OPASNE TVARI U PROMETU PREMA ADR -Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), izvršena je podjela po normama ADR, i to u devet

skupina, prilozima A i B i aktom o notifikaciji (NN Međunarodni ugovori, 11/08). -Osnovni rubni brojevi sadrže tehničke značajke tih tvari. -Pored klase opasnih tvari, naveden je i odgovarajući stupanj opasnosti. -Za dijelove kemijskog naziva dani su adekvatni prefiksi kao što su: IZO, MONO, TETRA, ALFA, BIS, DI, PENTA i dr. -Sporazum ADR potpisan je 30. rujna 1957. u Ženevi, a detaljna pravila tj. prilozi A i B stupili su na snagu 29. siječnja 1969. godine. -Prilog A - poimenice navodi koje se opasne tvari mogu prevoziti u međunarodnom transportu, načine opisivanja opasnih tvari u popratnim dokumentima za transport koje pošiljatelj mora poštivati. -Prilog B - navodi pravila koja se odnose na vozila za prijevoz opasnih tvari i načine postupanja pri obavljanju transportnih radnji za koje je odgovoran prijevoznik. Sporazum ADR -Sastoji se od 17 članaka, te priloga A i B. - Prilog A - se nalazi u prvom svesku od ukupno dva, te sadrži odredbe koje se odnose na opasne tvari i proizvode koje ih sadrže. - Prilog B - se nalazi u drugom svesku, te sadrži odredbe koje se odnose na transportnu opremu opasnih tvari i transportne operacije. - Prilog A sadrži propise o opasnim tvarima i predmetima: u 1. dijelu definicije i opće odredbe (r.b. 2000-2099), u 2. dijelu popis tvari te posebne odredbe za pojedine razrede (r.b. 2100-2999), u 3. dijelu devet predviđenih dodataka (r.b. 3000-3999) -U dodacima Prilogu A, objavljena su pravila ispitivanja tvari, posuda za prijevoz opasnih tvari, ambalaža i listica opasnosti. -Prilog B sadrži propise o opremi vozila, načinu prijevoza, zaštiti i sigurnosti. Sadrži:

-u 1. dijelu opće propise za prijevoz opasnih tvari svih klasa (r.b. 10 000-10 999), -u 2. dijelu posebni propisi za pojedine klase opasnih tvari od 1 do 9 (r.b. 11 000-199 999), -u 3. dijelu je osam dodataka (r.b. od 200 000 dalje). -U njemu su objavljeni zahtjevi u vezi s opremom vozila i posude u kojima se prevoze opasne tvari, s njihovom kvalitetom, oznakama vozila, pakiranjem robe, i uvjerenja o osposobljenosti vozila, vozača i posade vozila. Sigurnosno-zaštitne mjere za sve opasne tvari -Ambalaža u kojoj se prevoze opasne tvari mora biti zatvorena i nepropusna, tako da se u normalnim uvjetima prijevoza ne mogu izgubiti, prolijevati ili prosipati. -Posude, cisterne kontejneri i druga ambalaža koja služi za prijevoz opasnih tvari mora biti izgrađena sukladno propisima ADR-a i drugih međunarodnih sporazuma u pojedinim prometnim granama. -Transportna vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti propisno označena, obilježena i ispravna. -Za njihovo označavanje upotrebljavaju se odgovarajuće pločice tzv. “opasne ploče” i listice opasnosti, regulirane Zakonom o prijevozu opasnih tvari i propisima ADR-a, rubni broj 10 500. -Takva vozila moraju imati dvije reflektirajuće pločice u žutoj ili narančastoj boji, dimenzija 40 x 30 cm, s crnim rubom, maksimalne širine 1.5 cm . -Jedna pločica se postavlja na prednjoj, a druga na stražnjoj strani vozila, okomito na uzdužnu os vozila. -Kada se prijevoz ne vrši treba ih skinuti ili prekriti. Izgled pločica bez broja, s bojem i pločica za vozila koja prevoze duge terete -Ako se za transport preuzima opasna tvar koja nije navedena u UN listi, označuje se pravokutnom pločicom iste veličine s jednim poljem narančaste boje uokvirenim crnim crtama širine 1.5 cm, ali bez ikakvih brojnih oznaka.

-Ako se opasna tvar nalazi u UN listama, tada se obilježavanje obavlja pravokutnom narančastom pločicom, podijeljenom u dva dijela vodoravnom crtom crne boje, širine 1.5 cm, gdje se u gornjem polju upisuje oznaka opasnosti, a u doljnjem oznaka opasne tvari. -Ako teret prelazi stražnji dio vozila više od 1 m, mora biti označen pločom kvadratnog oblika 50 x 50 cm, obojenom naizmjenično kosim crtama reflektirajuće narančaste i bijele boje, postavljenom okomito na uzdužnu os vozila. Označavanje vozila koja prevoze opasne tvari -Vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti označena odgovarajućim pločama i listicama opasnosti. -Ploče se učvršćuju na vozila (s prednje i sa stražnje strane) prema propisima o prijevozu tvari, reflektirajuće narančaste su boje, dimenzija 30 x 40 cm, uokvirene su crnim rubim rubim, crna crta ih dijeli po duljini, a iznad i ispod crte nalaze se brojevi u crnoj boji visine 10 cm i koji prema ADR-u označuju osnovnu opasnost i vrstu opasne tvari. -Moraju biti neizbrisive, čitljive i nakon požara koji je trajao 15 min. -Broj u gornjem dijelu ploče sastoji se od dviju ili triju znamenaka, a svaka od njih ima određeno značenje i ukazuje na opasno djelovanje tvari: 2 - razvijanje plinova zbog tlaka ili kemijske reakcije, 3 - zapaljivost tekuće tvari i plina ili samozapaljiva tekućina, 4 - zapaljivost čvrstih tvari ili samozapaljiva čvrsta tvar, 5 - oksidirajuće djelovanje, 6 - otrovnost ili zaraznost, 7 - radioaktivnost, 8 - korozivnost, 9 - na 1. mjestu različite opasne tvari na 2. ili 3. mjestu opasnost od spontane burne reakcije. -Osim navedenih znamenaka koristi se kao druga znamenka 0 - bez posebne opasnosti. -Ako se ispred brojčane oznake nalazi “X”, znači da je izričito zabranjeno da opasna tvar dođe u dodir s vodom. -Brojčana oznaka sastoji se od četiri brojke, a nalaze se u UN listi opasnih tvari, što omogućuje identifikaciju opasnih tvari. -UN brojevi se kreću od 0001 do 3500 i predstavljaju dio općeg dokumenta

0482 (eksplozivne . odredbama 1. -Ukoliko se prevoze opasne tvari različitih prijevoznih kategorija u istoj transportnoj jedinici.1.. prijevozna kategorija “2” . prijevozna kategorija “3” .1. baterijska svijetiljka.17 Prijevozne kategorije: 1. .količine tvari i predmeta kategorije 2 se množi s 3 i . -Ponavljanje istih znamenaka u broju ukazuje na pojačanu osnovnu opasnost. 0332 (eksplozivne tvari raznih tipova . a znamenke koje slijede tumče se u odnosu na opasnost odnosno svojstva tvari. -Tvari sličnih svojstava mogu imati iste brojeve opasnosti. 0084.količine tvari i predmeta kategorije 1 se množi s 50 . 2. 3.do 333 kg. -Kod prijevoza u malim količinama u vozilu se moraju nalaziti: vatrogasni aparati. a neke kombinacije znamenaka imaju posebno značenje. 0331. 0082. a sve ostale znamenke ukazuju na svojstva opasne tvari i mogu se mijenjati. za UN identifikacijske brojeve 0081.neosjetljive). ne smije prekoračiti 1000.do 1000 kg.Ujedinjenih naroda u vidu Preporuka o prijevozu opasnih tvari.6.količine tvari i predmeta kategorije 3. -Najprije se uoči prva znamenka u broju i odredi klasa opasne tvari. -Prva znamenka u broju najčešće označuje u kojoj se klasi nalazi opasna tvar. 1005 (amonijak) i 1017 (klor). dokumenti za prijevoz opasne tvari. Prijevoz malih količina opasnih tvari -Pri prijevozu opasnih tvari u manjim količinama.do 20 kg. -Prijevoz malih količina opasnih tvari prema ADR-u iz 2009. dozvoljava maksimalnu ukupnu količinu od 50 kg po transportnoj jedinici. 4.. zbroj od: . prijevozna kategorija “1” . -Najveće ukupne “male količine” opasne tvari po motornom vozilu nisu za sve tvari jednake.miniranje). -Određene su po prijevoznoj kategoriji prema točki 3.3. prijevozna kategorija “4” neograničeno. vozila ne trebaju biti označena pločama i listicama opasnosti kao pri prijevozu velikih količina. 0241. osigurana odgovarajuća ventilacija.

) -EKSPLOZIJE (industrijskih postrojenja. njegove sigurnosti i zaštite .) -RADIOAKTIVNA djelovanja i ispuštanje PLINOVA (kontaminacije) -EKOLOŠKA ONEČIŠĆENJA vode. mostova. šuma. vijadukata. – način pripreme opasne tvari za prijevoz. tla. te uz nju niz drugih ugovora koji se odnose na regulaciju prometa. željeznici. zraka. poštanskom i telekomunikacijskom prometnom sustavu i na vodama – plovnim objektima) -POŽARI (vegetacijskih površina. zračnom prometu. slučajno ili s određenom namjerom POSLJEDICE SU: -PROMETNE HAVARIJE (na cestama. nemara. energenata) -RUŠENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (brana.sporazumom o prometnom sustavu obavezuju se svi sudionici da će svojim nacionalnim zakonodavstvima prihvatiti odredbe tih sporazuma i da će se ponašati sukladno njima -u Beču je 1968. -Republika Hrvatska donijela je svoj Zakon o prijevozu opasnih tvari.ČOVJEK se pojavljuje posredno ili neposredno kao PRIMARNI ČIMBENIK nastanka antropogenih ugrožavanja koji mogu nastati zbog neznanja. gospodarskih i javnih zgrada itd.Konvencije o zaštiti u prometu . godine usvojena je konvencija o organizaciji prometa na cestama.. rudnika. hidrosustava. – isprave za prijevoz opasnih tvari. sukladnim sa Europskim sporazumom o prijevozu opasnih tvari Njime se propisuje: – način prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu. flore i faune itd. -Na osnovu jedinstvene preporuke sastavljen je i prihvaćen od strane država potpisnica. – posebne sigurnosne mjere. Sporazum o načinu prijevoza opasnih tvari u međunarodnom transportu u pojedinim prometnim granama.. – vozila za prijevoz opasnih tvari. – postupanje u slučaju nezgode te – mjere nadzora pri prijevozu opasnih tvari . uskladištenih rezervi.

RID (Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom– Dangerous Goods by Rail) . . Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. . IAT prema Tehničkim pravilima o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima 7. 1957. a u posljednjim verzijama (posebice onim iz 1960. i kasnijim) ona obuhvaća i vrlo razrađene odredbe o konstrukciji i opremi tankera za prijevoz sirove nafte. 968.1974. Međunarodni standardi i preporučena praksa (International Standards and Recommended Practices) 6. ADR (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road-ADR) 2. Za pomorski promet – IMDG Code. svibnja 2000. 3. kemikalija i ukapljenih plinova. 1994. a to su: 1. imaju svoja pravila za prijevoz opasnih tvari. kao i brodova za kombinirane terete. (Convention on International Civil Aviation) 5.nastala prije 80 godina ..Nesumnjivo je to najvažniji međunarodni akt glede sigurnosti brodova i ljudi na njima. New York and Geneva. lako se u prvotnoj verziji odnosila samo na sigurnost putničkih brodova i na zaštitu života putnika. prosinca 1944. Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways-ADN) prihvaćen je od strane RH 25.Različite prometne grane.Konvencija SOLAS.1978. International Maritime Dangerous Goods Code Economic Commission for Europe Inland Transport Committee. Više od 50% tereta koji se prevoze morem predstavljaju opasne tvari u različitim oblicima i pakovanjima 4. godine.. postupno su se njene odredbe proširivale i na teretne brodove.

UPU prema aktima Svjetskog poštanskog saveza Vozač smije prevoziti opasne tvari ako posjeduje certifikat i: –je navršio 21 godinu života i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg. temeljna područja pravne regulative koja zahtijevaju istraživanja u punoj efikasnosti su: 1. te sustav sankcija za one koji ih ne poštuju. –je upoznat sa svojim obvezama i posebnostima prijevoza. –su pakovanja i vozilo označeno odgovarajućim znakovima upozorenja.8. oznakama i listicama za označavanje opasnosti te drugim informacijama o opasnim tvarima i vozilu u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. preventivni čimbenici prometnog prava i 2. predviđa prava i dužnosti svih sudionika u prometu. opasne tvari i teret odgovaraju propisima. –vozilo. propise i pravila o odvijanju i organizaciji prometa.sustav pravnih normi kojima se regulira zaštita i sigurnost u prometnom procesu odnosno pravna regulacija prometa. . U znanstvenom pogledu. zaštita i sigurnost vozila 2. –posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama. natpisima. Efikasnost pravnog sustava . represivni učinak prometnog kažnjavanja. –posjeduje valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. te –ispunjeni drugi uvjeti za prijevoz u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. Sigurnost i zaštita u prometu sastoji se od dvaju bitnih elemenata: 1. –posjeduje isprave i dodatnu opremu sukladno odredbama međunarodnog ugovora. sigurnost i zaštita u užem smislu.

s posebnom signalizacijom i opremom -prometna situacija -društvena intervencija. zajedno sa završnim dokumentom Konferencije UN-a o cestovnom automobilskom prijevozu i Protokolom o cestovnoj signalizaciji. Elementi zaštite i sigurnosti su: -čimbenici u prometu -vozilo -prometna površina. U prometnom sustavu posebno značenje imaju: 1. Konvencija sadrži dva načela: 1.Preventivni čimbenici: –školski programi i obrazovanje. potpisana 1949. . i 2. prometnu signalizaciju. posebno u predškolskim ustanovama i osnovnim školama i u dobi kad još nije moguće polaganje vozačkog ispita – programi osposobljavanja vozača. provjeravanje zakonskih i drugih propisa. striktno prodržavanje prometnih pravila. polaganje vozačkih ispita i izdavanje vozačkih dozvola – programi usavršavanja vožnje – kontrola i programi za smanjenje alkohola u prometu – sustav zdravstvenih pregleda vozača – sustav prometnih pravila i provođenje zakona – osobine cesta i vozila – programi u svezi sadržaja reklame i promidžbe. u Ženevi. kontrola zdravlja 2. invalidnost i alkoholiziranost 3. Međunarodni pravni izvori o sigurnosti i zaštiti -temeljni dokument u kojem su sadržani osnovni međunarodni propisi o sigurnosti i zaštiti te kretanju vozila cestama je Konvencija o cestovnom prometu. uspravna i tlocrtna.

st. rasporedu vagona u vlaku. donijeti su 1961. jest uvođenje novih vozila u promet . UN brojevima opasnih tvari. u okviru ECE (Economic Comission of Europe) -plan koji će vremenom smanjiti emisije ispuha. –tijekom prijevoza osigurati brz i neograničen pristup informacijama o predmetnom sastavu vlaka.Obveze upravitelja željezničke infrastrukture –izraditi interne planove za hitne slučajeve na ranžirnim kolodvorima sukladno odgovarajućim odredbama međunarodnog ugovora (čl. Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari u zračnom prometu Prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu na domaćim i međunarodnim letovima smije se obavljati: –sukladno propisima o zračnom prometu koji su na snazi u Republici Hrvatskoj –uz izravnu primjenu Međunarodnih standarda i preporučene prakse Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO): –Dodatka 18 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu –Siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu i Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima -na unutarnjim plovnim putovima opasne tvari se smiju prevoziti brodovima/plovilima koji su za to namijenjeni -iznimno. 2. godine u Kaliforniji -kasnije su ih prihvatile ostale dršave SAD-a i Europska unija. 3. pakovanja masi ili zapremini opasnih tvari. ali tijekom prijevoza opasnih tvari na skeli se ne smiju nalaziti putnici Konvencija i zakoni o zaštiti čovjekova okoliša -prvi propisi o smanjenju onečišćenja zraka iz motornih vozila.). opasne tvari smiju se prevoziti i putničkim brodovima/plovilima ako je ta roba smještena u posebnom prostoru odvojenom od putnika -opasne tvari mogu se prevoziti s jedne obale na drugu obalu i skelama.

Kad govorimo o ispitivanjima temeljem ECE pravilnika.Programski su ta vozila nazvana specifičnim imenima: -TLEV (Transitional-Low-Emission Vehicles). koeficijent apsorpcije -ECE – R 40 kontrola emisije ispuha iz Otto motora motocikla -ECE – R 47 kontrola emisije ispuha iz Otto motora mopeda Zakonsko reguliranje čovjekova okoliša -prvi je donesen 1983. za 2 %. odnosno ECE smjernica. -ULEV (Ultra –Low-Emission Vehicles). za 10%. uvođenje od 1998. moramo razlučiti: -ispitivanje homologacijskog vozila -ispitivanje serijskog vozila odobrenog tipa -ispitivanje vozila u uporabi. 2001. -pri takvim ispitivanjima rabe se referentna goriva. -LEV (Low-Emission Vehicles). iz 1997. postupno uvođenje od 1997. koji utvrđuju smanjivanje . a veći udio tek 2000. a 2003. iz 1994. -ZEV (Zero-Emission Vehicles).. uveo složeniju i strožu kontrolu -ECE – R 49 kontrola emisije ispuha srednjih i velikih dieselskih motora za motorna vozila -ECE – R 24 kontrola emisije dima iz svih dieselskih motora za motorna vozila. za 5%. godine. goriva koja su propisana normama i po određenim standardima U sklopu ECE pravilnika (donesenim u Ženevi) glavni propisi su: -ECE – R 15 odnosi se na emisije ispuha iz Otto i diesel motora osobnih i lakih teretnih vozila -ECE – R 83 zamjenio ECE – 15. godine. godine – Konvencija o prekomjernom zagađivanju okoliša.. sa 27 zemlje potpisnice -pravilnik 15 predočuje čimbenike koji najviše onečišćuju okoliš -norme ECE – R – 15 propisala je Ekonomska komisija UN-a za Europu -uz pravilnik postoje i Amandmani od 01 do 04. koji treba zamjeniti TLEV.

suvremeni sustav upravljanja motorom na stacioniranim i nestacioniranim razinama. smanjenje raznih onečišćivača i utvrđivanje postupka zbrajanja ispušnih plinova -Pravilnici 40 i 47.graničnih vrijednosti. u cilju podešavanja bogatih smjesa i kuta paljenja U skupu mjera smanjenja onečišćenja čovjekovog okoliša tri su osnovna oblika djelovanja: -razvoj sustava kontrole onečišćenja -razvoj manje onečiščujućih sustava -proizvodnja i uporaba raznovrsne zaštitne opreme. ugljiko-vodična skupina. nužno je poduzeti: -organizirati kemijsku preradu ispušnih plinova na izlasku iz cilindra motora. godine. uređaja i drugih sredstava -nužno je zakonsko reguliranje prekomjernog onečišćavanja. obrađuje vozila s ugrađenim diesel motorom -Pravilnik 49. obnavljanjem voznog parka čistijim vozilima i pojačanim razvojem konstrukcije motora s mršavim smjesama te uvađanje alternativnih goriva -četvrti. -Konvencija o prekomjernom onečišćavanju zraka stupila je na snagu 1983. proizvodnja vozila koja troše manje goriva -peti. odnose se na motocikle i bicikle-mopede -Pravilnik 24. -obaviti konstruktivne zahvate na vitalnim dijelovima motora. kao alternativa katalizatoru -treći. a to su: Ugljični monoksid. dušični monoksid ili dioksid -drugi način se temelji na konstruktivnim zahvatima izradbe suvremenih motora. po načelu mršave smjese. te varirati proces izgaranja u cilindru motora Ugradnja katalizatora je jedini način da se u ispušnih plinovima istodobno smanje tri štetna sastojka. obrađuje promjene nastale homologacijom emisije plinovitih oneščivaća iz diesel motora u cilju smanjenja štetnih sastojaka u emisiji ispušnih plinova i zaštite okoliša. odnosno gazifikacija i likvefakcija . poboljšanje kvalitete motornih benzina i ulja aditivima -šesti. uvođenje novih limita. sa 27 zemlje potpisnice -zaštiti okoliša od onečišćavanja pridonosi usavršavanje tehnologije izgaranja ugljena u čistija plinovita i tekuća goriva.

-listice dopunske opasnosti koje se koriste uz osnovne. -Koriste se i listice koje ukazuju na način rukovanja pošiljkom u slučajevima kad se zahtjeva pojačana opreznost pri rukovanju. -Pri označavanju pojedinih opasnih tvari potrebno je istaknuti listicu opasnosti pojedine klase. a u svojstvu je i vezi sa svojstvom klasa opasnih tvari. a veći za tankove. -Slične su onima za kemikalije. -Manji se koriste za označavanje ambalaže manjih pošiljaka. -Umjesto zvjezdice može biti izravno upisan broj klase. teretu koji mora stajati uspravno ili se ne smije izlagati kiši i ostalim djelovanjima. ovisno o podskupinama opasnih tvari unutar klase. Nalaze se u dva formata: -10 x 10 cm u obliku naljepnica -25 x 25 cm u obliku plakata zvanih “placards”. -U donjem dijelu listice nalazi se jedna. a postavljaju se na sitnu ambalažu. Postoje: -listice osnovne opasnosti koje su propisane za određenu klasu i označene su brojem klase. -Za svaku klasu postoje listice koje ukazuju na opasnost. a dvije ili tri na mjesto gdje se upisuje pripadni broj opasne tvari unutar klase. -Jedna zvjezdica ukazuje na mjesto gdje se upisuje broj klase.Listice opasnosti -One su simboli opasnosti koje se prema zakonskim propisima stavljaju na vozilo kako bi se što uočljivije ukazalo na opasna svojstva tvari koje se prevoze. -Pošiljke opasnih tvari označuju se listicama opasnosti sukladno pravilima navedenih za svaku klasu posebno. -Broj listice dopunske opasnosti počinje sa nulom. cisterne i IBC . . a iznad nje dvije ili tri zvjezdice. kako bi ukazale na dodatna opasna svojstva tvari.srednjevelike spremnike za rasute terete. te po potrebi jednu ili više listica koje ukazuju na dodatan rizik. a za neke klase ima i više listica. pa se slikovno iste listice razlikuju po broju. Njima se obilježuje da je riječ o lomljivoj ambalaži.

-motorna i priključna vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari moraju imati.. B . a drugo materijal vanjskog dijela ambalaže. 0 .kutije. -svjetla na prednjoj i stražnjoj strani vozila moraju biti upaljena..šperploča. Označavanje ambalaže -Oznaka. umjesto znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari tri znaka za označavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari postavljeni na bočne i stražnje strane motornog vozila.prirodno drvo.. a veliko slovo označava prirodu ambalaže (drvo. -U slučaju mješovite ambalaže koriste se dva velika slova. postavljena u gornjim kutovima stražnje strane vozila i dva znaka za označavanje kojima se prevoze opasne tvari s ispisanim identifikacijskim brojevima koji se postavljaju s prednje i stražnje strane vozila.). prema odredbama Zakona o prijevozu opasne tvari. sanduk.vreće. D .Prvo ukazuje na materijal unutrašnjeg dijela ambalaže. 2 . Brojevi označavanja ambalaže: 1 .aluminij. ako se opasna tvar prevozi u vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća ili tijekom smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih i drugih prilika. 6 mješovito pakiranje. -Broj označava vrstu ambalaže (bačva.Dopunsko označavanje i opremanje vozila -Motorna vozila kojima se prevoze opasne tvari moraju imati posebno prilagođena svjetla i znakove: -dva okrugla narančasta svjetla. promjera svijetleće površine od najmanje 10 cm. čelik. .čelik.pakiranja od lakih materijala Slova označavanja ambalaže: A . odnosno kodni broj ambalaže sastoji se od arapskog broja i slova. C .). 5 . 4 .. . svjetla moraju biti upaljena i kad je na motornom vozilu upaljeno bilo koje svjetlo za osvjetljavanje ceste ili svjetlo za označavanje vozila.bačve.drvene ploče. 3 .četvrtaste kutije.

-Katkada se dokumenti objedinjuju tako da jedan dokument sadrži oba. u vozilu je potrebno imati i drugu dokumentaciju: poseban certifikat o ispitivanju vozila za autocisterne. siječnja 1980. Popratna dokumentacija o prijevozu opasnih tvari -U vozilu koje prevozi opasne tvari moraju se nalaziti dokumenti: 1. -U vezi s propisima ADR-a . porculan ili keramika.F . N . -Osim navedene dokumentacije. godine. uputa o posebnim mjerama sigurnosti. navedeni su u prilogu 5 ADR-a. -Zbog proširivanja UN liste dolazi do promjena znakovitih brojeva za pojedine opasne tvari.metal. a nisu konstrukcijski usklađena s normama ADR-a. nakon čega se povlači i na temelju posebnog pregleda vozila i opreme po ADR-u. H . no ne čelik ili aluminij pri prijevozu P . ovisno o tvari koja se prevozi.obnovljeno drvo. 3. a ne certifikat. produljuje svake godine. a vrijede isključivo do narednih promjena. valja istaknuti da se posebno izdvajaju teretna vozila koja prevoze opasne tvari. i takav dokument je usklađen prema ADR-u.staklo. kao i vozila kategorije “B” III za prijevoz tvari klasa 1a. L . . te za vozila koja vuku autocisterne. odobrenje za prijevoz. a valjanost godišnjeg produljenja ovjerava se u predviđenim rubrikama.lesonit. izdaje se potvrda o ispitivanju vozila. -ADR certifikat izdaje se za razdoblje od tri do pet godina.plastični materijali. U takvim slučajevima izdaje se poseban dokument o kvaliteti tvari u kojem se nalaze svi tehnički podaci potrebni za raspoznavanje. -Važnost mu prestaje ako nije ovjeren svake godine.tekstil. 2. -Valjanost certifikata se uz redoviti tehnički pregled vozila. kada to propisuju odredbe ADR-a i Zakona. G . izdaje se novi.višeslojni papir. M . -Za vozila cisterne koja su proizvedena do 1. isprave o prijevozu opasnih tvari. 1b i 1c.

-Zaštitno-sigurnosni propisi zahtjevaju podjelu vozila na tipove “A”. te – neadekvatno provođenje mjera prevencije u prometnim propisima i drugim . između 21-55 C i između 55-100 C. -Za vozilo “B” III zahtjeva se da se prijevoz tvari obavlja u zatvorenom. – neodgovorna organizacija i provođenje zdravstvenih pregleda. dalje od električnih instalacija. da kočnice automatski djeluju ukoliko dođe do razdvajanja od vučnog vozila. specijalna i sigurna vozila čiji je obujam više od 1000 l. tj.Moraju imati svjetlosne i druge oznake te zaštitu od statičkog elektriciteta. a ako se prijevoz obavlja u prikolici. u pogledu zaštite. -U vozilu tipa “B” II zahtjeva se da motor i ispuh budu ispod tereta. – nestručno obavljanje tehničkih pregleda i registracije vozila. furgonu koji je odijeljen od vozačeve kabine najmanje 15 cm. “B”II i “B”III. kako bi se onemogućilo curenje goriva na teret i da istodobno bude osiguran od mogućih sudara. te vozila koja mogu prihvatiti kontejnere cisterne preko 3000 l. a da električne instalacije budu zaštičene. -Kod vozila tipa A zahtijeva se da motor bude na gorivo čija temperatura plamišta iznosi 55 C. a prema točki plamišta mogu biti: do 21 C. izoliranom kontejneru. ili su predviđena samo za prijevoz određene tvari za koju su posebno konstituirane. -Pouzdanim sredstvima. Spremnik goriva mora biti dalje od ispuha. -Za vozila tipa “B” I zahtijeva se da posjeduju vrlo sigurne uređaje za kočenje. Kod ovog tipa vozila ograničava se teret na 50% nosivosti. smatraju se cisterne. “B”I.. Pravna regulativa u Republici Hrvatskoj -U Hrvatskoj zaštita i sigurnost te prometna kultura na nezavidnoj razini Razlog tome su brojni čimbenici: – zastarijeli oblici osposobljavanja kandidata za vozače i samo provođenje vozačkih ispita.

pravna regulativa vezana uz pojedine subjekte i skupine prometa. noćni rad. rad u smjenama. oznake i listiće za označavanje opasnosti. –koja ima znakove upozorenja. prometno osoblje. 6. radna okolina. PAKIRANJE: -svaki paket mora biti čvrsto upakiran -specijalana pakiranja zahtijevaju posebna obilježavanja. signalizacija. prometna površina. 7. pa na njegova svojstva mogu utjecati: 1. 2.pravnim izvorima najčešće se obrađuju i analiziraju vozači. 2. 3. radioaktivnih tvari. 4. mikroklima i sl. 5. Skladištenje. a . duljina radnog vremena. prekovremeni rad. prijevoz opasnih tvari. propisno pakiranje. različite okolnosti i dr. –koja je provjerena i odobrena sukladno odredbama međunarodnog ugovora. ukrcaj i iskrcaj. 3. 8. Pakiranje Za opasne tvari dopušteno je upotrebljavati samo ambalažu: –koja prema kvaliteti i izradi odgovara količini i posebnostima opasnih tvari koje se u njoj prevoze. lijekova ili referentnih kemijskih tvari. natpise. te druge podatke o opasnim tvarima i ambalaži sukladno odredbama međunarodnog ugovora. Najvažniji čimbenik je vozač. 4. -pakiranje opasnih tvari u prvom redu ovisi o agregatnom stanju i o grupi odnosno kategoriji kojoj tvar pripada -s obzirom na fizikalno-kemijska svojstva. posebno pri prijevozu živih životinja. buka i vigracije. Zajedničkim mjerama sigurnosti važno je osigurati: 1. atmosfera. takvi paketi moraju biti i posebno opremljeni. opasne se tvari razvrstavaju u nekoliko skupina -materijali bilo koje kategorije obavezno moraju biti posebno pakirani. –u kojoj je sukladno odredbama međunarodnog ugovora dopušten prijevoz opasnih tvari.

poželjno je da ih se posebno i skladišti -ambalaža u koju se pakiraju opasne tvari mora osigurati zaštitu života i zdravlja ljudi. bačve i cisterne. koristi se različita ambalaža koja u promet može doći samo kao orginalna. mora biti propisno i vidljivo označena podacima o sadržaju i oznakama opasnosti -ambalaža mora posjedovati prikladna tehnička. vozila-cisterne (obujma više od 1000 litara). što znači posebna vozila i ambalažu a to su: 1. -opasni plinovi koji se često sreću u prometu komprimirani su u člične boce. uz opasne materijale. bez obzira na agregatno stanje. koja dijelimo po točki plamišta (do 21ºC. u pakiranju mora biti priložena uputa za upotrebu -pri pakiranju tvari osjetljivih na kiseline i njihove pare mora se voditi računa o otpornosti ambalažnog materijala na te kiseline -od ambalažnih materijala najveću otpornost prema kiselinama ima staklo (izuzev flourovodične kiseline) te plastične mase koje se u tu svrhu sve više primjenjuju Odobrenje cisterni i drugih vrsta ambalaže .proizvođač ambalaže za opasne tvari dužan je pribaviti odobrenje za ambalažu -odobrenje za ambalažu za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za . ekonomska i druga svojstva koja ovise o robi za koju se namjenjuje Opasne tvari zahtijevaju specijaliziran prijevoz. od 21ºC do 55ºC i od 55ºC do 100ºC) i 2. izrađene od materijala koji prema zapakiranoj tekučini mora biti izvanredno inertan i stabilan -za otrove. okoliša. estetska. kanistre. posebno uz otrovne tvari. čelične bačve ili čelične spremnike -opasne tekućine pakiraju se u boce. kontejnere-cisterne (obujma preko 3000 litara). od proizvođača -orginalna ambalaža za otrovne tvari mora jamčiti 100%-tnu zaštitu od razlijevanja i isparavanja od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. spremnike. higijenska.

suha čvrsta. dobra i okoliš tijekom manipuliranja 2. za sva skladišta -skladišne zgrade moraju biti izgrađene prema svrsi kojoj služe. Funkcije ambalaže dijelimo u četiri vrste: 1. ekonomsko-komercijalnim efektima 4. tipove pakiranja. zaštićena od štetočina. u cestovnom prometu izdaje pravna osoba koju ovlasti ministar nadležan za promet.5 koji određuje opće uvjete pakiranja. odnosno sačuvati originalnost 3. povezana s racionalizacijom prodaje (osim one robe koja može ugroziti život čovjeka. fiksno pričvršćenih za vozilo. cisterni. prodajna. uporabna. opasne tvari i tvari klase 7). ima zadaću zaštititi ljude. a ujedno zračna. izolirana. ali i ljudskog faktora -ukoliko skladištimo radioaktivne tvari moraju biti hermetički zatvorena -ambalaža i pakiranje opasnih tvari moraju biti podijeljeni u svoje klase po dodatku A. zaštitna. koja mora potrošačima omogućiti i olakšati uporabu kupljenog materijala. garantiranjem kvalitete i kvantitete. Skladištenje -prema zakonu o prijevozu opasnih tvari postoje zajednička pravila o njihovu skladištenju. zahtjeve koji se mogu primjeniti na pakiranje i testiranje pakiranja -skladištenje je regulirano u najvećem broju slučajeva međunarodnim i nacionalnim propisima . mora povezivati sadržaj zapakiranog materijala u jednu cjelinu. moraju biti prilagođena.zaštitu od zračenja -odobrenje za ambalažu za prijevoz nuklearnih materijala izdaje Državni zavod za nuklearnu sigurnost -odobrenje za ambalažu za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova. skladišno-transportna. povećanjem opsega prodaje.

ali transportna dokumentacija mora neizostavno sadržavati pismenu obavijest pošiljatelja prijevozniku u kojoj su navedene sve bitne značajke opasne tvari kako bi se prijevoznik pravodobno pripremio.-točno su utvrđene metode prihvata. eksploziva i sl.000 m3 za naftu. -Transportna dokumentacija mora biti pisana na službenom jeziku zemlje u kojoj se odvija prijevoz i na jednom od službenih svjetskih jezika. izgrađena od vatrootpornog materijala. -Također se navode ime i adresa pošiljatelja i primatelja ili posebno primatelja. -Takav obrazac nije propisan. oksidirajućih tvari. . svako vozilo mora imati po jedan primjerak. a u priručnom skladištu se mogu čuvati točno određene količine eksploziva -plinovi i opasne tekućine se skladište u hermetički zatvorenim spremnicima do 100. -Opis mora sadržavati točno propisani sadržaj koji se navodi u poglavlju svake pojedine klase. skladišta se dijele na: – specijalna skladišta za opasne tvari – skladišta za opasne tekućine – skladišta za kemikalije – skladišta za plinove -eksplozivi se skladište u skladištima propisno udaljenim od naselja i industrijskih objekata. brojčanu oznaku klase. nadzemna ili plivajuća -zapaljive tvari moraju biti odvojene od materijala koji reagiraju sa zrakom i vodom. Transportna dokumentacija i deklaracija (2002) -Sve pošiljke koje podliježu sporazumu ADR moraju biti popraćene transportnom dokumentacijom. ta skladišta mogu biti podzemna. slovnu oznaku ako je ima i inicijale “ADR”. slaganja i čuvanja te izdavanja opasnih materijala Prema vrstama opasnih tvari. -Ukoliko se pošiljka prevozi u više vozila. s propisanom prirodnom ventilacijom itd. potpuni naziv opasne tvari kakva je navedena u listi zajedno sa UN identifikacijskim brojem. Moraju biti opskrbljena protupožarnom zaštitom. rukovanja.

Propisi pakiranja 6. Dokumentaciju dijelimo na: 1. 3. Uputa vozaču (10 385) 3. Posebna dokumentacija o prijevozu eksplozivnih tvari 3. Uputa o posebnim mjerama sigurnosti 5. Potvrda o osposobljenosti vozača (10 315) 5. Propisi označavanja vozila 10. a u kojima se u potpunosti definira prijevoz. dokumente od interesa za vozača. vozilo i teret. vozilo i vozača. Propisi za prijevoz opasnih tvari u spremnicama za rasuti teret i tankove 9. Listice opasnosti 8. Pravila označavanja opasnih tvari 7. dokumente vozača. 4. 2. potrebno je to navesti u dokumentaciji kao i podatak ako je opasna tvar već zaprimljena za prijevoz pod nadležnošću neke druge konvencije ili sporazuma. Potvrda o ispitivanju vučnog i priključnog vozila (10 281 i 10 282) 4. Potvrda pakiranja za kontejnere (2008) 2. Potvrda o stručnoj osposobljenosti 6. Isprava o prijevozu eksplozivne tvari 4. -Prema tome osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom morala bi u kabini vozila za vrijeme prijevoza imati: 1. vozila. dokumente vozila. tereta i dokumentacija vozača. 1). Potvrda o ispravnosti vozila 8. Osnovna dokumentacija o prijevozu (dokumenti vozača. Dokumentacija i propisi o prijevozu opasnih i eksplozivnih tvari -Svaki prijevozni proces prate brojni dokumenti koji se odnose na predmet prijevoza. Odobrenje za prijevoz eksplozivne tvari . Postoje još: 1. Potvrda o ispitivanju vozila 7. Odobrenja za tankove (dodatak B.-Ukoliko je masa koja se uzima na prijevoz manja od mase propisane Prilogom B. vozila i tereta) 2. dokumente tereta.

Ponašanje vozila tijekom opasnih tvari -Vozač mora znati temeljne razlike koje se pojavljuju tijekom početka vožnje. zavojima i pri zaustavljanju vozila. u hermetički zatvorenim spremnicima bez sigurnosnog ventil. štetne i lako korozivne. zaštita od statičkog elektriciteta. 3. za zapaljive tvari. Tehnički podaci kao čimbenik zaštite i sigurnosti u prometu -Prema propisima na svakoj cisterni mora postojati vidljivo istaknuta oznaka s minimumom podataka. pražnjenje tegljača s poluprikolicom. -Prema ADR-u. Posebna pravila . 10 431) : 1. vožnju u zavojima. za zapaljive tvari bez dodatnih rizika. 4. Postoje određeni propisi koji propisuju: 1. posebnu pažnju treba obratiti na sadržaj tekućina koji može uvelike utjecati na destabilizaciju vozila. u spremnicima s ispusnim sustavom ili sigurnosnim ventilom. korozivne tvari.Stupanj punjenja mora se mjeriti kod svih tekućina tijekom zagrijavanja sadržaja na temperaturi. 4. 2. Opća pravila 2. redoslijed pražnjenja. -Cisterne namijenjene prijevozu tekućina na vanjskoj temperaturi ne smiju se puniti mimo normi o stupnju punjenja. Ostali zahtjevi za vozila i upute voznom osoblju Rukovanje opasnim tvarima (10 410. -Pri polaženju se masa vozila. -U pogledu zaštite i sigurnosti nužno je obavljati periodični ispitivanje. a i masa tereta. . za otrovne. 3.9. ali različito: 1. za otrovne i korozivne tvari u spremnicima s ispusnim sustavom ili sa sigurnosnim ventilom. 2. . čiji se tlak izjednačuje s tlakom pri otvaranju na ventilu. bilo da su zapaljive ili ne.Vozač mora znati da se razlike pojavljuju tijekom: početne vožnje. pri zaustavljanju vozila. najmanji sadržaj tekućine mora biti 80% volumena. pražnjenje prikolice. opiru promjenama gibanja.

Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 54/95 i NN 53/06) 2. . otkloniti proklizavanje. Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u oružanim snagama RH (NN 79/06) Odluke: Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i određivanju mjesta parkiranja motornih vozila s opasnim tvarima (NN 57/07) ADR ploča . Zakoni. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) Pravilnici: 1. br.-Pogrešno punjenje utječe na njegovu stabilnost na zavojitoj cesti i u drugim prometnim situacijama. pojačati kontrolu i spriječiti izlijetanje vozila s kolnika te njegovo prevrtanje. Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (NN 144/05) 6. -Stabilnost vozila u pogledu klizanja u stranu bit će osigurana ako sila prijanjanja bude veća od sile bočnog pritiska ili jednaka njoj. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) 4.gornji broj označava identifikacijski broj opasnosti. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 2. Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 24/95) 5. 11/08) 3. a doljnji broj predstavlja UN broj. treba obratiti pozornost na gume vozila. Europski sporazum o cestovnom prijevozu opasnih roba u međunarodnom prometu – ADR (NNMeđunarodni ugovori. 5/08) 3. br. Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom – RID (NNMeđunarodni ugovori. pravilnici i odluke o prijevozu opasnih tvari u RH Zakoni: 1.

okoline. iskrcajem i rukovanjem regulirani su ADR propisima -prijevoz opasnih tvari katkada je izuzet i ne podliježe odredbama Sporazuma onda kada: 1.). opasne tvari prevoze privatne osobe za osobnu upotrebu 2 su unutar strojeva i služe za njihovo funkcioniranje 3. imaju potrebe prijevoza za spasilačke službe ili u slučaju nužde Prijevoz opasnih tvari -prijevoz opasnih tvari obavlja se sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007. ni sigurnosti prometa -određivanje posebnog mjesta za ukrcaj i iskrcaj opasnih tvari obavlja se uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. –ima važeću Potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari ako je to određeno odredbama međunarodnog ugovora – je označeno sukladno odredbama međunarodnog ugovora. obnove i graditeljstva. ADR propisima i međunarodnim sporazumima -tim propisima regulirane su obveze pošiljatelja opasnih tvari. materijalnih dobara. –je izdano odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je takvo dobrenje . koji prije početka prijevoza mora izdati relevantne isprave o prijevozu Za prijevoz opasnih tvari može se upotrebljavati vozilo koje: –je proizvedeno i opremljeno sukladno odredbama međunarodnog ugovora. se prevoze ograničene količine u poduzećima koja ih koriste u osnovnoj djelatnosti 4. iskrcajem i rukovanjem svih klasa -regulirano je da se ukrcaj i iskrcaj opasnih tvari mogu obavljati samo na posebno određenim mjestima na kojima se ne ugrožava život i zdravlje ljudi.Posebni zahtjevi u vezi s ukrcajem. Obveze pošiljatelja Pošiljatelj smije predati opasne tvari na prijevoz ako: –je to prema odredbama međunarodnog ugovora dopušteno. Ministarstva zdravstva. te Ministarstva zaštite okoliša -posebni zahtijevi u vezi s ukrcajem. Ministarstva javnih radova.

–poštivati odredbe o znakovima upozorenja. –su vozaču odnosno. –teretne prostore vozila namijenjene za prijevoz opasnih tvari puniti samo opasnim tvarima koje se smiju prevoziti u tim teretnim prostorima ili cisternama. baterijske cisterne. osobi koja obavlja prijevoz uručene propisan prateće isprave prema odredbama međunarodnog ugovora te prema potrebi. zajedničkom utovaru. –je upakirana ili punjena u ambalažu koja udovoljava zakonskim uvjetima. Obveze pakiratelja Obveze pakiratelja su: –poštivati odredbe o pakiranju. –vozilo odnosno prijevozna jedinica udovoljava zakonskim uvjetima. listicama za označavanje opasnosti kod pripreme pakovanja.potrebno. demontabilne ili prenosive cisterne. je li istekao rok za sljedeću kontrolu cisterne. –je udovoljeno odredbama o načinu prijevoza. čuvanju. Obveze punitelja Obveze punitelja su: –prije punjenja opasnih tvari u teretne prostore namijenjene za prijevoz opasnih tvari provjeriti jesu li teretni prostori te njihova oprema očišćeni i tehnički ispravni. natpisima. rukovanju. čišćenju i dekontaminaciji te drugim odredbama međunarodnog ugovora. –su primijenjene druge mjere sigurnosti sukladno odredbama međunarodnog ugovora. –poštivati druge mjere sigurnosti sukladno odredbama međunarodnog ugovora. oznakama. odobrenja za prijevoz. -organizator prijevoza dužan je osigurati ispunjavanje svih uvjeta. –pri punjenju opasnih tvari u susjedne komore višedijelnog teretnog prostora. poštivati odredbe o opasnim tvarima koje se nalaze neposredno jedna pored druge. –kod punjenja opasnih tvari u teretne prostore poštivati dopušteni stupanj .

punjenja odnosno. –su opasne tvari pakirane u ambalaži koja udovoljava zakonskim uvjetima. Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora Obveze vlasnika ili korisnika teretnog prostora su: –poštivati odredbe o konstrukciji. opremi. –poštivati i druge mjere sigurnosti sukladno međunarodnim ugovorima. –omogućiti izvanrednu provjeru teretnog prostora u slučaju događaja (preinaka. zajedničkom utovaru.) koji bi mogao utjecati na njezinu sigurnost. –prije i nakon punjenja opasnih tvari u teretne prostore provjeriti nepropusnost naprave za ispust. –teretni prostor smije puniti samo na određenom. posebno uređenom mjestu za punjenje. –posjeduje odobrenje za prijevoz opasnih tvari za koje je potrebno odobrenje za prijevoz. popravak nakon nesreće i sl. –poštivati druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. –održavati teretni prostor i njihovu opremu sukladno odredbama međunarodnog ugovora. dopuštenu masu punjenja po litri zapremine. otplinjavanju i dekontaminaciji teretnih . Obveze prijevoznika Prijevoznik smije prevoziti opasne tvari ako: –je to dopušteno odredbama međunarodnog ugovora. kontroli i označavanju teretnog prostora. –su ispunjene odredbe o načinu prijevoza. prepravka. –osigurati da se na vanjskoj strani teretnog prostora koju puni ne nalaze ostaci opasnih tvari. rukovanju i osiguranju opasnih tvari te čišćenju.

Ministarstvo zaštite okoliša. Ministarstvo pomorstva. IZVANREDNE OPASNOSTI – MJERE ZAŠTITE -Izvanredne opasnosti su pojave (ako se pod izvanredne opasnosti razumijevaju funkcioniranja prometa u elementarnim nepogodama sa katastrofalnim posljedicama i ratnim razaranjima). –poštivati i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza. –posjeduje dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama. ako je to propisano odredbama međunarodnog ugovora. Krizna situacija nastaje kada dođe do suspenzije ili trajnog prekida djelovanja pojedinih ili čak svih funkcionalnih segmenata (npr. a kada se dogode. –vozilo udovoljava zakonskim uvjetima i tehnički je ispravno. Ministarstvo zdravstva. –je vozilo pravilno natovareno i opterećeno u skladu s najvećim dopuštenim količinama opasnih tvari u skladu s odredbama međunarodnog ugovora. –su poštivane i druge mjere sigurnosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prijevoza. oznake i listice za označavanje opasnosti. natpisi. Ministarstvo kulture. izazivaju enormno velika razaranja. otplinjavanja ili dekontaminacije s vozila uklone znakovi upozorenja. Obveze primatelja Obveze primatelja su: –u najkraćem mogućem roku preuzeti opasne tvari. NADZOR NAD PROVOĐENJEM PROPISA OBAVLJA: Ministarstvo unutarnjih poslova. Ministarstvo javnih radova. te druge odredbe međunarodnog ugovora. –očistiti vozilo i/ili teretni prostor i obaviti otplinjavanje ili dekontaminaciju i pobrinuti se da se nakon čišćenja.prostora. –istovariti opasne tvari samo na za to određenom i posebno opremljenom mjestu za istovar. koje se događaju rjeđe. prometa i veza. obnove i graditeljstva. Ministarstvo prosvjete i športa. Čimbenika u prometnom sustavu) .

Sniježni zapusi .ovise o jačini i smjeru vjetra. službu obavještavanja.. snijeg.. brzina lavina ovisi o količini i vrsti snijega. ekološke katastrofe. 18% investicija. zaleđivanjem vlažnog ili mokrog kolnika. temperaturi zraka i količinama nanesenog snijega . Vremenski čimbenik – velik utjecaj na prometne tokove.Sniježne lavine pojavljuju se na planinskim padinama kada je kut nagiba od 23%-53%. tehnološke (industrijske katastrofe). . ‐temelji zaštite i sigurnosti u prometu.. ‐zaštita i sigurnost u prometnom procesu kao znanstvena disciplina. temperatura ispod 0°C -Potresi – nenajavljena iznenadna stihija potresa djeluje brzo i šokantno sa velikim materijalnim i ljudskim gubicima Štete nastaju na: građevinskim objektima. TEMELJNI POJMOVI O ZAŠTITI I SIGURNOSTI U PROMETU ‐pojam zaštite i sigurnosti u prometu. prometnoj infrastrukturi.. ekonomičnost Cestovni promet -Vremenske nepogode (izvanredne opasnosti) koje utječu na cestovni promet su: Kiša. zaštitu. vodovodnim mrežama i instalacijama. važno je prepoznati izvanredne opasnosti i materijalne štete. nagibu terena i brzini vjetra U cilju učinkovitijeg djelovanja prometnog sustava: Organizirati promatračku službu. vjetar . -Izvanredne opasnosti su i one svakodnevne: Prirodne nepogode.Prometni sustav – važno područje gospodarstva zemlje (14% društvenog proizvoda. ‐predmet proučavanja zaštite i sigurnosti u prometnom procesu.). poledica. posljedice na: sigurnost. utvrditi mjerna mjesta za ispitivanje pojave lavina -Poledica – nastaje pri padanju pothlađene kiše. magla. ‐sadržaj i definiranje zaštite i sigurnosti u prometnom procesu.

−onečišćenja čovjekova okoliša ZNANSTVENA DISCIPLINA ZAŠTITA I SIGURNOST U PROMETU .pronalazi uvjete i okolnosti pod kojima se prometne nesreće pojavljuju i događaju. s obzirom na to da je ona sastavnica prometno‐tehnološkog procesa u bilo kojoj prometnoj grani. u prometnom su procesu važne ove mjere i postupci: −organizacija prometnog sustava zemlje −prometni tokovi −organiziranost sustava informacija. −oštećenja i uništenja prometnih sredstava i drugih materijalnih dobara. HAK i dr.) S društvenog aspekta važni su: −odgovarajuća legislativa −nacionalni i regionalni planovi zaštite −sustav edukacije osoba koje upravljaju prometnim sredstvima i svih sudionika u prometu −uključivanja medija u svrhu edukacije stanovništva i upoznavanje s prometnom problematikom -znanstvena preventiva i zaštita osoba koje sudjeluju u prometnom procesu CILJEVI I ZADAĆE ZAŠTITE I SIGURNOSTI U PROMETNOM PROCESU Sprečavanje odnosno smanjenje štetnih posljedice za sve sudionike tijekom odvijanja prometa. jer u odvijanju prometa sudjeluje čovjek koristeći svoje psihofizičke sposobnosti . −smanjenja radne sposobnosti ili invaliditeta. pomoći i zaštite −organiziranost sustava za održavanje prometnica −organiziranost nadzora i prometne preventive (policija. kako ne bi došlo do: −oštećenja zdravlja ili smrti sudionika u prometu.S motrišta društveno‐organizacijskih mjera i postupaka zaštite.

provjerena u praksi kao i načini s pomoću kojih se smanjuju opasnosti u prometu ili potpuno uklanjaju Temeljnim pravilima i propisima reguliraju se zaštita i sigurnost. načine korištena napitaka. lijekova i drugih opojnih sredstava Na sigurnost utječu tri skupine čimbenika: ‐ tehničko‐tehnološki.smatraju se ona koja su znanstveno utemeljena. zdravstvenog stanja. kao što su razni pravilnici. ‐ organizacijsko‐uporabni (eksploatacijski) ‐ subjektivni (čovjek) . Priznatim pravilima . tjelesnog i psihičkog stanja. uređajima za upravljanje. okomita i tlocrtna signalizacija na prometnim površinama PRAVILA ZAŠTITE I SIGURNOSTI PROMETA -Posebna pravila zaštite i sigurnosti u prometu odnose se na osobite uvjete koji utječu na zaštitu i sigurnost svih sudionika u prometu -Sadrže uvjete glede dobi života. način realizacije poslova ili radnih operacije posebice glede trajanja upravljanja prometnim sredstvima. kontrolori letenja…). način uporabe osobnih zaštitnih sredstava. opremljenost signalnim uređajima.i posebna mogu biti propisana ili priznata -Propisana . sredstva za obavljanje prometa. uredbe i dr. piloti. uređajima za kočenje ili zaustavljanje.su ona koja su utvrđena zakonom ili podzakonskim aktima. zaštita od požara ili eksplozije. te sposobnosti koje moraju posjedovati radnici na posebnom radnim zadaćama (vozači. spola.Dijele se na: -Temeljna . a sadrže zahtjeve kojima moraju udovoljavati prometna sredstva tijekom eksploatacije Ti zahtjevi su: opremljenost prometnih sredstava zaštitnim i sigurnosnim uređajima i napravama. zaštitnih uređaja i naprava. stručne sposobnosti. strojovođe.

zdravstvenih oštećenja i uništenje dobara Štetne posljedice mogu se očitovati u: 1. onečišćenju čovjekove okoline Zaštita u prometu . oštećenju i uništenju prometnih sredstava i materijalnih dobara.Ciljevi i zadaće zaštite u prometnom procesu Glavni cilj razmatranja zaštite u prometu je sprečavanje uzroka koji djeluju na nastanak prometnih nezgoda. 3. 4. ozljeda u prometu. –eksploatacija novih energenata. -podnositelj zahtjeva za odobrenje na temelju ovoga članka. provoz) ministarstvo nadležno za unutarnje poslove -odobrenje za prijevoz radioaktivnih tvari izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja -odobrenje za prijevoz nuklearnog materijala izdaje Državni zavod za zaštitu od zračenja uz suglasnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. dužan je o točnom . a u međunarodnom prometu (uvoz. (demografska ekspanzija i koncentracija stnovništva u urbanim sredinama) –tehničko-tehnološki razvoj. smanjenju radne sposobnosti ili invaliditeta. radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala potrebno je odobrenje -odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu izdaje policijska uprava odredišnog područja. materijalne štete i druge nezgode nastaju kao neželjeni i neplanirani događaji koji su uvijek praćeni određenim posljedicama Tome su pridonijele: –opće prilike i razlozi. oštećenju zdravlja ili smrti sudionika u prometu. –koncentracija opasnih tvari i –ugroženost okoliša Odobrenje za prijevoz -za prijevoz eksplozivnih. izvoz. 2.je znanstvena disciplina kojoj je glavna zadaća pronalaziti uvjete i okolnosti pod kojima se prometne nezgode pojavljuju i događaju -Prometne nesreće.

načinu pakiranja. potvrdu o ispitivanju vozila. potvrdu o stručnoj osposobljenosti za upravljanje takvim vozilom. te podatke i potvrde određene međunarodnim ugovorima. kemijskom i fizičkom sastavu opasnih tvari. jedan ostaje pošiljatelju. te uputu o posebnim mjerama sigurnosti. –naznaku mjesta istovara. Odobrenje nadležnog tijela susjedne države kojim se odobrava uvoz ili provoz isprava o prijevozu opasne tvari ne izdaje se ako teretnica ili druga odgovarajuća isprava sadrži sve podatke o opasnoj tvari. vučna vozila. izvozi ili provozi eksplozivna tvar. tehničkom nazivu. Isprava o opasnoj tvari koja se upućuje u inozemstvo mora biti napisana na hrvatskom jeziku i na jednom od svjetskih jezika. prijevozniku i primatelju. -izdaje se u tri primjerka. odnosno područje na kojem je granični prijelaz preko kojeg se uvozi. a u slučaju prijevoza radioaktivnih tvari i nuklearnog materijala navesti zavod koji je izdao odobrenje Zahtjev za izdavanje odobrenja Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz podnosi pošiljatelj ili organizator prijevoza ili primatelj. pošiljatelju. Osoba koja upravlja prijevozom opasne tvari dužna je posjedovati ispravu o prijevozu opasne tvari.vremenu početka i predviđenom vremenu završetka prijevoza najmanje 24 sata prije početka prijevoza obavijestiti policijsku upravu nadležnu za područje s kojeg prijevoz eksplozivnih tvari započinje. količini. tj. a treća primatelju. –naznaku pravca kretanja (itinerara). druga prijevozniku. a mora sadržavati: –podatke o proizvođaču. važeću potvrdu o ispravnosti vozilacisterne. –UN brojeve opasnih tvari. –podatke o vrsti. –vremensko razdoblje od 15 dana u kojem će se prijevoz obaviti. –podatke o vozilu i vozaču za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu. .

opasnu tvar ukloniti ili poduzeti odgovarajuće mjere u spriječavanju nepoželjnih posljedica. adresu i telefonski broj poduzeća koje se mora obavijestiti o nezgodi ili nesreći. europskim i međunarodnim propisima -u vozilu mogu biti isključivo vozač. radioaktivnih i drugih opasnih tvari -određene su Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 79/2007. prijevoz kroz tunnel -prijevoz u željezničkom prometu -prijevoz u unutarnjim plovnim putovima -prijevoz u pomorskom prometu -prijevoz u zračnom prometu -prijenos u poštanskom prometu. Posebne mjere sigurnosti u prijevozu eksplozivnih. Prijevoz u cestovnom prometu.). zapaljivih. isti se mora odmah obustaviti -pošiljatelj opasne tvari dužan je odmah reagirati.Uputa o posebnim mjerama sigurnosti mora sadržavati: -vrste opasnosti i posljedice koje mogu biti izazvane -posebne mjere koje treba poduzeti prilikom prijevoza ili prometne nesreće -postupak s osobom koja dođe u dodir s opasnom tvari naziv. čija je djelatnost vezana uz opasne tvari. prijevoz opasnih tvari kroz tunel -reguliran je hrvatskim. odobrenje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. -ukoliko se prilikom prijevoza utvrdi da je zabranjen prijevoz. -odobrenja izdaje policijska uprava. prema mjestu iz kojeg se upućuje pošiljka. te pratitelj -vozilo može sadržavati isključivo pogonsko gorivo -u kabini nije dozviljeno pušenje ili bilo kakve druge radnje koje bi mogle . -za pošiljke koje se upućuju izvan teritorija zemlje. -uz njega potrebno je ishoditi i niz drugih odobrenja od nadležnih organa. Navedena pravila vrijede u svim prometnim granama: -u cestovnom prometu. suvozač osposobljen za upravljanjem takvog vozila. pod uvjetom da se pridržavaju zakonskih propisa. može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz s rokom od jednog mjeseca. -pravnoj ili fizičkoj osobi.

mora imati oznaku sa šifrom osnovne opasnosti po ADR-u. te voziti na 50 m udaljenosti iza tereta -ukoliko je u pratnji policijsko vozilo. osim: –opasnih tvari prihvatljivih za prijevoz prema međunarodnom ugovoru koji se pridržava odnosnih najvećih količina i posebnih uvjeta prijevoza u vlakovima drugačijim nego što su teretni vlakovi. uređaj za kontrolu zračenja. 2. također na 50 m udaljenosti -maksimalna brzina kretanja takvih vozila može biti 40 km/h Posebne odredbe u prijevozu opasnih tvari u željezničkom prometu Opasne tvari mogu se prevoziti samo u teretnim vlakovima. prateće nije potrebno -ako se prevozi eksplozivna tvar.izazvati požar -popravci koji bi mogli izazvati iskrenja. odnosno utovariti vozilo na vlak.) . postavljenu tako da je vidljiva iz svih smjerova I mora se uključiti 50 m prije tunela -za prijevoz opasnih tvari kroz tunnel dulji od 500 m. prateća vozila moraju biti ispred i iza vozila. st. i to u kabini i s vanjske strane vozila. ako ne udovoljavaju uvjetima prema međunarodnom ugovoru (čl. prateća vozila moraju biti ispred i iza vozila. osim tahografa. te voziti na 50 m udaljenosti iza tereta -ukoliko je u pratnji policijsko vozilo. a dopušten je samo uz pratnju dvaju pratećih vozila prateće vozilo mora imati jedno treptajuće ili rotirajuće narančasto svjetlo uključeno tokom pratnje. potrebna je suglasnost za prolazak kroz tunel od poduzeća zaduženog za održavanje i upravljanje tunelom. također na 50 m udaljenosti -maksimalna brzina kretanja takvih vozila može biti 40 km/h -prateće vozilo mora imati jedno treptajuće ili rotirajuće narančasto svjetlo uključeno tokom pratnje. 3. kao ručna prtljaga ili se predaje kao prtljaga ili vozila utovarena na vlak -putnik ne smije ponijeti sa sobom opasne tvari odnosno ručnu prtljagu ili ih predati kao prtljagu. prateće nije potrebno -ako se prevozi eksplozivna tvar. jednu svjetiljku treptajućeg ili rotirajućeg svjetla narančaste boje. također nisu dozvoljeni -mora udovoljavati uvjetima propisanog zakona i ADR propisima -vozilo mora imati prekidač kojim se isključuju momentalno svi strujni krugovi. –opasnih tvari koje se prevoze prema posebnim uvjetima prema međunarodnom ugovoru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful