You are on page 1of 8

ν ή .

ιε

Κα ε '

σ

u

&

-=

ερ πεί

ο
των

,-

ι

λιπι

- ι -ιώ

www.a th erosclerosis.gr

r;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα

λιπίδια

το υ

ανθρώπινου οργαν ι σμού
είναι η χοληστερόλη (χρησιμεύει

για

τη

σύνθεση

των

κυτταρικών

μεμβρα ν ών , των ορμονών τ ω ν επινεφριδίων

και των γονάδ ω ν και αποτελεί συστατικό της χολής
που εκκρίνει το ήπαρ) και τα τριγλυκερίδια (χρησιμεύ ο υν
ως καύσιμη

Οι

ύλη

δ υ σλιπ ι δαιμίες

του

μ ετα β ολισμού

και ως αποθήκη

είναι

οι

των

ενέργειας σ τ ο λιπώδη

διαταραχές

(ποσοτικές

λ ι π ο π Ρ ω τ ε"ί ν ι κ ώ ν

ή

ιστ ό ).

π ο ι ο τ ι κές)

σ ω μ α τι δ ί ω ν

( Ι DΙ ,

χυλομικρά, ΗΟL, VLDL) που μεταφέρ ου ν τα λιπίδια στον ο ρ γ α νισμό.

1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔγΣΛIΠIΔΑIΜIΩΝ

Α. ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ
Οι πιο σημαντικές πρωτοπαθείς διαταραχές των λ ι πιδίων εί­
ναι οι παρακάτω:

3. Μικτή υπερλιπιδαιμία
α. Οικογενής μικτή (1/300 άτομα):
l' LΟL CHOL, 1'1' TRG , ΨΨ ΗΟL (ΗΟL

1. Χυλομικροναιμία (κληρονομική ή επίκτητη):
1'1'1'1' TRG ~ κίνδυνος οξείας παγκρεατίτιδας

4. Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία (112.000 άτομα):

2. Οικογενής υπερχοληστερολαιμία
α. Ομόζυγη (1/1.000 .000 άτομα): 1'1'1'1'1' LDL (ΗΟL
β . Ετερόζυγη (1/500 άτομα) : 1'1'1'~ LΟL (ΗΟL

5. Οικογενής μείωση της ΗΟL (ΗΟL: ΨΨ ΗΟL (ΗΟL

1'1' TRG

Κατά κανόνα σε ασθενείς με πρωτοπαθείς δυσλιπιδαι­

μίες απαιτείται φαρμακευτική αγωγή

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ
Σε ασθενείς με παθολογικές τιμές των λιπιδαιμικών παραμέ­

τρων πρέπει να αποκλεισθούν οι δευτεροπαθείς δυσλιπιδαι­
μίες δηλαδή οι διαταραΧές του μεταβολισμού των λιπιδίων

που οφείλονται σε άλλα νοσήματα ή φάρμακα:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
γΠΟΘΥΡΕΟΕIΔΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΗΠΑΤιΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΠΑΧΥΣΑΡ ΚΙΑ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

α . προγεστερινοειδή
β. αναβολικά στεροειδή

γ. κορτικοστεροειδή
δ. διουρητικά σε μεγάλες δόσεις
ε. β-αποκλειστές

στ. αντιρετρσ"ίκά φάρμακα

ζ. ιντερφερόνη

3" ΠΡΟΣΔΙ ΟΡIΣι\ι\ΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΔIΑΓ ϊ ΕIΑΚΟΥ ΚΙΝ ΔΥΝΟΥ
Εάν η αξιολόγηση του ΚCJiρδιαγγειακού κινδύνου παραμένει

ατελής μπορούν να προσδιορισθούν οι δείκτες που υπολο­
γίζουν τον κίνδυνο:

η. ρετινοειδή
θ. οιστρογόνα-ταμοξιφαίνη
Σε ασθενείς με δευτεροπαθή δυσλιπιδαιμία απαιτείται αντι­
μετώπιση της πρωτοπαθούς νόσου.

2 . ΚΑΘΟΡ Ι ΣΜΟΣ

OM/J.ΔAΣ ΠΛΗ ΘγΙΜΟΥ

ΠΑ ΠΡΟΛΗΠΤί ΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Άνδρες άνω των 40 ετών και μετα-εμμηνοπαυσιακές γυ­
ναίκες

Άτομα με αθηροσκληρωτική νόσο ανεξάρτητα από τ ην
ηλικία ή με κλινικά ευρήματα ενδεικτικά δυσλιπιδαιμίας

Ασθενείς με σαΚχαρώδη διαβήτη ανεξάρτητα από την ηλικία

Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (eGFR <60 mL/

1. Framingham Ri'sk Score:
περιλαμβάνει την ηλ ι κία, το φύλο, την ολική και ΗDL χο­
ληστερόλη και τα επ ίπεδα της αρτηριακής πίεσης [μπο­

ρεί

vCJi υποτιμήσει τον κίνδυνο σε μερικούς ασθενείς]

2. PROCAM Risk Score:
[περιλαμβάνει επίσης τα τριγλυκερίδια, την ανοχή γλυ­
κόζης νηστείας και το ο ι κογενειακό ιστορικό]

3. Reynotds RisK Score:
[περιλαμβάνει ίΟ οικογενειακό ιστορικό και τα επίπεδα
της

hsCRP]

4. Greek Score (www.hearts.or g/greece)

min/1.73m 2 ή παρουσία λευκωματουρίας)

Άτομα με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νόσου

Άτομα με αρτηριακή υπέρταση

Άτομα με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα (ερυθηματώδης

Καθορισμός ομάδας πληθυσμού για προληπτικό έλεγχο

λύκος, ρε_υματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση, ή σύνδρομο

επίκτητης ανοσοανεπάρκειας)

Προσδιορισμός του καρδιαγγειακού Ι'<ινδύνου

Ενήλικα άτομα που καπνίζουν

Ψ

Ενήλικα άτομα με σεξουαλική δυσλειτουργία

Υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα με ΒΜΙ >27 kg/m 2

Συγγενείς ατόμων με κληρονομικές διαταραχές των λιπιδίων

Ψ

Παιδιά με κληρονομικό ιστορικό υπερλιπιδαιμίας ή καρ­

Φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με το στόΧο της αγωγής

διαγγειακής νόσου ή άλλους παράγοντες κινδύνους

Οδηγί-ες για την αλλαγή του τρόπου ζωής

(υγιεινοδιαιτ ητική παρέμΒαση)

ΑΤΟΜΑ ΧΑΜΗλΟΥ Κ/ΝΔΥΝΟΥ (Π/ΝΑΚΑΣ 2)
Το Framingham Risk Score δείχνει <10% πιθανότητα για καρ­
διαγγειακή νόσο τα επόμενα

χρόνια.

Αντιμετώπιση κυρίως με υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση (Πίνα­
κας

3)

ή φάρμακα όταν τα επίπεδα της LΟL (ΗΟL > 190 mg/

dL ή ο αθηρωματικός δείκτης (TCHOLlHDL CHOL) είναι >6.
Φαρμακευnκή αγωγή είναι απαραίτητη σε άτομα με οικογε­

νή υπερχοληστερολαιμία με στόχο τη μείωση της LDL (ΗΟL

< 100 mg/ dL. Για αυτό το λόγο απαιτείται προσεκτική λήψη
του οικογενειακού ιστορικού και ενδελεχής φυσική εξέταση

Το Reynolds Risk Score μπορεί να αναταξινομήσει τους χα­
μηλού κινδύνου ασθενείς σε άτομα υψηλότερου κινδύνου

ΑΤΟΜΑ ΜΕΤΡ/ΟΥ Κ/ΝΔ ΥΝΟ Υ (Π/ΝΑΚΑΣ 2)
Η ομάδα αυτή περιλαμΒάνει κυρίως μεσήλικα άτομα
Το Framingham Risk Score δείχνει 10-19% πιθανότητα για καρ­
διαγγειακή νόσο τα επόμενα

10

χρόνια. Ωστόσο, το θετικό

οικογενειακό ιστορικό και η υψηλή hsCRP (εάν είναι διαθέ­
σιμη) μπορούν να τροποποιήσουν το επίπεδο του κινδύνου
Σε αυτά τα άτομα απαιτείται αλλαγή του τρόπου ζωής για

3

μήνες, μπορεί όμως στη συνέχεια να χρειασθεί υπολιπιδαι­
μική φαρμακολογική αγωγή σε άτομα με δυο τουλάχιστον
μείζονες παράγοντες κινδύνου και επίπεδα LDL (ΗΟL >130

mg/ dL. Η χορήγηση υπολιπιδαιμικής αγωγής σε άτομα με
επίπεδα LΟL (ΗΟL 100-129 mg/dL συνιστάται σε άτομα με
πολλούς καρδιομεταΒολικούς παράγοντες κινδύνου (σπλαγ­
χνική παχυσαρκία, προδιαβήτη, υπέρταση κλπ). Η αύξηση

του αθηρωμαnκού δείκτη (>5) και η παρουσία υψηλών (>2

mg/L) επ ι πέδων hsCRP (εάν είναι διαθέσιμα) αποτελούν επί­
σης ενδείξεις χορήγησης υπολιπιδαιμικής αγωγής ανεξάρτη­
τα από τα επίπεδα της LDL (ΗΟL
[Μείζονες παράγοντες κινδύνου: ηλικία >45 έτη (άνδρες),

>55 έτη (γυναίκες), θετικό οικογενειακό ιστορικό πρώιμης
καρδιαγγειακής νόσου (παρουσία μείζονος αΥΥειακού συμΒά­

ματος σε πρώτου Βαθμού συΥΥενείς <55 ετών (άνδρες), <65
ετών (γυναίκες), υπέρταση, ΗΟΙ CHOL<40 mg/dL, κάπΥισμα]

Α ΤΟΜΑ ΥΨΗλΟΥ Κ/ΝΔ ΥΝΟΥ (Π/ΝΑΚΑΣ 2)
Το

Framingham Risk Score δείχνει >20% πιθανότητα για καρ­

διαγγειακή νόσο τα επόμενα

χρόνια. Στα άτομα υψηλού

κινδύνου περιλαμΒάνονται:
α) :Δ.τομα με τεκμηριωμένη αθηροσκληρωnκή νόσο (στεφα­

νιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σημαντικού Βαθ­
μού στένωση των καρωτίδων, περιφερική αρτηριακή νόσος,
διαλείπουσα χωλότητα ή ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής)
β) Όλο ι οι διαβητικοί ασθενείς τύπου
νείς με διαΒήτη τύπου
λίJτερη των

40

1 τα

2

και από τους ασθε ­

άτομα που έχουν ηλικία μεγα­

ετών

γ) Ατομα με χρόνια νεφρική νόσο με σπειραμαnκή διήθηση

(GFR) <60 mLlmin/1. 73m2
Σε αυτά τα άτομα απαιτείται εντατική τροπο­
ποίηση του τρόπου ζωής και άμεση
χορήγηση φαρμακευτικής

υπολιπιδαψικής
αγωγής

Ο βασικόζ στόΧΟζ τηζ αΥωΥήζ
είναι η μ ε ίωση τηζ LΟL χοληστερόληζ.

4"

ΥΠΟΛIΠIΔΑIΝ\ίΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΤΑΤ/ΝΕΣ
Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας της δυσλιπιδαιμίας εί­

διπλασιασμός της δόσης μιας στατίνης έχει ως αποτέλεσμα

ναι οι στατίνες (Πίνακας

επιπρόσθετη μείωση της

4). Πριν την έναρξη της υπολιπιδαι­

LDL χοληστερόλης κατά 6%.

μικής αγωγής απαιτείται ο προσδιορισμός των λιπιδαιμικών

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΓΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙ

παραμέτρων [ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια,

χοληστερόλης.

HDL χολη­

LDL χοληστερόλης [από την
χοληστερόλη - (τριγλυκερί.δια/5

ΔΕΥΓΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΓΟΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟλlΠIΔΑIΜιΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

+HDL χοληστερόλη)] μετά νηστεία 12-14 ωρών, παράλληλα

ρεύων στόχος της υπολιπιδαιμικής αγωγής κυρίως σε άτο­

με τον προσδιορισμό των επιπέδων της γλυκόζης, της TSH

μα με υψηλά τριγλυκερίδια. Ο στόχος όσον αφορά την

(για τον αποκλεισμό υποκείμενου υποθυρεοειδισμού), κα­

επανάληψη προσδιορισμού αυτών των παραμέτρων σε ασθε­

HDL (ΗΟL είναι κατά 30 mg/dL υψηλότερος του στόχου όσον
αφορά την LDL χοληστερόλη.
Η μείωση των τριγλυκεριδίων «150 mg/dL) και η αύ­
ξηση της ΗDLχοληστερόλης (>40 mg/dL για άνδρες

νείς που πέτυχαν τους στόχους της αγωγής

και

στερόλη και υπολογισμός της
εξίσωση

LDL

(ΗΟΙ

= ολική

θώς και των τρανσαμινασών

(AST / ΑLΤ) και της (Κ για τον

έλεγχο της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Συνιστάται

2 φορές το χρό­

Η

non HDL (ΗΟΙ =Τ CHOL-HDL (ΗΟL προτείνεται ως δευτε­

>50 mg/ d Ι για γυναίκες) θεωρούνται επι­

νο ή σε περιπτώσεις αλλαγής του θεραπευτικού σχήματος.

θυμητoί. στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής

Επανάληψη εργαστηριακού ελέγχου (λιπιδίων για τον έλεγ­

κυρίως σε διαΒητικούς ασθενείς, καθώς

χο της αποτελεσματικότητας και ηπατικών ενζύμων και (Κ

και σε ασθενείς με καρδισμεταΒολι­

για τον έλεγχο της ασφάλειας) μετά

κούς παράγοντες κινδύνου. Επί­

ται διακοπή της αγωγής εάν ΑLΤ
σιολογικές τιμές ή (Κ

>5

12 εβδομάδες: απαιτεί­

>3 φορές τις ανώτερες φυ­

φορές τις ανώτερες φυσιολογικές

σης έχει προστεθεί ως στόχος
της αγωγής η μείωση του

τιμές ή σε ασθενείς με μυαλγίες. Πρέπει να επισημανθεί ότι

αθηρωματικού δείκτη

δεν χρειάζεται διακοπή της θεραπείας με στατίνες ή αναβο­

λή έναρξης της αγωγής σε άτομα με μικρές αυξήσεις των
τρανσαμινασών ή της

CHOL/HDL
CHOL<4).

CK, ενώ παράλληλα σε αυτούς τους

ασθενείς επιβάλλεται η αναζήτηση άλλων υποκείμενων αι­

τιών αύξησης των ηπατικών και μυϊκών ενζύμων.
Η επιλογή του φαρμάκου και η δοσολογία του εξαρτώνται από
την ποσοστιαία μεταβολή της

LDL χοληστερόλης που είναι

απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων. Οι στατί­
νες χορηγούνται συνήθως 10 βράδυ πριν τη νυ­
χτερινή κατάκλιση. Η υπολιπιδαιμική αγω­
γή είναι θεραπεία εφ' όρου ζωής και
έχει ιδιαίτερη σημασία η συμ­

μόρφωση των ασθενών
στην αγωγή. Πρέπει
να υπογραμμι­

σθεί ότι ο

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΟΣ

γΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ (ΠΤΩΧΗ ΣιΞ: ΖοϊΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ TRANS ΛΙΠΑΡΑ ΟΙ(;Α,
Α-ΥΙΗΜΕΝΗ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΙ:Σ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚεΣ ΠΙΠ:ΙΟΛΗ/ΣΤΑΝΟΛΠ)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ (μείωση κατά

10% μέσα σε 6 μήνες)

ΣΩΜΑΤ1ΚΗ ΑΣΚΙ=ΙΣΗ (για Πdράόε-ιγμα γρήγορο βόοισμα

30' -60' / ημέρα)

non

5.

εζετιμίμπη

ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

κολεσε8ελάμη

ΕΖετlΜIΜΠΗ
Η εζετιμίμπη μειώνει την απορρόφηση της χοληστερόλης από

,-

φιμπρατες

το γαστρεντερικό σωλήνα και κυκλοφορεί σε δισκία των
και ως έτοιμος συνδυασμός με σιμβαστατίνη

10 mg
(10, 20, 40 mg).

ω ,-3 Λιπαρά ο,ξέα

Ως μονοθεραπεία
πεδα της

(10 mg μια φορά την ημέρα) μειώνει τα επί­
LDL χοληστερόλης <20% και χορηγείται μόνο σε άτο­

r

μα που δεν ανέχονται τη θεραπεία με στατίνες εξαιτίας ανεπι­

νιaσινη

θύμητων ενεργειών. Η εζετιμίμπη, η οποία δεν εμφανίζει ση­
μαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όταν συγχορηγείται με στα­

τητα των στατινών και μπορεί να συγχορηγηθεί με στατίνες

τίνες έχει ως αποτέλεσμα σημαντική

για την επίτευξη των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής (ή

ωση της

LDL χοληστερόλης που

(>20%) επιπρόσθετη μεί­

μπορεί να βοηθήσει στην επί­

τευξη των στόχων της αγωγής.

και ως τριπλή θεραπεία με στατίνη + εζετιμίμπη σε ασθενείς με
οικογενή υπερχοληστερολαιμία). Η κολεσεΒελάμη σε αντίθεση
με παλαιότερα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας (π .χ. με τη χολε­

ΚΟλΕΣΕΒΕΜΜΗ

στυραμίνη) εμφανίζει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές, μπορεί

Η κολεσεβελάμη (cοΙeseνeΙam) είναι μια ρητίνη δέσμευ­
σης των χολικών οξέων στο γαστρεντερικό σωλή­

να και κυκλοφορεί σε δισκία των

625 mg. Ως
μονοθεραπεία (3.75 g/ημέρα, δηλαδή 6 δισκία σε 1-2 δόσεις) μειώνει τα επίπεδα
της LDL χοληστερόλης <20% και χο­

όμως να μειώσει την απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων, όπως
της θυροξίνης, των κουμαρινικών αντιπηκτικών και των σουλ­
φονυλουριών. Πρέπει να τονισθεί ότι η κολεσεβελάμη βελτιώ­
νει σημαντικά το γλυκαιμικό έλεγχο τών διαβητικών ασθενών

και μπορεί να χορηγηθεί μαζί με διγουανίδια για την επίτευξη

του γλυκαιμικού ελέγχου σε διαβητικούς ασθενείς.

ρηγείται σε άτομα που δεν ανέ­
χονται τη θεραπεία με στατί­
νες (και σε συνδυασμό με

Πολλά άτομα υπό αγωγή με στατίνη και παρά τη σημαντική μείω­
ση της

LDL χοληστερόλης εξακολουθούν να έχουν

υψηλό κίνδυνο

εζεημίμπη). Η κολε­

εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων (υπολειπόμενος καρδι­

σεβελάμη αυξά­

αγγειακός κίνδυνος). Ο υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος

νει την απο­

τελεσμα ­

τικό-

μπορεί να οφείλεται σε συνυπάρχουσες διαταραχές των λιπιδαι­

μικών παραμέτρων (αύξηση των τριγλυκεριδίων ή και μείωση της

HDL χοληστερόλης). Σε αυτές τις περιπτώσεις η συνολική βελτίω­
ση του λιπιδαιμικού προφίλ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Αυτή η συνο­
λική βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ μπορεί να επιτευχθεί με

προσθήκη φιμπρaτ~ν (κυρίως φαινοφιμπράτης), ω-3 λιπαρών
νικοτινικού οξέος στη θεραπεία με οτατίνες.

άτη, μπεζαφιμπράτη, σιπροφιμπρά­
τη κω γεμφιμπροζίλη

ε~ώνoυν τα τριγλυκερίδια και αυξά­

νουν την ΗΟΙ χο,ληστερό}\(η. ~ρηγoύνται ως μονοθεραπεία σε

άτορα μ~ πoλιJ υψηλά επίπεδα τρι:γ.λυκεριδίων (>500 mg/dL),
ίσ.ω~ και σε: συνδυασμο με ω~ 3 ~Ι'Fl'Eφά 0ξ-έα, για τη μείωση του
κ:ινδύνo.ιJ &ι;ιψάνιση(f; παγKρεατίτιδι1lζ. Σε συνOιJOσμό με στατί, v~ςiΠ(ΡQηιί'tε.τQ:Ι η Χf'ηe-ιμοποίηση τιις φαινοφιμπρατης (δισκία

τ~Y

145, ,~o ~αι καΨΟιJλες των ΙΟΟ mg/χ@,ρήγηση μια.φΟRά

'IΓη~ V}μ.g~<1Ι;) που δ~ν &μφανί~&ι σημα'1l!ΙΚΟbι Βαθμοό αλληλεπίδρα- -

Αt'OρΒαστατίνη

10 - 80 mg

ΛοΒαστ.ατίνη

20 - 8Q mg

<9111 1J$ τις ~.ί,νες K€I-ι ~ιω: αυτό το λόγο δεν αυξάνει τον κίνδυ­
εμ~ιfrνιtδης QvεπιΘυμητωv .ενεργειών (π.χ. μυσσcτιοα<5), έν€1
IitUf}flIJq Π0υ ε:Ί1rιB'ε~αιώ~ηK~ crrr;:Qτα αποτελέαμ(πα κλινικ:ών με.,.
*ετών~ FI Ή'pooΘ~Kη φαιιν.oφψl1T'ρ&τη.ς φQ(vεϊαι ότι έχει ΙQΙQίΤέρη
αξfQ ~&: aισ~~yείς ·lJg Quξr:Η!ι1~Q τ~.I.'V}\l!1u{εβίδια και μειωμiνQ επί­

ΠραΒαστατίνη

10 - 40 mg

nEaa

\/0

ΗΟΙ xoλησrε@6λης. V)t φ~μ!πρ&:[~ξ' Η@οκαλούν μικρή αύ­

ΡοσοuΒαστατίνη

5 - 40 mg

ξηση της κρε.ατινίνης '(QI:!J. €>p€>ιU .KCH lT~ΊJει να χορηΥ0ύνται σε

ΣψΒαστατίνη

5 - 40 mg

μικρές δόσεις και μg ιδΙQί[~ρlf} π:pσ~€!Xή σε ((rO~Q ρε .ΕκπτωσΩ

20 - 80 mg

της γεψρικής λΕιτοιφγίας. Πρέπει vaεryΙG:ημα\l@εί

6n η γεμφι­

μπροζίλη δεν πρΕπει να χορηγείτω σε συνδυασμό με σ:rα'Έίνες.

~-Π,INAKAΣ '5':'~γό~ι~~~ς θερα~ε~~ΙKής πΡ~~έ~γισης-~σθεvών' με δU~~ΙΠ~δαιμία
,

'

-

-

-,

',',

_~;

,

ΜΗ ΕΠΠΕΥΙΗ ΠΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ

LDLCHOL .

ΥΨΗΜΤRG Κkl

ΚΑΙ

ΧΑΜΗλλ

LDL (ΗΟΙ -

HDL

(ΗΟΙΙ

YΠOΛolιiOMI:NO:Σ ΚΙΑ

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΚΙΝΔΥtiQΣ

ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤιΝΗΣ

ΣΤΑΤιΝΗ

ΣΤΑΤιΝΗ

+

+

ω-) ΑΙΠΑΡΑ ΟΗΑ

ΦΙΜΠ?ΑΤΗ

ΣίΑΤιΝΓΙ
ΣΤΑΤιΝΗ

+

+

+

NIKOTlNI~O οιγ

ΡΗΤιΝΗ

ΕΖΕΤιΜIΜΠΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΧ

ΧΟΛΙΚΩΝ 01Ε1ΞΩΝ
(CΟΙΕsενεLAM)

ΕΠΙΤΙ:ΥΙΗ ποχογ

LDL CHOL, TRG

ΚΑΙ

HDL (ΗΟL

ΚΛΙΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

*Fιa την επίτευξη του στόχου της αΥωΥής συνιστάται η χόρήΥηση τη.ς μέyιcπης δόσης μιας στατίνης πeιυγίνEIαι καΛά ανεκτή
LDL CHOL=LDL ΧΟλΗΣΤΕΡΟλΗ, HDL CHOL=HDL ΧΟλΗΣΤΕΡΟλΗ, TRG

= ΤΡΙΥ.λυκερίδια,

ΚΙ Α κίνδυνος

= καρδιαΥΥειακός κίνδυνος.

..

~

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΕΕΑ
Τα ω-3 λιπαρά οξέα μπορεί να χορηγηθούν: α) σε μικρές δό­

μένα κλινικών μελετών υποστηρίζουν ότι η νιασίνη επιΒραδύ­

σεις (1 g/ημέρα) σε ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυο­

νει την εξέλιξη της αθηρωματικής νόσου και μειώνει τα καρδι­

καρδίου ή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και Β) σε υψη­

αγγειακά συμΒάματα. Η νιασίνη έχει ως αποτέλεσμα μικρή αύ­

λότερες δόσεις 2-4 g/ημέρα σε ασθενείς με υψηλά τριγλυκε-·

ξηση της γλυκόζης του ορού κατά 4-5% και της HbA1c «0.3%),

ρίδια. Η συγχορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς υπό

καθώς και του ουρικού οξέος. Για αυτό το λόγο συνιστάται ο

. αγωγή με στατίνες έχει ως αποτέλεσμα μείωση των τρ ιγλυκερι­

προσδιορισμός της γλυκόζης, της HbA 1c και του ουρικού οξέος

δίων περίπου κατά 30% σε συνδυασμό με μια πολύ μικρή αύξηση

κάθε 6-12 μήνες σε ασθενείς υπό αγωγή με νιασίνη. Η πιο ση­

' της ΗΟL χοληστερόλης. Συνιστάτάι η χορήγηση υψηλής καθα­

μαντική ανεπιθύμητη ενέργεια της νιασίνης είναι η έξαψη που

_ ρότητας και συγκέντρωσης σκευασμάτων ω- 3 λιπαρών οξέων.

μειώνεται σημαντικά με την προσθήκη λαροπιπράντης. Έτσι,

σήμερα κυκλοφορεί το μόνο διαθέσιμο σκεύασμα νιασίνης που

ΝΙΑΣΙΝΗ

περιέχει 19 νιασίνης και 20 mg λαροπιπράντης το οποίο μπορεί
να χορηγηθεί σε συνδυασμό με στατίνη για τη συνολική Βελτί­
ωση του λιπιδαιμικού προφίλ ή ως μονοθεραπεία σε άτομα που
δεν μπορούν να ανεχθούν τη θεραπεία με στατίνη. Η θεραπεία
αρχίζει με τη χορήγηση 1 δισκίου (1g νιασίνη) πριν τη νυχτε­

ρινή κατάκλιση για 1 μήνα και στη συνέχεια χορηγούνται 2 δι­
σKία (2g νιασίνης). Για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης
εξάψεων συνιστάται η αποφυγή της σύγχρονης κατανάλωσης

. αλκοολούχων ποτών, καθώς ζεστών και πικάντικων φαγητών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡ Ε ΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ Ι Ο
Πρόεδρος:

Βασίλειος Άθυρος

Αντιπρόεδρος:

Εμμανουήλ Γανωτάκης

Γεν. Γραμματέας: Δημοσθένης Παναγιωτάκος
Ειό. Γραμματέας:

Βασίλειος Νικολάου

Ταμίας:

Ελένη Μπιλιανού

Μέλη:

Μωυσής Ελισάφ

Αστέριος Καραγιάννης

Ευάγγελος Λυμπερόπουλος
Χρήστος Πίτσαβος

Κων / νος Τζιόμαλος
Αλέξανδρος Τσελέπης

Σ ΥΝΤΑΚΤιΚΗ Ε ΠΙΤΡΟΠΗ
Μωυσής Ελισάφ,
ΚαθηΥητής ΠαθολΟΥίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χρήστος Π ίτσαβος,

ΚαθηΥητής ΚαρδιοΛΟΥίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος,
Λέκτορας ΠαθολΟΥίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου lωαννίνων

Βασίλειος Άθυρος,
Επίκουρος ΚαθηΥητής ΠαθολΟΥίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαιάνδρου

Τe ι. :

9 " 11 528

Αθήνα

2107210055

Fax: 210 7210055

\vyyw.atherosclerosis. gr

v

Ελλάδα