SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996.

GODINU

1

SLUÆBENI GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE
PROPISA OBJAVŸENIH U “SLUÆBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE” U 1996. GODINI

REGISTAR

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE UREDBE
140 Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o preduzeñima Uredba sa zakonskom snagom o izmenama i dopunama Zakona o ãumama Uredba sa zakonskom snagom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o privremenom utvrœivaçu carine pri uvozu motornih vozila Uredba sa zakonskom snagom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Uredba sa zakonskom snagom o prestanku vaæeça Uredbe sa zakonskom snagom o usmeravaçu dela prihoda ostvarenog po osnovu izvoza roba i usluga iz Republike Srpske 4/69

92

Odluka o stavÿaçu van snage Odluke o osnivaçu Biroa Renublike Srpske u Saveznoj Republici Jugoslaviji Ispravka

3/52 8/407 6/337 7/349 9/409 9/409 9/410 12/529 12/529 12/530 12/530 12/530

170 201 271

Odluka o oslobaœaçu od kriviånog goçeça Odluka o pomilovaçu osuœenih lica Odluka o razreãeçu predsednika Vlade Odluka o imenovaçu ålanova Republiåke izborne komisije Odluka o davaçu saglasnosti na dopunu Statuta Javnog preduzeña Srpska radio-televizija Odluka o imenovaçu Povereniãtva za grad Srpsko Sarajevo Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Glamoå Odluka o imenovaçu Povereniãtva mza opãtinu Grahovo Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Drvar Odluka o imenovaçu Povereniãtva za oãptinu Jajce Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Kupres

234

8/397

269 270

9/409

272 273 40

9/409

324

10/446 403 404 405 1/1 1/1 3/52 406 407

325

10/447

ODLUKE
1 Odluka o jednostranom osloboœeçu svih ratnih zarobÿenika Odluka o osloboœeçu od kriviånog goçeça Odluka o pomilovaçu osuœenih lica

2 91

12/530

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

2

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

408 409 410

Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Petrovac Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Srbobran Odluka o imenovaçu Poverenãptva za opãtinu Bihañ Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Maglaj Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Krupa na Uni Odluka o imenovaçu Poverenãptva za opãtinu Tuzla Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Lukavac Odluka o imenovaçu Poverenãptva za opãtinu Zavidoviñi Odluka o pomilovaçu osuœenih lica Odluka o pomilovaçu osuœenih lica Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Olovo Odluka o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Koçic Odluka o izmeni Odluke o imenovaçu Povereniãtva za opãtinu Jajce Odluka o pomilovaçu osuœenih lica

12/530

413 712 713

Reãeçe o razreãeçu koordinatora za urbanizam i graœeçe Reãeçe o postavÿeçu ãefa Kabineta v.d. predsednika Republike Srpske Reãeçe o postavÿeçu savetnika v.d. predsednika Republike

12/531 18/765 18/765

12/531 12/531

617

UKAZI
16/708 Ukaz o postavÿeçu ãefa Predstavniãtva Republike Srpske u Republici Francuskoj 7/378

618 619

16/709 16/709

NARODNA SKUPÃTINA REPUBLIKE SRPSKE AMANDMANI
218 Amandmani XLIV-LI na Ustav Republike Srpske Amandman LIV na Ustav Ustav Republike Srpske Ispravka Amandman LIII na Ustav Republike Srpske Amandmani LIV - LXV na Ustav Republike Srpske 8/381

620

16/709

470 604 608 844

621 622 665 710

13/553 15/669 16/673

16/709 16/709 17/737

21/877

18/765 18/765 47

ZAKONI
Zakon o koriãñeçu napuãtene imovine Ispravka 3/33 8/407 3/37 3/40

711 788

20/845 21/878

48 49

Zakon o omladinskim zadrugama Zakon o osnivaçu ustanova za izvrãeçe kriviånih sankcija Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima Zakon o izmenama Kriviånog zakona Republike Srpske Zakon o izmenama Kriviånog zakona Republike Srpske - posebni deo

845

REÃEÇA
105 Reãeçe o postavÿeçu koordinatora za urbanizam i graœeçe Reãeçe o razreãeçu savetnika predsednika Republike Reãeçe o razreãeçu savetnika predsednika Republike 50 3/54 5 12/531 52 12/531

3/40

411

3/41 3/41

412

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

3

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

53 54

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privremenom utvrœivaçu plañaça poreza od privredne i profesionalne delatnosti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak graœana Ispravka

3/42

66

Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o obligacionim odnosima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o pomilovaçu za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o rokovima u sudskom i upravnom postupku za vreme ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o obezbeœeçu sredstava za posebne namene Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Carinskog zakona u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o doprinosima u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o porezu na promet u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o porezima na imovinu u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o carinskoj sluæbi u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o privremenom utvrœivaçu carine pri uvozu motornih vozila u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o uvoœeçu ratnih poreza Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o porezu na platu u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o porezu na dohodak graœana u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça

3/46

3/42 3/43 8/407 3/43

67

55

3/46

68

3/46 3/46

56 57

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o javnom pravobranilaãtvu za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o dræavnoj upravi za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o parniånom postupku za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o opãtem unravnom postupku za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o prekrãajima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o radnim odnosima u dræavnim organima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o kriviånom postupku za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça zakona o primeni Zakona o izvrãeçu kriviånih sankcija za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o uslovima za obavÿaçe poslova veãtaåeça za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça

69 70

3/43 71 3/44 72 3/44 73

3/47

58

3/47

59

60

3/47

3/44

61

3/47

3/44

74

62

3/48

75 3/45

63

3/48 3/48

3/45

76 77

64

3/45 78 3/45

3/48

65

3/49

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

4

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

79

Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o porezu na dobit preduzeña u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o posebnom porezu na finansiraçe Vojske Republike Srpske u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o privremenom utvrœivaçu plañaça poreza od privredne i profesionalne delatnosti u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o kontroli, utvrœivaçu i naplati javnih prihoda u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o platnom prometu u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o raåunovodstvu u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o Narodnoj banci za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o posebnim republiåkim taksama u uslovima neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o osnovama sistema osiguraça imovine i lica za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o javnim prihodima i rashodima u uslovima ratnog staça

90 3/49 219

Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o igrama na sreñu u ratnim uslovima Zakon o eksproprijaciji Ispravka

3/52 8/381 9/438 8/387 8/391 8/392 8/393 8/393

80

3/49

220 221 222

Zakon o radio-televiziji Zakon o izmenama i dopunaã Zakona o javnom informisaçu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prenosu sredstava druãtvene u dræavnu svojinu Zakon o izmenama Zakona o akcizama i porezu na promet Zakon o privremenom utvrœivaçu carine pri uvozu motornih vozila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskom Gradu Sarajevo za vreme ratnog staça ili neposredne ratne opasnosti Ispravka

81

3/50 223 224 225 3/50

82

3/50

83

8/394 27/1051

84

3/50

226

85

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemima veza, radio-saobrañaju i poãtanskom, telegrafskom i telefonskom saobrañaju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnim sudovima Zakon o dopunama Zakona o oruæju i municiji Ispravka

8/394 8/395 8/385 9/438

3/51

227 228

86

3/51 229 3/51 230

87

Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o unutraãçim poslovima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o prebivaliãtu i boraviãtu graœana za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o advokaturi za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça

8/396

88

3/51 231 3/52

8/396

89

8/396

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

5

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

232

Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o javnom informisaçu za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o poslovaçu privrednih i ostalih subjekata u uslovima ratnog staça Zakon o ministarstvima - novi preåiãñen tekst Zakon o amnestiji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o liånoj karti Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o prometu nepokretnosti za vreme trajaça neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o zdravstvenom osiguraçu za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o radnim odnosima za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o zdravstvenoj zaãtiti za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o proizvodçi i prometu lekova za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o socijalnoj zaãtiti i materijalnom obezbeœeçu socijalno ugroæenog stanovnãptva za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o sanitarnoj inspekciji za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o poslovaçu privrednih i ostalih subjekata u uslovima ratnog staça

481 8/396 579 8/397 10/441 13/553 13/554 581 582 583 584 13/554 585 586 587 13/554 580

Zakon o prestanku vaæeça Zakona o prometu roba, snabdevaçu i vrãeçu usluga za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o privatizaciji preduzeña Zakon o akcizama i porezu na promet - Preåiãñen tekst Ispravka Zakon o Narodnoj banci Republike Srpske Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama Zakon o deviznom poslovaçu Zakon o platnom prometu Zakon o porezu za obnovu i izrradçu Republike Srpske Zakon o obezbeœeçu sredstava za redovno i bezbedno odvijaçe æelezniåkog saobrañaja Zakon o upravÿaçu i gazdovaçu poslovnim prostorom u dræavnoj svojini Ispravka

13/556 15/597 15/600 21/950 15/609 15/616 15/623 15/635 15/639 15/640 15/641 21/950 15/641 15/648 15/651 15/654 15/655 17/762 15/655 15/656 15/657

233

323 471 472 473

474

13/554

475

476

13/555

588 589

Zakon o deåijoj zaãtiti Zakon o finansijskoj policiji Zakon o politiåkim organizacijama Zakon o sluæbenoj upotrebi jezika i pisma Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi Ispravka

477

13/555

590 591 592

478

13/555 593 13/556 594 595

479

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima Zakon o izmenama i donunama Zakona o doprinosima Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak graœana

480

13/556

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

6

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

596 597 598 599 600 601 609 610 611

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republiåkom fondu zajedniåkih rezervi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima Zakon o izmenama i donunama Zakona o socijalnoj zaãtiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji Zakon o izvrãeçu Buõeta Republike Srpske za 1996. godinu Zakon o izboru i opozivu predsednika i potpredsednika Republike Srpske Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Zakon o trgovini Ispravka

15/657 15/657 15/659 15/659 15/660 15/660 16/673 16/674 16/688 25/1023 16/695

737

Zakon o naknadama za koriãñeçe podataka premera i katastra nekretnina i vrãeçe usluga u oblasti premera i katastra nekretnina Zakon o katastru komunalnih ureœaja Zakon o finansiraçu poslova premera i uspostavÿaça katastra nekretnina i reãavaça imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavÿaça katastra nekretnina za period od 1997. do 2006. godine Zakon o izbornim jedinicama za izbor poslanika u Narodnu skupãtinu Republike Srpske Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi Zakon o dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Zakon o dopunama Zakona o naåinu ostvarivaça prava i duænosti poslanika Narodne skupãtine Republike Srpske Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o premeru i katastru nekretnina za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o prestanku vaæeça Zakona o primeni Zakona o premeru i katastru zemÿiãta za vreme neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça Zakon o nacionalnim parkovima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o omladinskim zadrugama Zakon o odbrani Zakon o robnim rezervama Zakon o stranim ulagaçima i koncesijama Zakon o vrañaçu oduzetih nepokretnosti Zakon o vrañaçu oduzetog zemÿiãta Zakon o carinskoj sluæbi

19/821 19/822

738 739

19/824 19/825 19/825 19/826

740 741 742 743

19/826

744

612 613 614 615 616 733

Zakon o Spomen-podruåju Doça Gradina Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaÿivih teånosti i gasova Zakon o sredstvima solidarnosti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dræavÿanstvu Srpskom Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kontroli, utvrœivaçu i naplati javnih prihoda Zakon o ureœeçu prostora Ispravka

19/826

745 16/696 16/705 16/707 16/707 19/777 25/1023 850 19/793 19/804 19/819 851 852 853 846 847 848 849

19/827 21/879 21/883 21/884 21/891 21/894 21/898 21/900 21/901

734 735 736

Zakon o telekomunikacijama Zakon o premeru i katastru nekretnina Zakon o odræavaçu premera i katastra zemÿiãta

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

7

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 906

Zakon o privremenom utvrœivaçu carine pri uvozu motornih i prikÿuånih vozila i maãina Zakon o slobodnim zonama Zakon o kontroli prelaæeça i bezbednosti dræavne granice Zakon o okupÿaçu graœana Zakon o statistiåkim istraæivaçima Zakon o sportu Zakon o izmenama preduzeñima Zakon o dopunama napuãtene imovine Zakona Zakona o o dræavnim

21/906 21/906 21/909 21/918 21/920 21/922 21/925

929 1087

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak graœana Zakon o Vojsci

23/977 31/1089

ODLUKE
93 Odluka da se pristupi promeni Ustava Republike Srpske donoãeçem amandmana na Ustav Republike Srpske Odluka o razreãeçu sudije Viãeg suda u Trebiçu Odluka o razreãeçu sudije Viãeg suda u Baçoj Luci Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o razreãeçu predsednika Osnovnog suda u Tesliñu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda na Iliõi Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Sokocu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Novom Gradu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Doboju Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Sokocu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Bråkom Odluka o obrazovaçu povereniãtava za opãtine, odnosno podruåja koja su u celini ili delimiåno uãla u sastav Federacije BiH Odluka o usvajaçu Protokola o obavÿaçu platnog prometa i novåanih tokova izmeœu Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske

3/53 3/53 3/53

94 95 96 97

koriãñeçu 21/926 Zakona o 21/926 21/926 21/927 21/927 21/928 21/930 22/953 25/023

3/53 3/53 3/53 3/53

Zakon o izmenama i zdravstvenoj zaãtiti

dopunama

Zakon o dopunama Zakona o radnim odnosima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaãtiti na radu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o træiãnoj inspekciji Zakon o dopunama Zakona o prekrãajima Zakon o izmeni Zakona o javnim sluæbama Zakon o redovnim sudovima Ispravka

98 99 100 101

3/54 3/54 3/54 3/54 3/54

102 103

907

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tuæilaãtvu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguraçu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet

22/960 22/960 22/961 23/977

104 235

908 909 928

8/397

236

8/397

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

8

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

237 238 239 240 241 242

Odluka o dodeli odlikovaça Odluka o dodeli odlikovaça Odluka o dodeli odlikovaça Odluka o dodeli odlikovaça Odluka o dodeli odlikovaça Odluka o utvrœivaçu programa statistiåkih istraæivaça od interesa za Republiku za 1996. godinu Odluka o davaçu saglasnosti o osnivaçu meãovitog preduzeña za mobilnu telefoniju Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Sokocu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci - odeleçe u Kotor Varoãi Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Gradiãci Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Bråkom Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o izboru predsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru ålanova Vlade Republike Srpske Odluka da se pristupi osnivaçu Specijalnog suda za ratne zloåine Odluka o potvrœivaçu propisa koje je doneo predsednik Republike iz nadleænosti Narodne skupãtine

8/398 8/398 8/398 8/398 8/398

484

Odluka o davaçu saglasnosti na Statutarnu odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeña Srpske novinske agencije SRNA Odluka o imenovaçu arbitra Republike Srpske za arbitraæu spornog dela granice na podruåju opãtine Bråko Odluka o imenovaçu ålanova Upravnog odbora Javnog preduzeña Srpska radio-televizija Odluka o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora Javnog preduzeña Srpska radio-televizija Odluka o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora Novinsko-izdavaåkog i ãtamparskog preduzeña "0sloboœeçe" Sarajevo Odluka o imenovaau ålanova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog preduzeña za informatiku, izdavaåku i grafiåku delatnost "Glas srpski" Baça Luka Odluka o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora nedeÿnih informativnih novina "Javnost" Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prçavoru Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Srbiçu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Sokocu Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Tesliñu Odluka o izboru eudije Osnovnog suda u Tesliñu Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Derventi Odluka o razreãeçu osnovnog javnog tuæioca u Zvorniku Odluka o imenovaçu osnovnog javnog tuæioca i zamenika osnovnog javnog tuæioca u Zvorniku

13/557

485

13/557 13/557 13/557

486 487

8/398 8/399 8/399 489 8/399 8/399 8/399 491 8/399 492 10/447 493 10/447 10/448 10/448 10/448 13/556 494 495 496 497 498 499 488

243 244 245 246 247 248 326 327 328 329 330 482 483

13/557

13/558

490

13/558 13/558 13/558 13/559 13/559 13/559 13/559 13/559 13/559 13/559

13/556

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

9

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517

Odluka o razreãeçu osnovnog javnog tuæioca i zamenika osnovnog javnog tuæioca u Bråkom Odluka o imenovaçu osnovnog javnog tuæioca u Bråkom Odluka o razreãeçu osnovnog javnog tuæioca i zamenika osnovnog javnog tuæioca u Bijeÿini Odluka o imenovaçu osnovnog javnog tuæioca i zamenika osnovnog javnog tuæioca u Bijeÿini Odluka o imenovaçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Bijeÿini - odeleçe Lopare Odluka o imenovaçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Prçavoru Odluka o razreãeçu predsednika Viãeg suda u Doboju Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Gradiãci Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o razreãeçu predsednika Osnovnog suda u Sanskom Mostu Odluka o razreãeçu predsednika Osnovnog suda na Iliõi Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Vlasenici Odluka o razreãeçu sudije Oenovnog suda u Novom Gradu Odluka o razreãeçu sudije Viãeg suda u Doboju Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Zvorniku Odluka o razreãeçu zamenika republiåkog javnog pravobranioca u Mrkoçiñ Gradu Odluka o razreãeçu zamenika republiåkog javnog pravobranioca sa sediãtem u Doboju

13/560 13/560 13/560 13/560 13/560 13/560 13/560 13/561 13/561 13/561 13/561 13/561 13/561 13/561

518 519

Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Petrovcu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Sarajevu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Trebiçu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Derventi Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o razreãeçu predsednika Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o razreãeçu predsednika Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o usvajaçu Buõeta Republike Srpske za 1996. godinu Odluka o ukidaçu ratnog staça i staça neposredne ratne opasnosti Odluka o imenovaçu predsednika i ålanova Komisije za zaãtitu prava izbeglica i raseÿenih lica Odluka o imenovaçu predsednika i ålanova Komisije za administrativna pitaça Odluka o raspisivaçu izbora za predsednika i potpredsednika Republike Srpske Ispravka

13/562

13/562 13/562

520 521

13/563 13/563

522 523 524

13/563 13/563

525 526

13/563 13/563

527 528

13/563 13/563 15/661

602 603

15/669

605 13/562 13/562 13/562 13/562 606

15/669

15/669 16/710 19/842

623

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

10

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

624

Odluka o raspisivaçu izbora za ålana Predsedniãtva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji se bira na teritoriji Republike Srpske Odluka o raspisivaçu izbora za ålanove Predstavniåkog doma Parlamentarne Skupãtine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, koji se biraju na teritoriji Republike Srpske Ispravka

754 16/710 755

Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Modriåi Odluka o izboru sudija Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Zvorniku Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o razreãeçu zamenika republiåkog javnog pravobranioca sa sediãtem u Trebiçu Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Trebiçu Odluka o imenovaçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Prijedoru Odluka o imenovaçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Baçoj Luci Odluka o imenovaçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Baçoj Luci Odluka o imenovaçu osnovnog javnog tuæioca Srpsko Sarajevo Odluka o imenovaçu zamenika viãeg javnog tuæioca u Doboju Odluka o imenovaçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Modriåi Odluka o razreãeçu zamenika osnovnog javnog tuæiocau Baçoj Luci Odluka o razreãeçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Doboju Odluka o razreãeçu zamenika osiovnog javnog tuæioca u Modriåi Odluka o razreãeçu osnovnog javnog tuæioca u Sokocu Odluka o imenovaçu ålanova Saveta Direkcije za privatizaciju i razvoj

19/828

625

19/828 19/828

756 16/710 19/842 757

19/828 19/829

626

Odluka o raspisivaçu izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupãtini Republike Srpske i odbornike u Skupãtini Grada Srpsko Sarajevo i u skupãtinama opãtina Ispravka

758 16/710 19/843 760 16/711 761 16/711 762 16/711 19/827 19/827 765 19/827 766 19/827 767 19/827 768 19/827 769 19/828 770 19/828 759

19/829 19/829

627 628 629

Odluka o imenovaçu zamenika Osnovnog javnog tuæioca u Doboju Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o davaçu saglasnosti na Statutarnu odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeña "Glas srpski" Baça Luka Odluka o izboru predsednika Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o imenovaçu republiåkog javnog tuæioca Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Zvorniku Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Viãegradu Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Trebiçu Odluka o izboru predsednika Viãeg suda u Trebiçu Odluka o izboru predsednika Viãeg suda u Doboju Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Derventi

19/829 19/829

763 764

746 747 748 749 750 751 752 753

19/829 19/830 19/830

19/830 19/830

19/830 19/830

19/830

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

11

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

771

Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Javnog osnovnog dræavnog æelezniåkog transportnog preduzeña Republike Srpske Odluka o imenovaçu zamenika republiåkog javnog pravobranioca Odluka o izboru predsednika Viãeg suda u Baçoj Luci Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o izboru sudija Viãeg suda u Baçoj Luci Odluka o izboru sudija Osnovnog suda u Baçoj Luci Odluka o izboru sudije Osnovnog suda Srpsko Sarajevo Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Sokocu Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Srebrenici Odluka o izboru sudija Osnovnog suda u Srebrenici Odluka o izboru sudija Osnovnog suda u Bråkom Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Rogatici Odluka o izboru sudija Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o usvajaçu Programa poslova premera, uspostavÿaça katastra nekretnina i reãavaça imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavÿaça katastra nekretnina za period od 1997. do 2006. godine Odluka o osnivaçu Prirodno-matematiåkog fakulteta u BaçojLuci Odluka o imenovaçu direktora Direkcije za privatizaciju i razvoj Odluka o imenovaçu direktora Javnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguraçe Republike Srpske

884 19/831 930 21/930 21/930 21/930 21/930 21/931 21/931 21/931 21/931 21/931 21/932 990 21/932 991 21/932 992 936 931

Odluka o imenovaçu direktora Republiåkog zavoda za zapoãÿavaçe Odluka o usvajaçu Etapnog plana za period od 1996. do 2001. godine Prostornog plana Republike Srpske od 1996. do 2015. godine Odluka o izboru predsednika i ålanova Verifikacione komisije Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za izbor i imenovaça Odluka o izboru predsednika Narodne skupãtine Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupãtine Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupãtine Republike Srpske Odluka o imenovaçu generalnog sekretara Narodne skupãtine Republike Srpske Odluka o imenovaçu predstavnika iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupãtine Bosne i Hercegovine Odluka o izboru predsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srpske Odluka o izboru ålanova Vlade Republike Srpske Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za ustavna pigaça Odluka o izboru predsednika i ålanova Zakonodavno-pravne komisije

21/934

868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880

23/978

23/980

932

23/980

933

23/980

934

23/980

935

23/981

23/981

937

23/981

27/1037

27/1037

27/1037

21/932 21/933 21/934

993

27/1037

881 882 883

994

27/1037

995

27/1038

996 21/934

27/1038

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

12

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

997 998 999

Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za politiåki sistem Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za meœunarodne odnose Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za prañeçe i kontrolu rada organa i institucija u oblasti odbrane i unutraãçih poslova Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za privredu i finansije Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za druãtvene delatnosti Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za predstavke, predloge i druãtveni nadzor Odluka o izboru predsednika i ålanova Mandatno-imunitetske komisije Odluka o izboru predsednika i ålanova Komisije za zaãtitu prava izbeglica i raseÿenih lica

27/1038 27/1039

1097 1098

Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Doboju Odluka o razreãeçu zamenika osnovnog javnog tuæioca u Bijeÿini - odeleçe Lopare Odluka o izboru sudija Okruænog suda u Bijeÿini Odluka o izboru sudije Orcovnog suda u Srpskom Sarajevu

31D115 31/1115

1099 27/1039 1100 27/1039 1101 27/1039 1102 27/1040 1103 27/1040 1104

31/1115

1000 1001 1002 1003 1004

31/1115

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Modri- 31/1115 åi Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Prijedoru Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Tesliñu

31/1116 31/1116

Odluka o izboru sudije Osnovnog suda u Zvorniku Z1/1116

27/1040 331 Poslovnik Srpske

OSTALI PROPISI
Narodne skupãtine Republike 10/448 15/669

1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096

Odluka o imenovaçu osnovnog javnog tuæioca u Srebrenici 31/1113 Odluka o imenovaçu zamenika okruænog javnog tuæioca u Bijeÿini 31/1114

607

Kalendar godiãçica znaåajnih liånosti i dogaœaja iz istorije srpskog naroda u 1996. godini

Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Srpcu 31/1114 Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Gradiãci 31/1114 Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Novom Gradu 31/1114 Odluka o izboru predsednika Osnovnog suda u Prçavoru 31/1114 Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o razreãeçu sudije Osnovnog suda u Bijeÿini Odluka o razreãeçu sudije Okruænog suda u Doboju 31/1114 31/1114 31/1115 141

VLADA REPUBLIKE SRPSKE UREDBE
106 Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o obaveznom uvoœeçu åekova graœana i isplati zarada putem åekova Uredba o maksimiraçu cena pãeniånog braãna i hleba Uredba o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa SRJugoslavijom Ispravka 166 Uredba o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa Federacijom Bosne i Hercegovine

3/54 4/69

165

5/85 9/438

5/87

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

13

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Ispravka 274 Uredba o prestanku vaæeça Uredbe o odreœivaçu radnog vremena pravnih i fiziåkih lica koja se bave prometom roba i usluga Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa SR Jugoslavijom Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa SR Jugoslavijom Uredba o platama i drugim primaçima zaposlenih Uredba o naåinu i uslovima privremene dodele prava na koriãñeçe radio-difuznih frekvencija Uredba o paritetnim odnosima odreœenih proizvoda Uredba o izmenama Uredbe o uvoœeçu åekova graœana i isplati zarada putem åekova Uredba o dopuni Uredbe o platama i drugim primaçima zaposlenih Uredba o graniånim prelazima i kontroli prelaska granice Republike Srpske Uredba o izmenama Uredbe o maksimiraçu cena pãeniånog braãna i hleba Uredba o naåinu åuvaça i koriãñeça podataka premera i katastra nekretnina Uredba o uslovima za produæeçe roka plañaça poreza i drugih javnih prihoda Uredba o sluæbenim zvaçima pripadnika policije u Kazneno-popravnim ustanovama Uredba o zagrejavaçu stanova socijalno ugroæenih kategorija stanovniãtva Uredba o uslovima pod kojima se mogu otvarati posebne carinske prodavnice i pod kojima se moæe prodavati strana roba u tim prodavnicama

9/438

939

Uredba o preuzimaçu na upravÿaçe i gazdovaçe privatnih ãuma koje su ostale bez svojih vlasnika Uredba o plañaçu posebne takse na odreœene proizvode Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o plañaçu posebne takse na odreœene proizvode Uredba o dopuni Uredbe o dokazivaçu zavrãenog razreda i godine studija Uredba o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa SR Juroslavijom Uredba o izmirivaçu obaveza i potraæivaça putem kompenzacije Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o plañaçu posebne takse na odreœene proizvode Uredba o donuni Uredbe o postupku ostvarivaça prava na oslobaœaçe od plañaça carine

23/982 25/1001

9/410

964 985 1005

333

10/501

26/1025 27/1040 28/1053 28/1054

363

11/513 1031 11/513 1032 12/531 16/711 17/738 19/831 20/845 20/846 6 21/934 7 22/963 8 22/963 22/963 9 3 1071 1105

364 414

630 666 772 789 790 885 910 911 912 938

30/1081 31/1116

ODLUKE
Odluka o davaçu saglasnosti na Statut opãte bolnice Zvornik Odluka o obrazovaçu Radne grupe za usaglaãavaçe Ustava Republike Srpske sa Ustavom Bosne i Hercegovine Odluka o izmeni Odluke o obrazovaçu Komisije za izradu izbornih zakona Odluka o uvoœeçu mera za otklaçaçe vanrednih okolnosti u DP "Pivara-Tuzla" Odluka o osnivaçu Auto-servisa Vlade Republike Srpske i o uslovima i naåinu koriãteça putniåkih automobila Odluka o dopuni Odluke o proglaãeçu DP u oblasti poÿoprivrede i prehrambene industrije od posebnog interesa za Republiku Srpsku Odluka o proglaãeçu DP "Mladen Stojanoviñ" Nova - Topola matiånim dræavnim preduzeñem 1/1

5

2/5 2/5

2/5

2/6

2/6 2/7

23/981

10

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

14

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

11 12 13 14 15

Odluka o stavÿaçu van snage Odluke o visini troãkova za topli obrok radnika Odluka o izboru predsednika suda za prekrãaje Odluka o razreãeçu sudije Suda za prekrãaje Åelinac Odluka o izboru predsednika sudova za prekrãaje Odluka o uvoœeçu mera za otklaçaçe vanrednih okolnosti i proglaãeçu preduzeña "Maloprodaja Kÿuå-Ãik" Sarajevo Odluka o obustavi od izvrãeça Naredbe ratnog predsedniãtva Opãtine Stari Grad "Crepoÿsko" broj 01-582/95 od 22. septembra 1995. godine Odluka o dopuni Odluke o proglaãeçu dræavnih preduzeña od interesa za Republiku Srpsku PPP "Slateks" Slatina Odluka o uvoœeçu mera za otklaçaçe vanrednih okolnosti u Trgovinskom preduzeñu "Alhospromet" Sarajevo Odluka o proglaãeçu Srpskog osiguravajuñeg druãtva "Jahorina" u dræavnoj svojini preduzeñem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Pirometal" Bråko Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP Ãumsko-industrijski kombinat "Magliñ" Srbiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva za prognana i raseÿena lica Odluka o izboru predsednika i sudija sudova za prekrãaje Odluka o razreãeçu sudija Suda za prekrãaje Baça Luka Odluka o regresima za priplodnu stoku u 1996. godini

2/7 2/7 2/7 2/7

110 111 112

Odluka o utvrœivaçu premija za poÿoprivredne proizvode za 1996. godinu Odluka o utvrœivaçu premije za kravÿe, ovåije i kozije mleko Odluka o proglaãeçu preduzeña u dræavnoj svojini "Ktitor-invest" za prikupÿaçe novåanih i naturalnih darova za izgradçu Prvog porodiliãta u Republici Srpskoj sa p.o. Pale od interesa za Republiku Srpsku Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivaçu JÆTP Srpske Republike Bosne i Hercegovine Odluka o spajaçu ÆTP GP "Kolaãin" Sarajevo sa OD Preduzeñem za puteve "Romanijaputevi" Sokolac Odluka o stavÿaçu van snage Odluke o osnivaçu Agencije za posredovaçe u obnovi i razvoju Republike Srpske kao vandræavna institucija Odluka o obustavi od izvrãeça Odluke Skupãtine opãtine Tesliñ broj: 01-023-1/96 od 18. januara 1996. godine Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Autotransport" Prijedor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Drvne industrije "Planinsko" Han Pijesak Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Energoinvest" Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva za prognana i raseÿena lica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Agro Hercegovina" Nevesiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Industrija alata" Trebiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za transport, odræavaçe, trgovinu i turizam "Semberija-transport" Bijeÿina

3/56 3/56

3/56 3/57

2/7

113 114

16

2/8 115 2/8 116 2/8 117 2/8 118 2/9 119 2/9 120

3/57

17

3/57

18

3/57 3/57 3/58 3/58

19

20 21

22

3/58 3/58 3/58

2/9 3/55 3/55 3/55

121 122 123

107 108 109

3/58

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

15

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

124 125 126 127 128 129 130 131 142 143

Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Drinatrans" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Kozaraputevi" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Æitopromet" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP PIK "Mladen Stojanoviñ" Nova Topola Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Fabrika uÿa "Bimal" Bråko Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Nevesiçeputevi" Nevesiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za puteve "Srbiçeputevi" Srbiçe Odluka o davaçu saglasnosti na STatut ODP "Interplet" Bråko Odluka o produæeçu roka za predaju godiãçeg obraåuna za 1995. godinu Odluka o obezbeœeçu graœevinskog i drugog materijala za adaptaciju stembenih objekata za smeãtaj izbeglica i raseÿenih lica Odluka o dopuni Odluke o proglaãeçu preduzeña od interesa za Republiku Srpsku u oblasti graœevinaretva Odluka o proglaãeçu DP "Poÿooprema" Sarajevo od interesa za Republiku Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Semberka" Jaça Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Fabrika ãeñera" Bijeÿina Odluka r razvrstavaçu robe na oblike izvoza i uvoza Odluka o statusu pravnih lica sa podruåja opãtina koje su pripale Federaciji Bosne i Hercegovine

172 3/59 173 3/59 3/59 3/59 3/59 3/59 3/59 3/60 4/70 174

Odluka o Zvornik

osnivaçu

zdravstvenog

centra 6/338 6/339

Odluka o visini i naåinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarne preglede Odluka o visini taksi za uvereça o zdravstvenom staçu æivotiça Odluka o visini takse za dræaçe pasa Odluka o obezbeœeçu efektivnih dinarskih sredstava za isplatu otkupÿene stoke od izbeglog i raseÿenog stanovniãtva opãtine Glamoå u iznosu od 590.848,51 dinara Odluka o pozajmici sredstava Odluka o izmenama Odluke o produæeçu roka za predaju godiãçeg obraåuna za 1995. godinu Odluka o davaçu saglasnosti na Statut AIP "Poÿoprivreda" ODP Drakseniñ - K. Dubica Odluka o davaçu sarlasnosti na Statut Poÿoprivrednog instituta Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva trgovine i snabdevaça Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Romanijaprevoz" Pale Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODD "Hercegovinaputevi" Trebiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravosuœa i uprave Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizodçu koæe, obuñe, galanterije i samolepÿivih traka"Proleks" Kotor Varoã Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Fabrika celuloze i papira "Celpak" Prijedor

6/340 6/341

175 176

6/341 6/341

177 178 179

6/341

6/342

180

6/342

181 4/70

144

6/342

4/70 4/70 4/71 4/71

182

6/342

145 146 147 167 171

183

6/342

184

6/343

185 5/88 186 6/337

6/343

6/343

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

16

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

187

Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Elvako" - Proizvodça elektroda, vodica, armature i opreme Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP prerade drveta, prometa i prevoza "Romanija" Sokolac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP Drvne industrije "Vrbas" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Sodaso" Holding Lopare Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu i promet nameãtaja od drveta "Ãipad-stolar" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu i promet radijatora i termiåkih ureœaja "Termal" Lopare Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Novorez" za proizvodçu predmeta od drveta, unutraãçi i spoÿno-trgovinski promet Pale Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Feroelektro" Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Poÿoprivrednog dobra "Semberija" Bijeÿina Odluka o prodaji dizel goriva za potrebe proletçe setve 1996. godine Odluka o pozajmici sredstava iz Buõeta Republike Odluka o izboru predsednika suda za prekrãaje Odluka o razreãeçu predoednika Suda za prekrãaje Gradiãka Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje Gradiãka Odluka o prodaji dizel goriva za potrebe proletne setve 1996. godine Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Mesoprodukt" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Metalno" Zvornik

252 6/343 253 6/343 6/344 6/344 254 255 256 257 258 6/344 259 6/344 260 6/345 261 6/345 7/349 7/349 7/350 276 7/350 277 7/350 7/399 8/400 8/400 278 262 275

Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Bimeks" Bråko Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Plantaæe" Gradiãka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Baçaluåka pivara" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Agroprom" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Posavina" Bråko Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODC "Mÿekarska industrija" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Industrija trikotaæe i konfekcije "Triko" Gradiãka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Industrija svilenih tkanina "Svila" Åelinac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Drvne industrije "Jadar" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "3enit" Fabrika obuñe i HTZ-e opreme Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Drvne industrije "Radnik" Gradiãka Odluka o prodaji dizel goriva za poÿoprivredne radove u 1996. godini Odluka o dopuni Odluke o prodaji dizel goriva za poÿoprivredne radove u 1996. godini Odluka o obezbeœeçu sredstava za izgradçu stambenih objekata za smeãtaj izbeglica i raseÿenih lica u gradu Srpsko Sarajevo Odluka o utvrœivaçu opãteg interesa radi izgradçe planiranog naseÿa na levoj obali Drine "Slobomir" Odluka o privremenom broju, strukturi i prostornom rasporedu sredçih ãkola u Republici Srpskoj

8/400 8/400 8/400 8/400 8/401 8/401

188

189 190 191

6/344

192

8/401 8/401 8/401

193

194 195 202 203 204 205 206 249 250 251

8/401 8/402 9/410 9/410

9/411

9/411

279

9/411

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

17

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

280 281

Odluka o izmenama Odluke o osnivaçu Doma za penzionere i stara lica Neõariñi Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uvoœeçu mera za otklaçaçe vanrednih okolnosti u NIÃRO "Osloboœeçe" Sarajevo Odluka o izmeni Odluke o osnivaçu Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju "Prijedor" u Prijedoru Odluka o obrazovaçu predstavnããva Republike Srpske u Saveznoj Republici Jugoslaviji Odluka o realizaciji sistema mobilne telefonske mreæe na teritoriji Republike Srpske Odluka o izboru predsednika i sudija sudova za prekrãaje Odluka o razreãeçu duænosti glavnog republiåkog inspektora Ministarstva pravosuœa i uprave Odluka o razreãeçu predsednika Suda za prekrãaje Sanski Most Odluka o usvajaçu Cenovnika proizvoda iskoriãtavaça ãuma JP ãumarstva "Srpske ãume" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Fabrika stolova i stolica Lopare Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODD Bijeÿinska konfekcija "Kurjak" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Ratar" Prçavor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Æitoprodukt" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Æitoprodukt" Bileña Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Bosanka" Doboj Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva poÿoprivrede, ãumarstva i vodoprivrede

9/414

296 297

Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Centreks" Pale Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Zelepromet" Prijedor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Metal" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti ODÆGP "Doboj" Doboj na Statut

9/417 9/417 9/417 9/418

9/414 298 9/415 9/415 9/415 301 9/415 302 9/416 9/416 304 9/416 9/416 9/416 9/416 9/416 9/417 336 9/417 337 338 9/417 334 335 305 303 299 300

282

283 284 285 286

Odluka o davaçu saglasnostina Statut ODII za primarnu i finalnu preradu drveta "Gradac" Bratunac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Romanijaputevi" Sokolac Odluka o davaçu saglasnoeti na StatutODP "Ozrenske Toããce" Kakmuæ Odluka o davaçu saglasnosti na Statut "Panafleks-a" Fabrika savitÿivih cevi i vratila ODP Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva saobrañaja i veza Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva za prognana i raseÿena lica Odluka o obustavÿaçu isplate "stare" devizne ãtedçe Odluka o utvrœivaçu cena oble graœe za potrebe obnove stambenog fonda Republike Srpske za izbegla i raseÿena lica Odluka o postupku i naåinu isplate novåane naknade nezaposlenim æenama - porodiÿama Odluka o osnivawu ODR "Aerodromi Republike Srpske" Odluka o isplati doprinosa nezaposlenim demobilisanim pripadnicima oruæanih snaga Republike Srpske

9/418 9/418 9/418

287 288

9/418

9/418

289 290 291 292 293 294 295

9/419 10/501

10/501 10/501 10/502

10/502

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

18

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

339

Odluka o izdvajaçu ZDP Fabrika upaÿaåa "Fusol" Nevesiçe iz MDP "Soko" Holding Trebiçe Odluka o odobreçu sredstava Odluka o odobreçu sredstava Odluka o stavÿaçu van snage odluka i odobreça o seåi dræavnih guma i drurih nezakonitih odluka koje su doneli nadleæni organi, organizacije i institucije u Republici Srpskoj Odluka o obustavi od izvrãeça Odluka organa Skupãtine opãtine Stari Grad, Miliñi Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Uglednog poÿoprivrednog dobra "Petar Mrkoçiñ" Modriåa Odluka o platama zaposlenih u dræavnim organima i organizacijama Odluka o proglaãeçu vazduãnog prostora Republike Srpske kao regiona za vazduhoplovno obaveãtavaçe Odluka o odobreçu sredstava Odluka o izmeãtaçu imovine i regulisaçu statusa Oãpte bolnice "Æica" Vlaæuj Odluka o prestanku vaæeça Odluke o zabrani dislokacije kapaciteta, opreme i drugih materijalnih dobara van teritorije SR BiH Odluka o ukidaçu statusa preduzeña od interesa za Republiku Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za prozvodçu obuñe Fabrika obuñe "Bosna" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Buduñnost" Industrija nameãtaja Ãamac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu obuñe i konfekcije "Modriåa" Modriåa

374 10/502 10/503 375 10/503

340 341 342

Odluka o davaçu saglasnosti na Ugovor o osnivaçu druãtva sa ograniåenom odgovornoãñu u meãovitoj svojini "Jelãingrad -Dakiñ" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu vatrostalnog materijala "Vatrostalna" Prijedor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "ÃIT" Ãamaåka industrija tekstila Ãamac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Industrija tekstila "Roteks" Rogatica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP drvna industrija "Varda" Viãegrad Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ZZ "Ratko Periñ" Priboj (Lopare) Odluka o osnivaçu Viãe tehniåke ãkole Odluka o oslobaœaçu plañaça potroãçe elektriåne energije Odluka o kompenzaciji duga Odluka o preuzimaçu duga Odluka o odobreçu sredstava JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o dodeli sredstava JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske Odluka o obrazovaçu Komisije za kadrovska pitaça Vlade Republike Srpske Odluka o izboru sudija sudova za prekrãaje Odluka o izboru sudije Suda za prekrãaje u Bråkom Odluka o razreãeçu predsednika Suda za prekrãaje Kÿuå Odluka o utvrœivaçu opãteg interesa za izgradçu putnog pravca Lukavica - Pale

11/518

11/518

376 10/503 377 10/503 378

11/518

343

11/518

344

11/518

10/504

379

365

11/518 12/534

11/515

415 416

366

11/516 417 11/516 418 11/516 419

12/534 12/535 12/535

367 368

369

12/535

420 11/517 421 11/517 422 11/517 423

12/535

370

12/536 12/536

371

372

12/536

11/517

424

373

12/536

425 11/517

12/536

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

19

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

426

Odluka o primeni Odluke o plañaçu posebne daæbine za izravnavaçe poreskog optereñeça uvezene robe koja se primeçuje u SR Jugoslaviji Odluka o primeni Odluke o plañaçu posebne takse na uvezenu robu koja se primeçuje u SR Jugoslaviji Odluka o sediãtu poverenãptva opãtine Grahovo Odluka o sediãtu povereniãtva opãtine Bihañ Odluka o sediãtu povereniãtva opãtine Kupres Odluka o izmeni Odluke o proglaãeçu dræavnih preduzeña za eksploataciju prirodnih mineralnih sirovina od interesa za Republiku Srpsku Odluka o stavÿaçu van snage Odluke broj 11-332/95 od 12. marta 1996. godine Odluka o stavÿaçu van snage zakÿuåka broj 113-127/96. od 20. maja 1996. rodane Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Agrokoop" Trebiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MP "Fruktona"Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Impes" Srbiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP putniåkog saobrañaja "Autoprevoz" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnooti na Statut ODP za transport, odræavaçe, trrovinu i turizam "Laser" Bråko Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Poÿoprivredno dobro "Napredak" Pelagiñevo 12/538 Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Drvna industrija "Podgradci" Gorçi Podgradci

441 12/536 442 12/537 443 12/537 444 12/537 445 12/537 446

Odluka o davaçu sarlasnosti na Statut ODGP "Standard" Rogatica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu nameãtaja i stolarije "Ãipad-Luå" Trebiçe Odluka r davaçu saglasnosti na Statut ODP za eksploataciju i preradu ruda "Japra" Novi Grad Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODD "Alpro" Vlasenica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODVP "Drina" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODVP "Sava" Gradiãka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Pak centar" Srpsko Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP ,3avod za vodoprivredu" Srpsko Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Veterinarsko-stoåarski centar Baça Luka Odluka o privremenom ograniåeçu izvoza drvnih sortimenata i stolarije Odluka o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u ãkolskoj 1996/97. godini Odluka o osnivaçu Doma za penzionere i stara lica u Doboju Odluka o Glamoå sediãtu povereniãtva opãtine

12/539

427

12/539

428 429 430 431

12/539

12/539

12/539

12/540

12/537 12/537 12/538 12/538 12/538 12/538

447

12/540

432 433 434 435 436 437 438

448

12/540

449

12/540

529

13/564

530

13/564

531 12/538 532 12/538

13/565

13/566

533

439

Odluka o sediãtu povereniãtva opãtine Krupa na Uni Odluka Drvar o sediãtu povereniãtva opãtine

13/566

534

13/566

440

535 12/539

Odluka o sediãtu povereniãtva opãtine Srbobran

13/566

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

20

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

536 537 538 539

Odluka o razreãeçu predsednika Suda za prekrãaje Sokolac Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje u Sokocu Odluka r razreãeçu predsednika Suda za prekrãaje Novo Sarajevo Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje Petrovo Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje u Ÿubiçu Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje Novo Sarajevo Odluka o izmeni Odluke o proglaãeçu dræavnog preduzeña od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Agrokombinat" Rogatica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Fabrika mehaniåkog veza i konfekcije "Vezionica" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu i promet oficirske i civilne odeñe „22. Decembar" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODGP "Hidrogradça" Pale - S. Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Unioninvest" Holding Sarajevo Odluka o osnivaçu Zavoda za leåeçe, rehabilitaciju i socijalnu zaãtitu hroniånih duãevnih bolesnika "Jakeã" Modriåa Odluka o osnivaçu Zavoda za slepe i slabovidne "Buduñnost" Derventa Odluka o promenama u sastavu Vlade Republike Srpske Odluka o privremenom regulisaçu izmirivaça javnih prihoda pravnih lica

563 13/566 564 13/567 565 13/567 13/567 13/567 13/567 566 567 631 632

Odluka o prodaji goriva za æetvu ranih useva i koãeçe livada u 1996. godini Odluka o otkupnoj ceni, uslovima i naåinu æetve i otkupa pãenice roda 1996. godine Odluka o ãkolarini za studente åije se osnovne studije ne finansiraju iz Buõeta Republike Srpske Odluka o sediãtu povereniãtva opãtine Sanski Most Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Romaninka-Sprind" Sokolac Odluka o pripajaçu dela teritorije Opãtine Modriåa Opãtini Vukosavÿe Odluka o primeni Odluke o odreœivaçu poÿoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaña posebna daæbina i o visini te daæbine koja se primeçuje u SR Jugoslaviji Odluka o stavÿaçu van snage Odluke o privremenom ograniåeçu izvoza drvnih sortimenata i stolarije broj 02-606/96 od 18. juna 1996. godine Odluka o sediãtu povereniãtva opãtine Jajce Odluka o ovlaãteçu Ministarstvu zdravÿa, rada i socijalne zaãtite da odreœuje visinu plate u zdravstvenim ustanovana Odluka o visini i naåinu plañaça i prikupÿaça naknade za koriãñeçe radio odnosno televizijskog prijemnika Odluka o utvrœivaçu poslova u oblasti izvrãeça kriviånih sankcija za åije se vrãeçe radnicima staæ osiguraça raåuna u uveñanom trajaçu Odluka o odobreçu sredstava Odluka o proglaãeçu DP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ preduzeñem od posebnog interesa za Republiku Srpsku Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivaçu Kliniåkog centra Baça Luka

14/577 14/578

14/578 14/579 14/579 16/712

540 541 542 543

13/567 13/568

16/712

544

633 13/568 634 13/568 635

16/712 16/713

545

546 547

16/713

13/568 13/568

636

16/713

548

637 13/568 13/570 14/577 640 14/577 638 639

16/713 16/714

549 561 562

16/714 16/714

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

21

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

641

Odluka o obustavÿaçu od izvrãeça Odluke opãtine Kozarska Dubica o uvoœeçu naknade za dopunsko finansiraçe potreba vojske Odluka o razreãeçu predsednika suda za prekrãaje Bratunac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Kliniåkog centra Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Opãte bolnice Srbiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Opãte bolnice Trebiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Opãte bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Opãte bolnice "Sveti Vraåevi" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Krajina-promet"NoviGrad Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Magros" Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Jedinstvo" Novi Grad Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Trgoprodaja" Prijedor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODTP "Malpreh" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Velepromet" Zvornik Odlukao davaçu saglasnosti na Statut ODP Robna kuña "Pobjeda" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji Republiåkog javnog pravobranilaãtva Odluka o osnivaçu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotoviñ"

668 16/715

642

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o carinskom postupku sa robom iz bivãih republika SFRJ, o plañaçu carine i oslobaœaçu od plañaça carine za robu koja se uvozi odnosno unosi iz tih republika Odluka o dopuni Odluke o proglaãeçu dræavnih preduzeña od interesa za Republiku Srpsku u oblasti industrije koæe i obuñe Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini naknade za pregled izvrãen od strane Republiåke træiãne inspekcije Odluka o stavÿaçu van snage Odluke o prerastaçu Viãe ãkole za spoÿnu trgovinu u Fakultet za spoÿnu trgovinu u Bijeÿini Odluka o odobreçu sredstava Odluka o formiraçu ãumskoprivrednih podruåja u Republici Srpskoj Odluka o dopunama Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivaçu sudova za prekrãaje i utvrœivaçe broja sudija u sudovima za prekrãaje Odluka o izmeni Odluke o osnivaçu Opãte bolnice Doboj Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Opãte bolnice Gradiãka Odluka o obustavi od izvrãeça Odluke organa Skupãtine opãtine Mrkoçiñ Grad Odluka o razreãeçu sudije Suda za prekrãaje Bråko Odluka o izboru sudije Suda za prekrãaje u Bråkom Odluka o izboru predsednika suda za prekrãaje Mrkoçiñ Grad Odluka o izboru predsednika i sudije suda za prekrãaje Iliõa Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje u Kalinoviku

17/739

16/715

669

643

16/715 670 16/715 671

17/740

644

17/740

645

16/715

646

17/740 17/740 17/740

16/715

672 673 674

647

16/716

648

16/716

649

16/716 675 16/716 676 16/716 677 678 679 680 681 682

17/741 17/741 17/741 17/741 17/742 17/742 17/742 17/742 17/742

650

651

652

16/716

653

16/717

654

16/717

655

16/717

667

17/738

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

22

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

683 684 685 686

Odluka o izboru predsednika suda za prekrãaje Prçavor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Tvornica preåistaåa Rogatica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu kamenih materijala i mineralnih sirovina i promet robe na veliko i malo "Kamenolomi" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Brodteks" Fabrika åarapa i prediva Srpski Brod Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Bileñanka" Tekstilni kombinat Bileña Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Rudnik mrkog ugÿa "Miÿevina" Miÿevina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Zelepromet" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Potkozarje" Gradiãka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Unis" Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODGP "Krajina" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODGP "Put" Srpsko Sarajevo Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "PTT Inæeçering" Rogatica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za prevoz putnika "Prçavor-ekspres" Prçavor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODSP ,Autotransport" Zvornik Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Luka Bråko" Bråko

714 17/742 715 17/743

Odluka o odobreçu finansijskih sredstava za potrebe sanacije zgrade Odluka o davaçu saglasnrsti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva informacija Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP putniåkog saobrañaja "Sana" Kÿuå Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Luka" Ãamac Odluka o davaçu saglasnosti JNIÃP "Osloboœeçe" Sarajevo na Statut

18/766

18/766 18/766 18/766 18/766 18/766

17/743

716 717

17/743

718 719 720

687

17/743 17/743 17/743

Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODGP "Rad" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut OD saobrañajno-transportnog preduzeña"Rotas" Baça Luka Odluka o saglasnosti na Statut ODP za odræavaçe i zaãtitu puteva "Dobojputevi" Doboj Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za odræavaçe i zaãtitu puteva "Mrkoçiñputevi" Mrkoçiñ Grad Odlukao davaçu saglasnosti na Statut ODP "Jugoprevoz-Trebiçe" Trebiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu i promet ostalih nemetala "Motajica" Kobaã - Srbac 18/767 Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Univerzal" Fabrika hidrauliånih ureœaja i garaæno-servisne opreme Baça Luka Odluka o privremenom oslobaœaçu od plañaça poreza, carine i putarine Odluka o uslovima, kriterijumima i naåinu koriãñeça sredstava za redovno i bezbedno odvijaçe æelezniåkog saobrañaja Odluka o prodaji dizel goriva za jeseçu setvu 1996. godine

688 689 690 691

18/767 18/767

721 722

17/744 17/744

18/767 18/767

692 693 694 695

723 17/744 724 17/744 725

17/744 17/744 17/744 17/745

18/767 19/831

773 774

696 697 698

19/831 19/832

775 17/745

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

23

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

776

Odluka o prestanku vaæeça Odluke o privremenoj zabrani prometa motornih i prikÿuånih vozila putem komisione prodaje za vreme neposredne ratne opasnosti Odluka o osnivaçu Dræavnog preduzeña Zdravstveno-turistiåki centar "Baça Vruñica" Tesliñ Odluka o proglaãeçu Dræavnog preduzeña za meœunarodnu ãpediciju "Tranãped" Baça Luka preduzeñem od posebnog interesa za Republiku Srpsku Odluka o izmeni Odluke o uvoœeçu mera za otklaçaçe vanrednih okolnosti i proglaãeçu preduzeña "Maloprodaja Kÿuå -Ãik" Sarajevo preduzeñem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva sporta Odluka o uslovima pod kojima se moæe odobriti naplañivaçe u efektivnom stranom novcu Odluka o osnivaçu Srpske dræavne banke AD Odluka o osnivaçu Javnog preduzeña za upravÿaçe i gazdovaçe poslovnim prostorom Republike Srpske Odluka o pripajaçu ODP "Medicinska elektronika" Baça Luka MDP "Åajavec" Holding Baça Luka Odluka o osnivaçu Fonda za stipendiraçe uåenika i studenata, dece poginulih i nastradalih boraca i invalida rata I - V katerorije Odluka o ukidaçu statusa preduzeña od interesa za Republiku Srpsku Odluka o emitovaçu vauåera Odluka o proceni vrednosti preduzeña Odluka o smaçeçu cena ogrevnog drveta Odluka o odobreçu goriva za izgradçu i sanaciju puteva u opãtini Gacko

801 19/832 802 19/832 803 804 19/834 805 806 19/834 807 19/834 20/846 20/847 808 809 810 20/847 811 20/847 812 813

Odluka o dopuni Odluke o osnivaçu Republiåke ustanove za kulturno-umetniåke delatnosti "Srna-fest" Odluka o proglaãeçu DP Hemijska industrija "Destilacija" Tesliñ preduzeñem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o promeni naziva naseÿenog mesta Odluka o osnivaçu Fonda za zapoãÿavaçe, obuku i javne radove Odluka o odreœivaçu preduzeña u oblasti vodoprivrede od interesa za Republiku Srpsku Odluka o odobreçu seåe ãuma u gospodarskoj jedinici "Viduãa" na podruåju SO Ÿubiçe u visini desetogodiãçeg zapreminskog prirasta Odluka o stavÿaçu van snage Odluke o osnivaçu Srpskog pokopnog druãtva "Sveti Marko" Odluka o sediãtu povereniãtva Opãtine Olovo Odluka o razreãeçu predsedvdka Suda za prekrãaje u Bileñi Odluka o razreãeçu sudije Suda za prekrãaje u Ãamcu Odluka o izboru predsednika i sudije Suda za prekrãaje u Srebrenici Odluka o izboru predsednika i sudije Sudova za prekrãaje Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP za proizvodçu obuñe, galanterije, konfekcije i proizvoda od pruña "Komo" Modriåa Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "HPK" Hemijska prerada kukuruza Krakseniñ Kozarska Dubica Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODVP "Uãñe Bosne" Ãamac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Mira" Prijedor

20/849

777

20/849 20/849 20/849 20/850

778

779

20/851 20/851 20/851 20/851 20/852 20/852 20/852

780

791 792 793

794

795

20/847 20/848 20/848 20/848 20/848 20/849

796 797 798 799 800

20/852

814

20/852 20/852 20/853

815 816

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

24

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

817 818 819 820

Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Ivaçsko poÿe" Srpski Brod Odluka o davaçu saglasnosti na Statut DP "PIK" Ãamac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODVP "Semberija" Bijeÿina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut OD auto-transportnog turistiåko - ugostiteÿskog preduzeña "Bosna-ekspres" Doboj Odluka o davaçu saglasnosti na Statut OD saobrañajnog preduzeña "Udarnik" Mrkoçiñ Grad Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Ãipad-komerc" Sarajevo - Sokolac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Alhos-promet" Sarajevo - Sokolac Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji Republiåke uprave carina i Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Republiåkoj upravi carina Odluka o davaçu saglasnosti na Statutarnu odluku o izmenama i dopunama Statuta Republiåke ustanove za kulturno-umetniåke delatnosti "Srna-fest", Odluka o utvrœivaçu iznosa za otkup vauåer kçiæice Odluka o visini posebnih vodoprivrednnh naknada Odluka o visini naknada za koriãñeçe podataka premera i katastra nekretnina i vrãeçe usluga Republiåke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Odluka o utvrœivaçu izgradçe Grada Srpsko Sarajevo od opãteg interesa Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Republiåke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

891 20/853 20/853 20/853

Odluka o pripajaçu ODP Tvornica keramiåkih ploåica "Kaolin" Bratunac Tehniåkom remontnom zavodu Bratunac Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Rudnici boksita "Dobrica" Berkoviñi Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Åajavec" Holding, elektronika, elektromehanika i automatika Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP Poslovni sistem RMK Zenica - Prijedor Odluka o davaçu saglasnosti na Statut MDP "Vitaminka" Baça Luka Odluka o pripajaçu dræavnih preduzeña koja posluju u oblasti prometa nafte i naftnih derivata DP "Energoinvest" Holding "Energopetrol" Sarajevo Odluka o visini naknade ålanovima upravnog i nadzornog odbora dræavnog preduzeœa Odluka o odobreçu seåe ãuma u Gospodarskoj jedinici "Sitnica-Viduãa" na podruåju SO Ÿubiçe u visini maksimalno moguñe seåe drvne mase Odluka o izmeni Odluke o proglaãeçu preduzeña od interesa za Republiku Srpsku Odluka o odobravaçu sredstava za dovrãetak stambeno-poslovnog objekta Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje Krupa na Uni Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Drvne iadustrije "Sjemeñ" Rogatica Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o unutraãçoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu obrazovaça, nauke i kulture Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Javnog preduzeña Sluæbeni glasnik Republike Srpske

21/940 21/940

892

893

21/940 21/940

20/853 20/853 20/854 20/854

894 895

821 822 823 824

21/940

896

21/941 22/964

913 20/854

914

825

22/964

20/854 21/936 21/936

915

886 887 888

22/965

916

22/965

917

22/965

918 21/937 919 21/939

22/965

889 890

22/965

940 21/939

23/983

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

25

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

941 942 949 950 951 952 953

Odluka o davaçu sarlasnosti na Statut ODP "Autotransport" Prijedor Odluka o izmeii i dopuni Odluke o imenovaçu Upravnog odbora JOD ÆTP Republike Srpske Odluka o pripremi planske i tehniåke dokumentacije, sanaciji, obnovi i izgradçi objekata Odluka o razreãeçu predsednika Suda za prekrãaje u Vlasenici Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje u Vlasenici Odluka o dodeli prava za privremeno koriãñeçe radio-difuznih frekvencija Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Instituta za ispitivaçe materijala i konstrukcija Republike Srpske Odluka o davaçu saglasnrsti na Statut ZDP "Fabrika motora za specijalne namene" Pale Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Energoinvest MDP Fabrika kompresora i pneumatskih alata "Trudbenik" 3DP Doboj Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODGP "Neimarstvo" Trebiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODVP "Gorça Bosna" Srpsko Sarajevo Odluka o dopuni Odluke o proglaãeçu dræavnih preduzeña od interesa za Republiku Srpsku iz oblasti tekstilne industrije Odluka o utvrœivaçu opãteg interesa radi izgradçe objekata za potrebe rada Ministarstva unutraãçih poslova - "Centra za uzgoj, dresuru i upotrebu sluæbenih pasa i koça" u opãtini Bratunac Odluka o dostavÿaçu obrazaca i tabela radi procene vrednosti preduzeña

23/983 23/983 24/989 24/989 24/989 24/989

969 970 971 986

Odluka o davaçu saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta ODP "Æitoprodukt" Baça Luka Odluka o statusnoj promeni u MDP ÃIK "Magliñ" Srbiçe Odluka o osnivaçu MDP "PIipad" Srpsko Sarajevo Odluka o mreæi ustanova uåeniåkog i studentskog standarda

25/1008 25/1008

25/1008 26/1025

1006 1007

Odluka o sufinansiraçu studentskih centara u Republici Srpskoj 27/1040 Odluka o oslobaœaçu od plañaça poreza, carine i carinskih daæbina Javnog fonda za penzijsko i invalidsko, osiguraçe Republike Srpske Odluka o visini naknade za izvrãeni zdravstveni pregled poãiÿaka biÿa u prometu preko granice Republike Srpske Odluka o izmeni Odluke o odobreçu sredstava za dovrãetak stambeno-poslovnog objekta Odluka o osnivaçu Javnog fonda za deåiju zaãtitu Odluka o osnivaçu Javnog preduzeña novinskoizdavaåke delatnosti "Srpska javnost" Srpsko Sarajevo Odluka o izboru predsednika Suda za prekrãaje u Skelanima Odluka o izboru predsednika i sudije Suda za prekrãaje u Bratuncu Odluka o osnivaçu Opãte bolnice Nevesiçe Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP Olimpijski centar "Jahorina" Pale Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Slateks" Slatina Odluka o davaçu saglasnosti na Statut DP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ

27/1041

24/991 24/991

1008

954 955

27/1041

1009 24/991 24/991 24/992 1012 25/1002 1013 1014 25/1002 25/1002 1015 1016 1010

27/1041 27/1042

956 957 965

1011

27/1042 27/1044

966

27/1044 27/1044

27/1045 27/1046 27/1046

967 968

Odluka o davaçu saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravosuœa i uprave 25/1008

1017

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

26

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1033 1039 1040 1072 1073 1074 1075 1076

Odluka o osnivaçu Frankofonskog informativnog centra Odluka o osnivaçu JODP za gasifikaciju Republike Srpske "Srpskagas" Odluka o oslobaœaçu poreza na promet gradskih toplana Odluka o privremenom finansiraçu Republike Srpske za period od 01.01. -31.03.1997. godine Odluka o orranizbvaçu JODP za telekomunikacije Republike Srpske Odluka o organizovaçu JODP za poãtanski saobrañaj Republike Srpske Odluka o osnivaçu carinarnica na podruåju Republike Srpske Odluka o prenosu objekta skladiãta OD trgovinskog preduzeña "Vitorog" Ãipovo na trajno koriãteçe MDP "Enerroinveet" ZDP "Aluminka" Ãipovo Odluka o proglaãeçu DP Hemijska industrija "Destilacija" Tesliñ sa p.o. preduzeñem od interesa za Republiku Srpsku Odluka o davaçu saglasnosti na Statut Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Meridijan" Baça Luka Odluka o davaçu saglasnosti na Statut ODP "Izbor" Doboj Odluka o nadleænostima ministarstava u aktivnostima na terenu u zakÿuåivaçu finansijskih i donatorskih aranæmana

28/1055 32 29/1061 34 29/1062 35 30/1081 30/1081 30/1082 30/1083 38 39 36

REÃEÇA
Reãeçe o formiraçu Ãtaba za sprovoœeçe mirovnog ugovora za Srbiçe Reãeçe o imenovaçu ålana Republike Srpske u Privremenu izbornu Komisiju OEBS Reãeçe o imenovaçu zamenika ålana Republike Srpske u Privremenu izbornu Komisiju OEBS Reãeve o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora SOD "Jahorina" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Drvna industrija "Borja" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DP 2/26 "Bimal" Bråko Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DP "Posavina" Bråko Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DP "Romaninka" Sokolac Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP DC "Sarajevo" Rajlovac Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Brodteks" Fabrika åarapa i prediva Brod Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Alpro" Vlasenica Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Dubiåanka" Predionica åeãÿane preœe Kozarska Dubica Ispravka 45 Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Univerzal" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Upravnog odbora DP "Agrokombinat" Rogatica 2/26 2/25

2/25

2/25 2/25

37

2/26

30/1083

1077

30/1083 30/1084 30/1084 30/1084

40

2/26

1078 1079 1080 1106

41

2/27

42

2/27

43 31/1116 44

2/27

1107

Odluka o davaçu saglasnosti za prenos prava koriãñeça poslovnog prostora, TV-studija i radio-studija u Bijeÿini, svih raspoloæivih sredstava i opreme neophodne za proizvodçu i reprodukciju radijskog i TV programa 31/1116

2/27 6/347

SMERNICE
453 Smernice za rad povereniãtva za opãtine koje sudelimiåno ili u celosti uãle u sastav Federacije BiH

2/28

46 12/546

2/28

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

27

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

137 138 139

Reãeçe o imenovaçu Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Radnik" Doboj Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DVP "Drina" Zvornik Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Vitanka" Kozluk - Zvornik 3/63 Reãeçe o imenovaçu ålanova Nezavisne komisije za raseÿena lica i izbeglice Reãeçe o imenovaçu Zajedniåke privremene komisije za sprovoœeçe Ustava Bosne i Hercegovine Reãeçe o imenovaçu ålanova Zajedniåke civilne komisije u Bosni i Hercegovini Reãeçe o imenovaçu ålanova Komisije za ÿudska prava Reãeçe o imenovaçu ålanova Komisije za nestala lica Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Luå" Trebiçe Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Tvornica preåistaåa" Rogatica Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Trikotaæa "Vrelo" Åajniåe Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Vatrostalna-Prijedor" Fabrika "Keraterm" Prijedor Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Drvna industrija "Sjemeñ" Rogatica Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DP "Æitoprodukt" Bileña Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DP "Veterinarsko stoåarski centar" Baça Luka

162 3/63 163 3/63 196

Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DP "Mladen Stojanoviñ" Nova Topola Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODD "Panafleks" Bijeÿina Reãeçe o formiraçu Ãtaba za sprovoœeçe mirovnog ugovora za podruåje Hercegovine Koçic Borci Reãeçe o imenovaçu Upravnog odbora ODP "Stoåar" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Stoåar"Baça Luka

4/81

4/81

6/345 6/345 6/346

150

4/78

197 198

151

4/78 217 4/78 264 4/79 4/79 4/79

152 153 154

Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu Uprav- 7/378 nog odbora ODP "Plantaæe" Gradiãka Reãeçe o imenovaçu ålanova Saveta Univerziteta i ålanova Saveta pojedinih visokoãkolskih ustanova ålanica Univerziteta u Baça Luci Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora ODP "Sava" Bijeÿina Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora ODP "Mesoprodukt" Bijeÿina Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora ODD "Stoåar" Baça Luka Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora u ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Piko-Intereuropa" Tvornica koæe i obuñe Prçavor Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Potkozarje" Gradiãka Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora DP "Veletrgovina" Gradiãka Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Poslovni sistem RMK-Zenica" Prijedor

8/404 8/405 8/405 8/405

265 266 267 268

155 156

4/79

157

4/79 314 4/80 315 4/80 316 4/80 317 4/80

8/406

158

9/432 9/432 9/433

159

160

161

9/433

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

28

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

318 319

Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Nadzornog odbora u ODP "Rotas" Baça Luka Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Nadzornog odbora u ODP "Nevesiçeputevi" Nevesiçe Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora u ODP "Udarnik" Mrkoçiñ Grad Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Romanija" Sokolac Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Novorez" Pale Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Gradac" Bratunac Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Radnik" Gradiãka Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Gradac" Bratunac Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Novorez" Pale Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Buduñnost" Industrija nameãtaja - Ãamac Reãeçe o stavÿaçu van snage Reãeça broj 02574 od 10. decembra 1995. godine Reãeçe o stavÿaçu van snage Reãeça broj 02571 od 10. decembra 1995. godine Reãeçe o imenovaçu ålanova Komisije za oãtetne zahteve Reãeçe o imenovaçu ålanova Zajedniåke civilne komisije u Bosni i Hercegovini Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Zajedniåke civilne komisije u Bosni i Hercegovini Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Kozara" Kozarska Dubica

359 9/433

Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Boksitni rudnici "Dobrica" Stolac - Berkoviñi Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP hemijska industrija "Destilacija" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog odbora MTP "Promtes" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Tvornica obuñe "Sloga" Prçavor Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Unioninvest" Holding Sarajevo Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Jelãingrad" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Rudnik mrkog ugÿa "Miÿevina" Srbiçe Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Incel-holding" BaçaLuka Reãeçe o imenovaçu Upravnog i Nadzornog odbora Zdravstvenog centra Zvornik Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora DP "Fruktona" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Mesoprodukt" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Æivinoprodukt" Srbac Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP AIP "Poÿoprivreda" Drakseniñ Kozarska Dubica

10/509

360 9/433

320

10/509

361 9/434 10/507 10/507 10/507 382 10/507 10/508 10/508 10/508 383

346

10/510 10/510

362

347 348 349 350

381

11/519

11/519 11/519

351 352 353 354

384

11/520

385

10/508 386 10/508 387 10/508 388 10/508 389 10/509

11/520

11/520

355 356 357

11/520

11/521

11/521

390

358

10/509

11/521

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

29

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

391 392

Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Baçaluåka pivara" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODVP "Semberija" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Mira" Prijedor Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Æivinoprodukt" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Æitopromet" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP Veterinarski zavod "Dr Vaso Butozan" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Bimeks" Bråko Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Semberka" Jaça Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "PD "Semberija" Bijeÿina Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Unis Holding" Sarajevo Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Celpak" Fabrika celuloze i papira Prijedor Reãeçe o imenovaçu ålanova Saveta Akademije likovnih umetnosti u Trebiçu Reãeçe o imenovaçu ålanova Saveta Poÿoprivrednog fakulteta u Baça Luci Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu ODP "ÃIT" Ãamaåka industrija tekstila Ãamac Reãeçe o davaçu saglasnosti na izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP "Roteks" Rogatica

458 11/521 11/521 459

Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu i izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP "Interplet" Bråko Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu i izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP "Proleks" Kotor Varoã Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu ODP "3enit" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Rudnik lignita "Stanari" Doboj Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Ozrenske Toplice" Petrovo Reãeçe o imenovaçu Upravnog odbora ODP "Æitopromet" Prijedor Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "HPK" Drakseniñ Kozarska Dubica Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Mÿekarska industrija" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Æitopromet" Prijedor Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Fabrika duvana" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODVP "Trebiãçica" Trebiçe Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Agrokop" Trebiçe Reãeçe o davaçu saglasnosti na izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP "Termal" Lopare Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MTZ "3rak" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ZDP "Fabrika motora specijalne namene" Pale

12/547

393

12/547 12/547

11/522 460

394 395

11/522 11/522

461

12/548

396

462 11/522 463 11/522 464 11/523 465 11/523 466 11/523 467 468 469 553

12/548 12/548 12/548 12/548 12/549 12/549 12/549 12/549

397

398

399

400

401

11/523

454

12/546

455

12/547

456

13/572 13/572

12/547

554 555

457

12/547

13/573

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

30

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

556

Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora Tehniåkog remontnog zavoda Haõiñi Reãeçe o imenovaçu Upravnog odbora u Javnoj ustanovi Institut za ispitivaçe materijala za konstrukciju Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora u Javnoj ustanovi Institut za ispitivaçe materijala i konstrukcija Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu Upravnog odbora ODP "IBP" Punionica koka-kola piña Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "IBP" Punionica koka-kola piña Reãeçe o imenovaçu Upravnog i Nadzornog odbora Srpske novinske agencije "Srna" Reãeçe o imenovaçu Predstavnika Republike Srpske pri Meœunarodnom sudu za kriviåno goçeçe lica odgovornih za teãke povrede Meœunarodnog humanitarnog prava poåiçene na teritoriji bivãe Jugoslavije od 1991. godine Reãeçe o davaçu saglasnosti na Proizvodnofinansijski plan JPÃ "Srpske ãume" za 1996. godinu Reãeçe o davaçu saglasnosti na Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Termal" Lopare Reãeçe o imenovaçu Komisije za razgraniåeçe izmeœu opãtina Vlasenica i Miliñi Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP drvna industrija "Javor" Prijedor Reãeçe o imenovaçu Upravnog odbora i Nadzornog odbora Zavoda za slepe i slabovidne "Buduñnost" Derventa Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Slateks" Slatina Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Alhos-promet" Sarajevo Sokolac

699 13/573 700 701

Reãeçe o imenovaçu Upravnog odbora Preduzeña "Krajinalijek" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora Studentskog centra u Zvorniku Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Drvna industrija "Maçaåa" Mrkoçiñ Grad Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Meridijan" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Agrohercegovina" Nevesiçe Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora Preduzeña "Krajinalijek" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na poveñaçe cena elektriåne energije Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora u ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Nadzornog odbora u ODP "Doboj-putevi" Doboj Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "MaloprodajaKÿuå -Ãik" Sarajevo, sa privremenim sediãtem u Åajniåu Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotoviñ" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Ratar" Prçavor Reãeçe o imenovaçu Nadzornog odbora ODP "Impes" Srbiçe Reãeçe o imenovaçu ålanova Komisije za sprovoœeçe konkursa, odnosno neposredne pogodbe za privremenu dodelu prava na koriãñeçe radio-difuznih frekvencija Reãeçe o imenovaçu predsednika i ålanova Upravnog odbora Javnog preduzeña Sluæbeni glasnik Republike Srpske

17/745 17/745

557

13/573

558

17/745 17/746 17/746 17/746 18/768

13/573 13/573 13/574 14/591

702 703 704 726 727

559 560 575 576

18/768 18/768

14/592

728 781

577

14/592 14/592 16/730

578 660 661

19/834

782

19/834 19/835 19/835

783 16/730 784 16/730 16/730 826 16/731 785

662

663 664

19/835

20/854

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

31

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

827

Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora Javnog preduzeña Sluæbeni glasnik Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "KTK" Koæarsko-tekstilni kombinat Sokolac Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Metal-emajl" Brod Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Fabrika kreåa "Hidrat" Ukrina Åelinac Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog odbora DP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora ODP PD "Napredak" Pelagiñevo Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora ODP "Ivaçsko poÿe" Srpski Brod Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora Centra za unapreœeçe poÿoprivrede brdsko planinskog podruåja Sokolac Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora DP "Sava" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora "Poÿoprivrednog instituta" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora DP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Nadzornog odbora u ODP "Udarnik" Mrkoçiñ Grad Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora ODP "Ribçak" Prçavor Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora ODP "Mira" Prijedor Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora ODP "Motajica" Srbac

900 20/854 901 20/855 904 20/855

Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Hemijska industrija "Destilacija" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Drvna industrija "Borja" Tesliñ Reãeçe o davaçu saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske o otpisu dela obaveza potroãaåa elektriåne energije Reãeçe o imenovaçu ålanova pregovaraåkog tima BiH iz Republike Srpske Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog odbora ODP "Bimeks" Bråko Reãeçe o razreãeçu ålana Upravnog odbora ODP "Alhos-promet" Sarajevo - Sokolac Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Alhospromet" - Sokolac Reãeçe o davaçu saglasnosti o radu i poslovaçu Javnog preduzeña Sluæbeni glasnik Republike Srpske od 21. novembra 1991. godine do 31. juna 1996. godine Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Nadzornog odbora ODP "Baçaluåka pivara" Baça Luka Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog odbora ODP "Baçaluåka pivara" Baça Luka Reãeçe o izmenama Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Modriåa" proizvodça obuñe i konfekcije Modriåa Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora u ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Nadzornog odbora u ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad

21/941

828

21/942

829

830

21/945 22/966 22/966 22/973

20/855

920 921 927 943

831

20/855

832 833

20/856

20/856

834

23/983

20/856

948

835

20/856 958 20/856 959

23/985

836

24/992

837

20/857

838

24/992

20/857

960

897

24/992

21/941

961

898

21/941 962 21/941

24/992

899

24/992

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

32

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

973 974 975 976 977

Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Fusol" Nevesiçe Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Izbor" Doboj Reãeçe o razreãeçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Unis-Holidinr" Sarajevo Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP "Unis-Holding" Sarajevo Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora "Geoinstitut" Iliõa sa privremenim sediãtem u Zvorniku Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Interplet" Bråko Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP Drvna industrija "Gradac" Bratunac Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Lignoãper" Novi Grad Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP Holding "Sana" Novi Grad Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Japra" Novi Grad Reãeçe o razreãeçu dosadaãçeg predsednika i ålanova Dræavne komisije za razmenu ratnih zarobÿenika i nestalih lica i imenovaçe predsednika i ålanova Dræavne komisije za razmenu ratnih zarobÿenika i nestalih lica Reãeçe o imenovaçu predstavnika Republike Srpske za kontakt sa Uredom Ombudsmana za ÿudska prava Reãeçe o imenovaçu Privremene komisije za ispitivaçe sluåaja Josipa i Boæane Matanoviñ Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora JP Republike Srpske za upravÿaçe i gazdovaçe poslovnim prostorom Srpsko Sarajevo

25/1009 25/1010 25/1010 25/1010

1023

Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP za meœunarodnu ãpediciju "Tranãped" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Promet" Prçavor Reãeçe o imenovaçu Privremenog Upravnog odbora Javnog fonda za deåiju zaãtitu Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora u ODP "Prijedor-putevi" Prijedor Reãeçe o imenovaçu ålanova Nadzornog odboar ODP PIK Ãamac Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Jedinstvo" Novi Grad Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Krajina-promet" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora Frankofonskog informativnog centra Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODTP "Boska" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu sekretara Vlade Republike Srpske Reãeçe o izmeni Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora MDP Poslovni sistem RMK Zenica - Prijedor Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Upravnog odbora u ODP "Drinatrans" Zvornik Reãeçe o izmeni i dopuni Reãeça o imenovaçu Nadzornog odbora u ODP "Drinatrans" Zvornik Reãeçe o imenovaçu ålanova Komisije za kadrovska pitaça Vlade Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu ålanova Komisije Vlade Republike Srpske za stambena pitaça

27/1048 27/1048 27/1048

1024 1025 1026

27/1048 27/1049

25/1010

1027 1028

978

25/1011

979

27/1049

25/1011

1029

980

27/1049

25/1011

1035

981

28/1056 28/1057 28/1057

25/1011

1036 1037 1068

982

25/1011

987

29/1076 29/1076

26/1025

1069 1070

1020

27/1047 27/1047

1021 1022

29/1076 30/1085 30/1085

1082 1083

27/1047

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

33

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1084

Reãeçe o dopuni Reãeça o imenovaçu ålanova Dræavne komisije za razmenu ratnih zarobÿenika i nestalih lica

30/1085

Reãeçe o postavÿeçu komesara Komesarijata za izbeglice i humanitarnu pomoñ Republike Srpske Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra za prognana i raseÿena lica Reãeçe o postavÿeçu zamenika ministra za prognana i raseÿena lica Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Industrija alata" Trebiçe Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Vitinka" Kozluk - Zvornik Reãeçe o razreãeçu v.d. direktora ODP "Metal" Baça Luka Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Krajina" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu ålana Republike Srpske u Komisiju za oåuvaçe nacionalnih spomenika Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Sana" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Termal" Lopare Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Demos" Derventa Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Interplet" Bråko Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Japra" Novi Grad Ispravka Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Unis" Sarajevo Reãeçe o razreãeçu direktora DP "Vranica" Sarajevo Reãeçe o imenovaçu direktora DP "Vranica" Sarajevo

3/63

1085 1086

Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog i Nad- 30/1086 zornog odbora MDP "Ãipad" Srpsko Sarajevo Reãeçe o imenovaçu ålanova Saveta Poÿoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske Reãeçe o razreãeçu direktora DP SOD "Jahorina" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora DP SOD "Jahorina" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Novorez" Pale Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Kurjak" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Kamenolom" - Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Metalno" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Triko" Gradiãka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Fabrika stolova i stolica Lopare Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Itris" Industrija trikotaæe Srbac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Vezionica" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ZDP "Fabrika specijalnih vozila" Hrasnica –Sarajevo Reãeçe o imenovaçu direktora ZDP "Fabrika specijalnih transmisija" Vojkoviñi - Iliõa Reãeçe o razreãeçu pomoñnika ministra u Resoru turizma i ugostiteÿstva Reãeçe o razreãeçu duænosti komesara Komesarijata za izbeglice i humanitarnu pomoñ Republike Srpske

3/64 3/64

30/1086 2/28 2/28 2/28 2/28 2/29 2/29 2/29 2/29 2/29 2/29 2/29 2/30 2/30

3/64 3/64

3/64 3/64

4/81 4/81 4/81

4/81 4/82

4/82 8/407 4/82

4/82 4/82

3/63

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

34

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o razreãeçu doc. dr Tihomira Åarkiña pomoñnika ministra poÿoprivrede, ãumarstva i vodoprivrede Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra Ministarotva zdravÿa, rada i socijalne zaãtite Reãeçe o imenovaçu direktora ODGP "Rad" Bijeÿina Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra trgovine i snabdevaça u Resoru turizma i ugostiteÿstva Reãeçe o imenovaçu ãefa Kabineta predsednika Vlade Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Olimpijski centar "Jahorina" Pale Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra trgovine i snabdevaça u Resoru trgovine Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Pirometal" Bråko Reãeçe o davaçu saglasnosti na akta ODP "Romanija" Sokolac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Elvako" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu pomoñnika ministra za boraåku i invalidsku zaãtitu i æalbeni postupak Reãeçe o imenovaçu pomoñnika ministra u sektoru za humanitarne poslove boraca i ærtava rata Reãeçe o razreãeçu duænosti savetnika predsednika Vlade Republike Srpske Reãeçe o postavÿeçu direktora Republiåke direkcije za robne rezerve Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Bosna" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Proleks" Kotor Varoã

Reãeçe o imenovaçu direktora ODP „22. Decembar " Baça Luka 4/82 4/82 6/346 Reãeçe o imenovaçu direktora ODSP "Autotransport" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Semberija-transport" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Romanijaprevoz" Pale 6/346 6/346 6/347 6/347 7/379 7/379 7/379 Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Industrija svilenih tkanina "Svila" Åelinac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "3enit" Fabrika obuñe i HTZ opreme Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Jadar" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Pirometal" Bråko Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Bileñanka" Bileña Reãeçe o imenovaçu direktora ODGP "Standard" Rogatica Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Livade" Derventa Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "AgroHercegovina" Nevesiçe Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Ratar" Prçavor Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Jedinstvo" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Krajinapromet" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODSP "Drinatrans" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODSP "Autotransport" Prijedor

9/434

9/435 9/435

9/435 9/435

9/435 9/435

9/436 9/436

9/436 9/436 9/436

8/406

8/406 8/406 9/434 9/434 9/434

9/436 9/436

9/437 9/437

9/437

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

35

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o razreãeçu duænosti direktora ODP "Jedinstvo" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP „ Jedinstvo" Novi Grad Reãeçe o razreãeçu duænosti direktora ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu savetnika predsednika Vlade za ekonomska pitaça Reãeçe o imenovaçu predstavnika Republike Srpske za kontakt sa uredom Ombudsmana za ÿudska prava Reãeçe o imenovaçu pomoñnika ministra vera u detaãmanu Baça Luka Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Hemijska prerada kukuruza" Drakseniñ -Kozarska Dubica Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Hemijska prerada kukuruza" Drakseniñ -Kozarska Dubica Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Agroprom" Zvornik Reãeçe o razreãeçu duænosti sekretara Ministarstva obrazovaça, nauke i kulture Reãeçe o razreãeçu ãefa Kabineta predsednika Vlade Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu ãefa Kabineta predsednika Vlade Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Radnik” Gradiãka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Lignoãper" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Roteks" Rogatica

9/437

Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Stakorina" Åajniåe Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Rudoplast" Uvac Rudo Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Hercegovinaputevi" Trebiçe Reãeçe o imenovaçu direktora ODP za prevoz putnika "Prçavor-ekspres" Prçavor Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Agrokombinat" Rogatica Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Veterinarski zavod "Dr Vaso Butozan" Baça Luka

11/524

9/437 9/437

11/524 12/549

9/437 10/510

12/550 12/550

12/550 12/550

10/510 10/510

Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Mÿekarska industrija" BaçaLuka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Veterinarsko-stoåarskog centra" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Æivinoprodukt" Srbac Reãeçe o imenovaçu direktora DP "Laser" Bråko Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Alpro" Vlasenica Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Itris" Industrija trikotaæe Srbac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Itris" Industrija trikotaæe Srbac Reãeçe o imenovaçu vrãioca duænosti direktora ODP "IBP" Punionica koka-kola piña Reãeçe o razreãeçu glavnog i odgovornog urednika JP Srpska radio-televizija Reãeçe o razreãeçu generalnog direktora JP Srpska radio-televizija Reãeçe o razreãeçu v.d. direktora MDP "Poslovni sistem" RMK Zenica - Prijedor

12/550 12/550

10/510

10/511 10/511

12/550 12/551 13/574

10/511 11/523

13/574 13/574

11/523 11/524

14/592 14/592

11/524 11/524

14/592

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

36

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o razreãeçu direktora ODP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu generalnog direktora JP Srpska radio-televizija sa p.o. Sarajevo Reãeçe o imenovaçu glavnog i odgovornog urednika Srpske televizije - JP Srpska radio-televizija sa p.o. Sarajevo Reãeçe o imenovaçu glavnog i odgovornog urednika Srpskog radija - JP Srpska radiotelevizija sa p.o. Sarajevo Reãeçe o imenovaçu direktora ODP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Poslovni sistem" RMK Zenica - Prijedor Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Rudnik kaolina "Motajica" Srbac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP PIK "Ãamac" Ãamac Reãeçe o imenovaçu direktora Poÿoprivrednog instituta BaçaLuka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Bimal" Bråko Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Baçaluåka pivara" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora ZZ "Ratko Periñ" Priboj Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Petar Mrkoçiñ" Modriåa Reãeçe o imenovaçu direktora MDP PIK "Mladen Stojanoviñ" Nova Topola Reãeçe o davaçu saglasnosti na Plan poslovaça za 1996. godinu MDP "Vrbas" Baça Luka Reãeçe o razreãeçu duænosti pomoñnika ministra zdravÿa, rada i socijalne zaãtite Reãeçe o razreãeçu duænosti sanitarnog inspektora

14/593 14/593

Reãeçe o razreãeçu duænosti direktora ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Kozaraprevoz" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Velepromet" Prijedor Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Destilacija" Tesliñ

16/731 16/732 16/732 16/732 16/732

14/593

14/593 14/593 14/593 14/593 14/594 14/594 14/594 14/594 14/594 14/594 14/594 16/731 16/731 16/731

Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Destilacija" Tesliñ Reãeçe o razreãeçu direktora DP za zdravstveni i baçski turizam, rekreaciju i ugostiteÿstvo "Kardial" Baça Vruñica i Zavoda za rehabilitaciju u dræavnoj svojini "Zdravstvo" Baça Vruñica Reãeçe o stavÿaçu van snage Reãeça broj 02644/96 od 24. juna 1996. godine Reãeçe o imenovaçu direktora DP ZTC "Baça Vruñica" Tesliñ Reãeçe o stavÿaçu van snage Reãeça broj 02646/96 od 24. juna 1996. godine Reãeçe o imenovaçu savetnika Vlade Republike Srpske Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu ODP „22 Decembar" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu i izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP Industrija svilenih tkanina "Svila" Åelinac Reãeçe o davaçu saglasnosti na izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu i finansijski plan za 1996. godinu ODGP "Krajina" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Sana" Novi Grad Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Unioninvest" Holding Sarajevo

16/732 16/732 16/732 16/733 17/755

17/755

17/755

17/755 17/755 17/755

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

37

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o imenovaçu direktora Zavoda za slepe i slabovidne "Buduñnost" Derventa Reãeçe o postavÿaçu pomoñnika direktora za premer i geodetske poslove Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Romanijaputevi" Sokolac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Luka Bråko" Bråko Reãeçe o razreãeçu direktora ODP Tvornica mehaniåkog veza "Vezionnca" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Tvornica mehaniåkog veza "Vezionica" Zvornik Reãeçe o razreãeçu pomoñnika direktora Republiåkog zavoda za planiraçe Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Mermer" Ãekoviñi Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Drvna industrija "Podgradci" Gorçi Podgradci Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Velepromet" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Potkozarje" Gradiãka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Alhospromet" Sarajevo - Sokolac Reãeçe o razreãeçu duænosti direktora Republiåkog pedagoãkog zavoda Reãeçe o imenovaçu v.d. direktora Republiåkog pedagoãkog zavoda Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Hemijska prerada kukuruza" Drakseniñ -Kozarska Dubica Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Roteks" Rogatica

17/756

Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu i izveãtaj o poslovaçu za 1995. rodinu ODP "Bosna" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na izveãtaj o radu i poslovaçu preduzeña i plan poslovaça preduzeña za 1996. godinu ODGP "Standard" Rogatica Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu i izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu MDP ÃIK "Magliñ" Srbiçe Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godnnu i izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP "Modriåa" Proizvodça obuñe i konfekcije Modriåa Reãeçe o davaçu saglasnosti na plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Brodteks" Fabrika åarapa Brod Reãeçe o imenovaçu sekretara Ministarstva informacija Reãeçe o razreãeçu pomoñnika ministra u Ministarstvu informacija Reãeçe o imenovaçu direktora ODGP "Hidrogradça" Sarajevo – Pale Ispravka

18/771

17/756 17/756

18/771

17/756 17/756

18/771

17/756 17/756 17/757 17/757

18/771

18/772 18/772 18/772 19/841 22/974

17/757 17/757

17/757 17/757

Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Maloprodaja Kÿuå-ÃIK" Sarajevo sa privremenim sediãtem u Åajniåu Reãeçe o imenovaçu direktora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotoviñ" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora Zdravstvenog centra Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora Opãte bolnice Gradiãka

19/842

17/758 17/758

19/842 19/842 19/842

17/758 18/771 Reãeçe o davaçu saglasnosti na Plan poslovaça za 1996. godinu ODP Tvornica preåistaåa Rogatica

20/863

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

38

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o davaçu saglasnosti na Plan poslovaça za 1996. godinu i Izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP "Kurjak" Bijeÿina Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "PIK" Ãamac Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Semberka" Jaça Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Plantaæe" Gradiãka Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Baçaluåka pivara" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Baçaluåka mÿekara" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Veterinarsko stoåarski centar" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Bosanka" Doboj Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Vitaminka" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu zamenika sekretara Vlade Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu pomoñnika ministra finansija Reãeçe o imenovaçu zamenika ministra industrije i energetike Reãeçe o imenovaçu pomoñnika ministra za rad i socijalnu zaãtitu Reãeçe o imenovaçu direktora Javnog preduzeña Sluæbeni glasnik Republike Srpske

20/863

Reãeçe o imenovaçu glavnog republiåkog inspektora rada Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Aerodromi Republike Srpske"

20/865

20/865 20/865 20/865

20/863

Reãeçe o imenovaçu direktora Republiåke direkcije za civilnu vazduãnu plovidbu Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Robna kuña "Pobjeda" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Plantaæe" Gradiãka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP putniåkog saobrañaja "Autoprevoz" Baça Luka

20/863

20/863

20/865 20/866 20/866

20/863

Reãeçe o imenovaçu direktora Republiåkog pedagoãkog zavoda Reãeçe o imenovaçu zamenika direktora Republiåkog pedagoãkog zavoda Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Sana" Kÿuå

20/864

20/866 20/866 20/866

20/864

Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Mrkoçiñputevi" Mrkoçiñ Grad Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Panafleks" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Vrbas" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora MDP "Jelãingrad" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Rudnik mrkog ugÿa "Miÿevina" Miÿevina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Ozrenske Toplice" Kakmuæ - Petrovo Reãeçe o imenovaçu direktora "Brodteks" Fabrika åarapa Brod ODP

20/864

20/866 20/866 20/867

20/864 20/864 20/864 20/864 20/865 20/865

20/867 20/867 20/867

Reãeçe o postavÿaçu pomoñnika ministra za izbeglice i raseÿena lica

20/867

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

39

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o imenovaçu generalnog direktora JN IÃP "Osloboœeçe" Sarajevo Reãeçe o imenovaçu direktora JP za upravÿaçe i gazdovaçe poslovnim prostorom Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Mesoprodukt" Bijeÿina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Vitaminka" Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora MP "Fruktona" DD Baça Luka Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Ivaçsko poÿe" Srpski Brod Reãeçe o imenovaçu direktora OD vodoprivrednog preduzeña "Drina" Zvornik Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra za kulturu Reãeçe o imenovaçu pomoñnika ministra industrije i energetike Reãeçe o davaçu saglasnosti na Plan poslovaça za 1996. godinu i Izveãtaj o poslovaçu za 1995. godinu ODP Tvornica mehaniåkog veza "Vezionica" Zvornik Reãeçe o imenovaçu direktora ODP Drvna industrija "Omar" Kneæevo Reãeçe o razreãeçu direktora ODP PFPD "Stakorina" Åajniåe Reãeçe o imenovaçu direktora ODP PFPD "Stakorina" Åajniåe Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Gradac" Bratunac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Maçaåa" Mrkoçiñ Grad Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Alhospromet" Sarajevo - Sokolac

20/867

Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Alhospromet" Sarajevo – Sokolac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Udarnik" Mrkoçiñ Grad

22/974 23/985

20/867

Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "KTK" Koæarsko-tekstilni kombinat Sokolac Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "KTK" Koæarsko-tekstilni kombinat Sokolac Reãeçe o imenovaçu pomoñnika sekretara Vlade Republike Srpske Reãeçe o imenovaçu pomoñnika direktora Republiåke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Destilacija" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Destilacija" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Modriåa" proizvodça obuñe i konfekcije Modriåa Reãeçe o imenovaçu direktora ODGP "Neimarstvo" Trebiçe

23/986 23/986 24/996

20/868 20/868 20/868 20/868

24/996

20/868 22/973 22/973

24/996 24/996 24/996 24/997

22/973 22/973

Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Slateks" Slatina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Slateks" Slatina Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Borja" Tesliñ Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Bimeks" Bråko Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Fruktona" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Bimal" Bråko

24/997 24/997 24/997 24/997

22/974 22/974 22/974 22/974

25/1020

22/974

25/1020

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

40

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Romaninka-Sprind" Sokolac Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Æitoprodukt" Bileña Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu Zemÿoradniåke zadruge "Ratko Periñ" Priboj - Lopare

Reãeçe o izboru direktora ODP "Piko" Tvornica koæe i obuñe Prçavor 25/1020 Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Bimeks" Bråko Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Borja" Tesliñ Reãeçe o postavÿeçu sekretara Republiåkog sekretarijata za zakonodavstvo 25/1020 Reãeçe o imenovaçu direktora Republiåke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Romanijaprevoz" Pale Reãeçe o imenovaçu direktora ODP za proizvodçu obuñe, galanterije, konfekcije i proizvoda od pruña "Komo" Modriåa Reãeçe o razreãeçu direktora MDP "Unis" Sarajevo Reãeçe o izboru direktora MDP "Unis" Sarajevo 25/1021 Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Plantaæe" Gradiãka Reãeçe o razreãeçu duænosti pomoñnika ministra za saobrañaj i veze Reãeçe o izboru direktora ODP Tvornica mehaniåkog veza "Vezionica" Zvornik 25/1021 Reãeçe o imenovaçu savetnika predsednika Vlade Republike Srpske Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra za saobrañaj i veze Reãeçe o imenovaçu v.d. direktora Opãte bolnice u Nevesiçu Reãeçe o izboru direktora ODP trikotaæa "Vrelo" Åajniåe Reãeçe o razreãeçu direktora ODP "Drinatrans" Zvornik

25/1022 25/1022 25/1022 26/1032 26/1032 27/1049

25/1020

Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o ra- 25/1020 du za 1995. godinu i Program rada za 1996. godinu "Poÿoprivredni institut" Baça Luka Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o ra- 25/1021 du za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Ivaçsko poÿe" Srspki Brod Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o ra- 25/1021 du za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Napredak" Pelagiñevo Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Posavina" Bråko Reãeçe o davaçu saglasnosti na Plan poslovaça za 1996. godinu ODP "Agrokombinat" Rogatica Reãeçe o davaçu saglasnosti na Izveãtaj o radu za 1995. godinu i Plan poslovaça za 1996. godinu Holding kompanije "Fabrika duvana" Baça Luka Reãeçe o postavÿeçu sekretara Ministarstva za izbeglice i raseÿena lica Reãeçe o imenovaçu v.d. glavnog i odgovornog urednika lista "Osloboœeçe" Reãeçe o imenovaçu direktora ODP "Krajinalijek"BaçaLuka Reãeçe o izboru direktora ODP "Hidrat" Åelinac

27/1050 27/1050 27/1050 27/1050 28/1057 28/1057 29/1076 29/1077 29/1077 29/1077 29/1077

25/1021

25/1021

25/1021

25/1021

25/1022

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

41

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o izboru direktora ODP Rudnik lignita "Stanari" Stanari Reãeçe o izboru v.d. direktora Kliniåkog centra Medicinskog fakulteta Srpsko Sarajevo

MINISTARSTVO UNUTRAÃÇIH POSLOVA
29/1077 29/1077 307 306 Pravilnik o posebnim uslovima za vrãeçe kontrolnog ispitivaça aparata za gaãeçe poåetnog poæara Pravilnik o programu i naåinu pripremaça i polagaça struånog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce gaãeça poæara Pravila sluæbe u vatrogasnim jedinicama Naredba o izmenama i dopunama Naredbe o odreœivaçu registracionih podruåja za motorna i prikÿuåna vozila Naredba o izmenama i dopunama Naredbe o odreœivaçu registracionih podruåja za motorna i prikÿuåna vozila Reãeçe o izmenama i dopunama Reãeça o odreœivaçu opãtina u kojima se mogu obrazovati komisije za polagaçe vozaåkog ispita, o podruåjima za koje te komisije vrãe ispitivaçe kandidata za vozaåe i o mestima u kojima se moru polagati vozaåki ispiti Reãeçe o dopunama Reãeça o odreœivaçu opãtina u kojima se mogu obrazovati komisije za polagaçe vozaåkog ispita, o podruåjima za koje te komisije vrãe ispitivaçe kandidata za vozaåe i o mestima u kojima se mogu polagati vozaåki ispiti Reãeçe o odreœivaçu opãtina u kojima se mogu obrazovati komisije za polagaçe vozaåkog ispita, o podruåjima za koje te komisije vrãe ispitivaçe kandidata za vozaåe i o mestima u kojima se mogu polagati vozaåki ispiti Reãeçe o izmenama i dopunama Reãeça o odreœivaçu opãtina u kojima se mogu obrazovati komisije za polagaçe vozaåkog ispita, o podruåjima za koje te komisije vrãe ispitivaçe kandidata za vozaåe i o mestima u kojima se mogu polagati vozaåki ispiti

9/419

Reãeçe o izboru direktora ODP "Autotrans- 29/1077 port" Prijedor Reãeçe o izboru direktora ODP "Drina- 29/1078 trans" Zvornik Reãeçe o postavÿeçu zamenika ministra odbrane Reãeçe o postavÿeçu zamenika ministra zdravÿa Reãeçe o izboru zamenika direktora Republiåke uprave carina Republike Srpske Reãeçe o razreãeçu pomoñnika ministra trgovine i snabdevaça Reãeçe o imenovaçu zamenika ministra trgovine i snabdevaça Reãeçe o razreãeçu pomoñnika ministra trgovine i snabdevaça Reãeçe o postavÿeçu pomoñnika ministra trgovine i snabdevaça Reãeçe o izboru direktora ODTP "Malpreh" BaçaLuka Reãeçe o izboru direktora ODP za meœunarodnu ãpediciju "Tranãped" Baça Luka Reãeçe o izboru direktora ODP "Izbor" Doboj 30/1086

9/419 9/424

308 310

9/429

30/1086

944

30/1086 33 30/1087

23/983

30/1087 321

2/25

30/1087 30/1087

9/434

30/1087

903

30/1087 30/1087

21/944

OSTALI PROPISI
902 Uputstvo o proceni vrednosti preduzeña 21/942

947

GLAVNI ÃTAB VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE
450 Pravilnik o prijemu u aktivnu vojnu sluæbu 12/540

23/985

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

42

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1030

Reãeçe o izmenama i dopunama Reãeça o odreœivaçu opãtina u kojima se mogu obrazovati komisije za polagaçe vozaåkog ispita, o podruåjima za koje te komisije vrãe ispitivaçe kandidata za vozaåe i o mestima u kojima se mogu polagati vozaåki ispiti

730

Uputstvo o naåinu naplate i usmeravaça sredstava poreza za obnovu i izgradçu Republike Srpske Uputstvo o naåinu utvrœivaça osnovice, naåinu obraåuna i rokovima uplate sredstava solidarnosti Uputstvo o naåinu izmirivaça obaveza i potraæivaça putem kompenzacije Iznosi dnevnica za sluæbena putovaça u zemÿi i naknade za terenski dodatak za mesec januar 1996. godine Iznosi dnevnica za sluæbena putovaça u zemÿi i naknada za terenski dodatak za mesec februar i mart 1996. godine Iznosi dnevnica za sluæbena putovaça u zemÿi i naknade za terenski dodatak za mesec maj 1996. godine

18/769

840 27/1049 1042 16/728 199 18/770 200

MINISTARSTVO PRAVOSUŒA I UPRAVE
658 732 Pravilnik o jedinstvenom registru politiåkih organizadija i udruæeça Uputstvo o postupaçu nadleænih organa u postupku izvrãavaça Zakona o amnestiji

20/857 29/1063

6/346

MINISTARSTVO FINANSIJA
30 Pravilnik o izmenama Pravilnika o naåinu obraåunavaça i plañaça akcize i poreza na promet i o sadræini i naåinu voœeça evidencije Pravilnik o dopunama Pravilnika o naåinu obraåunavaça i plañaça akcize i poreza na promet i o sadræini i naåinu voœeça evidencije

6/346

2/20

322

309

9/434

9/428 263 451

MINISTARSTVO OBRAZOVAÇA, NAUKE I KULTURE
Pravilnik o sadræaju i naåinu polagaça maturskog ispita u sredçoj struånoj ãkoli Pravilnik o nastavnom planu i programu dopunskog obrazovaça i vaspitaça dece graœana Republike Srpske u inostranstvu Pravilnik o zaãtitnim i drugim merama za åuvaçe biblioteåke graœe Ispravka 8/402

568

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika 14/579 o naåinu obraåunavaça i plañaça akcize i poreza na promet i o sadræini i naåinu voœeça evidencije Pravilnik o naåinu obeleæavaça duvanskih preraœevina Ispravka 14/579 17/762

569

12/546 13/571 16/734 14/580

550

657

Pravilnik o naåinu obraåunavaça i plañaça akcize i poreza na promet i o sadræini i naåinu voœeça evidencije -preåiãñen tekst Naredba o dopuni Naredbe o uplañivaçu odreœenih prihoda Buõeta Republike, opãtina, grada, buõetskih fondova i javnih fondova Naredba o izmenama i dopunama Naredbe o uplañivaçu odreœenih prihoda Buõeta Republike, opãtina, rrada, buõetskih javnih fondova Uputstvo o izmenama Uputstva o naåinu obraåuna i uplate sredstava za posebne namene

16/718

570 571

Pravilnik o ãkolskom kalendaru za ãkolsku 1996/97. godinu za osnovnu ãkolu Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za sredçu ãkolu u ãkolskoj 1996/97. godini Pravilnik o polagaçu struånih ispita zaposlenih u biblioteåkoj delatnosti Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

707

17/749 706 26/1031 3/62 786

14/580 17/746 19/835

989

136

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

43

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

787

Pravilnik o nastavnom planu i programu obrazovaça i vaspitaça za zajedniåke predmete u struånim i umetniåkim ãkolama Pravilnik o visini ãkolarine za vanredne uåenike i uåenike koji ponavÿaju razred u sredçoj ãkoli Pravilnik o stipendiraçu uåenika i studenata iz Fonda za decu poginulih i nestalih boraca i invalida rata I - V kategorije Pravilnik o uslovima za osnivaçe i poåetak rada biblioteka Reãeçe o imenovaçu ålanova Upravnog odbora matiåne Narodne biblioteke "Ñirilo i Metodije" u Prijedoru Reãeçe o imenovaçu direktora matiåne Narodne biblioteke "Ñirilo i Metodije" u Prijedoru Cenovnik troãkova za polagaçe struånih ispita nastavnika, struånih saradnika i vaspitaåa

169 19/839 311 20/858 1034 20/859 29/1062

Uputstvo o sprovoœeçu Uredbe o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa Federacijom Bosne i Hercegovine Upurstvo o dopuni Uputstva o sprovoœeçu Uredbe o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa SR Jugoslavijom Uputstvo o sprovoœeçu Uredbe o naåinu podnoãeça zahteva za izdavaçe saglasnosti za izvoz i uvoz robe u Republiku Srpsku prema Uredbi o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa SR Jugoslavijom

5/332

841

9/429

842

1041 164

28/1056

MINISTARSTVO ZDRAVŸA RADA I SOCIJALNE ZAÃTITE
23 Pravilnik o uslovima koje moraju ispuçavati preduzeña i druga pravna lica koja vrãe laboratorijsko ispitivaçe lekova, pomoñnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava Pravilnik o naåinu propisivaça i izdavaça lekova Pravilnik o naåinu uniãtavaça lekova, pomoñnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava Pravilnik o proizvodçi pomoñnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava Pravilnik o uslovima koje moraju ispuçavati preduzeña i druga pravna i fiziåka lica koja vrãe promet lekova, pomoñnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava Pravilnik o uslovima koje moraju ispuçavati preduzeña i druga pravna i fiziåka lica koja proizvode lekove koji se upotrebÿavaju u medicini i stomatoloriji Pravilnik o organizovaçu prañeça naåina obaveãtavaça i podacima koji se dostavÿaju u vezi sa utvrœenim neæeÿenim dejstvom pri upotrebi leka Pravilnik o uslovima i naåinu voœeça podataka o laboratorijskim ispitivaçima i o davaçu obaveãteça o uzroånicima pojedinih zaraznih bolesti

4/81

4/83 24 21/949 25

2/9 2/10

MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDEVAÇA
922 923 Pravilnik o obliku i naåinu voœeça trgovaåke kçige komisionih usluga Pravilnik o bliæim uslovima u pogledu poslovnog prostora i drugih sredstava za osnivaçe i rad omladinske zadruge Pravilnik o minimalnim, tehniåkim i kvalifikacionim uslovima za obavÿaçe ãpediterske delatnosti i poslova Pravilnik o sadræaju i obliku isprave o ålanstvu u omladinskoj zadruzi i sadræaju i naåinu voœeça evidencije u omladinskoj zadruzi Uputstvo o naåinu traæeça saglasnosti za korekciju cena odreœenih proizvoda i usluga Uputstvo o sprovoœeçu Uredbe o naåinu podnoãeça zahteva za izdavaçe saglasnosti za izvoz i uvoz roba u Republiku Srpsku prema Uredbi o privremenom regulisaçu prometa roba i usluga sa SR Jugoslavijom 22/966

2/12 2/13

26 27

22/967

924

2/16

22/968

28

925

22/969 29 1/1

2/17

4 168

2/19

132 5/332

3/60

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

44

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

133

Pravilnik o uslovima za vrãeçe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi spreåavaça i suzbijaça zaraznih bolesti Pravilnik o zdravstvenim pregledima lica koja su prebolela trbuãni tifus, bacilarnu dizenteriju ili salmoneloze Pravilnik o merama za zaãtitu od unoãeça i za suzbijaçe kolere, kuge, virusnih hemoragiånih groznica, æute groznice i malarije Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Naredba o obaveznoj imunizaciji stanovniãtva protiv zaraznih bolesti u 1996. godini Naredba o visini i naåinu plañaça naknade za pokrivaçe troãkova utvrœivaça zdravstvene ispravnosti æivotnih namirnica i predmeta opãte upotrebe koji se uvoze Uputstvo o dopuni Uputstva o radnoj kçiæici

3/61 207 3/61 208 3/62 209 26/1026 2/21

MINISTARSTVO POŸOPRIVREDE, ÃUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o naåinu uniãtavaçu lekova i pomoñnih lekovitih i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini Pravilnik o posebnim uslovima za proizvodçu pomoñnih lekovitih i medicinskih sredstava koja se upotrebÿavaju u medicini Pravilnik o uslovima koje moraju ispuçavati preduzeña i druga pravna i fiziåka lica koja proizvode lekove koji se upotrebÿavaju u veterinarskoj medicini Pravilnik o organizovaçu prañeça, naåinu obaveãtavaça i podacima koji se dostavÿaju u vezi sa utvrœenim neæeÿenim dejstvom pri upotrebi leka u veterinarskoj medicini Pravilnik o podacima koji se podnose uz zahtev za obnovu odobreça za stavÿaçe u promet leka za upotrebu u veterinarskoj medicini Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispuçavati preduzeña i druga pravna lica koja vrãe laboratorijsko ispitivaçe lekova i pomoñnih lekovitih i medicinskih sredstava koja se upotrebÿavaju u veterinarskoj medicini Pravilnik o naåinu utovara, pretovara i istovara poãiÿaka æivotiça, proizvoda, sirovina i otpadaka æivotiçskog porekla, uslovima koje mora ispuçavati prevozno sredstvo, higijensko-tehniåkim uslovima koje mora ispuçavati poãiÿka u obrascu -uvereça o zdravstvenom staçu poãiÿke Pravilnik o uslovima koje moraju ispuçavati pravna lica koja vrãe kliniåko ispitivaçe lekova i pomoñnih lekovitih i medicinskih sredstava koja se upotrebÿavaju u veterinarskoj medicini Pravilnik o naåinu propisivaça i izdavaça lekova koji se upotrebÿavaju u veterinarskoj medicini

134

7/350

135

7/352

988

31 551

7/352

210

7/354

13/571 13/572

211

552

MINISTARSTVO ZDRAVŸA
1019 Naredba o vakcinaciji dece protiv poliomijelitisa u okviru Nacionalnog dana imunizacije 212 27/1047

7/356

MINISTARSGVO RADA I SOCIJALNE ZAÃTITE
843 Pravilnik o voœeçu evidencija, åuvaçu isprava i sadræaju godiãçeg izveãtaja iz oblasti zaãtite na radu 213 20/859

7/356

984 926 963 1081

Pravilnik o obrascima za voœeçe evidencija u oblasti zapoãÿavaça 25/1012 Uputstvo o radnoj kçiæici Uputstvo za primenu Zakona o deåijoj zaãtiti Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za primenu odredaba ålana 41. i ålana 137. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguraçu Reãeçe o obrazovaçu drugostepene struåne komisije za oceçivaçe sposobnosti i razvrstavaçe dece i omladine ometene u fiziåkom i psihiåkom razvoju 22/969 24/993 214

7/357

30/1084 215 25/1012

7/374

983

7/374

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

45

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

572

Pravilnik o obrascu dozvole za lov krupne divÿaåi, obrascu, sadræini i naåinu izdavaça propratnice, odnosno trofejnog lista i naåinu voœeça evidencije trofeja i o izdatim trofejnim listovima Pravilnik o merama zaãtite ãuma i useva od poæara

839

Naredba o odreœivaçu organizacije koja ñe vrãiti kontrolu-analize sirovina i gotovih proizvoda prehrambene industrije Uputstvo o metodi za laboratorijsko ispitivaçe lekova koji se upotrebÿavaju u veterinarskoj medicini Uputstvo o naåinu i postupku isplate sredstava za premiraçe træne proizvodçe mleka Uputstvo o naåinu, postupku i rokovima obraåunavaça i plañaça posebnih vodoprivrednih naknada Reãeçe o stavÿaçu van snage Naredbe o zabrani seåe ãume i vrãeça drugih pripremnih radçi na iskoriãñavaçu ãuma na podruåju Nacionalnog parka "Sutjeska" Tjentiãte Reãeçe o ustanovÿavaçu posebnih loviãta Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Bijeÿina l" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Bijeÿina II" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Bijeÿina III" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Ugÿevik" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Leotar" Reãeçe o ustanovÿeçu i davaçu na gazdovaçe loviãta "Treskavica" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "3agorje" Reãeçe o ustanovÿeçu i davaçu na gazdovaçe loviãta "Veleæ" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Viduãa" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Glasinac" Reãeçe o ustanovÿeçu i davaçu na gazdovaçe loviãta "Sjemeñ" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Mednik" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Varda"

20/857

14/581 16/717

216

656 1018

7/377

Pravilnik o merama za otkrivaçe, suzbijaçe i iskoreçivaçe spongiformne encefalopatije goveda 27/1046 Naredba o glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 1996. godinu Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i provoza preko teritorije Republike Srpske poãiÿki papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka poreklom od papkara iz Republike Albanije Naredba o zabrani seåe ãuma i vrãeçu drugih pripremnih radçi na iskoriãñavaçu ãuma na podruåju Nacionalnog parka "Sutjeska" Tjentiãte Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i provoza preko teritorije Republike Srpske poãiÿki papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka poreklom od papkara iz RepublikeTurske Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i provoza preko teritorije Republike Srpske poãiÿki papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka poreklom od papkara iz bivãe jugoslovenske Republike Makedonije Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i provoza preko teritorije Republike Srpske poãiÿki papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka poreklom od papkara iz Republike Gråke Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i provoza preko teritorije Republike Srpske poãiÿki papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka poreklom od papkara iz dela Savezne Republike Jugoslavije - oblast Kosovo i Metohija 4/73

313

9/432

709

149 380

17/749

705

17/746 29/1064 29/1065 29/1066 29/1066 29/1066 29/1067

11/519

1043 1044

452

12/546

1045 1046 1047

573

14/591

1048 1049

574

29/1067 29/1068 29/1068 29/1068 29/1069

1050 14/591 1051 1052 16/730 1053 1054 1055 17/749 1056

659

708

29/1069 29/1070 9/1070

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

46

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067

Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Laktaãi" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Borje" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Ãamac" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Ãipovo" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Mlaœevac" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Kozluk" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Javor" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Panos" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Nevesiçe" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Lisica" Reãeçe o ustanovÿeçu loviãta "Bråko"

29/1071 29/1071 29/1072 29/1072 29/1073 29/1073 29/1073 29/1074 29/1074 946 29/1075 29/1075 945 148 972

MINISTARSGVO ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I GRAŒEVINARSTVO
Odluka o pripremi urbanistiåko-tehniåkih uslova i druge urbanistiåke dokumentacije za graœevine, graœevinske i druge radove Pravilnik o struånim ispitima iz oblasti urbanizma, arhitekture, graœevinarstva, maãinstva i elektronike Pravilnik o postupku i naåinu donoãeça reãeça o ispuçenosti uslova za rad preduzeña i drugih pravnih lica u oblasti izrade prostorno-planske dokumentacije, tehniåke dokumentacije i graœeça Reãeçe o postupku i naåinu sticaça ovlaãñeça za izradu prostorno-planske dokumentacije, tehniåke dokumentacije i graœeça objekata

25/1009

4/71

23/984

23/984

MINISTARSTVO ZAIZBEGLICE I RASEŸENA LICA
312 Uputstvo o naåinu dodele na koriãñeçe napuãtenih nepokretnosti i druge imovine Pravilnik o upisu u registar humanitarnih organizacija 9/430

USTAVNI SUD
Odluka o utvrœivaçu da Pravilnik o reãavaçu stambenih potreba radnika Zavoda za zaãtitu muãke dece i omladine Prijedor iz Prijedora nije u saglasnosti sa zakonom Odluka o odbijaçu predloga za utvrœivaçe neustavnosti ålana 2. Carinskog zakona

3/64

1108

31/1117

26/1032

MINISTARSTVO INFROMACIJA
729 Pravilnik o voœeçu registra javnih glasila 18/768

Odluka o utvrœivaçu da odredbe stavova 3. do 6. ålana 58. Statuta Skupãtine opãtine Bråko nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom 26/1032 Odluka o odbijaçu predloga za utvrœivaçe neustavnosti stava Z. ålana Z. Zakona o radio-televiziji Reãeçe o neprihvataçu inicijative za pokretaçe postupka za oceçivaçe ustavnosti Zakona o primeni Zakona o prometu nepokretnosti za vreme trajaça neposredne ratne opasnosti ili ratnog staça

MINISTARSTVO INDUSTRIJE I ENERGETIKE
345 Pravilnik o polagaçu struånog ispita zaposlenih na odreœenim poslovima u oblasti rudarstva Pravilnik o utvrœivaçu naknade troãkova ispitivaça proizvoda i obavÿaça radçi u postupku

28/1057

10/504

731

18/769

3/65

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

47

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Reãeçe o neprihvataçu inicijative za oceçivaçe ustavnosti Zakona o posebnim republiåkim taksama Reãeçe o obustavÿaçu postupka za oceçivaçe ustavnosti i zakonitosti Odluke o uvoœeçu posebnog opãtinskog poreza na promet proizvoda i usluga za finansiraçe ustanova i organa koji se finansiraju iz buõeta Republike, broj 01023-14/95 i Odluke o uvoœeçu dodatnog doprinosa na platu za finansiraçe ustanova i organa koji se finansiraju iz buõeta Republike, broj 01-023-13/95 Reãeçe o neprihvataçu inicijative za pokretaçe postupka za oceçivaçe ustavnosti Zakona o obrazovaçu opãtine Miliñi sa sediãtem u Miliñima Reãeçe o neprihvataçu inicijative za pokretaçe postupka za oceçivaçe ustavnosti odredbe ålana 97. Zakona o unutraãçim poslovima Novi preåiãñen tekst

Koeficijenti cena u Republici Srpskoj 20/868 Koeficijenti cena na malo u Republici Srpskoj za potrebe revalorizacije i razgraniåeça rashoda finansiraça po godiãçem obraåunu za 1996. godinu Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u novembru 1995. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u decembru 1995. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u januaru 1996. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u februaru 1996. godine 26/1033 Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u martu 1996. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u aprilu.1996. godine

27/1050

31/1119

1/3

20/869

3/66

21/948

10/511

10/511

REPUBLIÅKI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficijenti rasta cena na malo u Republici Srpskoj za potrebe revalorizacije i razgraniåeça rashoda finansiraça po godiãçem obraåunu za 1995. godinu Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj Koeficijenti rasta cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj Koeficijenti cena u Republici Srpskoj

11/527

1/3 8/406 8/406 8/406 9/438 14/594 14/595 19/842 20/869 23/986 26/1034

14/595

Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih 18/775 u Republici Srpskoj isplañenoj u maju 1996. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u junu 1996. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u julu 1996. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u avgustu 1996. godine Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u septembru 1996. godine

18/775

21/949

23/986

26/1034

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

48

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Saopãteçe o proseånoj bruto plati zaposlenih u Republici Srpskoj isplañenoj u oktobru 1996. godine

29/1078

Pravilnik o postupku dodeÿivaça ovlaãteça (licence) proceniteÿima vrednosti preduzeña i druge imovine Saopãteçe spiska ovlaãtenih proceniteÿa za procenu vrednosti preduzeña i druge imovine

20/869 21/949 25/1022

REPUBLIÅKA UPRAVA CARINA
Reãeçe o poåetku rada Carinske ispostave Kozarska Dubica Carinarnice Novi Grad 26/1034

Saopãteçe spiska ovlaãtenih proceniteÿa za procenu vrednosti preduzeña i druge imovine

Reãeçe o poåetku rada Carinske ispostave 27/1050 Sokolac Carinarnice Srpsko Sarajevo Reãeçe o poåetku rada Carinske ispostave Lukavica Carinarnice Srpsko Sarajevo Reãeçe o poåetku rada Carinske ispostave Mrkoçiñ Grad Carinarnice Baça Luka 27/1050 27/1051

JAVNI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAÇE
Odluka o poveñaçu cena zdravstvenih usluga u 1996. godini Odluka o dopuni Odluke o Listi lekova koji se propisuju i izdaju u apotekama na teret sredstava Javnog fonda za zdravstveno osiguraçe Republike Srpske Odluka o dopuni Odluke o liånom uåeãñu osiguranih lica u troãkovima koriãñeça zdravstvene zaãtite Odluka o izmeni Odluke o imenovaçu komisije za odluåivaçe o upuñivaçu na leåeçe van Republike Srpske, nabavci lekova, ortopedskih i drugih pomagala Odluka o izmeni i dopuni Cenovnika zdravstvenih usluga 3/66

FINANSIJSKA POLICIJA
905 Pravilnik o obrascu sluæbene legitimacije, izgledu sluæbene znaåke, sadræaju i koriãñeçu uniforme i oznaka Finansijske policije

3/66

21/945

11/524

REPUBLIÅKA UPRAVA 3A GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Pravilnik o naåinu polagaça struånog ispita radnika koji rade na poslovima premera, izrade i odræavaça katastra nekretnina i katastra komunalnih ureœaja kao i na poslovima katastarskor klasiraça i bonitiraça zemÿiãta Program polagaça struånog ispita radnika koji rade na poslovima premera, izrade i odræavaça katastra nekretnina i katastra komunalnih ureœaja kao i na poslovima katastarskog klasiraça i bonitiraça zemÿiãta Uputstvo o popisu i uspostavi evidencije o napuãtenim nekretninama Tehniåko uputstvo za izvoœeçe geodetsko tehniåkih radova u postupku vrañaça zemÿiãta

11/524 16/733 16/733 26/1034

18/772

Odluka o kriterijumima za finansiraçe zdravstvene zaãtite u 1996. godini Odluka o izmeni Odluke o izmeni i dopuni Cenovnika zdravstvenih usluga

18/774 11/525 25/1017

Odluka o izmeni Odluke o imenovaçu drugostepene komisije za odluåivaçe o upuñivaçu na leåeçe van Republike Srpske, nabavci lekova, ortopedskih i drugih pomagala 26/1034 Odluka o stavÿaçu van snage Odluke o imenovaçu prvostepenih lekarskih komisija za ostvarivaçe prava iz zdravstvenog osiguraça radnika Ministarstva unutraãçih poslova i Odluke o imenovaçu drugostepenih lekarskih komisija za ostvarivaçe prava iz zdravstvenog osiguraça radnika Ministarstva unutraãçih poslova Republike Srpske

DIREKCIJA ZA PRIVATIZACIJU I RAZVO J REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i naåinu sticaça revizorskih zvaça 4/83

26/1035

SLUÆBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - REGISTAR ZA 1996. GODINU

49

Reg. br.

Br./str.

Reg. br.

Br./str.

Odluka o izmeni Odluke o imenovaçu komisije za odluåivaçe o upuñivaçu na leåeçe van Republike Srpske, nabavci lekova, ortopedskih i drugih pomagala 27/1051

ISPRAVKE PROPISA OBJAVŸENIH U 1995. GODINI
Ispravka Zakona o izbeglicama i raseÿenim licima ("Sluæbeni glasnik Republike Srpske", broj 26/95) Ispravka Reãeça o imenovaçu ålanova Upravnog i Nadzornog odbora ODP "Interplet" Bråko ("Sluæbeni glasnik Republike Srpske", broj 22/95)

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o kriterijima, naåinu i postupku usklaœivaça i registracije redova voæçe autobuskih linija Republike Srpske

1/3

17/758

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BAÇA LUKA
Odluka o utvrœivaçu osnovice i stope ålanskog doprinosa, naåinu i rokovima plañaça doprinosa Privrednoj komori regije Baça Luka

1/3

REPUBLIÅKA IZBORNA KOMISIJA
20/871 Izveãtaj o rezultatu sprovedenih izbora u Republici Srpskoj odræanih 14. septembra 1996. godine za ålana Predsedniãtva Bosne i Hercegovine sa teritorije Republike Srpske, ålanove Predstavniåkog doma Parlamentarne skupãtine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Predsedniãtvo Republike Srpske i poslanike Narodne skupãtine Republike Srpske

SAVEZ OMLADINSKIH ZADRUGA REPUBLIKE SRPSKE
Opãta pravila (kodeks) omladinskog i studentskog zadrugarstva 20/872

PROPISI I OPÃTI AKTI GRA DA SRPSKO SARAJEVO
Odluka o sediãtu Srpskor grada Sarajeva Odluka o razreãeçu direktora "Koka-kola" Haõiñi Odluka o izboru vrãioca duænosti direktora "Koka-kola" Haõiñi 11/527 11/527 11/527

24/997

PRIVREMENA IZBORNA KOMISIJA (OEBS)
Izveãtaj Privremene izborne komisije (OEBS) o rezultatima izbora za Predsedniãtvo Bosne i Hercegovine i Predstavniåki dom Bosne i Hercegovine sa podruåja Federacije

24/999

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful