You are on page 1of 6

Apportemission Betalning av nyemiterade aktier sker med annan egendom än kontanter ex med fastighet.

4 viktiga skillnader mellan skuld och egetkapital 1, ränta betalas på skuld 2, amorteras och betalas tillbaka 3, kräver säkerhet, långivare tar inga risker 4, externt. Remburs Exportören får betalt från sin svenska bank när denna visar upp att varan är avsänd. Dokumenten sänds sedan till köparens bank som kan lösa ut dokumenten. Den säkraste formen vid internationell handel. Dokumentinkasso Fungerar som postförskott. Betalning sker när köparen får tillgång till de dokument som ger denna förfoganderätt över varan. Osäker på det vis att köparen kanske inte hämtar ut sin vara. Matchning - Valutapositionsberäkning – nollposition För att minimera riskerna. Man försöker ha fordringar och skulder i samma valuta så att kursfall och höjningar ska jämna ut varandra.

Ackord – konkurs Fordringsägarna avskriver en del av fordringarna så att företaget kan leva vidare. Vid konkurs fryses alla företagets tillgångar och tas över av en konkursförvaltare. Vilka faktorer bestämmer kalkylräntan? 1) Faktiska kostnader för kapital; låneräntor & avkastningskrav på EK 2) Avkastningen på alternativa investeringar 3) Risker med investeringen Ge två konkreta exempel på inbetalningar utöver inbetalningar för sålda varor, som kan ingå i löpande inbetalningar i en investeringskalkyl. 1) Pris ökning 2) ”mindre kostnader” sänkta kostnader ses ur investeringssynpunkt som inbetalningar Investeringskalkylering kan upprättas nominellt eller realt. Den reala metoden ger oss bättre och mer relevant information. Stämmer! Om nuvärdet för ett projekt vid kalkylräntan 8% än noll, är även internräntan noll. Falskt! Oberoende va vilken kalkylränta man använder så kommer alltid internräntemetoden och nuvärdemetoden ge samam svar om en investering är lönsam eller ej. Stämmer! Annuitetsmetoden och kapitalvärdemetoden ger alltid samma rangordning då man jämför flera projekt med lika lång livslängd. Kapitalvärdekvot anger avkastning per investerad krona (kortsiktigt). Jämför investeringar med olika grundinvesteringar. Kapitalvärde anger hur mycket investeringen är värd för investeraren, utöver kalkylräntan. (långsiktigt)

När är payback metoden bäst att använda? . främmande kapital. Konvertiblen ger ingen rösträtt vilket kan vara en fördel för den sittande maktgrupperingen i företaget. Vet redan idag till vilket pris du säljer eller köper din valuta om ex. kommun stora företag. EK. Hembudsklausul Har aktier övergått från aktieägare till person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare i bolaget rätt att lösa aktien. Terminsaffär Kontrakt med banken. Moratorium Betalningsuppskov under en viss tid. Staten.Väntevärde Medelvärde för ett försöks utfall om försöket utförs ett oändligt antal gånger. Belåning av avbetalningskrediter – jämförbart med factoring Hypotek En värdehandling som lämnas som säkerhet/pant hos långivare. Konverteringslån istället för nyemission om. Kreditmarknaden kan delas upp i tre beståndsdelar ange minst två av dessa. Aktien är undervärderad eller om det är dåligt börsklimat och därmed svårt att hitta köpare till aktierna. Kreditmarknad. Rekonstruktion – företaget drivs vidare mha en konstruktör. 3 månader. 3) Obligationsmarknad. Vid konkurs då alla företagets tillgångar är frysta.. Vad innebär en höjd kalkylränta för investeringsbesluten? KKR fungerar som avkastningskrav och ju högre den är desto högre avkastning måste en investering ge för att accepteras. 2) Penningmarknad. som de gör vid fakturaköp. Kapitalmarknad Möte mellan de med placeringsbehov och de med kapitalbehov. marknaden för långfristiga värdepapper. Fakturabelåning – fakturaköp Vid fakturabelåning bär inte factoring bolaget någon risk vid kreditförlust om betalning uteblir. Tvångsmässigt moratorium gäller. bevis på lånebeloppet är är kvitton på utetalda belopp Byggnadskreditiv – lån beviljas vartefter bygget fortskrider och panten ökar i värde. Banker och finansieringsföretags kreditgivning. Aktiemarknad. Olika typ av banklån Reverslån – skuldsedel Kontokrediter – check krediter etc. upp till 1 år. 1) Lånemarknad. Fryser valutakursen för köp i framtiden. Marknaden för räntebärande värdepapper med kortfristig löptid.

Hävstångseffekten formel Re=Rtot+(Rtot-Rs)S/E Rtot=affärsrisk (Rtot-Rs)S/E Varför är hög skuldsättningsgrad högre risk? Om avkastning på totaltkapital är lägre än räntan på skulderna. Ex maskiner osv som behövs för att klara av att fullfölja den inriktning företaget har valt. gör företaget större förluster ju högre skuldsättningsgrad företaget har hävstångseffekt Konvertibelobligation Ger långivaren rätten att byta den mot aktier i det låntagande företaget. företagsinteckning/företagshypotek vid säkerhet i ex varulager. maskiner osv. Internränta är den avkastning en investering ger. personsäkerhet – borgen. Lämplig att använda om företaget måste göra investering. Lägre ränteförluster. Växlings och förmedlingskostnader minskar. kosta vad kosta vill… Hur går en känslighetsanalys till? I investeringskalkylen ändrar men en variabel åt gången och ser hur utfallet ändras.köpa ex ett helt företag utan att behöva betala i pengar Ökning av aktiekapital nödvändigt för att företaget ska kunna börsintroduceras. Anpassningsinvesteringar 1) Kostnadsreducerade investeringar 2) Intäktsökningar 3) Volymökningar Exempel på säkerhet vid banklån Pantbrev (fastegendom). Inriktningsinvestering Strategisk investering som följer den inriktning företaget har valt. Ekonomisklivslängd – den tid man beräknar att maskinen är ekonomisklönsam. Bra om likviditet är viktigare än lönsamhet. Anpassningsinvestering En följd av inriktningsinvestering. Motiv för nyemission Apportemission. Om internräntan är högre än kalkylräntan accepteras investeringen. lösegendom – tavla. Därmed kan man se hur känslig en investering är för förändring i vissa variabler. säger ingenting om lönsamheten.Vid kort ekonomisk livslängd. Netting Endast mellanskillnaden betalas. Om aktiens börsvärde överstiger dess nominella värde. . Differensmetoden Jämför två investerings alternativ men säger ingenting om lönsamheten.

Varför fondemission? Bundet Ek kan ej delas ut.känslighets analysera variabler. investera kortsiktigt. Effektiv ränta – Totalkostnaden för ett lån då ränta och avgifter har summerats samman. Får ner börsvärdet  ökar intresset för aktien. . Hembudsskyldighet – Skyldighet att erbjuda den som har förköps. fastighet. Metoder för att hantera osäkerhet. A/B aktie .A aktie har rösträtt i bolaget.Preferensaktie vs stamaktie Preferensaktie ger förtur av utdelning vid ex konkurs eller likvidation. Split – ökar antalet aktier utan att det totala aktiekapitalet förändras. Enligt Payback metoden är en investering lönsam om den betalat tillbaka sej själv inom dess ekonomiska livslängd. maskiner i pant. räkna investering på ex kapitalkvot eller payback som räknas på grundinvesteringen. Räntabilitet på EK mäter graden av avkastning . Annuitetskvot är lämplig att använda för att jämföra investeringar med olika lång ekonomisklivslängd samt vid jämförelse mellan köpa eller hyra. Mäter företagets effektivitet att generera vinst per krona. Alternativkostnad är den intäkt man går miste om genom att välja ett alternativ framför ett annat. Anläggningstillgångar är bäst att finansiera på lång sikt Omsättningstillgångar bäst finansiera på kort sikt så de hinner tjäna in pengar. överskott delas mellan ägarna. Företagsinteckning – företagshypotek. Skulder betalas av och ev.eller lösningsrätt till viss egendom/värdepapper att lösa ut den. normalt en röst per A aktie. Blancokredit kredit utan säkerhet konvertibla skuldebrev är ett skuldebrev utgivet av ett företag som kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs. Ökat bundet EK ger ökad säkerhet för kreditgivarna. aktieägarna kommer ej åt pengarna. Lån genom att sätta säkerhet i form av ex varulager. Sänker börskursen  fler intressenter  kursen stiger Skillnaden mellan fond. Likvidation – upplösning av ett bolag genom att tillgångar omvandlas till pengar.Vid nyemission är d et aktieägarna som går in med nytt kapital men vid fondemission är det innestående vinstmedel eller andra reserver som flyttas till den EK.och nyemission.