You are on page 1of 56

12.

Promóciós m fajok kapcsolódása
Az el z fejezetekben három marketingkommunikációs eszköz elemzése során annak a lehet ségeit vizsgáltuk, hogy milyen módon értelmezhet a szövegszer ség, a szövegtípus és a m faj fogalma virtuális térben, internetes kommunikátumok esetében. Az internet egyik lényegi sajátosságai a hipertextualitás és a hipermedialitás – ennek tükrében a jelen fejezet arra világít rá, hogy milyen kapcsolódások léteznek, illetve létezhetnek a három online promóciós eszköz között.

12.1. Online reklámok és érkezési oldalak kapcsolata
Online reklámok vizsgálatakor elengedhetetlen, hogy ne csak önmagukban elemezzük ket, hanem a hozzájuk szorosan kapcsolódó érkezési weboldallal való viszonyukat is feltárjuk. Ezek a reklámok ugyanis amellett, hogy felkeltik az internetez k figyelmét, s ráveszik ket a kattintásra, hiperlinkként, azaz a hiperszöveg bizonyos egységeit (csomópontjait) összeköt kapocsként is funkcionálnak. A linkek a reklámozott termékr l vagy szolgáltatásról b vebb információval szolgáló webhely egyik oldalára vezetnek. Ez a weboldal (érkezési oldal) lehet a webhely címlapja, honlapja (f oldala), vagy kifejezetten az adott termék vagy szolgáltatás promóciójára kialakított oldal, amely legtöbbször a webhely részét képezi. 68. ábra: Online reklámok és érkezési oldalak címoldal (címlap) online reklám honlap – további online reklámok egyéb weboldal – további online reklámok A webes reklám és az érkezési oldal kapcsolata a hiperszöveg két egysége (kommunikátuma) közt intertextuális, illetve intermediális jelleg . Bár a hiperszövegeknek általában nem-lineáris szerkezetük, két egység (pl. oldal, bekezdés) közti olvasási folyamat lineáris lesz. Ez azt jelenti, hogy az olvasó a „lokális koherencia” valamely típusát várja két egység között, amelyek linkkel kapcsolódnak össze. Így a link a kölcsönös relevancia osztenzív (manifeszt) jeleként funkcionál (Engebretsen 2001). A honlap maga reklámhordozói funkciót is betölt: olyan online reklámoknak biztosíthat megjelenési felületet, amelyek további weboldalakra mutatnak. A hiperszöveg és a lineáris szöveg közös célja, hogy koherens formában közvetítsék az információt az olvasónak. A hiperszövegek olvasása, feldolgozása viszont egy szöveghálózatban történ ön-navigáció. Rouet és Levonen (1996) tanulmányukban kifejtik, hogy a lineáris szövegekhez képest a hiperszöveg nagyobb kognitív megterhelést jelent az olvasónak, akinek folyamatosan tudatosítania kell, hol tartózkodik a hálózatban, és

12. PROMÓCIÓS M FAJOK KAPCSOLÓDÁSA

195

döntenie kell arról, hogy merre haladjon tovább. A szöveg egyes egységei közti szemantikai kapcsolatok nem mindig explicitek, ami tovább nehezíti a feldolgozásukat. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy az internetez ket folyamatosan segítik navigációs-orientációs eszközök a hiperszövegben, pl. az eszköztár navigációs gombjai, kedvencek listája, weboldalak navigációs linkjei stb. Az intertextuális kapcsolódás a vizsgált online promóciós m fajok között megvalósulhat: • a szöveg teljes átvételével, • kohéziós eszközökkel, • m faji kapcsolódással. El fordulhat, hogy az online reklám teljes egészében ismételten megjelenik a hozzá kapcsolt érkezési oldalon. Ilyenkor az a furcsa helyzet áll el , hogy az érkezési oldal részeként már nem mutat újabb oldalra: rákattintva továbbra is az adott weboldalon maradunk. Az alábbi példa ezt szemlélteti. A kiindulópont egy szponzorált szöveges link: Patakpart Vendégház
Falusi turizmus a Dunakanyarban. Elbúvós nyugalom barátságos áron! patakpart.5mp.eu

Az érkezési oldalon (lásd 69. ábra) a hirdetés megismétl dik: 69. ábra: A Patakpart vendégház honlapja

196

12. PROMÓCIÓS M FAJOK KAPCSOLÓDÁSA

A kohézió szemantikai szint viszony, amely nyelvi jelek és jelentésük kapcsolatában fejez dik ki (Szikszainé 2004, 59). Kohézióról, kohéziós eszközök m ködésér l intertextuális vonatkozásban is beszélhetünk, jelen esetben mint szövegek közötti utalásként (Szikszainé 2004, 339), amelynek technikai lehet ségét a linkfunkció adja. Varga (2005, 43) szerint „a hipertext formába szervezett szöveg abban különbözik a lineáris szövegt l, hogy tartalmilag hozzátartoznak a kapcsolatok, a linkek is, amelyek egyrészt a lineáris kohéziót jelentik, másrészt pedig – amennyiben különböz szövegek kapcsolásáról van szó – az intertextualitás megvalósulását biztosítják.” A webes reklámok és a céloldal közti, linkek révén létrehozott viszony szoros volta lehet vé teszi, hogy a lineáris kohézió eszközeinek jelenlétét vizsgáljuk. Az online reklámok és a céloldalak közti kapcsolatot – mint ahogy azt a 7. és a 8. fejezetekben láthattuk – els sorban szemantikai jelleg utalások teremtik meg. Janoschka (2004, 183) webreklámok nyelvi elemzése kapcsán megállapítja, hogy hiperszövegekben a lexikális kohézión kívül csak ritkán találkozhatunk egyéb kohéziós eszközökkel, pl. grammatikai kohézióval. Az ismétlés nemcsak verbális szinten valósulhat meg, hanem a verbális és a vizuális elemek intermediális kapcsolatában is. Promóciós m fajok szoros kapcsolata, együttm ködése alakulhat ki az online reklámok és a honlapok között abban az esetben, ha a honlap az adott reklámhoz megadott érkezési céloldalként funkcionál. Mehler (2001, 137) hiperszövegek elemzésével foglalkozó tanulmányában a m faji intertextuális kapcsolatok alapvet en két típusát különbözteti meg: 1. hasonlóságon alapuló: m faji és/vagy tematikai hasonlóság; 2. függ ség: m faji függ ség – két szöveg m faji integrálása ugyanazon társadalmi folyamatba, procedurális koherencia. A szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és a honlap különálló m fajok, az online promóciós m fajcsalád tagjai, amelyek retorikai szerkezetük révén is kapcsolódnak egymáshoz. A szöveges keres hirdetés és a szalaghirdetés f retorikai funkciója a felhívás, az internetez k figyelmének felkeltése, ami mindkét esetben kötelez mozzanatnak bizonyult. Mindkét reklámtípus természeténél fogva magában hordozza az elérési útvonalat az érkezési oldalhoz, az átlépés lehet ségét egy másik online m fajhoz. A honlapon folytatódik a figyelem felkeltése (fenntartása), s kiegészül olyan retorikai mozzanatokkal, amelyek mindegyike a meggy zést és a tájékoztatást szolgálja (lásd 70. ábra). 70. ábra Szöveges link Figyelemfelkeltés Meggy zés Tájékoztatás Szalaghirdetés Figyelemfelkeltés Meggy zés Tájékoztatás Honlap Figyelemfelkeltés és –fenntartás Meggy zés Tájékoztatás A Mehler által definiált intertextuális kapcsolódás az online reklámok és a honlap között egyirányú m faji függ ség formájában valósul meg. A szöveges linkhirdetés és a

12. PROMÓCIÓS M FAJOK KAPCSOLÓDÁSA

197

bannerreklám csak akkor tölti be funkcióját, ha elvezet az érkezési oldalként megadott honlaphoz. A reklámozás kétlépcs s folyamat keretében zajlik a procedurális koherencia jegyében. Összeköti a két kommunikátumot a közös téma: a reklámozott termék/szolgáltatás, valamint a reklámozó személye/intézménye. Logikailag az érkezési oldal a webreklám jelentésbeli expanziója, hiszen részletesebb, tartalmasabb információval várja az ide érkez ket. Azáltal, hogy az internetez rákattint a webreklámra, kifejezi információkér szándékát, amivel egyben orientálja magát az információt nyújtó webhelyre. A két kommunikátum között kapcsolódás van retorikai szerkezet és a m fajok érintkezése formájában is: a reklám els dleges szerepe a figyelemfelkeltés, míg a honlapé a meggy zés. A webes hirdetés magára irányítja a figyelmet, majd mint link, „ígéretet” tesz arra, hogy egy olyan weboldalra juttat el, amely további információval szolgál a reklámozott termékr l vagy szolgáltatásról. A meggy zés folyamatát csak elkezdi, az érkezési oldal feladata ennek folytatása, illetve befejezése. Az üzleti honlap mozzanatszerkezeti elemzésénél láthattuk, hogy az online reklámok szerepeltetése külön retorikai mozzanatot képezhet ezeken a weblapokon. Önálló m fajok beékelésér l van szó, amelyek linkként funkcionálva elvezetik az érdekl d ket további promóciós oldalakra. A honlap m fajába ékel d hirdetések révén tehát elindul egy újabb, procedurális koherenciára épül meggy zési folyamat.

12.2. Összegzés
Az online reklámok és az üzleti honlapok között intertextuális kapcsolat mutatható ki, mely megvalósulhat a kommunikátumok teljes átvételével, kohéziós eszközök alkalmazásával, illetve m faji kapcsolódással. Bebizonyosodott, hogy a marketingkommunikáció hasznosítani tudja a virtuális tér hipertextuális jellegét azáltal, hogy a figyelemfelkeltés és a meggy zés folyamatát kétlépcs ssé teszi. M fajok közötti munkamegosztásról és együttm ködésr l beszélhetünk, amely a Mehler-féle (2001) procedurális koherencia megvalósulását segíti el .

13. Befejezés
Ez a fejezet a kutatási eredményeket és az ezekb l levonható következtetéseket tekinti át, majd ajánlásokat fogalmaz meg további kutatások számára.

13.1. A kutatási eredmények összefoglalása
Az értekezés újonnan kialakult marketingkommunikációs eszközök szövegszer ségének vizsgálatát, valamint szövegtipológiai és m fajtani besorolását t zte ki célul. Magyar nyelvészek körében eddig kevésbé kutatott kérdések vizsgálatára került sor azzal a szándékkal, hogy bebizonyítsam, az internetes reklámok és az üzleti honlapok nyelvi elemzésre alkalmasak, szövegtipológiai és m fajtani kategorizálásuk megvalósítható. A vizsgálatok alapját a szövegtípus és a m faj m fajelméletben használatos meghatározásai, valamint a de Beaugrande és Dressler (2000) által kidolgozott szövegszer ségi ismérvek szolgáltatták. A kutatás tágabb elméleti értelmezési kerete az alkalmazott nyelvészeten belül a szociolingvisztika és a számítógépes nyelvészet határterületén napjainkban kialakuló netnyelvészet, mely az internet és a nyelvhasználat összefüggéseivel foglalkozik. A disszertáció interdiszciplináris megközelítés , mivel a nyelvészeti elemzés a marketingkommunikációs és informatikai kutatások eredményeivel is kiegészül. A kutatás során azt vizsgáltam, hogy értelmezhet k-e, s ha igen, milyen módon a szövegszer ség kritériumai ezen multimediális és hipertextuális sajátosságokkal rendelkez kommunikátumok esetében. Arra kerestem a választ, hogy a kohézió, a koherencia, a szándékoltság, az elfogadhatóság, a hírérték, a helyzetszer ség és az intertextualitás milyen formában jelenik meg online reklámok és honlapok esetében. Az elemzéskor figyelembe kellett vennem a verbális elemeket kísér , velük szoros kapcsolatot alkotó vizuális és audiális eszközöket is. A szövegtípus fogalmát Werlich (1975, 1976), Reiss (1976), Balázs (1985), Hatim és Mason (1990), B. Fejes (1992), Trosborg (1997a), de Beaugrande és Dressler (2000) és Károly (2007) nyomán a retorikai cél, illetve a közlés módjára jellemz retorikai stratégia alapján létrejött szövegek kategóriájaként használtam, kiegészítve Hoey (2001) strukturális szövegmintázataival. M fajnak pedig a szövegek konkrét megvalósulási formáját tekintettem (vö. Károly 2007), mely sajátos kommunikációs cél(ok)kal, illetve retorikai mozzanatszerkezettel jellemezhet (Swales 1990). Az alábbiakban a bevezetésben megadott hipotézisek és a kutatási eredmények összevetése következik. I. Módszertani hipotézisek 1. Mivel a de Beaugrande és Dressler (2000) által definiált szövegszer ség nem zárja ki multimediális (de Beaugrande&Dressler 2000) és hipertextuális (Koltay 1995) szövegek vizsgálatának lehet ségét, a három online marketingkommunikációs eszköz esetében releváns a szövegszer ségi ismérvek elemzési szempontokként történ alkalmazása.

a linkek révén kapcsolódó weblapok .a vizsgált online promóciós eszköz egésze. a szöveges link. BEFEJEZÉS 199 A fenti hipotézis bizonyítása nem a szokásos.a hirdet promóciós szándékának megléte . Az egyes ismérvek kimutatásakor alkalmazható szempontokat az alábbi táblázat foglalja össze.reklámcsapdák .szövegvilág: virtuális tér. Mehler (2001). De Beaugrande és Dressler (2000) az ismérveiket els sorban lineáris szerkezet és verbális elemekb l felépül szövegek leírására dolgozták ki. Bebizonyosodott.a koherencia kognitív-nyelvészeti értelmezése (Tolcsvai Nagy 2001).13. Baldry&Thibault 2006) .téma/réma viszonyok . amelynek középpontjában a vizsgált kritériumok kimutatásának lehet sége állt.nem látható metaszövegek és kulcsszavak . Janoschka (2004) Koherencia Szándékoltság és elfogadhatóság Hírérték Helyzetszer ség Intertextualitás . Nielsen&Tahir (2002) Engebretsen (2001).hagyományos kohéziós eszközök mentén történ elemzés. Sas (2007).reklámok és érkezési oldalak kapcsolata Javasolt megközelítés . mely kiterjed a non-verbális és hipertextuális elemek. illetve megengedjük a nem-verbális elemek bevonását az elemzésbe. Ha azonban az egyes ismérvek értelmezését a kognitív-nyelvészet (Tolcsvai Nagy 2001) a vizuális retorika (Kress&van Leeuwen 2006). 1997). dizájn szerepe . A szövegszer ségi ismérveket ugyanis eddig még nem vizsgálták multimediális és hipertextuális jegyeket egyaránt hordozó online promóciós szövegek esetében. néz pont nyelvi jelöltsége. kognitív-funkcionális értelmezési keretbe helyezzük. deiktikus elemek.webergonómiai szempontok érvényesülése . Grice (1997). hipertextuális és multimediális szövegek szövegszer sége is leírható lesz. valamint a webergonómia (Nielsen&Tahir 2002) szemszögéb l is megtesszük. 2006.vizuális elrendezés . 2007).és id kijelölések eszközei. 2002. Knox 2007. Brown&Levinson (2008) Kress&van Leeuwen (2006) Lutz (1989) Nielsen (1997. illetve szükség esetén klaszterekre bontása . 2000a. Storrer (2002) Austin (1962). a szalaghirdetés és az üzleti honlap szövegszer sége is leírható. hogy amennyiben az egyes kritériumokat a lehet legtágabb.beszédaktusok .a hírérték mint médiakommunikációs fogalom jellemz i . 2000b. f ként kvantitatív adatokra támaszkodó elemzés formájában történt.linkek . 54. táblázat: A szövegszer ség ismérveinek elemzéséhez javasolt megközelítések A szövegszer ség ismérvei Kohézió Az elemzés tárgya és f szempontjai . valamint a metaszövegek bevonására (Schiller 2008. hanem olyan kvalitatív megközelítésre épült. Searle (1969.

az animációs elemek. • ha a mozzanatok sorrendje nem kötött. célközönségre utaló képek stb. Láthattuk. illetve az érkezési oldalra utalva (84%). az utolsó sorban szerepl URL-cím pedig a hirdet höz vezet útvonal meglétének hiteléül szolgált. Szalaghirdetéseknél a verbális és a nem-verbális elemek szoros összefonódása révén valósultak meg a mozzanatokat felépít egyes retorikai funkciók.2%-ában). s így az általuk megvalósított mozzanatok definiálhatóak. • ha elfogadjuk annak lehet ségét. Anaforikus utalások mutathatók ki a szöveges link és a keres kifeje- . így azok kommunikatív szövegekként definiálhatóak. A kizárólag verbális elemekb l felépül szponzorált szöveges linkeknél hipertextuális jegyek besorolására került sor. a korreferencia és az ellipszis. 23). illetve lépések az adott m fajt jellemz szocio-kognitív mintázat részeként funkcionális egységet alkotnak. Amennyiben a szövegszer ségi kritériumok valamelyike nem mutatható ki. a színes fejléc. a logó. nem lesz alkalmas közlésre (de Beaugrande&Dressler 2000. SZÖVEGES LINKHIRDETÉSEKnél a kohéziót megvalósító f jelentéskapcsoló elemek a címsor.2%). az adott szöveg nem lesz kommunikatív. A szövegközpontú ismérvek mindhárom vizsgált online promóciós eszközt jellemzik. amelyek meghatározása és elkülönítése nem mindig volt egyértelm . II. BEFEJEZÉS 2. Az aláhúzással jelölt. a favikon. az URL-címmel való kapcsolatában (35. Figyelemfelkelt szerepe mellett metatextuális funkcióval bír: f ként lexikális ismétlések révén megvalósuló kataforikus utalásokat tartalmaz a hirdetés szövegére vonatkozóan (a hirdetések 67. Mivel a hagyományos mozzanatszerkezeti modellek esetében az egyes mozzanatok meghatározása az általuk betöltött retorikai funkció mentén történik. s ezáltal beépítésük a mozzanatszerkezeti modellekbe abban az esetben • ha az elemek egymástól elkülöníthet ek. hogy a három online promóciós m faj mozzanatszerkezetének elemzésekor megvalósítható volt a hipertextuális és multimediális jegyek retorikai funkciójának meghatározása.200 13. s egyben linkfunkciót is betölt címsor az esetek többségében (92%) szintaktikailag is elkülönül a hirdetés többi részét l. hogy egy stratégia több mozzanat felépítésében is részt vehet. A hipertextuális funkciót megvalósító linkek verbális és képi elemekb l. A linkfunkcióval rendelkez címsor a figyelemfelkeltés és a válaszadás szorgalmazásának mozzanatát valósítja meg. Swales (1990) és Bhatia (1993. illetve verbális+képi elemekb l felépül mozzanatokat is jellemezhettek. Az üzleti honlap retorikai mozzanatszerkezeti modelljében a mozzanatok részét képez stratégiák meghatározásakor figyelembe kellett venni a multimediális elemeket. a telefonos elérhet séghez megadott kis ikonok. ilyenek voltak többek között a zene és a hangeffektusok. A stratégiák listájának megadásával lehet vé vált a mozzanatok szerkezetének leírása. Elméleti hipotézisek 3. típusát tekintve pedig rendszerint (83. 2004) mozzanatszerkezeti modelljeiben az egyes mozzanatok. a hipertextuális és multimediális jegyek retorikai funkciójának meghatározásával lehet vé válik online promóciós m fajok szerkezetének leírása.6%) témamegjelöl jelleg .

amelynek els lépése egy adott kulcsszóra/kulcsszavakra történ keresés elindítása. azaz manipulatív célzatú helyzetkezelésr l. Bár a szövegek rövidsége miatt gyakoriak a feliratszer verbális elemek és a hiányos szerkezet mondatok. BEFEJEZÉS 201 zések kapcsolatában.1) nagyobbnak bizonyult az egy hirdetésre jutó feliratok számánál (0. Másrészt ezen szövegek hírértéke a tartalmi és szerkezeti jegyekben is megnyilvánul: a bennük szerepl promóciós hívószavak és téma-réma szerkezetük révén. az itt és a most határozószók. de ezt más illokúciós aktusok alkalmazásával fejezik ki. illetve a hiányos szerkezet mondatok. amelyben a f illokúció a kattintásra való közvetlen felszólítás aktusa. beszédszituációs alaphelyzet) is hasonlóságot mutat a szponzorált szöveges linkekével. Az elliptikus szerkesztési mód f formái a feliratszer verbális elemek. A verbális elemek ismétlése (a hirdetések 53%-ában). A leggyakrabban el forduló illokúciós aktusok (az összes beszédaktus 40. mez összefüggése (a hirdetések 79%-ában). mivel a szöveges linkhirdetések szerkezetüket tekintve hasonlítanak a keres oldalakon megjelen organikus találatokhoz. SZALAGHIRDETÉSEK kohéziója a hirdetés felületének egészén értelmezend .7%-ában). illetve navigációs útveszt els állomásai is lehetnek. A kapott organikus találatokkal együtt a szöveges linkek is hírértékkel bírnak. A beszél a hirdetések többségében (74%) nyelvileg nem volt jelölt. amelynek nyelvi jellemz je a vev megszólítása esetén többnyire a magázás.5) magasabb volt. A szöveges linkhirdetéseket rendszerint egyszer lexikális ismétlések kohéziója szövi át (az esetek 76. A beszél mindössze a hirdetések 12%-ában volt nyelvileg jelölt. Ennek érdekében manipulatív jelleggel a tényleges promóciós szándék elfedésére kerül sor. ál-hiperlink funkcióban is megjelenhetnek. azaz a dizájn adja. a megszólított a hirdetések több mint felében (58%) nem volt jelölt. A térbeli deixis határozószói (itt. a megszólítottra történ nyelvi utalások viszont a szalaghirdetések 63%- . A szalaghirdetések szövegvilága több ponton (id . A hirdet szándéka a szöveg befogadóinak cselekvésre bírása. A kommunikációs szituáció alaphelyzete a hirdet -vev kapcsolatra épül. hiszen információkeresésre adott válaszként is értelmezhet k. Az intertextualitás a hirdetés és a keres oldal. de valójában a hirdet k saját céljainak az érvényesítésér l van szó.9). A hírérték megléte egyrészt annak a folyamatnak köszönhet . amelyek meger sítik a kibertérre jellemz térbeli közelség és a folyamatos jelen érzetét. mint ez egy egységre jutó mondatszám (0. alapját a verbális és a non-verbális elemek jelentéstartalmának kapcsolata mellett a tipográfia. az egy hirdetésre jutó átlagos mondatszám (2. Minden esetben kimutatható intertextuális kapcsolat a keres oldal és a megjelen szponzorált szöveges linkek között. A koherencia megvalósításakor tér. az elemek elrendezése.98). Az elemzés során a címsor és az érkezési oldalak intertextuális kohéziós kapcsolatával szemléltettem ennek az ismérvnek a megvalósulását: a címsor az érkezési oldalak 84%-án teljes vagy részleges ismétlés formájában megjelenik. A szöveges linkhirdetések hasonlósága az organikus találatokkal a helyzetkövetés látszatát kelti. A szöveges link egésze olyan közvetett beszédaktusként értelmezhet . valamint a színek kiválasztása. Az egy egységre jutó átlagos feliratszám (1. deiktikus centrum. Képi és verbális elemek rotációja esetén a körkörös ismétlés folyamatában is kohéziós kapcsolódások mutathatók ki. elliptikus szerkesztése révén megvalósuló kohéziót meger sítik a vizuális elemek (a hirdetések 88%-ában). valamint a hirdetés és az érkezési oldal viszonyában mutatható ki.13. ide) viszont a térkijelölés mellett.és id kijelölés f eszközei az URL-címen kívül az online.6%-a) felhívó jelleg felszólítások voltak. az elfogadhatóság pedig a link aktiválása. direkt vagy indirekt felszólítások részeként.és térkijelölés.

és baloldal hírértékének megkülönböztetése is releváns lehet a szalaghirdetések bizonyos típusai esetében. A vizuális egységet az egy képerny felületen történ megjelenés. a képek kiválasztása. A szöveges linkhirdetésekhez hasonlóan ennél a reklámfajtánál is a közvetett beszédaktus jelenségével találkozhatunk: a kattintásra történ felszólítást más illokúciós aktusok helyettesítik. Helyzetkezeléssel írható le a szalaghirdetésekre jellemz kommunikációs helyzet is.3%-a). valamint a szerkezet egysége adja. a színek harmóniája.5%-a esetében az érkezési oldalon non-verbális eszközök er sítették meg a hirdetés tartalmi jegyeit. Az intertextualitás mint szövegek közötti kapcsolat szalaghirdetések vonatkozásában a kiindulási reklámüzenet (reklám+szövegkörnyezet).202 13. amely értelmi folytonossággal rendelkezik. hiszen a korpuszban a hirdetések 72. amikor a szalaghirdetések figyelmeztet vagy hibaüzenet formájában jelennek meg. BEFEJEZÉS ában kimutatható voltak. a hiponimák. A vizsgált hirdetésekben a jellemz tendencia a verbális elemek jobbra. a tematikus mez összefüggések. illetve a hirdetés verbális elemeihez kapcsolódó tematikai mez összefüggés mutatható ki (a hirdetések 80%-ánál). Ilyenkor az elfogadhatóság mértéke is sérül. a lexikális ismétlések különböz formái. valamint az egységes tipográfia biztosítja. a kohézió lokális (klasztereken belüli) és globális (klaszterek közötti) szint vizsgálata is lehetségessé válik. Amennyiben tartalmi-funkcionális alapon megkülönböztetett retorikai klaszterekre bontjuk az üzleti webhelyek f oldalának felületét. Szalaghirdetéseknél is felbukkannak a promóciós hívószavak. intermediális viszonylatokban vizsgálni. A globális kohézió f eszközei az egyszer lexikális ismétlések. Ennek kialakulását segítik a térkijelölés f eszközei: a címsor. többnyire más cselekvésekre történ felszólítások (a beszédaktusok 38. valamint a valós világra utaló nyelvi eszközök. A szándék titkolásának esetei az ún. de el fordult a néz pont váltakozása egy oldalon belül az egyes szám els személy exoforikus kivetítése formájában az inter- . a szemantikus mez összefüggések. reklámcsapdák (a hirdetések 17%-ában). az URL-cím. a tipográfia. A tegezés és a magázás aránya hasonló volt ezekben az esetekben. Lokális szinten az elemek összetartozását els sorban a térbeli közelség. Ha azonban a befogadónak sikerül olyan szövegvilágot felépítenie magában a befogadás során. a színek kiválasztása. hogy kattintásra ösztönözzék a befogadókat. amelyek a szöveges linkhirdetésekkel ellentétben tipográfiai megjelenésükben is hangsúlyt kapnak. a jobb. A hirdetések vizuális elrendezése. Honlapokon a koherencia megvalósulását megnehezíti. A leggyakrabban a hirdetés egyes verbális elemeinek ismétlése történik az érkezési oldalon (a hirdetések 75%-ánál). azaz az informatív oldalra történ helyezése volt. a virtuális térre utaló nyelvi eszközök. a személyi igeragok. honlapok esetében is beszélhetünk koherenciáról. a hirdetés mint link. valamint az elliptikus szerkezetek. valamint az érkezési oldal mint kapcsolt reklámüzenet összefüggéseiben vizsgálható. illetve hasonlósága. a keretbe foglalás. Érdemes azonban a kapcsolódásokat nemverbális elemekre kiterjesztve. Kohézió mutatható ki továbbá a metaszövegek és az üzleti honlapok verbális elemei között. amelynek elfedését szolgálja például az ál-interakítv formátumban történ megjelenés. a verbális és a vizuális elemek jelentéstartalmának azonossága. a kohiponimák. a deixis. El fordultak olyan szalaghirdetések is. hogy nem lineáris a szövegés az információbefogadás sorrendje. amelyek a szövegvilágára a néz pontok váltakozása volt jellemz . Szalaghirdetések esetében a szövegek létrehozóinak szándéka a szponzorált szöveges linkekhez hasonlóan az. A deiktikus centrum legtöbbször többes szám els személy (a honlapok 80%-ánál). a hiperonimák. ÜZLETI HONLAPOKon a verbális és non-verbális elemek kapcsolódása szorosan összefügg a kohézió fogalmával. a szinonimák. illetve amikor az interaktivitás lehet ségének a látszatát keltik.

amely nyereséget hoz a vállalkozásnak.) alkalmazása. a honlap és a webhely többi oldal.7%-án). felkiáltó és kérd mondatok) és non-verbális elemek (színek. A szövegtipológiai besorolásnál a szövegtípus fogalmát a közlés retorikai funkciója mentén értelmeztem. de a szövegírók bizonytalanságát. az ígéret stb. illetve a tudáshiány-betöltés szerkezeti modelljeivel is jellemezhet abban az esetben. képek stb. A vizsgált online reklámokkal szemben viszont a beszédaktusok tekintetében a leggyakrabban el forduló a tájékoztató jelleg közlés volt (33. A szöveges szponzorált link és a szalaghirdetés is a felhívásközpontú (Reiss 1976) szövegek kategóriájába illeszthet .és baloldali felosztás szerepe.13. a cselekvésre való felszólítás. A köszöntések. 4.8%-a esetében). a vágykeltés-beteljesítés. felépítése. hogy az érdekl d ket vásárlásra bírja. a lehet ség-megragadás. arra irányulnak. Ha a honlap tartalma vagy formája. mivel mindegyikük az üzleti marketingkommunikáció eszköze. tájékoztatás). a kapcsolatfelvételre történ biztatás. bizonyos f oldalakon pedig elvileg értelmezhet a szalaghirdetéseknél tárgyalt jobb. az adott honlapra mutató reklámok és hivatkozások között. a vizsgált marketingkommunikációs eszközök kommunikatívnak. A hírérték a weboldal tájékoztatási funkciójában ragadható meg. amely kiegészülhet helyzetkövetési megnyilvánulásokkal (pl. Mindkét esetben beszélhetünk azonban a hipertextualitás révén implicit módon meglév meggy zési szándékról. a célmegvalósítás. valamint a verbális (felszólító. hogy az üzemeltet k a potenciális vev vel olyan kapcsolatot alakítsanak ki. problémára adott válaszként jelennek meg. az invitálás. A megoldást rendszerint a linkfunkció aktiválása révén megjelen honlap jelenti. továbbá a honlap és a világhálón elhelyezett. de a probléma explicit módon megfogalmazódhat a címsorban is. amelyet az érvel szövegekre jellemz problémamegoldó szerkezet bizonyos elemeinek megléte is bizonyít. valamint vizsgáltam az adott szövegtípus szerkezeti jellemz it. A honlapokon található beszédaktusok mindegyike közvetve vagy közvetlenül azt a célt szolgálja. Ezt indokolja a létrehozásuk hátterében álló szándék. A diskurzus résztvev i közti viszonyokat kifejez szociális deixis els sorban a magázó formák túlsúlyával írható le (a honlapok 75. ami ellentmond a webergonómia elveinek. Mivel a vizsgált ismérvek mindegyike értelmezhet nek bizonyult. A három promóciós eszköz mindegyike külön szövegtípust alkot a közlés módjára jellemz retorikai stratégia szerint. amely a figyelemfelkeltésre és a cselekvésre késztetésre irányul. Az id kijelölés rendszerint a mindenkori jelen kifejezését célozta meg.1%-a a beszédaktusoknak). Üzleti honlapok létrehozása mögött is alapvet en promóciós szándék áll. azaz közlésre alkalmasnak tekinthet k. A vizsgált szövegek a közlemény tárgyát tekintve az üzleti szövegfajták közé sorolhatók. illetve választás nehézségét tükrözte a vegyes (tegez és magázó) formák megléte (a honlapok 10%-ánál). illetve intertextuális kapcsolódások mutathatók ki a honlap és a honlapon szerepl saját/fizetett hirdetések között. a megszólítás. A szponzorált szöveges linkek eleve rendszerint valamilyen keresési szándékhoz köthet . illetve nyelvhasználata nem felel meg az elvárásoknak. sérül az elfogadhatóság. Honlapoknál a helyzetszer séget a webergonómia elvárásainak való megfelelés. ha a hipertextuális jellegb l fakadó linkfunkciót is a szerkezet részének . valamint a promóciós szándékhoz szorosan kapcsolódó helyzetkezelés jellemzi. a köszönetmondás. Intermediális. A szalaghirdetés a Hoey-féle (2001) strukturális mintázatok közül a problémamegoldás. az ünnepi jókívánságok kifejezése. BEFEJEZÉS 203 aktivitás szorgalmazása céljából (a honlapok 12.

lezáratlan szerkesztési mód. a f különbségek a következ k: • • • csak egyetlen kötelez mozzanat van. F retorikai funkciói a tájékoztatás. a mozzanatok megvalósításának sorrendje tetsz leges. mint a szponzorált szöveges linkké.204 13. A közlemény közege szerint mindhárom kommunikátum az írott szövegek csoportjába sorolható. de kimutathatók bennük a szóbeliségre emlékeztet jegyek is (lásd 55. táblázat). a figyelem felkeltése. A m faj fogalmának Swales (1990. hogy mozzanatszerkezeti modelljük megadható. hipertextuális jelleg multimediális jelleg. orientáló jelleg promóciós kommunikátum. A linkfunkció ugyanis – legyen szó bármely mintázatról – a megvalósításhoz vezet út els . megjelenik két további mozzanat: a piac megcélzása és a híresség/tipikus felhasználó jóváhagyása. Az üzleti honlap viszont nem bizonyult alkalmasnak arra. Javasolt mozzanatszerkezeti modellje a következ : 1. táblázat: Az írott-beszélt nyelvre jellemz jegyek Szponzorált szöveges link Szalaghirdetés Üzleti honlap helyesírási hibák. amely közös kommunikatív célokkal írható le. rövid jellemzése 3. mert a verbális és a non-verbális elemek kis helyre koncentrálódása és összefonódása miatt nehezebben bontható mozzanatokká. A termék vagy szolgáltatás egyes jellemz inek bemutatása. amely több szövegtípust is tartalmazhat. A három promóciós eszköz mindegyike önálló m fajt alkot Swales (1990) és Bhatia(1993) m fajról adott meghatározásai értelmében. Válaszadás szorgalmazása – kötelez (explicit+implicit) mozzanat 7. Javasolt mozzanatszerkezeti modellje hasonló a szöveges keres hirdetésekéhez.58) által megadott definícióját alapul véve a vizsgált promóciós eszközök mindegyike jellemezhet olyan kommunikatív események összességeként. Ösztönz k felajánlása 4. pillanatnyiság hiányos szerkesztés mondatok. Nyomásgyakorlás 5. hogy önálló szövegtípusként meghatározzuk. a meggy zés. rövidítések. A termék vagy szolgáltatás iránti igény megfogalmazása 6. BEFEJEZÉS tekintjük. Útvonal/elérhet ség megadása (hitelteremtés) – kötelez mozzanat A SZALAGHIRDETÉS mozzanatszerkezete sokkal kevésbé átlátható. A figyelem felkeltése – kötelez mozzanat 2. A SZÖVEGES LINK két kötelez és négy opcionális mozzanattal jellemezhet önálló promóciós m faj. . implicit módon kódolt lépésének tekinthet . Bebizonyosodott. illetve hogy teljes egészét sajátos retorikai mintázattal jellemezzük: gy jt . hipertextuális jelleg 5. hipertextuális jelleg. 55. az érvelés valamint a figyelem fenntartása. figyelemfelkelt tipográfiai megoldások. mozzanatszerkezetük leírható. vizualitás szerepe.

8%-ának megvalósításában részt vesznek. Az ÜZLETI HONLAP egy rendkívül komplex m faj. A cég filozófiájának megfogalmazása 10. pl. A figyelem felkeltése 3. A figyelem felkeltése – kötelez mozzanat 2. . a potenciális vásárlóval való kapcsolat meger sítése. információadás a webhelyr l. A termék vagy szolgáltatás f jellemz inek bemutatása 9. Híresség vagy tipikus felhasználó jóváhagyása 9. rövid jellemzése 3. A célközönség információs és szórakozási igényeinek kielégítése 16. 65) hirdetésekre megadott mozzanatszerkezeti modelljével. A promóciós online m fajok kolóniájához sorolható reklámm fajokról van tehát szó. hírek közlése stb. A termék vagy szolgáltatás egyes jellemz inek bemutatása. Válaszadás szorgalmazása 7. A weboldal (feladó) azonosítása 2. Az üzleti honlap új. Ösztönz k felajánlása 11. a cég filozófiájának megfogalmazása. A piac megcélzása (célközönség) 7. Nyomásgyakorlás 5. A szalaghirdetés javasolt mozzanatszerkezeti modellje: 1. amely számos multimediális elemb l épül fel. A mozzanatok multimediális jelleg ek: verbális elemek ugyan a stratégiák 91. Reklámok megjelentetése 13. A termék/szolgáltatás iránti igény megfogalmazása 6.13. amelyek csak verbális elemekre épülnek. mindössze 28% volt. Információ adása a webhelyr l 5. Keres -optimalizálási manipuláció Látható. Kapcsolatfelvétel szorgalmazása 12. A potenciális vásárlóval való kapcsolat meger sítése 4. reklámok megjelentetése. A termék vagy szolgáltatás iránti igény igazolása 8. Hitelteremtés 6. 65) modelljéhez képest számos új mozzanat jelenik az üzleti honlap szerkezetében. A piac megcélzása 8. Hírek közlése 14. Ösztönz k felajánlása 4. Hitelteremtés Összehasonlítva a két online hirdetéstípus általam javasolt modelljét Bhatia (2004. BEFEJEZÉS • 205 a mozzanatok megvalósításában multimediális elemek is részt vesznek. hogy a szalaghirdetés és a szponzorált szöveges link is leírható a Bhatia-féle modellben megadott mozzanatokkal. Javasolt mozzanatszerkezetei modellje négy kötelez és tizenkett opcionális mozzanatból áll: 1. Navigációs metadiskurzus 15. amelyek mindegyikének középpontjában a figyelem felkeltése áll. önálló m fajnak tekinthet az online promóciós m fajok kolóniáján belül. megállapíthatjuk. azon stratégiák aránya viszont. hogy Bhatia (2004.

hogy milyen módon érdemes megközelíteni ezeket a multimediális és hipertextuális jelleg szövegeket ahhoz. hogy alkalmazott nyelvészeti kutatások tárgya legyen. Knox 2007). Olyan kommunikatív szövegekr l van szó. Az eredményeket olyan nyelvészek figyelmébe ajánlom. a kulcsszavak és a koherencia kapcsolatában. A tematikai mez összefüggés és a kulcsszói státusz jelenségét a koherencia kapcsán is lehetne tárgyalni. Kontrasztív elemzéseket lehetne végezni a különböz nyelv internetes reklámok és honlapok nyelvhasználatát illet en pragmatikai és retorikai szempontból. az elektronikus hírlevelek. illetve a beszédaktus-típusok részletes vizsgálatában.2. reklámok jelennek meg. Alaposan szemügyre kellene venni a honlapokhoz megadott metaszövegeket. fogalmi sémák szervez dése terén (Andor 1989). köztük intertextuális és intermediális kapcsolat mutatható ki. felbukkanó (pop-up) hirdetések stb. szövegtipológiai és m fajtani elemzéseknek. Bemutattam. amikor az üzleti honlapon hirdetések. Számos olyan kommunikátum van még. amennyiben az üzleti honlap az online reklámok érkezési oldalaként funkcionál. de ez is csak úgy oldható meg sikeresen. Érdemes lenne elmélyedni a beszédaktusok részletesebb. Az egyik ilyen nagy terület a reklámnyelvi kutatás. kategorizálásra szorul. • kohéziós eszközökkel. hogy a három újonnan kialakult promóciós eszköz – a szponzorált szöveges link. Mivel az internetes hirdetések és a honlapok funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz. hiszen a kulcsszavak tartalmi szerepe felfedhet az ún. Az online reklámok és az üzleti honlap procedurális koherencián alapuló m faji függ ségi kapcsolatban állhatnak. akik eddig még nem foglalkoztak ilyen jelleg szövegek elemzésével. Végkövetkeztetés és kutatási irányok kijelölése A dolgozatban sikerült bizonyítanom. A vizsgált online reklámok és az üzleti honlap között azok hiperlinkek révén történ kapcsolódása esetén intertextuális és intermediális kapcsolatok mutatható ki. vö. ha ismerjük a különböz kultúrák stratégiáit a honlapokra felkerül szövegek megfogalmazására és szerkesztésére vonatkozóan. amely leírásra. hogy a hagyományos nyelvészeti fogalmak és modellek segítségével leírhatók legyenek. A m faji beékel dés pedig azokat az eseteket jellemzi. amelyek alávethet k szövegszer ségi. BEFEJEZÉS 6. a híregységek (newsbites. • m faji kapcsolódással. A szövegnyelvészetnek is jobban kellene nyitnia az internetes szövegek világa felé. illetve a m faji beékel dés meglétével bizonyíthatók. . amely megvalósulhat • a hirdetés teljes átvételével. Mindezek bevonása azonban túlfeszítette volna a disszertáció kereteit. A m faji kapcsolódások az egyirányú m faji függ ség. a szalaghirdetés és az üzleti honlap – alkalmas arra. Az eredmények több területen is hasznosíthatók. 13. a lexikális mez összefüggések. illetve azok kapcsolatát a honlapokon megadott szövegekével az intertextuális viszonyok megvilágítása céljából. Honlapok lokalizációjának problémája napjainkban rendkívül id szer . Szükséges lenne továbbá a verbális elemekb l álló linkek szerkezetének és tipológiájának leírása. tesztelésen alapuló elemzésében. például a kéretlen reklámlevelek.206 13. a lexikális egységek és a pragmatikai jelöl k összevetésében. amelynek keretén belül érdemes lenne összevetni a hagyományos és az online reklámnyelv hasonlóságait és különbségeit.

A multimedialitás és a hipertextualitás szövegértési. Most. non-profit stb. amely nyelvészek és informatikusok együttm ködését teszi lehet vé.) nyelvhasználatában megmutatkozó különbségeket. A webergonómia. BEFEJEZÉS 207 Szociolingvisztikai szempontból érdekes lenne megvilágítani a különböz gazdasági szférákhoz kapcsolódó honlapok (pl. az eredményeket hasznos lenne egybevetni egyrészt egy befogadói attit dvizsgálat kimutatásaival. banki.13. másrészt a weboldalak olvasására és használhatóságára vonatkozó kísérletekkel. azaz a weboldalak használhatóságának kutatása olyan interdiszciplináris kutatási területet jelöl ki.és befogadási szokásokra gyakorolt hatásának vizsgálata olyan eredmények kimutatásához vezethet. hogy ismertté vált az üzleti honlap mozzanatszerkezete. . amelyek segítik a honlapszerkeszt ket a minél könnyebben olvasható és értelmezhet weboldalak létrehozásában. önkormányzati.

Mellékletek .

referencia. üdvözlés 12. credo 35. a webhely tartalmára történ utalás (menü) 16. vendégkönyv/üzen fal megadása 41. történetiség 22. elérhet ség megadása 6.MELLÉKLETEK 209 M/1. invitálás személyes látogatásra 38. naptár megjelenítése 56. a potenciális vev k igényeinek. szakmai elismerés 24. copyright 21. mozgó. köszönetmondás 14. szlogen 34. a webhely funkciójának meghatározása 18. törvények 52. a termék vagy szolgáltatás min ségére utalás 33. a termék vagy szolgáltatás részleteinek leírása (tulajdonságok. keresés 19. regisztráció lehet sége 44. személynév 25. dizájn 11. címsor megadása 5. színes fejléc 7. a weboldal használatára vonatkozó instrukciók 55. kedvezmények adása 36. e-mail írásának lehet sége 40. a vállalkozás nevének/logójának megadása 4. felszólítás árajánlat kérésére 42. nyelvválasztási információk 17. kulcsszavak a címsorban . jókívánságok 15. látható kulcsszólisták 58. ajánlás 45. szokatlan látványelemek 10. tapasztalat 23. zene vagy speciális hangeffektusok megnyitáskor 8. problémáinak felvetése 30. frissítési adatok 20. érték stb. a vállalkozással kapcsolatos hírek 51. megoldások kínálása 31. animációs elemek 9. továbblépésre vonatkozó instrukciók 54. a vállalkozás nevének megadása a címsorban 2. akciók 37. hírlevél küldésének lehet sége 43. az oldalra látogatók helymeghatározása 53. garancia 26. kínálat megtekintésére felszólítás 48. zeneválasztási lehet ség 57. látogatottsági adatok 27. szalaghirdetés/nyomógomb 49. szavazás 47. szponzorált szöveges link 50. kedvencek közé helyezés lehet sége 46. telefonálás szorgalmazása 39. rejtett kulcsszólisták 59.) 32. a célközönségre történ utalás 29. megszólítás 13. szabályok. óra. táblázat: Az üzleti honlap mozzanatait felépít stratégiák 1. min ségi dizájn 28. URL-cím megadása 3.

5% 2.7% 4. weboldal (feladó) azonosítása a vállalkozás nevének megadása a címsorban URL-cím megadása a vállalkozás nevének/logójának megadása a honlapon 59 70 69 84.04 0.18 0. Információ a webhelyr l a webhely tartalma (menü) nyelvválasztás a webhely funkciójának meghatározása keresés frissítési adatok copyright 68 12 3 13 5 27 97.1% 38.2% 8.3% 2.5% 7.7% 8.1 0.38 .1% 4.17 0.54 0.07 1 0. A figyelem felkeltése címsor megadása URL-cím megadása zene vagy speciális hangeffektusok színes fejléc mozgó/animációs elemek szokatlan látványelemek dizájn 46 3 6 70 24 2 70 65.210 MELLÉKLETEK M/2 táblázat: Az üzleti honlap mozzanatszerkezete és a stratégiák Mozzanatszerkezet retorikai stratégiákkal A stratégiát tartalmazó honlapok száma és aránya (n=70) A stratégiák el fordulási gyakorisága és az egy honlapra jutó átlaguk 1.5% 100 13 3 13 7 27 1. A potenciális vásárlóval való kapcsolat meger sítése üdvözlés megszólítás köszönetmondás jókívánságok nyelvválasztás 32 6 2 10 12 45.1% 17.02 0.65 0.02 1 3.8% 100% 46 3 5 70 38 2 70 0.8% 14.84 1 1.1% 36 8 2 12 13 0.18 4.5% 59 70 75 0.18 0.42 0.2% 17.11 0.51 0.04 0.2% 18.07 2.2% 100% 98.5% 100% 34.

61 0.1 0. A piac megcélzása (célközönség) a célközönségre történ utalás 7 10% 8 0.2% 17. Hitelteremtés történetiség tapasztalat referencia.) a termék vagy szolgáltatás min ségére utalás 55 22 78.1% 12.38 9.4% 43 41 0. szakmai elismerés személynév garanciavállalás látogatottsági adatok elérhet ség (pl.4% 23 1 0. érték stb. problémáinak felvetése megoldások kínálása 24 22 34.1% 17 10 14 16 7 7 50 61 0. Ösztönz k felajánlása kedvezmények adása akciók 9 22 12. cím.11 7. A termék vagy szolgáltatás iránti igény igazolása a potenciális vev k igényeinek.01 10.8% 10% 8. A termék vagy szolgáltatás f jellemz inek bemutatása a termék vagy szolgáltatás részleteinek leírása (tulajdonságok.58 8.37 .14 0.5% 62.22 0.4% 229 27 3.27 0. A cég filozófiájának megfogalmazása szlogen credo 22 1 31.8% 31.8% 87.32 0.24 0.1 0.2% 31.5% 31.87 6.4% 11 26 0. nyitva tartás) min ségi dizájn 14 10 12 9 7 6 44 61 20% 14.MELLÉKLETEK 211 5.71 0.4% 1.15 0.20 0.

4% 27. naptár zeneválasztási lehet ség 7 1 10% 1. Keres -optimalizálási manipuláció látható kulcsszólisták rejtett kulcsszólisták kulcsszavak felsorolása a címsorban 2 1 19 2.4% 1.15 15.02 0.87 0.04 0.24 12. információk közlése a vállalkozással kapcsolatos hírek szabályok.7% 12.18 0.12 0.12 0.1% 2 1 19 0.7% 2.04 0.01 16.7% 31 61 11 0. törvények 16 4 22.44 0.8% 5.01 0.02 0.4% 2.27 .7% 40 39 0.4% 40% 15.8% 5.01 0. Navigációs metadiskurzus az oldalra látogatók helymeghatározása továbblépésre vonatkozó instrukciók a weboldal használatára vonatkozó instrukciók 29 28 9 41.44 0.4% 9 1 0.8% 1.7% 2. A célközönség információs és szórakozási igényeinek kielégítése óra.57 0. Reklámozás szalaghirdetés/nyomógomb szöveges link 14 11 2% 15.7% 13 2 4 2 4 9 13 1 1 2 17 0.01 0.8% 5.02 0. Kapcsolatfelvétel szorgalmazása invitálás személyes látogatásra telefonálás szorgalmazása e-mail írásának lehet sége vendégkönyv/üzen fal megadása felszólítás árajánlat kérésére hírlevél regisztráció ajánlás kedvencek közé szavazás kínálat megtekintése 11 2 4 2 4 9 12 1 1 2 11 15. Hírek.18 0.7% 31 4 0.55 13.1% 1.8% 15.04 14.8% 17.02 0.212 MELLÉKLETEK 11.

MELLÉKLETEK 213 M/3. Azonosítás vállalkozás neve címsorban URL-cím név/logó megadása a honlapon 2. Figyelemfelkeltés címsor URL-cím zene. Információ a webhelyr l menü nyelvválasztás webhely célja keresés frissítés copyright 5. hangeffektusok színes fejléc mozgó elemek szokatlan látványelemek dizájn 3.+ képi Link 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . Kapcsolat meger sítése üdvözlés megszólítás köszönetmondás jókívánság nyelvválasztás 4. táblázat: A retorikai stratégiák megvalósításának medialitásbeli lehet ségei Mozzanatok 1. Hitelteremtés történetiség tapasztalat referencia személynév garancia látogatottság elérhet ség megadása min ségi dizájn Verbális Képi Audiális Verb.

Hírek. Reklámozás szalaghirdetés szöveges link 13.214 6. Igény igazolása igény felvetése megoldás kínálása 8. Filozófia szlogen credo 10. A termék bemutatása leírás min ség 9. törvények 14. A piac megcélzása utalás a célközönségre 7. Kapcsolatfelvétel szorgalmazása invitálás telefonálásra e-mail vendégkönyv/üzen fal árajánlat hírlevél regisztráció ajánlás kedvencek közé szavazás kínálat megtekintése 12. információk közlése történések szabályok. Navigációs metadiskurzus orientáció használat továbblépés MELLÉKLETEK 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . Ösztönz k kedvezmények akciók 11.

Keres -optimalizálási manipuláció látható kulcsszólisták rejtett kulcsszólisták kulcsszavak felsorolása a címsorban Összesen A stratégiák összességéhez (n=61) viszonyított relatív gyakoriság Csak az adott medialitás révén megvalósuló stratégiák száma 9 9 9 9 215 9 9 9 9 56 91.3% 1 (1.9%) 13 21.6%) 27 44. naptár zeneválasztás 16.6%) 1 1.7% - .8% 28 (45.6% 1 (1.2% 34 55. Informálás+szórakoztatás óra.MELLÉKLETEK 15.

216 MELLÉKLETEK M/1. ábra. Az elfogadhatóság sérülése a keres oldalon .

Az elfogadhatóság sérülése egy honlapon .MELLÉKLETEK 217 M/2. ábra.

ábra. Angol és magyar nyelv vegyítése az Elcoteq honlapján .218 MELLÉKLETEK M/3.

azt felvezet weboldal. csevegés címlap címsor (oldalcím) CTR (Click Through Rate) csomópont (node) diszkrét jel direkt marketing domén (domain) név emotikon. hanem kvantált digitális jel. az internetez kben kialakult rezisztencia az online reklámokkal szemben internetes napló a marketinges kampány által megcélzott potenciális vev k köre nyilvános és anonim információcserét lehet vé tev kommunikáció a honlap letölt dését megel z . a böngész felület legfels sávjában olvasható szöveg egy adott internetes hirdetésre történ kattintások aránya a hálózat egy részét képez egység. digitális kép. célfogyasztó chat. intro adott weboldalhoz tartozó. kéretlen reklámlevelek és e-mailek küldése) alkalmazása közvetlen vev kapcsolat létrehozása céljából egy adott internetes helyet (webhelyet) azonosító egyedi név emberi arcot formáló. érzelmeket kifejez nyomtatott írásjelek együttese az online reklámra történ kattintás után bannervakság blog célközönség. cseveg fórum. melyek verbális. diszkrét jel) American Standard Code for Information Interchange –szabvány karakterek kódolásához. hangulatjel érkezési oldal . azaz nem szaggatott digitális jel (vö. mely pontokból áll marketingkommunikációs eszközök (pl. a hipertextben a linkek által összekapcsolt szövegegységek. képi és hangzó információkból egyaránt felépülhetnek információelméleti fogalom: nem folyamatos.Informatikai és marketinges kifejezések glosszáriuma analóg jel ASCII karakterek információelméleti fogalom: folyamatos. pl.

illetve reklámanyag a webhely központi oldala. termékr l. hiperszöveg hírlevél honlap HTML-formátum ikon (számítástechnika) image internet-használhatóság.hu) Gyakran Ismételt Kérdések listája olyan weboldal vagy webhely. cégr l vagy személyr l kialakított értékítéletek és benyomások webhelyek.hu) az URL-cím el tt opcionálisan megjeleníthet . weboldalak használhatósága felhasználó felh karcoló fizetett találat Google Google Adwords GYIK gy jt oldal hipertext.google.adwords.google. amely rendszerint tematikus alapon összegy jtött weboldalak elérhet ségének a listáját tartalmazza olyan szöveg(rendszer).hu) kattintás-alapú (PPC) hirdetések szolgáltatója (www.etarget. .220 GLOSSZÁRIUM megnyíló oldal ETARGET favikon szponzorált linkek szolgáltatója (www. f oldal a weboldalak létrehozásához használt jelöl nyelv kis (16x16 és 128x128 pixel) méret kép egy márkáról. nonlineáris hálózata elektronikus regisztráció után e-mail útján rendszeresen továbbított tájékoztató. az adott weboldalhoz tartozó kis ikon fájl internetez személy álló téglalap alakú szalaghirdetés a keres gépek találati oldalain adott keresésre megjelen szponzorált linkhirdetés a legnépszer bb keres gépek egyike (www. amely linkek révén összekapcsolt csomópontok interaktív.

) a keres gép számára megadott szó vagy kifejezés digitális m faj (pl. a világhálón rendszerint eltér színnel vagy aláhúzással jelzik multimédiás animációk készítésére és leját- keres hirdetés-szolgáltató keres hirdetés keres -optimalizálás (Search Engine Optimalization. célja a hirdetés megjelenési gyakoriságának növelése kapcsolóelem. azaz a weboldal szövegében való gyakori szerepeltetésével vagy a metaszövegben való megadásával elvileg növelhet az adott oldal láthatósága a keres gépek számára (2) keres hirdetésekhez megadott szó vagy kifejezés. információkeresést megkönnyít webszolgáltatás (pl.) a felhasználó szempontjából 221 az interneten való tájékozódást. hiperlink Macromedia Flash . mely egy másik szövegrészre mutat. SEO) keres marketing (Search Engine Marketing. amely egy adott weboldal el rejutását eredményezi a keres oldalak organikus találatai között (pl. Google Adwords. célja a weboldal helyezésének javítása az organikus találatok között kulcsszavak által minden olyan tevékenység.GLOSSZÁRIUM webergonómia keres gép (olvasás. tájékozódás stb. spam. e-mail stb. keres -optimalizálás. ETRARGET) szponzorált. kapocs hipertextben. fizetett listázás stb. honlap. navigáció. amely f ként a keres oldalakon jelenik meg a keres marketing egyik részterülete. mely nem feltétlenül szerepel a hirdetés szövegében.) az internetes kommunikáció pragmatikai megközelítéseinek összefoglaló elnevezése (1) olyan szó vagy kifejezés. keres kifejezés kiberm faj kiberpragmatika kulcsszó (számítástechnika) link. blog. SEM) keres szó. Google) keres hirdetések megjelenítésére szakosodott vállalkozások (pl. amelyre optimalizáljuk a weboldalt. els sorban verbális elemekb l felépül hirdetés (szponzorált szöveges link).

célja egy termék. a felhasználó számára többnyire nem látható szövegek (pl.) – a marketing szerves része. nem internetes. metaleírás. metaszöveg multimédia newsbite (híregység) nyomógomb offline oldalcím oldaltérkép online organikus találat pixel pop-up reklám PPC reklám promóció .222 GLOSSZÁRIUM szására alkalmas eszköz marketingkommunikáció promotion (ang. kulcsszavak. vállalat népszer sítése a célcsoporthoz nem tartozó egyedek. szöveges összefoglalása (lásd metaszöveg) egy weboldalhoz megadott. címsor) többféle medialitás alkalmazása tájékoztatás és/vagy szórakoztatás céljából egy hosszabb hír rövid összefoglalása. nem fizetett találat képpont egy weboldal megnyitásakor a böngész ablak felett megjelen reklám a kattintások számán alapuló elszámolás szerint fizetett hirdetés (1) lásd marketingkommunikáció medd szórás. elektronikus a keres gép által adott keresésre automatikusan megjelenített. nem elektronikus lásd címsor egy webhely tartalmi felépítésének szerkezete internetes. akik az adott reklám befogadói a webhely tartalmát mutató linkek meta description (ang. márka. mely kicsinyített szalaghirdetésre emlékeztet hagyományos. amelyr l link vezet a teljes hírt tartalmazó weboldalhoz kisméret online reklám.) – egy weboldal tartalmának rövid. holtszórás menü metaleírás meta tag.

banner szponzorált szöveges link találati oldal URL (Uniform Resource Location) üzleti honlap az elektronikus regisztrációt lehet vé tev interaktív mez a weboldalon 223 folyamatosan frissül . a PPC reklámok egyik fajtája a keres gépek adott keresésre adott találatok listáját tartalmazó weboldal internetes fájl. weboldal . dokumentum webes elérési címe egy adott vállalkozás és annak termékeit/szolgáltatásait reklámozó webhely f oldala azonos domén alatt bejegyzett weboldalak összessége a webhelyet felépít egyik oldal webhely weblap. új hirdetési megoldásokat lehet vé tev eszközök tárháza kéretlen online reklámlevél weboldalakon megjelen multimediális online reklám szöveges keres hirdetés.GLOSSZÁRIUM (2) vásárlásösztönzés regisztrációs doboz rich media spam szalaghirdetés.

jgytf. 3/2 September http://jcmc.htm Letöltés ideje: 2010. Eger: Líceum Kiadó. 3. Balázs Géza (2005a) Az internetkorszak kommunikációja. János S. 28. 129-50. 123/1.): Connexity and Coherence: Analysis of Text and Discourse. http://epa. Center for Virksomhedskommunikation.hu/~nyelvor/period/1244/124403. Balázs Géza (2001a) Az informatikai forradalom és a nyelvstratégia. Inger – Nielsen. Balázs Géza (2001b) Magyar nyelvstratégia.html Letöltés ideje: 2009. Elektronikus kiadvány. Thierry (1997) Bridging the Gulfs: From Hypertext to Cyberspace. Jászó Anna – Aczél Petra (2004) Retorika. 49-62. Bardini. Varga Gyula (2009) Ikonikus fordulat a kultúrában. Budapest: Gondolat-Infónia. 9-27. Budapest: Gondolat-Infónia. jan. Askehave. Anne E.) Az internetkorszak kommunikációja. júl. Magyar Nyelv r 129/2. http://www.edu/vol3/issue2/bardini. 28-36.hu/00100/00188/00013/123102. www. Anthony – Thibault.u-szeged.html?google1 Letöltés ideje: 2010. Oxford: Oxford University Press. In: Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk. 58-88. Journal of Computer-Mediated Communication. (1962) How to do Things with Words. 121/1. http://www. Bak János (2005) Hogyan kerüljünk az els találati oldalra a GOOGLE keres ben. 2. John L. Magyar Nyelv r. Austin: University of Texas Press.hu/alknyelv/aktualis/Bancerovszki01.) Az internetkorszak kommunikációja. Austin. Fritz Neubauer. Magyar Szemiotikai Társaság. Honlap-optimailzálási segédlet. Balázs Géza (2005b) Az új média új m faja.lib. Magyar Nyelv r 124/4. február 3. Paul (2006) Multimodal Transcription and Text Analysis. február 3. http://silihost. Budapest: GondolatInfónia. Balázs Géza – H. Balaskó Mária (2005) Virtuális közösségek a cybertérben.Irodalom Adamik Tamás – A. 2. az sms-hír – nyelvészeti megközelítésben. Aarhus: Aaarhus School of Business. Magyar Nyelv r. Letöltés ideje: 2010. Wolfgand. Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk. London: Equinox. Bakhtin. Pet fi & Emel Sözer (szerk. Banczerowski Janusz (1997) A nyelvi közlés rejtett pragmatikai információiról. (Deme László bevezet jével). Tudománypolitikai áttekintés. 25-57.oszk.e-nyelv. Tanulmányok.indiana. Balázs János (1985) A szöveg.c3.hu Letöltés ideje: 2008. tactics and realistic methods of text analysis. Balázs Géza (1999) A magyar nyelvm velés állapota. javaslatok. Budapest: Osiris Kiadó Andor József (1989) Strategies. 423-430. . Berlin: Walter de Gruyter. In: Wolfgang Heydrich. In: Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk. (2004) Webmediated Genres – A Challenge to Traditional Genre Theory. Elektronikus tanulmány. Mikhail (1986) Speech Genres and Other Late Essays. Baldry. december 12. nov.htm Letöltés ideje: 2009. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest: Gondolat.) (2005) Az internetkorszak kommunikációja.hu/googletitkok2. Tanulmányok.htm Banczerowski Janusz (2000) A szövegkezd metainformációs mondatok funkcióiról. rész.

C. Wolfgang (2000) Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Szeged: JGYTF Kiadó. Judy – Henschel. 117-122. New York: Hill and Wang. John – Delin. www. Szövegtani kutatás: témák. Szövegtani kutatás: témák. Bhatia. (eds. London and New York: Longman Group UK Limited. In: Pet fi S. Brigitta (2006) Hypertext and Plurilinearity: Challenging an Old-fashioned Discourse Model. 880-904. János – Békési Imre.fb10. Vijay K. írás. hang. János – Békési Imre – Vass László (szerk. New York: Hill and Wang. Budapest: Gondolat-Infónia. írás. Robert de (1996) The ’pragmatics’ of doing language science: The ’warrant’ of language corpus linguistics. Roland (1974) S/Z. Benczik Vilmos (2005) A jelek színeváltozásai a másodlagos szóbeliségben. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez. In: Pet fi S. eredmények. Beaugrande. Fejes Katalin (1992) Egy szövegtípus szintaxisának statisztikai vizsgálatáról. A macro-textual analysis. Beaugrande.) Szemiotikai szövegtan 5. Benczik Vilmos (2006) Jel.) Szemiotikai szövegtan 11. Letöltés ideje: 2010. Budapest: MKM Computer Network Kft. Renate (2004) Multimodality and empiricism: Preparing for a corpus-based approach to the study of multimodal meaning-making. 319-323. Vijay K. feladatok (II). Beaugrande. (1993) Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman. eredmények.) Szemiotikai szövegtan 12.uni-bremen.IRODALOM 225 Barthes. London/New . GeM project report 2002/01.. Renate (2002) Multimodality and empiricism: methodological issues in the study of multimodal meaning-making. Barron. Berényi Konrád – Kálmán Tamás – K vári Tamás (2007) Célzott online reklám. – Charles. 161-194. New Jersey: Alex Publishing Corporation. Elektronikus kiadvány. E. In: Ventola. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (III). 38. 59-76. www. Benczik Vilmos (2001) Nyelv. Tanulmányok. John – Delin.. Benkes Réka – Vass László (1999) A hálózat paradigma. Benkes Réka – Vass László (1998) Analóg feljegyzések digitalizált kiadványokról. Wolfgang (1981) Introduction to Text Linguistics. január 8. Prépublication n 14. Judy – Henschel. Szeged: JGYTF Kiadó. Roland (1964) Elements of Semiology. feladatok. Anne (2006) Understanding spam. Schedae. Bexten. Robert de – Dressler. Robert de – Dressler. Barthes.pdf Bateman. Keres marketing a gyakorlatban. Beaugrande. A genre-based view. irodalom kommunikációelméleti megközelítésben. János – Békési Imre – Vass László (szerk. Budapest: Corvina. Amsterdam: John Benjamins. 316-321. In: Pet fi S.de/anglistik/. –Vass László (szerk. B. 25./bateman-delin-henschel-Salzburg. Budapest: Trezor Kiadó.) Az internetkorszak kommunikációja.) Perspectives in multimodality. Communication and Freedom of Access to Knowledge and Society. Bateman. október 10. Szeged: JGYTF Kiadó. – Kaltenbecker. In: Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk.unicaen. Journal of Pragmatics. A Magyar Elektronikus Könyvtár és a Sulinet. M. (2004) Worlds of written discourse. Bhatia. 503-535.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0142006. Journal of Pragmatics. Budapest: Trezor Kiadó.pdf Letöltés ideje: 2008. Robert de (1997) New foundations for a Science of Text and Discourse: Cognition.

ucalgary. Boardman. Mahwah. Ulla – Upton. Elektronikusan publikált el adás. Budapest: GondolatInfónia. Gottfried (1995) (szerk. Nicholas (1998) Rhetorics of the Web: Hyperreading and critical theory. Bódi Zoltán (2005b) Szimbolikus írásbeliség az internetes interakcióban. 631-640. Doug (1997) Rhetorics of the Web: Implications for Teachers of Literacy. Brügger. Terry D. 195-212. In: Royce. spontán beszéd. Bódi Zoltán (1998) Internetes kommunikáció – beszédkommunikáció. The 15th Nordic Conference on Media and Communication Research. (2007) A Multimodal Analysis of Good Guys and Bad Guys in Rugby League Week.) Page to Screen: Taking Literacy into the Electronic Era. Barcelona: Ariel. jan.se/mr/iceland/papers/three/NBrugger. In: Snyder. Cambridge: Cambridge University Press. 38-39. XCIV/2. London: Routledge. 2001. Internetez k és internetes nyelvhasználat a magyar társadalomban. Ilana (ed. New York: Fawcett Columbine. Biber.html Letöltés ideje: 2009.) Was ist ein Bild? München: Wilhelm Fink Verlag. Cyberpragmatics.) Jelentés a magyar nyelvr l. Spring http://people. Bowcher.) Az internetkorszak kommunikációja. Niels (2001) Internet: Medium and Text. Brown. Magyar Nyelv. Bódi Zoltán (2005a) Nyelvstratégiai kérdések az internetes nyelvhasználattal kapcsolatban. Penelope – Levinson. Letöltés ideje: 2010. In: Síklaki István (szerk. http://archive. – Bowcher. www. Budapest: Gondolat Kiadó. Bonilla. Douglas – Connor. (eds. Francisco. 3. University of Iceland. Stephen C. Budapest: Typotex.hu/1209/index. Bódi Zoltán – Veszelszky Ágnes (2006) Emotikonok – Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban..) Beszédkutatás ’98. Technology and Pedagogy. Budapest: Magyar Szemitoikai Társaság. In: Balázs Géza (szerk. Brent. Penelope – Levinson.infinit. Mark (2004) The Language of Websites. INFINIT Hírlevél. August 11th-13th. (2007) Discourse on the move: Using corpus analysis to describe discourse structure. 2/1.ca/~dabrent/webliteracies/wayin. Language Use on the Internet. . 72-80. (2008) Univerzáliák a nyelvhasználatban: az udvariasság jelenségei. In: Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk. Douglas (1988) Variation across speech and writing. Bódi Zoltán (2004) A világháló nyelve. Sven (1994) The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in the Electronic Age.nordicom. Wendy L. 239-274. Beszéd. Bódi Zoltán (2000) Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere. Ciberpragmática. Nyelv és szituáció. Some Universals in Language Usage. 8. Reykjavik. (1987) Politeness.htm Letöltés: 2009. Biber. Thomas A. A Journal of Rehtoric. Sebastián (2003) Book review on Yus. 3.) New directions in the analysis of multimodal discourse. El uso del lenguaje en Internet. In: Gósy Mária (szerk. nov. Birkerts. Síklaki István fordítása.226 IRODALOM York: Continuum International Publishing Group. Boehm. 102-122. Amsterdam: John Benjamins. Brown. nov. beszédkommunikáció. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 218-222. Budapest: Akadémia Kiadó. Cambridge: CUP. London: Routledge.pdf l Burbules. Kairos. Journal of Pragmatics 35. Stephen C. 37-115. 178-188. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Wendy L.gu.) Szóbeli befolyásolás II. Bódi Zoltán (1999) Egy információtechnológiai központú nyelvstratégia körvonalai.

37/2. Letöltés ideje: 2008. aug. Colina. Davida (1994) The Impact of Hypertext on Processes of Reading and Writing. A Corpus-Based Study of Four Related Genres. Daniel (2004) Osobne web-stranice i stvaranje identiteta na webu. Susan J. 9/2. 219-235. Nicholas C.edu/index. http://crowston. http://www. 6. Studi di Linguistica Application – 15. http://www. J. Sonia (1997) Contrastive rhetoric and text-typological conventions in translation teach. In: Hilligoss.) Szaknyelv és szakfordítás. Kevin – Williams. Interface series. George (1996) ’Hyping the Text’: Hypertext. július 10. https://journals. 89-110. London: Routledge. okt. Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális . In: Senjkovic. márc.pdf Csala Bertalan (2005) Van olyan m faj. Letöltés ideje: 2009. – Selfe. 30-39. Cambridge: Cambridge University Press.com/DC_articles/Internet2. 3.) Etnografije Interneta. (2000) Variation in rhetorical moves in grant proposals U.uni-saarland.edu/viewdoc/download?doi=10. Reana – Plese. Postmodernism. Letöltés ideje: 2008. London&New York: Routledge. Vol.5767&rep=rep1&type=pdf. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Target. Crowston. Iva (eds. http://citeseerx. Jena: Fischer.shtml Letöltés ideje: 2009.1.aber. nov.S. Maui.syr. Crystal. (eds.edu/burbules/papers/rhetoric. Guy (1989) Discourse. David (2006) Language and the Internet.html. Bush. Castello.H.10.ist.php/amerstud/article/view/2764 Letöltés ideje: 2009. Elektronikusan publikált el adás. 1-28. and the Historian. Mary (1997) Reproduced and emergent genres of communication on the World-Wide Web. The Atlantic Monthly. Chandler. Ulla M.uk/media/Documents/short/webident.html Letöltés ideje: 2009. Budapest: Gondolat-Infónia. Ilana (ed. Crystal. Cook.96.ps. Cynthia L. Cambridge: Cambridge University Press. Csehó Tamás (2006) A fordításszempontú szövegelemzés. CORELL: Computer Resources for Language Learning 2. Zagreb: Institut za Etnologiuu i Folkloristiku Ibis Grafika. In: Dróth Júlia (szerk.) Silicon Literacies. July. David (2005) The scope of Internet linguistics. Padova: Unipress. 75-84. In: Snyder.edu/papers/genres-journal. 20. Connor. Hawaii: HICSS. 15. hogy blog? In: Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk.1. Cook.psu. Guy (1992) The Discourse of Advertising. márc.html Letöltés ideje: 2009. Rosario (2008) Theorizing about Genre and Cybergenre. humanists and scientists. Fall.davidcrystal. (eds) Literacy and Computers.F. 103-116. 335-353. febr. New York: Modern Language Association.ku. http://www. Caballero. 4.uiuc. Cotkin. R. (Personal Home Pages and the Construction of Identities on the Web. 20. (2002) The Web as a Rhetorical Place.) Az internetkorszak kommunikációja.– Sprague. http://www. nov.edu/corell/issues/RCaballero. in Croatian).pdf Letöltés ideje: 2009. Erik (2002) Tourist-Information Texts. In: Nunamaker.de/~duchier/pub/vbush/vbush. Vannevar (1945) As We May Think. 14-27. Karl (1934) Sprachtheorie. 3. Text 20/1.ac.IRODALOM 227 Burbules. American Studies.) Proceedings of the Thirtieth Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS '97). http://faculty. Charney. Bühler. Paper given online to the American Association for the Advancement of Science meeting.ed.ucam.

Nicola (2002) Personal Home Pages on the Web: A Review of Research. In: Kukorelli Katalin (f szerk. júl. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 44/4.indiana. 202-205. Elektronikusan publikált el adás. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti. Umberto (1989) The Open Work. Letöltés ideje: 2008. 3. Journal of Computer Mediated Communication.3. Misconceptions. Jarmo J. Cambridge: Harvard UP.edu/~adillon/Journals/Reading. Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia. Gazdaság.) A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. 10.471 Domahidi Orsolya (2005) Az írott reklám nyelvi sajátosságai.1. júl.clacso. 57-80 http://mediakutato. .com/2008/04/tervezs-s-fejleszts-teljestmnynevben_1138. Dillon. http://citeseerx. 76-82. New York: Seabury Press. Karin (2005) Mediated values in Swedish municipality Website design. In: Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk.psu. (1993) Generalizing about genre: New conceptions of an old concept. Domonkosi Ágnes (2005) Az internet nyelvhasználatának empirikus kutatási lehet ségei. Andrew (1996) Myths. 1297-1326.blogspot. – Dillon. 35/10. Derrida. In: Szathmári István (szerk. In: Jakab László (szerk.html Letöltés ideje: 2008.ist. Gödöll : Szent István Egyetem.) Hypertext and Cognition. 3. Andrew – Gushrowski. Az alakzatok világa II. Andrew (1992) Reading from paper versus screens: a critical review of the empirical literature.ischool. 7/3. 2005-2006. Barbara (2000) Genres and the Web – is the home page the first digital genre? Journal of the American Society for Information Science.) Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei. College Composition and Communication. Andrew – Spiro. 4. Dillon. Rand J. Linköping University. jan. 75-176.edu/viewdoc/summary?doi=10. Dunaújváros: Dunaújvárosi F iskola. 61-88. Amy J.és Társadalomtudományi Kar. Eco.1. London: CRC Press. and an Alternative Perspective on Information Usage and the Electronic Medium. http://jcmc. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Ergonomics. 143-158. VII. Budapest: Gondolat-Infónia. Andrew (2004) Designing Usable Electronic Text. 25-42. Dillon. In: Rouet. Jean-Francis – Levonen. http://bibliotecavirtual.edu/vol7/issue3/doering. Elektronikusan publikált cikk.htm Letöltés ideje: 2009. Sweden. Jacques (1979) Living On.html?q=deuze#deuze Letöltés ideje: 2010. márc.hu/cikk/2003_03_osz/04_webes_ujsagiras/01. 4.html Letöltés ideje: 2010.) Az internetkorszak kommunikációja. Mahwah. In: Deconstruction and Criticism. Döring.org.228 IRODALOM kutatási témáiról. Paper presented at Ethicomp Conference. júl. Dillon. http://www. febr. http://eptentimes.htm Letöltés ideje: 2008. Mark (2003) A web és a webes újságírás típusai. Médiakutató 2003/3. Eliason. Deuze.utexas. Domonkosi Ágnes (2001) A kérdés alakzatai a publicisztikában.) Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet.ar/ar/libros/raec/ethicomp5/docs/htm_papers/18Elia son. Éberhardt Péter (2008) Tervezés és fejlesztés a teljesítmény nevében – skálázhatóság. 573-586. Devitt. Emma – Hedström. 76-87.13. 51/2. Domonkosi Ágnes (2002) Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban.%20Emma. (eds.

Nelson (2003) Az újraalkotott valóságról és a képek hangjairól.col 1 Letöltés ideje: 2009. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról.well. N. In: Horányi Özséb (szerk. 41-102. Andrew – Spiro. aug. 6. Roma: Officina Edizioni. Fortanet.computer. Fortanet. Fairclough. 15. Journal of Linguistics. 63-77. Article No. (1996) M. Szöveggy jtemény. Erbring.org/portal/web/csdl/proceedings/h#5 Letöltés ideje: 2009. Letöltés ideje: 2009. Jean-Francis – Levonen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. H. In: Pléh Csaba – Terestyéni Tamás – Síklaki . Letöltés ideje: 2009. 1. Paper presented at the Annual Conference of the Canadian Association for Information Science.. – Lawrence. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.tdl. W. 23. Elektronikusan publikált tanulmány. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid (2000) Marketingkommunikáció. Journal of Digital Information. and Strategies in Hypertext and Linear Text. Opladen: Westdt. Luanne – Nilsen. július 20. Juan C. Journal of Information Technology and Application. Budapest: Typotex. and Maxwell. Rand J. Budapest: Tinta Könyvkiadó. David R. http://www. Eöry Vilma (szerk) (2006) Értelmez szótár. Santiago (1999) The Emergene of a New Genre: Advertising on the Internet (netvertising). márc. Mahwah. Coherence. Sonderheft. – Posteguillo. Norman (1992) Discourse and Social Change.) Massenkommunikation. http://findarticles. 93-113. Garzone. – Dillon. Goldhaber. Vol. Forgács Erzsébet (2001) Nyelvi játékok a reklámban. Christina (2008) Assessing a genre-based approach to online government information.pdf. Cameron (2003) Genre analysis in information systems research. http://www. M. nov. Max – Schultz. Foltz.com/user/mgoldh/principles.) A sokarcú kép. H. 2.130–143. (eds.cais-acsi.IRODALOM 229 Engebretsen. In: Salánki Ágnes (szerk.html Goodman. In: Kaase. M. Hermes. Vancouver . Goldhaber’s Principles of the new economy. In: Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii. In: Bondi. H.ca/proceedings/2008/freund_2008.(eds.http://journals. Peter W.) A reklámról – ma – Magyarországon. No. B. Firth. Journalistische Berufsnormen und politische kultur. Grice. Jarmo J. 5/3. – Posteguillo. 27. G. Immaculada – Palmer. Paul (1997) A társalgás logikája. Cambridge: Polity Press. szept. In: Rouet. 1/7. http://www. (Hrsg. (2005) Pragmatic and discoursal features of annual executive letters: Observations on the rhetorical and evaluative function of concessive constructions. Budapest: Szókratész Kiadó. Eszes István – Bányai Edit (2002) Online marketing. Budapest: M szaki Könyvkiadó.C.com/p/articles/mi_qa4008/is_200301/ai_n9241758/?tag=content. Martin (2001) Hypernews and Coherence. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Santiago (1998) Netvertising: Content-Based Subgenric Variations in a Digital Genre.) Cross-Cultural Encounters: Linguistic Perspectives.) Hypertext and Cognition. Elektronikusan publikált el adás. 81-110. (1996) Comprehension. Lutz (1989) Nachrichten zwischen Professionalitát und Manipulácion. June 2008. Juan C. Immaculada – Palmer. Verlag. 109-136.org/jodi/article/viewArticle/26/27 Letöltés ideje: 2008. 30. Freund. 3.

(1976) Cohesion in English.internetstudies. http://www. Halliday. CPSR Newsletter 18/1.slis. http://www. K. http://www. Groot. 2.indiana. Magyar Nyelv r 134/2. In: Kallmeyer. – Hasan. (1985) An Introduction to Functional Grammar.kr/txt/Herring. (ed.edu/~herring/blogconv. A. A negyedik forradalom a tudás. Megjelent nyomtatásban: Replika 1993/11-12. Michael A. Michael A.pdf Letöltés ideje: 2008. and Why. J. Michael – Welsch. dec. W. 15–46. 139-169. Herring. R. The Hauge: Mouton. Lois A. In: Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-37). In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. okt.) Reading in the Sociology of Language. London: Routledge. Herring.com/files/vrtea. (1989) Language. Princeton: Princeton Architectural Press. Háhn Judit (2010) Honlap. http://www.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index. Inna – Paolillo. Context.) Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Susan – Scheidt. Susan (2000) Gender Differences in CMC: Findings and Implications. Elijah – Yu. Situationstypen. 16. Oxford: Oxford University Press. K.pe. Elektronikus kiadvány. Los Alamitos: IEEE Computer . John (1989) Introducing Stylistics.mek.el állítás szközeiben. C. Halliday. London. Elizabeth de (2008) English annual reports in Europe: a study on the identification and reception of genre characteristics in multimodal annual reports originating in the Netherlands and in the United Kingdom. 7/10. Ian (1990) Discourse and the translator. Michael (1998) Virtual Reality and the Tea Ceremony. Letöltés ideje: 2008. London: Longman Haynes.cpsr. febr. Herring. In: Fishman. Hernád István (1995) A Gutenberg utáni galaxis.pdf Letöltés ideje: 2007. Miskolc: Egyetemi Kiadó. Sabrina – Wright. K.) Kommunikationstypologie. – Tyworth. Harrison. Elijah (2004) Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs. Budapest: Osiris Kiadó. Halliday. Utrecht: LOT.org/issues/womenintech/herring Letöltés ideje: 2008. – Bonus. Handlungsmunster. C. Lois A. (1968) The users and uses of language. Halliday. Ning (2005) Conversations in the Blogosphere: An Analysis ’From the Bottom Up’. In: Proceedings of the ThirtyEighth Hawai'i International Conference on System Sciences (HICSS-38). Bos ton: Edward Arnold. First Monday. Düsseldorf: Schwann. 3/1. http://ella. Los Alamitos: IEEE Press. 240-249.iif.txt Letöltés ideje: 2008. febr. Michael A. weblap. Textsorten.230 IRODALOM István (szerk. John C. webhely: terminusok útveszt jében. 85-96. Michael A. Heim.php/fm/article/view/993/914 Hatim. Háhn Judit (2009) Nyelvhasználati különbségek férfiak és n k munkahelyi e-mailjeiben. Claire (2002) Hypertext Links: Whither Thou Goest. 2. R. A Miskolci Egyetem Közleményei. Michael A. Basil – Mason. – Scheidt. http://firstmonday. Peter – Wright. 213-227 Gülich.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/inftars/gutenbrg. Susan (1993) Gender and Democracy in Computer-Mediated Communication. K.hun Letöltés ideje: 2009. London: Longman. (Hg. – Hasan. October 7. febr. Susan – Kouper. Interdiszciplináris tanulmányok. Cambridge: Cambridge University Press. 1. K.mheim. Elisabeth (1986) Textsorten in der Kommunikationspraxis. Halliday. máj. 16. Herring. and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective. 16. EJC/REC 2/3. (1978) The Functions of Language.

8/2. Kennedy. nyelvhasználat és dzsender-kutatás.2004. gyógyszerészét!” In: Salánki Ágnes (szerk. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences. Horányi Özséb (1997) Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé. Alistair – Shepherd.org/portal/web/csdl/doi/10.htm Letöltés ideje: 2008. Hawaii: IEEE. Dalhouse University. június 2. 1-9. In: Bíró Ágnes (szerk. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények.doc Letöltés ideje: 2010.1265271 Heyd. Magyar Nyelv r 131/1. ACM SIGWEB Newsletter. http://www.) Szaknyelvi divatok.attribútumai. jan. 69-76. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó. Nova Scotia. febr. 12-27. 29-47. Halifax. dec. Form. 22. Szolnok: MTESZ. Robert (1999) But I Know What I Like.computer. 9-18. 8-13. Hawaii: IEEE. febr. http://www. Miskolc. Szöveggy jtemény. Szolnoki Tudományos Közlemények XII.com/comment/htlit_5.computer.juhaszvaleria. 75-85. Alistair (2004) Automatic genre classification of home pages on the web. Anja (2004) Web Advertising: New Forms of Communication on the Internet. Michael (2005) Automatic Identification of Home Pages on the Web. János (szerk. Michael (2001) Textual interaction: an introduction to written discourse analysis. Letöltés ideje: 2008. http://www. genre ecology. 1-10. Letöltés ideje: 2007.IRODALOM 231 Society Press. Európai Szemmel 1. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company Hoey.net/eBooks/Wordtheque/hu/AAACJE.1-11. „A kockázatok és mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze kezel orvosát.hu/wp-content/uploads/2010/04/A-blog-m faji. Pragmatics and Beyond New Series 174. Ken (2004) Genre and Second Language Writing.) A reklámról – ma – Magyarországon. Ihlström. 101-133. nov.TXT Hyland.htm Letöltés ideje: 2006. Kendall. Hofmeister-Tóth Ágnes – Tör csik Mária (1996) Fogyasztói magatartás.1109/HICSS. Koltay Tibor – Tóth Erika (2008) A Web 2. Theresa (2008) Email Hoaxes. 16. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Letöltés ideje: 2010. .0 a könyvtárosképzésben. Kennedy. In: SZTE JGYPK (megjelenés alatt) http://www. Szeged: JGYTF. Amsterdam: John Benjamins. 16. function. http://www. Jávorszky Ferenc – Dr. Juhász Valéria (2010) A blog m faji attribútumai.ca/~shepherd/pubs/home_pages. Budapest: Gondolat. June. Horányi Özséb (1991) Megjegyzések az ikon fogalmáról – természetesen mint szövegfogalomról. Pragmatics and Beyond Series. Elektronikusan publikált szakdolgozat. Jobst Ágnes (2007) A mi mint a hatalom és a szolidaritás névmása. 15. Maria (2004) Genre Characteristics – a Front Page Analysis of 85 Swedish Online Newspapers. In: Pet fi S. In: Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences 2004.dal. 2/1. Budapest: Akadémia Kiadó Kárpáti Eszter (2006) A szöveg fogalma.cs. Janoschka.org/portal/web/csdl/abs/proceedings/hicss/2004/2056/04/20564 0102abs. 23.) A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. Kemény Gábor (1989) Milyen címen? Címszavakban a sajtónyelvi címadásról.pdf. Juhász Valéria (2007) Internet. Károly Krisztina (2007) Szövegtan és fordítás. Carina – Åkesson. London/New York: Routledge. http://worldlibrary.wordcircuits. Budapest: Typotex . Kegyesné Szekeres Erika (2001) A farmakoreklámról. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Koller. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. In: Pet fi S. avagy hogyan tegyük képpel. . Szemitoikai szövegtan 8. Krug. London and New York: Routledge. Krékits József (2006) Felszólító performatív beszédaktusok. Budapest: Akadémia Kiadó. Budapest: Akadémia Kiadó. John (2007) Visual-verbal communication on online newspaper home pages. Magyar Nyelvtudományi Tanszék.html Kopak. szövegtípus. Werner (1992) Einführung in die Übersetzungswissenschaft.rtf Letöltés ideje: 2009. 88-108. In: Pet fi S. (2000) A Taxonomy of Link Types for Use in Hypertext. Kotler. Richard W. jelentés: a mondás mint szövegtípus. Kress. Gunther (2003) Literacy in the New Media Age. 151.) A sokarcú kép: Válogatott tanulmányok. In: Imre Samu – Szathmári István – Sz ts László (szerk. Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola. Theo van (2006) Reading Image. Kocsány Piroska (2002) Szöveg. 7-19._terminusok. Koltay Tibor (1995) A hipertext szövegségér l. Knox. valamint Tolcsvai Nagy Gábor könyvér l.edu/memex/ACM_HypertextTestbed/papers/41. 23. János – Békési Imre – Vass László (szerk. Szeged: JGYTF Kiadó.) Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diskurzusához. Officina Textologica 11. Kiss Zsolt Péter (1993) A hírérték. Három közelítés. University of Toronto. Kocsány Piroska (2001) A retorikai kérdés egy lehetséges tipológiája. 31/4 (December). Nyelvtudományi Értekezések 83. Koltay Tibor (1997) Elektronikus levelezés és elektronikus vitafórumok könyvtárosoknak. János és Benkes Zsuzsa. WA: Self Counsel Press Kis Ádám (2008) Szöveg a digitális térben. Letöltés ideje: 2008. 9-52. Doktori (PhD) értekezés. http://www. Kopak. London and New York: Routledge. Az alakzatok világa II.elteftt.) Jelentéstan és stilisztika. ápr. Kugler Nóra (1999) Mondattan.) A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. 6/1. Bellingham. 123/1.) A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III). Steve (2008) Ne törd a fejem! Felhasználóbarát webdesign.232 IRODALOM Kilian. Pet fi S. Magyar Nyelv r.D. Budapest: HVG Kiadó Zrt. (1999) Functional Link Typing in Hypertext.brown. 85-97 Kjørup. Budapest: Akadémia Kiadó Kress. János (szerk. ACM Computing Surveys. The Grammar of Visual Design. Budapest: Scholastica. Debrecen: Debreceni Egyetem. Heidelberg /Wiesbaden: Quelle & Meyer.cs.hu/f/File/2007_klaudy_fordelm. 14. Ph. (szerkesztetlen kézirat) http://www. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár. Budapest: Typotex. Crawford (2001) Writing for the Web. Søren (2003) George Inness és a Hastingsi csata. filozófiája és gyakorlata. In: Horányi Özséb (szerk. Gunther – Leeuwen. 326-332. Klaudy Kinga (1999) Fordítástudományi terminusok jegyzéke. Gondolatok Szikszainé Nagy Irma. Budapest: M szaki Kiadó. 323-342. Nyelvtudományi Értekezések. Valóság 1993/9. In: Klaudy Kinga (1999) Bevezetés a fordítás elméletébe. Pannon Egyetem. Richard W. 115-126. In: Szathmári István (szerk. Visual Communication. Kocsány Piroska (2005) A szövegtan leírása. 21-53. Philip (1998) Marketing Menedzsment. thesis. Kovalovszky Miklós (1974) A cím stilisztikája. okt.

Uffe K. Budapest: Trezor Kiadó. Martin. A. http://www. (1999) What are the functions of corporate home page? Insights from the innovation diffusion literature. (1992) Hypertextuális Derrida. . The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. J. 41-56. Cambridge–New York–Port Chester–Melbourne– Sydney:Cambridge Universty Press. (2002) Travels in hypermodality. Hypertext. 12. Baltimore: The John Hopkins University Press. 39/1-2. A tipográfiai ember létrejötte. Ventola. Critical Theory and New Media in an Era of Globalization. London: Longman. Denis (2003) A tömegkommunikáció elmélete. Claus-Peter – Alastrué. Journal of World Business. Special issue of Folia Linguistica. genre and design. Mehler. 3. Leeuwen. www. Visual Communication 1. 299-325. 127/3. In: E. 73-94. posztstrukturalista Nelson? In: Landow. McQuail. Lemke. Rodney H. New York: ACM Press. Universidad de Zaragoza.php/LSP/article/view/1943 Letöltés ideje: 2008. dec. Introducing mediated discourse analysis. Carmen Pérez-Llantada (eds. nov. Oxon and New York: Routledge.html Letöltés ideje: 2009. Mannion. Lyons. P. (1993) The Implications of Electronic Information for the Sociology of Knowledge. 230-237.. Alexander (1999) Aspects of Text Semantics in Hypertext. Cambridge: Cambridge University Press. Maria Noelia Ruiz (2006) Banner ads in EFL web pages: a genre-based analysis. (2002) A Genre Analysis of Corporate Home Pages. Landow. Michael (1991) Discourse Analysis for Language Teachers. Stephen C. 45-56. dec. 11.htm Letöltés ideje: 2009. 2.eff. Marco. George P. (1992) Pragmatics. Lemke.es/aelfe2006/ALEFE06/1. – Leggett. Sigrid – Jones.pdf Letöltés ideje: 2009. Ramón – Auria. Baltimore: The John Hopkins University Press. Laczkó Krisztina (2003) A mutató névmások funkcionális vizsgálata. Jörg – Wiil. Jay L. Proceedings of the 10th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia (Hypertext '99). Magyar Nyelv r. – Sullivan. L.c3. – Muntigl – Gruber. George P. In: Tochtermann.unizar. Theo van (2005) Multimodality. (eds. Technische Universität Darmstadt. McLuhan.IRODALOM 233 http://nyelvor. Geoffrey N. (1992) English Text. Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man. 25-26. John J. Jay L. Madrid. 22. Richard A. Budapest: Osiris. Philadelphia: John Benjamins.In: LSP&Professional Communication.) In Returning to our Diverse Roots. February 21-25.dk/index.) Proceedings of the 5th International AELFE Conference. George P. 193-210. Lanham.) Approaches to Genre. System and Structure.article Leech. Abingdon. Amsterdam. Levinson. 314-325. Landow. S. F.) Discourse in Action.cbs. H. jún. (2005) Multimedia Genres and Traversals. http://www. In: Neumann. McCarthy. (1983) Principles of Pragmatics. (2006) Hypertext 3. 34/2. Elektronikusan publikált tanulmány. 30.hu/period/1231/123108. okt. (eds. Cambridge: Cambridge University Press.artpool. (eds. http://rauli. John (1989) Semantics. Klaus – Westbomke. New York: McGraw-Hill. Letöltés ideje: 2009.0.discourse/33.org/pub/Net_culture/implications_of_info. McLuhan. In: Norris. Marshall (2001) A Gutenberg-galaxis. Jim R.hu/hypermedia/landow. Vol. Mariá J.

(2002) Rhetorical Features of the Company Website.au. Letöltés ideje: 2009. Nielsen. Jakob (1997) How users read on the web. (1997) Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. 15. Jakob – Tahir.org. Jakob Nielsen’s Alertbox. Elektronikusan publikált cikk. Australian Journal of Information Systems. Nielsen. Elektronikusan publikált cikk. Elektronikusan publikált cikk. nov.234 IRODALOM http://widit.com/alertbox/20000514. Mehler. Murray. http://www. http://www.au/index. Tankönyvkiadó: Budapest Nelson. 4. Jakob Nielsen’s Alertbox.useit. Nielsen.htm Móricz Éva (2000) Reklámpszichológia.com/alertbox/banner-blindness. 8/2. (1981) Literary Machines.useit. a szellem új otthona. Nielsen.pdf Letöltés ideje: 2009. Denmark: The Centre for Internet Research. http://www.indiana. New York: The Free Press.html Letöltés ideje: 2008. Online essay. Nielsen. Miall. . Aarhus. (1997) Reading and Writing Hypertext. Jakob (2000b) Eyetracking study of webreaders.html Letöltés ideje: 2005. University of Alberta).slis. Theodor H. http://dl.html Letöltés ideje: 2005. Letöltés ideje: 2008. Elektronikusan publikált cikk.cfi. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszék. Nelson.acs. Jakob (2000a) Is navigation useful? Jakob Nielsen’s Alertbox.dk/fileadmin/www. nov.com/alertbox/20000109. Nielsen. Budapest: Typotex. David S. Nielsen. Jakob (2004) Guidelines for Visualising Links. 20. http://cfi. http://www. jún.edu/irpub/HT/1999/pdf4. Jakob (2003) Will plain-text ads continue to rule? Jakob Nielsen’s Alertbox. Alexander (2001) Aspects of text mining from computational semiotics to systemic functional hypertexts. Nielsen. Nielsen.com/alertbox/20040510. http://www.php/ajis/article/viewPDFInterstitial/249/220?ads=. http://www.dk/publikationer/cfis_skriftserie/006_nielsen. márc. Swarthmore.com/alertbox/percent-text-read.useit.html Letöltés ideje: 2005. Marketingkommunikáció Alapítvány.useit. Anne E. 19. Jakob Nielsen’s Alertbox. Elektronikusan publikált tanulmány. 3.useit. 20.html Letöltés ideje: 2009.ualberta. aug.: Self-published. Elektronikusan publikált cikk. 20. http://www. Theodor H.ca/~dmiall/hypread. 15. jan. 3.pdf Letöltés ideje: 2008. febr. Elektronikus tanulmány.useit. http://www.useit. márc. Jakob (2007) Banner blindness: old and new findings. Nielsen. Elektronikusan publikált cikk. júl.useit. márc. Jakob (2002) Web-design. Jakob Nielsen’s Alertbox. Jakob (2006) F-shaped pattern for reading web content. 3-30. aug.html Letöltés ideje: 2005. 129-141.com/alertbox/9710a.html Letöltés ideje: 2005.html Letöltés ideje: 2007.au. márc. (1982) Hipervilág. http://www.hu/hypermedia/nelson. márc. Marie (2002) Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed. In: Skrifter fra Center for Internetforskning. Pa. 20. 3.html Letöltés ideje: 2008. Jakob (2008) How little do users read? Jakob Nielsen’s Alertbox.com/alertbox/20030428.artpool. Papers from the Centre for Internet Research 6. Nielsen. May. Faculty of Extension. http://www. Jakob Nielsen’s Alertbox. Elektronikusan publikált cikk.com/alertbox/reading_pattern. 3. Nagy Ferenc (1981) Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába. 20. Presented at the conference Making Words Selling Words (February 27 to March 1 1997. Janet H.

hu/pdf/20071109200756. Nyíri Kristóf (2002) Hagyomány és képi gondolkodás.vilagossag. jan. elhangzott a Networking in the Humanities c. Administrative Science Quarterly 39/4. jan. október 5-én és 6-án megrendezett Nyelv. 2.htm Letöltés ideje: 2010. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Egyesült Királyság. konferencián tartott el adás elektronikusan publikált változata. http://www. Székfoglaló el adás a Magyar Tudományos Akadémián. Nyíri Kristóf (1995) Hálózat és tudásegész. Walter J. 2. In: Interfaces of the Word. lezárás. interpretáció – A nyelv mint a kortárs filozófiai áramlatok közös problémája c. 7.hu/kmfil/kutatas/nyiri/forras. Nyíri Kristóf (2000a) A gondolkodás képelmélete. Elektronikusan publikált el adás. 3-12. 2. www. Elektronikusan publikált változat. In: Horányi Özséb (szerk. tér. Az ELTE BTK Filozófia Intézete és Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja által 2000. 363-402. 2. .hu/nyiri/ELTE_2000_conf.hu/printerFriendly. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról..phil-inst. http://www. In: Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (1998) (szerk. The Technologizing of the Word.) Szóbeliség és írásbeliség. jan. Nyíri Kristóf (2007a) Id és kommunikáció.hu/pdf/20070718180309.pdf Letöltés ideje: 2010.hu/nyiri/szekfoglalo_tlk_wpd.hu/nyiri/termtud.htm Letöltés ideje: 2010. Világosság 6.) Szóbeliség és írásbeliség. Nyíri Kristóf (2000b) Nyitott tudomány. 2. Novitz. http://hunfi. Studies in the evolution of consciousness and culture. Ong. Nyíri Kristóf (2007b) Szavak és képek.vilagossag. Budapest: Áron Kiadó. In: Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (1998) (szerk. megértés. nyitott oktatás. 7-8. Budapest: Áron Kiadó.) Szóbeliség és írásbeliség. Orlikowski. IthacaLondon: Cornell University Press.php?tipus=cikk&kod=2001-07-it-Nyiri-Virtualis Letöltés ideje: 2010. jan. Nyíri Kristóf (2001) Virtuális pedagógia. jan. 2.hunfi. Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (1998) (szerk. http://nyitottegyetem.) A századvég szellemi körképe. Walter J. jan. 892-902 http://nyitottegyetem. jan. jan. 33-40. Hampshire. (1982) Orality and Literacy. 2. ápr. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Nyíri Kristóf (1999) Multimédia és új bölcsészettudomány. In: Sándor Iván (szerk. Wanda J. Magyar Tudomány. 13-16). – Yates. 245-268.IRODALOM 235 Indianapolis: New Riders Publishing. Budapest: Typotex. David (2003) Képek és kommunikatív használatuk.) A sokarcú kép. Ong.mek. Új Pedagógiai Szemle. Világosság 4. Pécs: Jelenkor Kiadó. konferencián (Elvetham Hall. El adás.hu/tudfil/oktk_2000. http://www.oki. Internet és interdiszciplinaritás. Budapest: Áron Kiadó.htm Letöltés ideje: 2010. Letöltés ideje: 2010.hu/porta/szint/tarsad/filoz/irutan. 2. LondonNew-York: Methuen.hun Letöltés ideje: 2010. 7-17.iif. JoAnne (1994) Genre repertoire: the structuring of communicative practices in organizations. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. http://hunfi.pdf Letöltés ideje: 2010. (1998) Nyomtatás. jan. Nyíri Kristóf (1998) Bevezetés: Adalékok a szóbeliség-írásbeliség paradigma történetéhez. 3-16. 2.phil-inst.htm Letöltés ideje: 2010. Világosság 9.htm Nyíri Kristóf (1996) Bölcsészettudományok az írásbeliség után. 1994. (1977) ’I See What You Say’: Sense Analogues for Intellect. Ong. www. Walter J.

tanítványaitól. Pratkanis. Pet fi S. Pécs: JPTE PSZM Project Programiroda. Budapest: Iskolakultúra. (1996) Studying and Learning With Hypertext: . Patterson. The Journal of Specialized Translation. Lisa (2002) Hot Text. nov. – Aronson. Budapest: Ab Ovo. Anthony R. Szeged: JGYTF Kiadó. (1999) Netvertising and ESP: genre-based analysis of target advertisements and its application in the Business English classroom. Budapest: Akadémiai Kiadó Reiss. 3. (2001) Language variation on Internet Relay Chat: A social network approach. John C. nyelvész. A verbális szövegek szemiotikai megközelítéseinek aspektusaihoz.jstor. János – Benkes Zsuzsa (1998) A szöveg megközelítései. Ibérica 4. Pet fi S. 74-80. Bevezetés a szemitoikai szövegtanba. Jarmo J. Budapest: Akadémia Kiadó. 180-213. Emlékkönyv Szépe György 65. Nancy G. 85-103. Internetfilozófiai értekezés. Pierini. János (2004) A szöveg mint komplex jel.jostrans. Universitat Jaume I. Santiago (2002) Netlinguistics and English for Internet Purposes. Pécs: Iskolakultúra. 3.) (2007) The Texture of the Internet. Santiago (2003) Netlinguistics. Posteguillo. Pusztai Ferenc (szerk. Mainz: Scriptor Verlag. születésnapjára barátaitól. Web Writing That Works. 8.hu/~vass/szemm082.org/issue08/art_pierini. http://www. máj. 21-38. János – Békési Imre – Vass László (1995) Szemiotikai szövegtan. 15. kollégáitól. Pet fi S. 90/2. www. Katharina (1976) Texttyp und Übersetzungsmethode. Rouet. (2000) Hypertext and the Changing Role of Readers.org/documents/text1-Palmer. 208-212.236 IRODALOM 542-574. California: New Riders. jan.. magyar nyelv változata. El Escorial) Technolpgia e futuro delle arti címmel elhangzott el adás kib vített.aelfe. English Journal. Price. Prószéky Gábor – Kis Balázs (1999) Számítógéppel emberi nyelven. Elliot (1992) A rábeszél gép. 3. Jean-Francois – Levonen.. Castelló: Universitat Jaume I. Kérdések-válaszok. János – Benkes Zsuzsa (2002) A multimediális szövegek megközelítései. Palmer. Bevezetés a statikus ’verbális elem+kép/diagram/…’ típusú jelek szemitoikai szövegtanába. Paolillo. Juan C. 1.htm Letöltés ideje: 2010.pdf Letöltés ideje: 2009. In: Pet fi S.u-szeged. Bicske: SZAK. Pajzs Júlia (1996) Az elektronikus levelezés mint a kommunikáció új formája. Der Operative Text. nov. Cursos de Verano 1995.) (2003) Magyar értelmez kéziszótár. társadalom. http://www. Budapest: Typotex. Posteguillo. Milenarismo y cultura: El canon tradicional y el futuro de las artes” témáról rendezett nemzetközi konferencián (Universidad Complutense/Madrid. 39-54. Santiago – Esteve. Kérdések-válaszok. Journal of Sociolinguistics 5/2. Jonathan – Price. In: Terts István (szerk. Posteguillo. IBÉRICA 1. 153-172. Pet fi S. María José – Gea-Valor. Netlinguistics in Progress.org/pss/821221 Letöltés ideje: 2009. Patrizia (2007) Quality in Web Translation: An Investigation into UK and Italian Tourism Sites. Ropolyi László (2006) Az Internet természete. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.jgytf. János (1995) A hipertextuális irodalom a perszonal computer elterjedt alkalmazásának korszakában. Berkley. Luisa (eds. Intelligens szövegkezelés számítógéppel.php Letöltés ideje: 2009. M. 8. http://www.) Nyelv.

Sas István (2007) Reklám és pszichológia. Shepherd. Shaw. 3. Letöltés ideje: 2006.psu./2005_Sandrini_Peter. 2006 in Leuven (Belgium).firstmonday. – Olfman.Santini/icame_journal_30-pp_67-86.) (1996) Hypertext and Cognition. Mahwah. . First Monday.1. Saarbrücken: MuTra. Rand J. 3. Dublin City University. TALN 2006 . Challenges of Multidimensional Translation.edu/viewdoc/download?doi=10.uk/home/Marina. 2. – Dillon. http://www. Letöltés ideje: 2010. jan. Terry – Field. www. Letöltés ideje: 2008. Vol.88. In: Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.dal.ac.pdf Schiller. Marina (2006b) Web pages. (eds. http://www.ie/610/ Schriver.info/proceedings/. http://users.cs. II Hawaii: HICSS. text types. 8. márc. Budapest: Gondolat Kiadó. Peter (2005) Website Localization and Translation. (eds.Santini/HICSS_07. Searle.IRODALOM 237 Empirical Studies and Their Implications. In: Proceedings of the Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS '98). 67-86. júl.) Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Carolyn (1998) The evolution of cybergenres. Jarmo J. Anette (2008) Aspects of Cohesion in Web Site Translation: A Translator’s Perspective. júl.pdf Letöltés ideje: 2009. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. School of Applied Language and Intercultural Studies. Sandrini. ICAME Journal. Marina (2007) Characterizing Genres of Web Pages: Genre Hybridism and Individualization.. 9-24. Richard H.dcu.brighton. Jarmo J. (1997) Dynamics in document design: creating texts for readers. Ryan. 1116-1128.html Letöltés ideje: 2007.ca/~shepherd/pubs/JWE040722. Cambridge: Cambridge University Press.) Hypertext and Cognition.org/issues/issue6_3/shaw/index. Sandra (eds.ac. Letöltés ideje: 2009.brighton. Karen A.pdf Letöltés ideje: 2008. jan.. An Essay in the Philosophy of Language.uk/home/Marina. Elektronikusan publikált doktori értekezés.brighton. máj. and linguistic features: Some issues. Webergonómiai tanulmányok. Cambridge: Cambridge University Press Searle.nltg. Rand J. John (1979) Expression and meaning.pdf Santini. PhD dissertation. okt. 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07). Jean-Francois – Levonen. 6/3. Santini.nltg.5266&rep=rep1&type=pdf. http://www. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.ac. 2. – Dillon. 97-109. Marina (2006a) Identifying Genres of Web Pages. 8.Santini/06_04_c_MSantini_TALN_200 6. Jean-Francis – Levonen. In: Gerzymisch-Arbogast Nauert. Michael – Watters. júl. 30. Elektronikusan publikált el adás. Budapest: Kommunikációs Akadémia Searle. Human Computer Interaction Studies in MIS. Lorne (2002) Homepage Genre Dimensionality. Rouet. Mahwah. http://citeseerx. John (1969) Speech Acts. Debora (2001) Playing the Links: Interactivity and Stickiness in .ist. 15. Andrew – Spiro.euroconferences. In: Rouet. Andrew – Spiro. Letöltés ideje: 2008.uk/home/Marina. http://www.Com” Web Sites. Rung András – Kiss Orchidea Edit (2006) Felhasználóbarát honlapok. 62-81. Proceedings of the Marie Curie Euroconferences.1. John (1997) Közvetett beszédaktusok.Com and’Not.nltg. 2. Vol. New York: John Wiley and Sons.) MuTra – Multidimensional Translation Conference Proceedings. In: Eighth Americas Conference on Information Systems. http://doras. Budapest: Osiris Kiadó.Traitement Automatique des Langues Naturelles: du 10 au 12 avril 2006 à Leuven (Belgique)/Natural Language Processing: April 10-12.pdf Santini.

Magyar Nyelv r 124/2. Lance (1997) Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electric Environment. Cambridge: Cambridge University Press. jan. 10. Modern Nyelvoktatás 3/1-2. Tolcsvai Nagy Gábor (1996) A magyar nyelv stilisztikája. 1-17 www. Document Design 3/2. John (1990) Genre analysis: English in Academic and Research Settings. Magyar Nyelv r 131. Elektronikusan publikált tanulmány. 15. Tátrai Szilárd (2000) Az elbeszél „én” nyelvi közelsége.elte. Szikszainé Nagy Irma (2000) A reklámszlogenek hatásának nyelvi okai. Budapest: OSZK. http://magyar-irodalom. Sz ts Zoltán.hun Süthe Péter (1999) Hypertext. A hypertext. születésnapjára. Szász Erzsébet (2004) A fels szint vezet k erkölcsi felel ssége. Természetes intelligencia az információtudományban.hu/~nyelvor/period/1311/131101. Szabó Ferenc (2008) Google Kalauz. http://www.hu/vita/tszz.ist. Workshop on Measuring Web Search Effectiveness: The User Perspetive. Deirdre (1995) Relevance: Communication and Cognition. 3. Tirkkonen-Condit.scribd.1. MA & Oxford: Blackwell. 38. http://helka. Elektronikusan publikált tanulmány. Proceedings of the WWW2004 Conference. febr.fmt. jan. Tolcsvai Nagy Gábor (2008) A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat els korszakában.pdf Szépe György (1997) Az internet-korszak nyelvészete. Elektronikusan publikált el adás. aug. 3. 10.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Tolcsvai_Nyugat.iif. Letöltés ideje: 2009. Jyväskylä: University of Jyväskylä.pdf Letöltés ideje: 2007. Sonja (1985) Argumentative Text Structure and Translation. Köszönt könyv Jakab László 70.html Letöltés ideje: 2010. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Tolcsvai Nagy Gábor (2001) A magyar nyelv szövegtana. In: Hoffmann István – Kis Tamás – Nyirkos István (szerk..htm Letöltés ideje: 2010. 393-402. Szikszainé Nagy Irma (2004) Leíró magyar szövegtan. Swales. . 10. 76-89 http://www. Síklaki István (1994) A meggy zés pszichológiája. 3. Angelika (2002) Coherence in Text and Hypertext. Etikus vállalati kultúra kialakítása.vein. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke.c3. Strate. Dan – Wilson.psu.c3.pdf Letöltés ideje: 2010.compassproject. Michael – Watters. Storrer. Magyar Elektronikus Könyvtár.econ. 156-168 www.hu/softcomp/dw/egyeni/textmining/irodalom/intnyelv. jan.hu/~nyelvor/period/1242/124208. jan. El adás az MTA A Nyugat útjai – centenáriumi emlékülés cím konferenciáján.hu:7070/00/porta/szint/tarsad/konyvtar/strate. 226-238. kötet.84. Budapest: Osiris Szili Katalin (2004) Tetté vált szavak. Cambridge. Budapest: Scientia Humana Sperber. Kísérlet a perszonális narráció szövegtani megközelítésére.hu/oktatas_es_kutatas/doktori_iskola/download/2004jan/Szas z_Erzsebet. Budapest: Tinta Könyvkiadó Szili Katalin (2007) Az udvariasság pragmatikája. http://www.pdf.1. Letöltés ideje: 2010. http://citeseerx. Letöltés ideje: 2008.) Magyar nyelvjárások.unideb. jan. 28. 16.mta. márc.net/sadhana/711readings/storrer. http://www. Carolyn (2004) Identifying Web Genre: Hitting a Moving Target.htm Letöltés ideje: 2008.614&rep=rep1&type=pdf. jan.edu/viewdoc/download?doi=10.238 IRODALOM Shepherd. Elektronikus kiadvány http://www. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.com/doc/26807429/Google-Kalauz Letöltés ideje: 2010.

Anne (ed. Genre and Text Type.pdf Usborne. A. T. Stephen E. Varga Katalin (2005) Szöveg és tartalom az információs társadalomban. http://paginaspersonales.hu/cikk2. Kim (1985) The Language of Advertising. http://www. Cambridge: Cambridge University Press. 1/6.php/article/articleview/147/1/8/ Letöltés ideje: 2010. 48-51. Torben – Schroder. Thomas (2002) Understanding Direct Mail Letters as a Genre. http://www. Vándor Eszter (2009) A keres marketing önellentmondása: keres k vagy tartalmi oldalak? A Google és az ETARGET válaszai Magyarországon.hu/index. www. Elektronikus cikk. jan. 8. Susane P. www. Toulmin. Pécs: PTE FEEFI. Interaction and Cognition. T. Elektronikus kiadvány. 20. www. 69-101. jan. New York: McGraw-Hill. 20. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. In: Pet fi S.u-szeged. jan.jgytf.htm Letöltés ideje: 2009.) (1970) A mai magyar nyelv rendszere. nov. In: Informatikai technológia és nyelvhasználat. Tosca.talaljuk-ki.deusto.es/abaitua/konzeptu/nlp/trosborg97. Anne (1997) Text typology: Register. Szeged: JGYTF Kiadó. (1983) Strategies of Discourse Comprehension. 5. Vestergaard. Letöltés ideje: 2010.prherald.Vass László (szerk. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Anyanyelvi Pályázatából. Vörös Gábor (2002) Javaslat a magyar informatikai nyelv továbbfejlesztésére.org/jodi/article/viewArticle/23/24 Letöltés ideje: 2007.IRODALOM 239 Letöltés ide je: 2010. ápr. Van Dijk. Budapest: Budapesti Gazdasági F iskola. – Kintsch. (1958) The Uses of Argument.) Text Typology and Translation. János – Békési Imre . (2000) A Pragmatics of Links. http://journals. Elektronikus szószedet. Budapest: Trezor Kiadó. W. Revista de Linguistica y Lenguas Aplicadas. Article No. http://www. Nick (2002) Net Words. 23. An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse. Journal of Digital Information. Trombitás Endre (2004) Az indirekt felszólítás mint az akaratorientálás eszköze a reklámban.tdl. 30. London: Academic Press.iupui.hu/~vass/szemm092. Módszerek és lehet ségek min ségi szelektálásra. máj. 65-85. Creating High-Impact Online Copy.pdf Letöltés ideje: 2009.pdf Letöltés ideje: 2009. Universitat Jaume I. II. Amsterdam: John Benjamins 3-24.): Szemiotikai szövegtan 9. 3.es/dla_revista/docs/art2006/Art_MaLluisa_Gea. Letöltés ideje: 2009.htm Letöltés ide je: 2010. Török Attila (2005) A piac határai és a vállalati társadalmi felel sség. Lluiisa Gea (2006) Is an Image Worth a Thousand Pound Words? Net Representations of the Book Industry.hu/data/files/131671393. jún. PR-Herald. Trosborg. Leíró nyelvtan. 2008-ban. 10. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Vass László (1996) A hipermédium néhány retorikai szabályszer sége.infovilag. New York. Varga Mihály (2010) Reklámfogalmak. 157-167. International Journal of Corpus Linguistics 7 (1).edu/~icic/Direct%20Mail%20Letters%20-%20Upton. In: Trosborg. A. jan.php?idc=20061118-175713&id2=elso&idl Varga Zsolt – Dr. 37-47. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I). Tompa József (szerk. Arcus Interactive Group. 22.. 1. In: BGF Szakmai Füzetek 13. dec. Van Dijk. Upton. Valor.upv. (1980) Macrostructures. .

) Az internetkorszak kommunikációja: Tanulmányok..hku. http://www. 233-247. Chan Yun (2005) Preattentive processing of web advertising.pdf?sequence=2 Yus. R. Elektronikusan publikált doktori értekezés. Waller.edu/bitstream/handle/2152/1766/yooc66621. Entwurf eines textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer Textgrammatik.hk/hkjo/view/9/900028. Waldvogel. Brad (2000) Reklám az interneten. Robin – Aronson. JoAnne and Orlikowski. 118-135. Universitas Psychologica. Robert (1999) Making connections: Typography. Proceedings of the 1999 Autumn Symposium. Weingarten (ed. Letöltés ideje: 2008. Joan (2007) Greetings and Closings in Workplace Emails. 11-21. Francisco (2001) Ciberpragmática.uk/pubs/thesis. Wanda J. Elektronikusan publikált el adás. Sabine (2007) Culture Specific Differences in Business Communication with New Media? In: Muráth Judit – Oláh Ágnes (eds.) Sprachwandel durch computer.robwaller. Francisco (2008) Alterations of Relevance in Cyber-media. 7/3. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.html Letöltés ideje: 2008. (1992) Genres of organizational communication: A structurational approach to studying communications and media. Zeff.indiana.utexas. Heidelberg: Quelle Meyer. Werlich. Waller.lib. Paul (1984) La poésie à la voix dans la civilisation médiévale. Yates. 2. 225-240.co. www. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Zsubrinszky Zsuzsanna (2007) Az üzleti email retorikai szerkezete. Letöltés ideje: 2009. 17/2. Yoo. Michael J. (1998) Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire. Presence. Egon (1976) A Text Grammar of English. layout and language. .240 IRODALOM Oxford: Basil Blackwell. Bob G. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.html Letöltés ideje: 2009.lib. Werlich. Towards a model of typographic genres and their underlying structures.pdf Weingarten. The CUHK Journal of Humanities. Academy of Management Review. Alknyelvdok Konferencia kötet. 3. (1997) “Teksttrukturen in neuen Medien: Clusterung und Aggregation” In: R.pdf.) I. Robert (1988) The typographic contribution to language. 629-642.org/RobWaller_AAAI99. 2.edu/vol12/issue2/waldvogel. Ylönen. máj. Vol. http://sunzi. Budapest: Geomédia Kiadói Rt. Wien: Praesens Verlag. Heidelberg: Quelle Meyer. Department of Typography and Graphic Communication. In: Balázs Géza – Bódi Zoltán (szerk.idu. Journal of Computer-Mediated Communication 12/2 article 6 http://jcmc. University of Reading. Witmer. El uso del leguaje en Internet. American Association for Artificial Intelligence. Benzi (1998) Hypertext and Postmodern Textuality. 337-366. – Singer. 299-326. Paris: Presses Universitaires de France. 7 (3).) Interdiszciplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens. Opladen: Westdeutscher Verlag. 15. Letöltés ideje: 2009. aug. nov. 21. ápr. Voigt Vilmos (2005) Bevezet az internetkorszak kommunikációjáról való kommunikációba. In: Váradi Tamás (szerk. Unpublished dissertation. Egon (1975) Typolgie de Texte. http://repositories. júl. Zumthor. Zhang. Barcelona: Ariel Yus. 12.

lap.indiana.vatera.hu.hu. www.pecsicegek.hu.hu.keresomarketing. www.lap. www.csaladinet.pecsiujsag.hu.express.hu.uton. www.pecsiceg.de/ http://e-nyelvmagazin. www.. www. január-december .hu.linkpark.freemail.hu.metropolita.hu.hu.linkmarketing. www.hu.hu. www.bank.iwiw. www.e-nyelv.hu Keres marketinggel kapcsolatos oldalak: http://www. www.hotel.keresooptimalizalas-szakerto.hu www.hu. http://www.hu www. www. www.hu/ http://www.mno.hu www.csaladiudules.webnyeremeny.hu.hvg.hu . www.languageatinternet.hu Letöltések ideje: 2009.seotools. www.nol.hu.lap. www.hu Adatgy jtéséhez felkeresett oldalak: www.hu.hu. www. www.port.origo.hu/sugo/a-linkkeszites-szabalyai www.hu.hu. www.lap.IRODALOM 241 Elektronikus folyóiratok és weboldalak Netnyelvészettel foglalkozó oldalak: Journal of Computer-Mediated Communication http://jcmc. www.hu.net/.apartman.hu.nana.hu.hu. www. www.edu/ Language@Internet http://www. http://www.etarget. www.focitipp. www. www.bama.wellnesshotel.lap.femina.hu www. www.biztositas.hu.hu.etarget. www.google.online-marketing-akademia.hu.index.lap.

85. 27. 172. 44. 231. 35. 117. Penelope. Roland. 232 BIRKERTS. 191. 14. 17. 247 ARONSON. 20. 28. Niels. 85. 34. 35. 26. 144. 77. 90. 164. 35. Mark. 11. 185. 7. 13. 191. 204. 17. 172. 49. 36. Mária. 60. 242 BERÉNYI. 37. 145. 32. 7. 65. Brad.Á analóg kód. 167. 230 ARONSON. 93. 186. 18. 232. 165. 18. Elliot. 22. Inger. Konrád. 69. 38. 21. Lásd szalaghirdetés banner-vakság. 243 ASKEHAVE. 173. 232 BONILLA. 230. 81. 230. 28. 175. 161. 101. 230 AUSTIN. 8. 211. 230 BALDRY. 79. 25. 52. Wendy L. 138. 170. Anne. 230 Å ÅKESSON. 17. 85. 179. 26. Maria. 99. 84. 51. 48. 213. 195. 30. 7. 207. 239. 25. 101. 138. 36. 230 BALASKÓ. 171. 135. 188. 67. 232 BRÜGGER. 31. 77. 75. 89. 50. 71. 232 BIBER. 50. 18. 36. 96. 155. János. 151. 177. 87. 83. 36. 233 BUSH. 179. Mikhail. 231 BENKES. 140. 235 BARDINI. 76. Erik. 102 BÁNYAI. Vilmos. 100. 18. 52. 68. Géza. 230 BAKHTIN. 18. 205. 59. 233 címsor. 28. 18. 68. John L. 27. 132. 96. 88. 102. Thierry. 204. 190. 38. 18. Sonia. 18. 154. 232 blog. 204. 51. Sven. 192. 63. 231 beszédaktus. Anna. 233 . 173. 80. 98. 96. 10. 49. Douglas. 230 BARRON. 175. 187. 28. Anthony. 17. 30. 234. 14. József. 52. 62. 233 CHARNEY. 205. 170. 9. 30. 7. 232. 18. Zoltán. 170. 167. 231 BAK. 186. 8. 231 BARTHES. 246 BOEHM. Rosario. 139. 184. 148. 47. 55. 14. 27. 230 BANCZEROWSKI. 18. Daniel. 79. 205. 30.Név. FEJES. 171. Brigitta. 46. 233 CHANDLER. 35. 93. 123. 49. 180. 43. 225 ANDOR. 68 Click Through Rate (CTR). 173. 19. Davida. 127. 219.. 231 BATEMAN. 67. 225. 35. 246 BALÁZS. 175. 78. 232 BÓDI. 230 BALÁZS. 158. 30. 56. 227. 237 A. 17. 50. Zsuzsa. 65. 232 BOWCHER. 131. 231. 9. Nicholas. 206. 58. 228 címtípusok. 50. 205. 31. Doug. 21. 97. 8. 138. 74. 117. 231 BENCZIK. 35. 212. 178. 37. 158. 165. 231 BEAUGRANDE. 119. 234. Robert de. 232 BURBULES. 215. 206. 9. 98. 130. 22. Karl. 225.és tárgymutató 120. 72. 154. Gottfried. 18. 230 B B. 70. 129. 57. 59.Á ADAMIK. 18. 42. 233 A. 26. Janusz. 174. 76. 186. 231 BHATIA. 27. 54. 17. 20. 170. 234. 18. János. 29. 124. 54. 103. 18. 10. 238. Vannevar. 72. 205.. 58. 20. 230 banner. 164. Sebastián. 233 BÜHLER. 114. 182. 45. 25. 33. 55. 156. 64 COLINA. 206. 52. 19. 173. 8. 209. C CABALLERO. 237 BOARDMAN. 51. 157. 41. 102. 160. 24. 11. 244 BEXTEN. 232 BROWN. 208. 39.. Katalin. 114. John. 210. 9. 232 BRENT. 185. 9. 188. 18. 181. 231. 233 CASTELLO. 209. Edit. 28. 20. 6. 216. 55. Vijay K. 58. 108. 231.

10. Peter. 87. 37. 82. 30. 236 HARSÁNYI. 207. 234. 39. 175. 234 CSEHÓ. 22. 6. 164. 157. Amy J. 246 GRICE. 167. Gyula. Dávid. 55. 234 DEVITT. 147. 7. 236 GUSHROWSKI. 81. 87. 58. 123. 83. 235. 95. 112. 150. 9. 84. 164. H. 235 GeM-projekt. 123. 235 favikon. 38. 21. 166. 30. 18. 140. 68. 114.. 194. 115. 227. 220. 114. 20. 20. 193. 235 FREUND. 92. 119. 36. 129. 50. 44. 106. 208. 12. Ulla. 207 felszólítások. 39. 67. Wolfgang. 39. Nelson. 42.. 36. Barbara. 226 F FAIRCLOUGH. 14 D deixis. 235 funkcionális nyelvészet. 35. 34. 236 Google. 188. 236 E. 89. 152. 7. 76. 155. 120. 205. 9. 243 diskurzuselemzés. 67. 7. 18. 112. 246 Cs CSALA. 175. 93. 79. 51.. 79. 97. 115. 35. Umberto. 182. 216. 131. 151. 18. Mark. 85. 56. 44. 94. 236 GOODMAN. 17. 14.NÉV. 107. 199 domén (domain) név. 209 DERRIDA. 194. 172. 93. 113. 203. 50. 167. 72. 190. 98. 47. 15 DILLON. 204. 44. 50. 164. 54 diskurzusközösség. 147. 67. 98. 84. 151. 52. Paul. 17. 181. 239 DEUZE. 7. 36. Immaculada. 46. 13. 106. 195. 235 FOLTZ. 206 FIRTH. 222. 123. Norman. 99. 235 felirat. 164. Bertalan. 97. 14. 6. Kevin. 61. 226. 200. 173. 94. 233 CROWSTON. 225 digitális közösségek. 108. 85. 198. 41. 31. 204. 45. 14. 7. 186. 235 együttm ködési maximák. 234 DRESSLER. 9. 149. 152. 63. 72. 185. Claire. 232. 14. 151. 14. 77. 158. 79. 74. 226. 116. 48. 234 DÖRING. 105. 106. 186. 81. 114. 175. 35. 37. 117. 32. 130. 124. 167. 56. 67. 226 FAZEKAS. 43. 35. 205. 20. 207. 138. 8. 82. 174. 154. Guy. 29. 18. 39. 226. 132. 41. 65. 19. 79. 37. 42. 186. 88. 205. Martin. 161. 57. 54. 47. 159. 236 HALLIDAY. 114. 41. 67. Nicola. 209 ESZES. 6. 51. 11. 74. 174. 7. 69. 41. 74. 6. 6. 59. 163. 118. G. 145. 164. 108. David. 146. 124. 244.ÉS TÁRGYMUTATÓ CONNOR. 235 ETARGET. 189. 207 feliratok. 30 GOLDHABER. 103. 235 . 24. 199. 50.. 80. 49 funkcionális nyelvtan. VARGA. 187. 78. David R. 230 HÁHN. 233 COOK. 164. 167. 35. 17. 76. 117. 75. 68. 208 figyelemfelkeltés. 46. 240 GÜLICH. 18. 233 COTKIN. 236 GROOT. 233 243 ENGEBRETSEN. 28. 18. M.. 64. Michael A. 37. 18. 189. George. K. 234 csomópont (node). Ágnes. 35. Luanne. 172 DOMONKOSI. 234. 159. 66. 233 CRYSTAL. 195 eladó. 18. 235 FORTANET. 127. 152. 8. 29. 63. 194. 76. 149. 65. Andrew. 205. 18. 60. 188. 12. 234 Gutenberg-galaxis. 175. 186. 98. 105. Ildikó. 117. 173. Judit. Emma. 14. 126. 236 HARRISON. 46. 117. 18. 206. 51. 18. 54. 7. 207.É ECO. 35. 58. 73. 94. 159. 206 e-mail. 98. 109. István. 93. 161. 223 ELIASON. 14. 49. 130. 200. Jacques. 227 H H. 53. 59. 151. 207 érvel szöveg. 205. 235 ellipszis. 209. 184 elfogadhatóság. 76. 9. 124. 164. 38. 16. 176. 32. Tamás. 205. 165. 235 érkezési oldal. 215. 234 digitális kép. 231 G GARZONE. 14. 206. 156. Elizabeth de. 26. 115. Elisabeth.

78. 164. 47. 8. 51. 32. 220. 212. 53. 26. 130. 175. 210 helyzetszer ség. 18. 204. 205. 31. 11. 47. 11. 121. 68. 154. 207. 202. 236 HAYNES. 191. 209. 32. 162. 10. 71. 207. 203. 113. 18. 7. 18. 216 hírérték. 52. 246 intenet internetes reklámok. István. 94. 23. 18. 19. 237 KÁRPÁTI. 120. 22. 35. 14. Ágnes. 41. 87. 204. 160. 76. 241. 32. 18.244 NÉV. 92. Valéria. 96. 10. 135. 122. Ágnes. 26. 159. 198. 49. 216. 179. 242 szimbolikus írásbeliség. 81. Basil. Özséb. 21. 68. 124. 64. 98. 209. 103. 33. 166. 8. 154. 126. 188. 208. 11. 173. 18. 237 HOFMEISTER-TÓTH. 191. 17. 19. 92. 12. 7. 47. 97. 44. 37. 39. 213. 68. 141. 206. 235 HEIM. 159. 215. 236 HEDSTRÖM. 23 internetes nyelvészet. 85. 153. 171. 26. 6. 144. Karin. 157. 157. 134. 40. 227. 48. 245 internetes diskurzus. 10. 212 internet. 10. 114. 212. 132. 226 hiperszöveg szerkezete. 206. 31. 27. 173. 128. 107. 131. 115. 26. 237. 205. 36. 148. 159. 59. 123. 50. 187. 226 hitelteremtés. 50. 7. 162. 212 internetes szöveg. 168. 99. 20. 43. 14. 15. 129. 41. 74. 109. 117. 60. 208 invitálás. 213 intermediális. 154. 165. Carina. 13. 234. 79. 57. 89. 205. 188. 180. 204. 98. 7. 17. 26. 21. 40. 45. 94.ÉS TÁRGYMUTATÓ HASAN. 192. 25. 183. 33. 210. 68. 212. 150. 226 hírek. 204. 181. 88. 124. 40. 192. 92. 18. 7. 43. 27. 100. 56. 8. 19. Eszter. 139. 237. 200. 74. 8. 200. 200. 145. 236. 18. 72. 227 internetes m fajok. 44. 194. 236 helyesírási hibák. 80. 35. 76. 31. 98. John. 14. 35. 238 hírlevél. 207. 50. 55. 10. 176 honlap. 27. 44. 8. 10. 118. 58. 41. 9. 117. 85. 212. 236 HATIM. 209. 148. 17. 19. 107. 26. Krisztina. 13. 215. 237 JÁVORSZKY. 12. 18. Michael. 25. 24. 117. 31. 106. 212. 69. 202. 65. 126 J JANOSCHKA. 238. 123. 19. 46. 93. 166. 232. 7. 52. 36. 88. 49. 203. 39. 186. 173. 200. 36. 32. 202. 58.Í id kijelölés. 203. 20. 202. 6. 70. 41. 47. 149. 153. 44. 35. 39. 75. 15. 241 HYLAND. 200. 204. 19. 204. Michael. 209. 220 írásbeliség. 17. 37. 204. Ruqaiya. 237 I. 163. 156. 116. 205 HERNÁD. 207. 165. 84. 20. 47. 152. 35. 227. 127. 7. 226. 212 internetes kommunikáció. 16 internetes nyelvhasználat. Susan. 102. 77. 20. 202. 237 JOBST. 144. 237 . 37. 191. 41. 212 intertextuális. Ferenc. 237 ikonikus fordulat. 172. 41. 158. 208. 51. 138. 52. 202. 18. 236 HERRING. 136. 115. 45. 18. 29. 127. Ken. 96. 210. 6. 65. 98 interdiszciplináris. 108. 207. 238 hipertextuális. 13. 203. 119. 96. 35. 132. 12. 163. 155. 40. 237 hiperszöveg. 120. 36. 13. 121. 119. 34. 237 HEYD. 157. 155. 225. 119. 159. 201. 13 internetes reklámok. 121. Anja. 22. 47. 179. 215. 209. 105. 204. 44. 108. 67. 37. 133. 6. 147. 18. 157. 94. 45. 210. 208. 21. 81. 82. 165. 27 írott-beszélt nyelviség. 80. 76. 88. 95. 33. 97. 44. 204. 31. 40 hipertext. 18 ikonok. 41. 165 KÁROLY. 229 üzleti honlap kommunikációs céljai. 186. 49. 205. 129. 20. 209. 211. 93. Theresa. 138. 164. 164. 237 homlokzat. 190. 213 intertextualitás. 38. 237 K kapu r. 85. 8. 178. 14. 204. 27. 18. 96. 24. 186. 8. 18. 12. 216. 95. 11. 182. 200. 167. 8. 82. 169. 121. 151 információs társadalom. 210 HOEY. 122. 90. 14. 32. 204. 199. 123. 48. 216. 75. 100. 28. 162. 202. 236. 164. 14 internetes hirdetés. 209. 177. 145. 9. 237 JUHÁSZ. 146. 122. 182. 125. 87. 126. 58. 17. 209 IHLSTRÖM. 8. 102. 89. 191. 87. 11. 151. 226. 7. 42. 177. 6. 29. 9. 206 illokúciós aktus. 86. 175. 153. 92. 73. 8. 9. 35. 155. 102. 148. 57. 85. 15. 206. 36. 86. 213 hirdetések. 137. 195. 114. 142. 32. 242 hipertextualitás. 84. 120. 151. 195. 11. 14. 215. 177. 17. 166 HORÁNYI.

206. 153. 79. 243 KISS. 26. 174. 205. 145. 144. 239 lehet ség-megragadás. 85. 30. 44. 195 keres -optimalizálás. 135. 69. 165. 79. 143. 31. 94. 243. 40. John. Nóra. 67. 205. 200. 44. 61. 65. 37. 169. 83. 73. 31. 159. 177. 183. 86. 91. 6. 17. 141. 238 KENDALL. 207 keres -optimalizáció. 69. 143. 194. 159. 159. 239 KRUG. 215. 172. 36. 142. 51. 37. 62. 123. 28. Jarmo. 87. 43. Kinga. Søren. 205. 164. 153. 243 KISS. 10. 53. 49. 22. 93. 67.. 160. 199. Werner. 164. 78. 208 lexiko-grammatika. 6 kiberm fajok. 8. 239 KUGLER. 27. 77. 88. 163. 202. 204. 18. 236. 85. 144. 115. 109. 143. 17. 88. Stephen C. 177. 18. 118. 28. 32. 29 képi fordulat. 30. 206. George. 205. 208 kohézió. 28 kérdések. 204. 12. 34. 242 keresés. 29. 45. Jay L.. 17. 114. 238 KLAUDY.. 191. 162. 54. 205. 175. 206 KOTLER. 68. 244 kommunikatív cél. 37. 34. 93. 209. 221. 238 kép. 228 . 20. 70. 64. 238 KJØRUP. 31. 225. 182. 72. 18. 21. 123. 185. 239 LEVONEN. 20. 183. 83. 90. 155. 103. 34. 35. 15. Zsolt. 80. 35. 226. 232. 47. 144. 166. 35. 227. 136. 106. 235. 142. 176. 65. 33. 138. 82. 46. 242. 17. 238 KNOX. 185. 96 képaktus. 42. 35. 41. 17 koherencia. 216. Gábor. 38. 138. 183 KRÉKITS. 13. 243 lexikális ismétlés. 239 LANDOW. 21. 165. 239 krédó. 20. 122. Ádám. 207. 202. 238 KOCSÁNY. 238 KINTSCH. 79. 8. 79. 77. 41. 138. 6. 155. 155. 208. 8. 70. 80. 116. 202. 35. 94. 242 képiség. Richard H. 238 KENNEDY. 50. 142. 56. 203. 234. 17. 61. 118. 88. 120. 76. Richard W. 34. 194. 67. 44. 7. 31. 105. 25. 205. 18. 40. Theo van. 205. 168. 227 KILIAN. 46. 26. Walter. 8. 124. 76. 238 KOLTAY. 145. 155. 187. 219 keres gép. 80. 199 korreferencia. 165. 38. 246 LEECH. 76. 241. 20. 246 KIS. 39. 139. 20. 54. 212 KOLLER. 65. 173. 7. 70. 212. 108. 206 kognitív relevanciaelmélet. 104. 216. 136. 30.ÉS TÁRGYMUTATÓ kedvencekhez adás. Orchidea Edit. 60. 180. 229 keres marketing. 195. 165. 17. 36. 117. 165. 20. 200. 238 KIS. 12. 49. Miklós. 179. 141. 154. 45. 178. 11. 133. 84. 27. 186. 226. 68. 34. 49. 212 KOPAK. 239 LANHAM. 171. 67. 200. 212. 41. 72. 174. 41. Steve. 95. 198. 18. 17. 175. 203. 239 kulcsszavak. 66. 17. Geoffrey. 143. 183. 22. 210. 38. 55. 55. 207. 189 KEGYESNÉ SZEKERES. 40. 163. 238 korpusz. 90. 187. 178. 141. Robert. 159. 84. 27. 134. 23. 238 kognitív nyelvészet. 19. 125. 228 L LACZKÓ. 54. 51. 40. 89. 19. 32. 227. 246 keres mez . 227. 32. 155. 194. 159. 131. 192. Gunther. 203. 61. 192. 138. 73. 232. 237. 239 KRESS. 39. 95. 37. 177. 210 LEMKE. 94. 151. 180.. 170. 200. 67. 130. 108. 42. 56. 18. 103. 234. 81. 62. 238 KOVALOVSZKY. 107. 68. 44. 143. 68. 12. 204. 226. 103. 44. 167. 107. 18. József. 33. 109. 227 kiberm faj. 89. 171. 239 LAWRENCE. 138. 72. 38. 53. 166.NÉV. 17. 171. 92. 239 LEVINSON. 71. 71. 205. 207. 48. 140. 17. 204. 72. 236. 57. 20. 168. 57. Piroska. 148. 232. 75. 239 LEEUWEN. 29. Krisztina. 71. 60. 20. 76. 108. 45. 75. Erika. 35. 105. Balázs. 81. 88. 193. 136. 44. 198. 237. 33. 164. 19. 60. 215. 24. 59 kiberpragmatika. 197. 13.. 50. Philip. 144. 56. 90. 238 245 kommunikáció. 201. 64. Cameron. 226. 121. 46. 207. 98 kommunikátum. 33. 190. 144. 39. 237 KEMÉNY. 196. 225. 136. 92. 198 link. 17. 44. Alistair. 197. 101. 54. 207. 60. 138. 67. 178 keres oldal. 119. 205. 238. Tibor. 13. 232. 235. 41. 143. 32. 35. Crawford. 11.

206. 115. 10. 80. 15. 205. 133. Janet H. 99. 106. 193. 193 meta tag. 31. 30. 30. 239 MADRID. 160. 213. 97. 52. 205. 212 hiperlink. David S. 203. 144. 10. 165. 157 m fajkutatás. 178. 194. 230 metainformációs szöveg. 145. 41. 211. F. 58. 205. 49. 211 szponzorált szöveges link. 165. 133. 144. 79. A. 28. 195. 234 digitális m faj. 49. 18. 18. 14. 182 mozzanatszerkezeti modell. 57. 239. 117. 199. 173. 9. 179 metaszöveg. 15. David. 138. 11. 195. 211. 175. 240. 153. 20. 9. 239 marketingkommunikáció. 244 MEHLER. 186. 54. 54. 206. 22 multimedialitás. 79. 58 hirdetés. 105. 102.. 204. 22. 203. 219 LUTZ. 183. 143. 98. 51. 7. 185. 212 mozzanatszerkezet. 164. 209. 208. 8. 195. 22. 28 szöveg. 168. 158. Theodor H. 167. 195. 207. 148. 211. 50. 17. 175. 124. 235 néz pont. 29. 204 netnyelvész. 186. 165. 57. 85. 26. 39. 75. 213 MURRAY. Noelia. 9. 65. 59. Maria. 51. 154.. 51. 172. 65. 98. 210. 206. 178. 99. 49. 43. 8. 192. 17. 15. 152. 178. 193. 187. 140. 36. 132. 52. 207. Michael. 73. 127. 56 N NELSON. 55. 27. 242 multimediális kommunikátum. 201. 77. Éva. 12. 149. 35. 55. 203. 58. 112. 128. 18. 31. Christina. 199. 169. 82. 149. 165. 8. Erbring. 138. 204. Ian. 166. 21. 127. 240 MCLUHAN. 95. 209. 240 MCQUAIL. 6. 8. 98. 143. 240 mozzanatok. 175. 240 menü.. 29. 17. 177. 240 netnyelvészet. 126 magázás. 47. 240 mondatok. 239 MASON. 209. 18. 47. 98. 230. 66. 28. 136. 156. 23. 205. 29. 168. 20. 191. 216 multimediális. 199. 42. 206. 170. 229 MARTIN. 241 . 126. 180. 7. 69. 128. 45. 94. 12.ÉS TÁRGYMUTATÓ szalaghirdetés. 208 manipuláció. 202. 174. 198. 32. 171. 216. 9. 164. Jim R. 240 meggy zés. 113. 6. 165. 177. 120. 206 MIALL. 143. 59. 6. 164. 206 reklám. 126. 56. 82. 127. 128. 210 NOVITZ. 21.. 145. 136. 172. 17. 169. 209. 151. 207. 211. 205. 18. 185. Jakob. 28. 206. 14. 122. 116. 191. 236 MCCARTHY. 30. 210. 124. 10. 147. 134. 170. 149. 185. 30. 240 NIELSEN. 14. 11. 38. 24. 57. 6. 168. 58. 58. 31. 136. 86. 212 logó. 31. 100. 127. 49. 9. 7. 19. 22 multimediális szöveg. 18. 25.246 NÉV. 161. 44. 235 Ly LYONS. 235 non-verbális. 164. 202. 207. 38. 227. 20. 12. 170. 94. 184. 52. Marshall. 35. 66. Denis. 37. 228 metanyelvi mondatok. 210 MÓRICZ. 58. 145. 143 metaleírás. 21. 165. 123. 17. 159. 16. 48. 177. 164 promóciós m faj. 179. 65. 206. 128. 128. 126. 35. Alexander. 210. 13. 197. 155. 180. 37. 135. 138. 19. 93. 184. 101. 58. 159. 7. 13 netvertising. 167. 26. 182. 23. 239 M MADRID. 41. 210 üzleti honlap. 170. 167. 228. 204. 122. 29. 20. 239 MARCO. 101. 116. 212. 166. 9. 19. 45. Anne E. 47. 241 NILSEN. 209 NIELSEN. 8. 79. 78. 210. 8. 65. 19. 211. 187. 40. 150. 56 m fajelmélet. 170. 200.. 35. 50. 14. 75. 6. 11. 198 metainformációs mondat. 33. 175. 55. 198. 221 MANNION. 181. 8. 15. 37. 30. 164. 7. 52. 140. 213 metatextuális. 112. 113. 123. 20. 25. 98. 22. 181. 165. 154. 15. 134.. 55. 173. 191. 229. 74. 53. 164. 179. 169. 240 m faj. 90. 35. 163. 173. 119. 17. Mariá. 42. 205. 176. 56. John. 21. 172. 136. 11. 134.

194. 77. 168. 65. 143. 26 organikus találat. 55. 34. Walter J. 38. 25. 18. 173. 134. 186. 25. 243 P PAJZS. 59. 244 SCHRIVER. Jean-Francois. 86. 18. 109. 30. 54. 229 Prágai Nyelvészkör. 20. 242 PLÉH. 119. 166. 198. 242. 17. 54 promóciós m fajkolónia. 212 reklámcsapda. 81. 94. 38. 18. 22. 49. 39. 117. 11. 47. Patrizia. 97. 212. 154. 41 pragmatika. 94. Gábor. 227.NÉV. Karen. 8. 17. 101. 212. 186. 37. 227. 84. 243 rejtett szövegek. 241. 202. 65 relevancia. 39. 9. 80. 50. 32. 244 pop-up. 231. 127. 45. 244 . 243 posztmodernitás. 123. 209 oralitás. 238. 68. 103. 37. 236. 200 retorika. 78. 175.. 242 promóciós m faj. 183. 151. 47. 17.. 205. 195. 38. 234. 170 S SANDRINI. 242 PATTERSON. 244 SCHILLER. Jonathan. 98. Santiago. 98 PRÓSZÉKY. 8. 238. 98. 188. 130. 10. 58. Jonathan. 124. 33. 16. 50. 230 PRATKANIS. 200. 243 RYAN. 164. 40. 114. 155. 204. 17. 37. 82. Wanda. 80. 18. 172. 17. 50. 207. 76. 184. 187. 65. 31. 85. 185. 87. 243 O. 192. 86. János. 100. 205. 51. 72. 47. 18. 155. 60. 33. 6.ÉS TÁRGYMUTATÓ 247 Ny NYÍRI. 84. 226. 236. 20. 173. 246 PIERINI. 185. 22. Kim. 235. 228. 14. 37. 154.Ó olvasói szerep megváltozása. 191 reklámozási technikák. 28. 210. 225. 94. 145. 185. 209. 209. 162. 145. 6. John. 93. 173. 166. 164. 153. 12. István. 86.. 65. 138. 22. 244 SHEPHERD. 66. 18. 159. 207. 205. Marina. 82. 18. 18. 33. 15. 30. 35. 39. 41. 201. 176. 116. 220. 27. 161. 36. 155. 23. Michael. 203. 202. 34. 234. 238. 247 R regisztráció. 77. 158. 243 PRICE. 18. 206. 167. 208 reklámnyelv. 101. 164. 138. 243 ROUET. 205. 246 SEARLE. 8. 164. 190. 102. 28. 180. 19. 7. 237. 18. 212 reklámozás. 94. 208 promóciós levél. 57. 9. 87. 163. 212. 153. 81. 244 SÍKLAKI. 199. 17. 121. 204. 139. 45. 36. 203. 57. 44. 175. 20. 28. 55. 58. 242 online reklám. 242 PAOLILLO. 181. Anette. 116. 160. 24. 235. 242 PALMER. 72.. 62. 180. 144. 148. 15. Lásd keres -optimalizálás SHAW. 49. 186.. 164. 10. 200. 24. 209. 57. 182. Debora. István. 26. Anthony. 14. 26. 107. 20. 212. John C. András. 136. 187. 100. 35. 243 SAS. 237. 12. 183. 36. 98. 243 SANTINI. 39 online vásárlás. 185. 44. 27. 20. László. 56. 173. 36. 202. 58. 103. 246. 243 RUNG. 242 PET FI S. 167. 209 promóció. 44. 81. 65. 228 ORLIKOWSKI. 83. 184. 55. 84. 216. Júlia. 155 problémamegoldó szerkezet. Nancy G. 21. 138. 51. 35. 189 regisztráció honlapon. 6. 83. 98. 232. 13. Csaba. 165. 18. Terry. 20. 83. 128. 127. 76. 200 ONG. 117. 19. 161. 226 REISS. 208. 18. 128. 80. 34. 35. 243 PRICE. 58. 26. 172. 21. 7. 105. 164. 20. 82. 197 reklám. 229 online újságírás. 23. 191. 37. 14. 19. 244 SCHRODER. 51. 94. 6. 56. 25. 19. 47. 14. 85. 7. 80. Juan C. 185. 60. 204. 124. 205. 215. 165. 29. 36 PPC hirdetés. Katharina. 196. 114. 35. 119. 98. 108. 128. Peter. 17. 53. 247 ROPOLYI. 229 promóciós hívószavak. 80. 35. 59. 216. 52. 244 SEO. 235. 82. 38. 242. 56. 188. Kristóf. 17. 226. 63. 219. 228 POSTEGUILLO. 44. 18. 18. 112.

124. 118. 113. 14. 124. 100. 63. 124. 205. 204 szándékoltság. 18. 210. 29. 47. Szilárd. 244 STORRER. 215. 107. 76. 116. Sonja. 42. 67. T TAHIR. 89. 128. 29. 62. 230. 166. 10. 95. 105. Michael J. 122. 92. 97. 41. 72. 204 szöveg. 76. 65. Zoltán. Lásd szöveges link SZ TS. 244 TÉRKIJELÖLÉS. Susane P. 62. 54. 171.. 17. Irma. 216. 77. 8. 94. 46. 245 TOSCA. 78. 201. 117. 157. 34. 245 SZILI. 84. 151. 168. 9. Stephen E. 245 tegezés. 17. 245 TOMPA. 163. 192. 35. 123. 79. 185. 18. 51. 156. Attila. 128. 94. 106. 231. 176. 38 TOULMIN. 106. 123. 67. 11. 240 TÖR CSIK. 87. 206. 17. 112. 79. 8. 45. Tamás. 8. Lance. 241 szociolingvisztika. 195. 58. 150. 13. 40. 38. 52. 20. 54. 64. 52. 244 SULLIVAN. 122.. 205. 160. 120. 103. 39. 245 szlogen. 53. 34. 208 TERESTYÉNI. 207. 238 szövegvilág. 147. 98. 147. 120. 9. 127. 114. 159. 36. 216. 41. 210. 202. 129. 117. 98. 73. 10. 138. 25. 46. 207 tematikai mez összefüggés. 125. 25. 177 TÁTRAI. 9. 95. 58. 37. 35. 220 szóbeliség. 157. 121. 9. 115. 188. 209. 244 STRATE. 167. 60. 8. 146. 192. 12. 11. 147. 208 téma-réma szerkezet. 93. 100. 11. 128. 36. 140. 58. 74. 7. 230 spam. 191. 211. 6. 18. 135. 49. 89. 202. 159. 68. 42. 8. 50. 85. 123. Erzsébet. 101. 45. 205 szövegszer ségi ismérvek. 101. 72. 140. 150. 124. 93. 87. Katalin. 229 szövegfajta. Paul. 185. 104. 27. 167. 18. 225. 133. 128 szövegnyelvészet. 216. 237 TÖRÖK. 144. 76. 244 szavazás. 102. 17. 80. 51. 76. 24. 87. 81. György. 209 THIBAULT. 79. 193. 167. 162. 204. J. 75. 72. 114. 45. 6. 75. 47. 39. 175. 210. 144.ÉS TÁRGYMUTATÓ 83. 9. 30. 26. 43. 205. 215. 37. 59. 229 számítógépes nyelvészet. 154. 200. 28. 11. 210 . 41. 52. 15. 123. 69. 108. 138 szövegszer ség. 145. 136. 220. 8. 119. 158. 212. 96. 80. 46. 108. 190. 244 SWALES. 156. 59. 165. 138. 78. 95. 126. 52. 155. 126. 11. 79. 244 szalaghirdetés. 93. 108. 33.248 NÉV. 204. 20. 44. 40. 171. 175. 215. 152. 71. 49. 93. 51. 212. 94. 206. 128. 63. 122. 164. 95. 20. 194. 245 tömegkommunikáció. 122. 142. 149. 245 TOLCSVAI NAGY. 207. 159. Mária. 215. 241 TAHIR. 100. 9.. Marie. Péter. 6. 239 SÜTHE . 163. 247 sms. 201. 209 szponzorált szöveges link. Marie. 205. 19. 23. 79. 173. 68. 43. 19. 237. 205. Ferenc. 51. 86. 123. 85. 238. 18. 202. 51. 105. 82. 24. 17. 75. 245 SINGER. 7. 119. 226. 230 TIRKKONEN-CONDIT. Susane. 50. 183. 179. 49. 220 SZÉPE. 68. 71. 204. 46. 126. 149. 205. 158. Michael. 144. 245 szerz i szerep megváltozása. 92. 245 TOSCA. 22. 183. 101. 35. 242 szövegtipológia. 194. 227. 109. 67. 154. 50. 27. 41. 112. 154. 173. 154. 216. 138. 200. 14. 32. 33. 44. 205. 20. 12. 80. 165. 79 SZIKSZAINÉ NAGY. 227. 76. 245 TROMBITÁS. 112. 17. 8. 6. 204 SZÁSZ. 85. 96. 12. József. 80. 120. 101. 200. 183. 39. 46. 124. 50. 245 TROSBORG. 163. 15. 53. 12. 204 szövegtípus. 165. 198. 167. 36. 108. 12. 202. 68. 7. 236. 72. 245 tudáshiány-betöltés. 90. 86. 174. 67. 40. 71. 57. 191. Dan. 27. 23. 120. 72. Gábor. 138. 97. 79. 204. 77. 231 SPERBER. 119. 211. 220. 44. 36. 47. 41. 244 Sz SZABÓ. 113. 28. Angelika. 51. Anne. 226. 196. 186. 55. 81. 73. 121. 94. 208. 13. 158. 134. 186. 76. 158. 37. 82. 47. 50. 209. 32. 183. 93. 26. 21. 28. 208. 207. 114. 43. 12. 92. 229. 210. 92. 207. 95. 88. 157 szöveges link. 136. 22. 14.. 39. 196. 102. 49. Endre. 98. 238. 17. 49. 38. 45. 51. 125.

38. 246 VARGA. 56. 179. 236 webszövegek. 18. 164. 59. 102. 63. 247 ZUMTHOR. 17. 19. 210 VALOR. 247 Z ZEFF. 133. 232. 89. Thomas. Benzi. 59. 38. 246 VESZELSZKY. 219. 209. 165. 57. 227. 17. 246 VÖRÖS. Torben. 216. László. 202. 232. 31. 154. 209. 99. 41. 186. 19. 21. 133. 134. 247 WILLIAMS. 247 YOO. 176. 82. 71. 103. 154. 193. 29. 246 VAN DIJK. 37. 17. 247 YLÖNEN. 127. 208 VOIGT. 64. 242. 246 Ü. 246 Zs ZSUBRINSZKY. 20. 192. 47. 19. 219. 79. 145. 207 vizuális elrendezés. 76. 60. 37. 124. 166. 177. Bob. 76. 216. 7. 170. Francisco. 246 VESTERGAARD. 18. 145. 88. 185. 232 vev . Paul. 28. Robin. 70. 245 URL-cím. A. Deirdre. 128. 129. 170. 159. 246 WATTERS. 10. 247 YUS. Carolyn. 90. 18. 172. 155 WEINGARTEN. 246 VARGA. 136. 57. Nick. JoAnne. Mihály. 102. 19. 9. 174. 19. 108. 245 UPTON. 242. 140. 244 webergonómia. 164. 247 . Lásd webergonómia webhely. 233 WILSON. 246 VASS. 18. 34. 175. 176. Lásd honlap V vágykeltés. T. 152. 24. 176. Robert. 81. 219 üzleti honlap. üdvözlés. 173. Chan Yun. 63. 131. 135. 118. 171. 247 ZHANG. 155. 95.NÉV. 65. 27.. 19. 57. Egon. 215. 246 VÁNDOR. 205. Lluiisa. 155. 183. 209. 50. 7. 213. 65. 7. 215. Katalin. 164. 246 WALLER. 246 VARGA. 226 USBORNE. Sabine. 172.. 179. 109. 33. 64. 229.ÉS TÁRGYMUTATÓ 249 U. 18. 51. 238. Zsolt. 175. 247 Y YATES. 138. 35. 58. 185. 17. 56. Joan. 246 WERLICH. Eszter. 18. 35. 194. 154. Zsuzsanna. 247 W WALDVOGEL. Gábor. 17. 17. 93. 204. 18. R. 177. 15. 36. 57. 14. 138. 231. 139. 178. Vilmos. 226. 159. 20. 176. 216. 215. 243 webhasználhatóság. 175. 18. 17. Mary. 160.Ú udvariasság. Ágnes. 172. 164. 200. 129. 145. 176. 228. 147. 244 WITMER. 85. 132. 121. 36. 130. 10. 136. 232. 206.