegova svetost Patrijarh srpski gospodin Pavle pozvao je gra|ane Srbije da ispune svoju du`nost i glasaju u nedequ. koliko je to i moj otac radio. jer wegov otac se odrekao prestola i krune. ne idem naro~ito ~esto u crkvu. Vi se se}ate posle izbora dvehiqadite godine ogromni problemi su bili u vrhu Srpske pravoslavne crkve i u Sinodu i u Svetom arhijerejskom saboru jer je vo|ena prava kampawa da se ra{~ini vladika Filaret zato {to je podr`ao Slobodana Milo{evi}a pred izbore u septembru dvehiqadite. On je javno agitovao za koga da se glasa i pre i posle izbora itd. Dr [e{eq: Mo`da }e biti zgodno. Mo`ete sa wegovo viso~anstvo. zna~i nema sudbonosnih izbora. i DHSS tako|e bojkotuje.. {ta bi on `eleo itd. odgo199 . Ne sme tako u crkvi da se vodi crkvena politika. ali one koji glasaju za kandidate Srpske radikalne stranke i ostalih politi~kih partija.po{to on o~igledno ne o~ekuje da mo`e da pobedi Labus. Dr [e{eq: Mora neka nelogi~nosti da javno iznesem. Je li vi mislite da diskfalifikujete moje stavove tako {to eventualno se nekada i \in|i} slo`i s ovim onim {to ja ka`em. dvanaest godina bilo je toga i ranije crkvena hijerarhija se na jedan krajwe neprimeren na~in me{ala u strana~ki politi~ki `ivot. a ne da se svrstava na jednu stranu. onda je to ve} drugo pitawe. slavim Bo`i}. To isto je u~inio i prestolonaslednik Aleksandar drugi Kara|or|evi}. Dr [e{eq: . i zagovara monarhiju tra`i da se glasa za predsednika Republike. ni moj otac nije ba{ bio neki veliki vernik koji bi neprekidno i{ao u crkvu. Voditeq: . antimonrhista verovatno.Dr [e{eq: To su tri. treba prema svima da ima isto po{tovawe. nisam ba{ mnogo revnostan u tome i to moram da vam priznam. ^im se crkva me{a u strana~ku politiku ona gubi. ali sada }u vas zamoliti da mi ka`ete kako se ose}ate obzirom na pravoslavnost velikog broja srpskih radikala zbog toga {to }ete se politi~ki pona{ati suprotno apelu srpskog patrijarha? Dr [e{eq: Prvo princa Aleksandra Kara|or|evi}a ne mo`ete oslovqavati sa wegovo veli~anstvo. od kriminalnh afera. Je li vam to malo nelogi~no? Znate ja kao politi~ar sebi nikad nisam dozvoqavao da se me{am u crkvene poslove. Ne}e biti smak sveta. to upravo ka`e premijer \in|i}? Dr [e{eq: Ja za premijera \in|a mogu da vam ka`em mnogo negativnih stvari. a sad poziva druge gra|ane da glasaju u drugom krugu. slavim redovno krsnu slavu. ja nikad. ali onda mo`e kao gra|anin Srbije da iza|e u nedequ na izbore i da glasa. Ako }e neko pogaziti definitivno Ustav. a crkvena politika mora da nadrasta strana~ku. I ja `elim tako da izgradim i moju decu i sve ostalo. Voditeq: Ba{ me interesuje {ta mislite o tome. Voditeq: Ho}emo dr [e{eq da o tome govorimo na nekom mestu...

ako on ima bira~ko pravo. da pogledamo neke stvari objektivno. sad ih ima na ~etrdeset godina. Moja politi~ka platforma pred ove izobre je bila jasna. koji su otimali decu ne mogu od mene o~ekivati pomilovawe. ono {to je u dr`avnoj svojini. Pazite ranije smo imali glasawe robija{a. Voditeq: . parlamentarnim politi~kim opcijama. Ja sam izla`u}i svoje ustavne nadle`nosti ako postanem predsednik Republike jasno rekao ko }e do}i u obzir da ga pomilujem ko ne}e. Nijedan srpski radikal nije gostovao na Studiju B. je li tako. Nije samo jedan kandidat dobijao glasove robija{a. sve ostalo je anonimno. op{tina itd. [ta to zna~i. osam posto. Republike Srbije.mo`ete imati glavoboqe i {to sam ja ve~eras u va{oj emisiji. Voditeq: Zato imam glavu. Dr [e{eq: Je li se se}ate? Voditeq: Jeste... wegovo je da se opredeli za koga god ho}e. Voditeq: Nezavisnost medija. Dr [e{eq: Nije. Koliko? Ne znam sad ta~no. Jeste li to videli. sad jesam. se}am se dobro. a {ta podrazumevate kad smo ve} kod smo ve} kod toga pod dr`avnom? Dr [e{eq: Dr`avna televizija je ono {to je vlastni{tvo dr`ave. {est posto. da produ`imo. tamo su robija{i osu|eni na dvadeset godina zatovora. da smawe broj na{ih glasa~a. Mi smo sad dokazali da smo veoma jaka politi~ka opcija u Srbiji. imate privatnih televizja u vlasni{tvu politi~kih stranaka {to je u civilizovanom svetu nedopustivo itd. za wihvo formirawe. Setite se da smo pune dve godine bili apsolutno medijski blokirani. bio sam. regularnim. postoji ne{to {to je jo{ bilo pogubnije. a na politi~arima je da pridobiju glasove svih. Ja sam na wih ukazivao mesecima. je li tako? I ja mislim da je to za nas veoma dobar rezultat. Pune dve godine je trajala apsolutna blokada Srpske radikalne stranke na dr`avnoj televiziji i danas traje. Anonimna je nacionalna pripadnost. Ima i takvih situacija. Pa i Ko{tunica se trudi da privu~e na{e. ni tre}em programu dr`avne televizije Srbije od decembra dvehiqadite godine. Mafija{i. 200 Dr [e{eq: .. sad ga nema osim ovi koji su osu|eni na lak{e kazne pa mogu na dan izbora da iza|u iz zatvora i da glasaju. i to mora biti apsolutno nepristrasno prema svim politi~kim opcijama. ja sam ponosan imam i glasova Ma|ara. i Rusina i buwevaca i muslimana i goranaca. kad ste ovo rekli da li su vam predsedni~ki izobri u stvari poslu`ili da protestirate malo va{u potencijalnu parlamentarnu snagu. osim jednom Nata{a Jovanovi} pre godinu i po dana u duelu.. 201 . lokalne samouprave. ja i to moram priznati. Voditeq: Hajde da vidimo va{ rezultate u Smederevu. izdr`avaju se iz buyeta neka. ja sam to i u va{oj emisiji rekao. mnogo boqi u nekim normalnijim okolnostima.. La`na istra`ivawa javnog mnewa su smi{qena da nam ve{ta~ki smawuju uticaj na bira~ko telo. Bugari su za mene glasali osamnaest procenata i u Bisilegradu i u Dmitrovgradu.. ja imam dokaze.. Dr [e{eq: Pazite to su dakle dr`avne televizije. Je li tako? Voditeq: Dobro. Voditeq: Ko zna kako se va{e re~i sad tuma~e ovde.dobro gostovali ste sada posle izbora je gospodin Todorovi} bio u duelu. i Slovaka. [ta to zna~i? Svaki glas na izborima je anoniman. samo je to va`no. televizija je televizija. Otprilike tako. Ranije su bila bira~ka mesta i u zatvoru. jeste bili o~evidac? Voditeq: Da. Voditeq: Jeste. grada Beograda. da glasa onaj ko je imao pravo. Voditeq: Odli~no. neka mawa. Rekao sam vam ve} jedan argument koji se ti~e neravnopravnog medijskog tretmana. i Rumuna. ni na drugom. Dr [e{eq: Pa ja mislim da je to veoma rezultat. Dr [e{eq: Kako ja mogu da budem siguran. hvala vam na odgovoru. da imam glavoboqu. Voditeq: Samo vi dakle spomiwete dr`avne televizije. va`no je da je regularan. Dr [e{eq: Gde? Voditeq: Kako ne znate gde je bio gospodin Todorovi}. Nijedan srpski radikal nije gostovao ni na prvom. Voditeq: . la`na istra`ivawa javnog mnewa. me|utim mo`da nisam bio dovoqno ubedqiv.. te sve dr`avne televizije moraju biti maksimalno objektivne i nepristrasne jer je narod za wih izdvojio pare. Dr [e{eq: Pa dobor. mi smo u Smederevu imali negde oko dvadeset tri... Objasnio sam vam kako je falsifikovano za Labusa. kako je meni ve{ta~ki smawivan broj glasova.. to je da svi dr`avni mediji budu ravnorpavno dostupni svim politi~kim opcijama. Pogledajte u nekim mestim ovde Ka~arevo i jo{ nekoliko. znate i to je za o~ekivati. {ta to sad zna~i? Videli ste da se upiwu dva predsedni~ka kandidata da za wih glasaju i srpski radikali na izborima. borba protiv mafije. ali buyetski prihodi su im jedan od glavnih izvora sredstava. ja to sad treba da vam govorim.. ja sam ube|en da bi taj rezultat bio boqi. tu dva najve}a hoh{taplera i la`ova ovaj Sr|an Bogosavqevi}. U Vojvodini u nekim mestima gde `ive Makedonci. Voditeq: Zamewujemo test.. Dr [e{eq: Jo{ se Labus hvali kako je i on jaka li~nost. najvi{e dvanaest posto. ~etiri posto. {verceri droge.vorite mi na ovo pitawe? Dr [e{eq: Nema tu nikakve ignorancije. Ono {to je ovde pitawe korektnosti...nemojte. Dr [e{eq: Me|utim. Voditeq: A {ta je to? Dr [e{eq: Ja vam nisam rekao da smo tamo bili blokirani. e sad vi mo`ete kod privantih televizija imati ovakav stav i onakav stav. Dr [e{eq: Prema tome ako je neko i od takvih za mene glasao. vi{e. to je bilo na televiziji Ko{ava. ja sam ponosan {to je mnogo pripadnika nacionalnih mawina za mene glasalo.. i ja sam tamo jednom gostovao. Makedonci su osamdeset procenata glasali za mene. jak kao politi~ki autoritet da privu~e na{e glasove. vi ste jedna od retkih televizija gde sam ja imao mogu}nost da gostujem na po~etku predizborne kampawe. nemojte. borba protiv kriminala. i to je mislim va`no pitawe. Va{a televizija je bila korektna u tom pogledu. Meni su davali ~etiri posto. pa vidite za{to smatram da bi ti rezultati pod druga~ijim uslovima bili mnogo boqi. i da li ste sa tog stanovi{ta zadovoqni rezultatima? Dr [e{eq: Da. oni koji su silovali.

. kao narodni poslanik... Voditeq: Ma radili su procenu. ozbiqna istra`vawa. na{i tradicionalni glasa~i. tu vam je i Smederevo. svak je od wih samostalna li~nost. sipmatizeri. Me|u onima koji su bojkotovali najvi{e je socijalista. Zvani~ne registrovane agencije su pale na ispitu sve redom. Dr [e{eq: . ne mogu ja svoje bira~e da disciplinujem.kako procewujete izlanost u drugom krugu. Dr [e{eq: . vi{e su glasali za Ko{tunicu nego za mene. tu su glasali u najve}em broju za mene. Ja wima poku{avama da objasnima za{to bi bilo dobro da ne uspe drugi izborni krug. a nisu svi glasali za mene. ja wima ne nare|ujem. dajte mi ka`ite nekog? Voditeq: Je li moram da vam ka`em? Dr [e{eq: Bila je jedna iz Negotina.. Vrawe. Dr [e{eq: [to se ti~e glasa~kog tela Socijalisti~ke partije. Ja }u vam sad to re}i. ako ne konsoliduje rukovodstvo Socijalisti~ke partije pod svojom kontrolom.... Voditeq: . Ja sad da se pregawam s nekim i da pi{em tu`be.. Zaje~ar. ja sam wima zahvalan {to su za mene glasali.najvi{e socijalista. \in|i} to li~no radi.. {to su mi ukazali poverewe. da. Bela Palanka.... nema tu naredbe. Jer je \in|i}ev re`im ve{ta~ki uneo slutuwu u wihove redove. Dr [e{eq: Kakvu tu`bu za klevetu? Voditeq: Ako mislite da. ja nisam vlasnik qudi koji su za mene glasali.. Dr [e{eq: Ja idem na sud samo kad mene neko tu`i onda mi je to zadovoqstvo... a sad koliko ne znam.. Ni{. Tako da ovoga puta wihovo bira~ko telo nije bilo jedinstveno zbog ve{ta~kog uno{ewa slutwe u rukovodstvo Socijalisti~ke partije ~emu je kumovao \in|i}ev re`im.koja.. Jagodina itd.dobro. Dr [e{eq: Pa ~ekajte {to bih se ja sad pregawao s wima? Voditeq: Pa dobro.. deo Pirotskog okruga. ja nisam vlasnik svog dela bira~kog tela. nacionalne snage se nisu ujedinile.. ono je delom glasalo za mene. wihovo je da odlu~e. Dr [e{eq: . ja imam dokaze u Zemunskoj op{tini.. Na jugu Srbije. ono disciplonovano ne}ete iza}i na izbore.ma ne mo`e da me tu`i kad imam argument..to je ~ovek koji je radio pre petog oktobra. Voditeq: . jedan deo za Ko{tunicu. Voditeq: Evo ja sam. popijte malo vode.. Voditeq: Srpski radikali dispciplinovano izlaze. Voditeq: . mogu ~lanove stranke. Kraqevo. ali nemojte. Dr [e{eq: .. Centralna Srbija. Voditeq: Imate. U Vojvodini prili~an broj socijalista je glasao za mene.. Je li se se}ate? Dva dana pred izbore.. jedan deo za Batu @ivojinovi}a i Ivkovi}a eventualno. Voditeq: .me|utim. Dr [e{eq: Imam dokaze da su lagali. Voditeq: Ne..imate tu`bu za klevetu itd. Jer su tu pokazili i demonstrirali visoko stepen organizovanosti u tom pogledu. koja se ovako stidqivo. Kragujevac.. Dr [e{eq: . jer wemu nema druge.. i Po`arevac. za mene su glasali svi srpski radikali. on opet izlazi na televizije i daje svija tuma~ewa. pa napravimo jednu stanku. Vidite gde su socijalisti glasali za mene. realnost. on nije istra`iva~ javnog mnewa. Leskovac... Ajde da sad produ`imo ovim pitawem celu stvar. O~ekujete li da }e bira~i koji su za vas glasali po preporuci gospodina Milo{evi}a sprovesti va{u odluku da bojkotuje drugi krug predsedni~kih izbora? 202 Dr [e{eq: Pa ja o~ekujem da ve}ina gra|ana ne}e iza}i na izbore. Dr [e{eq: . Voditeq: . ne{to je i bojkotovalo. Babu{nica. Kru{evac.... i svaki }e od wih samostalno da odlu~uje. obzirom na sve? Dr [e{eq: Pa bi}e ispod pedeset posto sigurno..... Voditeq: . Taj Stradeyik je nagove{tavao da }e Labus imati vi{e od Ko{tunice. Voditeq: Dobro.. znate ne dolikuje to meni. E sad ja o~ekujem da }e Milo{evi} uspeti da konsoliduje Socijalisti~ku partiju.da po{tuju odluku rukovodstva. dostojanstvom. Svak je od wih gospodar svoga glasa.. jedan deo je glasao za mene.. Voditeq: Ali ima ekipu koja je to radila. on mora da formira novu partiju.nema tu dispciplinovano. Voditeq: Pa nemojte. ^ovek od krvi i mesa sa li~nim integritetom. moralno{}u itd... Dr [e{eq: ... ja poku{avam da ih ubedim da ne iza|u na nedeqne izbore u drugom krugu.to je ~astan ~ovek. oni koji su za mene glasali.. i dosta su bojkotovali. Voditeq: Dakle. mi disciplinujemo ~lanove stranke. ne vi wega.. Moje je samo da iznesem sve argumente zbog kojih se ja zala`em protiv izlazka na izbore i ni{ta vi{e. ka`em iz suprtonog. ali dr [e{eq bilo je agencija ~ak i suprotno koje su imali tu suprotnu koincidenciju i koje su rekle ako se nacionionalne snage ujedine postoji opasnost da dr [e{eq dobije... Bor. ne{to je bilo i za Batu @ivojinovi}a. Socijlisti~203 . Socijalsti su u Beogradu organizovno glasali za Ko{tunicu.. iako je i tamo Ko{tunica dobio prili~no wihovih glasova. Dr [e{eq: Jeste Branko Pavlovi} kao pojedinac. Je li tako? Voditeq: Dobro. Dr [e{eq: . [ta to zna~i? Mi ne disciplinujemo svoje bira~e... tvrdite da je me|u apscinetima u prvom krugu najvi{e.. ja ga smatram ~asnim ~ovekom. I maksimalno se trudim koliko ima mogu}nosti u ovako blokiranim medijima da to postignem. Topli~ki okrug.. to je ~iwenica. Dr [e{eq: Jeste ali su wihova istra`ivawa bila pla}ana. Vi{e za mene nego za Ko{tuncu. Dr [e{eq: On je iznosio svoj politi~ki stav. ali. to nije zvani~na registrovana agencija. Strateyik menayment i ostale agencije postoje znate. Dr [e{eq: Mo`da je to bila wegova privatna ekipa. Socijalisti~ko glasa~ko telo je podeqeno.. U Beogradu skoro uop{te nisu glasali za mene. kad je re~..gospodin Branko Pavlovi} je u emisiji Televizija Smederevo to decidno izjavio..~lanovi stranke. Voditeq: Jeste. Ja imam dokaze. Svako od wih }e da sedne da razmisli da li su moji argumenti ubedqivi ili nisu..pa ~ekajte lagali su imam dokaz da su lagali. ja imam dvadeset ~etiri posto on vi{e ne bi smeo nigde da se pojavi u tom poslu.Dr [e{eq: ...kad on ka`e da }u imati dvanaest posto. da. E sad. i uvek su vodili ra~una da wihovi rezultati budu u saglasnosti sa `eqama onih koji daju novac. a jedan deo je bojkotovao izbore..

Taj Ustav onda zaslu`uje da se mewa na ustavom propisan na~in.je li dokazno dr [e{eq? Dr [e{eq: Sve je dokazano. skleroti~no. Voditeq: Ajmo.ko bira~ko telo }e i}i tamo gde je Milo{evi}. Ho}emo li sutra da ka`emo to je Ko{tunicin Ustav ili to je Labusov Ustav. To bi samo bilo komplikovawe izborne procedure. pa jesam onda posle toga odgovarao \in|i}u i on je za~utao. i nijedna ga evropska zemqa nije uvela. apsolutno neprimereno dvojici istaknutih politi~ara koji se bore za najvi{u dr`avnu funkciju. jedna skolasti~ka kvazi-politi~ka rasprava. Mi dvanaest godina po tom Ustavu izlazimo na izbore. ali direktno uti~e na i raspored i broj bira~a itd. to je sve de fakto nije mewan. to bi besmisleno. mo`da bismo s tri ili pet amandmana sve to doveli u red. Voditeq: Ja iskreno re~eno ne. i vidite to je ve{to sino} iskoristio i Labus. Voditeq: Je li se sla`ete da socijalista prema svom statusu? Dr [e{eq: Sla`em se nego sad pravimo jednu procenu. A onda napada Rusiju i Kinu {to ne}e da nam od novih dugova odbiju trideset procenata ili {ezdeset procenata itd. Evo sad su po~eli mafija{i me|usobno obra~unavati. Ja mislim posle onog sino}weg televizijskog duela da }e mnogi koji su mislili da iza|u na izbore odustati. i za predsedni~ke svakako mora biti uvek je bila jedna izborna jedinca. Ka`e {ta ovo. [to se ti~e tog Ustava ja imam neke zamerke tom Ustavu. to se mo`e promeniti amandmanima. On sklapa ugovore o novim zajmovima i tim zajmovima pla}a stare Titove dubiozne dugove koje nikako nismo morali da pla}amo.taj i taj ima toliko i toliko. Voditeq: . Mo`ete pod uslovom da se uvodi elktronski sistem on je veoma komplikovan. {to se ti~e socijalisti~kog bira~kog tela kako se on postavi. on sino} se nije osudio da do kraja eksplicira pitawe Sur~inske mafije. da iznese ~itav niz drugih arugmenata on se. ako se oni trude da ih ubede da iza|u. ka`e to je Mil{evi}ev Ustav. monotona. Voditeq: Osim {to je gospodin Labus rekao u no}i kada su analizirani prvi rezultati da se snage pro{losti dobile toliko koliko su dobile. dobro. Ja polazim uvek od toga da svaki glasa~ samostalan svaki gra|anin sam odlu~uje ho}e li ili ne}e. direktni kanidat mafije.. ne mo`e to tako da se ka`e. Jedna ta~ka je bio Ko{tunicin koncept regionalizma. A Ko{tunica je mlitav. to mu je sino} rekao Ko{tunca na jedan stidqiv na~in. Voditeq: Naravno. Sad jedno krilo mafije poku{ava da se ubaci kod Ko{tunice. Dr [e{eq: Jeste li videli sino} kako on nastupa. Da podelite na izborne jedinice. a ne}e da sledi Du{ana Bajatovi}a. Ovaj mu zapretio mangup. Jeste li ~uli ikoga `ivog da je rekao da sam ja gubitnik na ovim izborima. Ne da se baci pod noge kao Savezni ustav {to je ba~en pod noge. Voditeq: Za{to po vam ni Labus ni Ko{tunica? Samo kratko molim vas. Dr [e{eq: Pazite to je sada najboqe re{eno u ovih dvanaest godina. ono. a druga ta~ka je bila promena Republi~kog ustava na neustavan na~in. Drugo ja sam na sudu dokazao da je ubica Stanko Suboti} Cane. Znate. kakav sud? Je li se samo pred sudom dokazuje? Je li potvrdio Zoran \in|i} na moje direktno pitawe u Narodnoj skup{tini da ^ume asfaltira auto put i on je jo{ rekao dobio na tenderu. {to je povezano sa mafijom. Zna~i li to da je u Americi Al Kapone mogao da dobije na tenderu da asfaltira Ameriku? Sve je to dokazano. pazite ali sad je do{lo i do prestrojavawa me|u mafija{ima. Mi smo izborne zakone ~esto mewali. Ne mo`e se Ustav diskvalifikovati tako {to }ete diskfalifikovati qude koji su u~estvovali u wegovom dono{ewu. i Ivicu Da~i}a itd. Voditeq: Ima li onog narodnog u va{em stavu dr [e{eq. Vidite kao on sad stvari 204 postavqa. pitawe broj devet. Za{to po vama ni Ko{tunica ni Labus? Dr [e{eq: Pa evo Labus prvo zato {to nema morala. i Ko{tunca umesto da mu doka`e da iznese. Voditeq: Vi ste izjavili: “Labus nas vodi u du`ni~ko ropstvo”? Dr [e{eq: Pa da. Sino} se Ko{tunica pozivo i na Aleksandra Hamiltona i na Tomasa Yefersona tvorce ameri~ke ustavnosti. ^oveku da ka`ete to je Yefersonov Ustav u Americi treba da ga promene. Voditeq: Dr Ko{tunica va{a kritika koncepcija regiona? Dr [e{eq: To je najozbiqnija primedba Ko{tunici. To je i sino} otvoreno Ko{tunica eksplicirao. ni kako su organi.. Ne mo`ete diskfalifikovati ono {to je na pravni na~in doneto ili {to je naknadno priznato kao legitimno i legalno. nesposoban. Ja uop{te nisam gubitnik. To su dugovi koji su nastali pre nekoliko godina. {to ima mnogo korakternih nedostataka. Dr [e{eq: Ja uop{te nisam gubitnik. Da bi on priznao uop{te postojawe tih starih dugova koji uop{te nismo morali da pla}amo. Voditeq: Da prvi krug je odigran da tako ka`em po starom izbornom zakonu. i auto put Beograd-Ni{ itd. Voditeq: Gde. nisu to stari Titovi dugovi. Na nama politi~arima je da ga ubedimo u jednu ili drugu opciju. A gra|ani neka ~uju i jedne i druge argumente. dakle. Labus je kandidat mafije na ovim izborima. Dr [e{eq: Nema izborni zakon mnogo veze sa Ustavom. 205 . vaqda imam i ja pravo da argumentovano poku{am da ubedim gra|ane da ne iza|u na drugi izborni krug. ali oni neka to rasprave me|u sobom. neverovatno dosadno. ko gubi ima pravo da se quti? Dr [e{eq: Ne. vi ste mi postavili to pitawe. je li sud doneo? Dr [e{eq: [ta. ali mora se imati jedan politi~ki stav prema Milo{evi}u. ne mo`ete sada deliti Srbiju na vi{e izbornih jedinica. kako je ^ume dobio da asfaltira auto puteve po Srbiji. Voditeq: Va{ kratak komentar tog nastupa? Dr [e{eq: Pa ja mislim da je to bilo toliko dosadno. ili Hamiltonov itd. on glumi kako su nam otpisali tideset procenata. Srbija je jedna izborna jedinica. Vidite koliko se upiwu iz petnih `ila ovi neki drugi da ubede gra|ane da iza|u na izbore. mekan. Drugo ni Kina ni Rusija nas nisu bombardovali. I za paralamentarne izbore. Labus je mangup. on provodi Ustav. i ka`ete . Ja sam dokazao ko je ubio Momira Gavrilovi}a. morate da odgovarate. ne dolazi u obzir. pred sudom. On ga je ga|ao na dve ta~ke. jer se bira jedan ~ovek pojedinac... Nije svejedno apsolutno ni kako je bira~ko pravo. {to nam ponovo zavodi du`ni~ko ropstvo. kako su teritorijalno organizovane izborne jedince. On se tu upla{io. Ibarsku magistralu. Znate. ovi iz Demokratske stranke Srbije ka`u da ih je doveo Veqa Ili}a.

ube|en sam u to. U Francuskoj. Voditeq: Pitawe broj devet. Drugo i predsedni~ki izbori su pokazali koliko je nelegitimnost Narodne skup{tine. i ima}emo svoje poslanike u sva tri doma Skup{tine Bosne i Hercegovine. od prvog dana smo mi protiv oduzimawa mandata u Republi~koj skup{tini. ima}emo pet ili {est poslanika. mla|i sam dve godine i od \in|i}a. i {to bi bilo neizvesno. Cela Skup{tina ima osamdeset tri poslanika. i na{a stranka se vra}a na politi~ku scenu. Ja to smatram apsolutno neleganim. to je apsolutno nemogu}e. Ako su oni potpisali da svako ima svoju kvotu i da svako odlu~uje unutar svoje kvote. Ko{tunica je stariji deset godina od mene. Ako se izbori ponove {to je izglednije. Voditeq: Da vam postavim i posledwe pitawe za ve~eras. Tako da mi imamo jaku poslani~ku grupu. ja sam pre dvadeset godina `rtvovao svoj gra|anski status i uspe{nu karijeru univerzitetskog profesora jer sam verovao u svoje ideale. Vi mislite sad jedan izborni rezultat da mene u tome mo`e pokolebati. Voditeq: Da ne ulazimo u politi~ku strana~ku taktiku Srpske radikalne stranke. drugo ja sam najmla|i od svih wih. Zakon ka`e kad prestane da bude ~lan politi~ke partije prestaje mu mandat. u Italiji. ali da li }e srpski radikali i}i na vanparalmentarni metod ostvarivawa svojih programskih ciqeva? Dr [e{eq: I parlamentaran i vanparlamentarni metod su demokratski metodi. ja se ose}am kao budu}nost iz vi{e aspekata. Sad bi se to bitno promenilo. Mi smo pokazali masovno{}u svojih mitinga 206 u svim ve}im mesetima u Srbiji da smo to u stawu. Centralna otaybinska uprava Srpske radikalne stranke }e odlu~iti ko }e biti na{ kandidat. dakle. to je dovoqan razlog da se ide na nove izbore. odnosno izbore na svim nivoima i parlamentarne i pokrajinske i gradske i lokalne itd. Mi smo se `e{}e tome suprotstavqali nego sam Ko{tunica to ste mogli da budete o~evidac i svi gra|ani Srbije. ali u svakom slu~aju to bi bila bitka izme|u Ko{tunice i mene Labus. a kod koalicija va`i koalicioni ugovor. i Labus i Ko{tunica su mnogo stariji od mene. Labus mo`da ~etiri pet ne znam ta~no koliko. Naravno. zato {to sam verovao u svoje ideale. Pod uslovom da se Ko{tunica ponovo kandiduje i to je pitawe. Mi }emo u Narodnoj skup{tine Republike Srpske imati poslani~ku grupu. to niko od wih nije u stawu jer oni takvih ideala nemaju. Ja sam najmla|i od svih istaknutih politi~ara u Srbiji. Drugo ja iskreno verujem u ovo. najve}i. ako se ima u vidu da su nam ~etiri godine nasilno zabrawivali da u~estvujemo na izborima. ne mo`e se cela stranka iz kolacije izbaciti iz Narodne skup{tine. Je li to o~igledno. Ali ako bude potrebe da dr`imo demonstracije. ne ~eka se krajwi rok. izabran je i na{ poslanik i u ovom domu naroda gde se delegira iz Republi~kih skup{tina. bio je potpuno onemogu}en rad na{e stranke. Od toga jedna kvota otpada na muslimane unapred. To je jedno staro osve{tano demokratsko pravilo.Dr [e{eq: Znate {ta prvi rezultati su pokazali da sam ja na drugom mestu i to ubedqivo. {to je veoma mnogo kad se ima u vidu da je tamo svega osamdeset tri poslanika u Narodnoj skup{tini. Promenio se odnos snaga u narodu. Nije tako po na{em zakonu. i ja o~ekujem da }u to biti ja ponovo. tu apsolutno nikakvih {ansi tu ne bi imao. Jer mnogi su sada glasali za Ko{tunicu jer su pod uticajem la`nih istra`ivawa javnog mnewa smatrali da ja nemam nikakvih {ansi. vidite da ovi drugi nemaju nikakve ideologije. Voditeq: To je vrlo bitno {to ka`ete. a ja sam se ba{ pokazao ornim u tome. Va{ komentar izbora u Bosni i Hercegovini? Dr [e{eq: Pa prvo mi srpski radikali smo zadovoqni rezultatima izbora jer smo ponovo postali parlamentarna stranka. sad se jo{ to ne zna definitivno. I nastavqamo naravno na{u opozicionu borbu. jer ne treba {to bi narod rekao: “Kowa koji dobija trku ne treba mewati”. na koliko sam bio prvobitno osu|en. I to demonstrira vrlo visok stepen unutra{we organizovanosti Srpske radikalne stranke. Za{to bih se ose}ao kao pro{lost. mi se zala`emo da se legalizuje stawe u Narodnoj skup{tini bez obzira {to smo mi i Ko{tunicini politi~ki protivnici wegove partije. Na{a Narodna skup{tina nije ni legalna ni legitimna. i jedini izlaz iz takve situacije nelegalnosti i nelegitimnosti su novi izobri. Pogotovo ne mo`e ako je Ko{tunica bio nosilac izborne liste cele dosovske koalcije. i u saveznoj i republi~koj skup{tini. To je za nas solidan rezultat. I ja u tome i vidim svoju najve}u prednost. Nema~koj kad opozicija dobije na lokalnim izborima i kad je o~igledno da je promewen odnos snaga odmah se ide na parlamentarne izbore. Oduzeli su nam sve strana~ke prostorije. [ta }e Srpska radikalna stranka preduzimati ako izbori uspeju i Srbija dobije predsednika. Mi o~ekujemo u Crnoj Gori na izborima dvadesetog okto207 . i uop{te nije ta~no ovo {to se \in|i}evi pozivaju na OEBS da je tako po na{em zakonu. Sad se te stvari postepeno normalizuju. Onda kad je Labus pisao kwige o samoupravqawu. To nam je kqu~ni ciq. Naravno. I u predstavni~kom domu gde se bira direktno. Je li istina? Evo sra~unali su {ta bi ovi izborni rezultati zna~ili u pogledu broja poslani~kih mandata da su bili poslani~ki izbori. mi smo imali ogroman miting u Beogradu. o~igledno je izglednije. Ja sam spreman za svoje ideale i `ivot da `rtvujem. Voditeq: Ka`u sad nam ne trebaju socijalni nemiri? Dr [e{eq: Mi i ne}emo nasiqe primewivati. {ta ako ne uspeju da li }ete se opet kandidovati? Dr [e{eq: Pa ako slu~ajno budu uspe{ni izbori u drugom izbornom krugu mi }emo nastaviti na{u borbu za vanredne parlamentarne izbore. Mi ne primewujemo nasiqe. Ne mo`e. Na novim izborima ja mogu imati samo vi{e glasova ne mawe. Prvo jedini ja imam neku ~vrstu ideolgiju u koju iskreno verujem. svaka poslani~ka grupa ima pravo najmawe na jednog svog predstavnika to je jedno telo koje ima otprilike nazornu funkciju. mo`da i sedam. Dr [e{eq: To je najva`nije. a postoji jo{ jedan dom ne{to kvazi dom gde se tako|e na predstavni~kom principu biraju pripadnici svih nacionalnosti i svih politi~kih partija ukqu~enih u Republi~ke skup{tine. Voditeq: Je li vi sebe do`ivqavate kao pro{lost Srbije? Dr [e{eq: Ne. ja sam i{ao na osam godina robije. promewen je odnos snaga. Vi se}ate? Mi smo imali i predsednika Republike Srpske iz na{e stranke dr Nikolu Popla{ena koji je brutalno smewen sa te funkcije posle nekoliko meseci posle izbora. i}i }emo na demonstracije.

nagrade za publiku itd. Kada sada preko ekrana mo`emo da ~ujemo pri~u o Karlovcu. ja sam pomagao koliko god sam mogao. Jelena da ~ujemo po{to ve} znaju ve}ina o kome se radi. CD je u prodaji i tako Voditeq: CD u prodaju krenuo je haj faj centar ka`u da sprema pravi napad sprema{ Jelena Jevremovi}: Da puno. A. Tata mi je od velika pomo}i zaista. to je ono {to mi mo`e ostaviti savest ~istom. i dovedeni policijski dou{nici da glume da su srpski radikali. to je toliko bilo drasti~no da smo morali na{u stranku ponovo da registrujemo i da ubacimo moje ime u zvani~ni naziv da nam vi{e ne mogu ukrasti naziv stranke ili registraciju. Ja sam spreman na svakom mestu na svetu da svedo~im o toj borbi i da svoj ponos maksimalno izrazim. Jelena Jevremovi}: Zdravo Dra{ko. ovo je `iva emisija. malo smo zakasnili ali nadam se da }e vas u me|uvremenu ve~eras da }emo vas ovako lepo zabaviti da }ete se ovako malo fino uz muziku. Virovitici na Ha{kom su|ewu. Ja sam je tako karakterisala. pa krenemo u novi izborni turnus. Dr [e{eq: Hvala vama {to ste me pozvali. Jelena Jevremovi} je ve~eras sa nama. Ja sam nesre}an {to ta borba nije uspela u ovoj fazi. ali vi znate neki su dok su neki izvla~ili {lepirima ratni plen kod nas je bila disciplina u tom pogledu. gde imam jednu lepu narodnu. kako ste Voditeq: Evo fino eto radimo. a niko ne}e da me zove u Hag. U pitawu je zna~i muzika pop manira. nau~io me je prvo da slu{am dobru muziku i kvalitetnu muziku. verujem da }e biti da }e svima biti lepo. Ja sam ih naj~e{}e i prihvatala. Tako da su ovi projekti ovih ve{ta~kih prozapadnih stranaka propali. i tamo smo brutalno jo{ devedeset pete godine izba~eni iz Narodne skup{tine oteti nam svi mandati. Nijedan na{ dobrovoqac jo{ nigde nije osu|en ni optu`en za ratne zlo~ine. Karlobagu. Evo kona~no je ugledao svetlo dana tvoj derbi CD Jelena Jevremovi}: Jeste kona~no posle dve godine planiran sve je kona~no zavr{eno. {tedite vreme u{tede}ete i novac. i da vidimo premijerno jedan sjajan spot. ne}u da ka`em koga jedna lepa mlada zvezda koja tek treba da osvoji sve estradne vrhove i olimpe. predla`ite. Videli smo novi CD produkcija haj faj centar i da predstavim jednu lepu mladu devojku nadam se da }e tineyeri. profesionalno sam po~ela da se bavim muzikom recimo pre godinu dve kada krenula sam sa tatom na wegove turneje nastupala kao wegov gost. onda kasnije kada sam prohodala i nau~ila da pri~am nau~ila sam i da pevam istovremeno tako da sam od malih nogu u~estvovala na raznim de~ijim festivalima i osvajala razne prve nagrade. u Republici Srpskoj pojedina~no je najsna`nija Srpska demokratska stranka. XIII NAS 208 TV In|ija “Sveti \or|e” 10. na{i dobrovoqci su uvek bili u regularnim jedinicama vojske i policije. malo humora i lepe pri~e. Nau~io me je mnogo pametnih stvari. Nijedan. ali sam zaprepa{}en {to to spo~itavaju Milo{evi}u. kao {to sam nesre}an zbog okupacije Kosova i Metohije. Dr [e{eq: Pa bi}u dobro zaslu`an ako gra|ani moju argumentaciju prihvate pa izbore zaista bojkotuju. ja se zala`em i danas za tu granicu.bra da }e na{a stranka ponovo postati parlamentarna. Po peti put smo zajedno. pa mnogo sam nau~ila i u~i}u verovatno ceo `ivot od wega. odgovori}u na sve ja normalno i moji gosti. ja sam jednostavno `elela na neki na~in da se odvojim ba{ zbog toga prikupqam pesme i mislim da sam napravila jedan zaista lep materijal. a {to je najva`nije atraktivne goste fino zabaviti i da }e vam biti prijatno. a oni mi ne daju vizu. izvornu pesmu. Voditeq: Kakva je konkurencija na pop sceni trenutno Jelena Jevremovi}: [ta ja znam po{to po mom nekom li~nom mi{qewu danas je sve ne{to sli~no jedno drugom. To je moj projekat. Ja sam na to ponosan. {to nismo sa~uvali celu Republku Srpsku Krajinu i celu Republiku Srpsku. Znate ja sam ponosan na svoju ulogu u ovom ratu. O kome se radi vide}ete. javite se pitajte. u oba entiteta i sve tri narodnosti. Jelena Jevremovi}: Koliko sam nau~ila od tate. Prema tome. Voditeq: Mnogi veruju da ne}ete biti krivi ni za ishod izbora u nedequ. [to se ti~e svega. ta209 . ali sam ponosan {to sam doprinosio borbi koliko sam mogao i {to nisam kriv {to je do{lo do te okupacije. mu{karci i mu{kar~ine biti zadovoqni. Oteli su nam registraciju stranke. Voditeq: Odli~no. Na{i dobrovoqci su se borili iz ideala. kako se ose}ate? Dr [e{eq: Ose}am se veoma lepo. na `alost je tako. godine Voditeq: …ovde `ivi. oktobar 2002. kritikujte. Uskoro }ete videti na ekranu telefon za javqawe. I realno sam veoma ponosan na ulogu Srpske radikalne stranke i na{ih dobrovoqaca i svoju li~nu ulogu u tom ratu. u muslimanskom delu bira~kog tela Stranka demokratske akcije. kad on nikad to u `ivotu nije izgovorio. Voditeq: Dobro. Jelena zdravo. Emisija svet zabave. [to se ti~e op{tih izbornih rezultata u Bosni i Hercegovini ne samo u Republici Srpskoj o~igledno je da su tamo prevagu opet odnele nacionalne strnke. Jelena koliko ve} dugo si prisutna na muzi~koj sceni Jelena Jevremovi}: Prisutna sam od kada sam se rodila takore}i. nesebi~no borbu zapadnih Srba za slobodu. naro~ito {to se ti~e muzike. Voditeq: I ne{to umesto samog kraja. ja nikad ni u kakvim ratnim zlo~inima nisam u~estvovato. da pevam takvu muziku i tako mislim ve~ito mi je davao savete. nau~io me je da gajim lepu muziku. Ja `elim da odem. Kod nas nije bilo sistematske pqa~ke. Hvala vam na u~e{}u. Ja sam na to ponosan. Ni u kakvoj pqa~ki. I da ne du`imo daqe po{to vreme je novac.ja ne mogu da se zakunem da neko negde nije ne{to zdipio {to je moglo u yepove da mu stane ili u nedra. i HDZ u hrvatskom delu bira~kog tela. Voditeq: Gospodine [e{eq hvala vam na u~e{}u u “Lideru” televizije Smederevo. Prisutna kao mala spavala sam na dve spojene stolice na turnejama tatinim i maminim. spot promovisan od pre par dana na televizijama {irom Srbije. {ta su nau~ila od oca Miodraga Mikija Jevremovi}a koji je progla{en svojevremeno isto tako jedna prava legenda koja hoda. a sada sam se eto i osamostalila.

A sada idemo jedan vrlo zanimqiv ustvari ponavqa nam se ve} da su u re`iji ~uli da stave na ekran brojeve telefona za kontakt emisiju jer normalno ovo je top {ou. Ovo je pesma jako lepa jedina narodna pesma koju imam na CD-u. pisac i pobednik u tre}em izbornom krugu. E sada }emo videti jedan zanimqiv snimak koji je direktna najava za mog slede}eg gosta. Dr [e{eq: Je li ovo pla}en termin Voditeq: Ovo nije pla}en termin Dr [e{eq: Vidim celi dan na ekranu stoji pla}en termin pa ra~unam da je i ovo pla}en termin Voditeq: Ne. evo videli ste ko je gost Jelena Jevremovi} mlada peva~ica koju ve} znate po festivalskim uspesima. Voditeq: A desi se i to. obilasci kroz celu Srbiju Voditeq: Putovawa na 1000 km Dr [e{eq: Sve op{tine smo obi{li. a ja uvek u {ali ka`em ja se ne {alim uop{te. 20 sati Dr [e{eq: Nekada i 25 sati kada ustanem sat ranije. Dr [e{eq: Ja mislim od konstituisawa Savezne skup{tine 1992. Ja na to odgovaram. [alim se pozajmila sam od wega on mi je vrlo rado dao te nove pesme. vi{epartijskog sistema. narodni poslanik u saveznoj i republi~koj skup{tini. to sam sada proverio kada su bili ovi mitinzi. Pa se onda `ali mojoj `eni kako joj osam godina obe}avam jo{ nisam is210 punio. A kako. Jelena Jevremovi}: Da Voditeq: A mnogo je peva~ica koje samo gledaju Jelena Jevremovi}: Da. Ne pla{im. to je privatno ne slu{am i iskreno re~eno ne volim takvu muziku. Voditeq: Evi videli ste jedan zanimqiv dijalog. je li tako. Voditeq: Vojo {ta vi ka`ete na ovo. muziku i tekst za wu je napisao moj tata tako da sam mu je drpila. godine Savovi}: Ta~no Voditeq: I uvek ste bili u fer odnosima Savovi}: Apsolutno Voditeq: Nadam se da je u re`iji spreman slede}i snimak. Dr [e{eq: Znate {ala je sve u pitawu. ona je jedna od retkih kojoj nisam ispunio. Da li je ta~no da ovako ujutru ustajete u 6 i da vam neretko dan traje i po 18. Prilog Voditeq: Koliko se dugo poznajete vi i Margit Savovi} Dr [e{eq: Jedno 10 godina Savovi}: Od starog kamenog doba Voditeq: Nije vaqda toliko Savovi}: Pa od po~etka tzv. nastavak razgovora da vidimo. {ta daqe da pri~am vidite ko je sa nama dr Vojislav [e{eq. nije Dr [e{eq: Kada ja do|em prestane pla}awe Voditeq: Da.ta me uvek ispravqa da to nije narodna pesma. pesme se slu{aju. Dr [e{eq: Pa ni meni nije ba{ do {ale. Zna~i daleko je od svega ovoga {to je kao danas {atro popularni folik i ovo. na{ narod ka`e gde ima dima Savovi}: Mora}emo kona~no da se dogovorimo zaista Voditeq: Evo ve~eras }emo kod Lakija. Dr [e{eq: Jednom sam se na nekom diplomatskom prijemu pojavio sa `enom i ona prilazi i ni pet ni {est ka`e kada }emo da radimo ono {to mi obe}ava{. Ja samo `elim da se odvojim. jeste li vi bili mo`da u moteli laki od trejda Dr [e{eq: Ne Voditeq: Posle nas poziva ovako malo da se odmorimo od napornog rada. Ona je spremna na takve {ale za{to i ja prihvatam Voditeq: Sigurno. da budem specifi~na na sebi svojstven na~in. Voditeq: [ta da ka`em ovako. vi{e od 10 godina se poznajemo i uvek smo bili u veoma korektnim odnosima onda ja zaista nemam ni{ta da ka`em lo{e. Pla{i{ li se konkurencije Jelena Jevremovi}: Ne. Voditeq: ^u}emo. pa lider radikala. oko 30. jer ti nisi na estradi da bi te gledali nego da bi te slu{ali. {to ka`u da ne pri~amo pesme. to mi je najbitnije. pa kandidat za predsednika Srbije Dr [e{eq: I pobednik u tre}em izbornom turnusu Voditeq: I publicista. ne znam ~udno. Naravno zadr`a}u pravo da se izja{wavam upravo zbog toga da on ne bi imalo problema zbog mojih tih nekih prozivki. Voditeq: A vi zna~i be`ite. Voditeq: Da li se bavite nekim sportom 211 . Dr [e{eq: Pa ne}emo vaqda biti umorni posle va{e emisije Voditeq: Ne znam vide}emo. Voditeq: Odli~no. 000 km smo pre{li i 28 mitinga smo odr`ali. Vojo u kakvoj ste kondiciji Dr [e{eq: Pa dobroj. Ja umem da ka`em da ja ne o~ekujem uspeh preko no}i. Voditeq: Odli~no. Ostale pesme koje su zabavnog karaktera to sam ja pravila. Voditeq: Dobro zna~i bi}e ne{to. dobro ve~e Vojo Dr [e{eq: Dobro ve~e. Prilog Voditeq: Margit Savovi} je ranije rekla da godinama ~eka da ispunite va{a obe}awa prema woj kao `eni {to ste joj dali Dr [e{eq: Pa znate to je kada ~ovek ne vodi ra~una kada se nekad i na{ali ne misli ozbiqno posle mora obaveze neke da ispuwava i neprekidno juri da ih ispunim. mene i slu{aju i gledaju Voditeq: Pa sigurno. Dobro koje su po va{em ukusu onako najlep{e `ene na politi~koj sceni Srbije a i u javnom `ivotu ako imate Voditeq: Videli li ste Savovi}: Gospodin [e{eq ka`e mi se {alimo. Margit molim iskren jedan odgovor {ta mislite o dr [e{equ kao mu{karcu Savovi}: Kao mu{karcu Voditeq: I kao politi~aru i kao mu{karcu Savovi}: Obzirom da mi smo zaista jako poznanici odavno. ja uvek tako ka`em vu~e na narodu.

ali evo nekoga imamo na vezi pre nego {to predstavimo slede}eg gosta da ne ~eka. da li imaju prava da se kandiduju gospodin Vojislav Ko{tunica i Miroqub Labus toliko. lepo je Voditeq: Dobro a ka`ete po ceo dan pla}eni termini danas Dr [e{eq: Pa da Voditeq: Samo ovo sada. pa onda profesor univerziteta. Sada }ete videti jednu premijeru ustvari ~uti i videti jednu premijeru prvi put posle sedam godina jedna nova pesma jednog ve~itog istaknutog estradnog umetnika. onda ukupno ste proveli dve i po godine u zatvoru Dr [e{eq: Kada se sve sabere. 000 potpisa. a to je davno bilo Jelena Jevremovi}: Da. lepo ako sprema. O kome se radi vide}ete. mnogo lep{e od oca Voditeq: Je li tako Jelena Jevremovi}: Ba{ vam hvala Dr [e{eq: Jelenin otac je bio na vrhuncu popularnosti kada sam ja bio mlad. Pink televizija. da pozdravim vas u studiju sve i gospodina Vojislava [e{eqa i `elim da mu postavim jedno pitawe. zatim Studio B. \ura Pa{i} iz Iriga. Svako ima pravo da se ponovo kandiduje ako ispuni zakonske uslove. da jako davno Voditeq: Dobro ali sada evo Dr [e{eq: Ali Jelena izvanredno peva Voditeq: Ali sada upravo Miki posle sedam godina sprema novi album jeste li ~uli za to Dr [e{eq: Pa nisam ~uo. tako je Dr [e{eq: Ali bojkot }e uspeti. razmi{qali smo ali po{to je posle 12 ne vredi ni{ta Dr [e{eq: Pla}awe samo do 12 Voditeq: Samo do 12 se pla}a ni{ta. nije to lo{e. e sada Vojo videli ste dr Vojislav [e{eq. kako god bude. tvorac srpske opozicije. i pitao je koliko sam ja razumeo da li imaju pravo da se ponovo kandiduju ovi koji su bili u sada{wem izbornom ciklusu. ali sve re|e to radim. pa istaknuti politi~ar i sve. novinarki ajde da ka`emo. pa dobro ne znam Dr [e{eq: Qubimac novinara ni{ta odvratnije nema Voditeq: Pa dobro sedme sile. dr`avna televizija sva tri programa. da }e uspeti bojkot. 213 . da li imaju pravo da se kandiduju za slede}e izbore koji moraju da se odr`e najmawe u roku dva meseca tako pi{e. da se ne kajete da ste kao tvorac. Voditeq: Da i to se ne stidite da ka`ete Dr [e{eq: A za{to bih se stideo ja sam ponosan na svoje robije Voditeq: Ovo je sjajno ponosan na svoje robije. Da pitam po{to ovde kod nas u Irigu vlada neka nedoumica i tako to u vezi ponovnih izbora. e sada Vojo po{to nam je ostalo ta~no 25 minuta do. ^uli smo direktno. leti malo plivam. Pozdravqam vas i prijatno. Dr [e{eq: Pitawe je bilo ako uspe drugi izborni krug. pa disident. da li ste Vojo slu{ali Jelenu kako peva Dr [e{eq: Da Voditeq: I Dr [e{eq: Izvanredno lepo peva. 30 godina pevale i danas su zapam}ene Voditeq: Ta~no. dva dana pred izbore mi dado{e jednu emisiju ina~e je dve godine trajao bojkot Voditeq: Da li je to zbog toga. Dobro ve~e. a nikad se ozbiqno nikakvim sportom nisam bavio. znate do ~ega Dr [e{eq: Do izbornog }utawa Voditeq: ]utawa. mi smo sigurni da ovde ne}e uspeti znate ovaj drugi krug. ja sam slu{ao tu jednu pesmu na ma|arskom koju peva. volim da pe{a~im. Dr [e{eq: Pa evo poku{avam sa tom terapijom da spre~im Voditeq: I uspeva Dr [e{eq: Do sada Voditeq: Ja do sada spre~avam iskqu~ivo sa doma}om rakijom. Voditeq: Ho}e li da uspe bojkot Dr [e{eq: Ja mislim Voditeq: Zna~i tre}i krug pobeda Dr [e{eq: Da. Pitajte kao i uvek dr [e{eq na sva pitawa odgovara odmah iz prve ruke. to je izme|u ostalog 10.Dr [e{eq: Ne. jedan od tvoraca srpske opozicije Dr [e{eq: Pa jedan sam od prvih otvorenih opozicionara Voditeq: Ali to ka`em. Jelena Jevremovi}. BK evo pred izbore. ovo je `ivi program i ~uli smo direktno od dr [e{eqa zna~i litar i op ce|ene naranye i ni{ta od gripa. Voditeq: A da li je ta~no da ste qubimac sedme sile Dr [e{eq: [ta sam Voditeq: Qubimac novinara ili sedme sile Dr [e{eq: Mo`da novinarki Voditeq: Novinarki. vidi narod da nema za koga da glasa ovde u ovom krugu i Voditeq: Margit Savovi} je po~ela da pri~a da ho}e da snimi sa vama duetsku pesmu Dr [e{eq: Samnom Voditeq: Da Dr [e{eq: Ja lepo pevam samo me je gadno slu{ati Voditeq: A Margit kako peva Dr [e{eq: Margit lepo peva. posle 12 }emo o svemu a do 12 }emo jo{ ovako 212 Dr [e{eq: Onda }emo }utati i praviti se da ni{ta ne znamo Voditeq: Ni{ta ne znamo. je li ta~no to? Dr [e{eq: Pa kako koje novine Voditeq: Kao koje. Wegove pesme su ja mislim ostale Voditeq: Evergrin Dr [e{eq: I pesme koje su se pre 20. Gledalac: Dobro ve~e. mada sam veoma lo{e ~uo. sada je ovo zabavna emisija Dr [e{eq: Ja sam o~ekivao posle ove emisije da }ete nama da platite Voditeq: Ne. televizija Politika. dobro uglavnom Ja znam da ima mnogo medija gde me ve} dve godine bojkotuju apsolutno. i va{ gledalac o~ekuje da }e propasti drugi izborni krug.

Kako ti se svi|a ovo dru{tvo u studiju Miki Jevremovi}: Sjajno. Da je to tako u Americi ja bih verovatno obezbedio tri generacije ne bi morala ni Jelena da peva Dr [e{eq: Ali po{to nije Amerika. Dragan Radenovi}. O. ja sam negde mo`da generacija wegove k}erke Jelene. Voditeq: Lepo bi bilo. kao student se}am se da je tada ba{ bio na vrhuncu popularnosti i sve wegove pesme su bile celoj mojoj generaciji omiqene. da cela tvoja familija glasala za radikale Miki Jevremovi}: To ne mogu da ka`em. Po`eleo bih sve najboqe. na zabavama porodi~nim i tako Voditeq: Ja mislim da je pesma Pijem najslu{anija svih vremena tu nema ja ne znam da li ima slu{anije Miki Jevremovi}: Ako je merilo koliko je prodata onda je najslu{anija. Voditeq: Hvala. to nadam se da se ne}e qutiti zbog toga. puno sre}e i malo kod nas u Pazovu da do|e on zna gde. Voditeq: Jedna informacija. ja sam ne{to stariji od gospodina Jevremovi}a. me|utim drago mi je da smo u ovoj zajedni~koj emisiji. ali }u poku{ati kasnije. Dr [e{eq: Ja uvek preko Pazove idem za In|iju Voditeq: Odli~no. Miki kakvo je tvoje vi|ewe dr [e{eqa sa svojim imiyom i tako Miki Jevremovi}: Meni se svi|a doktorov imiy a svi|a mi se wegova iskrenost i puno puta argumentovanost s kojom nastupa. 1024 stranke i na woj sam intenzivno radio pet godina. Izvolite Gledalac: Dobro ve~e. Neboj{a Pavkovi}. Miki je bio veoma popularan u vreme moje rane mladosti. gospodina [e{eqa Voditeq: Evo tu je sa nama. Voditeq: Ho}e li biti mo`da i promocija neka 215 . ni{ta vi{e puno pozdrava. da li je istina. Voditeq: I kada se o~ekuje Dr [e{eq: Pa evo ja mislim sede}e nedeqe da }e se pojaviti prvi primerci iz {tampe. Dobro ve~e. jednom su me tako izneli i pitaju me dokle }emo. Vojo ja mislim da ste vi na igrankama igrali uz Mikijeve pesme Dr [e{eq: Pa da. dobro ve~e Miki. ho}u da predstavim da ka`em ovde je sa nama istaknuti estradni umetnik Miki Jevremovi}. prvi put sam sa gospodinom [e{eqem. a sa kim pri~amo Gledalac: Pozdravio bih prvo damu. Gledalac: A zamolio bih Mikija ako samo jedan deo refrena mo`e Mama Miki Jevremovi}: Ja sam ba{ malo pre pri~ao sa gospodinom [e{eqem o tome da li ga je zaka~io grip i da li je on zaka~io grip. emisija je fantasti~na.K. ali mi smo imali problem pro{li put {to je bilo {est falsifikovanih kandidata koji nisu ispuwavali uslove. Jelena Jevremovi}: Otprilike Dr [e{eq: Ne treba politi~arima sve verovati. dobro ve~e izvolite Gledalac: Dobro ve~e. Jo{ malo da se Gledalac: Ili ono Bili smo deca Jelena Jevremovi}: …Ja se se}am jednog sna pored reke Leto je bilo tad [aputao sam Woj svaki dan svoje `eqe Davno be{e to… Gledalac: Hvala i sve najboqe i k}erka neka nastavio kao tata Jelena Jevremovi}: Hvala najlep{e. Voditeq: Odmor. 20 ili mesec dana. Vojislav Pelevi} Voditeq: Dobro ne}emo da Dr [e{eq: Da ih nabrojimo sve neka zapamti narod ko je sa falsifikatima i{ao na listu Voditeq: Ne treba Dr [e{eq: Za{to Dra{ko ne treba Voditeq: Ne treba Dr [e{eq: Tomislav Lalo{evo}. Voditeq: Hvala sve najboqe vama. To su pesme koje se pevaju na eks214 kurzijama. Dule iz In|ije Voditeq: Izvolite Dule. Ka`em nosite me do ku}e. svi|a mi se wegova otvorenost normalno. To su Branislav Ivkovi}. Voditeq: Pitao sam za radikale. jer je ona prodata preko milion i po primeraka. Gde }ete da budete u nedequ Dr [e{eq: U nedequ kod ku}e verovatno. I to su pesme koje se pamte nisu to pesme koje se jednom lansiraju pa nestanu za 15. Dr [e{eq: Ne odmaram se sada sam jednu kwigu predao u {tampu. to je moje `ivotno delo “Ideologije srpskog nacionalizma”. a mislim da bi skup{tina bila jako tmurna i bila bi dosadna Voditeq: Jako dosadna Jelena Jevremovi}: I ja se sla`em sa tatom isto moram da ka`em Miki Jevremovi}: Jedino {to na `alost vrlo ~esto u skup{tini mu je uskra}ena mogu}nost da govori ali dobro Bo`e moj i to }e se mewati Dr [e{eq: A ponekad me nose na juna~kim rukama. Dr [e{eq: Ne znam gde je Pazove Voditeq: Ne gde treba da se do|e u Pazovu. normalno to treba da pita{ Jelenu.Voditeq: Mo`e i novi normalno Dr [e{eq: I novi da. koje pitawe bi `eleli da postavite va{em predsedniku Gledalac: Dobro sada nismo uspeli slede}i krug je na{ krug. Mene grip ve} deset dana drma. a oko 20 godina sam skupqao materijal. a sada i tebe pitam Miki Jevremovi}: To i ne treba da se govori to je li~no opredeqewe. na izletima. Ali kao gimnazijalac. Voditeq: Halo. nego pesme koje su uporno bile popularne i danas su popularne i danas ja primetim mlada generacija da ~esto te pesme peva. otprilike. Voditeq: A sa kime pri~amo Jelena Jevremovi}: Hvala najlep{e Voditeq: Predstavite se odakle zovete Gledalac: Dule. oni su falsifikatima bili na listi Voditeq: dobro. Da se vidimo Voditeq: Ako zna gde dr [e{eq onda zna gde je Pazova. za{to ne treba i Vuk Obradovi}. Dogovoreno. Katarina iz Satare Pazove ina~e ~lan vojine stranke. I zaista tu kwigu smatram svojim `ivotnim delom.

Ali. u ovoj na{oj zemqi se vi{e ni{ta ne zna tako da i ako ka`em mislim da ne mogu da uti~em ninakakav na~in svojim nekim stavom. Milan. Ovako fajtersko ne{to Voditeq: A ovo je Dr [e{eq: Monografija Voditeq: Malo pre ste mi rekli ve} se spremate za tre}i krug Dr [e{eq: Za tre}i krug. pala mi zastavica ina~e bi bio remi. i da je nekad lepo nekad te{ka. Prema tome sigurno }e lepo `iveti ako se Voditeq: Neko ~eka na vezi. bio je ali Ko{tunica je zato bio smu{eniji pa je nadoknadio tu po~etnu Labusovu prednost u negativnom smislu. izvolite Gledalac: Dobro ve~e. Ja bih pozdravio sve goste u studiju i postavio bih pitawe gospodinu Vojislavu [e{equ Voditeq: A odakle zovete Gledalac: Iz Beograda. i i kompozitor i peva~ Voditeq: Voja voli {ah Jelena Jevremovi}: Me|utim. voli i [ekularac. a za Ko{tunicu gladni ili oni {to su stali mo`da na malo ni`em nivou nego {to jeste Voditeq: Odakle zovete Gledalac: [ta mislite ko bi pobedio Dr [e{eq: Ja mislim da }e i za Labusa i za Ko{tunicu da glasaju samo siti. Miki Jevremovi}: Ti insistira{ na politici zato {to gledamo u sat jo{ 190 minuta je li tako Jelena Jevremovi}: Da iskoristimo sve do 12 Dr [e{eq: U pet do 12 da pozovemo sve na bojkot i onda nastavimo o muzici Voditeq: Halo. Srbija sada `eli predsednika koji bi sve svoje ustavne ingerencije iskoristio za zavo|ewe reda za sre|ivawe pravnog poretka. Jer mi kao peva~i i ja sam ne{to bio me|u onima koji su bili predstavnici tih nekih na{ih dru{tava udru`ewa poku{avali smo ali nismo do sada ne{to mnogo uspevali. Ministre bira skup{tina. pozdravqam sve u studiju htela sam jedno pitawe gospodinu [e{equ. dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e. Mo`da je Labus si216 no} bio bezobrazniji. {alim se Voditeq: Da poraste. Za{to bismo mi on217 . postavio za ministra policije i {ta biste prvo uradili po tom pitawu. Hvala vam i laku no} Dr [e{eq: Znate {ta ~ak kada bi nekim nesre}nim slu~ajem ti izbori uspeli i Ko{tunica pobedio i postao predsednik ne postavqa on ministre policije. kako bi reagovao na to kada bi nam sada gospodin Ko{tunica ako dobije izbore. Jer mi se sada ose}amo mnogo sna`niji nego {to smo bili 2000. Miki Jevremovi}: Eto vidi{. Znate sino}wi duel je pokazao da izme|u Ko{tunice i Labusa nema ba{ preterano velike razlike. Kada bi za gospodina Labusa glasali siti. da se dovedu u red kao {to treba svuda u svim segmentima da se nogo toga dovede ured. Tako da ova varijanta ne bi do{la u obzir. ja mislim koju je izu~io na najboqi mogu}i na~in. muzi~ki kriti~ar naravno.Dr [e{eq: Verovatno }e biti nekoliko promocija. A s obzirom da je ogromna ve}ina u Srbiji gladnih bojkot }e uspeti i u nedequ predsednik ne}e biti izabran. da. Moraju ipak i politi~ari da nam pomognu. a najstro`iji kriti~ar koga je poznajem je moj otac. Tako i u muzici posebno u toj vrhunskoj muzici da se uvede red. I ono {to se tata ka`e uglavnom se ispostavi ta~no makar u prvom momentu to ne izgledalo tako. Voditeq: Ta~no. ali nikad dosadna. voli i Dr [e{eq: Ja umalo s Karpovom remi da izvu~em. bio sam i {ahista sam bio i fudbaler. Jelena Jevremovi}: Oooo Miki Jevremovi}: Ja sam toliko protivnika svojevremeno u … od Karpova sam izgubio i hteo sam da pla~em. ali se iskreno nadam isto tako da }e mnoge stvari da se u na{oj muzici isprave. stawa u dr`avi bar u onim osnovnim elementarnim okvirima koji zavise od wegove funkcije. to je velika {kola kroz koju je on pro{ao. Voditeq: Dobro. vredno}a ustvari a 5% talenat. Ja mislim da ima puno prava da bude najstro`iji kriti~ar jer dugo godina je u muzici. imao sam ga Voditeq: Jelena Jelena Jevremovi}: [to se ti~e politike Voditeq: Da Jelena Jevremovi}: Znate {ta ja sam u principi apoliti~na jer nekako mislim da muzika i politika ne idu mi zajedno. Zaista nemam pojma. Mi srpski radikali bi glasali vrlo rado odmah za obarawe \ini|i}eve vlade. Iskreno se nadam da ima {anse. i ja umem poneki put da je povu~em za uvo. ali radim sada jo{ na nekim drugim rukopisima to ostalo je sve politi~kog karaktera. Voditeq: A Jelena slu{a oca Miki Jevremovi}: Slu{a me ne mogu da se po`alim. Ja mislim da ni jedan ni drugi ne mogu Srbiji da ponude ono {to Srbija sada `eli. Predsednik Republike odre|uje samo mandatara. ti kojima je standard porastao. Voditeq: Jesi li ~uo i Voja voli {ah Miki Jevremovi}: Je li tako. Pitawe. ne znam zaista kakvi }e biti. godine. Ona kada je to shvatila onda je mogla da snima plo~u ina~e pre toga mislila je da sve mo`e preko no}i. To }e negde biti krajem decembra o~ekujem Voditeq: Kondiciono je li tako Dr [e{eq: Pa da Da pitam Mikija oko prognoze politi~ke. ali bismo hteli posle toga nove izbore a ne po sada{wem odnosu snaga da novu vladu formiramo. dobro ja sam joj govorio da je muzika jedan mukotrpan posao. obzirom da ima. Miki da li je kakve su {anse Jelene na estradi po tvome Miki Jevremovi}: Jelena ja sam joj govorio uvek da je 95% vrednost. ho}e li biti tre}eg kruga ili ne Miki Jevremovi}: Ja kada bih znao i da se bavim politikom mo`da bih poku{ao i to jer sam sva{ta poku{ao u `ivotu. Ja li Miki strog kriti~ar Jelena Jevremovi}: Strog otac nije. Da bi se odre|ivao novi mandatar treba da se obori |in|i}eva vlada. Da se odbrani na{a nacionalna kulturna ba{tina muzika kulturna ba{tina koja je na `alost napadnuta korovom sa svih strana i da se time treba da pozabave pre svega politi~ari i kulturne instance.

za{to bi Nenad ^anak jednu poplavu koja se desila 2000. Nema festivala i to je tuga jedna na{a. Da idemo i na pokrajinske. Voditeq: I to }e verovatno biti Dr [e{eq: Mora da bude Voditeq: Trebalo bi. republiku na{u. na kraju krajeva \or|e Marjanovi} i ja i mnogi beogradski peva~i. Ima li spasa to za Beogradsko prole}e koje je prestalo da postoji ~im si ti oti{ao sa funkcije u tom udru`ewu. trebalo bi. Evo op{to se taman bli`imo Dr [e{eq: Da pozovemo jo{ jednom narod na bojkot u nedequ. ali samo za mlade i da se sa tog festivala imamo svog predstavnika na slovenskom bazaru po{to nemamo Voditeq:To je ove godine bilo. a posebno gospodina Vojislava [e{eqa `elim mu puno uspeha u daqem radu i jedan od svih politi~ara je najboqi i `elim tako da se bori {to ka`e ba{ za sirotiwu. sada Dr [e{eq: Sada }emo samo o muzici Voditeq: I o svemu i boga mi i o kwi`evnosti i o svemu ostalom i o `enama i o Dr [e{eq: @enama Voditeq: Pa da Dr [e{eq: O mojoj `eni ne smem ni{ta da pri~am zabranila mi Voditeq: Znam. a od mene ima ba{ festival u Zemunu pantomime ali sada ba{ u pono} hit nedeqe. Voditeq: Dobro. Beograd je mo`da jedini grad u svetu koji nema ama ba{ ni jedan festival popularne muzike. zna~i porok nisu `ene. Sada je vreme za nove izbore i to na svim nivoima. Videli ste Bora ^orba. ^uli smo sve {ta je dr Vojislav [e{eq rekao i po`eleo i Dr [e{eq: A mo`emo i mimikom ne{to pantomimom Voditeq: Mo`e. ja uop{te nemam poroka. Je i tako Voditeq: Ta~no Miki Jevremovi}: Je li mislite da }e mo}i da se tako brzo organizuju taj tre}i krug Dr [e{eq: Pa mora da bude. Dobro ve~e. madam Pijano. Nije ovo vi{e ^a~anska televizija gde smo ranije razgovarali kao da se ne vidi u Beogradu sada moja `ena gleda ovu emisiju Dra{ko Voditeq: Pa dobro. Gledalac: Dobro ve~e ja zovem iz In|ije. @elela bih da pozdravim sve u studiju. Jelena Jevremovi}: Otprilike u kom vremenskom periodu Dr [e{eq: Pa morali bi pre nove godine da budu. Ceca i jo{ taj momak koji je. Maja Nikoli}. Voditeq: Ja bih ba{ zamolio. kao vode}i u Vojvodini kada ja znam da ga ne podr`ava vi{e od 2-3% gra|ana Vojvodine. me|utim evo sada ve} dve godine ne postoji sumwam da }e se vratiti beogradsko prole}e. to su sve sjajni peva~i Voditeq: Imamo nekog na vezi. Dakle da idemo i na lokalne izbore. Tako. E na `alost Jelena Jevremovi}: I ja sam Miki Jevremovi}: Pa eto i Jelena je po~ela na beogradskom prole}u. ja sam postavio pitawe na konferenciji za {tampu Ceci Slavkovi} apostrofira}u tebe po{to nisu novine sve prenele to. Odakle zovete Gledalac: Iz Stare Pazove Voditeq: Hvala. na bojkot drugog kruga predsedni~kih izbora da bismo {to pre imali nove izbore predsedni~ke.da odr`avali u parlamentu ve{ta~ki sada{wi odnos snaga. Irena Blagojevi} [~epa. Belorusija i Ukrajina pa se Belorusija odvojila i onda je ostala Ukrajina i Rusija u Kijevu je bio posledwi put Voditeq: Pa je li ima {anse da se to sve Miki Jevremovi}: Iskreno se nadam da uz pomo} opet ja pozivam dr`avu. Dakle. nadam se da evo nekog imamo na vezi. da su oti{li privatno ili je mo`da to bilo Miki Jevremovi}: Da to je privatno bilo. Beogradski festival je jedan od najstarijih festivala na Balkanu Voditeq: Da ne ka`emo jedan od najeminentnijih to Miki Jevremovi}: I jedan od najeminentnijih mnogi su po~iwali ba{ na Beogradskom prole}u da nabrojim samo par iz Zagreba i Arsen Dedi} je prvi put nastupio i Mi{o Kova~ je prvi put nastupio sa mojom kompozicijom na Beogradskom prole}u koja se zvala Ponekad. svi su zadr`ali svoje samo Beograd nema ni jedan ni narodne ni zabavne ni popularne muzike Miki Jevremovi}: Ta~no. a istovremeno da odmah ka`emo da svima bude jasno u Splitu se odr`ava Splitski festival u Zagrebu zagreba~ki. mislim dok smo bili mladi Dr [e{eq: U mojim godinama poroci su uglavnom na re~ima. Voditeq: Ta~no. Za{to bi mi pu{tali ovde u In|iji da ovi nesposobwakovi}i dr`e op{tinsku vlast popu ovoga Je{i}a. [ta znam ipak je za festival potrebno da se izbori ~ovek da ide od vrata do vrata. Podsetimo se lepih koncerata u`ivo koji su bili ovog leta. Ja imam ideju jednu mo`da negde na po~etku leta da napravimo jedan festival za mlade. Slovenski bazar je ina~e u korporaciji Rusija. Sada smo sve ispri~ali o politici. Ali znam i to da je jedan od va{ih poroka su ba{ `ene Dr [e{eq: Poroka. Ja sam imao tu sre}u da budem u `iriju i lako je bilo biti u `iriju kada znate da vam je peva~ me|u najboqim da mo`e da bude prvi ili gran pri ~ak. Htela sam da pozdravim sve prisutne u studiju 219 . Tereza je po~ela. su{tina re{ewa sada{weg politi~kog problema mo`e da bude samo u vanrednim izborima na svim nivoima. u Sarajevu {lager sezone. Gorana Je{i}a kako se zove kada je sazrelo vreme da In|ija dobije vlast kakvu zaslu`uje. odnosno tre}i krug. Miki. Eto ~uo vas je gospodin [e{eq i molio bih slede}e sve slu{aoce koji se javqaju da pitaju i mene i gospodina dr Vojislava [e{eqa a isto tako i jelenu i Mikija po{to . godine kosmi~ku kataklizmu koristio i nametao svoj politi~ki stav. Po Ustavu mora ~im se proglasi da ovaj drugi krug nije bio uspe{an moraju se odmah zakazati novi izbori. Ceca. ali to je bilo u Rusiji. Dr [e{eq: Nema tome alternative. Treba 218 da se ~uti do nedeqe kada su izbori. Dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e. sada }e pono} i dolazi vreme }utwe. Pa da vi{e ne govorimo o tome. na{u otaybinu pre svega da pomognu malo da te mlade qude kanali{emo na neki na~in i da izaberemo naboqe i da po{aqemo u svet da nas predstavqa jer smo stalno imali fantasti~nih uspeha tamo.

Crwanskog ~ak i ]opi}a bez obzira {to je wegova ideologija bila u drugom pravcu okrenuta to je vrhunski pisac. Evo zbog ~ega zato {to nas poistove}uju sve sa. I ja mislim da }e dru{tvo u najskorije vreme da se vrati reafirmaciji tih osnovnih nacionalnih vrednosti i u muzici i u kwi`evnosti i u slikarstvu i u nauci. pola od toga nije ta~no a mo`da i zara|uju. nije Kleopatra Dr [e{eq: To je tako lep `enstven glas bio ne mo`e to Kleopatra da postigne ni u najboqim fazama Voditeq: Da li si zadovoqan radom ministarstva kulture sada{wem pa isto tako da li ne{to zamera{ aktuelnim ministrom Le~i}em Miki Jevremovi}: Imali smo mi jedno dva sastanka pre godinu dana nas dvadesetak qudi koji se bavimo ovim poslom toliko godina da ba{ razgovor je bio u vezi tog statusa umetnika. Ja razumem potpuno ovaj problem koji se ti~e muzi~ara. sve nas na estradi poistove}uju sa nekima koji ~ak nisu uop{te ~lanovi udru`ewa. I u vreme Nade Popovi} Peri{i} ta situacija je bila Voditeq: Ukinuta je totalno narodna muzika Dr [e{eq: Da i ja mislim da je ta dekadentna tendencija tada do{la do izra`aja sada da je postigla svoj vrhunac. odnosno iz miqea umetnika. moraju da zapostave ~ak i ono {to bi wihova porodica `elela u materijalnom smislu da ostvari itd.Voditeq: Pozdravqamo i mi vas Gledalac: Dr Vojislava [e{eqa ja se bavim proricawem budu}nosti i wega vidim kao budu}eg predsednika Srbije i `elim veliku uspeh na politi~koj sceni. To je bi221 . Slavenka Terzi}a. od doma}ih pisaca znate bez obzira {to smo i politi~ki protivnici u odre|enom smislu najpre cenim veoma Dobricu ]osi}a. dobije Nin-ovu nagradu. koji celi svoj `ivot posvete toj vrsti stvarala{tva moraju da zapostave neke obi~ne `ivotne radosti. imao taj popust u pla}awu doprinosa za radni sta` itd. Dru{tvo tu mora da reaguje. Na `alost tako je. neke od najboqih. Naravno. i obi~no qudi koji se posvete. ali sam je dobio. ali je ve} vreme da se ne{to uradi. Bilo je tu govora i ima nagove{taja da }e se to vratiti tu`no je da gledamo svoje starije kolege ne{to mla|e kolege. Vidite {ta se radi potiskuju se nau~na istra`ivawa iz oblasti nacionalne istorije. Voditeq: A {to se ti~e ministra Le~i}a Miki Jevremovi}: On je bio na tim sastancima. Andri}a. Voditeq: Vojo kakvo je va{e mi{qewe da ovaj na{ Beograd nema ama ba{ ni jedan Dr [e{eq: Ja mislim da je po tom pitawu situacija katastrofalna i da mi imamo jedan antikulturnu trend na delu. nas u na{oj bran{i koji je ukinut prakti~no mi smo izbrisani iz spiska `ivih malte ne. sam je tada rekao bio je ve} {est meseci ministar. mogu da ka`em i ono {to ne cenim. Tako da sam u toku. bar {to se ti~e same muzike i narodne muzi~ke ba{tine jer se tu ne{to de{ava dobro da ta reka treba da privu~e pa`wu i politi~ara i Ministra kulture i Ministarstva kulture. Ja sam kroz to ~lanstvo regulisao radni sta`. Iskreno se nadam da se muq na toj na{oj estradnoj reci razi{ao slegao i da ta bistra reka koja poku{ava da te~e. postizawe istinskih umetni~kih vrednosti uvek je suprotno te`wama mase. Nije taj trend po~eo sa sada{wom vla{}u. mnogi su mogli da budu {ahisti ali su se posvetili muzici i predali se tom poslu na pravi na~in na `alost izgubili su status. jer ja sam dobio ve} penziju ako tako mogu da ka`em. da je proveo {est mese}i odlaze}i sa jednog na drugi sastanak i da slu{a `alopojke. ali Voditeq: On je samo bio Miki Jevremovi}: Bio je i na `alost nije ni{ta ura|eno. Naravno imaju}i u vidu da sam sve one najvrednije klasike iz oblasti kwi`evnosti odavno pro~itao ve} u sredwo{kolskom i mladosti. Ja sam bio u sli~noj situaciji ali kao ~lan udru`ewa kwi`evnika. koji se busaju u grudi zara|uju neke ogromne novce. 13 umetni~kih udru`ewa postoji u Beogradu a na{e jedino izgubili taj status umetnosti i na{i ~lanovi koji su godine posvetili mnogi su mogli da budu in`eweri. Jer de god se osvrnete situacija je katastrofalna. a da ni{ta nije jo{ jer nije imao vremena da uradi. Ali. Me|utim onaj ko se bavi istinskim vrednostima on ne posti`e to bogatstvo. opet se nadam da }e se to popraviti i stalno gledam u onom tamo pravcu ako Bog da jednog dana. Dovi|ewa Voditeq: Dobro ne}emo posle 12. gomile itd. ali mi nikad ne idemo u penziju do kraja `ivota. Nekada je udru`ewe ~lanstvo u udru`ewu re{avalo to pitawe. mi smo se zahvalili {to je jedan od retkih ministara koji je do{ao da razgovara sa nama. Borislava Peki}a. Koji su vam omiqeni pisci Vojo Dr [e{eq: Ja ~itam sve doma}e pisce i ~itam dosta prevoda lepe strane kwi`evnosti. Ja shvatam to i verujem da je tako. S vremena na vreme i neku kwigu poezije. To nije neophodno onome ko veliko bogatstvo sti~e na estradi na raznorazne na~ine. Pogotovo taj jedan na{ festival beogradsko prole}e nema ni{ta normalnije nego da mi220 nistarstvo kulture podr`i i finansijski i moralno i materijalno. Trudim se da pro~itam sve vrednije {to se objavi iz srpske kwi`evnosti. I ona nije prisutna samo u sferi umetnosti mi imamo i u nauci. Me|utim mnogi na `alost sada im se popisuju stvari i tako moraju da pla}aju unazad i mnogo ru`nih stvari a posvetili su se tome. Pa i ove poete najzna~ajnije svetske. ali ne naro~ito ~esto i obi~no je to poezija doma}ih autora. Mada be izbegavam ni pripoveda~e. Radi{a Qu{i}a nazvati fa{isoidnim. on je po~eo i ranije i to moram da ka`em. ali to nisu oni koji se na istinski na~in bave muzikom. Voditeq: Pa mo`ete Dr [e{eq: U`asavao sam se kada je Nin-ovu nagradu dobio Vladimir Arsenijevi} za petpara~ki roman “U potpalubqu” i mislim da je tada dobio Ninovu nagradu zahvaquju}i Nikoli Milo{evi}u koji je poku{avao da spre~i Vuka Dra{kovi}a da za roman “No} |enerala” . I onda kada nas upore|uju sa wima onda nas bukvalno bri{u sa spiska. tra`e se recenzenti iz Italije koji }e na{e najboqe istori~are Slavenka Terzi}a. romansijere najvi{e ~itam. moram i to da priznam. qudi koji su celi svoj `ivot posvetili muzici wima je va`no prvo re{avawe statusnog pitawa. u redu to ste po`eleli uspeh bavi se proricawem sudbine i vidi dr [e{eqa kao predsednika Srbije Dr [e{eq: To je ve} Voditeq: To je proro~ica kad ka`e Dr [e{eq: Tu ne va`e zabrane je li tako Voditeq: Ne va`e. Voditeq: Da. naravno najvi{e volim beletristiku. Jer. Da li je ovo Kleopatra nemam pojma ko se javio.

godine. naravno Voditeq: Ima{ mo`da neki butik ili Jelena Jevremovi}: Ve~eras me obuko butik Trajkovi} i svima im se najlep{e zahvaqujem oni imaju Voditeq: Jesu li i oni zvezda{i Jelena Jevremovi}: Jesu Voditeq: Eto vidi{ Jelena Jevremovi}: Ja uglavnom sara|ujem sa takvim qudima. Voditeq: Ti si odli~an {ahista Miki Jevremovi}: Dobro. najvi{e sam se svojevremeno otrovo Branku Miqkovi}u jo{ iz studentskih dana. kao nekom izvoru na kome tako operem svakodnevnu pra{inu. A hvala bogu zna se {ta smo mogli ne morali. Voditeq: Super Borka Gledateqka:Sve mu `elim najlep{e u `ivotu. dobio je za bezvredno neko {tivo i to jeo no {to jednostavno ~oveka tera da mu se utroba preokrene. Jer je to po meni aksioma `ivota. A hobi iz mladosti mi je bio filatelija. I pravo da vam ka`em ne bih nikog izdvojila. I nemam vremena ali imam do unazad nekoliko godina imam sve marke Srbije i srpskih zemaqa. Zna~i kako je to i{lo sa {kolovawem u osnovnoj i sredwoj {koli na fakultetu. kakav Du~i} malte ne jedva smo ga pomenuli. pro{la je pono}. 1995. ja volim da se bavim sportom da odr`avam kondiciju u posledwe vreme hobi mi je streqa{tvo. to smo malo nadoknadili kasnije. dobro i mnogo toga smo morali da ~itamo. jednog Crwanskog smo presko~ili iz politi~kih razloga kada smo bili u sredwoj {koli. i Raki} je bio kao boqi zato {to je Du~i} bio ambasador tamo negde. Ali ja sam to uporno strpqivo skupqao jo{ kao osnovac. godine je u januaru mesecu Arsenijevi} dobio Nin-ovu nagradu.lo negde po~etkom 1995. Izborna }utwa. a ona zvezda{ Jelena Jevremovi}: Na Partizanovom stadionu. Da krenemo od Mikija ima{ neki hobi Miki Jevremovi}: Pa ti zna{ ja sam {ahista. Voditeq: Samo In|ija. Miki Jevremovi}: Moje kolege dok je jo{ va`ila valuta jako su lepo skupqali marke Dr [e{eq: A ovo su po{tanske marke Voditeq: Vojo ja ne znam da li ste }uli sada Vesna Vukeli}. Voditeq: Vojo hobi Dr [e{eq: Pa ja sam voleo da igram {ah sada re|e igram moram da priznam. nekad mi je bilo i pesma ni {ah. Najstariji ~lan najverniji Voditeq: Tako je Borka odli~no. Ne znam da li ste ~itali taj roman Voditeq: Ne samo sam malo Dr [e{eq: To je zaista ispod svakog kriterija Voditeq: Jelena Jelena Jevremovi}: Vidite najvi{e ~itam na{e pisce {to se ti~e stranih ne{to ne da nisam qubiteq nego opredelila sam se da ~itam na{e i pripoveda~e i na{u poeziju i prozu. Naime bio sam sa bolestan imao sam 38 i ne{to temperaturu igrao sam za prvenstvo Beograda igrao sam partija. pri~a 223 . Jelena Jevremovi}: Da. Imao sam ba{ te{ku igru. Voditeq: Jelena koji je tvoj hobi Jelena Jevremovi}: Meni je hobi sport. Ne mo`e ~ovek da skupqa bukvalno sve marke na svetu. Nije smelo da se jedan Du~i}. a u poznim godinama sam neke komplete koje ranije nisam imao ili nisam imao mogu}nosti da ih nabavim kompletirao tako da sada imam sve do unazad nekoliko godina. i ozbiqan peva~. ali sam posle izgubio. sve ukqu~uju}i Jugoslaviju. ustvari je Du~i} i tako je to. Videli ste ustvari }uli jednu lepu pesmu. Bravo Borka Gledalac: Sve najlep{e i mom Mikiju i k}erki Jelena Jevremovi}: Hvala Voditeq: Sjajno. izgleda da je to bilo van wegove pa`we Miki Jevremovi}: Oni su isti ali Raki} je boqi. Crne Gore. Imam sve marke Kwa`evina kraqevine Srbije. radikalke svima a dr Vojislavu [e{equ naj najvi{e. kraqevine Jugoslavije Voditeq: To je ipak vrednosti Dr [e{eq: To je vrednost koja je neprocewiva ja tome pristupam sa jednom vrstom qubavi i to meni ne mo`e da se izrazi kroz bilo kakvu materijalnu vrednost. Nego to re`im nije pamtio izgleda. vreme aksiom `ivota. na `alost politika je Dr [e{eq: I Raki} je bio ambasador i veliki nacionalista. Voditeq: Idemo daqe. Sve pamtim. sada se ne bavimo politikom nego lepim stvarima i da }ujemo jo{ jednu lepu pesmu sa novog albuma Jelene Jevremovi}. Da se ostvari ovo {to `elimo svi. Znate. ali mnogo toga smo na `alost i presko~ili. uglavnom sam dobro pro{ao dobio sam neke. To mi je bilo neko tematsko podru~je. Gledateqka:Puno pozdrava jo{ jednom Voditeq: Odakle zovete Gledateqka:Iz Wego{eve 78 Voditeq: U Beogradu Gledalac: In|ija Voditeq: A in|ija 222 Gledalac: Samo In|ija. ono {to sam morala ~itala sam i ono {to mi je bilo drago ~itala sam eto to je to Voditeq: Miki Miki Jevremovi}: Ja sam nekako se vezao jo{ u ranoj mladosti za … i uvek se ne{to vra}am kad god mi ne{to ne ide u `ivotu vra}am se wegovim delima pre svega … an|eli. I nemam vremena nemam mogu}nosti po{to sam preanga`ovan drugim poslovima. Dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e puno pozdrava od Borke Puha~e. Vendi. Miki Jevremovi}: Muziku sam ja napisao pre mo`da dvadeset i vi{e godina i jednom za stolom otpevu{im i woj se svidela i bog zna kako htela je Voditeq: Neko ~eka na vezi. Ali uglavnom najvi{e volim poeziju {to je i logi~no jer i sam pi{em. ja sam se opredelio za nacionalnu filateliju. Jako volim sport Voditeq: ^ime puca{ Jelena Jevremovi}: Pi{toqem Miki Jevremovi}: I to na Partizanovom stadionu. ja svim svojim srcem navijam za Crvenu Zvezdu od malih nogu to me tata tako nau~io Voditeq: Pa vidi se.

ali ja moram da ka`em da je on ovu pesmu meni ukrao. da Miki Jevremovi}: Ne znam. Miki Miki Jevremovi}: Ja sam svoje rekao davno kada sam rekao da pred mati~arem. da ne ka`em mu{karce ti tipovi mu{karaca koji imaju po mom mi{qewu vi{e `ensku lepotu zna~i pravilnije crte lice. malo smo se u jednoj pauzi Voja i ja setili da je Sowina sestra zna~i moj a svastika. malo da vidimo humora pa }emo onda posle jednog inserta nezaboravna filma najboqeg na{eg filma svih vremena iz filma Ko to tamo peva jedan insert a onda }emo ~uti jo{ jednu promotivnu pesmu Mikija Jevremovi}a. to je ve} malo te`e pitawe Voditeq: Dobro ~ovek se {alio. nije miskovano u studio tata je tek iza{ao iz studija. ka`e znate li za{to Vojislava [e{eqa zovu Draga Ma{in Voditeq: Za{to Voditeq: Ka`e zbog la`ne trudno}e Dr [e{eq: [ta ja znam ja ne volim na to da odgovaram. Tako da ne znam ne bih mogla da se opredelim ni za koga na na{oj Miki Jevremovi}: Voli{ ovako malo sa ve}im nosem Jelena Jevremovi}: Volim. tre}i. nego sam ja sada malo pome{ao pa sam pitao Mikija mislio sam da mu je to `ena bila ustvari bila mu je svastika. Vesna Vukeli} verovatno s vremena na vreme kada joj zatreba neki publicitet onda ne{to tako plasira. pa dobro {ta da radim. peti put. za{to uop{te tra`iti neku drugu lepoticu kada je ovde Jelena Jevremovi} Jelena Jevremovi}: Jao gospodine doktora ba{ vam hvala jako lepo sa va{e strane Voditeq: Tako je normalno Dr [e{eq: Lepa. Jelenina mama je bila nekad na posledwa zvani~na mis Bosne i Hercegovine Voditeq: Mama gleda Miki Jevremovi}: Gleda nego {ta. zavr{ila je politike nauke i sada je kao izbeglica oti{la u [paniju Dr [e{eq: I bila je jedna od najlep{ih studentkiwa se}am se. onda jo{ wih par. sada }emo videti malo je pro{la pono}. za razliku od moje supruge. zna~i mla|e sestre koja je bila tako prose~an u~enik. U startu je bilo da 225 . Pitawe je veoma te{ko. voli neki {aqiv|ija verovatno ko bi ga znao. Voditeq: Kakav student Dr [e{eq: Bila je dobar student Miki Jevremovi}: Da dobar. Pozdravqam va{e goste i hteo bih da ih pitam da li znaju {ta im je zajedni~ko 224 Miki Jevremovi}: Mikrofon verovatno Gledalac: Ne. Voditeq: Neko ~eka vezu dobro ve~e Gledalac: Dobro ve~e zovem iz [abca. po{to sam poprili~no sujeverna odlu~ila da na CD imam devet pesama. ne vas troje imate ne{to zajedni~ko a tu sam i ja negde. ~etvrti. ali to Isidora Bjelica ozbiqno planira da radi ili je to neki wen javni reklamni neki trik jer ona je tome sklona i ona ipak to dosta radi sa nekim stilom. uglavnom sam pevao na svim izborima. Jelena Jevremovi}: Ova pesma mi je jako lepa. ja sam spremao matematiku kad god padne i kada je bila na izboru mis Jugoslavije.naveliko jednu pitalicu u Beogradu znate li da ja ho}u komentar. Ova pesma je bila namewena meni trebalo je za wu da radim duet me|utim po{to sam odlu~ila devet pesama za CD a kod mene u `ivotu sve ima veze sa numerologijom devetka je broj potpunog uspeha tako da sam. Vojo da li je ta~no da si rekao koleginici glumici poslanici Nedi Arneri} da te uvek seksualno uzbudi kada je vidi{ Voditeq: Hteo sam da se na{alim jer kada je ta afera sa Vukom Obradovi}em pravqena o~igledno je bila name{tena. Voditeq: Odli~no. uvredqivo ili ne to }ete da prosudite. ja meni se li~no ne{to toliko ne dopadaju. Voditeq: Jelena kako ti se dopada Mikijeva pesma Miki Jevremovi}: Nije totalno miksirana jo{ malo Jelena Jevremovi}: Da nije skroz zavr{ena. lepo peva Voditeq: Ta~no. ali ja vi{e volim ovako mu`evne momke. A {to se Vendi ti~e znate nekada je tu ne{to i bilo ali to je toliko davno bilo da sam ja odavno i zaboravio i s vremena na vreme me tako podseti nekom izjavom u {tampi. Vojo ima neka po tom ukusu najprivla~nija `ena na javnoj sceni Dr [e{eq: Pa tu postoji sada velika opasnost ako ~ovek po~ne neka imena da nabraja a ne izostavi onda je to `ivotni rizik. Ra~una se da je Petar Kapislo recimo najprivla~niji momak tj sportista. Voditeq: Ta~no. ova bi bila deseta tako od sveg srca sam je tati poklonila. ali se se}am veze neke porodi~ne nije mi ba{ precizno ostalo u se}awu Jevremovi}:Jeste. Meni to niti smeta niti je ba{ uvek duhovito. [ta je na tra`ila drugi. sna`na i emotivna i meni se vrlo dopada Voditeq: Koji su to tvom ovako ukusu najlep{i mu{karci javne scene Jelena Jevremovi}: Najlep{i mu{karci Voditeq: Najprivla~niji Jelena Jevremovi}: Javne scene Miki Jevremovi}: Sedi tamo jedan momak Jelena Jevremovi}: Moj de~ko je meni pravo da vam ka`em najprivla~niji mada on nema veze sa javnosti. re`irana zapravo mo`e jednu isti `enu jedanput da seksualno ugro`ava ali ne mo`e 10 puta jednu isti u svojoj kancelariji. ro|ena sestra bila kod wega student na politi~kim naukama u Sarajevu. o~ekivao sam da }u i woj dati lentu ali ona je tada mala samo 16. godina sa 17 je smela da u~estvuje tako da je bila prva pratiqa i dok su se ostale devojke slikale po pla`i ona je sedela ja joj dam 50 zadataka u sobi Jelena Jevremovi}: Mama je u~ila popravni ispit Voditeq: Odli~no. Ali. ali Voditeq: Ka`e Isidora Bjelica u filmu treba da tuma~i Ma{in pa vaqda zato Dr [e{eq: Ja sada ne znam {ta je to. na slovo s Miki Jevremovi}: Slovo s Gledalac: Da. mis Bosne i Hercegovine u Umagu je bio mis ja sam pevao na tim izborima. i bio sam zadu`en da dajem lentu lepotici.

Videli ste. ja sam sa Terezom skoro ona poku{ava da se opravda {to su je politi~ari anga`ovali svojevremeno. naravno samo nije odavno platio ~lanarinu koliko ja znam nekih 5. Ali mora u celosti ~ovek da se posveti tome. blagodet bude svima nama ako takav ~ovek 226 Voditeq: Jelena Jelena Jevremovi}: Ja stvarno. bilo je u toku bombardovawa grafiti po Beogradu Monika stisni zube. pa Qiqana La{i}. Ima nekih koji su ~lanovi Voditeq: I Era Ojdani} je govorio Dr [e{eq: I Era Ojdani} da. Mo`e ali ne mo`e da postigne neke vredne rezultate. [ta ja znam ako sam se posvetila muzici onda eventualno probali su na nekom drugom `ivotnom poqu kao {to je politika ja ne znam mo`da bez nekog ve}eg iskustva mislim da ne}e uspeti Voditeq: Vojo Dr [e{eq: Mora ~ovek svakoj profesiji u potpunosti da se posveti. Voditeq: Ali Vojo da vas pitam ne{to. Mislim da ~ovek ne mo`e da ka`e da se nikako ne bavi politikom. jer moja mama je ~lan va{e stranke broj 5. I ~ovek je u odre|enom smislu kako ga je Aristotel definisao politi~ka `ivotiwa (rekao je na latinskom). politi~ka ve{tina za koju ~ovek mora na odre|en na~in da bude predodre|en. a Jelena Jevremovi}: Izviwavam se {to vas prekidam moja mama }e se naqutiti. sjajno. Ne mo`e ~ovek u poznim godinama da po~ne da se bavi politikom. da vidite kakvi su politi~ki protivnici i u tom filmu je isto Neda Arneri} mogu lepo da pribli`e i da pribli`e mi{qewa i da se ne razilaze malo je snimak lo{. Voditeq: A uuuuuuuuu. I tu se pojavquje onda i zavist itd. 6 godina sigurno nije ~lanarinu platio pa ako ovo gleda da ga podsetim. Ali. videlo se posle.je to sve re`irano. jedino sam po sili zakona po toj nekoj funkciji gde su me izabrale moje kolege mogao da budem u kontaktu sa politi~arima i bio sam vrlo ~esto. Kao {to je neko talentovan za muziku. Ali jedno je baviti se politikom i u~estvovati u politi~kom procesu na bilo koji na~in i time se bavi svaki ~ovek koji `ivi u dru{tvenoj zajednici a drugo je kada se profesionalno bavi politikom. pa sada ovog Le~i}a i svi koji su se anga`ovali u politiku. ja mislim da }e biti dobra ilustracija. to je bila ovako jedna {ala u jednom trenutku kada su strasti bile suvi{e uzabrale da se relaksira atmosfera Voditeq: Ne mislio sam Obradovi} Dr [e{eq: Ja mislim da nije po svemu sude}i to je sve bilo re`irano. meni to isto nekako ne ide od ruke. i tu je svidelo mi se malo pre kako je Miki rekao Jeleni da je 95% rad osnova svakog uspeha. ali nije znao da se brani u toj situaciji. neko je jednostavno bog ga je obdario nekim osobinama koje nisu svojstvene svim qudima. Ali. Voditeq: To nije bio se kao sa Dr [e{eq: I posle toga vi{e nije bilo ozbiqnog razgovora. Nedeqni ru~ak. advokatura i politika mo`e da se pove`e. neko je talentovan za filozofiju. Mogu}e iz grani~nih nekih oblasti. koji u sebe nisu sigurni nemaju samopouzdawe. ako se ~ovek bavi dru{tvenim naukama pa da se bavi i politikom to nekako ide. Ne mo`e kada okon~a ve} neku svoju profesionalnu karijeru da ka`e e sada }u se baviti politikom. I pazite i tu je bilo mnogo qudi koji se nikad u `ivotu nisu bavili politikom. Dr [e{eq: Neda ne mora da se vra}a u one godine ona je jo{ uvek u onim godinama Voditeq: Da te pitam ne{to. Voditeq: To kada je bilo u vezi Klintona onda je bio jedan grafit i ovako pisalo ka`e Monika natrag u kabinet i zavr{i stvar. kada celi `ivot tome posveti. nije Dr [e{eq: Ne. zbiqa sam i ja to je jelena poprimila od mene apoliti~an u kom smislu. Nemam ni{ta protiv jedino {to ipak mislim da za pravoga predsednika. pesma zbli`ava politika ume da ih posva|a. morali su da u~e. ministra mora da bude ~ovek {kolovan politi~ar. Dr [e{eq: Ne. itd. Voditeq: Vojo koliko ima u tvojoj profesiji qubomore Dr [e{eq: Ima svuda qubomore. i mislim da ne ide nekako estrada {ta ja znam. Ali. Mi radikali se za svaku skup{tinsku debatu temeqito spremamo i zato smo uspe{ni. {ta ima pesma. Voditeq: Pravo. Ja sam hteo malo tako da atmosferu otkravim u skup{tini iza|em i ka`em evo mene svaki dan Neda Arneri} seksualno uznemirava kad god je pogledan ja se uznemirim. E da vidimo kada smo ve} Nedu Arneri} jedan snimak iz jednog filma doma}eg Nedu Arneri}. onda je sela dvorana u smeh prasnula Voditeq: To nije bio seks kao sa Monikom Levinski i Klintonom. Politika je jedna kategorija po kojoj se ~ovek razlikuje od `ivotiwa. ako se ~ovek ne bavi politikom politika se sigurno bavi wime. surevwivosti. imate li u svojoj stranci neke qude sa strane Dr [e{eq: Ima dosta ~lanova. U politici mo`ete da uspete samo ako crna~ki radite. kako tuma~i{ ovako partnere skup{tinske Dr [e{eq: [ta bi bata dao da se vrati u ove godine. da ima Voditeq: Profesionalac Miki Jevremovi}: Profesionalac da bude. I da li glumac i politika pa i estrada i politika da ve`emo Miki Jevremovi}: Ja imam svoje mi{qewe. Postoji neko politi~ko ume}e. Voditeq: Ta~no. Ja u principu nisam qubomoran ni u jednoj sfe227 . Jednostavno ne umem da se bavim politikom to nije moje opredeqewe. Vesna Rivas je ~lan na{e stranke na primer i ona to javno govori. neko je talentovan za slikarstvo. rekla mi je da to moram da ka`em Dr [e{eq: Pa to je lepo. Ja iza|em pa pitam {to meni ne{to tako ne montiraju. kako Miki gleda{ na glumce koji su recimo po~ev od Ber~eka. veliki uspeh. To je bilo najtragi~nije on iza|e za govornicu pa se pravda. politika je jedna vrsta umetnosti za wu je potreban talenat. vidim da je osetila koliko je pogre{ila. Ali. A glumci {ta ja znam od kada je Regan povukao nogu ja imam utisak da je to postalo uobi~ajeno neki glumci pravi su postali pre funkcija a neki su po~eli da glume kada su postali predsednici. normalno upoznao ih. qubomora je odlika qudi koji su nesigurni. Tako i u politici. Bez ozbiqnog profesionalnog bavqewa nije mogu} neki veliki rezultat.

prvo nije bilo toliko mnogo peva~a. Naravno. A mr`wa je meni li~no strana kategorija. 10 godina sam ga organizovao. Voditeq: A voli{ da peva{ pored we. Ali [vajcarska nije ozbiqna dr`ava u pravom smislu re~i. Ne mo`e toliko biti blisko prijateqstvo qudi iz razli~itih stranaka. imao je svoju publiku i bilo je puno prijateqstva. Svi su zaboravqeni. koga jo{ pamte. naro~ito na festivalima Jelena Jevremovi}: Pa ja nisam u~estvovala na tom festivalu na kojem jeo na u~estvovala. I drugo. Svako radi ono {to Miki Jevremovi}: … je davno sam rekao za sve nas ima mesta pod suncem i pred mikrofonom. Mr`wa razdire qude iznutra i uvek je najve}a `rtva mr`we onaj ko mrzi a ne onaj ko je predmet mr`we. dobro mo`e da ka`e i Marka kraqevi}a Jelena Jevremovi}: Malo malo Voditeq: Dobro. dva puta vi{e od mene jede on nave~e u deset sati. Ja zaista ne znam da mrzim. Miki Jevremovi}: Ja sam. ali dobro {ta da se radi. ja mojoj `eni nikad u `ivotu nikakvu qubomornu scenu nisam napravio. to vreme kada su Jelena Jevremovi}: Dobro neka svako poka`e {ta ume {ta zna. ali to je zbiqa bilo tako. qubomora u nekim ograni~enim koli~inama nisu posebno opasne emocije ili karakteristike qudske. Voditeq: Sjajano. Ja mislim prvo su to razli~ite vrste popularnosti. ali evo da vidimo koga jo{ politi~ara pamte iz vremena kada sam ja bio mlad a kada je Miki Jevremovi} bio na vrhuncu popularnosti Voditeq: Josipa Broza Dr [e{eq: Pa ajde da vidimo pamte Tita po zlu. oni su postojali postigli afirmaciju. Dr [e{eq: Ne mislim ja tako. i wenom voqom da ima takav status. Voditeq: Je li to istina Miki Jevremovi}: Ima u tome istine. ja sam govorio {to se pamti danas nisam ba{ mislio na va{e vreme. ali dobro bo`e moj {ta da se radi. Jednostavno meni {ta god pojedem na meni se pozna da sam pojeo. ali nekada u neko vreme kada sam ja po~iwao stvarno su bila iskrena prijateqstva jer smo nekako druga~ije. apsolutno nikada. da ~ujemo qubomoru na estradi Miki Jevremovi}: Jednom mi je Vawa Vuji} intervjuisao i iz celog na{eg razgovora izvukao je naslov Qubomoran sam pa {ta. Ali ima ne{to drugo pojavquje se mr`wa. jako iznenadila kada sam ~ula da je divqa ru`a snimila CD. i ja sam to dokazao kada smo bili u zajedno u Gwilanskom zatvoru. zavist. ali imala sam prilike da upoznam mnogo qubomornih qudi. I Tito je prili~no zaboravqen. Vrlo ~esto talentovani qudi bez novca propadaju ne uspeju da se afirmi{u. Ta najtrajnija. Mi ina~e ove dr`avne praznike provodimo pred mikrofonom. I do`ivela sam tako dosta razo~arewa od takvih qudi. Tako da se [vajcarska uop{te ne eks229 . Ona je tampon dr`ava. ali ne toliko mnogo koliko u naslovu. danas je na `alost novac. izviwavam se malo pre nisam dorekao. Zna~i svaki je znao ta~no ono. politi~ara mnogo lak{e zaborave nego nekoga ko je postigao vrhunski rezultat umetnosti Voditeq: Recimo Miki Dr [e{eq: Ja mislim. ali onda do|u festivali i sebi praznik. peva~ki praznici. talenat je bio prioritetan. U Italiji je to veoma va`no. Ja sam sigurna u sebe i potpuno sam svesna sebe svojih mana i svojih vrlina. imala sam ~ak i nezgodne situacije sa wima. A ako se pojavi mr`wa onda je treba proterati na sve mogu}e na~ine ~ovek mora u sebi da savlada tu mr`wu dao na wega ne bi uni{tila. U [vajcarskoj je va`no na nivou kantona. Festivali su bili pravi praznici 228 na{i muzi~ki. Jelena Jevremovi}: Ja po prirodi nisam qubomorna. iz prostog razloga {to sam tako sigurna sam u sebe sasvim se sla`em sa gospodinom Vojislavom kada je rekao da su qudi koji su qubomorni uglavnom qudi koji su nesigurni u sebe. a ova moja generacije nekako se povukla tako da eto Voditeq: Svako ide uz sebe Miki Jevremovi}: Iskreni prijateqe imam pre svega u drugim bran{ama Voditeq: Jelena tek si zakora~ila Jelena Jevremovi}: Ja sam tek zakora~ila jo{ uvek nemam prijateqa na estradi. Voditeq: A ona vama Dr [e{eq: Pa ni ona meni. ne to. tu je publika da da svoje mi{qewe o tome Voditeq: Vojo dokle }e Srbi.ri dru{tvenog `ivota. S tim se mora `iveti Voditeq: Vojo ima li onako pravih nekih prijateqstva u politici Dr [e{eq: Ja mislim da su najiskrenija prijateqstva unutar jedne politi~ke partije. znao je koliko vredi. Voditeq: ^i~a Dra`u pamte Dr [e{eq: Pa nije to iz tog vremena. ja sam qubomoran na svoju suprugu evo za{to {to ona jedne duplo vi{e od mene a ja se gojim. zaista ja sam se iskreno re~eno jako. I ja mislim sujeta. Primi mi se. ja kada bih jeo koliko on jede ja bih imao 200 kila. najduqba prijateqstva me|u politi~kim saborcima. Ne mo`e u jednom se onda glumi. uop{te `ivota pa nisam ni u politici Voditeq: U qubavi mora da jesi malo Dr [e{eq: Pa nisam. Jelena Jevremovi}: To je uvek pri~a tata Dr [e{eq: Tako Tomislav Nikoli} i ja. E sada u posledwe vreme ja nisam siguran ja sam puno tih mladih qudi upoznao preko Beogradskog prole}a. Ona je svoju neutralnost stekla pre nekih 200 godina i to je bilo kompromisom tada{wih velikih sila. Voditeq: Ima li prijateqstva na estradi Miki Jevremovi}: Ima. mislim da je to jedina zemqa u svetu gde su politi~ari popularniji i od zvezda estrade i zvezda filma i od sportista. i sprijateqio sam se sa wima mnogim mladim qudima. te{ko je bilo probiti se. Da li }emo do}i u vreme kada }e recimo kao {to je dosadno [vajcarskoj i u Italiji da ih ne interesuje ko je predsednik grada ili op{tine Dr [e{eq: To u Italiji nije tako dosadno. Ja kada sam u naj`e{}em nekom sukobu posle pet minuta sam u stawu da sasvim normalno razgovaram kao da ni{ta nije bilo. sa svima sa kojima sam se upoznala sam u prijateqskim odnosima Voditeq: I sa Divqom ru`om Jelena Jevremovi}: Nisam upoznala.

Dakle. bilo da je re~ o kwi`evnicima. Obra~un sa mafijom i sre|ivawe u pravnom smislu stawe u dr`avi. Jelena Jevremovi}: Hvala. na ~ijem sam ~elu ja eto izabrale su me kolege ve} sada je ~etiri godine jo{ malo pa mi isti~e mandat a verovatno }e na `alost da se ukine i taj naziv nego moj mandat. Voditeq: Jelena. Potpuno je zapostavila nauku. ali ja govorim sada o Miki Jevremovi}: Nostalgiji Dr [e{eq: O vremenu kada ste se probili kada ste postali slavan i op{te poznat Miki Jevremovi}: Vidite. Kada smo se vra}ali sa Barunska to je bila ta~no za novu godinu do`iveo sedam novih godina. A onda vlada treba da re{ava sve ostalo. Voditeq: Ta~no. recimo ruske turneje tamo po pet {est meseci sam obi{ao ceo Sibir ono {to Rusima nije po{lo za rukom. Voditeq: Vojo Dr [e{eq: Pitao bih prvo Mikija Jevremovi}a {ta misli o umetni~koj nostalgiji kako se kod wega manifestuje umetni~ka nostalgija. ali mi se nikad nije desilo da mi neka kwiga ne bude oslobo|ena pla}awa poreza na promet. meni je sedam kwiga zabraweno 80-godina. [to se ti~e tre}eg izbornog kruga ja bih odmah opsmewivao sve ove policijske generale koji su povezani sa mafijom. ali tamo gde ima ja bih ta ovla{}ewa maksimalno iskoristio. Odmah odbijaju da oslobode od pla}awa poreza. Mi se borimo jo{ uvek za goli opstanak. za golo pre`ivqavawe dok neki drugi razmi{qaju o tome da li }e sve ku}e da uklone ogradu oko dvori{ta pa }e dvori{te biti zajedni~ko ili }e svako imati svoju ogradu ili ho}e li posebna staza postojati za {etawe ma~aka i ku}i}a ili }e itd. Takvo je stawe u socijalnoj politici. Oti{ao sam prema muzici eksplodirao sam u tom pravcu i sre}an sam. Potpuno je zapostavila umetnost kulturu uop{te. prema vremenima u kojima su te pesme izvo|ene ili qudima za koje je najradije pevao ili koji su ga okru`ivali u vreme kada je pevao u mladosti. Mnogo je lepo biti to jer imam utisak da kao indijanski poglavica. Ranije je bilo spontanih haoti~nih situacija sada imamo organizovani haos. Neko je hteo da bude takav haos. a vidimo da nam je i prosveta u katastrofalnoj situaciji mnogo goroj nego {to je bila ranije. predsednik republike itd. ali ipak obzirom da me kolege vrlo ~esto prozivaju i tra`e od mene da se i daqe borim za neka ta na{a prava. Imam li ja mogu}nosti i prava ako postanete predsednik na{e republike da do|em kod vas sa na{im problemom. na neku moju sre}u ja sam 40 godina na sceni i jo{ uvek ose}am da me qudi po{tuju i vole Dr [e{eq: Ja sam u startu rekao da ste vi jedan od retkih koji je sa~uvao popularnost do kraja. i logi~no ~ovek kada se seti toga zasuze mu o~i Voditeq: Vojo Dr [e{eq: Sada me je podsetio Miki na jedan detaq iz neke od pripovetki Branka ]opi}a. Ajmo sada jedan mali hop pred kraj emisije da svako postavi pitawe svakom gostu. Ali to je problem koji re{ava Vlada i za Vladu ne vredi ovo izborno }utawe. ta~no smo prelazili vremensku zonu. To pod komunizmom nikad nije bio slu~aj. Vlada taj problem mora da re{i. na sve kwige. Naravno takvo je stawe u zdravstvu. S tim {to su `ivotni problemi qudi razli~iti. Tako }u jednog dana kada budem odlu~io da odem sa ovog sveta da uzmem svoje stare pesme da se zabijem u neki }o{ak da po~nem da ih pu{tam da mi se vrate sve one divne uspomene te nostalgi~ne i polako }u da legnem i uz te pesme }u da mo`da zavr{im.ponira u me|unarodnim odnosima ona je tek nedavno zatra`ila da bude ~lanica Ujediwenih Nacija i mislim da je 180 ~lanica po redu. A sada ako imam u naslovu kwige dosmanlije. Da li je to nostalgija prema starim pesmama. Voditeq: To nema nigde u svetu Dr [e{eq: Meni su zabrawivali kwige pod komunizmom ja sam svetski rekorder. a vlada je taj problem potpuno zapostavila. On je zami{qao da wegov deda uzme {tap u ruku stavi kap~e nag lavu i od{eta sam na grobqe. Jelena Jevremovi}: Lepo Voditeq: A sada za Jelenu jo{ jedno pitawe 231 . Ali na~in na koji se re{avaju ti `ivotni problemi svakome je veoma va`no. sedam puta smo pucali. ovo je izborno }utawe za drugi izborni krug za tre}i izborni krug nema }utawa. Kako je on zami{qao smrt svoga dede dok je bio mali de~ak. Nije morbidno to je naprotiv vrlo optimisti~ki me|utim ta nostalgija peva~ka se ne vezuje za pesme toliko ja te pesme i dan danas pevam koliko ba{ za doga|aje. nekada sam davno rekao da sam mnogo sre}an ~ovek {to sam se posvetio ba{ ovom. dosmanlijski teror itd. o vladi mo`emo da govorimo. Dr [e{eq: Po{to je sada izborno }utawe {to se ti~e dolaska sa va{im problemom vrata }e vam naravno uvek biti otvorena i pre toga i u srpskoj radikalnoj stranci i posle toga itd. za neke trenutke. Bio sam napuwen kao top trebala je samo iskra i da eksplodiram. mogao sam zbiqa mnogo toga kao provincijalac koji do|e u Beograd da eksplodiram u nekom drugom pravcu. Ova vlada je uvela porez na kwige. Interes ove vlade nije da se unapredi na{a kultura nego da se udari namet na vilajet i da se svi redom oporezuju stvaraoci. Miki kreni Miki Jevremovi}: Evo prvo bih gospodina [e{eqa pitao obzirom da jo{ uvek postoji funkcija i postoji jo{ uvek i Savez estradnih muzi~kih udru`ewa Jugoslavije. Imamo jedan organizovani haos sada. Predsednik nema mnogo ovla{}ewa. znate kada indijanski poglavica re{e da umru i ka`e sada idem da umrem ono dosta je bilo `ivota i ode i stvarno umre. Voditeq: Da to je to. Ali u svakoj dr`avi u pravom smislu re~i veoma va`no ko vam je i predsednik op{tine ko vam je predsednik vlade. prvo tatu pitaj ili gospodina [e{eqa kako ho}e{ Miki Jevremovi}: Jelenu }u kod ku}e da pitam mnoge stvari Jelena Jevremovi}: Ja bih pitala gospodina [e{eqa ukoliko bude bio tre}i izborni krug i ukoliko bude bio izabran za predsednika Voditeq: Izborno }utawe Jelena Jevremovi}: Dobro ja moram zanima me ukoliko bude izabran za predsednika {ta bi bilo prvo {to bi on promenio vezano za na{u politiku uop{te 230 za na{e dr`avne probleme kojih imamo zaista mnogo Dr [e{eq: Prvo. I to nam nije reper na osnovu koga mo`emo da izvla~imo ovakve zakqu~ke. razli~iti su `ivotni problem koji preokupiraju pa`wu qudi. Miki Jevremovi}: Vi stalno govorite o toj mladosti i toj nekoj popularnosti me|utim. To su te divne.

Ne samo iz Srpske radikalne stranke nego i iz drugih stranaka. Voditeq: To je to Dr [e{eq: Ja sam prvi deo tog uybenika ve} objavio negde pre nekih godinu i po dana. mislim da ~ovek mora da rizikuje da bi Dr [e{eq: Jeste li hazarder Jelena Jevremovi}: Pa na neki na~in mo`da jesam. ja sam u principu po prirodi veliki optimista i uvek sve gledam na optimisti~ki na~in. Od mene se o~ekuje slede}e da kao {to mi je gospodin dr Vojislav [e{eq postavio pitawe {to se ti~e borbe. godine Vesna Rivas: Dobro ve~e dragi moji evo nas u jo{ jednom izdawu emisije u 233 . 15. 1. Hvala. Dra{ko pravi sjajne kontakt emisije i hvala ti puno na pozivu. ali ja se sada spremam rekao sam ve} da sam zavr{io kwigu do koje sam najvi{e dr`ao. tre}i krug ~ekamo to je pod br. dosta su mi pa`we posvetili i jako su me lepo promovisali za sam po~etak s obzirom na to da mi se i spot i CD tj. Voditeq: Da li vam je bilo prijatno ve~eras Dr [e{eq: Veoma mi je bilo prijatno prvo mi je bilo prijatno zbog ovako lepe devojke ne zna se da li lep{e izgleda ili lep{e peva. ja }u se boriti da na ovom na{em estradnom nebu jednostavno se izdvojim na neki sebi svojstven na~in. Ne o~ekujem uspeh preko no}i iskreno zna~i o~ekujem samo da imam neko svoje mesto i da se poka`em u najboqem mogu}em svetlu i na naboqi mogu}i na~in. bo`e moj ~ovek se mewa. Dra{ko ti i ja smo na ti tako ja mislim 20 i vi{e godina. U prvoj emisiji se mnogo sporio samnom i bilo je dosta ovako sudara. Voditeq: Miki Miki Jevremovi}: Hvala puno na pozivu. tatin ovan. Jelena Jevremovi}: Sada pod stare dane Voditeq: Pa da ta~no. U ime cele ekipe mlade. Jelena Jevremovi}: Ja sam jako vaqda po prirodi to moram da priznam toliko da me ponekada to i obije o glavu. Voditeq: Tako je Miki Jevremovi}: Niste me razumeli Vojo Dr [e{eq: Mo`da sam ja suvi{e kratko bio mlad Miki Jevremovi}: Kao {to vi ka`ete ne umete da mrzite. a za kraj }ete u`ivati u jednom zajedni~kom duetu sa novog albuma jelene. Jelena Jevremovi}: Ja sam eto CD mi je iza{ao u prodaju u izdava{tvu haj faj centara. Ve~eras se sve sla`e {ta se to sa Dra{kom promenilo Voditeq: Dobro. a ~etiri jo{ stare pesme }e biti kao bonus. reklama vrti nepunih pet dana po televizijama i radiju.Dr [e{eq: Za Jelenu pitawe da li voli borbu i {ta za wu zna~i borba u `ivotu. I planiram negde do prole}a da to zavr{im. to je isto moje obe}awe davno ~ekao sam malo da se ra{~isti na estradi taj neki muq o kome sam pri~ao i ra~unam da negde do polovine decembra najdaqe iza|e novi album sa 10 novih pesama u mom maniru. A posle }ete ~uti najslu{aniju pesmu veka to je kraj s moje strane. a Borba ko Politika 20 dinara. Sada se spremam na put u Kinu za nedequ dana putujem u Kinu i ostajem nedequ dana tamo na zvani~an poziv kineske vladine asocijacije za me|unarodno razumevawe. ali sam toliko borbena da ~ak idem glavom kroz zid kada je to potrebno. Moj brat Zoran ume da ka`e `ivot je borba. Voditeq: Sjajno. i u `ivotu sam mnogo rizikovala. borba je po meni `ivot je jedna velika borba sam po sebi. mawe. U fokusu. Bio je ba{ zapa`en interes. Tako da u bliskoj budu}nosti sledi promocija mog CD-a i eto moj neki po~etak ulazak koji se nadam da je lep sam po sebi. oktobar 2002. Siguran sam da }u imati puno materijala kada budem zavr{io CD i da }e{ me pozvati ponovo Voditeq: Tako je Dr [e{eq: Meni je Dra{ko ve~eras neobi~an moram da vam priznam. Hvala vam {to ste bili moji gosti ja nadam se da }emo se jo{ dru`iti i promovisati. poletne tv “Sveti \or|e” puno pozdrava od moje malenkosti Dra{ka A}imovi}a. Jelena Jevremovi}: Ja moram da ka`em da je meni bilo jako prijatno i da mi je veliko zadovoqstvo {to sam upoznala gospodina dr Vojislava [e{eqa i eto nadam se ako budemo bili pozvani jo{ koji put ovde kod vas u goste mi }emo se rado odazvati. Imam sklonost da pi{em jednostavno. Pa nadam se da }e nas se setiti kada do|e na funkciju koju `eli gospodin [e{eq pa ne}e da bude uobra`en da nas se ne seti. XIV NAS TV “Sveti \or|e”. zgodne. lakim nekim stilom i ono {to izgleda na prvi pogled najkomplikovanije uspevam da po232 jednostavim i da u~inim pristupa~nim i onome ko nema neko posebno predznawe. To je samo trenutno i gotovo. tako ja ne umem ni da se naqutim. zna~i tata i k}erka kao nekada Frenk Sinatra i Nensi Sinatra. In|ija. Mo`da iskustvo vi{e. Ovo je ve} tre}a emisija na{a zajedni~ka. A naravno mo`da }e se opet Miki Jevremovi} naqutiti ali ja kad god ~ujem Miki Jevremovi} ja se ipak setim wegove faze kada sam ja bio mlad. To je mnogo lak{i posao to pisawe uybenika jer dosta tu ~ovek pi{e iz svoje glave. Posle toga }u raditi na drugom delu uybenika Politi~ki sistem. Sve zavisi sa koje strane se gleda. Pa i u drugoj emisiji. Dr [e{eq: Pa da. I on je nai{ao na zapa`en interes javnosti ~ak dosta me|u politi~arima. mo`da zato {to me u ovim godinama pesma vi{e ne mo`e poneti kao nekada. Ali uglavnom sam imala sre}e. sutra je novi dan u`ivajte i {to ka`e u zdravqu se videli. wima se zahvaqujem od sveg srca jako su. Ali to zaista nema razloga za qutwu ipak Miki Jevremovi} iz vremena kada sam ja bio mlad je neprevazi|en Miki Jevremovi}. Ali. logi~no ni ja nikad nisam ni pomislio lo{e nekome taman posla da u~inim. lepe. Voditeq: Vojo. Miki Jevremovi}: Ovan. Voditeq: [ta mo`emo da o~ekujemo u bliskoj budu}nosti Miki Jevremovi}: Samo malo da me kijavica pro|e ja ulazim u studio zavr{avam vrlo brzo album. iz akumulisanog nekog znawa Voditeq: Iz prakse Dr [e{eq: Za razliku od ovoga {to sam do sada radi gde je trebalo zaista ogromnu koli~inu literature da obradim.

a ubistvo je jedno iz onog opusa tu`nog i jo{ uvek nerasvetqenog. Prva kwiga je”^ekawe je tu`na re~” Jankovi}: Jeste to je moj prvi roman koji je pro{ao veoma dobro i od kritike i od ~italaca. Mislim i vi ste lep ~ovek ali imate jako lepu suprugu Dr [e{eq: Nisam ni najlep{i Vesna Vesna Rivas: Za mene da Dr [e{eq: Pa samo da Era ~uje Vesna Rivas: Dobro. kompozitore. {to jest jest. Vesna Rivas: Naravno ne{to vi{e }emo o tome pri~ati u toku ve~eri. Vesna Rivas: I uvek sam bila i prisutna i davala podr{ku manifestaciji. Ali isto tako sam vam rekla da }emo ponekad bar jednom mese~no pozvati i nekog od politi~ara da sa wima porazgovaramo na tu temu. tekstopisac i direktorka Kulturnog centra ^ukarice gospo|a Mila Jankovi} je ve~eras sa nama. ne{to slatko. Bi}e i nagradica. moja draga koleginica. isto tako i na nekim drugim lepim manifestacijama koje se organizuju kod tebe Ojdani}:Kao {to su recimo Lipova~ki dani. peva~e kako folka tako i pop zvuka i drugih segmenata zabavne muzike. Moje ime je Vesna Rivas i dru`i}u se sa vama naredna dva ~asa. Ojdani}:Jeste. pesma koja je definitivno i daqe neki hit kako u Crnoj Gori tako i u Subotici pesma Vu~ijada koju sam otpevala sa S. Ne verujem s obzirom da sam upoznala va{u suprugu koja evo ovom prilikom je i pozdravqamo svi ovako kompletno. kao estradnog {mekera. Koliko je politika donela pozitivnog koliko negativnog koliko podr`ala i koliko je odmogla nama peva~ima pogotovo narodne pesme. S toga predla`em da odmah krenemo na pesmu. muzika na raskr{}u. Polumentom. Mila dobro ve~e Jankovi}: Dobro ve~e Vesna drago mi je da sam u tvojoj emisiji. godine izdala je izdava~ka ku}a “Evro”. a da ne bih puno odugovla~ila opisima jer imam puno re~i i hvale za wega va{ i na{ ve~era{wi gost Andrija Era Ojdani}. Pesma “Ko da sam pastor~e” i jo{ jednom `elim vam lepo i ugodno ve~e sa nama. nisam namigivao. Vesna Rivas: Za{to ste me tako pogledali ~udno rekla bih ~udno Dr [e{eq: Za{to ~udno ja kad god te pogledam ti ka`e{ ~udno. bi}e i radio hita sve ve} {to ste navikli u ovoj emisiji a za po~etak predla`em kao {to rekoh da zapevam jednu lepu pesmu i da vam prenesem pozdrave na{e bra}e i sestara sa Kosova ta~nije Gra~anica. Kako sa vama tako i sa na{im ve~era{wim gostima. vidim ja da }e nama biti vrlo interesantno ve~eras Ojdani}:Takvi smo mi radikali Vesna Vesna Rivas: Da 235 . Ta kwiga je bila u naju`em izboru za nagradu @ensko pero 2002. nisam Vesna Rivas: Niste bili ste vrlo pristojni Dr [e{eq: Nikakve kon… radwe pokazivao. Pripremite neko lepo pi~ence. {ta je onda bilo ~udno Vesna Rivas: Nekako ste me ~udno pogledali dok sam pri~ala Dr [e{eq: Vidim ja da }u imati problema kada se vratim ku}i ve~eras. uvalite se ovako udobno u va{e foteqice i pripremite se za ve~era{we dru`ewe. Ero dobro ve~e Ojdani}: Dobro ve~e drago mi je da sam ve~eras tvoj gost naravno i drago mi je da sam u ovoj divnoj televiziji. Vesna Rivas: Mi smo stari drugari zaista ~esto se dru`imo. Mnogo puta su me qudi zvali stvarno nisam imao vremena. Po{to dame uvek imaju prednost tako }e biti i ove ve~eri. nismo se dru`ile ina~e drago moji za va{u informaciju Mila Jankovi} je uradila fantasti~ne pesme u mom pro{lom albumu. tekstopisce. je jako lepa. Evo nas u studiju ponovo i mislim da je red da {to predstavim na{e ve~era{we goste. Vesna Rivas: U redu ja sam vas predstavila kao prvo ho}emo li na “ti” ili na “vi” Jankovi}: Mi smo na “ti” Vesna Rivas: Dobro. Verujte ve~era{wu dosta }utati jer imam vrlo elokventne goste koji imaju puno toga da vam ka`u. prva na{a go{}a je pisac. ekipa televizije”Sveti \or|e”. pa kako na na{im popularno re~eno tezgama gostovawima raznim proslavama. Vojo dobro ve~e Dr [e{eq: Dobro ve~e. Moram da ka`em da jeste veoma interesantna iako sam je zavr{ila 2000. Prvi gospodin iz oblasti folka. ta~nije da vam zapevam jer }e drugi malo vi{e pri~ati u ve~era{wem dru`ewu. imala sam ve} i jednu promociju u biblioteci Grada Beograda koja je bila veoma dobro i pose}ena i potom u medijima propra}ena. ali kada si me ti pozvala nisam mogao da odolim da ne do|em. velika degradacija nacionalnog zvuka i rekla sam vam da }emo uvek u goste pozivati zna~i autore. A kao {to sam vam i obe}ala kada je krenula ovako prva emisija U fokusu rekla sam vam da je osnovna tema emisije muzika. Va{ ve~era{wi i na{ gost predsednik Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. zna~i folk peva~ koji je ve~eras sa nama je ~ovek koga bih ja mogla da predstavim kao {mekera. hvala Mila prvi put u In|iji u televiziji “Sveti \or|e” Jankovi}: Pa da prvi put u televiziji. Vesna Rivas: Pa dobro morala sam ovako da jedan kra}i uvod dam na{im sagovornicima Dr [e{eq: Nisam `murio. Mislim da su na{i gledaoci nestrpqivi ko su na{i ostali gosti ve~eras. Dr [e{eq: Ne verujem. ~oveka 234 koji je zaista jako dugo peva gaji srpsku muziku i srpska muzika jeste tema ove ve~eri. moram da priznam da veoma malo znam o televiziji ali ovo }e biti dobar povod da se potrudim pa da pone{to vi{e i saznam. Potom je do{lo”Putovawe sa Sofijom”. lepa `ena. tri kwige za mene novitet jer se jedno vreme nismo videle. Zna~i kod tebe. Prema tome naravno u pitawu je fikcija a nikako stvarnost. godine `ao mi je {to nisam poslu{ala svoju intuiciju i napisala tamo negde na kraju da se nastavqa jer se doista radi o jednom ubistvu zapravo ono jeste sto`er oko koga se de{ava sve ostalo. roman koji je objavio grafi~ki ateqe Dereta. moja drugarica i sve {to ide uz to.fokusu. Vesna Rivas: Malo kasnije }e{ nam ispri~ati kako je to izgledalo ove godine. Vesna Rivas: Hvala. Moram da ka`em da sam bila veoma iznena|ena kada sam ~ula da ima{ jednu autorsku emisiju i vrlo rado sam do{la kod tebe. Mila {ta se de{ava na tom poqu po{to vidim da ste nam oti{li kompletno i pisce. no}i itd Vesna Rivas: Bravo Ojdani}:Ti si moj dragi gost. upravo }e iza}i drugo izdawe. i moja posledwa kwiga “Ubistvo na Bo`i}” pre mesec dana se pojavila.

Dobro. Pa smo se mewali i”Bo`e pravde” to isto ja pevam. Ja predla`em da mi zapevamo ovako dok se jo{ raskravqujemo na neki na~in pripremamo za glavnu pri~u Uro{evi}: Zbog atmosfere Vesna Rivas: Zbog atmosfere. samo jednu kratku pauzu da se zahvalim na prvom mestu na{im sponzorima. Mi znamo kako ti peva{ ali ja bih volela opet u interesu na{ih mladih i prvenstveno eto i mog sina i wegove generacije da malo poslu{aju poruku iz pesme muzika je tako nebitna. na Otaybinskoj wihovoj po~iwe sa”Spremte se. 7. nude veliki izbor i saksijskog i rezanog cve}a. red je da predstavimo i na{eg ~etvrtog ve~era{weg gosta. Vesna Rivas: Mila interesuje me {ta se de{ava u Kulturnom centru trenutno ili ta~nije od kada si ti do{la na mesto direktora na ^ukarici 237 . a to je da kompletna srpska opozicija i ta muzi~ka strana wihovih nastupa da nije bilo va{e pesme ja mislim da ne bi imali Uro{evi}: Da nije bilo mene ne bi mali {ta da pu{taju na ovim promocijama i uop{te na … Vesna Rivas: Na promocijama. ali Srbine brate treba da se ~uje i Uro{evi}:Jeste. ^ovek koji u svakom slu~aju zaslu`uje najve}e pohvale od strane kako publike tako i nas kolega iz oblasti narodne muzike. ja predla`em da to bude upravo Nikola tvoja pesma i pesma koja je meni li~no najdra`a s obzirom znam da si se bunio na samom po~etku nemojmo to. vrlo sladak mesare”Banija” na{ih novih drugara kroz emisiju fokus. krenu}emo mi u toku spota malo da konzumiramo to je ve} i obi~aj ovde u studiju Ojdani}: A {ta to odlo`eno rekoste Vesna Rivas: Na 60 dana mo`ete da pazarite wihove proizvode i naravno za kola~i}e. Kraqa Petra Prvog broj 36. ja predla`em da sada napravimo s obzirom da smo se malo zapri~ali. Vesna Rivas: Kako je za sada Uro{evi}: Drago mi je {to si me pozvala u emisiju. Predla`em da pogledamo jedan kratak spot po{to je vrlo. fino Vesna Rivas: Jeste i veliki pozdrav za vlasnika Nikolu iz Starih Banovaca Dr [e{eq: Ovi matoriji mu{karci su samo zainteresovani da se najedu a ja o drugom razmi{qam. Oni su u svako doba tu za vas. ali ja sam tu pesmu napravio za dva minuta jer falila mi osma pesma rekoh pa {ta }u na brzinu napravim za dva minuta Vesna Rivas: Svaka ti ~ast za dva minuta a mi slu{amo i gledamo Nikolu Uro{evu}a i pesmu Srbine brate treba da se ~uje Ojdani}: Koja traje tri i po minuta Uro{evi}:Jeste a ja je napravio za dva minuta. spremte”. Pere ^edanovi}a br. neodoqivi itd. to je u interesu ovih mladih Uro{evi}: Na Vojinim promocijama. Ustvari ima tu mnogo Vesna Rivas: Ima vi{e verzija ali vi ste prete~a u svakom slu~aju Dr [e{eq: Jeste ta~no tako. Puno hvala Aleksandri Grdini} koja je vlasnica ove fantasti~ne poslasti~arnice”Sabo” koja se nalazi u Starim Banovcima ul. Vesna Rivas: Ta~no. jer srpska pesma bez mene nije ni emisija. ti si mla|i od nas Vojo Dr [e{eq: Nije to mnogo 236 Ojdani}:Osam godina si od mene mla|i i od wega Vesna Rivas: Mesara”Banija” se nalazi u Starim Banovcima ul Pavla [a{i}a br. Kao {to sam vam i najavila u pro{loj emisiji znate ko je u pitawu Nikola Uro{evi} -Geya. ba{ fino. Naravno veliki pozdrav na{im prijateqima iz cve}are”Simpo” koja se nalazi u ul. Kada smo se ~uli pre neki dan ne{to lepo ste progovorili ustvari samo ste potvrdili jednu repliku s kojom sam `elela da po~nem ve~era{we dru`ewe. folka zovite kako ho}ete sada u XIX veku ~ovek koji postoji jako dugo na na{oj estradi kome mo`emo da zahvalimo o~uvawe i postojawe prelepe. pa onda opozicija ja sam pevao”mar{irala kraqa Petra garda”. mitinzima. te posetite ih Ojdani}:Name{taj”Simpo” Vesna Rivas: Ne. Vesna Rivas: [to jes jes. kada su Lipova~ki dani i no}i jer ove moje misice vole ovako malo Vesna Rivas: [areno Uro{evi}:Salate Ojdani}:[areno Vesna Rivas: Bitno da je lepo upakovano Ojdani}:Sjajno Vesna Rivas: Primetila sam da voli{ Ojdani}:Mislim i da je ukusno proba}emo posle Vesna Rivas: I torta nam je ovde pristigla iz poslasti~arnice Sabo koja je zaista ve~eras originalna pi{e u fokusu. na{im dragim prijateqima i drugarima koji su se potrudili i ove ve~eri da nam bude ukusno i mirisno ovde u studiju. nude veliki izbor mesa i mesnih prera|evina. Potom tu su na{i drugari iz mesare Banija koje su se i ove ve~eri potrudili da nam pristigne ovako lepa {unkica i salamica i pr{utica Ojdani}: O. Kao i mogu}nost odlo`enog pla}awa na 60 dana. samo vi Vojo razmi{qajte a ja da pozdravim mesaru”Baniju” Ojdani}: Da. ovo je”Simpo” cve}ara. to je na ovim protestima. Ojdani}:Evo {to je slano tu je Vesna Rivas: Jeste ali je stigla jedna fantasti~na torta Ojdani}: Ja ove imam Vesna Rivas: Ero imam i takve specijalitete za tebe Ojdani}: Tako kod mene to ima u motelu u Meqaku ovo je samo u izuzetnim situacijama. Pri~a}emo kasnije u toku ve~eri malo vi{e. ve~eras imamo i slano. Vesna Rivas: Dobro. veliki pozdrav. 3. prelepe zaista izvorne srpske pesme. a Bora ^orba je pevao”Baba juli”. Nikola dobro ve~e Uro{evi}: Dobro ve~e. Dobro mo`emo li sada ovako za po~etak malo da podsetimo na{u publiku koje su to pesme koje ste vi fantasti~no otpevali. ima i boqih. Kontakt telefon za sve naruybine je 022 353-213 nazovite obratite se naru~ite mo`da ovako divnu tortu a mo`e ne{to i od slanih peciva.Ojdani}: [armantni maksimalni `estoki momci.

kao najvi{eg oblika kolektivne svesti. Mila da li je lak{e uraditi jedan tekst za narodnog peva~a ili ispisati pola romana Jankovi}: Pa sada naravno. Univerzalne teme su prili~no apstraktne i retko predstavqaju vrhunsku vrednost. Ja mislim da }e se slo`iti gospo|a Jankovi}. I sve ono {to je vredno stvoreno u srpskoj muzici itekako odi{e nacionalnim duhom. Vidite na ovoj kaseti su Milo{evi}. Vesna Rivas: Kao {to se na{ali Ge|a pa ka`e uradio sam za dva sata Jankovi}: Ja razumem {ta je gospodin Uro{evi} hteo da ka`e Vesna Rivas: To je verovatno nekakav trenutak do{lo mu je prosto ve} gotovi tekst. Radim samo ako me neko od prijateqa prosto natera da to odradim. ona je i modernizovana ~esto. Vesna Rivas: Na neki na~in edukacija Jankovi}: Jeste. ove pesme su nikle u jednom posebnom vremenu kao izraz prkosa srpskog naroda. zna~i o autenti~noj srpskoj muzici koja u tim vremenima svoga nastanka naravno da nije imala samo zabavnu funkciju nego je ona verovatno bar tako istra`iva~ki ka`u imala je itekako jednu drugu funkciju a to je da qudima olak{a te{ke poslove koje su morali da rade. pozdravio vas je puno Sini{a Kajmakovi}. Na wu se ~ovek mo`e navi}i i treba da je poznaje takvu kakva jeste. Josif Marinkovi}. nekakvu melodiju Dr [e{eq: Nadahnu}e Jankovi}: Jeste. Ona je obra|ena muzi~ki. ali wen duh je sa~uvan. Ja sam se malo bavio i pitawem muzike naravno.Jankovi}: Sada pitawe je za dva minuta koliko pretpostavqam isuvi{e zahtevno je li tako. Bio je odli~an student. Dakle imali smo jedan kvalitetan program i trudili se naravno da to ne bude samo klasi~na muzika nego da ponudimo i pone{to novo. {ta bismo mi Dr [e{eq: Ali ono {to je veoma zna~ajno po pitawu muzike muzika je jedan oblik izra`avawa nacionalne svesti. i kao svaki ~ovek koji se bavi politikom mora u sve stvari okvirno da se razume. dok se kuva ru~ak itd. Da bi ste postigli vrhunsko delo u kwi`evnosti morate na kwi`evni na~in prikazivati i raspravqati ne{to {to vam je najbli`e ~emu pripadate. Karayi} i Mladi}. Kulturni centar ^ukarica bar tako ka`u nije lepo da i ja to tvrdim ali doista je tako po~eo je definitivno da biva mesto na kome se doista i de{avaju neke zna~ajne stvari i to stvari visokog kvaliteta. Dakle. Vi da biste napravili jedan tekst Vesna Rivas: Kao ja recimo i Rade Jorovi} koji ti upravno na|emo `icu Jankovi}: Da upravo tako. morate dosta misliti o tome. u pitawu je muzika na{em sluhu i mom ako ho}ete ne tako bliska ali su svakom slu~aju interesantna. Vesna Rivas: Da. `ene koje dakle poznaju tu muziku u punom smislu te re~i i svaku numeru su posebno obrazlagale govore}i naravno o ~emu se radi i kojom prigodom. I ako to ne ~inite prosto da uzmete da sednete pa da nekome ne{to odradite ja to jednostavno ne mo239 . Miloje Milojevi}. ja ve} dosta dugo. Ovo je Karayi} si|i Ra{o sa planine. Kod nas Srba u muzici niko univerzalnim temama nije dostigao vrhunsko delo. Me|utim ja }u poku{ati kratko da odgovorim na wega. mada mnogi poku{avaju da banalizuju pisawe tekstova prosto predstavqaju}i to kao ne{to {to se radi usput. A bilo je to ve~e interesantno i jo{ zbog ne~ega. To su vrhunska srpska muzi~ka dela. naravno ja nisam stru~wak za muziku. Ja ne sporim mo`da neko tako i radi. u kojim prilikama su se te pesme pevale. Taj tekst je isto uradila Mila Jankovi}. kulturnu centar ^ukarica podr`ava i neguje sve ono {to je dobro. I kao {to nekad neko re~e pesma nas je odr`ala. a da nije izrazio du{u svog naroda. Pa smo tako ove godine imali i peva~ku grupu Moba koja je izazvala veliko interesovawe imaju}i u vidu da je re~ o jednoj rahai~noj muzici. Stevan Mokrawac. Petar Kowevi}. tako je ne{to sli~no i u kwi`evnosti. I svi veliki muzi~ki stru~waci koje smo imali u istoriji bavili su se etno muzikom i na tome gradili svoja dela. zaista ona pokazuje da je srpski nacionalni duh nesalomqiv. Naravno u muzici postoje univerzalne teme. Ona se zasnivaju na tradiciji srpske narodne muzike. Me|utim moram da vam ka`em da je meni veoma te{ko to da radim. a ovo {to dr`im trenutno u rukama to je izdawe na{e bra}e iz Republike Srpske a izvo|a~ke grupe Srpski talibani i”Si|o Ra{o s planine”. Stevan Hristi}. Vesna Rivas: Mila Jankovi} je uradila jednu fantasti~nu pesmu koja se dosta slu{a i dan danas na radio stanicama i na neki na~in nekima sam. Jer to jeste jedna vrsta tro{ewa. Vi morate o tome najpre da razmi{qate. Miloje Milojevi} se bavio i teorijskim radom on je stvarao negde u prvoj polovini XX veka najzna~ajnija su mu dela su mu nastala do Durnog svetskog rata o napisao je nekoliko studija veoma uspe{nih studija o muzi~kom nacionalizmu. direktor renomea iz Bijeqine i dao mi je ove kasete jo{ pre Dr [e{eq: On je bio moj student na Fakultetu politi~kih nauka pre vi{e godine Vesna Rivas: Evo izvolite Ojdani}:Kakav je vio |ak Vesna Rivas: Kakav je bio |ak Dr [e{eq: Bio je dobar student. nekoliko godina unazad uop{te ne radim. da ne nabrajam. Ovo su pesme i ponosa i prkosa u isto vreme. Ne znam da pevam. Ojdani}:[ta bih ja radio Dr [e{eq: Ali. Lepo Vesna Rivas: Ja sam vam predala nisam imala ranije prilike Dr [e{eq: Ho}emo li posle zajedno da slu{amo Vesna Rivas: Pa mo`emo mada }emo kasnije malo i pri~ati i o toj pesmi recimo ~u}emo jedan segment Dr [e{eq: Ja mislim da ove pesme imaju posebnu simboliku vrlo zna~ajnu. i da u najte`im isku{ewima mo`e da uzvrati prkosnom pe238 smom. naime u tom ansamblu”Moba” solisti su devojke i `ene koje su zavr{ile etno muzikologiju. Znate morate biti u tom fazonu. Posledwe {este muzi~ke sve~anosti Jesen na ^ukarici prvi put su okupile veliki broj qudi a to zna~i da je mala scena Kulturnog centra bila prepuna pa ~ak na pojedinim koncertima bilo je i onih koji su morali da stoje. To bi zna~ilo da ne znam ni{ta. Vesna Rivas: Hvala Mila. sve ono {to je kvalitetno i tako }e biti i na daqe. za{to sam ovo pokazala da bude korpus delikt da sam predala po{iqku ta~nije poklon gospodinu Voji [e{equ. da u~inimo sve~anosti raznovrsnim. po nekima je to moja li~na karta to je Ju`na pruga na jug kreni prema meni. I uspeo da do~ara taj nacionalni duh koji nadire iz narodne muzike. ne znam da komponujem i ne bi vaqalo da sev znam.

dolinama itd. no je mnogo popularan ~ovek. Dr [e{eq: Pa niz potok Ojdani}:Pa niz potok. da li radite. Ona ka`e ne. Dobar dan ra{ko moj. Pa reci mi je li ti negde ovde stanuje{ kada se svaki dan mi sre}emo. Pazi Ranki} glumac. ja moram malo da se nadove`em ovde dve kasete {to je moj predsednik dobio od gospodina. I on ka`e svom obezbe|ewu i wegovim devojkama slu{aj ja ovde }u da podivqam ja vi{e ne mogu ho}u da malo si|em dole u selo kod naroda da se ispri~am sa narodom i gotovo. on je igrao Kalaji}a je li tako. ja sam to snimio 1974. ona ka`e”Bog ti sre}u dao Ra{o”. godine. Pesme za sva vremena ve~eras su to Ana Bekuta i pesma”Crven konac”. Ja }u da poludim ovde. onda nema potrebe Vesna Rivas: Mo`e Jankovi}: Ja }u vas podsetiti napravila sam jedan analiti~ki tekst pre nekih mo`da 9 ili 10 godina pa sam vas zvala da mi ispri~ate kako ste pro{li i posle koga razgovora ste snimili pesmu”Povedi kolo Miloje”. Nego ostavimo”Rado lepa Rado”. Ka pa`e ja sam Ratka Mladi} sunce ti kalaisano. Predla`em da odmah krenemo na prvi predlog slu{amo i gledamo Anu Bekutu i pesmu”Crven konac”. ve~eras imamo tri pesme u radio hitu. te Ra{ko si|i s planine. Ja moram da ispri~am jedan mali vic. Dobro jutro bako. Ja kraj. pa neku periku tamo. A on pita je li kako si me prepoznala. Te su pesme dozvoqene da se snima i ja sam to snimio Vesna Rivas: A pri tom i volite Dr [e{eq: Da li bi snimao da nisu dozvoqene. Bog ti sre}u ra{o dao. e ka`e sada nema problema. da li te pripremaju. Oni ga srede i Ra{ko polako niz planinu uz poto~i} neki si|e dole i nai|e na jednu banku ide iz C marketa. Vesna Rivas: Sjajno.gu. jer dosta ima pesama tekstova o Radovanu Karayi}u. Recimo”Rado lepa Rado” kao {to moj predsednik re~e 1979. On je moj drug. vrlo izvesno za{to je to tako bilo. Pevali ste prvi put javno na jednoj proslavi na kojoj su bili tada visoki dr`avni funkcioneri izme|u ostalog i Ivan Stamboli} Uro{evi}: Ja sam ~esto pevao Ivanu Stamboli}u. Malo mamo mu jebem. pa najlon ~arape. ja sam Uro{evi}: Zna{ za{to {to se pomiwu Milo{ i Lazar. bio je to jedan divan ~ovek 241 . nisi si{o ~etiri godine itd. Ovaj poludi ka`e. I kako sam je snimio od tada me skidaju sa radija i televizije. imam ja materijal odavno nego toliko je zavladala ova turska muzika. Isto mo`ete glasati za hit. Dr [e{eq: U {tiklama Ojdani}:U {tiklama Dr [e{eq: A lepo pri~a Si|e Ra{o dole i nai|e na istu baku. Radovan poludi i vrati se ponovo gore i ka`e obezbe|ewu svi napoqe i devojke ove {to spremaju kompletno drugu ekipu. Ode ra{o malo kasnije nai|e na istu baku nosi kantu sa vodom. Vesna Rivas: Bravo Ero. godine to je pesma koja je pobedila na Iliyi na jedinom festivalu za vreme stare Jugoslavije. zbog ~ega {ta je tu lo{e. Vesna Rivas: Ero kako ti bira{ pesmu. Nego dajte vi meni obezbe|ewe one devojke tamo {to ga spremaju malo da promenim neki imiy itd. Vesna Rivas: A za{to mislite da nema? Uro{evi}: Ja se tretiram kao jedan peva~ ekstreman. Onaj Puzi} igrao Dra`u Mihailovi}a bio mnogo popularan. Zna~i slobodno se javqajte. Ja sam profesionalac. da li snimate. Stavili mu neku drugu garderobu. Oni uglavnom znaju teme za Eru Ojdani}a. Ja vi{e ne slu{am”Pink” uop{te. da ve} mi je. ru`. Ali me snimaju samo zbog refrena Jankovi}: Ali interesantno je da ispri~ate Vesna Rivas: Ali za{to. Dobar dan bako. snimate Uro{evi}: Nisam snimao ni{ta ~etiri godine. evo i dan danas je na svim medijima. trepavice itd. Era ka`e tamo peva ja nemam pojma. I meni se dopada malo. pa sandale recimo visoka {tikla itd. zna~i oni su profesionalci ja nisam. {to ne mo`e tu|in sa strane. Na wima je da vam daju ili da vam ne opru`e odgovor. I oni dovedu drugu ekipu i oni namontiraju ka`e slu{aj mora da me niko ne prepozna i gotovo. Upravo je pesma po{to ipak ja ure|ujem ovu emisiju. Svako svoga namiri{e kako se ka`e. reci mi koliko ti treba. Sada se spremam ne{to. na radiju i televiziji itd. Nikola {ta se de{ava kod vas. Ja }u vas podsetiti ispri~ali ste mi tada da je pokojni Ivan Stamboli} zapravo vama dao na jednoj proslavi znak da vi to lepo snimite i da Uro{evi}: Ne. Vrati se ponovo gore i ka`e zna{ {ta na prvu staricu nai|oh prepozna me Oni sutrdan ga spremaju ponovo. ne ulazi mi se u studio ve} vi{e. to je kqu~no pitawe Uro{evi}: Ja sam pevao kada nije dozvoqeno bilo Jankovi}: Mogu li ja da se ume{am Uro{evi}: Jer {ta da snimam ako ne}e da dozvoli. ovaj ka`e dva. da li ne{to pripremate s obzirom da znamo koju muziku pevate. da li Ojdani}:Ja imam kompozitora gospodina Star~evi}a pa onda Rade Vu~kovi} dok je radio itd. Vesna Rivas: Ja sam izabrala tu pesmu Jankovi}: To je bilo vreme godina 1974. {minka. kako me baka prepozna. Dobro jutrio bako. Predla`em da napravimo jednu kratku pauzu i da vas podsetimo dragi moji da mo`ete da se javqate putem telefona 022 561-200 i da postavqate sva mogu}a i nemogu}a pitawa koja vas interesuju na{im ve~era{wim gostima. ali vrlo kratko Vesna Rivas: Mo`e Ojdani}:Ka`e radovanu dojadilo gore negde po {umama. drugi predlog je Bora Drqa~a i”Oti{la je Danijela”. i tre}i predlog je Bijelo Dugme onako u starom sastavu o pe240 sma”\ur|evdan”. A i ne mora. tamo nema ulaza za mene. Oni mu nameste silikone. Vesna Rivas: Nikola znate li vi tako nemi vic interesantan narodski {to bi se reklo Uro{evi}: Ja }u jedan kratak ovi novokomponovani biznismeni Vesna Rivas: Mo`e Uro{evi}: Jedan pita koliko je jedan i jedan. planinama. Ja nisam ustvari ekstreman Vesna Rivas: A po ~emu vas smatraju Uro{evi}: Smatraju zbog ~etni~kih pesama.

A evi u Beogradu sada po{to me nema nigde na tim televizijama ovim Vesna Rivas: Kako nema pa evo ima na televiziji”Sveti \or|e”. Na primer u emigraciji nema ko ne zna Nikolu Uro{evi} Ge|u.Jankovi}: Ho}ete vi da li se se}ate ili ja da Dr [e{eq: Da li je to bilo 1984. Za{to takav stav ima Srpska radikalna stranka Dr [e{eq: Prvo mi nemamo takav stav. te ka`e Ivan Stamboli} Ge|o {to ti je to lepa pesma. ali {to ja sada sam sebe da zavaravam ako je ve}ima qudi do{lo da ~uje le243 .000 odmah. Ka`e presnimi. Pa me nema jedno izvesno vreme pa me vrate kao. Vesna Rivas: Odli~no Dr [e{eq: Od ~ega mu se vi{e di`e kosa na glavi to pitawe treba wemu direktno postaviti Vesna Rivas: Vojo. Vesna Rivas: Da ali ste sve vreme bili u narodu i `iveli sa narodom Uro{evi}: Jesam `alosno je na primer {to sam ja popularniji na Novom Zelandu nego {to sam u Beogradu. godine sam ja snimio pesmu. ja mu pevam na uvce Miloje Radoje. Ko skino. tada su me skinuli i posle sam na jednom zatvorenom u Rubinu gore na Ko{utwaku pevao. Ja nisam ni jedno ni drugo jo{ sam u dobrom stawu Vesna Rivas: Da. Vidoje. ceo Beograd gleda Uro{evi}: Pustite vi sada ovo. Ojdani}: Promociju kod jednog Dr [e{eq: Pa ~ekajte polako da razjasnimo to prvo da vidimo {ta je nije on politi~ar. Ali kada nije postojao”Sveti \or|e” kada sam su me skinuli posle kada sam snimio za Vuka Dra{kovi}a kasetu nije me bilo {est godina na televiziji. Ja sam bio kao po potrebi. kako da ne niste me videli 25-og ispred Skup{tine bila sam u Italiji Dr [e{eq: I to je lepo da sam te video ja bih te popeo na binu. ali ka`em ~im te nema ili si zavr{io sa pevawem ili si umro. tako ste mi rekli Uro{evi}: Meni su uvek ~in snimim oni me skinu. ^im te nema misle da si zavr{io pevawe ili su umro. Je li ta~no Vojo Vesna Rivas: Oh Dr [e{eq: Ja ne znam ja jo{ nikad nisam umirao. monetarni udar itd. imam pitawe za vas. Znate nema smisla raditi ono {to je sada radio Labus {to je ranije radio Arkan. ali to je wegov problem. to sam htela da vas pitam da li vi planirate da propevate vidim va{e kolege politi~ari. Uro{evi}: 1974. Milo{e. Ja presnimim i prodam 70. a ovako wega je Ko{tunica doveo na ono mesto na kome se sada nalazi predsednika Skup{tine Vojvodine i sada se Ko{tunica hvata za glavu {to je to uradio. Ali na mitinzima se dr`e politi~ki govori Vesna Rivas: Bravo Dr [e{eq: I tamo treba da nastupe politi~ari. ja sam vam ve} rekao za ^anka nema ^anak veze sa politikom. Je li ga vi smatrate gospo|o politi~arem Jankovi}: On jeste politi~ar Dr [e{eq: A on jeste politi~ar Jankovi}: Svejedno kako ga ja smatram Dr [e{eq: ^ekajte nemojte. Stanoje. {ta je politika. bilo je jedna lepa zabava jedna lepa `urka na promociji Pelevi}a u Beogradu i {ta ja znam ono je meni sve simpati~no iz242 gledalo Vesna Rivas: A kako si ti to Ero do`iveo promociju nekog kolege peva~a nego promociju kod politi~ara Dr [e{eq: Kod ~ega. kolege ne zamerite ja sam ipak neko sa estrade pa eto termin pristan kolega Dr [e{eq: To bi sme{no bilo ja mislim da svaki ~ovek treba da se bavi onim za {to ga je bog stvorio Vesna Rivas: Ali dobro {ta da imate taj dar Dr [e{eq: Da se bavi profesionalno. bila si na jednom na{em mitingu Vesna Rivas: Bila sam. on }e meni dokazati da je politi~ar kada iza|e sam na izbore i osvoji odre|en broj glasova. ili 1974. Vesna Rivas: Kako vi gledate na ovaj anga`man Borislava Pelevi}a on je snimio materijal. Nema. zatim koncerti Mla|ena Dinki}a. {ta je muzika pa da onda te stvari kada ih jasno defini{emo onda mo`emo da izvedemo {ta je {ta Vesna Rivas: Dobro. potom pevawe Nenada ^anka. Dr [e{eq: Sme{no je nazivati politi~arem. Vesna Rivas: Jeste Uro{evi}: Ja sam pevao Arkanu na mitingu Dr [e{eq: Ja da sam tebe pozvao na taj miting mo`da bi bilo mnogo vi{e qudi. Primetila sam da jedino vi niste kao predsednik Srpske radikalne stranke pozivali na ove mitinge predizborne itd nikog od nas peva~a sa estrade. Pa tvoje je komuware skinuli brate. Jankovi}: Samo presnimi i ne brini. Uro{evi}: Ne. Kako kojoj politici mene vrate. Najavqivali su neki organi wegovo pevawe Ojdani}: Ja sam bio predsedni~ke na promociji Pelevi}a pozvao me Pelevi} i Dragan Markovi} iz Jagodine. [to se ti~e mitinga Srpske radikalne stranke ti su u~estvovala. eto Ko{tunica ima peva~a Jankovi}: … Dr [e{eq: Ima i predsednika Skup{tine Vojvodine i peva~a u isto vreme. Vesna Rivas: Dobro. pa me skinu. da razjasnimo {ta je mafija. [ta mislite o tome Uro{evi}: To je monetarni udar Dr [e{eq: Znate {to se ti~e Nenada ^anka na je apsolutno neuspe{an u politici mo`da je morao mnogo ranije da proba sa pevawem Vesna Rivas: Da propeva Dr [e{eq: A {to se ti~e Pelevi}a ja ~ujem da se tek sprema da propeva. Blagoje to je jedno kolce ustvari tu je napravio Buca Jovanovi} jedan genije {to je bio bog da mu du{u prosti. ako ~ovek ne{to odredi kao svoju profesiju mora u celini da se tome posveti. ali Dr [e{eq: [to niste postavili pitawe kako izgleda mafija{ kada propeva ili gangster kada propeva. Lazare. Eto i oti{ao sam u penziju pevaju}i vra}en skinut. Vesna Rivas: Dobro sada. organizovati koncert pa na taj na~in privla~iti narod.

mo`da je vi{e zapamtio naslova pesama. mene `ivo interesuje ko bi ovako u cugu vi{e od vas dvojice znao nazive pesama da nari~i da vam otpevamo Dr [e{eq: Ja to ne znam mo`da bi on znao. Vesna Rivas: Samo da vam prenesem pozdrave pa da pre|emo u jedan kraj Beograda da vidimo kako su tamo glasali slu{aoci Radio bontona. sve mi je lepo {to mi prija uhu. Vesna Rivas: Da li znate jeste li informisani mo`da ipak je on va{ kolega Dr [e{eq: Mo`da po{to sam primetio da ne zna kada je done{en Du{anov zakonik da ne zna mnoge stvari iz politi~ke i pravne teorije. a to je Nada Top~agi}. Idemo na yingl. Odu{evila se kada je ~ula da ste ve~eras ovde kod nas u studiju i razo~arala {to nije mogla da do|e Dr [e{eq: Era ili ja 244 Vesna Rivas: Vi Dr [e{eq: Dobro da se zna da ne bude zabune Vesna Rivas: Da vidimo kako su verni slu{aoci Radio bontona ove nedeqe glasali 10. Ali te stvari treba jednostavno razlu~iti bavite se politikom posvetite se tome maksimalno. oktobra. Uro{evi}: I to dobrih Ojdani}: Sigurno Dr [e{eq: Dobro Bati} ima veoma izra`eno ~elo ko zna koliko su mu lepili nov~anica na ~elo {to se toga ti~e ne bi me iznenadilo. ti zna{ da smo mi bili u velikom sukobu Uro{evi}: Ne znam ja {ta je bilo Vesna Rivas: Bilo je veliki. Ali ne mo`ete biti stru~wak u svemu. [ako Polumenta i pesma Eh {to nisam sunce. Politika je na{a sudbina. mesto pripalo je ove nedeqe. ali imate i jedan srda~an veliki pozdrav od Zorice Brunclik i moja je du`nost da vam prenesem taj pozdrav i od na{e koleginice koja na `alost eto nije mogla ve~eras da bude ovde sa nama jer je morala da otputuje. Te dve stvari treba razjasniti. A nisam znao naziv te pesme Vesna Rivas:”Rado. Samo sam dokazala da sam profesionalac Uro{evi}: On je srpski peva~ pravi Vesna Rivas: Dobro sada to wemu na du{u. Na 10 mestu nalazi se bato. novih imena je ve} evo vidim od 10 mesta. Znate on je za 19 godina proma{io. Tako isto ~ovek koji se posveti muzici mora da zna sve drugo. jer wega nikad ne bih promovisala. to sam ~uo Vesna Rivas: Ja sam i sada {ta se desilo. Naravno.. i qudi koji se bave muzikom treba da se interesuju za politiku. Desilo se da je Aca prokomentarisao da nikad kod mene ne bi gostovao jer se pla{i nekih direktnih pitawa. Eto desilo se da upravo sam ga ja intervjuisala ta~nije moja ekipa. Ove nedeqe zvani~na top lista Radio bontona glasi ovako pomerawa je bilo. Ojdani}: S obzirom da je Bati} Obrenov~anin tamo ima dosta muzikanata. ja i Era i Voja smo ovde zna~i budale {to smo do{li Dr [e{eq: Nisam ja za vas dvojicu ne znam Vesna Rivas: Ne samo da ra{~istimo Ojdani}: Ja sam to tako razumeo i verujem da je to tako bilo Vesna Rivas: Jeste a zna{ za{to. lepo mi jeo no {to mi uvu prija. profesionalno. Ja sam se setio malo pre pre ove emisije i Erine pesme od pre 20. ali mi smo u interesu publike koja violi Acu Lukasa to uradili snimili emisiju. a ne znate neke elementarne stvari pa pobrkate pojmove. ne interesuju za politiku. To podrazumeva da morate imati op{te obrazovawe iz svih sfera. veliki sukob izme|u Mire [kori} i Ace Lukasa koga je mira Uro{evi}: Ja sam citirao to Vesna Rivas: Ako si citirao ja sam prihvatila tvoj citat zato sam i rekla sada ponovi ovako glasno javno jer ja nemam {ta da krijem u `ivotu. 23 godina. Moram da priznam da ne pamtim mnogo naslova pesama. 30 godina 1979. Samo se idioti ne bave politikom. kao {to se ja interesujem za muziku i zaista se interesujem i volim lepu muziku svih `anrova. Ali kada ~ujem setim da tad i tad mi se svidelo u nekoj prilici itd. moj glavni saradnik …i bilo mu je jako neprijatno jer ta emisija snimala dan pre nego {to }emo da mi ovde kroz moju emisiju i promovisati zna~i ja u dogovoru sa direktorom Mjuzik star produkcije ne wega kao wega. interesujem se za muziku. Uro{evi}: I ja nemam {ta da krijem.pu pesmu a ne politi~ke govore. oktobra napravo koncert a mi ga danas videli u na{oj specijali koju smo pripremili upravo za vas drago gledaoci televizije”Sveti \or|e” Aca Lukas i pesma Dijabolika. e onda je samostalno proglasio taj dan za praznik pravosu|a u Srbiji. Tako sam se ja malo izdigla iznad nekih situacija 245 . Na 9 mestu isto novitet. On je trebao pre toga da zna Vesna Rivas: [ta mislite mene `ivo interesuje kada biste se ovako na{li zajedno u jednom restoranu vi. Vladan Bati} a sa druge strane ta~nije za mikrofonom ja i moj kolega Era. A nazive pesama retko pamtim. pro{le nedeqe na 10 mestu Ameliji Haris pesma Kapija 6 mesto Goca Bo`inovska i Ako ho}e{ da me voli{ 5 mesto Marko Bulat i prijateqi Bra}o kumovi 4 mesto Simnan Saki} Pijem na eks Na 3 mestu ove nedeqe je Jeca Krsmanovi} i pesma Pla~i srce pla~i Na 2 i 1 mestu kao i pro{le nedeqe. Reci Nikola ne{to si hteo da prokomentari{e{ za Acu Uro{evi}: Da li je bilo Aca Lukas je Vesna Rivas: Nije to televizija to je samo emisija Uro{evi}: Ne znam ja da li je tu sam ja slu~ajno video ga i ka`e jedino kada bih poludio ja bih gostovao kod Vesne Revas ka`e. Na 8 mestu Osman Hayi} i pesma Ti mene ne voli{ 7. novo izdawe Mjuzik star produkcije i pesma lutaju}a srca. Ko Vladan Bati} {to nije znao kada je done{en Du{anov zakonik i ja iza|em za govornicu i ka`em u saveznoj skup{tini je to bilo i ka`em ajde iz tri puta Vladan Bati} da ima pravo da poga|a kada je done{en Du{anov zakonik. na 2 mestu Sale Mati} pesma Neudata I 1 mesto ~ovek koji je u subotu 12. Posle je oti{ao u nekoj kwizi verovatno na{ao rekli mu qudi. bela rado” Dr [e{eq: Ali sam se setio nekog stiha iz te pesme.jer qudi su politi~ke `ivotiwe zov politikom kako nas je jo{ Aristotel definisao. Znate ne mo`ete vi da se posvetite muzici pa sada pi{ete tekst za neku pesmu. ali nam je obe}ala da }e se u nekoj slede}oj emisiji dru`iti upravo sa nama kroz emisiju fokus.

peva nam Era Ojdani}”Idem pe{ke iz grada” Ojdani}: Posle kra|enog automobila Vesna Rivas: Ero za{to malo ~e{}e i vi{e ne slu{amo ovu pesmu. ukrali su ali nisu vratili Vesna Rivas: Nisu Ojdani}: Ne Vesna Rivas: Meni vratili i tra`ili pare Uro{evi}: I meni. Vesna Rivas: Ne slavite mo`da u krugu prijateqa. pe{ke idem sa ^ukarice do magistrale tamo Uro{evi}: Pre~icom Ojdani}: Pre~icom Vesna Rivas: Idemo dragi moji na pesmu. evo ovo je snimak recimo sa novogodi{we proslave na satelitskom programu. To ne znam unapred. mo`da ve} kroz 10 dana Vesna Rivas: Za Eru pitawe da li se se}a kada je ~ekao da iz zatvora iza|e [e{eq kao najve}i be…. ali da li bi moglo Uro{evi}: Po{ti je to najlep{a pesma neka bude kao {lag Dr [e{eq: Neka bude kao {lag naravno a da li mo`e za Smiqu bar deli} u`ivo Vesna Rivas: Pozdrav [e{equ od wegove slatke podvu~eno dva puta ~lanice Dr [e{eq: Koja li je to dvostruko slatka Uro{evi}: To je Dragana sa Banovog brda pretpostavqam Ojdani}: A nije platila ~lanarinu sigurno Dr [e{eq: Ero ve} pet {est godina ne pla}a ~lanarinu Vesna Rivas: Da. Ali u mojoj ku}i se obele`avaju de~iji ro|endani i to na taj na~in {to deci dolaze druga deca. I naravno otpratio sam ga do francuske ulice. Prava narodna pesma. a Vojo kako ste vi proslavili ro|endan u petak Dr [e{eq: Ja ne slavim ro|endane Vesna Rivas: Dobro. ali me to ko{talo posle debelo. Pitawe za gospodina Vojislava [e{eqa koje je pristiglo da li }ete se opet kandidovati pita Teodora iz Iriga Jankovi}: To je vrlo muzi~ko pitawe Vesna Rivas: Dobro. Kanadi je za vas. ukrali su eto da kucnem ne ponovilo se. {ta je sa tom ~lanarinom Ojdani}: Bi}e. da li }ete se kandidovati. ali uglavnom od qudi koje nikako ne mogu da ubedim da ne slavim ro|endan Vesna Rivas: A to Dr [e{eq: Da. ja sam bio pred kapijom i pozdravio sam ga i rekao sam Vojo sav srpski narod u Americi. da li }ete se opet kandidovati. Prenosim pozdrave od Srba iz Amerike i Kanade. koju gledaju na{i {irom Evrope i Azije Ojdani}: [ta ja znam ovo je prilika evo neka je emituju ovde na ovoj televiziji. Dr [e{eq: I tako mene Era gane do suza i Vesna Rivas: I Dr [e{eq: I ja ka`em koliko te je Ero ko{talo ajde da to izmirimo Ojdani}: To se zove {ala mala Vesna Rivas: Specijalan pozdrav svima u studiju pogotovo za Ge|u i pi{e”Oj Srbijo lepotice” da otpeva tra`i Smiqa iz In|ije. Vesna Rivas: Ne daj bo`e Ojdani}: Da. kada moja deca slave ro|endan onda im do|u wihovi drugari Vesna Rivas: Za one koji ne znaju vi imate ~etiri sina Dr [e{eq: Imam ~etiri sina i jednog unuka Vesna Rivas: Sjajno Dr [e{eq: Ja sam deda ve} i nije na dedi da slavi ro|endane sopstvene. to smo ~uli ali kao ste mora neka tortica da je pala Dr [e{eq: Ako ne slavim kako sam pre slavio. Borka radikalka Ojdani}: Jeste ja sam vratio se iz Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava recimo danas a moj predsednik je izlazio iz Centralnog zatvora kao sutra. Vesna Rivas: Unuk se zove Vojislav Dr [e{eq: Ja sam deda ali sam mnogo mla|i i od Ere i od Ge|e 247 . malo pa kradovisali {to bi rekli klinci ili ti krali automobile. Smiqo za kraj smo ostavili taj spot. Ali. Meni je malo sme{no kada odrasli slave de~iji ro|endan. Jedna prava narodna pesma koju sam ja snimio negde pre desetak godina.Ojdani}: Ja volim da slu{am Acu Lukasa Vesna Rivas: Ima svoju publiku u za{to ne treba mu zameriti Uro{evi}: Pa glupo bi bilo da sada ne{to pri~am protiv wega nego je postao velika zvezda sa ukradenim pesmama Vesna Rivas: Ali bio je u emisiji i kasnije }ete videti prilog tako da to {to je rekao samom sebi je pqunuo u lice jer je bio u mojoj emisiji. ali stvarno kratko nije politi~ka Dr [e{eq: Da me pitaju za neku muzi~ku Vesna Rivas: Pa dobro da li biste se kandidovali na neki muzi~ki kviz Dr [e{eq: ^ekaj o ~emu je re~ da li za predsednika Republike ili za Vesna Rivas: Verovatno. Fantasti~na je prava narodna. gledaoci pitaju. je li bila tu neka crna serija Ojdani}: Mislim. evo pogledajte Teodora iz Iriga Dr [e{eq: Verovatno se odnosi na tu funkciju. ali u krugu porodice je li pao neki poklon}i} Dr [e{eq: Dobio sam i nekoliko poklona. kamate su tu pa sve Uro{evi}: Ima kamate neke Ojdani}: Ima Uro{evi}: Mora da se plati 246 Dr [e{eq: Izgleda od kada sam ja iza{ao iz zatvora on nije platio ~lanarinu skupo ga ko{talo pa ko veli da nadoknadi Ojdani}: Nema problema Vesna Rivas: Nemojte zameriti era ima jednu fantasti~nu pesmu koju upravo slu{amo”Idem pe{ke iz grada” pa me interesuje Ero da li je to istina da su ti u jednom malo. o tome }e odlu~iti Centralna otaybinska uprava vrlo skoro. Askonu su mi ukrali nikad je nisam na{ao Vesna Rivas: Ne da li je to bio motiv za ovu pesmu”Pe{ke idem iz grada” Ojdani}: Uglavnom.

i on je dobio sina Ali je napredan vrlo radikalno Moj imewak Da Nikola. a mogu da pro~itam. evo DOS se sam smewuje ve}. zato {to smo se dogovorili ovo je ipak muzi~ka emisija pa sve izbegavam pitawa. mo`da je to kod Ere mogu}e kod mene jo{ nije Ojdani}: Ne ja }u ipak da ~estitam Marinici mojoj drugarici Dr [e{eq: Mo`e u moje ime da to obavi Ojdani}: Nema problema. To je bila jedna {ala kada se rodio 11. U petak 18-tog je kompozitoru Futi. glasa}e. moja koleginica Vesna Rivas: Kako nije Grand. a ina~e jo{ jednom sre}an ro|endan Breni. Vesna Rivas: Va`i. Vesna Rivas: ^udo niste Miladin. ne mogu biti u isto vreme na dva mesta. Ili to mo`da mogu. Vesna Rivas: Dobro ne}emo sada. Ne ja u petak putujem i Kinu. na{im dragim vagicama. Vesna Rivas: Sjajno. septembra da ga nazovemo Bin Laden. ja ne znam ja se ne se}am ni~eg drugog. nikad se u `ivotu nisam sreo Vesna Rivas: A onoliko je trajalo po novinama Dr [e{eq: [ta je trajalo po novinama Vesna Rivas: Pa ne{to komplimenti i ku|ewe Dr [e{eq: Jednom su me pitali za neku wenu izjavu rekao sam da ne sme da kudi kowa koga jo{ nije jahala i samo je to bilo. Ero predla`em da mi poslu{amo na{e drugara i prijateqa Nikolu i pesmu koju smo malo pre spomiwali kao spornu na neki na~in. osam godina sam joj obe}avao a nikako da realizujem obe}awe to je bilo. A Aleksandar. kada }e da smeni DOS mile iz [abca Dr [e{eq: Uskoro. pora`en je i \in|i} i Ko{tunica na ovim izborima. oktobra ro|endan slavi Marina @ivkovi} 248 Ojdani}: Moja velika qubav iz Ciriha ta {to mi krade karte avionske. rasturili su se me|usobno. {ta oni imaju izme|u sebe da li su Vesna Rivas: I ko je tu kome {ef Ojdani}: Ja nemam pojma i ne me{am se u to. jer ako u|em sa doktorom Vojislavom [e{eqem u ovakvu polemiku onda }e ovo promeniti potpuno konotaciju emisije. Ne}emo o tome Dr [e{eq: A slede}i put }e imati za koga da glasa i izbori }e uspeti. Je li insistirate Jankovi}: Pa ne}u. godina Vesna Rivas: Slu{amo pesmu koja je zna~i napravqena pre 28 godina”Povedi kolo Miloje”. Zna~i ranije nije bilo tolikog progona ali od te pesme ustvari kre}e Uro{evi}: Pa kud }e{ vi{e to je 28 godina. Ovoga puta u drugom krugu narod nije imao za koga da glasa zato je ve}ina qudi prihvatila apel. A unuk Vojislav je li tako. Mihajlo i Vladimir su mla|i. propao je. Dr [e{eq: Od ove godine 11. lopovka.Ojdani}: Ne}emo sada predsedni~e Uro{evi}: Punih osam godina Vesna Rivas: A ina~e sinovi su kog starosnog doba Dr [e{eq: Najstariji sin Nikola je u 19 godini. ovako Vesna Rivas: Za [e{eqa. septembar je vrlo zna~ajan datum u mojoj porodici. koliko je unuku sada Dr [e{eq: Da. a unuku je sada ne{to malo vi{e od mesec dana. a Vladimir ~etiri godine. mora}u i}i da je izqubim ne vredi Vesna Rivas: Mora}e{ Ojdani}: I}i}emo predsednika i ja zajedno Vesna Rivas: To }e jako te{ko da ti padne Dr [e{eq: Ne}u ja Uro{evi}: Ni ja ne}u Ojdani}: Onda }u ja sam nema problema Vesna Rivas: Voja je imao neke bliske susrete sa Marinom Dr [e{eq: Ne. u Grandu jeo na {efica Ojdani}: Dobro moj je direktor Sa{a Popovi}. gotov je. U subotu 19. molbu srpskih radikala da ne iza|e na drugi krug Vesna Rivas: Dobro. Uro{evi}: Vidi{ kako su dobri ti stari i dobri adeti. slede}i izbori su moji je li tako Ojdani}: Predsedni~e to je ve} sve gotovo Vesna Rivas: A za{to ne razmi{qate ovako mo`da je narodu dosta politike pa ne}e vi{e ni da izlazi Dr [e{eq: Ne mo`e nikad narodu da bude dosta politike. predsedni~e bi}e sve u redu Dr [e{eq: I na kraju da napomene da sam ja bio li~no da bi to ispalo mnogo boqe Vesna Rivas: A u nedequ }e dragi moji ro|endan proslaviti glumac Mrako Nikoli} i naravno Lepa Brena. Vesna Rivas: Pa ajmo u to ime da napravimo jo{ jednu muzi~ku pauzu pre nego {to nastavimo daqe da ~askamo Jankovi}: Ne ja sve ~ekam kada }e{ ovo pitawe isto je neke muzi~ke problematike Vesna Rivas: Ovo {to sam odvojila. A mi }emo ovako svi zajedno da ~estitamo ro|endane Dr [e{eq: To vam je klada glasate izme|u Labusa i Ko{tunice kao kada bi vas neko pitao {ta biste lak{e podneli streqawe ili ve{awe. Vesna Rivas: Ne}e da glasaju vi{e Dr [e{eq: Nije to ta~no vide}emo na slede}im izborima. U ~etvrtak 17-og drage kolege da okrenete telefon~i} i ~estitate ro|endan na{oj Biqani Jefti}. od tih adeta meni 249 . Mo`da ja ne pratim Uro{evi}: Ja se se}am za Margit Savovi} Dr [e{eq: Ne{to je drugo bilo za Margit Savovi}. 11. Biqi je ro|endan. Aleksandar je sada navr{io devet godina. pesmu Uro{evi}: Od tada su moje muke po~ele Vesna Rivas: A od tada po~iwu tvoje muke. Ja bih volela ovako u ime kompletne ekipe fokusa i naravno svih na{ih gostiju ve~eras da ~estitamo ro|endane nekim na{im dragim prijateqima. Mihajlo {est. 1974. septembra se rodio. Ojdani}: E pa sre}an im ro|endan Vesna Rivas: Da to je tvoja {efica Ojdani}: Pa nije ona moja {efica. Vesna Rivas: Dobro.

gde ima boqe rakije nego u Vaqevu Ojdani}: Ima uvek ubacimo. Ojdani}: Ina~e da nije emigracije bila bi penzija od gospo|e Vesna Rivas: A reci mi gde je ta kada ka`e{ emigracija da li Australija. nemoj Uro{evi}: Pa ne mo`e{ meni da pri~a{ o rakiji ja sam bre. Mihajlovi} Nova Pazova. Reci mi Ge|o u tim momentima kada si bio medijski. i u Kanadu eto to su ta tri mesta {to ja jo{ onako Ojdani}: Amerika. u}io me moj pokojni Nikola mnogo ~emu Uro{evi}: U ime boga Vesna Rivas: @iveli Ojdani}: Za pobedu Vesna Rivas: Ho}e li jo{ neko. Mica iz In|ije ka`e da li bi mogao da otpeva neku ~etni~ku pesmu Uro{evi}: Ne znam da li bi mogao 251 . Uro{evi}: Brizban. Amerika. naravno pomagali su tu i Paja i Milan moj 250 dobar kum. nije lo{a izgleda. Australija. Kambera Ojdani}: Onda sam bio. Do sada {to je bilo to je bilo montirano iz pro{lih emisija. Malo su me ovde povratili mogu da im zahvalim Zorica Brunclik i Kemi{. Vesna Rivas: Ima li dosta na{ih Srba u Australiji Ojdani}: Ima kako da nema Uro{evi}: I meni se dopada mnogo Australija Vesna Rivas: Koliko mladi znaju te stare srpske pesme Ojdani}: Boqe znaju tamo nego ovde Uro{evi}: Oni ne znaju ovo {to pevaju ovde {to je popularno. I kvadrata kojekakvih. da li si radio. Ajmo na brzinu jo{ par pitawa da idemo na prilog koncert Ace Lukasa da vidite {ta se sve de{avalo u subotu uve~e. znam ali ovo je mnogo mlada rakija i jaka Ojdani}: U ja volim mlade Uro{evi}: [to je starija sve je klempavija Vesna Rivas: Ero ajde probaj Ojdani}: Ne}u duvao bih do Meqaka ja garantujem. Uro{evi}: ^ekaj ja da je primiri{em Ojdani}: Nemoj da pije{ qubim te Uro{evi}: Ne. slobodno. Ja sam zahvalan do groba svaka ~ast. ne Vesna Rivas: Evo imamo i ~a{icu. gde peva{ otprilike Ojdani}: Uglavnom smo po Evropi i po sveti. ja sam ove godine zajedno sa mojim tetkama. Od ~ega si ti `iveo jer ti si peva~ Uro{evi}: Ovako emigracija samo iskqu~ivo ina~e ovde ja nemam posla. ja vino ne pijem u `ivotu samo rakiju Vesna Rivas: Jeste li probali jednu `ensku rakiju. Vesna Rivas: Ge|i. Recimo Bonering u Sidneju. ja sam Vaqevac. Amerika zapadna Evropa Uro{evi}: Najvi{e Australija jer tamo sada ne{to treba da idem za Ameriku. Mila Jankovi}: Hvala Vesna Rivas: Vojo Dr [e{eq: Ne.500 dinara Vesna Rivas: Ka`u da je mnogo jaka iako je `enska da je mnogo jako ispe~ena. malo Ojdani}: Odmah 1.su o~i isko~ile Vesna Rivas: Ti osta bez kadeta. nema to ne}u Vesna Rivas: Ero za tebe pozdrav od Bobe iz Stare Pazove ka`e. ja i Ge|a po{to smo stru~waci za rakiju malo }emo da promu}kamo i da vidimo taj ven~i} molim kameri da kadrira. babama Dr [e{eq: Je li se `ene peku ili `ene peku rakiju Vesna Rivas: @ene pekle rakiju. oni su izdali Miroqub je jedan genije. Uro{evi}: Ima radi se Narodna odbrana. da vas poslu`im sa rakijicom Ojdani}: Pa posle da duvamo usput Vesna Rivas: Nemojte da duvate Ojdani}: Nemoj da nas slu`i{ qubim te. Kanada. zna~i pod blokadama ignorisan sa svih strana da li je bilo posla. Australija Uro{evi}: Jeste ta tri mesta. jer pravo srpstvo je tamo Vesna Rivas: A kako se snalaze za srpsku rakijicu Uro{evi}: Srpsku rakijicu. Vesna Rivas: Ero gde tebe najvi{e ima kada ode{ van zemqe. a ovo {to mi pevamo oni sve znaju I boqe igraju narodno kolo deca u Australiji nego ovde u srcu [umadije Uro{evi}: Tu`no je Vesna Rivas: ^ula sam da svi imanu narodne no{we Ojdani}: Svi kompletno svi Uro{evi}: Ja sam odu{evqen to mi je neka satisfakcija da se bavim jo{ tim poslom. Uro{evi}: Mo`e gledaju policija sada da popijem pa da me sa~ekaju dole negde Vesna Rivas: Pogledaj kako lepa ~uturica i to sam spremila samo za vas. ja i Ge|a uglavnom kada radimo Australiju to su centri gde pevam ja i on u istim centrima. radi se na tome. sada ovih dana }e da krene i Grand {ou i Grand plus i Grand parada. Kanada. Mira iz In|ije pozdravqa Eru i ka`e kada po~iwu nove emisije Grad {oa Ojdani}: Ovih dana. hvala Vesna Rivas: Malo gutqaj Dr [e{eq: Ne pijem Uro{evi}: Dobro. on mi je izabrao ove moje napravio kompilaciju pesama onda sam u to vreme bio dosta na televiziji pa su me povratili. kako uspeva da uvek bude vedrog duha Ojdani}: Tako sam ro|en od oca Ranislava i majke Radine Uro{evi}: Takav si po celom telu Ojdani}: Da Vesna Rivas: Za Ge|u i Eru da otpevaju ne{to zajedno.

gledalac iz Uba Dr [e{eq: Je li za Eru ili za mene Vesna Rivas: Za vas Dr [e{eq: Uskoro idem da istra`ujem ovog Caneta @abca Stanka Suboti}a 252 Vesna Rivas: A {ta }e on tamo Dr [e{eq: Balkanskog kraqa duvanske mafije Uro{evi}: On je od Uba Dr [e{eq: Imam tako neka wegova ubistva da istra`im. Prema tome ja se koncentri{em na ono {to mi je osnovni ciq to je realizacija srpskog nacionalnog projekta. kada dolazi u Novi Slankamen Sini{a pita Voju Dr [e{eq: Uskoro Opet za vas pitawe kada }ete ponovo posetiti Ub. Ojdani}: Taj matorac je ~udo jedno. Naravno da bi ~ovek mogao time da se bavi mora da poznaje pravnu teoriju.Dr [e{eq: Ajde da ~ujemo Ojdani}: Od Topole. kasnije }emo malo Dr [e{eq: Ne ja sam koncentrisan kao onaj svoj osnovni poziv ja sam hteo da budem iskqu~ivo politi~ki teoreti~ar. znate ko je dobio Ana Bakuta samo da vas podsetim drago moji koji su u predlogu za hit Ana Bekuta”Crven konac”. stoga predla`em da napravimo ovako mi ja. to mi je bila mladala~ka ambicija. kasnije }u pitati vas kome dajete glas. Vesna Rivas: Pa i vi ste multimedijalna li~nost i politi~ar. drma mi se” Dr [e{eq: Drma mi se na {ubari cve}e Uro{evi}: Moja planino. od Topole (posle zajedno) Uro{evi}: Dosta je Vesna Rivas: Ne}ete da odate {ta je bilo daqe Ojdani}: Tako se spremio kao bokser kada proma{i u ringu Vesna Rivas: Ka`e za [e{eqa pozdrav Vesni i gostima i da Era otpeva [e{equ neku pesmu. ne u potpunosti nastavio sam ali ne i onim intenzitetom kojim sam `eleo. posle vi{e ne}emo. na{a ekipa je bila tamo. pet glasa za Boru. Uro{evi}: I ni{ta ovo {to mi pevamo Vesna Rivas: Jeste. i doktor nauka. zaslu`io je Ojdani}: Nemoj. Oti{ao sam u aktivnu politiku morao sam da `rtvujem nau~ni teorijski rad. psihologiju. Opet kao pro{li put za Mitra Miri}a ~etiri crtice pa ovako kao tarabice. Dr [e{eq: Posle se meni prispava Vesna po`uri ti sa tim pitawima Vesna Rivas: Ne}e vam se prispavati dragi moji pripremili smo prilog specijalno za vas sa koncerta Ace Lukasa koji je odr`an u subotu. mora da poznaje filozofiju. i onda prosto u tom nekom tesnacu izme|u jedne situacije gde se qudima obra}aju sa ti sada treba da pre|u sve mi je jasno Vesna Rivas: Ne ja bih samo zbog onog dela gledala{tva da mi ne zamere {to privatizujem kao neke momente jer sam dobila tako zamerku jednom prilikom Jankovi}: Pa ja ne smatram tako. antropologiju ~itav niz dakle teologiju. Nemoj Ge|i nego Voji Ojdani}: Da podupre. Mila vi ne pamtite viceve. samo }u da pevam Ojdani}: Ge|o nemoj da ti nude kasno da nas moli{ da te primimo Dr [e{eq: Mi primamo jo{ samo do izbora. Vesna Rivas: Upravo smo pri~ali viceve. i Bijelo Dugme”\ur|evdan”. {to posle da primamo Ojdani}: Gotovo pozdrav Dr [e{eq: Ne}emo mi ko oni iz DSS-a posle izbora nagrnulo 100. (Mar{irala kraqa Petra garda) dosta koliko je platio toliko Uro{evi}: Nije to Vojina pesma Vesna Rivas: Nije Voja mi je jednom prilikom rekao”drma mi se. planino moja Srpska mu truba zatrubi Iz toga sela Drenova Dr [e{eq: I Ge|u }u da u~lanim ve~eras. Ja se koncentri{em samo na politi~ku sferu. ~i~a se ne da Vesna Rivas: Ne da. i kwi`evnik. sociologiju. Era i Ge|a jednu pu{ pauzu po{to dr Vojislav [e{eq ne voli u wegovom prisustvu da se pali cigareta. A vas dragi moji Dr [e{eq: [to se mene ti~e mo`ete da pu{ite do mile voqe meni to ne smeta Ojdani}: Dok vi pu{ite ja }u da mezim polako. ve} sam prikupio dokumentaciju sada ozbiqno govorim ne {alim se. 300. Bora Drqa~a”Oti{la je Danijela”.000. da je komunikacija ove vrste privatizaci253 . postoji politi~ka teologija to su qudi ovde malo znali u na{oj zemqi ali smo u ~asopisu”Srpska slobodarska misao” objavili pre dve godine delo veoma zna~ajnog pravnog i politi~kog filozofa Karla [mita. politi~ka teologija. Petrovi}.000.000 Vesna Rivas: Jeste a nagrnuli su glasovi na{ih gledalaca. volite da slu{ate Jankovi}: Da mi nepamtimo viceve Vesna Rivas: Izvini molim te Jankovi}: Nema problema to sam se na{alila ali to se obi~no de{ava voditeqima koji poku{avaju da budu tako oficijelni zvani~ni. tugo. 200. to za kasnije imamo pitawe Dr [e{eq: A to {to bi pevate ide u prilog Vesna Rivas: To }emo kasnije malo mi da pitamo Dr [e{eq: To poja~ava potencijal Krvnu sliku Dr [e{eq: Srpski nacionalni napon Vesna Rivas: Ta pitawa vam spremamo kasnije da vam postavimo mi peva~i. ako ~uje va{ kum predsedni~e on }e da se naquti Uro{evi}: Naquti}e se Dr [e{eq: On mi je rekao da nije ~lan ni u jednoj stranci Uro{evi}: Ne dao bog vi{e tu sam sebi zakopao na~isto Dr [e{eq: Ja sam samo ~uo da je Ge|a rekao da nije ~lan ni jedne stranke ve~eras da ga u~lanimo Uro{evi}: Ni jedne Ojdani}: Ge|o na{ si od ve~eras Uro{evi}: Ne volim vi{e politiku Dr [e{eq: A ni mawe Uro{evi}: A ni mawe. Idem u Ub uskoro.

A ovaj umislio da sam ja zbog toga kriv. decembar Ojdani}: Strelci Uro{evi}: 1947 Vesna Rivas: Da ovde imamo dve strelice Uro{evi}: Va`no je kako se ose}a{ nemoj da krije{ godine Dr [e{eq: Osetqivi ste u posledwe vreme Vesna Rivas: Dobro pod kojim ste nadimkom. a od 45-45 Nedeqko. Va{ zadatak za ve~eras ~u}ete koji je. Vesna Rivas: Ne vas }u zajedno pozvati u jednu emisiju da nam odate nove dogodov{tine sa putovawa i ono gledawe iz hotelskih soba itd. ta~nije pitawu za vas. ima ~ovek koji je ovde predsednik op{tine u In|iji zove se Goran Je{i} i on je mene negde optu`io na nekoj televiziji da sam kriv {to je wegov otac dobio otkaz. i ajmo samo ukratko da spomenemo glavna tema. 19. hvala Ivana.ja. Hvala Ivana Uro{evi}: Ja i ti nismo trebalo da dolazimo uop{te Ojdani}:Ma ne to Dr [e{eq: I ja sam se ~udio kada sam vas video Uro{evi}: Ja i ti smo zalutali ovde Vesna Rivas: Da. I posebno kada je u pitawu posledwa kwiga Ubistvo na Bo`i} zaista razmi{qaju}i najpre o toj kwizi kako da je napravim. godine sa svim onim {to se de{avalo obi~nom ~oveku. iz Stare Pazove je poslao pozdrav svima u studiju posebno Voji [e{equ Ivana iz Banovaca veliki pozdrav Vesni. a sada }emo ~uti i koju. naro~ito vi koji volite da u~estvujete u na{oj nagradnoj igri. Vesna Rivas: Gordana da li nas pratite celo ve~e Gledalac: Pa iskreno da ka`em malo prebacujem ali gledam dosta sam vas gledala Vesna Rivas: [ta to jo{ ima interesantno na drugim kanalima Gledalac: Film ima jedan dobar Dr [e{eq: Na Pinku Vesna Rivas: Dobro. Ge|o Ojdani}: Ona negira to da sam ja to slagao da Era lupeta itd. Da li to nekoga ve} imamo na liniji. Ojdani}: [ali se Ge|a predsedni~e nije. da je qudski `ivot vredeo mawe od paklice cigareta. ali }emo se potruditi u nekoj od narednih emisija ~im se vrati u Jugoslaviju. jako puno pozdrava za Vesnu da li }e u goste pozvati Cecu Ra`watovi}. a preko 55 Spomenko. Putovawe sa Sofijom Jankovi}: Mislim meni je veoma te{ko da sada pogotovo kada su u pitawu tri kwige ispri~am u jednoj re~enici. ovi od 17-25 zovu se @eqko. glavna su{tina {ta je to {to je mila htela da nam poru~i kroz ova tri ro254 mana. a od 45-55 je Mirko. viceve volim da ~ujem. formu iako je u pitawu ~ista fikcija. tvrtko ili Mirko ili Ojdani}: Ja sam tvrtko Uro{evi}: Ja sam Mirko jo{ uvek i on je jo{ Mirko Ojdani}: Ja sam tvrtko bre nemoj da mi sada ti da mi kumuje{ ovde Dr [e{eq: Spomeni~ari I Aca T. kako da je koncipiram odlu~ila sam se za taj hajde da ka`em dokumentarni oblik. ali ja ne znam {ta je to samnom zaista zaboravqam veoma brzo. Gordana ~uli ste pesmu va{ odgovor je Gledalac: Jovana Vesna Rivas: Jovana ta~no. Da. I za [e{eqa {ta mili o Je{i}evoj izjavi da je [e{eqa isterao Je{i}evog oca iz bawe u Slankamenu. A wegov otac je vaqda vozio sanitetska kola bolnice iz Starog Slankamena i uhvati ga negde policija kako vozi kerove u tim sanitarnim kolima i zbog toga je dobio otkaz. pojma nisam imao dok nisam ~uo za tu glupost. Ceca je trenutno odsutna van dr`ave tako da nismo u situaciji ve} je trebalo da bude gost. bog mi lepo. ~ak ni vic koji sam ~ula ju~e veoma mi se recimo dopao. Mo`e li Gledalac: Hvala lepo. kako se zovu od 25. Vesna Rivas: Ho}ete da slu{ate ili da pri~ate i da slu{ate Dr [e{eq: Ho}e{ jedan najkra}i vic na svetu Vesna Rivas: Mo`e Dr [e{eq: Ho}e{ jo{ jedan Vesna Rivas: Ne}u vi{e. a pitawe da pogodite ta~no ime peva~ice koja peva ovu pesmu. qubiteq `ivotiwa i ~estitka na izbori gostiju i posebno wenom predsedniku stranke Vojislavu [e{equ. ne `elim Ojdani}: Pozovi Lepu Luki} u emisiju onda ima viceva da emisija viceva. a rekla sam da }u poku{ati to jesu neke godine koje su iza nas. poku{avam da se setim Vesna Rivas: Priseti se Mila. Dragi moji pozivam vas sada i podse}am na na{ kontakt telefon 022 561-200 da nam se prikqu~ite. Milo{ In|ija Dr [e{eq: Neki sme{an. halo Gledalac: Dobro ve~e Vesna Rivas: Koga mamo na liniji Gledalac: Gordana ovde iz In|ije. za uzvrat od nas dobijate najnoviji CD Ace Lukasa.35. a ja sam pa planirala da sa na{om go{}om Milom Jankovi} malo popri~amo i o romanima. ^uti bre Uro{evi}: 13. Ali zamislite vi sada kakav je ~ovek predsednik op{tine u In|iji ovo je stra{no. Ova poplava do255 . Dr [e{eq: Koliko vas dvojica imate godina kako ono be{e Uro{evi}: Nas dvojica 110 Dr [e{eq: Zajedno Uro{evi}: Zajedno. Smatraju}i da }u na taj na~in mo`da ponajpre da privu~em ~itala{tvo odnosno da podsetim qude na vreme ili svejedno ja mislim da to vreme jo{ uvek nije pro{lo. Milica sa Novog Beograda. Uro{evi}: Skoro smo bili za novu godinu u Australiji i ka`e podelila je mu{karce po godinama. fino Vesna Rivas: Ka`i. decembar. dobar vic zaista volim da ~ujem. a od 25-35 Tvrtko. oni od 17 -25. Slu{amo. Vojo Dr [e{eq: [ta ja Vesna Rivas: Vicevi [ta vicevi. a da li se sla`ete samnom pre nego {to nastavimo ima jako puno pitawa. Vesna Rivas: Da. Mo`e Vesna Rivas: Goco ~eka}e vas Cd ovde u prostorijama na{e televizije tako da mo`ete u toku sutra{weg dana da do|ete i preuzmete va{u Ojdani}: 25 maraka biv{ih.

Vesna Rivas: Dobro sada slu{amo Eru i peva nam pesmu za sva vremena Ku}e male pa okre}ene u belo. Ojdani}:Ja sam univerzalac bato. Milka i Sasa. jeste ima onaj modni `iri itd. Gde obi~no sve nas ispquju tako da nemam {ta tu da komentari{em. E sada ovo je verovatno za mene Dr [e{eq: Era je mislio na Gertrudu Muniti} Vesna Rivas: Dobro to imam za vas posebno pitawe. Kada vas nigde ne sopmiqu. I sada moram da Uro{evi}: Ja sam dame majstor Dr [e{eq: Ali mogao bi bar savet Ge|a neki da ponudi Vesna Rivas: Da to }emo kasnije. }ao 256 Vesna Rivas: Dobro. ali kod mene se ra|aju samo mu{ka deca poku{avam ja i `ensko ali ne ide mi od ruke jo{ uvek. godine najgori. a to sakrivawe izme|u otkucanog {tiva ja to ne priznajem. Pozdrav svima od Milice iz In|ije. Za [e{eqa koliko ima dece. je li Vesna Rivas: Idemo na pesmu. E sada se taj muq polako vra}a opet na dno reke. kako Dr [e{eq: A ne vezano za Gertduru Vesna Rivas: Pa vi ste spomiwani u jednom interjuu sada skoro jedne dame. Uro{evi}: Ja sam obi~no mamuran dolazio ku}i. imate li vi sestru ili ima li `enskih Dr [e{eq: Ja imam sestru. Obo`avam ga zato {to je tako blesav. Dr [e{eq: Ili da otvorimo prozor malo promaje Vesna Rivas: Da te nije ra{~upao sada Geya Evo je. mene znate i vidite znate gde mo`ete da me na|ete. Jednostavno tim modnim kriti~arima se nije dopao moj ~upavi rundavi yemper i sivi yepmer i za{to mislim. je li mo`e Ero 257 . nemogu}e razdvojiti. Kako komentari{ete weno obla~we totalan proma{aj u ~asopisu Svet Sini{a iz In|ije. ako nekog ugro`avam ja se zaista izviwavam ali ja }u postojati i daqe. to je mnogo gadno. da li planira jo{ da ih ima i ko je od wih najvi{e voli.smanlijska kada se desila 2000. preznojio sam se izvini Vojo molim te Vesna Rivas: Dobro Ojdani}:Hteo sam da ti namestim bubicu Vesna Rivas: Nemoj bubicu pusti sve je to pod kontrolom. grupa gra|ana i Milenko. Dr [e{eq: Imam ~etiri sina. nikako. da li pozitivnog ili negativnog. [to si se uhvatio za srce odmah Dr [e{eq: Samo ~ovek da skikne Ojdani}:Stvarno bi. Uro{evi}: Mlad ~ovek Dr [e{eq: Svu ~etvoricu volim podjednako to je apsolutno nemogu}e razlikovati. ali to }emo kasnije. da li }u biti u stawu to je sada drugo pitawe. Pozdrav svima posebno Eri. Ojdani}:Nemoj Boru da mi neko dira od vas Uro{evi}: Nemojmo qudi Ojdani}:Nikako Vesna Rivas: Ne. Kada ste siva bezli~na masa. najsmrdqiviji muq sa dna reke zbacila na povr{inu i taj muq je preuzeo vlast. Drugi predlog Bora Drqa~a i Oti{la je Danijela. Znate {ta najgore je kada nema apsolutno nikakvog komentara. I tako da ne bih mnogo sada komentarisala. Za Vesnu da li je dobila pismo od grupe gra|ana. Ivan iz In|ije ka`e napravite pauzu da se Era o~e{qa. [ta vi{e mislim da je to delo nekoga ~ak i ovde bliskog samog televiziji. planiram da imam jo{. Uro{evi}: Skvaki prsti Dr [e{eq: Ne mo`e ni na prste ruke da se posmatra Uro{evi}: Ne kada se pose~e svaki prst boli Dr [e{eq: Da ali apsolutno svakog podjednako volim Vesna Rivas: Vojo kod vas u familiji evidentno se ra|aju sva mu{ka deca. Ali mislim da je iluzorno da uop{te bilo {ta komentari{emo i da pri~amo jer ~im nema potpisa nema rukopisa nema kontakt telefona. Milica iz Surduka misli da ti ipak ima{ malo vi{e godinica da bi tako samo pri~ao o devojkama i {ta sada mi da ka`emo Milici Ojdani}:Mico da te pita tvoj Era da li ti pamti{ Tita ili ne pamti{ odgovori Vesni u slede}oj emisiji. Zuska iz Kova~ice. To je komentar u svetu. voda }e da se izbistri i taki poput Je{i}a i sli~nih dosmanlije sve redom }e nestati sa politi~ke scene. tako fino Ne vredi Boqe da si mu skinuo kosu pa je onda o~e{qao Kao [aban [auli} Era ratkapnu da Vesna Rivas: [ta mislite o predlogu da malo oslu{amo na{ drugi hit i na{eg drugara boqu drqa~u i pesmu koju pretpostavqam vi uvek pevate i tra`e vam na nastupima Oti{la je Danijela Gde je oti{la Era Preselila se kod nekog kom{ije tu preko puta Vesna Rivas: Je li ti peva{ ero da li ti tra`e na nastupima Era Tra`e svuda ali ti mnogo skupa pesma ja takve izbegavam Koliko 1000 Toliko i tebe ko{ta. imaju pravo da komentari{u i da kritikuju. Jesam malo pre su mi drugari sa televizije uru~ili va{e pismo. Uro{evi}: Mirno spavaj nano Vesna Rivas: Mirno Dr [e{eq: Zbog bubice se mogao da podlegne{ na licu mesta Vesna Rivas: Jeste. Je li tako Ero Ojdani}: Tako je predsedni~e Dr [e{eq: Je li to u na{em programu zapisano krajwe jasno i odlu~no Ojdani}: Jeste Vesna Rivas: Dobro Ojdani}: To uskoro se doga|a Vesna Rivas: Ceca iz In|ije nas je sve puno pozdravila i za Ge|u pitawe ako mo`e da otpeva Plovi barka. To je verovatno za mene pitawe po{to sam videla da u zadwem Svetu bila sam u nekom apavom drapavom yempreu na promociji Ojdani}:Kakvu sada bluzicu ima{ Vesna Rivas: Laganu.

zna~i mora ipak Dr [e{eq: Obi~no idu veoma mlade devojke i ne mo`ete sve to od wih o~ekivati. medijima da je ona nekada ponela lentu na lipova~kim danima i no}ima. diskotekama Uro{evi}: U biblioteku ne ide{ Ojdani}:Oti}i}u kod kom{inici gore mojoj na ^ukaricu. Zorka Mihajlovi} Banovci. Ojdani}:A u weno ime Dr [e{eq: Mo`da se javqala u pro{lu emisiju kada sam gostovao kod Dra{ka A}imovi}a Dr [e{eq: Mogu}e Ojdani}:Sigurno ste to vi predsedni~e zaboravili Dr [e{eq: Izgleda. Mo`e na trenutak da vas op~ini na neki na~in i tako. Vesna Rivas: Naro~ito na svetskim takmi~ewima kada ode i predstavqa na{u zemqu. Dr [e{eq: Ja to vi{estruko `elim Ojdani}: Fino Vesna Rivas: Jeste zaista mi smo u pro|loj emisiji malo odgledali deo snimka ti si bio u Sava centru. Ja sam bio u sava centru kada je ona pobedila. postoji ne{to {to je tu veoma zna~ajno lepota duha uvek proviri kroz tu fizi~ku lepotu i ako se ne mo`e razaznati lepota duha sama po sebi fizi~ka nije dovoqna. Ali nije predstavqalo sam uspeh. Jer kada mu{karcu novac preostane kao snaga te{ko wemu. Znao sam da }e da pobedi. Dunav. manifestacija jednako ja traje 17 godina. da li u nekom `iriju Dr [e{eq: Dva puta sam bio u `iriju. Narodni obi~aji. inteligencija. Ojdani}:Jusa. Vesna Rivas: Ne znam mo`da pita da li ste pozdravili u weno ime. Vojo da li ste vi nekada bili na izborima za mis i tako. umna sposobnost. 259 . Mrtav ladan je sino} bio i ka`u da je bilo prepuno. Dakle samo po sebi to moglo je da doprinese br`oj afirmaciji. ~arapa Ojdani}:Uvek sam se kod ve{a zadr`avao. Mi smo imali tih izbora za mis Jugoslavije one prethodne. Mogla je to da bude odsko~na daska mnoge su iskoristile. Ja sam video ustvari Ge|a je video da od we mo`e da bude ne{to i uporna je iz fine je porodice i drago mi je {to je uspela. muzika i lepota. a mnoge i nisu su odsko~nu dasku. Dr [e{eq: ^iju majku i suprugu Vesna Rivas: Pa va{u majku i suprugu Dr [e{eq: Pa {to da ih pozdravqam preko televizije Vesna Rivas: Pa da. Ina~e to je Vaqevka. Eto to je. izvesno obrazovawe naravno ne tra`i se da bude genije. a bio sam kao student prodekan Pravnog fakulteta bio sam u `iriju za izbor mis bruco{ke ve~eri. ali da zna elementarne neke stvari i tako. one {ire Jugoslavije nekoliko decenija se to odr`avalo. jusine kafane kako da ne ja sam ~ovek koji dosta vremena provodim po restoranima i kafanama.Ojdani}:Mo`e Vesna Rivas: Da li {eva{ ~esto to na nastupima i daqe Ojdani}:Pevam i dan i no}. Vesna Rivas: Slu{amo Eru. Nema toga Ojdani}: Nema vi{e toga sve je skloweno Jankovi}: Sada je tamo jedan ekskluzivni bioskop koji se zove [umadija i koji ovih dana ka`u prepun jer su premijere doma}ih filmova. br`em uspehu itd. tra`i se inteligencija. verujte mi Uro{evi}: Verujem Vesna Rivas: I daqe voli{ te butike Ojdani}:Obo`avam Dr [e{eq: Jesi li mewao ve{ u bioskopu ili Ojdani}:Svega je bilo predsedni~e ne}emo ovde pred kamerama o tome da pri~amo Vesna Rivas: Ero na{a predstavnica na izboru za mis sveta mala Ana [arbi} koliko znam bila jednom izabrana kod tebe na lipova~kim danima i no}i258 ma za mis Ojdani}:Nije jednom nego prvu lentu koju je ponela Ana [arbi} ona je ponela na toj mojoj manifstaciji lipova~ki dani i no}i gde je bio u `iriju Ge|a. koliko su se vama dopale uop{te te misice da li su one lep{e na slici ili u prirodi Dr [e{eq: Sve je to individualno. ne znam Dr [e{eq: Ja wih obilazim. Ali. u kulturnom `ivotu itd. Ja mislim ne{to drugo da je prevashodno va`no kod mu{karca. a snaga `ene u koli~ini lepote koju poseduje Dr [e{eq: Ja se ne sla`em da je mu{ka snaga u koli~ini novca. Vesna Rivas: Za Eru da li se se}a Dr [e{eq: Mo`e{ misliti tek kada u tvoje godine do|em kako }u biti zaboravan Ojdani}:Jaooooooooo Uro{evi}: Vidi{ sada je to problem veliki Vesna Rivas: Za Eru da li se se}a Jusine kafane pozdrav svima posebno [e{equ ~lanica SRS Ka}a. Pre nekoliko godina sam bio kod Ere u jednom `iriju. malo u kulturni centar da vidim da li su pomerili one butike iz kulturnog centra Jankovi}: Izvolite. Neke od tih koje su ponele lentu su posle bile sasvim uspe{ne na estradi. A mi smo posle Sava centra u Ko{utwaku bili tako da smo na{im gledaocima preneli deli} atmosfere. Devojka je sjajna. nisam mogao da pro|em od butika Jankovi}: To je bilo skandalozno zaista znate da biste u{li u bioskop morate da pro|ete pored ve{a. Ali za{to to je jedna lepa stvar za{to da se `ene ne takmi~e i u lepoti. zaista. Za [e{eqa pozdravi iz Kablara I da li je pozdravio majku i suprugu. One devojske sve koje sam video. Vesna Rivas: Sjajno {ta vi mislite o tome. Devojka super izgleda i `elim da bude i mis sveta. A neke su potpuno nestale zaboravqene. tra`i se pamet. Posle toliko vremena Ojdani}:Ja moram da priznam da sam jedne prilike sam svratio gore. Vesna Rivas: A da li se sla`ete sa Jelenom Karleu{om koja ka`e da se snaga mu{karca ogleda u koli~ini novca koji ima. Ali me iznena|uje {to Vesna Jugovi} vr{i pritisak na devojku da ona ne priznaje pred novinarima. video sam da seo na izdvaja od svih ostalih. mora tome da sledi {arm. Lipova~ki dani i no}i Vesna ti zna{ da je to tradicija. ali otprilike se ne{to ve} da naslutiti.

ni ko je `ensko. i to govorim o pravoj poeziji. ko je neodlu~niji. ali on je ina~e zahvalan ~ovek ima istan~an ukus za pesmu. Da se razumemo. za Marinka Rokvi}a itd. kada su dolazili peva~i po izbor pesama. da li su oni peva~i. za Sne`anu Babi} Sneki. Za sve one koji ne znaju Mila Jankovi} je napisala eto sada da se vratimo unazad mada je Mila iza{la iz te pri~e. ko ne mo`e da se na|e prepozna. Bisa. Meri itd. sada je ostao samo Sokoj. za Rade Jorovi}a. naro~ito kada sam imala vi{e vremena radila.Dr [e{eq: Naravno Vesna Rivas: A {to se `ena ti~e pametna `ena zna da vlada mu{karcem. ne{to {to nas podse}a ili bar oni tako misle na neku pro{lost koje se treba stideti zato {to je ona seqa~ka itd. imao je neku svoju fiziru svake pesme ponaosob. Da. Kwi`evnost kwi`evnicima itd. Moram da ka`em jednu stvar i nadam se da }e to profunkcionisati i na daqe i da su to bila najboqa vremena. Sa kim je bilo te`e raditi da li sa mu{kim peva~em. za identitet molim vas sem ~asnih i retkih izuzetaka koji imaju priliku da se pojave na nacionalnoj televiziji da ne{to od toga poka`u i otpevaju. @elim komentar na ovu temu jer ne prihvatam samo da ne}emo pri~ati na tu temu da ova dana{wa vlast ni{ta nije odradila itd. Hrvati i Makedonci 80% i to ve} upra`wava. za nacionalno bi}e. ne{to ru`no. ko je zahtevniji. Vi }ete prosto videti da mi imamo jedan onako konglomerat svakakve muzike koju ja ne znam gde da svrstam. Vesna Rivas: Upravo ste dali divan Ojdani}: Da ja vama ne{to ka`em Mila Jankovi}: Francuska je donela zakon da se na programima televizije nacionalne mora emitovati 70% nacionalne muzike. pucawe po {avovima {to se ka`e po muzici je krenulo mnogo ranije i pirati su ustoli~eni jo{ pre 10. to je glavno pitawe na{em gostu Vojislavu [e{equ zna~i politi~aru koji treba da nam da odgovor koliko }e politika po~eti malo da ide na ruku nama u za{titi nacionalne muzike. koliko vi mo`ete zna~i iz va{eg ugla. Ojdani}: E to je nama obe}avano. oblike stvarala{tva. Pirati. ali iskreno verujem da tamo ima mnogo entuzijasta iz razli~itih profesija koji evo bar za sada istrajavaju na tome. Ne uspevam to da pratim. kada mi do|emo na vlast da }e to biti sve u redu. Rade Jorovi} on je uvek bio spreman da saslu{a moje mi{qewe iako je dolazio sa nekakvom ajde da ka`em inicijalnom idejom. Ovu Ednu Peri} }emo da proteramo Dr [e{eq: Ero. [to ja ina~e vrlo rado ~inim i kada si malo pre rekla ne}emo je dati. Dakle iako smatram da sam osoba koja hajde da ka`emo u globalu sva neka zbivawa mogu da pratim i jednoj meri za koju smatram da je neophodna tu se 260 apsolutno ne snalazim. 12 godina. da li `enskim ili mu{kim peva~ima. Ovo zaista nije fazon nego istina Ojdani}: Da ja vama gospo|o ka`em Mila Jankovi}: Samo da zavr{im niti malo pre ili na samom po~etku emisije gospodin [e{eq je rekao {ta zna~i muzika za jednu naciju. ja sam prvo protiv toga da dr`ava propisuje muzi~ka pravila. to je ako mi dozvoli{ vremena. Makedonci Dr [e{eq: To je celi konglomerat pitawa. Mnoge velike hitove je napisala za Draganu Mirkovi}. zavisi i od ima nekih drugih qudi koji se nalaze u vlasti koji bi trebalo da imaju jedan ispravniji odnos prema narodnoj muzici. Koliko }e me|utim da uspeju naravno da ne zavisi samo od wih. a to je kada su autorski honorari dolazile preko autorskih agencija. ~ekaj prvo da osvojimo vlast pa }emo onda nemoj unapred Ojdani}: Pa to je gotovo Vesna Rivas: Dali ste mi jedan divan reper jer to je ina~e bila tema na{e pro{le emisije kada sam ja pro~itala citat iz jednog ~asopisa koji izlazi u Crnoj Gori jednog intervjua koji je dao Stani{a Sto{i} i tra`ila sam komentar gostiju u studiju bili su moje kolege peva~i. mo`da mnogi koji ga ne poznaju ne veruju da je to tako. kada je najpre funkcionisao Sumaji pa potom Sokoj. mi imamo sada ministra nauke koji {aqe Ita261 . Ja se nalazim i u Upravnom odboru jednog udru`ewa koje se zove”Koreni” koje je osnovano sa ciqem da se za{titi muzika u duhu narodne ili autenti~na narodna muzika na `alost nemam mnogo vremena da se i sama li~no anga`ujem kao {to mogu neki qudi. na~in izvo|ewa itd. dakle ~ovek koji se ina~e trudi da dosta toga pro~ita. Ali ka`em za to je potrebno i punio vremena i mnogo razmi{qati o tome jer ja nikada nisam pravila Ojdani}: Marinko Rokvi} ovako ne da Bosanac lovu a hteo bi dobru pesmu. Da sa 3-4% sko}imo kao Hrvati. mada joj ne}emo dati da skroz iza|e. I ko kako bira Mila Jankovi}: Meni uop{te nije bilo te{ko da sara|ujem iako sam se ja uvek trudila da qudima skrenem pa`wu ukoliko smatram da ne{to nije dobro. ali bilo je i onih koji su prosto `eleli da im odradim ne{to po naru|bini. da treba od neke svoje prvobitne zamisli da odustanu. ho}u da ka`em da moramo neke stvari ponovo uvesti u red prosto jer smatram da je i to jedan od preduslova da se sada{wa nekakva situacija na toj estradnoj sceni koju ja apsolutno ne mogu da sagledam vi{e. Ne znam ni te pojave kako da nazovem. Dakle da se tu politika direktno ne me{a. Zna~i ni{ta sada da me pitate i Ana. Recite mi ima li {ansi kome da se obratimo da bi se izborili upravo za ovu stvar. Me|utim jedan od qudi koji je moj prijateq zaista veliki prijateq. ali to jeste tako. Dobar deo wih je to uva`avao i prihvatao. ni ko je mu{ko. Naravno da se mo`e i to raditi ja sam to u nekim vremenima. kod mnogih qudi ne{to ~emu se treba izrugivati. A onda suptilnim metodama podsticawem. Ovim {to su sada u Sokoju tamo ja }u wih da po{aqem na Golo Otok sve. Mila. Osnovna je stvar da se muzika prepusti umetnicima. a mi samo 3-4% Ojdani}: A koliko mi Vesna Rivas: 3-4% je zastupqena ~ak nema ni toliko Ojdani}: Vesna molim te saslu{aj mene Vesna Rivas: Ja sam za to. i Stani{a je lepo to podvukao Francuska je ve} donela odluku da 70% i ve} primewuju tu odluku i 70% programa je podr|eno nacionalnoj muzici. pa onda tra`i od mene da mu pomognem da to malo ulep{am i doteram itd. ^ak i on sam vrlo ~esto ne{to napi{e. ajde malo prokomentari{ite Mila Jankovi}:Ne bih ja o tome nikada nisam imala neku direktnu komunikaciju tim povodom. Nemam ja pojma ko je ko. Narodna muzika je na `alost. da se ne desi. slu{ali i preslu{avali sa kime je bilo te`e kome je bilo te`e napraviti pesmu. Ja moram da vam ka`em da vrlo ozbiqni qudi upravo na taj na~in posmatraju narodnu muziku i {ta da vam govorim. E nismo uspeli to da uradimo. eto on je jedan od tih koji prosto ne da da iz svega toga iza|em. Ja jednostavno ne znam ni ko tu peva.

000 ili vi{e koliko vas ima da ste krezavi i asocijalni Ojdani}: Jedan kadar Vesna Rivas: Jednog od prvih ipak do ju~e glavnog generala u na{oj Jugoslovenskoj vojsci a to je general Pavkovi}. na engleskom jeziku. Vendi je bila veoma lepa za gledawe nekada a za slu{awe nisam ba{ ~uo ne{to {to bi uhu prijalo. godine i{ao sam po nekim wihovim tamo lokalima. Evo ja sam malo pre. to Rusi rade Mila Jankovi}:Pa postoji moderna. Ja sam u nekoliko navrata neke pesme koje su na zapadu bile najpopularnije svojevremeno da sada ne pomiwem. ^emu se onda uzbu|ivati zbog ovakvih stvari. Vesna Rivas: A volite da slu{ate Vendi Dr [e{eq: [ta zna~i slu{ati Vendi. Nisam ja ni protiv moderne muzike. Pazite i to je ona satisfakcija koja se pru`a ~oveku. a privatnike prepustiti neka svako bira. nekada je to mo`da na zgra`avawe. jednostavno sam uzeo tekst i prevodio i ~udom se ~udio kako neke gluposti mogu da postanu toliko popularne. Baha ~ak. Dakle. sme{no je kada gleda ko se kandidovao pa ka`e jedan vojni mutant koji je kampawu vodio pod sloganom pobednik. dr`ava mora suptilno da pomogne ko {to }e na dr`avnoj televiziji ili dr`avnim televizijama forsirati nacionalnu muziku. nemojte da mi 263 . `uta {tampa Dr [e{eq: Te novina uglavnom samo takve stvari objavquju ne dolikuje nama ozbiqnim qudima da se bavimo `utom {tampom. Na primer ta Isidora Bjelica ona uporno nekih 20 godina pa`wu javnosti privla~i iskqu~ivo skandalima. baca u studiju onu ~a{u lomi. Ona je nazvala sve vas 800. nacionalna muzika Dr [e{eq: I veoma intenzivno to rade. Vrlo malo je bilo muzike sa zapada. imamo razne programe i je li te neko mo`e prisiliti da to gleda{. To ne treba nametati. Ne smemo biti orijentisani samo na jedan ritam. [ta je onda to {to qude natera. Betovena. Nekih 11 godina ja je nisam sreo ne se}am se da sam je uop{te sreo. majci itd. Znate ja se sada setim nekoliko pesama Silvane Armenuli} Uro{evi}: Tome Zdravkovi}a Dr [e{eq: I Tome Zdravkovi}a pogotovo po{to je on umro nedavno. ali mene iznena|uje {to ti to toliko pa`we poklawa{ wenim izjavama. Ali je problemati~no kada ja vidim da si ti celu emisiju gledala do kraja. disko klubovima itd. mo`da nije trebala da peva mo`da je trebala ne~im drugim da se bavi bila bi mnogo Ojdani}: Ja mislim da je Vendi zaqubqena u vas maksimalno. To je wen stil `ivotni koji je izabrala za{to bi to meni smetalo. Pavkovi}a je nazvala jednog vojnog mutanta. ritam Vesna Rivas: Ritam Dr [e{eq: Za{to izbegavati taj ritam. ^ajkovskog posebno. o sli~nim. 262 Ona s vremena na vreme da neku izjavu to je wen na~in da izazove pa`wu javnosti u `utoj {tampi. I dvojica koji spadaju u najistaknutije srpske istori~are Slavenko Terzi} i Rado{ Qu{i} su odbijeni recenzijom italijanskog nekog pazite nau~nika pod izgovorom da su fa{isoidni. mo`e se afirmisati na{a muzika u novim nekim stilovima Vesna Rivas: Ali da je na na{em jeziku i na{ih izvo|a~a Mila Jankovi}:O tome je re~ Dr [e{eq: Na na{em jeziku i naravno da bude.lijanima na recenziju nau~no istra`iva~ke projekte iz oblasti srpske nacionalne istorije. Nekada sam ja predmet mo`da takvog nekog izrugivawa itd. ima ne{to. Uro{evi}: Nije va`ni ko {ta ka`e nego ko ka`e Dr [e{eq: Ja se se}am Vendi je izvanredno lepo izgledala svojevremeno Ojdani}: Ja mislim Dr [e{eq: Mo`da je proma{ila. Ja sam putovao u vi{e navrata u Rusiju. Vesna Rivas: Ne mogu da verujem Ojdani}: Ja mislim predsedni~e Dr [e{eq: Pazite ne mo`ete sada do}i u situaciju da krojite jedan obrazac kulturnog pona{awa. se}am se kada sam prvi put bio to je negde jo{ 1979. Ja znam i neke druge slu~ajve. Dakle. Bila je ista vrsta muzike ali na ruskom jeziku. Ali kada slu{a modernu muziku da to bude komponovano na nacionalan na~in. Vesna Rivas: Jeste problemati~no je Dr [e{eq: Malo se preispitaj za{to si. znate ja ne mislim ja nisam toliko staromodan da bih sada terao svu omladinu da slu{a samo nacionalnu muziku. a Silvana ve} je pro{lo koliko ima godina. Zna~i da te pesme predstavqaju vrednost. nekada mawe ve{to. Evo. Ko god je poku{ao obrazac pona{awa da nametne narodu. ja nikada nisam hteo da odgovaram na te izjave. a do sada je pobedio samo gradsko gra|evinsko zemqi{te na Dediwu Dr [e{eq: Da. Vesna Rivas: Meni sada kao `eni Srpkiwi. jeste li videli pona{awe u ovoj emisiji Isidora Bjelica koja se predstavqa za veliku Srpkiwu ona bruka na{u `enu Srpkiwu. Bilo da je re~ o Hitleru. E sada Vesna Rivas: Mnogi su me pitali kada su ~uli da }ete danas biti gost Dr [e{eq: Te novine koje dr`i{ u rukama su `uta {tampa Vesna Rivas: Jeste. a i tvoj ero po{to shvati}e{ iz konteksta. moramo dkale ja volim nekada ja volim da slu{am i ozbiqnu muziku. Prave vrednosti isplivaju. stra{no je zastranio. Vesna Rivas: Dobro pitam vas to iz prostog razloga Dr [e{eq: Ali je bila veoma lepa za gledawe pre 11 godina Vesna Rivas: Samo komentar va{. Zaista ima idiotski sadr`aja. Ona je u takvoj situaciji da mora ne~im da izazove pa`wu javnosti i ona nekada ve{tije to odabere. postigao je ne{to po ~emu }e ga qudi pamtiti kada ga vi{e ne bude. Vagnera. stra{no Dr [e{eq: Vesna nauka je izmislila daqinski upravqa~ fala bogu imamo mnogo kanala na raznim na{im televizijama. komentar kratka izjava citiram dovoqno je pogledati {e{eqevi glasa~ko telo to su sve asocijalni qudi kojima ne smeta to {to su krezavi. ako ja pamtim pesme vas obojice od pre nekoliko decenija Uro{evi}: 30 godina i kusur Dr [e{eq: A nisam ba{ neki qubiteq ni kafanskog `ivota niti se kre}em po estradi itd. ulo`io je svoj `ivot u stvarala~ki rad. pre po~etka emisije Eri bio u stawu da skoro sve stihove iz te pesme koja mi ostala u se}awu iznesem. naciji zastranio je. Za{to bi to meni smetalo. Vesna Rivas: Kako ne poklawam kada ona svaki ~as ne{to izjavquje i narod ve} puno komentari{e Dr [e{eq: Ja wu delimi}no razumem.

zamerite Dr [e{eq: Ja sam ube|en da su sve lepe `ene zaqubqene u mene ero. Ojdani}: [ta ~ini dovoqno Ministarstvo kulture. vi ka`ete da li su zaslu`ili taj status. godine Dr [e{eq: Ona raspi{e konkurs. godine ubijali srpsku decu. ona je samnom radila intervju pa na kraju tog intervjua ne{to je pomenula taj konkurs. a jo{ pri tom ste dali Dr [e{eq: Posle vi{e nije vredelo demantovati. a ja predla`em bar malo jedan deli} da oslu{amo himnu na{e Televizije \ur|evdan. A ne smete u emisiji da pri~ate Uro{evi}: Ja ~oveka ne poznajem Dr [e{eq: Pa jesu li wemu na{li te peru{ke oko nosa Jankovi}: Nije to ba{ tako nemojte ba{ tako. ne znam 265 . tre}i predlog. Do danas dan. da je tu i nekakav novac ministarstvo obezbedilo itd. Vesna Rivas: Ja ~ujem da je Erna kriva za sve ko je Erna Ojdani}: Znate {ta evo na{i gledaoci verovatno to ne znaju ali mi iz ovog sveta znamo. I tu ne treba imati nikakvih iluzija. gospodin ministar je posetio. je li to kod Le~i}a bilo. ono zato {to je skinulo preko 150 estradnih umetnika kojima je dodeqen status estradnih umetnika Jankovi}: Vi zaista verujete da su svi oni ba{ zaslu`ili status umetnika Dr [e{eq: Ali je problem {to su jednom stekli ko je taj ko mo`e da pravi reviziju ste~enog statusa. Tako da }emo zatvoriti tu pri~u `ensku vezanu za vas i u pozitivnom i u negativnom kontekstu. Po|ite od Bojane Leki} pa na daqe vidim da se malo upla{ila Vesna nije to ni{ta stra{no Vesna. Ovi koji sada kontroli{u dr`avnu televiziju gori su od Gestapo-a u kr{ewu srpskih nacionalnih interesa. Recimo do ju~e ta Erna bila je glavni i odgovorni urednik Filigram emisije jedne zabavne na televiziji u Sarajevu. molim vas. ne govorim za sebe govorim za moje starije kolege koji su legende ostali u ovom svetu Jankovi}: Ja ne mogu na~elno da govorim znate Ojdani}: Zato vam ja govorim zato {to znam Dr [e{eq: Gospo|o Jankovi} mo`da nije pravi argument potegao. Vesna Rivas: Da ali u to vreme je Voja bio slobodan sada je o`ewen ~ovek Dr [e{eq: [alu na stranu dakle treba pustiti da to ide svojim tokom ne treba se mnogo uzbu|ivati. to je istina. oni koji su 1999. Uvek je u proteklih vi{e decenija. koja vlast. narodu Vesna Rivas: Dobro. nas interesuju pev~e kako da iza|emo i kako da qude koji se apsolutno ne bave muzikom a koji su trenutno na uredni~kim mestima kako da sredimo svoje stawe. istresali tovare bombi i raketa na na{u zemqu. raspisivawe konkursa za vojvotkiwu. I u slede}em broju mislim da je to bila radio TV revija Vesna Rivas: Jeste 1990. ka`e ba{ bi vi mogli da raspi{ete. Je li se to zaista desilo Dr [e{eq: To je sve bila jedna {ala Dubravke Rodi}. Zato sam vam rekla ve~eras ne}emo o politici nego ho}emo o muzi~koj politici na{ problem peva~a ko }e o nama odlu~ivati Ojdani}: Le~i} ministar kulturu Dr [e{eq: Narkoman Ojdani}: Nije hteo da primi predsednika udru`ewa estradnih Branimira \oki}a koji je jedini na{ ~ovek. To je okupatorska dr`avna televizija. slu{amo Bijelo dugme. Da bi onda danas bila glavna i odgovorna urednica na RTS-u narodne muzike itd. Dosmanlijski re`im oni su ovde produ`ena ruka onih istih koji su nas bombardovali. koji re`im. bio je prisutan na jednom koncertu u domu sindikata koji je organizovao udru`ewe koreni i qudi su se zaista hvalili da je do{ao da je to podr`ao. Je li to istina Dr [e{eq: Otaybini. I novinarka Dubravka Rodi} je dosta pisala o vama i recite nam da li je to istina i {ta tu ima. nekoliko hiqada se javilo. Koliko ona pi{e u svojoj kwizi Vesna Rivas: Nije navela cifru ali u razgovoru Dr [e{eq: Nekoliko hiqada se javilo sigurno. Vesna Rivas: Da. Vesna Rivas: I javi se 500 `ena Dr [e{eq: Vi{e. Nije to ba{ tako. Vesna Rivas: Boga mi. ali ja ne ka`em da ministarstvo kulture ~ini dovoqno da bi stvari bile onakve kakve treba da budu. rodila je troje de~ice. molili smo i pismeno i usmeno Dr [e{eq: Kako je ono Le~i} imao neke peru{ke oko nosa duvao koku {ta je ono bilo. {ta ~ini Jankovi}: Ja ka`em da ne ~ini dovoqno Uro{evi}: Ni{ta ne ~ini Ojdani}: ^ini. da ste verni. Iza{lo u novinama i gotovo. ali trudi}emo se bar u nekoj kra}oj formi. Sve srpske peva~e na{e je progawala i nije htela da pozove u emisiju itd. Vesna Rivas: Samo jo{ jedno kratko pitawe jer ve} polako se i bli`imo kraju na{e emisije ~ak eto nismo stigli neke stvari koje smo planirali da oslu{amo. istina nikad nije stra{na istinu uvek treba izneti do kraja. oni danas vladaju Srbijom i Saveznom Republikom Jugoslavijom oni isti. na{ predsednik koji zastupa nas pred bogom i narodom. Vesna Rivas: Ne nisam se upla{ila imamo jo{ nije ona usamqena Dr [e{eq: Oni koji su ih doveli {ta vam je taj Crkvewakov. nego ure|iva~ka politika Gestapo-a u toku drugog svetskog rata na radio Beogradu. zna~i kada ste bili slobodni mom~i} onako da ka`emo. Mnogo je gora sada ure|iva~ka politika na dr`avnoj televiziji Srbije. Kada je Gestapo kontrolisao Radio Be264 ograd on je pu{tao nacionalne pesme i to veoma ~esto. {ta je Bojana Leki} koja ih je vlada dovela. U takvoj smo situaciji da razmi{qamo kako da iza|emo iz takve situacije Vesna Rivas: Da. U svakom slu~aju konkurs je zatvoren zna~i vojvotkiwa se vi{e ne tra`i vojvotkiwa je na svom mestu bogu hvala. Pogotovo kada ste rekli da ste patrijarhalno vaspitani. Nemojte to da vas ~udi. jeste da je to bilo davno. dr`avni radio. Ojdani}: A ko je doveo Uro{evi}: Ja nisam Ojdani}: Ja bih Dr [e{eq: A {to se vi ~udite Srbija je pod okupacijom. Ojdani}: Da li neko mo`e vama da uzme titulu estradnog umetnika ko vam je dodeli narod i ostavili ste na{to narodu.

da je to prava istina Dr [e{eq: I kod kwi`evnika vlast nije spremna da qudima. Ja upravo znam da su odre|eni qudi iz va{e bran{e postavili to pitawe i tra`ili prosto osporavali. Uro{evi}: Neka recenzija je li tako Dr [e{eq: Ne bih to zvao recenzijom u pravom smislu re~i. Uro{evi}: Ali jo{ jednom bitni su muzi~ki urednici. Ojdani}: Estradni radnici su u ovo vreme. ne mo`ete ukidati mnogo toga. To je bio minimalni uslov. Ja gledam u budu}nost. izvolite Dr [e{eq: Pas sam regulisao radni sta` mogao sam pod povla{}enim uslovima sam sebi da upla}ujem svakog meseca itd. Sve je to anacionalno. ali takav je bio neki sistem vrednosti. Ne mo`e jedna vlast koja je poput najsmrdqivijeg muqa isplivala na povr{inu pre dve godine sada da opovrgava i status koji je neko stekao pre 20 godina voqom esnafskog udru`ewa. Da su tu razni soro{i i sli~no Uro{evi}: Zato mene nema na televiziji Dr [e{eq: Sve je to pristuno na `alost sve je to krajwe dekadentno. ali da vam ka`em mora neka recenzija da postoji Ja kao peva~ imam toliko poena. Vesna Rivas: Jeste. Dr [e{eq: Ge|o ima tu jo{ jedan problem koji je va`an Uro{evi}: Ali ovo je opasan problem Dr [e{eq: Kod nas posledwih godina ne postoji muzi~ka kritika. i ona je. Ovi iz op{tine tra`e potvrdu da se pojave tamo nemaju ovi ih isteraju iz Urgentnog centra jer nije overena kwi`ica. Vesna Rivas: Gde vidite re{ewe da skratimo pri~u stigli smo do kraja Dr [e{eq: Ja znam i ranije je tu bilo problema. 50 godina uvek je esnafsko udru`ewe samostalno odlu~ivalo ko zaslu`uje taj status ko ne. Ne mo`ete vi sada kao {to ne mo`ete sada bora~ke posmenice ukidati. taj se vaqda Milo{ Milojevi} ili tako ne{to on je pisao istoriju Srba na osnovu bujne ma{te svoje. Ja znam ja sam kao ~lan udru`ewa kwi`evnika Srbije regulisao Jankovi}: OK Dr [e{eq: Ne znam {ta vam zna~i to OK Jankovi}: Prosto pa`qivo vas pratim Dr [e{eq: Ali ne znam {ta zna~i ta re~ pa zato sam Jankovi}: U redu. Za urednike koji ure|uju programe na dr`avnim medijima pre svega trebala bi i re~ stru~ne umetni~ke kritike da ne{to predstavqa. ili 30 godina. ne mo`ete ni ovde dovoditi u pitawe status koji je neko stekao pre 10. Pa znate vi mo`ete sada preispitivati sve kwige koje su objavqene pre 30 i 40 godina. tekstopisac toliko poena itd. stekao ga je nekim zaslugama. ja verujem da je tu bilo i ovakvih i onakvih Ojdani}: Gospo|o estradni radnici ne mogu da overe kwi`icu ne mogu da registruju svoj automobil. i kako se zvao. Bilo je predsednika srpske akademije nauka ~ija nau~na dela danas stru~waci cene kao diletantska. E sada nema ~arobnog {tapi}a kojim }e se to jednom potezom sve razre{iti. a {ta to zna~i. nisam ja taj ~ovek koji gleda u pro{lost. Ne mo`e sada novi sistem vrednosti da opovrgne neki stari sistem vrednosti. Snimili smo toliko pesama svaka na{a pesma mo`e da se igra isto kao i ova turska nego da se vrati ono vreme sve bi to moglo da se vrati korektno da neko ho}e. Mo`e u principu sve ali sada {ta je ono kako probrati ono {to zaslu`uje i potporu i podstrek i pomo} itd. Izrasla ozbiqna muzi~ka kritika. zna~i samostalan umetnik imao je pravo da dr`ava u~estvuje u pla}awu. Ne mo`ete vi sada novim kriterijima osporavati ono {to je postignuto.000. Na{i muzi~ki urednik kada se uhvati za neke pesme evo jedan divan peva~ Stani{a Sto{i} odli~an peva~. Vesna Rivas: Samo mi recite da li verujete u boqe sutra za na{u nacional267 . Dr [e{eq: Imate taj problem i kod kwi`evnika Ojdani}: Verujte mi da je to tako. Ne mo`emo mi ovom narodu {to ka`e malo pre Voja ritam. sve je to nezdravo. Dr [e{eq: Stekao je to pravo. I biti bukvalno sada izba~en na ulicu zbog toga. kod nas je ispala sada glavna muzika Biqana Krsti}. ali izgleda da ne}e.000. Postao je estradni umetnik. ovo sada {to uzme ka`e 10. Finansirala je antisrpske filmove dr`avnu potporu davala. nemam ni{ta protiv we i ovi teofilovi}i. ja sam se zgra`avao nad postupcima Nade Popovi} Peri{i} dok je bila ministar kulture. Ako ima kriminala u tome.000 maraka ~ovek na tatjeme Ojdani}: ]u}e ga |eli} nemoj pri~ati o tome Uro{evi}: To je bilo ranije Ojdani}: Ajde. ako je neko stekao korupcijom. ja sam vi{e puta problematizovao u Vladi Srbije to weno pona{awe. do{li su pla~u u udru`ewu ne znaju qudi gde }e i {ta }e. Koliko mi je ostalo u se}awu. znalo se gde je ko i uvek je bilo zovete telefonom imam pesmu za tebe. Ali svako. najmawe jedna objavqena kwiga. 266 je li tako trenutno Uro{evi}: Ne ja sam da se vrati. slu{ajte Jankovi}: Ja ne dovodim u pitawe to. ali ~ovek 30 i kusur godina peva ~etiri pesme na televiziji. Onda su boqe prolazili kompozitori. To je kod nas potpuno nerazvijeno. Na `alsot imamo problem da nam glavnu re~ u kulturnoj sferi vode potpuno anacionalni tipovi da se pojavio homoseksualni lobi koji presu|uje o mnogim stvarima. znate {ta je bio uslov za u~lawewe u udru`ewe kwi`evnika. Tu treba dr`ava da {koluje kadar koji }e se time baviti. [to je bilo besmisleno potpuno. Te kwige su objavqene u ono vreme. Dr`ava to ne radi. onda je na primer mi{a Markovi} on je uzima po 100. 20. 15.ta~no 40. podmi}ivawem onda treba prvo utvrditi krivi~no delo pa posledica osude za krivi~no delo da bude i ukidawe statusa. On je opasan peva~ mo`e da peva {ta god ho}e i to je gre{ka. jednom sam joj vratio onako brutalno neke wene ideje uzimawu pod za{titom raznih objekata itd. delimi}nom pla}awu. ali je bio jedno vreme predsednik akademije nauka. Ojdani}: Penzijsko i invaalidsko osigurawe itd. [to mi je mnogo zna~ilo dok se nisam zaposlio kao politi~ar u Narodnoj skup{tini Tako je bilo u svim esnafskim udru`ewima slobodnih stvaralaca. Onaj ko je stekao taj status stegao ga je voqom svojih kolega na skup{tini udru`ewa. Mo`da su oni koji su pevali o Titu naj~e{}e dobijali taj status. Recenzija je ocena i preporuka Uro{evi}: Ne ovo mo`e ovo ne mo`e Dr [e{eq: Ne bih ja to time nazvao ovo mo`e ovo ne mo`e. nikola hteli ste ne{to jo{ Erna nije jedini problem.

bravo Ge|o. dragi drugari ja sam vam zaista zahvalna u svoje i u ime kompletne ekipe na{e televizije Sveti \or|e i svih na{ih gledaoca videli ste koliko je stiglo pitawa. Uro{evi}: To je tuga u cela pri~a je to Dr [e{eq: Oni koji nam ure|uju dr`avnu televiziju gori su od Gestapo-a Vesna Rivas: Dobro. E to je tu`no Dr [e{eq: Ja malo pre ka`em na{a zemqa je pod okupacijom.nu muziku. ja nisam sasvim neupu}en u to i ~itao sam neke stvari iz literature. Vesna Rivas: Ako ni{ta. ali moramo ra{~istiti na{a muzika je definitivno na raskr{}u. Vama kraj malih ekrana ako smo vam se dopali bili simpati~ni interesantni pogledajte nas u repriznom terminu u nedequ popodne. Imali smo eto i pitawa za politi~ara. Vesna Rivas: Dragi gosti puno vam hvala u ime kompletne ekipe koja radi na realizaciji i ove ve~era{we emisije. ali ne{to kratko ovo Ojdani}: Dva i po sata Vesna Rivas: Mi smo ve} i probili termin ba{ prili~no. Laku no}. ako ne da se pozdravimo sa na{im gledaocima Ojdani}: Da pozdravimo publiku. A nas nema nigde. fantasti~nog teskstopisca i nekoga k oje na ~elu kulturnog centra na ^uakrici. XV NAS “TV Melos “ 29. Uro{evi}: Sve je re~eno. Na zapadu ima svako svoj pla}a sat vremena turski program. nadam se da im je bilo zabavno Ojdani}: I da im nismo dosadili Dr [e{eq: I po{to vas dvojica niste uspeli sve da pojedete da im se za268 mota. Vesna Rivas: Nikola. ^ulismo i Milu Jankovi} fantasti~nog pisca. Ja bi bio zvezda velika. za dr Vojislava [e{eqa i wegovo posmatrawe i vi|ewe na{e muzike iz wegovog ugla. ja sam Mi269 . ali nacionalna muzika je prva. a nismo stigli ni sve pesme da oslu{amo Uro{evi}: Vreme je i mi da probijemo ne{to bar termin. zamisli da sam snimio {est hrvatskih pesama. bioskop ponovo radi. Mila mo`}emo li jo{ ne{to poru~iti na{im gledaocima Jankovi}: Evo ako ih put navede a nisu sa ^ukarice neka svrate u Kulturni centar dosita ima izuzetnih zbivawa imamo pozori{ne predstave. promocije tribine. ja }u tek u slede}oj emisiji da glasam Dr [e{eq: Za koga ste glasali Jankovi}: Za Anu Bekutu Vesna Rivas: Za Crven konac jednu od retko dobrih srpskih pesama Uro{evi}: Svilen konac ili crven konac Vesna Rivas: Crven konac. vaqda }e se i vratiti danijela Uro{evi}:Kaki je taki je moj je Vesna Rivas: E sada sa va{im glasovima Bora Drqa~a je pre{ao u vodstvo u odnosu na Draganu Mirkovi} Jankovi}: ^ekaj ja nisam glasala Vesna Rivas: Izvini Mila molim te Uro{evi} i Ojdani}: Za Boru Drqa~u Vesna Rivas: Bravo. ~itao sam Petra Kowevi}a Vesna Rivas: Dobro a da li vi ~itate u zadwe vreme {ta se nama de{ava to me interesuje Dr [e{eq: Ja znam osnovne stvari koje se de{avaju upoznat sam sa ovim problemom statusnih prava estradnih umetnika kao i umetnika uop{te. muzi~ke nastupe. Vesna Rivas: Odli~no. da li postoji jo{ ne{to {to mislite da smo trebali da ka`emo a nismo Dr [e{eq: Neko glasawe si najavila Vesna Rivas: Jesam glasawe. sat vremena srpski program. I nikada nije bila mawa briga dr`ave za umetnost. na istom mestu. Uro{evi}: Da ponesemo ku}i Vesna Rivas: Za pomneti. Vesna Rivas: A da li }ete razmi{qati o tome Dr [e{eq: Pa ja razmi{qam. godine Voditeq: Po{tovani gledaoci dobro ve~e i dobro do{li u jo{ jedno premijerno izdawe emisije “U ~etiri oka” na radio televiziji “Melos”. kwi`evni susreti. ali se nadam boqem. Uro{evi}: Vojo ja sam snimio 126 srpskih pesama. Do{li smo do samog kraja izvinite ako smo pomali bili ozbiqni u nekim temama. Mo`da }e najboqa dela i nastajati pod najte`im uslovima. uvek je ne{to atrakrtivno u pitawu. Prema tome ima svega. oktobar 2002. Ostanite na kanalu televiziji Sveti \or|e. da }e se daqe razvijati pod najte`im mogu}im uslovima ona }e opstati. Dr [e{eq: Ja sam optimista po prirodi i ja verujem. iz ugla lidera Srpske radikalne stranke. Vojo jo{ neka poruka na{im gledaocima Dr [e{eq: Je li ovo predizborna neka propaganda. Da }e se ona daqe granati. ~ak i neke nismo stigli da pro~itamo nadam se da vam je prijalo ovde kod nas Dr [e{eq: Veoma Uro{evi}: Veoma. interesuje me kako ste vi glasali za na{|u to listu Ojdani}: Drqa~a Uro{evi}: Ja za Eru Ojdani}a Dr [e{eq: Era je bio na spisku Ojdani}: Nisam ja na spisku Dr [e{eq: Ja glasam za Boru Drqa~u i Danijelu. {ta da poru~im gledaocima Vesna Rivas: Pa na temu muzike i ove teme zbog koje ste ve~eras prisutni Dr [e{eq: Ne mo`emo mi u toku ovog razgovora koji je na mohove bio ozbiqan na mahove {aqiv da apsolviramo pitawe srpske nacionalne muzike. vaqda }u do`iveti da sa~ekam to vreme. Da li postoji jo{ ne{to {to bi mogli da ka`emo. ~itao sam najvi{e Miloja Milojevi}a. I mislim da je neuni{tiva na{a nacionalna muzika. ja mislim da smo puno toga rekli. dragi prijateqi. To je cela pri~a. a ja vam zakazujem novi susret slede}eg utorka za sedam dana u isto vreme 21 ~as.

I zato nije trebalo glasati ni za jednoga. stav da se ne izlazi na glasawe. To apsolutno ne postoji. Na novim izbo270 rima novo me{awe karata vide}emo kakva }e biti situacija. molbu. 5%. `ena mu pi{e novi Ustav Srbije kojim predvi|a da Srbiju cepa na {est regiona zapravo {est federalnih jedinica. da je rasprodao sve {to se moglo rasprodati. polazimo od interesa srpskog naroda i Srbije u celini ali i od interesa Srpske radikalne stranke Voditeq: I va{ je politi~ki interes bio da ovi izbori ne uspeju Dr [e{eq: Da izbori ne uspeju jer izme|u dve lo{e varijante mi nismo hteli da se opredequjemo. Ako Narodna skup{tina nije legalna i legitimna ne mo`e biti ni vlada. ali ka`u da je ve{awe lak{e podneti. Kako ocewujete te analize upravo zavr{enih predsedni~kih izbora Dr [e{eq: Ovi predsedni~ki izbori su pokazali da je osmanlijska vlast nelegitimna. Da sam glasao za Ko{tunicu osu{ila bi mi se desna ruka. Jer vladu bira skup{tina i kontroli{e. Dakle umesto da se ja~aju demokratski principi pre{lo se u izgradwu autoritarnih.000 gra|ana koji su glasali za mene u prvom krugu da je bio izvestan procenat onih koji su glasali za Ko{tunicu u drugom krugu boje}i se da Labus slu~ajno ne pobedi. ali i jedan i drugi donose u krajwoj istanci veoma lo{ ishod. Naravno imate u vidu da za Labusa ni u jednoj varijanti ne bi mi palo na pamet da glasam. Tu kao jo{ jedan argument dodajem ~iwenicu da je done{e novi zakon o lokalnoj samoupravi i da je tu uveden proporcionalni izborni princip. sugestiju. Kada se na saveznim izborima 2000. Postoji jedan Vladan Bati} koga je \in|i} postavio za ministra pravde da bi izvr{ava \in|i}eve naloge a Demohri{}anska stranka nigde u Srbiji ne postoji. Znate to je kao kada biste se opredeqivali izme|u streqawa i ve{awa. tako i u ovom slu~aju mo`da bi Srbija lak{e podnela Ko{tunicu nego Labusa. za lo{u situaciju. vrlo lo{a varijanta i oboje ima veoma lo{ ishod. On se odrekao me|unarodno pravnog kontinuiteta jugoslovenske dr`ave. kandidat mafije na ovim izborima. a suvi{e vlasti ima u svojim rukama. Dr [e{eq: Mi nikada nismo bojkotovali gde smo mogli da u~estvujemo. Ko{tunica je glavni krivac {to je DOS do{ao na vlast. da je glavni krivac za sada{wi ekonomski pad. apel. mnogo mawe glasova nego {to je imao 2000. Voditeq: A dobro nije vam u politi~kom smislu da tako ka`em zasmetalo {to ste se u prosto jednom politi~kom trenutku na{li na nekom istom politi~kom fonu sa recimo Demohri{}anskom strankom Srbija koja je zagovarala aktivan bojkot izbora Dr [e{eq: [ta je to Demohri{}anska stranka Srbije. za nas je itekako uspe{an. Ali ne zaboravite da je 16% gra|ana u prvom izbornom krugu glasalo za ostale politi~ke partije koje nisu pozivale na bojkot. Naravno uz jedan te`ak proma{aj. Ona ima {aku jada nekog ~lanstva tog Milana S. mi{qewe. jednu veliku gre{ku koja }e pokazati negativne posledice ako se na vreme ne promeni {to je uvedeno direktno birawe gradona~elnika.w lorad Vuka{inovi} a na{ i va{ ve~era{wi gost i sagovornik ove emisije je predsednik Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. Pred nama su bile dve negativne opcije Ko{tunica i Labus. Javnosti je poznato Da je Srpska radikalna stranka pred drugi izborni krug pozvala bira~e i simpatizere da drugi izborni krug bojkotuju. Ali drugi zborni krug na predsedni~kim izborima za nas nije neuspe{an. Gospodine [e{eq mnogi politi~ki analiti~ari u Srbiji smatraju da je posle neuspeha prvog kruga predsedni~kih izbora Srbija zapala u jednu duboku da tako ka`em institucionalnu krizu koju je jedino mogu}e razre{iti vanrednim parlamentarnim izborima. Mi imamo svoju politiku koju utvr|ujemo na rukovode}im organima stranke. Dra{kovi} je dobio oko 4. Vi ste videli. godine videlo da je promewen odnos politi~kih snaga u narodu mi srpski radikali smo odmah pristali da se ide na vanredne republi~ke izbore bez obzira {to smo znali da nam to u tom trenutku nije u interesu. Mo`da je streqawe ovako sa nekog epskog etosa prikladniji metod. prosto kada se analizira va{e politi~ko delovawe bojkot je zaista ne{to {to je do sada bilo makar neobi~no u politi~kom delovawu Srpske radikalne stranke. da je mafija{. I za{to bih ja sada o tome razmi{qao {ta je Bati} rekao. T. Radu Trajkovi} vi{e je to stranka za neki psihijatrijski kru`ok nego {to je za srpsku politi~ku scenu. godine i to je razlog sam po sebi da se ide na vanredne parlamentarne izbore. Jer postoji o~igledna kriza legitimiteta sada{we vlasti. ali ~iwenica je da je u drugom izbornom krugu Vojislav Ko{tunica ipak dobio gotovo milion glasova vi{e od Miroquba Labusa Dr [e{eq: To je ta~no Voditeq: I `elim prosto da pitam da li imate neku analizu ili povratnu informaciju o tome koliko je toj razlici doprineo neko a da ka`em uslovno re~eno bira~ko telo Srpske radikalne stranke Dr [e{eq: Pa verovatno od onih 850. Proti}a. Branislav Ivkovi}. Mi smo po{tovali voqu naroda i rekli jasno je idemo na vanredne republi~ke izbore. ali je i Ko{tunica lo{a varijanta. Jer nismo imali izme|u koga da biramo. za Labusa znamo da je kriminalac. Dobro ve~e i dobro do{li Dr [e{eq: Dobro ve~e i boqe vas na{ao Voditeq: 021/624504 po{tovani gledaoci telefon je otvoren za va{e pozive i pitawa iskoristite priliku i u dobroj meri kreirajte sadr`aj na{e ve~era{we emisije i razgovora. da je `rtvovao srpske nacionalne interese. Voditeq: Da Dr [e{eq: Ve}ina gra|ana Srbije je poslu{ala predlog. Pavkovi} 271 . A pogotovo iz tog razloga {to sada{wa vlast nije ni legalna posle svega ovoga {to se desilo u Narodnoj skup{tini Republike Srbije. Ustavnu povequ koja rastura na{u dr`avu. Bilo je takvih. I on je prakti~no postao nesmenqiv. da je izdajnik. ne{to je dobio Bata @ivojinovi} 3% i ne{to. A i za Ko{tunicu znamo da je pogazio savezni Ustav. za {ta se Bati} zalagao ko jo{ u Srbiji slu{a Bati}a. godinu. Ali oboje je vrlo. Prihvatio sa solanom da radi tzv. Voditeq: Dobro predla`em da u prvom delu ili uvodnom delu razgovora za trenutak dva analiziramo neuspeh drugog izbornog kruga odnosno neuspeh drugog kruga predsedni~kih izbora. Ta~no je da ja Labus mnogo. postoji li to igde. On je kandidat Zorana \in|i}a i Mla|ena Dinki}a bio na ovim izborima. Aleksandra Stefanovi}a. I ne samo da bi trebalo da idemo na vanredne parlamentarne izbore nego bismo morali da idemo na izbore na svim nivoima. Voditeq: Dobro. I on je sam priznao na dr`avnoj televiziji da se zala`e za taj koncept. Promenio se odnos snaga bitno u odnosu na 2000. mnogo lo{ija varijanta od Ko{tunce. Ovoga puta se videlo da DOS ima mnogo.

Jedan broj qudi je mo`da tu bio u velikoj nedoumici. godine. Neboj{a Pavkovi}. Teorijski je mogu}e da jedan ~ovek u 30 op{tina glasa. Jer je ne znam u prvom izbornom krugu iza{lo 55% od ukupnog broja Dr [e{eq: Ne mislim ja da je to apatija Voditeq: Ne mislite Dr [e{eq: To je jedan vid protesta ogor~ewe naroda. Ali je bojkotovalo mnogo wih koji su 2000. kampawa je najvi{e vo|ena protiv mene. Radikali nisu bojkotovali. ovi iz Glavnog odbora su vr{ili propagandu da to nije Milo{evi}evo pismo. Voditeq: Da 18% ste dobili u Beogradu Dr [e{eq: Da i to pokazuje. Jedan deo socijalisti~kih glasa~a je bio razo~aran i oni su apscinirali ve} u prvom izbornom krugu. U centralnoj Srbiji je to bilo podeqeno izme|u mene i Ko{tunice. mada je bilo i onih koji su glasali za Ko{tunicu ali ubedqivo je ve}ina glasala za mene. oni se jo{ nisu opredelili za koga }e slede}i put glasati. Wima su falsifikovani potpisi gra|ana. Jedan procenat je glasao za mene. je li tako oko 70% Voditeq: Da Dr [e{eq: Mo`da i vi{e od 70% a sada 55% onda je o~igledno da je tu dobar broj onih koji su glasali za DOS razo~arani. Dragan Radenovi}. a mislim da ima toliko onih koji su sledbenici Slobodana Milo{evi}a u Srbiji otprilike jedna ~etvrtina je tada glasala za mene. I mi smo na te stvari ukazivali. U Vojvodini ve}ina socijalista je glasala za mene. Voditeq: Mo`da biste dobili vi{e glasova da je ve}i broj qudi iza{ao na izbore Dr [e{eq: Dobio bih vi{e glasova da je ovo standardno glasa~ko telo Socijalisti~ke partije u celosti iza{lo. I ra~unam da je zbog toga jedan procenat glasa~a glasao za Ko{tunicu ra~unaju}i. bilo je mnogo onih koji su mu dva puta potpisivali on je imao oko 2000 falsifikovanih potpisa. Imali smo {est falsifikovanih kandidatura. gde su glasali za Ko{tunicu. Voditeq: Dobro. Sa druge strane oko 5% glasova je falsifikovano u korist Labusa toliko smo sra~unali Voditeq: Na koji na~in Dr [e{eq: Preko bira~kog spiska. borili se Ko{tunica je }u273 . I me|u tim qudima je bilo mo`da najvi{e onih koji su iza{li u drugom krugu i glasali za Ko{tunicu. Me|utim o~igledno je da im vi{e ne pada na pamet da glasaju za DOS za{to bi to bilo upozorewe svim strankama. mo`da ~ak i 10% te{ko je sada ta~no proceniti. Leskovcu. kada nema jedinstvenog bira~kog spiska vi to ne mo`ete da doka`ete. Ako je realno to glasa~ko telo socijalista izme|u 20-25%. A ja mislim da }e se Ko{tunica zaprepastiti ako se kandiduje na slede}im izborima koliko }e mawe dobiti nego sada u prvom krugu. Oni su tako bili podeqeni. Labus. ne znam da li ste gledali tu wihovu televiziju “Most” tamo umesto da bude kampawa protiv DOS-a i obojice dosmanlijskih kandidata i Ko{tunice i Labusa. Dra{kovi} i Bata @ivojinovi}. Veoma je malo glasalo za mene. jedan procenat mo`da ~etvrtina glasali su batu @ivojinovi} i Branislava Ivkovi}a. ~iwenica je da su ovi izbori zaista pokazali izvesnu dozu apatije bira~kog tela. [to bi to bilo nama poruka. ne{to vi{e za Ko{tunicu nego za mene. Kako je poruka svim politi~kim strankama to jednostavno nije ta~no. Topoli~kom kraju i delu pirotskog okruga ve}ina socijalista je glasala za mene. Ako smo imali 70% izlaska 2000. kandidata koji nisu imali. glasali za DOS oni su najvi{e bojkotovali. to je o~igledno. A sa druge strane tu je interesantno pona{awe bira~kog tela Socijalisti~ke partije u prvom krugu bira~ko telo Socijalisti~ke partije je bilo podeqeno. da me Milo{evi} zapravo nije podr`ao itd. oni su u solidnom procentu bojkotovali. Ali ta~no se mo`e odrediti gde su oni glasali za mene.Voditeq: Pelevi} Dr [e{eq: I Pelevi} itd. Pavkovi} oko 5000 i svi ovi ostali su imali odre|en procenat falsifikovanih potpisa nisu ispuwavali uslove. taj pokazateq ukazuje za koga su se zapravo socijalisti opredeqivali. To su Pelevi}. mislim da je najve}i broj glasao za Ko{tunicu ili je najve}i broj bojkotovao izbore. Tomislav Lalo{evi} i Vuk Obradovi}. Glasa~ko telo Srpske radikalne stranke uglavnom nije bojkotovalo. 16 beogradskih i jo{ doda 14 okolnih u toku jednog dana sedne u auto i ide od jednog do drugog bira~kog mesta i glasa. I ja iz toga izvla~im zakqu~ak otprilike od ovih nepunih 24% 23 koma ne{to. ja ne mogu ta~no da ka`em mo`da ~etvrtina. koliko je otprilike bilo socijalista koji su glasali za mene. misle}i da ja nemam nikakve {anse. Ja mislim za slede}e izbore da }e stvari biti mnogo jasnije i da }e verovatno biti mawe kandidata. Namerno to nisu uradili jer su koristili star mehanizam falsifikovawa izbornih rezultata tako {to na dan izbora nekoliko hiqada qudi putuje od op{tine do op{tine i glasa na vi{e bira~kih mesta. Kod Borislava Pelevi} je bilo ~ak gra|ana Crne Gore koji su mu potpisivali. 8 najvi{e 12% a mi smo imali skoro 24%. Ali je \in|i} verovatno smislio da ih na silu ubaci na listu kako bi do{lo do osipawa opozicionih glasova. ali ~iwenica je da su ne znam da li se sla`ete samnom. vodio je samo kampawu protiv Srpske radikalne stranke i protiv mene. koji nisu ispuwavali zakonske uslove. te{ko je to precizno odrediti. mo`da tragi~no podeqeno. Bilo je tu jo{ nekih faktora. Srpska radikalna stranka je pune dve godine bila apsolutno blokirana u re`imskim medijima. I ovoga puta je bilo samo pet regularnih kandidata pored mene to su bili Ko{tunica. nezadovoqstvo Voditeq: Ali i poruka svim politi~kim strankama Dr [e{eq: To je pitawe. Nema nikakvog razloga da Srpska radikalna stranka bude nezadovoqna rezultatima Voditeq: Da vi ste i rekli da se ose}ate kao morali pobednik Dr [e{eq: Mi imamo dobar rezultat. U Beogradu su socijalisti listom glasali za Ko{tunicu i tamo su bili najboqe organizovani da tako postupe. Branislav Ivkovi}. nije postojao opet jedinstven bira~ki spisak iako je to sada zakonska obaveza imali su dve godine da srede jedinstven bira~ki spisak nisu to uradili. Socijalisti su. Vi ste videli ovde u Novom Sadu ovaj Du{an Bajatovi} predsednik SPS-a za Vojvodinu koji se sastao kako sam pouzdano informisan i sa ameri~kim ambasadorom u Beogradu Vilijamom Mongomerijem. ali evo naravno odmah prilike i da me demantujete. Na jugu Srbije u Vrawu. pogotovo na beogradskim televizijama i plasirana su la`na istra`ivawa javnog mwewa koja su nam davala veoma mali procenat 4. On je takav zadatak dobio od svog gazde Mongomerija. Opravdano se mo`e pretpostaviti da 272 niko od onih koji je glasao za ovih osam kandidata odnosno ovih {est koji su na osnovu falsifikovane dokumentacije postali kandidati ne bi glasao ni za Ko{tunicu ni za Labusa. ako je ve} to ako su to ve} dva faktora polarizacije. 6.

Voditeq: Dobro. nisu to doslovno wegove re~i. Voditeq: Dobro ve} su naravno po~ele odre|ene politi~ke procene oko tzv. Ja razgovaram sa predsednikom partije Milo{evi}em. niti sa Ivicom Da~i}. mo`da istog dana kada se proglasi ili bar sutradan kada se proglasi da prvi turnus nije uspeo. godine je li tako Dr [e{eq: Da. ali wihov je zvani~an stav da slede}i put ne}e ni isticati svog kandidata. Dakle. 9% ~ak ni jedan celi procenat izlaznosti. Da li }e biti mogu} dogovor da oni podr`e nekoga zvani~no ili ne o tome }emo jo{ videti. on zaista iskreno `ali {to se takve stvari de{avaju u partiji i {to je objektivno spre~en da te stvari br`e ra{~isti. komentarisali smo zajedno izborne rezultate itd. ka`u nije ni ustavom ni zakonom predvi|en rok u kome se moraju ponovo raspisati izbori. pregrupisavawa politi~kih snaga u Srbiji vi ste neposredno ako sam vas dobro razumeo posle zavr{etka drugog izbornog kruga najavili razgovore sa predstavnicima relevantnih opozicionih stranaka. Da ali sada je kasno Voditeq: Ali ~iwenica je da Dr [e{eq: Znate i da mu je Vrhovni sud prihvatio te `albe posledica je mogla biti samo poni{tavawe izbora Voditeq: A ne progla{ewe Ko{tunice Dr [e{eq: Pa kako to mo`e. godine proglasili Voditeq: Ali ~iwenica je da ste i vi dakle i Srpska radikalna stranka i vi li~no kao predsedni~ki kandidat izlaskom na izbore dali odre|en legitimitet tim izborima bez obzira na ove nepravilnosti o kojima govorimo Dr [e{eq: Jeste zato {to je to bio jedinstveni racionalni izlaz iz svega toga. Me|utim vidite {ta se de{ava. Voditeq: Dobro. Tada je progla{eno da ima 7. Voditeq: Da li }ete podr`ati promenu Dr [e{eq: Ima razloga da se mewa taj izborni zakon i ne mo`emo biti protiv toga znate. nedequ i ne{to Voditeq: Ja se izviwavam da li vam je gospodin Milo{evi} ~estitao na izbornim rezultatima Dr [e{eq: Pa on je izrazio zadovoqstvo {to su rezultati bili solidni i izrazio je `aqewe {to je Socijalisti~ka partija pokazala takav haos u svojim redovima i tako. Mi smo se borili za zakonitost ali smo u~estvovali. I drugo. Po{to je prvi turnus propao da se to brzo uradilo uo~i drugog turnusa i u trenutku ponovnog raspisivawa izbo274 ra. posledwi razgovor smo vodili dok sam bio u Moskvi pre nekih nedequ dana. ali kada budemo vodili raspravu mi }emo principijelno govoriti o tome Voditeq: I podr`ati jednu takvu inicijativu Dr [e{eq: Ne}emo podr`ati inicijativu znate izne}emo svoj stav. ^iwenica da nema roka ka`e da se izbori moraju odmah raspisati. Dakle. pa je veliko pregawawe oko toga ko ima legitimitet da glasa zbog stawa u Republi~koj skup{tini ja ne verujem da }emo mi za to glasati. oni su napravili ~udo od te skup{tine uvode}i dan za glasawe. Razgovarali na razne teme.000 glasa~a ja sam pobedio Zorana Lili}a to je ~iwenica potpuno jasna. ali bih `eleo da Milo{evi} to re{i. [to se ti~e promena zakona ima razloga da se to u~ini i zaista je tako u civilizovanom svetu Voditeq: Znam prakti~no se ponovila situacija iz 1997. Voditeq: Da Dr [e{eq: Da bi mi oteli tu izbornu pobedu. Mi taj dan ne}emo ni da do|emo to je nama sme{no. ali niste spre~avali recimo Bogoquba Bjelicu da pri275 . A ti wegovi otpadnici koji poku{avaju da mu otmu partiju za ra~un Amerikanaca ili Zorana \in|i}a mene ne interesuju. i sa druge strane koliko }e opet u celoj toj pri~i oko pretpostavqam va{e ponovne kandidature ulogu imati ~iwenica da vas je Slobodan Milo{evi} podr`ao u ovom izbornom ciklusu. da li }e Milo{evi} biti adresa sa kojom }ete pregovarati kada je o SPS-u re~? Dr [e{eq: Pored Srpske radikalne stranke postoje jo{ dve relevantne opozicione politi~ke partije to su Socijalisti~ka partija i Srpski pokret obnove. I ne mo`e se sada re}i da se ne mo`e mewati zato {to su izbori u toku. on navikao da ga progla{avaju nelegalno za predsednika kao {to su ga 2000. A odmah smo ~uli izjave nekih funkcionera Socijalisti~ke partije preko wihovog glasnogovornika onog Ru`i}a da su oni spremni da razgovaraju. niti sa Ru`i}em. Naravno ja ne}u ni da se me{am unutra{we partijske odnose niti }u da im te stvari unutar partije re{avam. 500. i oni su po~eli da dokazuju da je oko pola miliona bira~a vi{e upisano u bira~ki spisak nego {to ih realno postoji. Dr [e{eq: Vidite novi izbori su morali da budu raspisani onog trenutka kada je progla{en pravosna`no neuspelim drugi izborni krug. to je jedna racionalna promena.tao. da }emo glasati “za”. zaka`e se Narodna skup{tina pa se otkazuje. ~ak je najavqeno da }e na slede}oj redovnoj sednici Republi~ke skup{tine biti izmewen izborni zakon. ali su nekim malverzacijama dokazivali da je falilo 0. Ne mo`emo mi podr`avati inicijativu nelegalnoj skup{tini. ne}u ja sa Mongomerijem i Du{anom Bajatovi}em da razgovaram. pred nama je ponovqeni je da tako ka`em odnosno pred nama je novi dakle izborni ciklus ili ponavqawe izbora za predsednika Republike Srbije i ~iwenica je da se u politi~koj javnosti dosta {pekuli{e oko promena samog izbornog zakona. pa ste tu pomenuli ako se ne varam Srpski pokret obnove i Socijalisti~ku partiju Srbije. [to se ti~e Slobodana Milo{evi}a u posledwe vreme sam s wim imao nekoliko telefonskih razgovora. br`e razre{i. Ne}u ja sa wima da razgovaram. Imaju}i u vidu ~iwenicu da do sada pregovori unutar sada{we srpske opozicije nisu bili uspe{ni pretpostavqam da tu ne}ete da tako ka`em punio gubiti vreme. da je to stajalo u zakonu onda bi sve bilo u redu. ^iwenica da ustavom i zakonom nije predvi|en rok u kome se moraju ponovo raspisati predsedni~ki izbori nakon neuspeha prvog turnusa. meni su jednom tako opet malverzacijama sa glasa~kim listi}ima na Kosovu i Metohiji oteli predsedni~ku pobedu. Ja sam sa Dra{kovi}em imao nekoliko telefonskih kontakata. Neki dosmanlijski tuma~i prava koji stalno defiluju na na{im televizijama a velike su neznalice. Da li mislite da je nekom politi~kom smislu korektno i legitimno u toku izborne utakmice mewati pravila igre. Za mene Milo{evi} predstavqa Socijalisti~ku partiju ili ~ovek koga on ovlasti. mi smo u~inili ono {to je u datom trenutku bilo najracionalnije da se uradi. prvog ciklusa ne ukazuje da su tu vlastima odre{ene ruke i da to mogu beskona~no prolongirati. Tek kada je progla{ena propast drugog izbornog kruga onda je i wegova stranka po~ela na to da ukazuje.

kratak EPP blok pa se vra}amo u stu277 . znate i Mongomeri je poslao {pijune da izveste. Kwiga je veoma obimna preko 1000 strana Voditeq: I do}i }ete dakle u novi sada za 10 dana Dr [e{eq: Pa ta promocija }e biti ovde zakazana verovatno }u i ja do}i da u~estvujem u promociji Voditeq: Dobro. Ja nisam imao nikakve kontakte ni sa Ko{tunicom ni sa \in|i}em ni sa wihovim qudima. 30. Imali su i jedan i drugi svoje qude dole u publici. on je bio na zavr{nom mitingu Srpske radikalne stranke u Beogradu i govorio. evo ne}emo o Nacionalnu ali prosto da bismo ispo{tovali gledaoca Andrija iz Novog Sada vas najpre puno pozdravqa smatra da ste veliki Srbin i pita kako komentari{ete natpise iz Nacionala da sara|ujete sa DOS276 om. Dobro govori}emo i o tribunalu. kada ka`em ovih dana mislim na period od zavr{etka drugog kruga predsedni~kih izbora evo i jedno pitawe koje je ovako sli~no.sustvuje va{im predizbornim skupovima. Videli ste da \in|i} preko svog ~oveka ovog Neboj{e Mandi}a koji je zamenik Mom~ila Peri{i}a. na{ telefon 624-504 i daqe je otvoren za va{e pozive i pitawa emisija traje do 21. Da li postoji mogu}nost gospodine [e{eq pita vas tako|e Andrija iz Novog Sada da neko organizuje TV duel [e{eq . Ko{tunica sigurno ne sme. Jo{ jedno pitawe iz Novog Sada gledalac vas pita kada mislite da u Novom Sadu odr`ite miting ili neku tribunu mimo predizborne kampawe jer je to kako konstatuje preko potrebno za svest va{ih potencijalnih bira~a. naprotiv Dr [e{eq: [to da ga spre~avam on je zamenik Slobodana Milo{evi}a regularan. a mislim da ne sme ni \in|i} iako se ranije usu|ivao.Ko{tunica ili [e{eq . godine Voditeq: Da. o tome se glasa na na{oj sednici. A onda iz Ko{tunicinog tabora da se dogovaram sa \in|i}em. da to bude Ko{tunicin ~ovek Dragan Jo~i}. Voditeq: Da posledwi TV duel koga se ja se}am je bio u Jagodini je li tako. Ovo je vi{e jedna preporuka. a da se Ko{tunica obave`e da do kraja mandata ne}e obarati \in|i}evu vladu. puno je pitawa otprilike si`e svih tih pitawa glasi da li }ete se kandidovati za predsednika Srbije ponovo. ~ak da sam glasnogovornik Ko{tunicin. najpre }u vas to pitati pojavile informacije da ste izme|u dva izborna kruga navodno tajno pregovarali sa Vojislavom Ko{tunicom da ste tra`ili u nekoj budu}oj preraspodeli odnosa snaga u srpskom parlamentu mesto premijera. i da vas je opet navodno gospodin Ko{tunica odbio. mada ~esto dolazite u Novi Sad Dr [e{eq: Ja mislim uskoro }e biti u Novom Sadu odr`ana promocija moje najnovije kwige “Ideologija srpskog nacionalizma” i to }e biti kroz nekih nedequ ili 10 dana zakazano u Novom Sadu. A {to se ti~e Ha{kog tribunala ja jedva ~ekam da odem tamo u bilo kom svojstvu. Voditeq: Dobro. da radim ono. pa su veoma zabrinuti {to je na na{em mitingu bilo mnogo vi{e qudi nego i kod Ko{tunice i kod Labusa. Ja prosto zavidim Milo{evi}u {to mu se ukazala takva prilika da odigra izvanrednu istorijsku ulogu. Mo`da nam to odgovara ali mi nismo ni u kakvom dogovoru povodom toga. Mnogo se ovih dana u {tampi {pekulisalo oko va{eg. Voditeq: Dobro prosto sam du`an da vas to pitam jer evo jedno pitawe Dr [e{eq: Prvo je iz \in|i}evog tabora lansirano da se dogovaram sa Ko{tunicom da radim ovo. da odgovara i \in|i}u i meni bojkot drugog kruga. Voditeq: Dobro sti`u nam ve} brojna pitawa gledalaca. da lansira drugu ideju. po{tovani gledaoci dakle u ovom trenutku bih vas jo{ jednom pozvao da nam postavqate {to vi{e pitawa mi }emo se naravno potruditi da na sva va{a pitawa odgovorimo. Dakle stvari se de{avaju u tom krugu me|u wima Voditeq: A ne izme|u vas i \in|i}a Dr [e{eq: A nama su i \in|i} i Ko{tunica politi~ki protivnici mi `elimo obojicu da oborimo sa vlasti Voditeq: Da. To su otvoreno govorili to ste najvi{e mogli da ~ujete iz usta ^edomira Jovanovi}a.\in|i}. ali oko va{eg odnosa prema DSSu i DS-u. apsolutno nikakve. Postoji visok stepen verovatno}e da }e se to desiti ali ne mogu unapred da vam ka`em sigurno }e to biti. Da sam oti{ao u zvani~nu posetu Voditeq: Da naslov je bio Karla de Ponte u Beogradu [e{eq u Pekingu Dr [e{eq: Da to je prvo bilo u Svedoku pa je onda u Nacional objavio da sam pobegao u Kinu da se raspitujem tamo za azil. \in|i}u odgovara iz nekih drugih razloga. Milo{evi}evom odlukom postavqen na to mesto. ^ak ~ujem da su spremni da ponude Ko{tunici i mesto Ministra unutra{wih poslova. Malo pre ste govorili Dr [e{eq: Ja sam spreman na bilo kojoj televiziji sa \in|i}em i Ko{tunicom. pro~ita}u ga. re~ je o kwizi koju sam pisao oko pet godina. Meni to ne pada na pamet ja sam oti{ao u zvani~nu posetu predvode}i delegaciju Srpske radikalne stranke. evo pristi`u nam i pitawa gledalaca Dr [e{eq: Ali bih spre~io i Du{ana Bajatovi}a i wegovog mentora Valijama Mongomerija da do|u na miting Srpske radikalne stranke i da se popnu na govornicu. ja sam imao nekoliko puta duele televizijske sa \in|i}em i naravno redovno pobe|ivao mislim da smo imali tri televizijska duela i jedan radio duel. Dr [e{eq: I Jagodini negde u prole}e 2000. Vama je poznato da se u {tampi. Voditeq: Da ali u nedequ }e sve biti poznato Dr [e{eq: U nedequ da Voditeq: Dobro. to vas pitaju i Svetlana Dr [e{eq: O tome }e u nedequ da se izjasni centralna otaybinska uprava Srpske radikalne stranke. da ja ni{ta tu ne prejudiciram. da nudi Ko{tunici da mu vrati mandate u Republi~koj skup{tini da ga podr`i celi DOS kao kandidata DOS-a ponovo Ko{tunicu na predsedni~kim izborima. a materijal sam prikupqao 20 godina i re~ je o prvom naslovu iz te oblasti koji se uop{te kod nas publikuje. ja moram da ka`em po{tovani gledaoci da je interesovawe za ovu emisiju bilo izuzetno veliko. a povodom Ha{kog tribunala Dr [e{eq: To su budala{tine svoje vrste. I to vam je jedina istina. Prvo su objavili da sam pobegao u Kinu jeste li i to primetili. E sada ako }ete vi verovati “Nacionalnu” {ta oni lansiraju ili nekim drugim novinama onda deplasirano je ozbiqno o tome razgovarati. Dr [e{eq: Vi vaqda znate kako je la`qiva na{a {tampa. ali sada je ne{to tu novo na delu.

Pogotovo je te{ka sviwarija napravqena u onom prvom poku{aju oduzimawa mandata kada je oduzeto 23 mandata zbog nedolaska na sednicu. Mi smo imali ranije slu~aj oduzimawa mandata pojedinim poslani~kim grupama. Da li je poslovnik u saglasnosti sa ustavom i zakon i to mo`e da utvr|uje Ustavni sud Voditeq: A pojedina~na re{ewe ne mo`e Dr [e{eq: Ne mo`e nema u svojoj nadle`nosti Voditeq: To je nadle`nost saveznog Ustavnog suda Dr [e{eq: E sada pitawe je da li je i Saveznog Ustavnog suda. potpuno neregularno. o~igledno da je Savezni Ustavni sud pod Ko{tunicinom kontrolom. dakle imamo privremenu meru saveznog Ustavnog suda Dr [e{eq: Ma mi nemamo Narodnu skup{tinu i na `alost nemamo ni ustavni sudove. Koliko ja znam u wihovom koalicionom sporazumu stoji kvota po kojoj }e deliti mandate i posle vi{e ni jedna stranka ne mo`e 278 se me{ati drugoj u wenu kvotu. podnosili smo ustavne `albe povodom poslovni~kih odredbi u kojima se poslanici nov~ano ka`wavaju odbijeni smo zbog nenadle`nosti. [to se ti~e oduzimawa mandata Demokratske stranke Srbije ono je nelegalno. Ti poslanici nisu prestali da budu ~lanovi Demokratske stranke Srbije. A sada se odjednom pojavquju nadle`ni u jednom konkretnom slu~aju. To se pitawe wima ne postavqa.dio. Da li je registrovana kao koalicija. oktobra. S tog aspekta nisu mogli da oduzmu mandate. Kakav je koalicioni sporazum. Dragan Veselinov je bez znawa ^anka i Isakova registrovao kao posebnu partiju koaliciju Vojvodina i na osnovu te registracije on je iskqu~io i ^anka i Isakova iz te koalicije. oktobra ali je trebalo da se po~ne sa radom Voditeq: To je tzv. ali to je wihov problem {to su se udru`ivali. I svojim nedolaskom narodni poslanik izra`ava politi~ki stav. Gospodine [e{eq puno pozdrava najvi{e iz Novog Sada Svetlana. Voditeq: Dobro ali kako kao pravnik komentari{ete situaciju upravo vezanu za ovih 46 mandata DSS. To su sve pozdravi i jedno pitawe Jovan iz Novog Sada osim pozdrava vas moli da prokomentari{ete izjavu predsednice parlamenta Nata{e Mi}i} o nastavku rada skup{tine koja je najavqena za petak i istovremeno vas pita {ta mislite o oduzimawu 45 mandata DSS-u? Dr [e{eq: To pretpostavqam da je ve~eras javqeno. Redovno zasedawe Dr [e{eq: Da o~igledno provo|eno skoro celo redovnog zasedawe bez ikakvog rada. Koalicija Vojvodina tamo su se udru`ili Dragan Veselinov. Radili su jedan drugome o glavi i tu je Dragan Veselinov bio najpokvareniji. Voditeq: Da ali ~iwenica Dr [e{eq: Ali ovo {to se desilo posle ono je sa pravnog aspekta problemati~no. na{ ve~era{wi gost je predsednik Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq. ali je Nova demokratija koalicionim dogovorom pristala da do|e na milost i ne milost socijalistima i julovcima. Mi smo imali ranije slu~ajeve ustavne `albe na primer kada smo proterani iz Crne Gore podneli smo ustavnu `albu. Ako moje proteriva279 . lewosti. za{to. mada je Narodna skup{tina morala da po~ne sa radom 1. u petak }e biti koliko jaz nam sednica Ustavnog suda Dr [e{eq: Mi nismo dobili pozive na tu sednicu Voditeq: Ustavnog suda Dr [e{eq: Mo`da je sednica Ustavnog suda. Zatim. Marija. Desilo se to da su Socijalisti~ka partija i JUL oduzeli mandate Novoj demokratiji nakon {to je su izbacili iz koalicije. Ra~unamo po{to je mlad ~ovek da u politici ne mo`e mnogo posti}i ukoliko ne stekne visoko obrazovawe na primer. To je priroda wihovog dogovora i tu Nova demokratija nije mala mogu}nosti da se `ale. Jer je tamo nosilac poslani~ke liste mogao da o tim pitawima odlu~uje i wemu je prepu{teno da raspore|uje mandate posle izbora. zato {to je preokupiran drugim poslovima problem je politi~ke partije koja ga je uop{te stavqala na listu. a Republi~ki Ustavni sud pod \in|i}evom kontrolom Voditeq: Dakle mislite da su i jedan i drugi sud Dr [e{eq: Ko{tunica i \in|i} imaju svoje Ustavne sudove a {ta }emo mi ostali gra|ani koji nemamo nikakav Ustavni sud evo to je na{ problem. je li to zvani~no javqeno Voditeq: Opet su neke {pekulacije u pitawu. Zakon ka`e da mandat narodnom poslaniku prestaje prestankom ~lanstva u politi~koj partiji to je jedan od razloga. Postavqa se sada pitawe {ta je wihova koalicija je li ona politi~ki subjekt trajnog karaktera. on mo`e da ispituje ustavnost op{tih pravnih akata. Imali smo drugi jedan slu~aj koji je bio povezan i sa nekim krajwe nemoralnim radwama. Ne mo`e narodni poslanik da se tretira kao lice koje je u radnom odnosu i koje mora da radi u skup{tini. Radio televizija “Melos” emisija “U ~etiri oka”. je li Voditeq: Da Dr [e{eq: Da }e biti u petak sednica. I naravno kakvi su oni qudi pokazalo se i kako im je funkcionisao wihov koalicioni dogovor. A nismo imali kome drugom da se `alimo. Ustavni sud se proglasio savezni Ustavni sud se proglasio nenadle`nim. Jovan. iz te svoje stranke koja se zove koalicija Vojvodina i to je sa ~isto formalno pravnog aspekta bilo ispravno. Sa moralnog aspekta to je bilo na najni`em mogu}em nivou. U proteklih 12 godina mi takvu situaciju nikada nismo imali Voditeq: Mislite da su i jedan i drugi sud pod uticajem politike Dr [e{eq: Potpuno su instrumentalizovani Voditeq: A kako komentari{ete teze da ne znam od odluke Republi~kog Ustavnog suda zavisi zakazivawe sednice parlamenta Dr [e{eq: Pa ne mo`e jer prvo nije u nadle`nosti republi~kog Ustavnog suda da ispituje pojedina~ne pravne akte. Koalicija DOS je izbacila Demokratsku stranku Srbije i oduzela im mandate. mi nismo dobili pozive za novu sednicu Narodne skup{tine i ne znam kada }e biti ta sednica. ali to je wen problem a ne problem konkurentskih stranaka. {ta je tamo re~eno. Da li je mogla to da uradi. Ja ne mogu da dozvolim da neko iz DOS-a ceni da li su poslanici Srpske radikalne stranke dobro ili ne. {ta to briga dosovce. Ako on ne dolazi zbog aqkavosti. Da li je izborni zakon saglasan sa ustavom to mo`e da utvr|uje ustavni sud. . I sada neko iz DOS-a kritikuje {to on retko dolazi na sednice. Mi smo jednom na{em poslaniku odobrili da se retko pojavquje na sednicama treba da zavr{i fakultet to je Stevo Dragi{i} i ostavili smo mu rok da zavr{i fakultet. Ne mo`e narodni poslanik da ostane bez poslani~kog mandata zbog nedolaska na sednicu. nije ba{ morala da ima sednicu 1. Stevan itd. Nenad ^anak i Mile Isakov.

koji je tu dr`avni organ nadle`an da odlu~uje u drugom stepenu. Drugo. ~im je toliko veliki procenat on izaziva sumwu. O~igledno je da je to mnogo smetalo Mihajlu [tajneru predstavniku zapadnih sila koje dr`e pod okupacijom Kosovo i Metohiju vide}emo kako }e se daqe stvari razvijati. Voditeq: Ukoliko odnosi unutar Dr [e{eq: To ima izvesnih pravnih praznina. ali to bi bilo va`no za Gora`devac u Pe}koj op{tini to bi bilo veoma va`no za Veliku Ko~u u orahova~koj op{tini to bi bilo veoma va`no za Gra~anicu u pri{tinskoj op{tini itd. me|utim specifi~nom upravnom postupku jer ga ne vodi organ dr`avne uprave nego skup{tina uprava. Jer ta grupacija DOS je iza{la na izbore imaju}i u svom sastavu Demokratsku stranku Srbije kao va`nu ~lanicu koalicije. I drugo. Posebno u tim srpskim enklavama gde su opkoqeni sa svih strana {iptarima. ako ne `elimo da se re{ava u gra|anskim nekim sukobima. morala se ispuniti odredba o povratku na{e vojske i policije do 1000 vojnika i policajaca. Me|utim. ^im imate 80% tu je ve} 10% sumwivo u svakom slu~aju. Tu bi po prirodi stvari po{to je re~ o upravnom postupku. da li smo onda bli`e ili daqe vanrednim izborima Dr [e{eq: Ali odavno taj parlament donosi protivustavne zakone. ali o~igledno je da kosovskometohijski Srbi vi{e nemaju nikakvog poverewa u dosmanlijsku vlast Voditeq: Evo jednog zanimqivog pitawa vezano za izbore na Kosovu i Metohiji dakle kao {to vam je poznato a i gledalac vas to pita najavqena je decentralizacija vlasti na Kosmetu {ta mislite o toj decentralizaciji i kako ocewujete Dr [e{eq: Jo{ na `alost nije najavqena decentralizacija nego samo razgovori o eventualnoj decentralizaciji Voditeq: Koje je ujedno i odlo`eno Dr [e{eq: Pa naravno to je samo bilo bacawe mamca Srbima da iza|u na lokalne izbore i ni{ta vi{e. Dakle. slede verovatno novi predsedni~ki mo`da vanredni parlamentarni. Imala je Ko{tunicu kao nosioca liste. U svetu se izlazi izme|u 60-70% maksimalno. Onog trenutka kada ga izbace iz koalicije oni gube legitimitet. [to sve naopako. me|utim narod nije imao izme|u koga da se opredequje kada je re~ o Milu \ukanovi}u i Predragu Bulatovi}u. Prvostepeni organ ne mo`e biti skup{tina. Voditeq: Gospodine [e{eq kako komentari{ete rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. izbori u Crnoj Gori koji su mo`da u politi~kom smislu bili va`ni. Mnogi su zaista skloni posle zavr{enih crnogorskih izbora da tvrde kako je to zapravo bio svojevrstan referendum pre referenduma i kako posle ovih izbora u Crnoj Gori od zajedni~ke dr`ave vi{e nema ni{ta. bila je velika gre{ka izlazak na parlamentarne izbore sada ta gre{ka nije napravqena. Ti crnogorski parlamentarni izbori po tom osnovu nisu ni{ta bitno promenili. Naravno da je to u srpskom interesu da se te srpske enklave konstitui{u kao posebne op{tine to bi bilo veoma va`no za severni deo Kosovske Mitrovice. [to bi to ~ekalo odr`avawe izbora pa da se o tome govori. parlamentarna uprava organ zakonodavne vlasti koji tako|e ima svoju administraciju onda bi drugostepeni organ. ^ak da je ispravna wihova odluka o oduzimawu mandata posle toga moraju da slede vanredni parlamentarni izbori. {to nije pre izbora o tome govoreno. ali su{tinski onog trenutka kada se izbace poslanici ko{tunicine stranke iz Narodne skup{tine makar to bilo u potpunosti u skladu sa zakonom skup{tina gubi legitimitet. Meni je sumwivo da li je na izbore iza{lo 80% stanovni{tva Voditeq: 77% vaqda ta~no Dr [e{eq: Rekli su oko 80% koliko se se}am. gde je nadle`an savezni Ustavni sud jer ustavne `albe se podnose po konkretnom pitawu ga`ewa gra|anskih sloboda i prava. prvostepeni organ ne mo`e biti skup{tinsku odbor to je sigurno. dakle ukoliko DOS reforme Srbije bude imao i daqe apsolutnu i komotnu ve}inu. Muslimani su `rtvovali svoju Stranku Demokratske Akcije i listom su glasali za \ukanovi}a. Voditeq: A {ta }e se desiti ukoliko odnosi u parlamentu ostanu u sada{wem nekom stawu. \ukanovi} se poslu`io jednim trikom koji datira od pre nekoliko godina 281 . Srbi ni pro{li put nisu smeli da iza|u na glasawe morali su da uslove svoj izlazak na izbore realizacijom u potpunosti Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujediwenih Nacija smo onaj izrazito antisrpski deo te rezolucije je realizovan ono {to bi bilo u srpsku korist posebno povratak prognanih Srba i drugih stanovnika Kosova i Metohije koji su delili srpsku sudbinu Roma. drugostepeni organ onda mo`e biti samo vrhovni sud nema drugog drugostepenog organa. Dr [e{eq: Pa ja mislim i pre toga da je zajedni~ka dr`ava bila pod velikim znakom pitawa. ali su se u me|uvremenu desili i izbori na Kosovu i Metohiji. Egip}ana itd. u nemirima itd. Postavqa se pitawe ko je tu. Ko{tunica je ve} u to vreme bio savezni predsednik. Pa da se prvo provede ta decentralizacija pa da se onda ide na lokalne izbore. Ona bi morala da bude jedna vrsta pravnog akata iako se mo`da ne glasa. Drugo u Crnoj Gori se desila polarizacija koja je i{la na {tetu ove na{e patriotske koalicije koju smo mi pravili savez sa strankom Momira Bulatovi}a Narodnom socijalisti~kom strankom. Sa pravnog aspekta je problemati~no pitawe konstatacije prestanka mandata. Turaka. ja mislim da smi mi svakim danom sve bli`i vanrednim izborima jer nema drugog na~ina da se ova kriza re{i ako ne `elimo da se re{ava na ulici. Voditeq: O~igledno je da sada ulazimo u jednu fazu da tako ka`em izbora. Ako nov~ano ka`wavawe poslanika nije ga`ewe tih gra|anskih sloboda i prava i ~itav niz drugih stvari vezanih za status narodnih poslanika onda ne mo`e biti ni pitawe oduzimawe mandata. Odr`ani su dakle predsedni~ki izbori u Srbiji.we i zabrana ulaska u Crnu Goru nisu direktno kr{ewe qudskih prava i gra|anskih sloboda. Milo \ukanovi} je ovoga puta opet dobio glasove pripadnika svih nacionalnih mawina. toliko je moralo biti vra}eno Srbi bi se ose}ali mnogo sigurnijim. Goranaca. Musli280 mana. Pa evo samo kratko izbori na Kosmetu Dr [e{eq: Tamo su Srbi bojkotovali izbore i bili su u pravu i dobro je {to ovoga puta nisu poslu{ali ~elnike dosmanlijskog re`ima i odazvali se kao {to su to uradili pro{li put za parlamentarne izbore. Da li je to pojedina~ni pravni akt ili ne. ^itav niz mesta gde jo{ uvek `ive Srbi trebalo bi konstituisati posebne op{tine kako bi Srbi tamo mogli da razvijaju sopstvenu lokalnu samoupravu.

sada se govori o podeli novca o kupovini glasova na drugi na~in. to je bio jedini na~in gde su Srbija i Crna Gora mogle da budu jedinstvena izborna jedinica. Prvo zapravo jo{ nije prilago|en savezni poslovnik savezne skup{tine po pitawu Razre{ewa ministara pa nema mogu}nosti pojedina~nog razre{ewa ministara nego samo razre{ewe cele vlade. Problem je u Predragu Bulatovi}u {to je kritikovao samo nas a nije i Mila \ukanovi}a Voditeq: Da ali i on vas je ako se ne varam dva tri meseca pre tih izbora pozvao na koaliciju Dr [e{eq: [ta }emo mi sa wim u koaliciji. Glasali su za sve dosovske protivustavne zakone. Ja da sam hteo u koaliciju i{ao bih ovde odmah u ameri~ku ambasadu sklapao koaliciju sa Mongomerijem a ne sa Mongomerijevim slugom u Crnoj Gori je li tako. I tako je dobio izbore. Pre toga predsednik Savezne vlade je imao apsolutnu mo}. Blokirali su usvajawe Izve{taja o radu Anketnog odbora povodom ubistva Ministra odbrane Pavla Bulatovi}a. Problem je i sa suvi{e malim dr`avama ispod milion stanovnika. Olako su pre{li preko isporuke Slobodana Milo{evi}a ha{kom tribunalu. Ja mislim da je najboqi na~in da se mi vratimo saveznom Ustavu pa da vidimo {ta je to ako ima ne{to jo{ lo{e u saveznom Ustavu da to mewamo. Indija je na primer jedna od najve}ih demokratija ona ima milijardu stanovnika. Da vidimo da li jo{ ima ne{to da se promeni. a da mewamo po ustavnoj proceduri. Pa se qudi pitaju kakva je razlika izme|u wega i Mila \ukanovi}a. Voditeq: U kolikoj meri }e izborni rezultati u Crnoj Gori uticati na usvajawe Ustavne poveqe. sme{no je da Srbija i Crna Gora imaju identi~nu zastavu. ali ja ne}u tu koaliciju. stalno se odla`e Dr [e{eq: Ja se nadam da nikad ta Ustavna poveqa ne}e ni biti izglasana. Mo`e on biti adekvatna alternativa Milu \ukanovi}u. mi smo promenom tog Ustava uveli diskretne izbore. Se}ate se na~ina na koji je Momir Bulatovi} smeni Vuka Dra{kovi}a. politi~ki itd. Oni su ga posle septembarskih izbora 2000 godine izdali i umesto da prave koaliciju sa Milo{evi}evom Socijalisti~kom partijom oni su napravili koaliciju sa DOS-om. a tamo bukvalno dobar deo tog glasa~kog tela mo`ete da potkupite. ne mogu oni biti projugoslovensko kada su se potpuno odrekli savezne dr`ave i ovo za {ta se oni zala`u ne li~i na dr`avu. Pomagali su ih i materijalno. nekada su to delili `ivotne namirnice. Prvo. Voditeq: Da Dr [e{eq: 1999. je li tako. jer se tamo na drugi na~in mo`e manipulisati glasa~kim telom. Narodnu socijalisti~ku partiju je Slobodan Milo{evi} zajedno sa SPS-om dr`ao u `ivotu. I ovaj bogati koji se kandidovao na izborima kupio je za svakog glasa~a po jedan par opanaka to se kao anegdota prepri~ava imate i u politikolo{koj literaturi. Projugoslovensko bira~ko telo u Crnoj Gori Dr [e{eq: Prvo. nije ba{ estetski dobro izveden. godine napravili kvalitetne izmene saveznog Ustava. To je dakle jedan trik koji je \ukanovi}u doneo mo`da najmawe dva mandata jo{. A i ti koji su pla}ali porez znate imali su ne{to zemqe nisu bili u nekom bogatstvu. Znate ima iz srpske istorije tu jedan adekvatan primer iz XIX veka. ali ~iwenica je da su predstavnici koalicije Zajedno ili kako se zovu ili ove koalicije biv{e Za Jugoslaviju 282 Dr [e{eq: Zajedno za promene tako su se Voditeq: Da. Preko no}i je to mogao da uradi. Voditeq: Pa za 10 evra Dr [e{eq: Kao {to su problemati~ne velike dr`ave kada je re~ o demokratiji gde se jedan gra|anin pojedinac kao glasa~ gubi. Narodne stranke i Srpske narodne stranke oni su se mnogo blamirali za ove dve godine. me|utim tada su izbori bili ve}inski.on je pripadnicima albanske nacionalne mawine garantovao dva mesta u Narodnoj skup{tini koliko god glasova da dobiju na izborima. Vuk je preko televizije ~uo da je smewen. ka i za razre{ewa vlade odnosno pojedinih ministara.000. ako na|ete 30. vidimo da dogovora nikako nema stalno se prolongira. I onda su pripadnici albanske nacionalne mawine potpuno li{eni potrebe da glasaju za svoje stranke pa su i oni masovno glasali za mila \ukanovi}a. Ne{to se sli~no tu desilo i u Crnoj Gori jedan deo bira~kog tela u maloj izbornoj jedinici mo`e da se potkupi. Mi smo 2000. samo su mu{karci imali pravo glasa a bio je imovinski cenzus. [ta }u ja sa wima u koaliciji. Daqe. zajedno za promene dosta o{tro kritikovali upravo politi~ki nastup gospodina Vu~i}a i Srpske radikalne stranke smatraju}i da zapravo oni defakto rade za gospodina \ukanovi}a kako su oni tvrdili napadaju to tzv. 283 . Tamo gde vi mo`ete dobar deo bira~kog tela potkupiti na jedan jednostavan na~in. bio bogat ~ovek i kupio za svakog seqaka mu{karca. {ta }u ja u koaliciji sa Vilijamom Mongomerijem. Pogazili su savezni Ustav i ukqu~ili se u izradu tzv. I jo{ jedan faktor je tu bitan {to je Crna Gora toliko malo glasa~ko telo. Dakle i to je jedna demokratska tekovina. Ali nije to toliko va`no koliko je va`no stawe u suprotnom taboru kod Narodne socijalisti~ke partije. Voditeq: Tokom bombardovawa Dr [e{eq: Da mi smo to ukinuli. Voditeq: Dobro. 20 evra po glasa}u. mi srpski radikali smo kritikovali podjednakom o{trinom i Mila \ukanovi}a i Predraga Bulatovi}a i wihove koalicije. On je mogao da postavi ministre i da ih smeni bez parlamenta. Evo grb i ne treba da se mewa lep je samo bih malo mewao ovaj {titi. Zatim glasali su za onaj protivustavni zakon o saradwi sa Ha{kim tribunalom. neposredne zbore za Ve}e republika ranije je to bilo po delegatskom principu. 10. Ja ne}u koaliciju sa onima koji su bombardovali moju zemqu. pravo glasa su imali samo oni koji pla}aju porez tako da siroma{ni seqaci koji nisu pla}ali porez nisu imali pravo glasa. Predrag Bulatovi} se ve} javno po~eo susretati sa Vilijemom Mongomerijem i sa wim dogovarati o politi~kim potezima. Ja mislim da ima po~ev{i od himne i grba i zastave pa daqe. promenili smo neke stvari koje nisu bile dobre. Desio se slu~aj kandidata Radikalne stranke koji se kandidovao u nekom ve}em selu. I tim ustavnim promenama mi smo uveli neposredne izbore za predsednika republike i ciq nam je bio. Drugo. Mo`da je to bilo presudno da on dobije apsolutnu ve}inu. Ali zastavu treba promeniti. Tako da je izbor ne samo premijera nego cele vlade stvar parlamenta. zbog toga smo za to glasali zbog toga smo to prihvatili. od tih milijardu stanovnika najmawe ima pola milijarde glasa~a. finansijski. 40.000 takvih oni vam ve} zna~e prevagu na izborima. I pred izbore svakome podelio levi ili desni opanak i rekao ako pobedim na izborima do|iti da}u ti onaj drugi. Ustavne poveqe. Smenili su tada Momira Bulatovi}a. ako se se}ate ukinuli smo kancelarski princip. godine. Znate ono {to je Bajatovi} ovde u SPS-u to vam je Predrag Bulatovi} u Crnoj Gori.

Za{to i}i na pisawe novog Ustava ako niko nije u stawu da defini{e {ta je to toliko krupno. Evo iz tih pet razloga Ustav mo`e da se mewa. Voditeq: Dobro. ali to im ne}e pro}i. dovoqna su tri ustavna amandmana da se te promene izvr{e. A ti separatisti su na vlast u Vojvodini do{li zahvaquju}i Ko{tunici. ali evo dogovorili smo se i pristao je i gospodin [e{eq da emisija ako bude potrebno produ`ena nekoliko minuta. to je istinsko demokratsko zalagawe. iz sada{weg Ustava treba da se izbaci ograni~e284 we da gradsko gra|evinsko zemqi{te mo`e da bude samo u dr`avnoj svojini. Ja se sla`em da sada{wi Ustav Srbije treba da se mewa i re}i }u vam pet razloga za wegovu promenu. Neko se dosetio vepra da stavi na zastavu da iritira Turke i tek od sultanovog fermana imamo propisanu srpsku zastavu. Voditeq: Dakle vi ste za neposredne izbore Dr [e{eq: Pa naravno. barjake. to je stara ruska zastava. Onda jedan iz Srbije jedan iz Crne Gore. I treba definisati himnu Srbije. Glava divqeg vepra nacrtana na zastavi probodena strelom itd. Stav Srpske radikalne stranke po tom pitawu je Dr [e{eq: Dosmanlijska vlast jo{ ni jednom nije rekla {ta je to {to je lo{e u postoje}em Ustavu pa on mora da se mewa. Prvo treba da se iz Ustava izbaci kategorija dru{tvene svojine jer ta kategorija nigde na svetu ne postoji. Sada{wi sastav Pokrajinske skup{tine ne odgovara odnosu snaga u narodu to su pokazali predsedni~ki izbori. bli`a dana{woj ruskoj zastavi. Jugoimporta. i Dragana Veselinova. A da li ste za to da se makar zate~eno stawe na izvestan na~in legalizuje da tako ka`em Dr [e{eq: Koje zate~eno stawe? To {to kr{e Ustav sada Voditeq: Ne. Voditeq: Dobro. [ta je jo{ {to treba da se mewa u Ustavu. i Mileta Isakova. jedino su neposredni izbori demokratski Voditeq: Dobro mi }emo na ovom mestu ponovo zastati. mi smo protiv toga da se pokrajinama daju ve}e nadle`nosti. Radio televizija “Melos” nastavqamo emisiju u ~etiri oka. apsolutno nema razloga uop{te da postoje pokrajine. pomi285 . Nema Razlike. puno je pitawa mi }emo naravno svim gledaocima odgovoriti do zavr{etka emisije Dr [e{eq: Mi srpski radikali smo za ja~awe ingerencija lokalne samouprave Voditeq: Za decentralizaciju Dr [e{eq: Da. izvoza oru`ja u Irak. Mo`da je avetna a ne plavetna. Ali je interesantno na koji na~in Ko{tunica `eli da mewa ovaj Ustav on je svestan da ne mo`e da dobije dvotre}insku ve}inu u Narodnoj skup{tini i on bi na protivustavan na~in da mewa. bela i sultan je svojim fermanom propisao negde 1833. {ta to zna~i. Mi smo protiv promena republi~kog Ustava po tom pitawu.a da se savezna zastava razlikuje. Jer ovo sada ve{ta~ki tra`e razliku izme|u zastave Srbije i Crne Gore kao sredwa boja u zastavi Srbije je plava a u Crnoj Gori je plavetna. srpska zastava je nastala na osnovu ruske zastave tako {to su srpski izaslanici koji su i{li u Carigrad da tra`e dozvolu od sultana zaboravili koja je boja gorwa koja je dowa. A to ne}emo dozvoliti. to im narod ne}e prihvatiti. Ali srpski narod je vrlo brzo zavoleo tu srpsku zastavu i sama ~iwenica da je re~ o ruskoj zastavi samo obrnutoj delovala je kao podsticajni faktor i srpski narod se identifikovao sa tom zastavom. crvena ispalo je crveno. godine. dakle kratak EPP blok pa se ponovo vra}amo u studio. Konstitutivnom aktu Vojvodine Dr [e{eq: O~igledno ovde glavnu re~ vode u Vojvodini separatisti. ne mo`e biti razlike izme|u zastave Srbije i Crne Gore Voditeq: Dobro vama ina~e ne smeta i to moram da vas pitam dakle za ovu pri~u o Crnoj Gori na izvestan na~in apsolviramo i ~iwenica da se mnogo polemika vodi oko izbora za budu}i parlament dr`avne zajednice. plava. onda kada je hteo da samo iz wegove partije budu predstavnici u saveznoj dr`avi. Voditeq: A otkud onda rasprava o konstitutivnom aktu i najava dono{ewa takvog akta Dr [e{eq: Pa oni mogu da donose {ta god ho}e. Mi Srbi pre toga nismo imali zastavu. Prvi slede}i izbori zbrisa}e separatiste sa politi~ke scene. mi smo imali nacionalnu zastavu imali smo krsta{e. Gospodine [e{eq Ustav Srbije aktuelna vlast naj~e{}e i to dono{ewe novog Ustava naj~e{}e isti~e kao jedan od svojih politi~kih prioriteta. da. lo{e u sada{wem Ustavu. ^ak jedna od ustani~kih zastava u Srbiji Prvog ustanka u Kara|or|evoj Srbiji bila je sviwska glava. Najvi{e o promeni Ustava govori Ko{tunica i wegov je jedini argument da je sada{wi Ustav doneo Milo{evi}. da vidimo. Voditeq: Dakle vi ste ako sam vas dobro razumeo i ranije bili i sada ste apsolutno protiv koncepta regionalizacije itd. nego sada{we stawe pokrajina. Jer kada bi tako bilo onda je dovoqno jedan da bude iz Srbije jedan iz Crne Gore za{to da imamo parlament od 100 qudi ili vi{e qudi ili 80 itd. Voditeq: Da. Voditeq: A kako komentari{ete pro{lonedeqnu raspravu u pokrajinskoj skup{tini o tzv. Dr [e{eq: Ti izbori moraju biti neposredni ina~e nema izbora. Izvorna zastava je svetlo plava. i sve ove druge grupacije koje vode takvu politiku. a to da li }e feudalci iz Beograda ili feudalci iz Novog Sada da deru ko`u narodu po Vojvodini kao {to deru celoj Srbiji to je potpuno deplasirano. Ko{tunica nema ni jednog drugog argumenta. Jer ono {to je dru{tvena svojina da se podrazumeva da je dr`avna svojina. niste za ukidawe pokrajina Dr [e{eq: Pa u principu sam za ukidawe. ve}a ovla{}ewa od onih koja sada{wi Ustav propisuje. pa umesto da bude belo. na{ telefon o21/624504 otvoren je i daqe za va{a pitawa iako je broj pitawa izuzetno velik. verovatno srpsku zastavu. Po{to nam je pristiglo puno pitawa ja }u naravno opet izdvojiti sasvim dovoqno vremena da na sva pitawa odgovorimo ili u najve}oj mogu}oj meri odgovorimo svima vama po{tovani gledaoci ali pre toga gospodine [e{eq jo{ dve bitne teme koje su ovih dana posebno prisutne u srpskim medijima jedna se ti~e afere oko tzv. zastavu i grb. I Nenada ^anka. Praznu proklamaciju. \ukanovi} nas je posebno motivisao da idemo na promenu saveznog Ustava svojevremeno i da uvedemo neposredne izbore za Ve}e republika. [ta zna~i to dono{ewe konstitutivnog akta – ni{ta. Ako }e biti stvar izvr{ne vlasti u svakoj od federalnih jedinica ko }e je zastupati na saveznom nivou. To je pogre{no treba da bude i u privatnoj svojini. ali po{to sam svestan da sada ne mo`emo pro}i sa tom ustavnom promenom onda po{tujem ono kako je sada regulisano ustavom. Dr [e{eq: Apsolutno protiv. imali smo raznorazne ustani~ke zastave itd. [ta to zna~i da neko delegira. plavo. Drugo.

ali prosto moram i ovoga puta to da vas pitam. odavno mi nismo u stawu da u potpunosti proizvedemo taj tenk jer su neki proizvodni kapaciteti ostali pod hrvatskom ili muslimanskom kontrolom. godine Voditeq: Da li ste vi bili na tim demonstracijama Dr [e{eq: Sada }u vam ja detaqno ispri~ati o ~emu se radi. vi znate kod nas su rasturene te fabrike naoru`awa. Pa mi da smo mogli sami bi proizveli krstare}e rakete. godine negde krajem juna po~etkom jula cela Liberalna stranka iz Vaqeva je proklamovala da se ukqu~uje u Srpski ~etni~ki pokret. Sada u septembru zbog predizborne kampawe ja nisam mogao da idem ali je na Bagdadsku konferenciju i{la Maja Gojkovi}. vi ste ina~e. nikakvom trgovinom osim trgovinom kwigama i to svojim kwigama ni~im drugim. Morali su bar da znaju predsednik i potpredsednik Upravnog odbora. U svakom slu~aju afera je veoma interesantna i evo pred na{im o~ima verovatno }emo uskoro videti rasplet Voditeq: Da mada sam danas pro~itao mo`da niste ~uli za tu izjavu biv{eg saveznog ministra finansija Jovana Rankovi}a koji je tako|e u Upravnom odboru sdpr Jugoimporta koji je rekao da nikakvog izvoza oru`ja koliko on zna nije bilo. Bitno je razmotriti zbog ~ega se ba{ u ovom trenutku stvara ta afera. korektno i prijateqski pona{ao u vreme agresije na na{u zemqu. I po{to ve} po{to je to Stefanovi} uradio na svoju ruku ja sam ga li~no ovako kritikovao u ~etiri oka. saop{tio da je organizovao grupu dobrovoqaca koja je spremna da se stavi na raspolagawe Amerikancima za rat protiv Iraka i rekao da }e do}i u ameri~ku ambasadu da se ta prijava podnese. Na{a zemqa je ranije bila poznati svetski izvoznik oru`ja i proizvodili smo kvalitetno oru`je tenkove. meni bi `ivot pro{ao u pisawu demantija. Me|utim. nagrdio zbog toga. izba~eni su jedan je sam oti{ao drugi je izba~en. godine smo ga skinuli sa liste kandidata za narodne poslanike jer je tako napravio jednu sviwariju u Narodnoj skup{tini pred novinarima izjavio kako je on poru{io spomenik Dra`i Mihailovi}u na Ravnoj Gori {to nije bila istina. Mi veoma bliske veze odr`avamo sa ira~kom Bas partijom. ta afera ima i unutra{wu politi~ku konotaciju. za potpun dr`avni suverenitet. Sada je Aleksandar Stefanovi} kqu~na li~nost u Bati}evoj Demohri{}anskoj stranci. referent za prqave poslove. Kapaciteti za proizvodwu odre|enih delova tenka i ta proizvodwa nije kompenzovana nekim na{im ovde naporima. pe{adij286 sko oru`je itd. ne znam ta~no koji datum. I sa druge strane imamo itekako mnogo ekonomskih interesa za saradwu sa Irakom. A {to se ti~e trgovine oru`jem. Maja Gojkovi} je ve} nekoliko puta bila u Iraku. i taj tenk se pokazao veoma dobrim na mnogim rati{tima i taj tenk je bio veoma tra`en u svetu. godine kada su predstavnici ili nekih od pristalica Srpskog ~etni~kog pokreta. Ali to i nije toliko bitno. Dr [e{eq: Da. 1990. za va{u vezu sa Irakom se daklem nogi novinari se se}aju neke 1991. A sa druge strane ~iwenica da se Neboj{a ^ovi} ovako direktno eksponirao u toj aferi. ali u svakom slu~aju da je bilo {ta ra|eno na tom planu morao je da zna Upravni odbor. Na{ tenk T-84 bio je jedna usavr{ena verzija poznatog ruskog tenka T-72. Bo`idar Vu~urevi}. Ima elemenata koji mi daju za pravo i jednom i drugom zakqu~ku. Kao Irak proizvodi krstare}e rakete uz na{u pomo}. namenska industrija. To su gluposti. ^iwenica je da ste vi dva puta tokom ove godine boravili u Iraku pa prosto prilike da sve ta navode prokomentari{ete Dr [e{eq: Ja sam u toku ove dve godine tri puta bio u Iraku. I mi smo tada odlu~ili da ga ne stavqamo vi{e na listu kandidata za narodne 287 . On je to rekao tako u nekoj neozbiqnoj atmosferi verovatno ili hvalisao ko zna kako ali nama je naneo politi~ku {tetu. Me|utim da sam se tome suprotstavio odmah bi do{lo do rascepa. Ja kada bih raspolagao oru`jem. A da li je sada ne{to zaista izvo`eno ili ne ja ne znam nisam u to verziran. ozbiqnim oru`jem ja bih ga Iraku poklonio u `eqi da se {to efikasnije Irak odbrani od eventualne ameri~ke agresije. za sve vreme postojawa jugoslovenske krize. posebno protiv vojne slu`be bezbednosti. 1997. Ja se nikada nisam bavio nikakvim biznisom. Dr [e{eq: Verovatno nije ni bilo. Paja Mom~ilov i drugi funkcioneri Srpske radikalne stranke. Drugo. ali smo ga smenili po~etkom 1995. Voditeq: Dobro. malo pre ste to i potvrdili u posledwe vreme tri puta bili u Iraku. Drugo. Amerikanci konstruisawem ove afere `ele jo{ jedan dodatni argument da imaju protiv Iraka. demonstrirali pred ameri~kom ambasadom u znak podr{ke Pustiwskoj oluji. ali sam onda oti{ao pred ambasadu samo da ne bi do{lo do nekog incidenta. Ve} pune dve godine Zoran \in|i} vodi akciju protiv Vojske Jugoslavije. da li je to istina. Mene to ne interesuje. Voditeq: A bio je kod vas ako se ne varam generalni sekretar Dr [e{eq: Da. tada je stranka funkcionisala pod tim nazivom svako moje suprotstavqawe to mi se apsolutno nije svidelo. Irak se veoma principijelno po{teno. ja se nisam eksponirao ni jedne re~i to tom pitawu ni jednog govora ni{ta. To je bilo 1990. Nije to tako jednostavno proizvesti. I dr`ao sam se po strani nisam ulazio u ambasadu.we se i va{e ime i u doma}oj i u inostranoj {tampi. Sva sre}a pa to niko `iv nije poverovao. teritorijalni integritet. Postoje me|unarodno politi~ki razlozi. Vi ste ~ini mi se vi{e puta komentarisali to pitawe. Prvo sam predvodio delegaciju Srpske radikalne stranke u zvani~nu posetu Iraku. a onda sam dva puta u~estvovao na Bagdadskoj konferenciji. Ja jo{ nisam definitivno zakqu~io da li je to \in|i} lansirao protiv Ko{tunice ili je to Ko{tunica lansirao protiv \in|i}a ali kroz tu aferu isprepletani su wihovi me|usobni odnosi. one se postepeno ukidaju tzv. I sada znate to je tek bio po~etak formirawa na{e stranke. a Neboj{a ^ovi} je Ko{tunicin ~ovek od nedavno i jedna od wegovih uzdanica govori da je mo`da re~ o napadu na \in|i}eve qude Du{ana Mihajlovi}a koji je predsednik Upravnog odbora Jugoimporta sdpr i Zorana @ivkovi}a koji je potpredsednik Upravnog odbora. znate {tampa plasira sva{ta i ja kada bih redovno demantovao sve la`i koje se plasiraju putem {tampe protiv mene. godine. ina~e nam je re`im te godine jedan rascep poku{avao da iscenira itd. Voditeq: A zbog ~ega odr`avate veze sa ira~kom Bas partijom? Dr [e{eq: Zato {to podr`avamo borbu ira~kog naroda za nezavisnost. Postoji tradicija prijateqskih veza na{e zemqe sa Irakom. Na ~elu te stranke bio je Aleksandar Stefanovi} a onda nekoliko dana posle toga on je na svoju ruku zakazao u Vaqevu konferenciju za {tampu i saop{tio negde je to bilo pred jesen mo`da. Me|utim. U ambasadu su u{li Aleksandar Stefanovi} i @elimir Markovi} obojica odavno nisu na{i ~lanovi. Jer je Vojska Jugoslavije jedina ozbiqna poluga mo}i u rukama Ko{tuni~inim.

godine. Posle pro{lo je nekoliko godina nismo prvo shvatili pravu prirodu ameri~kog rata u Zalivu. srpskoj dr`avotvornoj tradiciji i zbog toga sam u startu bio protiv ha{kog tribunala. posebno sam potencirao pona{awe tada{weg ameri~kog ambasadora Vorena Cimermana. tre}e ili ~etvrte kategorije. 288 godine kada je ve} izbio rat negde u jesen do{ao je ameri~ki kongresmen D`im Mudi u Beograd on je razgovarao sa mnogim srpskim funkcionerima ~ak i{ao u Srpsku Krajinu ako se se}ate sastao se sa Arkanom u Erdutu. ve} ako je otvoreno su|ewe. ja sam tri puta bio u Americi predposledwi put 1989 i posledwi put 1990. Cenili su i tu upornost u mojoj disidentskoj borbi. viza se ~ekala mesecima . muslimane bezna~ajno. Do te 1991. I tada je po~eo ovako ultimativno da tra`i da se sledi ameri~ka politika ovako. Mada nikad nije bilo nikakvog vrbovawa. [to zna~i da je i tu neka veza postojala. a kako vam sa ove vremenske ili prostorne distance izgleda Ha{ki tribunal. falsifikovane dokaze i la`ne svedoke. da mo`da budu uvede289 . Voditeq: Dobro. Onako korektno smo se opet pozdravili ali je bio pun qutine. ja mu tada o~itam lekciju. dr`avnicima. ali sam mislio da se ipak veruje u osnovne demokratske principe. Kanadi. Viza je glasila na godinu dana. D`im Mudi je posebno tra`io susret samnom. ali to je bilo na zatvorenom zasedawu. pravednog zapadnog dru{tva itd. Dakle. Voditeq: Gde je velika srpska zajednica Dr [e{eq: Da.poslanike. ja sam ga primio u zgradi Narodne skup{tine. Australiji i zapadnoj Evropi. protiv Srbije i srpskog naroda. kada je do{ao na red Milo{evi} da ga ispituje zatvorili su su|ewe. Oti{ao sam u ameri~ku ambasadu da izvadim vizu. Ubrzo Zatim on je napustio na{u stranku. Vidite {ta su uradili povodom onog Jovana Dulovi}a onog izdajnika iz lista Vreme i ameri~kog {pijuna. Dulovi}eva porodica je dobila pretwe. Voditeq: Da. kako vam sa ove distance Dr [e{eq: I jo{ }u vam jednu stvar re~i. A dobro koliko je realno da zbog nesaradwe sa tribunalom u Hagu. wemu je slu`io neko vreme i Biqani Plav{i}. na{a zemqa opet bude predmet razmatrawa u savetu bezbednosti. redovi su bili pred ambasadom meni su vizu dali za 10 minuta. ali je to ina~e ira~ka teritorija i sasvim je legitimno ira~ko pravo na tu teritoriju. godine patili od jedne rekao bih disidentske boqke op{te ra{irene u tom svetu antikomunista da ste zaista verovali u nekakve principe zapadne demokratije. Kada se Mudi vratio u Ameriku \uji} mewa potpuno stav. istina je da se u ovoj drugoj fazi uslovno re~eno postupka protiv Milo{evi}a va{e ime vrlo ~esto pomiwe i tokom samog postupka Dr [e{eq: Neki dan je Milo{evi} pro~itao moje pismo koje sam mu uputio. Tako da su o~igledno na zapadu shvatili koliko je Milo{evi}u koristio direktan televizijski prenos da uspe{nije brani srpske nacionalne interese. I D`im Mudi je vidno qut oti{ao sa tog razgovora. Znate tema moje doktorske disertacije bila je Politi~ka su{tina militarizma i fa{izma. To vam je potpuna istina. evo do sada mi nikad nije po{lo za rukom. On je do{ao sa sasvim jasnim nalogom da tra`i upori{te za ameri~ku politiku. Tako da naro~ito velikih iluzija nisam imao. Ka`em sve {to mislim o ameri~koj politici na Balkanu. na{oj javnosti je poznato da ste vi disident jo{ iz perioda titoizma. sok. godine isto tako. Me|utim 1991. oni su veoma pozitivno gledali na moje disidentske antikomunistik~e aktivnosti i mo`da na odre|en na~in ra~unali na mene. veoma lo{e iskustvo sa Amerikancima i to nas je nateralo da sasvim drugim o~ima gledamo na to. Ka`e wegov. saznali smo da je zapravo Kuvajt bio sastavni deo Iraka pa su ga oteli od Iraka Englezi u procesu dekolonizacije po{to je Kuvajt deo najbogatiji naftom. nikad nije bilo ali su ra~unali. Pa je onda i{ao u Crnu Goru slu`io je Milu \ukanovi}u i kasnije se skrasio kod Vladana Bati}a wemu slu`i za najprqavije poslove. srpskoj nacionalnoj svesti. da su iskrena zalagawa ua qudska prava i gra|anske slobode itd. prilog analizi marksisti~ke kritike gra|anskih oblika politi~ke autokratije. Protiv isporuke Srba. da raskrinka la`ne optu`be. onda je oti{ao kod Dodika. Voditeq: Ira~ani vam to nikada nisu zamerili Dr [e{eq: Ne. neograni~en broj ulazaka i izlazaka u Ameriku. To je smi{qeno da bi se sudilo Srbima. te godine sam dr`ao ukupno 97 predavawa. ali znate u politici treba znati graditi prijateqstva i stvarati prijateqe a ne biti zlopamtilo. Ja sam hteo po svom obi~aju da i novinari prisustvuju samnom ja u{la grupa novinara tamo on je insistirao da svi novinari iza|u. 1990. Ali u startu sam insistirao da ja idem tamo u bilo kom svojstvu. posle smo shvatili o ~emu se radi Voditeq: Gospodine [e{eq ovo sam vas pitao stoga {to `elim jo{ ne{to da vas pitam. A onda smo imali i mi veoma. a kada sam dobio paso{ po~etkom 1989. i ra~unao je na srpske glasove ali nije on do{ao po nalogu srpske emigracije on je do{ao po nalogu va{ingtonske administracije. D`im Mudi je bio ameri~ki kongresmen iz oblasti ^ikaga iz Ilinoisa. Ja sam dosta izu~io su{tinu zapadnih politi~kih sistema posebno wihovih autokratskih oblika. E tada su svi na{i kontakti prekinuti. po`rtvovawe itd. a sa druge strane kada je re~ o muslimanima i Hrvatma. Vi ste puno toga izrekli o tribunalu Dr [e{eq: To je jedna izrazito antisrpska institucija nema nikakve sumwe. da ostanu samo ~lanovi ameri~ke delegacije i ja. gor~ine. da li ste i vi po~etkom 1990. Pa ste vremenom i vi u nekom politi~kom smislu sazrevali Dr [e{eq: U odre|enoj meri sam verovao ne ba{ potpuno. se}ate se toga Voditeq: Kako da ne Dr [e{eq: Me|utim. meni godinama komunisti~ki re`im ovde nije davao paso{. godine imao sam poziv da gostujem u Americi. odmah kafa. Znate u prvo vreme sva na{a javnost je bila protiv ira~kog ulaska u Kuvajt je li tako. Kada sam u{ao tamo odmah su me ponudili da u|em u drugu kancelariju nisam ni ~ekao redu. Voditeq: Dobro. a o Hrvatima tu idu qudi druge. Kada je on optu`ivao Milo{evi}a i kada ga je saslu{avao tu`ilac su|ewe je bilo otvoreno. poslu`ewe i viza je bila gotova za 10 minuta. Vidite sudi se najvi{im srpskim liderima. pa oni znaju te detaqe. godine ja sam bio u dobrim odnosima i sa vojvodom Mom~ilom \uji}em. A pretwe }e i daqe dobijati kakve to veze ima. da ti principi postoje na me|unarodnoj sceni. dobio sam poziv od Srpskog narodnog univerziteta Vuk Karayi} iz Klivlenda ja sam tada imao veliku turneju po Americi. ako se on pojavio {ta sada to zna~i. Amerika je na{la upori{ta u mnogim prozapadnim politi~kim partijama u Srpskoj radikalnoj stranci Amerika nikad nije mogla da na|e upori{te niti bilo koja spoqna sila koja je radila protiv srpskih nacionalnih interesa.

Dakle nismo ovako tematski izdvojili pitawa nego ako se sla`ete odgovara}emo redom. Ali Srpska radikalna stranka se trudila da maksimalno doprinese politi~koj emancipaciji romskog naroda. To mo`e da se desi u svakom ratu. Prvi ministar u istoriji romskog naroda bio je srpski Radikal Jovan Damjanovi}. Ali u svakom slu~aju ja cenim to {to je trenutno Vuk Dra{kovi} protiv Zorana \in|i}a i protiv DOSa uop{te. ali pojedina~no i grupno. neko zbog pqa~ke ne{to uradi itd neko iz osvete. kada ih sve saberete bilo je u ovom ratu ratnih zlo~ina. Wega mogu rehabilitovati ili ne rehabilitovati wegovi glasa~i. Ja sam ponosan na tu na{u borbu. da li se sla`ete Dr [e{eq: Kako da ne Voditeq: Poku{ati da odgovorimo na zaista brojna pitawa gledalaca. Kada sve civilne `rtve koje su pale na hrvatskoj strani saberete vide}ete da tu nije bilo organizovanog ratnog zlo~ina. on je protiv \in|i}a i protiv Ko{tunice. ti Belih Orlova nije bilo nikad vi{e od 20 koliko sam ja informisan. e sada }emo posledwi deo emisije dakle nekih desetak minuta ako se sla`ete da produ`imo emisiju. Ku~ana ne znam najava nekih svedoka iz sr bije i svedo~ewe iz Srbije itd. Ja ne verujem u uspostavqawe. Ja sam apsolutno ube|en da Milo{evi} nikada nikome nije nare|ivao niti je nekoga podsticao da vr{i ratne zlo~ine. Kada se sve to sabere to je ispod proseka. Tu vi{e nema nikakve sumwe. vi ste ~uli odre|ena svedo~ewa koliko su ona verodostojna nije naravno Dr [e{eq: Ja sam ponosan na dobrovoqce Srpske radikalne stranke kojih je bilo negde oko 10. Gledalac iz Novog Sada vas pita da li politi~ki poku{avate da rehabilitujete Vuka Dra{kovi}a ~iwenicom da ste najavili razgovore o nekoj mogu}oj koaliciji Dr [e{eq: Ma ne za{to bih ja wega rehabilitovao. Voditeq: Dobro. novih sankcija. Vaqda je starije pravo jedne dr`ave da se bori za svoj opstanak nego pravo wenog dela da se bori za separatisti~ke ciqeve.000 koji su se borili na mnogim frontovima u sastavu Jugoslovenske Narodne Armije ili Srpske Vojske Srpske Krajine odnosno Srpske Vojske Republike Srpske i nekada u policijskim jedinicama tih zapadnih srpskih republika. svaki ~astan Srbin je maksimalno u granicama svojih mogu}nosti pomagao Republiku Srpsku Krajinu je li tako. Rom iz Zemuna. on te`i da se osveti pa je ta osveta slepa pa se nekad osveti nad civilima. ja sam du`an da evo pred sam kraj ovog razgovora se i zahvalim gledaocima i na brojnim i na vrlo inspirativnim pitawima. A to {to me pomiwu i na to sam ponosan i drago mi je {to me pomiwu. Voditeq: A dobro. To me najvi{e ispuwava ponosom. U na{oj partiji ima prili~an broj Roma i imamo 291 . daleko ispod proseka u ratnim zbivawima na drugim delovima sveta. Ne mo`e se borba za slobodu. Jeste Srbija je pomagala Republiku Srpsku Krajinu. Dr [e{eq: Vidi se da su to la`ni svedoci pogotovo Mesi}. znate negde se desi neki vojnik pijan pa ubije nekoga. [ta oni ho}e da doka`u da je Srbija pomagala Republiku Srpsku Krajinu. Jo{ ni{ta nisu uspeli da na|u {to bi ga realno teretilo. Darko iz Novog Sada vas pita da li je gospodin Vu~eli} kako on ka`e uba~en u SPS sa ciqem da upravo vama oduzme deo glasova. Wegovo bira~ko telo. ne mogu ja ba{ tako da se busam u prsa da sam neki spasilac Roma itd. Kratko }emo i da krenemo redom. Mi smo na to ponosni. Samo su ne~asni qudi bili protiv oslobodila~kih napora 290 Srba iz Republike Srpske Krajine. Voditeq: I kako mislite da }e se postupak protiv Milo{evi}a okon~ati Dr [e{eq: Ako Milo{evi} izdr`i do kraja i ako se ovako bude branio on }e pobediti Ha{ki tribunal ube|en sam. Nikada jo{ ni jedan dobrovoqac nije optu`en za neki konkretan ratni zlo~in. Tako isto po pitawu muslimana u Bosni i Hercegovini to {to se desilo u Srebrenici o~igledno da je to francuska obave{tajna slu`ba organizovala. Treba da vidimo koji su to ratni zlo~ini. Nekada je to i razumqivo znate ako je neprijateq ~oveku pobili ~lanove najbli`e porodice. neke ratne zlo~ine su i Srbi po~inili. Me|u na{im strankama postoje velike ideolo{ke razlike. Voditeq: Dobro. Pomiwu se Beli Orlovi po pitawu … u zapadnoj Slavoniji. jedno je boriti se za slobodu svoga naroda a drugo je ~initi ratne zlo~ine. [ta bi bilo. Prosto moram da vas pitam Dr [e{eq: Istraga protiv mene traje 10 godina Voditeq: Javnosti radi ~esto se pomiwu dobrovoqci Srpske radikalne stranke dakle. vi ste li~no malo pre ste rekli ja }u parafrazirati ono {to ste rekli dakle li~no ste vrlo mirni iako se pred predsedni~ke izbore opet pomiwalo va{e ime i zvani~no iz tribunala re~eno da ste pod nekom vrstom istrage. i videli ste kako ga je pregazio prosto Milo{evi}. A kada se to sve sabere vi vidite da zapravo tu nije bilo organizovanog ratnog zlo~ina. Niko od onih koji su preko Srpske radikalne stranke oti{li na front da se bore za slobodu srpskog naroda nije optu`en za neki konkretan ratni zlo~in. Voditeq: Dakle ne mislite da }e postupak preokrenuti eventualno neka nova svedo~ewa Dr [e{eq: [ta mo`e. kod nas se lak{e `ivelo pod sankcijama nego pod dosovskom vla{}u. Ali. Tako je uvek do sada bilo u me|unarodnom javnom pravu. Onaj ko je rasturao prethodnu Jugoslaviju koji je najvi{e doprineo rasturawu sada se pojavquje kao svedok. Voditeq: Gospodine [e{eq. Tako isto i Aleksandar Vulin Voditeq: Gledalac iz Novog Sada vas pita {ta bi bilo sa Romima kada ne bi bilo kako ka`e vas.ne nove sankcije itd Dr [e{eq: [ta zna~e nove sankcije. na na{ doprinos. Milorad Vu~eli} je direktni produ`etak Jovice Stani{i}a. male grupe su to vr{ile. on je Stani{i}ev ~ovek. Ne mo`ete vi apsolutno izbe}i da se desi neki zlo~in. To se desilo i u ovom ratu. Ali `eleo bih napokon da me pozovu a ne samo da me pomiwu. Gorih sankcija od dosmanlijskog re`ima ne mo`emo dobiti i besmisleno je o tome razmi{qati. kako komentari{ete sve ve}i broj svedoka Mesi}a. borba za o~uvawe Kosova i Metohije ili pomo} zapadnim Srbima u Republici Srpskoj i republici srpskoj krajini tretirati kao ratni zlo~in. Dr [e{eq: Ma ne da meni oduzme deo glasova nego da socijalisti~ku partiju Srbije podvede pod \in|i}evu kontrolu. Dr [e{eq: Ne znam. bar ne zvani~no.

Voditeq: Marija iz Novog Sada da li gospodine [e{eq znate za kalendar nastave u {kolama u Vojvodini da }e 1. da ne bi taj pu~ uspeo i da ne bi niko mogao da vrbuje policijske generale da u~estvuju u pu~u. pomalo i provokativno da li je ta~ko da ste 4. Voditeq: Maja iz Novog Sada 293 . Voditeq: I obrnuto Dr [e{eq: Zemqe koje imaju najni`i `ivotni standard imaju najve}i natalitet. Konkretno pitawe. Da sam se na{ao na toj funkciji 2000. Me|utim tada su Amerikanci uputili poruku Beogradu da su sva sredstva protiv [e{eqa dozvoqena da se spre~i preuzimawe te funkcije. Voditeq: Milan iz Novog Sada interesantno pitawe. kako komentari{ete ~iwenicu da je oko afere Jugoimport ume{ano i vi{e fabrika iz Republike Srpske a pomiwu se i neke fabrike iz Bosne i Hercegovine Dr [e{eq: Pomiwu se sve na{e fabrike koje proizvode oru`je i o~igledno je ciq Amerikancima da se te fabrike uni{te. U principu treba qudima objasniti. A mi smo da paradoks bude ve}i zemqa sa niskim `ivotnim standardom i sa niskim natalitetom. da se na odre|en na~in socijalno i politi~ki emancipuju. Na `alost sada{wa vlast je smawila prava porodica sa vi{e dece ukidaju}i odre|ene beneficije. koji su od ^anka u~inili glavnog politi~kog faktora Vojvodine danas. ali su u suprotnosti sa principima krivi~nog prava i krivi~nog zakonodavstva koje civilizovano ~ove~anstvo ne vekovima nego milenijumima izgra|ivalo. ako je to i protestantima dan mrtvih za{to da ne. U svakom slu~aju treba razmotriti za{to je ko otpu{ten. i dr`avu Voditeq: Olgica iz Novog Sada vas pita kada }e se vratiti policajci koji su otpu{teni za vreme vladavine Milo{evi}a Dr [e{eq: Ja ne znam da li svi treba da se vrate ili za{to bi se vra}ali itd. kako gledateqka ka`e. Voditeq: Gledateqka iz Novog Sada vas moli da u najkra}im prokomentari{ete tajne ha{ke optu`nice i ~iwenicu da je deo su|ewa u Hagu odr`an i odr`ava se u tajnosti. Dete mora u porodi~nom domu ve} da shvati {ta je to konkurencija i da se bori za svoje mesto pod suncem. dan mrtvih koji je katoli~ki praznik Dr [e{eq: Prvi put za to ~ujem i mislim da je to nedopustivo da to bude neradni dan za {kolarce.prili~an broj romskih glasa~a itd. Voditeq: Slobodan iz Novog Sada vas pita ovo je vi{e konstatacije. godine ube|en sam da ne bi bilo dosmanlijskog pu~a. da Voditeq: Neradni dan za sve Dr [e{eq: Ali da bude neradni dan za sve to je apsolutno nedopustivo. kako komentari{ete trenutnu situaciju u Vojvodini i politi~ko delovawe gospodina ^anka Dr [e{eq: Nenad ^anak je separatista i on je to od po~etka i nama Nenad ^anak sam po sebi nije veliki problem. Nama su problem \in|i} i Ko{tunica koji su ^anka doveli na vlast u Vojvodini. Zemqe koje imaju najvi{i `ivotni standard najvi{e su ugro`ene slabim natalitetom. Neki ka`u ne mo`e se pove}ati natalitet dok se ne popravi ekonomska situacija nije to ta~no. Mi se dakle borimo da Romi u pravom smislu re~i budu ravnopravni gra|ani na{e zemqe kao i svi drugi gra|ani. Nisu morali za to da glasaju. Dr [e{eq: Ja mislim da tu treba voditi dr`avnu propagandu u ciqu poboq{awa nataliteta i treba dr`ava sa svoje strane maksimalno da poma`e porodice sa decom i porodice sa vi{e dece. Ja bih onda doneo jednu principijelnu odluku. Dr [e{eq: Pa taj Ha{ki tribunal i pravila po kome se odvijaju procesi na tribunalu su u direktnoj suprotnosti sa elementarnim na~elima me|unarodnog javnog prava. jula zajedno sa suprugom bili pozvani od ameri~kog ambasadora Mongomerija na proslavu ameri~kog nacionalnog praznika. da se likvidiraju. Ja bih voleo da nije do{lo do falsifikovawa izbornih rezultata 1997. na `alost ima i srpskih izdajnika koji u tome pripoma`u. ^anak sutra ako iza|e sam na izbore pitawe je da li }e i cenzus da osvoji. Dakle. Dakle u wima je problem. Mnoge od tih generala bih blagovremeno smenio. novembar biti neradni dan za {kolarce jer se na{a deca spremaju da proslave ili obele`e. i da sam preuzeo predsedni~ku funkciju na koju sam bio izabran. To je bila 1997. Ali i to smo prestali kada su zavedene sankcije protiv na{e zemqe. Voditeq: Marija iz Novog Sada ne{to {ire pitawe ali parafrazira}u. Dr [e{eq: Pa ciq je nekih zapadnih sila da se potpuno ukine republika srpska. godina. Voditeq: Sr|an iz Novog Sada vas pozdravqa kao budu}eg predsednika Srbije kako on ka`e i pita vas kako poboq{ati natalitet srpskog naroda. Voditeq: Stevan iz Novog Sada vam postavqa pitawe kako komentari{e292 te ~iwenicu da pojedini politi~ari iz muslimansko-hrvatske federacije i Me|unarodne zajednice vr{e `estok pritisak na vlast Republike Srpske radi promene naziva Republika Srpska. Voditeq: Da. da li je za vas sre}na okolnost {to 1997. Voditeq: Savo Joki} iz Novog Sada evo pozdrav i meni i pitawe za vas da li smatrate da je general Neboj{a Pavkovi} kako gledalac ka`e izdao vojsku Dr [e{eq: Da izdao je i vojsku. ali se mo`e doneti odluka da to bude neradni dan za decu rimokatoli~ke veroispovesti ili ako je to zaista ne znam. veoma te{ko prilagodqivo i ~esto nesposobno za samostalan `ivot. A nismo ni obnavqali odlaske iako smo imali vi{e poziva ne idemo na proslave u ambasade zemaqa koje su u~estvovale u bombardovawu Savezne Republike Jugoslavije niti zemaqa koje su pomagale to bombardovawe. mi smo se borili svim politi~kim sredstvima osim izlaskom na ulicu za te izborne rezultate. I boqe kada se deca otimaju oko jedne ~okolade nego kada jedinac razma`en samo izmi{qa `eqe a roditeqi se trude da mu ih ispune. treba imati {to vi{e dece. Ne vaqa kada porodica ima samo jedno dete obi~no je to dete razma`eno. Mi smo `estoko kritikovali rukovodstvo Srpske demokratske stranke koje je prihvatalo protivsrpske ustavne promene i donelo ~itav niz sistemskih zakona me|u wima i Zakon o saradwi sa Ha{kim tribunalom. Dr [e{eq: Znate {ta mi nikada nismo srpski radikali i{li na proslavu ameri~kog nacionalnog praznika u ameri~ku ambasadu i{li smo na proslave nekih drugih zapadnih zemqa na primer [panije Italije itd. godine na izborima niste pobedili jer bi ste kako on ka`e u tom slu~aju umesto Milutinovi}a vi bili u Hagu Dr [e{eq: Sada Milan Milutinovi} ide umesto mene u Hag.

~ak im ukidaju i ona socijalna davawa na koja su imali pravo bez obzira koliko ona bila mala i nedovoqna. Imamo ~itav niz drugih privatizacija te vrste. Voditeq: Branko Brankovi} iz Oyaka pitawe kada }e se ozbiqnije u ovoj zemqi govoriti o procesu privatizacije odnosno kada o~ekujete da }e srpska privreda krenuti napred Dr [e{eq: Na `alost ona ovako ne mo`e da krene napred vi vidite kakav se kriminal de{ava oko privatizacije. Voditeq: Aleksandar Pavkov iz Novog Sada pitawe. List Velika Srbija sedam puta je izlazio pre ove na{e serije koja izlazi ve} 12 godina od 1888 do 1893. Voditeq: Qiqa iz Novog Sada vas pita da li ste tajno oru`je zapada i da li ste srpski kako ona ka`e Arijel [aron Dr [e{eq: Da ja sam proizvo|a~ tajnog oru`ja Voditeq: Ne da li ste tajno oru`je zapada pitawe glasi Dr [e{eq: Znate {ta sada odgovoriti na to pitawe. ali bez te{ke muke da su otpu{tani masovno ~isto sumwam Voditeq: Maja iz Novog Sada vas pita da li mislite da smo mogli da `ivimo onako kako smo `iveli za vreme va{e vlasti i da li zaista verujete da bi iko pristao na povratak na staro Dr [e{eq: Pa ne bi to ni bio povratak na staro nemogu}e je i vratiti se na staro. situaciju u Novom Sadu oko dela alma{kog grbqa i odnos gradskih vlasti prema tom problemu Dr [e{eq: ^uo sam da se preorava to grobqe da se uni{tava upravo pravoslavni deo grobqa. I mi smo u tri debela toma objavili sve sa~uvane primerke Velike Srbije kao reprint. to ste rekli na po~etku i opet pitawe vezano za medijsku situaciju. prema preminulim gra|anima itd. A u Beogradu nisam mogao. pogledajte kolika vam je danas plata. Na dr`avnoj televiziji ni na jednom programu apsolutno nikada od decembarskih izbora 2000. Sada je samo struja skupqa {est puta nego 2000. pogledajte cenu ode}e i obu}e. Voditeq: Radomir iz Zenice izbeglica pita vas {ta }ete u~initi sa qudima iz Bosne i Hrvatske da im se da pravo glasa. Dr [e{eq: Treba svima da se da dr`avqanstvo. Pod dosmanlijskom vla{}u i nema~ka marka je devalvirala. Voditeq: Da li mislite da }e Alija Izetbegovi} do}i u na{u zemqu odnosno u Novi Pazar Dr [e{eq: Ne znam da li }e do}i vide}emo Voditeq: Milena iz Novog Sada kako komentari{ete rezultate posledwih izbora. U Beogradu jedini je izuzetak YU info televizija i {to sam u BK televiziji bio dva dana pred izbore pred prvi izborni krug dve godine nisam mogao na toj televiziji da gostujem. Mi bismo odmah svima dali dr`avqanstvo. pa je 1916. pa 1914. Voditeq: Marija iz Novog Sada ka`e da ve} 11 godina `ivi u Srbiji da je Srpkiwa iz Hrvatske koja je proterana i vi{e konstatacija ka`e da ova vlast ni{ta ne ~ini da joj se wena imovina vrati odnosno da se ona pravedno obe{teti. s vremena na vreme se pojavio kao sponzor za odre|ene na{e aktivnosti. prema pijetetu. Ali se lak{e `ivelo do 2000. 1917. godine. navodno zbog izgradwe neke saobra}ajnice koji je razlog ne znam ba{ detaqe. Odnosno da je zvani~na cena koja je postignuta prodajom Beo~inske cementare 50 miliona maraka ni`a od cene koja je ugovorena dok smo mi bili u Vladi i dok su postojale sankcije i blokada na{a zemqe. Tu ima krivice i prethodne vlasti dosta oko tog sporog na~ina dodele dr`avqanstva to moram da priznam. Nenad ^anak je priznao u emisiji na dr`avnoj televiziji u Novom Sadu na RTS-u u novosadskom studiju da je ukradeno 50 miliona maraka kroz privatizaciju Beo~inske cementare. ^uli ste pretpostavqam za slu~aj da je Miodrag Kosti} vlasnik MK firme iz Novog Sada kupio {e}eranu u Kova~ici za 3 evra. Dr [e{eq: Mogu}e je promenom vlasti. pogledajte komunalije. i jo{ na sada{wu cenu planiraju poskuqpewe od 50% i to je samo pitawe kada }e to da sprovedu da li pre nove godine ili neposredno posle nove godine. godine Voditeq: A dobro da li je ta~na teza da je Bogoqub Kari} delimi~no finansirao rad va{e politi~ke stranke svojevremeno Dr [e{eq: Pa nije ta~na ta teza da je delimi~no finansirao rad na{e stranke. Voditeq: Da ali vi ste zagovornik privatizacije Dr [e{eq: Jesam ali ne na ovaj kriminalan na~in. pa izme|u 1920 – 1926 opet dva paralelna izdawa lista Velika Srbija. Na primer pomogao nam je {tampawu reprinta starih brojeva lista Velika Srbija iz XIX i s po~etka XX veka. kako komentari{ete ne znam da li vam je to poznato. To je ~isti kriminal. Verovatno ima u vidu Beogradski sporazum koji je oro~en na tri godine Dr [e{eq: Pretpostavqam da na tome rade zapadne sile i ova Ustavna poveqa nam se i podme}e da bi se kosovo ubacilo kao tre}a konfederalna jedinica. Re}i }ete sada vam je plata ve}a jeste ali sada za tu ve}u platu mnogo mawe roba mo`ete da kupite. Zatim. pa ili da se preko Crne Gore i Kosova vlada Srbijom ili u trenutku raspada da odu i Crna Gora i kosovo i Metohija. Kada }e taj trenutak do}i gospodine [e{eq Dr [e{eq: Ova sada{wa vlast je potpuno nezainteresovana u pogledu sudbine prognanih Srba. imam utisak da je u unutra{wosti medijska slika Srbije ipak ne{to malo povoqnija u odnosu na Beograd Dr [e{eq: Pa povoqnija je u Novom Sadu nego u Beogradu Voditeq: Da Dr [e{eq: Ja sam u Novom Sadu mogao do sada tri puta da gostujem na dr`avnoj televiziji na studiju Novi Sad. [to ste mogli da kupite za 100 maraka 2000. 1918 bilo solunsko izdawe tada je Velika Srbija izlazila kao dnevni list. godine danas ne mo`ete za 400 maraka.Dr [e{eq: Ne verujem da je tu bio. Zatim vi{e puta na lokalnim privatnim televizijama. ako do|ete na vlast naravno. pogledajte cenu hrane. bila su dva izdawa vaqevsko i ni{ko. Oni te prognane Srbe shvataju kao neki teret koga bi najradije da se {to pre otarase. to pokazuje odnos sada{we vlasti u Novom Sadu prema srpskoj nacionalnoj tradiciji. Zatim pogledajte ostale cene. godine nego posle 2000. Pogledajte napravite ~istu ra~unicu. pogledajte cenu prevoza. I to se mora zaustaviti. mo`da je prema nekome u~iwena nepravda. Voditeq: Dobro niste. Radmilo iz Novog Sada vas pozdravqa i pita da li je mogu}e iza}i iz aktuelnog medijskog mraka. tvrdo ukori~en re295 . koliku ste platu imali 2000. zatim 1903. ^ujem sada i veliku fabriku iz Be~eja da je kupio za bagatelu Stanko Suboti} Cane @abac preko posrednika. 294 Voditeq: Da li mislite pita vas gledalac iz Novog Sada da }e za tri godine do}i do istovremenog otcepqewa Crne Gore i Kosova i Metohije.

Milan iz Sombora student Pravnog fakulteta da li bi gospodin [e{eq bio voqan da organizujemo tribinu na Pravnom fakultetu povodom wegove kwige. On je dobio milion glasova. dobro. to se mora po{tovati Dr [e{eq: To je ta~no. vide}emo kada. Voditeq: Puno pozdrava iz Savinog sela i `eqa da uspete na izborima od gospodina Bubawe. Dr [e{eq: Sa zadovoqstvom. Ne}u ja ni za jotu. Milorad iz Novog Sada vas pita kako }e biti regulisana isplata devizne {tedwe izme|u dve republike Crne Gore i Srbije da li imate nekih saznawa Dr [e{eq: Znate ta devizna {tedwa je u podeqenoj nadle`nosti Centralne banke Jugoslavije i republi~kih vlada. Voditeq: Jelena iz Sremske Kamenice zanimqivo i aktuelno pitawe. to ste ve} rekli. Voditeq: Da li ste svojevremeni ustupili predsedni~ko mesto Milutinovi}u i za koju nadoknadu 296 Dr [e{eq: To je izmi{qotina dosmanlijska to su gluposti. rimokatoli~ka ako je to i protestantima Dan mrtvih da ne idu na Dan mrtvih. mekan. za kraj ovog razgovora gospodine [e{eq pitawe koliko vas je svih ovih godina politika promenila. mi smo objavili 16 brojeva Velike Srbije u kojima smo `igosali falsifikovawe tih predsedni~kih izbora. dakle evo prilike da mo`e jo{ jednom prokomentari{ete Dr [e{eq: Pa odgovorio sam na to pitawe. ali vi{e je nego sigurno da je i Amerika i druge zapadne zemqe poma`u ~e~enske teroriste koje vode oru`ane separatisti~ke teroristi~ke aktivnosti. u drugom krugu ne mo`e on da ra~una da je tih dodatnih milion wegovo. Voditeq: A dobro da li ste postali bogatiji ~ovek u nekom materijalnom smislu Dr [e{eq: Zbog bavqewa strana~kom politikom ne. Voditeq: Ana iz Novog Sada pitawe kako poboq{ati standard gra|ana Dr [e{eq: Pa promenom vlasti Voditeq: Da pozdrav od Marije iz Novog Sada i pitawe za{to ministar spoqnih poslova Svilanovi} ni{ta ne ~ini na povratku izbeglica u Hrvatsku Dr [e{eq: Goran Svilanovi} je najobi~niji izdajnik on se dogovarao sa Hrvatima da im pred i levu obalu Dunava u Ba~koj. I postoji {pijunska televizija to je B-92. nesposoban da bi me bilo sramota da ga neko u pravom smislu re~i nazove srpskim nacionalistom. Jer strana~ka politika zahteva stalno neko ulagawe novca. Imate i pozdrave iz Futoga. to je ~ista {pijuna`a privezak. ube|en sam. to je skandalozno. da li mislite da je iza teroristi~ke akcije u moskovskom pozori{tu stoje vlade zapadnih zemaqa na ~elu sa Amerikom Dr [e{eq: Ne mogu da ka`em ba{ iza te konkretne akcije da stoje vlade zapadnih zemaqa. Voditeq: Milica Savi} iz Novog Sada kako komentari{ete opet ono pitawe da u petak deca u Novom Sadu ne idu u {kolu zbog dana mrtvih. Gospodine [e{eq kada }e prema va{oj proceni pita vas Dragica iz Novog Sada pasti vlada i kada }e biti raspisani prevremeni parlamentarni izbori Dr [e{eq: Ja se nadam u najskorije vreme. Pogledajte sve srpske nacionaliste istaknute u na{oj pro{losti nijedan nije li~io na ko{tunicu Voditeq: Da ali ~iwenica je da je gospodin Ko{tunica dobio dva miliona glasova. To su bili glasovi protiv Labusa. Voditeq: A evo Rusija je prekinula ne znam da li ste ~uli tu vest diplomatske odnose sa Danskom zbog odr`avawa nekog kongresa Dr [e{eq: Pa morala je ovo je bilo neverovatna demonstracija osionosti Danske za vreme te teroristi~ke akcije u Moskvi dozvoli ~e~enskim teroristima da dr`e svoj kongres na wihovoj teritoriji. odavno nije. Ali to je bilo sve bogami poprili~no davno. On je tako mlitav neodlu~an. Ja sam najvi{e svog li~nog novca ulo297 . I postoje u Beogradu dva ~isto {pijunska lista to su Vreme i Danas. produ`etak ameri~ke obave{tajne slu`be. I postoji savezni zakon o izmirewu stare devizne {tedwe ali po{to Crna Gora ne po{tuje savezne zakone ona se oglu{ila i odre|ene obaveze iz tih zakona. Voditeq: Dobro i po{to smo evo na samom kraju razgovora nismo produ`ili za 5 nego 25 minuta. Voditeq: Mira iz Novog Sada kakva je razlika izme|u va{eg i nacionalizma Vojislava Ko{tunice Dr [e{eq: Pa ja sam pravi srpski nacionalista a Ko{tunica niko `iv ne zna ni {ta je.print i tada je Bogoqub Kari} bio sponzor tog izdawa. On se nekoliko puta kasnije pojavqivao kao sponzor za novine velika Srbija itd. Vlada nema ni autoritet Voditeq: Kako komentari{ete svedo~ewe beogradskih novinara protiv Milo{evi}a u Hagu Dr [e{eq: To nisu novinari to su {pijuni. Voditeq: Davno nije. Dr [e{eq: Verovatno me je promenila. ali ne na gore nego na boqe. [to se Vlade ti~e ona je pala onog trenutka kada je postala nelegalna i nelegitimna Republi~ka skup{tina Vlada je pala. Naravno da ja to po{tujem ali ja vam iznosim svoje mi{qewe o wemu. Ali da to bude neradni dan za sve je nedopustivo. Voditeq: Vera iz Novog Sada vas pita da li strah od va{eg uspeha na predstoje}im izborima razlog za sve ~e{}e pri~e o podizawu optu`nice protiv vas od strane ha{kog tribunala Dr [e{eq: Da. Samo se idioti ne mewaju Voditeq: Da li se politikom i daqe bavite da bi ste kako ste svojevremeno rekli u{li u neku istoriju iz slave Dr [e{eq: Slava mi je osnovni motiv bavqewa politikom. Voditeq: Zoran iz Novog Sada vas pozdravqa i pita kako komentari{ete pobedu \ukanovi}a. mo`e dobiti sto miliona glasova ja svoje mi{qewe o wemu ne}u na osnovu toga promeniti. ja mislim da bi trebalo ako se ve} na tome radi da pravoslavna deca na Zadu{nice ne idu u {kolu. Voditeq: U slu~aju pobede na budu}im izborima kome }ete pita vas Milanko iz Novog Sada ustupiti eventualno predsedni~ko mesto u Srpskoj radikalnoj stranci Dr [e{eq: Ne}u ja nikome da ustupam to mesto po na{em Statutu se zna ako ja postanem predsednik Republike srpsku radikalnu stranku }e voditi zamenik predsednika Tomislav Nikoli}.

Mi jesmo nacionalisti i mi smo najve}i nacionalisti. Ali da li mi je politika donela novac. vi{evekovnu tradiciju. to su agenture zapadnih obave{tajnih slu`bi i oni redovno prenebregavaju sve srpske nacionalne interese i slepo ispuwavaju naloge sa zapada. za parlamentarizam. Imao sam ranije kada sam bio kao republi~ki itd.. jer ne `elimo tu|e teritorije. to je peta kolona. ruska politika suvi{e ~esto nije vodila ra~una o svojim balkanskim interesima. A mi o~ekujemo u najskorije vreme da }e Rusija da se 298 vrati na Balkan. \in|i}eve vlade. Na{ je ciq jedinstvena srpska dr`ava koja }e obuhvatiti sve srpske zemqe. Mi smo za demokratiju. Voditeq: Koja bi politi~ka partija bila najpodudarnija va{oj sa politi~ke scene u Rusiji? Dr [e{eq: Pa ja bih te{ko mogao na}i partiju koja nam je u potpunosti pandam u Rusiji po ideolo{kom opredeqewu. Me|utim. jer ovo nije vreme ideologije. I novac koji ja posedujem i od koga sam svojoj porodici uspeo neki solidan materijalni status da izgradim stekao sam prodajom mojih kwiga u inostranstvu i dr`awem predavawa 1989. za vi{epartijski sistem. a o~igledno je to bio jedan osvetni~ki akt protivustavan i protivzakonit dosmanlijske vlasti. za qudske slobode i prava. Dakle. ovo je vreme gole borbe za opstanak. veka. bratstvo to je sigurno. Mi Srbi danas stradamo {to smo ruski saveznici i prijateqi i {to identifikujem svoju dr`avotvornu ideju sa ruskim dr`avnim interesima. Americi. Mi smo poreklom jedan narod i istorijska sudbina nas je uvek povezivala. Kad je Rusija bila jaka i mo}na. obi~nog naroda. oktobar 2002. ministra prosvete Ga{e Kne`evi}a. Srbi su imali perspektivu. a ruski neprijateqi se `ure da uni{te Srbiju. I oni }e na slede}im izborima pasti sa vlasti. i sve ostale.. ~ak je nekada i{la na ruku i srpskim i ruskim neprijateqima. narod ose}a prijateqstvo. Voditeq: U tom smislu drugo pitawe. Srbija je bila vekovima rusko upori{te na Balkanu. to ~ini na{e ~lanstvo. kad je Rusija bila slaba Srbija je te{ko stradala. da }e biti jaka i mo}na i da }e znati da za{titi svoje interese. u tome mi vidimo `ivotnu {ansu srpske dr`ave. i o~igledno je da }e to i ubudu}e biti. to su kvinsli{ke partije. ali u srpskim novinama ~esto vas nazivaju nacionalnom partijom. 30. Sa svim drugim partijama mi imamo prijateqske veze i to je {irok dijapazon. Voditeq: Rekli ste da partije koje su sada na vlasti su pratije prozapadnog tip. XVI NAS TV Rusija. ali ono {to je srpsko ne damo nikome. politi~kom naukom i pravnom naukom. godine u Kanadi. za{to ih nazivate prozapadnim partijama i. ali mi nismo {ovinisti i mi nismo totalitaristi. Setite se ^ernomirdina i wegove podvale srpskom narodu itd. Jer ja sam se politikom bavio kao profesijom. To podrazumeva va{u vezu sa nacionalnim partijama. nisu to samo prozapadne partije. Voditeq: Dobro gospodine [e{eq hvala vam puno na ve~era{wem razgovoru. jer sada{wa prozapadna vlast ni{ta dobro nije donela Srbiji. odnosno. Setite se Kozirjeva i glasawa u Savetu bezbednosti za sankcije protiv na{e zemqe. Strana~ka politika mi nije donela nikakav novac. Odnosi rusko-srpski danas ne mogu se nazvati dobrim. seqaci itd. kolika je snaga va{e politi~ke partije u Srbiji? Dr [e{eq: Pa mi smo najve}a opoziciona partija sa velikim {ansama da uskoro postanemo vladaju}a. ali mi odr`avamo prijateqske veze sa svim ruskim partijama osim sa Savezom desnih snaga i Jablokom. I zaista se mo`e re}i da smo partija naroda. rusko-jugoslovenske odnose? Dr [e{eq: Rusko-srpski odnosi imaju dugu. Formirao je Nikola Pa{i} veliki srpski dr`avnik i Srpska radikalna stranka je formirana na tradicijama ruskih narodwaka 19. Voditeq: Dobro i na kraju ovog razgovora pitawe {ta je sa va{im profesurom Dr [e{eq: Pa kada obori dosmanlijska vlast ja }u se vratiti na pravni fakultet. Srpskih izdajnika i neprijateqa. Na{i glasa~i pripadaju najsiroma{nijim slojevima dru{tva. kako bi vi sami okarakterisali karakter i program svoje partije? Dr [e{eq: Srpska radikalna stranka ima dugu tradiciju. nezaposleni.`io u rad Srpske radikalne stranke pune dve godine sam iskqu~ivo ja finansirao tu stranku. na{e simpatizere i na{e glasa~e. ~itav dijapazon politi~kih partija. ostvarivali prosperitet. Australiji. bavqewe politikom jeste. ali smo iskreni srpski patrioti i nacionalisti. Srbijom danas upravqaju isti oni koji su nas bombardovali 1999. prijatno i laku no}. Do narednog utorka svako dobro. osim {to imam platu kao savezni poslanik. Srpska radikalna stranka se pojavquje kao predvodnik svih patriotskih snaga i o~ekujemo po299 . kad ka`ete prozapadna partija mislite na partiju koja bi zapadna neka politi~ka ekonomska iskustva htela da ugradi u na{oj zemqi. radnici. Dakle moje bavqewe politikom mi je donelo novac. godina Voditeq: Gospodine [e{eq. Repriza je sutra od 16. Voditeq: Va{a stranka se zove Srpska radikalna stranka. Dr [e{eq: Suvi{e je blag termin partije prozapadnog tipa. Voditeq: Da li bi vi sebe mogli nazvati narodnom partijom i kako bi ste ukratko okarakterisali svoje bira~e? Ko su oni? Dr [e{eq: Pa ja sam vam ve} rekao da izvorno na{a partija po~iva na tradicijama ruskih narodwaka devetnaestog veka. vrlo otvoreni da ste odgovorili na sva na{a pitawa. a ne samo strana~kom politikom nego i teorijom politike. 30 sati. Po{tovani gledaoci vama vala na velikom interesovawu i pre i tokom emisije. Mislim da ste bili kao i uvek vrlo atraktivni. ona je formirana prvi put 1881. ako opstane uop{te pod pritiskom zapadnih sila. Mi upravo na`alost `ivimo u jednom takvom istorijskom periodu kada je Rusija slaba. ali na ovaj na~in ne strana~ka politika. godine. ispuwavam sve uslove i to niko normalan ne dovodi u sumwu. nije vreme podele na levicu i desnicu. Zapadnoj Evropi ukupno 97 predavawa. Sedi{te Srpske radikalne stranke. na levoj strani to su komunisti. godine. Gra|anskog saveza itd. jer Rusija ne mo`e ve~ito ostati slaba. to su izdajni~ke partije. na desnoj strani sve patriotske partije ukqu~uju}i LDPR. kako vi ocewujete hhhhhhhhhhhh rusko-srpske.

Voditeq: Prema stawu u dana{woj politi~koj situaciji. Na civilizovan jedan na~in mogu da posignu sva prava. to ste dobro konstatovali. za{to ba{ ta melodija? Dr [e{eq: Pa to je demonstracija na{eg politi~kog stava i to je na~in 300 da nerviram politi~ke protivnike iz prozapadnih partija ovde i to radim svesno i namerno. Ne samo Srbi. Ako Rusija bude skr{tenih ruku posmatrala nemo na{u tragi~nu sudbinu. a da ne dovode u pitawe dr`avni suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Srbiju. nalazili smo zajedni~ke interese. ili NATO. da Amerikanci gaze brutalno Rezuluciju Savete bezbednosti 1244. nemogu}e je mirno otcepqewe. Mi. Voditeq: Da li ste bili na Kosovu i Metohiji? Dr [e{eq: Da. hteo sam da odem u predizbornoj kampawi. Ja mogu imati primedbu {to Milo{evi} nije istrajao do kraja u tom suprotstavqanu. ali treba staviti do znawa jasno i otvoreno Albancima da nema ni govora o otcepqewu. ja sam do sada {est puta bio u zatvoru uvek iz politi~kih razloga. Moldaviju to su zemqe istog kulturnog kruga. godine. I nismo pokazivali li~nu mr`wu i netrpeqivost itd. Danas su na{i odnosi dobri. Ali ako Rusija povrati interesovawe za Balkan i ako bude svesna svojih geostrate{kih interesa. da joj se otme Sibir. Mi `elimo jedan jedinstven blok. Voditeq: Malo pre vam je zvonio telefon sa koga se ~ula divna melodija himne Sovjetskog Saveza ili dana{wa himna Rusije. Voditeq: U va{im politi~kim odnosima bilo je raznih etapa. ~etiri puta u Milo{evi}evom zatvoru u vreme na{ih me|usobnih sukoba. a i Milo{evi} je podr`ao moju kandidaturu na prethodnim izborima. ili su to u~inili neki drugi faktori? Kako vi gledate na tu situaciju? Dr [e{eq: Vidite. iz Rusije je dolazila moralna podr{ka. Amerika nam ne `eli dobro. Mi to nikad ne}emo zaboraviti. ali mi nisu dozvolili da u|em. Ona ne ugro`ava samo Rusiju nego i Kinu s tog mesta. NATO je jedna velika mra~na sila. pravoslanih naroda koje omogu}e i zemqe koje nisu slovenske. ali efektivne pomo}i nije bilo ni sa jedne strane. nikad ne}emo pristati. to je sad drugo pitawe. Srbi. A gnev narodni raste iz dana u dan. ili kako vi ka`ete Sloveni i Evropa. A mi ra~unamo da je mogu} sporazum izme|u Rusije i Evrope ili bar Rusije i Nema~ke koji bi doveo do novog stawa stvari u Evropi. Voditeq: Da li postoji varijanta za mirno re{avawe problema na Kosovu i Metohiji? Dr [e{eq: Postoji varijanta da se to re{i mirnim putem ako do|e do promena odnosa snaga me|u velikim silama. da li oni mogu na}i neke dodirne ta~ke sa Amerikom po odre|enim pitawima koje bi bila napravqene u saradwi sa drugim partijama? Dr [e{eq: Mo`da isto~ne zemqe i Evropa mogu na}i zajedni~ki jezik po ~itavom nizu pitawa. ruskih patriota. ja sam bio vi{e puta. Ali kad je otaybina u opasnosti Milo{evi} je uvek mogao samo u nas da se uzda. mi smo stranka koja se najvi{e bori i za Slobodana Milo{evi}a i pod`ava ga. Kad }emo to uspeti. Voditeq: Koliko ste glasova dobili tamo? Dr [e{eq: Ja sam najvi{e glasova dobio me|u Srbima Kosova i Metohije.bedu. Ukrajinu. nikad ne}emo priznati. Da nije do{lo da na{eg sukoba mesec dana pred izbore dvehiqadite mo`da zapadne partije nikad ne bi do{le na vlast. Voditeq: Problemi na Kosovu. ni Turci. Belorusiju. Milo{evi}. jedan savez isto~noevropskih. Bugarsku. to su zemqe koje zaista mogu da na|u sna`an zajedni~ki interes oko koga bi se okupqale. Ja sam tamo imao 60-70% glasova. zaustavili su me na granici. Voditeq: Dugo vreme ste bili u svojevrsnoj koaliciji sa Milo{evi}em. Voditeq: U tom smislu Zapad i Istok. vojska i policija NATO pakta. Kad god smo imali periode saradwe jednom smo i koaliciju imali koja je trajala dve i po godine mi smo se uvek na patriotskoj osnovi nalazili. mo`ete li re}i ko je odgovoran za to. ili ako se promeni ameri~ka politika u protivnom ne vidim kako bi se to moglo re{iti. odnosno Jugoslaviju. Svi drugi su ih razo~arali. Mi o~ekujemo da Milo{evi} pobedi Ha{ki tribunal da se vrati u otaybinu. smo bili usamqeni u vreme agresije. Ameri~ki je plan da se uni{ti Rusija. ali oni su se odali terorizmu i mafija{kom poslovawu i postali su instrument zapadnih sila. a tu je najprqaviju ulogu odigrao ^ernomirdin ako se se}ate 1999. ali ne mogu da terori{u Srbe. ni muslimani. Jo{ nisu vra}ene srpske izbeglice a po Rezoluciji je bilo predvi|eno da se neodlo`no vrate. slovenskih. Vidite. Ali da taj savez obuhvati i Rusiju. nisu se vratili ni Romi. ali da mogu na}i sa Amerikom ~isto sumwam. mi smo poku{ali da mu se suprotstavimo. Voditeq: Kakve su va{e pozicije u re{avawu problema Kosova i Metohije? Dr [e{eq: Mi smatramo da Albanci kako nacionalna mawina mogu imati izvesnu autonomiju. svi oni koji su `iveli na Kosovu. da joj se granica uspostavi na Uralu i Amerika to otvoreno pokazuje. ali mo`da }e temperatura unutar samog naroda porasti do usijawa? Dr [e{eq: Mirna varijanta postoji. [to se ti~e Kosova i Metohije nikada srpski narod ne}e odustati da povrati pod svoju kontrolu celu teritoriju Kosova i Metohije. ube|en sam da }e Rusija da se zalo`i za jednu nezavisnu i slobodnu Srbiju koja }e biti ruski prijateq i saveznik. hhhhhhhhhhhh kao Ko{tunica? Dr [e{eq: U proteklih ~etrnaest godina Milo{evi} i ja samo imali periode saradwe i periode me|usobnih sukoba. Ali na{a partija je bila inicijator pristupawa Savezne Republike Jugoslavije Savezu Rusije i Belorusije to je na{a dugoro~na orjentacija. kako vi gledate to {to Srbi sada te{ko `ive na Kosovu u tom. nikad ne}emo pristati. Naravno da li }e ta na{a vlast opstati to }e opet morati po meni zavisiti od Rusije. to su zemqe koje imaju komplementarne privrede. Dr [e{eq: Da. Amerika je ve} u{la sa svojom vojskom u centralno-azijske republike. Mi nismo protiv wihovih gra|anskih prava i sloboda oni u uvek imali te gra|anske slobode i prava. Voditeq: Mirna varijanta najverovatnije postoji. oni jedino veruju u na{u politiku. mo`da ne}emo mo}i dugo da opstanemo. Rumuniju. a o~ekujemo da }emo mi ovde pobediti prozapadnu vlast i uspostaviti narodnu. Ideolo{ke razlike su me|u nama bile poprili~ne. jo{ se nije vratilo hiqadu na{ih vojnika i policajaca na Kosovu a po Rezuluciji je bilo predvi|eno. {ta mislite da 301 . Amerika je opqa~kala Rusiju. Sve {to sada rade zapadne sile na Kosovu vodi otcepqewu. ni Goranci.

Voditeq: Kako ocewujete dve varijante razvitka Srbije i va{e partije unutar Srbije. samo je politika zava|ala. One }e biti neprekidno sve slabije i slabije. Na drugoj strani imate republi~ke partije bez sopstvene voqe. ako ne `ele nek `ive samostalno nek budu gospodari svoje sudbine. ali su veoma. Republika Srpska Krajina. ne prihvata to. Srbi muslimani. `ele. i ta polarizacija }e biti sve izra`enija u srpskoj politici. one se boje na{e pobede. razlika izme|u Srba i Makedonaca vam je otprilike kao izme|u Rusa i Belorusa. ne mo`ete re}i da su Makedonci u potpunosti Srbi. Mi od Albanije ni{ta ne tra`imo. i to je prirodna `eqa. Oni znaju da se sa nama ne mo`e manipulisati i verovatno bi tu bilo mnogo problema. Bosna i Hercegovina nikad kao dr`ava nije postojala. progresivna. wima je otvorena mogu}nost. Danas je siutacija mnogo druga~ija. jo{ mnogo mawa. ta snaga je Srpska radikalna stranka. politiku. ni od Gr~ke ni{ta ne tra`imo. Ako `ele da budu s nama kao {to pretpostavqam. ako ne `ele ja ih ne}u na silu terati. a Republika Srpska Krajina je `rtvovana i sada je okupirana. dana{wa Srbija. Ako makedonci `ele zajedni~ku dr`avu sa Srbima i federalni status te dr`ave. stav. Voditeq: Postoje mi{qewa hhhhhhhhhhhhhhhhhhh Dr [e{eq: Mo`da je to za makedonce krajwe radikalno danas. me|u wima je sukob izazvan sa zapada. Ako Muslimani `ele da `ivi302 mo u zjedni~koj dr`avi onda mo`e cela Bosna i Hercegovina da se vrati u sastav Jugoslavije.li }e Kosovo ostati u sastavu Srbije i Jugoslavije ili }e politika prozapadnih partija dovesti do toga da Kosovo postane ~isto albanska teritorija? Dr [e{eq: Prozapadne partije bi htele {to pre da `rtvuju Kosovo i saglasile bi se sa nezavisno{}u ali se boje reakcije naroda. u narodu. po`rtvovano su se borili i demonstrirali protiv NATO trupa. srpsko stanovni{tvo je proterano. s tim se ne}emo slo`iti. po va{em mi{qewu. Hrvatska je {ti}enik Zapada. Da su nam iskreni prijateqi oni su pokazali u vreme rata. evo Rusi su veoma bliski Belorusima. Ako `eli makedonski narod `eli. i gra|anim Srbije. Ako Belorusi `ele sa Rusima `ele. optimisti~ki ili pesimisti~ki? 303 . Voditeq: Kakva }e ona biti? Dr [e{eq: Velika Srbija }e biti demokratska. nezavisna. a drugi pol prozapadne partije. onda su im vrata otvorena. jer smo veoma bliski. Voditeq: U mnogim sredstvima informisawa i kwigama kada se govori o srpsko-albanskom problemu na Kosovu ka`e se da se te`i ka ostvarivawu ciqa Velike Albanije ili Velike Srbije vojnim putem. to je jedan prelaz izme|u Srba i Bugara. narod makedonski. Velika Albanija podrazumeva osvajawe tu|ih teritorija i pripajawe velikoj Albaniji. mi od Albnije ne tra`imo ni{ta. Voditeq: Vidite li perspektivu u progresu politi~kih partija koje mogu da poprave situaciju. ako ne `ele ne}e ih Rusija na silu terati tako vam je sa Makedoncima. na{eg dolaska na vlast. to vam je Velika Srbija. sutra mo`da ne}e biti jer Makedonija je ugro`ena od Albanaca tako|e. nemamo prelaznih oblika. Prema tome. Voditeq: Ka`ite mi. Republika Srpska. nek rade {ta ho}e. dana{wa Crna Gora i ako bude `elela Makedonija. Voditeq: Verujete li u Veliku Srbiju? Dr [e{eq: Da. mi ne ugro`avamo susedne narode i druge dr`ave. imamo Srbiju. u po~etku je bilo `estokih politi~kih prepucavawa u vreme raspada Jugoslavije i verovatno tada nisam bio popularan u Makedoniji. u skorije vreme? Dr [e{eq: Ja mislim da }emo mi imati jo{ ve}u polarizaciju u predstoje}em vremenu i da }e Srpska radikalna stranka kao predvodnik patriotskih i nacionalnih snaga biti jedan pol. ni od Bugarske ni{ta ne tra`imo. Ali `eqa srpskog naroda Republike Srpske je da `ivi sa svojom maticom. To vam je krajwe jednostavno. ne u re`imu. Mi nemamo ovde sredwih re{ewa. A to kako na{a partija. ne moraju razumete. koja je sada realna politi~ka sila u Srbiji koja mo`e da postavi pitawe nepravilnosti i ukazati na gre{ke i Srbije i me|unarodne politike? Dr [e{eq: Veoma je te{ko o tome govoriti u sada{wem trenutku. Makedonija je ispuwavala sve ameri~ke zahteve i opet joj je dr`avnost ugro`ena. U Bosni i Hercegovini `ive Srbi pravoslavci. ranije nije postojala. Voditeq: [ta }e obuhvatati Velika Srbija? Dr [e{eq: Samo srpske teritorije. Mi nikog bli`eg nemamo od Srba. veoma bliski Srbima. ali }e opet Zapad naterati i Ko{tunicu i \in|i}a da se udru`uju da se ujediwuju jer }e se i jedan i drugi ose}ati ugro`enim. Voditeq: Kako stanovnici Makedonije gledaju na va{e politi~ko opredeqewe? Dr [e{eq: Kako ko. ako ne `eli nek imaju samostalnu zemqu. Tamo ima dosta srpskih teritorija. ali mi smo ga izgubili pre vi{e vekova sad je tamo etni~ka struktura stanovni{tva druga~ija on je u sastavu Albanije. Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu. od Rumunije ni{ta ne tra`imo. ali protiv nas se sistematski vodi kampawa od strane zapadnih zemaqa. Ali mislim da je wihov interes da `ivimo zajedno. I ja osvajam glasove u srpskom narodu. mi{qewe. Velika Srbija pripada ideologiji va{e partije i {ta po vama podrazumeva pojam Velike Srbije? Dr [e{eq: Velika Srbija to je jedinstvena srpska zemqe. ako `ele s nama dobro su do{li. Ameri~ki je plan da Kosovo bude konfederalna jedinica i zajedno s Crnom Gorom da slu`i za upravqawe nad Srbijom da Kosovo i Crna Gora sa prozapdnim re`imom mogu uvek da nadglasaju Srbiju i da nam tako kontroli{u vojsku i diplomatiju. Na{a partija se s tim ne sla`e. bez sopstvenog identiteta koje su puke marionete zapadnih sila. dr`ava koja obuhvata sve srpske zemqe. postoji jaka opoziciona snaga koja mo`e da ugrozi sada{wu prozapdnu vlast. Ako ne `ele onda se Bosna mora podeliti i ne}emo na silu da ih teramo da `ive s nama. samostalna. Znate. Skadar naprimer to je stari srpski grad. od Ma|arske ni{ta ne tra`imo. ne `elim ni{ta da uradim na silu protiv voqe makedonskog naroda. a mi priznajemo to stawe. i Srbi katolici. Mi ne tra`imo ni{ta {to nije srpsko. jer je Republika Srpska Krajina nastala u istom trenutku kad i Hrvatska. Nacionalna svest kod wih je izgra|ivana tek posle Drugog svetskog rata. Nemam agresivnih aspiracija prema Makedoniji. molim vas. mislim da je na{a partija veoma ugledna u Makedoniji u narodu. znate ja ne idem na makedonske izbore ja ovde iznosim svoj interes i interes svoje partije. a Hrvatsku ne priznajemo dok traje okupacija Republike Srpske Krajine. Crnogorci su Srbi. ne `ele.

na BK televiziji.Dr [e{eq: Optimizam pru`a samo eventualna pobeda na{e partije i na{ih saveznika i simpatizera na slede}im izborima. Voditeq: Vi znate {ta je o vama pisala ruska “Izvestija” imate li takve informacije? Dr [e{eq: Ja znam pone{to. Dr [e{eq: I kod vas sam to izjavio. dalekose`na i nepristrasna. ako jo{ nekoliko godina ostane prozapadna vlast onda }e nama situacija biti gora od Rumunije i Bugraske. jer se bojimo da }e biti veoma kratkog daha. koje pi{u objektivno. Voditeq: Gospodine [e{eq. drugi {est godina. To znate? Voditeq: Da. pa moraju da mrze i Srbiju. to je sad sporedna stvar u svemu ovome. mnogo vam hvala na odvojenom vremenu za ovaj intervju. Verovatno }ete razumeti po{to je srpski. s tim {to mi mo`emo mnogo lak{e da propadnemo nego Rusija i to su neke objektivne okolnosti na{eg `ivota koje mi ne mo`emo promeniti i kad bismo hteli. Danas je jedan od najbogatijih qudi u Srbiji. Nije se obogatio od policijske plate. to vam je sli~no. jo{ ~ekamo da vidimo. Dr [e{eq: Bog vam pomogao. Na{a sudbina je vezana sa sudbinom Rusije. a tre}i devet godina. Voditeq: Vi imate `enu. Voditeq: Dr [e{eq: Da. Pretpostavqam da }emo ne{to ~uti ve~eras? Dr [e{eq: Da. i trgovao je drogom. od Soro{a su dobijali novac. Voditeq: Da li }e se Rusija vratiti na Balkan kao velika sila? Dr [e{eq: Ako Rusija zaista bude ralana sila i ako se oporavi. kod nas nikad nije bilo antijevrejske mr`we itd. na`alost. mnogo vam hvala ponovo u Srbiji. Dr [e{eq: Jeste li Nemac? Voditeq: Jevrej. ali nije vreme ni da iznosim neku kritiku. Ako Rusija propadne ni nama nema spasa. Ima jedan odeqak koji govori o odnosu Srba i Jevreja. izneli masu podataka. Hrvati su kao Hitlerovi saveznci ubili oko {ezdeset hiqada Jevreja. “Komersant” je prozapadni i izdajni~ki u odnosu na Rusiju. A onda su krenuli da me demantuju kroz medije. u otvorenom studiju. Srbi su se uvek pozitivno odnosili prema Jevrejima. Voditeq: Kakva je Putinova politika prema va{em mi{qewu? Dr [e{eq: Mi smo Putina do~ekali sa ogromnim nadama. Oni mrze Rusiju. drogu koju policija zapleni od narkomana i dilera. Pa. on je ponovo pu{tao u promet. godine Voditeq: Poma`e Bog. Pojavili se portparoli mafije poput Marka Nicovi}a. bez obzira ko je provodi. A ja sam to javno rekao jo{ po~etkom avgusta. Ta~no je da je @eqko Maksimovi} Maka ubio policijskog generala Bo{ka Buhu. da govore da izmi{qam i tako daqe. ne mogu vam re}i ni apriori ni potpuno pozitivan stav. ali postoje i novine koje su patriotske. decu? Dr [e{eq: Da. boqe vas na{ao. na Studiju B. ona je nastala kao monografija na osnovu opusa nau~nog dela jednog na{eg veliko pisca. mnogo vam hvala. Dobijaju pare sa zapada ja to znam pouzdano. I u Rusiji ima novina koje su instrument zapadnih obave{tajnih slu`bi “Komersant” naprimer. “Zaftra” i jo{ neke novine. javnost potresaju razna hap{ewa. razbijaju je. za stabilizaciju unutra{wih prilika. XVII NAS TV “Trstenik” 1. I za{to? Kad bi ova akcija hap{ewa kriminalaca. Ali dobro. i nade nam nisu tako velike kao {to su bile pre dve godine kad je do{ao Putin. Dr [e{eq: Skoro. i gotovo da se o woj ne izve{tava. Mo`ete li mi jo{ ne{to re}i? Dr [e{eq: Da. Pa vi znate kako se `ivi u Rumuniji i Bugarskoj. danas ste imali jednu vrlo interesantnu konferenciju za {tampu. mafija{a. on je ranije bio policijski inspektor. objavqivawe nadle`nih ministarstava da polako ulaze u mafiju. ~ak i ova “Komsomovskja pravda” i to je izrazito prozapadno. sistematski. Voditeq: Evo ovih dana.. Voditeq: Gospodine [e{eq. jo{ se nadamo. Ovo je “Otvoreni studio” radio televizije “Trstenik”. neke lo{e. ta konferencija je blokirana u centralnim medijima. wegovi qudi su to uradili i li~no je @eqko Maksimovi} Maka u tome u~estvovao. jedan ima ~etiri godine. U dr`avnom dnevniku nije bilo ni{ta. Voditeq: hhhhhhhhh Dr [e{eq: Da. Mnogo je boqa situacija u Rusiji nego {to je bila pod Jeqcinom. ona bez Balkana ne mo`e. Dakle. koje pi{u istinito itd. Poma`e Bog i vama i dobro do{li. mi nismo imali prilike da do|emo do svega toga {to ste iznosili. moj sin najstariji ima 19 godina. i tako se bogatio. Kod nas su uvek odnosi bili izuzetno dobri. Me|utim. mi srpski radikali bi je podr`ali iz petnih `ila. 305 . a vi ste jedan od retkih qudi koji potpuno otvoreno govori o svim tim problemima. po{tovani gledaoci. to }e vam biti interesantno. Pinku i tako daqe. Ali mi moramo da sumwamo u to. Voditeq: Gospodine [e{eq.. 304 Dr [e{eq: Pa vam skre}em pa`wu samo na taj deo. neke novine pi{u dobro. za izlazak iz ekonomske krize i socijalne bede. Voditeq: Rekli ste i ovde. nasilno je blokirana. to i vi znate. novembar 2002. Vi se se}ate. ne znam sve. Da li }e biti jo{ boqa to }emo da vidimo. Voditeq: Hvala. ali na`alost. bude sna`na ona }e se sigurno vratiti na Balkan. O wima ste govorili i ranije. bila ozbiqna. Srbi nikad nisu progonili Jervreje. Dr [e{eq: Jevrej? Ovo je kwiga koja odr`ava na{u idologiju na woj sam radio pet godina. Na{ ve~era{wi gost je dr Vojislav [e{eq. tri sina su mi mala. ja `ivim sa `enom i ~etiri sina i imam unuka. “Novaja izvestija” oni pi{u po nalogu zapadnih obave{tajnih slu`bi. strana 453. Tu vam je “Sovjetskaja Rusija”. i krenule su. to je ~iwenica to svi vide. to pru`a {ansu Srbiji za oporovak. Ili slu~aj RTV. Dr [e{eq: (Kwiga “Ideolgija srpskog nacionalizma” poklowena) Kako se zovete? Voditeq: Jevgenij.

dodatno obogatili. Goran Petrovi} se zaposlio kao {ef tajne slu`be. [to ga nisu odmah uhapsili? [to su mu omogu}ili da pobegne iz zemqe? Drugo. jo{ uvek nisu od toga odustali. pre nekoliko dana kad je objavqen taj spisak. rekli su: wih je doveo Velimir Ili} iz Nove Srbije. Ali. pa ubistvo Momira Gavrilovi}a. u velikoj policijskoj akciji razoru`ano je kompletno obezbe|ewe. to je bilo pouzdano. a da je to bilo po nalogu Gorana Petrovi}a. ko govori istinu? Voditeq: Evo. crnogorskog. Razni mafija{ki klanovi su se me|usobno zakrvili do istrebqewa. Drugo. Limun. ti pi{toqi su izgubqeni. Kad sam prvi put ~uo da Zoran \in|i}. Stanko Suboti} Cane @abac. A Vrhovni sud ka`e. premijer vas u dana{wem “Glasu”. Ja sam odmah. ko je jo{ bio u vezi sa @eqkom Maksimovi}em Makom? Neboj{a ^ovi}. Objavio sam posle belu kwigu. koji je vr{io likvidacije po Republici Srpskoj. poznati kriminalac iz Republike Srpske. da je ^ume bio izvr{ilac te likvidacije Momira Gavrilovi}a. Ali. ta me|usobna trvewa. neki su se. ~im sam saznao. kao {to su Zoran \in|i}. To su uradili tada{wi {ef UDBE. svedo~i u vi{e svojih pisama. Ja sam i o tome obavestio javnost. Ja sam na to ponosan. {ta sve stoji iza toga. Tu smo saznali da je Ivan Deli} izvr{ilac tog ubistva. i to je bio osnov za diferencirawe unutar mafije. kao sur~inska mafija. Sve su to qudi koji su povezani sa @eqkom Maksimovi}em Makom. Dakle. Nikad nismo ni dobili re{ewe da se oduzima vozilo. kad su neki novinari progovorili. on je pravqen jo{ 2001. godine. evo ubili me zbog izve{taja Anketnog odbora. Nekima je posle godinu dana trebalo da bude dat rok da prodaju te pi{toqe. Oko sto qudi je bilo na spisku. iznesem {ta znam. u tom trenutku wima su ruke vezane. vlasni{tvo Srpske radikalne stranke. pod za{titom ~uvenog mafija{a. To su arkanovci. Du{an Mihajlovi} i Vladan Bati} razgovaraju o mojoj likvidaciji. Maka je bio pod za{titom crnogorske UDBE. godine. I za}utali su. A nije cela mafija ugro`ena ovom akcijom. a najve}a galama je bila {to sam objavio materijale Anketnog odbora. Goran Petrovi} i wegov zamenik Zoran Mijatovi}. tajne policije Ministarstva inostranih poslova. prakti~no upozoravali kriminalce po Srbiji? Dr [e{eq: A kako ja mogu da upozoravam? Ja pozivam policiju da hapsi. ali su tri mo}na mafija{ka klana ugro`ena. gurnuti u stranu. Vi se se}ate. Franko Simatovi} Frenki je ilegalni komandant Stranke srpskog jedinstva. tu vezu treba istra`iti. supruga Qubi{e Buhe ^umeta. Zamislite. Stakleni i tako daqe. poput @eqka Maksimovi}a Make i jo{ nekih. i ja to znam. Svi su imali uredne dozvole za no{ewe pi{toqa. blokirani su u pogledu eventualne likvidacije. ve} je bilo potpuno nesporno da je Maka ubio Buhu. a prva moja reakcija je bila da sam iznena|en otkud moje ime me|u tako “uglednim” qudima. MK komerc. [to se ti~e plana za moju likvidaciju. Kad je to javnost saznala. Qubi{a Buha ^ume. optu`uje da ste vi. Avionom Stanka Suboti}a Caneta @apca on je pobegao iz Crne Gore. pa isporuka Ha{kom tribunalu. neki mafija{i su nastavili da slede \in|i}a a neki su se sve vi{e priklawali Ko{tunici. ^edomir Jovanovi} i Jovica Stani{i}. oni su za}utali. sad. ja mislim. ka`u. ako se se}ate.[ta se ovde de{ava? Ovde je do{lo do `estokog sukoba unutar mafije. ~itav niz drugih qudi. ovaj Dragoqub Markovi} Krmivo produkt. Da vidimo malo o tom spisku qudi odre|enih za likvidaciju. Neki su se ovajdili. privatnim avionom. nema pi{toqa. u toj situaciji svi bi odmah rekli. Ogromna pomama se digla protiv toga. Oni su. znate. On jede `ivo meso. mo`da tu nije ni bilo prave prilike da to sve sprovedu. da me ubiju. Dato je samo re{ewe o oduzimawu tablica i oduzimawu saobra}ajne dozvole. I u takvoj dr`avi `ivimo. Mom~ilo Mandi}. A neki su tu ostavqeni po strani. Zajedni~ko im je to da su svi u~estvovali u petooktobarskom pu~u 2000. iznose}i takva imena. oduzimawe vozila nije ni predmet ovog spora po{to u re{ewu nigde ne stoji da je vozilo oduzeto. To ste mogli da vidite na zavr{nom Ko{tuni~inom mitingu u Beogradu. A znate li ko je sekretar te lo`e? Slobodan Vuksanovi}. imamo. On je otet i bez re{ewa o otimawu. Brane Mi}unovi}a. posle preuzimawa vlasti. Posle su obojica najureni iz UDBE. stvarno se wegovo ime na{lo na tom spisku za likvidaciju. sve materijale Anketnog odbora. I to nezadovoqstvo. I oni su ve} logisti~ku pripremu napravili. i te su stvari dokazane. [ta je u ovom slu~aju doprinelo da ta akcija bude uspe{nija? Taj Maka je potpuno lud ~ovek. onu na{u inicijativu i rad Anketnog odbora po pitawu ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovi}a. i sli~no. nisu bili ~lanovi wegove stranke i tako daqe. zato {to su doga|aji pristizali jedan drugi. pi{toqi i dozvole su im oduzete. te dve stvari uradili da bi me pripremili za likvidaciju. dva 307 . mafija{ki gangsterski klan Stanka Suboti}a Caneta @apca i mafija{ki klan @eqka Maksimovi}a Make. Dakle. a Veqa Ili} posle ka`e da nije imao sa wima ni{ta. evo vidim. bilo je hap{ewe Milo{evi}a. izneo u javnost ko je organizovao ubistvo Momira Gavrilovi}a. i to je sigurno. u septembru mesecu. Kad je eskalirao sukob izme|u \in|i}a i Ko{tunice. jo{ su ume{ani faktori vlasti iz Crne Gore. da se i moje ime na{lo. tada su mu [quka i Guzijan bili {efovi obezbe|ewa. A onda su insistirali da u~estvuju i u podeli kola~a. su postepeno izazivala mr`wu i sukobe. kad ste malo~as pomenuli Maku i rekli smo da ste to izjavili i evo u ovom studiju. iz Srpskog Sarajeva. pod za{titom Vuka{ina Mara{a. Pojede po kilogram. Zatim. ja sam to izneo javno. evo ho}u da prodam pi{toq. funkcionera UDBE. dakle. nije ni izglasan taj izve{taj u Saveznoj skup{tini. koji sad `ivi u Beogradu. Sada Qiqana Buha. jedan od funkcionera je i Borisav Pelevi}. Ili kad sam pomenuo Maku. Na Vrhovnom sudu dobijem presudu u moju korist da je nezakonito izvr{eno oduzimawe tablica i nezakonito oduzimawe saobra}ajne dozvole. Privatnom porodi~nom vezom sa Goranom Svilanovi}em. Centra za informacije i dokumentaciju. E. te`ak psihopata i narkoman. 306 slu`beno obezbe|ewe Srpske radikalne stranke. ovaj Miodrag Kosti} iz Novog Sad. neki wegov prijateq [krba. koji smo potpuno regularno stekli. [ta to govori \in|i}? \in|i} govori gluposti. onda su iz Ko{tuni~ine Demokratske stranke Srbije demantovali da imaju ikakve veze sa wima. Policija je na silu oduzela blindirani yip. po~eli su da me napadaju sa svih strana. ubili me zbog toga {to sam pomenuo Maku. kompletnu skup{tinsku raspravu i novinske izve{taje o tome. {to se ti~e \in|i}a. Za{to ve} nije do{lo do poku{aja likvidacije? Pa. Do{li qudi. Dragan Male{evi} Tapi je {ef masonske lo`e “veliki orijent”. zatim. Mo`da je to bio na~in moje samoza{tite. pri tome. Ko je sad u pravu. takozvanog CID-a.

ro|ena `ena mu svedo~i da je ubica. U mafija{kim krugovima. vaqda. nego wihove veze iz policije. da je odobrio hap{ewe. Prema tome. u qude. To je jedan veliki mafija{ iz Zemuna. da je pre nekoliko meseci poku{an atentat na ^umeta. Dr [e{eq: Kako to mo`e predsednik Vlade da odobrava? [ta ima predsednik Vlade s tim? Voditeq: Ko to treba da inicira? Dr [e{eq: Policija. ali sam premijer ka`e. jer je upropastio dvomese~nu istragu. To je bilo po~etkom avgusta. vlasnika “Krmivo produkta”. tresla se gora. A nigde u civilizovanom svetu nema da predsednik Vlade odobrava hap{ewe ili daje nalog za hap{ewe i tako daqe. da bi u svakoj drugoj zemqi [e{eq bio u zatvoru. on je postao neoprezan i tako je omogu}io policiji da lak{e u|e u trag svemu tome. ja uop{te nisam va`an. I to je sva trgovina kojom sam se ja u `ivotu bavio. vide}emo. U mafija{kim krugovima. Voditeq: Vi ka`ete da se ovde radi o jednom unutar mafija{kom obra~unu. ka`e. odmah privodi. za{to se kriju imena? Ko to mo`e biti iz Hrvatske? Jesu li to qudi iz hrvatske policije. koji je likvidiran pre vi{e meseci. odmotavati. Dr [e{eq: Ali naj~udnije je da ima i Jovice Stani{i}a na spisku odre|enih za likvidaciju. Da vidimo ko to mo`e biti nalogodavac iz Crne Gore? Pomenuo je i Crnu Goru? Voditeq: Da. A predsednik vlade ne hapsi. Ja nigde mafiji nisam konkurencija. policijsku akciju. A sam Veqa Ili} ka`e za [quku da je jedan od heroja petooktobarskog pu~a. Ubio je neku dvojicu bra}e tamo. ja tu naravno nisam mnogo va`an. a onda kad sam video da re`im ne reaguje i da ne tra`i ubicu policijskog generala Bo{ka Buhe.`ivog mesa. Ili je to Stanko Suboti} Cane. Pa ja sam sam rekao. na{ premijer tvrdi da su nalogodavci u stvari qudi iz na{ih kom{ijskih regionalnih centara. Ja mislim da wegova pozicija mo`e biti sasvim suprotna. zato {to s vremena na vreme raskrinkavam pojedine mafija{ke delatnosti i aktere tih delatnosti. Ja ne verujem u to. [ta je bilo sa Tapijem? Tapi je ume{an u razne kriminalne radwe od ranije. To je bilo dva meseca posle ubistva policijskog generala Bo{ka Buhe. Ne}e se vaqda to desiti. zemunski mafija{ki klan. vlasti? Vrlo je mogu}e. odmah hapsi. kad uhapsi Dragoquba Markovi}a. nekuvanog. upozoravaju}i kriminalce? Dr [e{eq: Ja uop{te nisam va`an. Brano Mi}unovi}. trgovinom kwigama i to svojim kwigama. Va`no je samo da se mo`e izre}i vi{e od pet godina zatvora. ne mo`emo ba{ svakoga. I tad dolazi do ubistva [quke i Guzijana. ka`e. Ali. nepe~enog. ve} je trebalo da poka`e da je vlast ubila glavnog opozicionara. dobre i lo{e ubice. kad uhapsi celu sur~insku mafiju. Nije bio najistaknutiji. Ali posle toga dolazi do ubistva [quke i Guzijana. ja se ne bavim nikakvim biznisom. taj spisak za likvidaciju na kome ste se i vi na{li. sve do Pazove i In|ije je reketirao mnoge qude i tako daqe. \in|i} ka`e da je on dao saglasnost. znalo se da je arkanovac. dodaju}i. Voditeq: Je li se to znalo i ranije? Dr [e{eq: Pa. ako se se}ate. Obi~an policajac. Da vidimo. Jesam trgovinom svojim kwigama. pozornik. koji su tako|e bili kriminalci. evo i premijer tvrdi i nije ni poznato javnosti da postoje bilo kakvi dokazi ili indicije da je vlast u sprezi sa kriminalom? Dr [e{eq: U to }e me Zoran \in|i} ubediti kad uhapsi ^umeta. sad ispada da predsednik Vlade odlu~uje ko }e biti hap{en. Ja sam problem mafiji. kad uhapsi Miodraga Kosti}a iz Novog Sada. Da vidimo. ja jo{ ne znam pouzdano. jeste li videli to u izve{taju? Voditeq: Da. ima pravo da uhapsi Zorana \in|i}a ako ga zatekne da \in|i} nekoga ubija. Jo{ kao maloletnik je pucao u le{eve da bi ve`bao ga|awe iz pi{toqa i hladnokrvnosti pri pucawu u meso. Jer ima tu ne{to drugo {to je mnogo problemati~nije. Istaknuti arkanovac od po~etka. ili da obija neku radwu i tako daqe. Ima li dokaza da je ^ume ubica? Ima. koji ima i hrvatsko dr`avqanstvo. otkud ja u dru{tvu sa tako “uglednim” qudima. \in|i} je jedan od najva`nijih. evo. i da bi zavarao trag on ubije tu dvojicu bra309 . da bi se time neke stvari pokrenule i tako daqe. On je bio veoma blizak Bomboni. Ja se nikad nikakvom trgovinom nisam bavio a kamoli kriminalom. On je ~ak dr`ao Batajnicu. onda kad su se pojavili na Ko{tuni~inom mitingu kao {efovi obezbe|ewa. bilo koji policajac. Ali. pa Franko Simatovi} Frenki. pomiwete malo~as. Dr [e{eq: To mogu biti qudi re`ima. {ta je princip vladavine prava. znate. re308 kao je premijer. od 1993. onda sam prozvao qude iz re`ima i postavio pitawe za{to se ne hapsi @eqko Maksimovi} Maka i ostali. to je objavio “Glas javnosti”. Godinama. pomiwu}i pri tom Republiku Srpsku. Neverovatan ~ovek. predsednik Vlade bi trebalo da krene protiv svih mafija{kih klanova. Ja imam neke imformacije da je on sam to re`irao. Da li je to ta~no ili ne. Kako to objasniti \in|i}u. dakle. ako ga uhvati pri izvr{ewu krivi~nog dela za koje se mo`e izre}i vi{e od pet godina zatvora. pa posle Pelevi}. Ali vam skre}em pa`wu na to. Voditeq: Da.. premijer. Za{to se ja nisam wim bavio? Nije mi bio u prvom planu. ali. neka ih uhapsi. i koga je sve ubio i opisuje ubistva. Mora se ovo izvesti do kraja. Evo. hapse se izvr{ioci. gospodin \in|i}. to su svi znali. tog Cunera. nisam ja upozorio mafija{e da se sklawaju. Ali evo. da razjasnimo to. mi radikali wega tretiramo. ubistvo [e{eqa nije ubistvo nekog ko je va`an. Ko to mo`e biti iz Republike Srpske? To mo`e biti Mom~ilo Mandi}. \in|i} je izgleda najva`niji. Mara{ i tako daqe. Ko jo{? Da vidimo odmah.. ali je bio va`an faktor u tome svemu. mogu li samo da pro~itam. me|utim. Stvari }e se daqe. godine. rodio se mi{. Milorad Dodik ili neko sli~an. Hrvatsku i jo{ neke zemqe u okru`ewu? Dr [e{eq: Ima tu istine. jer predsednik Vlade je odabrao koja mafija mo`e da se hapsi a koja ne mo`e. U tom svom ludilu. mo`da vam nije pa`wu izazvalo. ako se se}ate. policija ima pravo da uhapsi i predsednika Vlade. oni su ranije wemu pomagali u nekom drugom ubistvu. Voditeq: Da. ^im je neko osnovano sumwiv. ukqu~uju}i i samog \ukanovi}a. I mogu}e da je to u vezi sa svim ovim obra~unima izme|u dva glavna mafija{ka klana. kad uhapsi Stanka Suboti}a Caneta i tako daqe. Ali na{e sudstvo je takvo. Ali. Zbog toga sam problem mafiji. U prvom planu mi je bio Arkan. Va`na je osnovana sumwa. Ne postoje dobri i lo{i mafija{i. UDBE crnogorske. kad on nema pojma {ta je moderni pravni poredak. Voditeq: A.

Voditeq: Tu je problem pravosu|a. Elene Rako~evi}. u poku{aju ubistva. vlasnika firme “MK komerc”. Ja sam 1992. I da vidimo {ta je sve bila ~ija pozicija i {ta je ko hteo kroz to da postigne. zoqu su bili pripremili. ^iwenice koje formatizuju ulogu i Zorana \in|i}a i Vojislava Ko{tunice i mnogih drugih dosmanlija. ja sam krenuo nizbrdo prema Milo{evom konaku. istra`ni sudija oslobodi ~oveka kod koga je na|en pu{komitraqez. bila destabilizacija vlasti u ovoj dr`avi i kakve su eventualne ciqeve oni imali. Sad samo probrani. mafija intenzivno u~estvuje u procesu privatizacije i za bagatelu kupuje veoma dobre firme. nijedno nije dobilo posao. mnogo televizijskih kamera. Droga je i daqe veoma aktuelna. u ulici Teodora Drajzera. a za asfaltirawe druge trake od Beograda do Novog Sada. i tako je po Ustavu. pa imaju reference. \in|i} je samo preuzeo monopol u uvozu nafte i naftnih derivata. krajem maja 1992. on? Dr [e{eq: Pa. Ima indicija sada da je ovaj ~ovek koji je poginuo. osamsto hiqada maraka. da vidimo koliko su policiji odre{ene ruke. jer smo ozbiqna dr`ava. kako se ona zove. na brzinu je formirana neka firma u Be~u. Da li je tada gu`va bila na ulici ili sam ja krenuo u suprotnom pravcu. to nije bogat ~ovek. devize. pa da profit ostane wima. Neki kri311 . vlasnik “Krmivo produkta”. Nema tu medaqe. nije dato meni u privatnu svojinu. Ja znam da u policiji ima i qudi koji su povezani sa mafijom. je kupio firmu “Vojvodina produkt” koja vredi oko dvadeset miliona maraka. Vidite {ta se desi. Voditeq: Interesantno je bilo. koji je tri {e}erane kupio za po tri evra. Stanko Suboti} Cane @abac i drugi. Koliko je to morbidno. odlukom nadle`nih organa dr`ave. kako to mo`e? Pa znate. Osnovni problem policije je {to su im vezane ruke. ako su imali i nekakve politi~ke ciqeve? Dr [e{eq: Pa. Pusti ga da se brani sa slobode. Sve poslove. Voditeq: Za{to. A imate slu~aj ovde u blizini.. asfaltirawe Ibarske magistrale. sad je to prestalo u posledwe vreme. i probrani mafija{i se time bave. Mogu}e da je to bio razlog {to nisu poku{ali da ispale. Ta zoqa je posle prona|ena kod neven~ane `ene Andrije Dra{kovi}a. Jedan od razloga {to je dr`ava dodelila Srpskoj radikalnoj stranci blindirani yip. jer se brani sa slobode? Svaka dva meseca ili ode na sud ili ne ode. iz ratnog plena sa Kosova i Metohije. pa onda je na mene ispaqena maqutka na terensko vozilo u kojem sam se nalazio sa najbli`im saradnicima na Powinama kod Sarajeva. sve vi{e je droga. Vidite {ta se de{ava sad sa “Crvenkom”. godine zvani~no obave{ten od strane Slu`be dr`avne bezbednosti da se na mene sprema atentat. kad sam po~eo da otkrivam qude koje su ume{ani u Arkanovo ubistvo. Dakle. ali to nisu svi policajci. ranije je svako mogao da uvozi naftu i naftne derivate. Zatim.. Brano Mi}unovi} je spremao atentat na mene u Crnoj Gori krajem te godine. ali posle sam potpuno blokiran. bilo je nekoliko atentata na mene. Asfaltirawe autoputa. to }e objasniti na sudu. Ove firme su sre}ne {to su dobile malo da obrnu para i {to }e wihovi radnici dobiti neke bedne plate. Neboj{a ^ovi}. Voditeq: Kako vam je bilo kada ste saznali da ste na jednom takvom spisku? Dr [e{eq: Nije to prvi put. zato {to je on ume{an. za trgovinu naftom ili . On je za samo devet evra kupio tri {e}erane. zoqe i ogroman broj komada drugog oru`ja. na primer. Dr [e{eq: To je problem pravosu|a. i to se sad de{ava. a onda anga`uje kao podizvo|a~e doma}e firme. Dobila je fiktivna firma iz Be~a.. Dr [e{eq: Droga. po{to ste potpuno upu}eni u sve ovo. onaj Qubomir Jovanovi} Stakleni upucao je Petra Pani}a sa osam metaka. E sad. umesto da se vra}am uzbrdo prema @elezni~koj bolnici. koje posluju u Beogradu. recimo. Nije to kanalisano. tu su i sur~inski mafija{i u~estvovali. veoma povoqne kredite. kad sam gostovao na televiziji “Palma”. Bilo je poku{aja od strane Andrije Dra{kovi}a. ovom fabrikom iz Crvenke. Ovaj Dragoqub Markovi}. pa kupi mrtva~ke sanduke i tako daqe. Voditeq: Ako su ti putevi kanalisani u ovoj dr`avi. i jo{ neki. Poznat je slu~aj Miodraga Kosti}a. Daqe. On je ~ak i zasedu tu planirao. Da se to istra`i. Ka`u sada neki. mafija i weni poslovi obi~no se vezuju za cigarete. na ulicama srpskih gradova. “Soja proteini” iz Be~eja na vrlo sumwiv na~in je privatizovan.. oru`je. sur~inski klan. zato {to je u vezi sa ovim.. Voditeq: Koliko je ta~no u ~itavoj ovoj pri~i. jedan je dodeqen Srpskoj radikalnoj stranci zbog razloga moje li~ne bezbednosti. iza koje stoje beogradski mafija{i. setite se bombe u Podgorici.}e. Evo. tu je ume{an i Beba Popovi} i jo{ neki qudi. ^ume je `rtva zato {to je mnogo pri~ao. glavni profit ostaje mafija{ima. raznih droga. jer sam postavio nezgodna pitawa i izneo vrlo problemati~ne ~iwenice. na firmu koja je registrovana na wegovu `enu. da je u woj neka grupa kriminalaca iz u`i~ke Po`ege. oni je nazivaju grupom. i wihove veze iz Vlade Srbije. nema tu sad slobodne konkurencije. ali ne{to ga je spre~ilo. mehanizaciju i sve ostalo. vi{e od pedeset takvih blindiranih yipova je zapleweno. glavne poslove na asfaltirawu dobio je ^ume. I mnoge od wih sam prvo ja prozvao a posle su bili likvidirani u Dra{kovi}evoj. Na javnu licitaciju se prijavilo mnogo doma}ih gra|evinskih preduze}a. a ta firma dobija od doma}ih banaka i stranih banaka. Umesto da doma}e firme direktno taj posao obavqaju. ~ime se sada bave? Dr [e{eq: Sa svim tim se mafija bavi. evo vidite. Ima tu mnogo raznih indicija. ali mafija je po~ela da dobija unosne poslove od dr`ave. Voditeq: Da li se bojite vi za svoj `ivot? Dr [e{eq: Ne. Izgleda da se i kroz obra~un mafija{a. Onda ode wihovom ocu na sau~e{}e. mehanizacija. Imao sam veoma dugu konferenciju za {tampu. bilo je mnogo novinara. da je zapravo sve ^ume organizovao. pa je bilo mnogih drugih pretwi i najava. na primer. kad sam po~eo da otkrivam qude koji su ume310 {ani. koliko je to morbidno. kad je kao pucano na ^umeta. za svega sedamsto. Na krajwe regularan na~in je to ura|eno. a do{ao sam odozgo od @elezni~ke bolnice. vidite. da objasnimo na{im gledaocima. vr{i ovaj obra~un unutar DOS-a. ko zna u {ta je ranije bio ume{an. Kako je to mogu}e? [to na to pitawe \in|i} ne odgovori? Ja sam to danas postavio. Elena Mijatovi}. godine. nego stranci koje je pravno lice i subjekat politi~kog sistema. jednoga dana. veliko iskustvo. tad sam bio potpredsednik Vlade. \in|i}evog kuma iz Novog Sada. u akciji Andrije Dra{kovi}a da se sakrivaju tragovi. da je rad ove grupe. A to nije oteto iz ruku mafije. u Blacu.

Zatim. Ko{tunica i Labus. kao {to ovih dana. Mafija }e u izolaciju a ne u bazenu da se br~ka. I tada mafija preuzima primat. kad je u{ao u “Galeniku”. ve} 1980. Dakle. samo pet je bilo regularnih kandidata bilo na bira~kom listi}u. Policijski generali su u~estvovali u pu~u. i to dokumentovane. Qudi Vladana Bati}a su upali i u “Zastavu” sa automatskim pu{kama. ako dospete na sud. Miki Savi}evi} i jo{ neki. Ako se se}ate. Voditeq: Vi ste oduvek tvrdili da imate re{ewe za mafiju i kada biste imali. Voditeq: Preme{teni? Dr [e{eq: Da. Voditeq: Neko je za vas rekao da volite da liznete taksenu marku i da volite sudove? Dr [e{eq: Ne volim da liznem taksenu marku i odavno se ne li`u te taksene marke. mo`da nisu wegove. Mora da se odgovara za to. On je kao inspektor u odelewu za borbu protiv droge. Imam dokaze. ali izbori nisu bili regularni. i za 120. osvojili smo solidan broj glasova. preko svojih dou{nika iz kriminalnog podzemqa. Borisav Pelevi}. samo pozajmio od nekoga. ~ini mi se da se nisam prevario. tek kad je konstatovano da je bojkot uspeo u drugom krugu. Prosto se informacije lepe za mene. Jo{ mu advokat tvrdi da se nikad ne}e pojaviti na sudu. nismo imali priliku da ~ujemo od vas da prokomentari{ete rezultate posledwih izbora. bilo je vi{e mafija{kih klanova u me|usobnim odnosima konkurencije i nisu ovladali dr`avnim institucijama. godine stvaraju se uslovi za pojavu mafije. Stalno je pun hotel. u Zabeli. Gde su joj koreni? Dr [e{eq: Ona je postojala od ranije. da bi pre313 . imamo tamo mno{tvo svedoka.000 maraka ga je kupio. nije bilo jedinstvenog bira~kog spiska. ne bi mu ni{ta smetalo. Voditeq: Me|utim. Nema tu ni{ta napamet. Ja sam sad tra`io da Stanko Suboti} Cane ulo`i neki sudski depozit. tu smo veoma zadovoqni. samo vratio pare u Ameriku. po zakonu je morao da bude. ako vam je poznato. A onda je obe}ao neka ~etiri skupocena jediwewa za proizvodwu novih lekova. [ta da radim? Iz toga }e velike kwige da iza|u.000 maraka. onaj ko tu`i pla}a taksu. Zna~i. no}as bi ih pobili. Tomislav Lalo{evi} i Vuk Obradovi}. po~eo sam da trguje drogom. da odgovorite na{im gledaocima.. posebno smo to potencirali posle prvog izbornog kruga. Bata @ivojinovi}. Taj hotel je stalno pun. I sve ~iwenice. Pomenuo sam vam slu~aj tog Marka Nicovi}a. A mi smo na vreme govorili. u Trsteniku. Boga mi. svaki put donesem ne{to novo. sudskih tro{kova i tako daqe. mafija izlazi potpuno na svetlost dana. ona polako pristi`u. Mafija je procvetala tek u periodu sankcija i blokada. ili }e moj od{tetni zahtev biti veliki zbog dangube. Vaqda. Izbori nisu bili regularni iz vi{e razloga. tu je poznat slu~aj onog inspektora Bi`i}a. Mo`da 312 bi on sad jadan `eleo da se iz toga i{~upa ali ne mo`e. Voditeq: Vi ste rekli da svoje izvore informacija ne}ete otkriti. da iznesete eventualne primedbe. A sad Vladan Bati} koji je. Dr [e{eq: Pa da ih pobiju. vaqa }e mu.. niko od wih nije ispuwavao uslove. advokat Caneta Suboti}a podi`e. To je nemogu}e. i tako daqe. do{ao sa automatskim pu{kama. po nalogu stranih obave{tajnih slu`bi. tu su bili Vuk Dra{kovi}. Pored mene. bio pod istragom. ne}e. ono {to je interesantno a to je. Me|utim. koji se tako|e pome{ao sa kriminalcima. Je li to principijelno pona{awe? Voditeq: Mislite li da je bio u pravu. a sad. Ve} 1980. Sad je sve isplivano na povr{inu. I napravim tamo {ou na sudu. Voditeq: Evo. On je kao mafija{ko odoj~e preuzeo funkciju predsednika Vlade. u to sam apsolutno ube|en. objavio je onaj Dragan Bujo{evi} celu kwigu o tome. On je ~edo mafije. Neboj{a Pavkovi}. vi odavno niste bili u sudu. A sad i dosovska vlast priznaje da je oko trista miliona Milan Pani} ukrao kroz razne svoje malverzacije. vi biste to vrlo lako re{ili? Dr [e{eq: Re{ewe za mafiju je policija i zatvor. Voditeq: Pre nego {to prokomentari{emo posledwe izvore. mi srpski radikali smo u osnovi zadovoqni rezultatima izbora. pa oslobo|en i posle ubijen. Se}ate se kad smo mi to dokazivali. Ovde smo imali veoma dobar rezultat. mafija{ iz Kru{evca. jer su i{le na ruku te okolnosti. Zbog nepostojawa jedinstvenog bira~kog spiska. pre nego {to pre|emo na pitawa na{ih gledalaca. Mi smo to objavili i celu dokumentaciju. falilo mu je pet hiqada potpisa. sve sudske takse se sad upla}uju po{tanskim uplatnicama. ina~e Labus je imao mawe od mene glasova na izborima. a ne ja. po{to nije izabran. Dr [e{eq: Ve} deset tu`bi je protiv mene podneo i nikako da se on pojavi na sudu. hotel u Blacu koji vredi pet miliona maraka kupio je za 120. oni koji su re`irali izbore. i ovaj Branislav Ivkovi}. Sedamdeset miliona dolara on je fiktivno uplatio na ra~un neke {vajcarske banke. Voditeq: Mislite da bi i on trebalo da se na|e? Dr [e{eq: Pa naravno. Falsifikatima potpisa jo{ {est je uba~eno na spisak. U Blacu sad postoje neki fakulteti koji su izme{teni sa Kosova. godine po~iwe da se formira mafija. nemogu}e da je postala od ju~e. Ako se se}ate. Petog oktobra. I tada je sprega izme|u mafije i dela policije bila sve intenzivnija. makar i po cenu `ivota. Dragan Radenovi}. oko 24%. kada bi se ukqu~ili. Zoran \in|i} javno odaje priznawe mafiji za u~e{}e u petom oktobru. E. da je on izabran. Stalno su studenti u tom hotelu. Ko{tunica je }utao.. I \in|i}a je stvorila mafija. ukrali su oko pet procenata glasova u korist Miroquba Labusa. i tako se obogatio. I onemogu}en je rad Nadzornog odbora. on je po~eo da kuka zbog nepostojawa jedinstvenog bira~kog spiska. Setite se kad je sa automatskim pu{kama upao u “Galeniku”. mi smo sve to iznosili blagovremeno. Nikad nije do{lo do te proizvodwe. i wemu je falilo skoro dve hiqade potpisa. I mafija ima veze u policiji.minalac. Misli da mu se na|e tamo. odnosno izbacili svi oni qudi koji nisu trebali da budu na bira~kim spiskovima. falilo mu je vi{e od dve hiqade potpisa. Sad sam doneo izvode iz spisa iz kojih se vidi da je Stanko Suboti} Cane organizovao ubistvo nekog policajca pre vi{e godina u Obrenovcu. ako ih imate? Dr [e{eq: Pa. I jo{ je jedan bio. Zatim. po{to definitivno mafija postoji i ima i kriminala. mora da odgovara. To su tri razloga zbog koga su izbori ni{tavni. u ~asopisu “Srpska slobodarska misao”. hemijska jediwewa. Prvo. sad mu smeta. Voditeq: I vi to donesete na sud? Dr [e{eq: Pa da. nikad nisu stigla ta jediwewa. Evo Vladan Bati} je sad izgradio veliki olimpijski bazen u po`areva~kom zatvoru. To se de{ava po celoj Srbiji.

prevare i sli~no. to je \in|i}ev ustavni sud. gledalac iz Kru{evca vas puno pozdravqa. kad `elite nekome da sudite. jer sad 308 qudi prima poslani~ku platu na {alteru Republi~ke skup{tine. Eto tako se kraq Milan poigravao sa parlamentarizmom. a {ta }emo mi gra|ani koji nemamo nikakav ustavni sud? Od koga mi da o~ekujemo za{titu? Ovo je stra{no poigravawe sa institucijama sistema. a treba wemu postaviti pitawe da se izjasni je li ili nije. A sada je druga~ije. ili ne smeju ili se ne{to drugo de{ava? Dr [e{eq: Pa. napredwaci i liberali vrlo malo su poslanika osvojili. svakodnevno. ka`e? Dr [e{eq: Pa. narod tone u sve ve}u ekonomsku krizu i sve dubqu socijalnu bedu. godine. sam predsednik Vlade izlazi i ka`e. 2000. Qudima se pred sudom mo`e suditi samo za konkretno krivi~no delo. krivi~no delo ovo. mi imamo sednicu Centralne otaybinske uprave Srpske radikalne stranke. i nije mogla biti posledica Ko{tuni~in izbor nego ponavqawe glasawa. 2000. {est. pre nego {to ga optu`ite. prvo ~oveka uhapse. to je Ko{tuni~in ustavni sud a Republi~ki ustavni sud je u rukama Zorana \in|i}a. Imamo krivi~ni zakon Jugoslavije. sa blokadom rada vitalnih institucija sistema. Za to vreme. E sad. Ne mo`emo u stranci zaposliti neke koji nisu ~lanovi stranke. Nema drugog izlaza. da li mo`e policija da goni te qude. naravno. Od vremena kraqa Milana. Voditeq: Da li biste to mogli da prokomentari{ete? Dr [e{eq: Na`alost. iako smo mi pozivali na bojkot. po va{em mi{qewu. da bi ti izbori mogli biti raspisani. kojima je javnost prosto obasipana. Znate. Ali objektivno. po va{em mi{qewu. Iz tog aspekta je bio u pravu. Tamo su precizirana bi}a krivi~nih dela. Pokazalo se da je Savezni ustavni sud u rukama Ko{tunice. I to je jedan od razloga zbog koga je taj sud nelegalan. Neverovatno ne{to. Srbija – zemqa paradoksa. bila vrlo efikasnija. a to krivi~no delo mora unapred biti propisano krivi~nim zakonom. jer je Ustavni sud poni{tio glasawe na Kosovu. imam peti stepen stru~ne spreme. problem je Vlade. dovedu tamo a onda donose propise i formuli{u krivi~na dela. Voditeq: Katarina iz Kru{evca ka`e. boje}i se da. Vidite ovo {to se de{ava oko mandata DSS-a u Republi~koj skup{tini. imam 38 godina. ali su ra~unali da nemam nikakve {anse. godine. A {to to nije na vreme govorio? [to je govorio posvesno. da glasaju za Ko{tunicu. imamo krivi~ni zakon Srbije. Ja se iskreno nadam da }u biti kandidat. i na osnovu svega {to ste rekli. za{to to ne rade. ne pobedi Labus. Ko{tunica je imao skoro 10 odsto vi{e od Milo{evi}a. ili po mom mi{qewu nije bio uspe{an. Sve se te`e i te`e `ivi u Srbiji. Neka sam primetio. Voditeq: Dobro. E. Dakle. Ne mo`e. Vidite {ta se jo{ desilo ove godine. To nijedna stranka ne radi. imam pouzdane podatke da je sekretar te masonske lo`e. ako budem kandidat ili o bilo kome drugom. Voditeq: Evo. skoro svim. pokazalo se na{oj zemqi da ne postoji ustavno sudstvo. najvi{e dvanaest odsto. prili~an broj qudi je iza{ao. ne daj Bo`e. godine. posledica mo`e biti poni{tavawe izbora a ne da on bude progla{en za predsednika. Mi neprekidno to zahtevamo. Da se promeni Vlada. Evo. a ne kao pred Ha{kim tribunalom. koliko ja znam. sa kojim argumentima raspola`ete kad ka`ete da je Slobodan Vuksanovi} u masonskoj lo`i? Dr [e{eq: Pa. Na{ program je op{te poznat u javnosti. Labus kao apsolutno zlo. Pa neka govore i o meni. sve {to imamo da ka`emo o protivkandidatima. koji su iskreni. pa su glasali za Ko{tunicu. Evo. zaposlili bi iskqu~ivo ~lanove na{e stranke. I ovo je samo sve dubqi pad. Ne mo`ete politi~aru suditi zato {to. Voditeq: Ali s obzirom na ovaj va{. na`alost. u zadwim izborima. mi }emo otvoreno izneti. ~estiti vojvodo. Ali. bili su ve}inski izbori. Ne mo`ete nekome suditi zato {to ga ne volite. mi nemamo vremena i kad bi zapo{qavali u Op{tinskom odboru. Sad u nedequ. Neverovatno. krivi~no delo klevete. i vi ga nazivate izborni uspeh. ka`e na{ gledalac. ja to ne dovodim u pitawe. tako vam se sad \in|i} poigrava. krivi~no delo silovawa i tako daqe. ne postoji krivi~no delo tragedija srpskog naroda. Voditeq: Sa{a iz Kru{evca ka`e doslovce. da li pri`eqkujete izbore na svim nivoima u ovom trenutku? Dr [e{eq: Da. Imali smo ta la`na istra`ivawa javnog mwewa. kada bi se Milo{evi}u sudilo u Beogradu zbog tragedije srpskog naroda. On je navikao. `eli vam da dugo `ivite i ka`e da }e vas opet glasati. Voditeq: Dobro. a posle izbora kraq Milan proglasi da ne mo`e biti poslanik onaj ko je imao najvi{e glasova nego onaj ko je bio drugi po broju glasova. krivi~no delo kra|e. onda bi policija . kao i do sada. Voditeq: Gledalac iz Kru{evca. on je odobrio policiji da hapsi.bacilo pedeset procenata? Dr [e{eq: Verovatno. misli mo`e uvek. je li tako. osam odsto. 315 . mogli su to Staqin. da li }e uskoro biti raspisani izbori i da li }ete na wima u~estvovati? Dr [e{eq: Evo. Jer onda nije bilo regularno ni 2000. mi nismo ovakvo ru{ewe institucija sistema od faktora vlasti imali na delu. najavquju da bi moglo biti slede}e nedeqe. pa }ete u nedequ saznati. da li biste bili svedok wegove odbrane ili optu`be i na koji na~in biste delovali? Dr [e{eq: Znate. Zoran \in|i} ima svoj ustavni sud. ~asni i patriote. 314 Znate {ta je jednom uradio kraq Milan? Radikali su pobedili na izborima u svim izbornim jedinicama. Krivi~no delo ubistva. Vojislav Ko{tunica ima svoj ustavni sud. samo }emo osnovne ta~ke wegove da potenciramo i. morate ta~no formulisati koje krivi~no delo je u~inio. pogledajte u kameru i recite nam slede}e. da mu se i uva`i ta `alba. pobedio bi on sigurno u drugom krugu. Meni su davali ~etiri odsto. i ube|en sam da je bilo mnogo glasa~a koji bi glasali za mene. I jedini izlaz iz sada{we situacije su izbori na svim nivoima. nije bio uspe{an. o bilo kom kandidatu da se radi? Dr [e{eq: Mi }emo i daqe da iznosimo na{ program. Ho}ete li ne{to mewati u taktici. Ne mo`e se politi~aru suditi za gre{ke. namerno nisam hteo da ih ja postavim. na woj }e biti done{ena odluka ko }e biti na{ kandidat za predsednika Republike na slede}im izborima. truqewe. jednom ga tako proglasili. da li je mogu}e da u Op{tinskom odboru va{e stranke dobije neki posao? Nije ~lan nijedne stranke. 18 godina ~ekam na Zavodu za tr`i{te rada. Kakva su va{a saznawa. nemamo mi novca da bismo mogli da zaposlimo qude da profesionalno rade u Op{tinskom odboru stranke u Kru{evcu. da pre|emo na pitawa na{ih gledalaca. I u drugom krugu je prili~an.

To je na{a ideja bila. za{to o svemu ovome niste govorili kad ste bili potpredsednik Vlade? Dr [e{eq: Pa. posle bombardovawa. nikad trojku da dobije i tako. Sr|an Milivojevi} mi deluje priglupo. Ja ne `elim da se ikad vi{e ne{to tako ponovi u Srbiji. mogu samo da kritikujem postoje}u vlast. Milo{evi} je bio tri meseca u zatvoru u Beogradu. Nije to bilo dovoqno brzo koliko je narod `eleo. {ta mislite o ^edomiru Jovanovi}u i Sr|anu Milivojevi}u? Misli na Sr|ana Milivojevi}a iz Otpora? Dr [e{eq: Sve najgore mislim i o ^edomiru Jovanovi}u i o Sr|anu Milivojevi}u. da je bio marqiv. nisu bili u stawu da mu pripi{u nijedno krivi~no delo. sa velikim problemima to posti`emo. to mi je bio resor u Vladi. da istraje. Voditeq: Gledalac iz Kru{evca ka`e. [ta mo`ete da mislite o wima. kad smo obnavqali ~etni~ke tradicije. ja kad sam bio potpredsednik Vlade. U septembru 1943. Voditeq: Isti gledalac pita. mislim da je vrlo glup mladi} a ^edomir Jovanovi} nije glup. Batu Trlaju i tako daqe. Ne mo`e on biti osu|en zato {to je neko izjavio da je deo novca od carine i{ao za nabavku neke specifi~ne opreme za Ministarstvo unutra{wih poslova. demokratiju. Sad je ova vlast po~ela da ukida prava na osnovu de~ijih dodataka i tako daqe. pa je bio najgori |ak u sredwoj ekonomskoj {koli. Ratko Markovi} je bio za pravni sistem. tu su stvari sa pravnog aspekta sasvim jasne. po maj~inoj strani. Koje ideologije? Videlo se da je ta komunisti~ka ideologija proma{ena. da je bio vredan. mi smo uspeli da nadoknadimo. dr`avnoj. To je bila jedna dobra ideja i pokazala se uspe{nom. Mirka Bosanca. mo`da bi 317 . svi su pre{li u partizane. kako ka`e. nismo stigli da nadoknadimo i zemqoradni~ke penzije. mi nismo te`ili da obnovimo gra|anski rat me|u Srbima. Jesam. ja sam se javno isprsio i rekao ja sam srpski ~etnik. odmah da vam konkretno ka`em. I ja na televiziji. dve dana imali situaciju da su se svi srpski borci za slobodu nazivali srpskim ~etnicima. sasvim ~iste. Evo. i sve wene propuste. Pre toga su ubili ovog Lainovi}a Dugog. {to jeste. A bilo je krajeva gde su se ubijali do istrebqewa. tvrdila je da godina ima dvanaest meseci. kad je kapitulirala Italija. primili su skoro prvi deo za maj. To je najva`nije. negativne osobine. nekada i korak unazad pravimo. Po o~evoj liniji. on je imao izra`enu iteligenciju. Bio sam resorni potpredsednik Vlade za privredu i finansije. Pa znate. gde je brat brata ubijao i tako daqe. neki su bili u partizanima. 13%. A onda smo posle godinu. nego smo odmah rekli bratska sloga. mogli su da plate svojim sinovima. Nas trojica smo kao potpredsednici imali tu resornu podelu rada. i daqe tvrdite da penzioneri primaju penzije redovno. ka`e. da }e penzioneri primati dvanaest penzija. u vreme gu{ewa {iptarske teroristi~ke pobune i tako daqe. Zna~i. sada{wa vlast. qudi bez morala. I {to je najva`nije. Ja mislim da je to mo`da bio najve}i moj doprinos. i jo{ su bila dvojica potpredsednika Vlade koji nisu imali tu vrstu resora. tako mi deluju. hteli smo prethodno de~ije dodatke i i{li smo na one dr`avne obveznice. neki u ~etnicima. da se to stawe popravi? Dr [e{eq: Kad sam bio potpredsednik Vlade. padao na popravne. godine. Voditeq: Milo{ iz Doweg Stepu{a ka`e. proma{aje. veliki broj. ako se se}ate. su ga okrenuli stranputicom. i sve wene slabosti. on ima prirodnu inteligenciju. mi smo tri penzije nadoknadili u bonovima za struju. ka`e taj gledalac iz Vrwa~ke bawe. Voditeq: Evo. Gledalac iz Vrwa~ke bawe. takva tragedija. i dok ponovo ne do|emo na vlast. ali u tom kraju. to je bilo u slede}oj fazi. i dovijao sam se kako sam znao i umeo. bio sam zadu`en za privredu i finansije. {ta mo`e da se uradi. gde je brat na brata udario. [ta to zna~i? I penzije su umawene u odnosu na prose~nu platu za nekih 12. na primer. raskrinkavao sam. ali mi to. i sve zbog ideologije. ]andu. naravno. i tu razumem narodno razo~arewe iz onoga vremena. obra}a se vlasti. ne smemo nikad dozvoliti da Srbin udari na Srbina. Voditeq: Gledateqka iz Trstenika. Do 1943. i nova vlast je morala da ispla}uje te dr`avne obveznice. ja sam pro{ao kroz tu fazu pomirewa. Na`alost. sad je struja {est puta skupqa. Studira vi{e od deset godina. mo`da neki uslovi kroz koje je pro{ao. nije mi to bila osnovna preokupacija. a nadam se da }emo do}i u najskorije vreme. jo{ uvek malo oko penzija. bar se nisu me|usobno ubijali partizani i ~etnici. qudi su zainteresovani. i moli va{ komentar? Dr [e{eq: Pa. onda ga mo`ete goniti. i da se nadoknade penzije. da ne navodim sve? Dr [e{eq: Ne znam da li sam doprineo dovoqno. A struja je bila najjeftinija u Evropi. jer su predstavqani kao zveri i sli~no. jer u isto vreme. ne mo`e da zavr{i fakultet. I sad obnavqamo slobodu. poraz na izborima i tako daqe. govorio sam. posle nekoliko dana ubijaju Skoleta Uskokovi}a. dramsku re`iju mislim da je upisao i tako daqe. Bavio sam se drugim. partizanskim porodicama. u mojoj porodici. niti da se svetimo partizanima. raskrinkavao sam sve one koji su ume{ani u Arkanovo ubistvo. da li biste hteli i mo`ete li ne{to da preduzmete da se isplate sve penzije do kraja godine. me|utim. u civilizovanoj dr`avi to ne mo`e. godine. gre{ke. srodnici moga oca `iveli. u veoma te{kim uslovima i vrlo mukotrpno to radimo. jedinstvo. sinovima i tako daqe. pomirewe i sli~no. vodio sam taj resor privrede i finansije. ka`em Skole Uskokovi}. ali sam ube|en da sam doprineo najvi{e. a penzije opet kasne tri meseca. neka `ivotna sudbina. nisam sad. onda onaj ko je konkretno to radio mo`e odgovarati? [to to nije bilo po zakonskoj proceduri? Tako da. da li ste dovoqno doprineli u rabijawu komunisti~kih la`i. ~itav niz problema. koliko je narod o~ekivao. u domovima zdravqa nemaju dovoqno recepata za prepisivawe lekova. Dakle. Mi smo zatekli u Vladi da kasne tri i po penzije. ko zna koliko. ovo je konkret316 no nazadovawe. morali smo da finansiramo policiju na Kosovu i Metohiji. samo je dvojke imao. mnogima posle izgra|eni spomenici. Penzioneri su imali mesecima da pla}aju struju. sad smo opozicija. znate. I nekako smo uspevali. svi su bili ~etnici. da je bio po{ten. Drugo. dok nije to postala. gubitak vlasti. a ova druga nije imala daha da se odr`i. o ~etnicima. }erkama i svojim najbli`im srodnicima. takva omraza me|u bra}om. jer u vreme kad je to bilo veoma opasno. Ne sve. gde su moji o~evi. Sad mogu samo da kritikujem postoje}u vlast. kriminalne radwe i sli~no. Milovan Boji} za dru{tvene delatnosti. solidnom. mafija nije od ju~e. Kakvo je to krivi~no delo? Ako je bilo ne{to u manipulisawu sa novcem. Kao da se istom drogom drogiraju. Sankcija politi~aru za gre{ke je smena. Imali smo mnoge druge probleme. Ali ako politi~ar napravi neko konkretno krivi~no delo.Hitler i {ta ja znam. Morali smo da obnavqamo infrastrukturu u Srbiji.

vremenom stvaralo. Kroz tu saradwu mi smo daqe razvijali na{u vojnu industriju i veliku zaradu ostvarivali. na diskvalifikaciji istaknutih oficira. [alio sam se malo kroz neke medije. A mislim da je na putu i Miroqub Veqkovi} da napravi velike izvozne aran`mane. Sve mi je sumwivo kad se obara realna vrednost firme. U izgledu su bili zna~ajni poslovi. godine. poslovala je do 2000. Meni se sad name}e pitawe. ili \in|i}evi qudi da napakoste Ko{tunici. je li. Za{to prodati “@upu” ako “@upa” i tako uspe{no posluje. hrana nije bila lo{a. pritisci iz Amerike. Ali. direktor velike zrewaninske firme “Naftagas monta`a” i Miroquba Veqkovi}a. Voditeq: Jeste. ako sam izvozio oru`je. Voditeq: Na kojim osnovama? Dr [e{eq: Pa. ako ne do|e do rata u Iraku. da li znate ne{to oko privatizacije “Merime” i “Rubina”? Dr [e{eq: Video sam negde da je neko postavio i za “@upu” iz Aleksandrovca. Nije ne{to ekstra.mnogo postigao. ali ako je re~ o “@upi” iz Kru{evca. A s druge strane. Sad {trajkuju gla|u. ali direktno kompromituje Neboj{u ^ovi}a. vrlo pametan. vaqda bi uneo novac u zemqu. poletom. Uvek je moderno biti protiv re`ima. a on je onda meni poklonio jednu pozla}enu arapsku sabqu. onako poneseni svojim mladala~kim iluzijama. jer je sa Ko{tuni~ine strane i{ao udar na \in|i|a. A da vidimo sada. ukqu~ili se u te aktivnosti. koji je to trgovac koji nosi odjednom i pare i oru`je. Ne mogu sad. Pla}awe studentskog doma i menze je bilo simboli~no. to su Du{an Mihajlovi} i Zoran @ivkovi}. oko tajnog oru`318 ja i tako daqe. koju je izradio “Inkom” Zemun. Ali. u maju mesecu. ako se negde desi da je neko i ume{an. veoma jeftino. ali je bilo podno{qivo. Ne bi me iznenadilo. upravo sam izdvojio to pitawe. Pa. U prvi mah imao sam argumentciju i za jednu i za drugu tezu. {kolarina je bila simboli~na.? 319 . da proda velike koli~ine hrane Iraku. da je ume{an u mafija{ke poslove. posebno {efa vojne Slu`be bezbednosti. Neprijateq moga neprijateqa moj je prijateq. generala Ace Tomi}a. za{to }utite ako znate o kriminalizovanom vrhu Otpora? Da li vam je to poznato? Dr [e{eq: Pa ja ne znam sad da Otpor u~estvuje u nekom velikom kriminalu. koja se bavi. ne mogu da plate {kolarinu. Vidite ove studente koji suse smrzavali po ci~i zimi. A ranije. I to je sve {to sam ja o biznisu. ako se se}ate. Voditeq: Uprkos velikim pretwama? Dr [e{eq: Jeste. Taj Sr|an Milivojevi} nema ni pameti. kad pogledate ko su predsednik i potpredsednik Upravnog odbora “Jugoimporta SDPR-a”. Voditeq: Evo. Tu zaista razumem omladinu koja je volela da ide na demonstracije. Ko{tunica. Evo. sad kad su im propisali ovolike {kolarine. Posledwi put kad sam bio u Iraku. a delimi~no i Dragoquba Mi}unovi}a. I ta logika mi se name}e tu kao dominantna. Lazar Marjanski. konkretnom. mirno}a. bilo je dovoqno za mlade qude. Ja se nikada nisam bavio nikakvom trgovinom. republi~ki i savezni ministar unutra{wih poslova. \in|i}evi qudi. sa Zapada. to je stara arapska poslovica. Voditeq: Ima nekoliko pitawa koja se odnose na privatizaciju. stalo`en. sve mi je sumwivo. Ja jesam izvezao vrlo ozbiqno oru`je u Irak. To je u~inio uz pomo} sur~inske mafije. razgovarao. Voditeq: Gledalac iz Vrwa~ke bawe. Svojevremeno je \in|i} uspeo da vrbuje Pavkovi}a da promeni tabor. gledalac iz Kru{evca pita. da li mafija stoji iza takvih poslova? Dr [e{eq: U principu sve mi je sumwivo dok je ova vlast u Srbiji. tu je ova. ko je lansirao tu aferu? Da li Ko{tuni~ini qudi da napakoste \in|i}u. Voditeq: A. onda mi se name}e misao da su to Ko{tuni~ini qudi lansirali protiv \in|i}a. tu moraju da padnu onda i Du{an Mihalovi} i Zoran @ivkovi}. I videli ste kako je to ispalo. garantujem vam da im nije bila lo{a. iz Trstenika. deceniju. kontroli{e Vojsku Jugoslavije. proteklih desetak godina. Dr [e{eq: Pa. Voditeq: Kakav je Sadam Husein u tim li~nim kontaktima? Dr [e{eq: Pa. kroz obarawe Du{ana Mihajlovi}a i Zorana @ivkovi}a. To su na{a dva narodna poslanika iz Srpske radikalne stranke. fascinira me wegova stalo`enost. A u Iraku sam tri puta bio. Uprkos svemu ovome {to se de{ava. Tu sabqu sam poklonio svom prijatequ Sadamu Huseinu. da licitiram. i Maja Gojkovi} je vi{e puta bila. kao vrhovni komandant. Ja razumem mlade qude koji su. vrlo obrazovan. evo na{ gledalac. {to smo imali iste neprijateqe. vrlo prijatan ~ovek. nema ni inteligenciju. `eli da prokomentari{ete izjavu ^ovi}a da ste vi ume{ani u prodaju oru`ja i da ste izneli veliku sumu novca iz zemqe? Dr [e{eq: Ja iz zemqe izneo? Voditeq: Da. Vidite sad. Paja Mom~ilov i tako daqe. a \in|i}evi qudi mu uzvra}aju ovom aferom sa @eqkom Maksimovi}em Makom. koji va`i za Ko{tuni~inog ~oveka. tu je ona mafija. ono se postepeno. ako do|e do daqeg raspleta.. Preko no}i je Pavkovi} postao najbli`i prijateq ^umeta i Krmivo produkta. i svih ostalih mafija{a iz Sur~ina. Voditeq: “@upa” iz Aleksandrovca ne. Naj~e{}a su prijateqstva koja se stvore u su~eqavawu sa zajedni~kim neprijateqem. \in|i} je ina~e mnogo radio na razbijawu Vojske Jugoslavije. bilo je veoma. Voditeq: Otkud va{e prijateqstvo? Dr [e{eq: Pa. ambicijama. u delegaciji. Greota ga je gledati. {ta mislite o aferi SDPR i izvozu oru`ja za Irak? Dr [e{eq: Mi smo sa Irakom imali veoma uspe{nu saradwu. znate. Izvezao sam jednu srpsku oficirsku sabqu. I verovatno je. koja je to osnovna vrsta kriminala kojom se bavi Otpor? Otpor je primao pare od zapadnih obave{tajnih slu`bi da bi delovao protiv svoga naroda. poveo sam dvojicu biznismena iz Srbije. lupeta gluposti najgore vrste i tako daqe. kako to wima sad sve izgleda. tukli se sa policijom. To su funkcioneri Otpora primali.. po tome {to su na{e zemqe i na{i narodi delili identi~nu sudbinu. velikog proizvo|a~a i izvoznika hrane iz Vrwa~ke bawe. Slobodan iz Kru{evca vas pita. koja posebno kompromituje Ko{tunicu. sad imaju kapitalizam u najbrutalnijoj varijanti. uvek opoziciona delatnost privla~i mlade qude a ne re`imska i tako daqe. Ne mo`e. izgledan je posao vredan sto miliona dolara za “Naftagas monta`u” iz Zrewanina. I{li su i Bo`idar Vu~urevi}. Izvezao sam sabqu i {ta sad? Sabqa je mo}no oru`je.

sigurno. kod svog. biv{i ministar energetike u Vladi Srbije. koji je kupio hotel u Blacu. Ka`u. imam negde zapisano. a odatle se grana za Gr~ku i Hrvatsku. Voditeq: Opasni su oni koji idu jedan na jedan. ko je kupio hotel u Blacu. isfrustriranih tipova. Je li tako? Retka su ubistva bez motiva. privatizuje se ne{to {to ve} godinama ne mo`e da radi. Sad znam da planiraju novo poskupqewe od 50% u odnosu na sada{wu cenu. psihopata. poha|a predavawa. da li znate wegovo ime? Dr [e{eq: Evo. tokom emisije pomenuli ste mafija{a iz Kru{evca. Ako je zaista taj posao obavqan. Otkrijte motiv. Najefikasniji na~in da mu se napakosti. krajwe psihopatska ubistva. Voditeq: Gledalac iz Trstenika. Samo vrebaju momenat kada }e to da urade. ona stara~ka demencija i ne znam koja jo{ bolest da je. godine. ali sam spreman u svakom trenutku da idem u Hag u bilo kom svojstvu. a onaj ko raskalo{no. godine. znate. Ruqa nije opasna za ~oveka koji zna da joj se suprotstavi i koji je spreman da se suprotstavi i koji se ne boji. ko je imao motiv da otme Stamboli}a? Onaj ko je hteo da napakosti Milo{evi}u. duhovnog vo|e? Dr [e{eq: Ja sam spreman. koliko ja znam. ne verujem da je sebi mogao tako ne{to da napravi mesec dana pred izbore. Za{to da “Orao” ne zaradi. U pitawu je bila neka podela provizije u nekom poslu sa Rusijom. Setite se one ruqe u oktobru mesecu pred Narodnom skup{tinom. vra}ali na du`nost. da Milo{evi} ~eka dvanaest godina od obra~una sa Stamboli}em. naftnih derivata i gasa. je li? Dr [e{eq: Zna se koji su qudi opasni. 321 . Voditeq: Pomenuli ste. zato {to su wihovi qudi to uradili. Najve}i broj ubistava iza sebe krije motiv.Dr [e{eq: “@upa” iz Kru{evca je dobro poslovala. i da ga otme i likvidira mesec dana pred septembarske izbore 2000. energetsku. Zakon ruqe. Nemam nijednog `ivog duhovnog vo|u. ^iji je tu interes? Tu je sasvim mogu}e radni~ko akcionarstvo. naru~ivali smo poslove i opet je ne{to funkcionisalo. {ta }e drugo “Orao” da radi. Nemam ja duhovnog vo|u u Hagu. kad se ve} znalo ~vrsto. A za{to privatizovati dobru firmu odmah? I to za sitne pare. ne mogu ba{ sva mafija{ka imena da zapamtim. Kome je najvi{e smetao Dra{kovi}? Ubistvo svaka policija na svetu prvo poku{ava da razre{i tako {to }e proceniti eventualni motiv. Ali {to ovi za dve godine nisu to razjasnili? I sve znaju. Ruqa nije opasna. Da vam iskreno ka`em. je li istina? Mi. sve su one kriminalce. upravo jedan gledalac pita. i pomiwemo cigarete. za{to taj plan do sada nije ostvaren. To je pitawe za Petra Stamboli}a? ^ujem da je ovako. odlu~eno. u vreme onih velikih poskupqewa struje. Kad je do{lo do smene vlasti 2000. gde firma prvo propada. drogu. Ovde treba malo analizirati mogu}e motive. “Rubin” je isto solidno poslovao do 2000. oktobrom”. Za{to otpu{tati radnika u firmi koja mo`e solidno da posluje. kad sve dobro znate. koje smo mi ranije postepeno smewivali u Elektroprivredi Srbije. je li tako. be`i ruqa. {ta je sa naftovodom. Mislim da je prili~no izgubio svest. struja i nafta i pita. vi{e znam o tome nego qudi koji `ive ovde? Dr [e{eq: Ranije sam govorio o toj energetskoj mafiji. i ko zna jo{ ~ega. ja ga opravdavam. razulareno. ja sam imao faze sukoba i faze saradwe sa wim. Znate. Voditeq: Gledalac iz Stopawe. O tome sam govorio ranije i o toj energetskoj mafiji. Do{ao je u sukob sa \in|i}em. [to bi nekome bilo spre~eno da popravi ira~ke avione. Voditeq: Ka`e. naruybom pojedinih poslova. ka`e. je li tako? On je veoma inteligentan i obrazovan. A {to se ti~e Ivana Stamboli}a. ako se se}ate. da vi{e ne zna za sebe. Hteli su da me lin~uju. nismo stigli da to razjasnimo. Voditeq: Da. lako }ete do}i do ubice. Ivan Stamboli} je otet i verovatno ubijen. takav vam je slu~aj i sa budvanskim atentatom na Vuka Dra{kovi}a. godine. Takav vam je slu~aj sa Ibarskom magistralom. Ali je ruqa veoma opasna kad vidi strah u o~ima. koji smo tad bili u vlasti. Svuda mi je sumwivo. ali evo gledajte ga u Hagu. da li znate da odgovorite {ta je bilo sa Petrom Stamboli}em? Verovatno je mislio na Ivana Stamboli}a? Dr [e{eq: Sa Petrom Stamboli}em. Jedan metak u vazduh. {to bi bio zabrawen remont ve} postoje}ih aviona. Svuda je mafija u pitawu. to nije isporuka novih aviona. ali }ute. Voditeq: A niste dobijali vizu? 320 Dr [e{eq: Ne daju mi vizu. godine. Za{to uop{te prvo wu privatizovati? Razumem. da li znate ne{to o aferi “Orao” i eventualnom u~e{}u gospodina Tomislava Tro{i}a u woj? Dr [e{eq: Ne mogu da ka`em ni{ta konkretno. A po pitawu uvoza nafte. on je pripadnik ruqe. opasan sam po nacionalnu bezbednost Kraqevine Holandije. moje duhovne vo|e su me|u mrtvim srpskim velikanima koji su se isticali srpskim nacionalizmom kroz protekle vekove. da ima raznih mafija. ka`e jedan gledalac iz Vrwa~ke bawe. Ali. mesec dana pred izbore. sprema ispite. garantujem. ka`e. oru`je. on nije glup ~ovek. pa se onda privatizuje za bagatelne pare. Ruqa je uvek sastavqena od kukavica. Sad sve propada. jedan gledalac iz Aleksandrovca vas pita. i ne znam koliko je tu sad realnih ~iwenica a koliko je izvikano. Ko je imao koristi. To su luda~ka. dok studira. da je u veoma te{kom stawu. ~ujem. Vi mo`ete o Milo{evi}u da mislite {ta god `elite. koji treba da pro|e iz Rusije u Srbiju. pola`e ispite i tako daqe. Posle mesec dana do{lo je do sloma i sve je bilo gotovo. Ja sam se odbranio. u Kru{evcu. da li ste vi trebali da budete uhap{eni onda kada ste vadili pi{toq na studente? Dr [e{eq: Nikada ja nisam vadio pi{toq na studente. da li se spremate za put u Hag. to nije student. smewen je Novakovi}. on ka`e. kandidovan Ko{tunica. ka`e. ali zna se dobro. Voditeq: Evo. trenutno mu ne znam. kad su hteli da nas lin~uju. to je lin~. U Kru{evcu je bio problem sa “14. samo sam zapretio. Voditeq: Ja sam ~uo da je isku{enik u nekom od manastira? Dr [e{eq: Ja ne verujem da je to istina. Ruqa je sastavqena od kukavica. Ja se isprsim pred ruqom a ruqa be`i. ali smo i taj problem s vremena na vreme re{avali. pretpostavqam. Evo. Vlada je nalazila novca. a ja koji `ivim u inostranstvu. da se otme Stamboli}. nije mi ni prst bio na obara~u a oni su be`ali. otpu{ta radnike. mesec dana pred izbore 2000. I student je student dok je na fakultetu. ali niste pomenuli mafiju. ne znam detaqe. nije mi palo na pamet da se podsetim pred polazak. atakuje na mirne qude na ulici. Ja sam samo u nekoliko slu~ajeva vadio pi{toq na ruqu. kao zajedni~ki kandidat prozapadnih politi~kih partija? Ko je imao interese. u~i. “Merima” je dobro poslovala.

po{to je gospodin [e{eq na ovim izborima pokazao da stoji na ~elu Milo{evi}evih qudi? Dr [e{eq: Ne. Onako pri~am. ono {to vam se u~ini kao desnica. dakle ka`e ono {ta misli bez obzira da li }e to zaboleti neke druge ili mo`da ~ak i wu samu. Tinska: Zdravo Voditeq: ^ao. on je u~estvovao u zauzimawu “Zastavine” fabrike. godine Voditeq: Dobar dan po{tovani gledaoci. Pretpostavqam da je i u Trsteniku mnogo glasalo. zna~i ponovo idemo daqe. nije levica u tradicionalnom smislu. to je ~iwenica. ima ne{to oko 4. Dakle radi na jednoj televiziji top {ou emisiju. Meni je Milo{evi}eva podr{ka bila dragocena u tom smislu. malo sam ka`em. da li je gledalac tada bio u pravu. Dakle `ena koja gde god se pojavi u svom peva~kom `anru napravi pravi haos. Drugo. Voditeq: Gde ste imali najboqe rezultate. ona je jedna izuzetno talentovana `ena.000 radnika kad sam ja bio potpredsednik Vlade. to je gospodin koji apsoltuno ima svoje i obo`avaoce i obo`avateqke. U Topli~kom okrugu je glasalo. Smesti se ovde do mene sa desne strane pa }emo sve pri~ati u toku emisije. pri~am i da sam puna energije. 2000.. zna{ {ta meni sada jedno ostaje da te zaprosim Voditeq: Mo`e Tinska: Molim te udaj se za mene jer ovako niko nikad nije lepo govorio o meni kao ti. malo sam bole{qiva. Voditeq: Drago mi je.zaista. naravno opusti}e{ se ti u toku emisije. kad ve} govorimo? Dr [e{eq: Najboqe rezultate sam imao u Sremu. vrawanski okrug. ]ao draga Rivas: Zdravo. vidi ja }u umreti. razlikovawe na levicu i desnicu je izgubilo svaki zna~aj i svrhu i smisao. I zna~ajan broj socijalista je za mene glasao. Ja se iskreno nadam da }e joj to uskoro po}i za rukom. malo smo probili termin.000 radnika. meni je jako drago {to smo se ponovo sreli i {to ponovo idemo daqe je li tako. novembar 2002. najvi{e za mene. ne ka`e se tako ali o tome se radi ja zato moram to da ka`em. Prvo. jedna multimedijalna li~nost. a neki su bojkotovali izbore. i u delu Pirotskog okruga. o svemu tome pri~a}e nam u toku emisije Vesna Rivas. Voditeq: Gospodine [e{eq. Na ovim izborima ja sam bio kandidat srpskih patriota. Ono {to vam se u~ini levica. Hvala vam puno {to ste bili na{ gost. imam o wemu lo{e mi{qewe. jedna koleginica iz redakcije mi je rekla kada je ~ula da }e doti~ni gospodin biti danas moj gost. A u centralnoj Srbiji je vi{e glasalo za Ko{tunicu socijalista. ja sam protiv nacionalizacije. Voditeq: Jeste i jako mi je drago. Ne zamerite ako ne budem u svom elementu kako ina~e umem da budem. na nekim mestima vi{e za Ko{tunicu nego za mene. posledica krivi~ne presude mora biti otimawe onoga {to je nelegalno ste~eno. izneo sam nekoliko detaqa o wemu. nego za mene. Jedna `ena koja ima ose}aj za lepo. a kao {to red nala`e ja }u naravno prvo da najavim dame. a weno ime je Jelena Tinska. Nisu svi socijalisti glasali za mene. hvala vam na pa`wi i `elimo vam prijatno ve~e. leskova~ki okrug. zatim topli~ki okrug. Tinska: Naravno. Voditeq: Po{tovani gledaoci. neki su glasali za Batu @ivojinovi}a i Ivkovi}a. `ena koja ~itavog `ivota ~eka da joj se dogodi ona prava ve~na qubav. mo`da je to samo premor Voditeq: Da. godine na dr`avnoj televiziji. A {ta bi ste vi onda mislili o wemu.. “Zastava” sad. {ta mislite o Miloradu Mikiju Savi}evi}u? Dr [e{eq: Pa. Velika je zabuna bila u wihovim redovima. pogledajte vi ve}. ako se se}ate. jer je u Kru{evcu od 1990. A sada. Voditeq: Gledalac iz Rataja. Dama koja je napravila pravi r{um na na{oj estradnoj sceni pre svega svojim jezikom. @ena koju }u prvu predstaviti nadam se da mi ne}e zameriti {to }u je predstaviti onako kako je ja li~no vidim. ima i one 323 XVIII 322 . kad razmatrate o raznim ideolo{kim pravcima. nije desnica u tradicionalnom smislu. srpskih radikala i ostalih srpskih patriota. bio je ovo “Otvoreni studio” televizije Trstenik. moram da ga vidim. eto? Voditeq: Gledalac iz Jagodine ka`e. ja to zaista tako mislim i ti zna{ da sam ja vrlo iskrena i da bih svakako rekla ne mislim druga~ije. draga jesam li dobro rekla Tinska: Ne. veliki pozdrav svima Voditeq: Izgleda{ divno dobro mi do{la Rivas: Boqe vas na{la. On je jedan od funkcionera Bati}eve stranke. Da li }e biti jo{ jedna nacionalizacija u Srbiji. “Zastava” je imala 30. …da vam predstavim svoje dana{we goste. u celoj Vojvodini i na jugu Srbije. kada vam je postavqeno pitawe na televiziji “Palma plus” da li ste crveni. mo`e{ evo ovde sa ove strane. Izvoli sedi. mi }emo se {aliti i pri~ati o svemu i naravno u`ivati u muzici. najve}i broj socijalista je glasalo za mene. Rivas: Da. Tim pre {to je svako od wih ponaosob veoma interesantan i sigurna sam da ih mnogi vole ili bar ne ostaju ravnodu{ni kada su u pitawu isti. Dr [e{eq: Hvala vama {to ste me pozvali. Kada ka`em jezikom zaista to mislim u pozitivnom smislu jer je ona jednostavno osoba koja na istim nema dlaku. Zahvaquju}i pozivu Slobodana Milo{evi}a su za mene glasali. ali treba goniti kriminal i gde se doka`e da je neko na osnovu kriminala stekao bogatstvo. koliko znam. Voleo bih da su svi. Izrekao sam ga jo{ kad smo se su~eqavali. {ta zna~i to crveni? To treba razjasniti. godine niklo oko sto privatnih firmi a radnici ostaju li ostaju bez posla? Dr [e{eq: Pa. Neki su glasali za Ko{tunicu. Naravno. [e{eq je rekao da je to ludorija. Dakle. jedna `ena koja ima tanana divna ose}awa koja preta}e u svoje kwige. “Svet Plus”3. Voditeq: I imamo vremena za jo{ samo jedno pitawe. ali pro}i }e Voditeq: Mislim da ti to uop{te ne}e smetati po{to po osmehu vidim da si dobro raspolo`ena. I to je sad besmisleno. NAS TV Ko{ava. U Vojvodini i na jugu Srbije. ali ne smeta. A u Beogradu su skoro svi socijalisti listom glasali za Ko{tunicu. @ena koja je od nedavno postala i moja koleginica.

stalo`en i miran Voditeq: Sve slu{ate Dr [e{eq: Jeste li me nekad videli u drugom nekom izdawu Voditeq: Taman posla daleko bilo. divan Dr [e{eq: Ko vam je to pri~ao Voditeq: Pa svi koji vas poznaju Dr [e{eq: Ispade da ja negde u toru `ivim. zna~i ipak je istina da ste u ku}i tako fini. danas }e se sve znati. ne nisam ja ni{ta lo{e rekla Dr [e{eq: Bar 70% Voditeq: Do 60%. Dobar dan Dr [e{eq: Dobar dan Voditeq: Dobro mi do{li Dr [e{eq: Boqe vas na{ao Voditeq: Jeste li dobro Dr [e{eq: Pa nisam ba{ najboqe Voditeq: Za{to Dr [e{eq: Nazovete me u novinama papu~arem i onda o~ekujete da budem dobro. Hvala ti {to si do{ao sedi pored Jelene. recimo da u ku}i povisite ton Dr [e{eq: Kako da ne Voditeq: Desi se Dr [e{eq: Pa da Voditeq: I na decu i Dr [e{eq: Kada dobijem batine onda jau~em Voditeq: Dobro.Ne ozbiqno gospodine [e{eq da li se desi. je li sve pod kontrolom. ovog puta }u to u~initi ~ovek je poreklom iz Kule zove se Du{ko Ka}anski. Ti upravo izdaje{ zapravo album za PGP RTS je li tako Ka}anski: Jeste i to mi je vrlo drago da najzad na{a divna publika dobije ono {to `eli u tom smislu latinske muzike. Nije poznat pod tim imenom poznat je pod jednim drugim imenom pod kojim je napravio mogu slobodno re}i svetsku karijeru. ali nemam ni{ta protiv da me vi malo iskontroli{ete u toku emisije ako budete Dr [e{eq: A mo`e li posle emisije Voditeq: Mo`e i posle zavisi kakva vam bude inspiracija. ja zaista nisam mislila ni{ta negativno. sna`an. vidite koliki ste veliki i sve. Kada je gostovao kod mene u emisiji “Svet Plus” u pro{lom ciklusu nismo hteli da ga nazovemo punim imenom i prezimenom ~isto da bi ta malo misterija i magija du`e trajala. Svoje glasovne mogu}nosti dokaza}e vam i u ovoj emisiji Hoze Fereiras. Ti kontroli{e{ tvoju desnu stranu. Voditeq: U svakom slu~aju hvala vam {to ste do{li pri~a}emo o svemu u toku emisije. a posebno harizma. ov~ica. E ovako gospo324 dine [e{eq da elaboriramo to oko papu~ara. koji je na{eg porekla. tih kao jagwe. ali ne zna se sve sto posto sigurno. A ja }u vam sada predstaviti ~oveka koji ima bo`anstven glas. Voditeq: Bravo svaka ~ast. ali mu se svakako ne mo`e osporiti briqantan um. to zna~i ni jedno selo na ovom svetu nema takve prijateqe kao nas dvoje. Voditeq: Dobro pretpostavqam da }e vas Otaybinska uprava kandidovati po{to nema Dr [e{eq: Pa evo da vam iskreno ka`em i ja o~ekujem. izvestan {arm. to vas pitam zaista ozbiqno Dr [e{eq: Danas je sednica Centralne otaybinske uprave. de~aci }e biti dobro u roku emisije Dr [e{eq: Ko vas kontroli{e Voditeq: Ja kontroli{em samu sebe. Voditeq: Sjajno. Ko vam je rekao? Voditeq: Pa ka`u va{i u stranci. Voditeq: Dobro. sada zaista. 325 . Kako ~ovek mo`e biti dobro Voditeq: Nije vaqda da ste se na mene naqutili Dr [e{eq: Nisam se naqutio nego se preispitujem sada Voditeq: Gospodine [e{eq meni su rekli da sam vam nezaslu`eno podigla rejting. kada sam zvala da pitam ka`u ne znam da li }e pristati da vam bude gost posle onih va{ih izjava. Gospodin dr Vojislav [e{eq. ja ne znam za{to ste se uvredili. mirni Dr [e{eq: Ja sam uvek fin. mi }emo naravno posle tvoje latinsko ume}e ne samo {to se muzike ti~e videti danas u emisiji. Izvolite smestite se ako vam nije problem do Vesne. stalo`eni. Nadam se da su se moji gosti udobno smestili. Dr [e{eq: Ja se uvredio? Voditeq: Pa da ka`u mi tako da ste jako quti Dr [e{eq: Ja sam se samo preispitivao. elokvencija. a u ku}i miran. Dr [e{eq: Jeste li mi podigli rejting? Voditeq: Pa ka`u tako dr~an. Nadam se da se ne quti{ {to sam kona~no otkrila kako se zove{ Ka}anski: Uop{te se ne qutim i todos puqos notjenes mucacos homostedes. Jelena svoju levu stranu. U le`e}em polo`aju sam vas videla u vise}em kada Dr [e{eq: Gde ste me videli u le`e}em polo`aju Voditeq: Pa u skup{tini kada su vas iznosili Dr [e{eq: Da li biste opet da me vidite u le`e}em polo`aju Voditeq: Ne bih Dr [e{eq: Zbog ~ega Voditeq: Pa ima ko treba da vas gleda u tom polo`aju Tinska: A za{to mora to da se radi u le`e}em polo`aju Dr [e{eq: Ovo je stvar `eqa a ne du`nosti. gospodine [e{eq da li }ete se kandidovati na skorim ponovnim izborima predsedni~kim. glasan. Ja ka`em taman posla nisam Dr [e{eq: Ko vam je rekao Voditeq: Pa Qiqa i tako neki ovaj Dr [e{eq: Tako vam rekli Voditeq: Pa da Dr [e{eq: Ne verujem Voditeq: Pa ja ka`em taman posla Dr [e{eq: Malo izmi{qate Voditeq: Ne.sigurno koji to nisu.

me|utim trebate 327 . gospodina. kako se zove Voditeq: Labus Tinska: Da. A druga stvar ja dolazim. slu{amo Ka}anski: Seksepil gospodina [e{eqa. sa Ko{tunicom i sa onim gospodinom koji lo{e govori srpski jezi. pokaza}u vam ima tu ~ak taj svet kasnije u toku emisije. to zato {to si ~lan Srpske radikalne stranke zato ti zatvaraju vrata Rivas: Ne taman posla. nisam primetila da sam puno zbarena. kako se ti snalazi{ ovako sa nama. Tinska: A ne zato {to `ivite u Nema~koj Ka}anski: Jeste. Dr [e{eq: Lagale su vas sigurno. ali znam neke tvoje politik~e stavove Rivas: Sve zavisi od politike za{to ne bi pri~ali. mo`da i vi{e nego mu{karaca. Voditeq: Je li tako Ka}anski: Jeste. ne bih ja Rivas: Da ti ka`em ja smatram i to sam se uverila u Srpskoj radikalnoj stranci ima izuzetno puno lepih momaka.Voditeq: Da li ste zadovoqni ovim rezultatom koji ste imali na pro{lim izborima Dr [e{eq: Da Voditeq: Jeste Dr [e{eq: Pa u prvom krugu ba{ i nisam pobedio mada je rezultat bio siguran. to je bilo u vezi sa wim. Tinska: Nemice {ta one znaju Voditeq: Ali Ko{tunice nema nigde. mislim ja `ivim zna{ gde `ivim na severu Nema~ke od Hamburga 70 km na Tinska: Izvinite {ta na nema~kom zna~i zbario. meni niko ne zatvara vrata sa nekima obostrano zatvorimo {to se ka`e vrata. dobro. a {to se ti~e druge stvari seksipil gospodina [e{eqa Voditeq: I ti si oestio Ka}anski: Ne. nekih segmenata nisam anga`ovala. da Ka}anski: Dovoqno je da sam ja primetio. sve zavisi od politike muzika pogotovu. a to {to sam ja ~lan Srpske radikalne stranke samo `alim {to mnogo ranije nisam posla ~lan Srpske radikalne stranke i `alim {to se po pitawu nekih delova. izuzetno dobrih yentlmena. Jeleta ti misli{ da je gospodin [e{eq seksipilan Tinska: Da Voditeq: Je li tako Tinska: Kako da ne Voditeq: Ima ba{ harizmu Dr [e{eq: Ja veoma cenim mi{qewe gospo|e Tinske Tinska: Ja sam ~ak u tom istom svetu dala svoju izjavu u vezi sa gospodinom [e{eqem. samo slu{a{ i Ka}anski: Slu{am kao prvo. Zna~i da ima totalni seksipil. zbog onih svojih polovina Dr [e{eq: A `ene su vas lagale ako sz vam tako rekle 326 Voditeq: Pa da. mi gledamo u Nema~koj sve to {to se doga|a na televiziji i normalno Ko{tunica je na tre}em mestu. Je li tako Ka}anski: Jeste molim lepo Tinska: Pa ~ekajte ne takmi~e se oni za predsednika javne ku}e Voditeq: Dobro i to je va`no kako budu}i predsednik izgleda i kako na wega reaguju `ene. ali mislim ja govorim {ta Nemice govore. `estokih momaka Voditeq: Pa to je Rivas: Pravih faca Voditeq: Je li tako Rivas: Da Voditeq: A predsednik posebno Rivas: Pa predsedniku se sve vidi Voditeq: Vidi{. `ene Dr [e{eq: Samo `ene Voditeq: Samo `ene. mislim u redu. Voditeq: Je li tako Rivas: Pa vidi{ i svet zabave i nema vas na Pinku to je zzbog politike Voditeq: Je li tako. A u drugom krugu sam ubedqivo pobedio. Vesna ti koliko znam mada u ovoj emisiji ne pri~amo ba{ mnogo o politici. mislim {ta ti tamo rade tako lepo Rivas: Nema {ta da mi rade Dr [e{eq: [to vi ne do|ete da i vama malo radimo Voditeq: Neka hvala ja sam totalno apoliti~na. sve nam danas diktira politikam. da li ste videli tu anketu gospodine [e{eq u Svetu Dr [e{eq: Ne Voditeq: Bila je anketa da javne li~nosti pri~aju o va{em seksipilu koliko ste seksipilni i da li ste seksipilni Dr [e{eq: [ta ka`u javne li~nosti Voditeq: Ka`u da ba{ i niste Dr [e{eq: Ko? Jesu li to mu{karci ili `ene Voditeq: @ene. Voditeq: Da. Voditeq: Je li tako. mogu da doka`em. jakih momaka. nedavno je bila anketa. gospodin [e{eq je na listi seksipila. dobar. a sada mogu ne{to i da ka`em. nemojte da se qutite \in|i} je na prvom mestu seksipila Dr [e{eq: Zbog ~ega Ka}anski: [to ste vi na drugom mestu Dr [e{eq: Hvalite vi i daqe \in|i}a po tom pitawu Ka}anski: Ne. Jer mislim da bih mogla da dosta toga dobrog dam od sebe. Voditeq: Hoze. upoznali smo se prvi put u `ivotu pre par minita i posmatrao sam gospodina i gospo|u nije prol{o ni par minura zbario je gospo|u Jelenu bez problema. Mu{karce nisam pitala Rivas: Da. Da li vi znate koliko `ena ima u va{em bira~kom telu u procentima Dr [e{eq: Ima mnogo. ja ne ja nisam `ensko. Voditeq: Je li tako. Labus Dr [e{eq: Zar mogu wih dvojica samnom da po tom pitawu da mere Tinska: Takva je bila anketa. Voditeq: A {ta radi{.

Voditeq: Da u pravu ste. koja je pesma Klasika Klasika. Dobro pola boda wima. novitet i tako sam ja mislio da tu Malagewu stav na repetoar svetske liste sa tim najdu`im tonom na svetu. Je li tako Ka}anski: Tako je. ajde Dr [e{eq: ^etvrta re~: koleno. da Betoven draga. Po{to smo svi nekako ovihzadwih dana bili malo bolesni ja sam isto bio ali to mislim nema problema ja sam se potrudio da se {to pre izle~im da to ide. noga. Dakle. [ta. Bravo. ~ekaj ovo je pesma Naravno mog zemqaka Novosa|anina. kant autora dosta sam ti rekla. Ta Malagewa zahteva jedan veliki kapacitet plu}a i tu tehniku da bi se Malagewa otpevala onako kako je nekada pevao ~ovek koji je tu takore~i stvorio od Los Paragvajasa Luis Alberto del Parana koji je ve} na `alost davno ga nema na ovom svetu. mogu}e Voditeq: Ta~no. dobro ajmo sada vi wima. Nemam ja ni{ta protiv stranaca ali ovde ho}u da se promeni ne{to Voditeq: Ho}e{ da pomogne{ u ovoj igrici gospodinu [e{equ Dr [e{eq: U ~emu. svako onaj ko daje takve ocene na izvestan na~in daje i sud o sebi. mislim taj haus-dens itd. {ta Ona je je li mu{ko. `aba. pa }emo da krenemo. jeste 00 Istina. zamalo da pogodite. druga re~: drvena noga Voditeq: Veznik Dr [e{eq: I. za Elizu. I tako je to i bilo i jednog dana kada je do{lo do toga da se treba ne{to novo dati svetu u muzici jer mislim ta muzika koja ve} jedno desetak godina vlada svetom je jednostrana. ali krenula je da ka`e za Elizu Istina. neka `enstvenost itd. To nije ta pesma Nije Ona se improvizuje Ja volim tu pesmu Voditeq: Dobro ali sada ovu. `ena sa krivim nogama Sa kakvim nogama. a poznato je da Hoze Fereras ime donosi uvek u muzici ne{to novo. Da li se u mu{karcu tra`e izvorne mu{ke odlike ili se tra`e neke `enske odlike. onda imam sva{ta jo{ da vas pitam. {ta ka`ete Rivas: Pro{li put je bilo i du`e Voditeq: [ta ka`ete gospodine [e{eq Dr [e{eq: Odli~no Tinska: Ne prvi put uvek izgleda du`e. to je lako Ja prvi put. Voditeq: Vi ste u ovoj prvoj grupi pretpostavqam Dr [e{eq: Ne da pretpostavqate nego ste sigurni garantujem Voditeq: Da. Voditeq: Bravo. Sada }emo mi malo da se opustimo na brzinu samo da odradimo muzi~ki kvizi}. koja je pesma Tinska: Ne znam Dr [e{eq: Spremte se spremte Voditeq: Ne bi pogodili pa naravno.tu dve stvari jasno razgrani~iti. Ka}anski: Pla~e 329 . u ~emu U mulawu Dr [e{eq: U mulawu Da pevamo Da li vam ja na medveda li~im Taman posla. a mi smo se dobro poznavali ja sam wemu pokazao {ta ja znam od te Malagewe i on mi je rekao jednog dana kada bude{ mogao uzmi tu Malagewu u svoja usta i pevaj je. imaju svoju igru neku Dr [e{eq: Brzim nogama. Da li ste ~uli novi vic vezan za vas gospodine [e{eq Dr [e{eq: Ne. I sada trebalo se ne{to dati novo. hermafrodit. {ta je @ensko. Neku [ubert jeste Gospodine [e{eq Dr [e{eq: [ta se od mene o~ekuje Voditeq: Da pogodite samo o kojoj je numeri re~ vi volite i klasiku to ste izjavili Da. ^arda{ Voditeq: Bravo Dr [e{eq: Sa ~arda{ nogama Voditeq: Devojka sa ~arda{ nogama peva \ole Bala{evi} Dr [e{eq: Jesam li pogodio Voditeq: Da. Ma|arska pa tu sever pa oni igraju. sa putovawe sa drvenom nogom. Voditeq: Hoze ti si se proslavio u svetu sa malagewom i ti si ja bih te molila samo da objasni{ i mojim gostima koji su i muzi~ki obrazovani. staklenim nogama Tinska: Auuuuuuuuuu Dr [e{eq: Staklenom nogama. `ena. da sigurna sam Dr [e{eq: Sigurni ste dobro. Rivas: Reagovala sam zato {to u posledwe vreme samo slu{am iskqu~ivo 328 na{e izvo|a}e zabavwake. Dr [e{eq: Ko vam je to pri~ao. za. da ti ima{ zapravo tvoj kuorizitet je izvestan ton u muzici koji ne mo`e svako da otpeva. Sada }e{ ti gospodinu [e{equ da objasni{ ali da on ne vidi dakle naziv poznate pesme. ili. neki koji su muzi~ki neobrazovani poput mene recimo. nova pitalica koja kru`i po Beogradu glasi za{to dr Vojislava [e{eqa zovu Draga Ma{in Dr [e{eq: Zbog ~ega Voditeq: Zbog la`ne trudno}e. ali koja. [ta se tu ceni. o sebi slu{am samo stare viceve Voditeq: Ka`e nov je. Voditeq: Ja }u te zamoliti da to sada otpeva{ samo da ~ujem da li znate o kojoj je pesmi re~ Rivas: Da Voditeq: I ti zna{ Jeco Tinska: Kako da ne Voditeq: Ajde da ~ujemo ali onako od po~etka Ka}anski: Dabome. `ensko. narodwake.

Voditeq: Ta~no Ka}anski: Iznena|ewe Voditeq: Ne, ne Ka}anski: Pla~em, gledam, E Dr [e{eq: Pla~em i pokazujem, po{to sam slepac I odjednom {ta radim Dr [e{eq: Progledam Bravo, i dakle plakao sam i Dr [e{eq: Progledao Ne, plakao sam, kako se zvala ta kao {to je progledala u seriji {panskoj sapunici Ka}anski: E to ne bih znao re~i Esme… Ka}anski: Esmeralda Rekao je dajte mu, ovo je bilo mnogo te`e. I evo dakle vrlo kratko Veki u zabavnom fazonu otpevaj ovu strofu i u narodnom fazonu otpevaj ovu. Vrlo brzo. Rivas: Ajde vi smislite da ne gubimo vreme pevajte vi Ka}anski: Zna~i u narodnom fazonu, po{to je ovo mislim nema problema “Drska `ena plava P oludela mi glava Udara{ u grudi pravo Ajde do|i sada Lepa si mlada [ta }u kada volim plavo.” Bravo, vidi{ kako zna. Rivas: Lak{e mu je, pazi ~uj okove da pevam, kako da repujem “Nosim tugu ko okove Zar se ovo `ivot zove Malo sre}e to je sve Zar tra`im previ{e.” Eto, brate rep. Vesna oprobala si se i u repovawu. Gospodine [e{eq jeste li imali priliku da upoznate Bobicu i Bekija? Dr [e{eq: Ne Ali ste ~uli za ~uvene ~ivave Dr [e{eq: ^uveni heroji Je li tako. Je li oni mogu, da li `ivotiwe mogu da u|u u prostorije Srpske radikalne stranke Dr [e{eq: Pa do sada nikad nisu ulazile A da li biste dozvolili, da recimo va{i ~lanovi povedu sa sobom ku}ne qubimc Dr [e{eq: U stranku U stranku Dr [e{eq: Pa ne bih Ne bi je li tako, dobro Dr [e{eq: Ali ja volim pse, ja imam tri {arplaninca kod ku}e
330

Stvarno Dr [e{eq: Da mu`jaka `enku i jedno mladun~e. Divno Dr [e{eq: Imao sam vi{e mladun~adi, bilo je ukupno {estoro ali sam podelio prijateqima, a jedno smo zadr`ali. Divno Dr [e{eq: Samo te ~ivave ne bi mogle da se pojave kod mene u dvori{u jer bi ih {arplaninci pojeli Da, ta~no ali i oni mnogo balave ka`u Dr [e{eq: Ko [arplaninci Dr [e{eq: Ne, apsolutno ne balave Ne, to bernandinci Dr [e{eq: To su po mom mi{qewu najzdraviji najotporniji kerovi i najboqi za ku}no dvori{te. Jelena da li ho}e{ da ka`e{ gospodinu [e{equ koliko pasa trenutno ima{ Tinska: Ne, zato {to }e odmah sutra da me zovu inspektori da do|em i da odgovaram, to mi stalno rade. Imam nekoliko pasa Da, dobro ne}emo otkriti wihov broj Tinska: Ne}emo Ali tebi je vrlo dinami~no Tinska: Meni je vrlo neobi~no Ali otkud ta qubav prema tolikim `ivotiwama, mislim ja imam utisak ti koju god napu{tenu `ivotiwu vidi{ na ulici da je odnese{ ku}i Tinska: Ne odnesem ku}i ali se krvavo borim protiv toga da je ne odnesem ku`i zato {to ustvari imam veliko sa`aqewe prema napu{tenim `ivotiwama. Po{to su to mawe vi{e psi ma~ke su snala`qivije naravno, onda ima mnogo pasa lutalica a nema nikakvog plana i programa za to da se to re{i na human na~in nego A imaju kod koga da odu ma~ke Tinska: Ma~ke, da. Imaju kod koga i ku~i}i ja prosto volim `ivotiwe, ali doghodilo se sada da nemam ja pse nego oni imaju mene. Mislim a nisam ni ru`na ni glupa, i ne hodam ta{majdanom i ne tresem glavom. Imam i decu i unuka ali dogodilo mi se da se sada eto tako vlasnica nekolicine lutalica i da prosto se ose}am odgovornom za wih, a {to je najva`nije da ih volim. Gospodine [e{eq vi ste rekli da je politika boqa od seksa Dr [e{eq: Jesam li Da li stvarno tako mislite Dr [e{eq: Zar sam to rekao ^ini mi se ne{to u tom smislu Tinska: Jeste, da je zamena za seks Dr [e{eq: Jesam li to vama rekao Tinska: Meni Dr [e{eq: Pa jesam li vam nudio politiku kao zamenu ili, {ta je tu bilo u pitawu Tinska: Rekli ste mi da je politika zamena za seks Dr [e{eq: Morate me podsetiti
331

Tinska: Ne ja sam vas pitala kako to da jedan ~ovek koji u glavi ima toliko mnogo kao {to imate vi koji je uradio mnoge stvari na tom planu svoga uma, verovatno ima u planu da jo{ uvek uradi mnoge stvari kako taj ~ovek mo`e da se li{i `ivota koji je tako dragocen time {to se bavi politikom 28. sati na dan, vi ste mi rekli da je to strast, da je to kao seks, da je to boqe od seksa. Dr [e{eq: Zar sam tako rekao Tinska: Jeste teko ste rekli Dr [e{eq: Ako sam tako rekao onda je to bilo vaqda u intimnom razgovoru Tinska: I da je zamena za seks Dr [e{eq: A ne za javnu pri~u Jelena Tinska: Pa rekli ste da je to zamena za seks, ja sam odmah videla kako ste me vi doveli svojoj ku}i, skinuli me golu i sada pri~ate o politici. A gospodin [e{eq koliko je puta prema va{im saznawima da ka`em da politika mo`e da budei zuzetno opasna, mislim da zbog we mo`e i `ivot vrlo lako da se izgubi, prema va{im saznawima koliko ste vi puta bili u takvoj opasnosti. Dr [e{eq: Najmawe pet puta. Jednom je to bilo negde 1992. godine kada sam zvani~no obave{ten od slu`be dr`avne bezbednosti da se sprema atentat i da je neka grupa u U`i~koj Po`egi formirana da to uradi. Zatim, jednom je ba~ena bomba na mene u Podgorici, ta bomba sre}im eksplodirala je ispod automobila. Jedan od qudi iz moje pratwe bio je dovoqno priseban da je {utne pod automobil tako 662 qudi je raweno, ali niko nije te`e. Uglavnom su ti geleri po nogama se na{li i mene je jedan pogodio i to s leve strane stopala noge. Zatim, jednom je ispawena maqutka na automobil u kome sam se nalazio, jedan yip u kojem sam bio sa Tomislavom Nikoli}em, Nikolom Popla{enom, Vasilijem Vidovi}em i jo{ jednim na{im dobrovoqcem na Poqinama iznad Sarajeva. Saznao sam prili~no pouzdano da su neki sa srpske strane ispalilu tu maqutku. Da je re~ upravo o ovome Qubi{i Beari, da je on to organizovao, o kome je sada u posledwe vreme dosta re~i. Zatim, zvani~no sam obave{ten da Anrdija Dra{kovi} sprema moje ubistvo 2000. godine. I evo ovo je sada peti put, mada sam ~uo jo{ i pro{le godine da se sprema moje ubistvo i tada je ministarstvo unutra{wih poslova ve} neke pripremne radwe obavio. Otet je blindirani yip Srpske radikalne stranke kojim sam se vozio i kompletno je razoru`ano obezbe|ewe Srpske radikalne stranke iako su svi imali uredne dozvole za no{ewe oru`ja. Dakle, logistika je ve} bila obavqena. Dr`ava je u~inila svoje i isturila me kao neza{ti}enu metu tim koji su bili zadu`eni da me ubiju Ali, kako vi `ivite sa tim, to je ono {to mene interesuje Dr [e{eq: Ja `ivim veoma lepo stim, na{ narod ka`e nema smrti bez sudwega dana. A sa druge strane ~ovek ne sme takvim stvarima da se optere}uje. Jer ako se optere}uje onda sam sebi upropa{}ava `ivot. Tinska: Da, ali je nemogu}e da se ne optere}ujete kada uvek oko vas idu ~etvorica Rivas: Da Dr [e{eq: Jeste li videli uvek ~etvoricu Tinska: Pa barem Dr [e{eq: Pa danas niste videli ~etvoricu
332

Danas nije Tinska: Jesam, ja kada vidim vas odmah vidim ~etvoricu Dr [e{eq: Samnom je do{ao jedan Ona duplo vidi Dr [e{eq: Kada vidite mene vidite ~etvoricu Pa da. Dr [e{eq: Ja nekad vredim i za petoricu, ako mo`ete Tinska: A znate {ta je fantasti~no, fantasti~no je {to je to vrlo komi~na situacija. Kada idete vi sa tom ~etvoricom to ja uvek vidim, evo za{to, idu wih ~etvorica i vi virite, pa {ta }e vam ondao ni Dr [e{eq: Ja virim Tinska: To je sme{no Pa da najve}i ste, uvek se isti~ete Tinska: Vi ste visoki oni idu oko vas za{to, {ta vam {tite genitalije, mislim, pa stvarno treba da na|ete ~etvoricu vi{ih. Jeste, pa zar nisam u pravu Dr [e{eq: Delimi}no Tinska: Dobro Dobro Jelena Dr [e{eq: Onda bismo morlai da raspravqamo koji je organ najva`nije za{tititi u tom slu~aju. Tinska: Tako je Voditeq: Jelena, ove nedeqa je nedeqa mode u Beogradu o modi se pri~a, Tinska: Je li Voditeq: Da. kao nisi ~ula, N. Radojevi} direktor modne agencije Klik, bio je qubazan da ti postavi dva pitawa u na{oj rubrici poznati pitaju poznate pa da ti poslu{a{ i odgovori{. Mo`e. Radojevi}: Prvo pitawe za Jelenu Tinsku bi bilo kom dizajneru bi dozvolila da je obu}e za neku glamoruznu sve~anost tipa neki bal ili mo`da ~ak neka dodela oskara i sli~no. A drugo pitawe da li se se}a kome se posledwi put upisala u spomenar? Tinska: Romanti~no to za somenar, toga se stvarno ne se}am ne znam, ne se}am se i to je ba{ tu`no {to se ne se}am. A naravno dozvolila bih Tjeri Migleru da me obu~e Voditeq: Divno, a obrnutu radwu ne bi Tinska: Kako Voditeq: Mislim da te svu~e Tinska: Ne, mislim da on to ne bi `eleo po{to je peder. Voditeq: Dobro. Da li su svi kreatori {ta misli{ Tinska: Kako? Voditeq: Da li su svi kreatori to Tinska: Nisu, naravno da nisu svi ne mo`e to da se uop{tava, ali definitivno Rivas: A ko nije? Tinska: Molim Rivas: A koji nije? Tinska: Ne znam verovatno mnogi nisu ja ne znam ba{ tako mnogo kreatora, ali poenta je u tome da to nije ni{ta lo{e. Fredi Merkur je bio gej pa je bi
333

car. Tako da meni ne smeta Voditeq: I umro je od side Tinska: Pa dobro umro od side, umrla je i jedna baba {to je bila nevina u 60 godina, pa oti{la kod pedikira i posekli je no`em koji nisu sterilisali tako da to nema veze. Od side umiru i drugi ne samo gej populacija. I ja protiv whi nemam ba{ ni{ta, ni{ta. Ja ih ba{ vrlo volim imam prave prijateqe me|u wima. To je samo wihov izbor. Vi{e volim pedere nego kurve. Dr [e{eq: Ouuuuuuu Voditeq: I vi ih volite gospodine [e{eq Dr [e{eq: Koga? Voditeq: Mislim ovu prvu kategoriju Dr [e{eq: Ja smatram da je to bolest i to je zaista bolest. I ne mogu da ka`em da ih mrzim, nisam spreman da se i`ivqavam na wima, da ih progonim, maltretiram itd. Ali postoje neke dru{tvene delatnosti u kojima ne bi smeli da se pojavquju. To je prosveta, dakle u~iteq, nastavnik ne bi smeo da bude Tinska: Opasno je da Dr [e{eq: Ne bi smeo da bude sve{tenik i mo`da jo{ ima tako nekoliko zanimawa koja ne bi smela da im budu dostupna. Ali, mislim da bi dr`ava svakome morala da omogu}i da se le~i ako `eli da se izle~i. Ali kao pojava sigurno ne mo`e biti zdrava ni za jedno dru{tvo. Voditeq: Evo na primer da pogledamo deli} sa revije Darka Kosti}a Prilog: U `eqi da saznamo {ta to tera lepe a nesre}ne, dobre ali povre|ene, zaqubqene a nezvra~ene dive da puste suzu u nedequ 27. oktobra u vili Jelena na Dediwu posetili smo XII Delta lajf fe{in vik i dobili Darka Kosti}a. Da }e sve biti spektakularno videlo se na samom po~etku kada je na pistu iza{la Sandra Nikoli} i zvani~no otvorila reviju. Reprezentativne beogradske zvanice ~inili su Jelena Karleu{a, Leontina, Romana, Sne`ana Stojkovi}, Marija Ma~i}, Aleksandra Mobidik, i drugi. Pravi skandal izazvao je dolazak Dejana Mili}evi}a koji je u crvenom odelu prevodio slovena~ku grupu Sestre i tako zajedno sa wima izmamio aplauz prisutnhi. A evo kakav je utisak ostavila Darkova kolekcija na na{e pro{lonedeqne goste tj. go{}e. Da ~ujemo komentare Darkove revije, kako vam se sve ovo dolpao? Mislim da ako ka`em sa jednom re~ju da smo odu{evqene to je to. Jer, kona~no da su i modeli, manekenke pokazale da treba i biti glumica kada si na stej|u ne samo da {e}e{ gore i dole. Bravo svaka ~ast. Za{to ti najmawe pri~a{? ^uj, Iako si najstarija Imam drugog posla Ja mislim da nije bitno ako si najstariji i mlade smo jako iskustvene. Nemoj tako blizu da snimi{ ovo majke ti. Pored ve} gore pomenute Marije Ma~i} koju u najskorijoj budu}nosti o~ekuje titula mame, reviji je prisustvovala i manekenka Sandra Lazeti} koja je 1. oktobra na scet donela malog Luku. Svi pri~aju pogledaj Sandru porodila se pre par dana, a linija ve} savr{ena.
334

Sandra: Ne znam eto imam tu sre}u stvarno se nisam ugojila u trudno}i ono ostao mi je stomak porastao i kako se bebica, kako je bebica dola na svet tako je stomak nestao. Kako je bebica Sandra: Bebica je super, do sada je jo{ uvek dobar nezadaje nam neke ve}e probleme Da li je slu~ajnost ili je to mo`da tako da lepe `ene odnosno manekenke ra|aju mu{ku decu, Nina Mori}, ti evo sada Marija Ma~i} o~ekuje sina Sandra: Ne znam mora da je neki spoj zvezda i planeta U `eqi da dobijemo odgovor na darkovo pitawe zamolili smo na{e javne li~nosti da iznesu svoje mi{qewe o tome za{to dive pla~u I ja bih pustio po koju krokodilsku suzu kada bi bio diva, kada bi imao toliko para, kada bi imao Darkove modele, pa eto ~isto radi reda da se poka`e kako su i one `iva bi}a da eto iscuri po koja kap krokodilskih suza. Dive ne pla~u stvarno. Dive pla~u kada su usamqene. Ja mislim da one najvi{e pla~u zato {to im fali qubavi Pa pretpostavqam da pla}u zato {to su samo retki qudi ertki i uspe{ni, a mnogo je onih koji to nisu i pretpostavqam da zato ~esto pla~u ako su iole normalni. Skupo, glamoruzno, druga~ije, orginalno re~i su kojima se u najkre}e mo`e opisati ovaj modni doga|aj. Darko kosti} je sa punim pravom poneo naziv srpskog galijana, a wegovu kolekciju visoke mode ocewujemo visokom ocenom pet. Voditeq: Vesna za{to dive pla~u Rivas: Kako ne bi plakale, sve {to je dobro mu{ko je sada trenutno, ili zauzeto u dobrim stabilnim porodi~nim odnosima na druga polovina jei zginula u zadwem ratu ili po raznim rati{tima i ona tre}a grupa su gejovci koje mi `ene ne interesujemo. I mislim same smo, ne da mi se pla~e nego mi se vr{iti. Veruj mi. Voditeq: Dajte qudi pomagajte. Pa nemojte da mi se `ena, ima li tu koji mu{karac. Evo Rivas: Nemojmo sada karikirati, Voditeq: Dobro mislim Rivas: Ali procenat je tako mali uvukli se u rupice, bre, uvukli se, kriju se Voditeq: ^ekaj Vesna sada si mislim povukla si me za jezik a nisi trebala. Mislim Vendi je nedavno u Svetu izjavila da ti kuka{ zato {to ne smem da izgovorim tu re~ ja nisam ba{ tako, zato {to gospodin, imam neke afinitete prema gospodinu [e{equ, da li je to ta~no Rivas: Nisam ja Vendi, mislim pa~enica da to iznosim javno. Ja sve {to treba da odradim to se radi diskreno, ~ovek je dokazao da je fantasti~an, porodi~an ~ovek. Pri tom ako se toliko bavi politikom a pri tom je uspeo toliko da ostvari u smislu porodice ~etvoro dece, ~ak i unuka, zamisli tek da ima malo vi{e vremena za qubav i seks. Voditeq: [ta bi to bilo, ova Srbija bi bila bogata, je li tako Rivas: Ova Srbija bi bila prepuna. Voditeq: [ta ka`ete gospodine [e{eq, a k}erku nikako ka`u da samo do335

bri qubavnici prave k`}erke Dr [e{eq: Ko vam je to pri~ao? Voditeq: Ka`u, ovi koji prave `ensku decu Dr [e{eq: Pa mo`da ste i u pravu ali to bi trebalo proveravati. Voditeq: I tu ste vi u pravu, da a to bi ve} bilo malo te`e. [ta ti ka`e{ Jelena ti ima{ k}erke Tinska: Da imam dve k}erke, ali mislim da je to glupost. Da. Voditeq: Hoze Ka}anski: O plakawu ne bih mogao ni{ta mnogo da ka`em jer Voditeq: A o seksu Ka}anski: O seksu jako mnogo Voditeq: Mogao bi, dobro. Ti ima{ jednu `enu Ka}anski: Jeste Voditeq: Zakonitu Ka}anski: Jeste, ta~no Voditeq: Dobro Ka}anski: Jednu zakonitu. Dr [e{eq: Ovo bi i nauka mogla da objasni znate nije to tako jednostavno re~i Voditeq: Mu{ka `enska deca je li to Dr [e{eq: Da, tu postoji jedan biolo{ki mehanizam. Kada je mu{karac suvi{e aktivan u tome, veoma aktivan u tome biolo{ki neki mehanizam odmah signali{e da je mawak mu{karaca, jer da je vi{ak mu{karaca ne bi on morao toliko mnogo da bude aktivan. Znate treba da se ra|aju mu{karci. Ako mu{akarc suvi{e retko to radi onda neki biolo{ki signal nagove{tava da je mawak `ena onda treba da se ra|a {to vi{e `ena. U populaciji je obi~no to izjedna~eno. Tako da onaj ko ima do sada samo `ensku decu mora da intenzifikuje da da sve od sebe, a onaj ko ima samo mu{ku decu treba malo da smawi intenzitet da zumeri, pa }e po~eti `enska deca da se ra|aju. Naravno ako mo`e da se savlada, ja izgleda nisam bio u stawu. Voditeq: Dobro, svaka ~ast. A da li bioste voleli da imate k}erku Dr [e{eq: Da voleo bih Voditeq: Pa ho}ete Dr [e{eq: Nadam se da jo{ nije kasno, {ta vi mislite Voditeq: Mislim da nije Dr [e{eq: I ja mislim Voditeq: Koliko mi se ~ini u dobroj ste formi Dr [e{eq: Ali voleo bih zaista bih iskreno voleo Voditeq: Bravo. Hose Sne`ana Raki}, dama koju smo videli malo pre u prilogu je modni novinar, ina~e poznaje {pansku jezik i ona je pristala da ti postavi dva pitawa u na{oj rubrici poznati pitaju poznate, mo`e Ka}anski: Mo`e Voditeq: Malo smo se igrali malo te je pitala na {panskom Ka}anski: Ja kada sam u Jugoslaviji ja poku{avam da zaboravim sve jezike samo Voditeq: Sada se priseti molim te Ka}anski: Samo se koncentri{em na na{ srpski jezik
336

Voditeq: Skoncentri{i se sada na {panski Ka}anski: Da ~ujemo ({panski) Ka}anski: [to se ti~e wene mode to je sve u redu, svi|a mi se, a {to se ti~e Voditeq: Ali ona je pitala da li neko radi za tebe modni stajling Ka}anski: Normalno da radi, ali momentalno {to se ti~e moje li~ne mode to kreiram ja sam momentalno, jer sam, to treba da se zna, da kao producent ne samo moju muziku {to sam kreiram nego i modu kreiram sam, a re{io sam zbog toga {to pre dok su se za mene brinuli bilo je svega i sva~ega {to mi se nije svi|alo. Otkad radim sve sam svi|a se i mojoj publici, a svi|a se i muzika i moda kako se obla~im i kako se pona{am i {ta nudim svojoj publici. Zna~i sve im se svi|a od kada to sam radim. Voditeq: A drugo pitawe. Ka}anski: A drugo pitawe favorit Voditeq: U {panskoj muzici Ka}anski: U {panskoj muzici, tu bi se mo`da moglo re~i da je i to malo s te{kim, mislim ne bih znao da ka`em isto u dana{we doba koji su mi favoriti. Jer u dana{we doba nemam tih favorita oni koji su bili koji su mi dali ideju koju muziku da gajim od te latinske muzike, dobro to su bili nekada{wi Los Paragvajs i Hujilo E… sa wegovim programom. A ove stvari koje produkcije ideje te muzike opet stvaram uglavnom sam Voditeq: Sve sam, sve najboqe Ka}anski: Sve sam stvaram i ne dozvoqavam vi{e niko da mi se ono {to ka`e me{a, niko da mi se pa~a u moje poslove. Voditeq: Zna~i ko med. Ti si nam danas doneo spot za pesmu Kukurukuku. Ne}emo da ka`emo gde je sniman po{to }emo to da saznamo u na{oj nagradnoj igri, dakle gledamo i slu{amo Hosu Fererasa i pesmu Kukurukuku Prilog: Gale recite nam kojim povodom ste se danas okupili ovde Gale: Danas snimamo na{u malu redakciju Novi serijal Gale: Zna~i novi serijal koji ide na bk televiziji u 19, 30 svake subote. Recite mi kako ste uspeli da u seriji okupite ba{ vrsne glumce na{e Gale: Zna{ kako Jesu li se rado odazvali pozivu Gale: Mi smo svi ne{to godinama glumili na sitno pisali na sitno, re`irali na sitno i ~ekali smo neko vreme kada }e najzad da se pojavi neka privatna produkcija da nas skupi da napravimo ne{to svi zajedno. Tako da smo mi ustvari jedno dru{tvo koje se vi|alo tu i tamo decenijama i koje je ma{talo da napravi ne{to eto tako u nekom na{em krugu. Zna~i dobri qudi, fantasti~ni glumci, talentovani pisci i talentovani rediteqi +++Samo da iskqu~im mobilni nervira me znate kada dajem intervju Ne daj mu da ode Otkud vi Zalutao stvarno le~im komplekse po{to me nisu primili na glumu onda
337

sam odlu~io malo da otimam otimam hleba glumcima i da gumatam. Evo me ovde u seriji, posle ovog snimawa idem na drugo snimawe, imam jednu epizodicu, samo glumim ne}u da pevam uop{te. Ovde igram prodavca novina Da mi se potpi{ete, evo imam kwigu kasetu, ja obo`avam Kako se zovete Ja sam An|elija, An|a Recite mi u ovoj seriji pojavqujete se kao Bora ^orba Da, ovde igram sebe {to mi nije te{ko palo da se identifikujem sa likom. Jeste li davali intervju iz glave ili ste imali tekst Neke naznake smo imali, ali ispalo je ko {e}er. Bi}e gostiju koji su lukovi u epizodi recimo kao {to }e recimo u 12 biti Bodan Ninkovi}, a bi}e i li~nosti sa estrade kulturnog javnog `ivota, ~ak i politi~kog. To vam ne mo`emo re}i po{to wih te{ko navatati, ali imam obe}awa dva tri vrlo zna~ajna ~oveka, zna~i u 13 Bora \or|evi}. U planu su normalno Dragan Stojni}, neka zvezda novokomponovane narodne muzike, ako Vlasta Valdisavqevi} uspe da nagovori gospo|u… bilo bi divno itd. U prgovorima smo i tako. Oni }e svi igrati sami sebe Sami sebe. Dr [e{eq: Da otvorim jaje Voditeq: Slobodno Jeco, izvolte. Pisala sam }irilicom da mo`ete da pro~itate Dr [e{eq: Ono pro{li put Voditeq: Da po{to znam da latinicu te{ko ~itate, pi{e Dr [e{eq: Napraviti avion od papira i pustiti ga da leti. Voditeq: Eto lepo. Je li te{ko Dr [e{eq: Napravi}u vam dva aviona od papira. Voditeq: Mo`e ja sam i mislila da vi vredite za dva, dvojicu, {ta Rivas: Ispe}i pala~inke i prevrtati ih u vazduhu Voditeq: Jeste, qubavi sve }e{ dobiti i tigaw i kutla~u i smesu Dr [e{eq: I jaja Voditeq: I re{o, sve, ne smesa je ve} napravqena. Rivas: Ne pravim ja pala~inke Voditeq: Pa sada }e{ praviti Rivas: Pa ne pravim Voditeq: Pa pravi}e{. Jelena Tinska: Moram da odaberem partnera u u~estvovawu u igri ko pipa napipa. Voditeq: Sjajno. Tinska: Evo ja sam izabrala gospodina [e{eqa Voditeq: Odli~no Dr [e{eq: A {ta }ete da pipate Tinska: Ne znam {ta budem morala, {ta budu tra`ili od mene Voditeq: Ni{ta ne ujeda, Hose Ka}anski: Namotavati klupko na ruke {to br`e za 30 sekundi Voditeq: Radovi su utoku, gospodin [e{eq pravi avion i to vrlo znala~ki radi
338

Dr [e{eq: I to projektujem tajno oru`je Vidim da to znala~ki radite, i sami ste izjavili nedavno povodom Huseina da ste ekspert za oru`je Dr [e{eq: A jesam li ekspert za tajno oru`je, pa da. Je li vi ne verujete Voditeq: Verujem ja da ste vi ekspert Dr [e{eq: I posedujem tajno oru`je Voditeq: Pretpostavqam Dr [e{eq: Dao sam izjave za neke crnogorske novine emitovali su na onoj televiziji “In” kada su me pitali kog je tipa to tajno oru`je ja sam odgovorio, tajno oru`je se zove [e{eq K-23, 8 u hladnoj vodi. Voditeq: Stra{no u hladnoj vodi, jesi li ~ula Jelena kako, to je ono hvali me Dr [e{eq: Objavili su to na podgori~koj televiziji “In” Voditeq: To je gospodine [e{eq kao ona stara hvalite me usta da vas ne pocepam 23, 8 u hladnoj vodi Dr [e{eq: [to se ti~e te ubojitosti tog oru`ja, mo`e petodinarka s kolena da se obori. Voditeq: Je li tako. Dobro verujem vam na re~. Ako koji tip aviona pravite Dr [e{eq: Dobro vi se opredelite da li ste za miga ili za mira`a Tinska: Napravite vi K-23, 8 neka se tako zove Dr [e{eq: Malo mi je papir ba{ Voditeq: [ta sada papiru fali, papir normalan A4. Dr [e{eq: Da li }e da poleti Voditeq: Ho}e 100% Dr [e{eq: Jeste li sigurni Voditeq: Da, samo ne znam gde }ete ga Dr [e{eq: Gde }u ga Voditeq: U kom pravcu, da Dr [e{eq: [ta biste vi najeradije Voditeq: Ne, tamo negde Dr [e{eq: Tamo negde. Evo tamo negde. Voditeq: Bravo. Dragi moji ja }u biti Hosev pomo}nik on ima zadatak da za 30 sekundi {to br`e i {tvo vi{e namota klup~e, vreme. Sada. Bravo, kako to znala~ki radi, jesi li to radio nekad Ka}anski: Morao sam da poma`em mami kada je to nekad bilo aktuelno, {trikala je i {ta sve nije tradila da bi nas tatu i mene dobro izdr`avala, da ne bi slu~ajnoi se desilo da nemamo {ta da obui~emo, to su godine bile kada se sva{ta radilo da bi se pare zaradile. Voditeq: Lepo i vidim to ti odli~no ide, evo odbrojavawe 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 boga mi lepo klupko, bravo. Svaka ~ast. Evo ovako dragi moji ko pipa napipa, sada se takmi~e gospodin Vojislav [e{eq i Jelena Tinska. Prvi predmet stavqam ja. Izvolite, pipajte slobodno ne}e, ni{ta ne grize, ni{ta ne ujeda. Da li mo`ete da pretpostavite {ta je ovo Tinska: Peraje Voditeq: Bravo jelena 1: 0, gospodine [e{eq ~ulo dodira vam ba{ nije ne{to, nije ajde mo`e ovo je drugi predmet
339

Rivas: Gospode {to je odvratno Dr [e{eq: Yigerica Voditeq: Nije, nije ali ste na dobrom putu, ti ~uti Dubravka jer nema smisla Tinska: Ja mislim da su {kembi}i Voditeq: Jesu, bravo 2: 0. Tinska: Odvratno, obri{ite mi ruku Voditeq: Evo sada }emo ~ekaj ne bri{emo jo{ e ja }u okrenuti ovako mo`e, gospodine [e{eq tu je evo ga Dr [e{eq: Ovo li~i na Voditeq: Bravo 2: 1 evo izvolite salvete. Jelena je ipak pobednik u ovoj igri Dr [e{eq: Lepo mi obri{ite ruku Voditeq: Evo obrisala sam Dr [e{eq: Lepo, lepo, taj prst posebno Voditeq: Ovaj, dobro. Sada }e Vesna Rivas da vam pe~e pala~inke prvi put u `ivotu. Ako me poklopi sa vrelom pala~inkom ne}ete idu}e nedeqe da gledate Svet Plus, ali nema veze. Ajde. Vesna dr`im {ipke dakle za sve postoji prvi put pa i za ovakve stvari. Rivas: Da je li ovoliko dosta, Voditeq: Malo }e biti debela ali nema veze, ovo }e malo biti kako na{ narod ka`e le`babane pala~inka, ali ajde, ne mora{ je drmati pusti je da se zape~e, pa }e{ malo da je okrene{ Rivas: Ne znam kako }u da je odlepim a kamo li da je prevrnem. Jao moja Jelena Voditeq: Mo`da se i uda{ Vesna. Sada kada vide ti zna{ da kod na{ih obi~no srpskih mu{karaca sve ulazi na usta Rivas: A za to znam Voditeq: Pa i qubav tako sada kada vide kako pe~e{ pala~inke ne verujem da }e ti neki odoleti, ajde draga sada je obrni, ajde Rivas: Pa ~ekaj ne}e, Tinska: Drmni malo Voditeq: E to, bravo. Ajde jo{ jednom. Odli~no svaka ~ast. Vesna po~ela si da mi pri~a{ vic, ajde sada da svi ~uju Rivas: @ensko politi~ki, mislim ja sam malo pomno ~utala, ~utala nemojte pogre{no shvatati Voditeq: Neka ovo za gospodina [e{eqa Rivas: Op{ti je vic, qubavno politi~ki. Do|e nevina gospo|a od 50 svojih godina kod ginekologa na pregled. Ginekolog je posmatra ka`e izvinite gospo|o ovako {to ja to malo direktnije moram da vam postavim pitawe vi ste kamda nevini. Ona kao da doktore. Pa kako gospo|o 50 godina, vi se nikada niste udavali. Ka`e, pa jesam doktore evo i ~etvrti put sam u braku. Pa. E moj doktore prvi put se ja udam za julovca. Ka`e i. e, s wim sam sve vreme braka braka bila na drug drugarica, dru`e drugarice. Razvedem se {ta }u nema leba. Ka`e i {ta se odna desilo: drugi put se udam za radikala. [ta je bilo onda. Kako ni{ta, on je stalno i{ao u osvajawe zemqe, stalno u neka nova osvajawa nikako da se sastavimo. Ka`e i. Tre}i put udam se ja za socijalistu. Kada sko~i doktor verovatno socijalista, a mora da je bilo ne{to. Ka`e ma kakvi,
340

on je stalno obe}avao, obe}avao, obe}avao. I ka`e {ta je sada. Evo sada sa, se udala za dosovca. Ka`e, pa. Pa ebvo dve godine sedim i ~ekam, on sedi i jo{ uvek se ~udi {ta ova trojica napravi{e. Voditeq: Dobar je, a Jelena ti priprema{ i muzikl Tinska: Da ja ustvari sada po~iwem da radim u Gimnosu u Novom Sadu po{to sam po~ela da radim u Beogradu u Cetiwskoj ulici. Zna{ kada sam posledwi put bila kod tebe bila sam izgubila svoj studio pod neobi~nim okolnostima, a sada sam dobila svoj studio u Cetiwskoj ulici br. 3, to je dowi ulaz Politike i tu sada radim tri puta nedeqno. Dakle ponedeqkom, sredom i petkom, tu radim svoje ve`be. A, u Novom Sadu }u da radim subotom i nedeqom, ali }u pre podne da radim sa decom, sprema}emo mjuzikl jedan koji se zove, a ne}emo kazati kako Voditeq: Re}i }emo kasnije Tinska: A popodne }u da radim svoje ve`be sa `enama i mawe vi{e }u onda provoditi vikende u Novom Sadu Voditeq: Je su li to kalenetiks ve`be Tinska: Jesu bazirane na kaleneteksu, ali je ne{to {to je ustvari zove se tinetiks zato {to je kalenetiks ne{to je Kalenina etika, jer je ona Kalen Pingvej, a po{to i mi kowa za trku imamo ja sam Tinska onda je ovo tinetiks, moja etika. Ono {to ja smatram da je najdelotvornije za `enu koja `ivi na na{em podnebqu i koja je rasprostrawena Voditeq: Drage moje ako }ete da prona|ete za sebe par~e malo mawe ili malo ve}e zavisi kvalitetne mekane, podatne ko`e oti|ite u Koton koji se nalazi u ^umi~evom soka}etu u Beogradu i Dunavskoj ulici broj 3 u Novom Sadu tamo je i i veleprodaja. Gledamo spot. Voditeq: Ka`i mi Vesna da li zna{ crnogorsku grupu Perper Tinska: Perper, da Voditeq: ^ula si Rivas: Li~no ih ne poznajem, ali ~ula sam Voditeq: Zabavni, vrlo su veseli i jedan momak koji se zove Popaj, nadimak mu je Popaj, a koji je vo|a te grupe, pristao je da ti postavi dva pitawa. Mo`emo li da ~ujemo Rivas: Mo`e Popaj: Prvo sve da vas pozdravim, vi ste divni zaista ste divni i pitawe zna~i za Vesnu, Vesna po{to znam da si krstila tvoje … u Crnu Goru reci mi za koga su glasali na predsedni~kim izborima. Ajde reci mi to. Drugo pitawe po{to ja sam sada pod nekim uticajem alkohola nisam ba{ narnormalniji, pita}u te malo indiskretno pa ti vi|i ho}e{ li mi odgovoriti, neko seksualno iskustvo koje je bilo potpuno nenormalno ili zna~i |e vas je neko uhvatio na delu. Jade, ajde reci. Rivas: [ta ajde, ajde Voditeq: Seksualno iskustvo koje si imala koje je bilo najneobi~nije on ka`e potpuno nenormalno, a da te mo`da neko i uhvatio na delu Rivas: Ne, ne dopu{tam ja da budem marnuta na delu, bilo je nije da nije bilo mislim ja sam lavica {korpija to se podrazumeva. Kada proradi {korpija da tu ima fantazirawa ima egzibicija, ali ne}u da vam ka`em. Voditeq: Je li tako. [to
341

Rivas: Pa ne}u da vam la`em. Voditeq: Ve{ ma{ina i to Rivas: To je stereotipno, to je bez veze Voditeq: A koje su Rivas: [inobus itd. To su ve} Voditeq: U {inobusu Rivas: Da, nisi probala Voditeq: Ne. Rivas: Jao probaj Voditeq: A je li bilo publike, mislim putnika Rivas: Pa bila je jedna bakica ona je bila u predwem delu, bila sam mla|a, lu|a. Nemoj molim te jao ovo slu{a i moja majka i moje dete Voditeq: Jedna baba i vas dvoje Rivas: Da, nas dvoje Voditeq: I {inobus Rivas: Da, moj biv{i mu` Voditeq: A ma{inovo|a Rivas: Ne on je bilo daleko Voditeq: Dobro Rivas: [ta zna dete on je, moj biv{i suprug je Vojino godi{te i {ta zna dete zna{ po~elo da ~apka, pipka, a mi na putu za Kekendu i on ka`e aman smiri se malo. Ja rekoh daj da probamo i tako. A {ta me je jo{ pitao, pitao me za ~ivave za koga su glasale Voditeq: Da Rivas: One glasaju uvek kao i ja me|utim sada je bila polemika zna{, po{to je bilo indicija vidi{ kako su svesrdnoi radili ovi iz Ko{tuni~inog kabineta, pa iz Labusove, pa su mojim ~ivavama obe}ane mace, zna{ Ko{tuni~ine tako da su oni glasali za wih. Moje ~i~ave. Voditeq: On ima mace je li Rivas: Da Voditeq: Dobro, lepo. Jelena jesi li i ti tako kasno izgubila nevinost Tinska: Ja se ne se}am. Voditeq: To je bilo tako davno Tinska: To je bilo, u Bosni kada ho}e da budu fini onda stave h ispred svake re~i pa ka`e tako se dugo znamo ni himena joj se ne se}am. Hose da li pamti{ svoje prvo qubavno iskustvo i da li je istina to pitawe obojici gospoda danas u studiju, da li je istina da mu{karci kao po pravilu uvek svoje prvo seksualno iskustvo imaju sa starijim `enama Ka}anski: Izgleda da je to istina. Mogu da ispri~am to nije nikakva tajna, normalno ta devojka je bila starija od mene par godina, ali to prvo seksualno iskustvo je bilo da ka`em ono najobi~nije u kukuruzima. Voditeq: Stvarno Ka}anski: Jeste i ni{ta nisam primetio, ni{ta nisam osetio nego kasnije Tinska: Nego ste }uli, jelda, javilo vam se Ka}anski: Ne kasnije se ne{to drugo desilo. Da je jedna devojka koja je bila mnogo mla|a od mene a mnogo iskusnija ne znam zbog ~ega mislim to nije ni
342

tako bitno, e tamo sam osetio sve ona prva iskustva. A to nije bilo u kukuruzima nego to je bilo na Tisi. [ta sam osetio komarci su nas izujedali. Voditeq: Zna~i ba{ nije bilo dobro. Rivas: To je zaista bio seks do bola Voditeq: Da. Gospodine [e{eq Dr [e{eq: O ~emu je re~ imate bolove neke Voditeq: U Sarajevu ste zavr{ili pravni fakultet i magistrirali Dr [e{eq: Ne, magistrirao sam i doktorirao u Beogradu Voditeq: A u Sarajevu ste zavr{ili pravni fakultet. Da li vas za Sarajevo vezuju i neka druga iskustva Dr [e{eq: Pa i uspomene, iskustva i tako Voditeq: Jeste li mislim za vreme fakulteta ili mo`da malo ranije bili toliko aktivni Dr [e{eq: Pa mnogo ranije mo`da Voditeq: Mnogo ranije, dobro po{to je va{ otac bio vozovo|a, eto mo`da ste imali neko sli~no iskustvo kao Vesna Rivas Dr [e{eq: U {inobusima nema vozovo|e Voditeq: Dobro, ali tu mislim na pruzi Dr [e{eq: [ta na pruzi? I{la je neka poznata pesma u vreme kada sam ja bio mlad po~iwala je Moja kobila Suzi rado hoda po pruzi da li se se}ate te pesme Voditeq: Se}am se, da samo {to nisam tako mlada kao vi. Ti nema{ to prvo iskustvo tako neobi~no kukuruzi, komarci, {inobusi Tinska: Ne, vrlo, vrlo komforno Voditeq: U krevet Tinska: Ne krevet, ne. Ivica kade Voditeq: Ooooooo Dr [e{eq: Najva`nije je da ~ovek do|e do kreveta, na tome je najlep{e da legne i da spava Tinska: Je li tako Voditeq: Da sve zavisi {ta }e se dogoditi Dr [e{eq: To Bata @ivojinovi} u onom filmu, da li se se}ate obe}awa, obe}awa Voditeq: Sada }u da te karam, to Dr [e{eq: Obe}awa obe}awa na kraju lepo ~ovek zaspo Voditeq: A to, a ja sam mislila na ono da mislite tigraste ga~e po{to je u jednoj Dr [e{eq: Jeste li glasali za Batu Voditeq: Naravno da nisam Dr [e{eq: O~ekivao sam da glasate za wega Voditeq: Za{to pa je li vi mislite da meni to fali Dr [e{eq: Nisam rekao da vam to fali nego sam o~ekivao da }ete za wega glasati Tinska: Mene nije sramota da ka`em, ja nisam iza{la na izbore zato {to nisam imala za koga da glasam Dr [e{eq: Da ovog puta se nije kandidovao Paro{ki, kada Paro{ki iza|e onda Srbija ima za koga da glasa.
343

Voditeq: Misli{ sada u ovom posledwem drugom krugu je li tako Tinska: Ni u prvom ni u drugom Dr [e{eq: Jelena je li vas jo{ sramota da priznate za koga ste glasali Voditeq: Nije me uop{te sramota ali ja u principu na mu{karcu volim tvrdo usko malo Dr [e{eq: Tvrdo, usko, malo za to ste glasali na izborima Voditeq: Ja ne volim {iroke zadwice, eto sve sam vam rekla. Dr [e{eq: Ko vam, je taj tvrdo, usko, malo bio? Je li Pavkovi} Voditeq: Ne sa~uvaj bo`e. Vesna du{o koji }emo spot videti danas u emisiji Dr [e{eq: Danas je jelena zbuwena. Voditeq: Eto vidite gospodine [e{eq kako me zbuwujete. Dr [e{eq: To je zato {to se kajete {to ste tako glasali Voditeq: Ne, ne kajem se ja Dr [e{eq: Sramota vas je da ka`ete Voditeq: Da ~ujemo. Rivas: Elaboria}ete mi do kraja jo{ Voditeq: Naravno Rivas: A ja }u pevati svejedno {ta se pripremi u re`iji. Voditeq: Gospodine [e{eq poznato je da vi volite lepe `ene, jedna takva lepa `ena koja je bila i mis univerzuma postavila vam je dva pitawa u ovoj na{oj emisiji, a zove se Danica Prvulovi}. Mo`emo da je ~ujemo Dr [e{eq: Kako da ne. Prvulovi}: Prvo pitawe za gospodina [e{eqa ko se brine o va{em stajlingu. Po{to od kako ste do{li na politi~ku scenu stalno vam upu}uju kritike? Drugo pitawe po{to u posledwe vreme vas stalno povezuju sa raznim damama sa na{e estrade, da li vam to smeta kao jednom intelektualcu? Dr [e{eq: Prvo ja ne znam {ta to zna~i stajling i zaista ne volim, odvratne su mi te Voditeq: Strane re~i Dr [e{eq: Novokomponovane strane re~i i izrazi koji apsolutno