You are on page 1of 2

EW:.je=.

.'.t:: a !.

SurahAn Nisaa ayar 34. Allah S.WT. berfirnan: 'Kaumlelaki adalahpemimpinbagi kalm wanlta.' Sepotong ayat dari SurahAl'A raf ayat 26, Allah S.WT' berfirman: 'H a l a n a k k e t ! r L n a n A d a m , 5 e s ! n g g u h n y a a n i t e l a h m .n r r r u n ka n k kepadahu paknranuntuk perhlasaf. DanpakaianTaqwaitu adalahyang

Dan trnqcattah kamL (perempuan)di rumah kam! dan tanqafLah xamu nrenan)paKKa.perhiasanmo seperti orang jahiliyah yang a) Be6olek (Makeup) b)Men!rLt Mrqt)t:Sengalamembiarkanikataf tudung yang menanpaklan leher sepertrorang Jahilryah. 't i e f d a k t a h m e r e k a ( p e r e m p u a n lm e l a b ! h k a n k a r n t u d u n g h i n g e a menutupdada dada merela.

s i a p a s a h a j a w a n i t a y a n g n c m a k a r w a n g i w a n g i a n ke m u d i a i melewatj suatu kaum supaya mereka itu mcnclum baunya , maka dianggapmetakukanzrna d.n tiap trap mata itu lbn KhuzaimahDan Hibba.

Cr-..,t--

/.'.,'/'

m e r e k a ( p e r e m p u a n )m e m b e n t a k k a nka kr l n ta ! yanq hereka s€mbunyrkan aqar diketahui perhiasan kaki a) Menampakkan mef b) MenChayurkan/metenggokan grk!t hertakkaf kakj.

7/'rzt"*1*.7
,/t ,z/

KEPADA SIAPA RATBOLEH AU DIPERTONToN ? KAN 'Dan jaiganlah mempcrl'hatkan pcrhiasan Drereka kecuati kepada 5uami-suami mereka, atau bapa'bapa mereka. ata! bapa-bapa mentu. mer€kaj ata! anak anak lelaki mereka, ata! anak-anak lelaki suami hereka {anak ti.i), atau saudara saudara lelakj nereka, aiaL anak-anaksaudaraperempuan me.eka, atau wanita wanita (.akan sejawat ata! yang berkhidmao dengan mereka. atau hamba sahaya mereka, aiao orang-orang lelaki yang menjadi pengikut mereka yang tjdak mempunyai syahwat (nafsu) kepada p e r e m p u a n , a t a u k a n a k - k a n b k y a n g b e l u m t i m b u l b€ r a h i n ya apabila melihat aurat pe.empuan.

/-.,!2.2i.27

7l.t')

'

:,7
./

C4il,trltti

Olt/,

7'lrtr.,'
REMSENTUK PENYAA1PAIAN & R6 DFRSATUAN TEBAJ (AN AI{AXANAKYATI/\,I II{ISKINAL DAN ANAMTNA P]HAI( MENIRU A,IENYAL IFOIOSIAT] N DAN]IIENCETAX BAC TUJUAN 'E}iULA UNTI]( MENGEDAR IAEN]IJAL DAN STCARA 8AD]. PER HANYA DIBENARKAN ATELALL.]] WA^..

><
Pejabat:,60r rr2a 7753Fak5: '60

/

a:

)'t-)t"/2t'

GAMBAR A ,IIXESALAHAN pusatterdedah I I o Bahdgian aurat lelaki , Jumhur fuquha men8atakan dari riwayat/uuslim,Ahmad,Abu Daud I Hadjs Haram ,\dan Tarmizi, ridbt SAtv bersabda: L€takjmelihat aurat tetaki diantara pusat
"1 jilid 1 nls Rujukanxitab AhyatulAhkan 153_ Hadisdari riwayat Dolul Qudni dan Albahoiqy, Nobi sAY/ bersabda:

CARAPEMAKAIAN LELAKIYANG DTANJURKAN (C,D,E) tSLAll tetaki hendaklahtonggar a Pakaian sedikit s'rpayabentuk aurat yang juga ditutuptidak ketihatan.(Sama dengan wanita) o Pakaian telaki hendaktah tidak jarang sehinggamenampakkan warna kuLit bahagian aurat yang ditutup. (sama jusa dengan wanita) yang dipakaiherdaklah a Pakaian dari fekaanyang tidak menarik perhatianbagi mengelakkan dari menunjuk-nunjuk digatakkan dan penampilan merendah didatam dirj o Dari Buraida:Katanya: Telah me(arang NabiSAW biLaseseorang setembar kain berselubung dengan dia tidak dalam sotat sehjngga juca Nabi sAW dapat bergerak, melarangseseorang solat dengan rn€makai setuar tanpabaju. Riwayat Abu Dawud dan Baihaqy

Aurat telaki diantara pusat dan :
lut ut . A pabila T u a n m e n i L a h l .a n

hambanya (orans gaji) maka jangantah metihat ia setain daripada ataspusatdanbawah lututnya. jilid Rujukan kitab Atmuinulmubin 1
KESALAHANGAIABAR B a Bahagianpeha terdedah

KESALAHAN GAAABAR A blauspendek. a Lengan o Tidakbersarungkaki. yang dipakai O Kain berbelahdi depan(slit) Rasulullah SAW Bersabda: Barangsiapa yaflg memakaj pakaianyang menjotokmata, maka Allah S.w.T. akan pakajan memberjkan kehinaan di RiwayatAhmad,Abu Daud,An Nasa dan lbn Maiah i

KEsALAHAN GAMEAR B ketat dan a P akai an menampakkan s usuk tubuh. a Solekan yang jelas dilihat (lipstik) A l l ah S .W .l berfi rma n dalam S urah A l ' A raf: ay at 11, bermaksud: H ai anak Adam , pakai l ahpakai anmuyan g indah di seuap {memasuki) mosjtd("). Makantah dan mi numt ah dan jangan bertebih-tebih ('2). S esungguhnya LLah d ak suka A ti kepada orang yang ber t ebihl ebi h ('1) Setiopkdli meloktkaniba.loh ('2) l ereka yong melaitpaubatas di dalam card berpokoion don sMl

KESALAHAN GAIABAR C o Tudung tidak menutupi a Tidakbersaruns kakr. O P"t.i.n ketat menampakkan susuk I ata,rs yang singkat.
dipakai

Katakan Lah perempuanperempuan yang beriman;hendaktah mereka permandangan merendahkan menjaga mereka... kehormatan Surah Nur,ayat 31 An