CURS VENTILARE SI CLIMATIZARE

MODULUL 3: Calcul debit de aer i debit minim de aer proasp t
3.1. Calculul debitului de aer pentru înc peri climatizate a) Calculul exact Calculul debitului de aer pentru înc perile climatizate se face din condi ia prelu rii simultane a c ldurii i umidit ii din înc pere. Deoarece, în general sarcina termic aer se va calcula în aceast situa ie. Acest calcul, are pe lâng aspectele economice, i anumite restric ii func ionale în sensul c pentru evitarea senza iei de curent, apare necesitatea limit rii diferen ei de temperatur între aerul interior i cel refulat (condi ionat) în func ie de ”b taia” jetului de aer, ceea ce duce la dependen a calculului de sistemul de distribu ie al aerului în înc pere. În acest moment sunt cunoscute dou sisteme de distribu ie a aerului: - sistem de distribu ie ˝prin amestec˝. În acest sistem aerul este refulat în partea superioar a înc perii i preluarea c ldurii i umidit ii se face prin amestec între aerul refulat i cel interior; - un caz particular de ventilare prin amestec este acela când introducerea se face prin pardoseal sistem jos-sus. - sistem de distribu ie ˝tip piston˝. În acest caz introducerea aerului se poate face: - pe un perete i evacuarea se face pe peretele opus - prin plafon i evacuarea prin pardoseal . Un caz particular al sistemului ˝tip piston˝ este ventilarea ˝prin deplasare” când refularea aerului se face prin guri speciale amplasate în zona de lucru i evacuarea se face prin plafon sau prin partea superioar a pere ilor. Metodologia de determinare a debitului de aer este urm toarea: - Se înscrie în diagrama h-x punctul de stare al aerului interior pentru var , Iv i se determin parametrii hi i xi 1 i evacuarea prin partea superioar a înc perii, sistemul fiind cunoscut ca i de umiditate este mai mare vara, debitul de

b – cazul de iarn . b) Determinarea debitului de aer pentru instala ii de climatizare 2 .Se stabile te temperatura aerului refulat. cu rela ia. . tc.xc).Se citesc din diagram parametrii punctului Cv (hc.Se traseaz o dreapt paralel la raza procesului εv prin punctul Iv . .∆t. cu dreapta tc. rezultând punctul Cv.. tc. = ti .Se calculeaz debitul de aer necesar pentru evacuarea c ldurii i umidit ii în exces cu una din rela iile: starea aerului condi ionat cu care acesta este refulat în L= Qv Gv = (kg/s) hi − hc x i − x c a) a – cazul de var . dus prin punctul Iv. . sau se construie te grafic. care reprezint înc pere.Se intersecteaz paralela la εv.Se calculeaz raza procesului: εv= Qv Gv [kW ] [kg / s ] (kJ/kg) Valoarea εv ob inut se marcheaz pe scara diagramei cu care se lucreaz . Pentru sistemul de climatizare „prin amestec” se recomand ∆t = (4…8)°C iar pentru guri de aer cu un amestec puternic al aerului refulat cu cel interior ∆t = (9…12)°C .

astfel c se va utiliza i iarna debitul de aer L.Sarcina termic de iarn . dus prin punctul Ii. trebuie s preia c ldura i umiditatea din înc perea climatizat se scriu cele dou rela ii de bilan termic i de umiditate: Qi = L (hi – hc) (kW) Gi = L (xi – xc) (kg/s) Din ecua iile de mai sus se ob in parametrii aerului refulat iarna. Gi. dac Qi < 0 rezult hc> hi. este înlocuit prin vehicularea unui anumit debit de aer L. prin înc perea respectiv : 3 .. iar dac Qi > 0. Entalpia aerului condi ionat va fi mai mare sau mai mic decât cea a aerului interior func ie de sarcina termic a înc perii. . rezult hc< hi. practic acest lucru este dificil. Qi.) L Punctul C astfel determinat trebuie s se situeze pe dreapta paralel la ei. determinat pentru situa ia de var termic i se vor recalcula parametrii aerului refulat astfel ca el s poat prelua sarcina i de umiditate din situa ia de iarn . Lv = Li = L Cunoscând faptul c debitul de aer L. .Sarcina de umiditate. Astfel. (punctul C din figura de mai sus) aerul refulat asigurând înc lzirea înc perii. b) Calculul estimativ (pe baz de indici) Num rul orar de schimburi reprezint num rul de care volumul înc perii V. costisitor i ar avea implica ii deosebite asupra distribu iei aerului în înc pere. Ci: hc = hi − xc = xi − Qi (kJ/kg) L Gi (kgvap/kga. aerul climatizat refulat asigurând r cirea înc perii (punctul C˝ din figur ). Pot ap rea i situa ii în care sarcina termic este aproape nul astfel c entalpia aerului refulat este practic egal cu cea a aerului interior (punctul C’ din figur ). De i tehnic este posibil s utiliz m un ventilator cu dou debite de aer.u.Debitul de aer.În situa ia de iarn se poate adopta aceea i metod de calcul a debitului ca în situa ia de var dar cu siguran ar rezulta un alt debit de aer decât de cel de var datorit sarcinilor termice i de umiditate diferite. Pentru acest lucru se cunosc: .

depozite de c r i Birouri Buc t rii . la obiectele sau utilajele aflate în înc pere.V În tabelul de mai jos este indicat num rul orar de schimburi de aer pentru diverse înc peri pentru un volum i grad de ocupare normal.mici.universale Piscine .înc peri anexe Restaurante .fumatul interzis S li de mese S li de edin e Sp l torii mecanice Spitale .bazine . Num rul orar de schimburi pentru diverse tipuri de înc peri dup normativul I5 /1998 Nr.s li de îmbr care .du uri . Estimarea debitului de aer de ventilare se poate face si pe baza unor indici raporta i.fumatul permis .s li de lectur .n= L V Estimarea debitului de aer pentru ventilarea înc perilor se poate face prin folosirea acestui num r de schimburi orare cu rela ia: L = n.fumatul interzis S li de baie S li de dans . Crt.balneofizioterapie Debit specific (m /h m ) 3 2 Num rul de schimburi orare (sch/h) 8-10 3-6 4-6 3-5 3 3-6 60 80 90 18 10 10 18 4 2 6-8 8-10 5-10 4-5 3-6 5-15 20-30 4-6 20-50 8-15 4-6 6-8 19 20 21 22 23 24 25 8-12 5-10 4-6 12-16 6-8 6-8 6-8 10-15 3…6 4 .mijlocii .mici . mijlocii .mari Cantine C lc torii Centrale telefonice Garaje Garderobe Înc peri pentru decap ri Înc peri pentru du uri Înc peri pentru înc rcat acumulatori Înc peri pentru vopsit cu pistolul Laboratoare Magazine . la unitate de produs sau la metru p trat de suprafa .coridoare . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Destina ia înc perii Amfiteatre Ateliere f r vicierea puternic a aerului B i publice Biblioteci .fumatul permis .

urmând ca o parte a aerului de ventilare sau climatizare s fie preluat din exterior.s li de a teptare.26 27 28 29 .radiologie .de realizare a racordului de aer proasp t a) Calculul debitului minim de aer proasp t pentru diminuarea nocivit ilor: În toate înc perile în care au loc activit i umane.în fabrici 8-10 . cinematografe 5-8 Tezaure 3-6 Vopsitorii 5-15 WC-uri .publice(pe str zi.s li sterilizare instrumente . se calculeaz pentru a satisface urm toarele trei condi ii: . este determinat din condi iile de preluare simultan a c ldurii i a umidit ii din înc perile deservite. au loc degaj ri simultane ale mai multor noxe. vestiare .în locuin e 4-5 .de realizare a condi iilor igienico sanitare .2. Calculul debitului minim de aer proasp t Debitul de aer L.cabinete dentare .s li postoperatorii . Debitul de aer necesar pentru a reduce concentra ia fiec rei noxe sub limitele maxim admise de normele în vigoare se determin cu rela ia: 5 . Deoarece climatizarea sau ventilarea trebuie s se realizeze cu consumuri reduse de energie. în pie e) 10-15 Valorile din tabel se vor folosi numai pentru estim ri în fazele ini iale de proiectare ruf riei . Pentru a men ine calitatea aerului interior la un nivel acceptabil nu se poate recircula întreg debitul de aer.saloane de bolnavi .s li de opera ie . Debitul minim de aer proasp t Lp. dar mai ales în cazul înc perilor cu procese tehnologice. calculat conform paragrafelor de mai sus. se dore te ca o mare parte a debitului de aer s fie recirculat.dezinfectare prealabil a 5 6…8 8…12 5…8 5…8 5…8 6 3…4 5…8 5 3.în cl diri de birouri 5-8 .laboratoare .de diminuare a nocivit ilor .coridoare Teatre.

b) Calculul debitului minim de aer proasp t pentru asigurarea condi iilor igienico-sanitare Debitul de aer pentru realizarea condi iilor igienico-sanitare se calculeaz cu rela ia: Lp2 = N Lpsp unde: N . Debitul de aer specific func ie de intensitatea fumatului i tipuri de înc peri Lpsp = 25 m3/h persoan Lpsp = 35 m3/h persoan Lpsp = 50 m3/h persoan Lpsp = 75 m3/h persoan Lpsp = 15 m3/h persoan La cl diri industriale Lpsp = min 30 m3/h persoan Lpsp = min 20 m3/h persoan Lpsp = min 40 m3/h persoan Lpsp = pân la 70 m3/h persoan Debitul de aer pentru înc peri unde nu se fumeaz pentru înc peri unde se fumeaz moderat pentru înc peri unde se fumeaz intens pentru înc peri unde se fumeaz foarte intens pentru înc peri cu copii cu vârsta sub 12 ani pentru înc peri cu volumul de pân la 20 m3/ persoan pentru înc peri cu volumul de (20 . Lpsp .30) m3/ persoan pentru hale blindate pentru cl diri social culturale cu degaj ri de mirosuri nepl cute Condi iile interioare 6 .Lp1 = în care: Y. dioxidul de carbon.concentra ia substan ei nocive în aerul refulat (mg/m3) Debitul se calculeaz pentru fiecare substan nociv în parte luându-se în considerare. ya concentra ia maxim admisibil a noxei degajate în aerul interior (mg/m ).debitul specific de aer proasp t (m3/h pers) Tabelul de mai jos prezint valoarea debitului de aer proasp t specific Lpsp necesar unei persoane (normativul I5 -1998). Substan ele nocive care se reg sesc cel mai des în înc perile climatizate sunt: praful. În cazul în care în înc pere se degaj substan e cu ac iune cumulativ asupra organismului. a a cum se precizeaz în norme (NGPM 2000). fumul de igar . debitele de aer rezultate se însumeaz . degajarea de substan 3 Y (m3/h) ya − yr nociv (g/s). formaldehida. dintre cele calculate. în func ie de intensitatea fumatului.num rul de persoane din înc perea climatizat . debitul maxim rezultat. yr .

(ºC) .1 L i o condi ie tehnic . Lp2.75 c) Debitul minim de aer proasp t din considerente tehnice Debitul minim de aer proasp t trebuie s îndeplineasc proasp t este: LP3 0.50 0.40 0. Condi ia tehnic pentru debitul minim de aer d) Calculul debitului minim de aer proasp t în func ie de debitele LP1. Lp3) 7 .Pentru temperaturi exterioare în afara intervalului 0…26 ºC se admite reducerea debitului specific de aer proasp t.65 0.80 0. LP3: Debitul minim de aer proasp t adoptat în calcul va fi cel mai mare dintre debitele calculate din cele trei condi ii enun ate anterior. aceea ca el s poat fi m surat f r erori mari. f r a coborî sub 10 m3/h persoan (a se vedea tabelul urm tor) Reduceri admise ale debitului de aer proasp t în func ie de temperatura exterioar Temperatura aerului exterior. LP2.20 -15 -10 -5 > + 26 Factorul de diminuare a debitului de aer proasp t 0. dup cum urmeaz : Lp = max (Lp1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful