You are on page 1of 6

Politechnika Poznańska

Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Konstrukcji Metalowych
Przykład 7.1
Zaprojektować podstawę słupa dwugałęziowego wykonanego z 2 C 280 ze stali
St3SX, obciążonego siłą N=1400kN. Słup ustawiony będzie na stopie
fundamentowej wykonanej z betonu B25 o wymiarach 200x200x80cm.
N N
© by Marcin Chybiński 1/6
http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybinski/
Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Konstrukcji Metalowych
Charakterystyka geometryczna przekroju gałęzi słupa:
280
C280
m kg m
cm a cm e
mm r mm r
mm b mm t
mm t mm h
cm i cm i
cm W cm W
cm I cm I
cm A
f f
W
Y X
Y X
Y X
/ 8 , 41
; 0 , 3 ; 53 , 2
; 5 , 7 ; 0 , 15
; 95 ; 0 , 15
; 0 , 10 ; 280
; 74 , 2 ; 90 , 10
; 2 , 57 ; 0 , 448
; 399 ; 6280
; 30 , 53
1
2 1
1 1
3
1
3
1
4
1
4
1
2
1
=
= =
= =
= =
= =
= =
= =
= =
=
Przyjęcie wstępnych wymiarów podstawy słupa
a=38,0cm
b=57,0cm
Pole powierzchni podstawy
2
0 , 2166 0 , 57 0 , 38 cm A
p
= · =
Naprężenia dociskowe pod podstawą słupa
2
65 , 0
0 , 2166
0 , 1400
cm
kN
A
N
p
d
= = = o
Wytrzymałość betonu B25 na docisk pod podstawą słupa określa się na
podstawie PN-B-03264:1999. Wymiary powierzchni rozdziału obciążenia wynoszą:
© by Marcin Chybiński 2/6
http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybinski/
Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Konstrukcji Metalowych
(rys. 30a PN-B-03264:1999)
- pole powierzchni docisku
2
0
0 , 2166 0 , 57 0 , 38 cm A
c
= · =
- pole powierzchni rozdziału
2
1
0 , 20216 ) 0 , 38 2 0 , 57 ( ) 0 , 57 2 0 , 38 ( cm A
c
= · + · · + =
5 , 2 06 , 3
2166
20216
0
1
> = = =
c
c
u
A
A
e
(wzór 102 PN-B-03264:1999)
więc przyjęto do dalszych obliczeń
5 , 2 =
u
e
(tabl. 11 PN-B-03264:1999)
Naprężenia średnie na powierzchni rozdziału
2
069 , 0
0 , 133 0 , 152
1400
cm
kN
b a
N
d d
cum
=
·
=
·
= o
Wytrzymałość obliczeniowa na docisk pod podstawą słupa
cud
f
Wytrzymałość obliczeniowa betonu B25 w konstrukcjach betonowych na
ściskanie wynosi
MPa f
cd
1 , 11
*
=
( ) ( ) 41 , 2 1 5 , 2
11 , 1
069 , 0
5 , 2 1
*
= ÷ ÷ = ÷ ÷ =
u
cd
cum
u cu
f
e
o
e v
(wzór 99 PN-B-03264:1999)
2 2
*
65 , 0 68 , 2 11 , 1 41 , 2
cm
kN
cm
kN
f f
d cd cu cud
= > = · = · = o v
(wzór 98 PN-B-03264:1999)
Ponieważ naprężenia dociskowe pod podstawą słupa są mniejsze od
wytrzymałości obliczeniowej betonu na docisk, zatem można pozostać przy
przyjętych wymiarach blachy podstawy.
© by Marcin Chybiński 3/6
http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybinski/
Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Konstrukcji Metalowych
Wyznaczenie grubość blachy podstawy
Określenie momentów zginających ze wzorów Galerkina
- I płyta wspornikowa M
I
2
2
a
M
d I
· = o cm kNcm M
I
/ 29 , 6
2
4 , 4
65 , 0
2
= · =
- II płyta oparta na trzech krawędziach M
II
060 , 0 50 , 0
292
145
= ¬ = = |
a
b
2
a M
d II
· · = o | cm kNcm M
II
/ 25 , 33 2 , 29 65 , 0 060 , 0
2
= · · =
- III płyta oparta na czterech krawędziach M
III
048 , 0 04 , 1
280
292
1
= ¬ = = o
a
b
2
1
a M
d III
· · = o o cm kNcm M
III
/ 46 , 24 0 , 28 65 , 0 048 , 0
2
= · · =
Ustalenie minimalnej grubości blachy podstawy
Przyjęto wytrzymałość obliczeniową stali St3S f
d
=205MPa dla grubości
większej od 16mm
cm
f
M
t
d
p
12 , 3
5 , 20
25 , 33 6 6
max
=
·
=
·
=
Przyjęto grubość blachy podstawy
mm t
p
32 =
Ustalenie potrzebnej wysokości blach trapezowych z warunku na nośność
pionowych spoin pachwinowych łączących blachy z trzonem słupa.
Przyjęto:
- grubość spoin
¹
´
¦ ·
s s
)
`
¹ s ·
mm
t
a
t
nom
0 , 16
7 , 0
2,5mm
10mm lecz , 2 , 0
1 2
mm a
nom
5 =

- liczbę spoin
8 = n
- współczynnik wytrzymałości spoin
8 , 0
||
= o
(tabl. 18)
Po przekształceniu wzoru 94PN otrzymano wzór na potrzebną długość spoin:
cm
a n f
N
l
d
35 , 20
5 , 0 8 5 , 21 8 , 0
0 , 1400
||
=
· · ·
=
· · ·
>
o
© by Marcin Chybiński 4/6
http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybinski/
Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Konstrukcji Metalowych
Ponieważ przewiązka skrajna powinna być 1,5raza wyższa od przewiązki
pośredniej przyjęto blachy trapezowe o wysokości 270mm i grubości 12mm,
spełniające warunek sztywności na ścinanie:
c 25 s
w
w
t
h
(tabl. 7)
0 , 1
215
215 215
= = =
d
f
c
0 , 25 0 , 1 25 5 , 22
12
270
= · s =
Sprawdzenie naprężeń w blachach trapezowych w przekroju o-o
Moment zginający M
o-o
i siła poprzeczna V
o-o
od obciążenia równomiernie
rozłożonego q=σ
d
:
kNcm y a q M 6 , 2420 0 , 14 0 , 38 65 , 0 5 , 0 5 , 0
2 2
= · · · = · · · =
÷ ÷ o o o o
kN y a q V 8 , 345 0 , 14 0 , 38 65 , 0 = · · = · · =
÷ ÷ o o o o
Położenie środka ciężkości i moment bezwładności przekroju o-o:
3
72 , 1276 6 , 1 0 , 38 2 , 3 7 , 16 2 , 1 0 , 27 2 cm S
x
= · · + · · · =
2
4 , 186 0 , 38 2 , 3 2 , 1 0 , 27 2 cm A = · + · · =
÷o o
cm
A
S
y
x
92 , 6
4 , 186
72 , 1276
0
= = =
÷o o
4
2
3
2
3
0
13679,96 3441,57 77 , 03 1 ) 01 , 99 0 3 (1968,30 2
32 , 5 2 , 3 0 , 38
12
2 , 3 0 , 38
78 , 9 0 , 27 2 , 1
12
0 , 27 2 , 1
2
cm
I
x
= + + + · =
= · · +
·
+
|
|
.
|

\
|
· · +
·
· =
3 0
0
63 , 587
28 , 23
13679,96
cm
y
I
W
g
x g
x
= = =
3 0
0
87 , 1976
92 , 6
13679,96
cm
y
I
W
d
x d
x
= = =
Nośność przekroju o-o
kNcm f W M
d
g
x R
42 , 12046 5 , 20 63 , 587
0
= · = · =
kN f A V
d V R
47 , 770 5 , 20 0 , 27 2 , 1 2 58 , 0 58 , 0 = · · · · = · · =
20 , 0
42 , 12046
60 , 2420
= =
÷
R
M
M
o o
45 , 0
47 , 770
80 , 345
= =
÷
R
V
V
o o
© by Marcin Chybiński 5/6
http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybinski/
Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Zakład Konstrukcji Metalowych
0 , 1
2 2
s
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
R R
V
V
M
M
o o o o
(wzór 24)
0 , 1 24 , 0
47 , 770
80 , 345
42 , 12046
60 , 2420
2 2
< = |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
Warunek nośności jest spełniony
Sprawdzenie nośności spoin łączących blachy trapezowe z blachą podstawy słupa
Przyjęto grubość spoin
¹
´
¦ = ·
s s
)
`
¹ < = ·
¹
´
¦ ·
s s
)
`
¹ s ·
mm
mm
a
mm
mm
t
a
t
nom
nom
0 , 16
4 , 8 0 , 12 7 , 0
2,5mm
10mm 4 , 6 0 , 32 2 , 0
0 , 16
7 , 0
2,5mm
10mm lecz , 2 , 0

1 2
mm a
nom
7 =

Warunek nośności spoin
2
/ 85 , 8
) 0 , 28 2 0 , 14 4 0 , 57 2 ( 7 , 0
00 , 1400
cm kN
l a
N
=
· + · + · ·
=
· ¿
= o
2 2
/ 50 , 20 / 26 , 6
2
85 , 8
2
cm kN f cm kN
d
= < = = = =
± ±
o
t o
2
||
/ 84 , 5
7 , 0 4 96 , 13679
32 , 5 2 , 3 0 , 38 80 , 345
cm kN
a I
S V
x
=
· ·
· · ·
=
¿ ·
·
=
÷o o
t
2
||
2
||
/ 40 , 16 5 , 20 8 , 0 / 84 , 5 cm kN f cm kN
d
= · = · < = o t
d
f s + · + ·
± ±
) ( 3
2 2
||
2
t t o _
(wzór 93)
70 , 0 = _
dla stali St3SX R
e
=225MPa (wg 6.3.3.3.a)
2 2 2 2 2
/ 50 , 20 / 27 , 11 ) 26 , 6 84 , 5 ( 3 26 , 6 70 , 0 cm kN f cm kN
d
= s = + · + ·
Warunek nośności jest spełniony
Uwaga!
W nawiasach podano numerację wzorów w PN-90/B-03200.
© by Marcin Chybiński 6/6
http://www.ikb.poznan.pl/marcin.chybinski/

0cm 2 Naprężenia dociskowe pod podstawą słupa N 1400. I X 1  6280cm 4 .0  57. 0cm 3 .pl/marcin. h  280mm .iY 1  2.0cm b=57.53cm . Wymiary powierzchni rozdziału obciążenia wynoszą: © by Marcin Chybiński http://www.0mm . 90cm .0 cm 2 Wytrzymałość betonu B25 na docisk pod podstawą słupa określa się na podstawie PN-B-03264:1999. tf  15.0  2166.Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Charakterystyka geometryczna przekroju gałęzi słupa: 280 C280 A1  53.8kg / m r1  15.0mm .a  3.ikb. m1  41. WX 1  448.poznan.tW  10. IY 1  399cm 4 .0cm Pole powierzchni podstawy Ap  38.WY 1  57.chybinski/ 2/6 .74cm .0mm . Przyjęcie wstępnych wymiarów podstawy słupa a=38.0 kN d    0.r2  7.2cm 3 . e  2.0cm .65 Ap 2166. bf  95mm .5mm .30cm 2 . i X 1  10.

0)  20216.0  2  38.pole powierzchni rozdziału Ac 1  (38.0cm 2 . 41  1.11  2.chybinski/ 3/6 .0 cm 2 Wytrzymałość obliczeniowa na docisk pod podstawą słupa fcud Wytrzymałość obliczeniowa betonu B25 w konstrukcjach betonowych na * ściskanie wynosi fcd  11.0  57.pl/marcin.poznan.Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych (rys.5  1  2.11 fcud   cu  fcd*  2.1MPa  0. 0  133. zatem można pozostać przy przyjętych wymiarach blachy podstawy.06  2.5 Ac 0 2166 więc przyjęto do dalszych obliczeń u  2.5  2.ikb.68 kN kN   d  0.0)  (57.65 (wzór 98 PN-B-03264:1999) 2 cm cm 2 Ponieważ naprężenia dociskowe pod podstawą słupa są mniejsze od wytrzymałości obliczeniowej betonu na docisk. 069  cu  u  cum  u  1   2. 30a PN-B-03264:1999) .0  2  57.0  2166. 11 PN-B-03264:1999) Naprężenia średnie na powierzchni rozdziału N 1400 kN  cum    0. © by Marcin Chybiński http://www.41 (wzór 99 PN-B-03264:1999) fcd * 1.pole powierzchni docisku Ac 0  38.0cm 2 20216  3.5 u   Ac 1 (wzór 102 PN-B-03264:1999) (tabl.069 ad  bd 152.

0 l    20.65  28. lecz  10mm  0. 048 a 280 MIII   1   d  a 2 MIII  0.50    0.II płyta oparta na trzech krawędziach MII b 145   0.65  29.grubość spoin 0.5 © by Marcin Chybiński http://www.Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Wyznaczenie grubość blachy podstawy Określenie momentów zginających ze wzorów Galerkina . 060 a 292 MII     d  a 2 MII  0.pl/marcin.46kNcm / cm Ustalenie minimalnej grubości blachy podstawy Przyjęto wytrzymałość obliczeniową stali St3S fd=205MPa dla grubości większej od 16mm 6  Mmax 6  33.8  21.25kNcm / cm .5mm 16. 04   1  0.5 Przyjęto grubość blachy podstawy t p  32mm Ustalenie potrzebnej wysokości blach trapezowych z warunku na nośność pionowych spoin pachwinowych łączących blachy z trzonem słupa.liczbę spoin n 8 .ikb. 42 MI   d  MI  0.12cm fd 20.5  8  0.III płyta oparta na czterech krawędziach MIII b 292   1.25 tp    3.poznan.22  33.chybinski/ 4/6 . Przyjęto: . 0mm  anom  5mm .29kNcm / cm 2 2 .współczynnik wytrzymałości spoin  ||  0.048  0. 18) Po przekształceniu wzoru 94PN otrzymano wzór na potrzebną długość spoin: N 1400.060  0.35cm  ||  fd  n  a 0.8 (tabl.2  t2 .I płyta wspornikowa MI a2 4.02  24. 7 t 1   anom   2.65   6.

7) tw  215  fd 215  1.87cm 3 yd 6.5  q  a  y    0.58  A  fd  0.Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Ponieważ przewiązka skrajna powinna być 1.92 Nośność przekroju - MR  Wx g  fd  587.2  27.47kN V M  2420.5  770.0  3.2  38.5raza wyższa od przewiązki pośredniej przyjęto blachy trapezowe o wysokości 270mm i grubości 12mm.2  5.ikb.45 VR 770. spełniające warunek sztywności na ścinanie: hw  25 (tabl.782    38.2  27.0  186.7  3.8kN Położenie środka ciężkości i moment bezwładności przekroju -: Sx  2  27. 0  3.pl/marcin.2  3.322    12 12    2  (1968.2  16. 63cm 3 yg 23.42kNcm 0 VR  0.0 215 270  22.96   587. 47 © by Marcin Chybiński http://www.poznan.01)  103.4cm 2 S 1276.65  38.72cm 3 A   2  27.60   0.72 y0  x   6.0  9.96cm 4 Wx g0  Wxd0  I x 0 13679.0  20.96   1976.0  1.2  27.58  2  1.6  1276.80   0.0 12 Sprawdzenie naprężeń w blachach trapezowych w przekroju - Moment zginający M- i siła poprzeczna V- od obciążenia równomiernie rozłożonego q=σd: 2 M   0.0  14.65  38.0  25.30  3099.5  0.63  20. 03  38.92cm A  186.5  25  1.chybinski/ 5/6 .0  1.0  345.0  14.2  38.5  12046.0  1. 4  1.0 2  2420.57  13679.6kNcm V   q  a  y    0.23 Ix 0  2    1.28 I x 0 13679. 42 V   345.20 MR 12046.77  3441.

7 t1   anom   2.3.2 t2 .80       0.96  4  0.50kN / cm 2 2 2 V  S 345. lecz  10mm  0.0)  8.7  12.85       6.0mm anom  7mm Warunek nośności spoin N 1400. 0   2 2 (wzór 24)  2420.ikb.3.poznan. 4mm  10mm  0.a)   0.8  20.70  6.262 )  11. 0  2  28.5mm 16.chybinski/ 6/6 .7  (2  57.26kN / cm 2  fd  20.0  6. 0  12046.80  38.3.60   345.85kN / cm 2  a  l 0.84kN / cm 2 Ix   a 13679.84 2  6. © by Marcin Chybiński http://www.70 dla stali St3SX Re=225MPa 0.32 ||      5.5  16.24  1. 0  3. 0  8.0  4  14.40kN / cm 2 2 2 2      3  ( ||    )  fd (wzór 93) (wg 6.00     8.Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych  M    M  R  V       V   R 2 2    1.50kN / cm 2 Warunek nośności jest spełniony Uwaga! W nawiasach podano numerację wzorów w PN-90/B-03200. 42   770. 47  Warunek nośności jest spełniony Sprawdzenie nośności spoin łączących blachy trapezowe z blachą podstawy słupa Przyjęto grubość spoin 0.5mm  16.2  32.84kN / cm 2  ||  fd  0. 4mm   anom   2.262  3  (5.pl/marcin. 0mm  0.2  5.27kN / cm 2  fd  20.7  ||  5.