You are on page 1of 87

EXERCICIS DE REFORÇ SOLUCIONS

Exercicis de reforç
ÍNDEX Ortografia - Vocalisme: les grafies a/e i o/u ................................................................... 3 Ortografia - Consonantisme: les grafies b/v .................................................................. 8 Ortografia - Consonantisme: les consonants oclusives ............................................... 11 Ortografia - Consonantisme: la hac............................................................................. 13 Ortografia - Consonantisme: la ela geminada ............................................................. 15 Ortografia - Consonantisme: les consonants fricatives i africades............................... 17 Ortografia - Consonantisme: les consonants nasals ................................................... 20 Ortografia - Consonantisme: les consonants vibrants ................................................. 22 Ortografia - Consonantisme: la essa sorda i la essa sonora ....................................... 23 Ortografia - La síl·laba ............................................................................................... 26 Ortografia - L’accentuació i la dièresi .......................................................................... 28 Morfosintaxi - L’article ................................................................................................. 37 Morfosintaxi - El substantiu ....................................................................................... 39 Morfosintaxi - Els numerals i les abreviacions ............................................................ 47 Morfosintaxi - L’oració ................................................................................................. 49 Morfosintaxi - Els adverbis ......................................................................................... 50 Morfosintaxi - Les conjuncions .................................................................................. 51 Morfosintaxi - Les preposicions i les locucions prepositives ........................................ 52 Morfosintaxi - Els verbs............................................................................................... 54 Morfosintaxi - Els pronoms febles .............................................................................. 59 Usos textuals - La puntuació ....................................................................................... 68 Lèxic - Les frases fetes ............................................................................................... 74 Lèxic - La derivació i la composició ............................................................................. 78 Lèxic - Els sinònims i els antònims.............................................................................. 83 Marc sociolingüístic .................................................................................................... 85

2

Exercicis de reforç
Ortografia - Vocalisme: les grafies a/e i o/u

1.

Omple els espais buits del text amb a o amb e segons calgui:

El sopar era molt bo. Feia temps que no m_e_njav_a_ peix. A Andorra és c_a_ríssim. I m’agr_a_dav_a_ el ritual de la taul_a_ ben p_a_rad_a_, _e_ncar_a_ que hi sobressin dos pams d’estovall_e_s. Hi havi_a_ dos r_a_mets p_e_tits a d_a_vant de cad_a_ plat i els tov_a_llons en cucurutxo d_a_munt les cop_e_s de pot_a_ llarg_a_ que et fan sentir elegant quan les agaf_e_s. Assumpta Margenat, Escapa’t d’Andorra

2. Completa amb a o e els buits dels mots següents: a. El dilem_a_ del profet_a_. b. La superfíci_e_ de la bas_e_ naval. c. La ciclist_a_ del segl_e_. d. La fras_e_ del poet_a_. e. L'_a_ss_e_mble_a_ dels veïns de l'_E_mpordà. f. L'_E_stev_e_ és fuster i _e_b_e_nist_a_. g. Està lesionat i ara corr_e_ més lent_a_m_e_nt. h. Ompl_e_ el dipòsit i m_a_rx_e_m, si no tindrem un problem_a_. i. j. El nen sempre es vol disfr_e_ss_a_r. És un pirat_a_ molt patriot_a_.

k. Hem d'_e_nll_e_stir aviat, si no, no hi _a_rrib_a_rem.

3. Completa els espais buits del text amb una a o amb una e segons calgui: El drac de Banyoles A l_e_s darr_e_ri_e_s del segl_e_ VIII una bèsti_a_ de terribl_e_s dimensions s'havi_a_ aixoplugat a l_a_ vora de l'Estany de Banyoles, aprofitant-se d'una cavern_a_ de gran profunditat. El monstr_e_, que era el d_a_rrer descendent de l_e_s bèsti_e_s prehistòriqu_e_s que havi_e_n habitat a la comarca, teni_a_ un aspect_e_ horribl_e_. Tal i com ens l'han descrit els cronist_e_s de l'època, li cobria el cos una escat_a_ d'afilad_e_s pu_e_s que el feia invulnerabl_e_ a les urp_e_s o les ballest_e_s. Malgrat les seves al_e_s llargues, el seu pes descomunal no li perm_e_tia alçar-se de terra, només podia caminar amb les sev_e_s

3

Exercicis de reforç
potes enorm_e_s com columnes d'un templ_e_ antic i, en caminar, la terra trontollav_a_ com si anés a esqueixar-se d'un moment a l'altr_e_. 4. Al costat de cada paraula escriu-ne una altra en què la vocal en negreta sigui tònica:

pedreres abeurador retolador defensor bestiar pegaven tendresa porteria facilitat beguda

pedra beure rètol defensa bèstia pego tendre porter fàcil bec

regadiu cantarella paperera marcar terrassa pagaven fastigós portaria Esparreguera festassa

rego canto paper marca terra pago fàstic portar espàrrec festa

5. Emplena els buits de les paraules següents amb una a o una e, segons correspongui, segons les normes de la a i la e en les terminacions verbals: Ells ballaven Porta-me’ls tots A veure si ho sap! Corre que fas tard! Jugàvem a nines Ningú no m’estima Viure per veure No tenen cap idea T’esperes o no? Voldríem berenar Jo no ho sabia Jo sortia amb ell Tu hi anaves molt Toca el dos! No queda cap lloc Perden l’oremus Veure la padrina Córrer molt Em sembla que sí Va ploure força Pau, omple el got! Obre la porta M’escoltes o no? Ara no ens senten Anàveu tots junts? Em trobes a faltar? Sortíeu junts? Beure a galet Jo ho compraria tot Elles corrien molt Vine amb mi, tu! No veníeu junts? No ho havies fet

4

v_o__ra esp_o__rtiu . no sabia on havien anat a parar. b_u_scant-ne uns amb paperines de cel·l_o_fana. tots enganxos_o_s. g.imp_o__rta t_o__cades v__o_rera t__o_ca esm_o__rzar . Fes el mateix del text anterior.esm_o__rza sab_o_nera sap_ó_ s_u_crera . Fa dues nits que no puc d_o_rmir. aprofitaré per p_o_dar els arbust_o_s. p_o_rteria . Aquesta calor no es pot s_u_p_o_rtar. Els p_o_saríem d’_o_ferta als taulells de l’entrada perquè estaven passats.cart_ó__ cal_o__rós .! h. Aquesta casa té una bona balc_o_nada.. Almenys la casa era h_o_nrada. Avui.p_o_rta imp_o__rtància .Exercicis de reforç 6.f_o_sc .. amb o o amb u: Jo estava c_o_ncentrada en els exp_o_sitors de caramels. d. b. que tinc temps.cal_o__r prof__u_nditat .sab_o__r at_u_rats – at_u_r 5 . Aquella noia fa uns s_o_spirs. les d_o_nàvem més baratetes.s_u_cre cart_o__lina . Completa amb o o u els buits dels mots següents: a. c.g_o_s f_o_scor . e.prof_u__nd g_o_ssera . No es queixi. Completa amb O/U els espais en blanc de cada mot . Cada vegada és més difícil fer f_o_gueres prop de la m_u_ntanya. i no els veia enlloc.c_ò_pia sab_o__rós . La meva cosina és molt p_o_ruga. Escapa’t d’Andorra 7.esp__o_rt c_o_pisteria . senyora! V_o_stè què vol per aquest preu? Assumpta Margenat. 8. si les coses no eren bones. Això és b_u_far i fer ampolles! f.

8. s_u_cava. s_o_rtíeu. m_u_ntem. trobaria. Completa amb O/U i escriu la 3a persona del singular del present d'indicatiu.: trobava. Encara no ha anat a recollir el títol de llicenciat. aj_u_daré. t_o_ssiries. 7. aj_u_darien.Aquell alcalde era famós pel seu conservadorisme. asseg_u_rança f_o_nia. 10. aj_u_di c_o_siré.Exercicis de reforç 9. asseg_u_rava. c_u_lli pl_o_ro. f_o_ndrà. esb_o_rraria. _o_mpliràs. 9. Fixa't que alguns verbs són especials. t_o_rradora _u_ntaven. esc_o_piu s_u_co. esc_o_pien. t_o_rrava. _o_mplert esb_o_rrava. però abans cosia cada dia. Ex. tr_u_quéssiu c_o_lliria. trobador troba m_u_ntaves. s_o_rtiríem. 3. La Joana és molt calorosa. tr_u_caria. c_o_lliries. Si no ho reculls tu. La mare ara ja no cus mai. pl_o_raria esc_u_po. _u_ntador asseg_u_rat. s_u_càvem. pl_o__ra. Quan li va dir allò a la Júlia. ja ho recolliré jo. s_o_rtia. f_o_neria _o_mpliu. s__u_caré t_o_ssiràs. c_u_so tr_u_co. Aquest any passarem les vacances a la muntanya. c_o_siràs. c_o_llirien. No li agradava gens muntar a cavall. c_o_sirem. t_u_sso 11. s_u_rto. Malgrat la seva joventut no pot suportar la música actual. _u_nteu. esb_o_rrador munta________________ torra___________________ unta___________________ assegura_______________ fon____________________ omple_________________ esborra________________ 10. c_u_llo. 6. tr_u_càvem. m_u_ntador t_o_rrarem. s_u_rti aj_u _dava. 2. esc_o_píem. 4. c_o_sirà. t_o_ssies. c_o_lliríem. esc_u_pi. Omple els buits amb una O o amb una U: 1. Han canviat el rètol de la botiga del costat de casa. 5. c_o_siran. pl_o_rava. 6 . ella li va clavar una bona bufetada. Completa amb O/U segons calgui.

3. P_o_dríeu enlairar el globus? 3. No p_u_c venir a passejar i ells tampoc p_o_den. Natxo acabava d’entrar al pis a les fosques i havia tombat la tauleta de la ràdio. 1. Tenia una ferida al nas. estava estès a terra. aliè al desordre que havia provocat. 8. 3. Qui v_u_lgui sortir que vingui amb mi. Nosaltres demà __collirem_____roses. La mare m'ha ____cosit______ la butxaca que tenia estripada. PODER 1. V_u_ll explicar-vos un conte. després vaig anar a _collir__ cireres i a la nit vaig __tossir___ perquè em vaig constipar. 9. 2. Completa les frases amb les formes adequades dels verbs COLLIR. va anar cap al menjador i encengué el llum. 2. Ahir a la tarda vaig _cosir__ una estona. 2. 4.Exercicis de reforç 12. Afanya't i __surt o sortim____ a prendre un refresc. acabaries abans. perquè és de mala educació. es quedà ajagut com si hagués arribat a port i dormia amb una certa placidesa. enmig de l’embolic del cordó elèctric. 6. un nas 7 . 13. 14. El nen abans sempre estava refredat i ___tossia____ moltíssim. ESCOPIR. Ell va dir que __collia o colliria___ flors per a la Marta. Si cada tarda __cosissis______ cinc peces. de tapets de plàstic i de flors artificials. Abans p_o_díem anar a fer gimnàstica. 7. 5. Omple els espais buits amb la vocal adient (a/e. Mentre cosia_ els mitjons em van trucar per si volia sortir a fer un volt. que el tenia inconscient. VOLER 1. 4. P_o_dreu llegir l'informe avui mateix? Qui no p_u_gui que m’ho digui. No _escupis____ a terra. Els avis v_o_lien convidar-vos a sopar. Saltà del llit esverat. o/u): Va despertar-lo un gran terrabastall. Duia una borratxera espessa. Omple els buits amb la corresponent. SORTIR I TOSSIR. COSIR.

l'esvelt xiprer estirat com un dit per fer pessigolles als núvols. per l'her b_a i pels parterres florits. Omple els buits de les frases següents amb b o v: a) Sempre arri_b a_v_a tard a les reunions. el cedre del Líban. Sempre s'in_v enta_v a no v_es cançons. Ara passa_v a sempre pel carrer nou i cada _v_egada es para_v a a tocar la reixa. o b__ligar. escali_v_ada. escla_v_a. picant quan calia so_b re les b_arres. _b_la v__a. ni a la mestra. om_b_ra. La reixa musical era el seu instrument secret. _V a in_v entar una cançó per cadascun dels ar_b res que _v eia al parc: el pi. L’Adela també s’havia aixecat i entre ella i el seu marit arrossegaren el xicot fins a l’habitació d’ell i l’acotxaren. b) A_v_ui m’he lle_v_at a les _v_uit del matí per anar a empro_v_ar-me una 8 . in_v_ent.Exercicis de reforç ample i camús del qual rajava sang. Pere Calders. perquè començà a roncar amb un posat de benaurança. El joc dels quatre cantons 2. en_v_iar. pels camins que s'endinsa_v en a les verdes galeries sota els ar b_res. plo_v ia. sa b_er. V_a in v_entar una cançó per l'a v_inguda que puja_v a cap a la casa. _b_rasa. Però no devia sentir cap molèstia. Gianni Rodari. escri_v ia. ni als companys. Omple els espais buits del text amb b o amb v segons calgui: La cançó de la reixa _V a tornar l'endemà i molts altres dies més. L’ombra de l’atzavara Ortografia . en_v_ellir. Fes el mateix que l'exercici anterior: ca b_re. atracti_v_a 3. con_v_icció.Consonantisme: les grafies b/v 1. l'a_v et. in_v_itar. Però no _v a dir res del seu desco b_riment ni als seus pares.

c) Aquell paisatge era d’una gran _b_ellesa. Algunes _v_egades els ha_b_itants dels contorns havien vist a les nits com d'aquell paratge misteriós emana_v_a una blancor finíssima que puja_v_a cap al cel. En arri_b_ar-hi ens adonem que la terra és plena d’esquerdes i que mirant a tra_v_és d’elles veiem aquestes co_v__es que s’anomenen Tunes o Estunes. En les profunditats d'aquestes esquerdes s'alça_v_en rics palaus ha_b_itats per les Aloges o Goges que la veu popular bateja_v_a amb el nom d'Encantats. Les Goges eren una mena de fades que durant el dia resta_v_en ocultes en els seus caus i que quan canta_v_a el gall a la mitjanit sortien per les _v_etes de les roques i ana_v_en a emmirallar-se a les aigües de l'Estany de Banyoles que. Però si un intrús gosa_v_a endinsar-se per les co_v_es a la recerca dels tresors no tarda_v_a a perdre l'orientació quan mira_v_a de tornar enrere abans de perdre's. Segons sembla les entranyes d'aquelles roques esta_v_en cobertes d'or i plata. Al peu de la serra de Sant Patllari i molt a prop del mas Corralot. s'hi tro_b_en les misterioses Estunes. Emplena els buits del text següent amb una b o una v. que les mateixes Goges ana_v_en filant. per aquell laberint de roques i arrels immenses. 4. era molt proper a les Tunes. e) L’advocat de la família tre_b_alla en un cas de di_v_orci. d) M’he deixat el mò b__il engegat en una reunió. Aquests tresors resta_v_en lluny de la mirada dels curiosos i dels _b_andits gràcies a una malla fina.Exercicis de reforç ga_v_ardina. Aquell prodigiós raig de llum era atri_b_uït a les festes que tenien lloc en els palaus de les profunditats. una xarxa de fil imperceptible. [Extret i manipulat de la Web de les Llegendes del Pla de l’Estany 9 . perles i diamants i tota mena de joies. en aquell temps. definitivament.

L’Evarist era el tresorer del club. 12. Emplena els buits d‟aquestes frases amb una b o una v: 1. 6. Si deixava de la mà la feina del pavelló. La seva cosina 3. No donava a l’abast en aquella feina. Escrivia molt bé 4. no tenia prou mans per fer-la. No ho sabies? 2. He aparcat l’automòbil a la baixada.Exercicis de reforç 5. No pateixis per la Beatriu. Què portaves entre mans ahir al vespre? Estaves amoïnat per alguna cosa. Em pagaven a final de mes per sota mà. A una mà trobaràs els cavalls i. no l’acabava mai. oi? 10 . a l’altra. 9. o una u en lloc de la v: Paraules amb p que s’hi relacionen: 1. Quin moviment! 7. 8. 7. Jo no estava assegurat ni res. Li vam donar un cop de mà entre tots. 11. No hi cabem! 6. L’Esteve té bones mans. 10. Si sabessis on tens la mà dreta. Són ben toves! Paraules amb u que s’hi relacionen: sap seu escriure rep hi cap moure nou concep Tou 6. 3. els vedells 4. Concebia un fill 9. Haguessis vist com picaven de mans els espectadors davant d’aquells gags! 13. a mà dreta. No l’has rebut? 5. Hi té la mà trencada. El van acomiadar perquè se n’untava les mans. L’Eusebi es cansava moltíssim. 5. És molt hàbil en tot. T’envernissarà molt bé el moble. Posa b o v als buits de les paraules de la primera columna i relaciona cada paraula amb una altra que contigui una p en lloc de la b. Sóc la novena 8. 2. No em va agradar com feia el míting aquell orador:: parlava massa amb les mans. aniries més ben orientat.

t. Estic ben amoïnada. g o . Les canyeries! A qui escanyaria vostè. Oi. Aimà. No mengis tan t_ que t’engreixaràs. senyora Quimeta? Ortografia . A veure si el lampista em ve aviat. de les ca-no-na-des. Omple els espais buits amb una b o una v: L‟escanyaries La senyora Quimeta va anar a demanar sal a la seva veïna. ja. la senyora Tuies. ja no caldrà que en parli més. a) b) c) Tan t_ si fa fre d_ com si no. que si torna a ploure no sé si haurem d’anar amb barca! Ja té raó. 3 de setembre. Se’n recorda de l’aiguat que va caure ahir vespre? Doncs ja ho veu: la canyeria que recull l’aigua de la teulada es va rebentar. aquí. sempre n’hem dit canyeries. Quin problema hi ha. senyora Tuies? Les canyeries. c . senyora Tuies? No fa pas cara d’haver escanyat ningú! La senyora Tuies la Quimeta. Vine ràpi d_ que l’avi últimamen t_ no té gaire salu t_ Aquest estiu he menjat molts présse_c s i espàrre_c s ver d_s. 11 . Es veu que estava embossada. Si vostè. ens trobarem a les vuit a la plaça de la Vila. me les deixa com noves. Ja se sap què passa amb les cases velles. a les meves quintes! Ja no ho canviaré pas. Va arribar el lampista en aquell mateix moment: Bon dia. Tinc la paret de dins del dormitori ben xopa. senyor Aimà. La canonada que jo tinc a la galeria demana la jubilació a crits. Omple els buits amb les lletres p. Totes les canonades d’aquesta casa necessiten una revisió a fons. b. d) e) f) No sé si sa p_s que po t_s utilitzar aquesta targeta per anar al teatre.Consonantisme: les consonants oclusives 1. dissa b_te. Quimeta. Si vols venir amb nosaltres. d. vol dir les canonades aclarí bondadosament Ah! Sí? Ara se n’ha de dir canonada a la canyeria? Vaja.Exercicis de reforç 7. anirem d’excursió.

2. De quina deriven aquestes paraules? recordar certesa torta tardar artista record cert tort tard art rapidesa acordar verdor tristesa solidesa ràpid acord verd trist sòlid 3. Busca una paraula de la mateixa família de cadascun d‟aquests mots que acabin en c o en g: catalogar llargada base plegar amargant abrigar-se Biologia catàleg llarg bàsic plec amarg abric biòleg fastigós amistat fangueig sociologia practicar porquet grega fàstic amic fang sociòleg pràctic porc grec 12 . segons calgui: Ver_d_ similitu_d_ agos_t_ encarrega_t_ segureta_t_ forçu_t_ petar_d_ flui_d_ covar_d_ níti_d_ punxegu_t_ nor_d_ exactitu_d_ vàli_d_ líqui_d_ tar_d_ dignita_t_ ger_d_ pebro_t_ similitu_d_ activita_t_ mari_t_ cunya_t_ nebo_t_ ràpi_d_ tossu_t_ cer_t_ fre_d_ 4. No es mereixia un càsti g tan___ sever.Exercicis de reforç g) h) i) No vagis tan___ de pressa! Si no tens temps de passar per la botiga. Completa les paraules amb d o t . pots fer l’encàrre c__ per telèfon.

Harry Potter i el pres d’ Azkaban té com a noveta_t_ la versió en gran__ forma_t_ que es po_t_ veure als cinemes Imax de Madrid i de Barcelona.Exercicis de reforç 5. coses estranyes comencen a passar a l’acadèmia.. si cal.. Omple els buits amb h o : harmonia subhasta armilla harmònica malhumorat euga heura exhumar hem vingut desodorant herba exòtic hostessa orxata coet deshora ham em pentino 13 . la mascota de Ron. el qual haurà d’aprendre a lluitar contra els sinistres Demèntors. guardians d’Azkaban. els espais buits amb la grafia adequada: Harry Potter i els seus ami _c_s de Hogwarts tornen amb noves aventures a les nostres pantalles de cinema. Completa. uns su_b_jectes encaputxa_t_s.. La tercera entrega de les aventures del nen ma_g_ més famós del món.. vol fugir.i tot indica que va darrere les passes de Harry. la rata Scabbers. ha escapat de la fortalesa d’Azkaban – la presó dels ma_g_s. La millor amiga de Potter. que ara també és professor del centre. un presoner perillós. els problemes continuen! Sirius Black. el professor Snape té un secre_t_ que no po_t_ mantenir per més temps. Hermione. desapareix de so_b_te i torna a aparèixer misteriosament. A més. Sor_t_ que Harry té l’aju_t_ del mateix Ron i del gegan_t_ Hagrid.Consonantisme: la hac 1. Ortografia . És el tercer any en la formació de Harry a l’escola de màgia Hogwarts i.

h.abito .h.. Oh!_.aurà 3.emicicle éreu oratge error .h.h.ora pro.alació reüll Sa.icle sub. la lletra h enmig de la paraula: ad.h.h.elicòpter orfe . __ O _ caixa.issar ermità .h.hasta exhili ex.om (algú) .h..h.ola ovari .h.umar 4.armònica . si cal. oh!.alar exuberant ex..h. __ o _ faixa.h.ostal .ivern .h.ibir in.h.ara peüc ex..h.icle coet infra. segons correspongui: Tot això.esió tahüt malaurat al. ho.h.h.h.h.am om (arbre) aura .h.h.h.umilitat . mira que ha fet la teva filla: _ ho _ ha embrutat tot amb les pintures de l’escola.h.h.h.h.àbit . 14 .ostatjar . la lletra h a l‟inici de la paraula: ou orxata . Completa els mots següents afegint.ir inepte examinar caòtic tot.orabona menh.eura àvid evito .humà benaurat en.aurit exhorbitant cacahuet co. _ o _ ho _ traslladem ara.emorràgia . Completa els mots següents afegint. si cal..h.om saüc ve.ibició ve..h..ereu .h.h.orror or amb .h. Emplena els buits amb o.hàbil in.h.otel .exàgon .h. o _ ens _ ho haurem d’endur després amb la camioneta.Exercicis de reforç 2.ipopòtam .ort .herir ex.h.

Hem de pensar alguna cosa més per sopar. segons correspongui: 1. Jo no ___ he __ dit que tu hagis mentit. 15 . amb o hem. c) Era molt intel·ligent i religiós d) Un elefant obria la cercavila de Vilanova. Estic acostumat __ a _ anar _ a __ dormir cap _ a __ les dotze de la nit. Vostè __ ha _ de dirigir-se _ a __ la secretaria i donar __ a _ la secretària tot el que __ ha _ portat aquí. Emplena els buits amb em. 4. _ Hem __ dit cinquanta vegades que no es pot córrer per aquí __ amb __ sabates! 7. Emplena els buits amb eh o he. La professora ___ em __ diu que tots __ hem ___ aprovat ___ amb __ un set. ___ Em __ sembla que ___ hem __ d’anar-hi tots __ amb ___ autocar 3. b) Quan s’estabilitzi l’edifici farem la reelecció entre els inquilins. ___ Eh __! Nois. segons correspongui: 1. f) Van posar una tela metàl·lica al voltant d’aquella columna. No. Emplena els buits amb a o ha. 2.Consonantisme: la ela geminada 1.Exercicis de reforç 5. ___ eh __! No paguis que ja ___ he __ pagat jo abans. segons correspongui: Encara no __ha_ anat __ a _ la perruqueria. __ eh ___? 3. Ortografia . veniu que veureu el regal que __ he ___ comprat per a l’Agnès! 2. 6. la tieta? Ara no sé si ___ sortit __ a _ comprar o si _ ha __ pujat __ a _ la terrassa. això? S’ ha _ sentit un soroll que _ ha __ arribat fins __ a _ la cuina. Què _ ha _ estat. Amb el pa amb tomàquet no n’hi ha prou. Omple els buits amb l o l·l : a) Era una pel·lícula al·lucinant i inintel·ligible. e) Aquella família tenia molts milions: gastava milers d’euros només en il·luminació i calefacció.

2. paral·lel. pel·lícula. pupil·la. mortadel∙la. Brussel·les. el·lipse. enllaçats entre ells químicament. destil·lar. pàl∙lid mil·l il·la goril∙la. passarel∙la apel∙lar pel∙lícula . passarel·la. til·la. franel∙la. Celebrarem com cal la Festa Major. il∙lès. metàl·lic. 3. medul∙la violoncel∙lista. mil∙lígram el·lar aquarel∙la. mil·lèsim. Brussel∙les cal∙ligrafia. il·legal. rebel·lar-se. caravel·la. Omple els buits amb una L o amb una L∙L: 1. mil·lenari. il∙lícit. metàl∙lic nul∙la . destil∙lar síl∙laba. cristal·lí. excel∙lent col·l el·la il·l il∙lustrar. tranquil∙la oscil∙lar. franel·la. penicil·lina. col∙locar. il·lògic. novel∙la. col·loqui. il·lusió. 16 . vacil·lar. al·leluia. col·lectiu. al∙licient col∙loqui. til∙la. síl·laba. col∙lecció. il·lustrar. al·legoria. col∙lectiu FINAL al·lar instal∙lar ALTRES bèl∙lic. bèl·lic. col·lega. el∙lipse cèl∙lula. col·laborar. al∙lèrgia. varicel·la. mortadel·la. paral∙lel pol∙len. il∙lògic. al·lucinar. tranquil·la. al·lèrgia. la til·la. cèl·lula. mil·límetre. il·limitat. varicel∙la. penicil∙lina intel∙ligent. 4. pupil∙la. intel∙ligent cristal∙lí. intel·ligent. excel·lent. col·locar. És difícil trobar solució a aquest problema. novel·la. col∙lega. il∙legible. que és elèctricament neutre. instal·lar. Una molècula és un agregat d’àtoms. aquarel·la. mil∙lèsim . medul·la. il∙legal. vacil∙lar. Totes aquestes paraules s'escriuen amb l·l. oscil·lar. pàl·lid. mil∙límetre. al∙leluia. nul·la. COMENÇAMENT al·l al∙legoria. al∙lucinar. il∙legítim. interpel·lar. il·legible. il·lícit. il·legítim. Classifica-les en les caselles corresponents. mil·ligram. col∙legi. pol·len. rebel∙lar-se il·lar 3. col·legi. col·lecta. col·lecció. 2. violoncel·lista. il∙luminar. h) És al·lèrgica al pol·len.Exercicis de reforç g) Faré una sol·licitud per anar al col·legi electoral. caravel∙la. il·lès. Has de saber que això que vols fer és il∙legal. col∙lecta. la mortadel·la i la penicil·lina. il∙limitat. cal·ligrafia. al·licient. il∙lusió mil∙lenari . il·luminar. goril·la. apel·lar. col∙laborar.

tj/tg): cartutxera maneig passegem lleig fluixetes greixós miitjana metgessa platja xocolata despatx trepitjada maig rajar Escriu x. 11. 14. Això no té cap al∙licient per a mi. tx/ig. A classe de ciències naturals avui hem parlat de la cèl∙lula.Exercicis de reforç 5. Omple els buits de les paraules següents amb la grafia o el dígrafs adequat (g/j. 15. 13. Ortografia . b) M’agrada l’orxata de xufla d’aquell bar que té un porxo. 18. Té una al∙lèrgia molt forta i no es troba bé.Consonantisme: les consonants fricatives i africades 1. Va ser un esclat d’alegria col∙lectiu. 9. No facis tard al col∙legi. 8. La paraula casa té dues síl∙labes. 10. j o g en els buits de les frases següents: a) Han rebut moltes queixes del gerent dels grans magatzems. 17. On has col∙locat el llibre? 20. x/ix. No m’ha agradat gaire la pel∙lícula. Es banyava sempre en aquella cala. Aquets producte no està ben elaborat. No van poder sufocar aquella rebel∙lió. 7. Fa col∙lecció de segells. 12. ix. La selecció catalana va fer un bon paper. 6. 19. Ara es dedica a fer classes de religió. 16. 17 . M’agrada molt aquesta aquarel∙la. No domina gaire el tema culinari.

3. masculí singular esbarjo conserge banjo canonge marge estoig sorteig masculí plural esbarjos conserges banjos canonges marges estojos/ estoigs sortejos femení singular taronja aranja pluja soja verge metxa enveja femení plural taronges aranges pluges soges verges metxes enveges masculí singular boig flonjo monjo mig lleig femení singular boja flonja monja mitja lletja masculí plural bojos flonjos monjos mitjos lletjos femení plural boges flonges monges mitges lletges 4. Completa les cel·les amb la forma corresponent de nombre i gènere. Emplena les cel∙les amb la forma verbal corresponent del present d‟indicatiu. e) Ets ximple si penses que pots menjar molta xocolata. passejar jo tu ella onejar la bandera passejo passeges passeja oneja penjar assajar nosaltres ella ells jo assagem assaja assagen penjo 18 . d) Hem menjat un peix molt greixós.Exercicis de reforç c) Per curar-te el refredat en tindràs prou amb un xarop i no caldrà utilitzar la xeringa per donar-te injeccions.

Paraules amb el so de jo que Paraules amb el grup -jecc. Vaig tornar a casa refeta. Emplena els buits de les paraules següents. Projectaven la pel·lícula La vida de Bryan.. el sentia riure a cor què vols.. La sentència d’aquest jutge no té ni cap ni peus. No pensa moure ni un peu per vendre’s la plaça del garatge. Totes contenen grups -tg.. En Miquel no hi posa mai els peus. Al començament en Jeroni em feia moltes objeccions sobre aquell Jesús que havia canviat la majestat d’altres versions per una picardia sorprenent. Classifica-les a la graella que hi ha a continuació: Vaig telefonar al Jeroni. amb aquella injecció d’optimisme que en Jeroni em sap transmetre tant.o pertanyen al món hebreu -ject. En Josep sap molt bé on trepitja.. a la llotja del Liceu.a l’interior Jeroni Jesús Jerusalem projectaven objeccions injecció Altres paraules que s’escriuen amb jejersei majestat jeure 6. Però cap al final. Se li van fer malbé les mitges de tant estar-se a peu dret. em vaig posar el jersei i me’n vaig anar al cinema amb ell. Vaig jeure al sofà amb la televisió en marxa i em vaig adormir plàcidament fins l’endemà a les deu.o -tj-. si les sabem mirar per dins. El metge ens li ha aconsellat que visqui en un pis que estigui a peu pla. I sobre aquella Jerusalem tan semblant a les nostres ciutats actuals.Exercicis de reforç els sembrats arranjar tu ell nosaltres onegen elles pengen arranges arranja arrangem menjar vosaltres ella jo mengeu menja menjo 5. Totes les paraules del text següent que tenen el so de jo són excepcions a la regla. No es ficarà pas de peus a la galleda. 19 . En aquelles platges s’ha d’anar amb peus de plom perquè hi ha eriçons per tot arreu.

Omple els buits del text següent amb les m o n que calguin. La tornada a casa és més feixuga: marxa a poc a poc perquè fa pujada i a migdia el sol l’obliga a deturar-se a l’ombra d’algun arbre per eixugar-se la suor o xarrupar la poca aigua que li queda a la cantimplora. Demana una caixa de fusta. Ortografia . es dedica a comprar: fruita. Un cop al poble. el de seguretat ciutadana. hi fica tot el que ha comprat i la deixa a Cal Coix. Ja no sabia com fer-s’ho perquè li fessin cas. Va demanar un ca nv_i per anar a jugar a tenn__is.. L’ambient aquell dia era molt agradable. Ho havia fet per escrit des del despatx en repetides ocasions. segons calgui: En Xavier és un xicot molt eixerit. o xerrant amb un amic que se li afegeix a mig camí. tg. No era la primera vegada que es queixava. Tampoc no feia gens de vent i els arbres de les avingudes estaven immòbils. Omple els buits de les frases següents amb m.. havia viatjat fins a Girona per veure’s amb els de la Diputació. Emplena els buits del text següent amb x o ix. Després d’e_n_filar-se va quedar im_m_òbil.Consonantisme: les consonants nasals 1. com si s’acabessin de despertar d’un somni profund. estava convençut que les parets no aguantarien pas fins al maig o al juny d’aquell curs i temia per la seguretat dels xicots i xicotes del col·legi..a comprar. o caçant llangardaixos sota les mates de boix. nv o : a) b) c) d) e) Aquell a_m_fibi dibuixava una circu_m_ferència en moure’s per terra. l’alcalde. peix. n. Emplena els buits amb alguna d‟aquestes grafies: j. x. s’havia dirigit a tots els càrrecs de l’administració local: el regidor.. sobretot. mp. Té dotze anys i baixa cada divendres -dia de mercat del poble. Son pare ja vindrà a recollir-ho tot. tj. El temps havia canviat i el sol ja s’havia fet omnipresent. La Gemma va voler celebrar-ho i va fer una volta per la ciutat amb l’autobús de circumval·lació. havia fet campanya pública entre els feligresos molts diumenges i. 8.Exercicis de reforç 7. carn. El canonge de l’església de Platja d’Aro. Hi anava un xic angoixat i molt enutjat ja que les escletxes de l’escola parroquial que ell dirigeix cada cop es feien més gruixudes. g. el d’afers socials. ig. el senyor Jeremies Casadavall. tx. Vés amb co_mp__te amb els co_mp_tes que fan els co_m_tes: sempre s’equivoquen al seu favor! 2. Va xiulant. ix. 20 . va anar a visitar el regidor d’urbanisme i de l’habitatge de l’ajuntament. mossèn Aleix Planesdamunt. Aquell sofà és molt co_n_fortable: hi llegiré un co_n_te.

n. Omple els buits d‟aquest text amb m. mn. li va fer una confidència important. Mirant enrere només vèiem una densa cortina de fum. un lloc d’intercanvi complex de serveis i productes. Mentre enfonsava el pinzell a l’ampolla pensava que les circumstàncies actuals eren immillorables. mm. que la tempesta. La Josefina es va enfortir molt amb aquell triomf tan espectacular. El castellà té una doble connotació en el concepte de l'amor i els seus te quiero (et vull) estan força connectats amb la possessió. no sentíem l'escalfor del foc. En anglès. La infermera del doctor Piqué . sentírem uns crits. però ningú no es va immutar i vam seguir caminant. però el cel estava tan ennuvolat que fum i boira aviat es confongueren. Quan nosaltres ja havíem fugit d'aquell turment insuportable. un immens diàleg d’interessos. n. No podia ser innocent perquè hi havia les seves empremtes en el sobre emmetzinat. conversaven tranquils. Al bateig de l’Adrià van repartir confits i van inflar un munt de globus. no sabíem si eren de triomf o de menyspreu per la nostra fugida. un autèntic embolic de connexions. mn. L'amor El significat del vocabulari de l'amor no coincideix completament en diferents idiomes. Els te amo. Em va confessar que no li agradava l’enfocament d’aquell treball. reflecteixen un concepte específic per a relacions de parella. el whisky i el vodka. l'expressió I love you (m'encantes) és poc exclusiva. Se saludaven. mm. mp. El català t'estimo és força més immaterial que els exemples anteriors (te 21 . La confusió es va produir en arribar al poblat i veure tantes galtes inflades. Més tard. 4. d’ambicions i desencisos. comentaven la tempesta dels dies anteriors o anaven a passejar. Han empresonat el comptable per un presumpte robatori Durant la festa major de Pinets van col·locar una columna a cada xamfrà. nn o ny. Emplena els buits amb una n o una m. d’anuncis. en canvi. e m va començar un altre. com a mínim. molt enfadada. 3. La ciutat s’havia convertit altra vegada en allò que la definia: un formiguer d’anades i vingudes. era millor perquè. L’Assumpta està enfeinada escrivint un conte per a infants. nm. d’ofertes i demandes. de referències. nn o ny. un anglès també pot love la sangria.Exercicis de reforç La gent sortia a trobar-se pel carrer. 5. Omple els buits d‟aquest text amb m. Tots els amfibis eren un una zona en forma de circumferència. tanmateix. nm.

a l'inrevés. Faura. les paraules ens des/cobreixen més del que ens pensem. Escriu r.Exercicis de reforç aprecio en castellà. 27/02/97 Ortografia . c) Vaig teni r_ moltes esga_rr__ifances i tremolo_r_s. Em seguiu. a rebre'l. això és clar. Un últim exemple: els catalans i els alemanys sempre fem l'amor. 2. De fet. Tenim mots del tipus amant. b) El cel era cla r_ quan vaig ana r_ a dormi r__. Extret i manipulat de S. però què opineu de frases com: No et deixes 'amar'? I és que si ens hi fixem. Avui.Consonantisme: les consonants vibrants 1. d) Aquell enca_rr__egat de guarda-_r_oba sempre t’oferia un som_r_iure. els anglòfons poden posar l’èmfasi a fer-lo o. rr o  en els buits de les frases següents: a) He a_rr_ibat el prime_r_. e) Van a_rr_encar aquell a_r_bre de soca-_r_el perquè feia nosa per al con_r_eu. molts catalanoparlants dubtem si la família de paraules encapçalada per amor és no defectiva. Escriu al costat de cada paraula el mot del qual es deriva: maduresa dirigible olorós talleret duresa barberia claredat pintora poruga calorosa madur dirigir olor taller dur barber clar pintor por calor 22 . oi? La commemoració de Sant Valentí pot ser una ocasió apropiada per reflexionar sobre el sorprenent efecte que els mots produeixen a cada una de les nostres relacions. En d'altres paraules: X i Y fan l'amor oferint-se de manera altruista. Tanmateix. I esteem you en anglès). f) Li agrada molt en_r_aonar. ja que poden make love o bé have sex.

a_ss_olellar. tra_ç_ar. pla_c_es. ama_z_ona. emi_ss_ió. Fes una paraules derivades utilitzant les terminacions –ar.Consonantisme: la essa sorda i la essa sonora 1. con_s_ell. marque_s_a. –er.ss .ç o z segons convingui i després classifica-les a la columna que els correspongui. Ompliu els buits de les paraules següents amb s . _z_ebra.Exercicis de reforç 3. mar_ç_. pè_s_ol. alli_ç_onar. tro_s_.c . dan_s_a. ca_s_a. Digues quines R finals es pronuncien: Carter no enyor Calmar no cor Restar no Sí Sí Amor Sí Pastor no horror Mar Robar no solter no radar Sí Sí honor senyor no pur Dir no bar Sí Sí Sí foscor no car Clar no motor Mirar no Sí gir por no rumor cremor no far Sí Sí Sí - Sí Nedar no Sí mar Tocar no Ortografia . ca_ç_a 23 . esmor_z_ar.-dor: menjar préssec alzinar mentir pastís moc taronja formiga esborrar dolç córrer pres plorar campanar encendre cobrar obrir aspirar menjador presseguer alzinar mentider pastisser mocador taronger formiguer esborrador dolçor corredor presoner ploraner campanar encenedor cobrador obridor aspirador 4. recompen_s_a. caba_ss_os. esperan_ç_a. anestè_s_ia. al_z_inar. –or . arri_ss_ar.

7. 10. L'exploSió va causar la mort de quinZe persones. segons correspongui. Van caminar tretZe dies pel deSert. 13. 2. 3. Han trobat objectes de bronZe al costat del tronc d'una alZina. Les leSions de menisc són caSos complicats. Posar un Zero és una coSa ben senZilla.Exercicis de reforç /Z/ (essa sonora) al_z_inar ama_z_ona esmor_z_ar marque_s_a pè_s_ol _z_ebra anestè_s_ia ca_s_a caba_ss_os alli_ç_onar tro_s arri_ss_ar esperan_ç_a recompen_s_a a_ss_olellar tra_ç_ar mar_ç pla_c_es con_s_ell dan_s_a ca_ç_a /S/ (essa sorda) 2. 6. Vam esmorZar en una maSia era molt vella. 1. El pinZell és massa gruixut. El balanç del mes de deSembre és poSitiu. 4. Lluiten per una bona cauSa. 8. 11. Al Zoològic vam veure una Zebra. 5. 9. Va comprar una dotZena d'ous. 14. La criSi és evidentsi mirem el reSultat de l'anàliSi. Va donar una roSa a la donZella mentre tots aplaudien amb entuSiasme. Omple els buits de les frases següents amb S o Z. 12. En aquell edifici han poSat una porta griSa. 24 .

Van posar el lluÇ sobre el glaÇ. 2. segons convingui: 1. Tots es van aSSeure en cercle i no van fer gens de freSSa. Un noi forÇa traÇut demanava un troS de pa. Al voltant de la feliCitació dibuixeu una Sanefa. No comenCis a toSSir. M'he pres una taSSa de llet. Omple els espais buits de les frases següents amb les grafies S. La mestreSSa tenia els cabells arriSSats. Quina és la data del venCiment? 3. 3. Omple els espais buits de les frases següents amb les grafies S. Els eStrangers volen comprar panSes. C. segons convingui: 1. 8. El paSSadís era ple de gent disfreSSada. 5. El capità el va reemplaÇar al timó. 2. No són capaÇos de fer un projecte intereSSant. 9. no va ser poSSible que aSSistissin a la reunió. Els profeSSors van dir que tenia una vocaCió científica. Malgrat les seves amenaCes. C. 13. No heu de perdre la paCiènCia. Omple els espais buits amb les grafies adequades: 1. Aquella afirmaCió va donar lloc a una discuSSió. 4. No és poSSible que mengi tants dolÇos. 3. Aquest llaÇ és maSSa petit. 12. Hi ha una caSSola plena de Cigrons. 5. Ç. L'edifici té una faÇana modernista. Semblaven uns éSSers raCionals. Prop de la plaCeta hi ha una baSSa. SS. És una situaCió eStranya. 8. 15. 9. Vols veure cerveSa? 2. 6. 4. 5. 11. 10. 4. 10. Va guanyar alguna peSSeta i les coses van comenÇar a canviar. 7. 6. 16. El noi va emmalaltir i els metges van dir que neceSSitava un clima sa. Demanava que li doneSSin una taSSa de xocolata ben espeSSa. 25 . SS.Exercicis de reforç 3. Ç. 14. Fes una amanida d'enCiam i Ceba. El noi es va ajaÇar per dormir en un racó de la masia. 7.

14.oficial ___o-fi-ci-al__ 4. El va abraÇar amb tendreSa. 11.Exercicis de reforç 4. 16. 8. Aquells éSSers tenien molta fantaSia. 15. Em va mirar amb estranyeSa.estudiant ___es-tu-di-ant 17. restaurant 3. Té una col·lecció d'objectes de terriSSa. peatge 7. La goSSa corria de preSSa. El Cim de la muntanya era altíSSim. guanyador _xe-me-ne-ia_____ __res-tau-rant__ __gua-nya-dor__ 11. Separa per síl·labes les paraules següents tot tenint en compte si les vocals en contacte formen o no diftong. 6. 7. 19. No trobava el llapiS i el tenia davant dels naSSos. 18. distreure 9. 5. 10.justícia ___jus-tí-ci-a 20. desmai 6.ciències __ci-èn-ci-es 15. xerraire ___des-mai______ ___pe-at-ge_____ ___fre-qüèn-ci-a ____dis-treu-re_ ___llen-guat-ge __xer-rai-re____ 14.cuinera _cui-ne-ra_____ 18. ViSita tots els piSos. 12. Fas un pas deciSiu. Anava a caÇar llebres. PreciSament acabem de reSoldre el problema.deutes ___deu-tes_____ 13. llenguatge 10.La síl·laba 1. entaular-se __en-tau-lar-se_ 5.campionat __cam-pi-o-nat 16. Els mitjans són escaSSos.suficient __su-fi-ci-ent 19. xemeneia 2. Hem de comprar matalaSSos nous. No seguis en el balanCí. 17. Ortografia . Parlava confuSament. 13.maniobra __ma-ni-o-bra_ 26 . 20. Exemple: beure beu-re 1. Entre un poble i l'altre hi ha una distància curtíSSima. 9. freqüència 8. LlenÇa els troSSos de fusta a les escombraries.situació _si-tu-a-ci-ó_ 12.

serrell. formatge. til·la 2 síl·labes Mitjó serrell pingüí platja llana cotxe lloca metge capsa fletxa guilla canya llenya til·la 3 síl·labes formatge pesseta queviures rellotger escena piscina col·legi motxilla maduixes pissarra barqueta formatge caixera 4 síl·labes botigueta calaixera 4. rellotger. platja. guilla. cotxe. pissarra. canya. Separa aquestes paraules en síl·labes: bicicleta cavall mocador llençol sabater clarinet ximpanzé ordinador bi-ci-cle-ta ca-vall mo-ca-dor llen-çol sa-ba-ter cla-ri-net xim-pan-zé or-di-na-dor pastís biberó xocolata llibreta caçadora bolígraf xiclet matemàtica pas-tís bi-be-ró xo-co-la-ta lli-bre-ta ca-ça-do-ra bo-lí-graf xi-clet ma-te-mà-ti-ca 3.Exercicis de reforç 2. mitjó. llenya. calaixera. capsa. fletxa. escena. pingüí. piscina. maduixes. motxilla. col·legi. botigueta. pesseta. Classifica aquestes paraules segons el nombre de síl·labes: metge. caixera. queviures. lloca. llana. barqueta. Subratlla els mots on hi hagi un diftong i digues si és decreixent ( d) o creixent (c ): sentiria cueta caure qualitat d c distribució guineu c meitat d filosofia quin guardiola c 27 .

un lloc divertit de visitar. i ja no hi estava obligat”. Peter Mayle. fixant-me especialment en aquelles zones de mes difícil accés darrere del coll i de les orelles. Llegeix el text següent i col·loca en una columna els mots amb diftong decreixent i en una altra els mots amb diftong creixent: L'ungüent que fa servir l'àvia per guarir el mal de ronyons és una eina molt eficaç. diftongs decreixents diftongs creixents eina. Si mai tens cap malaltia de ronyó. Tot plegat. (. guarir. que vaig rebolcar durant uns minuts. és clar. Posa els accents que calgui al text següent: “La resta d’aquell dia va confirmar les meves primeres impressions. mai..) Fins i tot hi vaig trobar un cadàver ja madur de colom. A la tarda vam anar a passejar pel caminet que hi havia darrere de la casa.L‟accentuació i la dièresi 1. i em va fer pensar que havia trobat el bon camí. i la meva opinió del bosc va començar a canviar: tenia la seva gràcia si s’utilitzava per a activitats purament lúdiques. ja veuràs que és veritat.Exercicis de reforç 5. el bosc. Divideix en síl·labes els mots següents: historiografia his-to-ri-o-gra-fi-a freqüència fre-qüèn-ci-a ianqui ian-qui rumies ru-mi-es dèieu dè-ieu airejar ai-re-jar escriurien es-criu-ri-en reietó re-ie-tó feia fe-ia tortuós tor-tu-ós lluent llu-ent dieu di-eu 6. però quan me'l van posar em va passar el dolor.. creia Ortografia . No m’agradaria viure-hi. Una vida de gos 28 . veuràs ungüent. Jo no m'ho creia.

Per evitar les flatulències s'han de mastegar bé els aliments i prendre una infusió de camamilla amb anís estrellat després dels àpats. s'aconsella. prenem un iogurt natural per postres. “ 3. també poden prendre llet sencera per ajudar a absorbir el calci. També cal menjar amb moderació aliments com la col. A casa es poden tenir espècies que us agradin. La millor manera perquè s'interessin per aquests aliments és que vegin que les altres persones de la família en mengen. els pèsols. Per això. diabetis o àcid úric. La mel s'enganxa a les dents i provoca càries. sobretot si es té colesterol. si tenen bona salut. ceba o alguna vinagreta que serviran per donar-li un toc final al plat i us faran reduir el consum de sal. les persones adultes. Els nens han de fer tots els àpats. Els nens han d'anar incorporant a la seva dieta tot tipus d'aliment. cal menjar a les hores i la quantitat necessària. Mai no ha de ser ni un premi ni un càstig. hem d'introduir-los nous sabors progressivament. El sucre i la mel s'han de menjar amb moderació. llaminadures o begudes refrescants entre hores o substituint àpats: s'ha de limitar-ne el consum. per ajudar a reduir la quantitat de greixos de l'alimentació. Les dones embarassades. Accentua els consells alimentaris que ens dóna l‟Isma de TV3: ”Les persones diabètiques han de tenir en compte que hauran de substituir aliments preparats i condiments dolços per altres fets a casa amb edulcorants que no desequilibrin els nivells de sucre a la sang. Escull. triem-los integrals i no hi afegim sucre o mel. I.Exercicis de reforç 2. Per no passar gana. Atenció a l'hora de menjar caramels. en poden prendre. de les paraules del parèntesi. i recordeu de rentar-vos les dents després de cada àpat. Ah. la coliflor. prendre la llet descremada. els cigrons i les carxofes. en període de lactància o en la menopausa. però. si en mengem. i berenar moderadament per poder sopar després. Quan mengem cereals. a les hores adequades. en general. De llet sencera. El menjar ha de ser considerat com el que és: una manera de "recuperar el combustible" en companyia d'altres persones. l‟adequada per a cada espai en blanc: a) Aquella __dona______ sempre _dóna______ menjar als gats. llimona. (dona/dóna) b) Per què no __dónes___ mai almoina a les __dones____? (dones/dónes) 29 .

Exercicis de reforç c) ___Ma________ mare no pot fer res amb la ___mà______ esquerra perquè la duu enguixada. (mes/més/es/és) k) Els meus ___néts___ sempre van ___nets____. Però les ____nétes_____. e) Trobo que no l'has esquilat gaire __bé____ aquest ___be____. Miraré la farmaciola. (ossos/óssos) q) r) Sempre _vénen__ uns homes que __venen__ ulleres de sol. però no ___és_____ veritat. (bota/bóta) h) Aquesta ____bota_______ m'ha deixat el dit petit ben llagat. jo diria que li han pres el __pèl_____ (pel/pèl). (que/què) p) Els __óssos___ d'aquell zoològic només tenien la pell i els __ossos___. a veure què m'hi puc posar. Sempre porten taques a la samarreta. (nets/néts/netes/nétes) l) ___Mon__ germà diu que en aquest __món_no hi vol portar fills. (son/són) n) o) _____Si___ ja li heu dit que _____sí____. però les politeistes poden resar-ne a ___deu__ o més. que són més petites. (te/té) 30 . (bens/béns) g) Quan dinàvem a casa bevíem amb porró. (si/sí) __Què___ em dius ara? ____Que___ el Joan no ve? Truca-li i digues-li _que___ vingui. Dins hi ha el ___te______. (deu/déu) j) ____Es_____ diu que el país va endavant. mai van ___netes___. (bota/bóta) i) Les religions monoteistes resen a un sol __déu___. (venen/vénen) Marta! __Té_______ aquest pot. però quan anàvem d'excursió ens emportàvem la ___bóta__. (ma/mà) d) __Pel_______ que explica. Aquest ___mes____ __és___ el __mes__ que s'ha registrat ____més__ atur. (mon/món) m) Aquests nens __són___ molt nerviosos i no tenen mai _son____. És molt important. (be/bé) f) Aquell senyor tenia molt pocs __béns_____: només tres __bens___ i dues vaques. ara no us hi podeu negar.

g) Sóc una ingènua i això no és bo per anar pel món. l) M’agradaria que coneguessis el meu germà mitjà. m) Vés al forn de la plaça i compra un pa de pagès de mig quilo. i) j) Fes-ne un bon ús. no aconseguirà deixar-lo. Abans vivíem en un entresòl molt fosc. f) Si et dóna els resultats de l’anàlisi. 5. k) Si féssiu bondat us trobaríeu molt millor. és difícil prendre una decisió amb rapidesa. Posa l‟accent gràfic on calgui: a) Quin mes d’agost més xafogós que ha fet! b) Encara té massa dependència del cafè.Posa la dièresi on calgui: aigua diürètic canviï egoisme amoïnar coincidir lluïment reincidir heterogeneïtat ruïna intuïció obeiria continuïtat destruint increïble diürn aigüera agraïm conduint arcaics veïnat reüll contraindicat qüestionar 31 . h) Sí. porta’ls a la seva néta. te’n quedaràs sense ben aviat. dona! Fes-ho! d) Per què no véns? Veuràs els bens pasturant… e) No sé què dir-te. si no. c) No et tallis ni un pèl. però ara vivim en un àtic fantàstic. hi ha una floristeria dos carrers més avall.Exercicis de reforç 4. n) Què és allò d’allà baix? o) A mi m’agradaria que tots plegats ens esforcéssim més.

7. I no s’hi val a prendre un cafè amb llet aigualit o menjotejar una pasteta embolicada. En teoria. b) En Quim abans traduïa molts documents.Posa la dièresi on calgui: pingüí raïm xemeneia països aigüera qüestió veia Lluïsa laica ambigüitat heroïna paisatge aigua conduïa aqüeducte seqüència quatre ensaïmada freqüent produït conduint veïna peüc oïda cinquanta ungüent produir almoina 8. dos motius més que suficients per esmorzar equilibradament. hi ha deu o quinze minuts que caldria dedicar a fer un esmorzar com Déu mana.Col·loca les dièriesis que calgui: a) És d’agrair que hàgiu convidat tota la classe a la festa. c) Sempre havia intuït que li agradaves a la Teresa. i) Lluïsa. fa més de set hores que estem en dejú i tenim al davant tot un matí de feina. cal que canviïs d’actitud! j) Si conduïm amb prudència hi haurà menys accidents. d) La fàbrica produirà excedents per a un mes. h) Qui posseeix els mitjans de comunicació gaudeix de molt poder. però ara només en corregeix. e) El mossèn del poble beneïa els infants amb aigua beneita. Col·loca els accents i les dièresis que falten en aquest article: Encara que al matí tots anem una mica de bòlit. 32 . f) Sabies que estan construint un gratacel al meu barri? g) Us agrairíem que ens ho comuniquéssiu amb temps.Exercicis de reforç 6.

Deuen tenir bona època i venen més roses que el mes passat. núm. però no són. El passaré amb la família de València amb mon pare. Per descomptat. Ara són pocs els que ho fan. els experts recomanen una ingesta de lactis. hi ha més d’un 10 % de la població del nostre país que va a treballar sense menjar res. als avis. Perquè l’esmorzar aporti el 25 % de l’energia de la jornada. 33 . cereals i fruita. Malauradament. 23) 9. en cap cas. està demostrat que els ous són més saludables del que es pensava. Aquest estiu faré un curs intensiu de portuguès. Descobrir Cuina. imprescindibles. Si en feu un bon ús les coses duren més anys. Us hi heu de fixar bé.sempre és més recomanable que els sucs empaquetats que es venen. tothom els parlava de vós. La fruita natural –la menja més vitamínica i nutritiva que existeix. el cafè o te també hi són inclosos. f) g) h) Abans. Aquest mes d'agost no recorreré món. Un ou pot aportar una dosi extra de proteïnes ideal per als nens en edat de creixement. És normal que féssim allò.Exercicis de reforç El rendiment laboral al matí amb l’estómac buit és molt diferent que amb l’estómac ple. Accentua les paraules que calgui: a) b) c) d) e) La Núria té la parada de l'autobús just davant del jardí d'aquell palau. (Fragments de “Esmorzar: el primer plaer del dia”. Actualment. Ja ho sé que vénen a vendre al bar més que abans. Ja saps com som tots plegats! Si no obríssiu la porta de bat a bat no passaríeu fred.

16. 11. En un ambient molt àrid la terra es torna estèril La família del guàrdia era una delícia. 15. Accentua. 5. 14. Posa l'accent a totes les paraules que n'haurien de portar.Exercicis de reforç 10. 10. L‟ambulància que estava a la intempèrie va omplir-se de brutícia. El promès de l’Anna treballa de tècnic en una empresa d‟informàtica. Cada frase té dues paraules amb una e que has d'accentuar. 8. Necessitem que ens torneu la fotocòpia. 3. Diuen que en un estat democràtic és legítim que hi hagi exèrcit. El Sr. Els acròbates van fer una actuació per a la parròquia. 34 . Massagué va portar la Mercè a urgències. 6. Ha canviat de professió i ara ha d’agafar l‟automòbil cada dia. 13. 1. 5. L’Ignasi només vol menjar el puré que li fa la mare. Sense paciència no pot haver-hi convivència. En aquell indret es passava de l’ambient boirós al calorós. 10. La justícia en molts països es troba en decadència. 4. 9. Calia trobar una solució per acabar amb aquell ambient tan sorollós. Suècia i Grècia són els dos països europeus que no he visitat. 8. L‟organització del zoològic era totalment caòtica. Després de menjar-se l‟entrepà va prendre’s una copeta de xerès. En Julià no té cap noció d‟història de la llengua. La línia aèria amb què viatjo va a Amèrica. 3. L‟observació d’elements microscòpics és la passió de l‟Antònia. 17. 12. volem fer-hi una modificació El desè germà de la Marta ha estat el campió de la competició. 7. 9. L’Enric des que estudia anglès ho escriu tot al revés. 2. Les celebracions no li agraden perquè li recorden males experiències. 1. 18. 2. 7. El caràcter dèbil del líder no va tenir cap èxit. 6. 11. L‟assassí va observar amb atenció i va matar el burgès. 4. Els seus pares eren de València però ell va néixer a Dinamarca. El cafè que fan a l‟estació té un sabor deliciós. Moltes persones al·lèrgiques s’han de vacunar amb freqüència.

Angoixa. 7. L'ós té el pèl llarg. 5. Hi ha qui viatja per gust i hi ha qui ho fa per necessitat. mans xopes i fredes. diumenge. Us van deixar la casa ben neta i arreglada. dormir entre escorpins. A aquestes persones sempre els queda la possibilitat de no aixecar mai el vol i fer viatges per terra i mar. No sé qui sóc ni què vull. 2. 4. Això no us farà mal. el plaer de visitar terres exòtiques pot compensar les tortures passades a 9. escurçons i núvols de mosquits a sobre de màrfegues incòmodes. L'avi dóna un pastís al nét. l‟avís que ha arribat l’hora d’encomanar-se a Déu o al diable abans de morir. l‟estómac al coll i batecs accelerats són alguns dels símptomes que experimenten els que senten pànic quan són dalt l‟avió. Al mercat venen móres. Qualsevol sotrac és per a ells el preludi d’una caiguda en picat. Text manipulat extret de Avui. baixar ràpids i fer cims. durant una setmana i sense dret a dutxa. 6. Ara que es porta tant això de viatjar en condicions extremes com endinsar-se a la selva. 35 . Vénen cada dia a les quatre. T'he fet una tassa de cafè. perquè sé que no t'agrada el te. 10 de juliol de 1994 13. 8. 11. però també el més temut. 9. menjar tsampa per esmorzar i cocodril a la brasa per sopar. cosa que els suposarà una inversió de temps bastant més elevada i un risc d’accident molt superior a l’enregistrat a l’aire.Exercicis de reforç 12. Aquest mes farem vacances i tindrem més temps per llegir. Avui no fa sol. 10. posar l’organisme a disposició de tota mena de virus i bacteris nocius… El pànic del viatge en avió serà un bon començament per al turisme d’aventura. Posa els accents que falten en aquestes frases: 1. i un soroll inusual.000 metres de terra ferma. En aquest món tot són problemes. Posa els accents que calgui a les paraules del text següent: Por a aixecar el vol L‟avió és el mitjà de transport més ràpid. 3. Per a aquell a qui li agrada fer el turista.

El __meu___(mèu / meu) gat fa uns ___mèus___(mèus / meus) terribles. però ho va fer per al seu germà. _____Véns______(véns / vens) amb nosaltres o no? ___Fóra____(fóra / fora) impossible acabar aquesta feina sense el teu ajut. ___Què_____(què / que) vols ___que____(què / que) et digui? No ___sé______(sé / se) ___si______(sí / si) ets tu o ella qui ha de fer aquesta feina. m. Aquest __sòl_____(sòl /sol) no ____és____(és /es ) el ___més_____ (més / mes ) adequat per al conreu del blat. n. Deu ser un gran entusiasta de la mitologia perquè sap els noms de tots els déus grecs i romans. s’han llevat a les onze i encara tenen son. Aquest negoci no em dóna cap benefici. Aquest exercici no està ___bé_____(be / bé). Si vénen aviat anirem a veure què venen en aquelles parades de la plaça. Hem omplert totes les __bótes_______(bótes / botes) de vi ranci. h. Com més estudia més sap. j. no creu que es pugui equivocar. per això no es va equivocar. l’hauràs de repetir. És molt llesta. c. f. _____si____(sí / si ) ara et va ___bé____(bé / be). Faré un pastís de _________móres______(móres / mores). Què em dónes si jo et dono aquest cromo? Cada vegada que véns a fer negocis. El seu ____nét___(net /nét) sempre és __molt__ (molt /mòlt) ___net______(nét / net). ____Sóc_____( sóc / soc) el teu millor amic. badocs? Us vaig dir ____que_________(que / què) no m’esperéssiu.Exercicis de reforç 12. __dóna___ -li (dóna / dona) aquest. No sé res dels papers de què em parles. e. agafa la tassa de te que crema molt. _______Què_______(Què /que ) feu . i. No li donis això a la teva __dona___(dóna / dona). 15. r. vens coses noves. Es pensa que encara és d’hora. 14. Posa‟ls. Què feu ara? 14. p. Us explicaré l’ús què en poden fer d’aquestes caixes. El mes de gener és el mes més fred de l’any. És un joc molt divertit. 13. Es va passar un pèl. l. q. En aquestes frases falten tots els accents. Es pensa que és un ___déu__(déu /deu). L’ he trobat _____pels_____(pels / pèls) __pèls_______(pels / pèls). Pel seu aniversari li regalaré un jersei de pèl d’angora. Col∙loca un dels dos mots proposats a l‟espai en blanc: a. 36 . vull que m’ho expliquis. Són molt dormilegues. o. k. ______Sí____(sí / si ). Si dónes això a les dones de la reunió estaran molt contentes. b. ___si____(sí /si) arriba a passar pel carrer de la dreta no ens trobem. Té. Aquest _____be______(be / bé) és molt tendre. g. d.

les històries: 6. les indicacions: la indicació 12. els hereus: 9. els imperis: 10. els himnes: 15. els esquers: l’alumne l’estora l’herba l’anell la història l’espai l’assassí l’hereu l’imperi l’esquer 11. les opinions: l’oficina l’oca l’himne l’argolla l’esquelet l’ànec l’opinió l’altaveu 19. els ànecs: 18. les argolles: 16.L‟article 1. les oficines: 13. els assassins: 8. Posa al singular els articles i els noms que trobaràs a continuació: els embuts l‟embut els oficis l‟ofici els interessos l‟interès les olives les espatlles l‟espatlla les ones l‟ona les ostres l‟ostra els aires l‟aire 37 . Escriu les formes del singular: els universos les abraçades els helicòpters les estufes les oques els ullals els adhesius les agulles l'univers l'abraçada l'helicòpter l'estufa l'oca l'ullal l'adhesiu l'agulla els uranis les italianes les universitats les illes els iogurts els hotels les ungles els únics l'urani la italiana la universitat l'illa el iogurt l'hotel l'ungla l'únic 2. els altaveus: 3. els esquelets: 17. els espais: 7. els anells: 5. les oques: 14. les esquiadores: l’esquiadora 20. els alumnes: 2. Escriu en singular mirant la forma de l'article: 1.Exercicis de reforç Morfosintaxi . les estores: 3. les herbes: 4.

.la... Vaig ____a l‟___alberg........únic 12.home 7.l’..... Completa les oracions següents amb la preposició i l'article que convingui: 1. Passa al singular els següents grups................. Vigila perquè de vegades la contracció es desfà...urbà 3.....urbanisme 17....ungüent 2. Vaig ___al_______despatx.................independència 15..l’...unió 16.la..l’..humilitat 14........l’..l’..índex 4.......la....l’.........l’..l’. Vinc ____de l‟______ últim concert...homenatge 11........urpa 5. cap als carrers als aspirants de les àvies per als infermers a les hores dels invents pels senyals des dels hiverns fins als horts per a les noies de les aprenentes de les escoles amb les opressions cap al carrer a l‟aspirant de l‟àvia per a l‟infermer a l‟ hora de l‟invent pel senyal des de l‟hivern fins a l‟hort per a les noies de les aprenentes de l‟escola amb l‟opressió 6. 4.... Escriu l'article en la forma que correspongui davant dels mots següents: 1.l’.l’..idea 10. 5..l’.la.......habilitat 6.l’. Escric ___al_______meu company........l’.infant 18.......................indiot 9. Escric ____al______meu alumne..imatge 5...........la.....humor 21.l’.........ull de poll 13....la.... 38 .improvisació 19. 3..aire 8..Exercicis de reforç l‟oliva els episodis l‟episodi els codis el codi les incerteses la incertesa els àngels l‟àngel els instituts l‟institut les àguiles l‟àguila les obres l‟obra els arquers l‟arquer 4.. 2.....

6.: de la cuina (menjador) 1. Canvia el nombre dels substantius següents: l’accés: l’assaig: el test: la taronja: l’aigua: els accessos els assajos/assaigs els testos/tests les taronges les aigües la gimnàstica: la piga: la febre: l’adhesió: el desig: les gimnàstiques les pigues les febres les adhesions els desitjos/desigs 39 . 3. Estic llegint una novel·la ___de l‟_______ autor de La metamorfosi. 5. Substitueix el substantiu dels grups següents pel que hi ha entre parèntesis i fes les modificacions que calgui a la resta d'elements de la frase. Estic llegint una novel·la ___del_______ millor autor romanès. 9. Tot ho explica __als________ seus pares. Viuen al Portal ___de l‟__ Àngel. per al Ramon (Albert) cap a la ciutat (poble) a la primavera (hivern) a l'estació (tren) de la mar (oceà) al juny (abril) des de la terrassa (balcó) del menjador _____per a l‟Albert___________ ______cap al poble___________ _______a l‟ hivern____________ _______al tren_______________ ________de l‟ oceà___________ ______a l‟abril_______________ _______des del balcó_________ Morfosintaxi . 7. 2.Exercicis de reforç 6. 7. 7. Ex. 4.El substantiu 1. 8. Canvia el gènere dels substantius següents: el nét: el psicòleg: el cavall: l’amic: la bruixa: la modista: el pediatre l’avi: el boletaire: el graduat: la balena femella: la néta la psicòloga l‟euga/l‟egua l‟amiga el bruixot el modista la pediatra l‟àvia la boletaire la graduada la balena mascle el degà: la cabra: el cosí: l’actor: l’amo: el mestre: l’ós: el jutge: el veí: l’hereu: l’heroi: la degana el boc/cabró la cosina l‟actriu la mestressa la mestra l‟óssa la jutgessa la veïna l‟hereva l‟heroïna 2.

Exercicis de reforç el bebè: el braç: el text: l’esperança: el danès: els bebès els braços els textos/texts les esperances els danesos el bacallà: el feix: el reflex: el nus: el llapis: els bacallans els feixos els reflexos els nusos els llapis 3. Encercla l‟opció correcta tenint en compte el gènere del substantiu: a) Tinc el / la costum d’apagar tots els / totes les llums que cremen per res. Completa la graella de substantius següent: Masculí singular mestre capità fill suec ós comte gall ciclista emperador filòleg homicida ninotaire bruixot llop amic nebot espòs príncep Femení singular mestra capitana filla sueca óssa comtessa gallina ciclista emperadriu filòloga homicida ninotaire bruixa lloba amiga neboda esposa princesa Masculí plural mestres capitans fills suecs óssos comtes galls ciclistes emperadors filòlegs homicides ninotaires bruixots llops amics nebots esposos prínceps Femení plural mestres capitanes filles sueques ósses comtesses gallines ciclistes emperadrius filòlogues homicides ninotaires bruixes llobes amigues nebodes esposes princeses 4. b) Demana el / la compte i veuràs què et cobren dels / de les espinacs a la catalana. 40 .

He vist un test a la terrassa. Al matí sempre li costa molt llevar-se. Compra unes pizzes per dinar. Hi ha un capità a proa. Hi havia uns tigres de l’Àfrica. Ara passen els gegants i les gegantes! Porto la jaqueta a la tintoreria? Compra una pizza per dinar. 11. Hem vist uns óssos blancs . 14. g) Fes-li un / una senyal i a veure si ens veu. 7. Un gos amb un os.. 12. i) Ja portaré jo els / les postres. Aquest és el cosí de la nena. d) El / La sida és un / una síndrome que actualment es coneix força. Hem vist un ós blanc. En aquest edifici hi ha dos despatxos. 9. 6. Ara passen el gegant i la geganta! 41 . Volen trucar a les mares per telèfon. potser marxa aquest / aquesta olor. He vist uns testos a la terrassa.Exercicis de reforç c) Per pagar-li el / la dot han contret un bon / una bona deute. Porto les jaquetes a la tintoreria? 2. Té un despatx al carrer Verdi. 5. Aquests són els cosins de la nena. té una casa molt assolellada. Escriu en singular les frases següents: 1. h) Neteja-ho amb lleixiu groc / groga. amb molt / molta llum. Té uns despatxos al carrer Verdi. 3. 8. En aquest edifici hi ha un despatx. 4. e) Viu als / a les afores. Hi ha uns capitans a proa. f) Li han de fer un / una anàlisi per veure si és al·lèrgica als / a les llegums. Fa els problemes amb la calculadora. Fa el problema amb la calculadora. 5. Uns gossos amb uns ossos. Als matins sempre li molt costa llevar-se. 13. Volen trucar a la mare per telèfon. 10. Hi havia un tigre de l‟Àfrica.

Exercicis de reforç 6. passejos despatxos vernissos trossos reflexos gegants faves boques puces platges taronges metges temences bateigs. Fes el plural dels substantius següents: mà carbó excursió tub pròleg enciam paret calaix anís pas poeta pa geganta gerra aigua pasqua monja corretja esperança mareig verge oca bosc autobús comitè mans carbons excursions tubs pròlegs enciams parets calaixos anissos passos poetes pans gegantes gerres aigües pasqües monges corretges esperances mareigs. marejos verges oques boscs. textos pisos impresos 42 . batejos forges rosques texts. boscos autobusos comitès camí escorpí temps anorac nínxol engany passeig despatx vernís tros reflex gegant fava boca puça platja taronja metge temença bateig forja rosca text pis imprès camins escorpins temps anoracs nínxols enganys passeigs.

amb colors molt resplendents que despertaven les ganes de viure. amb l’estació grisa (gris). gens freda (fred) que feia preveure l’arribada de la primavera. amb les seves tonalitats blaves / blavoses (blau) i fresques (fresc). 43 . Completa el text següent amb les formes adequades dels adjectius entre parèntesis: A la Maria li agradava aquell paisatge d’una tarda de març tranquil·la (tranquil) i agradable (agradable). Completa la graella d‟adjectius següent: Masculí singular cru groc ros ample nou savi ric vell ressec brut pobre sord tranquil poruc elegant ignorant Femení singular crua groga rossa ampla nova sàvia rica vella resseca bruta pobra sorda tranquil·la poruga elegant ignorant Masculí plural crus grocs rossos amples nous savis rics vells ressecs bruts pobres sords tranquils porucs elegants ignorants Femení plural crues grogues rosses amples noves sàvies riques velles resseques brutes pobres sordes tranquil·les porugues elegants ignorants 2. Contrastava. també. de ser feliç (feliç).Exercicis de reforç Morfosintaxi .L‟adjectiu 1. plujosa (plujós) i emboirada (emboirat) que acabava de deixar enrere. de superar les situacions àrdues (ardu) i complexes (complex) de la vida.

idiota. esquerre. serè. inútil D’una sola terminació lliure elegant idiota insigne feroç inútil De dues terminacions pobre gris cortès savi serè esquerre pobra grisa cortesa sàvia serena esquerra 44 . elegant.Exercicis de reforç 3. pobre. Els adjectius següents. gris. savi. feroç. lliure. insigne. Converteix en femenins aquests adjectius referits a persones: moix absent tenaç dormilega polit sensual bocabadat esquerp famolenc cordial àgil rialler bel·licós satisfet festiu moixa absent tenaç dormilega polida sensual bocabadada esquerpa famolenca cordial àgil riallera bel·licosa satisfeta festiva abstret actiu incansable gandul sibarita entusiasta estupefacte afable diligent entranyable feixuc agraït combatiu jovial boig abstreta activa incansable gandula sibarita entusiasta somiador treballador infatigable pansit auster sorprenent somiadora treballadora infatigable pansida austera sorprenent sorpresa amable lletraferida feliç inquieta agressiva grollera bromista arrogant estupefacta sorprès afable diligent amable lletraferit entranyable feliç feixuga agraïda combativa jovial boja inquiet agressiu groller bromista arrogant 4. destria‟ls en dues llistes: una per als d‟una terminació i una altra per als de dues. En la columna de dues terminacions escriu el femení. cortès.

Hem trobat un gat salvatge. Una frase ambigua 5. aquells insults. He tingut una tarda tranquil·la. En Pau no és capaç de fer-ho. Aquest camí és directe. Quina actuació més digna! La trobo lletja. He vist un llibre anàleg. Una jove tenaç 3. 8. Quina feina més fàcil! Hi ha un seient més còmode. La Laia no és capaç de fer-ho. 9. Omple els buits amb la forma de l‟adjectiu que calgui: 1. Aquesta drecera és directa. Una substància massissa. 7. 6. 3. Un material massís. Quin treball més fàcil! 2. Un home capaç 6. Eren molt violents. He vist una revista anàloga. Quin acte més digne! 10. En Carles és un jove força prudent. 11. Hem trobat una cabra salvatge. 6. aquelles frases. Hi ha una butaca més còmoda. Un programa simpàtic 4. Converteix al plural els adjectius següents: 1.Exercicis de reforç 5. L’Anna és una jove força prudent. Un jove tenaç 2. La protagonista és hebrea. aquesta brusa. He tingut un dia tranquil. 13. Un amic bromista Uns joves tenaços Unes joves tenaces Uns programes simpàtics Unes frases ambigües Uns homes capaços Uns amics bromistes 45 . aquest vestit. El protagonista és hebreu. El trobo lleig. 4. 12. Eren molt violentes. 5.

Una cosina simpàtica 10. Un avís oportú 17. Un soldat bel·licós 8. Una tela rústega 12. Una idea boja 16. Completa les sèries següents: Singular Plural masculi femení masculí femení gros cru ample tendre roig rònec groc tou nu grossa crua ampla tendra roja rònega groga tova nua grossos crus amples tendres rojos rònecs grocs tous nus grosses crues amples tendres roges rònegues grogues toves nues 46 . Un personatge boig 15. Un cas complex 14. Un ritme continu 13.Exercicis de reforç 7. Un termini fix 18. Un pagament perpetu 20. Un brou espès 9. Una línia obliqua 11. Un mirall convex 19. Un dia serè Uns soldats bel·licosos Uns brous espessos Unes cosines simpàtiques Unes línies obliqües Unes teles rústegues Uns ritmes continus Uns casos complexos Uns personatges bojos Unes idees boges Uns avisos oportuns Uns terminis fixos Uns miralls convexos Uns pagaments perpetus Uns dies serens 7.

457_____setze mil quatre-cents cinquanta-set______________________ 47 . a l'acte.Exercicis de reforç profund guerxo fred profunda guerxa freda profunds guerxos freds profundes guerxes fredes Morfosintaxi .679 ____nou mil sis-cents setanta-nou___________________________ 34.123. Escriu en lletres les xifres següents: a) 52 cadires __cinquanta-dues_ _________________________ b) 87 euros _vuitanta-set_ ________________________________ c) 160 dies _cent seixanta _ ____________________________ d) 21 de desembre __vint-i-u _______________________ e) 48 documents _quaranta-vuit ____________________ _ f) 5. n'érem una quarantena: __40a________________________ e) La Grama avui juga els 8ns de final de la Copa Catalunya: _vuitens______ 3.667_______trenta-quatre mil sis-cents seixanta-set________________ 8. Escriu en lletra les xifres subratllades i en xifres. les lletres subratllades: a) Aquesta és la 7a edició del campionat: _setena_______________________ b) Sóc la 22a de la llista: __vint-i-dosena____________________________ c) Viu al vuitè pis: _8è_______________________________________________ d) Al final.673 persones _vuitanta-una mil sis-centes setanta-tres 2. Escriu amb lletres els números que hi ha a continuació 9.317 lletres _cinc mil tres-centes disset ____________ _ g) 81.Els numerals i les abreviacions 1.456__vuit milions cent vint-i-tres mil quatre-cents cinquanta-sis___ 16.

Exercicis de reforç 245. tot respectant el gènere del substantiu: 1 cotxe 1 moneda 2 llibres 2 llibretes 4 plantes 11 cadires 16 persones 22 arbres 22 alzines 24 places 28 testos _____________un cotxe_______________________________ _____________una moneda____________________________ _____________dos llibres______________________________ _____________dues llibretes____________________________ _____________quatre plantes___________________________ ______________onze cadires____________________________ ______________setze persones__________________________ _______________vint-i-dos arbres_________________________ ________________ vint-i-dues alzines______________________ _________________vint-i-quatre places_____________________ _______________vint-i-vuit testos__________________________ 32 dependentes _______________trenta-dues dependentes___________________ 32 encarregats 100 porcs 105 conills 149 hores 1.237 tones ________________trenta-dos encarregats__________________ ________________cent porcs_____________________________ __________cent cinc conills___________________________ ___________cent quaranta-nou hores___________________________ ____________mil dues-centes trenta-set tones____________________ 48 . Escriu amb lletres els números que hi ha a continuació.802_____dos-cents quaranta-cinc mil vuit-cents dos__________________ 5.670.987____cinc milions sis-cents setanta mil nou-cents vuitanta-set______ 4.

subj. a) b) c) (elidit) Tindrem bessonada. va actuar el 19 de juliol a subj. L’Albert va tornar de viatge. El viatge de l’Albert. subj. Arribarem tard. pred.L‟oració 1. Bones noies. pred. Digues quins d‟aquests fragments són oracions i quins no: La meva germana. e) El meu cantant preferit. subj. que es diu Laia. NO Sí Sí Sí NO Sí NO 49 .Exercicis de reforç Morfosintaxi . subj. No m’agrada gens la sopa. pred. pred. d) La mestra del meu fill es diu Rosa. La meva cosina es diu Martina. Identifica el subjecte i el predicat de les següents oracions: Exemple: Els nois són agradables. En Josep i jo tornarem avui. Barcelona. Bruce Springsteen. 2. pred. subjecte predicat L’escriptori està ple de papers.

l’endemà. els cirurgians li extirparen el tumor de soca-rel. 2. a collibè.Els adverbis 1. és el crit dels aficionats del club del Túria. a l’engròs. h) Ben fet! Jo no ho hauria fet millor! i) j) “Segueu arran. de bat a bat i de soca-rel a) Van comprar a l‟engròs perquè els sortís més barat. enguany. diu la versió del s. g) Obre la finestra de bat a bat. arran. Solament.Exercicis de reforç Morfosintaxi . Completa la sèrie. solament. Col·loca els següents adverbis o locucions adverbials als buits adequats: amunt. aquí dins fa una xafogor terrible. XVII del nostre himne. que la palla va cara!”. f) Enguany la Festa Major comença el 5 de setembre. e) Afortunadament. d) A la canalla petita els agrada molt anar a collibè. c) Amunt València!. b) L‟endemà de fer l’examen en Pep estava eufòric perquè havia aprovat. ADJECTIU MASCULÍ abundant bàsic clar conjunt digne fàcil inicial intel·ligent pacífic ADJECTIU FEMENÍ abundant bàsica clara conjunta digna fàcil inicial intel·ligent pacífica ADVERBI EN –MENT abundantment bàsicament clarament conjuntament dignament fàcilment inicialment intel·ligentment pacíficament 50 . sols i només volen dir el mateix. ben.

sinó que vagis en compte. doncs no vinguis! c) La policia ens va telefonar perquè havien trobat el cotxe que ens havien robat. . 3. ______ sinó _________ al teatre. 2. 1. Tens mal de cap? Estira’t. 4. h) Plou. Jo no puc fer-ho. 3.Les conjuncions 1. Va estudiar moltíssim. . . _____ sinó ________ a la Núria. no ho diré a la mare. doncs. . e) Ho vaig escriure perquè m’ho van demanar. 1.perquè Sempre estén ell la roba. f) El meu germà no viu a la Barceloneta sinó a Sants. Doncs. d) Si no vas més de pressa no hi arribarem a temps. Ho diré a la mare ____ si no _______me’n dónes. oi? Doncs agafa el paraigua! i) j) Ho he fet perquè estiguis content. Ens havíem descuidat els diners a casa.Exercicis de reforç pobre primer prioritari ràpid pobra primera prioritària ràpida pobrament primerament prioritàriament ràpidament Morfosintaxi . 3. 7. b) Si no vols venir. Completa amb si no o sinó.perquè Vam deixar-ho a deure. 2. 8. Ara no estudia _____ sinó _______ que llegeix.perquè 51 . sinó i si no: a) No vam sortir perquè jo tenia mal de cap. 2. No m’ho quedaré ______ si no _____ em fa descompte. No t’he dit que no ho facis. 5. 6. No t’ho donaré a tu. Enllaceu les dues frases amb perquè o doncs. Ja ha començat la pel·lícula. Escriviu en els buits perquè.doncs No entrem. _____ si no _________ hauria suspès. No vull anar al cinema. 4. g) T’han avisat perquè cal fer-ne una revisió a fons. No vull anar al cinema _____ si no __________ fan res de bo. ______ sinó _______ al pare.

Completa les frases següents amb les preposicions i els articles que hi corresponguin i vigila en cada cas com cal escriure‟ls: a) Aquestes roses són per a l' / de l' Antònia. 2. 7. . Aquest és un bon remei per a l' insomni. 5. tota cuca viu.perquè 4. 4. Morfosintaxi . ___ a més a més ____ gasta molt. 7.perquè Has sortit una estona? Senyal que et trobes bé. per tant. Sempre suspèn. T’agrada aquest pastís? Menja’n més. Sort que has portat pa. c) No hauries de circular pel mig del carrer. . . Ho deixa tot per tot arreu i ___ encara ______ em fa crits a mi. e) Primer anirem al laboratori i després a l' hospital. 9. encara. Ens hem hagut de posar la jaqueta ____ perquè ________ feia fresqueta. 8. g) A l' estiu.Exercicis de reforç 5. _____ només que _________ em diguis com comença i ja sabré quina cançó és. Col·loqueu aquestes conjuncions i locucions en el lloc més adequat. Es moriran. f) El fill del meu cosí ha marxat a la / de la Xina. perquè 1. Així i tot. Ja tinc divuit anys ___ per tant ____ ja hi puc entrar. 6. h) Ens ha parlat de l' operació del seu pare. més aviat. 6. b) S’han traslladat al / del pis de sota. __ més aviat ______hi arribem abans d’hora. només que. No fem pas tard. 3.doncs No els reguis tant. l' / de l‟ Ignasi i el / del / d‟en Pere. a més a més. de l' Anna. d) Regalarà totes les joguines als / dels seus cosins petits. Li han posat una multa. . i) j) Es va amagar al soterrani.Les preposicions i les locucions prepositives 1. Aquest cotxe és massa gros. ___ així i tot _______potser encara farem curt.perquè És un mal estudiant.doncs Està molt enrabiat. k) El Jaume és amic 52 . .

amb la preposició o la locució prepositiva més adequada. si cal. h) Encara que l’oposició estava ______contra_______ l’aprovació dels pressupostos. fes la contracció adient. r) Li enviarem el paquet __per___ missatger. podríem aixoplugar-nos ___sota el / al___ el porxo. j) Confio ________________ que estudiaràs molt. Si és necessari. S’ha fet un tall __al__dit __amb__ unes tisores. el govern la va aprovar. a) Aquesta habitació fa pudor_de__ fum. e) Van començar l’acte ___a___ les vuit del vespre. l) m) ___Des d‟___aquesta pàgina podreu accedir a altres adreces sobre el tema. això no és possible. k) No havia vist una pistola d’aquestes ___des de ____ la guerra civil. i) Van tirar un objecte ____des de (procedència) l’àtic. n) Farem el discurs sobre alimentació __des d‟____ una nova perspectiva. q) Treballa ___en__ aquella llibreria de la plaça. c) Quina olor més bona __de__ xocolata! d) Quina diferència hi ha ___entre______aquests dos jerseis. o) Viuen __en__ un poble petit. p) Aquest bar té totes les cadires __de_ metall. c) S’ha acostumat _____________ que tothom l’aplaudeixi. f) _Amb / a causa de / segons____ la llei que s’ha aprovat. h) Quan hi vas a classe d’anglès. 3.Exercicis de reforç 2. __al __matí o __a___la tarda? i) j) Volem una taula ___per a ___ quatre persones. 53 . g) Si plogués. s) __En__ arribar_al__ poble. d) Aquest pastís és __per a__ tu. f) Porta’m les sabates __de____l’Aleix. Omple els buits. Completa les frases amb la preposició adequada: a) Tornarem ___a___la tarda. Diu que té mal de cap __des___ que es lleva ___fins__ que se’n va a dormir. g) Aquest arxivador és __del___despatx del costat. b) Quan hem sortit _al_ el matí de casa feia molt de fred. b) Hem parlat ___amb___el president. e) Diuen que es troben malament ___des____ que van tornar de vacances. es va trobar __amb__ un embús.

4. ella sempre donava (donar) caramels als nens. Han portat un sobre __per al__ cap de personal. He vist __X__ la teva veïna. a) A què es dedicaven (dedicar-se). si cal: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) Els companys confien ___X___que podran arribar aviat a un acord. vés (anar) a buscar el nen a l’escola. f) Li vaig dir que pengés (penjar) la pancarta. Comptem _amb__tu . k) Quan tu hi vagis (anar). avisa’m. v) Aquestes normes són __per a___ casos d’emergència. S’ha acostumat __X_ que tot li vagi bé. g) Si vosaltres cantéssiu (cantar) seríeu més feliços. d) Abans. 54 . els teus avis? b) Diuen que en aquell casalot els mobles es belluguen (bellugar) sols. El noi va sortir ___per__ la finestra. Posa una preposició a l‟espai buit d‟aquestes oracions. u) Fixa’t __en_ aquest anunci. Sovint em recordo _de___ la meva infantesa. h) i) j) Estigues (estar) quieta! Cal que la mare li doni (donar) el xarop cada vuit hores. c) Nois. Ha fet un petó __a___la seva xicota. Confiem ___X__ que ens tornarem a veure aviat.Els verbs 1. La Núria s’ha acostumat __a___ llevar-se aviat. Des _de__ fa una setmana no truca ningú. tanqueu (tancar)bé la porta. e) Digues-li que s'aixequi (aixecar-se) de seguida. És un bon mestre __per als____ nens. La Maria es dedica ___a__ la fotografia. Ompliu els buits amb la forma corresponent dels verbs indicats entre parèntesis.Exercicis de reforç t) Sempre s’oblida __de__ tot el que li diuen. Joan. de joves. He vist __X___ la teva mare al mercat. Vaig llogar una casa a la comarca ___del__ Maresme. Morfosintaxi . Insisteixen __X___que ells no tenen res a veure amb el problema.

Exercicis de reforç l) Ara. jo cada dia vaig (anar) a comprar al mercat. 3. g) Ja he _____pres______ una decisió: __vull _ viure sola (prendre / voler). 2. o) Jo no estic (estar) gens contenta d’aquell aparell. 55 . els nens _____vénen___________ o es queden? (venir). b) El pagès ___muny_____(munyir-present) les vaques i després ___bull________(bullir) la llet. e) Què ___tens_____________ ? Què et passa? (tenir). c) Quan viatjo. Omple cada buit amb la forma adequada del verb que hi ha entre parèntesis: a) Tu vés___dient____________ mentides que ja t’ho trobaràs (dir). però realment no ___pot___ (voler). el vaig anar __volent______ (voler). m) Si estigués (estar) enfadat ens ho hauria dit. d) Està tan canviat que ni jo no el ____reconec_ (reconèixer -present-). d) A mesura que el vaig anar ____coneixent____ (conèixer). c) No ho hauria fet si ho hagués __sabut______ (saber). van més de pressa. Omple els espais buits amb la forma conjugada corresponent del verb entre parèntesis. a) Quan (elles) _tradueixen___ (traduir-present) de l’anglès. n) Sempre vol que nosaltres li donem (donar) la raó. (poder). sempre ____escric_________ postals als amics (escriure). b) La Mireia i jo ens__vam conèixer _quan ___fèiem_____l’ESO (conèixer / fer). e) (Deure) ___Devien___ ser les 3 de la matinada quan va aparèixer. h) Al final. f) En Joan ho està ___volent_____ fer bé.

56 . Si _obeíssim_________ les seves ordres. 4. 6. BENEIR. OBEIR. Quan li diem que __triï_________ (triar) un conte. S'ha __constituït______________ una nova empresa. PRODUIR. Jo t' __agrairé_______________ sempre aquest favor. CONSTITUIR. CONDUIR. els conductors no __reduirien_________ la velocitat. Abans l'àvia __coïa___________ (coure) cigrons cada dia. 10. 6. no tindria tants accidents. Si __conduís_________ (conduir) amb més calma. 7. No __menyspreïs________ (menysprear) les teves companyes. 1. Noies. 2. 7. l‟infinitiu i el participi d‟aquests verbs: aniria coneguem tindran pogués reconegueren sàpiga faci sortirà digues visqui sóc anar conèixer tenir / tindre poder reconèixer saber fer sortir dir viure ser / ésser anant coneixent tenint podent reconeixent sabent fent sortint dient vivint sent / essent anat conegut tingut pogut reconegut sabut fet sortit dit viscut estat / sigut /set 5. Si no posessin multes. avisa'm. Escriu el gerundi. Diumenge que ve el mossèn __beneirà________ les palmes a la plaça. Els nens _obeïen_________ i respectaven els pares. Completa les frases amb la forma adequada del verb indicat entre parèntesis. Reduint_______ la producció. La Marta em va demanar que _conduís______ més tranquil·lament. Completa les frases amb les formes adequades dels verbs: AGRAIR. ha pogut eliminar els excedents. 8. La Cristina aquesta setmana __traduirà_______ (traduir) el llibre. _reduïu__________ (reduir) la velocitat! 4.Exercicis de reforç 4. 5. 5. REDUIR 1. Nosaltres _agraïm o agrairem______________ (agrair) la vostra col·laboració. acabaríem malament. 3. L'empresa __produïa______ més productes dels que venia. 9. 3. no sap quin escollir. 2. Quan __canviïs___________ (canviar) de pis. En Miquel abans __conduïa______________ amb menys prudència. 6. 8.

Jo conec (coneixia. 10. 1. Si tu i en Joan beveu tanta aigua. enguany? 5. 8. fins ara 3. Si el nen s‟engreixa més. vaig conèixer) un advocat que pot (podia. Els soldats han combatut fins al final amb molta valentia. Avui ha nascut un vedell.Exercicis de reforç 9. Anna. no podreu caminar gaire. Joan. T'has adonat que els pollancres han crescut moltíssim. Emplena els buits amb la forma corresponent del verb que està entre parèntesi. 8. La promesa abans m'escrivia (m‟havia escrit) cartes d'amor. L'haurem de portar a cal veterinari. Estic convençut que en Joan no vindrà abans de les set. Tot ha anat molt bé. jo ara encara no sé les coses que tu sabies de jove! 14. No li han permès d'entrar perquè no duia carnet. no _copiïs___ (copiar) els deures de la teva amiga perquè així no aprendràs. Avui bategen (batejaran) el seu fill. Digues-los que no __es refiïn_______ (refiar-se) del Marc per anar a Lleida perquè al final no hi ha d'anar. Completa la sèrie següent: verb sortir caçar donar escriure jo nosaltres tu ell persona present surto cacem dónes escriu imperfet sortia caçàvem donaves escrivia futur sortiré caçarem donaràs escriurà 57 . 13. 10. Aquest gos pateix massa. 15. Després tots nosaltres anirem a veure'l. 11. podria) aconsellarte sobre això. Els pares són catòlics. No ha calgut fer-li cap operació. 2. 4. 12. 7. haurà de fer una dieta especial. Ep! Vosaltres! Podeu (podríeu) donar-nos un cop de mà? 9. 6. Què us sembla si mengem (mengéssim) alguna cosa? Jo tinc una gana ferotge. 7.

2. permetíem tu pertanyies ell deia futur jo beuré ell ofendrà nos. Senyor. Havíem d’aconseguir que l'Antoni no begués (beure) tanta cervesa. Us vaig posar a la tercera fila perquè veiéssiu (veure) millor l'espectacle. 6. Ep! Vosaltres! No tragueu (treure) les cadires fora que es fan malbé! 3. Et vaig dir moltes vegades que traguessis (treure) aquestes caixes d’aquí. permeteu nos.Exercicis de reforç poder caure menjar ésser dir marcar admetre ella vosaltres ells jo tu elles nosaltres pot caieu mengen sóc dius marquen admetem podia quèieu menjaven era deies marcaven admetíem podrà caureu menjaran seré diràs marcaran admetrem 9. Era molt estrany que la Teresa no sabés (saber) tot això. tregui (treure) els peus del seient. ofeníeu ells temien tu valies tu perdies vos. Completa les sèries següents: infinitiu beure ofendre témer valer perdre dur permetre pertànyer dir present ell beu jo ofenc ell tem jo valc tu perds nos. begut ofès temut valgut perdut dut permès pertangut dit 10. 5. 58 . 8. 7. pertanyem ells diuen imperfet nos. temerem ells valdran tu perdràs elles duran jo permetré ell pertanyerà nos. si us plau. Escriu la forma corresponent del verb que hi ha entre parèntesis: 1. bevíem vos. duem vos. Has d'evitar que els nens vegin (veure) aquestes pel·lícules. 4. direm participi masc. Et dic això perquè ho sàpigues (saber) tu i ningú més. dúieu nos.

Senyora Planes. Perquè t’ho aprenguis (aprendre) millor. Tu no et moguis (moure) d'aquí. 11. 13. Nosaltres tornarem de seguida. 3. Ells volien que nosaltres volguéssim (voler) acompanyar-los. Quan tu rebis (rebre) la postal. 5. No li farem cap mal. la mare prepararà les sardines. senyora. 10. que el doctor l’atendrà de seguida. 4. 8. Omple els buits amb la forma del pronom que correspongui: Exemple: EM ET ES ENS US _m'__ enraonen ___t‟_escolten __s‟_asseu _ens_ empenyen _us__escriuen _em__ parlen et_criden es_corden ens telefonen _us_ miren cantant -me_ porta 'm__ aparta_'t_ renti_'s_ busca''ns veure_-us despullant_-te_ tornant_-se enretirant_-nos pentinant–vos 59 . 12. 7. Jaume. 2. Morfosintaxi . quan tu encenguis (encendre) el foc. 10. No calia que us llegíssiu (llegir) tot el llibre. 9. Com vols que nosaltres no caiguem (caure). amb aquest terra tan relliscós? 6. No era possible que aquest moble valgués (valer) més de 300 euros. ella ja haurà tornat de viatge. no permeti (permetre) que li diguin això! 15.Els pronoms febles 1. A aquest pas arribarem tard. 14. En teníeu prou amb dos capítols. Tant de bo demà no plogui (ploure): anirem a la platja. L'àvia ens demanava que escrivíssim (escriguéssim) (escriure) una carta a l'oncle.Exercicis de reforç 9. Cal que vosaltres corregueu /correu (córrer) més. A la felicitació us desitjava que fóssiu (ser) molt feliços. Valdria més que te la venguessis (vendre). Segui (seure). 11. Esperem que aquest camp produeixi (produirà) (produir) més patates. No temi (témer). he comprat un vídeo. No em creia que tu sol poguessis (poder) aixecar aquest armari. senyor Joan . Escriu la forma corresponent del verb que hi ha entre parèntesis: 1. 11. Aquesta moto no va bé.

pr. pr. pr. j) Al final li he comprat els més llargs. 60 . Estripa-les. pr.Exercicis de reforç LA EL ELS _la__compra _el__trepitjo _els__ajudo l' odiava l' ofereixen els desfeien desparant_-la_ va servir_-lo respectant_-los treu_-la porta_'l_ estira_'ls 2. pr. b) Endreça tot això i fes-ho ara mateix. pr. pr. art. més barat. Subratlla i distingeix els pronoms i els articles de les següents frases: Exemple: El germà de l'Aina em té el cor robat. per això jo sempre els ignoro. art. art. pr. pr. e) Li he dit més d'una vegada que hi anirem per Setmana Santa. art. i) pr. art. Sempre t'oblides de comprar el pa. art. si no perdrem el tren. pr. pr. f) El cotxe vermell és el més maco. pr. c) Es casaran el dia 10 d'abril. pr. Les fotografies d'ell et porten mals records. pron. a) art. art. h) En Gabriel sempre vol veure-us. art. g) Els arguments que fan servir són demagògics. n'oblida. pr. d) Afanyem-nos. però al final l'he triat blanc. perquè és art. però sempre se pr.

h) La meva àvia deia : “De malagraïts. __l' hauré d’anar a buscar a la biblioteca. vaig oblidar-me‟n. Per què ho dius. els espais buits de les frases següents amb el pronom més adequat. Torna-ho___ a explicar perquè ___ho___ sentin ells. i) Guarda les bruses a l’armari. si no. Omple. g) Aquests llençols semblen bruts. c) S’està cremant el sofregit. És molt humil. e) Tot això que expliques és molt interessant. sí que s‟hi farien. ___Els___ haurem de tornar a rentar. 61 . f) L’Anna és la directora general. has d’anar-hi. a) Sempre se n‟oblida. Vés a comprar-ne____ i porta'n____ 3 kg. Hauré de practicar-los_ més sovint perquè em surtin millor. de felicitar la Maria pel seu sant. l’infern n’és ple!” i) j) És el Marc aquell noi? No. no l‟és. d) Encara que no t’agradi. e) D’allò que em vas demanar. Completa les frases següents amb el pronom feble de complement directe que hi correspongui: a) Porta’m el llibre que t’he demanat. però no ho sembla. Si ___les____ deixes damunt de la cadira se t’arrugaran. els / n‟__he donat als teus amics. si cal. f) Ens hem quedat sense taronges. Quan vulguis porta-les_ a dinar a casa. b) Si no fossin tan rancorosos. c) Anirem de vacances a Mallorca i ens hi estarem vuit dies.Exercicis de reforç 3. amb la família. això? 4. g) No volen pagar la multa: s‟hi neguen . h) Avui he fet uns exercicis de gimnàstica molt difícils. d) Les teves amigues són molt agradables. Vigila_'l___. b) Ha trucat la Joana perquè ___la___ vagis a buscar al despatx. j) Com que aquests caramels són per repartir.

e) He anat a estudiar amb uns amics. b) Si no vigilem creixeran males herbes al jardí. El netejava. 17. 4. Substitueix els complements circumstancials subratllats pel pronom que els correspongui: Exemple: Ja viuen nous llogaters al pis de dalt. b) Quan vegi els teus pares he d’explicar-los___ el que em va passar l’altre dia. L‟endevinava. 9. mai ___els____ n'explico cap. La iI·luminaven. 6. Hi va. No en menjava cap. 8. 6. Escriu el pronom de complement indirecte que falta a cada frase. L‟aprofitava. 11. 18. però als altres companys___els___ha agradat molt. Ho explicava. Hi vesteix. La bullia. c) No sortiran del cinema abans de les deu. 7. 14. a) En Pere buidava l’aigua de la gerra. d) Vesteix a la moda. f) A les meves filles. g) Va de pressa. Les compren. N‟explicava. No n‟hi havia cap. e) No __li donis tants caramels al nen perquè se li corcaran les dents. Substitueix per un pronom feble els complements directes assenyalats: 1. a) No sé si t’agradarà el regal que _li____he comprat al Toni. En menjava. L‟atrapava. sempre ___els____ explico un conte. 2. 10. 12. En canvi als meus nebots. Els arreglava 3. 5. 7. No en sortiran abans de les deu. No la utilitzis. En Joan en descobreix. 13. f) El germà de la Marta sempre menja amb els dits. Ja hi viuen. Hi he anat a estudiar. truca'ls___ demà. Ho miraven. 16. 15. Ho pensava. El comprava. c) Si vols avisar el veïns que dissabte hi ha una reunió. En Pere en buidava l'aigua. Si no vigilem hi creixeran males herbes. d) Escric una carta als meus cosins per oferir-los___ la casa aquest estiu. El germà de la Marta sempre hi menja.Exercicis de reforç 5. 62 .

Redactarà l'informe. Ho diu. En menja. compra _‟n____ tres. 1. 4. 7. 7. N‟ ha comprat un de nou. Els llençols. Ha comprat un televisor nou. El pa. Ella porta això a la biblioteca. 15. 5. 12. 13. Els convocarà. No vol col·locar el quadre aquí. En vol comprar dos o vol comprar-ne dos. L'estufa s'ha espatllat. 12. haurem d'arreglar _-la______ . D'esport. La inventarà 8. ___les_____ posarem al calaix. Menja sopa. Completa les frases següents amb el pronom feble que hi correspongui. 15. 6. ____l‟__ haurem de tornar a escriure Col·lecciono segells. 9. hauràs de rentar _-los_____ dues vegades. Els àlbums. Es dedica a escriure poemes. 5. Ja he llegit el llibre. hauràs de fer _-ho_____ demà. Cada dia la visita. 13. Quan podràs llegir-lo ______ tu? Havia amagat això sota el llit. El redactarà. 2. Envia la postal! Envia-la! 9. 8. Això. ___els____ he comprat a la fira. digueu-li que no ___l‟__ estripi mai més. 11. 10. Poseu-la a la nevera. però __ho___ vaig trobar de seguida.Exercicis de reforç 8. 3. No el vol col·locar o no vol col·locar-lo aquí. 4. 1. 14. Diu que no és veritat. 3. Convocarà els membres del jurat. Ella ho porta a la biblioteca. Substitueix-lo per un pronom feble. 9. Volia deixar-li la bufanda. Poseu la carn a la nevera. 11. Copieu els textos del llibre! Copieu-los. Les samarretes. 14. Vol comprar dos pisos. 2. talla „l_____ ben prim. 16. S'ha esborrat el títol. 6. tu també ___en___ col·lecciones? Ha estripat el diari. El gat és sota la taula. dóna _‟ls_____ al Joan! 63 . Inventarà la màquina.Indica quines oracions contenen un complement directe. 10. Els llibres. De gelats. Cada dia visita la malalta. Vés al mercat. però diu que no ___la___ vol. feu -ne_____ molt.

Regaleu-los flors. Subratlla els complements directes que hi hagi en les frases següents i substitueix-los per pronoms febles. Parlava del sopar. Sempre els demanava permís. 2) Ha comprat un abric nou. Has de fer-los les disfresses o els has de fer les disfresses. No ho diguis als nois. 5) L'Anna ha dut el diari a la Maria. 1. El seu pare és ric. Subratlla els complements indirectes. 3.Exercicis de reforç 10. 7) Sempre demanava permís als pares. 2. Envia‟n. 5. 9. No li ha donat menjar. 4. Porteu-ne tres més. 8. 10) Llegeix la carta a les noies! Llegeix-los la carta! 11) Trobaràs els teus amics al bar. 3) Esperava la seva amiga a la porta del teatre. Tinc molta feina. 6) Digues la veritat a la mare. 8) Dóna l'esborrany a la secretària. 9) Ha deixat l'abric al penjador. en les frases següents i substitueix-los per pronoms febles: 1) No ha donat menjar al gos. L'Anna li ha dut el diari. 4) Porta el diari a l'oncle! Porta-li el diari. si n'hi ha. Porteu tres plats més. 7. Envia alguna targeta. Dóna-li l'esborrany. 6. Digues-li la veritat. 12) Demà presentaré els treballs a les professores. Demà els presentaré els treballs. 15) Has de fer les disfresses per a les nenes. 13) Explica la lliçó als nois! Explica‟ls la lliçó! 14) Regaleu flors a les clientes. 64 . 11. En tinc molta. Fes les fitxes! Fes-les! La Joana anirà a cal metge. Copieu els exercicis! Copieu-los! No diguis això als nois.

e) Ja __n‟___has menjat. Avui no he vist la Maria. Havia de portar els llibres. ja _hi__ visc.Sí. 8. __els___ preparo l'esmorzar cada dia. El menjar. c) Aquest avet fa llàstima. __els__ posarem a l’habitació. A Barcelona. Oi. m) Vés a demanar una ceba a la Montse. hauràs de fer __-ne___ més. que __hi__ berenen. ja __en__ tornen. però jo no __ho__ crec pas! 65 . He buscat el diccionari.Exercicis de reforç 12. q) Diuen que veure un gat negre porta mala sort. n) Els colors que hi ha a la tauleta. ___la__ veuré demà. posa_‟l__ a la nevera. Va dir que faria tot el que li havia dit. però no ___l‟__ he trobat. A la Maria. 9. b) Tot això que heu fet servir. _hi____ plou molt. 2. Omple els buits amb els pronoms adequats: 1. però no _hi_ eren 10. fica__‟ls__ a l’estoig. 6. 13. ___hi__ he d'anar demà. però aquesta tarda _n‟__he comprat tres paquets. però no __ho___ va fer. 5. que _el____ regareu? d) Que plou molt a Olot? . Vaig anar a veure els amics a la residència. poseu _-ho____ a la cuina. Completa els buits amb el pronoms adequat: a) Agafa les joguines i deixa _-les___ aquí sobre. h) Els nens berenen a l’escola? –Sí. o) No tenia café. 4. g) Avui dines a casa teva? – No. de galetes? f) Desconec la causa del seu retard! – Jo també _la__ desconec la causa. que no __en__ tinc cap. p) Encara vius al carrer Verdi? – No. De crema. i) j) Els regals que hem comprat. Jo he menjat un pastís i en Joan __n‟___ ha menjat tres. k) Li agrada molt el cava i ___n‟_ ha comprat sis ampolles. 7. però no va portar _-los_____ . 3. l) Ja tornen de l’excursió? – Sí. Als nois. els dilluns no __hi_ dino mai. __li___ regalaré un llibre.

Recorda-li que ha d’anar a cal notari. 3. 2. Dóna la roba als nens. El compren. 9. Indica quines oracions contenen un complement indirecte. 14. 9. 10. No en clavis a la paret. No clavis claus a la paret. Els pagesos van plantar arbres al bosc. Els he preparat un exercici. La untava. 2. Feu un vestit per a la nena. Demà has de donar això a la secretària. He preparat un exercici per als alumnes. Untava la cadena. 1. Tots hi passaven. 8. Subratlla els complements directes que hi hagi en les frases següents i substitueix-los per pronoms febles. Tots passaven pel camí. Recorda a la Maria que ha d'anar a cal notari. Els senyors hi baixaven.Exercicis de reforç r) Aquesta aixeta encara no __l‟__ han reparat. 15. Els rento. No vol posar-los o no els vol posar les gorres. 4. 66 . 6. 7. 16.Substitueix els complements circumstancials següents pel pronom que els correspongui: 1. Camina lentament. Dóna’ls la roba. Han traslladat el pacient a un centre hospitalari. Rento els plats. No la llegeixis. 1. 5. 5. No vol posar les gorres als nens. 3. Els pagesos hi van plantar o van plantar-hi arbres. Porto un llibre per a vosaltres. 10. Nosaltres venim de l'escola. Els senyors baixaven del Montseny. 3. No llegeixis aquesta novel·la. Menja pa! Menja‟n! 7. Feu-li un vestit. Compro diccionaris. Els escriviu llistes. Nosaltres en venim. Tot sovint té febre. Ha anat a Barcelona. 6. Demà li has de donar això. Subratlla'l i substitueix-lo per un pronom feble. Escriviu les llistes per a les professores. Us porto un llibre. No ha pogut veure‟l o No l‟ha pogut veure. 4. 4. 8. Regui les plantes cada setmana. 2. En compro. Regui-les cada setmana. No ha pogut veure l'avi. Compren aquest cotxe.

5. Sempre hi dina. El jurat li va concedir o va concedir-li un premi. 6. Ell els va fer o va fer-los un petó 4. 7. 23. El director li va donar o va donar-li el paper de protagonista. Vigila-les. 3. 18. Tots en sortiran. Posa-hi més sal. 11. Les àvies hi ballen. 19. Els lloguen pisos. 67 . L’Aleix sempre en té molta. No la podeu fer servir. El sastre li ha fet un vestit nou 10. (imperatiu) 15. El metge li ha signat la baixa. 17. (imperatiu) 17.Substitueix els elements subratllats pels pronoms febles corresponents: 1. La mare no en té cap 24. El guardià els va avisar o va avisar-los amb un xiulet. 6. En van portar o van portar-ne una de fusta del magatzem. 2.Exercicis de reforç 5. Doneu-los això. Les àvies ballen a la plaça. En vull un de cafè. Pregunta-ho a en Pere 8. Tots sortiran de casa de l'avi. Compra „n (imperatiu) 14. Cada vespre s‟hi banyaven 20. Ahir vaig veure-la o la vaig veure. 22. Tira –la a la bústia! 9. Per esmorzar en vull. Els va portar o va portar-los una cosa. Deixa-ho a en Pere. 12. 13. 16. 21.

però no __en___ duia cap. f) Li vaig demanar que em deixés un llapis. 18.La puntuació 1. El Centre de Normalització Lingüística L’Heura va organitzar la festa de final de curs adreçada als seus alumnes. ____en____vull un de xocolata. gràcies.Exercicis de reforç 25. Ell n‟ha encès una. g) Hem de portar els llibres a classe? No heu de portar__-los__ al despatx de la tutora.Omple els buits amb el pronoms feble corresponent: a) Vols un gelat de maduixa? No. Més d’una trentena de persones procedents de quatre continents van fer dolços típics dels seus països d’origen. no _en__ vull més. Elles en treien les ampolles. Vols més sopa? No. i) j) Has vist aquesta pel·lícula? No. La festa va comptar per primera vegada amb una mostra gastronòmica. c) Digueu-me què va passar. e) Si no t’agrada la carn. d) Si et queda cafè. Usos textuals . Ho he sentit. 68 . N‟ha arribat un. 26. 31. m’agradaria de beure __‟n___ una mica més. jo no ____ho__ diré a ningú. aprenents i voluntaris lingüístics el 16 de juny a les 19h al Mas Fonollar. 27. Ara només _hi__ va el dilluns. sempre anava al gimnàs. a la tarda. b) Li vaig deixar les claus i encara no me ___les___ha tornat. N‟ha perdut uns quants. 30. Les receptes es podran consultar properament a la pàgina web de L’Heura. encara no __l‟__ he vist. Que en teniu? 29. Posa els punts i seguit i les comes que falten en aquesta notícia. 28. El veí de sota no l‟ha pagat. no te ___la___ mengis. h) Abans.

Aquesta activitat tenia com a objectiu pensar alguna paraula en català que agradés especialment. Posa dos punts. 2.” 3. Montserrat Pujol. d’aprenentatge.” e) En Fermí. vestit de coloraines i jersei fúcsia. Torna a escriure amb la distribució adequada i puntua correctament el text següent que correspon a una postal. que no vagi a l’era. d) El president de l’associació va afirmar: “Totes les donacions arribaran a bon port.” c) Anava vestida amb colors ben llampants: sabates vermelles. anímics o llaminers. Posteriorment s’apuntava aquesta paraula en un mural explicant el motiu pel qual s’havia triat. també. em permeto de donar per conclosa la trobada. la minúscula inicial): a) L’alcaldessa de Caldes. va tancar la reunió amb un to ben solemne: “Atès que no hi ha més intervencions per part dels assistents. va fer unes declaracions ben sucoses. b) Tal com deia el meu avi: “Qui no vulgui pols. Estrasburg 20 d’agost de 2008 Hola Pere com pots veure ja estic en plenes vacances aquesta ciutat és molt bonica i m’agrada molt passejar pel barri antic amb la seva catedral d’una sola torre també he vist la seu del Consell d’Europa als vespres hi ha concerts al carrer i molta animació si véns farem una passejada amb vaixell pel Rin vindràs oi t’espero amb impaciència fins aviat Maria Pere Serra i Pons Passeig de la Font dels Oms 54 08440 Cardedeu 69 .Exercicis de reforç Més d’un centenar d’assistents també van participar en la samfaina de paraules. cometes o comes al lloc convenient (potser en algun cas hauràs de modificar. mitges verdes. a qui van nomenar secretari del club. Algunes de les targetes apuntaven a motius comunicatius.

/ pel Rin. Si véns. Hola. També he vist la seu del Consell d'Europa. Truca'm quan puguis. ja que haig d'anar a cal metge amb la mare. amb la seva catedral. Posa el punt i seguit. Fes un pastís de poma d'aquells que fas tan bons i porta'l. Serem 8./ Pere!/. Ho fas tu o ho faig jo? Demà al vespre passaré i en 70 . farem una passejada. a les notes següents. Demà no et podré acompanyar a la Caixa. Fins aviat. Maria/signatura Pere Serra i Pons_____________ Passeig de la Font dels Oms. Als vespres./ amb vaixell. Si vols podem anar-hi demà passat./ i m'agrada molt passejar pel barri antic. Vindràs. No vam concretar qui s'havia d'encarregar de demanar el permís per posar la parada./ hi ha concerts al carrer i molta animació. Àngels! T'esperem demà a les 6 a casa de l'Eloi./ ja estic en plenes vacances. oi? T'espero amb impaciència./: Com pots veure./. Eduard Rosa. Berenarem i ballarem i ens ho passarem pipa. 20 d'agost de 2004 Hola. 54 08440 Cardedeu_______________ 4./ d'una sola torre.Exercicis de reforç Estrasburg. amb les majúscules corresponents. Aquesta ciutat és molt bonica. Santi Marta.

i que endrecis el magatzem. que enviés les invitacions per a la inauguració i que encarregués les begudes i les pastes. Llegeix les dues notes següents i puntua-les amb les comes que hi falten: Guillem. Antònia Glòria. Ja passarem un altre dia. Aquest vespre no podré venir a la geladeria. Ja et trucaré. que facis una llista de clients nous. Abans de venir ja us trucarem. 71 . Em trucaràs aquest matí mateix i m’ho diràs. Ahir em vas insinuar que volies que completés la base de dades dels clients. Aniria bé que preparessis les comandes pendents. que imprimís els nous catàlegs.Exercicis de reforç parlarem. M’han trucat de la feina i he hagut de sortir de viatge a Saragossa. Bilbao. Toni 5. oi? Ramon 6. Llegeix aquestes notes i posa els signes de puntuació necessaris (punt i seguit i coma) i fes ús de les majúscules que calguin. Feu la vostra i ja ens veurem demà a l’institut. Madrid i Toledo. però no us hi hem trobat. Hem vingut a casa vostra per felicitar-vos pel naixement del Jan. Martí Sergi M’hauries de dir què necessites per avui. Marta i Joan.

9. Sembla que viu a l'estranger. Com que aquest matí plovia no hem pogut anar a la piscina. 1. Sempre hi anem amb la colla. Us ha telefonat el Miquel. coratjosa. Els dijous anem a ballar sardanes. 2.. 2. 1. Lluïsa i Gerard 7. emprenedora. amb les majúscules corresponents. Aquesta nit serem a casa. 3. Sobretot m'ho passo molt bé quan anem a la piscina. 72 . Fa temps que no ens escriu. 3. 2.. dues ensaïmades i vuit iogurts. El millor serà que ens truqueu i quedem per telèfon. Petonets. Posa les comes on calgui als textos següents. però no hi éreu. Aquest hivern ha nevat molt. Fa dies vaig caure per l’escala i ara em fa molt de mal la cama. Posa el punt i seguit. És una noia optimista. 4. a les frases següents. No us preocupeu que ja tindreu l'oportunitat de presentar-nos-el. Aquest és el primer any que vinc al casal i m'agrada molt. 5. En Jaume es va menjar un croissant. Posa el punt i seguit. amb les majúscules corresponents. Al microones trobaràs espaguetis. Ara aniré a la dutxa a refrescar-me perquè fa molta calor. Hem estat a casa vostra. No vindré a dinar.Exercicis de reforç Moltes felicitats i una forta abraçada. Feia anys que no teníem un hivern tan fred. als textos següents. 1. Estic molt preocupada perquè no he pogut sortir de casa. 8. 6. Què us sembla dissabte que ve? Abans no serà possible perquè el Josep té els exàmens finals. Volíem conèixer el rei de la casa. Demà comencen les rebaixes. Mercè i Jaume Marta i Joan. Podem anar-hi amb la teva mare. Diu que l'espereu per anar al cinema.

el seu germà i jo. bellament decorada i extraordinàriament confortable. Et faig quatre ratlles des de Dublín on estic passant aquests dies de Setmana Santa. 6. Si algun dia voleu anar a un lloc bonic de debò heu de venir aquí. allà a dalt. El país és tan bonic com sempre. En Bernat té el do de la ubiqüitat: el trobareu aquí. pujà al cotxe. M'agrada molt. Montse. 7.. Vam acudir a la cita la Clara.. algú. Què et semblen aquestes muntanyes? La veritat és que. pitjà l'accelerador i es va quedar on era. com tu. Aquí tens els textos de diverses postals. Ah! Bones vacances! No t'oblidis d'enviarme una postal des de Menorca. oi ? Sandra Hola. Té una casa força gran. 5.Tot li era igual: que vingués tothom.Exercicis de reforç 3.Té una mirada astuta. només les havia vistes en els reportatges de la tele. 4. noies.Tot va anar molt ràpid: baixà les escales. Molts petons. El paisatge és més que fantàstic. Laura Xavi. plena de picardia i amb un punt de dolenteria. Torna-les a escriure amb la puntuació i la distribució adients. 73 . però el temps és molt desagradable: vent.. pluja. Hola. arreu. 8. 10. es precipità al carrer. a baix. No us penseu que tot són runes.. Ho faràs. ningú. Això està molt bé.

Exercicis de reforç boira. No m’esperis a la tarda perquè aniré al gimnàs directament des de la feina. En els següents textos han desaparegut tots els signes de puntuació. Col·loca els punts i les comes en el lloc adequat. diuen que és preciós. Nosaltres pel Pirineu estem molt bé: sense gent. Marina i Abel 11. perquè això de fer vacances és genial. ideal per passejar! Molts petons. b) Demà a la tarda s’acaba el termini per sol∙licitar els ajuts per a les activitats d’estiu. donar peixet 3. sense calor. a) Jordi.. excedir del límit 74 . Truca’ns per confirmar-nos si et va bé. Espero poder visitar el comtat de Donegal. De moment tot va bé. fer salat 2. en plena natura . Aina Hola. Lèxic . Una abraçada. ser astut c. En Sergi i jo t’agraïm moltíssim l’ajut i el suport que ens has donat ens aquests moments tan complicats i per això et convidem a dinar aquest diumenge.. Aparella aquestes frases amb el seu significat: 1.. prendre una decisió b. Vaja. Ja ens veure’m a la sortida.Les frases fetes 1.. Ens podem trobar davant de l’ajuntament per anar-hi juntes. sense mosquits. fer cap a. Com van les vacances? Segur que molt bé.. Mireia. c) Esteve.

passar de taca d’oli 6. en un lloc k. fer un gran esforç f. fer l’orni 9. posar-hi més pa que formatge 8. satisfer h. suar la cansalada 5. fer un cop de cap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d f j e c g i h b Arribar tard Deixar que l’altre guanyi Comparèixer Fer un gran esforç Excedir del límit Satisfer Exagerar una explicació Fer el desentès Ser astut No escapar-se d’alguna cosa desagradable Prendre una decisió d. deixar que l’altre guanyi g. no escapar-se d’alguna cosa desagradable 10 k 11 a 2. a) Tenir coll avall b) Fer la guitza c) Arribar a misses dites d) Haver begut oli e) Remenar les cireres Creure tenir segura alguna cosa Empipar Arribar tard No haver-hi remei Tenir poder 75 . exagerar en una explicació j. arribar tard e. arribar. fer el pes 7.Exercicis de reforç 4. Aparella cada frase feta amb el seu significat. haver begut oli 11. saber-la llarga 10. comparèixer. fer el desentès i.

tenir bona relació amistosa amb algú i) j) Fer nosa Pagar els plats trencats Destorbar Suportar les conseqüències d'un fet desagradable 4. Aparella cada frase feta amb el seu significat. Aparella cada frase feta amb el seu significat. a) Ser flors i violes b) Estar amb l'ai al cor c) Ser de l'any de la picor d) Tenir-hi la mà trencada e) Bon vent i barca nova Anar tot molt bé Patir Ser molt antic Tenir habilitat en alguna cosa Ho diem quan ens alegrem que algú se'n vagi. 76 .Exercicis de reforç f) Fer figa Defallir Equivocar-se Irritar-se molt No veure allò que és evident Dissimular g) Fer un mal pas h) Fer sortir de pollaguera i) j) Tenir pa a l'ull Fer els ulls grossos 3. a) Demanar la lluna en un cove b) Partir peres c) Fugir d'estudi d) Sortir amb un ciri trencat e) Perdre bous i esquelles f) Fer catúfols Demanar impossibles Trencar una relació Canviar de conversa Dir un despropòsit Perdre-ho tot Perdre facultats mentals a causa de la vellesa g) Tenir la mà foradada h) Fer-se molt Gastar molt Créixer.

etc. a) Tenir mà esquerra b) No tocar-hi c) Fer-la petar d) Fer el préssec e) Aixecar la camisa f) Fer salat g) Fer fila h) No tocar de peus a terra i) j) No tocar ni quarts ni hores No poder dir fava Saber fer les coses amb diplomàcia Dir coses il. Aparella cada frase feta amb el seu significat. Aparella cada frase feta amb el seu significat. f) Treure foc pels queixals g) Fer la viu-viu h) Tenir la vista als dits i) j) Tocar el voraviu Tocar el crostó Enfadar-se molt Anar passant la vida com es pot Tenir el vici de tocar-ho tot Dir o fe quelcom que ens afecta molt Renyar Ser un gandul k) Tenir un os a l'esquena 5.Exercicis de reforç que alguna cosa no es dugui a terme. a) Ésser una olla de grills b) Afluixar la mosca c) Fer un cop de cap d) Fer mans i màniges e) Fer l'orni Ésser un enrenou Pagar Prendre una decisió Posar tots els mitjans per aconseguir alguna cosa Dissimular 77 . sense sentit Conversar Fer el ridícul Enganyar Arribar tard Tenir una aparença estranya No ser realista Dir coses sense sentit Estar molt cansat 6.lògiques.

78 . Avui. De moment. m'han hagut de ___castigar________ (càstig). El caldo que fa la meva tieta és molt ____saborós____ (sabor). f) Han empitjorat (pitjor) els resultats d’aquella classe. a. a) M’entristia la buidor / buidesa (buit) d’aquell casalot.Exercicis de reforç f) Fer safareig g) Fer-se la barba d'or h) Fer la murga i) j) Treure'n l'entrellat Tenir-hi el peu al coll Comentar quelcom públicament Enriquir-se Amoïnar. a l'escola. Completa les frases següents amb un derivat de les paraules que hi ha entre parèntesis. f. la ceguesa/ceguera (cec) li ha anat augmentant amb els anys e. c) Fer el que proposes és una bogeria (boig). Aquell nen sempre ha estat un ___rondinaire______ (rondinar).La derivació i la composició 1. no podem collir la fruita. d. 2. Encara __verdeja___ (verd). d) Els agradaria arribar junts a la vellesa (vell). e) Han empetitit la cuina per fer més gran el menjador (petit). g) Té la certesa / certitud (cert) que aprovarà.ludit Ser la causa d'algun fet o circumstància k) Tenir cua de palla l) Ser la mare dels ous Lèxic . molestar Esbrinar la causa d'algun fet Estar a punt d'aconseguir o d'acabar alguna cosa Donar-se per al. Malauradament. b) Es veia un poblet a la llunyania (lluny). b. Completa les frases següents amb un derivat de les paraules que tens entre parèntesis. c. Sempre m'ha costat molt __enfilar___ (fil) l'agulla.

rebesàvia. sóc nord-americà. per això ningú no et confia cap intimitat. nord americà e) Ets un bocamoll. per tant. vice rectora d) Sóc de Mèxic i. nord-americà. escura / xemeneies a) Va arribar a conèixer la seva rebesàvia. re bes àvia b) Si el preu del petroli no s’abaixa l’economia del país patirà un daltabaix . corre-cuita. agre dolça g) Estic farta d’anar sempre a corre-cuita. 3. agredolça. daltabaix. boca moll f) La salsa agredolça del restaurant xinès del barri és exquisida. escura-xemeneies Ex: L‟escura-xemeneies anava brut com una guilla. bocamoll.Exercicis de reforç g. Em falta temps! corre cuita 79 . Col·loca els següents compostos als buits adequats i marca els diferents elements de la composició: vicerectora. dalt a baix c) La vicerectora de la UAB ha dimitit del càrrec. Els adolescents són més ____arrauxats__________ (rauxa) que els adults.

riota. sabatassa. Arregla el jardí Teixeix Fa sabates Escriu novel∙les Talla els cabells Fa cirurgia Fa titelles Toca el piano Fa pastissos Pinta parets Ven peix Ven llibres Treballa a l’oficina Recull bolets Empasta queixals jardiner teixidor sabater novel·lista perruquer cirurgià titellaire pianista pastisser pintor peixater Llibreter / llibrer oficinista boletaire dentista jardinera teixidora sabatera novel·lista perruquera cirurgiana titellaire pianista pastissera pintora peixatera Llibretera / llibrera oficinista boletaire dentista 5. papissota. cabrota. xicota. bellota. Subratlla els augmentatius que trobis. cigarro. en masculí i en femení singular. manassa. donassa. paraulota. veuarra. xicotàs. Completa les sèries següents: producte matalàs bacallà camisa carn llet rellotge cafè flor ofici matalasser bacallaner camiser carnisser lleter rellotger cafeter florista botiga matalasseria bacallaneria camiseria carnisseria lleteria rellotgeria cafeteria floristeria 6. riuàs. barcassa. tassota. Després busca el seu mot primitiu i fesne el seu diminutiu. festassa. carota. cotxarro. botifarra. carbassa. llobarro. peixot. singlot. Escriu l‟ofici corresponent. peuàs.Exercicis de reforç 4. augmentatiu xicotàs donassa peuàs riuàs peixot veuarra primitiu xicot dona peu riu peix veu diminutiu xicotet doneta peuet riuet peixet veueta 80 . cassolota.

Fes el mateix . boixet. Fruit ametlla garrofa llimona taronja codony pruna albergínia patata meló mongeta carxofa maduixa ametller garrofer llimoner taronger codonyer prunera / pruner alberginiera patatera melonera Mongetera carxofera i carxofer maduixera patatar melonar mongetar carxofar maduxeirar Arbre Plantació o arbreda ametllerar garroferar/ garrofereda llimonerar tarongerar / tarongereda codonyerar / codonyar prunerar XXXXXXX 81 . boirina. disset. barrufet. diminutiu allet boirina cotonet cabasset caminoi ratolinet ullet primitiu all boira cotó cabàs camí ratolí ull augmentatiu allàs boirassa cotonàs cabassot caminàs ratolinàs ullàs 8. restret. anunci. caminoi. domiciliari. cotonet. bidet. comissari. esquelet. llonguet. allet. En algun cas pot haver-hi més d'un derivat i en alguns casos hi ha caselles que no es podran omplir perquè no existeix la paraula o l‟objecte. cacauet. polsim. prim. Completa les sèries següents. però subratllant els diminutius. Després busca el seu mot primitiu i fes-ne el seu augmentatiu. panellet. ullet. ratolinet.Exercicis de reforç cotxarro barcassa cabrota manassa festassa cassolota tassota cotxe barca cabra mà festa cassola tassa cotxet barqueta cabreta maneta festeta cassoleta tasseta 7. colomí. topònim. gafet. cabasset. culinari.

Exercicis de reforç
espàrrec préssec figa pinya ( pinyó) nou dàtil (Si és palmera datilera) XXXXXXX faja gla, aglà esparreguera i esparraguer presseguer figuera pi noguera palmera vern faig alzina XXXXXX presseguerar figuerar o figueral pineda o pinar noguerar o noguereda palmerar verneda fageda Alzinar, alzinerar i alzineda

9. Afegeix les terminacions -DOR, - DORA als verbs que hi ha a continuació i classifica els noms resultants en dues columnes, segons si són objectes o bé, llocs. aspirar, rentar, menjar, calçar, gronxar, vestir, tapar, despertar, obrar, abocar, penjar, comptar, estendre, torrar, emprovar, cosir, escorxar, rebre, arxivar, colar, regar. OBJECTES Aspirador, aspiradora, rentadora, calçador, gronxador, tapadora, despertador, penjador, comptador, torradora, cosidor, arxivador, colador, regadora LLOCS Rentador, menjador, vestidor, obrador, abocador, estenedor, emprovador, escorxador, rebedor,

10. Marca quins són els sufixos d‟aquestes paraules: -at: ataronjat -enc: estiuenc -er: mentider -ós: calorós -dor: menjador -ada: queixalada -enca: primerenca -era: aventurera -osa: deliciosa -ista: trapezista -aire: xerraire -atge: esclavatge

11. Marca quins són els prefixos aquests derivats: sub-: submarí, sublunar, subaquàtic. re-: reactivar, reomplir, reimprimir. in-: insolidari, insignificant, inhabituat. pre: predisposar, precolombí, prepirinenc. inter: interdental, interurbà, interposar.

82

Exercicis de reforç
super: superdotat,superpotència, superíndex. bi: bimensual, bilineal, bicel·lular

Lèxic - Els sinònims i els antònims

1. Busca un sinònim de les paraules en negreta d‟aquest text: Història del creixement econòmic a Mallorca 1700-2000, llibre de Carles Manera, ha estat guardonat amb el IX Premi Catalunya d’Economia, que atorga la Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport de Caixa Catalunya. L’estudi trenca amb l’escassa investigació sobre la història de la realitat econòmica de Mallorca i esvaeix la típica visió de l’illa com a paradís turístic. En l’obra es pot veure l’evolució econòmica de l’illa balear durant tres segles, des de les dificultats en temps de l’absolutisme de Felip V i la pèrdua de poder del nobles amb el creixement del pes dels comerciants, fins a l’època de la industrialització, en què s’observa el dinamisme que ha caracteritzat sempre Mallorca. Dossier Econòmic de Catalunya, 10/10/03 1. guardonat: premiat / recompensat / reguardonat 2. atorga: concedeix / atribueix / dóna / cedeix / adjudica / lliura / reconeix 3. escassa: poca / minsa / reduïda / pobre / deficitària / faltada / mancada / insuficient / mòdica 4. esvaeix: desfà / bat / derrota / dissipa / extingeix / esborra / fa desaparèixer 5. dificultats: els problemes / les afliccions / les barreres / els atzucacs / les complicacions / els conflictes / les contrarietats / els contratemps / els entrebancs / els inconvenients 6. època: era / període / edat / temps / etapa 7. en què: en la qual

acabament començament / cap / inauguració / continuació / inici rebuig / refús aprovació resta / disminució / augment rebaixa / minva

contestar

dir / acceptar / preguntar / interrogar / demanar escàs / minso dolç / alegre

abundant amarg

83

Exercicis de reforç
naixement escalfar mort refredar / apaivagar agradable clar desagradable / antipàtic / desplaent / inaguantable fosc / tèrbol / brut / tenebrós / lúgubre / confús difícil / imprecís / obscur / espès / dens / boirós

2. Escriu un antònim de cada mot 3. Relaciona cada paraula amb el seu antònim: Vendre, minvar, arronsar, desconnectar, empitjorar, netejar, desanimar, oblidar, aprimar, descosir, encendre, treure, demanar, perdre, unir, disminuir, embravir, sortir, escalfar, aclarir, baixar, vestir, comunicar, negar, endarrerir apagar - encendre comprar – vendre refredar - escalfar augmentar - disminuir engreixar- aprimar despullar -vestir afegir - treure aïllar - comunicar trobar - perdre millorar - empitjorar pujar- baixar oferir - demanar entrar – sortir afirmar - negar separar - unir amansir - embravir connectar - desconnectar cosir - descosir recordar - oblidar embrutar- netejar animar- desanimar estirar - arronsar Avançar- endarrerir augmentar - minvar

4. Busqueu un antònim de les paraules següents afegint els prefixos negatius des-, in-, im-, il- i antiprudència ocupat solidari mòbil vertebrat intoxicar inflamatori còmode legal arrelar demòcrata lleial imprudència desocupat antisolidari immòbil invertebrat desintoxicar antiinflamatori incòmode il·legal desarrelar antidemòcrata deslleial favorable transigent carregat correcció reglamentari possible mortal ciclònic capaç propi lògic protegit desfavorable intransigent descarregat incorrecció antireglamentari impossible immortal anticiclònic incapaç impropi il·lògic desprotegit

5 Busca un sinònim per cada un dels mots marcats amb negreta: a) b) c) d) e) f) g) El que hem vist és preciós. / meravellós, fabulós, esplèndid Quina llàstima! / Quina pena! / quin greu! Volen conversar una estona. / xerrar En aquella platja anaven despullats / nus L‟obscuritat li fa molta por. / la foscor La sala fa uns 4 metres d‟amplària. / amplada, amplitud No puc sofrir que la gent tiri papers a terra! / suportar

84

Exercicis de reforç

Lèxic - Precisió lèxica 1.Subratlla l‟opció correcta segons el context de cada parella de mots. a. M’hauries de donar la teva (adreça/direcció) de Barcelona. b. Vaig bé en aquesta (adreça/direcció) per arribar al Montseny? c. Si segueixes carrer (a dalt/amunt) trobaràs la plaça de Francesc Macià. d. He pujat (a dalt/amunt) de tot de l’edifici i m’he trobat el teu germà. e. No m’he pogut (seure/asseure) en tot el trajecte. f. Aquest diumenge han fet un concert d’(orgue/òrgan) a la catedral.

g. Hem estat esperant de braços (plegats/creuats) tot el dia. h. M’agrada més el formatge (tou/tendre) que el formatge sec. i. j. (Posa‟t/fica’t) el jersei. Estàvem preparats per començar la cursa, però vam haver d’esperar el (tret/dispar) de sortida. Marc sociolingüístic 1. Marca amb una creu si els enunciats següents són vertaders (V) o falsos (F) V La varietat estàndard facilita la intercomprensió dels parlants de grups socials o territoris diferents d'una mateixa llengua. En català, els dialectes es classifiquen en dos grans blocs: català oriental i català occidental. El lleidatà i el valencià pertanyen al català oriental. X F

X

X

El català deriva del llatí culte. X El català és llengua pròpia, però no oficial, de Catalunya.

X

Els parlars orientals pronuncien les vocals a i e en posició àtona amb un mateix so anomenat vocal neutra. L'article salat és propi del dialecte balear.

X

X

85

X X X X X X X X X X X 86 . El català parlat a la Franja de Ponent és el valencià. Per exemple: jo canto. Per exemple: jo cante. El català es parla a quatre estats. Els Decrets de Nova Planta van significar la supressió de totes les institucions pròpies de Catalunya i la imposició de la llengua castellana. L'autor del primer diccionari normatiu en català va ser Ramon Llull. La normativa actual de la llengua catalana la fixa l’Institut d’Estudis Catalans. El català es divideix en dos grans blocs dialectals: l'occidental X i l'oriental. X 2. Les llengües oficials a Catalunya són el català i el castellà. tot i que no sigui oficial en tots ells. X La primera persona del present d'indicatiu es conjuga amb o. El segle d'or de la literatura catalana és el segle XIX. Les llengües pròpies a Catalunya són el català i el castellà. En canvi en el dialecte valencià es conjuga amb e. Al segle IV ja es parlava català. Tirant lo Blanc és el primer text escrit en català. en el dialecte central.Exercicis de reforç L'article "lo" és propi del dialecte central.Marca amb una creu si els enunciats següents són vertaders (V) o falsos (F): V F El català és una llengua que deriva del llatí vulgar.

El text. 4. L’estàndard és. a) b) X c) no s’adequa als destinataris és d’argot s’adreça a qualsevol receptor en un llenguatge formal 8. a) X b) c) d) central nord-occidental baleàric valencià 7.. Marca amb una creu la resposta correcta. a) X b) c) la llengua de la premsa escrita la varietat neutra i funcional per a la intercomprensió de tots els parlants la llengua que parlen els més ancians d’un territori 6. Pels altaveus dels Ferrocarrils Catalans se sent: “Els comuniquem que el proper tren no admet passatge.Exercicis de reforç 3.. En quin dialecte eixida i així les primeres dues vocals sonen igual? X a) b) c) central valencià nord-occidental 87 . Disculpin les molèsties”... Els lleidatans parlen. L’alguerès és el dialecte català més a) X b) c) occidental oriental central 5...