SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS

)

MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATA PELAJARAN

Versi 2.0

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Matapelajaran Daftar Murid Dengan Mata Pelajaran 4.5.1 Daftar Murid Kemasukan Prestasi Laporan 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.9 4.10 Cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). Setup komputer windows XP bagi capaian pelaporan Bahasa Cina dan Bahasa Arab. Kemaskini Profil Senarai Murid Senarai Murid Tiada Prestasi Laporan prestasi Murid ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 3 3 3-4 5 5-6 7 8-9 9 10 10 - 11 12 - 15 16 16 17 18 - 19 20 21 22 23 - 32 33 33 34 34 34 34

Pengguna 4.9.1 Bantuan 4.10.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.10.2 Manual Pengguna

4.11

Keluar

2

1. PENGENALAN Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Sistem ini dibangunkan secara atas talian.

2. KEPERLUAN SISTEM

SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.moe.gov.my/sppbs. Keperluan perisian untuk mencapai sistem SPPBS adalah : i. Pelayan web contoh a. b. ii. Internet Explorer versi 7.0 ke atas Mozilla Firefox

Adobe Acrobat Reader (PDF Reader)

3. KETERANGAN UMUM SPPBS Secara umumnya, berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBS untuk guru matapelajaran.

3

SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Mata Pelajaran. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Senarai menu tersebut ialah : a. Login b. Laman Utama c. Murid i. Daftar Murid d. Kemasukan Prestasi e. Laporan i. Senarai Murid

ii. Senarai Murid Tiada Markah iii. Laporan Prestasi Murid f. Cetakan i. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif)

ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif). g. Pengguna i. Kemaskini profil

h. Bantuan i. Pegawai Yang Boleh Dihubungi

ii. Manual Pengguna i. Keluar

4

4. PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.1 LAMAN UTAMA SISTEM

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) terbahagi kepada dua iaitu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Bagi guru Sekolah Rendah, sila klik pada menu ‘Sekolah Rendah’.

5

SKRIN MENU SPPBS (SEKOLAH RENDAH).

Klik untuk ke laman Guru Mata Pelajaran

Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) bagi Sekolah Rendah. Pengguna Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

6

4.2 LOGIN Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan seperti yang terdapat dalam Surat Login Sekolah. Setelah itu, butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.

1. Masukkan nama login dan kata laluan

2. Klik butang masuk

Skrin Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah, satu mesej peringatan akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi. Perlu diingatkan, Pengguna hanya dibenarkan mencuba sebanyak tiga (3) kali sahaja untuk memasuki sistem. Jika tidak, akses pengguna akan disekat dan pengguna perlu menghubungi pihak SUP atau PPD bagi memperolehi kata laluan semula. Langkah ini bertujuan untuk melindungi sistem dari pihak yang tidak berkenaan.

7

4.3 KEMASKINI PROFIL Bagi pengguna yang pertama kali login, perlu membuat kemaskini kata laluan yang baru. Ia bertujuan untuk keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Menu sistem yang dipaparkan pada bahagian kiri atas pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja.

2. Isi ruangan kata laluan

Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Sekiranya kata laluan tidak sepadan seperti yang diberikan, maka skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Perlu diingatkan SEMUA ruangan kosong pada skrin ini PERLU DIISI oleh pengguna.

8

Jika proses kemaskini ini berjaya, pengguna akan dapat melihat mesej pengesahan penerimaan kemaskini kata laluan seperti skrin di bawah.

Mesej pengesahan

4.4 LAMAN UTAMA GURU MATA PELAJARAN Skrin Laman Utama Guru Mata Pelajaran akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Mata Pelajaran yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Mata Pelajaran.

9

4.5 DAFTAR MURID DENGAN MATA PELAJARAN 4.5.1 PILIH MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Murid> dan kemudian klik pada submenu <Daftar Mata Pelajaran>. Kemudian skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun taksiran,tahun, kelas dan mata pelajaran yang ingin didaftarkan keatas muridnya. Kemudian, tekan butang <Cari>.

1. Guru buat pilihan tahun taksiran, Tahun,kelas dan mata pelajaran 2. Klik butang cari

10

Senarai murid yang berdaftar dalam tahun dan kelas yang dipilih akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Setiap satu skrin akan memaparkan senarai sebanyak 25 orang murid sahaja. Guru perlu memilih murid yang diajarnya dari senarai murid tersebut dengan mengklik tanda √. Setelah pilihan murid dilakukan, tekan butang <Daftar>.

1. Tanda ' ' berwarna hitam bermaksud murid telah didaftarkan

Jika terdapat tanda ' ' yang berwarna HIJAU, ini bermaksud murid tersebut belum didaftar atau bukan senarai pelajar yang diajar. Sila pilih murid yang diajar dengan klik tanda ' ' untuk didaftarkan. Murid yang telah berjaya didaftarkan dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru akan bertukar daripada HIJAU kepada warna HITAM yang bermaksud murid telah didaftarkan. Jika tiada sebarang perubahan, tanda ' ' kekal berwarna hitam.

11

4.6

KEMASUKAN PRESTASI

4.6.1

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Kemasukan Prestasi>, kemudian skrin seperti dibawah akan dipaparkan. Guru Mata Pelajaran perlu melengkapkan terlebih dahulu butiran tahun taksiran,bulan,tahun, kelas dan Mata Pelajaran. Setelah selesai, klik pada butang cari.

2. Klik butang Cari

1. Guru memilih tahun taksiran, bulan, tahun, kelas dan mata pelajaran

12

4.6.2.

Seterusnya skrin seperti berikut akan dipaparkan. Ianya mengandungi butiran maklumat pelajar peserta kod band, kod deskriptor, kod evidens serta prestasi keseluruhan bagi Mata Pelajaran berdasarkan bulan yang dipilih.
Prestasi bulan yang dipilih

4.6.3.

Untuk mengetahui penerangan berkenaan maksud kod evidens dengan lebih terperinci, pengguna Guru Mata Pelajaran perlu menghala kursor tetikus ke atas kod seperti E1, E2, E3 dan sebagainya. Jika tiada maklumat, pengguna dikehendaki membuat 'update' ke atas perisian Internet Explorer terlebih dahulu.

Halakan kursor ke atas kod evidens yang dikehendaki untuk penerangan lebih terperinci

13

4.6.4.

Tandakan √ pada prestasi yang telah dicapai oleh murid. Setelah tandaan √ dilakukan, tekan butang simpan.

Satu mesej akan dipaparkan dimana pengguna perlu mengesahkan sebarang kemasukan prestasi yang telah dilakukan. Sebarang pindaan kemasukan prestasi tidak akan dibenarkan selepas butang <OK> di klik.

14

Jika Pengguna Guru Mata Pelajaran klik pada <Prestasi Keseluruhan>, ia akan menghubungkan terus ke skrin laporan Prestasi Murid. Contohnya adalah seperti di bawah.

Skrin Laporan Prestasi Murid akan terpapar.

Klik Prestasi Keseluruhan untuk ke pautan Laporan Prestasi Murid

15

4.7 LAPORAN 4.7.1 SENARAI MURID

Pengguna perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>. Pilih tahun taksiran, bulan, tahun, kelas dan matapelajaran yang dikehendaki.klik butang <Cari>.

Klik butang cari

Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya prestasi murid ingin dikemaskini, klik pada gambar .

Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid

16

4.7.2 SENARAI MURID TIADA PRESTASI

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah>.Pilih tahun taksiran, bulan, tahun, kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki, klik butang <cari>.

1. Guru pilih tahun, bulan, darjah kelas dan mata pelajaran 2. Klik butang cari

Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya Guru Mata Pelajaran ingin membuat kemaskini prestasi murid, klik pada gambar .

Klik ikon untuk kemaskini prestasi murid

17

4.7.3 LAPORAN PRESTASI MURID

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Laporan Prestasi Murid>, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun taksiran, tahun, kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Cari>.

1. Pilih butiran yang dikehendaki

2. Klik butang cari

18

Berikut ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat laporan prestasi murid.

Prestasi Sumatif murid

Prestasi Sumatif murid Klik di sini untuk ke pautan skrin kemasukan prestasi murid

Prestasi Formatif murid

19

4.8

CETAKAN

Apabila menu <Cetakan> diklik, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).

Klik untuk pilihan cetakan

20

4.8.1 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pada skrin ini, Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun taksiran, bulan, tahun, kelas dan mata pelajaran. Kemudian, tekan butang <Semak>. Sebelum membuat cetakan, pastikan Guru Mata Pelajaran mempunyai perisian Adobe Acrobat Reader pada komputer/Laptop. Jika tiada, sila muat turun perisian tersebut terlebih dahulu dengan klik pada perkataan 'Get Adobe Reader' pada ruangan menu di bahagian kiri skrin

Pilih butiran yang dikehendaki

Klik butang semak

Contoh cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.

21

4.8.2 Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif)

Pada skrin ini, Guru Mata Pelajaran perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran. Kemudian tekan butang <Semak>. Sebelum membuat cetakan, pastikan Guru Mata Pelajaran mempunyai perisian Adobe Acrobat Reader pada komputer/Laptop. Jika tiada, sila muat turun perisian tersebut terlebih dahulu dengan klik pada perkataan 'Get Adobe Reader' pada ruangan menu di bahagian kiri skrin

Pilih butiran yang dikehendaki

Klik butang semak

Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.

22

4.8.3

Setup komputer windows XP bagi capaian pelaporan Bahasa Cina & Bahasa Arab 1. Setup ini diperlukan agar pelaporan Bahasa Cina dan Arab (tulisan cina dan jawi ) boleh dibaca oleh PC. 2. Klik Start>Control Panel

3.

Klik menu Date,Time,Language and Regional Options

23

4.

Klik menu Regional and Language Options

5. 6.

Pilih Tab Languages Untuk pelaporan bahasa Arab, tandakan √ pada : 6.1 Install files for East Asian languages Skrin di bawah akan dipaparkan dan klik OK

7.

24

8.

Untuk pelaporan bahasa Cina, tandakan √ pada : 8.1 Install file for complex script and right-to-left languages (including Thai) Skrin di bawah akan dipaparkan dan klik OK

9.

10. 11.

Kemudian Klik Apply Paparan kemasukan CD Windows XP akan dipaparkan. Masukkan CD Windows XP mengikut services pack yang di install dalam komputer dan klik OK

25

12.

Klik Browse dan cari fail AGT040D.DL_ di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik Open

13.

Klik OK seperti pada skrin dibawah

26

14.

Sekiranya setup tidak dapat mencari fail kbdpash.dll, maka klik Cancel

15.

Sekiranya skrin dibawah dipaparkan, maka klik YES

27

16.

Sekiranya setup tidak dapat mencari fail kbdnepc.dll, maka klik Cancel

17.

Sekiranya skrin dibawah dipaparkan, maka klik YES

28

18.

Klik Browse dan cari fail MSDLG874.FO_di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik Open

29

19.

Klik Browse dan cari fail IMJPCIC.DL_ di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik Open

30

20.

Klik Browse dan cari folder LANG di dalam CD Windows XP berkenaan dan klik OK

21.

Klik YES untuk restart computer

31

22.

Setelah komputer restart, pelaporan Bahasa Cina dan Arab akan boleh dipaparkan seperti di bawah Pelaporan Bahasa Cina

23.

24.

Pelaporan Bahasa Arab

32

4.9

PENGGUNA 4.9.1 KEMASKINI PROFIL

1. Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Mata Pelajaran boleh membuat kemaskini kata laluan.

2. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik, Skrin di bawah akan dipaparkan. Pengguna Guru Mata Pelajaran boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu.

1. Masukkan kata laluan

2. Klik butang kemaskini

33

4.10 BANTUAN 3.10.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu <Bantuan>, kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>, maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan.

4.10.2 MANUAL PENGGUNA

Guru Mata Pelajaran perlu klik pada menu , kemudian klik pada submenu <Manual Pengguna>, maka manual pengguna Guru Mata Pelajaran akan dipaparkan. 4.11 KELUAR

Apabila menu <Keluar> diklik, Guru Mata Pelajaran tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. Guru Mata Pelajaran perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times