SMK KUDAT II PETI SURAT 505, 89058 KUDAT SABAH

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

rohani. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara.” PENDAHULUAN DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . emosi dan jasmani. berketerampilan. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.DSP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

intelek dan sosial. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani. rohani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menegah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentafsiran Sekolah sejajar dengan perlaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. emosi. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 .

Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan boleh dicapai Evidents: Murid Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. laporan. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik /umum bagi member gambaran holistik tentang individu. • Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. • • DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . ujian amali dan lain-lain. demonstrasi. dan lain-lain. Instrumen Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. artifak. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. grafik. ujian secara lisan. foto.Tafsiran • • • Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.

Faham. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham. Boleh Buat dengan Beradab Mithali TAFSIRAN BAND DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 .KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham STANDARD Tahu. Faham. Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu.

serta tekal dan bersikap positif. FAHAM. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI 6 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. TAHU DAN FAHAM 3 4 5 TAHU.BAND 1 2 TAHU PERNYATAAN STANDARD TAFSIRAN Murid tahu perkara asas. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru. FAHAM. FAHAM.

dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera. dibaca. Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan. perbincangan. membaca. iii. v. iv. Mendengar.Matlamat Kurikulum Bersepadu Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan. dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat. dan Menghayati dan mengamalkan nilai murni. dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan. dan perasaan cinta akan negara. Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar. sikap positif. semangat patriotik. Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. BAND PERNYATAAN STANDARD DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . pekerjaan dan urusan harian. ii. dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MELAYU Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah. menonton. vi. murid dapat: i. serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan.

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 .1 2 3 4 5 6 Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis Membuat penjelasan mengenai maklumat yang didengar-dituturkan. Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. Memproses maklumat yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan.

B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan. B1 DT1 Menulis ayat mudah. B1 DT1 E1 Menulis ayat mudah dengan bimbingan. Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah . Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. FN + FS) (FN +FN. B1 DB1 Membaca ayat daripada sesuatu sumber. dibaca dan ditulis. FN + FA. + FK. FN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 .1 B1 Mengetahui perkara yang B1 DL1 Bl DL1 E1 Tahu didengar-dituturkan.

2 Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengardituturkan. B2 DT1 Menulis jawapan pemahaman. B2 DB1 Membaca dan memahami maksud perkataan mengikut konteks. B2 DB1 E1 Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan. dibaca dan ditulis B2 DL1 Mendengar dan memahami sesuatu perkara. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B2 DT1 E1 Menjawab soalan pemahaman dengan betul. B2 DL1 E1 Menceritakan perkara yang didengar.

B3 DL1 E2 Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara. B3 DT1 Menulis ayat dalam perenggan. B3 DT1 El Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan. B3 DB1 E2 Menyusun isi penting. B3 DTI E2 Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan. B3 DB1 El Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca. faham dan boleh buat B3 PERNYATAAN STANDARD B3 DL1 DESKRIPTOR B3 DL1 El EVIDENS Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. B3 DB1 Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting. dibaca dan ditulis Bersoal jawab tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan yang sesuai mendapatkan maklumat. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 .BAND 3 Tahu.

B4 DT1 E2 Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul. B4 DT1 E1 Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk. B4 DT1 Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk. B4 DB1 Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan. B4 DL1 E1 Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . dibaca dan ditulis. faham.4 Tahu. B4 DL1 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. B4 DB1 E1 Menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan. boleh buat dengan beradab B4 Membuat penjelasan mengenai maklumat yang didengar-dituturkan.

B5 DB 1 E1 Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat. Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.BAND 5 Tahu. faham. boleh buat dengan beradab terpuji B5 PERNYATAAN STANDARD B5 DL1 DESKRIPTOR B5 DL1 E1 EVIDENS Memproses maklumat yang didengar-dituturkan. B5 DT1: Mengolah maklumat secara bertulis. Menyatakan pendirian tentang sesuatu perkara. dibaca dan dituiis. B5 DB 1 E2 Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens. B5 DB1 Membaca dan mengolah maklumat. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B5 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis.

DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B6 DB1 Membaca dan menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat daripada pelbagai bahan. dibaca dan ditulis Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan. B6 DL1 E2 Membuat pertimbangan mengenai pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan.BAND 6 Tahu. boleh buat dengan beradab misali. faham. B6 EVIDENS PERNYATAAN STANDARD B6 DL1 Mempertimbangkan perkaraperkara yang dikemukakan dalam perbincangan secara rasional B6 DL1 E1 DESKRIPTOR Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan. B6 DB1 E2 Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca. intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain. B6 DB1 E1 Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan.

B6 DT2 Menyunting dan memurnikan sesebuah telah dihasilkan. B6 DT1 E2 Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh. B6 DT1 E1 Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan yang indah.B6 DT1 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . karya yang B6 DT2 E1 Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful