You are on page 1of 1

Axion la Înălţarea Domnului, Glas 5

Hq
I
<
F
Macarie ierom.
f
M ă re eş te su u u fle tu ul meu pe Hris to o os
z
Dă tă to rul de vi a a a ţă Cel ce S-a î năl ţa

a at de pe e e pă mî î înt la a a cer
f ] ]
P e ti i ne Ma ai ca lui Du um ne e ze e eu
D s
cea a a ma ai pre e sus de mi i i i in te şi de e
s
e cu u u vînt ca a a a a a a re ai năs cu u ut ne e

e gră ă ă i i i i i i i i i i i it su u u
D s
u ub a a a a a a a a ani pe e e e e Ce e el

fă ă ă ă ă ră ă ă de e e ani cre din cio o o o
k s
o şii cu u u un gî înd te fe e e ri i i i ci i i i

i im
1
www.stavropoleos.ro