L

SLUŽBENI LIST NS C VK E M AHCT AJ bH
REPUBLIKE B O S N E I HERCEGOVINE

P E n V B A H K E bOCHE: l i X E P l | E r O B M H E

H R O N O L O Š K I REGISTAR
P R O P I S A O B J A V L J E N I H U "SLUŽBENOM L I S T U R B i H " U 1995. G O D I N I
R M U

broj SKUPŠTINA R E P U B L I K E BOSNE 1 H E R C E G O V I N E

Bn>]

Str.

16. Z A K O N o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine 17- Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o obralovanji) L rado okruga IB Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona O v o j :
norn praVobianilaSEvu

9 9
9

190 290
292

I. Z A K O N O zabrani flflpoltgaojll imovinom, priju• •- ••:• • sredstava i statusnih ; r ' ! - pravnih lica na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine iz drugih drli*a A 2 Z A K O N o stručnom nazivu koji se sticena TSTIDI» n i s k o m fakultetu 4 >. Z A K O N o i z m ^ u a m a i topimama Zakona oobcam 4 I Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakonaoslufhi u ATniiji Republike Bosne i Hercegovine, 4 5- Z A K O N 0 izmjena ma i dopuna n a Zakona o vojnoj Obavezi 4 6. Z A K O N O Slandardnoj l.l.'.il i h . | i i! jt i <\tv <-.:. u Republici Bosni i Hercegovini 4 7. Z A K O N o izmjenom* i dopunama Zakona 0 napuile-nim stanovima 9 & 'ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o S t a n d ­ ardizaciji 9 9. Z A K O N a iimjenama i dopunama Zakona o koriScenju sredi LIV a solidai m •--r i ta velike opravke 9 10- Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o k r i l c riji ma i mjerilima za kori&tfonjc sredstava amoriiza• i j ' stambenih zgrada I s t r a n u društvenojsvojini . • i velike opravke stambenih ograda 9 II. Z A K O N o biblioteci jt lijepa i slabovidna lica u Republici Bosni i Hercegovini 9 ISPRAVKA Zakona o biblioteci za »lijepa i slabcvidna iica u Republici Bosni i Hercegovini li I I Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o suma­ ma 9 W Z A K O N n osnivanju Javnog preduzeća u djelatno­ sti Šumarstva "Bosamknhorcegova.c'ke. sume" 9 [ 4 , Z A K O N n izmjenama Zakona o izboru odbornike i poslanika u Skupsline drditveno-politiikih zajed­ nica 9 15. Z A K O N • proglašenju ]. mana Danom nezavi&nosii Republike Hosne i Hercegovine 9

37 SS 36 39 3y 40 2SS 2S5 285

286 286 547 JTJ 2S7

2S9 289

19. Z A K O N o izmjeni Zakona o udbram 20. Z A K O N o potvrđivanju uredbi na zakonskom ina­ tom 21. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o po•ilupfcu /a upisu sudski Eegistar ISPRAVKA Zakona o izmjenama i dopunama Za­ kona o postupku za upis u sudski registar 22. Z A K O N O izmjenama Zakona O računan ju vreme­ na 23. Z A K O N n i / m Usnama i dopunama Zakona n redov­ nim SUdovjma 24. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o jav­ nom tulilaitvu 25- Z A K O N o prestanku važenja Zakona n osnivanju Javnog prcduMca polmrctartska hernija "Polihem"Tuzla 26. Z A K O N o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog: pred uzeća za proizvodnju, monlalu i pro­ m i l čeličnih konstrukcija i opreme "Metalno" Drivusu - Zenica 27. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju uredbi sa lakonskom snagom 28 Z A K O N o humanitarnoj djelatnosti i huaianilarni ni organizacijama 29- Z A K O N o vanjskotrgovinskom poslovanju 30. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o prim­ jenjivanju Zakona o prostornom Uređenju 31. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o prim­ jenjivanju Zakonao premjeru i kaiasiiu nekretnina 32 Z A K O N o trgovini 33. Z A K O N o stranim ulaganjima 34. Z A K O N o slobodnim zonama 35. Z A K O N o irči&noj inspekciji 36. Z A K O N n dopunama Zakonu oonnovnim pravima iz radnog odnosa 37- Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti *yi elementarnih nepogoda

9 9 12 35 12 12 12

292 293 305 902 3LO 310 310

12

311

12

31 1
312

12 20 20 20 20 20 20 2(1 20 20

312 569 583 5W 5S4 589 592 595 597 597

REGISTAR "SLUŽBENOG USTA RBiJT ZA HVL (!ODINU
Z A K O N 0 dopuni Znkona • sluilji u Armiji Repti­ li like Bosne i Hercegovine >J Z A K O N o Z i k m u n . i m. * ni Zakon« o redovnim Sudovima 40. Z A K O N 0 izmjeni Zakonu o odbrani 41. Z A K O N o no»sfcaj upravi 42. Z A K O N o plaćama i drugim ličnim primanjima rađaj ka 43. Z A K O N o izmjeni Zakona -• uhfa4 flil u i iadu ^~yikruj:,i / 44.F.AKON 0 izmjenama i dopiuianii Zakona o na. ^ ' p u š t e n i m Stanovima 43. Z A K O N 0 izmjenama i dopunama Zakona o p o f m na fUUiitc! piihiivixlj i u đ u g a -K: Z A K O N D kfJK jeVUaTBl 1 dopunama Zakona O tro li cijena 17. Z A K O N o ivmjunainu i dopunama Zakona u ban­ kama •tK Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o pulcvnlia 49. Z A K O N OIZJU j^nnrna i dopunama Zakona o p r e o •uu - n saobraćaju _ ISPRAVKA Z A K O N A ni izmjenairu i dopunama Zakona o prevozu u drumikom saobraćaju Sk Z A K O N O izmjenama i dopunama Zakona 0 međunarodnom drumskom transportu 51 Z A K O N \1 sipul'no-ti Icljeznićkop ploniuta 52. Z A K O N 0 izmjenama i dopunama Zakona o siste­ mima •-•-•< 53 Z A K O N •• 1/mjcnanu i dopunama Zakona o prim­ jeni Zakona i ' krivičnom postupku 54. Z A K O N o i/nijeni Zakona o primjeni Zakona o
javnom luJilai^Lvu

2(1 2l> 20 21

SK 598 5<ra n0| 603

n

73. Z A K O N o pi i hvala nju članstva Itepublikc BOHIHJ i Hercegovine u međunarodnom mOneEarnom tondu i drilgin> međunarodnim rinan^i nkuli organizacija­ ma na osnovu sukcesije 7<i. Z A K O N O izmjenama Zakona O određivanju fra nifiniti pielaza Republike BOSULI i lleiccgovinc L. O ^ K L A H A i 7 U A okiicnju ljudskih priva < -luT^ida ' T^.MI i.-kj-MiL'i'iinjiij u Sandza.ku i drugim d i j e l o v i ma Srbije i Crne OoM 1. ODLUKA o razrješenju i imenovanju okružnog vojnog tužioca u Okruitnom vojnom tužilaštvu „ Mosiaru 2. O D L U K A o rarf jcScnju i imenovanju javnih luzilaea i zamjenika javnih luzihica 3. O D L U K A o rizrjalatnju i j/-bnru predsjednikji i sudi ja redovnih sudova 4. O D L U K A o r j / r j u & n j u predsjednika suda i sudi ja u ukcu£nim vojnim »udovima 5. O D L U K A o razrjeienju v^mjejuka okru^nop vnjnog tužioca uOfcrui.nom vojnom tužilaštvu u JSjirajevtl

48 50

ii9a

1205

33 33 33

1? 346 4 4 A 4
4] 43

RI3 RH
814

31
BL4

33 33 33 39 33 &22 33 ¡538 B K40 33 »40 33 JS4I 30 S4] 33 841 33

42
43

Hl
m 9SS

A

43

S3i Z A K O N 11 IZJujmarna i dopunama Zakona o prim­ jenjivan j l l Zakona o parničnom postupku 56. Z A K O N u izmjenama i dopunama Zakona o prim­ an jivan ju Znkoju o npslem upravnom postupku 57. Z A K O N o prestanku viijeiija Zakona O n epri ni.piJl jivanju Zakona i> upravnim sporovima Si. Z A K O N o polvrdivenju uredbi >a zakonskom l u S9 Z A K O N o davanju pa ranci ju, supe rga ranci ja i dm[lih Oblika jomstva juein-l ina^ErnnUlvu 60. Z A K O N 0 biblioicckoj djelatnosti 61 Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o prim­ jeni Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija o2. Z A K O N o izmjenama Zakona o Sumama (¡3. Z A K O N o liiiansiianju £cl je znifkc. infrastrukture i ioljczrtičkih saobraćajnih usluga M. Z A K O N o f f l j i o v j m j ilasnickib u đ n u u fii. Z A K O N o f l l i n t a r i j Sporazuma o tehničkoj, naučno] 1 Ohrazovnoj flaradnji u VOjnOj oblasti iz­ među Vbule Republike Bosne i Hercegovine'! Vlade Republike Turske biv Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona O vujnoj obavezi o7. Z A K O N o z đ r a n t v c n n j /.asliij i orga ni/aciji zdrav­ stvenih ustanova za vrijeme ratnog stanja 68. Z A K O N o potvrđivanju uredbi sa zakonskom sna­ gom ffi. Z A K O N « bpn jenama i dopunama Zakona o zabra­ ni raspolaganja, imovinom, prijenosu ircdEtava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Repu bLike Bosne i Hercegovine vr. drugih dtiava 70. Z A K O N 0 izmjenama J dopunama Zakona o izboru odbornika i podanika u Skupštine druAiveno-poh • l i t k i h zajednica 71. Z A K O N o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom sna­ gom o Himni Republike Bosne i Hercegovine 72. Z A K O N 0 zaduženju Bosne i Hercegovine kod rnedunaiodnog monetarnog fonda

m n

842 yi3 413

6. O D L U K A o preuzimanju prava i obaveza oi,nivn£a prema Radnoj organizaciji Žcljsznieki školski lar - Sarajevo 7. O D L U K A o razrješenju predsjednika i sudija redovnih iudova ft. O D L U K A o fUjjotanju javnih luZilaca i /amjunjka javnih lužiLaca % O D L U K A o r a z r j r l c n k i sudi j e : izbor u predsjednika suda i Sudi ja u Okfuinom vojnom Sudu u ~-\-: m Kl O D L U K A o imenovan ju zamjenika javnih tužilaca II. t l D L U K A o 17-horu sudija redovnih Sudova 12- O D L U K A odavanju saglasnusti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Geođetski /avod Bosne i HeicegoviJte 13 O D L U K A o noivrđivanju odluko o razjjc^nj<i koje je Predsjedništvo Republike Bosne i l k : •-•'me donijelu u Tunkciji Skupštine RBiH 14. O D L U K A o obilježavanju 50 godina pobjede nad
h

4 7 1

43 241 243

7 7 7

244 245 245

7

24S

9
9

293 294

i ali zrnom

37

37
37 37

"is 91? 919

919

37 37 37 37

925 927 928

931

37

931

37 48 48

«32

1139
1(89

15. ODI.UKA oodnoJtnju Zahtjeva u prijcjn Repu¬ bliku Bosne i Hercegovine u članstvo Savjeta Bvropc ih O D L U K A o rayjjcttnju i ifbuiu predsjednika i sudija lednvnih sudova 17. O D L U K A o razrjcSenju zamjenika republičkog javnog tužioca i imenovanju zamjenika osnovnih javnih tužilaca 18. O D L U K A o izboru fcuđija u okrutnim vojnim su­ dovima 19. O D L U K A o potvrđivanju odluka kao opStih akala koja f Predsjedništvo RBiH donijelo u funkciji Skupštine RBiH 2(k O D L U K A o osnivanju Interparlamentarne grupe Bosne ' Hercegovine i o imenovanju f unkckmerj u Intci parlamentarnoj grupi Bosne i Hercegovine 21. ODLUKA o ciljevima i zađacimil devizne politike i ii • ii platnog bilansa u T995. godini 2 2 O D L U K A o ciljtvima i zadacima monetamo-kra dilne politike u L995- godini 13 O D L U K A o razrješenju sudijs u Okruinom voj­ nom nuđu IP Doboju 24. O D L U K A o prestanku mandala pojedinim poslani­ cima Skupštine Republike Bosne i Hercegovine 25. O D L U K A o razrješenju i imenovanju javnog lužloca i zam jeoika javnih tužilac* 26. O D L U K A o imenovanju zamjenika okrutnih voj­ nih tuiilaea u • i . o vojnim tuzilaitvima 27. O D L U K A o razrješenju i izboru sudija okružnih vojnih Sudova

9 U

294 301

Il I l II II

301 301

11

302

U

302 303 304 449 557 S57

II
11

te 15

19 1»

557 53«

R E G I S T A R " S L U Ž R E N O G L I S I A RBLH 28. O D L U K A o razrješenju i izboru sudija redovnih sudova 29 O D L U K A o izbom O s u n odbora Skupštine Re­ publike BobilC i Hercegovine za energetiku i indu­ striju 30. O D L U K A o u I vidi Van ju Programa KtATlIlifVati lUraJivanja ođ interesa za Republiku Bosnu i Hereagovlnui 'tix 1995- godinu PRILOG - PROGRAM STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA 31. O D L U K A o izmjeni i dopuni Odluke o ciljevima i zadacima devizne politike i projekciji plafnogbilanaa u 1995. godini 32- O D L U K A O izmjeni i dopuni Odluke odljevima i zadati u l i mOnelarno-kledjIne politike U 1995. godi­ ni 33 O D L U K A o proglašenju Amandmana L X X X [ LXXXH1 na Ustav Republike Bosne i Hercegovine 34. O D L U K A a |iosi3v]jenju lica koje cc vrSiti l'unkciju Člana Predsjedništva Republike Bosne i Herccguviiu 34. O D L U K A o potvrđivanju Odluko o izboru i lana Vtnđc Republika Bosne i Hercegovine 35. O D L U K A O potvrđivanju Odluke o imenovanju ministra vanjskih poslova u Vladi Republike Bosne i Hercegovine 3*. O D L U K A a potvrđivanju Odluke o ra/rje>en|u sudi K Osnovnog suda U u Sarajevu 37. O D L U K A o razrješenju zamjenika republičkog javnog nravobranloca u Republičkom pvnom prjvuhranilaitvu u Sarajsvu 38. O D L U K A o razrješenju predsjednika suda i sudi ja redovnih sudova 39. O D L U K A o razrješenju zapnjsnika republičkog javnog tužioca U Republičkom javnom - • - -.u SatfpjBVu 40. O D L U K A o izboru predsjednika suda i Sudi ja. re­ dovnih sudova 41. O D L U K A o potvrđivanju Odluke kao opite g akta koju je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercego­ vine donijelo u funkciji Skupštine Republike Bosne i Hercegovine 42. O D L U K A o podnošenju zalijeva za prijam Repu­ blike Bosno i Hercegovine u Članstvo Evrornkc unije 43. O D L U K A o razrješenju i imenovanju javnih tužilaca i zamjenika javnih luzilaea 44. O D L U K A o razrješenju i izboru predsjednika tuda i sudi i redovnih sudova 45. O D L U K A o izboru sudi fa - porolnika u Vilam Sudu u Mostaru 4G. O D L U K A o potvrđivanju Odluka o razrješenju •: •••!•• i pravosudnih funkcija koje je Predsjed­ ništvo Republiku Bosne i Hercegovine donijelo u r-mkiiji Skupštine Republike Bosne i Hercegovine
1

Z A 1995, G O D I N U

19

558

19

553

14 14

558 i-24

53. O D L U K A a pnmiJovanju osuđenih lica po.sluAbc mu duzuo&i povodom 25- novembra Dana držav­ nosti Republike Rosne i Hercegovine 46 53 O D L U K A u prc.Manku maženja i Mlukc n pr i ITcmc nom pravilniku za registraciju i maiBaavanja mo-toi nih i priključnih vozila Armije Repuh Like Bosne i Hercegovine 46 54. O D L U K A o proglašenju Ustavnog zalcouv o Izm­ jenama i dopunama Ustava Republike Boace i Her­ cegovine 49

1153

1155

1193

19

559

19 30

559 639

K O M B I J A SKUPŠTINE RBiH ZA IZBOR 1 IMENOVANJA
1. O D L U K A o postavljen ju republičkog sa vjernika u Skupiti ni Rcpuhlrke Bosne i Hecce^ovine 2. U U L U K A o postavljenju republičkog savjetnika u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine 3. O D L U K A o postavljenju republičkog savjetnika u Skupitini Republike Bosne i Hercegovine 19 19 19 559 559 559

30 30

689 689

30 30

690 690

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA S I O J I ^ T I N E R E P L - B L I K E BOSNE 1 HERCEGOVINE
I. Z A K O N o prelaženju državne granice I kretanju u gEaiilCnnrn pojasu (Prečišćeni tekst) 47 1157

30 30

690 640

30 30

b9l 691

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA SKUPŠTINE R E P U B L I K E BOSNE I HERCEGOVINE
L. O D L U K A o izmjenama Odluke u naknadama i nagradi sudijama poro mitima redovnih sudova 49 1193

30

691

33 37 37 37

842 93? 933 933

PREDSJEDNIŠTVO R E P U B L I K E BOSNE 1 H E R C E G O V I N E
1. U K A Z Preds.jednis.Eva Republike Bosne i Hercego­ vine U odlikovanju zlatnim oidenom /.milja od Boinc Dr Ali A^bar VekajaEi, miniilrji vanjskih poslova Islamske Republike Iran 2. U K A Z Predsjedništva Republike Bosne i Hercego­ vine o odlikovanju zlatnim ordenom Zmaja od Bosne Datuk Seri Mahatil bin Mnhimad, pred.'i jed­ inka Vlade Federacije Mafczije 3- UKAZPrcdsijednisIva Republiku Bosne i Hercego­ vine o odlikovanju zlatnim ordenom Bosanskog grbaGcotgc Soroi, predsjednika Sorosfoundaljoni 4. U K A Z Predsjedništva Republike Bosne i Hercego­ vine o odlikovanju zlatnim ordenom Zmaja od Busnc princaSalmana Ben Anđelaziza] Saurt.se nemlnog direktora visokog Sandijskog komiteta za pomoć Bosni i Hercegovini 5. U K A Z Predsjedništva Kcpublikc Bosne i Hcrce&ovine o odlikovanju zlatnim ordenom Zmaja od Bosne d l Alojz Moka. ministra vanjskih poslova Republike Austrije 6. U K A Z Predsjedništva Republike Bosne i Hercego­ vine n odlikovanju ordenom Republike sa zlatnim vijencem Javno pccduzccc Radio-lekvizija Bosne L Hercegovine
1

10

297

37 47. O D L I K A a imenovanju zamjenika minblEa prav­ de u Vladi Republike Đosnc I Hercegovine 46. O D L U K A o proglašenju izbora poslani ka u '• ifiit) građana SkupStine Republike Bosne i H. i <•
r

933 933

10

297

37

10

297

37 49- O D L U K A O proglašenju Amandmana L X X X I V na Ustav Republike Bosne i Hercegovine 50. O D L U K A o davanju sJglasnosii za osnivanja Od­ sjeka PTT saobraća ja na Saobraćajnom fakultetu ti Sarajevu '•i O D L U K A o prenošenju prava korištenja zgrada objekata Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu na Franjevački provincijala! Bosne Srebfene 52. O D L U K A g pmajlaieaju izbora podanika u Vijeće. opSlina i Vijeće građana Skupst Ine Republike Bosne i Hercegovine 37

934 934

10

297

37

934

10 ? 12

29S

37

935

316

46

1153

4

REGISTAR

S L U Ž B E N O G L I S T A R B i H " ZA lUítt. G O D I N I ] 29 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o dopuni Zakona u sredstvima i financiranju Armije Repu­ blike Bosne i Hercegovine it>. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM r. obrazo­ vanju općine Buiim 31. U R E D B A SA Z A K O N S K O M S N A G O M D iiTuienju \«j molbi Međunarodnog suda 32. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM 0 izmje­ nama i dopunama Zakona o amnestiji 33 U R E D B A SA Z A K O N S K O M S N A G O M 0 plaćama pripadnika Armije, i policije Republike Bosne i Hercegovine 54 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izmje­ nama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduMCa 35 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izuzetnom ma ter i jalnom obezb jedenju za alijamo ratnog slanja, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca 36. U R E D B A SA Z A K O N S K O M S N A G O M o udruženjima ratnih vojnih invalida. ćl&noVa poro­ dica Sehida i poginulih butaca i demoni |isa nih pTrpuJnika oru Ja nih snaga 37. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o Himni Republike BoSue i Hercegovine 3K UREDBA SA Z A K O N S K A SNAGOM izmjena­ ma i dopunsma Zakona o plaćama pripadnika Ar­ mije i policije Republike Bosne i Hercegovine 39 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o dopu­ nama Zakona o preuzimanju sredstava bivie Soci­ jalističke Federativne Republike Jugoslavije u svojinu Republike Bosne i Hercegovine 1. ODLUKA u ustupanju izvornih prihoda Republike Bosne i Hercegovine Okrugu Bih&e, Okrugu Goraiđe i Okrugu Tuzla za Opeinu Srebrenica 2. O D L U K A 0 aboliciji po službenoj duinosti 3. O D L U K A o izboru sudija poTOInika Okružnog vojnog suda u Tuzli ISPRAVKA Odluke o izboru sudija porotilika Okružnog vojnog Suda U Tužili 4. O D L U K A o posiJvIjcniLr nere/idcnlnog ambasa di>ra Republike Bosne i Hereegovinc u Finskoj 5. O D L U K A o pomilovanju po službenoj dužnosti 6. O D L U K A o pomilovanje- po službenoj dužnosti 7. O D L U K A 0 aboliciji po službenoj dužnosti 3. O D L U K A o aboliciji po službe noj dužnosti 7. O D L U K A o pomilovanju osuđenih lica 9. O D L U K A o p o m i l o v a n j u o s u đ e n i h liCa na izdržavanju kazne zatvora po službenoj dužnosti povodom E. marta - Dana nezavisnosti RBiH 10. ODI - U K A o razrjeSenju i ime nov un ju predsjednika i <1>nova Ratnog predsjedništva Skupštine opsrino Banjaluka U. O D L U K A o a hol icip po službenoj dužnosti 12- O D L U K A 0 pomilovanju po službenoj dužnosti 13. O D L U K A 0 pomilovanju po tfuibenoj dužnosti 14. O D L U K A o pomilovanju |>o službenoj dužnosti 15. O D L U K A o abobciji po službenoj dužnosti 16. O D L U K A o •• pozivu ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Republici Austriji 17. O D L U K A o Opozivu ambasadom Republike Bosne i Hercegovine u Švicarskoj konfederaciji lik O D L U K A o postavljenju ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Kataru 19- O D L U K A o postavljenju ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Republici Austriji 20. O D L U K A o postavljenju ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Švicarskoj konfederaciji 21. O D L U K A o postavljenju ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjenom kraljcvsivu Velike Britanije i Sjeverne Irske 22. O D L U K A o pomilovanju osuđenih lica

7. U K A Z Predsjedništva Republike Bosne i Hercego­ vine d i se odlikuje Srebrnim ordenom bosanskog grba njegov* ekselencija gospodin Henrv lacolin, ambasador Republike Francusku u Republici Bosni i Hercegovini

5 6 \2 23

t9\ 209 117 617

41

lili

1. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM u carin­ skom z-ikonu .' 2. UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM n carin­ skoj larifi 5 CARINSKA T A R I F A (sastavni dio Uredbi: sa za 5 konskorn snagom • Carinskoj tariJ'j) 3. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o carin­ skoj sluibi Republike Bosne i Hercegovine 3 •1. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o poscbnoj naknadi na uvezenu robu 5. UREDBA SA "ZAKONSKOM 5NAGOM onsigulanju imovine i lica S ISPRAVKA ZAKONA 0 usiyu[afipu imovine i Hc* 44 6. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o Finansijskoj policiji Financijskoj policiji 5 ISPRAVKA Uredbe sa zakonskom snagom o Finamai j^koj polidjr-Finaneijskoj policiji 7 7. UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM D porezu 5 na promet proizvoda I usluga 8. UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o poseb­ nom porezu na kahvu 5 9. URL'OBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o poseb­ nom porezu na bezalkoholna, pića 3 10. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o poseb­ nom porezu na duhanske prerađevine 5 11. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o poseb­ nom porezu na naf Ine deri vale S 12. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM u posch5 nom porezu na alkohol 13. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o poseb­ nom porezu na uvoz putničkih automobila , S 14. UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o priseb­ nom porezu na pivo s 15. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o unu­ trašnjem platnom prometu 5 16. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOMoiaeuno vtnaUvu (prilog iskazi iz elana 15) 5 PRILOG RAČUNOVODSTVENI STANDAR D I 1 KODEKSI a 17 URL DBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o finansi jskom poslovanju IB. UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o reviziji !9. UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o finansiranju javne pOtro&njc 20. U KL DBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o porezu na plaću 21 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM n dopri­ nosima za socijalno osiguranje 2Z UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o porezu na dobit preduzeca 23 UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o porezu na promet nepokretnusti 24. UREDBA SA Z A K O N S K O M SNAGOM o admi­ nistrativnim taksama i Tarifi republičkih admini­ strativnih taksa 25. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o izmje­ nama i dopunama Zaknna u deviznom poslovanju 26. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o porezu za obnovu Republike Bosne i Hereegovinc 27. U R E D B A SA Z A K O N S K O M SNAGOM o dopri­ nosu za obnovu Republike Bosne i Hercegovine za državljane Republike Bosne i Hercegovine koji privremeno liva i rado u inozemstvu 2A. UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM o raspo­ ređivanju poreza na promet proizvoda i usluga

49

ta
1-160
SS

28

677

33

¿42

92 92 114S 102 263 104 116
117

33

•;.'

33 44

a-14 JJ4|

43

M^O

119 123 125 s:s 129 153 m 163-272 152 151 157 165

50

1205

I I 5 11 5 5 5 5 5 5

I I 191 3Q7 l9l 192 192 193 lSH 195

s
3

8

269

9

5
5

166 170 175

*
5

12 14 14 )4 14 H 15 15 L5 15 15

319 4QS 405 405 405 406 421 421 421 421 422

L77 189 189

s
5

190 190

15 16

422 449

REGISTAR "SLUŽBENOG USTA TiRiLT ZA 1995. GODINU
23. O D L U K A u razrješenju i izboru Jiuiija-porotnika U Okružnom vojnom sudu u T u i l i ISPRAVKA Odluke o nnrrjcfcciijii i izbom suđjja|mr»Lnika L Okružnom vojnom sudu n Tuzli L 24. O D L U K A a imenovanju predsjedniku i članova Ratnog predsjednica Sku.|iiriiiv opionc Bosanska Duluca 25. O D L U K A o razrješenju i imenovanju preds Kdnika i Članova Ratnog piedajedrititva Skupštine opširne Modrica 26- O D L U K A o imenovanju ministra ViUipkih uto zemnih pcMlnva u Vladi Republike Bosno i Herce­ govine 27. O D L U K A o imenovanju predsjednika i članova Ka inog predsjedništva Skupome opstino Bosanski Novi 26. O D L U K A o prenoSenju prava korištenja zgradc• •'i--- • i ' bivic Elektrotehničke -l-li u Buea potoku na Ministarstvo Unutrašnjih poslova 29. O D L U K A o razrješenju savjetnika u Predsjed­ ništvu Republike Bome i Hercegovine 30. O D L U K A o izboru Člana Vlade Repuhhkc Bosne i Hercegovine 31. O D L U K A O dopuni Odluke O pumilovanju osuđenih lica na izdržavanju kazne zaivora po OuJhenoj dužnosti povodom 1. ronrta - Dana neza­ visnosti Republike Bosne i Hercegovine 32 O D L U K A o pomilovanju osuđenih lica 33. O D L U K A o izbom i,udija-pnrotnikii Okružnog vojnog suda u Doboju 3.4. O D L U K A o razrješenju i n , Komisije za predstavke i prijedloge Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine 35. O D L U K A o razrješenju sudi ja Osnovnog Suda U u Sarajevu 36. O D L U K A O TaJJkJicnju i izboru predsjednika i sudija okružnih vojnih sudova 37. O D L U K A o imenovanju okrtUJiog vojnog tužioca i B f f l j n l k > okružnih vojnih tužilaca 51, O D L U K A o proizvodon|Uh u n a p r e đ i v a n j u i rješavanju o odnosima u službi vojnih lica za vrije­ me ratnog stanja 39. O D L U K A o razrušen ju sudijeViieg suda u Bihaću 40- O D L U K A o razrješenju zamjenika osnovnog jav­ nog tužioca u Bosanskoj Krupi 41 O D L U K A o imenovan ju zamjenika okružnih voj­ nih tužilaca 42. O D L U K A o izboru sudija • porotnika Okružnog vojnog suda o Sarajevu 43. O D L U K A o razrješenju predsjednika i suđije Okružnog vojnog suda u Travniku ISPRAVKA O D L U K E o JazrjeSenju predsjednika i sudi je Okružnog vojnog sudi u Travniku 44. O D L U K A o izboru sudi je Okružnog vojnog suda u Doboju 45 O D L U K A o postavljenje savjetnika u Predsjed­ ništvu Republike Bosne i Hercegovine 46 O D L U K A o imenovanju predsjednika i članova Ratnog predsjednišiiva Skupštine Opsline Žena 47 O D L U K A o obrazovanju Komisije za ideniificiranje i označavan je dr Javne granice Republike Bogne i Hercegovine na |__ -•• = _•• zmene Inke Bihai 48. O D L U K A o ustupanju izvornih prihoda i prijenosa rashoda Republike Bosne i Hercegovine okruzima odnosno kantonima 49. O D L U K A o pomilovanju po službenoj dužnosti 50. O D L U K A o aboliciji po &l užbe no j dužnosti 51 O D L U K A o pomilovanju po službenoj dužnosti 52. O D L U K A o razrješenju i imenovanju predsjednika i elana Katnog preds^dnisivi Skupiline opšiinc Sekovići
r

16 24

449 65"

Ih

450

K

537

20

599

20

599

20 20 2*

599 599 621

25 25 25

653 653 654

25 25 25 25

654 654 654 654

53. O D L U K A oiazrjeSen ju i imenovanju predsjednika i članova Raluog predsjedništva Skupštine opSlilie Bijeljina 54. O D L U K A o aboliciji po iduJ.bcnoj dužnosti 55. ODLUKA o pomilovanju osuđenih lica ISPRAVKA Odluke 0 pomilovanju osuđenih lica 56. ODLUKA o aboJicjji po službenoj dužnosti 57. O D L U K A o razrješenju i izboru predsjednika i sudija okružnih vojnih Vidova 5 1 O D L U K A o izboru predsjednika Osnnvnngsuda u Velikoj Kladuii -i-'t O D L U K A n izboru lUdlja - poruinika Okružnog vojnog suda u Mornaru 60. O D L U K A o imenovanju predsjednika i članova Ratnog pieds^dnisiva Skupštine opŠltnc Neuin 6f- O D L U K A o imenovanju predsjednika i članova Ratnog prodBjcdnifllvi Skupštine opSiino Prnjavor 62. O D L U K A 0 i/honi stidijo Okružnog vojnog HrJt u Doboju 63. O D L U K A o izboru sudija poromika Okružnog vojnog suda u Tuzli 64. O D L U K A o ustupanju izvornih prihoda i prijenosa rashoda Republike Bosne i Hercegovine ukru/ima odnosno kantonima 65. O D L U K A o ukidanju ratnog slanja 66. O D L U K A o aboliciji po službenoj dužnosti 67. O D L U K A o pomilovanju po službenoj dužnosti 68. O D L U K A o i/boru sudija-porotnika Okružnoj], vojnog suda u T u / l i 69. O D L U K A o r ; i / • i • i imenovanju okružnih vojnih tužilaca i Zamjenika okružnih vojnih Lužilaca 10. O D L U K A o izboru sud i je Okrutnog vojnog suda u Sarajevu I . SMJERNICE za ohuko civilnih struktura u Bosni i Hercegovini u o d h r a n u 1. NAREDBA o djclimicnoj demobilizaciji pripadni­ ka Armije Republike Bosne i Hercegovine

36 36 36 44. 36 33 38 38 44 44 44 44

907 907 908 114& 908 93-7 937 937 \\A4 1144 1144 1144

48 50 50 50 50

1191 1205 1206 1206 1206

50 50

1207 1207

12

320

44

1144

26 79 29 29 29 29 35 31 32 35

661 681 6B| 6*1 6M 682 901 701 733 893

V L A D A R K P U I J U K E BOSNE T H E R C E G O V I N E
1. UREDBA o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Malezije za unapređenja i caSlilU investicija 2 UREDBA o ratifikaciji Sporazuma o s»rad«ji U oblasti zdravstva između Ministarstva zdravstva Republike Bosne i Hercegovine i Mimltarsl v* zdravstva Republike Turske 3. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o stal­ nim sudskim tumačima 4. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o rad­ noj oba.e/i 5. UREDBA o ratifikaciji Sporazuma između Vlado Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke u tehničkoj Saradnji 6. UREDBA o naknadama za putne troškove 7. UREDBA o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike NjcmaCkc o zapoil^vanju radnika bo­ sa ns-koherec-govačk ih preduzeča sa sjedištem U Re­ publici Rosni i Hercegovini u svrhu izvršenja ugovora o izvođenju radova li. UREDBA o upisu u sudski registar preduzeCa i drugih pravni ti lica koja obavljaju privrednu djelat­ nost ISPRAVKA Uredbe o upisu u sudski registar pre­ du zeca i drugih pravnih lieakoja obavljaju privred­ nu djelatnost 9- UREDBA o upisu u registar zastupnika koji vodi Zavod za standardizaciju, mjcritelpivo i patente

I

t

3 7 7

29 245 246

7 7

247 249

36

905

16

450

36 36 36 36

905 906 906 907

16

452

22 18

611 537

36

907

0

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G L I S T A R B i H " Z A 199"». G O D I N U fO. I R | I O činovima, .: : •• irin ^ iiL^np ćuiova i oznakama ćinov,, u jmLIciji za vijjemc ralnug slanju ili u slučaju neposredne ratne opasnosti 11. UREDBA o ratifikaciji Spoia/uma između Vladu Republika Bosne I Hercegovine I Vlada Republike Mađarsku u međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i rol«, n protokolom 12. UREDBA n u.jatima i postupku propisivanja i plaćan ja dopunsku i kompenzatorne carine 11 UREDBA li ratifikaciji Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji Li.me.du Vlade Republike BO­ E M i Hcsceguvinc i Vlade Republike Slovenije 14. U R E D B A o reviziji vlasničkih transformacija izvedenih po Zakunu o društvenom kapitalu 15. UKEDBAuizmrenami j dopunama Uredbe n č i n o viniH. u-ltovima za Slicanja činova i oznakama Čino­ va U policiji za vrijeme rasnog, itanja ih u slučaju neposredne rame opasnosti I ci. UREDBA o evidenciji ranijih vlasnika i odu/ete irnovinc 1.' O D L L ' K A I I bJiiim uslovinia za obe/bjedivanje i distribucijo humanitarne pomoći 2. O D L U K A o osnivanju Carinarnice Zenica 3. O D L U K A oizraJjivanjti spremnost! Ropuhllke Bo­ sne 1 Hercegovino, Sav Lu sigurnosti UN-a.o prih­ vaćanju moba ••suđenih presudama Međunarodnog su da za ral ne zloći ne na izdržavanje izrečenih kazni 4. O D L U K A nusLuvinsa pod kojima se može odobriti da se dio izvoza mbc i usluga naplati u valuti koja se po proprsu odmAne zemlje nc moze translcrisaii 5. O D L U K A 0 uslovima pod kojima se može dali odobrenje da se naplata j plaćanje izvrSe u efektiv­ nom stranom novcu 0. O D L U K A o uslovima za davanja odobrenja preduzećuili drogom pravnom licu da moze držači deviz¬ na sredstva na računu u inozemstvu 7. O D L U K A o ifslobadanju od plaćanju odrađenih komunalnih usluga, troflkova izdavanja putnih i drugih isprava I povlasticama u unnlra4nj=m put­ ničkom prometu A. O D L U K A o vuini i načinu plaćanja naknada za pokriće miMtova kontrofe kvaliteta p-i;ljopi i v r s ­ nih i pre brani beri i ti proizvoda u vanjskotrgovin­ skom prometu y. O D L U K A o ukidanju Odjeljenja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine u Mostaru H>. O D L U K A o izmjenama Odluke o k r i t e r i j ma za carinski kontingent 11. O O L U K A o normativima za iskazivanje potreba i potrošnje proizvoda po stanovniku u ralu 12. O D L U K A o određivanju proiivoda i usluga od posebnog značaja ?a odbranuiz* potrebe preživlja­ vanja stanovništva 13. O D L U K A o utvrđivanju jedinstvene metodologije i jedinstvenih pokazatelja za planiranje proizvod­ nje, potrošnje i pružanje usluga u ratu 14. O D L U K A o boji i oznakama službene odjeće rad­ nika Carinske shrfhe 15. O D L U K A o pretanku važenja Odluke o bližim uslovima za obezbjedivanje i distribuciju humani­ tarne pomoći 16. O D L U K A o izmjenama Odluke o visini naknade 2a izvršeni veterinarsko-san harni pregled u prometu preko granice Republike Rosne i Hercegovine 17. O D L U K A o poćciku primjene Carinske tarife K. O D L U K A o visini posebne naknade na uvezenu robu u 1995- godini !9. O D L U K A " određivanju robe na koju se ne placa naknada za carinsko evidentiranje 20. O D L U K A ti visini kamate na iznos poreza na pro­ met p r o i z . ^ a i usluga koji nije plaćen u propisa­ nom roku
r

21

605

B43

965
41

W6

47 51

liti L2U9

I 2

4
17

2

17

2

17

2

18

2

IV

2

20"

3 3 7 7
31

231 251

7

252

7 B

254 271

8

271

8 10 10 LI

271 2« 298 305

u

305

2J O D L U K A O visini kamate na iznos carine i drugih uvoznih dažbina koje nisu plaćene u propisanom ruku 72. O D L U K A o utvrđivanju obima kontingenata za uvoz robe ISPRAVKA Odluke O mvrdtvanju obima kontin­ genta Zli uvoz robe 23. O D L U K A o maloprodajnim cijenama cigareta i drugih duhanskih prerađevina 24. O D L U K A o prometu i maloprodajnoj ci jeni motor­ nih benzina, dive) goriva i l o i ulja. ISPRAVKA Odluke o prometu i maloprodajnoj cijeni motornih benzina, dizel goriva i lož ulja 25. O D L U K Aoobbku i sadržaju službene legitimacije, značke i izgledu uniforme riuunsipko polieijc-fiiiuiiLij>kc policije 26. O D L U K A o dopunskim sredstvima za unapređenje rada i slimulisanj? učinka finansijske policije-financijske polici je 27. O D L U K A o standardnoj klasifikaciji djelatnosti 23. O D L U K A o sezonskim carinskim stopama za pol^.•privredne proizvode u L9V5. godim 29. O D L U K A o dopunama Odluko o visini posebna naknade na uvCZcnu robu u 1995. godini 30. O D L U K A o utvrđivanju osnovice za obračun do­ prinosa za zdravstveno osiguranje radnika na radu U inozemstvu 31. O D L U K A o utvrđivanju starosne granice za u v o . OđuosnO unos motornih vozila 32. O D L U K A o obustavi od izvršenja akta odnosno radnje Skupštine operne Konjic od 10. 04. 1995 godine kojim p ulviduDO da Cero Me hm . '.. Sead Ribić i Muharcm KoZJĆ imaju Status odhomika u Skupštini općine Konjic 33 O D L U K A o zaštitnim cijenama osnovnih poljopri­ vrednih proizvoda u 1995. godini 34. O D L U K A o povjeravanju pojedinih poslova i z oblasti trgovine izvrsnim organima Okruga Bihać, Ooražde i Tuzla 35. O D L U K A o rezervaciji zemljišta za izgradnju ob­ jekta Ambasade Republike HoSile i Hercegovine U Canbsni, Australija i potvrdi reciproćnog aranžma­ na da se u Republici Bosni i Hercegovini iznajmi zemljište za diplomatske pottehc Ausiralije 36. O D L U K A o sađriaju paketa i cjenovniku artikala koji ulaze u sadržaj paketi za pripadnike Armija, policije i drugih korisnika 37. O D L U K A o utvrđivanju visine i isplate novčanog dijela plaće za pripadnike Armije, policije i drugih korisnika 30. ODLU K A o oslobađanju plaćanja ukupnih i l i dijela troškova stanovanja i drugih komunalnih usluga 39- O D L U K A o oslobađanju poreza na promet proiz­ voda koji spadaju u poljoprivrednu mehanizaciju, uređaje J drugu opremu, poljoprivredni alat za pri­ marnu obradu zemljišta i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje 40. O D L U K A o oslobađanju poreza na promet proiz­ voda koji spadaju u sredstva ctaorulanja i opremu za armijske snage Republike Bosne i Hercegovine, polici ju i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija 41. O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluko o pro­ metu i maloprodajnoj cijeni motornih benzina, d i ­ zel goriva i lož ulja 42. O D L U K A o visini i načinu obračuna amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava koji se priznaju u rashode u poreskom bilansu 43. O D L U K A o određivanju najnižih iznosa na koje pojedine vrste zf akoplovhcnorajo biti osigurane od odgovornosti za Slete koje zrakoplov može pričiniti trećim licima
c

II H 23 16 16 13 *

305 457 616 457 459 565

K>

460

16 17 19 19

462 477 560 561

561 21 60S

22 26

609 663

26

663

31

701

31

701

31 31

702 703

31

703

31

704

33

849

33

849

33

850

R E G I S T A R S L U Ž B E N O G L I S T A K B i H " Z A IMS. G O D I N U -14. O D L U K A o odred iv a n ju imevio«; i lica i ustava pod kojimu Sc Ulogu osigurati i l i Suo^igurati kod inOvemnoti OH i gurate l ju 45. O D L U K A o utvrdivantu iznos« za naknadu ttcrc ¡i • • n. •- .1 osip uranja vlasnika, nditmno koiisiúfc» brodica na notorni pogon od udgovornostl U Í U H D koju brodica nanese trećim licima 46. O D L U K A LI određivan ju najnižih visina osiguranih Sumu m fcojl mora bili ugovoreno osiguranje po jednom pulúiku u sluCaju Smrti ¡IL ira IH .•/ invaliditeti 47 O D L U K A i i određivanju lzn)OBa na kuje Se mura ugovorili u t l n r a n j t aul ornonil.sk e odgovornosti 48. O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke óoilobadanju od pLaćanja određenih komunalnih _ -_I• ;_• irinknvB izdavanja: putnih i drugih i.-r«"-*"- -' i povla­ sticama U unutrašnjem putničkom prometu 49. O D L U K A o namjeri za učlanjenje Republike Boahe i Hercegovine u Centralnu istočnoevropsku mrežu za privatizaciju <CEEPN] O D L U K A 0 određivanju robe i drugih itvaii koje se uvoza sa carinskog područja drugih Republika bivše SI-RJ a nc smatraju se carinskom robom SL O D L U K A o i rijednosli robu na koju £L *C prirn j;njjvali jedinstvena carinska ilopa 5Z O D L U K A o utvrđivanju iznosa tatin? za koje se ranca donositi rješenje o naknadnoj naplati i Za koje Sc nece vršiti prinudna naplata 51 O D L U K A D uvjetima /B podizanje rolte ispod ca­ rinskog nadzora prije naplate carine i drugih opte­ rećenja pri uvozu robe 54. O D L U K A O Utvrđivanju predmeta, količina i vri­ jednosti predmeta na koje se pri uvooui primjenjuju carinske povlastico 55. O D L U K A O načinu prodaj; carinske robe i ra¿pofeđu sredhljiva dobijenih |om prodajoill O D L U K A o postupku ÍJI jiaknadu štcic koju cari­ na roica nanese u carinskom postupku 57. O D L U K A o uvjetima z* vraćanje carine i drugih dažbina za robu vraćenu u inozemstvo 58. O D L U K A u načmu rasijiolaganja t i pfiviDneDa a d D x a t o c n robom u postupku inspekcijskog nadzora Finansijske policije - Financijske policije 54. O D L U K A O izm jenama Odluke o visini posebnu naknade na U Vezen u robu u 1995. godini 60. O D L U K A o uvjsiima i rutinu carinjenja rafe za koju nije podnesena potpuna dokumentacija i dru­ gim • ni 11 • II. i u kojinln Se oe podnosi carinska deklaracija 61. O D L U K A o obustavi od izvršenja Odluke Ratnog predsjednikva D f A i H Vitez, broj: 01 53/94 od 07. 02.199*. godine 62. ODL U KA o otvara nju graničnih pri j:|a ¿a Užljehic; Velika KlađuSa i Jzaeić 63. O D L U K A o izmjenama Odluke o kriterijima za carinski kontigent 64. O D L U K A o privremenom ukidanju stopi, poreza na promet proizvoda i usluga h5. O D L U K A o izmjeni i dopuni Odluke O mjerama neposredne kontrole cijcj|a određenih proizvoda i usluga od interesa za Republiku Bosnu J Hercego­ vinu 66. O D L U K A o izdvajanju Imansijskib sredstava za obezb jede nje ogrijeva pripadnicima Anu r je i poli­ cije Republike Bosne i Hercegovine 67. O D L U K A o načinu formiranja cijena zemnoga plina i derivata nafte iz uvoza 68. O D L U K A o utvara nju deviznih računa U ZOOiljl po osnovu donalorstva 69. O D L U K A o dopunama Odluke o visini posebne oaknade na uvezenu robu U 1945. godini 70. O D L U K A o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit preduzeća koji nije plaćen u prepisanom roku
1

:
45 1149

33

«50

33

851

33 33 I SI

34

862

34

862

ci 34

B63 863

34
34

R63

864

34 34 34 34

864

S6S

34 34

m 869

34

ffl
870

.vt
35 35 36

893
«93

on

71. O D L U K A u visini kamama ftinpe na \WKQS porezi na pioniet uepokietnosti koji nije plaćen u propisa­ nom roku Ti O D L U K A • ulvrdivanpi mnovicc za obmcun doptin-iu za fdfavdienu v radmka U l u đ u u inozeutslvu 73. O D L U K A 0 prestanku vaganja Odluke o suzon-' ukim carinskim stopa: u a zu poljoprivredne prt'izvo•k u 1995. godini 74 O D L U K A o udrcdivanju (ta *c Smatra naplaecuom realizacijom U odleđena p * l l * i i • •! <•• - • •• 75- O D L U K A o prestanku važenja tačke 11 Odluke o Lifcjdauju ud jal jenja Vrhovnog suda Bosne i Herce­ govine u Mnllai u 76. O D L U K A o prestanku važenja Odluke 0 obrazo­ vanju Odjeljenja Vrhovnog Suda Bosne i IlercCgOvineu Bihaću 77. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o obiazovnnju Odjeljenja Vrhovnoj juda Bosne i Hercego­ vine u Zenici 78 ODLUKA o privlemcnom i/vozu i uvozu robr 79. O D L U K A u utvrđivanju obima kontingenata za uvoz robe 80. O D L U K A o visli troškova koje strani izlagači mo' gu ploditi vabit om Republike- Bosne i Hetregovine ostvarenom proda jom eksporta ta na međunarodnim najmovima u Republici Bosni i Hercegovini K|. O D L U K A 0 uvelima za otVaranj: i rad predstav­ ništava suanih osoba u Republici BoSni i Hercego­ vini 82. O D L U K A O Sprovodcnjn procedure "pEisUnka po prethodnom obavještenju" u međunarodnom plometu pestkida, indiisurijskih i potrošačkih ktmikahja i olpada r j ponovnu upotrebu R3. O D L U K A 0 izmjenama i dopunama Odluke 0 pro> i i . i . . . i maloprodajnoj cijenj juoiomib benzina, dizel goriva i l o i ulja 84. O D L U K A 0 obrazovanju Ciintia republičkih orga­ na u Travniku 85 O D L U K A o obrazovan ju C'cntra republkk ih orga­ na U | * i i \ : u hUbacu 8n- O D L U K A o ohustavi od izvršen ja Zaključka Pred­ sjedništva OfiSline Gornji Vakuf, bro£ UI/l-02^?93/9S od » 05.1995. g<Niine 87- O D L U K A o obustavi od izvršenja Odluke Rrcdvjcdnftva Opdine Gumji Vakuf, 01/1-023¬ 239/94 od 27. 07. 1994. godine 88. O D L U K A o stavljanju na [a^p-laganje mazuta 89. O D L U K A U izmjenama i dopunama Odluke o i.idržaju paketa i cpnovniku ^riikalu koji ulaze u sadržaj pakcia za pripadnike Armije, policije i drugih korisnika 90. O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke 0 oslobađanju plaćan ja ukupnih ili dijela troškova Slinu" vanja i drugih komunalnih usluga 91. O D L U K A o osnivanju graničnih stanica /a zaštitu bilja Bihać i Livno ".' ODJ.UKA O uSnivan^j graničnih Veterinarskih Sta­ nka Bihać i Livno I. :• i • l i o imenovanju predstavnika Republike lioSne i Hcreeftovine i zamjenika predstavnika u Uptavnt sav jel Međunarodnog fonda za laZVOj poljoprivicđc - J F A D 2 RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda /LI specijalno vaspjtanje djece v . r . i - • • 3 RJE^ENIF O imenovanju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Vj£c ekonoiuskc Škole u BihaCU 4. RIE5ENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odboru Pedagoške akndeinijc u Bihaču

45

1149

45 45

1150 1150

45

11511

45

1150

45 47 47

1150 1165 1168

47

1169

47

1169

47

1170

47 4? 47

1171 1171 1171

47

1177

47 4%

1172 1192

49

1193

49 51 51

1194 1214 1214

41

968

2

2\

96E 4? 981 1145
45

2

21

2

21

1149

2

| i

45

1149

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G L I S T A K B i H " Z A 1995. G O D I N U 5. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Viik. tehničke Školo u Bihaću 6. RJEŠENJE o imenovanju dekana Filozofskog fflkuiteta u Tuzli 7. RJEŠENJE O imenovanju predsjednika i članovi Upravnog i Nad/ornog odbora filozofskog fakullola u • > -.-. 11 S RJEŠENJE o imenovanju dekana Fakulteta poli­ tičkih nauka u Sarajevu 9. RJEŠENJE o JU/rješenju i imenovanju predsjedni­ ka U pravnog odbora Instituta za isioriju u Sarajevo 10. RJEŠENJE o imenovanju picdijednika i čfanova Upravnoj; ' Nad/omog Odbora Stomatološkog i'aklllteta u Sarajevu 11. RJEŠENJE O imenovanju dekana Tehnološkogfa­ kulteta u Tuzli 12. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog i Nad Zornog <xlbora Tehnološkog fafculhtta y Tuiffl 13. R J E Š E N J E o najvišim iznosima dnevnica za službena putovanja 14. RJEŠENJE O razrješenju dekana Fakulteta za f i ­ zičku tulLuru u Sarajevu 15 RJEŠENJE o imenovanju dekana Fakulteta za fi­ zičku kulturu u Sarajevu 16. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fakulteta za fizičku kulturu u Sarajevu 17. RJEŠENJE o imenovanju direktor« Javne ustanove Republički centar 2* medicinsku rehabilitaciju! u Fojnici IB. RJEŠENJE O imenovanju predsjednika i članova U pravnog Odbora Javne ustanove Republički centar Za medicinsku m habilitaciju u Fojnici 19- RJEŠENJE O imenovanju direktora Instituta xa isioriju U Sarajevu 20. R J E Š E N J E o imenovanju direktora Centra za llufinll i govornu rehabilitaciju Sarajevo 21. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Centra lalsJadatl i govornu reha­ bilitaciju Sarajevo 22 RJEŠENIE o imenovanju dekana Saobraćajnog fa­ kulteta u Sarajevu 23. RJEŠENJE v imenovanju predsjednika i članova Upravnog! Nadzornog odbora Saobraćajnog fakultcla u Sarajevu 24. RJEŠENJE o imenovanju dekana MaSinskog fakul­ teta u Zenici 25. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova U pravnog i Nadzornog odbora Ma&insltog fakulteta u B H M 26. R] E Š E N I L o imenovanju dekani Ma&nskog fakul­ teta u Sarajevu 27. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova. Upravnog i Nadzornog odbora Malinskog fakultet* u Sarajevu 23. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhitektonskog faktilleta u Sarajevu 21. RJEŠENJE O imenovanju predsjednika i članova Upravnogi Nadzornog odbora Akademija likovnih umjetneAti u Sarajevu 30. RJEŠENJE O imenovanju predsbdnika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Zcljeznickng Škol­ skog centra Sarajevo 31. RJEŠENJE o imenovanju direktora Željezničkog Školskog centra Sarajevo 32- RJEŠENJE o imenovanju predsjednik* i članova Upravnog i Nadzornog odbora Dcfcktoh-tkog fa­ kulteta u Tuzli 33 RJEŠENJE o imenovanju dekana Defcktoloikoji fakulteta uTuali 34. RJEŠENJE O razrješenju direktora Zavoda za jav­
nu upnVu
17

2 2 23

532
538

2 2 8

22

272

g 8

272 212

B 10 14 14

272 29R 4G6 40b

H

40t

14

106

14 14 14

406 407 407

H 16

407 462

16 16

462 462

16

462 463

16

lfi

463

16

463

16

463

16 16

464 464

16 16

464 464

35. RJEŠENJE o razrješenju direktora Difcavnog cavoda za programiranje razvoja 36. R J E Š E N J E o imenovanju direktora Biblioteke za slijepa i slaoovidna lica u Republici Bosni i Herce­ govini 37. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Biblioteke za slijepa i slabovjdll« liea u Republici Bosni i Hercegovini 35. RJEŠENJE u osnivanju Ekspcrtne grupe za tarad nju Republike i Federacije B i l i sa Sic Njcmačkohl. 39- RJEŠENJE O imenovanju vršioca dufcnosli dirci:lp' ta Javnog preduzeća "Bosansko-hcicegovačke Sume" 40. RJEŠENJE o davanju • • na cijene radiotele vizJjske pretplate 41. R J E Š E N J E O imenovanju vrSuKa dužnosti direkto­ ra Javnog predu/eCa "Vodoprivreda" Bosne-i Herce­ govim 42. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Javnog pieduzcca "Vodoprivreda" Bosne i Hercegovine 43. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju preds jednika i elana Upravnog odbora HiMoiijskog muzeji Bosne i Hercegovine 44. RJEŠENJE o ra/íjeícnju i imenovanju člana Nad­ zornog odbora Historijskog muze ja Bosne i Herce­ govine 45. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Javnog prcduzec'a "BoSan5ko-berecgt>vačkc sume" 46. RJEŠENJE O imenovanju direktora Centra za sli­ jepu i slahovidnu djecu i omladinu 47. RJEŠENJE O imenovanju predsjednika i članova Upravnog odborjL Centra /.a slijepu i BlaboviduU djecu i omladinu 48- RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i ilanova Nadzornog odbora Biblioteke zasLijepa I siuhovjdna liea u Republici Bosni i Hcregovini 49. R J E Š E N J E O razrješenju pomočnika ministra zdravstva w R J E Š E N J E o imenovanju članova Upravnog odbo­ ra Zavod* za platni promet Republike Bosne i Hercegovine 51. RJEŠENJE o utvrđivanju predmeta - ortopedskih i drugih pomagala, rezervnih dijelova • potrošnog, materijala za korištenje tih pomagala za invalidno osobe koje su oslobođene plaćanja carine 5 1 RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog, odbora Zavoda za računovodstvo i revi­ ziju Bosne i Hercegovinu 53. RJEŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za ričunuvodslvo i reviziju Republike Bosne i Herce­ govine 54. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu 55r RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fakulteta kriminalističkih nau­ ka u Sarajevu 56. R J E Š E N J E o razrješenju i imenovanju člana Upravnog Odbora Vile medicinske škole u Sala j=vO 57. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Filozofskog fakulteta u Sarajevu 53. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Filozofskog fakulteta u Saraje­ vu 59. RJEŠENJE o rair je&üju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 60 RJEŠENJE D razrjrfcnju i imenovanju člana Nad­ zornog odbora Fakulteta: političkih nauka ti Saraje­ vu

1&

19

561
562 617

19

23 23
31

618 706

32

733

32

733

32

733

32

734

32
32

734

734

32

734

32
32

734 734

34

B7Đ

34
34

571

873

34

¿73

34

673

34
34

B73 «73 673

34 34
34

874

874
874

34

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G L I S T A R B i H " Z A 1995, G O D I N U 61. RJEŠENJE O imenovanju prcdsjedniki i članovi Upravnog odhora KLidj.rski.-asiilL.4koR fakulteta u Tmli 62. RJEŠENJE O imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odliora Rudarsko-geološkog fafcultatj u Tuzli 63 RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Pravnog fakulteta u Sarajevu 64 RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju elana Nad­ zornog odbora Pravnog fakulteta u Sarajevu 65. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i Upravnog odbora Muzeja knjiievuOHtiipozorisiie umjetnosti Boinv i Hercegovine 66. RJEŠENJE o razrješenju Člana Upravnog odbora Muzeja književnosti i pozorifine umjetnosti Bosne i Hercegovine 67. RJEŠENJE i ; imenovanju vršioca dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 6S. RJEŠENJE o razrjeSenju direktora Centra rat slije­ pu i slabovidnu djecu i omladinu 6V. RJEŠENJE o imenovanju direktora Centra za sli­ jepu i hlabovidno djecu i omladinu 70. RJEŠENJE o razrješenju direktora zavoda za spe­ cijalno obrazovanje i odgoj dj? e Mjedeni« 71. RJEŠENJE o imenovan ju direktora Zavoda ;a spe­ cijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedcnic*. 72. RJEŠENJE o postavljanju načelnika Centra repu­ bličkih organa uprave u Travniku 73. RJEŠENJE 0 postavljenju načelnika Centra repu­ bličkih OTgaJM Uprave u Bihaću 74. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjedni­ ku i Članovi Upravnog odbora Javne ustanova K l i ­ nički centar Univerziteta u Sarajevu
t

34

874

34
34 34

«74 R74 875

44

1146

44 46 46 46 4y 49 51 5J

1146 1155 1155 B56 1194 U94 1214 1215

51

1215

1. UPUTSTVO o načinu izvršavanja plana Zadatak*, i fiiiansiranja-finiinciranja Armije Republike BCSJH i Heiccgovine t9 vripmc ratnog slanja 2. U P U T S T V O o pačinu izdavanja o d o b r e n j a v o j n i m obveznicima za putovanje u InoslraitsEvo za vrije¬ me ratnog stanja 3. UPUTSTVO o metodologiji izrade n a b a v n i h p ( a n o v i i programa u vojnim školama 4- UPUTSTVO o iitadj nastavno obrazovne literatu­ re za vojne skok 5 UPUTSTVO o organiziranju i izvođenju l e t a jova za školovanje j usavršavanje podoheira i ot icira 6. UPUTSTVO o jedinstvenoj dokumentaciji i evi­ denciji u vojnim Školama 7. UPUTSTVO o izboru kandidata za školovanja i usavršavanje u vojnim Školama 8. UPUTSTVO osa radnji jedinica, ustanova, komandi i štabova otujanih snaga i vojnih Škola 9. UPUTSTVO o stažiranju pitomaca i polaznika tečaja vojnih Škola 10. UPUTSTVO o vrijednovanju rada i uspjeha pito­ maca i polaznika tečaja u vojnim Školama 11. UPUTSTVO o organiziranju i spri>vod=nju dobro­ voljne vojne obuke iena u ralu 12- UPUTSTVO o Znacima opasnosti i postupcima građana dok traju te opasnosti za vrijeme TalOOg slanja 13 UPUTSTVO o izmjenama i dopunama UputStvB 0 načinu izdavanja odobrenja vojnim obveznicima za putovanje u inostrana! w za vrijeme ratnog Slanja 14. UPUTSTVO o znacima za uzbunjivanja stanov­ ništva i postupcima stanovništva po cmitovanju signala za uzbunjivanj:

3

4 6 6 6 14 14 14 14 14 ](,

22

40

41

L SAOPĆENJE o n a j n i ž o j plaći za mjesec maj 1995.
godine 2. S A O P Ć E N J E o n a j n i ž o j plaći za mjesec juni i j u l i 1995. godine 3. S A O P Ć E N J E o n a j n i ž o j plaći Za mjesec anguSL

11 29 33 33 40 44 50

60« on S52 938 957 1146 1207

MINISTARSTVO F1NANSUA - MINISTARSTVO FINANCIJA
1 RJEŠENJE 0 usklađenosti Kodeksa računovod slvenih načela • Računovodstvenih Standarda Sa Uicdbom KP zakonskom snagom o računovodstvu 2 RJEŠENJE o vrstama roba i usluga koje se ne mogu prodavati za strana sredstva plaćanja 3 R J E Š E N J E o usklađenosti izmjena i dopuna Računovodstvenih standarda sa Zakonom, o računo­ vodstvu 1. NAREDBA o plaćanju gotovim novcem 2. NAREDBA o izmjenama i dopunama Naredbe 0 plaćanju gotovim novcem 3. NAREDBA o otvaranju i ukidanju računa koil Zavoda z « platni promet Republike Bosne i Herce­ govine 4. NAREDBA o uplati naknada za putne troškove 3 NAREDBA o utvrđivanju roka predaje polugo­ dišnjeg obračuna, načinu revalorizacije kapitala i oporezivanju dobili D. NAREDBA o načinu utvrđivanja porijekla robo kada naplala carine Zavisi o porijeklu robe 7. NAREDBA o i/.mjenama t dopunama Naredbe u isplati naknada za putne troškove 8. N A R E D B A o obavljanju poslova prethodne kon­ trola 9 NAREDBA 1. P R A V I L N I K O izmjeni i dopunama Pravilnika O sadržim konta u kontnom planu 2. P R A V I L N I K o štampanju i rukovanju nadzornim mark icaoii ZA obi I jeZavan je duhansk ih pre radovi na 3. P R A V I L N I K o primjeni poreskih stopa, poreskih olakšica i oslobađanja i o načinu vođenja evidencije, obračunavanja i plaćanja pore/a. na promet proiz­ voda i usluga

1995 godine 4. S A O P Ć E N I E a n a p i t o j plaći 2* mjesec - q I. m bar/rujan I99S. godine
5. S A O P Ć E N J E o n a j n i ž o j plaći za mjesec oktobar 1995. godine 6. S A O P Ć E N J E o n a j n i ž o j placi za mjesec novembar 1995. godine 7. S A O P Ć E N J E o n a j n i ž o j plači za mjesee deeembar 1995. godine

S 11

272 306

49 11 26

IIV4 3(16 665

L UPUTSTVO « primjenu Odluke ooale*anoi, ju od plaćanja određenih komunalnih usluga, troškova izdavanja putnih i drugih isprava i povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu 2. UPUTSTVO o prikupljanju humanitarne pomoči 3. UPUTSTVO o izmjenama i dopunama Upulstvao prikupljanju humanitarne pomoči i PROGRAM Školovanja vojnih obveznika u ino­ zemstvu ZS vrijeme ratnog stanja

3 IS 33

3? SSS
»52

26 29

665 633

29 34 36 40 40

684 o75 90S 957 958

30

691

MINISTARSTVO ODBRANE - M I N I S T A R S T V O OBRANE
1. P R A V I L N I K o nastavnicima i instruktorima u voj­ nim školama 7-PR A V i L N I K o školovan ju i usavršavanju pripad­ nika oi uzanih snaga u inozemstvu 3 P R A V I L N I K o nostrifikaciji diploma stečenih u inozemnim vojnim Školama 4. P R A V I L N I K 0 registraciji i označavanju motornih i priključnih vozila Armije Republike Bosne i Her­ cegovina 6 14 14 209 407 408

2 3]

22 707

42

981

31

711

111

R E G I S T A K " S L U Ž B E N O G L I S T A R B i H " Z A 1995. 4. P R A V I L N I K a n i t i i količini predmeta domaćici S|VA koji Se mugu uvozili na osnovu carinske povla­ stice i/, ćla >n 27.stav ] , t a t 3,4. i 5. Carinskog zakona 5. P R A V I L N I K O postupku ta ostvarivanje piava rva •flioVad'jiijo od plaćanja carine 6. P R A V I L N I K o uvjetima i načinu utvrđivanja ca­ rinik • osnovice 7. P R A V I L N I K o snabdijevanju prijevoznih arcđslav i u međunarodnom prometu a. P R A V I L N I K oslobodnim curiiiskim prodavnieama

GODINI?

34 34 M
M

875 876" BSO

34

589

1. P R A V I L N I K o utvrđivanju opće tehničkih uvjeta 2.1 osnivanje slobodne ume 35 2- P R A V I L N I K o kriterijima, načinu učestvovanja preduzeca u raspodjeli jzvoznih i uvoznih kontin­ genata, kao i postupak u vezi sa dodjeljivanjem tih kontingenata 35 3 P R A V I L N I K o obliku, sadržaju i načinu vođen ja . trgovačke knjige 47 4. P R A V I L N I K o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine 47 [. UPUTSTVO o načinu i uslovima dodjele imovine poslovnih jedinica bez svojstva pravne osobe na tetiioriji Republike BiH piavnih liea iz Republike Srbije i Crne Gote. na privremeno korisčcnje dru­ gim pravnim Ikima 2L UPUTSTVO o načinu podnošenja zahtjeva za udV brav-anjc monopol ističk ih sporazuma pri uvozu, u rješavanju zahtjeva i vudenju evidencije odobrenih monnpolisiićkih sporazuma pri uvozu 3. UPUTSTVO O načinu podnošenja zahtjjva za odo­ bravanje monopolisiičkih sporazuma pri izvozu, o rješavanju zahtjeva! vođenju evidencije odobrenih monopnlisiićkih sporazuma pri izvozu 4. UPUTSTVO 0 uslovima i načinu odobravanja, pri­ javljivanja, evidencije i kontrole poslova kupljene 1 uvezene, odnonno j>rivremeno uvezene robe radi njenog ponovnnc. izvoza i odobrenja pladanj" uslu­ ga oplemenjivanja u robi koja je data na oplemen­ jivanje 5. UPUTSTVO o uvjetima, načinu i rokovima pod kojim se mogu zaključiti kompenzacloni poslovi 6. UPUTSTVO o vođenju lcgistra i evidentiranju ugovora o b r a n i m ulaganjima

899

900 1173

U77

I- U P U T S T V O o primjeni Zakona o dodatnom uređivanju porezu na promet proizvoda i u&luga X 2. UPUTSTVO o načinu obračuna i plaćanja poreza na placu i doprinosa za socijalno osiguranje 22 3. UPUTSTVO u načinu i posiupku uplate doprinosa i načinu prenošenja sredstava a obnovu Republike Bosne i Hercegovine kojeg uplaćuju državljani Re­ publike Bosne i Hercegovine koji privremeno live i rade u inozemstvu 17 4. L.'h'E "I M V'.J o izmjenama i dopunama Uputslva o primjeni republičkih propisa u postupku obračuna i naplati da/bina i postupku prijavljivanja i kontrolu 15 roba 5. UPUTSTVO o načinu isplate dinarske protuvrijodmiliti nn osnovu devizne štednje pripadnicima Ar­ mije KBJH za troškove njihovog liječenja Unukova liječenja članova njihove uže pomdiee 29 6- UPUTSTVO 0 načinu i po-tupku uplate | •'• • •• i * •bnOVIl Republike BoSue i Hercegovine 31 7. UPUTSTVO O sadržaju i načinu podnOscnjfl pore­ tka prijave i poreskog bilansa ta utvrđivanje poreza Ht dobit predu zeča 33 8- UPUTSTVO o o v > i i m a i slučajevima kada sc neće naplaćivali osiguranje niti polagali garancija za plaćanje carine pri privremenom uvozu robe 34 9. UPUTSTVO o utvrđivanju uvjeta i postupku ostvarivanje prava na oslobađanje od plačan ja cari­ ne na opremu koja se uvozi na osnovu uloga stranih liea u domače preduzeče ili radnju 10. UPUTSTVO o otvaranju deviznih raiuna u zemlji po osnovu douatorstva 44 11. UPUTSTVOo načinu rada i postupanja iinansijHke pOlicijO-Financijske policije i o načinu postupanja 5 privremeno i stalno oduzetom robom 47

23

35

894

533

35

B95

655

35

Sft6

682 726

35 47 47

897 1183 1184

852

890

1135 1146

M I N I S T A R S T V O VANJSKIH POSLOVA MINISTARSTVO INOZEMNIH P O S L O V A
I- PREGLED međunarodnih mu bilateralnih ugovora \t> MG

1185

M I N I S T A R S T V O UNUTRAŠNJIH POSLOVA M I N I S T A R S T V O UNUTARNJIH P O S L O V A M I N I S T A R S T V O PRAVDE
1. P R A V I L N I K o registru udružen ja građana 2. P R A V I L N I K o obrascima i načinu Upisa u uađski reftlilif ISPRAVKA Pravilnika o obrascima i načinu upisa u sudski registar 3. P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o uniformi i oznakama zvanja pripadnika straže u kaAneno-popravnim organizacijama 1. UPUTSTVO o provođenju Zakonu o amnestiji 2, UPUTSTVO o dopunama Upuestva o provođenju Zakona o amnestiji 220 32 36 735 908 l P R A V I L N I K o načinu izdavanja putnih i drugih isprava i viza strancima i o obrascima tih isprava i viza 2. P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraop vozila

15 27

422 669

35 1 26

m

Ï 664

MINISTARSTVO ZA I Z B J E G L I C E I SOCIJALNU POLITIKU
1. NAREDBA o usklađivanju iznosa dodatka na djecu ?_ NAREDBA o usklađivanju mjesečnih novčanih iz­ nosa primanja civilnih ïrlava rata od 1. novcmhia 1994. godine 3. NA RH DB A o usklađivan ju iznosa dodat ka na djscu 4. NAREDBA o <-sklađjvanju mjesečnih novčanih iz­ nosa primanja ejvilnih zitava rata od 1. decembra 1 W . godine 5. NAREDBA 0 usklađivanju mjesečnih novčanih iz­ nosa primanja civilnih zrtava rata od 1. januara 1995godine 6. NAREDBA o usklađivanju iznosa dodatka na djecu 6 236

MINISTARSTVO TRGOVINE
1 NAREDBA o spisku roba ćiji je umz na kontingen­ tu K.- i dozvoli ( T T ) ISPRAVKA Naredbe o spisku roba čiji je uvoz na kontingentu "K" i dozvoli CD") 2. NAREDBA g određivanju dana izvršenja usluga u van.jbkoiruovinskom prometu l* 23 35 618 &99

6 7

236 263

7

263

22 12

323 323

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G U S T A R B i H " Z A 19!#G. iUiiHfl 7. NAREDBA O usklađivanju ni jesečnih novčanih iz nosa p ri ni LI n ja tjviljuri zrta-a rata B. NAREDBA u s k l a đ i v a n j u iznos* duđalka na djecu 9. NAREDBA D usklađivanju ntjamJiiih ODVgUm iz­ nosa primanju civilnih grutvi rala i imovinskog
EPDIU
L

\T

19 19

564 565

MINISTARSTVA * S i ' " : 11 )H rfl M,'
U R E Đ E N J A , liJiSEJi-;:'.. 3 Z A S T n i S O l i ' f r t < i
fl 1

30

692

li). NAREDBA • usklađivanju r u m d o d t t k i M d j K v I P R A V I L N I K u davan ju saglasnosli za upis u sudski registar, dozvoli za obavljanje humamijrnc d(c' "noaii i ličnoj iskaznici
:

30

G93

L NAREDBA u z a j m u f—/n u H; pu'drru B**Tfttr • Hercegovinu i prnvm i pit ko i..-riiL.r 1 *,* R^p n.i. Rosne i ttocefoni I«nl*i pi'-i. vod^f. afrtirW • oipaiLak-a ud ivin p i ' Rc|-d*hfce i'n .lr.''i'
1

•',

IH

F,y)

I UPUTSTVO u w o v o t i i n j u (jfllukc o bhiim tfikivima ta obezJijodivanie i dislnhiiciju humanilrirne pomoći 2-UPUTSTVO O dudjtli i korijenju I, l.i'nv i,.: u Saveznoj Republici Njemačkoj 3. UPUTSTVO 0 kritcrijuinima EM blize određivanje vremena koje se računa u penzijski stai kao pose­ ban slaz. u dvostrukom trajanju za vrijeme rala ili U •' ILL neposredne ratne opasnosti 4. UPUTSTVO o dopuni UpuistvaokrLierijumLniaza blizo određivanja vremena koje se računa u panzijski staž kao poseban slai u dvostrukom trajanju za vrijeme lata i l i uslucaju neposredne ratne opasnosti 3. U P U T S T V O « izdavanju autorizaci je i notifikacije za pjolazroha humanitarnog porijekla u Republiku Bosnu i HcircguYiBu

I IS

5 546

1 PRAVILNIK B i m I i fUTinr IA- I i i i t , r. .. visiaaua: proizvodi ttfr*igj#H|i j u - i , l u i * Vitf. nije potrebno ipjienp'. •• vLHiuUsfc J-i^nilmi.I<I uslovir-a i -) te • ' • Li.n i p i Bs**irL>iv--*ii pi*',* kom uvoza ili ruvvtivai I UPUTSTVO c M i « , .J.i-.hjCik-njll i Blfcfcf^lp iiipu'kruh stup i i utV-LJi -.IjSl^

u.$

MINISTARSTVO ^ J ^ ^ T O ^ HMv'-

: -Hi

34

949

3M

949

1. PRAVILNIK o • r * H W i ohlhinn tifton i L'I\I-.I'-. znakova koji 1E upull ubi fi* njtl pri ftnft4$l f- 'f ft l i . s f l r t a j i udli* • : i • »ispravi« is< •• ji-nk 2. P R A V I L N I K D naftnu po I a t r i j a p i — L u , SlruCuug ispili : a M l koja bave Paatattn rt pm ft poslupkuzalLilepv^il'j|3"zat^i>nal[*>T:i 'Wt3fA »/an
-

M I N I S T A R S T V O OBRAZOVANJA, N A U K E , K U L T U R E I SPORTA
L- P R A V I L N I K o slrutniiu zvanjima, uslnvima i načinu šlicanju stručnih zvanja U muze jskoj djelat­ nosti 2. P R A V I L N I K osadržaju i načinu polaganja malure u Gimnaziji, Učiteljskoj Školi i Srednjoj tehničkoj i Srodnoj školi 3 PRAVILNIK, o deaptvHma Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja mature u Gimnaziji, Učiteljskoj Školi i Srednjoj tehničkoj i srodnoj i k o l i 4 P R A V j l - N I K D izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju s t r u č n o g ispita i u s t r u č n o m usavršavanju naslavnika slinčnihsaradoikaisaradmka osnovnih i sredn iib Ekola 5. P R A V I L N I K D polaganju ispita u srednjim školaT

MINISTARSTVO P R O P R I A I K O M U N A
1. H l s.LN | o Ki^li^niui 4i.ikm>-<i ta HJHttrUm pUla k o j a te plača za muUxm i piiključnn vozila • mrJii
laSpndpsle te • - i •
J

256

259

2. KJESENlE o viauii p w l n matfeiail 13 kvanripn* hercegovački HHu HDtn I M ! Shl>*a "i'oi>ir Ih formacije"
1

446

1. P R A V I L N I K o knterijirin, poflupku i miirn u s k l a đ i v a n j a i HgtilMijk. I i J o i j iit.>niir za li'jt r k i p r i j e v o z p u t n i k a u m , Jari-iiWn;nn JUdHtliHillWil sponu 2- P R A V I L N I K o baaaaaV ta O|>ot-el-u laJaWvai
venoija 1 n a č i n u p • J » •'• #

S

17 29

933 685

DUI

1. SPISAK vcrii'ikovani\\ srednjih Škola upisanih u Rcgislar srednjih škola u fkolskuj 1994/9S godini !, UPUTSTVO 0 organiziranju instruktivne nantavc u inozemstvu 2- UPUTSTVO o organiziranju i uvođenju ekskurzi­ ja za vrijeme ratnogsiauja

24

621

MINISTAR NADU:#Ai' ZA HTAiSJA I INVALIDA DOMOVINSKOG R A T A

:

MOthV

25

655

29

6S4

1. UPUTSTVO o JefiiliBUiiji lalnah vojnih fov^Ua 1 članoua porodice lelaida i -r:>jlih KMRLC 2. P R A V I L N I K unaLidiU Vodchfi 0»iden*!pl U l a T l . t i vojniul invaJi<lii|ia i uoi'Odic.iiiiii iuhula i p- [ ii'ubr< boraca
h

O K R U G SARAJEVO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
l NAREDBA o listi esencijalnih Ujakovi 2. NAREDBA o programu obaveznih imunizacija sta­ novništva protiv zaraznih bolesti u 1995. godini 3. N A R L D B A o listi lijekova koji se mogu propisivati i i z d a v a l i u lefel sređsfav« ; .... 1 -• p osiguran­
ja

J. STATUT Oki u f j l & ' i ¡1 >>v.i iPl^čisceni lck*0 5 8 195 272
L O D L U K A o izixuu gtmfr *ya i d e za a f f f c t * * ^

19

562

u Sarajevu 2. O D L U K A o imenovanju dopied'jedninu l^Vi^nog c-lboia okruni Sara^io \ O D L U K A o i n i e n o n a n j - : d o | > A D E j o l n i k a Irvtlui ig odbora okruga Sirajjvu
4. O D L U K A • . 1 .
kreianjaia

4. NAREDBA o izmjenama i dopunama Naredbo 0 p r i j e m u i distribuciji l i j e k o v a iz humanitarne po­ moći

sekretara ' krpJiK p M
rad^iih o d n o s a . oravusud>' i

h

h

29

ćHH

uprave

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G L I S T A R Đ D T ZA 1995, G O D I N U 5 O D L I K A O im-1<- rt"»n IH zamjenika sekretara Okružnog sekretarijata privrede okruga Sarajevo 6. O D L U K A i i imenovnnju zamjenika sekretara O k m ž n o g sekretarijata društvenih djaljitnoSti okruga Sifj,javo O D L U K A o Ratnom budžetu okruga Sarajevo n period januar-mart 1995. Jodine B. O D L U K A o imenovanju ¿am.jc.nika sekretaru Okruinog sekretarijata za društvcrtc djelatnosti okruga Sara jsvo 9L O D L U K A u razrješenju zamjenika sekretara Okružnog sekretari pta t* društvene djelatnosti okrugu Sur a jevo IH. O D L U K A o izmjenama | dopunama Statuta Okruga Sarajevo II. O D L U K A o H i i i r a f r t v a n j u Okružnog sekretarijata / - hurafko-invalidsku zaslilu 12. O D L U K A d Ratnom budžetu Okruga Sarajevo za period april juni 1445. godine 11 O D L U K A o imenovan ju sekretara Okružnog sekretarijat —i boračko-invalidsku zaštitu 14. O D L U K A O Ratnom budžetu Okruga Sarajevo JJ period juti - septembar 1995- godine K H i l r . broj 5f94), koju je donijelo Predsjednikvn okruga Sarajevo 2. februara 1994. godine & ODLUKA da diedlia elana 2. stav 1. Odluke opačinu obračuna poreza uu promet proizvoda i usluga oa teritoriji okruga Tuzla, koju je 2R. 4. 1993. godine donijcVa Skupština okruga Tuzla ("Mu?.bcni glasnik okruga Tuzla" broj 3/93>. u vrijeme važenja ptijc bilo u suglasnosti sa zakonom 4 - O D L U K A da se odbija prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitmti Odluke o formiranju malo­ prodajnih cijena cigareta i duhanskih prerađevina u prometu na malo, koju j c donijela Vlada Republike B o n i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2fo94) 10. O D L U K A o ukidanju tačke c. Odluke o broju i načinu izbora odbornika iz skupština opBtina i Skupit ine grada Sarajeva u skupštine okruga* koju je -l----.il- l-i Vlada Republike Bolne Hercegovine 1S 27 9.1992. godine ('Službeni list BBiH", broj 18/92) 11. O D L U K A da se ukida Odluka o načinu obezhjedivanja sredstava za isplatu dodatnih naknada porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim iovalidima na pođiuO ju opiline Zenica za vrijeme rat­ nog stanja, od 2. 10- ¡993. godine i Odluka o izmj=nama iste odluke, od 12,. Š . 1994. godino, koje IH je donijelo Predsjedništvo Skupi! i ne opširne Zenica IX O D L U K A da se ukidaju odredbe Ci 16,17. i 23. stav 10; Odluke oopejnskim porezima građana CSMu3.bene novine opCinc Zenica", broj 6V94). koju je dod­ jelo Vijeće općine Zenica K 10. 1994 godino If 13. O D L U K A o ukidan ]h Odluke D osnivanju Stambe­ nog f onda grada Sarajeva, broj 01-012-424/94. koju je dana 23.7.1994. godine donijela Skupština grada Somova 19 14. O D L U K A o utvrđivanju; - Odluka a uvođenju posebnog ratnog poreza na pfomcl proizvoda i usluga koju je donijela Skupit ina Okruga Tuzla 2.S. 4. 1993. godine, u vrijeme od 1. I. 1994. godine do prestanka važenja 6. 8. 199-i. godine, nije bila u suglasnosti sa Ustavom i zakonom: Odluka o uvođenju posebnog ratnog poreza na promet proiz­ voda i usluga, koju je donijela Skupit ina Okruga Tuzl*&li-L9 -l.gHjHiiin:iOdlukaozai (rtlenju poseb­ ne n a k n a d e na promci piva, koju j= donio I z v i i o i odbor Opstine Tuzla S. 7. 1993. godine, u vrijeme vaiottja nisu bile ti saglasnosli 5a Ustavom i zako­ nom: Ukida se Rješenje o visini naknade za puleve iz cijena motornog benzina i dizel gonva. broj 03/1-105/94, koju je donio Izvršni odbor Okruga 25 Tuzla 17. 3 1994. godine 15. O D L U K A da dio odredbe elanu 5. Zakona o izmje­ nama i dopunama Zakona o piodaji robo za strana sredstva plaćanja fSiuibeni lili KBiH", br. 1S/94 i 33/94), k o > iiljM " primjerL|j. al ie Seod I L aprila a 1994. godine', u vrijeme važenja ni p bio U Siglasno26 sli S4i Ustavom Republike Bosne i Hercegovine lo O D L U K A o utvrđivanju Odluka broj 01-90-77/93 od i . 7.1993. godine i Odluka broj 01-1SS-92/93, od 30.10.1993. godine, koje je đoni je Lo Ratno preds jed niilvo Općine Bugojno i Odluka broj 01-156-17/94 od 7.7.1994. godine, koju je donijelo Predsjedništvo Skupštine opštine Bugojno, a odnose se na zabranu točenja, držanja i prodaje alkobolnih pica, kao i Odluka broj 01 t f M / V / 9 4 . od 24. 5. 1994 godine. Odluka broj 01-128-14/94, od 9. 6 1994. godine i Odluka brojOl I68-L&/94, od 25.7.1994. god ine. k o j i F donijelo Pred! jcdnišivo Skupštine opiine Bugoj­ no, a odnose se na realizaciju odluka o zabrani drftanja, toienja 1 pi odaje alkoholnih pica.u vrijeme važenja nisu bile u saglasmozi sa zakonom: Za­ ključak broj 0 M 3 49/93, od 9. 3- 1993. godine i Odluka broj 0I-7B-71/93, od fi. 6.1991 godifle, koje je donijelo Ratno predsjcdniMvo Općine Bugojno, a odnose se na zabranu zapošljavanja raseljenih lica sa područ/ja dtugih općina, u vrijeme važenja nisu
h 1 u r

1

271

279

1

..zi;,
L

16470 ..- " r \ . .. . • 16 •: 47%
:

279

16 -' 470 27 j «70. 27 - 672 27 2% 40 fflftj 67^ 958

294

44ft

USTAVNI SUD ROSNE I H K R f E G O V l N E
I. O D L U K A da se uktda Upulslvo o uslovima i po Klopku i/da van ja odobren ja državljanima Republi­ ke Bo*no l Hercegovino za putovanju u inostrmttvo na pi i.leme ni boravak za vrijeme ratnog stanja, k " p ja donijela Vlada Republike Bosne ž Hercege•inc ("Slultemi lifl RBiH", br. 9/93 i 24/93) 1 O D L U K A da odredbe cl. L4. 15. i 49. Odluke 0 porezima građana ("Službene novinu grada Sanjeva", broj 1/94). koju je LL 3.1994. godine donijelo Predsj; j i i i i i v o Skupiti nc grada Sarajeva, u vrijeme va^enpi nisu bile o suglasnosti sa Zakonom i . O D L U K A o tome da jc Odluka o prikupljanju deviznih sredstava za sanaciju leletentskc mrcie na pod m i j u ko je su p.ikri vulc iiniSlene i onesposoblje­ ne Lclctoiiske centr-le smještene u PTT objektima Obal. broj S. Ba£cartja i Vasin Han. koju je 10-1 1993. godine, pod brojem 0101-239/94 donijelo Preduzeec PTT saobraćaju Sarajevo, u vrijeme važenja od 10. X do Ife. 9. 1953. godine, bita u suprotnosti Su Uredbom sa zakonskom snagom o deviznom poalo' van^i CSluibeoi list RBiH", broj 2/92) 4. O D L U K A da se ukida Privremeni cjenovni fc određenih lelokomunikacionib usluga Javnog prediiiods PTT i: ihi i .i ju Bosne i HercegoviiLt, broj W-263/93 od 21.9.1993. e^dine 5. O D L U K A da se odbija prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti odredaba cl. 2- i 3_Zakona o obavljanju adiedenib poslova opstina u organima uprave grada Sarajeva za vrijemu ratnog stanja ("Službeni list RRiH". br. &792 i 13/94? i odredaba Cl. 17, 29,34,35, 37. i 39. Odluke o promjenama Statula Grada ("Službene novine grada Sarajeva', broj 5/92), koji' ma odgovaraju odredbe cL 51, 53 74, 75, 80- i D . Statuta prida Sarajeva ("službene novine grada Sa­ rajeva", broj 11/92 - Prečišćeni tekst) (.. O D L U K A - Utvrđuje ?t da odredbe elana 195b. stav i . Zakona o porezima građana ("Službeni list SRBiH", br. 3 W , mS, 45/86, |4/Jfc. 20/90 i 8/91 Pročišćeni tekst 13/9! i "Službeni list BBiH". br. 25/94 i 33/94) n i p u saglasnosti su Ustavom Repu­ blike Bosne i Hercegovine 7. O D L U K A da Se ukida Odluka 0 jedinstvenom načinu ustupanja* kor Klen ja i /astue polovnih pro­ stora i krit eri jumirria ZU davanje U Zakup poslovnih prostoru u uslovima rata i neposredne ratne opasno­ sti na području Okruga Sarajevo ('Službeni list
h

547

i

4

47

565

5

202

5

203.

5

205

667

• <l - •
; -_ •

'. •

-1-

;

->

5

204

236

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G LISTA K B i H Kile ' i KagutHtosij - i Ustavom i zakonom; Odredbe tad. 1. i 2. Tekiju cka Izvrsnog odbora općine BURU iHD, luoj 02-707/93. rt 3. I I 1903 godite, kojima M propisuje da I "tu koja do 30. 4. 1991. godine nisu imala prebivalište nj području Općine Bugojno ne rnogu dobili odobrenje za obavljanje aamottalnc i\ >:la.inoMi. U vrijeme • j f i i i p nisu bile u saglasooall Sa llsiavom i zakonom 17. O D L U K A ...i sc ukida Odluku o dodjeli na privre­ meno korištenje oapuitenih stanova istaknu i ini n a u č n i m , n ručnim • javnim radnicima pa podru* m Opčine Zenica, hrop 01-H-9-118/94 koju je 12 5 1994. jiodinc do ni jelo Predsjedništvo Skupština opčine /Tenka . 1K O D L U K A da sc ukrdaju odredbe i L 2. i 6 OdZuIrao Komunalnim Taksama, koju je 2ti. 9 L9M. godine donijela Skupština gruda Sarajeva 19. O D L U K A outvrđivanju da odredbu elana I95h.stav I Zakona o porezima građana prestaje da \ a l i 2Q. O D L U K A Ukida se Zaključak Cenlru] banke i l d Sara jevo, broj l-sl, od 29.5.1994. godine, o upotrobi Sefova na osnovu punomoči koju izdaju korisnici ... •. s i .rh, i , , van i . i .i r i li- pod kontrolom lo­ z i n i h OT gami .lasu Republike Bosne i Hercegovino 21 O D L U K A da sc okida odredba tačke 7. Uputsiva o načinu i /davanja odobren a v o j n i m obveznicima /.u putovanje u mo.-tr IJI'.I za vrijeme ralnog slanja 22. O D L U K A - Ukida se odredbu elana 27. Pravilnika o primjeni poreskih siopa. poreskih olakšica i osloludanju i o načinu vođenja evidencije, obračuna­ vanja l plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga, koji je donio ministur iinansija 31. jula 1995. godine 23. O D L U K A da se ukida Odluka Ratnog predsjed­ ništva operne V i i c i broj 01-53/94 ,,d 7- 2. 1994. godine 24. RJEŠENJE da se r u r o đ l j e naocuiiku Općine Brčko da. do donošenja konačne odluke Usiamog suda Bosne i Hercegovine, obustavi izvršenje pojedi­ načnih akata ili radnji koje su pokrenute na osnovu • !p, i'CTuh odredaba Odluke o minimalnom LzmaU poreza na dobit p c a V u i h lica broj 0271-Qll-771/94 Ođ 22.10- 1994 podiju;, koju je đonio načelnik Opiine Brčko

Z A im >. G O D I N U
r

36

909

3B

94)

3a 39

945 955

39

955

45

[151

5(1

1208

51

L216

51

1216

NARODNA DANKA BOSNE I H E R C E G O V I N E
1. O D L U K A O izmjenama i dopunama Odluke O utvrđivanju Tarifu po kojoj se naplaćuju naknade ka usluge koje v r t Narodna banka Bosne i Herce­ govine 2. O D L U K A o načinu i rokovima dostavljanja izv­ ještaja o prometu i stanju sredstava na računima u inostranitvu i kontokorentnim računima za plačanje i naplatu usluga 3. O D L U K A o uslovima i načinu korištenja obavezne [O/nerve banaka i drugih dcpotilnih. organizacija radi održavanja njihove dnevne likvidnosti 4 O D L U K A o us lovi m> zadavanje kratkoročnih kre­ dita za primarne emisije bankama 5. O D L U K A o izmjeni Odluke uuslovjma fiod kojima strana lica oi varaju dinarske i devizno račune 6. O D L U K A o izm jeni i dopuni Odluke o obaveznom prijavljivanju plačan jii prema inostrani! v u 7. O D L U K A " dopuni Odluke o minimalnim opšiim usJovinu kreditne spnsobnusti b a n a k a i drugih dcpozitniJi organizacija 3. O D L U K A o kamatnim stopama Narodne banke Bosne i Hercegovine 9 O D L U K A o izmjenama Odluke o utvrđivanju visi­ ne, načina r rokova ja obračunavanje i izdvajanje obavezne rezerve

2

27

10. ODLUKA o odobravanju sredstava primarne emi­ siji za kupovinu stranih sredstava plaćanja /a de­ vizne rezerve Republike 11. O D L U K A O izmjenama i dopuni Odluke Q načinu obavljanja mjClljačklh pullova 12- O D L U K A O HJIĆinu obavljanja nijeiijuekih poslova (Prečišćeni tekst) 13. O D L U K A o zum jen i pobabanib i o t e č e n i h novčanica i oštećenog kovanog rtavea 14. O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o ka­ matnim S t o p a m a Narodne b a n k e Bosne i Hercego­ vino 15. O D L U K A o dopunama Odluke o načinu ndr?avan ja minimalne likvidnosti Umaka lb. O D L U K A o dopunama Odluke o utvrđivanju veoine, naima i rokova •• obračunavanje i izdvajanje ohaVBZne rczefve 17. O D L U K A o i/rrl reoam.* i dopunama Odluke O usLovima za davanje kratkoročnih kredita iz. pctmviH .emisije bankama IH. O D L U K A o dopuni Odluke o načinu obavljanja kontrole i izricanju mjera bankama i drugim finan sijskim organizacijama 19. O D L U K A o izmjenama Odluke o utvrđivanju visi­ ne, načina i rokova za obračunavan j j i izdvajanje obavezne rezervo 20. O D L U K A o dopuni Odluke o odobravanju sredsta­ va primame emisije za kupovini! ni ranih sredstava plačanja za devizne rezerve Republike 21. O D L U K A onačinu rada rncdubankarskogsavranka 22. O D L U K A o izmjeni Odhike o kamatnim stopama Narodne banke Etosne i Hercegovine 23- O D L U K A ostavljanju van snage Odluke o izmje­ nama Odluke o utvrđivanju visine, načina i rokova za obračunavanje i izdvajanje ohavezne rezerve 24. O D L U K A o utvrđivanju visine, načina i rokova za obračunavanje i izdvajanje obavezne rezerve (prečišćeni tekst) 15. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o mini­ malnom iznosu novčanih sredstava i drugim uglovi­ ma za otvaranje organizacionih dijelova strane banke 26. O D L U K A o stavljanju van snage Odluke o uslovjma, načinu^postupku i rokovima za izdavanje doz­ vole Za statusnu promjenu b a n a k a i drugih depo/1 inih organizacija 21. O D L U K A o izmjeni Odluke o utvidivajiju visine, načina i rokova za obračunavanje i izdvajanje oba­ vezne rezerve 26. O D L U K A o poivrdi SlafUla Zavoda za platni pro­ met Republike Bosne i Hercegovine 29, O D L U K A o potvrdi Privremene odluke - Tarife o n a k n a d a m a z i poslove i usluge Zavoda za platni . promet Republike Bosne i Hercegovine

19 19 19 25

566

567 6S7

U
25

(.57 658

25 67fl

29

28

6TC

32 35 3»
0,i;

•Hl i, 94f>

40

PN
960

40

41

9T7

43

97&

49 51

1197 1217

31

Í2J7

g

280

M 11 14 14

4|5 416 417 417

1. S A O P - V T E N J C o cijenama plemenitih metala 2. S A O P Ć E N J E O cijenama plemenitih metala 3- S A O P S T E H J É O ukidanju Rjelenja o izdavanju dozvola za osnivanje i poslovanje 1. U P U T S T V O o načinu i postupku izvršavanja plat­ nog p r O m e l a u ze rulji u st ranim s r c d s l vima plačan ja

26
79

I nr* 6»

22

bi 2

14 14

418 418

DRŽAVNI Z A V O D ZA S T A T I S T I K U BOSNE 1 HERCECIOVINE
L K O E F I C i n - N T I rasta cijena i koc:icij?nii rasla troškova života u RBiH u decembru/prosincu 1994.
godino

14

418

Lb* " S L U Ž B E N O G

LISTA K B i H "

K A 1ÜHG. G O D I N U
4

"H-Ä-..-.! %t*iKn ' i t h i H n rpLP":«:'i^ćniu 1995
;-•

?17
r

i • ' L i f ~ j i j i v i \ FUMJ vlftav * Ui.ifViJiail f i ^ i - r t * ijp-irj B - : •• i r ^ u r / ^ I p e i
. • !•.,
r

tuii 1995. 2SI

. ; ^"' p'|t ; J l - [ f ] I kuki. Li^ikü i i.nvfidjvnti i m » • i ^ M ' i ' j %voU i l i H j l l n iiu]oi.''./.hJ^Li 1995. fiodl12 -. t. J'iU'irjJk'.ri'i 1 i.uta k'jXriiu i h M i l i l i j a r i ti rasta ijuski'p'H j i v i u i i u Jt 1MI n u j u i i i r i L . - : v n j u i'i'.-S g,.iJi17 ' i il:i'K.'Ul'!J i ' l nHB •••••• i ' . ii.n%i-.n raita ; . , - - ; t : i ' i Jivola .1 H Ml 11 u •<• i . •. . ju 1995 -lili: . * - a H - l T ( | f i . K T l i PV! • . • • •• i :• • jj'ia r . i ^ U * l /i**Jia a Kfc.lt u junu/lipnju 1994. > t - H . r J l ' l ' t i l U ralU c j j t i u n hlliJL u julu/srpnju
J

323

30 612 «67 727 727 902 945 977 11%

22 31 V.
31

19 S A O P S r E N J E - S A O P Ć E N J E o p i j c t i h P j p l a ć i & a vpuslVkolovra 1995- godine 20. S A O P Ć S T R N J E -SAOPĆENJE O p r ž e n o j b t v V o pljči/jposlenihu Boso i i Hercegovini/a avgusl/kotmm1995. godine 21 S AOE'ŠTEN JE - SAOPĆEN J E o prosječnoj plač i /a scpteinlmr/rujan 1995. godine 22. SAOPSTEMIE - S A 0 1 * ć i i N J l ! o profljtenaj hnno plači laposEcoib u Bosni i Hercegovini v* scplembjii^iLPjiio 1995. godine 23. S A O P S T E N J E - S A O P Ć E N J E o pro* jcürtnj plači X* cAtobaf/BUOpod 1995. nfriktt*. 24. S A O P S T E N J E - S A O P Ć E N J E o prosječnoj bruto plači ufHOhpaih u Bosni i Hercegovini za okiohar/lislopacl 1995 godine I. PRAVILU [K O razvislavanju poslovnih Subjekata prema siaodardnoj klasifikaciji djcHmosii 1 UPUTSTVQ 23 pnmjenn Odluke n utvrđivanju jedinstvene metodologije i jedinsLvenih poka/.m-: I jn •/a planiranje proizvodnje, pofroiaja i pruianjc usluga v ratu

3|

946

3* 41

946 977

41 49

977 H9fi

49

1197

K

549

l.M-UE.H.'i L^flL''pjV^PiLjia^Uci>vil-'i t r e f i ä j D n a t i Fa'U H-e^i., l a Jjvula U U M A r l ' l f ' K ' f J t K " ! ! f l-,Pl<P>|paiP '.'• ' < • . . < . . . ' - : * : • ippv-vjp 199? - - i j t ' i pl U L N I l rasta c f j i i j u M M «i septeinr

u
3*

13

325

!

.•/:

.

pjjft

• £OHWCUiM Timm cijena u W V 0 >»>aja4Mia*B HL.H""rll I 9 9 i V L, •. i i ' H f 'JJhN'll n i - . eijma • l- V Llill u nnvflntiti u, i,n..l..jLLiin 1*195. godine
,

41 49

DRŽAVNI ZAVOD Z A PROG R AMTR ANJE R A Z V O J A
I. UPUTSTVO za primjenu Odluke o utvrđivanju jedinstvene metodologije i jcdinslvctlih poka/alclja JU planiranje proizvodnje, poirotnjo i prutanje uiluga u lalu

" t t M l l - K T E • SAOPĆENU", 4 p u t n o j mjcr-^in-j j i l r i i t4 iK'K'binl'flti'aEU'Jbiji P/Jt godine ,V-,i.I^i>;Nll. WOI^JiNltopusjirtojpiatiii **. ' i l . • ',«\.;i,P4C ' " 1 ?• ijnr> i / ' V ^ U F l SAOPĆENJE o p r o s ^ č n o j biulo V " . •: i Iltlfl U p O i k m i i u Kepühliri Bosni i • L i ' ^ p \ . n . ,">M . V i - i M t i J J L - SAoPCHHJE » f n i j p j f n e t o plati P4J\üU'.nvj u pidii:i u |: • • i ^ . Bosni i .. ia-pt \ f,t .- S vi - y»iJH>L SAOrCLN>Euip:*p^^innjplaii za tfjvlafj jjj90Hi) 1993. godine . ' . (,4*4lflHltt • S A ' l I Ć t S J E n [ - ć e ? £ n » i hrom j.pjin j a | v ' j l o i i } l i 11 Kujniblici l>il i /n JLH I nar* si jićjan j '•• ,oiljrib K SA»>f>STKNlh SA OTC R NJ U o prosječnoj platila • ' | - : ' " : i : ' ^ l l | l f l l 1995. godinu i. •..ALPj'Vil-NTr- SAOPĆENJE o pTnsjrfnoj bruto • •. . i -'.[Hi-kinin u Rvptpbliei fosni i Hercegovini &A
1 4
, L

L 5

B 205

13

315

205

G E O D E T S K I Z A V O D BOSNE I H E R C E G O V I N E
237 I. O D L U K A o izmjenama i dopunama Statuta Javnog prtduzeea Oeodciski zavod Bosne i Hercegovine 7 264

B 14

107 415

ADVOKATSKA KOMORA BOSNE I H E R C E G O V I N E
1. O D L U K A - M i j e n j a š e i>drcdba člana 4. Glava prva, odredbe i Tarife o nagradama i naknadi iroSkovi za iad advokata

L4 ' L ' f ^ J i ' - ' i E S A O i l ' t N i r ; a ryt^ivfooi bniio ANf«il*nih u i - i - i Bili » inui/Diu>ak : ' A istini: . - . . ; i | \ p / u i l l l l i N l ji-ii>« ^ ^Jfö:P rtJt sAOI<ENJEnfB,tK^jpl^z« .i -iiE"MipvjTif I v t t . godine
r L

415

35

903

LS

554 554 512

n

s

; ^viriiom
•V t

i-.

IJ

Y . Li tfipip^cf PIP P KuiPüblici E i l l /-> _< ' " ! " - f I P r > -.'n• 22 N V W f f t l i l U t - t A O P f ENJEnprajr^nnipjBCi /a nnjf[•"»••] 1995. g o d i i t L ZT ^ O P i T E N J K • SAlJH'MvNin o pro-jcino.l brulo p[«0 JJt|>iSSli;oill U fosili i Helloftovifii zu maj^iViIM.IJ I99ft. godiciu 27 ' i ^ ' i P Ä l KNJH M O l ' Ć L . N i E o p r . P i i j u č f t o j p ' ^ ' i " iLnii/livMii.j J'iOS. g o d i n e 30 ' i / i i i p S T f l N i E • SAOPČENJJ]. o prosječnoj bruto /\:.: \ vuyiMwnh uUoMtl I H CT IV ^ovi ji i i:a juni/lipailj lf W p^h* 30 i -\Oi^IENJE äAOPiH H l t « F^ipsirfiioj b n l o p ä d / j [ K « L n i H u timu*! I i . ajli/srpuij i-W, F--Iinu 35 ,V0OPin£NJE SA<>PCEhiEnpt^>3inujplaCizi n:|p.'hrpkü j hH5 gpHlun: 35
f

M A t a M w <•

--I.-II-IM»

JAVNO PREDUZEĆE R A D I O - T E L E V I Z U A BOSNE i H E R C E G O V I N E
I STATUT Javnog preduzeča Radio-lolevizije Bosne i Hercegovine za proizvodnjo, proncps i ClTlitovanje programa namijenjenih javnosti

Ol 674

1

674 698

PRIVREDNA KOMORA BOSNE I H E R C E G O V I N E
1. O D L U K A o članskom doprinosu članova Privred­ ne komore Bosne i Hcrcenovine ISPRAVKA Odluke oilanskom doprinosu clannVa Privredne komore Bosne i Hercegovine "i 6 35 237

69S

902 902

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G U S T A R B i P T / A lH'Jfi. GOI.1JNC

PRIVREDNA K O M O R A RF-GUE S A R A J E V O
t. O D L U K A o utvrđivanju osnovice i stope članskog il opT i nm/. ilučinu i rokovima plaćanja doprinosa Privrednoj komori rcgi^: Sara jsva a 1995. godinu 7 2. ODLU KA " i^rn je ni On 11 Like a utvrđivanju osnovi ca i M n | • Članskog : I - • | • • i . - : - . . i Privrednoj komori robije Sara jevo /a 1995. godinu 18

ZADRUŽNI SAVEZ BOSNE I HERC IEGOVINE
I O D L U K A o utvrđivanju osnovice istope klanskog doprinosa, načinu i loknvjma plačan ja •yi: no* • z>dru?jiom savezu Bona i Hercegovine za 1995. godinu

263

lj

¿31

554

Z A V O D ZA PLATNI P R O M E T R E P U B L I K E BOSNE 1 H E R C E G O V I N E
L UPdTgTVO " r s t i i : prikupljanju imdaiaka o obavezama prema javnim prihodom 2. U P U T S T V t l o načinu i postupku izvršavanja plal nog proinela u zemlp u stranim sredstvima plaćanja
v

CARINSKA UPRAVA R E P U B L I K E BOSNE 1 H E R C E G O V I N E
I- RJEŠENJE o otvaranju Carinske isposliive Bugojno sa i .1 . .'. o Bugojnu 2. RJEŠENJE o osnivanju Carinske ispostave Srcbrenik Carinarnice Tuzla sa sudištem u Srebreniku I . P R A V I L N I K o podnošenju isprava u cetinskom P^iupku ?.. PJfAViLNlK o carinskom na<l£uru i postupku u međunarodnom zračnom saobraćaju 3. P R A V I L N I K o carinskom nadzoru i carinskom postupku u putničkom prometu •t P R A V I L N I K o carijiskom nadzoru i postupku ca­ rinjenja robe smještene pod carinski nadzor I. N A R E U H A o visini • •.• i •.... iilaika carinskog rad­ nika izvan m j e s i A , i l i prostorija i prostora gdje cuuiaruiea redovno vrt*. -' • r i > oadioT i LJI i f i- i je rolie 1. L I ' P U T J T V O O postupku sukcesivnog carinjenja proizvoda u rastavljenom Stanju i di jelova proizvo­ da iz odjeljaka X V I , \ V 1 1 i XV1U carinske tarife 2. U P U T S T V O o carinskom postupku sa poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom sao­ braćaju 3. 1 1 P U 7 S T V O o carinskom postupku sa robama koje se-privremeno uvoze radi oplemenjivanja i l i ugradnie 4. U P J J T S T V O o načinu vođenja evidencije o carin­ sko! robi 8 10 277 299

16 22

-167 612

ZAVOD ZA RAČUNOVODSTVO I R E V I Z I J U R E P U B L I K E BOSNE I HERCEGOVINE
I UPUTSTVO o potrebnim podacima i dokumenta­ ciji radi revizije izvrsniK transformacija društve­ nog u - i i - . r u kapital I . IZMJENE 1 DOPUNE računovodstveni ft standarda

43 43 43 43

997 107B 1123 113-i

41 49

972 1197

ZAJEDNICA OPŠTINA1 GRADOVA BOSNE 1 H E R C E G O V I N E
[. O D L U K A o unutrainjuj organizaciji i radu Pred sjedniitva SkupSiinc zajednice op&ina i gradova Bosne i Hercegovine U ralu i u slučajevima nepo­ sredne lalile opasnosti 2- O D L U K A " obrazovanju Predsjedništva zajednice onitina i gradova Bosne i Hercegovine u rum 3. O D L U K A o imenovanju sekretara Zajednice op&ina - gradova BIH

43

10S8

5J 51 51

1217 1219 1219

43

10SS

43

1091

43 43

1100 1105

L ISPRAVKA O D L U K E o aboliciji po sluibcnoj dulnosti (-Službeni list RfliH". broj 23f93)

47

R E G I S T A R " S L U Ž B E N O G L I S T A R B i H " ZA 1995. G O D I N U

NI05LUZBBNJ LIST R1ÎIH

SARAJEVO T A R I F A I u s J u ž b e u i m glasilima Republike i

O r g a n i , organizacije, zajednice i pojedinci kuji dostavljaju oehse radi objavljivanja Federacije Bosno i Hercegovine, na ime objave plaćaju p o propisanoj tarifi, i to: I O G L A Š A V A N J E N E V A Ž E Ć I M LIČNIH ISPRAVA l D O K U M E N A T A

- s v j e d o č a n s t v a , radne knjižice, knjižice zapovlaMcnu v o ž m u , č e k o v n e karte. č e k o v i i druge isprave 150 dinara

Za lica u. lacke T Odluke 0 oslobađanju od plaćanja o d r e đ e n i h komunalnih usluga, troSkova izdavanja putnih i drugih isprava i povlasticama u u n u t r a š n j e m p u t n i č k o m prometu ("Službeni list RBLTl", b r . 2/95 i 34/95) ova tarifa iznosi 5 0 dinara (pripadnici A r m i j e R B i H i M U P R B i H , pripadnici postrojbi i s t o ž e r a H V O u sastavit Armije R B i H . ratni vojni invalidi i Članovi porodice poginulih boraca). • izgubljena invalidska knjižica 1 OGLASI REDOVNIH SUDOVA - p r o g l a š e n j e u i n r l i m , dokazivanje smrti, ostavinski i p a r n i č n i ptisiupak 3. S L U Ž B E N E O B J A V E upis u sudski registar i brisanje « sudskog registra i oglašavanje nevaiceih p e í a l a , Štambilja, Čekova i óslale s l u ž b e n e objave po jednom redu kueanomna mašini 100 dinara (Pod j e d n i m kucanim retkom na m a š i m podrazumijeva sc 60 slovnih oznaka računajući i praznine. A k o se unos v i i i kompjuterski l o j e takođe 60 slovnih oznaka sa slovima veličine fonta 9. TJ cilju lakScg o b r a č u n a u t v r đ e n o j c da na 1 c m slanu 4 slovne oznake, lako da jedan red t u c a n na mai.ini iznosi 15 c m d u ž i n e , a r a đ e n kompjutorskim slovima veličine fonta y iznosi dužine 8 c m a u 1 c m ima 7,5 slovnih oznaka) Z a sve vrste oglasa uplate se vrse U N A P R I J E D na ž i r o - r a ć u n b r o j : a) dinarsko poslovanje 10100-603-1394 b) uplate u ütranim sredstvima plaćanja u korist deviznog r a č u n a za obavljanje d o m a ć e g platnog prometa otvoren k o d Zavoda za platni promet R B I H Filijale Sarajevo 10100-603-639 C) LM ti gotovu na blagajni N I O S l u ž b e n i list R B i H Sarajevo, u h o Magribija 3 U p l a u t i c j ueba d a bude Čitko popunjena sa naznakom svrhe uplate. Ova tarifa sc primjenjuje o d 1, januara 1996. godine. Oplate se mogu vršiti i u stranim s « ^ s w i m a plaćanja po srednjem kursu iz TeĆajne liste Narodne banke Bosne i Hercegovine. T A R I F A II
v

50 dinara

1.000 dinara

Sir¿na - pravna lica sa sjedištem u Republici i inozemstvu i rizifka lica sa prebivalištem u inozemstvu (ćlan 13. Zakona c deviznom p o š t o v a n j u - " S tužbeni list R B i H " , br. 1 0 / 9 4 , 1 3 / 9 4 , 2 5 / 9 4 , 3 3 / 9 4 Í 5 / 9 5 ) , plaćaju: akontaciju pretplate na "Službeni l i s t R R i H " i " S l u ž b e n e novine Federacije B I H " , za I kvartal 1996 g o d i n c D R M 60,00, USD 35.20; G B P 23,60; C H F 51,20; A T S 4 2 0 . 6 0 , za s l u ž b e n e objave po jednom redu k u c a n a m n a maiini D E M 1.50; U S D 0,90; G B P 0 . 6 Q ; C H F l 3 0 ; A T S

lOja

h

Uplate iz. Inozemstva vr&iti preko raCuna Narodne banke Bosne i Hercegovine kod slijedećih inozemnih banaka: Deutsche bank A G , Fraruífiirt/Main r a č u n b r o j 9 3 5 9 3 1 6 D E M i U S D Barclaya Bank PLC London račun broj 60867888 GBP, Union Bank o f Switzerland Z u r i c h r a č u n broj 6010905 J C H F , Credilanstalt Bankverein Wien r a i u n b r o i OlOl-66007/OO A T S , Credit Lyonnais Paris l a i i i n b r o j 9L0O-23 107 U F R F Svrha doznake: U korist r a č u n i 7230-7/OOSO M i n i s t a r s k o finansija ("Službeni list R B i H " ) za p r e l p l a t u - o g l a s - s l u ž b e n u objavu.
h

ll(Jnvj.f; Novinsku-iiilavjik* organizacija Službeni list RBiH - Sarajevo, Ulica Magribija 3 - Po£tamki fah 3 • Direktor i odgovorni urednik Mchmedalija Hurcmereni Telefon! - direktor 663-470, fan 6 « 47Đ- Redakcija i Pretplata: 663-471 - Računovodstvo: 651-257 - Poslovnica, Malti 21, telefon 657-441 - AJzontatija pretplata » utvrđuje kvarmlno, a uplata » vrti UNAPRIJED u korist računi- 10100 603-1396 za dinarsko poslovanje I rVuiur l0lO0-o03-639 a dovuUH poslovanju - Kompjuterski obrada: NIO Službeni list RBiH Sarajevo - Štampa: -OKO« dd sa p. u. Sanjiva - Za Štampariju Rjsiin Rapa - Reklamacije z i neprimljene brojeva primaju se 20 dana <jđ izlaska lista. Prtroa mišljenju Minctansiva ubrazovon p, nauke, k ulturo I spona hro j . OS-114-4/95 od U 3-1995. godine, sluzbcivo gladilo smatra &: proirvodotn ii. elana 19-stav L laćka 12. Uredbe sa zakonskom snagom o porezu na promet proizvoda i usluga, za koje se nc plaća porez na promel proizvoda, n pomifiljenj« Ministarstva finansija braj 05-021-1768/93 od 2B. 3.1995. godina, prodaja službenog glasila ne spada u prodaju pfoiivodi kojisluic krajnjoj ličnoj poUC-btji, te 4fl podliježe pladnju poreza trgovine na malo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful