You are on page 1of 99

1

Csernókné Jezerniczky Éva

ANGOL NYELVTANI GYAKORLÓKÖNYV
kommunikációközpontú nyelvvizsgákra készülőknek

2004

2

ELŐSZÓ Kedves nyelvtanulók!

Az utóbbi néhány évben egymás után akkreditáltatták magukat a különböző nyelvvizsgaközpontok újabbnál újabb egynyelvű és kétnyelvű vizsgákkal. Az új vizsgák deklaráltan kommunikációközpontúak, és azt vizsgálják, hogy a jelölt tudja-e alkalmazni a nyelvet. Ezért a feladatok is más típusúak, mint a nyelvkönyvekben és a nyelvórákon megszokottak. Összefüggő szövegeken alapulnak, és másféle készségeket igényelnek, mint amilyenekkel a nyelvtanulók eddig találkoztak. A vizsgák általában írásbeli és szóbeli részből állnak, hallásértés feladattal. Az írásbeli vizsga különböző olvasásértési, nyelvtani valamint önálló vagy irányított szövegalkotási feladatokat tartalmaz. Ennek a könyvnek az a célja, hogy eligazítást nyújtson a különböző új típusú nyelvtani feladatok között, rámutasson a „miértekre” és a „hogyanokra”, továbbá segítsen elsajátítani egy olyan megközelítési módot, amelynek segítségével megoldhatók az eddig boszorkányságnak hitt feladatok. Az újfajta nyelvvizsgák nyelvtani feladatai között leggyakrabban a „multiple choice”,feleletválasztós gyakorlat ( 3 vagy 4 megoldási javaslattal), a „cloze” azaz „lyukas szöveg” különböző változatai, (meghatározott sorszámú szó kihagyása, nyelvtani elem kihagyása), illetőleg olyan feladatok szerepelnek, amelyekben meghatározott számú (pl. 10) üres helyre több (pl. 15) szóból, kifejezésből kell kiválasztani a megfelelőt. Szerencsére az angol nyelv meglepően logikus, és nagyon sok mindent megmutat, annak, aki tudja, mit hol kell keresnie, ezért a feladatok megoldásának a megközelítési módja nagyon hasonló. Az egymást követő fejezetekben leírom, hogy 25 év tanítási tapasztalatával a hátam mögött, hogyan tanítom a különböző nyelvtani szerkezeteket, továbbá azt, hogy a szerkezetek hogyan jelennek meg a különböző tesztfeladatokban. Az elmélet és a tematikus gyakorlatok után következik a vizsgára való gyakorlás, amikor egyszerre kell alkalmazni az összes eddig elsajátított ismeretet. Az egyéni tanulás megkönnyítésére a könyv végén megoldókucs található, de ha kérdésük van, írjanak a csernok@freemail.hu e-mail címre, szívesen segítek. Nos, kalandra fel! Kitartást, türelmet és végül sikeres vizsgát kívánok!

Siófok, 2004. december

Csernókné Jezerniczky Éva

3

TARTALOM

Első fejezet 1. Szórend………………………………………………………………....4 a. Állítások, kérdések………………………………………………..4 b. Ugye?..............................................................................................5 c. Beékelt kérdés…………………………………………………….6 d. Kiemelő szórend………………………………………………….6 Gyakorlatok………………………………………………………………..7 2. Azok a csodálatos igék…………………………………………………….15 a. Igeidők………………………………………………………… 15 b. Cselekszik vagy "szenved" ?………………………… ……… 19 c. Igeidő egyeztetés, függő beszéd…………………………………19 d. Műveltetés……………………………………………………….22 Gyakorlatok…………………………………………………………….....23 3. Feltételes mód……………………………………………………………..26 4. Segédigék első és második jelentésben……………………………………27 Gyakorlatok………………………………………………………………..31 5. Infinitive, Gerund, Participle………………………………………..……..35 Gyakorlatok………………………………………………………………..37 6. Összetett mondatok, kötőszók…………………………………………….40 Gyakorlatok………………………………………………………………..42 7. Főnevek, névelők………………………………………………………….45 Gyakorlatok……………………………………………………………….47 8. Melléknevek, hasonlító szerkezetek…………………… ………………..50 Gyakorlatok………………………………………………………………. 53 9. Számnevek és névmások…………………………………………………..56 Gyakorlatok………………………………………………………………..59 10. Elöljárók, vonzatok………………………………………………………...62 Gyakorlatok………………………………………………………………..64 11. Megoldások…………………………………………………………….…. 67 Második fejezet 1. 2. 3. Gyakorlatok (feleletválasztós)……………………...………………………69 Megoldások……………………………………………………………… . 75 Gyakorlatok (tizenötből tíz)………………………………………………. 76 Megoldások………………………………………………………………..86 Gyakorlatok (Cloze)………………………………………………………..87 Megoldások……………………………………………………………..…97

amelyekben az állító mondatban nem jelenik meg a segédige a do. ezért az alanyt a mondat elején keressük.4 1. (házszám. . Minden angol mondat alannyal kezdődik. just. (never. Elképzelhetjük úgy is az angol mondatot. amit más helyre kell tennünk. Az állító és a kérdő mondatokat a szórendjük különbözteti meg egymástól. I usually go to bed early. Egyéb nyelvtani lehetőségek híján a szó mondatrészi szerepét a mondatrész helye határozza meg. seldom. A mondatban a második főnév általában a tárgy. mert közvetlenül az igéhez kapcsolódik. jövés-menést jelent. mert az ilyen igék a helyhatározójukkal együtt alkotnak egy egységet. Baross utca Budapest. hogy kérdő mondatokat alkothassunk. mint egy sor leragasztott gyufaskatulyát. Egy kivétel van csak. 1978. Eszerint: Az állító mondat szórendje: (Időhatározó) Alany + Állítmány + Tárgy + Módhatározó + Helyhatározó +Időhatározó (segédige + ige) Az időhatározó állhat a mondatban a legelső. does és a did. hónap. I showed the lady the way to the station. often. a legkisebbtől haladunk a legnagyobb felé pl. still) beékelődik a segédige és az ige közé. két igeidő. IDŐHATÁROZÓ kivétel. I go to bed early usually. pl. a segédige. a Simple Present és a Simple Past kivételével. de az úgynevezett gyakorisági időhatározók. amelyeket nem lehet csak úgy felkapni. Szórend a. I live at 25. A határozók sorrendje: MÓD-. de az angol mondatrészek nem mindig felelnek meg a magyar mondatrészeknek. segédigéből és igéből. pl. persze állhat előtte időhatározó. Ha a mondatban több idő. (írásban) - - - Ezek a szabályok nagyon általános jellegűek és eltérni tőlük alapos indok nélkül nem lehet.vagy helyhatározó áll. always. ha az ige helyváltoztatást. pl. utca. (nap. A *usually és *sometimes állhat mind a három időhatározóhelyen. I go to school by bus. város) I was born on the 23rd of January. Hiába magasabb rendű a by bus. illetve a legutolsó helyen. *sometimes) illetve néhány más időhatározó (already. év) (szóban) I was born on 23/01/1978. Az állítmány mindig két részből áll. például az első főnév az alany.− Megmutattam a hölgynek az állomásra vezető utat. egy doboz nincs leragasztva. kérdések Az angolban a szórend kötött. HELY-. *usually. és máshova tenni. Állítások. utazást. Usually I go to bed early. mégis a helyhatározó áll előbb.

5

A kérdő mondat szórendje: (Kérdő rész) Segédige +Alany +Ige + Tárgy + Határozók Mi változott az állító mondathoz képest? Az időhatározó eltűnt az első helyről, helyére kerülhet a kérdő rész, amely állhat egy kérdőszóból, vagy egy kérdőszavas kifejezésből. A segédige az alany elé került, minden más mondatrész a helyén maradt.

-

A kérdőszavak közül a who és a what kettős jelentésű. Kérdezhet alanyra és tárgyra is, viszont nem mindegy, hogy Ki? Mi? vagy Kit? Mit?, ezért az alanyra állító szórenddel, a tárgyra kérdő szórenddel kérdezünk. pl. Who loves me? – Ki szeret engem? Who do I love? – Kit szeretek én?

-

Hogyan kérdezünk elöljáróval? Ha kérdőszó a mondat elején áll, az elöljáró marad az igével, és általában a mondat végére kerül. pl. Who are you waiting for? What are you talking about? A mondat első igéje szokott kérdő szórendben állni, ezért még az olyan összetett mondatokban is, amelyekben a tagmondatok sorrendje tetszőleges, a kérdő tagmondat előre „törekszik”. pl. if-es tagmondat. Where do you go if you have time?

-

A tagadó mondat szórendje csak annyiban tér el az állítóétól, hogy a segédige minden igeidőben megjelenik és felveszi a not szócskát, általában összevont formában. pl. I don’t like cats. Eddig mindenféle mondatrészről beszéltünk, csak a jelzőkről nem. A jelző ugyanis felveszi a jelzett szó mondatrészi értékét, és azzal egy egységként működik. A blue book ugyanúgy, mint a book, lehet a mondatban alany, tárgy, vagy valamelyik határozó része. Az egyelemű jelzők egymás után állnak a jelzett szó előtt, pl. two used English books A kifejezés értékű jelzők a jelzett szó után állnak. pl. a mountain covered with snow

b. Ugye?
A visszakérdezésnek rengeteg funkciója van, a tényleges információkéréstől a társalgás továbbgördítéséig, de a nyelvtani szabályai ugyanazok. Állító szórenddel kezdődik a mondat, majd vesszőt teszünk és visszakérdezünk, a mondat tartalmával ellentétesen, állító mondatra tagadással, tagadó mondatra állítással. Csak a segédigét ismételjük állító vagy tagadó formában, több segédige esetén az elsőt, és az alanyt személyes névmás formájában. pl. You can swim, can’t you? This isn’t your pen, is it? We should have done this long ago, shouldn’t we? Néhány tudnivaló: There is/there are kezdetű mondatok visszakérdezésénél there-t használunk. pl. There is a church in Queen street, isn’t there? Somebody, anybody, nobody visszakérdezésben they

6

pl. Somebody will help him, won’t they? A let’s visszakérdezése shall we?, a felszólító módé will you? pl. Let’s buy some chocolate, shall we? Open the door, will you? Az I’m visszakérdezése aren’t I? pl. I’m very ill, aren’t I.

c. Beékelt kérdés
Mit gondolsz, ki vagy te? Legyen ez a megjegyezni való példamondatunk, azaz Who do you think you are? A magyarhoz képest a második kérdőszóval indítunk, majd a beékelt kérdés következik kérdő szórendben, mert ez az első igehely, ahol kérdezni lehet, viszont az eredeti kérdés igéje a második igehelyre került, ahol a függő kérdés szabályai szerint már nem állhat kérdő szórendben. Kérdőszó nélkül is működik. Pl. Do you think he has finished the job? Ha az első ige múlt idejű, akkor a többi függő beszédes szabály is vonatkozik rá, az igét is egyeztetnünk kell. pl. Mit mondtál, hol lakik? — Where did you say he lived? Nagyon gyakran használjuk ezt a szerkezetet, ha megbeszélünk valamit, vagy javaslatokkal állunk elő. pl. Do you think we should buy this jumper? Where do you think we should put the mirror?

d. Kiemelő szórend
A szórend kötött, alapos ok nélkül nem térhetünk el tőle, de néha szükségünk van igazán erős, nyomatékos mondatokra. A magyarban ilyenkor erősebb jelentésű szavakat használunk, az angolban a szórend megfordítása adja meg a kellő nyomatékot. Never in my life do I want to see you again. – A büdös életben nem akarlak látni többet! Only after he had left did I realize he had cheated me. – Csak miután elment jöttem rá, hogy becsapott Persze van ennél gyakoribb használata is. Például, ha azt akarom kifejezni, hogy alighogy valami történt, történt valami más. Pl: Alighogy megvette az új kocsiját, már össze is törte. – No sooner had he bought his new car than he crashed it. Alig léptem ki a házból, eleredt az eső. – Hardly had I left the house when it started to rain. Feltételes módnál is használjuk a kiemelő szerkezetet. Ilyenkor az if kiesik, és állító szórend helyett kérdő szórend áll. Pl: Were I in his place, I would tell them what I think. – Lennék csak a helyében, majd én megmondanám a magamét! Had I known this before, I would never have gone there. – Hogyha én ezt előbb tudom, az életben soha nem mentem volna oda.

Ezek a mondatok igen erőteljesek, óvatosan bánjunk velük. Idegen nyelvű beszélőként ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy érzelmileg túlfűtött mondatokat kelljen használnunk, de ha látjuk, vagy halljuk őket, ismerjük fel a plusz jelentésüket.

7

Gyakorlatok
Nézzünk néhány szöveget, példákat a különböző feladattípusokra. A legkönnyebb a „multiple choice” mert ott csak rá kell ismerni a helyes megoldásra. i.

Bermuda Tourism Ads Shot in Other Edens
HAMILTON, Bermuda (Reuters) - Bermuda, the picturesque Atlantic island …1…its pink beaches, has admitted using pictures …2…in other locales in tourism ads, a newspaper reported Friday. Three photographs in the advertising campaign were stock images that were not shot in the British colony, the island's Royal Gazette newspaper quoted the Department of Tourism's …3…director of marketing, Michael DeCouto, as saying. One …4…a model shot on a beach in Hawaii. Another shows a scuba diver surrounded by fish, …5…to have been taken in the Seychelles. The third shows a woman swimming with a dolphin, photographed in Florida, the newspaper reported. "The images in question, you could never tell where in the world…6…, and they portray more of a feeling and position for Bermuda in our profile of sophisticated contemporaries. Stock images are used …7…in the industry," DeCouto told the newspaper. The advertisements appear in the February editions of Travel and Leisure magazine and Conde Nast Traveler. They are part of a campaign launched in January and …8…by New York-based Arnold Worldwide, which did not return a call from the newspaper for comment. Stock images are often used in ad campaigns to save costs. "Using pictures taken in other travel destinations to promote Bermuda is …9….and unethical," Graeme Outerbridge, local photographer and vice chairman of Bermuda's National Liberal Party, told the newspaper. "…10… soon Hawaii will be using Bermuda beach shots for their ad campaign." Bermuda, 560 miles east of North Carolina, is an up-market resort island and offshore finance center of 62,000 people.

1.a. knows well b. famed for c. with famous 6. a. can they be b. were they c they are.

2. a. has been shot b. were taken c. shot 7. a. all the time b. usually c. whenever

3.a. assisted b. assistant c. assisting 8. a.creative b.creating c. created

4. a. features b. photos c. films 9. a. wrongly b. wrong c. worse

5. a. is thought b. thought c. has thought 10. a. Maybe b. One day c. It can happen

Ha jól megfigyeljük a szövegkörnyezetet, nagyon könnyen rájövünk a helyes megoldásra. Lássuk csak sorban őket. 1. Az eredeti mondat: Bermuda has admitted using pictures… Ebben a mondatban két vessző közé illesztett rész csak kiegészítés, jelzős szerkezet, tehát az 1. nem lehet ige, az a megoldást kizárhatjuk. A b és c megoldás közül a c nem lehet helyes, mert az its szócska rossz helyre kerül, helyesen with its famous pink… . Tehát a helyes megoldás : b. 2. ez is jelző, tehát az igealakok (a, b) számításba sem jöhetnek : c 3. Department of Tourism's – birtokos ’s, tehát az üres helyre az utána következő főnévhez jelző kell, nem igealak, megoldás: b 4. One – első főnév, alany. Az üres hely után is főnév következik, a model, ez a tárgy, alany és tárgy közé állítmány kívánkozik, még akkor is,ha a megoldások úgy is néznek ki, mintha többes számú főnevek lennének, az egyik ige. Megoldás: a 5. nem ige, hanem jelző, tehát a megoldás sem igealak, hanem Participle: b 6. a megoldások közül kettő kérdő szórendben áll, de ez nem a mondat első igéje, tehát állító szórend kell: c 7. Melyik időhatározó állhat ezen a helyen? All the time? – igen. Usually? – a segédige és az ige közé. Whenever? – a mondat elejére. A megoldás: a 8. Az üres hely az and kötősző után található. Mire vonatkozik ez az and? Menjünk vissza a szerkezet elejére. … campaign launched … Az and kötőszóval összekapcsolt mondatok párhuzamos szerkezetűek tehát ha előtte Participle van, akkor utána is, a megoldás: c 9. Ez is egy párhuzamos szerkezet. Milyen? Unethical. Milyen? Wrong. b. 10. A három lehetőség közül melyikkel kezdhetünk mondatot így? One day – túl általános, ( nem tehetem utána hogy hamarosan.) It can happen – mellékmondattal lehetne csak folytatni, de az nincs. Marad az első változat– Maybe. A

central g. its f. job n. since d. ii.b. Drivers who fail to pay the five-pound charge for entering central London …10…fines ranging from $63 to $189.expected k. own c. A tíz üres helyre keressük ki a megoldást 15 megadott szóból. Museum Exhibit Slapped with Road Fine LONDON (Reuters) .b. 3.b. annoying i. 2. face l. evading j. head e. the day …3…was introduced. a A második szövegből csináljunk kissé nehezebb feladatot.A 105-year-old car which has been off the road …1…1947 has been slapped with a penalty notice for allegedly …2…London's recently introduced congestion charge scheme. b.c. depending on how quickly they pay. Ez is könnyen fog menni. a. 8. 4. "We were surprised to get the …6…because the Daimler has not moved under its …7…power for decades. It was identified by…4… number plate. 7. where b. ha nyitva tartjuk a szemünket. was apparently spotted in south London on February 17.c. 9. 5. and a $63 fine was sent to staff at the museum in the southern city of Bristol …5…the car has been housed for the past 25 years.the penalty notice might be one of a number of "individual errors" in the scheme.8 Tehát a helyes megoldás: 1. Y99. The scheme's organizers …8….a. paperwork o the scheme . 10." museum curator Andrew King told Thursday's Daily Telegraph newspaper. 6. it’s h.a. The Daimler. accepted m. which aims to cut traffic in …9…London by 15 percent. nicknamed Fiery Liz.c.

a since. 4. Megoldás: where. ha jól hangzik.. 8.9 Első lépésként megnézzük. k. azaz l. mert általánosságban beszélünk a járművezetőkről. 9. 1. Annoy – idegesít – nem állhat azzal a főnévvel. már megtörtént. 4.a. ami nem megy. hogy az üres hely nagy valószínűséggel milyen mondatrész. A power elé valamilyen jelző kell Az ő milyen erejéből? Ugyan vannak itt melléknevek. szembenéz. n. A névelő mutatja. Névelő. Ez a mellékmondat a múzeumra vonatkozik. azaz b. üres hely. Munkáról egy árva szó nem esik. amiből húzzuk ki a nyilvánvalóan nem helyes megoldásokat. o. 5. és egy jelen idejű igénk. f. hagyjuk a végére. marad a két " inges" alak. 2. mintha a drivers egymagában állna. ami jelen esetben a bírság dokumentumait jelenti. mintha nem. annoying és az evading. amire vonatkoznia kellene. Ha van olyan szó. Evade – elkerül Megoldás: i 3. a két főnév kizárható. tegyünk kérdőjelet. hagyjuk.… azon a napon.o. 6. 10. the day…3… was introduced. kikeressük az ennek megfelelő néhány szót és a legmegfelelőbbet behelyettesítjük. Mivel erről a bizonyos bírságról van szó. own – saját. For – valamiért. Nem kell sorrendben megoldani a feladatokat. ha nem ismerjük az ige jelentését. azaz f. amikor bevezettek valamit. Mit is? Főnév kell valamilyen névelővel. fines a tárgy. Van alany és van tárgy.b. hagyjuk utolsónak. és könnyebben megtaláljuk a problémás eseteket a feladat végén. elismer.-. Az it’s rövid alak. marad a „maradék”.c. A kettő közé állítmánynak. még akkor is. marad a paperwork. Ezen a helyen elöljárószónak kell állnia. Ha nem ismerjük ezt a jelentését. Van két múlt idejű. akkor is megtalálhatjuk a helyes megoldást. Megoldás: k. mit jelentenek a megadott szavak. hogy valami hiba volt elismerjük. A megoldások még egyszer: 1. csak valami hiányzik elé. rögtön kiderül. de csak egy értelmes ebben a szerkezetben . Ilyen csak egy van: its. tehát accepted. belepróbáljuk a másik lehetséges variációt. Minden behelyettesített szót húzzunk ki. mondatrészi értéke csak annyi. Akármilyen hosszú is a bevezető rész. Úgy néz ki. A főnév megvan. Ha a maradék hat szót megnézzük. Kezdjük azzal. 7. kettő közé ige kellene. Csak egy elöljárónk van. Azt. számíthat valamire jelentéssel.i. és a fennmaradó egy-két szót próbáljuk bele a mondatba. hogy ugyanaz a szó többféle szófaj is lehet. 7. hogy más nem jöhet számításba. c. . Végigolvassuk a kiegészített szerkezetet. és melléknévi igenevek. e.l. ami a legnyilvánvalóbb. (scheme) marad az evading. Más esetekben pont valamelyik középső szó a legkönnyebben behelyettesíthető. a saját erejéből. own. Ha minden mást behelyettesítettünk. tehát nem lehet jelen idejű az igénk. Elöljáró. ezért nem a job. . pedig a face lehet ige is. így szűkül a választék. a. van olyan szöveg. Tehát a drivers+jelzős szerkezet az alany. amelyben az utolsó üres helytől előre haladva egyszerűbb a megoldás. maradt volna igénk. 5. vagy birtokos névmás. it is vagy it has. A job és a paperwork. 10. 9. főnév. Főnév. hogy csak főnév jöhet utána.n. ha nem. ez jelző lesz. illetőleg elvár valamit. Pl. Hangzás után valószínűleg megtaláljuk a helyes megoldást. egy ilyen szerkezet van – the scheme. 3. Marad az accepted és az expected. azaz igének kell kerülnie. ahol a kocsit tárolták stb. vagy birtokol Utána meghatározzuk. 2. és térjünk vissza a feladat végén. Ha mind a kettő beleillik szerintünk. 8. elfogad. amit sehogy sem találunk meg. vagy ige+ing állhat utána. central. méghozzá többes szám jelen időben. Ne felejtsük el..e. 6. Két főnevünk van: job és paperwork.

created by British author J. Az oroszokról van szó. by 6. and 10. a több szóból álló kifejezés eleve kiesik. akkor valamelyik módbeli segédigét keressük.Harry Potter has captivated readers and cinema-goers worldwide. iii. Állítsuk szembe. Még jobban kell figyelnünk. amelyik után a következő ige to+infinitive alakban áll. and 10. the 32-year-old hopes…4… enlist a little magical help from the boy wizard …5…changing his name to Harry Ivanovich Potter.K. hogy nemcsak egy jó megoldás van. vagy következzen a második az elsőből. A mondat első szava lehet időhatározó.winning him election …2…a provincial governor. as 3. miről szól. Ebben a mondatban megvan az ige a hopes. …1.but. Korábbi sikertelen kampányok után… After. és nekivághatunk a legnehezebb feladatnak. have vagy had állhat elé. és a kötőszó hiányzik. Most nincsenek megadott szavak. Ebben a feladatban is előfordulhat. de csak olyan szavak maradtak ki a szövegből. és ha tovább olvassuk a mondatot jelen idejű igét találunk benne. Ennyire a mondat végén általában elöljáró. their 8. The boy wizard. és bármilyen. a Russian man has decided to see if the famous name can pass an altogether different test -. tehát az övék. tehát nem lehet Past Perfect. 5. vagy a so. és az üres hely után első alakos ige áll. tehát ez nem igealak. a. hiányzik a to. Főleg. "People are going mad. Jó megoldás lehet a but. 4. Két mondat közé valami kapcsolóelem kell. can. capital of the Urals region. több szó is tökéletesen passzolhat az üres helyre. …encourage satanism – undermine Christianity párhuzamos szerkezet. but must always have a middle name derived from …7…father's first name -. hogy megváltoztatja a nevét… by. viszont hiányzik előle a határozatlan névelő. so 2. hogy mint kormányzó. Russians …6…change their family name." said Archbishop Vikenty of Ekaterinburg. vagy valami hasonló hiányzik egy főnév elől. de mintha nem igazán találhatnánk megfelelő elöljárót arra. when NTV told him about the challenge. mert nem egyszerű mellérendelés. Nincsenek megadott szavak. amelyekből válogatni lehet. csak Present Perfect: has 9. Proved – harmadik alak. Először olvassuk végig a szöveget. Megvan az alany. may 7. their 8. Ige+ing csak úgy nem áll egy mondat közepén.a law that prevented the aspiring politicians from being called plain Harry Potter. Harry Potter for Governor? MOSCOW (Reuters) . hogy még jelzője is van. 7. de ez sem megoldhatatlan feladat. they are doing things unthinkable for …10…sane person. kivettünk belőle 10 szót. a Remélem eddig sikerrel vettünk minden akadályt. Marad a hasonlítás: as 3. Még vessző is elválasztja a két mellékmondatot egymástól. Megváltoztathatják: can. hogy tudjuk. 1. amelyek nyelvtani viszonyt jelölnek. NTV television reported. …azzal. After 4. Az első alak megvan. 2. egyes szám harmadik személyű. felsorolás. 6. . Megint egy igealak elé keresünk segédigét..10 Nézzünk egy kicsit nehezebbet. Az and nem igazán jó. esetleg may. …3…previous unsuccessful election campaigns in the Sverdlovsk region. has 9. A megoldások még egyszer: 1. tehát has. akár jelentést hordozó szó is kerülhet az üres helyekre. hanem elöljárós szerkezet. megközelítőleg minden tizenhatodikat. to 5. Ez a szöveg körülbelül 180 szóból áll. Nem feltétlenül egy helyes megoldás van. de csak egyetlen egy szót írhatunk be minden üres helyre. A hope olyan ige. Rowling …8…proved a controversial figure in Russia where some Russian Orthodox priests have said the Harry Potter stories encourage satanism …9…undermine Christianity. majd próbáljuk megtalálni a legmegfelelőbb megoldásokat. Az alany the boy wizard. …person − egy és megszámlálható. viszont mindig csak egy szót tehetünk be.

Van egy névelőnk. elöljárós szerkezettel. ezért többes szám. "We are all pretty positive that it is going to work and the community here …4…got behind it just so well. with the women taken by buses to the secret location to complete the …7…either naked or partially clothed. Igealak elé keresünk segédigét. Ez felsorolás. Ausztráliáról van szó. Várjuk az esőt. Esetleg performance. ideas vagy thoughts. tradition. has 5. tehát in. territory. during 2.11 iv. a megoldás state. tehát főnév kell. need 1. vagy during. amibe a tánc és az ének is belefér. Ha végignéztük a feladatmegoldásokat. Elfogadható megoldás minden. állítmánya : said. hogy főnév következik. 6. vagy szokás – custom 4. puskának csak végszükség esetén. tehát and. tehát nekünk Present Perfect segédige kell a harmadik alak elé: has 5. vár egy szóval – expect. dance (performance) 8. Jelen idejű minden. Organizers from the small town of Ouyen in far northwest Victoria …2…said up to 500 women danced and chanted in a ceremony inspired by a Nepali drought-breaking…3…. community) 7. inkább közösséghez. 7. A traditional nem. itt az ideje. following a rehearsal dance. Elfogadható még women’s vagy community. 8. Szükségük van rá. and that was one of the …9…behind it too." organizing committee chairwoman Lynne Healy told Reuters. A wait for szerkezet nem lesz jó. azt mondja el." Healy said. Ami a kettő között van. méghozzá elég tág jelentésű. thoughts 10. Az eredeti szó family. utána. mert nem ezen a helyen áll. Már említettük. family (women’s. old)de csak ellenőrzésképpen használjuk. reasons. A festivities főnévhez kellene még egy jelzőt találnunk a két meglévő — regional és day – közé. honnan származnak a szervezők. 9. county 3. tehát Victoria állam. Ez a feladat nehéz.–dance. A fejezet végén megtalálható a megoldókulcs. 2. "It has been a great day for community connectedness …8…positive mental health for people in droughtaffected areas. in. in sarongs. Ez itt most időhatározó. két jelzőnk. mert két szóból áll. A mondat alanya az organizers. Most segédigéhez keresünk igealakot. ideas. reasons. Egyike valaminek. 10. Women Dance Naked for Rain MELBOURNE (Reuters) . or a week anyway. Hagyomány — tradition. territory. (67.Hundreds of Australian women danced naked at a secluded location amid droughtravaged farmland on Sunday…1… a ritual intended to bring rain. expecting 6. ami országnál eggyel kisebb egységre utal: province. előtte. Két egyenértékű mondatrész közé kötőszó kerül. A névelő azt mutatja. county) 3. state (province. but farmers …10…more in the next few months to let them plant crops. jelen időben. need A megoldások még egyszer: 1. Ez az ünnep nem kapcsolható egy bizonyos naphoz. tehát főnév. and 9. megoldás expecting. Mit kell teljesíteni? A táncot. custom 4." The dance was held alongside regional …6…day festivities. tehát ige+ing lesz a megoldás. hogy ennyire a mondat végén valószínűleg valamilyen határozó áll. "We are …5…rain within the next few days. Alany és tárgy közé most is ige kell. Rain fell in the region last week. Névelő van előtte. . hogy egyedül is megpróbálkozzunk a feladatokkal.

and b. a. founded 4. Lioness Baffles Experts by Adopting Oryx NAIROBI (Reuters) . 1. the lioness …4…adopted the oryx.'' Nature expert Vincent Kapeen told the Daily Nation newspaper that the lioness may …10…adopted the calf because it had lost the company of its pride and was feeling lonely. preferred 2. ``What is baffling is why the relationship lasted so long. She was very angry. around 9. man b. ``Once. giving it affection and protection from other predators as if it were her own cub.A grown lioness who baffled experts in Kenya by adopting a baby oryx. male c. staff at the nearby Samburu lodge said on Monday. She went around the lion about 10 times roaring.12 1. ``The lioness roared. The lioness has not been seen since.led the oryx to the river to drink.'' Patrick Muriungi. though strangely …5…allowing the mother oryx to come and feed her calf occasionally before scaring her away. a. lost its companion on to a hungry male lion with a strictly …2…diet. customary b.a.'' On Sunday.'' he said. rounded b. The baby was killed. ``The baby oryx was very close to the lioness. a. quickly 5.weakened by a lack of food after two weeks of protecting ``her'' baby -. a. Defying nature. since 10. a. already . no time b. a. original c. a receptionist at the lodge said. likes c. he 8. − c. Then the lion took the carcass down by the tree and ate half of it. …9…then the lioness disappeared. finding c. found b.'' Muriungi said. The lioness came across the oryx shortly after it was born two weeks ago in Samburu National Park. the lioness -.a. the baby oryx was playing …8…and it was caught by the lion. rounds c. still b. a. ``By bad luck the…7… lion was somewhere behind the bushes. have c. traditional 3. still b. and the lioness was really protecting the calf. which 7. ``When the lioness went to take a nap. a kind of antelope Africa's top predator…1… to eat. there was a leopard …6…wanted to kill the oryx. like b. after c. more 6. who b. yet c. shortly c. …3…it lying in wait for its mother who had gone to search for food. a.

based on the survey of 454 undergraduates. these morbid events comprise a considerable demand on and cost to the health care system.Piercings of navels. said i. Among …6…students with piercing other than their earlobes. New York. female k. school researchers …2…on Tuesday. followed by bleeding and injury or tearing at the site of the piercing. at d. For men. gave c. ''Mayo Clinic Proceedings.'' study author Dr.'' a. ``If our prevalence and …9…rates are representative for this age group. Minn.13 2. reported h. issue . had piercings and one quarter had …4…and doctors there decided to survey students to gauge the medical implications. followed by the …7…of the ear. Though there were no …8…medical complications from the students' tattoos. tattoos n. ache e.medicine j. rest m. (Reuters) . Lester Mayers of Pace University's Division of Sports Medicine wrote in the January …10…of the journal. matter l. piercing f. Bacterial infection was the …5…commonly reported problem. Body Piercing a Pain for Some ROCHESTER. most b. the navel was the most common site. bleeding g. ears and other parts of the body caused problems from infections to …1…for nearly one in five pierced students at a college in New York state. complication o. About half last year's student body …3…Pace University in Pleasantville. the report said the bad news may come later when infections with hepatitis B or C or the AIDS virus become apparent. the ear was most popular. Male athletes commonly had tattoos.

'' But the government later abandoned the court case …7…granted Canning compensation. took the government to court in late 1999. a federal prison in Quebec. officials say.'' a common practice when federal prisons are tight for space. Prisoner Gets Cash for Bunking with Smoker TORONTO (Reuters) . In …10…normal circumstances.000 spectators. Dozens of unexploded World War Two bombs are found in Germany each year. He said his rights under the Canadian Charter of Rights …4…violated because he was exposed to "cruel and unusual punishment. ``If you can imagine that peak crowds of nearly 100. is Germany's largest …6…with a seating capacity for some 76. buried beneath the ground or under buildings. Canning would have had a cell of his own.the so-called ``fan curve. The Olympic Stadium. William Canning. 44. built for the 1936 Olympics. home for Hertha Berlin soccer team.The Canadian government has paid $1. police said Tuesday.14 3.000 people…3… been in the stadium at times. ``To take away smoking just like that when you are incarcerated is a bit tricky.'' said …5…spokesman Friedrich Christian Wehmann. Most are defused without incident. stating that ''the plaintiff suffered no damages from …5…been bunked with a smoker …6…his consent for a total period of 17 days.'' The government dismissed Canning's contention. 4. Pilon-Santilli said Canning …9…``double-bunked. but several construction workers have been killed in recent years by the bombs. A 300-yard radius …2…the stadium was evacuated. during the football season. . complaining …2…he was exposed to secondhand smoke …3…serving part of his 22-year sentence at La Macaza.Explosives experts defused a 500-pound World War Two bomb that was found beneath a section of Berlin's Olympic Stadium.600 in compensation …1…a nonsmoking prisoner forced to share a cell with a smoker.'' The spot was …10…about 50 meters from the tribune where Nazi leader Adolf Hitler was often photographed watching the Olympics. a police spokesman said. Tens of thousands of soccer fans fill …7…stadium. A spokeswoman for the Correctional Service of Canada said Monday the federal prison system allows inmates to smoke in …8…prison cells and this policy would not change. The rusting bomb with…8… defective trigger was found buried in the soil beneath the stadium's floor in a section …9…the stands where many Hertha fans stand -. it would have been a disaster with many people …4…and many with serious injuries if the bomb had gone off.'' said Michele Pilon-Santilli. The British bomb was dropped during the war and was not detected until construction workers …1…renovation work on the stadium found it Monday. she said. Wartime Bomb Under Berlin Olympic Stadium Defused BERLIN (Reuters) .

hogy az angol igeidőket megértsük. Past és Future) négy típus tartozik (Simple. jelent és múltat. Igeidők Ahhoz. like. és ha jobban belegondolunk. a létigét. vagy éppen akkor a múltban vagy a jövőben. Az időhatározók fognak bennünket eligazítani. de az igeidőrendszere bonyolult. egyetlen egyszerű dolog van benne. amelyeket nem használhatunk a Continuous alakokban. A magyarban két igeidőt használunk. Mind a három igeidőhöz (Present. Lássunk az igealakokra és a használatukra egy táblázatot. Vannak olyan igék. Perfect. Pl. want. és Perfect Continuous). vagy legalábbis annak tűnik. Perfect – az adott pontszerű igeidő előtt. de a különböző igeidőkben párhuzamokat mutat. hozzá tartozva. is. használatuk más és más. drop etc. huzamosan. azokra kell figyelnünk a tesztfeladatok megoldásakor. Simple azt jelenti. Present Simple Continuous Perfect Perfect Continuous write (-s) (do. Continuous. az angol ezzel ellentétben viszonylag egyszerű. were writing had written had been writing Future will write will be writing will have written will have been writing Ahogy látjuk. a múltban. de mindenféle időviszonyt kifejezünk az időhatározókkal. are writing have/has written have/has been writing Past wrote (did) was. az általános jelentésű igéket. does ) am.15 2. az igeidőrendszer. A magyar nagyon bonyolult nyelv. hogy egy cselekvés általános. félre kell tenni a magyar gondolkodást. és számtalan időhatározó. amelyek megfelelnek az igeidőknek. és azokat az igéket. Az angolban tizenkét igeidő van. ritkán a jövő időt fog …-ni formában. használatuk is hasonló a különböző igeidőkben. vagy ismétlődő a jelenben. és a jövőben. Perfect Continuous – az adott pontszerű igeidő előtt sokáig. Azok a csodálatos igék a. az időhatározókból pontosan tudjuk hogy a cselekvések mikor is történtek. amelyek egy pillanat alatt lezajló cselekvést jelentenek. . az igealakok egymásból következnek. Pl. Continuous – éppen most.

hogy sokáig tartott A múlt időket csak akkor használhatjuk. twenty years. vagy nem tudjuk mikor volt. ha a cselekvés lezárult. is. . .After I had been standing in the rain for ten minutes I went home. . Simple Past) mint a másik. Perfect had been +ing .I have learnt English for two years.By then we had been waiting for hours.I had a headache because I had been reading too long.több ige—egymás után történtek . . most is . . és ismétlődő kifejezések a múltban .jövő idő kifejezésére.Your train arrives at 5.éppen akkor . Perfect . mint a másik) és hangsúlyozom. alak . .He has been working here for FOLYAMATOSAN tart.múltbeli állapotom oka .valamikor elkezdődött. menetrendből. alakja kérdés/tagadás: did+1.Last year I went to Spain. Perfect have/has been + Continuous ige+ing PAST alak Simple ige 2.általános és ismétlődő cselekvések -Children go to school. -Every day I get up at 6.valamikor elkezdődött.valamikorra már valami kész volt (vele álló igeidő: .After I had finished work I went home .több ige – amelyik előbb történt.több ige – egyszerre történtek Past Cont. Perfect have/has + 3.I had read the book before I gave it to you.jelen állapotom oka too much.alak Continuous was. illetve nincs még vége.They were playing while I was working. .meghatározatlan idejű cselekvés a .több ige – amelyik előbb történt.valamikorra már valami sokáig Continuous (vele álló igeidő: tartott Simple Past) . Ha a cselekvés a jelenre vonatkozik.16 Nézzük az igeidőket külön.Tomorrow I’m seeing időhatározóval my doctor.I’m tired.közeljövőben megbeszélt dolog . befejeződött.What were you doing at 8 yesterday? .éppen most folyamatban levő csel.Yesterday I went to the shops and bought a pair of shoes.általános. . alakja E/3 -s kérdés/tagadás: do/does használat példa Simple . are + ige+ing . most is tart . were+ ige+ing használat példa .Have you seen my bag? jelen pont előtt. . . Continuous am. . alak . – Simple Past: eredeti cselekvés közben történt valami Past Cont.Are you sleeping? . csak jelen időket használhatunk. programból. I have been working . .They were playing when I got home. PRESENT alak ige 1. .By 3 o’clock we had finished it. . . és tudjuk mikor volt. – Past Cont: egymás mellett futó cselekvések had + 3.

éppen akkor . – Simple Future. Jövök. Perfect will have been . As soon as I arrive in London. tehát a feladatokban is az időhatározókra és az időviszonyokra kell figyelnünk. Minden reggel hétkor megyek munkába. Jövök. – Future Continuous. mert megmondom pontosan. -. – Past Continuous. mert a múltbeli állapotom oka. mert a két cselekvés közül ez történt korábban. Gyakorlati szabály. Pl. alak . nem mondom meg mikor. I will come as soon as I finish work. mert ismétlődő cselekvés Hét óra van. vagy közeljövő. mert valamikorra valami már kész lesz. alak használat példa . Tavaly egy órával később kezdtünk. Nézzük magyar példamondatokon. azért is.In a few minutes we will be landing in Budapest. mert csak „tiszta” jövő idő. hogy az időhatározót kell megváltoztatnunk ahhoz. mert éppen most. nem is érdekes. – Past Perfect Continuous.This time tomorrow I will be . I will phone you. mert valamikorra már valami sokáig tart. mert a jelen pont előtt meghatározatlan időben.) Hat órára már minden munkánkat be fogjuk fejezni. mert az időhatározó szavak után nem használhatunk jövő időt. Öt éve dolgozom ebben a gyárban. hogy a mondat más igeidőbe kerüljön angolul.valamikorra már valami kész lesz .Future Perfect Continuous. – Simple Past.—Simple Present. a vele álló igeidő általában Simple Present.By the time you come home I will Simple Present) have made your dinner. (vele álló igeidő: .By the time we arrive Simple Present) we will have been flying for twenty hours. Holnap ilyenkor már ezen fogunk dolgozni. hogy be fogom fejezni a munkát időben. mihelyt befejeztem a munkám. (két időhatározóm van. és azóta folyamatosan csinálom.általános és ismétlődő cselekvések . semmi bizonyos. hogyan változnak az időviszonyok és ezeknek milyen angol igeidők felelnek meg. (a második ige Simple Past) Egész nap dolgoztam. néha Present Continuous vagy Perfect. ezért voltam fáradt.She will have been working here Continuous +ige+ing tart for twenty years in/by April. . mert éppen akkor (két időhatározóm van. mihelyt befejezem a munkám. – Present Continuous. . I will help you.—Past Perfect. – Future Perfect.17 FUTURE alak Simple will + 1.hirtelen elhatározások than 50 years. . amikor telefonáltál. I will come as soon as I have finished work. (a második ige Simple Past) Nem hiszem. hogy ezt a munkát csináljuk. A Present Perfect ilyen esetben befejezettséget jelent.) Láttuk. mert az eredeti cselekvést szakította félbe egy másik. és azért is. Már elindultam dolgozni. hazamentem. megyek a munkába. Holnap lesz egy hete. Perfect will have + 3. Continuous will be+ ige+ing .OK.People will travel to Mars in less . mikor. Éppen dolgoztam.valamikorra már valami sokáig .közeljövő időhatározóval travelling to Paris. hogy egy mondatban egy jövő időt használunk. – Present Perfect. (vele álló igeidő: .We will have finished it by three. Ez azért van. mert öt éve kezdtem. (a második ige Simple Past) Miután befejeztem a munkám. mert a két cselekvés közül ez történt korábban ráadásul megszakítás nélkül. – Present Perfect Continuous.

usually. amíg a kisujjunkból ki nem tudjuk rázni a megfelelő igeidőket. no sooner. between five and six yesterday (két időhatározó) when. hardly. mert csak így leszünk képesek alkalmazni is őket. by etc Past Continuous Past Perfect Past Perfect before. for (ha befejezett cselekvésről van szó) etc. by the time etc Perfect by. for. by the time etc+ since. as soon as. as soon as. still. just etc already. never. just. recently. (És csak azután jöhet a gyakorlás. when. sometimes. any longer. in etc Future Continuous Future Perfect Future Continuous this time tomorrow. never. rarely. since. for etc Continuous (két időhatározó) Simple Future tomorrow. while (két párhuzamos cselekvés) etc before. hogy melyek az időviszonyok a mondatban. this year etc Perfect since. for etc (két időhatározó) Természetesen ezek csak példák. when. etc (két időhatározó) by. hardly. ago. at the moment. lately. after. every day. yet.18 Néhány igeidőre jellemző időhatározó: Igeidő Simple Present Present Continuous Present Perfect Present Continuous Simple Past Időhatározó always. meg is kell tanulni. ami történik.) . for etc last week. pontosan mikor is történik az. no sooner. next week. ever. after. Megérteni nem elég. by etc + since. these days etc now. és természetesen a táblázatban szereplő alakokat és használati szabályokat betéve kell tudnunk. Mindig azt kell figyelnünk. mert akkor nem tévesztjük el az igeidőket. még nagyon sok időhatározó állhat a különböző igeidőkkel. yesterday.

alakjából állnak. A cselekvő és a szenvedő igéknek az alanya különböző. Természetesen. Igeidő egyeztetés. A mondat első igéje áll kérdő szórendben. csak az alakjuk más. Cselekszik vagy "szenved"? Minden igeidős feladat tulajdonképpen kettős. hiszen egy ilyen mondat. utána. has been written have. A cselekvő és a szenvedő igék használati szabályai ugyanazok. pl. Az alanyok változása értelemszerű. mert először azt kell megnéznünk. hogy tulajdonképpen milyen igeidő is kell. függő beszéd Két nagy első igés szabály van az angolban 1. de lehet. a többi állítóban. were written was. A mondat első igéjének az ideje meghatározza az összes többiét. Ha a mondat elé Present. c. ha a mondat elé teszünk egy bevezető mondatot. Az igeidők két csoportban szeretnek állni. 1. Változnak az alanyok az első alanyhoz. A Present és Future igeidők együtt.19 b. akire a cselekvés irányul. What’s your name? He asks me what my name is. is. probléma csak akkor van. Present Simple Continuous Perfect Perfect Continuous am. az eredeti mondatban KÉT dolog változik. lehet.Májusban lesz három éve. were being writen had been written had been being written Future will be written will be being written will have been written will have written been being Minden folyamatos szenvedő alakban megjelenik a being . Az eredeti kérdő szórend állító szórendre változik. tehát minden igeidős problémánkat kénytelenek vagyunk a be segédigén elvégezni. tehát először a mondat elején megkeressük az alanyt. – Azt mondja. (v. are written am. A kérdés pedig elkerül az első igehelyről. hogy ezt a házat építik. He asked where I was.ö. 2. jöhet egy pillantás az időhatározókra. hogy húsz évig nem látunk Future Perfect Continuous Passive mondatot. alakjával nem tudunk semmit csinálni. és a Past igeidők külön. vagy Future bevezető igét teszünk. hogy az alany ténylegesen megcsinálja-e az adott cselekvést. a magyarban is ugyanúgy megtörténik. He says he doesn’t like milk. hogy az a következő. a macska fel van mászva a fára) Az ige 3. hogy cselekvő vagy szenvedő. azaz függő beszédet használunk. Miután megállapítottuk. mint -. nem mindegyik alakot használjuk egyfomán gyakran. így többé nem állhat kérdő szórendben. A szenvedő igék mindig a be segédige valamelyik alakjából és a jelentést hordozó ige 3. pl. . vagy vele csinálják meg. 2. Készítsük el a write ige szenvedő alakjainak a táblázatát. szenvedő alany az. pl. Maguktól ritkán keverednek. nem szereti a tejet I don’t like milk. – bármelyik percben előkerülhet. Nem szeretem a tejet. aki ténylegesen elvégzi a cselekvést. hogy ténylegesen milyen igeidőben áll. has been being written Past was. are being written have. mert másképp nem tudjuk kifejezni a folyamatosságot. A szabály nagyon egyszerű: Cselekvő alanyhoz cselekvő ige (active) Szenvedő alanyhoz szenvedő ige (passive) Cselekvő alany az. is. I don’t know what my name is.

20 Ha a mondat elé Past bevezető igét teszünk. pl . What were you doing yesterday afternoon? Ha kérdést teszünk függő beszédbe. Go home. children.this (időhat) → that etc. tell.yesterday → the day before .today → that day . Itt mondjuk el. I asked him if he had already visited the museum. Go and see what the children are doing. . ha egy dologról van szó. order stb. children. Ha nincs kérdőszó. pl. Ha a mondat megy tovább. vagy újból kell használnunk a bevezető igét. a should segédigéve fejezzük be. ha egyről vagy többről. hogy az utánuk következő ige to+ infinitive alakban áll. vagy at that time. 4. ezért előfordulhat. I asked him whether he had visited the museum or not. A függő beszéd szabályai a mondat végéig tartanak. Csak a whether állhat párban →whether – or Természetesen állhat magában is. Go home. →He told me to go and see what the children were doing. az eredeti mondatban NÉGY dolog változik 1. csak az if nem állhat párban. →He told the children to go home.” →He asked me if I liked football and I answered I didn’t. hogy nem vonatkoznak rájuk az első igés szabályok. vagy több mondatot akarunk idézni. azt a tulajdonságát. ami után a to+infinitive alak nem állhat. a kérdőszóval kötjük össze a két mondatot.now → eltűnik. mintha külön mondatok lennének. If.last → the previous . next . whether. 2. pl. akkor vagy egy mondatot csinálunk belőle. és a felszólító módú ige után következik más. Ha két. He asked me what I was doing the afternoon before.next → the following . párbeszédet a következők szerint teszünk függő beszédbe „Do you like football?” „No. at the moment . Ha elkezdték nekünk a mondatot más igével.ago → before . kihasználva a bevezető igék. promise. Változnak az alanyok az első alanyhoz Az eredeti kérdő szórend állító szórendre változik Változnak az igeidők : eredeti Presentből Past will-ből would minden másból Past Perfect lesz Változnak a mostani perchez rendelt időhatározók . →He said that the children should go home. hogy a mellérendelő mondatok között a kapcsolat olyan laza. akkor a függő beszéd általános szabályai lépnek életbe. 3.tomorrow → the following day . ask. Tell me what your name is. A felszólító mondatokat másként tesszük függő beszédbe. He said …. if vagy whether lesz a kapcsolóelem.

hanem tanácsot akarok neki adni. ha nem. egyébként mást jelent. 2. A dátumos múlt idő. A függő beszéd igeidő egyeztetése alól van egypár kivétel. A tényleges mai. nem az okára vagyok kíváncsi. pl. pl. ha a dátum tulajdonképpen mellékmondat. mintha külön mondat lenne. és a mondat többi igéjét. „Can I have a cup of tea?” →He asked (me) for a cup of tea. but he hasn’t brought them yet. hiszen az igealakok ilyenkor nem igeidők. így biztosan megtaláljuk a helyes megoldást. például így: He promised that he would bring the books by Monday. Ebben a mondatban a washed a szerkezet miatt van második alakban. tegnapi vagy holnapi napot. az időhatározókat. mint amit a formája mutat. A magyarban is. tehát nem egyeztetjük. 4. ha azt kérdezem valakitől. és ilyenkor az időhatározók is változatlanul maradnak. Past Conditional). természeti törvény vagy társadalmi igazság. miért nem megy már el a fogorvoshoz. Kiegészítő információt is adhatunk. Ha tudták. In the Middle Ages people didn’t know that the Earth goes round the Sun. megnézzük az alanyt. Ha a feladatainkban igealakot kell megtalálnunk.21 Két mondatot pedig így: „May I take an apple? They look so nice” →He asked me if he might take an apple adding that they looked so nice. pl. I suggested that he should go to the dentist. He said he wasn’t at home when the postman came. Ami mindig úgy van. „Would you mind waiting a little?” →He asked me to wait. de ez a szövegkörnyezetből kiderül. He said he was born in 1982. A mondat második fele olyan lazán kapcsolódik az elsőhöz. He told me this morning that his father is ill. és minden kötött szerkezet. Az ilyen mondatokat értelem szerint tesszük függő beszédbe. . A MAY segédigének a MIGHT csak függő beszédben második alakja. 3. Gyakran a mondat tulajdonképpen mást jelent. He said they could do it if they wanted to. „Why don’t you go to the dentist?” →I advised him to go to the dentist. A második és harmadik feltételes mondat (Present Conditional. ez így van. akkor is. He said it was high time I washed my hair. 1. pl.

eszik →eat. más esetben pedig teljesen más igét. pl. – A tanár addig ott ült. alakban áll. I’d rather. you stayed at home. fly a kite. pl. pl. would like I want you to come with me. ha még egy személy kerül bele. 1. Pl: Csináltasd meg valaki mással. walk the dog. pl.It makes me sad – Elszomorít. Van egypár ige. pl: want. akkor elég durva. Mindkettő után to+infinitive áll. What makes you think I’m stupid? This smell makes me remember my old school. What do you want me to do? → Mit akarsz. ha hozzám jönnél feleségül. Műveltetés A műveltető igék helyes használatához azt kell megnéznünk. Don’t make it dirty – Ne piszkítsd be 2. amelynek műveltető a jelentése. amelyikhez még egy alanyt kapcsolhatunk a szerkezet megváltoztatása nélkül. Van két ige. I would like you to marry me. wash the baby etc. és végül a jelentést hordozó ige harmadik alakban I have something done pl: I’m going to have my hair cut. közvetlen kényszerítést jelent. akkor a műveltető ige have. be made és a jelentést hordozó ige to+infinitive alakban áll. a műveltető ige szenvedő. hogy velem gyere. Ha csak a műveltető alany van a mondatban. Somehow she got him to carry her bag. – Have it done by somebody else. és a cselekvést végző alany. mit csináljak? I’d rather szerkezet viszont megváltozik. hogy ki mindenki van a mondatban. amíg meg nem csináltam. Ha csak a cselekvést végző alany van a mondatban. Néha műveltető jelentésben cselekvő igéket használunk. ha otthon maradnál. The dog made the boy run. Ezt a szerkezetet használom akkor is.22 d. My teacher made me do my homework all over again. Pl. a jelentést hordozó ige pedig 1. aztán jön a tárgy. Pl. aki csináltatja. I was made to do it again. aki csinálja. Ezt a szerkezetet lehet melléknévvel is használni. Ha két személy van ebben a szerkezetben. ha valamivel finomabban akarom kifejezni. és a persuade – rábeszél. 3. Ha a műveltető alany.néha get. akkor a műveltető ige make. hogy valakivel csináltatok valamit. → Azt akarom. → Azt szeretném. → Én inkább azt szeretném. a get – rávesz. etet → feed . Somebody makes somebody do something pl. My mother persuaded me to buy the green dress.

Broward County businessman Alan Rosen insists he got the ancient rock legally from a retired Honduran colonel. agreed 8. Rosen testified Monday that one of the country's dictators …6…the rock to the Honduran colonel as a gift. who did business in Honduras for years. has agreed b. "No one even knew it was missing until November 1998. The rock was dug up by the Apollo 17 crew on the last manned moon mission and given by then-U. is believed 9. gave 7. Trial to Determine Who Owns Moon Rock MIAMI . was given c. Honduras. and he has a contract with the colonel to sell it. has been happening c.a.a.S. had brought c. NASA 's position …10…that the only moon mission memorabilia — from the 842 pounds (379 kilograms) of excavated moon rock to spacesuit patches — that can be sold legally must have its backing or paperwork to prove its ownership trail. 1. customs agents about the rock when it …9…into the United States. a. is c.S. wanted b.S. …7…to pay $50.000 and offered a contract in Spanish as proof of his legal claim. a. officials. will promise c.A well-traveled moon rock worth up to $5 million was the star Monday in a trial to determine its ownership." Rosen said. President Richard Nixon to Honduras in 1972. is wanted c. No one ever told U. is promising b.23 Gyakorlatok 5. Rosen said he set up a scientific authenticity test at Harvard University after talking to someone at the Smithsonian Institution about the rock. was b. wants 3. based that on a report that a moon rock given to the government of Nicaragua sold for $5 million to $10 million. a. gave 2. He testified as the only trial witness that he has already paid $20. a. I posted it. which is not part of the court case. a. a. has given b. District Judge Adalberto Jordan must decide whether the rock was stolen to determine what to do with it. Rosen. He heard the trial in two hours Monday and …5…to rule in two to three weeks. happened 5. believe b. gift and Rosen's sales contract.S. seized b. believed c. Federal agents …3…it from Rosen more than four years ago. Rosen said he believed the rock was worth about $5 million.a. …2…the rock back. had been brought 10. "Since I never …8…. Attorney James Swain as evidence that it was stolen.S. was agreed c. a. Paperwork on the Honduran rock is missing between the U. had seized c. have seized 4. was given c. was brought b. has been given b. But the Justice Department says it was stolen and should be forfeited to the federal government. promised 6.S. a point stressed by Assistant U.there was a reason to hide it." Rosen's attorney Peter Herrick said.000 cash and handed over a refrigerated truck worth about $15. The fingertip-size piece of lunar material …1…to the Honduran government by U. A Web site to promote the sale of the rock went online in 1996. has been . "What …4…for 25 years?" U. has happened b.000.

didn't see n. "It was shock and horror at the same time. arrived b. Ferris. "I'm totally amazed. the father was cold and confused but talking. Jordan. Tayne. As Corrigan waited for more personnel." The rescuers dropped to the crash site from helicopters and …10…the toddler in a thermal blanket. very tough to have made it through the night. 39. notices m.Y. Corrigan.J. were listed j. waving to the helicopter. died when the family's small plane crashed 1. its nose buried in snow. someone — possibly the father — put an arm out of the cabin. It was not clear whether the child …7…from the fuselage or had crawled from it. N. said he saw a small child moving about 40 feet away from the plane's cabin. When rescuers on foot…8…. 5. Ronald K. later …3…in Fairfield Hospital in Great Barrington after he suffered a heart attack. had been killed o. But three of the couple's boys — Ryan. medical workers said." said Richard Toman. After rescuers…1… Monday from a helicopter to the site. they found a remarkable sight amid the frozen carnage: Three young boys and their father …2…both the crash and 18 hours in bone-chilling cold in a remote Massachusetts state forest. died d. Mass. it was street clothes. they found the family's luggage. a. His wife." said Charles Rappazzo. 3 Boys Survive Plane Crash. an EMS worker from Colonie. and two other sons. minutes later. were lowered g. and Tyler. "And I …9…any gloved hands or hats. Shawn and Kyle.700-feet up Mount Wilcox. was e. wrapped k. threw h. Frozen Night MONTEREY.They had been searching the mountains and forests all morning when the missing plane was finally spotted. 2. state police civilian search and rescue administrator." New York State Police Sgt. CD players and clothes "all over the place. had survived .circles f. hovered i. who…6… in a helicopter above the crash site looking for survivors. T. When they searched the cabin.24 6. 10 — survived the ordeal and …4…in critical condition Monday night in Albany Medical Center Hospital. because now there were people alive but the elements outside would quickly take their toll. They…5… very. a child waving nearby and an arm moving stiffly back and forth through an opening in the battered fuselage. "This is the stuff movies are made of. . are c. had been thrown l." Corrigan said.

many of whom… 9…spent months rehearsing. Each group…8… made up of about 4. ``It's phenomenal." said an exhausted Larry Karpen. and marking the highest temperature for this date since local weather data was first begun to be regularly recorded in 1873. He spent $125 (79 pounds) to don a costume and parade before 70.'' laughed another. British Columbia. and then you hear all those people screaming and you get another burst of energy and just keep going. the warm weather caused frost to form on some rural highways. after a section of the roadway was washed out on Monday. including 4.'' said one Winnipeg woman strolling along a downtown street during her lunch break. It was the first time the army …4…to be deployed to help keep the city safe during the annual bash. Several homes were also …6…near Hope because of the mudslide threat.000 foreigners. 8. It …6…also broadcast live to millions in Brazil and abroad. creating perilously slippery conditions.25 7. several days of balmy weather blowing in from the Pacific has …4…an early blooming of some trees. the two-day competition between 14 samba schools …2…place under its heaviest security as 3. ``It's coming from a long way south. It's sun-tanning weather. floats.'' Anderson said on Tuesday. shimmering costumes. ``It's all in the jet stream.Winter hats have been doffed and coats unbuttoned in many regions of Canada. In Winnipeg.Rio de Janeiro's famed Carnival parade …1…come to a close at dawn after tons of body glitter and 20 hours of samba dazzled millions of viewers in Brazil and beyond Under threat from drug gangs that terrorised Rio last week. Manitoba (Reuters) . often referred to as ``Winterpeg. but the mild temperatures were accompanied by heavy rains that …5…mudslides and flooding. Two people …8…killed in southern Manitoba on Monday after a driver lost control of her vehicle on ice.'' residents. a 34-year-old music producer from New York City. eclipsing the previous record set in 1986. The Trans-Canada Highway was closed near Hope. costumes. originality and enthusiasm.000 out-of-town visitors. which was expected to attract some 400. even the normally frigid Prairies. But the fears of violence and the military presence …5…little to spoil the party.000 people. Decked out in elaborate. thanks to a wave of warm air meteorologists have …1…the Pineapple Express. percussion. thousands of revellers in each samba school parade down a 700-metre runway backed by a thundering drum section and giant floats. and …3…it over Vancouver Island. . In the westernmost province British Columbia. It is an anything goes farewell to sin. "You …7… think you're going to make it. I can't believe it. While bottles of bright blue windshield washer fluid flew off store shelves as the snow melted into brown slush. about 98 miles east of Vancouver. ``I'm …10…what impact it will have on the birth rate. They…10… judged on criteria including music.000 police safeguarding the city.000 cheering fans in Rio's massive "Sambadrome" stadium.000 army troops…3… called in to back up 30. Temperatures in this Prairie capital…9… to more than 41 degrees Fahrenheit on Tuesday. who would normally…7… shivering through bone chilling temperatures saw thermometers rise 20 degrees above normal. or as little as possible to avoid breaking the no-nudity rule.'' said Jay Anderson. and has 80 minutes to finish the course. Canadians Bask in Unwintery Pineapple Express By Kanina Holmes WINNIPEG. a weather expert with Environment Canada who …2…based in the western city of Winnipeg. Brazil (Reuters) . ushering in the 40 days of Lent before Easter in this predominantly Catholic nation of 170 million people. Revellers parade till dawn in Rio RIO DE JANEIRO. pulling up warm air down in the sub-tropics.

If it had been fine.Simple Present (állító. lásd a Szórend című fejezetben. tehát más igealak áll az időhatározós felében. a tényleges feltételes. we will go for a trip.would + 1.26 3.might –„esetleg” jelentésben If után általában nem használunk was. if + 2. Ha nem ettél volna annyit. A magyar mondat párhuzamos szerkezetű. alak --. most nem lennél beteg. Feltételes mód Háromféle feltételes mondat van. Ezt a harmadik típust akkor használhatom. mint a feltételes mondatok. .would have + 3. pl. alak A would helyett állhat – could – plusz lehetőség kifejezésére . amelyikben nincs időhatározó.felszólító mód . mint abban. If it is fine. A jövőre vonatkozó. Ha jó idő lett volna. alak --. A will helyett állhat – can – plusz lehetőség kifejezésére . → If you hadn’t eaten so much. if + had + 3. stb. csak were segédigét. Ha jó idő lenne. alak A would have helyett állhat – could have – plusz lehetőség kifejezésére – might have – „esetleg” jelentésben Néha egy mondatban alkalmazhatunk feltételes múltat (3) és feltételes jelent (2) is. és a múlt idejű. alak Az if helyett használhatunk más időhatározószókat. now you wouldn’t be sick.alak I wish I had never met you. If you would → Ha volnál szíves… If you should → Ha véletlenül … A feltételes mondatoknak van kiemelő szerkezetük. vagy tagadó-kérdő) 2. If I were a rich man … énekli a hegedűs a háztetőn. Bárcsak valami lett volna – I wish + had+3. mert az időhatározószók után nincs jövő idő. as soon as. ahogy a magyarban.alak I wish you were here. Néhány másik szerkezet is úgy viselkedik. we would go for a trip. elmentünk volna kirándulni. alak --. Ha jó idő lesz. if + 1. we would have gone for a trip. Bárcsak valami lenne a tényleges jövőben – I wish + would I wish you would stop quarrelling. 3. ugyanúgy. Bárcsak – I wish…/ If only … Bárcsak valami lenne – I wish + 2. when. If it were fine. 1. például a „Bárcsak” kezdetű óhajtó mondatok.will + 1. elmennénk kirándulni. és akár teljesülhet is a kívánságom. az angol mondat viszont nem. elmegyünk kirándulni. ha benne vagyok a szituációban.

Can – tud. A két mondat jelentése eltér egymástól. és azon kívül.27 4. Képtelen vagyok megcsinálni. tehát ha Infinitive alakra van szükségem. I was able to swim to the shore. mint a tagadó alak.→ I’m unable to do it. Módbeli segédigék elsődleges jelentésben Can – tud. Vegyük először az első. Ha tagadom.-het Használhatjuk jelen időben és jövő időben időhatározóval. I will be able to do it. lehet Egyiknek sincs meg a három alakja. pl: I can help you now. Képes vagy megcsinálni. muszáj May – szabad. A segédigés tagadó mondat jelentése más. . ami általános múltbeli képességet vagy lehetőséget jelent. vagy harmadik alakokra. I can’t do it. – általános Though I was tired. képes. tehát egy hasonló jelentésű ige veszi át a jelentésüket azokban az igeidőkben. időhatározó nélküli jövő időre. Némelyiknek nincs jelentése. – Nem tudom megcsinálni. hogy sikerült valamit megcsinálni. Nézzük őket egyesével 1. és hogy lehet velük kérdezni. Segédigék első és második jelentésben A segédigéket az igéktől az különbözteti meg. Tagadása → can’t / cannot Második alakja van : could /couldn’t .-het Must – kell. inkább azt. inkább unable. – sikerült You are able to do it. Minden más esetben a be able to – képesnek lenni – ige helyettesíti. képes. Viszont a módbeli segédigéknek van jelentésük. -hat. hogy fel tudják venni a tagadás not szócskáját. I hope. Meg tudod csinálni.− You can do it. A módbeli segédigéket használjuk igei és nem igei jelentésben. pl: You must be able to understand English texts. tagadni és igeidőt kifejezni lehet velük. -hat. pl: I could swim when I was five. csak igeidőbe teszi a főigét. How long have you been able to play the guitar? Az ige múlt idejű alakja was/were able to egyszeri dolgot fejez ki. I can help you tomorrow. még módosítják is a főige jelentését. amelyekben nem tudjuk őket használni. igei jelentésüket. hogy kérdezni.

de valami közbejött.28 2. Mert olyan koszos. Próbálnák meg nem. nem árt. udvariasan. hiszen ki vagyok én. → Meg kell enned. ezért a jelentésük eltér egymástól. akár rajta vagyok. Muszáj elolvasnod ezt a könyvet. Tényleg olyan-e a helyzet. Úgy volt. de ha fel akarok szállni rá. Must – kell. hogy a fal adja a másikat) Annyira erős. egyenrangú felek közötti társalgásban. →I have to get up early. Máskülönben…(akkorát kapsz.→ They were to get married. Ha valamit feltétel nélkül ajánlok a másiknak. hogy ez jelenik meg a Tízparancsolatban és szerződésekben is. hogy belenéztem a tükörbe. →Ne ölj! . mert különben … Parancs és komoly fenyegetés egyszerre. angolul ez udvariatlanság. de még itt is biztonságosabb azt mondani: You really should … to be to – kell. shall – kell. hogy lehet parancsolgatni? You must eat what I give to you. hogy akár a fejére is boríthassam a spenótot. have to – kell. nagyon érdekes. amit eléd teszek. →I must wash my hair. tehát válasszuk ezt a segédigét. akár nem. hogy ezt kell. → You must read this book. ahol vagy. →Maradsz. mert ez a parancs Ha a must segédige használatához spenót-fejreborítási hatalommal kellett rendelkeznem. Várnom kell a vonatra? → Do I have to wait for the train? Éppen nem muszáj. hogy összeházasodnak. You shan’t kill. Soldiers are to do what the officers tell them. Első személyben mindig használhatok ilyen erős segédigét. jelen esetben az. A sor a legenyhébbtől a legerősebbig a következő: should → have to → must → to be to → shall Jelen időben. muszáj Három segédigével és két igével tudjuk kifejezni a „kell” különböző árnyalatait. illetve. hogy parancsolgasson nekem tehát csak szép szelíden. amit a tisztek mondanak. hanem mert a buszom hétkor indul. Csak akkor mondhatom. mert a körülmények úgy hozták Korán kell kelnem. meg azt kell. itt élet-halál ura vagyok. You shall stay here. hogy így nem lehet emberek közé menni. but something happened. Sokkal gyakrabban használjuk ezt az igét egy szelídebb szerkezetben. használhatom a must segédigét. Mi magyarok keményen odamondogatunk. de már más személyeknél vigyázni kell.→ A katonáknak meg kell tenniük. és nem engedem meg senkinek. must – kell. hogy parancsokat osztogassak. ha tényleg rendelkezem akkora hatalommal. mert kizavarnak az ágyból. it’s so interesting. mert muszáj Meg kell mosnom a hajam. should – kellene Ezt a segédigét használom. Erős belső késztetés. De nem azért. ha tanácsot akarok valakinek adni. és időhatározóval jövő időben mindegyiket használhatom.

pl: Do you mind if I open the window? – Kinyithatom az ablakot? No.) (A válasz hasonló.Inkább ne. illetve időhatározóval jövő időben használhatjuk. Egy sima múlt idejű mondatban viszont was allowed to. – The door won’t open. – The clock needs repairing/to be repaired. de néha szükségünk van a másikra. egy gyengébb. amit a helyettesítésére használunk. A gyengébb mondatokban wasn’t allowed to. pl: Well. Függő beszédben a may második alakja might. Will you have to do it again? de: My mother was very angry and told me I was to eat everything she gave me. kérem? Sokkal udvariasabb. Ellentéte a mustn’t. (és röpült a spenót) Nézzük a tagadó alakokat. persze. -. Pl: Yesterday I was allowed to go home early. de csak akkor. you may. mert fázom. – Igen. actually I’m rather cold. de már nem) used to + 1. a have to és egy erősebb. Általában a have to elég. Well. a következő szerkezetet használjuk.– Mert engedélyt adok. I have had to clean my room since I was seven. más igeidőkben és alakokban a have to tagadó alakjai helyettesítik. (Múlt időben wouldn’t) Javításra szorul az óra. Néhány egyéb segédigés probléma: Nem nyílik az ajtó. már körültekintőbben kell eljárnom. don’t have to nem kell  needn’t must – muszáj mustn’t – tilos to be to → to be not to shall→ shan’t A needn’t segédige. nem kell. tilos. A segédigéket gyakran csak azért használjuk. mint a többi.—We used to have more time. should – kellene shouldn’t – nem lenne szabad have to – kell. (Mindkettőre a pozitív válasz: Yes. Ha más igeidőre van szükségünk a választék már csak a két ige. ) May I take an apple? – Még udvariasabb körültekintően kell eljárni. Pl: He told me that I might go home.29 A segédigéket csak jelen időben. főleg függő beszédben. azt jelenti. ugyanúgy jelen és időhatározós jövő időben állhat. (Régen igen. a to be to. please? – Használhatom a tollát. nem szükséges. mert nem mindig ugyanabban a jelentésben állnak. és igeként is viselkedik. lehet Használhatjuk jelen időben és jövő időben időhatározóval engedély kérésére és udvarias kérdéseknél. a be allowed to – megengedték. not at all. ha az a must tényleg muszáj. May – szabad. actually I need it myself. Régen több időnk volt. ezért gondoljuk meg mikor használjuk. Különbség van a „nem volt szabad” és a „tilos volt” között is. alak – Régebben szokásos cselekvés. pl: Yesterday I had to help my father. mert udvariasabbak akarunk lenni. tagadásban múlt idejű igeként viselkedik. Kérdésben. mint az előbb. és csak az igazán erősekbe kerül a wasn’t to. Az ige. 3. sokkal erősebb.Viszont a need ige. Ha negatív választ akarok adni. . Can I have a look at your new printer? – Megnézhetem az új nyomtatódat? Hétköznapi udvariasság Could I use your pen. nemleges válasz esetén Ha igazán udvariasak akarunk lenni.

You can’t have met my grandmother. hogy nem is jön vissza. de nem vonjuk össze az alakokat.→ Én a te helyedben nem vennék neki rózsaszín inget. hogy nem tetszik neki. hogy időben megkapja a leveledet. felkeltem. →Esetleg betetted a táskádba. You might have put it in your bag. must – bizonyára may – lehetséges might – elképzelhető can’t – olyan nincs. segédige +have + 3. vagy a could segédigéket használjuk. hogy már találkozott vele. He may not come back. ha ma feladod. You shouldn’t have kicked the dog. Where can it be? →Ugyan hol lehet? Could she be the boss? →Lehet. már régen meghalt.30 Módbeli segédigék másodlagos jelentésben A segédigéket használjuk bizonyosság vagy bizonytalanság kifejezésére is. →Lehet. ilyenkor másképp viselkednek. I needn’t have got up at five. Ha nem kellett. if I were you. somebody is moving behind the curtain. →Előfordulhat. she died long ago. →Postán kellett volna elküldened.→ Biztos. →Értesítenünk kellett volna a rendőrséget. hogy az iskolában van vasárnap. →Nem lett volna szabad elbújnod a szekrényben. valaki mozog a függöny mögött. nem valószínű They must be at home. He may have met her. tagadáshoz a can’t kell. alakot használunk It must have rained here. A may és a might állhat tagadó alakban. hogy ez a nő volt a főnök? A must segédigének nem használjuk a tagadó formáját. →Nem kellett volna / Felesleges volt ötkor felkelnem. →Bizonyára esett az eső. →Nem lett volna szabad megrúgnod a kutyát. (De amennyi eszem van. Ugyanígy tesszük előidejűvé a következő segédigéket: should /shouldn’t ought to/ ought not to needn’t We should have informed the police. →Lehet. Ha előidejűvé akarjuk tenni ezeket a mondatokat. I wouldn’t buy him a pink shirt. . You ought to have sent it by post. He may get your letter in time if you send it today. He can’t be at school today. it’s Sunday.→ Nem találkozhattál a nagyanyámmal. az nem lehet. → Nem valószínű. és nem is csináltam meg: didn’t need to ) Kérdéshez a can. He might not like doughnuts. he might not like it. előfordulhat. otthon vannak. →Lehet. You oughtn’t to have hidden in the cupboard. hogy nem is szereti a fánkot.

The ruling by the California court …3…as a victory for celebrities or their heirs in the battle over who should control publicity rights -. was viewed c.similar to trademarks or copyrights -. plus $150. is to c. or sponsorship of any product. The justices let stand a California Supreme Court ruling that an artist…1… get approval and pay licensing fees to depict a celebrity unless the new work contains ''significant creative elements. have to b. cannot c. have to b. names. a. is b. has been 10. It exempts original works of art. music. is not b.. and this …10…the case to test the outer limits of the right of publicity. 1. Lawyers for the heirs of Moe Howard. has to c. Saderup's lawyers said the Supreme Court …5…use the case to determine the extent that freespeech rights limit a state's power to impose liability for works of visual art depicting deceased celebrities. radio. a. could c. "There is nothing about this case that is really new. endorsement. top court …2…without comment or dissent an appeal by artist Gary Saderup.'' they told the high court. books. a. can 2. At stake were property rights involving images of the Three Stooges. making $75. a. wouldn’t . voices and signatures. eye-poking brand of comedy.a.a. may 8.to famous names and images. will c. continues 9. a. must c. Nyuk. continued b. television and movies. known for their head-slapping. saying the ruling…7… also affect professional photographers who sell photos of celebrities. has been viewed 4. The California court decision upheld an award to the Stooges' heirs of the $75. Larry Fine and Jerome (Curly) Howard said the law gives celebrities' heirs the rights to likenesses. Supreme Court on Monday sided with the heirs of the Three Stooges in a dispute with a Los Angeles artist over lithographs and T-shirts depicting the slapstick comedians who first became famous in the 1920s. who made a charcoal drawing of the Three Stooges. can 7. "Judges become art critics.6…be held liable unless judges find the portrait added ''significant creative elements'' that transforms it beyond something more than a mere celebrity likeness or imitation.a. the right of the heirs …8…for 70 years after the celebrity's death. should b. Under the existing California ''right of publicity'' law. they said. Under the California Supreme Court ruling. news publications. is continued c. could have 6. and then reproduced it as lithographs and silk-screened images on T-shirts. were c.000 in attorney's fees and other costs.000.000 in profits. has rejected b.The U. did 5. the artist .'' The U. viewed b. can b. Saderup argued his use of the images…4… not violate any of the heirs' rights because the lithographs and Tshirts did not constitute an advertisement. rejected 3.'' the lawyers argued.S. was rejected c. They said there …9…no constitutional problems with a law that requires permission of the heirs for the sale of products using images of deceased celebrities. In their appeal. a. was to b.Court Sides with Stooges Heirs By James Vicini WASHINGTON (Reuters) .31 Gyakorlatok 9.S. Nyuk . a.

"For the past 10 years Japan's economy …9…a late bloomer. can f. has been e. The emergence of the pale pink flowers…3… a national obsession." A group of retailers in Chiyoda ward in central Tokyo …7…off a cherry-blossom festival scheduled for next month. when the flowers will be gone. might d. These parties …4…organized at the last minute. however. Now it …10…finally blossom. companies and friends pack Tokyo's parks during the season to picnic under the trees in full bloom.32 10. some of our tours have no bookings anyway. will g. saw j. but for businesses that organize flower-viewing tours. was m. with TV networks frequently airing blossom updates on their news programs.Balmy weather …1…Japan's much-loved cherry trees into bloom two weeks early this year. Some in the leisure and retail industries are watching carefully …2…plans fall apart." a spokeswoman for travel agent Nihon Ryoko said. a. One office worker.may be l. has also called b.wouldn’t i. Untimely Blossoms Upset Leisure Industry TOKYO (Reuters) . "If it turns out that people …5…able to see cherry blossoms at all. we'd have to cancel the tours." he told Fuji Television. can be h. but not everyone is thrilled to see the blossoms ahead of time. won't be n. because customers…6… see the situation for themselves on television. "Actually. should be called o. laid k. …8…the early blossoms as a good omen for the ailing economy. has brought c. Families. timing is everything. is .

of sorts.. "We …7…to use the tools that we have right now to search for signs of alien life. nationalities and the sexes …25…put into a context which renders them less significant.. "Today the focus…13… been on whether we …14…explain something about our aesthetic sensibilities." SETI. Vakoch argues it …10…time to get serious about working out what." "Maybe. to say. artists and musicians hunkered down in the warm sitting room of the private home to swap ideas on how to chat with E. And that is where the Paris meeting comes in.S. if anything. But as rain poured from the heavens outdoors. The assumption is that any signals picked up by SETI will be in radio form and therefore the alien sending the message …12…likely have similar technology and share our language of physics and math -. "Imagine how amazing it …20. Seemingly fulfilling every possible cliche -.I think there is a reasonable chance we …3…overcome the barriers between human and extraterrestrial worlds. as he sat in the kitchen of the Paris house. -.. In discussing alien life and how it may or …24…not differ from our own. their way of conceptualizing …4… be so alien to us that we just… 5…. the differences here on earth between cultures. who led the Paris workshop.…6… been monitoring radio signals for the past 40 years in the hope of picking up a transmission from outer space. if anything. Vakoch runs the interstellar message group at the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) institute in the United States. And what. . to another intelligence?" Vakoch said. step by step. "The truth is we don't know if there …21…alien life out there but in thinking about how we …22…communicate something about our sense of beauty or who we are. In his other incarnation." he says. Is there something about art that is either universal or that …15…be taught. pioneer in jet propulsion. He …18…like to transmit the mathematical formulae for color wavelengths so that alien beings…19… create rainbows for themselves.T.but we …8… rule out that they …9…already be trying to contact us and we can't detect them.the group of respectable professionals were earnest in their arcane endeavors. In the house of the late Frank Malina. humanity …11…want to say to an alien civilization. A professor of theoretical computer science suggested using music as a teaching aid to help aliens learn a coded language for cosmic conversations. to a softly-spoken NASA scientist. NASA and technology giants such as Sun Microsystems. We are very hopeful. For Vakoch. astronomers.pulses of electric light shining through moving elements -people from six nations discussed what aspects of the human understanding of art and beauty …16…be revealed to other beings.33 11. we …23…forced to reflect differently on ourselves and question our basic assumptions. "I think we…1… construct thousands of messages in the hope one of them…2…be understood.It seemed an unlikely place to discuss how to communicate with aliens -..a gray house off a nondescript alley in a none-too-interesting suburb of Paris.." But." he said. government. all the theorizing serves another useful purpose. the assembled artists and scientists put their heads together to brainstorm possible messages. scientists. An artist suggested using a rainbow as a metaphor for mankind's unity through diversity.once he …17…worked out how to switch on the tape recorder. and in the very rooms that some of the early Russian cosmonauts spent time learning English. Vakoch says. Others talked of algorithmic communication or computer systems that mimic human responses.. exotic Indonesian gong music rang out and the talk was of complex scientific phenomena and deeply philosophical questions about the nature of human beings and their relationships.S.be if we introduced color into an alien species' life for the first time. ethnic groups. a symbol of peace and a bridge. with computer and other technologies making advances all the time. He suggested employing the strange sounds of Indonesian gongs and gave a demonstration -.if he ever calls. Mathematical equations filled overhead projection slides. even if we get a signal from them. a private non-profit organization sponsored by the U. a U." said Douglas Vakoch. but maybe we can't. Surrounded by walls covered in Malina's kinetic art -.making possible a conversation. "We are not trying to find the best message or even the most intelligible.from a young computer whiz." Vakoch said. a professor with a shock of white hair and an excitable Russian -. Melyik segédigék hiányoznak a szövegből? Thinkers Seek Lingua Franca with Aliens PARIS (Reuters) . "We are looking for signals by radio.

" he said.000 Roman Catholics. Mayor Mukherjee himself is unfazed. one of the landmarks of Park Street." said Suman Gupta. who …6…this would taint the "spirituality" surrounding her life. of Albanian origin.A dispute has erupted in the Indian city of Calcutta over a plan to rename …1…street known for its throbbing night life after Mother Teresa. won the Nobel …7…prize for her work. Mukherjee's suggestion outraged some of the city's 100. and a library. told Reuters she did not think renaming Park Street …10…sully Mother Teresa's memory. art gallery. Sister Christie. Mother Teresa. …3…Reuters. This is an unnecessary controversy. the Roman Catholic nun revered …2…her work with the city's poor. the religious order's spokeswoman. a Roman Catholic. . Calcutta mayor Subrata Mukherjee sparked the controversy this month by …4…that bustling Park Street be renamed after the nun. back Mukherjee's plan.34 12." said Pradyot Chattopadhyay. "It will keep alive her memory." Dwijen Mukherjee. who founded the global Missionaries …5…Charity order in the city and died in 1997. cemetery. founded in 1950. "I …8…not like my son to visit a disco and tell me that it is located on Mother Teresa Sarani (street). a Bengali singer. The Vatican is considering the case for her eventual canonization. 'Street War' Over Mother Teresa's Name CALCUTTA. "Park Street also has a famous college. "There are other ways to honor Mother Teresa. "It would be only proper that we have a landmark of the city named after Mother Teresa. India (Reuters) . The Missionaries of Charity." she said. manager of Cambridge Bookshop. who …9…with 19 others has urged the mayor to reconsider. Others in the street agree.

Azt mondják most. Pl: He seems to be waiting for you. alak → láttam. kivéve have és be . smell + ige+ing → láttam. mert szagot érezni.az ige+ing a cselekvés neve pl: Running is a sport. wish.→ Jobban szeretném. és a műveltető make után .segédigék után.help után (lehet to + 1. illetve sima első alak. Második alany. feel. refuse. . az ige második alakba kerül. It was too cold to go swimming. I would rather go to the cinema. . →He is said to have changed a lot. ha elmennél. would mind/ don’t mind. Ha más személyben áll. csak akkor lehet. . Én azt szeretném. azt fejezi ki. ha általánosságban beszélünk valamiről see. It’s important for me to talk to him. rád vár. alak is) . →Én inkább moziba mennék.néhány kifejezésben pl: You had better leave now. . alak. Ige +ing: . deny. egyes vagy többes szám első személyben. hogy a cselekvés éppen folyamatban van. nekünk viszont a tesztmegoldásokhoz csak az kell. Általában a seem ige után használjuk. ha most hazamennél. alak. hallottam stb. azt fejezi ki. . második alak. Az infinitive -nek van folyamatos alakja is. vagy a mondatban van egy plusz feltétel a szerkezet más: so that … can/could/should Pl: He works day and night so that his daughter can go to university. watch+ 1. általánosságban nem.sok ige után Pl: ask. promise. Ezek szerint sima első alakot használunk: .kérdőszavak után (kivéve why?) Pl:Melyik könyvet olvassam el először?→ Which book to read first? . Azt mondják nagyon megváltozott. order etc. →Úgy tűnik. Ebbe a mondatba beletehetünk még egy alanyt. →Most jobban tennéd. Pl. tell.azért. to have changed – Perfect Infinitive. hogy megváltozott ezelőtt. hallottam.szenvedő igék után Pl: I was told to go home.love etc) . Did you come to help me? Ha a két tagmondat alanya különböző. hogy… see. dislike. I can smell something burning. ne felejtsük el. feel. ha te… de akkor a következő ige második alakba kerül. Ezek nyelvtanilag nagyon sokrétű és különböző kategóriák.let – hagy enged. →Valami égett szagot érzek. Infinitive.néhány ige után (finish. Azt mondják… Azt mondják. Participle Az Infinitive lehet to + 1. →Italians are said to eat cats. illetve 3. ha szag van. A Gerund az ige+ing. .35 5. hogy előbb történt a főigéhez képest. az olaszok megeszik a macskát.It’s time + to . avoid. enjoy.Why? kérdőszó után pl: Miért segítsek neki?→Why help him? To + első alakot használunk: . hogy… szerkezetben. . ha a két tagmondat alanya megegyezik.érzékelést kifejező igék után. pl: I’d rather you went home now.) . miközben… smell+ ige+ing → mindig ez az alak áll utána. hogy mi jön mi után.az akaratot kifejező igék után Pl: want. stb.melléknevek után It’s good to see you again. Pl: It’s time you bought a new suit. prefer. would like etc. like. Gerund. a Participle lehet ige+ing. admit etc. hear watch. . hear.ezt használjuk a szeretős-utálós igék után (hate.

néhány kifejezésben pl: it is worth → érdemes. b. hogy a jelző felveszi a jelzett szó mondatbeli értékét. begin It started/began to rain/raining. Azt használom.alak→megáll. alak (Perfect Gerund) előidejű időhatározó pl.) állapothatározó pl: Two policemen came running down the street. I tried everything.36 . .) having + 3.minden elöljáró után pl: Who is responsible for watering the flowers? néha a to is elöljáró: pl: I’m looking forward to hearing from you soon. Who is that smiling girl? Who is that smiling girl wearing a red pullover? Néhány ige után állhat to + 1. remember etc. boiled egg → főtt tojás used car → használt autó a beálló melléknévi igenév – to + 1.Ige +ing lehet a mondatban határozó a. but they fell out and stopped talking to each other. Ha a jelző egyelemű. még olajat is próbáltam tenni a zárba. → Az ablaknál ült. alak pl. it’s no good/use →semmi értelme I can’t help → Nem tehetek róla. stop + to+1. I can’t remember meeting him. →Megállt. things to do →elvégzendő dolgok a book to read → egy elolvasni való könyv (az újságcikkek címében ez a szerkezet jövő időt jelent) Ne felejtsük el. They used to be good friends. forget. a jelzett szó előtt. kifejezésértékű jelző viszont a jelzett szó után áll. . try.jelentéskülönbség nélkül pl: start. vele mindig szoros egységben áll. akkor ige + ing pl. vagy felejtettem el. I forgot to lock the door. d. stop + ige+ ing→abbahagy valamit pl. amikor megláttam az új fiúját . és minket nézett.) Mivel… pl: Not having a work permit he worked illegally. forget.különböző jelentéssel pl: stop. try. → Nem emlékszem a vele való találkozásra. hogy eddig mit próbáltam.Participle mint melléknévi igenév. →Elfelejtettem bezárni az ajtót. akkor to + 1. de… A magyartól eltérően ez nem összetett mondat. even putting some oil in the lock. He was sitting at the window watching us. ami eszembe jut. Ha visszanézek és azt mondom el. hogy beszélgessen a régi barátjával. alakot kell használni. . és a következő cselekvést mondom. I couldn’t help laughing when I saw her new boyfriend. és nincs benne de. alak pl. .→ Két rendőr jött futva az utcán. alak és Ige + ing . de összevesztek és nem beszélnek egymással. remember – ha előre nézek. → Muszáj volt nevetnem. azaz jelző a folyamatos melléknévi igenév – Ige + ing pl. →Régebben jó barátok voltak. Having done my homework I went out to play c.)egyidejű időhatározó: pl:Going to school I met the postman. → Mindent megpróbáltam.→ Elkezdett esni az eső. running water → folyó víz smiling girls → mosolygó lányok a befejezett melléknévi igenév – 3. pl. He isn’t used to getting up early. hogy csináljon valamit pl: He stopped to talk to his old friend. a jelentés nem változik.

a.a presence in Key West since the early 1900s. to know b. Key West's city commission agreed on Tuesday night …3…up to $20." Para said on Wednesday. a. reduce c.700 signatures from people favoring chickens. "One of the other problems is that rich people come down here. The chickens -. to catch c. free-roaming b. knowing c. one of Florida's most popular tourist destinations. catch b. reducing b. to be c.000 chickens roaming the free-spirited 2mile-by-4-mile island. to pay b. "In the 1970s.500 to 2. she urged creation of a chicken park. a. messing b. "We can't export our problems. caught 3.In the latest of battles against the strutting. "There's some places chickens shouldn't…4…. Tom Hambright. fishers b. a. Katha Sheehan. …10…city leaders with 4.around town as the "chicken lady" and owner of a popular memorabilia store dedicated to chickens. hens and chicks.000 to quiet the complaints of bleary-eyed residents -. a. we had a lot of street people and a lot of the chickens disappeared into pots. freely 2. a. fishing c. Florida." she said. when cockfighting was popular in the rowdy …7…village -. a. Assistant City Manager John Jones estimates Key West has 1. a.many who work nights and are awakened by crowing creatures. north of Tampa. said the chicken population has exploded within the last decade. …5…to follow the city's orders when his contract is finalized in late January. ran for mayor in October. to pledge 6. Jones envisions a …6…population of 1. but wasn't elected. Fla.37 Gyakorlatok 13.000 to hire Key West native Armando Para to capture the cluckers and haul them out of town. Presenting c. city officials in Florida's southernmost city are hiring a local barber…2… and curb the feathered fowl. is b. landscape their yards and don't appreciate the chickens …8…them up." Jones said. likely to a farm in Brooksville. fishermen 8. (Reuters) . pay 4. To present . pledged b. "We ask that you hold them dear. pledging c. reduced 7. a. roaming free c. Key West Barber to Trim Chicken Population By Laura Myers KEY WEST. …1…population of cocks. …9…. known 10.also are a nuisance to the island's newer breed. Presented b. to mess c. paying c. mess 9. Monroe County's historian." he said. be 5. a." 1.

discover h.turned out n. They had spent days painstakingly …2…the site after 50-year old Marion Garry said she had …3…an unusual arrangement of smooth. "We thought we'd hit the jackpot. imagine m. doubts began …4…− what for example was a 1940s baby pacifier doing in there? Never mind. analyzed k. turning e.Archaeologists were excited …1…what they thought was the first evidence of ninth century Viking settlement in Scotland. a. look c. raised .the stones were nothing more significant than a 1940s sunken patio. explore l. to find g. flat stones a few feet below the surface of her garden in Fife. Only when the area was completely excavated and materials…6… did the horrible truth dawn -." Scottish archaeologist Douglas Speirs told newspapers. you can…7… how silly we feel. uncovered i. excavating b. "After all our efforts. "It looks quite messy now but I think it will …9…very pretty with flowers and plants …10…around it during the summer." she said. growing o. to arise d. modern objects are often …5…in archaeological digs." said Speirs.38 14. 'Viking Village' Hopes Cruelly Dashed LONDON (Reuters) .be changed j. But as they cleared the site. found f. Ms Garry said that she was looking forward to …8…the patio into a new garden feature.

39

15.

'Honey, Feel Like Saving a Little Water?'
MANILA (Reuters) - Couples in the Philippine capital have been asked…1… start sharing the tub at bath time as part of a conservation drive. "Start sharing baths …2…your partner…3… conserve water," the environment department advised the parched capital's 12 million residents. Unseasonably dry weather …4…depleted water levels in the main reservoirs supplying the metropolis and officials …5…meeting on Friday …6…consider rationing and other measures. Environment Secretary Elisea Gozun warned things…7… get worse before the monsoon season begins in May and said officials were "sounding the alarm early…8… avoid a water shortage." As a haze of pollution masked blue skies over Manila on Friday, the weather bureau said fewer typhoons…9… normal at the end of last year caused water levels to drop and that the city …10…not expect a rainy reprieve for several months. To hurry things along, officials plan to start cloud-seeding to raise water levels in the reservoir.

16.

No Mini-Skirts, Country Tells Women Workers
KUALA LUMPUR (Reuters) - Authorities in Malaysia's conservative Terengganu state plan…1… ban nonMuslim women …2…mini-skirts or figure-hugging dresses …3…work as part of a drive against indecency, state officials…4… Monday. Muslim women will …5…to wear headscarves and loose dresses to office, they said, …6…employers risked …7….their business licenses and face fines…8… the staff flouted the rules. "The general policy is that non-Muslim women …9…dress decently," said Hadi Awang, chief minister of the northeastern state …10…leader of the hardline Islamic party PAS. PAS or Parti Islam se-Malaysia (PAS) is the main opposition party in Malaysia where general elections …11…due this year. "The PAS government …12…not tolerate females, including those from different religions, …13….such clothes during working hours," one state official said. It wasn't immediately known when the ban…14… come into force. Women's groups railed against the …15…ban. "It's clearly an encroachment of the private space of women …16…in Terengganu," said Cynthia Gabriel, a women's rights advocate for the Kuala Lumpur-based Voice of Malaysia. "It's certainly a step backward," she…17….. PAS, the main threat to Malaysia's multi-racial government coalition, recently unveiled plans for an orthodox Islamic state, …18…strict sharia laws. It rules just two of the 13 states in multi-racial, multi-religious Malaysia. But in the two states PAS runs, gambling is banned and so …19…dancing and public consumption of liquor by non-Muslims. Men and women are required…20… use separate checkouts at supermarkets.

40

6. Összetett mondatok, kötőszók
Ahogy már eddig is láttuk, a magyar nyelv több összetett mondatot használ. Angolul igeneves szerkezettel, vagy a segédigék második jelentésével, vagy egyéb módokon fejezik ki ugyanazt a tartalmat. De vannak összetett mondatok, a tagmondatok kezdetét az új alany jelzi. Vesszőt, mint a magyarban, ne keressünk, nem feltétlenül van. Ha a nyelvtani feladatunkban két tagmondat között van az a bizonyos számozott üres hely, akkor nagy valószínűséggel kötőszót keresünk. A mondat értelméből kiindulva találjuk meg a legmegfelelőbbet a mellérendelő összetett mondatok kötőszói közül. and, or, but – igen laza kapcsolatot feltételez, lehet a második tagmondatban is kérdő szórend, vagy jövő idő általában a két tagmondatban párhuzamos a nyelvtani szerkezet, de a but ki is szólhat a szituációból és használhatok pl. más igeidőt, mint ami a mondat elejéből következne. although, though – habár A magyarhoz hasonlóan használjuk, általában az első tagmondat elején. however – azonban Nem tartozik közvetlenül a mondatba, vesszővel választjuk el tőle still – mégis, mégsem Ezt is vessző választja el a mondattól. if, provided, even if,− ha, feltéve, mégha, as if, as though − mintha, úgy mintha, when, as soon as – amikor, mihelyt A feltételes mondatok szabályai szerint. because – mert that’s why – ezért so – így A függő kérdésnél az összes kérdőszó egyben kötőszó is. Kérdőszó nélküli kérdéseknél if/whether. Ha több dolog közül kell választani, akkor csak a whether – or használható. A magyartól eltérően nincs utalószó –kötőszó azaz pl. akkor, amikor, csak a kötőszó maga pl. when. A függő beszéd állító mondatait összeköthetjük a that kötőszóval, de nem mindig szükséges. pl. He told me that he wanted to buy a new car. He said (that) he wanted to buy a new car. Vonatkozó mellékmondatok Két fajtája van, az elsőben a mellékmondat tartalmilag fontos része a főmondatnak. (Defining) A második mondatban a főmondathoz plusz információt fűz. (Non- defining) A kötőszavak a what kivételével azonosak a kérdőszavakkal, az ami/amit – that, illetve which. Ezek szerint: who – aki/akit, that/which – ami/amit, amely/amelyet, where—ahol, when—amikor (the way) how – ahogy, (the reason) why – amiért Ha a mellékmondat fontos része a főmondatnak, néha bele is olvad kijelölő jelzőként. Megteheti ezt akkor, ha tárgy, vagy pedig elöljárós szerkezet. pl. A pohár, amelyből iszol, az enyém. Melyik pohár? Amelyből iszol. – kijelölő jelző The glass you are drinking from is mine. De meg is maradhat kijelölő jelzős mellékmondatnak. The glass that you are drinking from is mine. Ha ez a mondatot feleletválasztós tesztfeladatban a következőképpen fordulhat elő: The glass …1…you are drinking from is mine. 1. a. what b. who c. – Természetesen a c a helyes válasz, mert a what nem vonatkozó névmás, a who személyre vonatkozik, de ez a mellékmondat jelzőként beépülhet a főmondatba. Ránézésre a glass is főnév, a you is főnévi értékű, nincs vessző köztük, tehát semmi akadálya. Ha a c.—helyett c. that lenne megadva, az is helyes lenne. Ha viszont ugyanez a mondat Cloze, azaz kiegészítős feladatban jelenik meg, akkor csak a that a helyes, mert az üres helyre egy szót kell írnom.

41

Ugyanez személyekről. pl: A fiú, akivel beszéltél, a barátom. Melyik fiú? Akivel beszéltél – kijelölő jelző The boy you talked to is my friend. Ezt a fajta kijelölő szerkezetet nagyon gyakran használják, ha a mellékmondat állítmánya létige lenne. (magyarul lévő, álló, fekvő stb) pl. Ülj a sarokban lévő székre. Sit down on the chair in the corner. A pad, amelyik a kertben áll, még a nagyanyámé volt. The bench in the garden belonged to my grandmother. Ha a mellékmondat alany, akkor természetesen nem építhető jelzőként a főmondatba, és nem hagyható el a kötőszó sem. pl. A fiú, aki ebben a házban lakik, Péter iskolatársa. The boy who lives in this house goes to the same school as Peter. A pohár, ami tegnap érkezett, az enyém. The glass that arrived yesterday is mine. Ez a mondat feleletválasztós tesztfeladatként az alábbi módon fordulhat elő. The glass …1….arrived yesterday is mine. 1.a. that b. – c. what Természetesen az a. lenne a megoldás, mert főnév és ige találkozik, ami azt jelenti, hogy valami kell, a what nem vonatkozó névmás, tehát marad a that helyes megoldásnak. Ha az „ami” az egész mondatra vonatkozik, akkor vesszővel választjuk el a főmondattól és which kötőszót használunk. pl: He played the piano all day, which annoyed the neighbours. Egész nap zongorázott, ami idegesítette a szomszédokat. Ugyancsak which áll that helyett, ha az elöljáró előre kerül. pl. This is the painting about which I have already talked to you.

A többi vonatkozó névmás mindig megjelenik a mondatban.pl: This is the hotel where I stayed. It was a Sunday when I first saw you. This is the way how it is done. That’s the reason why he never visited us again.

Ha a főmondat szempontjából elhagyható plusz információt akarok közölni, megtehetem közbeékeléssel, két vessző közé. Ilyenkor a that helyett mindig which áll, és megjelenhet a who tárgyesete a whom, elöljáróval, vagy anélkül. pl: Budapest, which is the capital of Hungary, is a beautiful city. My grandmother, who is over eighty, likes chocolate very much. My half-sister, who(m) I have never met, lives in the USA. Madrid, where I spent my holiday last year, is the capital of Spain.

This makes the voice louder and more homogenous. explaining …8…opera is difficult to understand even for those who speak the language in which it is sung.and found that in the top half of their range sopranos tuned vocal tract resonances quite accurately to the pitch they were singing. which b. Study Finds By Paul Tait SYDNEY (Reuters) . a. who 2. including the mouth and tongue. what c. how b. Some Opera Really Is Hard to Follow. a French soprano and physics honors student. what 6. which b. but 3. a. 1. — c.unsw.html) examined …4…sopranos boost the sounds coming from their vocal cords by adjusting the shape of their vocal tract. however c. a. told Reuters. a. They then measured…10… the frequencies were amplified independently of the frequencies present in the voice. that c. who c. A study published in the Nature journal Thursday (www. what c.edu. how 5. what b. …7…the vowels end up sounding very similar.a. when 9. A study by physicists at the University of New South Wales has found …3…a soprano's ability to sing powerfully in the high register comes at the cost of clarity. Composers such as Berlioz have warned about the effects of "resonance tuning" but joint author Elodie Joliveau. a." Professor Joe Wolfe. a. they were able to transmit different frequencies into the singers' mouths while they were singing. how b. said it had not been confirmed before …9…the technical difficulty of measuring the acoustics of the vocal tract. also c. that c. The vocal tract is a fleshy tunnel.42 Gyakorlatok 17. A new study has found it's not their hearing that's the problem …2…the way sopranos amplify their voices to be heard above the boom of the orchestra. The study's authors did about 70 measurements of nine sopranos singing the four vowel sounds in a two octave range. a physicist at the university. that’s why b.phys. through …5…sound travels and resonates." "lore.au/~jw/soprane. "It's a bit like a megaphone except…6… we can change the megaphone's shape and different frequencies get amplified."la. why c.a. Using technology developed by Wolfe and colleague John Smith for applications in speech therapy. It has several resonances that boost or amplify sounds produced in the larynx. where 7. though b. way b. that b.Perplexed by Puccini? Bewildered by Berlioz? Opera buffs …1…have to sneak a peek at the subtitles to understand the words being sung no longer need to feel embarrassed. The study measured four specific vowel sounds -. where . a. but 8. whether 4. a. and b. because 10." "loo" and "le" -. because of c.

Clarke was not available for comment. asking . where k. has been h. being o. but m." Mumba said. …4…writes a column known as the "The Spectator. had lived f. Clarke has…8… annoyed authorities with his satirical column. to leave n. and d. which l. "Yes. owned i. regularly c. who b. when j." Home Affairs permanent secretary Peter Mumba said Roy Clarke.43 18." Mumba told Reuters after …6…asked to confirm reports of Clarke's deportation. Writer Deported for Insulting President LUSAKA (Reuters) .Zambia said Monday it had given a controversial British writer 24 hours …1…the country for insulting President Levy Mwanawasa …2…calling two of his ministers "baboons. Clarke. what e. because g. was told Monday to leave Zambia Tuesday." referred last Thursday to Mwanawasa as a "foolish elephant" and two of his ministers as "baboons" …5…Mwanawasa visited a game park for his Christmas holiday. he will be deported to Britain. "We will buy a ticket for him on British Airways …7…he cannot continue to live with people he thinks are baboons.daily Post newspaper. a satirical writer for the privately …3…. …9…portrayed government leaders as living lavishly in this impoverished southern African country of 10 million people. He …10…in Zambia for many years and had a permanent residence permit a.

Cat and Bear Odd Couple Reunited in Zoo BERLIN (Reuters) . an Indian root called saw-wort …14…is used for skin disorders and tendrilled fritillary.000 medicinal …9…being used are harvested from the wild." Harper added. …2…means "pussy. Two-thirds of the 50. told New Scientist. the future of the wild plants which …16…helped most of humanity for centuries is now more uncertain …17…it has ever been." study author Alan Hamilton …5…New Scientist magazine. "They sunbathed together and shared meals of raw meat.Muschi. a member of the IUCN's Medicinal Plant Specialist Group. regular visitors. "With demand and commercialization growing fast. "They greeted each other …8…had a cuddle and now they're happy. …18…says the problem has been looming for years. "She appeared from nowhere in 2000 and we decided to leave them together …10…they got on so well. "It's an extremely serious problem.000 plants may be at risk. The findings…8…. 20.44 19. dead mice. The group. a tree found in south India and Sri Lanka …13…used for anti-cancer drugs in Europe. the zoo said Friday. based on an analysis of the number of species at risk on the World Conservation Union (IUCN) Red List of threatened plants. a Chinese plant …15…to treat respiratory infections. blames the herbal medicinal industry for not guaranteeing the sustainability of supplies." The enlarged enclosure will reopen in the spring. …3… the pair were split up last October …4…the bear was locked in a cage …5…her living space was enlarged. According to the research. mostly among our older. Zoo keepers took pity on the distraught cat …6…had taken to roaming around the zoo and sitting outside the cage. and this week allowed her in the cage with the shaggy female Asiatic black bear called "Maeuschen. . Muschi. a member of the zoo's management board. "The cat has a real fan club. fruit and bread." said Kloes. "It is time for the industry…19… join forces with environmental organizations to ensure …20…herbal harvests have a sustainable future. …12…the threatened plants are tetu lakha." said Heiner Kloes. the market for herbal remedies …6…risen by 10 percent a year for the past decade in North America …7…Europe and is now thought to be worth at least 11 billion pounds ($20 billion). a small cat …1…formed an unlikely friendship with a half-ton bear called "mouse" in Berlin Zoo. Study: Worldwide Demand for Herbal Remedies Threatens Plants LONDON (Reuters) .Worldwide demand for herbal remedies is threatening natural habitats …1…endangering up to a fifth of wild medicinal plant species …2…are being harvested to extinction." No one knows …9…Muschi. of Plantlife." …7…means little mouse.000 and 10. a leading science magazine said on Wednesday. Hamilton." has been popular with zoo visitors ever since she appeared in the bear's enclosure three years ago. a normal black domestic cat. has been reunited with her companion after pining outside the bear's cage for months. also contributed to a report …10…will be unveiled by …11…conservation organization Plantlife International next week. A study to be published later …3…year by the conservation organization WWF warns …4…between 4. came from." Martin Harper.

health Nem mindig esnek egybe a magyar és az angol kategóriák. Pl: two pieces of good advice two lots of homework two items of information Természetesen az anyagneveket a nekik megfelelő mértékegységgel. bread. violets are blue. roll. vagy mitől elvont főnév a házi feladat (homework). reindeer. (fruit). ice-cream – fagyi. chocolate – csoki. (and so are you) A megszámolható főnevek többes száma -s. teeth. experience – tapasztalat. elk.) I have little money. de az ige mellette állhat többes számban. a bag of rice.a gyűjtő főnevek pl: furniture. De lehetne számtalan példát felhozni. policemen. a bar of chocolate. people. wives Az állatnevek közül sok rendhagyó: mouse → mice (louse →lice – tetű) . dollárban. a chocolate – bonbon. ha a zöldség (vegetables) nem az. ami a magyarban egyáltalán nem kérdés. Megszámlálható minden. Állító mondatban a sok → a lot of mindkét esetben tagadó és kérdő mondatban many → megszámlálható much → megszámlálhatatlan kevés → few →megszámlálható little → megszámlálhatatlan a few → egypár (quite a few – jónéhány) a little → egy kis I have few friends. Főnevek. ami darabra megy. a loaf of bread. illetve. flour. pl: egg. Pl.-es. a mondat negatív tartalmú) I have a few friends. – Van egy kis pénzem. mitől gyűjtő főnév a gyümölcs.az elvont főnevek pl: love. A birka (sheep) és néhány szarvas (deer. (Legalább kettő minden fontos pozícióban. water. an). (a. ha több lenne. csak a megszámlálható főnevek elé lehet tenni határozatlan névelőt. nem érdemes (itt sem) automatikusan követni a magyar nyelvhasználati szabályokat. a packet of butter etc. (Szeretném. child etc. – Van néhány barátom. Néhány főnév megszámlálható és nem megszámlálható alakja mást jelent.45 7. money . a paper – újság. an ice-cream – jégkrém etc… . Santa has six white reindeer. gyakorlat an experience – élmény paper – papír. Például. ha úgy hozza a szükség? Mértékegység megadásával.az anyagnevek. Pozitív tartalmú. Ez az egész megszámlálható – nem megszámlálható szembeállítás azért fontos. goose → geese – liba.pl. a bottle of beer. mi megszámlálhatatlan. többes számba tesszük. mert csak a megszámlálható főnevek kerülhetnek többes számba. luggage .. (Húszmillió. hogy mi megszámlálható. a kilo of sugar. névelők A főneveknél az egyik legfontosabb kategória. Nem megszámlálhatók . Negatív) I have a little money. pl: milk. moose etc) többes száma ugyanaz. Pozitív) Ha megszámlálható főnévről általánosságban beszélünk. – Kevés barátom van. Pl: children. mint az egyes szám. de ne felejtsük el a rendhagyó többes számokat sem. Their names are… Hogyan tesszük a nem megszámlálható főneveket mégis többes számba. (Kenyérre is alig elég. wolf → wolves – farkas (calf → calves – borjú) ox → oxen – ökör etc. ha a lecke (lesson) nem az. – Kevés pénzem van. a nem megszámlálható természetesen egyes számban marad. banana. sugar is sweet. Pl. A sok – kevés is különbözőképpen áll a megszámlálható és a megszámlálhatatlan főnevek előtt. Pl: Roses are red.

the – határozott névelő. any – nem megszámolható főnevek előtt névelőt helyettesít.46 Névelők a. amiből csak egy van. a szállodák nevénél. DE. Would you like/Can I have some chocolate? any – tagadó mondatban áll. vagy olyan kérdésben. Brazil DE The Netherlands. amikor nem pontosan meghatározott. the Queen Mary. az újságok folyóiratok nevénél . the USA . Peter is the oldest boy in the family.Tavak nevénél nincs. DE: A legtöbben úgy gondolják…→ Most people think… some. the Himalayas. the Prince of Wales. There are some apples in the basket. pl. de mondani akkor is kell. pl. Life is hard. Children like ice-cream. NEM használjuk: . the Hungarian Republic. Minden egy és megszámlálható főnév előtt használjuk. Tulajdonnév előtt „egy bizonyos” jelentésben áll. általános jelentésben.Folyók nevénél van pl: the Thames. Kékes . . hogy melyikről van szó. the Prime Minister Van a hajók nevénél. the river Szárazér . Budapest people are like that. pl: My father is an engineer. the Moon. An American would never have said that. pl. vagy kínálok valamit. Kivétel. dátumokban is (nem mindig írjuk ki. pl. some – állító mondatban áll. pl kérek.— Valamilyen Smith úr telefonált délután. Hungary. pl: A Mr Smith called you in the afternoon. pl: The Joneses live here. Switzerland. New York.Városneveknél nincs pl. an – határozatlan névelő.Égitestek nevénél van pl: the Sun. akárÖsszetételekben is ugyanez a szabály. There is some milk in the bottle. Lake Ontario ..Hegycsúcsok nevénél nincs pl: Mount Everest. pl. ha egy családról van szó. Is there anybody in the kitchen? „any” kerül a mondatba. Peter is my best friend. on the first of November Általában van a felsőfokú mellékneveknél is.→Jonesék itt laknak.Hegységek nevénél van pl: the Alps. Pl: Paul can’t eat any chocolate. és minden más típusú kérdésben. the Nile. → Van néhány alma a kosárban. pl.Elvont főnevek előtt. de nincs olyankor. amikor tudjuk. megszámolható főnevek előtt azt jelenti. Seoul. vagy többesszámúaknál van. hogy valami a legszebb. ha azt akarom kifejezni. állító mondatban a jelentése → bár. pl. pl: The children are playing in the garden. néhány pl. the Mars Általában van mindennél. legjobb stb. viszont használjuk a lake szót. the Danube.Tulajdonnevek előtt pl. the Hilton Hotel Van a sorszámneveknél.Egyelemű országneveknél nincs the.The Guardian. többeleműeknél. London. → Paul nem ehet csokit. There is a cat in front of the house.általános jelentésben pl. amelyre határozott igen választ várok. pl: Lake Balaton. DE The Hague . pl. the Mátra . A földrajzi neveknél meg kell jegyeznünk egypár névelőhasználati szabályt. Akkor használjuk.) pl. pl. hogy valamiből egyáltalán nincs. . (egyáltalán) . → Van tej az üvegben. His new novel is about the life of Hemingway. ha azt akarom kifejezni. .

" he admits. It's a gig that will earn Jackson and his partners $20 million. − c. the c. I haven't quite gotten used to yet. So. the c. one 9. "It very well may be that I never make anything as big as 'Lord of the Rings. And we will be making …10…$180 million movie for $150 million using the infrastructure we put into place on 'Lord of the Rings. "People don't have…9… right idea about the $20 million. the c. Now …6…it is finishing. the 8. a. which would be a very unsatisfying career. a. – . the writer/director/producer of "The Lord of the Rings" trilogy. a. a 2 . The helmer is quite frank when it comes to …7…future and how "Rings" will ultimately fit in. and that's what I plan to do. And while good things are likely to keep coming for the native New Zealander in …3…current awards season." And do he will this August when he directs "King Kong" starring Naomi Watts for Universal. some 10. a.47 Gyakorlatok 21. a b. now what? "The sense of closure.' so it makes sense. now that the third film is out. the b. this c. The only responsibility you have as a filmmaker is to make a good movie.a. his "Rings" journey is almost over. a b. He received a Directors Guild of America Award nomination for "The Return of the King" Tuesday. a b. but it covers three people writing." But don't expect Jackson to tumble under the weight of expectation hovering over what he does next. 1. "I'm aware of the impact the movies have had on people and on the box office obviously too. − b. two producers and the directing fee. some 6. a. − 5. this c. some b." Jackson says of the total payout.' It's a bit sad. and nabbed …2…top helmer prize from the Broadcast Film Critics Saturday." Jackson's "King Kong" is due in theaters in Christmas 2005. this c. a b. "I can't get locked into …8…trap where I'm trying to top these movies for the rest of my life. a. a 3. a. Peter Jackson Sadly Faces Life After 'Rings' By Chris Gardner LOS ANGELES (Hollywood Reporter) ." Jackson said by…4… phone from Down Under. the c. which I'm very happy about. watched …1…film cross $300 million in domestic ticket sales Friday. that 4. one c.' and I certainly will never make three films at once again. the c. "It's a lot of money obviously. any b. that 7. a. a. the b. it does really feel like one chapter of my life is closing and everything now is what I do after 'The Lord of the Rings. and I realize what…5… significant . this b.The past seven days were good to Peter Jackson.role these movies will play in my career and in my life.

rolling over. circling.step j. walking backwards.48 22. tango and boogie with Annette Helder at her training school in the northern Netherlands. people b. the e. 'Doggy Dancing' Lessons? AMSTERDAM (Reuters) . attention . Dogs and owners will learn to move in …9…to music in what has become a competitive sport in countries including …10…and Britain. like weaving between your legs. snack n.You teach the dog certain basic…8…. moves g.offering "doggy dancing" lessons to …3…wanting a …4…dancing partner. a k. canine m. the United States i. "Dogs love when they get …7…. shepherd d.. their f. who charges 45 euros ($60) for eight lessons. Ten owners and …5…dogs -. she said of the classes near Groningen.." said Helder. sheepdogs l. but a Dutch dog trainer is taking…2… relationship one step further -.including a border collie and a German …6…-. these h. time o. Americans c.. a.have signed up to learn to waltz.It has long been said that a dog is …1…man's best friend..from their owners.

…4…Eleftherotypia daily said Greece's Public Order ministry has agreed with U. with at least five more taking place before August.. were too laid back and "ambivalent" to sweep her off her…10. camera crews and reporters..49 23. said the billboard stunt had gone well -except for when she momentarily forgot where she was and performed the "downward dog" yoga…15… in full view of Sunset Boulevard. Julie Koehnen decided that she was looking for …1…in all the wrong places.000 personnel. U. Troops Plan Olympics Security Drill-Daily ATHENS (Reuters) . which forbids…15… presence or operation of foreign military groups in …16…country unless …17…Greek Parliament authorizes it. There was no immediate official comment on …7…report. Koehnen. …3…Greek newspaper said on Monday. Quoting government sources. "The plan sees …8…unknown number of C-130 aircraft transport planes landing in Athens in early March. French …6…and a brownie with her first date. away from her trendier Los Angeles habitat. who was one of 50 "real people" chosen as part of the advertising campaign. …22…issue of foreign teams using their own security guards during…23… August 13 to 29 Athens Olympics has been …24…thorny one for Greek authorities. I don't think I'll do that again. eating meat loaf. shuddering slightly at …16…thought of all and sundry watching as she thrust her backside in the air and bowed her head. three times…29… number used at …30…last summer Olympics in Sydney in 2000. There has still not been …25…full formal resolution over whether …26…foreign security guards could carry weapons and exactly what role they could play. "Downward dog.as far as he could tell. The Games open on August 13. Greece is spending…27… record 650 million euros to protect …28…world's largest sporting event. So this week. police officer Rick Farfan? And what was she looking for in a…7… that she couldn't find in America's second-largest city? "I'm looking for a man's man in the middle of Hollywood. sitting on the famed Sunset Strip in a fake living…5… attached to the billboard." she said." Koehnen said with a slight roll of the eyes.S. Most…9… in Los Angeles." …11…newspaper said. since the …18…had had little chance for one-on-one conversation. ha szükséges." Farfan did his best to show her his manly man side. Woman on Billboard Looking for Love At age 39.S. "I grew up in Minnesota. troops for their first exercise. under …10…real conditions. she began having her dates at…2… foot of a Sunset Strip billboard featuring her own face -surrounded by publicists." Koehnen. mobilizing 45. authorities for …5…first exercise to take place in…6…March. for Olympic Games security.to go along with the experiment and added that the date was going well -. transporting …9…U. who joined Yahoo! Personals in …14…bid to find a husband. said he was impressed with a woman who had the sense of …17. As a man drove by in a black …19…utility vehicle and screamed to Koehnen: "I'll marry you!!. said. which features real users of the service in a bid to make …4…more comfortable with online dating. she said.U. But how comfortable was Julie. was expected to have eight brief dates while sitting on her billboard before choosing one "real man" for an …20…out on the town." She said this is perhaps why most of …13…men she found herself selecting from the service came from outlying parts of Southern California. meanwhile. Tegyünk az üres helyekre névelőt. Farfan.. Eleftherotypia noted without …12…special law…13… U. The daily said with …18…Parliament closing on February 6 before…19… general election on March 7. time was running out to sort out constitutional issues involved. "I like it when a man says he wants to go out with me.S troops plan to stage exercises in…1…Greece from March as part of security preparations for …2…Olympic Games." Koehnen. so I'm looking for …12…a little more familiar. The screenwriter is also the poster girl in…3… new advertising campaign for Yahoo! Personals. 24.S. . and I can also kick somebody's ass if I have to. a slender …11…with a Meg Ryan flip and bubbly personality. as Farfan dined on …8…chopped veggie salad catered by the trendy Ivy restaurant. confiding: "I'm very sensitive and kind. Against …20…background of September 11 2001's al-Qaeda attacks on …21…United States.S military exercises would be against …14… Greek constitution.

Melléknevek. tagadó formában not so/as – alapfok – as pl. toldalék előtt kettőzi a mássalhangzót. Hosszú melléknevek Ide tartoznak a két szótagnál hosszabb. (Ez általános helyesírási szabály!!) pl. mint” as – alapfok – as. angol melléknevek Fokozásuk középfokban –er. Rövid melléknevek. használjuk az a lot. „olyan. képzett és az idegen eredetű melléknevek Fokozásuk a more. much – more – the most far – farther – the farthest → térbeli távolságot jelent far – further – the furthest → időben. intelligent – less intelligent – the least intelligent fat – less fat – the least fat Összehasonlítás 1. He is as tall as his father. az y →ie –re változik. mint” középfok + than pl. vagy kicsit. 2. This building is much bigger than our house. hogy sokkal. happy – happier – the happiest 2. középfokú. „olyanabb. beautiful – more beautiful – the most beautiful interesting – more interesting – the most interesting 3. pl. (Ez is általános helyesírási szabály!!) . Rendhagyók Néhány igen gyakran használt melléknév tartozik ide good – better –the best bad – worse –the worst little – less – the least many. vagy elvont értelemben további Lehet „visszafelé” is fokozni azaz. big – bigger – the biggest fat – fatter – the fattest Ha a melléknév mássalhangzó + y végű. much. összehasonlítás A mellékneveket a fokozásuk szerint három csoportra osztjuk. most szócskával történik pl. 1. a little kifejezéseket a középfokú melléknév előtt. vagy kétszótagos. alapfokú. pl: strong – stronger – the strongest long – longer – the longest Ha a melléknév egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződik. I’m not so clever as my sister is.50 8. He is two years older than me. Ide tartoznak az egy-. „kevésbé” és „ legkevésbé” a less és a least segítségével. vagy a bit. felsőfokban –est képzővel történik. Ha azt akarjuk kifejezni. pl. képzetlen.

Vannak olyan melléknevek. hosszú hajú és a többiek. long -haired etc. – Tárgy. good → well Ha a határozót is fokozni kell a –ly végűek általában a hosszú melléknevek szerint more. de nem mindig. nem fokozzuk őket. He is the youngest in the family. He likes chocolate better than me. awful → awfully. felsőfokú. I’m older than you. és nem használjuk hozzá a very szót sem. Túlzófoknál (legesleg-) → by far the …est pl. You are younger than me. the most segítségével. Határozó képzése melléknévből Melléknevekből határozót általában a –ly képzővel alkotunk. I’m older than you are. – Mellékmondat Ha cselekvést hasonlítunk össze jobb a mellékmondatos változat a félreértések elkerülése miatt. pl. 3. amelyek magukban is erős jelentésűek. az absolutely szót tegyük eléjük. akkor with pl. Egyéb mellékneves kifejezések Kék szemű. good bad funny angry large → → → → → perfect disastrous hillarious furious tremendous Ha mégis nyomatékosítani akarjuk az erős jelentésű mellékneveket. Mary is by far the most beautiful girl in the school. „legolyanabb” the + felsőfok (valami közül) pl. Blue-eyed. This car can go faster than mine. mint én. enormous → enormously etc DE fast → fast. Ha a kifejezés hosszabb. mint engem. → Its absolutely perfect. This is the biggest city in my country. a nem –ly végűek közül a rövidek a rövidek szerint. → Jobban szereti a csokit. pl. vagy mellékmondat. happy → happily. He likes chocolate better than I do. → Jobban szereti a csokit. Kétzsebes kabát → a coat with two pockets fürdőszobás szoba → a room with a bathroom . It’s very good.51 Az összehasonlítás második fele tárgy. hard → hard. pl. Ha megfordítjuk a személyeket. pl. rögtön látszik.

tehát külön írjuk . nyolcnapos Az unokám három éves. Itt a hároméves jelző.52 Váltogatni is lehet. → I have a three-year-old granddaughter. → Úgy nézel ki. . smell. a two-week conference etc. mint egy betörő. You look like a gangster. alak pl. halszagú.A melléknévi igeneveket Participle címszó alatt már megtárgyaltuk az ötödik fejezetben. → It tastes like wine. vele mindig szoros egységben áll. → It sounds good. running water folyó víz smiling girls mosolygó lányok a befejezett melléknévi igenév – 3. Hogy nézel ki? → Pocsékul nézel ki. . tehát Borízű. Sima. Ebben az esetben a három éves nem jelző. kifejezésértékű jelző viszont a jelzett szó után áll. Ha a jelző egyelemű. Halszagú→ It smells like fish. things to do elvégzendő dolgok a book to read egy elolvasni való könyv (az újságcikkek címében ez a szerkezet jövő időt jelent) Ne felejtsük el. pl. sound. look + melléknév taste. Van egy hároméves kislány unokám. feel. smell. feel. és a year nem kerül többes számba. azaz jelző a folyamatos melléknévi igenév – Ige + ing pl. Hasonlóképpen. → My granddaughter is three years old..Borízű. ezért kötőjellel írjuk. sound. . hogy a jelző felveszi a jelzett szó mondatbeli értékét. akkor wearing… A blue-eyed girl with long black hair wearing a red skirt and glasses …. szemüveges. Participle mint melléknévi igenév. an eighteen-year-old girl. Jól hangzik. de ismétlés a tudás anyja. Ugyanígy a többi igével is. azaz az érzékelést kifejező igék taste. A blue-eyed girl with long black hair… Ha piros szoknyás.hároméves. és a years többes számba kerül. → What do you look like? You look awful. look + like + főnév Kérdésben mindig ott van a like. Who is that smiling girl? Who is that smiling girl wearing a red pullover? . → It feels smooth. alak pl. a jelzett szó előtt. boiled egg főtt tojás used car használt autó a beálló melléknévi igenév – to + 1.: a one-day exhibition.

a. stomach. Austria. sausages are produced in many countries throughout the world. beer. Now it is also made using calf’s stomach and offal. a. tongue by addition of preservatives such as salt. the Czech Republic. earliest b. best 10. has been quite wrongly regarded as a specialty originating in Scotland. it has become a delicacy enhancing many meals and feasts. The word “sausage” is derived from the Latin salsicia (something salted). The word goes back only to fifteenth-century English. positive c. The following nations continue to produce sausages reaching the epitome of taste and texture: Italy. OK b. heart. a. One of the c. …5…of all pudding sausages is called “haggis” which. a. France. This …6…pudding is made by stuffing a sheep’s stomach with chopped sheep’s offal (variety meats). differently 8. finely c. although all dilute the taste and change the texture of the sausage. veal. early 2. wine. It is …9…to buy sausages from reputable manufactures of butchers even if the cost may appear to be …10… There are hundreds of sausages. Pudding sausages must be cooked prior to consumption.53 Gyakorlatok 25 SAUSAGES Sausages are considered the …1…convenience foods of civilization. ad from their fat. a. Germany. turkey. Today. excess b. 1. the sausage may have started out as an economical convenience food. excellent c. Over time. Good quality sausages prepared by caring craftsmen and presented in an appealing fashion can increase restaurant sales. and eggs. milk. favourable c. The incorporation of breadcrumbs. Then he stuffed the mass into a clean intestine for immediate cooking. or lamb. certain b. They can be …4…or hard. An enticing sausage selection can lead to …7…word of mouth advertising. jowls. oatmeal and seasonings. and/or the perceptions of the citizens. blood. little more b. a. a. a. herbs. finally 9. The older 6. spice and enrich the mixture with a binding agent. since the eighteenth century. small b. Indeed. smoking or drying. spices. accepting 4. which may different names and forms in various cities. lung. The idea may be traced to the earliest days of cooking food. thanks to the ingenuity of European cooks. soybean meal and other stretchers are permitted. bit expensive c. The oldest b. a. earlier c. offals including brains. most popular b. and may have a French origin. Sausages by definition are prepared from the flesh of meat animals. and still is one of the …3…methods of preservation. pork. cooked b. Sausages can be produced using beef. and Armenia. ingredients are…8… chopped or worked to a puree and put in natural or synthetic material casings. unsuitable c. Portugal. proper 3. pending on the history. It imparts a special taste. particularly after the Scottish poet R Burns wrote an ode to it. chicken. kidneys. a. liver. Spain. excelling 7. Today haggis is famous in Scotland only and celebrated annually. Smoking was. well enough b. soft c. tradition c. Hungary. somewhat high . A clever butcher had the ingenious idea of gathering all the small bits and pieces of meats …2…for eating or cooking to salt. easy 5. dairy products.

highest h.99 each." Portland-based MacTarnahan's Brewing Co. same i.similar l. full-bodied ." MacTarnahan's chief executive Jerome Chicvara said in a statement…8… when the beer went on sale." the label features a man flexing his muscles beneath a logo of the state of California with the words "Pumpin Iron Brewing" superimposed on top. so far.. "The …6…surprise is that The Governator. aren't interested d. It is available in California but. said company spokeswoman Renee Daniels. "We're hoping this is a sign of things to come in Sacramento. became j. small f. The Governator. or …5…bitter ale. big b. is actually top-notch. distributors in the states of Oregon and Washington…10…. a. which brews a…3… regional beer of the …4…name. comes in oversized 22-ounce (625-ml) bottles that retail for about $2. popular e. Called "The Governator Ale. new fashion o. behind its …7…packaging. higher m. a 'Strong' Beer for California SEATTLE (Reuters) . novelty k. turned g. extra special n. a brewery in the neighboring state of Oregon is offering a new …2…beer labeled "The Governator.For Californians who can't get enough of bodybuilder …1…film star turned governor Arnold Schwarzenegger.54 26. came up with the idea for the strong brew just before the holidays last year and has seen brisk demand for the ESB. which is also …9…in alcohol content." The beer. issued c.

there are still establishments that serve crustless cucumber sandwiches. tea…17… swept Europe by the late 17th century. London is still the place to go for a …11…served afternoon tea. entered …6…bank in Zemun district and one robber gave the traditional greeting "Christ is born. Darjeeling.in) tall priests …5…day.Y. calmed nerves and helped generations through stressful situations. cultivated by African slaves. whereas the Coffee Exchange…10… in N. at the time the…24… source of tea. 28. Afternoon tea or high tea Before there was oil there was tea. British merchants devised processing methods for “black tea”(fully fermented) …7…marketed tea both in England and…8…. The government was …21…to realize an excellent tax revenue source and imposed a considerable tax on tea …22…in the U K and all colonies. The five-minute robbery netted some $300. World War II brought the bombing of warehouses in London and rationing. Dutch traders brought the …15…commercial shipment of tea to Europe from China. staff and customers to lie down …8…they emptied the tills. two events helped herald…18… era of tea.55 27. …33…with sugar from the Americas.e. i.000 in various currencies. gentle gardens with names such as the Temple of Flora. In 1610. The tax was…23… unpopular in some places. the treasury of the British Empire. biscuits. but …13…often than not is a meal. In fact. The trio.Three tall men disguised …1…bearded Orthodox Christian priests robbed a Belgrade bank and removed three security video tapes of the heist …2…making a getaway with $300. As tea consumption caught on they changed into tea gardens. leafy. may …12…of a couple of cups of tea along with some pastries." a witness told the Belgrade daily.000." All three …7…pulled out shotguns and ordered guards. tea by …5…exceeds the popularity of coffee in most Middle Eastern…6…. China. Sri Lankan Highland grown or blends . Orange Pekoe. the Vecernje Novosti newspaper reported. along with an assortment of loose teas – Lapsang Souchong. The plague outbreak of 1665 made the population crave a healthy life – boiled …19…and fresh air. You …4… see three two-meter (6 ft 6. Chinese authorities destroyed 20.the day after Orthodox Christmas in Serbia. It filled the coffers of …3…East Indian Tea Company. and …35…tea bags were introduced in an attempt to use tea dust profitably. where millions of “tea chests” are …9…annually is still in London. In fact. which was served in Chinese porcelain teacups. First. Newspapers quoted police …9…saying the men had removed three tapes from the bank's surveillance cameras …10…had not spotted a fourth recording. Lord Macartney was dispatched to China in an attempt …25…convince the Chinese to accept British goods instead. according to police sources. …38…baked scones served with strawberry jam and …39…Devonshire cream. supplied …34…Arab middlemen on location. always loose leaves. While the opium …31…were raging in China. In London. the Admiralty sent a fleet to force China to open her ports to buy their “drug”. was insisting on being paid in silver for tea and in 1793. The situation deteriorated and created havoc …28…the social fabric having made a large proportion…29… the population heroin addicts. Soon they were shipping tea from India. In 1893. Boston in 1773. Even tough it took cargo …16…four years to get to China and back.000 chests of British opium and a year…30…. The original “…1… gold” has been the social fuel of the British …2…since the 17th century. In London and elsewhere in England. which started the War of Independence. But the men attracted lots of attention…3… overlooked a fourth surveillance recording of the robbery Thursday -. be aware that no self-respecting tearoom will use …14…bags. dressed in ankle-length black cassocks. …4…wars. He failed. One of the upsides of the Great Fire of London (1666) was the creation of open …20…in the overcrowded town. which depending on the establishment.…26… British merchants came up with a more sinister plan – smuggling opium …27…China and demanding payment in silver. no self-respecting tea consumer today will use …36…bags since they literally consist of low …37…tea dust. Shotgun 'Priests' Rob Belgrade Bank BELGRADE (Reuters) . Soon vacant lots became the new fashionable places. The Tea Exchange. British merchants started growing tea in northern India (Darjeeling) and later in Africa and a …32…later in Sri Lanka (then called Ceylon). "They caught my attention. Balkan.

…40…piano background music provides discreet sound entertainment. Fortnum and Mason. és utolsónak távoztam. → Two of you can come. Here are a few London establishments you may want to try. budi az udvarban. mert csak így helyes. Az egyik nagyon jellemző magyar hiba ( lesz még ebben a fejezetben másik is) az ilyen kezdetű mondatokban fordul elő: Négyen (nyolcan. a másfélszobás a small one-bedroomed flat. 22nd.56 invested by Harrod’s. Taylor. 2nd. legfeljebb ötször ötös. 21. Le se merem írni. Lakásproblémák Sem 120 négyzetméteres. mint a nagyszüleimé volt Pesterzsébeten.30. ha határozatlan számnevet akarunk kifejezni vele: pl.5 → five point five Ha 5.30 p m . Kettőtök jöhet. →It was the first time I had seen the sea. The Ritz (Palmcourt). fifth. négyötöd → four fifth etc A tizedestörteknél gondoljunk arra a bizonyos Ph értékre 5. nehogy valakit megzavarjon. alakban áll. Azaz. 24th…etc Persze a first. three.. viszont figyeljünk a rövidítésekre: 1st. →Én jöttem elsőnek. ezredszer) + jelen → It is the …th time + Present Perfect Ugyanez múlt időben az igeidő-egyeztetési szabályok szerint →It was …+ Past Perfect. four … etc illetve first. third. The tea is served in silver pots with Limoges china cups. hogy ezek után. twenty-two. → Four of them can get into this car. azaz a house/flat with three bedrooms. 3rd. szoba-konyha.A tőszámnevek és a sorszámnevek one.) kétszobás lakás → a flat with two bedrooms A szobám sem 25 négyzetméteres. csak. 9. hogy továbbmenjünk a kétszobás lakás nem two-roomed flat. third megjelenhet kiírva is. ugyanúgy mint a melléknevek után a következő ige to + 1. 3. heted → third. Book in advance. A lakás és a ház hálószobáinak száma mutatja a lakás nagyságát. 4th …20th. huszonhárman) vagyunk a családban (csoportban…) There are four of us in the family. A two-roomed flat.től a számok nevét kötőjellel írjuk: twenty-one. azaz five meters by the five. two. second. second. Egy másik mondatszerkezet : Most először látom a tengert → It is the first time I have seen the sea. . seventh kétharmad → two third. Számnevek és névmások . Ne felejtsük el. pl: I was the first to come and the last to leave. most először ( másodszor. fourth…etc. Hundreds of people → Emberek százai … A sorszámokat nagy valószínűséggel nem kell kiírnunk.30 and 5. 21st. Négyen közülük beférnek ebbe az autóba. ötöd. 23rd. tehát a 120 négyzetméteres valószínűleg három hálószobás. hogy hány száz: one hundred/a hundred. hogy mi szokott előfordulni a helyes megoldás helyett.Törtek fél → half (többes szám halves) negyed → quarter harmad. Most először láttam a tengert. etc A százas és a tízes közé and kerül: One hundred and one Dalmatians A százashoz mindig oda kell tennünk. They serve afternoon tea in three settings 1. Nagyon figyeljünk rá. sem másfélszobás lakás nincs az angolban.51 lenne → five point five one . (Sőt. two hundred etc A hundred szó nem kerül többes számba.

I gave each boy an apple. mit a száz one hundred. és a many általában tagadó és kérdő mondatban áll. Pl. → Az összes pénzét pálinkára költötte. . → Írj minden második sorba. Ha a több csak azt jelenti. csak a tényleges középfokú hasonlításban használjuk pl: This year more children can learn English than last year. every fifth pl. nem megszámolhatóknál egyes) pl. one dozen. every other. vagy bármelyik kettő közül (+ egyes szám) neither → egyik sem kettő közül (+ egyes szám) all → összes sok közül one→ egy sok közül (+ egyes szám) none → egy sem sok közül (+egyes szám) Néhány más hasonló kifejezés: Every – minden + egyes szám pl. egyik sem: Különbséget kell tennünk.határozatlan számnevek sok megszámolható és megszámolhatatlan → a lot (of) állító mondatban many ↔ few megszámolható sok és kevés much ↔ little megszámolhatatlan sok és kevés Nem állítom. Write on every other line. vagy a jelenlevők közül) pl. One in five families has a PC at home. nem megszámolhatóknál egyes) pl. minden második. kismillió: dozen→ tucat és score→ húsz ugyanúgy működik. two dozen …. csapatostul dozens/ scores of people ugyanígy thousands/ millions of … ( a kismillió → zillion) mindegyik. vagy sok közül. a much. több → more. „the” helyett állhat „his” azaz birtokos névmás. → Mindegyik fiúnak adtam egy almát. →25Ft az alma darabja. all – összes + többes szám (megszámolhatóknál. four score Többes számba akkor tesszük ha határozatlan számnévként használjuk. akkor mást használunk pl: several. The apples are 25 Forints each. de általában a hosszabb alakot szeretik ( a lot of). He spent all the money he had on brandy. emberek tucatostul. both→ mindkettő ( + többes szám) either → egyik. one in five. hogy kettő közül. all the – az összes (ami van) + többes szám (megszámolhatóknál.321→ two thousand three hundred and twenty-one . some. many etc tucat. → Minden hétfő utálatos. a vessző az ezrest választja el a százastól. All Mondays are horrible. → Minden ötödik családnak van otthoni számítógépe. 2.57 A tizedesjel pont. minden ötödik… every second. two hundred…. hogy nem láttam még állító mondatban much és many szavakat. Each – minden egyes (külön. Every child likes chocolate. csapat. hogy nem egy.

→ Mindig magam festem a házat. wherever. Where is my book? A birtokos állítmány a magyar enyém. valahová . Wherever you g. I couldn’t believe it myself. no-one.l tell them I’m out.He is my best friend. something → valami. Ha a bárki. tagadj le. anything …etc állító mondatban azt jelenti. Általános névmások: somebody. akkor csodálkozást fejez ki. Ilyenkor a magyarral ellentétben mindig tárgyesetet használunk. vagy tényleg annak a kifejezésére. akkor whoever. somehow→ valahogy Állító mondatban. akárhová mész is.o I will find you. → Akárki hív. nowhere csak állító mondatban használhatjuk. a személyes névmásoké. (nyomatékosítás) I always decorate the house myself. anyone. anything. ahol határozott igen választ várok. → It’s me. Who ever is that man next to the President? → Ki a csuda az az ember az elnök mellett?) Kölcsönös névmások each other →egymás (kettő) one another → egymás (legalább három) The four contestants greeted one another. I feel sick. pl. A visszaható névmás nyomatékosításra. Ha egy társaságban érzem jól magam. whatever. nobody. (Nem a szobafestő) A valahogyan érzem magam típusú mondatokban nincs visszaható névmás → I feel good. somewhere→ valahol. tagadóban nem. Jegyezzük meg jól! Alany E/1 E/2 E/3 I you he she it we you they Tárgy me you him her it us you them Birtokos jelző my your his her its our your their Birtokos állítmány mine yours his hers its ours yours theirs Visszaható myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves T/1 T/2 T/3 Az alanyt csak az alany helyén használhatjuk pl. tell them I’m out. A birtokos jelző után mindig áll főnév pl. vagy olyan kérdésben. Egyéb kérdésekben. → Ezt bárki meg tudja csinálni. stb hangsúlyos helyzetben áll. whenever. /Should anyone cal. teljesen más szerkezetet használok.→ valaki. anywhere. mert dupla tagadás nincs. . bármi Anybody can do this. → Magam sem hittem. anybody. someone. Whoever calls. és nem más. hogy valamit magam csinálok. I’m enjoying the party. tiéd övé sorhoz hasonlóan saját maga a főnév. pl.58 Névmások Az angolban egyetlen ragozási táblázat van. This pen is mine. bármi. bárki. → I’m having a good time. nothing. Én vagyok az. → Megtalállak. vagy tagadásban anybody. (Ha az ever külön áll. anyhow. → A négy versenyző köszöntötte egymást.

delighted with …1…decision to sell our apartment in Florida to allow us this freedom. a. our c. ours b. once again feeling very pleased with …8…for having mastered the wheeled-carry-on-for-each-of-us concept. a. We arrived at Pearson Airport. with our ATM cards. two c. a. PARIS. Time flew and we were soon boarding. The Executive First (love those frequent flyer miles!) cabin crew were experienced professionals with the sense of humor that always makes a long flight more bearable. a ourselves b. FRANCE Fall 2000 It was Tuesday. us b. some 3. of ten minutes . The service was cordial and efficient and within minutes we were on our way to the Maple Leaf Lounge. some 10. us 2 . both 8. several c. a. thanks to a brisk tail wind. none b. a lot b. the large space has been redesigned. somebody’s 7. round-trip fare was 49FF per person and the ride to the Chatelet Les Halles station in the city center took just 25 minutes. Linda camped-out at a computer while…5… watched the U. much 4. I b.a. but not enough to dampen our enjoyment. everyone's b. he c. Most important. the glass wall overlooking the runways thankfully retained. We arrived at Charles De Gaulle airport early. 2000 and instead of facing two or three days on the road. much b. her 6. ten-minute b. The accommodating and pampering flight attendants kept up a stream of food and beverage service to meet …6… individual needs. a. anyone c. several c. In fact. we were heading to Paris for three weeks. ten minutes c. a. well-rested and ready to enjoy the day. That would have brought us closer to our destination but we were anxious to hit the streets. which Air Canada recently began using for international flights. 1. Previously a restaurant. election coverage on TV while enjoying the beverages and snacks. the size of the seat and the ample cabin space afforded maximum comfort and …7…of us curled-up after dinner and slept for several hours. we stopped at a bank machine to withdraw …9…francs. As we approached the departure area we were cheerfully greeted by a smiling hostess who checked our documents and directed …4…. our c. We always use bank machines. We decided to exit and walk to our hotel. myself 9. …3…hours prior to our evening departure from Terminal 1. Our previous visits to Paris had been just 2-4 days.S. It was a short walk to immigration and customs and we moved right through. just enough time to develop an appetite to explore …2…of the neighborhoods of this fascinating city. a lot b. The second class. a. a. we 5.59 Gyakorlatok 29. November 7th. It was only a …10…walk and it gave us a chance to use our umbrellas as it began to rain as soon as we exited the station.to the appropriate counter. the rain was with us a good part of the three weeks. us c. Toronto. We could have switched to metro line 1 in the direction of Chateau de Vincennes for just one stop to the Hotel de Ville station. for the convenience and because we get the most beneficial exchange rates. On the way to the RER. lot c.

television shows "ER" and "Scrubs. commonly called scrubs. and Vancouver. theirs l. Alberta (Reuters) ." Money spent replacing Edmonton's missing medical attire would fund …8…than 500 MRI tests. Hill said. before i. are …4…seeing high volumes of the casual. we want to work with …7…staff to make them more aware of the operational impact of scrub availability and cost implications associated with replacing scrubs. its . "As part of …6…initiative." said Wendy Hill. a. main g. Hospitals Plead for Their Clothes Back EDMONTON. too j.000 ($195. Edmonton's Capital Health Authority said …3." officials said. they f. several n. still e. "Scrubs are very comfortable.60 30. Alberta. The city's two …9…hospitals have also installed scrub dispensing machines that require staff to return the uniforms …10…they can receive a new set. loose-fitting garments disappear as …5…become permanent fixtures in wardrobes of medical professionals..000) last year. more m.S. Hospitals in Calgary. two pediatric heart transplants or about 75 individual visits for chemotherapy. …2…medical agency is trying to cure the problem facing an already cash-strapped public health system by offering amnesty to doctors and nurses who return the blue medical uniforms. hundreds k.Western Canadian hospitals are losing …1…of thousands of dollars each year as staff pilfer medical uniforms that have become a fashion statement thanks to U. one d. this o. two h. also b. Capital Health's chief operating officer. and they've been popularized as a fashion item through TV shows like 'ER'. our c. British Columbia. The Edmonton agency said it was encouraging staff to return uniforms to hospitals and clinics throughout the city by Feb. Now.losses in the form of unreturned scrubs piled up to more than C$250. 6 with no questions asked.

…13… Irish folklore surrounds St. an outstanding accomplishment in an era when one man was killed on …9…construction projects for …10…million spent. spans the entrance to the San Francisco Bay. funds were scarce. How can …2…visit San Francisco and not see the Golden Gate Bridge? For …3…years before the Golden Gate Bridge was built. His mission in Ireland …11…for thirty years. he was sold into slavery to Ireland where …1…was a shepherd for 6 years. was born in Wales about AD 385. Patrick was …6…successful at winning converts. He used it in his sermons to represent …20…the Father. the only way to get across San Francisco Bay was by ferry. Golden Gate Bridge History The Golden Gate Bridge. and San Francisco voters overwhelmingly approved $35 million in bonds to construct the Golden Gate Bridge. He escaped slavery and…3… returned to Ireland as a missionary. and draws more than one million spectators each year. 32. and strong ocean currents sweep through a rugged canyon below the surface. engineering marvel.61 31. and the Holy Spirit could all exist as separate elements of the same entity. He used the shamrock to …5…the Holy Trinity. Patrick was arrested several times. And this stems from an Irish tale …18…tells how Patrick used the three-leafed shamrock to …19…the Trinity. In the 1920s. and the San Francisco Bay Bridge was already under construction. but escaped …8…time. Patrick's Day has evolved into more of a secular holiday. His given name was Maewyn. In Ireland. Strauss persisted.the Golden Gate Bridge area has winds of up to 60 miles per hour. the railroads.…10… would aid him in his conversion of the Irish country to Christianity. Not much of it is actually substantiated. The Bay Bridge (which was being built at the …8…time) lost 24 lives while the Golden Gate Bridge lost only 12. St. The largest of these. Though …16…a Catholic holy day. March 17th. He is also said to have given a sermon from a hilltop that drove all the snakes from Ireland. Patrick…12. it was the middle of the Great Depression. engineer and bridge-builder Joseph Strauss became convinced …4…a bridge should be constructed across the Golden Gate. The holiday. with innovations including hard hats and daily sobriety tests. In spite of…7…. the patron saint of Ireland. He also set up schools and churches. One …17…symbol of the day is the shamrock. Many groups opposed him. held since 1762. While in captivity he studied…2… turned to religion. And …7…fact upset the Celtic Druids. Strauss was a pioneer in building safety. After that time. . He died on March 17 in AD 461. the Son. His followers adopted the custom of wearing a shamrock on his feast day. subject of many photographs. Patrick's Day ever since. Patrick. and by the early twentieth century the Bay was clogged with ferries. the result of …1…man's vision and persistence. loggers. The Golden Gate Bridge project was completed in 1937. establishing monasteries …9…the country. That day has been commemorated as St. He traveled throughout Ireland. is in New York City.. Patrick's Day. symbol of San Francisco. If …6…that weren't enough. …14…of this lore includes the belief that Patrick raised …15…from the dead. it is a religious holiday similar to Christmas and Easter. …5…for their own selfish reasons: the military. Saint Patrick The person who was to become St. The now-familiar art deco Golden Gate Bridge design and International Red color were chosen. to County Down. When he was 16. determined to convert Ireland …4…Christianity. and construction began in 1933. is marked by parades in cities across the United States. The engineering challenge was also enormous .

mert utólag már nem könnyű. → Give the tickets to him. . és a szó is csak azt jelenti.keresztül vmiben (mint forró kés a vajban) between .alatta (térben) above . hogy melyik elöljáró mit jelent. Come with me as far as the bridge. Az igevonzatokat legjobb az igével együtt megtanulni. behind .-től. azaz. hanem eltér az eredetitől. → A kocsmában ül. -ből. Who are you waiting for? → Kire vársz? Where are you from? → Honnan származol? Ha az elöljáró csak lazán kapcsolódik a tárgyához. / Look the new words up in a dictionary. → Az ajtó felé igyekeztem.62 10. Kérdőszavas kérdésnél az elöljáró NEM a kérdőszóval áll. ben . laza. amikor összetételként mást jelentenek. és 2. akkor is előtte áll. → A szekrény mögül vettem elő. I couldn’t get across the street. from -ból. -tól. amit eredetileg is. pl. Give the tickets to Peter. under . vkinek. next to . szoros. He takes after his grandfather. → Gyere ki a konyhából. csak kitaláltad. through . vhová. → A nagyapjára hasonlít. amikor a páros mindkét tagja a saját eredeti jelentését hordozza.felette. → I couldn’t get across it. in front of . ha helyviszonyt.keresztül vmi felületén. pl. mint külön.előtt. amelyre utalnak. Helyviszonyt fejeznek ki: In . Elöljárók. → Attól tartok. vagy másféle viszonyt fejeznek ki sokféle árnyalatban. DE: Look them up in a dictionary. és mit. Viszont a következő mondatokban a jelentés nem összegződik. vonzatok Az elöljárók – ki gondolná − az előtt a szó előtt állnak. Look his number up in the directory. → Egy lakásban lakom.alatt (síkban) to . vagy több elöljáró is bonyolultabb helyviszony kifejezésére I took it from behind the cupboard. de a személyes névmás után áll. a mondat végén. outside . Az elöljáróknál figyelnünk kell. a második emeleten.között (kettő) among . I live in a flat on the second floor. pl. I made for the door.mellette el. amelyre vonatkoznak.kint. Kapcsolatuk azzal a szóval. Ezekben a mondatokban az elöljáró is. → Gyere velem a hídig.mögötte.felé. → Gyere ki a szobámból. ha időviszonyt fejezünk ki vele.ban. you have just made it up.rajta. on . I’m afraid.között (sok) Állhat két. over . He is sitting in the pub. pl: Look up the new words in a dictionary. akkor jelentést hordozó szó előtt és után is állhat. → Nézd meg a számát a telefonkönyvben. Come out of my room.mozgást is kifejeznek a helyviszony mellett across .előtt. Általában időt. inside .fölötte mozgásban etc . below .külön. hanem az igével. Come out of the kitchen. helyet.bent. etc past . Ha az elöljáró igevonzat. lehet 1. ha ez a tárgy személyes névmás.mellett.

mint. azaz királyi módon.63 Időviszonyt fejeznek ki: Since . .birtok. without . before .óta.helyette. besides . vmeddig. hogy. → Titkárnőként dolgozik. about –ról. évben on . hasonló. except . after .belül.előtt. at 2 o’clock. elöljáró után a következő ige ige+ing alakban áll. within . at Christmas.azonosulva vmivel He lives like a king. stb like . stb in . as . She works as a secretary. beyond . ago .ezelőtt.által. két.ellenére. → Él. -ről. at night) Egyéb viszonyt fejeznek ki: Of . in .órakor. by . (Ő a titkárnő) Ne felejtsük el.kivéve. neki-. vagy jelzős szerkezetben (on a winter day) at .hasonlóan . with .ellen.nélkül.után.azon kívül. like .napszakban. instead of .vagy háromnapos ünnepen. hónapban. Against .egy adott napon. éjjel (at the weekend.múlva.túl.vmennyi ideje. for . despite . de ettől még nem ő a király. mint „Marci Hevesen”.val-vel.

"…9… boasting considerable discretionary dollars. for b. with 4. like c. with b. Always b. Or so says Women's Wear Daily. of b. for 8. a. as 6. the demographic comprises the premier consumers of the near future." "The sidewalks are …5…catwalks..Learning lofty ideas. a. of b. 1 for students. Off . where students "have an air…7… confidence." the magazine quoted one New York University freshman as saying. Coming…6… second was Washington's Howard University. skaters." wrote Executive Editor Bridget Foley. at c. on c. to c. punks. a. at 5." Third place went to Texas' Southern Methodist University. a. with b. to 7. a." the magazine said. For b. with c. but the New York University campus is also a place to develop fashion sense. engaging …1…philosophical debate and cramming for a careermaking degree may be job No.. The influential fashion newspaper lauded movie star Woody Allen's Greenwich Village alma mater …4…showing off the fashion stylings of "artists. From c.64 Gyakorlatok 33. And the 'Most Fashionable' University Is. Already 10. to c." 1. in 2. business types. hippies and bookworms. Almost c. on 3. a sense of where they're going. which …2…Thursday honored New York University…3… the most fashionable college in the United States. in b. at 9. a. NEW YORK (Reuters) . a. a. for b. where "students can recite the names of the city's newest boutiques as easily as any local style editor. In its first ranking of colleges. of c. "…10… its ranks will come a new wave of industry leaders. in b. both creative and business-oriented. as c. a. a. the magazine said the university population is essential …8…the fashion industry.

N. Bush Stops at Diner to Boost U. with l." When reporters began hitting him …. New Mexico eatery …4…lunch and Bush stepped behind the counter. on m.2…Thursday from behind the counter …3…the Nothin' Fancy Cafe. since n.questions.President Bush …1…fire for a U. a. over b.65 34. of c." The stop was evidence that Bush is moving into campaign mode …8…of the November presidential election." "This is my chance to help this lady put some money in her pocket. He bought a $42.M. in g. he declined to cooperate and challenged them to buy something since "you've got plenty of money …7….your pocket. under f.within h. Economy ROSWELL. (Reuters) . threw his arm …5…the shoulder of the owner and said: "I need some ribs. "Let me explain how the economy works. it helps this lady's business. at d. for j.S.95 takeout order …9…ribs. tried to encourage consumer spending . ahead . during i. It makes it more likely somebody is going to find work. fried okra. outside o. When you spend money to buy food..S. Bush's motorcade stopped at the Roswell. economy not producing many new jobs.6…. Democrats have accused Bush of leading a jobless recovery because the economy is growing at a strong pace but not producing a high number of jobs. cornbread and buttermilk pie for the Air Force One flight to Washington." Bush said.before e.. back k.

forcing some road closures during the morning commuter rush. was found in a park behind the zoo and keepers walked her …5…to her enclosure to join the other elephant.080). The 2. 36. But developers continued …8…encroach and farmers ignorant of laws protecting the wall used its bricks …9…their courtyards and even pigpens. she said." Dong Yaohui.. the zoo's director …6…life sciences. "The blocks removed …11…the Great Wall rampart had been set aside and …12…both sides of the breach. "We think it was an opportunistic thing. calling …19…tourism departments to "find a balance …20…development and protection. general-secretary of the Great Wall Society …17…China was quoted as saying. it said.950 miles …2…wall now exists and the length is still shortening. Great Wall Getting Less Great BEIJING (Reuters) . who removed a portion of the wall 600 years old. citing a recent report." Xinhua said.ten million a year -. not a deliberate action.it was almost a 'thank goodness you're here'.000-meter new cement wall replaced the original wall." Finnegan said the elephants had recently been allowed to roam their enclosure …9…the warm summer nights." the official Xinhua news agency said. Dong said. "It's much better to keep it…18… it was if we can't repair it properly. Elephant Makes Daring Escape from Zoo AUCKLAND (Reuters) . was free …3…about half an hour. "When the keepers found her she vocally responded -. The United Nations listed it …6…a World Heritage Site in 1987.8-ton Asian elephant. one of two elephants …2…the zoo.C. It cited one recent instance of damage…10… a Hebei province developer. "She was a little shaken and both the girls were clearly happy to be reunited.66 35.. quoting him …14…saying he was only trying to keep the wall …15…deteriorating. Xinhua said. The Great Wall was begun in 221 B. and it was protected …7…development by Chinese law.also has contributed to wear and tear. but posed no threat to people and did no damage to any other property. but the zoo would now strengthen the fence and keep the pair indoors overnight …10…the control of keepers." The number of visitors -." . two sections …13…1.An elephant briefly escaped from New Zealand's Auckland zoo on Friday after dropping a log on an electrified fence and crashing …1…a gate. state media said Monday. The developer was fined 100. which stands …4…two-and-a-half meters (eight feet) tall. then climbed into a moat and walked along the perimeter fence …8…pushing through a gate to enter the neighboring park. "Only one third of the 3.The Great Wall of China is shrinking as tourism and development take their toll …1…one of the world's most famous monuments. "Improper repair is just one kind …16…destruction." said Maria Finnegan." Burma had neutralized the electrified fence around the elephant enclosure …7…dropping a large log onto it. Twenty-year-old Burma.000 yuan ($12. she's realized the fence was not there and then decided to roam. …3…the Qin dynasty as an earthen structure to ward off invaders. Much of the heavy stonework and parapets seen snaking …4…the hills and plains of north China were built …5…the Ming dynasty (1368-1644)..

9.to. 29. g. a 22. c. told. 5. that. n 15. to 17. have. the. a. were. to. has. 7. a. 1. a. a. stadium. rose. brings. have. i. 10. which . 4. 4. i. the . is. a . 10. 9. 5. a. to . 10. while. this. a. will. 20. 3. 8. 4. would. killed. are 12. 3. which. c. used. 3 . would. c. −. 1. 14. b. 3. a. 9. c. 18. d. 1. caused. 2. with. c.is. e. 8. 7. 9. which.b. o. 12. 6. 1. 11. 8. f. be. 6. 4. n. a. recommending. the.are. b. a. l. b. b. 13. 7. 7. k. 9 . 9. that 21. of. a. 5. a. 9. 3. to. than . 7. 6. said. completing. 9. c. 2. 5. b. e.19. j. 4. c. 8. 6. c . 8. 2. that. and. 4. 22. 2. m.c. k. have. 16. h. a. when. 3. 2. would. 4. 17. 8. is. the. 7. a. 2. 6. 3. 23. b. 9. must. c. 2. evacuated. 5. 9. n. c. 15. j . if . the. the. h . 18. peace. losing . had. a. 5. 4. got. 5. 1. police. 6. 30. at. planned. 10. b.−. would. c. 5. b 6. is. 6. the. 1. took. added. 10. around. 2. 3. 4.and . including.c. the. 10. are. 4. b. 7. 18. working.−. 2. saying. c. 9. a. the. h 23. f. b. 8. m. b. 2. because 20. j. 6.−. 3. l. o. m. wondering 9. 13. 8. can. f. could. 1. 6.can. a. 2. carries. 2. 10. will. 2. 11. the. 4. 10. 10. 9. mere. 15. should. plants. would. had. 4. without. 5 . 10. the.where. 5. can't. the. 4. 17. a. 5. b.But. 8. 3. 20. 4. the. 2. 7.wearing . 4. 9. 2. 16. 3. that. 7. 7. 10. 5. f. did. 2. n . 13. 14. to. 8. will. may. could. 6. 4. b.7. emptied 7. offering. their. 8. 7. to. 5. may. than. dubbed. 7. 3. 7. would. 4. which 2. j. 7. b 2. thought. 2. c. 9. 7. 18. has. c. 6. c. 1. 5. c. 3. a. 10. 5. a. c. 9. 8. 15. 1. for. 5. d. don't. b. were. 3. 11. 25. 3. 6. 20. c. 9. 1. 12. 1. a. 10. wearing. which. prompted. the. has. are. 23.told. 1. 10. b 14. b. the. 8.and 2. 16. proposing. which. m. 2. 3. arena. 17. 1. 13. 14. that 5. 1. 14. a 18. 8. c. c. 12. informed. 8. o. 10. 7. b. 15. the. 6. 1. 3. b. 5. 5. the. 1. 7. 7. 6. living. g . 26. 3. 9. 6. having. 4. 2. 2. while. would. 10. 8. 9. 7. adding. 6. that. and. f . were. c. 10. h. 13. 16. could. 1. have. f 8. 1. e 19. 1. 1. c. 12. 9. has. 24. a. 10. 25. to. 19. was. have. 6. 5. 8. 8. o 3. a. 4. were. can't. 5. has. to .a. 28. 5. 17. 21. 3. −. and . that. are 8. 6. 2. said. 6. Among. l .more 4. b. doing. h. 1. the. 7.could 16. was. 9. an. 8.67 MEGOLDÁSOK 1.could. 5. are. a. said. 4. 10. 3. 10. a. 9. 6. 3.a.b. 22. 7. 20. should. which. c. 9. d. 1.a. 11. a. c. j 7. only. 8. 8. named. 3. b. 10. 8. 19. a. 19. 27. 6. i. which. caused. 24. this 4. a.e. 21. 5. 10. along. 3. 1. that. b. called. 6. and. 11. of. 4. when 6. can. 9. 10. 10. together. 4. the. −.

18. of. couple. while. 1. 8.quick. 5. 3. 26. c. far. the. about. first . 13. 17. 10. 3. 10. b. humor.4. 37. countries. 14. a. how 33. 4. 12.Empire. everything. 4. a. 5. 6. j. 18. 3. b. to. but 28. 1. 8. nicely. both. o. soon. lots. 14. 9. 11. 1. 18.ships. later 36. 27. as. b. j. started. that. 8. traded. demonstrate. fatally. all. 6. 3. of . 7. position. woman. with. f.13. 2. m. by. 2. 40. 9. c. j 35. 4. 1. places 21. b. man. 6. 4. of . guys. 39. he . well. a. 38. which . clotted. into. and . a. tea. old . the. 1. and. to. perfectly. 23. c. purchased. 20. 10. the. 29. every. c. 3. 5. each. 12. 8. 6. freshly. as. more. 5. you. 11. a. a.the. l. consumption. 7. l. 11. whipped. 32. 4. fries. 10. singles. 7.68 24. 2. 7. every 32. during .sports.traditional. b. 2. 10. evening 25. against. 5. bit. people. 20. 10. 8. b. 35. h. d. 1. 6. then. 2. before. 1.which. by . 6. c. 6. something. 9. explain. pair. 6. 2. later. 5. 17. 16. 10.every. 7. 8. a. 14. e. 5. Much . and. for. but. 16. 20. o. 15. 7. same. 25. guy. 19. sold. as . 9. many. 4. 4. wars. 2. 7. 9. on . that. 34.sweetened. spaces. 10. one. one.quite . 3. c. 33. 4. 12. 5. quality. 2.lasted . b. 24. from . from . b. a. black . b. 5. 8. to. 9. tea . 7. i. 3. bought. f. little. a.blond. 11. water. love. 15. 5. c 26. at. 19. 4. 10. 5. Live 29. 9. 15. a. 17. c.across . c. that. 31. is. 1. h. on 13. of. 16. most. k. men . 3. f. 19. this . as . of . 13. 7. on . a. 7. c.each . 16. 5. 17. 5. 9. by. 9. c. 9. 3. a. a. women. 1. 10. 31. 22. 6. 7. of . 8. room. went . 14. for . e. b. 4. 10. 28. c 27. 2. 12. across . a. 4. the. 3. 2. 10.then. men. retired. during. a. 8. totally. 8. 1. 8. c. 4. 3. later. 30. 15. originally. 2. two. began. 8. b. n. 8. abroad. feet . a.men. 3. Some. 7. 7. o. drinking. 3.very. 18. 9. girl. 6. demonstrate . between . 1. 20. first. explain. don't. 1. 6. under 36. as. 2. before. 9. consist. 1.very. b 34. l. during . people . 2.a 30. through. the. 6. back 6. squares. 10. 19. only. 9. the. b.

69 Második fejezet Gyakorlatok .

.offence. weekly b. a. carrying c. a.. c. along c. "We live in very dangerous and sensitive times …9…language and attitudes. The police force. bank 4. "People are very quick …10…. carry in 8. in the name 5. frozen c." New directives issued to Lothian and Borders police …2…in new guidelines that also instruct officers not to refer to women as "pet.Scottish police have been told not to ask people if they are married in case it causes offence to gays. a. a." "love" or "dear.400 miles from Moscow.with c. 19." the deputy head of the Cherlaksky region. a. one week 6. a. a. 2. Army Joins Struggle to Save Beer MOSCOW (Reuters) . A lorry …3…the beer sank when trying to cross the …4…Irtysh river. which b. should b. a.". are included c. retrieved Police Told to Watch Their Ps and Qs LONDON (Reuters) . under 7. wasn’t developing b." Lothian and Borders Deputy Chief Constable Tom Wood said. latest b. much more 3. a. week-long c. was sweeping c. a. a. a. by 6. did develop c." officers were advised. − 10. a. little bit c. Itar-Tass news agency said Tuesday. Calling people "old" can be offensive as it suggests "worn out" and "of little use. beach b. by far b. "The situation …6…according to our ideal scenario. would c. more 3. Older or elderly are deemed …7…appropriate. a. to take c. included 7. said Monday it realized that …8…language was difficult. which covers around a third of Scotland's population including in the capital Edinburgh.…5… a rescue team of six divers. in terms of c. Tass said. hasn't developed 2. a.Russia has sent in the army to bolster a …1…struggle to rescue 10 tons of beer trapped …2…Siberian ice. a. from b. taking . what c.70 Feleletválasztós feladatok 1. freezing b. taken b. having changed 4. was swept b. the guidelines say. include b. or such c. a. over b. Temperatures were around minus 27 degrees Celsius (minus 17 degrees Fahrenheit) in the region. has swept 5. below c. 10 workers and a modified T-72 tank from the emergencies ministry have so far failed to save the load. around b. while terms such as "old fool" should be avoided by all means." according to a booklet. and b. carried b. and to refrain …1…calling elderly people "old." The word "homosexual"…3… also be avoided because it is derogatory and stems from a…4…century notion that homosexuality was an illness. might 8. But it denied the booklet was a result of political correctness gone mad.shore c. retrieving c. concerns b. changed b. "Embarrassment can also be caused to people by asking them questions …5…appear to assume a particular sexual orientation. a. so c. issued after officers were sent on political correctness courses. example b. 19th 9. …6…"Are you married?. icing 9. near the Siberian city of Omsk and …7…1. such as 2. a. But it said the soldiers were confident it would take them just a day …10…the beer. A week-long effort to cut a 100 yard corridor to the river …8…to pull the truck to dry land failed when the vehicle …9…away from the rescue site. still 10. told the agency. a. changing c. to retrieve b." 1. 1.

a. Most of the Acropolis has taken a beating from the weather of the centuries and most of it has been covered by scaffold for some years. But Martin told Reuters the bird has mellowed. in the 8. was asking 3. a. a. often b. a. a. It seems …5…it is under constant renovation. a resting b. Oram's father-in-law sold Churchill the bird and …7…to take it back after the prime minister died in 1965. Most 7. being replaced by replicas. as if b. chat 7. relaxing c. a. a. have taken c. after 6. The entrance to the Acropolis is only 20 minutes walk from the Plaka. many of the artifacts around the complex …6…or moved to museums. getting tired 6. we stayed at the Plaka Hotel. lately c. the garden center's owner. founder of Britain's National Parrot Sanctuary. a. some had lived to up to 110. doesn't say 10. of b. to be 10.usually just hello and goodbye. was the pockets of ancient ruins (rubble) scattered around the Plaka area. Steve Nichols.…9… it has an Eastern feel with street vendors. a. hasn’t said b. before crowds swarm the area. − b. It's best to get there early…4…. was asked b. Tall. It was fascinating to view the changing of the Guards at Parliament House. traditionally 3. to talk c. pavement stalls. Lot c. important b. from 9. a during b. Another interesting observation. Martin said. a. since c. cafes and more people. which. In fact it was one of the first things I noticed . 1. a. thick-set men dressed in pleated skirt-like costumes and shoes …8…resemble pom-pom adorned clogs. for the last b. Unfortunately. which…7… came from Macedonia. You'll Never Guess Who's Still Alive LONDON (Reuters) .how laid-back Greeks can be. Here you can also enjoy a great view of the Acropolis both day and night. have gone 2.invariably referred to as "he" despite being female -. before c. but he's not saying much. not all 4. was famous…4… occasionally squawking fourletter obscenities about Hitler. He's very fit. said that …8…parrots did not …9…live longer than 40 in the wild. a. shouting and bargaining etc. The Plaka is a labyrinth of white streets full of markets. exploring 9.get yourself to the Greek Islands! 1. original b. didn’t speak c. significance 8. When in Athens. to explore c. tavernas.British war leader Winston Churchill's foul-mouthed 104-year old parrot refused to surrender to newshounds Monday …1…a British newspaper tracked the bird down and discovered it was still alive. But he does get so …6…about music and dances to it. which c. My recommendation is that you would not really need …10…three full days in Athens to see everything . "It's obviously had the best life…10. more than . had asked c.is now owned by Peter Oram. interesting c. 2." he said. can be Athens Greece is a very exciting but…1… place to visit. also b. a. where b. who kept Churchill company during World War II. although c. speaking b. since b. …2…places of …3…in Athens can be found in and around the Plaka vicinity. excited c. explore b. angry b. Charlie. A must see! Monastriaki is one of Athen's markets districts. as the name indicates. what c. "He …5…very much anymore -. a. that 4. a." Charlie -. have been stolen b. shops. a. a. annoyed 4. possible c. More b. is in the Plaka area of Athens. when c. "They've been trying to get him …2…all day. somehow 5. a. who manages Heathfield Nurseries where parrot Charlie has lived …3…12 years. people. so long c.71 3." said Sylvia Martin. for c. as little b. more c. that 5.

we can see it in the archaeological evidence. a. If a black cat walks …8…you. Ireland. and after seven years. England. …7…contemporary accounts say little about this. a. are that 6. is thinking c. and it was no problem for them …3…the Christian god alongside their own. A cat on board of a ship …10…to bring luck. As part of the process of conversion the Christians took over traditional pagan sites. which was pulled by black cats that became black horses. with 2. Cat A Norse legend tells of the chariot of Freya. Anyone b. Pagans buried their dead with grave goods. soon 4. As well as conversion abroad. a. stand b.72 5. A black cat is lucky or unlucky. Part of the popular image of the Vikings …1…they were all pagans. more c. was taken c. and when they settled in lands with a Christian population. it brings good fortune. a. most 9. since 6. was represented with the face of a cat. …9…until the mid-12th century that Christianity became established there. Somebody c. 1. This was true in Normandy. as Anglo-Saxon and German missionaries arrived to convert the pagans. Satan was taking notice of you. stay c. brings c. became witches…4…. Although there was a temporary conversion in Sweden in the early 11th century. it couldn’t b. a. across c. a. same b. 2. to except b. where the remains of an early church …10…alongside a series of huge pagan burial mounds. most b. but …4…to do with the fact that monasteries were typically …5…wealthy and poorly defended. they used to mummify cats and place them in the walls of their homes to ward off evil spirits. Most scholars today believe that Viking attacks on Christian churches had nothing to do with religion. but the Vikings had many gods. a. It is true that …2…the entire population of Scandinavia was pagan at the beginning of the Viking Age. They believed if a black cat crossed your path. that is c. Cats were sacred to the goddess. turned b. Isis. a. the Viking Age also saw a …8…conversion in Scandinavia itself. a. and this makes it relatively easy to spot the change in religion. almost c. Whoever 6. theirs b. After serving Freya …1…seven years. Although c. The Vikings came into contact with Christianity …6…their raids. themselves c. forward b. were taken b. but this view is very misleading. Bast or Pasht. to be leading c. A good example of this can be seen at Gamle Uppsala in Sweden. a. were taking 3. fetches 5. a. to b. is considered b. after c. in Egyptian mythology. the witch. place c. they 9. making them an easy target for plunder. it wasn't 5. being led b. two 10. gradual b. a. a. more 7. slowly c. In spite 3. is watched The age of conversion The Viking Age was a period of considerable religious change in Scandinavia. the cats were rewarded by …2…into witches. to accept 8. By the mid-11th century. disguised as black cats. for c. depending on …5…you live. Archaeologists in Egypt found cat cemeteries from which a shipment of embalmed cats …7…to England. 1. a. to expect c. a. a is that b. to have led 8. they adopted Christianity quite quickly. and throughout the British Isles. a. In Egypt it was believed that a black cat crossing one's path brought good luck. a. This seems …3…to the belief in the Middle Ages that black cats were familiars of witches. They were exceedingly swift and surely possessed by the Devil. it didn’t c. towards 4. Christianity was well established in Denmark and most of Norway. the daughter of Isis. Keep cats away from babies because they "suck the breath" of the child. many b. but if it walks away. takes b. a. However b. it …9…the good luck with it. both c. home 10. but Christians normally didn't. with a hatred of the Christian Church. remain . In East Anglia. …6…who killed a cat was put to death. through b. turning c. being turned 7. where b. a.

although c. …4…they can survive very well without any help …5…us. feed and water the birds. enjoyable c. Rose-breasted Grosbeaks in the East and Black-headed Grosbeaks in the West are good examples. and there are species …8…feeders in summer that are not present in winter. enough 2. a. using b. enjoyed 9. a. are all common feeder birds in summer that are in warmer climates in winter.often accompany b. So. They counted your rides by a countdown system and the "no lose" necklace. to buy c.. whatever c. to be fond . and can 10. full c. any other 6. It was a daily thing for a kid to take the bus alone or go somewhere on the train. as good c. feed us c. Birds are not dependent on us for food. we feed 8. are often accompanied c. it's like tasting an …4…youthful meal. you could b. even bigger c. for c. usable c. a. was 2. accompanying 3. They had the one price for a day’s fun with the "hole punching" necklace. many b. need 7.It took …3…years for Nathan's hot dogs to finally make their ways into the American grocery stores. and the only reason to feed them is for our own enjoyment. I remember that I thought the rides there were the scariest there ever were. it's too dangerous. so c. which are not present in winter. I was amazed to see the beach so close to our house. appealed c. Transportation was so different growing up in the city. a. much still b. There are hummingbirds and orioles. Now nothing seems …10…kids. When we moved to California. a. Summer feeding of birds gives us even more enjoyment. a. buying 6. so 9. a anything b. people seem to think that the only time to feed birds in the backyard is in fall and winter. must c. used 4. a. and feeding birds in summer …2…be even more rewarding than at any other time of the year. even when feeder food …6…readily available. Saturday afternoons were sometimes spent in an indoor skating rink. There was never …2…hot dog than Coney Island. till 3. they had an amusement park called Steeplechase. being able to c. enjoying b. and some woodpeckers and sparrows. attracted b. Now. I remember going to Coney Island and …1…hot dogs and fries in a cone. It is not to help the birds. do we feed b. a. New York and I have many memories when I was growing up there. pleased 5. to please b. a. Bluebirds and American Robins. The truth is. First. 1. because the birds are in their breeding plumage. a. too c. this summer.reason. a. may b. a to be bought b. a better 7. a. because b. almost b.money left for popcorn. evenly strong 8. Coney Island and Simple Pleasures I am originally from Brooklyn. At Coney Island. It seemed like lot of money in those days!! I can remember driving for hours …7…to see the beach and go swimming. with b. so much 5. much more b. is b. a. we must understand why …3…birds. a. …9…to sugar water throughout the continent in summer. a. to be like c. Nowadays. a. birds can be enjoyed at feeders the year around. from 10. Summer Feeders For …1…. could c. lot c.!!! 1. I remember going to the movies with 50 cents and …5…enter the double feature plus cartoons and have …6. and see if you don’t get an …10…kick out of the sport than even before. I remember spending the …8…day there and not complain that there was "nothing to do". plenty 8. by far c. just b. so nice b. a. length 4. whole b. they…7… by their youngsters. Life sure did seem …9…easier when I was growing up. a soda AND a candybar. a. A study of Black-capped Chickadees in Wisconsin in winter showed that the birds obtained only 25 percent of their daily diet from feeders.73 7.

is starting to gain a big following in the United States. should be c. a. a. before b. if c. A restaurant owner in San Mateo has applied…8… a permit to operate four private karaoke booths." Walter Lei. Police …6…now decide how they want the city to address the private rooms …7…customers can sing without having to perform for others. to call c. proving what was not thought …3…-. have been b. everybody …10…off. might b. fresh b. ought 10. wide 10. called b. − b. had stopped c." May …10…in an email interview. have stopped b. revealed an increase in gray matter in certain areas of the …5…trained jugglers' brains. a.Karaoke singers in the California city of San Mateo can still sound as …1…as they want. A comparison of brain-imaging scans of non-jugglers and other volunteers …4…they learned to juggle and three months later. Human brains probably …6…be viewed as dynamic. "I believe the challenge we face is. who headed the research team. Lee said.…5… popular in Asia where customers pack clubs offering private singing rooms. in what 3. would 2. has to c. to b. fights and robberies. In the brain it is mainly found in the outer layers of the cerebrum which is responsible…8… advanced mental functions. a worse b. a lot b. makes c. a.. adding b. a. voted unanimously on Tuesday in favor of a 45-day emergency ban on karaoke booths.." Karaoke. Gray matter …7…to parts of the brain and spinal cord that are comprised of the tightly packed nuclei of nerve cells. must b. a that b. but now they will have to do it in public." 1. May and his colleagues said brain scans done three months after the new jugglers …9…juggling showed the increase in gray matter had been reduced. which c. a. is referred 3. Mastering the skill …2…the amount of gray matter in areas of the brain that process and store visual information. where b. "My voice is terrible. 1. of c. which 5.It's a great party trick and useful for circus performers but scientists said Wednesday …1…learning to juggle can cause changes in areas of the adult brain. hugely c. so 6. runs c. added Off Key? Off Color? City Bans Karaoke Booths SAN FRANCISCO (Reuters) . a. "Our police department thinks there …3…significant problems in the greater Bay area with private karaoke rooms. would run b. we enforce 9. a. a. will c.that new stimuli can alter the brain's structure. a. …2…the sound-proofed rooms found in clubs a potential haven for prostitution. a. previous 9. growths 7. since c." said Arne May. calling 7. for 4. located just south of San Francisco. bad c. "Our results challenge our view of the human central nervous system. possible 8.to be able to adapt and modulate this knowledge into disease management. refers c. 2. The San Mateo ban does not affect the one public karaoke room operating in the city. enfocing c. probably b. a. of the University of Regensburg in Germany. stopped 5. referring b. to enforce b. Some opponents of the ban …9…testified before Tuesday night's vote argued that the private rooms offered poor singers a chance to sing a love song without fear of embarrassment. changing with development and normal learning. a. may run . for c. In a report in the science journal Nature. who c. underage drinking. a San Francisco bus driver told the San Francisco Chronicle. maybe c." San Mateo council member John Lee said. a. The city council of San Mateo. add c. "If I were singing here. a. "It is hard …4…the law in private rooms. a. of 4. has to be 8. newly c. increases b. a. a. terribly 6. Study: Learning to Juggle Causes Changes in Brain LONDON (Reuters) . brand new 10.74 9. to b.

5. 9. 8. c. c. c. b. 8. 9. 5. 8. 4. b. 3. c. 10. 9. 10. c. 9. 3. c. a. c. b. b.7. 1. a. c. 3. a . c. b . a. c. 4. 7. b. 6. a. a. a . c. 2. 1. b. 5. b. 4. 2. b. b.a. 9. b. a . b. b. 8. a. 9. 1. c.6. 4. 1. 7. b. b. 10. c. 3. c. 2. 10. b 8. c. a. a 2. 3. b. c. 2. 2. 10. 6. 4. 4. a. 10. a. 1. 4. 3. a. a. 9. a. 10. 1. 6. b. 2. a. a 6. 7. 4. 5. 4. b. a. 1. a. a. 6. 8. a. a. 3. 1. c. a. 5. a. 5. 1. b 4. b. 3. 9. 9. 2. 10. 8. c. b. b. a 9. 3. 9. a 7. a. 6. 7 . 10. 6. 3. 7. b 3. c. b. c. c 5. 4. 6. b. a. c 10. 8. b.5. 7. 2. c. 1.75 Megoldások 1. b. c. b. a. b. 8. c. 8. c. 5. 5. a. 5. 2. a. 8. a. a. b. 7. b. 6. b. 10. 7. a. c. 6. b. a. c. 2. 7. c.

smuggled 9. "This morning that copper over there arrested me for not having a shirt on.000 ecstasy tablets past eight customs officials in Thailand before being stopped on the street the next day and arrested for not wearing a shirt. had told them he wanted to sell the pills to…4… in Bangkok." he said.A 35-year-old Briton. while h.76 Tizenötből tíz 1. specially b. foreigners m. "I can't even get out …10…a look around. Alan John Kiernan arrived…1… Thailand from Switzerland Friday and made it through customs with the ecstasy haul -. high on his own supply. "The pills were found wrapped neatly in a plastic bag and hidden in his sweat pants. Kiernan confessed to smuggling the tablets but said he had…7… been caught because he was walking around a park topless while trying to phone his local contact. only e. …3…travel documents said he came from Southampton in southern England. habit j. he could face the death penalty. in c. to have d. High on Own Supply. customs g. "They didn't catch me at the airport. If found guilty. whose k.…2…5 million baht ($127.hidden in special panels sewn into his sweat pants. teenager l. cameras i." he told Reuters Television. They were …5…made with several layers. pointing o. Police said Kiernan. He added he had taken a few pills himself and appeared to accept his fate relatively calmly. Drug Smuggler Left Shirtless BANGKOK (Reuters) . since . a. Paraded in handcuffs before television …6…at a police news conference." one police officer said. His only regret was not being able to see a bit more of the sprawling Thai capital." he complained. he said. …9…to his trousers. for n.600) -. "I got through eight …8…without being stopped once. The next thing you know. he's pulled out these ecstasy tablets. worth f.

"I'm running the water. without e. It advised …8…to use electric heaters. mayor b. a. won't d. and were helping people find ways to stay warm. to run j. to stay h. and my wife …10… have any dishes to do when she gets home. moved i. Natural gas supplier Manitoba Hydro said it …7…the reason for the gas disruption but expected to start relighting furnace pilot lights on Thursday afternoon. nearby f. majority g. "I think it's going to be more than a three-dog night tonight. Town Loses Heat WINNIPEG. found out on Thursday morning after natural gas stopped…1… to the town's more than 1. thought m. didn't know ." Ross Thompson. Manitoba (Reuters) .What happens when it's -40 C (-40 F) outside and the heat goes off? Residents in the small Canadian town of Stonewall.500 homes and business overnight. to flow l. told CBC Radio. leaving them …2…heat as the wind chill hit a bone-numbing -52 C. close o. flowing n. Emergency officials quickly …4…patients from the town's small hospital to heated hospitals in …5…towns.77 2. Oh." Thompson said. Baby It's Cold Inside. he said. Manitoba. …3…of Stonewall. residents c. wood fireplaces and even electric ovens …9…warm and keep their water pipes from freezing. really k." Stonewall resident Gerry Holmstrom said. "Nobody's …6…panicking. because I've had the dishwater going all morning.

was given n. The mishaps are an unforeseen headache for Vietnam's central bank. Vietnam also circulated a new design of its 50." deputy governor Nguyen Thi Kim Phung said last month. "Any individual …10…refuses to circulate the bank notes issued by the State Bank of Vietnam will be named as a lawbreaker and will face tough punishments. were treated f. children k. Money is a…5… good luck gift for children during the festival. The central bank has been forced to issue stern admonitions. but rather by…1… who swallow them after mistaking them for sweets.000 dong ($32) note. which …6…the coins would promote the use of vending machines …7…other conveniences. a. Then jewelry shops complained that their counting machines couldn't read the new notes. by j. Over the…3… Lunar New Year holidays. counterfeit proof banknotes that were also introduced last month were hit …8…rumors that the bills would be withdrawn because they had no year of issue …9…on them. twenty years l.000-dong note. and c. little boy i. New Coins Being Gobbled Up HANOI (Reuters) . doctors have treated at least 17 children for swallowing them. the Tuoi Tre (Youth) newspaper reported Thursday. Polymer-based. The launch of Vietnam's new money has faced other glitches. with d. who g.78 3. had hoped . traditional e.not by collectors. recent m. two-decade b. printed h. Since three coins were made available in mid-December after a …2…absence. six children aged between two and 10 …4…in the central province of Quang Nam after swallowing coins. In addition to a new 500.New coins introduced by Vietnam's Central Bank are being gobbled up -. so o.

get e. police said on Friday.to applause -.S. entry f. most m. entering n. His woes …6…in Miami on Tuesday." It was the …10…incident involving a U. Duffy narrowly avoided being beaten up by other passengers and was arrested -. he asked for a cup of water then doused the baby with it. a. second i. "He can try and …9…another visa but he might find it difficult as his last one was canceled for bad behavior. Police said later he was drunk." the spokeswoman said.An American tourist who splashed a cup of water …1…a crying baby on a flight from the United States headed back home two days after being barred from entering Brazil. a police spokeswoman said. Annoyed by the toddler's crying. following . had wanted j. Brazil (Reuters) . a 35-year-old from Pennsylvania. over d. to apply for k. He said he …8…to sleep. moment c. misbehaving l. Two weeks ago. Badly Behaved American Kicked Out of Brazil SAO PAULO. Ronald Duffy.79 4. citizen at Sao Paulo airport this month. because g. American Airlines refused to board him on its flight to Sao Paulo …7…of his behavior at check-in. was trying h.when the plane landed in Sao Paulo. He got on a TAM airlines flight and found himself sitting by a couple with a baby. to spend o.000 after making an obscene gesture while being photographed by immigration officials. an American Airlines pilot was arrested and fined almost $13. began b. had been denied …2…to the country on Wednesday morning because of the incident and was then kicked off another flight back to Miami on Thursday after he began …3…again before take-off. He eventually left just before midnight on Thursday after spending …4…of the day in police custody. Duffy had planned …5…Carnival in the northern city of Salvador with his Brazilian girlfriend.

the owner of a roadhouse in central Australia." Carole Levesque. from g.A howling success in outback Australia. 61 miles south …8…Alice Springs in the red center of Australia. soon j. to be h. anything k. who…5… discovered his new pet had talent. edition m. sad b. international . of i.80 5. the manager of Jim's Place. would o. is about…1… immortalized in a board game. nationwide f. gay n. The dingo was saved from a wild dog culling program …4…a six-week-old pup by Jim Cotterill. told Reuters Friday. as c. tourist d. The three-year-old native wild dog has won a …2…competition to identify the Australian with the most trivial feat. to star in a question in a 20th anniversary …3…of the local version of the board game Trivial Pursuit. like e. with a little encouragement. something …10…and high. Dinky. a. "He'll sing to …9…really but he prefers a happy song. a singing and piano-playing dingo. Dinky began impromptu performances whenever Jim's two daughters played the piano and. …6…also strut across the keyboard. getting l. Dingo Howls His Way Into History CANBERRA (Reuters) . His act has become a …7…attraction at Jim's Place Roadhouse at Stuart's Well.

Police Arrest 52 in Email Scam Raids AMSTERDAM (Reuters) . The emails claim to be …5…a well-known individual or the individual's relative and …6…the recipient a percentage payment from a sum of up to $20 million for help in transferring frozen funds to an accessible place.340) in cash. false c. suspects n. a. criminal i.Amsterdam police said on Thursday …1…had arrested 52 people in the Dutch capital in …2…with an email scam designed to defraud the gullible with get-rich-quick schemes. sending j. connection o.once the victim…7….000 email messages to …4…in Japan and the United States. place . A police spokesman declined to say whether those arrested were Dutch citizens or foreign nationals. from e. contact k.coming l.000 euros ($62. The …9…were seized in raids on 23 locations around Amsterdam. repeated f. promise g. Police said the group was suspected of …3…some 100. "It is surprising that despite …8…reports about this people continue to be so naive as to take part in these proposals. addresses m." the statement said.81 6. mobile phones. is hooked d. he or she is then is usually asked to put up hefty sums for air fares or other pretences.made infamous by West African fraudsters -. they b. again h. In such scams -. along with a number of personal computers.…10… documents and a total of 50.

. now that you've seen how it is in Canada'. land b. like k. Polish President: I Was a Suspected Illegal Alien WARSAW (Reuters) . "We saw what it feels …3…when an unexpected guest arrives -. Kwasniewski said a snowstorm forced his plane …2…from Gander. the passengers …6…to a transit area to see whether they wanted temporary visas for an overnight stay. were taken o. had hoped l. to divert e. being g. Poland …9…one reward for its help in the U.82 7. She said officials had expressed their …8…to the Polish government for any inconvenience that Kwasniewski might have suffered. ambassador. Phillips said she could not comment on this. Kwasniewski said the group was released after several Polish sailors saw him and began asking for autographs. they are n. to nearby St. was traveling with us. more j.S. makes .. Newfoundland. "At no time were they detained . several h. and he said: 'I hope you won't be so upset about U." said Kimberly Phillips.S. it all …5…about three hours. how m.Polish President Aleksander Kwasniewski said on Wednesday he was…1… suspected by Canadian authorities of being an illegal immigrant. demonstrating that he was famous. "The U." Kwasniewski said. took c .transfering d.S.S. visit during which he asked President Bush to relax visa requirements for Polish citizens. And that is…4… we were treated." a good humored Kwasniewski told a news conference. adding that Kwasniewski himself had been given a police escort and taken to an executive boardroom. including …10…that opposed the war." he said.who in the beginning is treated as a potential illegal immigrant. briefly f. because the plane had landed late in the evening.. visa rules. "The passengers from my plane were held in a place where we could not leave . (Christopher) Hill. regrets i. as he returned from the U. a. during an unexpected stopover on a flight back from Washington..-led war on Iraq would be an easing of visa rules to match the visa exemptions enjoyed by other European nations. at no time was President Kwasniewski ever suspected of …7…an illegal alien. A Canadian foreign ministry spokeswoman said that. John's.

convicting n. while k. officials said. Danish Justice Minister Lene Espersen demanded an investigation and said the matter …7…"very serious. Danish prison authorities …2…the tools to check prisoners' identities thoroughly. "We know …3…six cases of stand-in inmates since 1996 but we can of course not guarantee …4…haven't been other cases that we don't know of. of e. was g. it d. giving rise to the scam. told Reuters Wednesday." "It is of course completely unacceptable if you can cheat your way out of a prison sentence." Annette Esdorf. punishable j. product f. had been asked . present m." she said in a statement.…9… her office was considering investing in fingerprinting equipment. so a substitute only has to …6…the original written conviction and a doctor's certificate as proof of his identity. lack i. deputy head of the Department of Prison and Probation. time l.83 8.Denmark's judicial establishment demanded an investigation into the practice of criminals paying stand-ins to serve their prison…1… . equipped h. Esdorf said all Danish jails …8…to inform her if they had problems identifying prisoners. Hiring a prison stand-in and serving time for another person are …10…by fines or jail terms of up to one year. Investigation of Stand-In Prisoners COPENHAGEN (Reuters) . Prison officials cannot demand photo identification and are not …5…to take fingerprints. sentences o. there b. a. don’t need c.

learned k. It's time to cross that bridge to. Nostradamus …6…terror raining down from the skies but the Y2K bug didn't strike until November 7. The year 2000 The year 2000 is history. remember n. an interesting year but …4…rated "once-in-a-millennium. The fantasy of the year 2000 did not deliver. the emergence of Napster and the phenomenon of "Survivor. On the bright side.. think i. at the very least. MM. No one really expects a Kubrick-like odyssey in 2001. or George Orwell's 1984 (anticlimactic). the crash of a Concorde jet. clean . This was it-the Big Bang. It was an interesting year and we …10…something valuable: sometimes a year is just a year. a. it left a blank. If something spectacular …9…-if Elvis Presley had magically reappeared in the middle of Times Square singing "My Way" in a white cape-then maybe we could say that fantasy and reality had briefly merged to match our expectations. The next 366 days featured a razor-thin Presidential election." In the end 2000 was a hanging chad. basically. end b. nothing j. whatever m. The year 2000 may be history but the future is still waiting to happen. Election Day.. Two thousand zero-zero. …5…was supposed to happen didn't. The miracle year did not arrive.and start anew. we lived…1… it.. Or.whatever." All in all. to do o.84 9. And what about all of those pie-in-the-sky forecasts about flying cars and food pills and robots …7…your laundry-a technological utopia devoid of chaos and disorder? We can …8…say with certainty: never have so many been so wrong about so much. a year of inconclusive decisions and unfinished efforts. finally f. the sinking of a Russian nuclear…3…. And. submarine g. anything e. But we haven't given up hope. The most anticipated moment in human history came and went. But it didn't. at least it wasn't 1976. through h. Apocalypse? Later. the American Bicentennial (yawn). The year 2000 began auspiciously. We lived it. predicted c. …2…the Y2K Crisis? That was the year's first millisecond. have studied l. had occurred d..

For three weeks before we left. Once I knew for sure that I wanted to propose. Funny thing. to help me get my father's mother's engagement ring. and of course Lisa was more …1…happy to accompany me. so we took it to a jeweler. I knew that I …3…her. who gave it a thorough cleaning. as m. to convince f. and after we'd walked a few blocks. and harder. she…5…. walking i. thought d. I soon determined that I …6…to propose in any ordinary place.' She looked up at me. I said no. I have a question for you. at that moment. and asked. and the rain came down harder. and nothing like English passed her lips. as I simultaneously lifted my hand to show her the ring. 'I love the rain. 'Hold on. neither of us really cared about being drenched. and harder. didn't want j. and I knew that she loved me. After Lisa and I arrived in New York. I'm not sure what finally made up my mind. 'Is that a yes?' and she said. after spending a couple of hours at the Metropolitan Museum. And jumped up and down. When Sarah delivered it. and asked. but I do know that I spent a fair amount of time talking it out with my roommate. Within …8…three blocks. she just shrieked. I concealed the fact. has supposed e. loved c. When a moment passed. At about that point I looked at Lisa. another o. we walked out to discover that it was drizzling. with the diamond toward the inside of my hand. but there was no way that I could get it before I left. Pat's. I asked. We started down the street. get k. Sarah. I was very happy. not in the best of all …10…moods. whether l. would h. "Yesyesyesyesyesyes!' Needless to say. I was amused. intend b. She'd said. and she smiled and said. she didn't say anything. She asked if I would mind …7…back to the hotel. It was readily apparent that she didn't love the rain quite as much as she…9… . I spent most of my waking hours trying to decide …2…the time was right to ask her to marry me. Really. I looked down at her. 'What?' As we'd crossed the street. it was in dire need of a good cleaning. One day.' We continued. Fortunately. but not being a total twit. than g. As we crossed the street opposite St. A wet story I got lucky and won a trip to New York. and Lisa growled. and after I realized it was only a mile or so. At first. the perfect opportunity soon presented itself. years ago. Lisa. To cut a long story short. 'Will you marry me?'. possible .85 10. it began raining harder and harder. I had put my hand in my pocket and slid the ring on my left ring finger. Sarah came through with flying colors. I said. I had …4…my sister. and Lisa was muttering to herself. we'd both begun to resemble drowned rats. leave it to me. which meant that the top of the Empire State Building was right out. that n. a.

8. 3. m. 4. e. 1. j. l. f. 6. l. d. n. 8. e. b. 7. g. 4. m 6. e. 4. j. c. 9. 5. n. e. 7. 9. b . 3. 7. i. f. c. 10. i. m. 7. e.. 8. 8. d. 7. 4. e. 1. 3. 3. 1. j. h 5. 5. o.j 10. g. 5. i. 5. g. 1. h. 9. 3. 2. 5. n. c 2. 10. 10. 2. 9. 7. 10. i 9. 6. n. b. m. 9. k. 4. 10. b. 3. l. 2. a. i. g. 10. 2. g 8. h. 5. d. 1. 7. d. 10. 2. k. e. 9. d. f. 2. 7. f 4. 6. b. j. e. 9. 4. 10. o. b. 8. 6. n. l. a. h. h. c. 10. 4. o . f. 9. b. n. 8. a. c 3. 5. 6. 5. 2. l. k. 10. 1. 4. f. 1. l. f. i. g. 2. n. 3. c. 6. i. n. 9. 8. 6. a. a. 5.86 Megoldások 1. l. 6. 8. j. o. j. 6. d. 1. d. 1. 3. 4. b 7. 6. g. 5. 8. 2. l. a. 1. 9. h. f. 3. h. e. 3. 4. 2. 8. 7. 7. c.

They …31…stones. …50…to protect the Aborigines were passed in every state.000 …7…ago. By 1900. moving to watering…20… and setting up camp there. Their traditions included music. …54…had a close relationship with a local tribe. Since they didn't have a …43…of government. the coast. Archaeologists are almost positive the first humans went…5… the ocean from South-East Asia. …11. Wailbri.000 to 70.. Aborigines are natives to Australia and Tasmania. influenza. and tuberculosis and died. …36…. The Aborigines usually lived in the desert. Wurora. brown. the Aborigines settled and …12…a great culture. Many of the Aborigines got smallpox. They did paintings on dried tree bark with natural black. The Aborigines were totally isolated …34…1788. The Aborigines were also traders. The men …25…custodians. began painting a wall mural with his students and some tribe members. measles. shells. They didn't know there were people that had been there for …4…of thousands of years. …57…was the first example of shared Aboriginal artwork besides bark paintings. whooping…45…. They also ate lots of fruit. Kamilaroi. and danced. In 1967 the Australians voted Aborigines real…53…. traditional Aboriginal society…49… still in small groups in central and northern Australia. went to …6…70. pneumonia. By 1860 there were 20 million sheep in Australia. and one of the …55…nonAboriginal people who was allowed to take part in the rituals and…56…. The paintings were originally used for tribal ceremonies …37…then destroyed shortly after the ceremonies were finished. tool-makers. Smaller boned people called 'Gracile' traveled to Australia 50. Heavy-boned people. dancing. . …32…yellow paint pigment. where they could live. Gurindji. Their skin and hair are both dark. The history of Aborigines The last great landmass …1…be discovered by the European explorers and …2…was Australia. singing. Europeans dreamt of finding all the wonderful things Australia had …3…offer. After…58…. Bidjandjadjara. ….000 Aborigines in …42…and about 250 different languages were spoken. sang songs. the Australian government realized that Aboriginal artwork was a resource and tried …59…conserve it. and Yir-yoront. and…16…. The Aborigines that lived in the desert or …14…ate insects. and ocher. This means that there was less water for …9…aborigines to travel over to get to Australia. . small animals. provided that there were enough eucalyptus trees in the area because …40…needed the bark from the tree to draw on. some of which are Aranda. There …18…about 500 recorded tribes. In the 1940's. …15…Aborigines on the coast ate roots. reptiles. reptiles. and sometimes red colors. They were given the same rights as everyone else. no permanent settlement. Dingoes …29…their homes and helped the men hunt. archaeologists call 'Robust'. when the English arrived. Along these trade routes they would have exchange …33…where they traded. European invaders cut down forests and brought …46…animals to Australia. In 1971. …38…paintings became popular with art collectors and they became more widely made …39…distributed.000 years. and Tasmania. fish. That far back in time the sea level was 50 meters …8…than it is now. The women took care…26… the children and gathered and fixed their food. …21…clan has a place on their land where …22…spirits return when …23…die. Aborigines lived in family groups and clans. inland non-desert…13…. and …52…to whom they could marry. boomerangs. however. They also …51…restrictions for the Aborigines on owning land. birds. fruits. and …35…. …30…were trade routes across the country. Geoffrey Bardon. and hunters. …47…cattle and sheep destroyed the Aborigines' water holes. venereal disease. This is how they live today and still try to …60…their culture alive. and mammals.000 years ago. They have to protect these places so they won't upset their …24…beings. Gunwinggu. At the time …41…Sydney Cove was settled by the British there were 300. White settlers and Aborigines …48…at war for the land and water.19…tribes didn't usually stay in one place for long. The Aborigines used the …27…wisely and knew when to harvest the many plants they…28…. At the end of …10…Ice Age the sea level rose a lot.the sea level stopped moving all the time. and no land ownership. the British made …44…move.87 Cloze tesztek 1. Tiwi. They have lived there for …17…35. Murngin. It formed vast deserts. In the early 1900's. yellow.

at 77 carats …35…of the world's largest gems. …12…nabbed at the Houston airport on May 29. rendering their convictions unsafe. The audacious plan was foiled by the Flying Squad. he said. But judges sitting…27… London's Appeal Court Wednesday refused the men permission to appeal…28… convictions. One …6…even paid Sorhaindo for a driving license which they …7…gave away as a Christmas present. 2002. Romilly argued that the judge's behavior had distracted the jury and given them the impression he was uninterested in the proceedings. Hernandez …18…he knew nothing about the drug. were ideal partners for a British conman jailed …2…Friday for impersonating other people to take their driving…3… . Dome Robbers Refused Right to Appeal Conviction LONDON (Reuters) . said the trial judge had admitted falling asleep but did not accept "snoring audibly. he was also snoring.Two men jailed for their part in an attempted diamond …21…at London's Millennium Dome were refused the right to …22…their convictions Wednesday after claiming the judge had nodded …23…during their trial.S. but was arrested. charging his "…5…. Danny Sorhaindo paid…4… take the practical test 99 times." which featured a speedboat chase to the Dome -. Lord Justice Rose. police said." The appeal against the jail sentences will continue on Thursday." the statement said." London Police's Chief Inspector Mike Harper said. counsel for 41-year-old Betson. and customs agents…14… a "very strong vinegary odor emanating from his…15….88 2.Learner drivers. In a plot worthy of James Bond. claimed the judge had distracted the jury …26…snoring loudly. told the court Wednesday the judge had fallen …39…on a number of occasions during the trial." U." he said. 65. Man Gets 10 Years for Heroin-Soaked Clothes HOUSTON (Reuters) . Attorney Michael Shelby said in a statement. They will give their reasons Thursday. prison for trying to smuggle in three kilograms of heroin that had …11…soaked into his clothes.000) a time for his driving expertise. "All the officers who worked on this case were horrified at the ease with which Sorhaindo was able to impersonate so many others. While many struggle to pass once. A U. The robbers may have …36…inspired by the Bond film "The World is Not Enough. when…13… arrived on a flight from Caracas. escape along the River Thames in a …33…and smuggle them out of the country." 550 pounds ($1. "Not only did he fall asleep in full view of the jury.S. the statement said.showpiece of Britain's year 2000 celebrations. . Betson and Cockram were convicted …31…two other men of conspiring to steal diamonds worth 200 …32…pounds ($366 million) from the Dome. Drug Enforcement Administration chemist …19…in Hernandez's trial in November that he leached three kilograms …20…heroin out of the clothes. Court Puts Brakes on Driving Test Conman LONDON (Reuters) . Authorities …8…caught up with Sorhaindo and he was sentenced to nine months in …9…by London's Kingston Crown Court after pleading…10… to conspiracy to obtain property by deception. …37…had switched the real diamonds for fakes and were …38…in wait. The two …29…were however given permission to proceed with an appeal …30…their jail terms. Raymond Betson and William Cockram. stumped by three-point turns and terrified by …1…centers. which …40…in February 2002. David Jose Hernandez. both jailed for 18 years …24…plotting what police said would have been the …25…heist in history. Among the…34… they had hoped to steal was the Millennium Star. who was hearing the appeal along with Mr Justice Poole and Mr Justice Davis. This had reflected prejudicially on the people being tried. "Further …16…resulted in the discovery the clothing contained in the luggage…17… apparently been soaked in heroin. Edmund Romilly.A Colombian man has been sentenced to 10 years in U.S. authorities said on Friday. Venezuela.

"This would trigger a …8…cooling.4-5. This is sometimes wrongly perceived as a European problem by American politicians." he said. average temperatures might fall by 5-10 Celsius (10-20F) in Scandinavia or by 34C …16…Germany.8C by 2100. is expected to raise global average temperatures …18…1.000 years ago after an abrupt melting of icecaps. ranging from stripped forests to rising temperatures." said Will Steffen. they said in a …5…launched in Sweden. for instance.. executive director of the International Geosphere-Biosphere Program which issued …26…book based on work by 5. lets smaller species flourish and these may prey on the young of any surviving cod and prevent stock recovery. There will be abrupt …25…and tipping points. global warming. He said the Gulf Stream had collapsed about 20 times …13…the past 100. "You can get to a point where forests are too …29…and too dry and sudden fires rip through them. Rahmstorf's …21…was included in a new book. The U. Depletion of cod stocks. The possible shut-down of the Gulf Stream is one …3…several catastrophic changes -." And another report indicated that fish stocks might not recover even if nations ban fishing. Moscow is undecided and President Vladimir Putin said his country might benefit from warmer …20…weather." …28…told Reuters.N.000 scientists. "A …24…finding is that change will not be progressive. . …30…to blazes last year in nations from Australia to France." which looks at the impact of the surge in the …23…population to six billion people. "Global Change and the Earth System: …22…planet under pressure.Parts of Europe and North America could get drastically colder if warming Atlantic …1…currents are halted by a surprise side-effect of global warming. America. "The Eastern coast of Canada and the United States would also be…11… ." …12…told Reuters.89 3. scientists …2…on Wednesday. but not an Ice Age.that could be triggered by human activities. "In the worst case it (the Gulf Stream) could shut…6…. "Global warming may make these events more frequent. it might even happen this century.ranging from collapses of fish stocks to more frequent …4…." Climate models indicated a surge of …9…water into the North Atlantic from a melting of northern glaciers caused …10…global warming could stop the current that sweeps warm waters from the Gulf of Mexico toward Europe. By contrast. widely blamed on emissions of gases like …17…dioxide from cars and factories. most recently at the tail of the last …14…Age about 8. Report: N. Europe May Cool in Warmer World STOCKHOLM (Reuters) . If …15…Gulf Stream stopped. .fires -." said Stefan Rahmstorf of …7…Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany. Kyoto Protocol on limiting global warming hinges on Russia's yes or…19…. "Never before have we seen…27… range of change or the rate of change at the same time. though a halt of Gulf Stream would make northwest Russia colder..000 years.

45. are the target …28…a spring cleanup drive. in which 40 million to 50 million people perished. Chen. a SARS …39…at the University of Hong Kong. In response to new suspected…25…. who tend not to be as exposed. …5…bug had wiped out 300 of his 500 baby…6…. "I took the body to a veterinarian and he…7…. based on lab evidence that they harbor a coronavirus …27…to the SARS pathogen. they can amplify …50…those markets and you have humans coming into repeated …51…with animals. when a freshly …3…yellow duckling dropped dead in his backyard 20 miles …4…the southern Chinese city of Guangzhou. You can't cure it. As the …32…goes. An avian flu byproduct can then incubate in pigs. while trucks haul their teeming flocks to faraway…37…. But the rural breeding grounds …29…mutant flu offshoots have not changed. they die fast. China (Reuters) . "But what is unique in the southern China …48…or that part of Asia is the live animal …49…scenario. …44…to southern China. as long as people and animals live in close quarters. bird and pigs. Farmers and traders go …35…to mix with city folk who hop the globe …36…jet.5 million people…42…. But his lifestyle …15…the sort that makes epidemiologists cringe. This…55… civet cull marked what many observers consider the first …56…crackdown on unhygienic markets in Guangzhou. where the World Health Organization …12…the bug had hurdled the species barrier and …13…at least five people. is mere chicken feed. …53…example. was…24… the latest warning sign. you might as well …8…let them die off." said microbiologist Malik Peiris. Japan …11…most alarmingly Vietnam. 'If they catch a flu. …22…flu-like illness that first swept out of Guangdong …23…year to claim 800 lives around the globe. Thus the scale of disease mushrooms. Scientists in recent years have even traced the 1918-19 "Spanish flu"…43…. though often stymied in …30…attempts to connect the dots. Many experts said…57… was long overdue. Now one big question is how…58… the government can go in tidying up the animal …59…business without stripping people of their livelihoods. boasts that he …14…never fallen sick on the farm." No need to tell that …10…breeders devastated by avian flu this winter in South Korea. Doctors emphasize that Guangdong. SARS studies. Asian flu in 1957-58 …41…Hong Kong flu in 1967-68 killed 4. squalid and teeming with fetid animals. …34…in turn re-infects humans. are …20…believed to make southern China and other densely populated …21…across Asia caldrons for lethal new flu strains. meanwhile." said Peiris. He lives beside …16…mucky pond in a tree bark cabin abutting a corrugated steel shelter.Fowl breeder Chen Huaping thinks SARS. home to 90 …45…people. NEXT BIG PANDEMIC The prospect of …40…next big pandemic haunts Southeast Asia." The …52…vulnerable may not be farmers or traders. commonly point to …31…triangle of contagion linking man.potentially more infectious -. "A pandemic influenza…38… certainly much bigger than SARS. The deadly West Nile and Ebola viruses …47…out in Africa.' When …9…die. Within a week. Guangdong has declared war on the civet cat and …26…species. is but one of many places where new viral …46…may emerge. Rats. LETHAL NEW STRAINS Small …19…like his.90 4. as flu-like …1… go. have revealed a relatively high infection rate among food …54…workers. a wide diversity of people. Another is …60…the clean-up can even work. viruses of farmers and fowl may co-mingle or …33…genes. . Severe Acute Respiratory Syndrome. South China Farms Ever Ripe for Pandemic NANZHENCUN. …17…the ducks waddle up the banks to …18…and scatter their droppings on the way down. Scientists. "They can exchange viruses.in October. He witnessed the wrath of …2…flu -.

…11…source close to the search said the son. managing …49…of Mintel Ireland. …24…to return. In a …15…that opened up old wounds as South America deals …16…its bloody authoritarian past." …62…report said. The subsequent search led to the …34…living in Buenos Aires. Her hunt ended on Tuesday when a DNA test …4…that a man raised by an adoptive family in Argentina …5…the son of Mendez and Mauricio Gatti." People questioned in British-ruled …52…Ireland were more abstemious. being a member of a private …60…club and having a home computer are the new …. whose…12… was not revealed. your likelihood of being a regular church-goer decreases. "Irish Lifestyles: The Rise of the Immoral Majority. with only 20 percent listing …53…as a priority -. Mendez spent five years in jail and …25…began the search for her son when democracy returned …26…Uruguay in 1985. "Traditional values…64… a successful marriage. who then refused to take DNA …28…to confirm he was her son. Uruguayan Sara Mendez chased down false leads …1…searched the world for her infant son. Uruguay (Reuters) . "Owning a flash car …59…a mobile phone. the more difficult it gets to pass …51…the eye of the needle. Tiny Uruguay's death toll from …22…repression paled in relative comparison to Argentina or Chile. "It seems the higher up the …50…you go. "The whole country should be content and …37…because of what has happened. the fruit of an …38…by a mother who never lost hope. …44…survey by Mintel Ireland said. . Simon. Woman's 25-Year Hunt for Son Ends Happily MONTEVIDEO. who had …2…snatched away in the night by a group of…3… . the authors of …40…survey on social attitudes said Tuesday. The authors of …55…survey." The report was based on recent interviews with …67…than 2." said Mark O'Connell. but …8…another stage begins: that of a mother and a…9… who are starting to get to know each other.although the number of regular church-goers …54…not much higher at 23 percent.61…of Irish success on both sides of the border." …56…it showed the rapid advance of consumerism in both the Republic …57…witnessed an unprecedented economic boom in the latter half…58… the 1990s − and Northern Ireland. …23…thousands were jailed and many more went into exile. as …20…officers around the troubled region coordinated efforts to crack …21…on suspected leftist guerrillas. which proved negative. Batlle. False clues led her to a …27…named Gerardo Vazquez." the president said. financial security and regular attendance …65…Sunday worship have all taken a back seat in …66…households.For more than 25 years. "As you become…48…. congratulated Mendez on …36…happy reunion." Mendez …10…a Uruguayan television station after learning the test results.91 5. But a…31… Argentine military officer then told an Uruguayan journalist that …32…baby had been abandoned in a clinic and given …33…an adoptive family. the majority of them in Argentina. It also indicated that …45…with the most money to spend were more likely …46…hand it over for a pint of beer than…47… it in a church collection plate. children. Older people living in rural areas were …63…likely to attend church than young citydwellers. compared with 35 percent who said going to …43…pub at least once a week was a priority. …6…accused leftists who had fled to neighboring Argentina to …7…Uruguay's brutal 1973-85 dictatorship. Irish Prefer Pub to Church. had brought his mother flowers when …13…met and bore a striking resemblance to the…14…. Only 22 percent …41…people in the Irish Republic view regular church-going …42…important.000 people in the Irish Republic and Northern Ireland. who has made reconciling Uruguay's turbulent …35…a major focus of his presidency. Survey Says DUBLIN (Reuters) .Going to the pub is a more important part …39…life in Ireland than attending church. A personal plea …29…Uruguayan President Jorge Batlle in 2000 finally convinced Vazquez …30…take the DNA test. "The search has ended. who died from cancer a decade ago in Europe. arrested her …18…abducted her 20-day-old son. Mendez alleged that Uruguayan soldiers …17…into her Buenos Aires apartment in 1976. About 170 Uruguayans disappeared …19…the dictatorship.

"Whoever …20…blushing was a serious problem?" he said Nation of Dog Lovers Divided Over Tail Docking LONDON (Reuters) . though he declined to name names. …29…RSPCA's chief vet. he…46…. Mitra said patients were an …18…mix of men and women and that celebrities sometimes …19…the clinic." Mitra said. It's a bit …31…preventing a human smiling or frowning. This year's winner of Best .49…it is allowed in the United States." a spokesman said. …. Its …1…include television presenters and financiers.92 6. The …16…does not leave any visible scars. …42…from the most appalling tail injury if they are …43…docked. surgeons drill a hole near the patient's armpit and …5…a telescope to view the delicate procedure which involves …6…the nerve endings at the base of the neck …7…trigger blushing. The…. Dogs. But the Royal Society for …25…Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) says the practice is …26…and amounts to little more than mutilation in the …27…of cosmetics. "We're talking about professional people whose lives have been blighted …3…blushing. which can only be done …33…a vet. Surgeons Cut Out the Blushes LONDON (Reuters) . a group set…38… to protect tail docking.Dogs are a man's best friend − but British animal lovers are divided over whether docking …21…tails amounts to cruelty. "Banding" is the most common and involves …34…a ligature around a puppy's tail to cut off …35…blood supply causing it to drop off after three days. which are asked …41…hunt and work as they are bred . which Laurence …50…was "way behind the times" by permitting canine ear-cropping.680 to drill a hole in their armpits. …12…you give your position away.4…. Patients are kept overnight. The Council of Docked Breeds. …15…Mitra said the effects of the treatment were immediate. fearful that any sign of weakness could damage their…2…..Hot under the collar? A London clinic is charging stressed professionals $5. "If …11… negotiating a deal or a contract and you blush. Owners and breeders are howling in protest over suggestions from …22…British government that a ban on canine tail docking …23…be included in new animal welfare legislation due toward…24… end of the year. snip away their nerve endings and eliminate their blushes for good. Mitra said business was brisk. In the 40-minute…. was …45…standard poodle that had had its tail docked. "People do not want to exhibit their dogs with …47…long tail because they don't like the look of…48…. "It is not cruel. Docking is outlawed in 13 European countries." he said. Britain's world famous dog's show. Side-effects …17…include increased sweating. Recent …8…included a TV presenter and bankers who said they …9…opted out of front-line jobs on trading floors and …10…a lower profile due to their excessive blushing. …13…only emotions you want to convey are the ones …14… in charge of." Chris Laurence.36… way is for a vet to simply cut the …37…off." Anthony Mitra. When you're in business. surgical director of the exclusive Highgate Private Hospital in north London. . "If you take a dog's tail off." There are two …32…used for tail docking. told Reuters. argues that the practice has …39…carried out for centuries to avoid tail damage and …40…reasons.44…Show at Crufts. "We all know about …30…wagging their tails when they're happy. …28…take away its ability to express itself. told Reuters.

"These waitresses have (caused) the collapse of honor …35…have ruined the peace of families.000 …19…and women spilled onto streets and shouted: "We don't …20…waitresses in our bars. Hasan Korkmaz said most of the 20 waitresses working …17…Tunceli's 10 beer halls left the mainly Kurdish city late …18…Monday.. Instead of sending out a …43…car. …51…of the owners of the burgled van. still occasionally occur …31…the east. Some 5. Police later admitted the smooth-talking criminal made …46…with 600 pounds ($1." a Manchester Police spokesman told BBC radio. Protesters Condemn 'Immoral' Waitresses TUNCELI. Newspapers reported that the mix-up started when a…41… neighbor called police in Manchester after he saw a …42…loitering near a friend's van. According …5…Cumbria Tourist Board Chief Executive Chris Collier. Collier added that she was unaware of any …11…flower hotline in Britain. eastern Turkey. Turkey (Reuters) . most of them unmarried or divorced. a few hours after the demonstrations. A crime was being …53…." said Collier. views at Dora's Field in and around Rydal will be …8…spectacular. Dora's Field was bought by Wordsworth and …9…with thousands of daffodil bulbs in memory of his …10…daughter. It's natural the …23…have responded in this way. said the force was overstretched on the night of …55…embarrassing crime.45…a crime.a walk that provided …4…inspiration for the poem he wrote two years later. set up the hotline Monday as part of this …1…bicentenary celebrations of William Wordsworth's untitled poem that has become …2…as "Daffodils.…7…. Residents blame the women for inciting a brawl …26…week among jealous suitors that left two men dead …27…four wounded. The Royal Horticultural Society recently …14…that wild daffodils were under increasing threat from crosspollination…15… more common varieties." Korkmaz told reporters.I was appalled by the…48…. The local tourist board in Cumbria. especially in conservative eastern regions. The tourist board said the daffodil hotline was…13… used 10 years ago.the waitresses of flirting with male customers and disrupting …34…peace.93 7. told…52… Daily Mail: "This is an absolute disgrace. Carole Curley. "Waitresses …24…work in our city only if they behave morally." …25…said. officers asked that the suspect be put on …44…telephone -..40… quit and remain employed by the halls. civic groups and union leaders held a news conference and …33…. The telephone hotline is on 08705 133059. Korkmaz said. "Over Easter.and then accepted his story that he was not …. The police…54…. claiming a first for the …12…daffodil. following mass protests demanding that women serving drinks quit their jobs. 1802.and police could not send anyone out". Monday's protest broke out after local political …32…officials. Wordsworth and his sister Dorothy …3…to Gowbarrow Park by Ullswater.Red-faced British police on Wednesday promised to find out why officers allowed a burglar to walk free after they accepted his made-up story over the telephone. Ullswater is not usually the best …6…to see the carpets of wild daffodils. Three women have refused…. "It is extremely embarrassing.Only "moral" waitresses will be allowed to work in Tunceli." In April. but …28…tradition." the groups said in a joint statement.000) worth of tools from the…47… . Muslim Turkey strictly separates state and religion. northern England. moved from cities …38…western Turkey last year after fighting between government forces …39…Kurdish rebels in Tunceli subsided. Wordsworth Fans Get Daffodil Hotline LONDON (Reuters) . but was "determined to catch the perpetrator". the city's mayor …16…Tuesday. in which women …30…killed for "shaming" their family. They should …36…Tunceli. can prevent women …29…working and attending school." he said. Smooth-Talking Criminal Fools Police LONDON (Reuters) . . in the Lake District . defend your honor.Tourists wandering through Britain's Lake District hoping to spot "a host of golden daffodils" can now call a telephone hotline to identify the best place to see the wild blooms. Honor killings." and "Tunceli." "Since …21…waitresses came to work in Tunceli last year people have …22…that they have had immoral relations. The…37…. "I'm determined …49…will put this right and mount a full investigation…50… find out what went wrong.

circling around roundabouts with the thousands of others …59…their way into the city. their powers now attributed to God. I had seen several items from the museum offered …53…a catalog called Past Times that I've received in the mail …54…several years. I …45…through my suitcase and carry-on carefully. February had 28 days. removing teeshirts and …46…that need laundering. and …20…rest had 29. rather than from the glossy pages of a …55…and admonish myself to maintain control. …7…. fruit and toast. …48…does not bode well for my overstuffed luggage. and years did not seem to fit together…8…. The Sumerians of Babylonia were probably the first people…9… make a calendar. Most of the holy …25…celebrated or noted in Pagan and Christian religions are…26…. Edinburgh very alive without the bounds of the historical …70…which draw so many tourists here throughout the year. Before long we are in the midst …58…morning traffic. They've always made me ooh and ahh.36…was established the Church of Rome integrated and sanctified…37…. but still have tee-shirts …50…other souvenirs to purchase for friends and family at …51… There's also the gift shop at the museum to…52… .and October …19…had 31 days.and labourer's clothing heading out to work. they inserted an extra month in the calendar …. giving me my first view …62…Scottish city-life. The…16… Romans also used a calendar that was based on …17…Moon.13…every four years. Greeks. a visit to the Museum of History . Having repacked the night before. We start our day with porridge. The making of an exact calendar. …67…. Many …30…the traditions and customs practiced on holy days and …31…celebrations can be traced back to the Druids. Calendars Since the genesis of civilization. The residents …66…this city obviously take great pride in their homes. The magical powers believed to be associated with …40…places were transferred. Later the Egyptians worked out …15…calendar that corresponded almost exactly to the seasons.. and the habits of plants …5…animals. rivers and wells …33…endowed with feelings which mankind had to respect and …34…to terms with. Oaklands is …56…five minutes from the M-9 and soon we are away …57…driving east. They used the phases of the…10…. counting twelve lunar months as a year. The early Egyptians. months. of diverse …60…styles. grocers . flowerpots and gardens are abundant and well tended. …4…changes of the moon. I'm excited that I will be seeing them in person.a Victorian era manse or a modern high rise…. The Church slowly drew the people in by allowing …38…festivals to continue with a coat of Christianity overlaid…39… them. Our schedule for the day is …47…light. An extra month was added about …21…fourth year. Penny has kindly offered to …42…any laundry we might have. …63…are petrol stations. stones. meaning that they are celebrated on the same day …27…year. They …3…watched the changing positions of the sun and stars. We pass through …61…succession of residential areas.. The natural …32…teemed with life: animals. It's not much different from my own. Sometimes they kept the record by notching…2… stick or knotting a cord once every day. To make …11…for the difference between this year and the year…12… the seasons. On…22… calends. we decide to take the car. plants. so we can head …43…with clean clothes. Although very quiet and seemingly secluded. I'm …49…much of a shopper. We hastily put together a small …44…with our thanks. however. perplexed …6…for ages because the divisions of time by days.94 8. or day of the new moon. The high priest regulated the calendar. July. people have kept track of the days by the procession of daylight and darkness and of the changing seasons in order to know when to plant crops and to get …1…for winter. . Other sacred or festival days are movable and …28…every year as the equinoxes and solstices vary by …29…much as a day from year to year. Knowing that today is our …41…day before leaving Scotland. The year in this calendar was 355 days…18….68…. and Semitic…14… copied this calendar. The months corresponding to March. close in on either side. discussing whether to drive into Edinburgh or take the train from nearby Falkirk. newsagents. men and women in both business …65…. Towering buildings. he announced …23…the people the times of the nones (first quarter) …24…ides (full moon) for that month. May.. These customs were so firmly embraced …35…the hearts and minds of the people that when …. children being walked to…64… by their mothers. chill and dreary. and shopping. Wanting to maintain the level of flexibility we have enjoyed throughout our trip. Into Edinburgh Morning .

The 5.entitlement.169 adults questioned would choose an extra week's holiday over an extra week's pay. Earlier this week. ``…5… are frankly too busy. A quarter of …12…who passed up their chance of sun. having completed an adventure…50… want everyone to know about it.went unclaimed last year. She was also excluded …40…taking part previously in a rival pageant. showed a staggering 49 million holiday …4…. Rival Says Miss France Too Short to Carry Crown PARIS (Reuters) . commissioned …3…budget airline Buzz. Elodie Gossuin..267…53…. a survey showed …42…Tuesday. Twelve percent said …51…boasted about their adventures.One in five British workers spend longer in the …1…than they have to. but less than one in 20 …52…to inventing their heroics in the survey of 1. Be Adventurous if You Want to Be Sexy LONDON (Reuters) . largely because of work pressures. losing over onethird of their …2…. overcoming their …44…for an adrenaline rush. sea and …13…were not reimbursed for their dedication to work.Last time it was sex and this time it's size …18…counts in a feud over who should …19…Miss France. Aurelie Brun has demanded that legal experts …22…whether winner Sylvie Tellier reaches the requisite minimum height …23…5 feet 6 inches. A disappointed contender for the title of France's …20…woman feels she was unfairly disqualified from the Miss …21…2002 contest.'' Miss France organizer Genevieve de Fontenay told the paper.6 …9…British workers who do not take their holidays in full …10…out on 8.Extreme sports can make you more interesting. The survey. Brun …38…not ruled out of de Fontenay's contest merely for …39…a bit on the short side.'' said the Buzz spokesman.'' Brun told…30… daily France Soir. Brun. He …17…60 percent of the 1. The …14…were either paid for their extra time or were …15…to tack the days on to next year's holiday. …6…that by breaking up their days off into a …7…of long weekends rather than two-week holidays. and 17 percent attracted by their …49…side. ``I want to be sure …24…tall enough and I would be surprised if she…25…. ``I've heard from lots of girls who …28…her (Tellier). had …34…fact been born a man.68 meters (5 feet 5 inches). although here extreme sports were not always seen as a bonus. Some employers disapproved of excessive risk taking. who was stripped of her crown as …26…regional beauty queen and subsequently disqualified from the national …27…last December.95 9. Over a quarter of those …45…had dived with the fish admitted to suffering from claustrophobia …46…one in 10 who braved …47…parachute jump had vertigo. With 49 percent of respondents …48…adventurous people exciting. a survey showed on Monday.7 days of the average entitlement of 24 …11…days a year. seems to be fighting a …36…cause to get Tellier to undergo re-measurement.'' a Buzz spokesman told Reuters. The title is no stranger to …31…feuds and gossip. ``It's out …37…the question. France's leading beauty queen impresario was …32…to publicly deny a whirl of rumors in the …33…last year that Miss France 2001. Research for The Daily Telegraph Adventure Travel and Sports Show …43…found that Brits were a brave lot. the survey found. who falls short …35…the height requirement herself. people would …8…more likely to find the time to relax. The Daily Telegraph Adventure Travel and Sports Show 2002 takes place at London's Olympia on January 11 to 13. exciting and …41…in the eyes of potential admirers. ``Money …16…not the real issue here.. it is unsurprising that. . and they told me she must only …29…around 1. One in Five Too Busy to Take Holidays LONDON (Reuters) . another survey found that 80 percent …54…job seekers were ``creative'' with the hobbies section of …55…CV.'' said Brun.

is part of a national promotion …19…includes a contest in which consumers. is not as sweet as top rated Seattle …10…even Cleveland. Etiquette author Marjabelle Young Stewart. third and fourth…12…. Survey Shows By Gail Appleson NEW YORK (Reuters) . Boston. philanthropic or military service. including volunteerism and heroism.'' Sperling said. Ohio. Savannah.'' said Sperling explaining that survey results were …25…on information taken from government and private sources over …26…three-year period that ended at the close of 2000. And…4… is based on data. can …21…25 sports utility vehicles through the end of the…22…. …13…were 48th. While it…40… a bit surprising that New York City would rank …41…high in a study of ``clean. yet the Big Apple ranks among the nation's …3…ten sweetest cities. Iowa came in second. Florida and Cincinnati. who are found …20…``Hershey spotters'' to be carrying Hershey candy wrappers. said Bert Sperling. handed the honor in December to the Big Apple and Charleston. the performing arts and it was one of …39…tops on gifts of flowers and plants. but Stewart said the city actually is one of the most polished for manners in the United States. Sperling. .to live. Sperling said New York also had high figures when …37…came to money spent on health club memberships and…38… activities. a spirit of community …16…a ''lifestyle that enables residents to embrace all that …17…good and sweet in life. At the end of the list were Portland. South Carolina. Hershey sponsored the study…14… recognize ``America's 50 Sweet Spots'' that are clean. ``That's the …34…of any metro area. …6…firm Fast Forward conducted the study for the Hershey Foods Corp . Georgia…11… Des Moines. The aim is to get people to visit some …23…the cities named on the ``Sweetest'' list. Sperling said one …31…the things he learned about New York in doing …32…research was that 447 residents of the metropolitan area…33… received the Medal of Honor dating back to the Spanish American War. which was …18…for the first time. safe and family-friendly'' …42…. Daytona Beach. He …27…cities were rated on a point system that included …28…things as per capita spending on charities and recreational …29…as well as the number of awards given to…30… for community. 49th and 50th. It's a Sweet Big Apple. …8…to Reuters on Wednesday. collected before …5…September 11th attacks. which came in fifth. the results followed other unexpected findings by …43…etiquette expert whose own survey showed New York was …44…of the two most polite American cities. safe. a survey released this week says.96 10. historical landmarks and…36….Sweet is far from the first word that comes …1…mind in describing New York City and its often surly…2…. which …9…sixth. family-friendly …15…with high rates of volunteerism. Other criteria included romantic …35…such as restaurants and beaches.'' The survey. who …7…the ``Best Places to Live'' study for Money magazine. New York may have the image of being a rough and gruff place populated by rude people. who …45…through tens of thousands of nominations to compile her list. But New York. ``We took …24…very seriously. Oregon.

the. 47. 26. 20. trading. locales. and. person. started. 16. developed. during. the.Australian. 37. 52. which. is. most. tens. global. 11. Ice. off. market. a. 50. 25. whether. infected. 24. he. 22. cities. 2. region. month's. commonly. 41. exams. 14. global.down. 23. they. cough .97 Megoldások 1. their. oysters. 28. traders. 46. sitting. tests. expert. 51. sold. countries. 30. 35. with. 6. farms. 9. old. 42. 54. were. until. 1. merchants. 48. 20. 20. 41. 40. stones. conmen. hot. 45. last. built. together. 17. 18. book. eat. was . 27. 20. he. serious. 14. just. killed. the. 26. 19. lower. for. theory. the. bag. 45. hatched. 15. guilty. similar. 38. 1. 17. to. our. 13. 51. confirmed. ocean. There. by. guarded. 33. 47. the. Each. . the. proved.warned. were . The . 59.used. few . that. by. ceremonies. 3. 34. ship. 21. years. 56. 22. 15. 37. about. white. 11. 26. the. million. farming. doctor. cases. the. 8. bird. factory. 36. 44. biggest. combined. 4. ceremonies. smelled. clients. across. even. 12. they. against. areas. 13. 5. 44. traded. to. chicken. only. 60. 27. 18. 42. outside. 39. 19. 52. to. when . 25. convicts. 39. on. 7. bought. changes. he. 35. raising. inland. 28. husbandry. major. 34. 23. has. 9. 55. 21. who. places. 38. broke. 24. had.alien. epidemics. real. them. illnesses. 19. 3. and. 46. 32. 7. 30. baggage. festivals. 29. 23. 15. 33. 10. researcher. it. 21. 29. 4. just. million. luggage. in. speedboat. 25. 32. pandemics. keep. work. 5. human. 31. epidemic. 26. to . pandemic. 48. 29. gems. huge. Aboriginal. customers. on. disease. within. 3. 9. then. finally. 8. 49. been. appeal. 3. examination. a. territory. 22. birds. 3. robbery. Rahmstorf. world’s. 24. at. market. 18. 16. ended. world. 14. 54. referring 4. 16. 1. a. robbers. 53. men. citizens. 4. 9. 58. exchange. they. major. study. 12. the. 25. 5. lying. Australia . 60. regional. ancestral. feed. and. to. 6. 36. the. 18. if. said. diseases. is. 56. places. laws . said. study. affected. 40. industry. 24. the. no. week’s. 27. found. far. for. 35. big. painting. 22. 30. 23. prison. This. 6. 10. 17. contact. are. The. 8. 7. countries. by 11. 55. announced. 28. Australia. swap. 2. soldiers. spirit. inside. boat. of. 37. 12. 2. carbon. been. infections. 27. 19. testified. 10. this. 11. 14. breeding. ate. 32. it. and. of. 28. 4. 50. it. said. land. foreign . 21. the. shellfish. 2. 40. jail. 57. of. farming. off. diamonds. 33. holes. 31. fresh. 34. diseases.every. moderate. away. a. 38. 8. one. art. ducks. 58. asleep. noticed. 7. area. 57. insisted. promptly. 13. made. 31. till. areas. forest. their. later. 16. by. places. where. 30. 39. 43. 6. in. 12. festivals. 5. After. 53. year’s. widely. made . 43. 2. 10. tests. system. crabs. was.ancient. who . 36. protected. their. in. 15. test. 13. for. 59. When. exam. similar. trade. 1. this. back. 49. 29. 17. of. said.

the. during. 6. went. see. not. examine. person. 1. 58. to. tests. health. 30. about. 51. spokesman. to. 20. 36. be. 39. now. ready. 38. they. of. 23. off. sights. happy. 42. go. 27. of. 64. said. to.24. 10. avoid. others. 40. 2. 29. known. 68. was. the. 37. 47. visit. one. of. 35. 59. with. 13. 13. 3. Workers. pants. 22. 26. certain. 42. 7. 19. attractive. as. 4. the. rest. other. differ. historic. 40. adding. and. 21. properly. monuments 9. office. spot. holiday. a. each. fixed. of. army. quite. symbols. ancient. ways. leaflet. come. 33. 23. 24. 47. 1. wild. favorite. may. 20. proved. a. by. 37. a. the. 64. contest. 18. 20. 19. 46. year's. nasty. 33. 51. 15. school. 15. 27. the. more. 2. 16. 5. special. 6. just. 55. up. complained. many.25. the. million. early. became. of. former. the. 46. 47. them. later. 39. 22. 11. 14. 23. 42. and. 21. 3. flee. today. 21. 33. history. committing. and. 45. during. police. 27. planted. started. days. 67. buildings. their . 25. every. thought. the. place. 48. 54. 62. 52. upon. every. a. had. 52. 9. 43. 45. 19. 29. that. days. 55. committed. 44. the. into. name. quite. 23. 31. block. for. car. broke. 34. 36. 29. 32. operation. and. 21. 58. 14. 46. 39. 3. 50. 16. and. 14. 5. suffer. 28. phobia. escape. insert. those. he. they. not. the. 26. is. bundle. move. muslim. to. 9. 56. may. image. both. 63. health. in. 7. 12. past. 48. identity. said. 12. you. the. I. the. building. allowed. 54. 35. the. then. man. put. accused. 47. 43. only. said 18. 21. might. 51. fitness. suspicious. from. the. prettiest. walked. of. wash. 49. people. 28. tail. shirts etc. 5. second. pageant. to. beloved. 49. last. last. case. 43. 29. be. the. string. those. 11. on. specific. 41. France. 35. 28. 53. the. 56. and. people. media. 18. very. other. People. ancient. 4. 8. 43. last. man. 20. admitted. director. operation. 6. 35. 13. 57. 27. 31. clipping. said. 33. informed. 11. 66. 2. peoples. series. 46. 15. which. building. 28. 36. 10. fears. name. 25. fairly. 42. 24. 27. 3. up. world. men. 24. the. 32. of. religious. 17. and. final. of. 2. 12. the. several 41. people. 13. richer. as. wealthier. 50. of. 16. fun. 48. 8. Northern. to. periods. old. are. visitors. many. 32. people. even. 37. explore. rather. in. 39. 28. very. 70. 38. 45. to. waitresses. 50. 30. the. 8. although. 30. press. drop. 54. man. cutting. 11. you're. 2. 34. knew. of. and. the. 38. son. 14. in. working. who. down. pack. 61. making. 40. them. guerillas. each. told. bad. 61. 49. the. 52. dogs. 13. like. in. people. 17. be. 32. home. 8. 17. 60. methods. forced. men. 37. 39. 9. 31. 7. sand. on. placing. 49. 9. officer. 45. suits.lost. military. 52. 12. more. finding. 20. different. surgery. pubs. bad. saying. practical. A. reported. to. chosen. 48. times. 36. humanity. ladder. but. soldiers. kindergarten. nicest. 65. Whether. confirmed. places. 32. 15. fear. was. a. 25. 14. load. by. 34. got. only. change. never. 4. really. 41. that. 38. 38. 45. you're. the. permitted. these. 33. 16. 18. was. she's. 10. 19. 7. 62. apartment. 44. also. 19. patrol. child. made. said. been. 34. pagan. been. careers. 54. party. 63. were. patients. 6. put. 12. paw. home. patients. catalog. through. 26. 42. 1. their. spokesperson. putting. 17. papers. is. van. 24. though. in. the. moon. 44. 31. only. of. 4. 35. there. 40. to. might. 50. competition. 53. 53. adults. they. terrible. story. 59. weeks.98 5. clients. effort. 6. 60. well. by. 26. socks. miss. 16. 26. on. imagined. 69. of. 9. 50. 7. 46. 1. which. to.. 5. 6. and. do. being. 44. at. can. of.for 41. 10. 4. said. famous. 57. mankind. 11. 31. from. 29. architectural. long. 17. and.23. 36. a. Christianity. 43. also. cruel. can. 40. workplace. 55. 37. in. we. 67. 10. the. 25. magazine. visited. 44. 53. wild. of. 1. 30. 47. 65. 30. 15. 18. clean. while. more.3. but. is. 7. 49. father. could. a. the. old. leave. 8. we. this. 5. of. added. wish. check. a. 8. 55. 22. 51. 22. 66. 22. other. then. 41. look. 34. 48. want.

places. 45. 20. 23. activities. this. 19. of. residents. 8. 30. people. this.99 10. people. respectively. 27. seems.wrote. 21. top. 3. recreational. one. 9. 18. 35. made. came. 25. and. denizens. the. 44. is. 43. places. based. this. 29. looks. looked. most. . 24. residents. so.museums. 6. it. 33. spoke. which. 17. done. read. 38. it. 40. month. 37. 14. the. such. each. 31. to. sorted. 36. 34. the. have. 4. whose.win. of. 5. 32. 41. leisure. 1. that. cities. 7. monuments. 26. ranked. to. 42. an.is. 12. cities. 28. denizens. 11. 13. which. it. a. or. created. and. said. by. 10. 16.39. 22. 2. 15. settings.