Cap. 9. Echilibrul macroeconomic.

Modelul AD - AS

• Planul temei
• • • • • 1. Curba cererii agregate - la curs 2. Curba ofertei agregate - la curs 3. Modelul Solow - Swan - la seminar 4. Echilibrul macroeconomic AD - AS - la curs 5. Efecte dinamice ale politicilor macroeconomice în modelul AD - AS - la seminar

9

Modelul AD - AS

1

Cap. 9. Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS

• Premisele modelului: • 1. Se consideră că preţurile sunt flexibile • 2. Cele mai importante variabile macroeconomice sunt: venitul, rata dobânzii şi preţurile • 3. Se bazează pe două curbe:
– Curba – Curba cererii agregate : AD ( Aggregate demand) ofertei agregate : AS ( Aggregate supply )

9

Modelul AD - AS

2

Cap. 9. Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS • 1. Curba cererii agregate - AD • Definire: valoarea bunurilor achiziţionate la nivel macroeconomic într-o perioadă de timp, de obicei un an ( are la bază veniturile). • Bunurile realizate pe ansamblul economiei sunt achiziţionate de:
• • • • 1. Menajuri ( bunuri de consum privat) :C 2. Firme ( bunuri de investiţii ): I 3. Guvern : (bunuri publice) : G 4. Exportul net: X (Export – Import)

AD = C + I + G + X
În fiecare punct de pe curba AD, cantitatea de bunuri achiziţionată esteAD - AS identică cu venitul. 3 9 Modelul

AD

Cap. 9. Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• • • • • • • • Exemplu: P.I.B. şi componentele sale P.I.B./ locuitor, în $: din care: 1.Consumul menajurilor :C 2.Investiţiile : I 3.Cheltuielile publice: G 4.Exporturile nete:X În S.U.A., în anul 1996: 25. 589 100 % 19. 441 4. 211 5. 309 - 373 68 % 15 % 19 % -1 %

9

Modelul AD - AS

4

Cap. 9. Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS

• Reprezentarea grafică a curbei AD:
P

P’ P

• A’ •A Y’ Y
Modelul AD - AS

AD Y
5

9

Cap. 9. Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS • Interpretarea graficului: Alura n Alura curbei AD ne arată că pe măsură ce preţurile cresc , are loc o scădere a cheltuielilor cu achiziţionarea bunurilor . n Apare o relaţie de inversă proporţionalitate între evoluţia producţiei şi a preţurilor. 1. O cerere agregată mai mică decât oferta duce la scăderea producţiei, creşterea şomajului şi înrăutăţirea condiţiilor economice. 2. O politică monetară expansionistă conduce la presiuni importanteAS 9 Modelul AD - asupra preţurilor, 6 deci la inflaţie.

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Curba AD se poate reprezenta grafic pornind de la modelul IS – LM al echilibrului macroeconomic: d’ d’1 d’ P (2) P’ P
9 Modelul AD - AS

LM’ A’ A

LM (1) IS IS’ Y

real

A’

A

AD Yreal
7

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS

• Creşterea preţurilor determină scăderea masei monetare reale: • Exemplu: Masa nonetară nominală: 6oo miliarde $ • Indicele preţurilor: 150% • Masa monetară reală = Masa monetară nominală / Indicele preţurilor = 600 miliarde / 150% = 400 miliarde $
9 Modelul AD - AS 8

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Interpretare graficului: 1. La o creştere a preţurilor, stocul real de bani din economie scade (Stocul real de monedă =
Cantitatea de monedă/ Indicele preţurilor)

ceea ce va avea următoarele efecte:
B. Curba LM se va deplasa în sus în LM’ C. Curba IS se va deplasa în jos, în IS’ deoarece economiile reale vor fi mai mici (sumele de bani economisite vor avea o putere de cumpărare mai mică)

2. La un nivel dat al producţiei, scăderea stocului de bani va conduce la creşterea ratei dobânzii de la d’ la d’1 . 3. Echilibrul se va deplasa din A în A’ pe fig .1: • o rată a dobânzii mai mare • o producţie ( venit) AD - AS mic : Y’ în loc de 9Y mai 9 Modelul

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
4. Odată cu creşterea preţurilor, în economie creşte cererea de monedă 5. Dacă oferta de monedă rămâne constantă, rata dobânzii va creşte. 6. La o rată a dobânzii mai mare, scade cererea de bani, ceea ce va conduce la o scădere a cererii de bunuri . ÎN CONSECINŢĂ ECONOMIA TRECE DIN PUNCTUL A (CURBA AD ) ÎN PUNCTUL A’ (FIG. 2)

Curba AD ne arată tocmai relaţia inversă dintre evoluţia producţiei şi a preţurilor. În punctul A’:
• un nivel mai mare al preţurilor P’ • o producţie ( un venit) mai mică Y’

9

Curba cererii agregate ( AD )va avea o pantă negativă: masa monetară reală devenind mai mică, ea va permite achiziţionarea unui volum mai mic de bunuri. Modelul AD - AS 10

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Panta negativă a curbei AD are la bază următoarele motive: • 1. Efectul de masă monetară • 2. Efectul încasărilor reale • 3. Efectul de substituţie la nivel macroeconomic. • 1. Efectul de masă monetară : O creştere a preţurilor va avea ca efect scăderea ofertei reale de bani. Ca atare, agenţii economici îşi reduc cheltuielile cu achiziţionarea bunurilor, ceea ce face ca cererea agregată să scadă corespunzător unui venit real mai mic.
9 Modelul AD - AS 11

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• 2. Efectul încasărilor reale:
O creştere a preţurilor va avea ca efect scăderea valorii reale a activelor financiare( puterea de cumpărare a sumelor economisite). Ca atare, agenţii economici îşi vor diminua cheltuielile anuale cu achiziţionarea bunurilor, iar cererea agregată va cunoaşte o scădere. Invers, o scădere a preţurilor va determina creşterea cererii agregate.

• 3. Efectul de substituţie la nivel macroeconomic:
Dacă nivelul preţurilor creşte, cumpărătorii vor decide să-şi amâne cheltuielile cu achiziţionarea bunurilor, datorită estimărilor legate de inflaţie. Dacă preţurile scad, indivizii decid să cumpere în prezent bunurile pe care intenţionau să le achiziţioneze în viitor.

Acest fenomen poartă denumirea de efect de substituţie intertemporală. 9 Modelul AD - AS 12

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Deplasarea curbei AD se produce sub impactul unor factori: • 1. Modificarea cheltuielilor bugetare ( publice):
• O creştere a cheltuielilor bugetare , pentru un nivel dat al preţurilor, va determina creşterea cererii agregate, adică o deplasare a ei din AD în AD’.

• 2. Modificarea impozitelor :
• O creştere a impozitelor va determina scăderea cererii agregate, ca atare curba AD se va deplasa spre stânga, din AD în AD’’.

• 3.Modificarea ofertei de monedă (nominală):
• O creştere a ofertei de monedă va conduce la creşterea cererii agregate. • Curba AD se va deplasa din AD în AD’

9

Modelul AD - AS

13

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Deplasarea curbei AD: P P AD’ AD AD’’ Y
9 Modelul AD - AS 14

Y real

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS

• 2. Curba ofertei agregate- AS –

ne arată cantitatea de bunuri pe care firmele sunt dispuse să le producă, într-o perioadă de timp. • Oferta agregată nu corespunde cu producţia potenţială.

• Curba AS ne arată, în fiecare punct al ei , egalitatea dintre ofertă şi venit la scară macroeconomică.

• A. Curba ofertei agregate pe termen scurt

corelează nivelul preţurilor cu cantitatea de bunuri pe care firmele ar dori să o producă considerând constant nivelul preţurilor factorilor de producţie.
• În acest caz, oferta agregată depinde de deciziile firmelor legată de utilizarea lucrătorilor şi a celorlalţi factori de producţie. • Eficienţa măsurilor economice care se iau la nivel macroeconomic depinde comportamentul Modelul AD - AS 15 firmelor ( de oferta agregată)

9

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• B. Curba ofertei agregate pe termen lung corelează nivelul preţurilor cu nivelul dorit al ofertei de bunuri considerând acel nivel al preţurilor care a permis atingerea echilibrului.

• Pe termen lung, oferta agregată depinde de producţia potenţială.
• În perioadele de recesiune, la o cerere mai scăzută, firmele îşi vor reduce producţia şi apar capacităţi de producţie în exces.
– În acest caz, firmele vor avea o producţie mai mică decât producţia potenţială.

• În perioadele de expansiune, odată cu creşterea cererii, firmele ar putea produce la întreaga capacitate de producţie, pentru a-şi acoperi comenzile. – În acest caz, producţia naţională ar putea depăşi nivelul producţiei potenţiale.
9 Modelul AD - AS 16

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Reprezentarea grafică a curbei ASS pe termen scurt. P ASS P’ A’

P

A

Y real Y
9 Modelul AD - AS

Y’

17

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• • Interpretarea graficului: Panta pozitivă a curbei ASS , ceea ce ne arată că, dacă preţurile factorilor de producţie sunt date, odată cu creşterea preţurilor bunurilor, oferta agregată pe termen scurt creşte.

Economia trece din punctul A ( pentru un nivel P al preţurilor şi un nivel Y al venitului) în punctul A’( cu un venit Y’ mai mare şi un nivel al preţurilor P’ mai ridicat). • 1.La un nivel mai mic al venitului şi al preţurilor, creşterea venitului se va face cu o creştere mai lentă a preţului, ceea ce justifică caracterul mai aplatizat al curbei. • 2. La o producţie mai mare, pe măsură ce aceasta se apropie de producţia potenţială, curba devine mai abruptă, de ex. între Y şi Y’. – În acest caz, o creştere a producţiei nu mai este posibilă decât cu o creştere mai importantă a preţurilor, deoarece forţa de muncă este ocupată deplin, de asemenea , întreprinzătorii găsesc tot mai greu resursele de care au nevoie pentru a-şi suplimenta producţia. – Pe măsură ce creşte cererea de factori de producţie, în condiţiile în care oferta este constantă , are loc o sporire mai 9accentuată a preţului acestora, -a costurilor de producţie şi în Modelul AD AS 18 final a preţului bunurilor destinate vânzării pe piaţă.

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• • • • • Explicarea pantei ofertei agregate: 1.relaţia dintre costurile unitare şi volumul producţiei 2. relaţia dintre nivelul preţurilor şi volumul producţiei La un nivel mai înalt al producţiei, firmele găsesc tot mai greu factori de producţie pe piaţă. Dacă forţa de muncă este ocupată deplin, firmele vor plăti ore suplimentare ceea ce va determina o creştere a cheltuielilor cu salariile. Aceasta explică corelaţia dintre costuri şi volumul producţiei. Costurile de producţie fiind tot mai înalte, firmele vor fi dispuse să accepte o creştere a producţiei numai în condiţiile creşterii preţului de vânzare.
– Aceasta se explică prin corelaţia dintre volumul producţiei şi nivelul preţurilor.
9 Modelul AD - AS 19

• •

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Curba ofertei agregate pe termen lung- ASL – se confundă cu curba producţiei potenţiale aferentă producţiei ( venitului ) de echilibru. Grafic, ea se poate reprezenta printr-o dreaptă verticală. Pe termen lung, producţia este independentă de nivelul preţurilor şi al costurilor.

Pe termen lung, toate costurile se ajustează, raportul dintre preţuri şi costuri nu se mai modifică, iar firmele nu mai sunt interesate în creşterea producţiei. O creştere a preţurilor va duce la o sporire a salariilor. Sindicatele anticipează acest proces şi vor solicita o nouă creştere a salariilor, iar întreprinzătorii nu-şi pot mări profiturile. Pe acest considerent ei nu mai sunt interesaţi în creşterea producţiei.
9 Modelul AD - AS 20

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Reprezentarea grafică Curba ASS P a curbei ASS şi ASL: Curba ASL P

•C

• A

•B

Y reală
9 Modelul AD - AS

Y reală
21

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• De ce diferă curba ASSde curba ASL?
– De ce firmele, pe termen scurt, măresc atât preţurile cât şi oferta, în condiţiile creşterii cererii agregate? – De ce firmele pe termen lung, firmele, chiar în condiţiile creşterii cererii agregate ,nu mai sunt interesate în creşterea ofertei?

• Pe termen scurt, unele costuri sunt fixe (rigide), ceea ce determină firmele să-şi mărească producţia şi preţul bunurilor , în absenţa creşterii tuturor costurilor, realizând astfel profituri mai mari. • Ca atare, unele elemente ale costurilor fiind constante, firmele consideră că este profitabil să-şi mărească oferta dacă preţurile cresc.
9 Modelul AD - AS 22

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• De exemplu: • I.Pe termen scurt:
– Presupunem că o creştere a producţiei va genera o sporire a costurilor totale. Dar multe elemente ale costurilor, pe

termen scurt, sunt inflexibile ( fixe) sau cvasifixe:
chiria, salariile, cheltuielile cu energia, gazul natural sau alte utilităţi publice.
• • • 1.Cheltuielile 2.Cheltuielile 3.Cheltuielile cu cu cu salariile; chiria; diferite utilităţi publice;

II. Pe termen lung: toate costurile devin negociabile şi variabile.
– Firmele nu pot profita la nesfârşit de pe urma condiţiilor de salarizare rigide. Lucrătorii îşi dau seama de creşterea preţurilor şi solicită salarii mai mari. – În ultimă instanţă toate costurile de producţie se vor ajusta în funcţie de creşterea preţurilor.
9 Modelul AD - AS 23

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Exemplu: Dacă nivelul general al preţurilor va creşte cu 20%, atunci salariile, chiriile şi celelalte costuri vor spori cu 20%.
• În condiţiile în care toate costurile se ajustează noului nivel al preţurilor, firmele nu mai pot profita de creşterea producţiei, pe baza creşterii cererii agregate. Producţia va rămâne la nivele producţiei potenţiale, ceea ce înseamnă că ea nu se mai ajustează la noua cerere agregată. • Pe termen lung, toate costurile se ajustează, firmele constată că raportul preţuri - costuri este acelaşi ca înainte de producerea schimbărilor în cererea agregată şi nu-şi vor modifica volumul producţiei. Pe termen lung, curba ofertei este verticală, ceea ce înseamnă că producţia realizată este independentă de nivelul preţurilor şi al costurilor ( nu reacţionează la schimbările cererii).
9 Modelul AD - AS 24

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS • Deplasări ale curbei ofertei agregate pe termen scurt , denumite şocuri ale ofertei
agregate factori: se datorează acţiunii următorilor

1. Modificarea preţului factorilor de producţie: De exemplu, o creştere a preţului factorilor de producţie va determina fie : - o creştere a preţurilor bunurilor finale - o scădere a ofertei agregate, ceea ce înseamnă deplasarea curbei AS spre stânga

9

Modelul AD - AS

25

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
2. Oferta disponibilă de factori şi nivelul tehnologic. a) O creştere a volumului de factori de producţie disponibili ( descoperirea unor resurse naturale, creşterea numărului de imigranţi) va avea ca efect creşterea ofertei deplasând curba AS spre dreapta. b) Introducerea tehnologiilor înalte va mări productivitatea, costurile de producţie se vor micşora, iar curba ofertei agregate se va deplasa spre dreapta. Firmele vor fi tentate să producă mai mult fără să crească preţul produselor
9 Modelul AD - AS 26

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Deplasarea curbei ofertei agregate: reprezentare grafică: P ASS ASS’

Y real
9 Modelul AD - AS 27

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• 4. Modelul AD – AS • Reprezentare grafică: P P1 E P0

ASS

AD

Y1
9

Y0
Modelul AD - AS

Y2

Y real
28

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• • • 4. Modelul AD – AS Interpretarea graficului: 1. Pentru un nivel P0 al preţurilor, producţia oferită de firme ( Y0 )este identică cu deciziile consumatorilor legate de achiziţiile de bunuri. • 2. Dacă preţurile ar fi P1 , producţia dorită de firme ( Y2) ar întrece volumul bunurilor pe care consumatorii intenţionează să la achiziţioneze.
Echilibrul macroeconomic ne arată că există un singur nivel al producţiei şi al preţului care asigură identitatea între deciziile consumatorilor şi cele ale Echilibrul macroeconomic ne arată că exsistă producătorilor. În punctul de echilibru, cumpărătorii sunt dispuşi să cumpere ceea ce firmele doresc să producă. producă
9 Modelul AD - AS 29

Echilibrul macroeconomic. Modelul AD - AS
• Modelul AD – AS. Interpretarea graficului:
• E : echilibrul macroeconomic - loc de intersecţie a curbei cererii agregate AD cu curba ofertei agregate ASS

• -

ne indică: ♦ un nivel al producţiei Y0 – denumită producţie de echilibru • ♦ un nivel al preţurilor P0 – denumit nivel de echilibru al preţurilor. • Echilibrul macroeconomic presupune realizarea a două condiţii ( pentru un anumit nivel al preţurilor):
1.Curba AD să reflecte , în fiecare punct al ei, egalitatea dintre cheltuielile agregate şi venitul la scară macroeconomică 2.Curba AS să reflecte, în fiecare punct a ei, egalitatea dintre producţia realizată de firme şi venitul la scară macroeconomică În punctul E se îndeplinesc concomitent ambele condiţii.
9 Modelul AD - AS 30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful