You are on page 1of 16

Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis


Telefoon 010 5912823 Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 33
3 MEI 2012
Oplage 26.000
In deze krant:
Onderhoud & reparaties van alle autos volgens de Bovag norm.
Goede & betrouwbare occasions.
www.autoservicerandstad.nl
Mozartlaan 334A, Maassluis Tel.: 010 592 00 66
Nu APK keuring slechts
19,50!!
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT De Schakel
M.S.V.71
17e Megaweek
geweldig
verlopen!
Huis verkopen
N VAST
LAAG TARIEF
695
EURO
Zie onze advertentie
op pagina 00.
geeft kleur aan groen
Koopzondag
6 mei
open van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin s Gravenzande
Monsterseweg 129, 0174-445678
Donderdag koopavond en
vrijdag 4 mei open tot 18.00 uur
www.intratuin.nl
Geweldig feest
Waar zou Maassluis toch zijn zonder al die vrijwilligers?
Ook dit jaar hebben ze zich weer met hart en ziel ingezet voor
de viering van Koninginnedag.
We kunnen in Maassluis terugkijken op een geslaagde feestdag
die door veel mensen is bezocht. Hulde aan de vrijwilligers en
organisaties die hieraan hebben meegewerkt. Ik bedank ook
verder de hulpdiensten en de medewerkers van de gemeente.

Koos Karssen
Burgemeester
Vergunning Showtime
denitief afgewezen
Pagina 4
Koninginnedag
Pagina 6
Door Chrit Wilshaus
We vieren vandaag de verjaardag
van de koningin maar ook de verbon-
denheid met het Huis van Oranje,
onderstreepte burgemeester Karssen.
De koningin is in januari 74 jaar
geworden. Dat is een respectabele
leeftijd, gezien het zware ambt dat zij
vervult. We kunnen alleen maar met
respect gadeslaan hoe de koningin
haar ambt vervult.
Een grote schaduw is, denk ik, dit
jaar de gezondheidssituatie van prins
Friso. Wij herinneren ons allemaal
het slechte bericht over de lawine die
hem trof en een week later een eigen-
lijk nog slechter bericht dat weinig
hoop gaf op herstel.
De koningin zal vandaag, denk ik,
met pijn in haar hart deze dag beleven.
Zoals ook de overige familieleden. Ik
las dat de koningin ieder weekend
haar zoon in Engeland bezoekt. Dat
zijn toch hele zware gangen, lijkt mij.
Wij kunnen alleen maar meeleven en
ons medeleven betuigen.
Naast de hectiek van het dagelijkse
politieke leven, is onze staatsvorm,
met de familiedynastie die het staats-
hoofd voortbrengt, toch een goede
invulling van ons bestel en nog
steeds springlevend. Maar het wordt
natuurlijk heel sterk bepaald door de
wijze waarop het staatshoofd die rol
vervult.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat
wij al zo lang koningin Beatrix als
ons staatshoofd hebben. Zij geeft rust
en bestendigheid en is oprecht bewo-
gen met haar volk, ze straalt hartelijk-
heid uit en betrokkenheid. Ze heeft
het niet altijd zo gemakkelijk gehad
maar heeft er wel altijd blijk van ge-
geven een echte koningin te zijn.
Koninklijk
Burgemeester Karssen benutte de
aubade om de namen te noemen
van de negentien Maassluizers die
ter gelegenheid van Koninginnedag
dit jaar werden benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Ook
wat dat betrof, stonden wij vooraan
in de regio. De meeste gedecoreer-
den waren trouwens bij de aubade
aanwezig. Karssen noemde tevens
de namen van de vier Maassluizers
die eerder dit jaar een lintje kregen:
Manon Lith, Kees Hollaar, Arnold
Peek en Kees Smits. Daarnaast zijn
er twee bedrijven in Maassluis die het
predikaat Koninklijk mogen dragen.
Het predikaat is opnieuw verleend
aan Koninklijke Dirkzwager en voor
het eerst uitgegeven aan Koninklijke
Dahlman.
Burgemeester Karssen prees het
initiatief van de in februari dit jaar
MAASSLUIS Naar mijn
gevoel is dit de leukste aubade
van de hele regio! Deze ont-
boezeming van burgemeester
Koos Karssen werd afgelopen
maandagochtend op de Markt
met een instemmend applaus
begroet.
Leukste aubade van hele regio
opgerichte Stichting Oranjedag
Gedecoreerden Maassluis. Samen
met de Koninklijk gedecoreerden,
de houders van de Erepenning en
Marnixplaquette wil deze stichting
Maassluis rondom Koninginnedag
meer oranje kleuren. Verder sprak
de eerste burger zijn waardering uit
voor de muzikale ondersteuning door
de Maassluise Harmonie. Want, zo
zei de burgemeester: Geen aubade
zonder Maassluise Harmonie. Het
orkest stond dit jaar onder deskun-
dige leiding van Alfons Alsemgeest.
Ook noemde Karssen de namen van
de rmas Holtkamp en Vonk, die
er samen met het Stadshart weer een
geweldig gezellige ochtend van ma-
ken.
Voorafgaand aan het zingen van het
Wilhelmus en het driewerf hoera
voor de koningin, las burgemeester
Karssen de tekst voor van de e-mail
die hij voorstelde aan de vorstin te
sturen. De bevolking van Maassluis
wil u van harte feliciteren met de wij-
ze waarop u het koningschap vervult.
Wij willen er allemaal graag blijk van
geven, dat wij respect en waardering
voor u hebben en betuigen ons mede-
leven met de zorgwekkende situatie
van uw zoon. Wij wensen u, uw kin-
deren en uw kleinkinderen een hele
mooie Koninginnedag in Rhenen en
Veenendaal toe, de bevolking van
Maassluis.
Behalve op de Markt kon maandag
Koninginnedag worden gevierd bij
MSV in het Westen, bij CKC in het
Oosten, op het Stort, op het Hof van
Zuid, in de Sperwerstraat, in de Park-
hof en bij Het Sparretje. Wat wil een
mens nog meer, besloot de burge-
meester.
Door Chrit Wilshaus
Op de vraag van burgemeester Koos
Karssen of Frans Verbrugge hem
goed kon verstaan, galmde het ver-
volgens door de kerk: Ja, ik kan je
Voor je werk krijg je geen lintje meer
Door Chrit Wilshaus
Volgens burgemeester Karssen
schrijft het 65 jaar jonge innovatieve
bedrijf met de nieuwbouw bedrijfs-
geschiedenis. De laatste 25 jaar ver-
richtte Lely ook baanbrekend werk
op het gebied van robotmelken. Dat
is een grote felicitatie waard.
De eerste burger schetste vervolgens
hoe hij het bedrijf en de directie en
dus ook de Familie Van der Lely
leerde kennen nadat de Dijkpolder
bij Maassluis was gekomen.
De burgemeester refereerde eraan
dat die contacten in het begin niet
soepel verliepen en dat het bedrijf
zelfs overwoog om de bedrijfsactivi-
teiten elders voort
te zetten. Toen
de productie van
de melkrobots
naar Rotterdam
werd verplaatst,
bekroop ons het
gevoel van onbe-
hagen dat dit ook
wel eens het be-
gin kon zijn van
het vertrek van
Lely Industries uit
Maassluis.
Ik liep in het land
te veel op tegen
bestuurders die
mij triomfantelijk
vertelden dat Lely
naar hun gemeen-
te zou verkassen.
Uiteindelijk bleek
Alexander van der
Lely toch interesse
hebben om het be-
drijf voor Maas-
sluis te behouden.
Hij vroeg daar-
voor aan burge-
meester Karssen de medewerking
van de gemeente. Karssen: De vraag
van Alexander klonk mij als muziek
in de oren, dus reageerde ik heel po-
sitief: we zullen jullie hier heel graag
houden.
Mooi, zei hij, Maar dan willen we
in het komende voorjaar van 2010
ultieme zekerheid dat de gemeente
medewerking wil geven aan een for-
se uitbreiding van het kantoorgebouw
en de productielocatie in de Dijkpol-
der. Ik heb, een paar dagen daarna,
namens het college van B en W mo-
gen uitspreken dat wij die uitdaging
wilden aangaan. Het proces is vanaf
dat moment in een geweldige stroom-
versnelling gekomen
Positief
De gemeenteraad was bereid positief
mee te werken aan de plannen van
Lely en stelde in juni 2011 de Nota
van Uitgangspunten vast.
De raad wilde wel heel duidelijk de
uitbreiding van het fabriekscomplex
en de realisatie van de woonwijk in-
tegraal aanpakken. In januari 2012
stelde de gemeenteraad het Master-
plan Dijkpolder vast. Er bleek heel
veel bestuurlijke druk nodig, tot aan
de Commissaris van de Koningin toe
om het goedgekeurd te krijgen, maar
het resultaat is er: een degelijke ver-
gunning, aldus burgemeester Kars-
sen.
De verhouding tussen overheid en
bedrijfsleven wil helaas nog wel eens
tot negatieve conclusies leiden. Ik
durf echter te stellen dat het hier in
Maassluis gelukkig anders is gelo-
pen.
Als voorzitter van het college van B
en W wil ik zeker niet verhullen dat
de tomeloze inzet van wethouder Ar-
nold Keijzer, de stevige support van
wethouder Huub Eitjes en het en-
thousiasme van de helaas overleden
wethouder Jannette Breunis hier alles
aan bij gedragen hebben.
De gemeente Maassluis is razend
enthousiast over dit bouwplan. De
realisering van de Lely Campus: alle
medewerkers onder n dak is voor
ons een geweldige gebeurtenis. Het
gebouw dat u hier gaat realiseren
wordt n van de meest duurzame
gebouwen in Europa. Wij zijn daar
echt reuze trots op en zullen dat ook
graag breed uitdragen, verzekerde
de eerste burger.
De aubade is voor velen een gezellige start van Koninginnedag,
en niet alleen vanwege de zangkunsten van de aanwezigen. Foto: Roger van der Kraan.
Eerste paal Lely Campus
MAASSLUIS - Het slaan van de eerste paal Voor de Lely Groep,
vorige week vrijdagmiddag, omschreef burgemeester Koos
Karssen als een vreugdevolle en belangrijke dag. In de eerste
plaats voor de medewerkers maar zeker ook voor Maassluis. De
eerste burger liet weten dat hij en wethouder Arnold Keijzer met
veel genoegen waren ingegaan op het verzoek mee te werken aan
het ceremonieel van de eerste paal.
Foto: Roger van der Kraan.
MAASSLUIS Negentien Maassluizers, negen mannen en tien
vrouwen, hebben 27 april 2012 bij de jaarlijkse lintjesregen een
Koninklijke Onderscheiding gekregen. Allen werden benoemd tot lid
in de orde van Oranje-Nassau. Een van hen, Frans Verbrugge, kon
vanwege zijn werk in het buitenland niet persoonlijk bij de plechtigheid
in de Grote Kerk aanwezig zijn maar wel via de mobiele telefoon.
goed verstaan. De hele kerk geniet
hier mee, was de reactie van de bur-
gemeester, die vervolgens om een ap-
plaus vroeg en kreeg dat Frans Ver-
brugge zeker gehoord moet hebben.
Via de mobiele telefoon bedankte
Frans Verbrugge, zoals hij zelf zei
heel ver van huis iedereen hartelijk
voor het lintje. Om daar vervolgens
aan toe te voegen, dat alle gedeco-
reerden het ontzettend verdiend
hebben. De versierselen die horen
bij de Koninklijke Onderscheiding
gaf burgemeester Karssen mee aan
de dochter van Frans Verbrugge. Als
je weer in Maassluis bent, zal ik je
de onderscheiding graag opspelden,
verzekerde de eerste burger Frans
Verbrugge.
Voor je werk krijg je geen lintje
meer, benadrukte burgemeester
Karssen. Wel voor vrijwilligers-
werk. En dat hebben de gedeco-
reerden in grote verscheidenheid
over vele jaren verricht. Voorbeelden
daarvan zijn het draaien van buffet-
diensten, het geven van Bijbelstu-
dies, het doen van vormingswerk en
evangelisatiewerk, het verzorgen van
het jaarlijkse kerstfeest, het wassen,
boodschappen doen en koken voor ie-
mand, het actief zijn bij de Furieade,
het Maassluis Punt of de bingocom-
missie. Maar ook kregen Maasslui-
zers dit jaar een lintje als waardering
voor vrijwillige inspanningen bij de
Kunstuitleen, de Ladies Nicht, Excel-
sior Maassluis, CKC, of de Furie of
in de Zeesleephaven van Maassluis.
Al deze activiteiten gingen niet onge-
merkt aan de hofkringen in Den Haag
voorbij en leverde voor al deze vrij-
willigers terecht een Koninklijke On-
derscheiding op. Elders in deze krant
en op de website (mc.thuisbladen.nl)
is te lezen om welke Maassluizers het
gaat en waarvoor zij precies een lintje
kregen. Opvallend was ook dat een
aantal echtparen Koninklijk werden
onderscheiden.
Doventolk
Bij de Algemene Decoratieverlening
in de Grote Kerk, zoals de jaarlijkse
lintjesregen ofcieel heet, was voor
twee aanwezigen een doventolk actief.
Na aoop van de plechtigheid spra-
ken verschillende mensen de gedeco-
reerden toe. Gerard van Doodewaard
sprak namens de gedecoreerden een
dankwoord uit. Voor mij was het
een enorme verrassing. Ik zat gewoon
achter mijn computer op school te
werken toen Gisela van Gijn mij ver-
telde: Je gaat met mij mee. Ik kon
nog net mijn Weekbrief verzenden. Ik
weet niet hoe het met de andere gede-
coreerden is gegaan, maar voor mij
was het een enorme verrassing. Om
te beginnen wil ik Hare Majesteit de
Koningin bedanken, dat zij ons allen
die onderscheiding heeft verleend.
Daaruit blijkt dat er waardering is
voor mensen, die naast het werken
in een gewone reguliere baan, zich
ook inzetten om vrijwilligerswerk te
doen. Ik denk dat we daarmee ook
iets uit mogen stralen naar de andere
mensen in deze stad om ook op het
terrein van het vrijwilligerswerk het
een en ander te doen. We hebben het
allemaal druk maar er is ook een sa-
menleving die op ons wacht.
Van Doodewaard bedankte ook heel
hartelijk alle initiatiefnemers. Het is
nogal wat om al die zaken van de ge-
decoreerden uit te zoeken. Natuurlijk
ook een woord van dank aan burge-
meester en wethouders, die waar-
schijnlijk ook altijd naar deze dag
uitkijken.
Gelukkig hebben onze burgemees-
ter en wethouders een perfect team
van ambtenaren en vandaag in het
bijzonder in de persoon van Tamara
(van Hulst, red.). Voor haar vroeg en
kreeg Van Doodewaard een hartelijk
applaus. Dat stond niet in het draai-
boek!, reageerde een breed lachende
Tamara van Hulst vervolgens.
Foto: Roger van der Kraan.
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
kerken weekenddiensten
3 MEI 2012
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 6 mei
10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Ze-
venhuizen;
19.00 uur: ds. A. Tromp, Krimpen a/d
IJssel.
Vrijdag 4 mei Herdenkingsdienst
Witte Kerkje
19.00 uur ds. C. M. Schreuder (RvK)
Zondag 6 mei
Immanulkerk
09.30 uur: ds. M. van Leerdam.
Koningshof
09.30 uur: ds. G. van Dijk.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 6 mei
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 6 mei
10.00 uur ds. G. Bijkerk;
16.30 uur ds. G. Bijkerk.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 6 mei 2012
9.30 uur dominee Johan Weij,
Vlaardingen.
Bijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-
sisschool tijdens de dienst.
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen:
ds. Pieter Kleingeld, 010-5903911,
pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of
via internet: www.ngkmaassluis.nl.
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 6 mei
09.00 uur ds. G. E. Messelink;
16.30 uur ds. G. E. Messelink.
In de morgendienst wordt het Heilig
Avondmaal gevierd.
Tijdens de morgendienst is er kinder-
oppas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-
ren plaatselijk contactadres tel. 010-
5912102.
JEHOVAHS GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 6 mei
10.00 uur: Voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast. Een plek
waar iedereen zich thuis mag voelen
en waar mensen vanuit Gods liefde
hoop en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 6 mei hebben
we een dienst waarin Richard Hou-
mes zal spreken.
Voor de basisschoolkinderen groep 1
t/m 8 is er Kinderkerk. Ook voor de
kleintjes onder de 4 jaar is er opvang.
Na aoop is er kofedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zondag 6 mei
10.00 uur Samenkomst o.l.v. majoor
van Beijnum
Maandag
11.30 15.00 uur Open Huis
13.00 15.00 uur Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 uur Open Huis
Donderdag
14.00-16.00 uur Senioren club
Vrijdag
11.3015.00 uur Open Huis
13.00-15.00 uur Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
HET LEVENDE WOORD
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uur
is de zaal open en staat de kofe klaar.
Om 10.00 uur begint de samenkomst.
U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Vrijdag 4 mei
drie-kerken-herdenking
R.K. Kerk
19.00 uur lectoren.
Zondag 6 mei
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. K. Jonker, jeugdkerk /
kinderkerk.
Nieuwe Kerk
19.00 uur mw. A. Kuyvenhoven-van
Staalduinen, s-Gravenzande, vesper.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 6 mei
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-
sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-
plein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Vierde zondag van Pasen: Handelin-
gen 4,8-12; uit Psalm 118; 1 Johannes
3:1-2; Johannes 10:11-18
Petrus en Pauluskerk
Vieringen
Zaterdag 5 mei: Geen viering
Zondag 6 mei: 9.30 uur: H. Eucha-
ristie m.m.v. dames- en herenkoor
Andreas. Voorganger: pastor Jansen.
Misintenties: Joyce Mulder; Cok Jan-
sen; Johannes Gort.
Maandag: 9.00 uur Lauden
Woensdag 9 mei: 19.30 uur Rozen-
krans bidden.
Donderdag 10 mei: 9.00 uur H. Eu-
charistie. Voorganger pastor Duyn-
stee.
Tweemaster
Dinsdag 8 mei: 14.30 uur Ouderen-
viering. Voorganger pastor Biesjot.
Misintenties: Piet Persoon; Louis
Gram.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGEN
BHV
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee bedrijfshulpverleners aanwezig.
Rozenkrans bidden
In de maand mei wordt er in de Pe-
trus en Pauluskerk elke woensdag-
avond om 19.30 uur de Rozenkrans
gebeden.
Krantencontainer
Op woensdag 9 mei staat de kranten-
container weer op de bekende plek
in de Petrus Kockstraat. U kunt s
avonds tussen 18.00-20.00 uur uw
oud papier inleveren. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Voedselinzameling
voor de Voedselbank
Van Joke Cats, van de Voedselbank,
kregen we onlangs het dringende ver-
zoek om opnieuw een inzameling te
houden in de kerken van Maassluis.
Het dient als aanvulling op de pak-
ketten die wekelijks worden uitge-
reikt aan gezinnen die dit hard nodig
hebben! Het aantal gezinnen dat een
beroep doet op de ondersteuning van
de Voedselbank loopt snel op. Daar-
om doen ook wij, als katholieke kerk,
graag mee met de inzameling in het
weekend van 12 en 13 mei. Vanaf dat
weekend, zal er blijvend een mand
staan, waar u de producten die u kunt
missen in kunt doen. Let op: liefst
producten die langer houdbaar zijn!
Bij voorbaat dank voor uw hulp en
ondersteuning!
Werkgroep Geloofsverdieping:
Dierbare Heiligen en Dauwtrappen
Rond Hemelvaart heeft de Werkgroep
Geloofsverdieping twee bijzondere
activiteiten. De avond voor Hemel-
vaart, woensdag 16 mei 2012 kunt u
deelnemen aan de laatste avond van
onze reeks Dierbare Heiligen. Hei-
lig is voor veel mensen een woord
met hoofdletters. Wat mensen heilig
is, daar blijf je van af. In de rooms-
katholieke traditie waren heiligen
vaak mensen die niet van deze wereld
waren. Onbereikbaar, onaantastbaar,
onnavolgbaar vooral. Anno 2012
denken we anders over heiligen. De
eerste avond ging over Bizarre Heili-
genverhalen. De tweede avond stond
in het teken van Sint Liduina van
Schiedam en deze derde avond horen
wij de verhalen over Sint Franciscus
van Assisi. Pastor Lidwien Meijer be-
geleidt deze avond. Heeft u de eerste
twee avonden niet meegedaan, geen
probleem. U bent natuurlijk van harte
welkom! Deze avond wordt gehouden
in de Heilig Hart kerk, Rijnstraat 1
te Schiedam van 20.00 uur tot 22.00
uur. Er wordt een vrijwillige bij-
drage van u gevraagd. De volgende
ochtend, Hemelvaartsdag op don-
derdag 17 mei, kunt u meedoen met
het Dauwtrappen in de Vlaardingse
Broekpolder.
Het is een mooie traditie om op He-
melvaartsdag vroeg uit de veren te
gaan om een verfrissende wandeling
in de natuur te maken. We maken
een wandeling door het Vlaardingse
natuurgebied de Broekpolder. On-
derweg houden we even stil voor een
moment van meditatie en bezinning.
Afsluitend drinken we met elkaar
kofe. Na deze activiteit kunt u van-
zelfsprekend, op eigen gelegenheid,
nog deelnemen aan de viering op He-
melvaartsdag (bijvoorbeeld in de H.
Lucaskerk te Vlaardingen om 09.30
uur). Wij starten om 07.00 uur bij het
Sportcentrum Polderpoort, Water-
sportweg 11 te Vlaardingen. Deze
activiteit duurt tot ongeveer 09.00
uur. Aan de wandeling zijn geen kos-
ten verbonden. De kosten voor kof-
e en eventueel iets lekkers zijn voor
eigen rekening. U kunt zich opgeven
liefst via e-mail: geloofsverdieping@
goedeherderparochie.nl of via het se-
cretariaat van uw deelgemeenschap.
Mariaconcert door Ans van
Vlijmen op zaterdag 19 mei
Wij zijn blij, dat we opnieuw Ans van
Vlijmen bereid hebben gevonden om
een heus Mariaconcert te geven in
onze kerk. Met dit concert, in de mei-
maand, de Mariamaand bij uitstek,
wordt Maria lof toegezongen en kun-
nen wij haar onze eer brengen. Op
zaterdag 19 mei, om 19.30 uur
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren n centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via n centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
Jacqueline van Dalen en Madelon
van Uffelen, tel. 010-5914380; 06-
54937040, b.g.g. 010-8939393 ver-
vullen voor de eigen praktijk week-
enddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek De Polder.
Voor spoedgevallen s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: s avonds/s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk
Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psychosoci-
ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
seksueel misbruik, mishandeling)
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homoseksualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk
op kantoor aan de Veerstraat aanmel-
den voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen
09:00 10:30 uur. De hulpverlening
is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 6 mei Bevestiging
ambtsdragers + kofedrinken
De Hoeksteen
09.30 uur ds. L. C. v.d. Eijk en ds. H.
M. Habekott;
Het Kruispunt
19.00 uur ds. B. Schoone (Poeldijk).
Kijk voor meer nieuws op
www.pgmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 6 mei
11.00 uur Geen opgave ontvangen.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 6 mei
09.30 uur Geen opgave ontvangen.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 6 mei
Spreker: G. J. Pellikaan.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 6 mei
Spreker dhr. R. Bulsin, Fllow jeugd-
dienst.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 6 mei
09.30 uur en 11.30 uur Geen opgave
ontvangen.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255, 3132 BE
Vlaardingen West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
Wekelijks informatiebulletin onder redactie van:
Seniorenwelzijn, Postbus 925, 3100 AX Schiedam, tel. 010 -248 68 88.
Website: www.seniorenwelzijn.nl
E-mail Adres: vloot@seniorenwelzijn.nl
Programma mei 2012
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senioren-
welzijn. Ook de ouderenwerkers
in de ontmoetingscentra geven u
graag alle informatie. Mits anders
vermeld zijn onderstaande activi-
teiten bestemd voor alle 55-plus-
sers uit Maassluis. U bent van
harte welkom!
De Vliet is gesloten op:
*donderdag 17 mei
Hemelvaartsdag
*maandag 28 mei 2e pinksterdag
Open zondag
Vanaf 14:00 uur kunt u in de gro-
te zaal gezellig met elkaar kofe/
theedrinken of een spelletje spe-
len. De toegang is gratis.
De Vliet: zondag 6 en 20 mei
Het Vlootje: zondag 13 en maan-
dag 28 mei*
Er is geen open zondag op 27 mei
i.v.m. 1ste pinksterdag, deze ver-
schuift naar 2e pinksterdag
Vrijdagmiddagactiviteiten
Het Vlootje
Aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 4 mei: Bingo
Kosten 4,00
Vrijdag 11 mei: Spelletjesmiddag
Kosten 2,00
Vrijdag 18 mei: Bloemschikken
Kosten 4,00
Vrijdag 25 mei: High Tea
Kosten 4,00
*incl. kopje kofe/thee
Prijsklaverjassen
Op donderdag 3 mei in de Vliet
Aanvang: 13.30 uur
Op donderdag 10 mei in het Vlootje
Aanvang: 13.30 uur
Bingo avond Seniorenwelzijn
Maandagavond 7 mei is er bingo in
Het Vlootje en op dinsdagavond 22
mei in de grote zaal van Ontmoe-
tingscentrum De Vliet
Aanvang bingo 19.30 uur, de zaal is
vanaf 18.30 uur open.
De prijs voor een setje kaarten is
3,30.
4-gangen diner Het Vlootje
Dinsdag 15 mei wordt er om 17:30
uur in ontmoetingscentrum Het
Vlootje een 4-gangen diner geser-
veerd. Kaartjes zijn vooraf verkrijg-
baar bij het buffet van Het Vlootje.
Kosten 15,50 per persoon.
Aanvang 17:30 uur
Oecumenische avond
Woensdag 16 mei organiseert de
oecumenische gespreksgroep een
oecumenische avond in de grote
zaal van ontmoetingscentrum Het
Vlootje. Aanvang 19.30 uur,
de zaal is open vanaf 19.00.
Dansavond
Vrijdagavond 18 mei is er in Ont-
moetingscentrum de Vliet een
dansavond. DJ Gerard draait mu-
ziek voor ballroom- en andere dan-
sen. Kosten 4,60 inclusief een
kopje kofe en hapjes. Aanvang
20:00 uur; zaal open om 19:30
Alzheimer Caf Maassluis
Iedere derde dinsdag van de
maand, m.u.v. feestdagen en de
maanden juli en augustus.
Dinsdag 15 mei.
Thema: Opname
Aanvang: van 19.30-21.30 uur
zaal is open: 19:00 uur
Waar: recreatiezaal van het Zorg-
centrum de Tweemaster, Vondel-
park 2 te Maassluis
Voor meer info kunt u contact op-
nemen met Anja Ligthart, tel. 010-
5910011 of Alighthart@argoszorg-
groep.nl
Bijeenkomst voor blinden en
slechtzienden in de Vliet
M.m.v. de Nederlandse Vereniging
Blinden en Slechtzienden (NVBS)
Op donderdag 31 mei komen twee
enthousiaste blinde dames vertel-
len over hun ervaringen met het
deelnemen aan activiteiten voor
blinden en slechtzienden. Ook zal
er ruimte zijn voor ontmoeting met
elkaar.
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur
Plaats: o.c. de Vliet
Toegang is gratis
Aanmelding en info: tel. 59 1 50 00
Ma. t/m do. van 9.00 tot 12.00 uur
Zomeractiviteiten 2012
Vanaf 9 mei ligt het zomerprogram-
ma voor u klaar in de ontmoeting-
centra!
Seniorenwelzijn geeft informatie
en advies op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aanbod van
activiteiten in onze ontmoetings-
centra en kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice. Natuurlijk
kunt u in de ontmoetingscentra
ook gewoon binnenlopen voor
een praatje of een kopje kofe.
Seniorenwelzijn is toegesneden
op de vraag van vooral kwetsbare
ouderen, zowel individueel via de
ouderenadviseurs als meer col-
lectief via de twaalf ontmoetings-
centra in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam. Ons doel is gericht
op het zelfstandig (kunnen) blij-
ven wonen van ouderen, zoals u
dat graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Postbus 925, 3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88,
www.seniorenwelzijn.nl
e: info@seniorenwelzijn.nl
Ontmoetingscentrum
Het Vlootje
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis.
t: 010-591 11 44.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-12:00 uur en
van 13:00-16:30 uur.
N.B Het Vlootje is de tijdelijke
huisvesting van Ontmoetingscen-
trum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree
van de huisnummers 148 t/m 205
van wooncomplex De Vloot.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25,
3141 AS Maassluis.
t: 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vra-
gen over Wonen, Zorg en Welzijn.
Adressen
De Vloot 76, Maassluis.
Telefoon: 010 591 41 58
Spreekuur
maandag, woensdag, vrijdag van
10:00 tot 12:00 uur
donderdag van 13.30-15.50 uur
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e dinsdag en de 3e
dinsdag van de maand van 10:00-
12:00 uur
Zondag-
avondzang
Zondag 6 mei a.s. om 19.00 uur is er in
de Immanuelkerk te Maassluis weer
een zangdienst.
Voorganger is de bekende Ds. J. G.
Meynen uit Haarlem. Muzikale me-
dewerking verleent het Katwijks Chr.
Mannenkoor Jubilate o.l.v. Aldert
Fuldner. Het prachtige Seifert-orgel
wordt ditmaal bespeeld door Dirk
Out. Er is weer veel samenzang van
bekende liederen. Wij verwachten
weer een volle Immanuelkerk. Ieder-
een is van harte welkom.
Werkgroep Zondagavondzang.
Rommelmarkt
van de Zonnebloem
Zaterdag 12 mei bent U weer van har-
te welkom tussen 10 en 14 uur in de
Koningshof op onze jaarlijkse snuf-
felmarkt. We hebben weer een leuke
variatie van spullen. Wat voor de ene
misschien waardeloos geworden is,
vindt een ander weer leuk. We vragen
geen hoge prijzen zoals onze vaste be-
zoekers wel weten. Met de opbrengst
kunnen we weer leuke activiteiten or-
ganiseren voor onze gasten.
Wie meer inlichtingen wenst over ons
werk zie www.mijn zonnebloem.nl.
Rommelmarkt
Oranjewijk Maassluis
Rommelmarkt op 5 mei 2012 in de
Oranjewijk Maassluis. Dit jaar han-
gen we weer de vlag uit op Bevrij-
dingsdag. Tevens houden wij dit jaar
een gezellige rommelmarkt voor heel
Maassluis. U bent van harte welkom
van 9:00 uur tot 16:00 uur een rondje
te lopen door onze wijk, want alle
straten doen mee. Bewoners bieden
allerlei mooie spulletjes te koop aan
voor hun deur. U wordt wel vriendelijk
verzocht te voet of te ets te komen.
Uw ets kunt u kwijt in de etsenrek-
ken bij station Maassluis. Bezoekers
kunnen de auto niet in de wijk par-
keren. Locatie: Prinses Beatrixlaan,
Koningin Wilhelminalaan, Frederik
Hendrikstraat, Prins Mauritsstraat,
Prinses Julianalaan/plantsoen en
Willem de Zwijgerstraat. Wij hopen
u te mogen verwelkomen op Bevrij-
dingsdag!
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag 9
mei a.s. is het volgende programma
samengesteld.
1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 89 k Zal eeuwig zingen
3. Neem Heer mijn beide handen
4. Zalig Wezen vol genade
5. Meditatie n.a.v. Handelingen 26:
12-23. Thema: Tegen alles in
6. Liefde Gods
7. Hemelse Vader, wij brengen U de
eer
8. The Lord is my Shepherd
9. Jarigen/Bruidsparen
10. Sluiting
Voor de volgende uitzendingen kunt
u verzoeknummers aanvragen tot
vrijdag 11 mei a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl).
Mirjam
Ze had een gele ster op haar jas,
Mirjam, mijn beste vriendin.
We zaten in de derde klas,
ze had een gele ster op haar jas
en ik weet dat ik heel verdrietig was,
toen ze zomaar verdween met t gezin.
Ze had een gele ster op haar jas,
Mirjam, mijn beste vriendin.
De juf zei, dat ze naar Duitsland was.
Een paar jaar later begreep ik pas,
waarom ze spoorslags vertrokken was,
Mirjam, mijn beste vriendin.
Ze had een gele ster op haar jas.
Jaap van Oostrum
Zomeravondconcert
in de Grote Kerk
van Maassluis
In de Zomerserie Orgelconcerten
2012 wordt het monumentale Gar-
relsorgel van de Groote of Nieuwe
Kerk van Maassluis op zaterdag 12
mei bespeeld door Arjen Leistra.
Aanvang 20.15 uur.
Arjen Leistra (Delft, 1973) studeerde
orgel en kerkmuziek respectievelijk
aan de conservatoria in Rotterdam en
Den Haag. In 1996 werd hij tweede
prijswinnaar van de International Or-
gancompetition te Dublin (Ierland).
In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
cantor-organist van de Hoaankerk
in Rotterdam-Kralingen, waar hij
tevens werkzaam is als orgeldocent.
Na zijn afstuderen in 1998 vervolgde
Arjen Leistra gedurende een jaar zijn
orgelstudie bij Marie-Claire Alain
in Parijs. Hij geeft orgelconcerten in
heel Nederland en concerteerde ook
in Engeland, Duitsland, Frankrijk en
Itali. In november 2005 en febru-
ari 2008 maakte hij concerttournees
naar de Verenigde Staten en gaf hij
recitals in Florida, Georgia en South-
en North Carolina.
Hij is een veelgevraagd begeleider
van diverse koren op orgel en piano
en als continuo-speler op eigen kist-
orgel. Vanaf september 2008 is Arjen
Leistra als organist verbonden aan de
Grote Kerk in Schiedam. In deze kerk
is hij ook dirigent van het koor Vocalis
St.Jan. Van zijn orgelspel verschenen
de afgelopen jaren verschillende cds.
Programma:
Johann Sebastian Bach - Praeludium
en Fuga in C BWV 547 -Von Gott
will ich nicht lassen BWV 658
Sigfrid Karg-Elert Sonatine no.1 in a
op.74 -1933 -Allegro Moderato -An-
dante Molto
Csar Franck Cantabil
Julius Reubke Der 94. Psalm
Feike Asma Fantasie over de Avond-
zang
In het (gratis) programmaboekje
geeft journalist en muziekkenner
Piet Warnaar gedetailleerde infor-
matie over de componisten en de te
spelen werken. Na het concert is er
in het Koor van de kerk gelegenheid
met de concertgever na te praten, on-
der het genot van een (gratis) kopje
kofe of thee. Ook zijn hier cds ver-
krijgbaar van de vaste organist van
de kerk Jaap Kroonenburg en van de
gastorganist(en).
De toegangsprijs is 7,00. Kinderen
tot 12 jaar gratis. In de nabije omge-
ving van de kerk is voldoende (gratis)
parkeerruimte aanwezig.
Vrouw en
Geloof groep
Op 7 mei bijeenkomst bij Cobi Vuik,
van der Waalsdreef 2. We praten met
elkaar verder over het boek van Au-
gustines: Het huis op de rots (verhan-
deling over de bergrede)
Om kwart over negen staat de kofe
of de thee klaar en om half tien begin-
nen we.
3 MEI 2012
PAGINA 3 Familieberichten
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
Bevorderd tot Heerlijkheid.
Na een langdurige liefdevolle verzorging in
Verpleeghuis de DrieMaasHave is heel rustig
ingeslapen mijn zus en onze tante
Adriana Ouwendijk
in de leeftijd van 90 jaar.
Maassluis: J. Ouwendijk
Nichten en neven
Correspondentie-adres:
J. Knoop-Ouwendijk
Damplein 23
3141 VA Maassluis
Tel. 010-5913643
De afscheidsdienst zal worden gehouden op
maandag 7 mei om 14.45 uur in het rouw-
centrum aan het Prinses Julianaplantsoen te
Maassluis.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats, Willem de
Zwijgerstraat 36 te Maassluis.
Na aoop is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd rouwcentrum.
Recht zo die gaat
Tot ons grote verdriet is mijn man
en maatje, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

Adrianus van Bedaf
- Aad -
van ons heengegaan.
Schiedam, Marbella (Spanje),
15 april 1942 26 april 2012
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Hij zat nog vol plannen en wilskracht,
maar het heeft niet zo mogen zijn.
Nel van Bedaf-van der Harst
Corrie en Tom
Sanne
Aad en Linda
Laurens
Robin
Dr. Albert Schweitzerdreef 375
3146 AP Maassluis
Op zaterdag 5 mei 2012 om 13.45 uur nemen
we afscheid van Aad in de aula van crema-
torium Ockenburgh Ockenburghstraat 21,
2553 AA Den Haag.
Na aoop is er gelegenheid de familie te
ontmoete n in de ontvangkamer van het
crema torium.
Donderdag 29 april bereikte ons het droe-
vige bericht van het overlijden van onze
voormalig e voorzitter en commandant, de
heer
Aad van Bedaf
Meer dan dertig jaar heeft hij zich ingezet
voor het Zeekadetkorps Maassluis. Eerst
aan boord en later vanuit het bestuur. Met
zijn durf en enthousiasme stond hij aan de
basis van het succes van het Zeekadetkorps
Maasslui s en het behoud van de voormalige
loodsboot Rigel.
Onze gedachten gaan uit naar Nel en de
famili e. Wij wensen jullie veel sterkte.
Bemanning, scheepsleiding en bestuur
van het Zeekadetkorps Maassluis
Bestuur van de Stichting Vrienden
van de Rigel
De Heer is mijn Herder
Voor ons toch nog onver-
wachts is uit ons midden
weggenomen onze lieve,
zorgzame vader en opa
Jan Pleun Faas
Jan
in de leeftijd van 85 jaar.
Maasland: Dixie en Ard
Kimberley en Stanley
Wilma en Rens
Laura en Ronald
Lars
Maasland, 26 april 2012
Correspondentieadres:
Dixie Kleijwegt-Faas
Drie Hoeven 45
3155 TR Maasland
De begrafenis heeft donderdag 3 mei, na een
dienst van Woord en gebed in de Oude Kerk die om
10.30 uur begon, plaatsgehad op de Gemeentelijke
Begraafplaats in Maasland.
sinds 2 juli 2008 weduwnaar van
Maartje Wilhelmina Bravenboer
De Heer is mi|n Herder
(Psc|m 23)
Dankbaar voor val zi| voor ons heefl belekend,
is vredig van ons heengegaan onze zorgzame
en Iiefhebbende moeder, schoonmoeder,
groolmoeder en overgroolmoeder
Cornelia
van Buuren-Oosterlee
* 15 ariI 192O 1 29 ariI 2O12
sinds 5 auguslus 198O veduve van
Simon van uuren
Mari|ke van uuren
MarceI en Annelle, |inn
Richard
Hans en Ineke van uuren-de Zvarl
Hans en }ozelle, Dcnnq, Vc|cs|c
Liesbelh, Nccr, Hcrc
NeI en Ary van Woerden-van uuren
Simone en MichieI, Iuu|, Scm
Mari|e
}orine en Rogier
}anneke en Kees van der Vaarl-van uuren
}annes en Ramona
MichieI
LIs en Aad Hanemaai|er-van uuren
Corresondenlie-adres:
oskam 44, 3155 IAMaasIand
Moeder is ogebaard in de rouvkamer van
De Magneel.
De dankdiensl voor haar Ieven vordl gehouden
o zalerdag 5 mei 2O12 om 1O.3O uur in de
Nieuve Kerk, Huis le VeIdeIaan 16 le MaasIand.
AansIuilend vindl de begrafenis Iaals o
de AIgemene egraafIaals, HofsingeI 1
le MaasIand.
Wi| nodigen u uil om na de Iechligheid mel
ons koffie le drinken in de De Magneel
geIegen naasl de Nieuve Kerk, levens is daar
geIegenheid lol condoIeren.
|n!icn u gccn pcrsccn|ij|c rcuu|ricj
nccji cnitcngcn |uni u !czc cnncncc
c|s zc!cnig ic |cscncuucn.
Len voord van dank gaal uil naar hel
ersoneeI en vri|viIIigers van SingeIhof
kIeinschaIig vonen voor de IiefdevoIIe
verzorging van onze moeder.
Na een rijk en gezegend leven is plotseling overleden onze zorgzame
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
Dirkje Sonneveld-van der Lelij
sinds 1982 weduwe van Leendert Sonneveld
* Maasland, 24 juli 1921 Maasdijk, 1 mei 2012
Maasdijk: Breg Sonneveld
Haarlem: Riet Sonneveld
Hoogkarspel: Ineke en Wim van Middendorp-Sonneveld
De Lier: Jan en Jeannet Sonneveld-van Gemert
Maasdijk: Annet en Nelis Bijl-Sonneveld
Hensbroek: Jana en Klaas Wagenaar-Sonneveld
Dreischor: Piet en Francis Sonneveld-Bruijn
s-Gravenzande: Leny en Hans de Jong-Sonneveld
Klein- en achterkleinkinderen
Nollaantje 2
2676 BW Maasdijk
Moeder is thuis, daar kunt u afscheid nemen op donderdag 3 en vrijdag
4 mei van 14.00 tot 17.00 uur.
De afscheidsdienst zal gehouden worden zaterdag 5 mei om 11.00 uur
in kerkgebouw Het Kruispunt, Nassaustraat 2 te Maasdijk. Na aoop
van de dienst is er gelegenheid tot condoleren.
Aansluitend zullen wij moeder in besloten kring begeleiden naar het
cremato rium.
OOns i vierdde kklleiinki ki d nd iis
donderdag 26 april 2012 geboren.
dochter van
Marjan de Groot en Danil van Hees
zusje van Lieve en Sterre
en nichtje van Chess
Op Op paa Pi Piet et ddee Gr Groo oott en en OOma ma MMar arry ry y KKok ok
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Uw gebit,
onze zorg.
Praktijk gespecialiseerd in vervaardiging van kunstgebitten
Bij ons kunt u terecht voor:
De volledige verzorging van uw prothese.
Verzorging van implantologie (in eigen praktijk).
Reparaties of aanpassingen aan uw prothese, klaar terwijl u
wacht.
Alles op het gebied van het bleken van eigen tanden
Tandheelkundige behandelingen op verwijzing
Indien noodzakelijk bieden wij u de mogelijkheid gehaald en
gebracht te worden (op afspraak).
(Vergoeding door alle zorgverzekeraars)
Emmastaat 4B, 3181 GE Rozenburg | Tel: 0181 7120 22
:,678'$7
8ezcek cn: cck een: cp:
:::<9211(:221'(&25$7,(61/
* wij per 1 mccrI 2012 cpen zijn gegccn
* wij :pecic|e mcecerccgcccecuIje:
gemcckI heLLen
* wij in iecere prij:k|c::e ieI: Ie Liecen heLLen
FieIcijk:IrccI 70 - 3151 GK Hcek vcn Hc||cnc
Ie|efccn 0174-385584
'
E
D

INFO:
06-53777967
OVERDEKTE
OPENLUCHT VLOOIENMARKT
ZATERDAG 5 MEI
+
ZONDAG 6 MEI
FEIJENOORDSTADION
Open 10.00 - 16.00 uur
(300 kr p/d)
Uitvaartverzorging
Van der Pol
Houtsnipstraat 4
3145 LA Maassluis
010-5903451
24 uur per dag / 7 dagen per week
www.uitvaartvanderpol.nl
Het is belangrijk dat u terugkijkt op een mooi afscheid, want
de herinnering blijft ...
Uitvaartverzorging Van der Pol verzorgt dit met waardigheid.
Bij een uitvaart heeft u mensen nodig die u helpen met de
verzorging van een begrafenis of crematie.
Een passend afscheid voor uw dierbare, stijlvol, eigentijds,
klassiek of modern verzorgen wij geheel zoals u wenst.
Uitvaartverzorging Van der Pol heeft die kennis in huis.
In Uitvaartcentrum West hebben we de mogelijkheid
voor een condoleance en/of een afscheidsdienst.
Tevens beschikken wij over twee 24-uur kamers,
waar u 24 uur per dag bij uw dierbare kunt zijn.
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is naast antiquair
en juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes
op basis van een vakkundige taxatie een
goede prijs.
Jan Barendselaan 66
2685 BV Poeldijk
Telefoon 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl
www.chrisvanwaes.nl
woensdag t/m vrijdag 11.00 17.30 uur
zaterdag 11.00 17.00 uur, of op afspraak.
Uw vertrouwen waard
Nieuw op de markt
dinsdag in Monster - vrijdag in Maassluis.
Pascals Dierenbenodigdheden.
Een gratis snack bij inlevering van deze bon!
Alle merkvoeders leverbaar op bestelling tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.
Industrieweg 29
3133 EE VLAARDINGEN
Tel. 010-4601310
RMP Grafmonumenten
maakt unieke, persoonlijke
gedenktekens betaalbaar
www.rmpgrafmonumenten.nl
Loura van Hees- Spijker
Jolanda Kastelein
Iris Lensveld
Uw verloskundigen in Maassluis,
Maasland en Vlaardingen
Ons motto:
Iedere
zwangerschap
is uniek!
Zwanger? Meld je aan!
Geen verwijzing van de huisarts nodig.
Spreekuur en echos volgens afspraak
overdag en s avonds.
Eerste maanden iedere controle een echo.
Gratis voorlichtingsochtenden op de praktijk.
Voor meer informatie:
bezoek onze website en bel of mail ons gerust!
Tel: 010-59 22 816
Mail: info@liv-verloskundigen.nl
Website: www.liv-verloskundigen.nl
v
e
r
l
o
s
k
u
n
d
i
g
e
n
Liv
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Rentegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correlj
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
28 MEI:
ROMMELMARKT
2e Pinksterdag
in de OLYMPIAHAL in
Maassluis kr.hr. v.a. 25,-
Vol=Vol - Entree 2,50
MdV evenementen 06-41010900

Heerlijke ROOMTRUF-
FELS nu 250 gram 3,95.
ECHTE BELGISCHE
BONBONS
nu 250 gram 4,95.
*nog veel meer
chocolade producten
op voorraad....
AZ CHOCOLATERIE,
HOOGSTRAAT 2, MAAS-
SLUIS, BOVENAAN WIP.
EXAMENFEEST? Boek
dan snel Triple-A-Events!
Tel.: 06-43 999 360 f
TRIPLE-A-EVENTS.NL
Je boekt al een feest
vanaf 125,-.
TE HUUR: SHOWROOM
B.G.G. en/of KANTOOR-
RUIMTE
1e VERDIEPING.
NIJVERHEIDSTRAAT,
Maassluis. Bel voor
meer informatie:
Tel.: 06-20360571
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij klach-
ten. Vergoeding zorgver-
zekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
TE KOOP: z.g.a.n. prach-
tige 1 stoks tent, voor 4
personen, kleur beige/
bruin, 100% katoen. Merk:
De Waard. Prijs 50,-.
Tel: 010-5914697.
TE KOOP: Leifheit garage
droogmolen. Simpel te
plaatsen. Ideaal systeem.
Z.g.a.n. Voor slechts
17.50 kunt dit ophalen!
Tel.: 06-51970226.
AZ SIERVISHANDEL,
voor al uw vissen en
toebehoren uit Midden-
en Zuid-America.
www.azsiervishandel.nl
Hoogstraat 2, bovenaan
Wip, Maassluis,
Tel.: 010-5910716.
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
TE KOOP: 50 DVD en
50 CD lege doosjes. In
n koop bent u voor
15.- de eigenaar.
Tel.: 06-51970226.
PARTIJHANDEL:
UIEN 5 kg nu 0,99!!!
Kattenvoer
nu 7 x 100 gram 1,00!!!
Diverse soorten kaas
zoals oude komijn/30+
belegen 8,00 kg. Drop
of Winegum 1 kg 1,99.
VERKADE KOEK
2 voor 1,00.
ORBIT KAUWGOM
2 voor 1,00.
Cake versiering 0,99.
AROMA THERAPY
bodylotion, badschuim,
bodycream, handcreme
2,49. Diverse potten
groenten 2 voor 1,00.
*alles zolang de voor-
raad strekt. HOOG-
STRAAT 2, MAASSLUIS,
BOVENAAN WIP
www.autorijschoolpalet.nl
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 4
Schrijvende Lezers
Viooltjes weer terecht.
Een paar weken geleden schreef ik
een ingezonden brief over de ver-
dwenen viooltjes bij de ingang van
Stoed en Vluchtelingenwerk aan de
P. C. Hooftlaan 11 A. Weer zijn we
verrast ,maar nu op een positieve ma-
nier. Zullen ze dan echt bestaan, die
kaboutertjes? Want de lege plek bij de
deur was weer opgevuld met plantjes.
Maar door wie?????
Laten we hopen dat die (tuin)kabou-
tertjes goed over de plantjes waken en
deze goed verzorgen, zodat iedereen
er lang van kan genieten.
Geheimzinnige kabouters bedankt!!!
Nanny Spanjer
Ouders van Maassluis:
kom op voor de natuurspeeltuin!
Met grote blijdschap nam ik onlangs
kennis van de nieuwe plannen voor
een natuurspeeltuin in Maassluis.
Gelukkig is speelnatuur enorm in op-
komst en hopelijk is er op termijn in
elke gemeente een plek waar kinde-
ren naar hartelust kunnen kliederen
met water en zand, balanceren op
boomstammen of klimmen in bomen
en bouwen met wilgentakken. Peda-
gogen concluderen uit onderzoek dat
dit soort speelplekken heel goed zijn
voor de ontwikkeling van motoriek
en voor het technisch inzicht van kin-
deren en dat ze het samen spelen en
samen werken stimuleren.
Helaas blijkt de voorgestelde plek
voor de natuurspeelplaats bij het Ster-
renbos, niet in de smaak te vallen bij
een bewoner en bij de raadsfracties.
Waarschijnlijk moet er een nieuw
plan komen. Hopelijk komt van uitstel
geen afstel en kunnen we met elkaar
zoeken naar een goede oplossing. Het
zou toch jammer zijn als de volwas-
sen mensen vanwege het parkeren
van autos, het uitlaten van de hond,
gevaar voor wielrenners en mogelijk
vandalisme, de kinderen een fantasti-
sche jeugdervaring onthouden?
Laten we niet meteen in de angst
schieten, maar oplossingsgericht
denken: met de (bak)ets naar de
speeltuin waar een mooie etsenstal-
ling is. Een losloop veld voor honden
naast de speeltuin, met gezellige zit-
jes zodat hondenbezitters en ouders
een praatje kunnen maken. Een
mooie natuurlijke afscheiding tussen
etspad en speeltuin. En via (maat-
schappelijke)stages jongeren betrek-
ken bij ontwerp, aanleg, onderhoud
en toezicht, buurgemeente Westland
doet al iets dergelijks.
Mocht er echt geen goede plek be-
schikbaar zijn, investeer het geld dan
in het omvormen van enkele school-
pleinen tot natuurlijke speelplekken
zodat er voor alle kinderen iets in de
buurt is. Laten we ervoor zorgen dat
Maassluise kinderen geen nature de-
ct disorder oplopen! (de term is be-
dacht door Richard Louv, auteur van:
Het laatste kind in het bos )
Dus ouders in Maassluis: kom op en
maak je sterk voor dit prachtige plan!
Kijk voor inspiratie naar dit lmpje:
www.vimeo.com/40419736 en be-
zoek de website www.springzaad.nl
Suzanne Stolk
inspiravond@gmail.com
Schrijvende Lezers
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Vergunning Showtime denitief afgewezen
MAASSLUIS Discotheek Show-
time aan de Govert van Wijnkade
krijgt op grond van de Wet Bibob
denitief geen vergunning. Dat
heeft Burgemeester Koos Karssen
dinsdagmiddag desgevraagd laten
weten.
Door Chrit Wilshaus
Onderzoek door het Regionaal Infor-
matie- en Expertise Centrum (RIEC)
op grond van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Wet Bibob) leverde
tot twee keer toe een negatief advies
op. Ook nadat de exploitant van de
discotheek het advies had ingezien en
van commentaar voorzien, bleef het
advies volgens burgemeester Karssen
negatief. Wij hebben ook de tweede
keer als college het advies gekregen
van het RIEC dat het niet verstandig
zou zijn om de vergunning te verle-
nen. Dat advies hebben wij overge-
nomen. Volgens burgemeester Kars-
sen is de eigenaar van de discotheek
dinsdagmiddag op de hoogte gesteld
van het besluit. Op de manier waarop
het nu (nancieel) is georganiseerd,
krijgt Discotheek Showtime nooit een
vergunning om zijn deuren te openen.
Als een en ander anders zou worden
geregeld, zou die kans misschien wel
bestaan.
Samensmelting
Op basis waarvan de vergunning
precies wordt geweigerd, wilde de
burgemeester niet zeggen. Maar vol-
gens hem heeft het te maken met een
combinatie van bezit, exploitatie en
wie er geld in heeft gestoken. De
samensmelting van al dit soort zaken
heeft tot het negatieve resultaat advies
geleid.
De Wet bevordering integriteitsbe-
oordelingen door het openbaar be-
stuur (Wet Bibob) heeft betrekking op
een aantal branches, waarbij de kans
aanwezig is dat criminele organisa-
ties een beroep doen op faciliteiten
(vergunningen, subsidies en aanbe-
stedingen) van de overheid, vermeldt
www.rijksoverheid.nl. Op deze zelfde
website staat te lezen dat bestuursor-
ganen (zoals gemeenten) de Wet Bi-
bob alleen mogen toepassen als regu-
liere wet- of regelgeving onvoldoende
aanknopingspunten biedt om een
aanvraag te weigeren of in trekken.
Dinsdagavond was niemand van
Showtime bereikbaar voor commen-
taar.
Foto: Roger van der Kraan
Echtpaar Verhappen-Molegraaf 50 jaar getrouwd
Burgemeester J.A. Karssen be-
zocht op donderdag 26 april 2012
de heer C.M.H. Verhappen en
mevrouw W.C. Verhappen-Mole-
graaf.
Het echtpaar Verhappen-Mole-
graaf was die dag 50 jaar ge-
trouwd. Zij traden op 26 april 1962
in Eindhoven in het huwelijk.
Burgemeester Karssen nam bij
zijn bezoek aan het bruidspaar de
gebruikelijke cadeaus van het ge-
meentebestuur mee.
Foto Roger van der Kraan
Lichaam
gevonden
MAASSLUIS Duikers van
bergingsbedrijf Smit hebben
zaterdagavond rond 23:00
uur in een Suzuki Alto in de
Vlaardingse Westhavenkade
het stoffelijk overschot van
Leendert Noordzij aangetroffen
en geborgen.
Door Chrit Wilshaus
Rechercheurs van de Zeehaven-
politie hadden al snel het vermoe-
den dat het ging om een 59-jarige
Maassluizer die sinds 12 decem-
ber vorig jaar werd vermist. Ge-
bitsonderzoek heeft dat gisteren
bevestigd.
De vermissing van Leendert
Noordzij werd ook gemeld op de
website van het TROS-program-
ma Vermist.
Geraakt
Een schipper nam zaterdagmiddag
contact op met de politie omdat hij
met zijn schip iets dacht te heb-
ben geraakt op de bodem van de
vaargeul. Na enkele uren vonden
duikers van Smit een voertuig met
daarin het lichaam van wat later
zou blijken Gerrit Noordzij te zijn.
De politie gaat niet uit van een
misdrijf of ongeval.
Agenda Careyn
Keuzepakket
Regio Nieuwe Waterweg Noord
Careyn Keuzepakket organiseert in
Vlaardingen vanaf 30 mei 2012 van
09:00 tot 10:30 uur de cursus Shan-
tala Babymassage bestaande uit 5
bijeenkomsten.
Careyn Keuzepakket organiseert in
MAASSLUIS vanaf 1 juni 2012 van
09:00 tot 10:30 uur de cursus Shan-
tala Babymassage bestaande uit 5
bijeenkomsten.
Careyn Keuzepakket organiseert in
SCHIEDAM vanaf 2 juni 2012 van
09:30 tot 11:00 uur de cursus Shan-
tala Babymassage bestaande uit 5
bijeenkomsten.
Heerlijk: ontspanning voor ouder en
baby en even afstand nemen van de
dagelijkse bezigheden. Dat kan tij-
dens de cursus Shantala Babymas-
sage. Ritmische massagetechnieken
worden gelijk door de ouder op het
kind geoefend, wat voor beiden zeer
ontspannend werkt. Babymassage
kan verlichting geven bij darmkram-
pjes en de spijsvertering soepeler la-
ten verlopen. Behalve het masseren,
komen er tijdens de cursus diverse on-
derwerpen aan bod, zoals het dragen
en tillen van de baby, rust, reinheid
en regelmaat, de veranderde thuis-
situatie en het bevorderen van een
optimaal herstel van het lichaam van
de vrouw. Veel Zorgverzekeraars ver-
goeden (een deel van) de kosten van
deze cursus. Informeer naar de voor-
waarden bij uw Zorgverzekeraar.
Voor meer informatie kunt u tijdens
werkdagen bellen met Careyn Keu-
zepakket, tel. (088) 123 99 88, of via
e-mail: keuzepakket@careyn.nl
Meer informatie
Careyn is een zorgorganisatie in
Zuidwest Nederland. Careyn is lo-
kaal georganiseerd en staat voor Per-
soonlijke Zorg. Met ongeveer 9.000
medewerkers wordt voor vele tien-
duizenden klanten gezorgd, waaron-
der 1.500 bewoners in verpleeg- en
verzorgingshuizen. Daarnaast telt de
organisatie ongeveer 132.000 leden
van het Careyn Keuzepakket. Ruim
52.000 (aanstaande) gezinnen krij-
gen kraam- en/of ouder- en kindzorg.
Zaterdag 12 mei a.s. gaat hij weer van
start: de Tour de Kortenhof. Deze
etstocht is extra speciaal, vanwege
de samenwerking met Molen Aeolus,
het Molenwinkeltje in Vlaardingen
en diverse molens in de regio!
De Tour de Kortenhof Molentocht
is een volledig verzorgde etstocht
van circa 40 km door de regio inclu-
sief consumpties, routebeschrijving
en een leuke attentie aan de nish.
Kortom: een totaal verzorgde dag
voor alle etsliefhebbers van alle
leeftijden!
Deelname aan de Tour de Kortenhof
Molentocht is gratis. Inschrijven kan
tot 10 mei a.s. in alle vestigingen van
Van Kortenhof (in Maassluis, Maas-
dijk, Vlaardingen Holy, Vlaardingen
Oost of Schiedam). Na inschrijving
ontvangt u direct uw startbewijs.

Deelnemers aan de Tour de Korten-
hof Molentocht kunnen zaterdag 12
mei starten vanuit Van Kortenhof
Maassluis (Heldringstraat 101) of
Van Kortenhof Vlaardingen Holy
(Louise de Colignylaan 1). Starten
kan van 10.00 tot 12.00 uur. Na in-
levering van uw startbewijs bij het
startpunt krijgt u alles mee voor een
hele leuke dag!
Komt u met de auto? Bij de startpun-
ten kunt u gratis parkeren.
Het team van Van Kortenhof en de
molens kijken uit naar een geweldige
dag. U etst toch ook mee!? Kom
langs en schrijf u snel in. Voor meer
informatie over de Tour de Kortenhof
Molentocht en voor de adressen voor
inschrijving kunt u terecht op
www.vankortenhof.nl.
Fiets mee met de Tour de Kortenhof Molentocht
Vorige week zaterdag was het een
drukte van belang in de Houtsnip-
straat nr. 4.
Uitvaartverzorging van der Pol hield
open huis in het gloednieuwe uit-
vaartcentrum.
Micha van der Pol is groos op zijn
nieuwe onderkomen. Uitvaartcen-
trum West beschikt over alle moge-
lijkheden rond de uitvaart.
Een prachtige aula, apart toeganke-
lijke rouwkamers, keuken, koelruim-
tes.
Alles gloednieuw ingericht in de
voormalige kerk. Alle ruimtes waren
deze dag vrij toegankelijk en velen
namen de moeite om alles te bekij-
ken en Micha te feliciteren met het
gebouw. Micha van der Pol heeft een
ruime ervaring op het gebied van de
uitvaart opgebouwd in het verleden.
Geheel gediplomeerd gaat hij te werk.
Maassluis is een tweede rouwcen-
trum zeker waard.
Foto Roger van der Kraan
Uitvaartcentrum West hield Open Huis
Op dinsdag 1 Mei is een unieke pro-
motieactie voor jong en oud van start
gegaan op de markt van Maassluis.
Een maand lang delen alle markt-
ondernemers bij iedere aankoop een
actiekaart uit. Met deze kaart maken
klanten kans op een gratis race over
de markt met een kruiwagen die vol
gegooid wordt door alle marktonder-
nemers.
Ongekende prijs
Er worden maar liefst 60 races verloot
onder alle deelnemende klanten van
30 deelnemende markten. Daarnaast
wordt op de dag van de race een groot
spektakel georganiseerd om de win-
naars en de markt goed in het zon-
netje te zetten.
Initiatief
Deze promotie is een initiatief van
markt coperatie Travelman Leder-
waren. Alle marktondernemers van
de Maassluis zijn verheugd, dat zij
samen aan de actie meedoen. Ze zul-
len hun klanten met veel plezier een
actiekaart aanbieden. Gezamenlijk
zowel de actie als de prijs verzor-
gen is echt uniek bij deze actie. Met
meer dan veertig ondernemers dus
een veelvoud daarvan aan gratis pro-
ducten maakt dit tot een zeer grote
prijs die we individueel nooit kunnen
waarmaken, vertelt de enthousiaste
groenteman van de markt.
Meer informatie over de Kruiwagen
Markt Race van de markt is te vinden
op: www.kruiwagenmarktrace.nl
Gratis actiekaarten verkrijgbaar op de dinsdag markt van Maassluis. Vanaf
dinsdag 1 mei ontvangen klanten bij iedere aankoop op de markt een actie-
kaart. Elk kaart geeft kans op een gratis kruiwagen race op markt.
Er worden maar liefst zestig races verloot onder de deelnemende klanten.
Kom gezellig naar de markt en wie weet maakt u kans op een kruiwagen vol
gratis producten van de hele markt, kijk daarvoor ga je naar de markt.
De actiekaarten zijn verkrijgbaar tot 20 mei, inschrijven kan tot 31 mei 2012.
Kruiwagen Markt Race
op dinsdag markt De PvdA Maassluis gaat zaterdag 5
mei weer met de rode PvdA tandem
onder het motto samen werkt beter
op wijkbezoek in Maassluis. Tussen
11:00 en 13:00 gaat de PvdA en-
qutes afnemen in Sluispolder Oost,
te beginnen rondom de Vincent van
Goghlaan. Tegelijkertijd is er ook een
openbaar spreekuur van de PvdA,
waar iedereen onder het genot van
een kopje kofe of thee met raadsle-
den van de PvdA van gedachten kan
wisselen, vragen stellen en suggesties
meegeven. De kofetafel staat bij het
schoolplein van het Startpunt.
De PvdA bezoekt regelmatig buur-
ten en wijken in Maassluis om direct
zelf met bewoners te spreken over de
woon- en leefomgeving en andere on-
derwerpen die leven bij Maassluizers.
De PvdA vindt het belangrijk con-
stant in gesprek te zijn met bewoners,
niet alleen kort voor de verkiezingen.
En niet alleen per e-mail, telefoon of
twitter, maar ook door het klassieke
gesprek op straat.
De afgelopen maanden is de PvdA
daarom in verschillende wijken op
bezoek geweest: in het centrum,
Sluispolder West en bij de Dalen-
buurt.
De komende weken bezoekt de PvdA
ook enkele andere woonwijken. Wilt
u ook de PvdA uitnodigen om bij u in
de wijk op bezoek te komen, dan kunt
u ook daarover contact opnemen met
campagnecordinator Sjoerd Kuiper:
s.kuiper@maassluis.nl. Kijk voor
meer informatie op www.pvdamaas-
sluis.nl of benader de PvdA per twit-
ter op @PvdAMaassluis.
PvdA bezoekt Sluispolder Oost
Welke bezuinigingen krijgen Maas-
sluizers te verwerken in 2013 en daar-
na? Welke plannen van het kabinet
Rutte gaan door en welke niet? Waar-
om helpen D66, CU en GroenLinks
Rutte uit de brand en doet de PvdA
niet mee aan het Kunduzakkoord?
Hoe zit het nu met de Europese eisen
van maximaal 3% begrotingstekort?
Al deze vragen en nog veel meer ko-
men aan bod tijdens het politiek caf
van de PvdA Maassluis op woens-
dagavond 16 mei in de Koningshof.
Mariette Hamer
PvdA Kamerlid Mariette Hamer is al
jaren inwoner van Maassluis, maar
ook een van de meest ervaren leden
van de Tweede Kamer. Tijdens het ka-
binet Balkenende IV was zij fractie-
voorzitter voor de PvdA in de Tweede
Kamer. Zij onderhandelde destijds
samen met vicepremier en minister
van Financin Wouter Bos namens de
PvdA over het toenmalige crisispak-
ket. Hamer is nu woordvoerder sociale
zaken en werkgelegenheid en kinder-
opvang. Zij verdedigt in de Kamer het
ontslagrecht, de sociale werkplaatsen,
het belang van betaalbare kinderop-
vang en strijd voor eerlijke kansen
voor iedereen. En die gebieden zijn nu
precies waar de bezuinigingen neer-
slaan door het beleid van Rutte.
Kabinet Rutte: afbraak van
sociale verworvenheden
VVD Staatssecretaris De Krom heeft
met steun van de VVD, CDA en PVV
een wet door de Kamer proberen te
drukken waar niet alleen een aantal
positieve maatregelen stonden, maar
waardoor mensen werden gedwongen
onder het minimumloon te werken,
gemeenten de mogelijkheid kwijt
raakten om mensen aan het werk te
helpen en waardoor mensen met een
arbeidsbeperking uit de beschutte ar-
beid van de sociale werkplaats wor-
den geduwd.
Door de val van het kabinet, net voor
de stemmingen over deze wet in de
Tweede Kamer, is de afbraak van de
sociale werkplaatsen voorlopig uitge-
steld. Maar met de nieuwe verkiezin-
gen in zicht blijft het onderwerp zeer
actueel! VVD en CDA zijn voor de
begroting 2013 uit de brand geholpen
door D66, CU en GroenLinks. De be-
zuinigingen op sociale zekerheid zijn
daarbij niet teruggedraaid. Dat lijkt
te betekenen dat ze gewoon worden
doorgevoerd, ondanks dat de meer-
derheid van de Tweede Kamer daar
niet achter staat.
Iedereen welkom
Al deze onderwerpen komen aan bod
tijdens het politiek caf. Daarom no-
digt de PvdA Maassluis iedereen uit
om op woensdagavond 16 mei naar
de Koningshof te komen. Ook PvdA
wethouder van sociale zaken Pieter
Kromdijk uitleggen van de landelijke
plannen voor de sociale zekerheid in
Maassluis betekenen. Maar alle vra-
gen die er leven kunnen worden ge-
steld. De avond begint om 20.00 de
zaal is open vanaf 19.30.
Voor vragen of informatie: neem con-
tact op met Sjoerd Kuiper: s.kuiper@
maassluis.nl
Kamerlid Maritte Hamer gast
politieke caf PvdA Maassluis
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 5
Kindermishandeling
Je hoort de buurvrouw geregeld schelden op haar kinderen. Kindermishandeling?
Dat gebeurt toch niet in mijn omgeving? Maar kindermishandeling vindt ook plaats
in jouw straat, in de klas van jouw kind, op de sportclub van jouw kind e.d. Minstens
350.000 kinderen leven in angst.
TIPS TOP 5
1 Luister goed wat kinderen vertellen. Als ze je vertrouwen zijn ze open en eerlijk.
2 Neem je onderbuik gevoel serieus en wees alert op signalen.
3 Vraag de ouders of ze hulp nodig hebben. De angst van het kind is belangrijker
dan jouw angst om in te grijpen.
4 Spreek je zorg uit naar iemand die je kan vertrouwen zoals bijvoorbeeld de
leerkracht.
5 Meld het bij de juiste instantie: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
0900-1231230 of bel de politie 0900-8844.
www.cjgmaassluis.nl www.maassluis.nl
Veilig Opgroeien met het CJG in Maassluis
Shell Maasland, Shell Maassluis
en Shell Westland, Shell Holy en Shell
Beethovensingel lanceren op woensdag
2 mei een verfrissende actie met ChillCat,
Nederlands eerste Drink to Relax.
Doe ook mee aan de meest
relaxte actie van Nederland!
Jij kunt een schitterende Drink to Ride scooter
verdienen t.w.v. 1.500,- Euro!!
Hebben? Its fun & its easy!
Verzamel zoveel mogelijk Shell-kassabonnen
waar uw aankoop ChillCat op staat.
De ChillCat blikken mogen gekocht zijn bij
alle deelnemende Shell-stations.
Lever de kassabonnen voorzien van jouw
gegevens uiterlijk 5 juni in de actie-envelop
in bij een deelnemend Shell-station
Heb jij de meeste blikken ChillCat gekocht?
Dan word je beloond met de Drink to Ride
scooter!
Shell Maasland, Laan 1940-1945, Maassluis
Shell Maassluis, Kwartellaan, Maassluis
Shell Westland, Coldenhovelaan, Maasdijk
Shell Holy, Holysingel, Vlaardingen
Shell Beethovensingel, Van Beethovensingel,
Vlaardingen
Van der Knijf
Caravan en Camper
Service
Voor alle reparatie en onderhoud aan uw
caravan, camper en bedrijfswagen
Onderhoud Reparatie Schade
Inbouw van stopcontacten ect. Opbouw mover
Voor de camper motorisch onderhoud APK
Verkoop kampeer materiaal (op bestelling)
Tevens kunt u met uw lichte bedrijfswagen bij ons terecht
Openingstijden:
Ma t/m vrij 19:00 uur tot 21:30 uur.
Zaterdag op afspraak.
Gelieve telefonisch afspraak maken
i.v.m. afsluiting van bedrijventerrein.
Honderdland 378 | 2676 LV Maasdijk | Tel. 0174 - 87 00 46 of 06 - 10 49 32 45
www.vanderknijfcaravanencamperservice.nl
info@vanderknijfcaravanencamperservice.nl
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op w wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL
UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:
Postbus 278
3140 AG Maassluis
tel. (010) 591 41 66
fax (010) 592 51 41
e-mail: info@van-hemert.nl
www.van-hemert.nl
Elektrotechnische installaties Datasystemen
Netwerkbekabeling Netwerkbekabelingssystemen
Toegangscontrolesystemen Airconditioning
Telefooninstallaties Inbraakbeveiliging
Ht adres voor
repareren, vernieuwen
of plaatsen van >>>>>>
> Alle soorten
dakbedekkingen
> Zinken dakgoten
> Hemelwater afvoer pijpen
> Dakpannen
> Natuurleien
Gebr. van Ruyven B.V.
Van Ruyvenlaan 3A, 2685 LC Poeldijk
Tel. 06-22571340
E-mail info@ruyven-dak.nl
Internet: www.ruyven-dak.nl
Fenacoliuslaan 116 Maassluis
Royale 4-kamer hoekappartement met serre. Gelegen
op de 2e verdieping met een eigen parkeerplaats. Een
lichte woning door de hoekligging en de raampartij in
de serre. Modern ingerichtmet een speels ingedeelde
keuken, prachtige badkamer met o.a. een glazen in-
loopdouche en duobad, strak gestuukte wanden en een
grijze laminaatvloer.
Vraagprijs: 257.500,- k.k.
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D
Opschoor Makelaardij
Zuidvliet 4 3141 AL Maassluis
Tel.: 010-5939090
Fax: 010-5939091
E-mail: info@opschoor.nl
Internet: www.opschoor.nl
Een Ford van
Korpershoek:
want wie een
beetje kan
rekenen weet
wel beter!
TE KOOP: 1 persoons
pocketveer/latex matras
90 x 200 cm. Nieuwprijs
639.- nauwelijks ge-
bruikt. Nu 150.-.
Tel.: 06-51970226.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau Hoog-
begaafdheid Pluspunt:
begaafdheidsonderzoek,
plusklassen, faalangsttrai-
ning en e-consulting. Tel.:
010-5912265 www.plus-
punt.praktijkinfo.nl
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
TE KOOP: Toer Caravan
Eldiswisp 380, bj. 1998
incl. voortent 1x gebruikt.
I.z.g.st. vr. pr. 4000,-.
Tel. 06-55845205
Openingstijden Biercaf
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
TE HUUR: SHOWROOM
B.G.G. en/of KANTOOR-
RUIMTE
1e VERDIEPING.
NIJVERHEIDSTRAAT,
Maassluis. Bel voor
meer informatie:
Tel.: 06-20360571
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 6
Wat boften wij met het weer zeg! Het
was al vroeg lekker warm en daar-
door snel gezellig druk aan de Sper-
werstraat.
De kinderen konden een prijsje ver-
dienen door hun spelletjeskaart afge-
vinkt te krijgen. Dat ging echter niet
zomaar: Iejoor moest zijn staart weer
terug krijgen, de ontbijtkoek bleef
maar niet stil hangen tijdens het hap-
pen en alle vissen moesten uit de vij-
ver worden gevist.
Een ritje in het treintje bracht verkoe-
ling. Daarna los gaan op het spring-
kussen en je lenigheid testen bij het
Limbodansen.
Bij het rad van avontuur werden
mooie prijzen gewonnen vergezeld
van een heerlijke zachte knuffel van
de leeuw.
De pannenkoeken smaakten weer
goed net als de heerlijke sat. Bei-
de huisgemaakt door vrijwilligers
die, net als de overige vrijwilligers,
dit weer geheel belangeloos deden.
Dankzij hun inzet hadden 200 kin-
deren een onvergetelijke Koningin-
nedag aan de Sperwerstraat.
Tot slot willen we de sponsoren At-
tent van Velzen, Air-Fun en Evanos
noemen. Volg het verschijnen van de
fotos op www.oranjeverenigingsper-
werstraat.nl
Koninginnedag aan de Sperwerstraat
SPECIALE UITGAVE VAN DE MAASSLUISE COURANT - 10 NOVEMBER 2011
Voorjaar 2012
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
12
SPEC SPECIALE IALE UIT U GAVE GAVE VAN VAN DE DE MAAS MAASSLUI SLUISE C SE COURA OURANT - NT - 10 10 NOVE NOVEMBER MBER 201 20111
O
p

W
i
e
l
e
n

SPECIALE UITGAVE VAN DE MAASSLUISE COURANT - 10 MEI 2012
2012
Voorjaar
Op 10 mei verschijnt in de
Maassluise Courant De Schakel weer een Op Wielen Special.
DOE OOK MEE!
Uiterste aanleverdatum advertentie:
vrijdag 4 mei 2011
Proteer ook van het GRATIS persbericht!
Wilt u meer informatie bel of mail ons dan even:
T 010- 5912823 / verkoop@thuisbladen.nl
Maassluis Herdenkingen, de Dag
van de Zeesleepvaart, de Kunst en
Atelierroute, alles is terug te vinden
in Markant Maassluis, het boek
dat met talloze fotos de vier seizoe-
nen van Maassluis in al haar glorie
laat zien. De Maassluise Courant
De Schakel heeft dit boek ruim
anderhalf jaar geleden uitgegeven
vanwege het 75-jarig bestaan.
Het boek is heel fraai uitgevoerd met
harde kaft en 192 paginas vol kleur-
rijke items die zo kenmerkend voor
het mooie Maassluis zijn.
Zoekt u nog een leuk cadeau voor
Moederdag of alvast iets voor Vader-
dag? Dan is Markant Maassluis wel-
licht een goed idee. Een feest om te
geven en een feest om te krijgen! En
met de kortingsbon ook nog eens heel
betaalbaar.
U krijgt Markant Maassluis in de
maand mei voor slechts 20 euro
uitsluitend bij het kantoor van De
Schakel aan de Dr. Kuyperkade 28
in Maassluis. Buiten kantoortijden
is het boek te koop voor 24,95 euro
bij de boekhandels het Keizerrijk en
Koningshoek in Maassluis, bij het
Maassluis Punt en Geur & Aroma,
bij Sigarenmagazijn Hartenlust en
in Maasland bij Van Eimeren en het
Sonnetje.
Kaarten
Ter gelegenheid van hetzelfde jubi-
leum heeft De Schakel een 15-tal heel
fraaie ansichtkaarten van Maassluis
uitgegeven die ook bij het hoofdkan-
toor en bovenstaande adressen ver-
krijgbaar zijn.
Er zijn enkele en dubbele kaarten.
Zo kunt u iemand blij maken met
een mooie foto van ons mooie stadje
Maassluis.
Markant Maassluis blijft een heerlijk cadeau.
Nu tijdelijk met kortingsbon!
Markant Maassluis Markant Maassluis
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
4
,
95
korting
bij aankoop van het boek
Markant Maassluis.
Deze bonis alleeninwisselbaar bij De Schakel
tijdens kantoorurenvan08.00- 17.00uur.
Vrijdagmiddagenzaterdaggesloten.

Bezorger
breekt been
Onze bezorger van De Schakel
en de MiddenDeland Schakel is
door een huiselijk ongeluk voorlo-
pig uitgeschakeld voor het bezor-
gen van onze kranten in de Oost-
gaag, Kwakelweg etc. te Maasland.
Deze toch wat markante bezorger
en inwoner van Maassluis heeft
zijn been lelijk gebroken. Na een
langdurige operatie revalideert hij
op dit moment in de DrieMaas-
Stede te Schiedam.
De intensieve krantenwijk wordt
nu door andere bezorgers tijdelijk
verzorgd.
De wijk is dermate moeilijk dat
ongetwijfeld enkele brievenbussen
per ongeluk zullen worden over-
geslagen. Mocht u de komende
drie maanden eens geen Schakel
ontvangen hebben ontvangen dan
kunt u deze wel afhalen bij Bouw-
lust aan de Oostgaag.
Krachtige Vrouwen
Nieuw ontwikkeld door Rezen en
Yoga Carin is de cursus Krachtige
Vrouwen speciaal voor vrouwen in
de overgang. Er blijkt veel behoefte
te zijn aan mogelijkheden om erva-
ringen te delen op het gebied van de
overgang. De overgang is juist een pe-
riode waarin vrouwen hun krachten
De verwerking van de producten van
de Voedselbank Maassluis gaat vanaf
nu op een iets andere wijze. Voor-
heen kregen we vanuit het centrale
magazijn in Rotterdam per gezin een
gevulde krat met allerlei producten
zoals groente, fruit en verpakte arti-
kelen.
Vanaf afgelopen vrijdag wordt alles
in bulk aangevoerd en moet in de
loods aan de Troelstraweg alles uitge-
sorteerd worden. Hiervoor hebben we
200 nieuwe kratten moeten aanschaf-
fen. Om de kratten snel en efcint te
kunnen vullen zijn twee rollerbanen
in bruikleen gekregen. De eerste dag
was nog even wennen, maar als ie-
dereen zijn taak kent aan de lopende
band dan gaat het snel. Wel begint
een deel van de vrijwilligersploeg s
ochtends al zeer vroeg. In totaal is er
meer werk te verzetten dan vroeger.
De clinten zullen van de veranderde
werkzaamheden niet veel merken.
Zoals vorige
week al ge-
meld is gaan
de Maassluise
kerken weer een
inzamelingsac-
tie houden ten
behoeve van de
Voedselbank.
Op zaterdag 12
mei kunt u uw
houdbare pro-
ducten weer
aeveren bij
de volgende
kerkgebouwen:
De Ark, Imma-
nulkerk, Grote
Kerk en Koningshof. Ook op zondag
13 mei voor en na de kerkdiensten
kunt u artikelen inleveren. Zo kun-
nen we onze voorraad aanvullen om
de steeds groter wordende vraag aan
te kunnen. De Voedselbank probeert
wekelijks een volwaardig pakket sa-
men te stellen, waarmee de clinten
weer een week verder kunnen. Helpt
u mee? Heel hartelijk dank alvast.
Rollerbanen in gebruik genomen
Gebroken ruiten snel herstellen? 5912015 bellen!
kunnen ontdekken en laten zien.
De overgang kan veel lichamelijke
en psychische klachten met zich
meebrengen. Bij sommige vrouwen
kunnen de overgangsklachten het da-
gelijks leven behoorlijk benvloeden.
Uit recent onderzoek is bijvoorbeeld
gebleken dat een derde van het ziek-
teverzuim van vrouwen tussen de 44
en 60 jaar te herleiden is naar over-
gangsklachten.
De cursus Krachtige Vrouwen be-
oogd vier avonden waarin we yoga
zullen beoefenen en waarin we kunst-
zinnig gaan werken. Ervaring is bij
beide werkvormen niet van belang.
Rene Nuis: We gaan op zoek naar
jouw persoonlijke kracht en kwalitei-
ten. Deze kunnen een bron vormen
voor meer houvast en vertrouwen om
de overgangsklachten het hoofd te
kunnen bieden. Daarbij is het creren
van ontspanning en stabiliteit zeer
belangrijk.
Carin Stolze Maat: Door aan yoga
te doen blijf je ondanks alle verande-
ringen in je lichaam toch in evenwicht
en balans. Je wordt je meer bewust
van je lichaam en brengt je geest tot
rust. Daarbij wordt het vertrouwen in
jezelf hersteld. De yoga is ook zeer
geschikt voor vrouwen met een ma-
tje meer.
De cursus start op vrijdag 25 mei en
vindt plaats bij Cyprea Therapeutisch
en Creatief Centrum in Maassluis.
Voor vragen en meer informatie:
www.re-zen.nl-re-zen@live.nl-
0615212400/www.yogacarin.nl-
info@yogacarin.nl - 0636291089
Koninginnedag 2012
Fotos Roger van der Kraan
Salina Mare
Live in De Moriaan
Zaterdagavond 5 mei staat de al voor
velle gasten bekende en gewaardeer-
de zangeres Salina Mare in ons kleine
Caf aan de Haven voor een optreden.
Salina is een zangeres die het publiek
altijd weer weet te boeien met het re-
pertoire wat zij tot in de puntje goed
neerzet.
Zaterdagavond vanaf 22.00 tot 02.00
uur. Salina Live in De Moriaan voor
een avond gezelligheid, dus kom op
tijd want vol is vol en de toegang is
gratis.
Voor de prijs van een consumptie,
kost en hoeft een avond in De Mori-
aan niet duur te zijn. (Zie onze adver-
tentie).
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 7
DESKUNDIG EN
BETROUWBAAR!
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
MAASSLUI S
Van der Horststraat 35
Op zoek naar een luxe appartement op een prachtig plek-
je? Dan is dit de woning voor u! Uniek gelegen en modern
ingericht 3-kamerapp op de 1e verd met berging in de
onderbouw en parkeerplaats op eigen afgesloten terrein
in het appartementencomplex De Wieken Een appar-
tement met veel extras. Zeker een bezichtiging waard!

Vraagprijs 189.500,- k.k.
Drijver 53
Tijdelijk extra korting voor de snelle beslisser! Deze koper
met zekerheden en een snelle afname profiteert van 5%
extra korting +tot 1 juli a.s. 4%korting op de overdrachts-
belasting. Uw voordeel bedraagt l 19.750,=! Geheel
verbouwde eengezinswoning met tuin op het Z, fraaie
woonkmr, mooie uitbouw en 4 ruime slpkmrs en grote
dakkapel.

Vraagprijs 224.500,- k.k.
MAASSLUI S
Kerkweg 18
Karakteristieke VRIJSTAANDE WONINGuit de jaren30opeen
uitstekende lokatie. De woning beschikt over een grote
voortuin en een eigen oprit met parkeergelegenheid voor
2 autos. Diverse originele details zoals glas-in-lood ramen
zijn bewaard gebleven. Sfeervolle woonkamer met erker
aan de voorzijde. De woning is goed onderhouden maar
dient enigszins gemoderniseerd te worden.

Vraagprijs 269.000,- k.k.
MAASLAND
De la Reystraat 23
Aantrekkelijk gelegenEENGEZINS TUSSENWONING met diepe
zonnige achtertuin met houten berging. Vrije ligging aan
de achterzijde. De woning is in2000aande az uitgebouwd
en beschikt over een ruime open keuken en badkamer. De
achtertuin is vergroot door aankoop van het voormalige
snippergroen.


Vraagprijs 169.000,- k.k.
MAASSLUI S
Spechtstraat 60
Goed onderhouden RUIME EENGEZINSWONING met diepe
tuin voor een ZEER SCHERPE VRAAGPRIJS! Aan de voorzijde
geheel vzv kunststof kozijnen en dubbel glas en geheel
v.z.v. metselwerk gevels (i.p.v. hout). De royale tuinis v.z.v
onderhoudsvrije metselwerk tuinmuren. Een zeer ruime
woning met royale doorzonwoonkamer, 4 slaapkamers en
een zolder met dakkapel. Een huis met mogelijkheden.

Vraagprijs 195.000,- k.k.
MAASSLUI S
Fenacoliuslaan 136
Zo goed als nieuwruim3 kmr topappartement op de 3e en
bovenste verd. met balkonophet Z/W. Eigenparkeerplaats
in de afgesloten parkeergarage en grote berging. Riante
woonkmr met vrij uitzicht, glad gestucte wanden, luxe
witte hoogglans kkn en een ruime badkmr met douche en
ligbad. Uitstekende ligging nabij het centrum, de haven
en NS-station.

Vraagprijs 235.000,- k.k.
MAASSLUI S

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W
w w w. s c h a t m e e s t e r s - m a a s l a n d . n l
Luxe wonen in Maasland
3 of 4 kamerappartementen
Oppervlakte van 96 tot 131 m
2
Priv berging en parkeerplaats
in aangesloten parkeergarage
Ruime balkons ca. 20 m
2
Prijzen vanaf 297.500,- v.o.n.
Tel. 010 - 593 90 90
www.opschoor.nl
Tel. 0184 - 495 495
www.abbontwikkeling.nl
Volg ons ook op
Noordvliet 69 Maassluis
Karakteristiek woon/winkel pand bestaande uit een
ruime zonnige bovenwoning met o.a. sfeervol balkon
en groot dakterras en een grote winkelruimte (kapsalon
Slotboom) op de bgg. Evt. een ligplaats voor een boot..
De bovenwoning beschikt o.a. over een royale woonkmr,
balkon, 6 slpkmrs, groot dakterras. De winkelruimte is
geschikt voor kantoor/werk/hobbyruimte en kan evt. ook
verbouwd worden tot een zelfstandige benedenwoning
Vraagprijs: 395.000,- k.k.
Opschoor Makelaardij
Zuidvliet 4 3141 AL Maassluis
Tel.: 010-5939090
Fax: 010-5939091
E-mail: info@opschoor.nl
Internet: www.opschoor.nl

N
I
E
U
W
2
5
0
,
-
GRATIS PARKEREN - 70 WINKELS

Gezelligheid troef
WWW.KONINGSHOEK.COM
Winkelcentrum Koningshoek trakteert!
Maak kans op een
gratis middag shoppen
Kom zaterdag 5 mei aanstaande tussen 13.00 uur en
14.30 uur naar winkelcentrum Koningshoek. Neem deze bon
ingevuld mee en lever deze in bij de presentator van deze actie.
De trekking is om 15.00 uur.
U maakt dan kans om deze middag n van de winnaars te
worden en uw boodschappen t.w.v. 250,- euro gratis mee naar
huis te nemen.
Naam: .........................................................................................
Adres: ..........................................................................................
Postcode: [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Woonplaats: ...................................
Telefoonnummer: ........................................................................
Voorwaarden: De gewonnen prijs moet besteed worden op
zaterdag 5 mei 2012
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
A.s. zondag
geopend
GroenRijk De Carlton Westland Naaldwijkseweg 257
s Gravenzande 0174-412997 www.groenrijk.nl
Een Ford van
Korpershoek:
die heeft ze in
alle maten en
prijzen.
GEZOCHT: Zonnebank Phi-
lips Sunmobile of Innergize
koffermodel, liefst met infra
rood. Tel.: 06-12463353.
TE KOOP: Stapelbare
papier aflegbakjes A4.
Gebruikt, maar netjes. 60
stuks afhalen voor slechts
39.-. Ideaal voor vereni-
gingen. Tel.: 06-51970226
TE KOOP: 48 tel/kassa
rollen 57 mm. en 48 Sta-
bilo Boss, tekstmarkeer-
stiften en 3 dozen paper-
clips (gr). Nieuw. In n
koop voor slechts 39.-.
Tel.: 06-51970226.
TE KOOP: z.g.a.n. leuke
rode koffer op wielen,
uitschuifbaar handvat.
7,50. Tel: 010-5914697.
TE KOOP: houten box,
grenen kleur, gekocht in
2007. In zeer goede staat!
Af te halen voor 25 euro.
Mobiel: tel.: 06-13066987.
TE KOOP: Holland Ameri-
ca Line Wandbord, 24 cm,
de oude S.S. Statendam
erop. 30,-. Tel.: 0174-
387197.
Uw administratie een cha-
os en het overzicht kwijt?
Ik zet alles op een rij!
Sandra Dost.
Tel.: 06-11649485.
allesopeenrij@caiway.net
www.allesopeenrij.nu
Uw administratie een cha-
os en het overzicht kwijt?
Ik zet alles op een rij!
Sandra Dost.
Tel.: 06-11649485.
allesopeenrij@caiway.net
www.allesopeenrij.nu
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
AZ ZONWERING, voor
al uw ZONWERING,
HORREN, REPARATIES,
ONDERHOUD.
Bel voor een afspraak
Tel.: 010-5910716.
HOOGSTRAAT 2, MAAS-
SLUIS, BOVENAAN WIP
Van een eerlijk advies ...
... tot een verrassend ontwerp!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
TE HUUR: Emst, Veluwe,
zomerhuisje, geen camping.
Mooi wandel-fietsgebied.
Tel.: 06-12132135.
YOGA IN
MAASSLUIS
Voor rust en
ontspanning.
Woensdagavond en
donderdagochtend
Yogastudio
Beyond Silence
Jos van Blerk
010-5925838
06-45397893
josevanblerk@kabelfoon.net
www.beyondsilence.nl
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 8
IV65Q943
Ook verkrijgbaar als
heren model
Pure Scandinavian Style
IV65Q943
Ook verkrijgbaar als
heren model Pure Scandinavian Style
Pure Scandinavian Style
Ook
verkrijgbaar
als heren
model
IV65Q943
Edelstaal
Saffierglas
189,-
JUWELIER
Luyendijk
Noordvliet 7, 3142 CH Maassluis
Telefoon 010 5990112
Fax 010 5990113
Erkendlid vanNederlandse
Juweliers- en
Uurwerkenbranche
www.juwelier-luyendijk.nl
Sinds 1881
volg ons op Facebook
Voor moederdag


W W W. S L A A P G I L D E . N L
Wip 2-3 -
3142 GL Maassluis
Tel. 010-5912137
WWW.SPIJKERSLAAPCOMFORT.NL
* Heldere vormgeving
* Ranke belijning
* Aluminium omranding
* Licht gebogen hoofdbord en poten
* Design voor iedere slaapkamer
* 5 Verschillende kleuren
NU IN ONZE
SHOWROOM
Al honder jaar is uw nachtrust ons vak.
3 warme gebakken
Lekkerbekken
van kabeljauwlet
6,50
Noordvliet 3,
Maassluis
010 5912221


Buitenjasjes
nu
20% korting
Daan
Nieuwstraat-Koningshoek


Moeder zijn
is een topbaan!
Zij verdient een prachtig
moederdagboeket.
Moederdagaanbieding:
Prachtig boeket inclusief vaas met foto
van uzelf of uw kinderen.
Klaar terwijl u wacht vanaf 17,50.
Bezoek onze nieuwe website
www.hortusora.nl, ook voor online bestellen.
Dr. Kuyperkade 7-8 Maassluis, tel. 010-5917669
13 mei Moederdag
Originele en lieve cadeautjes, mooi ingepakt.
TIP: Set hart borden van Pip Studio
19.95
TIP: Moederdag set Blond Amsterdam
27.50
BIJ BESTEDING VAN 50,- AAN BLOND OF PIP ARTIKELEN
BLOND OF PIP SHOPPER KADO OP=OP
Noordvliet 9-Maassluis


Deze week:
Vanaf 1 kg Weydeland Jong belegen
van 11,50
voor 8,45 per kilo
Martijn & Carry Opbroek
Nieuwstraat 14, 010-5916892
Kijk op kinderen
OP VAKANTIE?
Dr. Kuyperkade 19-20, Maassluis, T 5904224
www.kleinereus.nl
Neem wat leuks mee
voor onderweg.
Spelletjes - doeboekjes
puzzeltjes
en nog veel meer!
PLAATJE DRAAIEN?

Wij kijken GRATIS uw naald na!

Wij verkopen:
beschermhoezen platenborstels
platen reiniger naald reiniger

Salomon Exode
Wandelschoen voor dames en heren

van 109,95 voor 79,95
Winkel: Anne de Vriesstraat 6-12 in Maassluis, T: 010-5916475
Online winkel: www.intersport-biesheuvel.nlSpaart u al
BINNENLOPERPUNTEN?
Informeer naar de mogelijkheden
bij de deelnemende winkeliers
veerstraat 21 3142 CP Maassluis (010| 591 95 46 www.virgokappersteam.nl
Manicure behandeling
de luxe
met 50% korting
Leuk voor Moederdag!
Actie geldig tot 31 mei 2012
kkk t l
!!


VOL UNIEKE CADEAUS
Jokweg 9 - het verlengde van de Nieuwstraat onderaan de Zuiddijk. Tel. 5901646
Een
Wereldreis
Iedere vrijdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur
zijn uw Binnenloperpunten dubbel geld waard.
Tegen inlevering van 700 punten
geen 5,- korting
Maar 10,- korting.
Noordvliet 13,
3142 CH Maassluis
tel. 010-5914081
www.allurebijou.nl
info@allurebijou.nl
Tot ziens bij:

b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
3 MEI 2012
PAGINA 9
Organisator Guus
Paalvast zet alles op
alles om succes eerste
lmfestival te evenaren
Door Marjan de Groot
Vorig jaar trok het lm-
festival in Maassluis
1000 bezoekers. Een
aantal waar Guus Paal-
vast in eerste instantie
alleen nog maar van kon
dromen. Het lmfesti-
val heeft voorzien in een
behoefte in Maassluis,
aldus Guus Paalvast; er
gebeurde te weinig op dit
vlak vond ik. Dus beslo-
ten we het heft in eigen
hand te nemen. Samen
met mijn compagnon
Sybrand Jonkman orga-
niseerden wij vorig jaar
het eerste lmfestival in
Maassluis. We waren in
2010 al begonnen met de voorberei-
dingen van het festival, maar plakten
daar nog extra tijd aan vast. Dat jaar-
tje extra aan voorbereidingen leverde
uiteindelijk vorig jaar een prachtig
eerste lmfestival op.
Onze kracht is dat wij erin geslaagd
zijn om het festival direct goed neer
te zetten. Door onder andere de inzet
van de nieuwe media als social media
in combinatie met publicaties in De
Schakel en yers hebben ontzettend
veel effect gehad. Zo was lmfesti-
val Maassluis vorig jaar Trending
Topic op twitter. Dat was voor een
eerste festival natuurlijk geweldig
en ook voor onze stad leuk. Er wordt
in Maassluis echt wel wat georgani-
seerd, maar voor jongeren is er nog
niet veel. We kozen voor een lmfes-
tival aangezien er geen echte bios-
coop is in Maassluis. Bijna iedereen
houdt wel van lms. Bovendien bood
het ons de kans om iets te organise-
ren dat iedereen aanspreekt zowel
voor jong als voor oud. Zo draaien
we op zondagmiddag een kinderlm.
We kunnen doordat we gebruik ma-
ken van een scherm de sponsoren een
mogelijkheid bieden reclame te ma-
ken en een totaalpakket aanbieden.
Zo bieden we hen de mogelijkheid re-
clame te maken op een groot scherm
in combinatie met alle publiciteit die
we maken als yers, posters, in De
Schakel en op de sponsorbalk op de
website en het twitterscherm.
Als jong bedrijf willen we laten zien
dat er wel degelijk mogelijkheden
zijn in Maassluis. We zijn nu natuur-
lijk volop bezig met het programma.
Het lmfestival zal vier dagen duren
van donderdag 16 tot en met zondag-
middag 19 augustus en we zijn nog
bezig om de zondagavond in het pro-
gramma op te nemen. Op 1 juli a.s.
gaat het reserveringssysteem in de
lucht en kan er gereserveerd worden
voor gratis toegangskaarten. Donder-
dag en zondag zullen de lms binnen
worden gedraaid, vrijdag en zaterdag
in de open lucht. Dat is natuurlijk
extra leuk en dat willen we per s zo
houden, mits het weer goed is natuur-
lijk. We hebben wel een uitwijkmo-
gelijkheid, maar die buitenlucht is
het ludieke aan het event. De locaties
zijn ook al bekend; parkeerplaats bij
Theater Schuurkerk in Maassluis en
binnen in Theater Koninghof.
Wij hebben ontzettend veel positieve
reacties ontvangen op het eerste lm-
festival. Daar zijn we heel blij mee.
Wij zijn heel blij met de sponsoren
van dit jaar: HDM, Retail5 Group,
Meer Services, Mama Screen, Dahl-
man. De gemeente staat ook heel
positief tegenover het initiatief. Daar
zijn wij heel blij mee. We begrijpen
dat de gemeente moet bezuinigen op
evenementen, hoe jammer dat ook is.
Echter, denken wij ook dat ze ervoor
moeten zorgen dat er zuiniger moet
worden omgesprongen met de al be-
staande evenementen en voor conti-
nuteit moeten zorgen. Wanneer je
een evenement organiseert, haal je
alles uit de kast om het feest te laten
slagen voor je stad. Dan moet je als
gemeente ook de kaders aangeven
en ruimte bieden om hierin te kun-
nen bewegen en voorkomen dat de
festiviteiten aan allerlei restricties
moeten voldoen waardoor het voor
de organisaties niet meer haalbaar is
om iets te organiseren. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan de omheiningen
met zwarte doeken tijdens het Mee-
zingspektakel en het niet door laten
gaan van het oudejaarsfeest op de
Markt. Ik denk dat het belangrijk is
dat je als inwoner van Maassluis ook
een bijdrage levert aan je eigen stad.
Veel mensen denken in problemen. Ik
denk liever in mogelijkheden. Maar
dan is het ook een taak van een ge-
meente om hierin mee te denken. Een
opener beleid in evenementenbeleid
zou wel wenselijk zijn. Het is ook een
kwestie van groeien. Dat zien we nu
ook bij de organisatie van het lmfes-
tival. We weten nu welke wegen we
moeten bewandelen. We kunnen na
de ervaringen van het eerste lmfes-
tival weer voortborduren en verbete-
ringen aanbrengen. Zo is het reserve-
ringssysteem straks eenvoudiger en
zullen we de aanvangstijden van de
opening van het festival en de start-
tijden van de lms beter vermelden
dan vorig jaar. Het is prettig dat we
nu natuurlijk kunnen terugvallen op
de ervaringen van vorig jaar. We zijn
heel druk, maar straks is de voldoe-
ning weer groot.
2e editie Filmfestival Maassluis
Donderdag 16 t/m zondag 19 augus-
tus. Kinderlm op zondagmiddag!
Locatie
- Parkeerplaats Theater Schuurkerk
- Koningshof
Foto Roger van der Kraan
Succesvol lmfestival
voor tweede keer in Maassluis
Op 1 juni aanstaande beginnen
ruim 70 etsers aan de beklimming
van een van de meest beruchte ber-
gen uit de Tour de France, de Mont
Ventoux. Zij doen dit onder de noe-
mer Tour du ALS. Want doel van
het evenement is geld bijeen etsen
voor de dodelijke spierziekte ALS.
Onder de etsers bevindt zich Jan
van Hemert (42), geboren in Maas-
sluis, tegenwoordig woonachtig in
Breda en ALS-patint.
Jan is getrouwd met Maaike en va-
der van drie kinderen (4, 8 en 9 jaar
oud). Tot zijn 17e jaar voetbalde hij
bij Excelsior-M maar na zijn studie
Communicatie bleven Maaike en hij
in Brabant hangen. Op 7 januari 2011
kreeg Jan totaal onverwacht te horen
dat hij ALS had. Amyotrosche La-
teraal Sclerose (ALS) is een dodelijke
ziekte van het zenuwstelsel. De moto-
rische zenuwcellen in de hersenstam
en in het ruggenmerg sterven gaande-
weg af, waardoor signalen niet meer
aankomen bij de spieren. Daardoor
raakt het lichaam meer en meer ver-
lamd.
In Nederland lijden ongeveer 1500
mensen aan ALS. Dat aantal is al ja-
ren vrij stabiel. Jaarlijks krijgen zon
500 patinten in Nederland ALS,
maar er overlijden ieder jaar ook
ongeveer 500 mensen aan de ziekte.
ALS kan op elke volwassen leeftijd
voorkomen maar bij de meeste pa-
tinten ontstaan de eerste klachten
rond 55-jarige leeftijd. Hoe de ziekte
start en verloopt verschilt van patint
tot patint. Het krachtsverlies in de
spieren kan beginnen in de armen of
benen, maar ook in de mond- of keel-
spieren. Dat was bij Jan het geval. Hij
merkte dat hij moeite kreeg bepaalde
woorden en klanken uit te spreken. In-
middels heeft hij ook krachtsverlies in
zijn armen en handen en in zijn nek.
De ziekte is progressief, wat betekent
dat de verschijnselen steeds erger
worden. Bij sommige patinten vol-
gen de uitvalsverschijnselen elkaar in
snel tempo op, bij anderen kan het ja-
ren duren. De gemiddelde levensver-
wachting is drie tot vijf jaar.
Een normale dag
Sinds april 2011 werkt Jan niet meer.
Hij vertelt: ik zit in de ziektewet en
houd me nu vooral bezig met de zorg
voor de kinderen en het huishouden.
Daarbij bezoek ik van tijd tot tijd
specialisten (fysiotherapeut, ergo-
therapeut, psycholoog) en doe ik mee
aan het onderzoek rond een nieuw,
remmend medicijn tegen ALS. Daar-
voor moet ik af en toe naar het ALS-
centrum in Utrecht. Iets anders wat
hij nog doet is als vrijwilliger mensen
bezoeken die ernstig ziek zijn.. Dat
doe ik graag. Het is jn iets voor die
mensen te kunnen betekenen en het
geeft me ook energie!
Intussen probeer ik, wat veel mensen
me ook aanraden, zoveel mogelijk
van het leven te genieten. Maar hoe
doe je dat, als je weet dat je misschien
nog maar enkele jaren te leven hebt?
Ik probeer veel vrienden te zien, leuke
dingen te doen, ook met mijn gezin
natuurlijk, en te genieten van alles wat
ik om me heen heb. Dat lukt best aar-
dig, maar van tijd tot tijd weten Maai-
ke en ik natuurlijk ook even helemaal
niet waar we het zoeken moeten
Verwerking
Hoe verwerk je het feit dat je zon slo-
pende ziekte hebt en zon belabberd
vooruitzicht? Jan: Ja, dat vragen wij
ons nog dagelijks af. Ons leven staat
op zn kop, maar toch gaat alles weer
door. Onze geweldige kinderen hel-
pen ons daarbij. Uit hun levenslust en
hun nieuwsgierigheid halen we veel
kracht. En ook uit alle mooie mensen
om ons heen. Heel veel lieve, mooie
vrienden, familie, buren staan -als
een warme deken- voor ons klaar. De
liefde die daaruit spreekt geeft ons
veel energie! Ik fotografeer graag en
gelukkig lukt het me nog goed om te
genieten van al het mooie, dat ik als
prachtige fotos om me heen zie.
Maar natuurlijk ben ik ook bang. Hoe
gaat dit aopen, wat staat mij, ons nog
te wachten? Hoe moet dat allemaal,
met de kinderen, voor Maaike, waar
moeten we allemaal doorheen? Welke
aanpassingen aan het huis moeten er
komen, hoe ga ik om met de afhan-
kelijkheid van anderen? Ik probeer er
niet te veel op vooruit te lopen, maar
af en toe vliegt het me natuurlijk ont-
zettend naar de keel
Campagne
Hoe kijkt volgens jou de maatschappij
eigenlijk naar deze ziekte? Iedereen
lijkt meteen te beseffen dat dit een
afschuwelijke ziekte is en mensen to-
nen over het algemeen ook heel veel
begrip en medeleven. Gelukkig krijgt
ALS ook steeds meer bekendheid,
mede door de aangrijpende campagne
die loopt. Maar maatschappelijk ge-
zien zou er natuurlijk veel meer steun
moeten komen, van overheden en
medicijnfabrikanten, om te komen tot
een effectieve aanpak van ALS.
Nu ik een jaar verder ben merk ik dat
ik vanzelf ook meer en meer een per-
soon wordt die zich publiekelijk hard
wil maken om te komen tot een op-
lossing voor ALS. En dat begint na-
tuurlijk met meer aandacht en geld
werven, Met dit doel heb ik al op een
aantal plekken mijn verhaal gedaan.
Nu vindt op 1 juni de Tour du ALS
plaats, een geweldig evenement en de
organisatie heeft mij, als patint, ge-
vraagd mee te gaan. Daar moest ik wel
even over nadenken, want ik ben geen
getrainde etser. Maar toen bleek dat
ik achterop een racetandem mag bij
Leo Peelen, winnaar van de zilveren
medaille op de puntenkoers, tijdens
de Olympische spelen van 1988. Het
mooie is dat ik met een heel team zal
afreizen naar Frankrijk. Mijn zwa-
ger Edwin Sonneveld gaat mee om
een fotoreportage te maken en hij is
druk bezig om mij ook goed te spon-
soren. Want we willen aan het einde
van de rit natuurlijk graag een mooi
bedrag bijschrijven op de rekening
van de Stichting ALS! Deze stichting
ondersteunt al het werk en onderzoek
dat bijdraagt aan een oplossing voor
de ziekte en aan een betere kwaliteit
van leven voor de patinten. Want tot
nog toe is nog totaal onduidelijk wat
de ziekte veroorzaakt en een methode
of medicijn ter genezing van ALS lijkt
helaas dan ook nog ver weg.
Tour du ALS
Fietsend de berg op,
ter bestrijding van fatale spierziekte
Mocht u Jan willen sponsoren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op reke-
ningnummer 60.34.61.301 t.n.v. H.W. Sonneveld. Graag o.v.v. team Jan
en met vermelding van de afzender.
Ieder bedrag is van harte welkom, echter voor een minimum bedrag van
50,-- is het mogelijk uw (bedrijfs-)naam te vermelden op de auto die Jan
begeleidt. En dat er veel media-aandacht zal zijn voor de Tour du Als staat
vast. Indien u uw naam op de auto wilt, mail dan uw (bedrijfs-)naam en of
logo naar edmos@caiway.nl
Hoofdsponsor; MTS Europroducts
De 17e editie van de Megaweek zit
er op; het was wederom een groots
festijn.
Moe maar vol trots kijkt de Stichting
Vrienden van M.S.V.71 dus terug op
een zeer geslaagde Megaweek. Na
maanden van voorbereiding ging de
Megaweek op donderdag 26 april van
start met een mega goed bezochte
Bingo. Op deze erg sfeervolle eerste
avond in de grote feesttent waren de
mooie prijzen niet aan te slepen. Top
playbacker Frans Hoek zorgde voor
een gezellig intermezzo met zijn Nico
Haak vertolking in de pauze. Uitein-
delijk gingen meer dan 100 deelne-
mers voldaan naar huis. Op vrijdag
was de megatent het toneel van een
mega dart en klaverjastoernooi. In
goede samenwerking met het en-
thousiaste middelpunt van het Maas-
sluise darten; Daniel de Reijer, werd
ook deze activiteit een enorm succes.
Maar liefst 80 deelnemers genoten
van een heerlijke dart ambiance in de
tent. De sfeer en saamhorigheid was
erg goed op deze sportieve avond. Na
een spannende nale was het uitein-
delijk oud M.S.V.71-er; Remco Prins
die het toernooi op zijn naam schreef.
Het aantal klaverjassers was kleiner
maar daarom niet minder gezellig.
Deze combinatie spelactiviteit is ze-
ker voor herhaling vatbaar met dank
aan Daniel.
Zaterdagmiddag stond het tentzeil
open voor de kinderen. Met Clown
Laudoes, een diabolo jongleur, mini
playbackacts en een kinderbingo was
er weer een gaaf programma in el-
kaar gedraaid voor de kleinste tent
bezoekers. Wat een feest was het voor
al die gelukkige kids. Zichtbaar ge-
noten zij van de uurlange show van
de clown en de gave jongleur act van
Boris Pleijsier. Ook de 8 playbackacts
waren een genot voor het oog en oor.
Alle deelnemende kinderen verdien-
den een pluim voor hun inzet. Allen
werden op het podium bedankt en
in de bloemetjes en medailles gezet.
De winnaars van musical Petticoat
mochten op Koninginnedag nog een
keer optreden. De ruim 200 aanwezi-
gen op de leuke kindermiddag wer-
den ook nog verwend met lekkere
ijsjes aangeboden door de IJsmaker
Jeroen. Een absolute top middag dus
voor alle kinderen.
Zaterdagavond stroomde de tent weer
vol voor de Nacht van M.S.V.71. Een
zo goed als uitverkochte tent genoot
van de coverband; Broadway en onze
artiesten Frans Duijts, Ad van Opstal
en Charly Luske. Het werd een Nacht
om nooit te vergeten. Terwijl de over-
volle tent werd opgewarmd door de
band werd achter de schermen de
spanning letterlijk en guurlijk opge-
bouwd. Voice of Holland ster Charly
Lukse was namelijk zijn geluidsban-
den vergeten. Maar een ster is geen
ster als hij niet kan improviseren. Af-
gesproken werd dat de band Charly
Luske live ging begeleiden. Hierdoor
werd de programmering omgedraaid.
Terwijl Frans Duijts in de tent de
feeststemming opbouwde, werd er
in de kantine in korte tijd een line
up afgestemd tussen Broadway en
Charly Luske. Het resultaat was over-
weldigend. Met een fantastisch op-
treden stal Luske de show en zorgde
hij tezamen met Broadway voor een
geweldig slotakkoord van de Nacht.
Iedereen ging uit zijn dak. Wat een
heerlijk publiek en ik wil graag nog
een keer terug komen waren Charlys
mooie woorden na aoop. Een groot
compliment voor iedereen die er bij
was in de tent.
Op zondagavond ging het dak er af bij
de Oranje party. Een iets jonger pu-
bliek genoot met volle teugen van de
Aprs Ski Hut On Tour en het Feest-
team. Meer dan 500 party gangers
gingen uit hun bol in de mega tent. Al
dansend en hossend werd de Konin-
ginnedag feestelijk
ingeluid.
Koninginnedag
2012; groots, gezel-
lig en druk maar toch
ook knus en gemoe-
delijk waren de veel
gehoorde woorden
die bij deze gewel-
dig uitgepakte dag
paste. Niet alleen
ons terrein kleurde
oranje maar ook de
lucht. Wat een heer-
lijke dag met een za-
lig zonnetje als ge-
schenk uit de hemel.
Alles werd weer
uit de kast gehaald
om er voor jong
en oud een mooie
dag van te maken.
Honderden schit-
terend geschminkte
kinderen genoten
van het uitgebreide
kinderparcours. De
springkussens, vele
spelletjes, ponys en
lammetjes, poffer-
tjes en een snoep-
paal, er was te veel
om op te noemen.
Volkzanger Tommy
Netten zorgde sa-
men met de play-
back winnaars en
een live optreden
M.S.V.71 17e Megaweek geweldig verlopen!
Charly Lukse stal de show op Nacht van M.S.V.71.
van onze A- meiden junior; Caitlin
Renten voor de muzikale ondersteu-
ning in en rondom de megatent. Op
het overvolle terras naast de tent was
het heerlijk vertoeven; wat een weer
en wat een leuke sfeer. Ook het grote
enveloppenspel liep als een trein, de
hele wagen was eind van de dag leeg.
Net als het meeste fust en andere con-
sumpties.
Het was een succesvolle dag en groot
feest op het M.S.V.71 complex. De
inzet van alle vrijwilligers was gran-
dioos. Hiermee kwam er een prach-
tig einde aan een zeer geslaagde 17e
Megaweek.
Wij hebben van verschillende bezoe-
kers en kanalen ontzettend veel com-
plimenten en waardering ontvangen.
Dit doet de trotse organisatie natuur-
lijk erg goed. De Megaweek is weer
gedragen door zon 150 verschillende
vrijwilligers, 75 sponsors en vele vro-
lijke bezoekers. Onze dank is mega
groot.
Het was weer een geweldig feest en
van grote waarde voor M.S.V.71. Gezellige oranje sfeer bij M.S .V.71.
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 10
Open Podium
voor Maassluis talent
in Winkelcentrum
Koningshoek
Maassluis - Op zaterdag 19 mei aan-
staande organiseren de ondernemers
van winkelcentrum Koningshoek
weer een muzikale activiteit voor het
winkelend publiek.
Muzikaal talent uit Maassluis krijgt
die dag de gelegenheid om zich te
presenteren voor eigen publiek. Zingt
u in een koor, bespeelt u een muziek-
instrument, speelt u in een bandje en
heeft u altijd al eens willen optreden
voor een breed publiek, meldt u dan
snel aan. Een professionele zanger/
presentatie maakt er een bijzonder
evenement van.
Aanmelden kan tot 16 mei aanstaan-
de via info@activepr.nl. De optre-
dens vinden plaats tussen 12.00 uur
en 16.00 uur.
Klaphuys verhalen
in de Kuiperij!
Maassluis
tijdens de 2e Wereldoorlog
De eerste helft van de maand mei
staat altijd in het teken van het begin
n het einde van de 2e Wereldoorlog.
Voor sommigen is het een verhaal,
anderen hebben het beleefd en voor
weer anderen geschiedenis.
Woensdag 9 mei a.s. wordt er geklapt
over het wel en wee van Maassluis tij-
dens die oorlogsjaren. Het is dan 72
jaar geleden, dat de Duitsers ons land
binnenvielen. Velen hadden gehoopt,
dat Nederland net zoals in de 1ste
Wereldoorlog neutraal zou blijven.
Maar niets was minder waar.
Op 10 mei 1940 had men nog geen
idee wat ons land en haar inwoners
te wachten stond. Razzias, Jodenver-
volging, verraders, verzetsmensen,
honger, armoede, koude en de Hon-
gerwinter van 1944-45.
Het waren zeer zware jaren voor
menigeen. Sjaak Boezeman was een
Maassluise verzetstrijder, die al in
december 1940 werd gearresteerd.
Hij had de leiding over het Maasslui-
se Geuzenvendel. Op 9 januari 1941
werd hij vanuit het Oranjehotel in
Scheveningen voor verhoor naar het
Binnenhof gebracht. Daar is hij zoda-
nig gemarteld, dat hij eenmaal terug
in het Oranjehotel is gestorven.
Op 18 maart 1943 bombardeerde een
squadron van 12 Venturas van de
RAF omstreeks half vier s middags
het Kerkeiland, waarbij de Grote
Kerk en een aantal huizen zwaar be-
schadigd werden. Ook kwamen een
aantal burgers om. Het eigenlijke
doel was de Witol olierafnaderij,
maar door de grote hoogte waarop
werd gevlogen, kwamen de bommen
verkeerd terecht.
Uit het bovenstaande blijkt, dat
Maassluis en haar burgers niet onge-
schonden uit de oorlog zijn gekomen.
Er zijn nog veel meer verhalen te ver-
tellen, die lang niet allemaal bekend
zijn. Wie heeft er nog fotos van die
tijd, wie kent er nog verhalen uit die
tijd, wie wil meer weten over die tijd?
Het Klaphuys staat woensdagmiddag
9 mei a.s. open om Maassluizers aan
het woord te laten over die tijd!
Vanaf 14.00 uur is het Klaphuys ge-
opend en vanaf 14.30 uur wordt er
over Maassluis in de 2e Wereldoor-
log geklapt. Er is tegen een kleine
vergoeding kofe en thee te verkrij-
gen. De Klaphuysmedewerkers zien
u graag komen!!!
Info bij Hanneke Volker, secretaris
van de Stichting Kuiperij Anker-
straat. Telefoon (010) 59 165 78.
De stijldansclub de Vliet heeft het
seizoen 2011/ 2012 op 25 april afge-
sloten met een diner - dansant. Alle
56 leden hebben hieraan deelgeno-
men en er veel leuke herinneringen
aan overgehouden.
Het diner bestond dit keer uit een
lopend buffet inhoudende: twee
soorten soep - verschillende soorten
warm vlees met stokbrood meer-
dere salades ijssorbet en kofe met
bonbon. Smullen geblazen.
Naast het verzorgen van de inwendige
mens is de gelegenheid geboden om
de overtollige genuttigde calorien
weer kwijt te raken bij het vrij dan-
sen. Ook dit is een meer dan gezellig
onderdeel geworden.
In het afgelopen seizoen hebben een
aantal (6) nieuwe paren veel dansen
en danspassen geleerd en de gevor-
derden hun dansniveau kunnen on-
derhouden.
Op feesten en partijen kunnen allen
dan ook met verschillende dansen
meedoen en andere niet dansers ver-
steld doen staan.
De stijldansclub heeft niet alleen ten
doel om dansen te leren en dansken-
nis te onderhouden maar is ook een
club voor het onderhouden en uitbou-
wen van persoonlijke contacten en
plezierig samenzijn.
Hiertoe is elke dansavonden inge-
deeld in twee uur dansles ( n groep
nieuwelingen en n groep gevorder-
den) en een uur vrij dansen.
Hiernaast heeft de stijldansclub meer-
dere balavonden, t.w. Sinterklaas,
Kerstbal, Nieuwjaarsbal, Lentebal,
Eind bal(diner-dansant).
De contributie voor een heel seizoen,
29 avonden, met alle genoemde ver-
zorgde bals is 130 euro per paar.
Omdat door de hoge leeftijd of de
gezondheid er jaarlijks enige paren
moeten afhaken is er gebruikelijk
steeds ruimte voor nieuwe paren.
Genteresseerden van 55 jaar of ouder
kunnen bij de dansleraren Bram en
Beb Groen zich aanmelden als kandi-
daat lid maar er ook terecht voor alle
gewenste informatie 0105928069.
Denk bij het beslissen om te gaan dan-
sen aan het volgende: Consument en
Veiligheid en Het Nederlandse Insti-
tuut voor Sport en Beweging hebben
gepubliceerd dat Ouderen massaal
op dansles moeten. Niet alleen om-
dat het leuk is, maar ook om zich be-
ter te wapenen tegen valpartijen.
Het bestuur van de Stijldansclub De
Vliet
Het seizoen 2011/2012 zit er
voor de Stijldansclub de Vliet weer op
Wandelen door duinen
en landgoed
Zondag 6 mei en 13 mei organiseert
de KNNV Waterweg-noord algeme-
ne excursies ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de afdeling. De
gebieden variren van relatief nieuwe
natuur tot oudere landgoederen.
Op zondag 6 mei kunt u een bezoek
brengen de van Dixhoorndriehoek,
onderdeel van het natura200-gebied
Kapittelduinen. Het gebied is aange-
legd in de jaren 70 tijdens de aanleg
van de Maasvlakte. Sindsdien heeft
het zich relatief vrij kunnen ontwik-
kelen tot een gevarieerd duingebied
met droge en vochtige delen en dy-
namische en relatief statische duinen.
Op zondag 13 mei kunt u een bezoek
brengen aan het Landgoed Clingen-
dael. Het is een aangelegd ark dat
reeds 4 eeuwen oud is met statige
oude bomen. Het park ademt de sfeer
en grandeur van weleer.
De excursies zijn gratis toegankelijk.
De excursie op 6 mei begint om 13:00
uur en duurt tot 15:00 uur. Verzame-
len en starten bij de Zeetoren, Helm-
weg 7, te Hoek van Holland. Aan-
melden en meer informatie: Joost de
Kurver, joost@zeetoren.nl.
De excursie op 13 mei begint om
13:00 uur. Verzamelen en starten bij
de hoofdingang, Wassenaarseweg
12A, te Den Haag. Aanmelden en
meer informatie: Marie Baar,
mariebaar@gmail.com.
Een prachtige rondvaart over de Nieu-
we Waterweg, met een van de stoom-
of motorslepers tijdens de Vaardag
Sleepboothaven Maassluis. Het sleep-
botenevenement belooft een prachtig
feest te worden voor jong en oud. Op
de kades is muziek, vermaak, een hap-
je en een drankje terwijl de schepen
af en aan varen. Met maar liefst vier
vaartuigen kan gevaren worden voor
maar vijf euro per persoon. Wie het
echte spektakel van dichtbij wil mee-
maken kan mee op de fotorondvaart
om 10.00 uur, wanneer de Elbe en het
prachtige Maassluisje richting de ha-
ven van Maassluis komen. Bovendien
zijn de schepen open voor publiek. Op
de kades zingen shantykoren en er is
een paard-en-wagen verbinding tus-
sen binnenstad en buitenhaven. Wie
wil meevaren kan terecht bij Maas-
sluis Punt, Nationaal Sleepvaartmu-
seum en VVV Maassluis.
Fotos Roger van der Kraan
Volop kaarten te koop voor
Vaardag Sleepboothaven 12 mei
Wally Elenbaas (1912 - 2008) was
een Rotterdamse gracus van naam
en zou op 21 april 2012 100 jaar ge-
worden zijn. Voor het Gemeentemu-
seum Maassluis was dat reden om een
overzichtstentoonstelling in te rich-
ten met lithos, zeefdrukken en fotos
van deze kunstenaar. De tentoonstel-
ling Een baas in graek is te zien
tot en met 21 oktober 2012. Dingenus
de Vrie, assistent conservator van het
Prentenkabinet Boijmans Van Beu-
ningen in Rotterdam, opende de ex-
positie.
Wally Elenbaas had sterke banden
met Maassluis en in het bijzonder met
het Gemeentemuseum. Bij leven had
hij bepaald dat een deel van zijn nala-
tenschap aan het museum zou komen.
Het museum in Maassluis was derde
in de rij van museale erfgenamen.
Het Stedelijk Museum Amsterdam en
Boijmans Van Beuningen Rotterdam
hadden de eerste keus.
Conservator Marije van Rijnswou is
nog tijdens zijn leven herhaaldelijk
in Elenbaas sfeervolle appartement
aan de Rechthuislaan op Katendrecht
langs geweest om zich over het werk
te buigen. De afhandeling van de laat-
ste schenking heeft Elenbaas zelf niet
meer meegemaakt. Deze vond plaats
na zijn overlijden (21 mei 2008) in de
nazomer van 2008.
Naast de geschonken lithos en zeef-
drukken heeft het museum met -
nancile hulp van de Vereniging
Vrienden van het Gemeentemuseum
Maassluis hoog kwalitatieve zwart-
wit fotos van Elenbaas verworven.
In het begin van zijn artistieke loop-
baan legde Wally Elenbaas zich toe
op fotograe en toen het zeefdrukken
hem zwaar begon te vallen, heeft hij
het fotograferen opnieuw opgepakt.
Zijn fotograsche werk bestaat uit
prachtige sfeerbeelden van vooral
Katendrecht.
De lithos van zijn hand zijn over het
algemeen gematigd van kleur maar
voor zijn zeefdrukken gebruikte hij
intense kleuren. In de tentoonstel-
ling is een serie zeefdrukken te zien
in felblauwe kleuren. Ook het geel en
oranje knallen soms van het papier.
Van Wallly Elenbaas is elders in
Maassluis eveneens werk te zien.
Een zijwand van het zorgcomplex
De Vloot aan de Westlandseweg is
drager van een groot wandmozaek.
Dit kunstwerk was eerst geplaatst te-
gen een wand van de Prinses Christi-
naschool in Maassluis maar toen de
school een aantal jaren geleden werd
afgebroken hebben de Gemeente
Maassluis en Maasdelta zorg gedra-
gen voor herplaatsing van het moza-
iek.
En bij het zoeken naar een goed on-
derkomen voor het grote glasmozaek
uit Bellevue Cinerama aan de Mar-
nixstraat in Amsterdam was het voor
de Joop v.d. Ende Foundation waar-
schijnlijk niet moeilijk belangstellen-
den in Maassluis te vinden. Maasdel-
ta heeft het werk aangekocht en laten
installeren in haar kantoorgebouw in
Maassluis.
Wally Elenbaas heeft niet alleen
naam gemaakt in eigen land. Zijn
werk is ook ondergebracht in grote
internationale collecties zoals dat
van het MOMA in New York, het Al-
bertina in Wenen en de Bibliothque
Nationale de France in Parijs.
De tentoonstelling Een baas in gra-
ek is alle dagen van 14.00 tot 17.00
uur (behalve op maandag) te zien in
het Gemeentemuseum Maassluis aan
de Zuiddijk 16 in Maassluis.
Scholen (basisscholen en voortgezet
onderwijs uit Maassluis) tonen mas-
saal belangstelling voor de tentoon-
stelling. De leerlingen krijgen bij hun
museumbezoek uitleg over de door
Elenbaas gebruikte technieken. Zij
leren onder meer het verschil tussen
zeefdrukken en lithograe. Natuur-
lijk gaan zij zelf ook met een druk-
techniek aan het werk.
Gemeentemuseum Maassluis
Zuiddijk 16
3143 AS Maassluis
telefoon (010) 591 38 13
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 14.00 tot 17.00 uur
Website: www.maassluismuseum.nl
Wally Elenbaas (1912 - 2008)
Een baas in graek
door Jan Buijsse (PR CRM)
In 1988 is het begonnen. Toen werd
op initiatief van de Culturele Raad
Maassluis, in samenwerking met de
gemeente Maassluis, voor de eerste
keer de prestigieuze Culturele Prijs
Maassluis uitgereikt. Inmiddels is
deze prijs, bestaande uit een oorkon-
de met onderbouwing en een beeldje
van Ans van der Wiel, al aan 52 per-
sonen en instellingen overhandigd.
In de loop der jaren is het voorge-
komen dat de prijs niet kon worden
uitgereikt bij gebrek aan genomi-
neerden. Dat is jammer en ook niet
nodig. Marjan Groen, bestuurslid
van de Stichting Waterweg Cultuur-
prijs, hield onlangs tijdens het Cultu-
reel Caf de aanwezigen een spiegel
voor waarbij ze constateerde dat er
in Maassluis veel borrelt op cultureel
gebied: Jullie hebben alles in huis!
Daarom voor dit jaar opnieuw een
oproep om gegadigden te melden bij
de desbetreffende werkgroep van de
CRM. Het zou zonde zijn deze kans
te laten lopen.
Op 7, 8 en 9 september wordt weer
het Weekend van de Cultuur geor-
ganiseerd met op vrijdagavond een
concert, Classics in the Park, achter
de Koningshof. Tijdens dit concert
wordt de Culturele Prijs Maassluis
uitgereikt. Net als vorig wordt het
park sfeervol aangekleed; de bomen
zullen weer feeriek worden aange-
licht.
De CRM verzoekt namen van kan-
didaten, personen en/of instellingen,
door te geven. Zet iemand die zich bij-
zonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor de cultuur in Maassluis in het
zonnetje.
Op de website van de CRM kan wor-
den gelezen welke criteria worden
gehanteerd bij de toekenning van de
Culturele Prijs Maassluis.
De prijswinnaars van 2010. Foto Jan Buijsse
Culturele Raad Maassluis
1988-2012: voor de 25e keer
nomineren voor de Culturele Prijs Maassluis
Aquarelleren
in Het Witte Kerkje
7 mei a.s. organiseert NPB-Maassluis
een aquarelleermiddag voor liefheb-
bers. De voorlaatste van dit seizoen.
Wilt u nog een keer proberen of dit
wat voor u is, dan heeft u daar nu nog
de kans voor.
De eerste keer mag u zonder verplich-
tingen meedoen, tegen betaling van
5,- per middag. Kofe/thee 0,50 per
kopje. De middagen staan op zich,
omdat er d.m.v. een workshop nieuwe
technieken worden aangeleerd, om
daarna de opdracht te kunnen maken.
Adres is Witte Kerkje Maassluis
Constantijn Huijgenstraat 1
Maassluis
Tijd: 14.00- 16.00 uur, zaal open
13.30 u.
Deze middag maken we een opdracht
om zelfstandig kleuren te mengen en
toe te passen naar een voorbeeld. Dit
is een deel van een afbeelding, die
op een nieuwe manier wordt ervaren
en verwerkt. Er ontstaat zo een soort
abstract schilderij. Het is een goede
oefening om inzicht te krijgen hoe je
van een uitsnede van een realistisch
plaatje iets nieuws en eigens kunt ma-
ken. Iedereen op zijn eigen manier en
kunnen.
Bij opmerkingen en vragen kunt u
onderstaand telefoonnummer bel-
len. Ook wanneer u deze middag wilt
meedoen. Ik zie u graag 7 mei.
Truce Krabbenbos-van den Berg
tel: 010-5922227
Holland, mijn Holland,
ik vind je zo mooi!
Onder deze titel hangen er in de
maanden mei en juni fotos in de
croissanterie van Monsieur Paul. De
fotos zijn voornamelijk gemaakt in
onze eigen omgeving en in het vr-
digitale tijdperk.
De maakster Geertrui van den Berg
heeft daar destijds veel plezier aan
beleefd en wil anderen laten meege-
nieten van het resultaat.
De fotos zijn afgedrukt in kleinfor-
maat en zijn gestoken in simpele plas-
tic mapjes. Zo zijn er 12 x 8 afbeel-
dingen te zien.
n vergroting zal er hangen, die af
en toe gewisseld wordt. Veel (kijk)
plezier gewenst bij Croissanterie
Monsieur Paul, Noordvliet 5, Maas-
sluis.
door Jan Buijsse (PR CRM)
Maassluizer Gertjan van de Velden
doet al geruime tijd onderzoek naar
Maassluis tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Hij raadpleegde daarvoor
vele bronnen en archieven en voerde
gesprekken met (ervarings)deskun-
digen.
Zijn speurwerk
bleef niet onop-
gemerkt. Begin
2011 werd hij be-
naderd door het
OorlogsVerzets-
Museum in Rot-
terdam met het
verzoek mee te
werken aan een
kroniek van de
regio Rotterdam
tijdens de Twee-
de Wereldoorlog.
Van de Velden re-
ageerde positief
op het verzoek
en zette daartoe
alle belangrijke
gebeurtenissen
in Maassluis op
een tijdslijn.
Jac. Baart van het
OorlogsVerzetsMuseum en auteur
van Rotterdam Oorlogshaven gaat het
materiaal van Gertjan meenemen in
de genoemde kroniek.
Toen bedacht Van de Velden zich dat
het interessant zou kunnen zijn de
resultaten van zijn onderzoekingen
te delen met de bewoners van Maas-
sluis. Met behulp van Twitter en Fa-
cebook liet hij regelmatig volgers en
vrienden weten wat er zoal in Maas-
sluis was gebeurd op bepaalde data in
de Tweede Wereldoorlog. Hij moest
voor Twitter wel zijn teksten inkorten
omdat bij dit medium een maximum
van 140 tekens geldt.
Hij begon met deze publicaties op 10
mei 2011; de laatste #WO2MS Tweet
plaatst hij in mei 2012. Dat slot valt
samen met zijn expositie in het Dou-
anehuisje. Op alle zaterdagen en zon-
dagen in mei kunnen mensen komen
kijken naar de tijdslijn van Maassluis
1940-1945. Op beeldende wijze zal
een groot aantal data met de daarbij
horende gebeurtenissen worden ge-
toond op zes (gesponsorde) banieren.
In een vitrine exposeert Gertjan di-
verse voorwerpen uit de bezettings-
jaren. Voorts komen er fotos en
schilderingen van oorlogssituaties te
hangen.
Al met al een goede gelegenheid om
Maassluis in de
Tweede Wereld-
oorlog te leren
kennen of de her-
inneringen daar-
aan weer naar
boven te halen.
Het Douane-
huisje is in mei
op alle zaterda-
gen en zondagen
open van 14:00
tot 17:00 uur.
Gertjan van de
Velden is op
Twitter te volgen
via: @Viking-
Fields. Zie ook:
wo2maassluis.
tumblr.com
De Culturele
Raad Maassluis
stelt namens de
gemeente Maassluis het Douanehuis-
je (Govert van Wijnkade 52), gratis
ter beschikking voor culturele en
kunstzinnige activiteiten. Meer infor-
matie hierover bij Emma de Zanger,
010-5929821, douanehuisje@crm-
maassluis.nl.
Verdere informatie:
www.crmmaassluis.nl.
Douanehuisje: Wat gebeurde er in
Maassluis in de Tweede Wereldoorlog?
Krachtige Vrouwen
Nieuw ontwikkeld door Rezen en
Yoga Carin is de cursus Krachtige
Vrouwen speciaal voor vrouwen in
de overgang. Er blijkt veel behoefte
te zijn aan mogelijkheden om erva-
ringen te delen op het gebied van de
overgang. De overgang is juist een pe-
riode waarin vrouwen hun krachten
kunnen ontdekken en laten zien.
De overgang kan veel lichamelijke
en psychische klachten met zich
meebrengen. Bij sommige vrouwen
kunnen de overgangsklachten het da-
gelijks leven behoorlijk benvloeden.
Uit recent onderzoek is bijvoorbeeld
gebleken dat een derde van het ziek-
teverzuim van vrouwen tussen de 44
en 60 jaar te herleiden is naar over-
gangsklachten.
De cursus Krachtige Vrouwen be-
oogd vier avonden waarin we yoga
zullen beoefenen en waarin we kunst-
zinnig gaan werken. Ervaring is bij
beide werkvormen niet van belang.
Rene Nuis: We gaan op zoek naar
jouw persoonlijke kracht en kwalitei-
ten. Deze kunnen een bron vormen
voor meer houvast en vertrouwen om
de overgangsklachten het hoofd te
kunnen bieden. Daarbij is het creren
van ontspanning en stabiliteit zeer
belangrijk.
Carin Stolze Maat: Door aan yoga
te doen blijf je ondanks alle verande-
ringen in je lichaam toch in evenwicht
en balans. Je wordt je meer bewust
van je lichaam en brengt je geest tot
rust. Daarbij wordt het vertrouwen in
jezelf hersteld. De yoga is ook zeer
geschikt voor vrouwen met een ma-
tje meer.
De cursus start op vrijdag 25 mei en
vindt plaats bij Cyprea Therapeutisch
en Creatief Centrum in Maassluis.
Voor vragen en meer informatie:
www.re-zen.nl-re-zen@live.nl-
0615212400/www.yogacarin.nl-
info@yogacarin.nl - 0636291089
Sinds anderhalve week staat de So-
cialSofa in de showroom van P.A.
van der Kooij aan de Troelstraweg 2.
In februari leverden kinderen uit de
Van Scorelstraat tekeningen in, die
tot n ontwerp zijn samengevoegd.
Nu brengen medewerkers van Duk-
dalf samen met buurtbewoners dit
ontwerp als mozaek op de betonnen
bank aan.
Elders in Nederland komt u ze ook te-
gen: de SocialSofas. Een SocialSofa
is een stevige, betonnen buurtbank
die dient als ontmoetingsplaats voor
iedereen die er gaat zitten, gewoon
om een praatje te maken. En om ze
bijzonder te maken heeft iedere bank
een unieke mozaekafbeelding, ont-
worpen door bijvoorbeeld vrienden,
collegas of buurtbewoners. Zoals de
Het mozaeken van de SocialSofa is gestart
naam het al zegt is een SocialSofa
meer dan alleen een bankje. Gezel-
lig samen iets moois creren is het
motto.
Het initiatief voor de SocialSofa in
Maassluis komt voort uit het gebieds-
overleg.
Hier kunnen bewoners ideen indie-
nen die de leefbaarheid in de straat,
buurt of wijk ten goede komen. Eni-
ge tijd geleden bracht bewoner Jan
Veenker de wens naar voren om in
het speeltuintje in de Van Scorelstraat
een extra bankje te plaatsen. Via het
gebiedsoverleg konden de nancin
voor de SocialSofa snel geregeld
worden, dankzij de steun van de ge-
meente Maassluis, Maasdelta Maas-
sluis en Dukdalf.
Op dit moment zijn de buurtbewoners
nog druk aan het mozaeken, tijdens
speciaal daarvoor georganiseerde
workshops. Als de bank straks af is,
dan verhuist deze naar zijn vaste plek.
Wie wil zien hoe dit kunstwerk wordt
gemaakt, kan gerust eens langsko-
men op het genoemde adres.
Aktiviteiten De Kern
3-in-1-Moederdagmarkt
De bewoners van De Kern (ge-
meenteleden van de NGK Maassluis)
verhuizen naar De Ark!!
Om noodzakelijke verbouwingen en
nog wat andere wensen te realiseren,
houden we op 12 mei in De Kern 3-in-
1-Moederdagmarkt
Wat gaat er gebeuren?
Activiteiten voor kinderen: schmin-
ken,
haren in laten vlechten, knutselwerk-
jes om kleine cadeautjes te maken
voor bv Moederdag etc;
Kant-en-klare cadeautjes;
Planten;
Knuffels, kussens;
Kunstwerken en schilderijen;
Zelfgemaakte producten: o.a. schilde-
rijen, knuffeldiertjes, sieraden, zeep-
hangers, kaarten;
Gezondheidsproducten van natuur-
lijke materialen
Tweedehands boeken over Kunst en
Crea;
Tweedehands kleding
Uiteraard zal er op deze dag ook kof-
e, thee en fris geschonken worden
en u kunt er ook wat lekkers bij krij-
gen. Er zullen poffertjes gebakken
worden en wellicht nog meer!
We hopen dat u ook een kijkje komt
nemen! En heeft u een kunstwerk dat
u wel kwijt wilt. Heeft u nog andere
ideen.... neem contact op met n van
ons! Nelleke Meester 010-5910895
of Sigrid Ros 010-5926171
3-in-1-Moederdagmarkt, 12 mei in De
Kern, PC Hooftlaan, 10.00 16.00 uur.
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 11
Op 26 mei is het de Dag van het Onderhoud. Deze dag gebruiken wij graag om
genteresseerden eens een blik in onze keuken te bieden. Wij nodigen u, als
omwonende, graag uit voor een presentatie over onze dagelijkse werkzaamheden.
We besteden aandacht aan belangrijke themas zoals veiligheid, onderhoud en
duurzaamheid. Aansluitend krijgt u een rondleiding per touringcar over de terminal.
Om iedereen te kunnen ontvangen, organiseren we een ochtend-
en een middagrondleiding. U kunt zich voor 21 mei opgeven door
bijgaand antwoordformulier in te sturen of door u aan te melden
via de volgende link: http://bit.ly/I6UmR9
Op zaterdag 26 mei opent
Vopak Terminal Botlek de poort
voor al haar buren
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
E-mail
Leeftijd


Ochtend (10.00 - 12.00 uur) |

Middag (14.00 - 16.00 uur)


Antwoordformulier
Open Dag Vopak Terminal Botlek
Stuur het ingevulde antwoordformulier
voor 21 mei in een ongefrankeerde
envelop naar:
Vopak Terminal Botlek
Antwoordnummer 914
3190 WL Europoort
Fiets mee
met de
Tour de
Kortenhof
Molentocht
op zaterdag
12 mei
De Tour de Kortenhof Molentocht is
een prachtige en geheel verzorgde etstocht
van ca 40 km door de regio.
Deze fantastische etstocht is inclusief route,
consumpties en aan het einde een
verrassende goodiebag!
Deelname aan de Tour de Kortenhof Molentocht is
GEHEEL GRATIS voor jong en oud!
Inschrijven kan t/m woensdag 9 mei 2012 in
alle vestigingen van Van Kortenhof.
U ontvangt bij inschrijving direct uw startbewijs.
Starten kan op zaterdag 12 mei van 10:00 tot 12:00 uur
vanuit Van Kortenhof Maassluis of
Van Kortenhof Vlaardingen Holy.
OVERAL
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag : 8.45 - 17.30 uur
Woensdag : 8.45 - 17.30 uur
Donderdag: 8.45 - 17.30 uur
Vrijdag : 8.45 - 20.00 uur*
Zaterdag : 8.45 - 17.00 uur
*Koopavond alleen
in Maassluis en
Vlaardingen Holy.
www.vankortenhof.nl | info@vankortenhof.nl
De grootste fietsspeciaalzaak van de regio met de meeste keus en ook nog eens voordelig geprijsd
MAASSLUIS
Heldringstraat 101
Telefoon 010-591 14 40
VLAARDINGEN-HOLY
Louise de Colignylaan 1
Telefoon 010-249 00 74
VLAARDINGEN-OOST
Van Hogendorplaan 11-13
Telefoon 010-449 02 30
MAASDIJK
Oranjeplein 36
Telefoon 0174-523 222
SCHIEDAMKRONA
Malm 84
Telefoon 010-4704537
In samenwerking met Molen Aeolus en het Molenwinkeltje
Wij werken op
15 locaties (dus altijd
bij u in de buurt)
uitsluitend met
gediplomeerde en
gemotiveerde
medewerkers en
staan onder
voortdurende
controle van
de GGD, Brandweer
en Gemeente.
Zoekt u
professionele kinderopvang op
Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal
of buiten de basisschool uren,
bezoekt u dan vooral onze website:
www.kinderopvangmaassluis.nl
of bel 010-59 37 459 voor een
uitgebreid informatiepakket.
Stichting
Kinderopvang
Maassluis
Postbus 101
3140 AC Maassluis www.kinderopvangmaassluis.nl
Telefoon 010-59 37 459
* Kijk op www.rabobank.nl/westland voor de actievoorwaarden

www.facebook.com/rabobankwestland
Zet jouw droomhuis op Facebook.
En maak kans op een weekendje weg.*
Waar staat jouw droomhuis?

Woon je al in je droomhuis of ben je nog op zoek? In alle gevallen geldt: als het om wonen gaat, moet je
bij Rabobank Westland zijn. Waarom? Omdat wij de grootste hypotheekverstrekker in de regio zijn. En
omdat wij u een totaaladvies geven, gebaseerd op uw behoeften en mogelijkheden. Een nancile
totaaloplossing die rust geeft en staat als een huis. Voor nu n voor straks.
Rabobank. Een bank met ideen.
Sportmassage Maassluis
is het adres voor:
Een goede stevige sportmassage.
Een relaxte Hot Stone massage.
Een behandeling volgens
het Medical Taping Concept
Kwaliteit en kwantiteit.
Kijk eens op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel voor een afspraak:
06-53797193
Dik van Doorn
Dijkgraaf 22
3155 GA Maasland
06 - 47793620
akkklussen@dds.nl
www.akkklussen.nl
KvK 27273072
ALLROUND
KLUS- &
ONDERHOUDS-
BEDRIJF
In en om het huis
Aanpassingen voor
senioren, zoals beugels en
verhoogde toiletten
Deuren afhangen en
schaven
Electra-, timmer- en
loodgieterswerk
Reinigen van dakgoten
Leggen van laminaat
Inbraakpreventie
In de tuin
Sierbestrating
Verwijderen van bomen en
wortels
Snoeien van struiken en
bomen
Aanleggen en reparatie
van tuinverlichting
En verder...
Voorbereiding van de
plaatsing van keukens
Assistentie bij de
uitvoering van klussen
www.dejongheburgemeester.com Burgemeester de Jonghkade 35 3143CC Maassluis 010-5904950
Restaurant de Jonghe Burgemeester
Naast de pont in Maassluis
Vanaf 1 mei kunt u weer genieten van een kompleet nieuwe menu kaart.

Met weer nieuwe gerechten en smaakvolle combinaties
En natuurlijk plakken wij daar een leuke aktie aan vast!!
G
Heel de maand mei van woensdag t/m vrijdag
een drie-gangen menu uit de kaart met 3 drankjes*
en een koffie na.
voor maar 37,50.

*3 drankjes keuze uit frisdrank, huiswijn of tapbier.
Dus reserveer snel en kom heerlijk genieten in de Jonghe Burgemeester
>8DD8
DeItawe B2 | VIaardinen | 010 - 435 49 00
WIJ GAAN VERBOUWEN
EN RUIMEN OP!!
VEEL ARTIKELEN
TEGEN WEGGEEFPRIJZEN!!
GAMMA
Vlaardingen
Binnen- en
buitendeuren
t.e.a.b. v.a. 10,00
Diverse maten en soorten.
Gediplomeerd lid
van ProVoet
Petras Pedicure
Koolmeesstraat 59 3145 NB Maassluis
Tel. 010 - 592 74 63
Ook voor diabetische
en reumatische voeten
Renovatie & onderhoudsbedrijf
F. Brouwer telefoon: 06-42113448.
Voor al uw renovaties,
o.a. badkamer, toilet e.d.
www.fbrenovatie.nl
PARTIJHANDEL:
UIEN 5 kg nu 0,99!!!
Kattenvoer
nu 7 x 100 gram 1,00!!!
Diverse soorten kaas
zoals oude komijn/30+
belegen 8,00 kg. Drop
of Winegum 1 kg 1,99.
VERKADE KOEK
2 voor 1,00.
ORBIT KAUWGOM
2 voor 1,00.
Cake versiering 0,99.
AROMA THERAPY
bodylotion, badschuim,
bodycream, handcreme
2,49. Diverse potten
groenten 2 voor 1,00.
*alles zolang de voor-
raad strekt. HOOG-
STRAAT 2, MAASSLUIS,
BOVENAAN WIP
TE KOOP: eettafel met
bijpassende salontafel.
In goeie staat, prijs in
overleg. Omg. Maassluis.
Tel.: 010-7611434.
COMPUTERLES VOOR
SENIOREN
www.computerles.webs.com
Tel.: 06-31063204.
!Spoed! Te koop ge-
vraagd: TOYOTAs, Hon-
da, Nissan, Mazda, Mitsu-
bishi, met schade of defect
geen bezwaar. Ook an-
dere merken met of zonder
APK, met RDW vrijwaring.
U belt, wij komen langs.
Tel. 010-2762532 of 06-
25160439, ook s avonds.
TE KOOP: Nieuwe Ra-
vensburger Puzzel van
5000 stukjes. Doos be-
schadigd, maar hele-
maal compleet. Afb. Slot
Neuschwanstein. 153
x 101 cm. Nieuwprijs
59.95. Af te halen voor
maar 25.00.
Tel.: 06-51970226

Heerlijke ROOMTRUF-
FELS nu 250 gram 3,95.
ECHTE BELGISCHE
BONBONS
nu 250 gram 4,95.
*nog veel meer
chocolade producten
op voorraad....
AZ CHOCOLATERIE,
HOOGSTRAAT 2, MAAS-
SLUIS, BOVENAAN WIP.
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Ik heb leuke rommel-
marktspullen, geen troep.
Voor 2 flessen Merlot (rode
wijn) kun je het komen op-
halen. Tel.: 010-5921955.
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 12

RESERVEREN:
CINEMA SCHUURKERK
NOVA ZEMBLA (2D)
WOENSDAG 9 MEI, 20.30 UUR 9,-
THEATER SCHUURKERK INCLUSIEF CONSUMPTIE
Deze Hollandse spektakellm vertelt het legendarische,
waargebeurde verhaal van de avontuurlijke
ontdekkingsmissie van Willem Barentsz en Jacob van
Heemskerck, de zeevaarders die in de zestiende eeuw
afreisden naar het ijskoude Nova Zembla. In regie van
Reinout Oerlemans schitteren o.a. Derek de Lint, Victor
Reinier en Doutzen Kroes, die in deze lm haar acteerdebuut maakt.
DE RGHS
THE HAGUE OL TOUR
ZATERDAG 12 MEI, 20.30 UUR 17,00
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Wist u dat het Spaanse woord amenco zowel amingo
als Vlaams betekent? En in de tijd van de 80-jarige
oorlog met de Spanjaarden waren Nederland en Belgi
nog n, dus de Flamenco komt niet uit Belgi maar
uit Nederland en wel uit Den Haag!! igellek komp alles
it De Haag
Met dank aan Joost Naaktgeboren BV
PIEPSCHUIM
IN VEEL TE STRAKKE BROEKEN
ZATERDAG 19 MEI, 20.30 UUR 16,00
THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Piepschuim maakt fris Nederlandstalig muziekcabaret.
In veel te strakke broeken is een alles onthullende en
niets maskerende voorstelling over knellende zaken. Er
wordt van alles gesuggereerd, maar uiteindelijk niets
blootgelegd, want Piepschuim stelt dat het allemaal wel
wat ruimer gezien mag worden. Met dwaze liedjes en
zotte teksten bezorgt de band u een te gekke avond.
HILBERT GEERLING
HET ALLERGEHEIMSTE GOOCHELGEHEIM
ZONDAG 13 MEI, 14.30 UUR 10,00
KONINGSHOF
Er wordt al lang geuisterd dat in het dagboek van
Houdini het geheimste goochelgeheim ter wereld
verstopt zit. Er is altijd wel iemand fanatiek op zoek
naar het dagboek. Maar is dat wel verstandig? Wat doe
je als de krachten uit het boek je boven de pet groeien?
Kunnen de allergeheimste geheimen niet beter voorgoed
geheim blijven?
Met dank aan A.J. Vis Administratie-belastingadviesburo
5
+
Overal en altijd
toegang tot
de Bibliotheek
Nieuwe App de Bibliotheek
beschikbaar voor leden van de
Bibliotheek
Maassluis/Midden-Deland
In Nederland is vier op de tien men-
sen in het bezit van een smartphone.
Via hun mobiel hebben zij direct toe-
gang tot het internet. De vraag naar
Apps groeit sterk en ook de Biblio-
theek heeft hier een antwoord op.
Vanaf nu hebben bibliotheekleden
met een smartphone overal en altijd
toegang tot hun bibliotheek. Dus ook
leden van de Bibliotheek Maassluis /
Midden Deland. De App de Biblio-
theek is gratis te downloaden via de
iTunes App Store en Google Play.
De mobiele App maakt het mogelijk
de catalogus van de bibliotheek te
raadplegen en direct boeken en an-
dere materialen te reserveren. Daar-
naast zien gebruikers gemakkelijk
welke items zij in huis hebben en
wanneer deze retour moeten. Uiter-
aard zijn deze op ieder moment te ver-
lengen. De App is gebruiksvriende-
lijk en werkt heel eenvoudig; in drie
stappen kan men zich aanmelden. De
App maakt verbinding met de web-
site van de aangegeven bibliotheek en
de gebruiker beschikt over een groot
aantal functionaliteiten. Zo bevat de
App ook een verlanglijstje en een
scannerfunctie. Na het scannen van
het ISBN-nummer verschijnt er direct
informatie over het boek.
Cubiss ontwikkelde de App in op-
dracht van de Brabantse Netwerkbi-
bliotheek.
De Boshoek
als schapenfarm
Op zondag 6 mei is Natuurcentrum
De Boshoek omgetoverd tot een echte
schapenboerderij.
De schaapskudde van de Agrari-
sche Natuurvereniging Vockestaert
(Stichting Schaapskudde Vocke staert
Midden-Deland) heeft voor deze
dag bezit genomen van het Boshoek
terrein.
Gewoonlijk begraast de schaapskud-
de de zuidrand van het Midden-Delf-
land gebied waar ze er voor zorgen
dat het groen niet te overdadig wordt.
De schapen van de kudde behoren tot
rassen als Coburger Fuchs, Kerry-
Hill schapen, Veluwse Heideschapen
en Schoonebeekers.
Er is gekozen voor heideschapen om-
dat dat sobere dieren zijn. Ze stellen
niet veel eisen aan voeding en leefom-
geving. Dat is belangrijk bij schapen
die gebruikt worden om een gebied te
onderhouden.
Vandaag is de schaapscheerder aan-
wezig en heeft het druk met het sche-
ren van de schapen.
Er zal voldoende gelegenheid zijn
om vragen te stellen over de schaaps-
kudde.
Zoals gewoonlijk worden voor kinde-
ren veel creatieve en educatieve acti-
viteiten georganiseerd, het favoriete
uilenballen pluizen / determineren,
nestkasten timmeren, guurzagen,
beestjes van schapenwol maken, but-
tons persen en nog veel meer.
Vanaf 6 mei tot eind juni kan men
een tentoonstelling over de natuur-
waarden van het gebied Polder Noord
Kethel bekijken. Het onderzoek werd
verricht door de KNNV afdeling
Deland.
Met touch-screens kun je je ken-
nis over de natuur op een interactieve
manier testen.
Datum: zondag 6 mei 2012
Tijd: 11.00 tot 16.00 uur
Adres: Bospad 3 3121 CL Schiedam
Toegang: gratis
Donderdag 19 april was het dan
zover. De heropening van basis-
school de Ichthus.
Na een maanden lange verbouwing
aan de binnenkant van onze school,
waarin een klaslokaal is omgetoverd
tot een mooie ouder- en/of perso-
neelskamer met keuken, oude loka-
len zijn opgeknapt en voorzien van
digiborden en klaar zijn gemaakt om
de kinderen van de groepen 7 bij ons
in het gebouw te kunnen plaatsen en
het vele schilderwerk, waardoor de
school een frisse uitstraling aan de
binnenkant heeft gekregen.
Wij zijn er heel blij mee en hopen dat
de kinderen dit ook zijn.
Na een renovatie van zes weken kon-
den de kinderen van bso Westerwind
weer terug naar hun vertrouwde loca-
tie. Zij zijn zes weken te gast geweest
bij cbs Ichthus.
Voor de gelegenheid werd de bso om-
getoverd tot Restaurant Westerwind.
Het werd tijd voor een Feestje.
Op maandag 16 april kwamen de
mensen van Het Groot schoolplein
Orkest , om de kinderen te begelei-
den met hun eigen muziekinstrumen-
ten.
De kleuters speelden op de kokosno-
ten, de groepen 4 speelden op echte
bieressen, de groepen 7 sloegen de
maat op de cementbakken, de groe-
pen 8 speelden op de blaaspijpen. Zo
had een iedereen zijn eigen muziek-
instrument. Alle instrumenten zijn
materialen, die op de bouw worden
gebruikt.
Iedere groep werd be-
geleid en op donder-
dag stond het Ichthus
orkest klaar om hun
muziekstuk te laten
horen aan de aan-
wezige ouders, opas
en omas, broertjes
en zusjes en andere
genodigde. Het was
een geweldig spekta-
kel en we hopen dat
iedereen ervan heeft
mogen genieten.
Na deze feestelijkhe-
den is de dag afge-
sloten in Restaurant
Westerwind, waar
de gasten getrakteerd
werden op door kin-
deren gemaakte hap-
jes.
Zelfs de bediening
werd door de kin-
deren gedaan. Heel
goed gedaan alle-
maal!
Team cbs Ichthus
Team Westerwind
Cbs. Ichthus en Westerwind
openen opnieuw hun deuren
De nieuwe Stichting Music4Fun is
een samenwerkingsverband tussen de
drumfanfare Het Wapen van Maas-
sluis en muziekvereniging Kunst na
Arbeid. Beide verenigingen hebben
hun krachten gebundeld in de stich-
ting met als doel zoveel mogelijk kin-
deren te interesseren in muziek in de
brede zin des woords want niet alleen
is er keuze voor blaas- en slagwerkin-
strumenten zoals in de verenigingen
gebruikt, maar ook is er keuze voor
andere instrumenten.
In de afgelopen maanden is muziek-
docente Cindy van de Zee alle Maas-
sluise basisscholen af geweest om
daar te laten zien hoe leuk muziek
maken is en zeker wanneer je dat met
elkaar doet. De kinderen konden zich
opgeven voor 3 gratis workshops in
Het Muziekgebouw en aansluitend
drie gratis proeessen bij Muziekcen-
trum OpMaat door een docent op een
gekozen instrument.
Enige tijd geleden werden de drie
workshops in Het Muziekgebouw
afgerond met een muzikaal feest.
De kinderen konden meespelen met
het jeugdorkest Kunst na School van
KnA en dat werd een grote happe-
ning.
Natuurlijk mochten de ouders mee
komen luisteren. Vervolgens moest
de keuze voor een instrument ge-
maakt worden en dat was voor som-
mige kinderen nog een moeilijke
keuze want er zijn zoveel leuke in-
strumenten. Na de voorjaarsvakantie
zullen de kinderen hun proeessen
gaan volgen bij OpMaat. Daarna
zullen ze deel gaan nemen aan een
nieuw te vormen jeugdorkest van de
stichting. Heeft uw zoon of dochter
ook gehoord van ons initiatief en zich
nog niet opgegeven? Dat kan alsnog.
Bij voldoende deelname zullen we
nieuwe workshops organiseren. Wilt
u informatie? Ga dan naar onze web-
site www.music4fun-maassluis.nl en
download de presentatie. Opgave kan
via ons contactformulier of direct bij
onze cordinator, 010 5921896.
Workshops Music4Fun zeer succesvol
30 kinderen starten na eerste kennismaking
Samen met de jeugdorkesten
Kunst Na school en de MusicKids
Zaterdag 5 mei in de Immanulkerk
aan de Lange Boonestraat 5 in Maas-
sluis. Het wordt als vanouds weer een
groots concert met ondersteuning
van onze reserve of hulp orkes-
ten. De avond zal volledig in het teken
staan van muziek maken door jong en
oud voor jong en oud. Het wordt een
concert met een verrassend plusje.
De muziekstukken die deze avond op
de lessenaar worden gezet zullen u in
een gevoelige nostalgie meeslepen.
U reist laten we in de taal van reis-
gidsen schrijven - deze avond tijdloos
over de hele wereld, we zetten de klok
stil dan weer jaren achteruit en ver-
volgens gaan we weer vooruit. Het
kan niet gekker deze avond. Muziek is
van alle tijden en natuurlijk ook gren-
zeloos. Een wereldtaal die over de
hele wereld wordt verstaan en begre-
pen. De Muziekvereniging Kunst Na
Arbeid staat onder leiding van Ellen
van den Berg. In 80 minuten de we-
reld rond met Around the world in 80
days. Andere werken die op de lesse-
naar komen zijn Puszta; zigeuner-
dansen in de Hongaarse stijl wat een
beetje doet denken aan de Slavische
dansen. Puszta is een uitgestrekte
weide die door zigeuners wordt ge-
bruikt om met hun (wilde) paarden
te kuren. Maar wat ook leuk gaat
worden zijn de volgende werken; een
oud Zweedse Hymne in een vlucht
naar African Symphony en met een
sprong naar Scottish Souvenirs Paris
Montmartre. U heeft het gelezen en
komt nu met deze spanning naar de
concertzaal in de Immanuelkerk. De
kerk heeft normaal gesproken geen
concert, maar zaterdagavond wel.
Komt allen, reist met ons mee in 80
minuten de wereld rond.
Het jeugdorkest Kunst Na School
staat onder leiding van Cindy van der
Zee. KNS is een volwaardig jeugdor-
kest; de opmaat naar het grootorkest.
Een leuk orkest dat dicht bij het grote
werk staat. Met ontspanning en ple-
zier gezamenlijk het muziek maken,
leren om straks in het grootorkest te
kunnen meespelen en misschien wel
soleren. Ook KNS hebben pittige leu-
ke werken op de lessenaar staan, toch
weer wat moeilijker en complexer
dan het vorig optreden.
De MusicKids zijn onze jongste leden
van Kunst na Arbeid. De MusicKids
staan onder leiding van Dennis te
Woerd en Kimberly van Rooij. Met
zn allen muziek maken is ontzettend
leuk. Met dit concert gaat u beleven
dat samen muziek maken niet mak-
kelijk is maar wel leuk en inspirerend
voor zowel de musicus als de luiste-
raar.
Wil je meereizen met KNA? voor
de jongeren: kom naar de repetities
van de MusicKids als je wilt ken-
nismaken met muziek maken, kom
naar Kunst Na School als je al een
beetje ervaring hebt; maar beleef
het mee om mee (te leren) spelen bij
KNA. Ben je wat ouder ?, met geen,
een beetje of veel ervaring ben je van
harte welkom in de familie van KNA.
Neem contact op met het secretariaat,
telefoon 0634928118. Zie ook onze
website www.kna-maassluis.nl.
Het concert begint om 20:00 uur. De
zaal is al ruim voor die tijd open en de
toegang is gratis.
Kijk ook op onze website voor meer
informatie en bezoek onze sponsor-
pagina. Door onze sponsors wordt
dit concert mede mogelijk gemaakt.
www.kna-maassluis.nl.
Het KNA-Bevrijdingsconcert
a.s. zaterdagavond met een plusje
Vanaf eind februari zijn we op BSO
Doerak bezig geweest met het thema
Groeien en Bloeien.
Alle kinderen hebben de afgelopen
weken planten en zaadjes gepoot,
kriebel beestjes gezocht, bijen en
lieveheersbeestjes geknutseld en we
hebben het over groenten en fruit ge-
had. Want hoe groeit een appel? Of
een aardappel? Of hoe groeien bloe-
men? Om deze vragen te beantwoor-
den hebben we ons thema afgesloten
met een bezoekje aan een echt tuin-
bouwbedrijf waar aubergines groei-
en! Iedereen die dit leuk vond om te
zien, mocht samen met zijn mama of
papa naar auberginekwekerij Boe-
kestijn in De Lier komen.
De kinderen en hun ouders hebben
uitleg gekregen over hoe een auber-
gine groeit en wat daar allemaal voor
nodig is. Dit was erg interessant.
De kinderen vonden het voornamelijk
erg leuk om tussen de planten te kij-
ken en zelf op onderzoek uit te gaan,
waarna de ene na de andere vraag
gesteld werd. Hierna volgde nog een
rondleiding langs grote machines, die
er mede voor zorgen dat de aubergi-
nes in de dozen terecht komen. Van
al dat luisteren en lopen kregen we
wel een beetje trek en dus was het tijd
voor wat lekkers. Natuurlijk wilden
we deze middag gepast afsluiten en
mochten alle kinderen, ondertoezicht
van de leidsters een aubergine van de
plant knippen. En kreeg iedereen een
heerlijk aubergine recept mee naar
huis. Het was een zeer geslaagde mid-
dag en we bedanken iedereen voor
hun komst!
Bent u nieuwsgierig geworden naar
dit tuinbouwbedrijf? Kijk dan eens
op www.boekestijneggplants.eu
Thema afsluiting BSO Doerak
Sisteract
op de Markt
in Maassluis ???
Bent u ook nieuwsgierig hoe het koor
Flair klinkt?
Kom dan 12 mei naar de markt in de
binnenstad van Maassluis waar wij
optreden om 13.30 en 14.30 voor de
sponsoraktie van de Binnenloper.
Natuurlijk zingen wij ook ander re-
pertoire, van pop tot klassiek en van
musical tot jazz, maar het wordt zeker
gezellig. Onze dirigente - Ellen van
den Berg - weet ons koor iedere keer
weer enthousiast te krijgen en heeft
weer een leuk optreden in elkaar ge-
zet wat begeleid gaat worden door
Ingrid Ranftl op de piano.
Kom dus naar de markt als u toch in
de Binnenstad bent voor uw inkopen
voor Moederdag en ga ook kijken
naar alle sleepboten in de binnenha-
ven van Maassluis, want het is ook
Sleepbotendag in Maassluis.
Vergeet u niet uw binnenloperpunten
de komende weken te storten op de
speciale sponsorkaart bij de deelne-
mende winkeliers en bij Het Punt ?
En heeft u interesse in ons koor, bel
gerust met Anneke v.d. Meijden: 010-
5911219 of mail met: benan@tiscali.nl
Alvast bedankt!


1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19
20 21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
32 33
34 35 36

37 38
PEJOVI
HORIZONTAAL:
2 Uit balans gebracht door de belastinginspecteur (11);
9 Brandend in verkeringstijd (3); 10 Mafkees op het dak (3);
11 Zangers die overdreven schaatsen (7); 13 Is het portaal
reeds rein volgens de voorschriften? (5); 14 Die onzin
verkoopt de bakker? (9); 16 Juweel van een meisje (5);
18 Criminele reparateurs (6); 22 Beslag op het overblijfsel
van een slee (6); 24 Vreemd heerschap (5); 27 De kleding
van een angsthaas (9); 31 Bewoner van het eiland Man? (5);
34 Aan de andere kant is er te veel water (7); 35 Waterplaats
(3); 36 Ze voert niets uit als ze actief wordt (3); 37 Als paps
naailes neemt, ben ik een vrucht (11).

VERTICAAL:
1 Criminele Parijse indiaan (6); 2 Misdaad van een typiste
(7); 3 Spijkerletters op brood (9); 4 Stom vruchtje (5); 5 Als
Norma ervoor staat, kan het gewoonlijk (5); 6 Zeldzaam
knappe kop in het leger (5); 7 Maakt dat je wegkomt! (7);
8 Bergplaats als een ontmoetingsplek voor jongeren? (8);
19 Kledingstandaard van goud of zilver? (9); 20 Plant bij
Madame Tussaud (8); 23 Coureurs op de loop (7); 25 De
eerste klap? (7); 26 Men ligt erin bij onenigheid (6); 28 Zij
draagt een broek (5); 29 Dat is letterlijk het einde (5);
30 Rekent met iedereen af (5).

De oplossing van Schakelcross 243 luidt: MOUWPLANK21 1 32 38 15 23 33 12 17


Zie ook: http://mc.thuisbladen.nl bij: Puzzel

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelAfgelopen dinsdag 24 april kon je in
de aula van het Reviuslyceum genie-
ten van tekeningen en driedimensio-
naal werk van de leerlingen van Hans
Maat, docent beeldende vorming aan
het Reviuslyceum.
Het zag er allemaal erg mooi uit en
het werd prachtig tentoongesteld.
Tevens hadden zijn leerlingen decor-
stukken gemaakt die heel mooi pas-
ten bij het thema van het muzikale
gedeelte.
De seizoenen, daar hadden de meeste
muziekstukken en liedjes mee te ma-
ken. De leerlingen uit 5 havo en 6 vwo
zongen, speelden en dansten dat het
een lieve lust was.
Met name enkele pianosolos door
Jonathan, Tim en Justin waren erg
mooi gespeeld. Somebody that I used
to know werd door vier leerlingen uit-
gevoerd en ook de energieke opening
door de zang van de hele groep mocht
er zijn.
Vrolijk gedanst werd er door de meis-
jes en Erik verraste iedereen door sa-
men met Jordy een intense uitvoering
te geven van Nothing else matters.
Christie, Quirine en Merve zongen If
I aint got you van Alicia Keys met
veel succes en Jordy zong solo ook
een liedje van Simon en Garfunkel.
Ook leuk waren de slagwerkstukken
waarbij de zware trommelslagen van
ver te horen waren. Nervositeit was
hier en daar ook aanwezig maar over
het totaal genomen werd er goed ge-
musiceerd en kon het publiek genie-
ten van een avond vol beeldende en
muzikale afwisseling.
Geslaagd Openbaar Schoolonderzoek Muziek en eindpresentatie
Beeldend bij Reviuslyceum
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 13
Op Hodenpijl Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden
www.ophodenpijl.nl - 015-380 18 40
Vrij 11 mei Start korte cursus: Blijf bij jezelf! - Remy Mosch
Voor iedereen die moeiteloos wil leren leven met meer stromende
energie. Hoe kom je van een vol hoofd naar meer rust?
Tijd: 15.00 - 17.00 uur. Prijs: 17,50 per keer
Za 26 mei Paul Ferrini: lezing & workshop
Zo 27 mei Op zaterdag 26 mei geeft Ferrini een dagworkshop waarin hij acht
krachtige oefeningen geeft voor een beter en liefdevoller leven.
Op zondag 27 mei is een extra lange lezing met als thema 'Het
overwinnen van obstakels'. De lezing is Engelstalig.
Workshop: 10.00 18.00 uur. Prijs: 150,-
Lezing: 15.00 18.00 uur. Prijs: 40,-
Zo 13 mei Klassiek moederdagconcert - Ralph Rousseau
Do 17 mei Op Hodenpijl viert 5-jarig bestaan
Je bent welkom voor een feestelijk programma met gratis rond-
leidingen, miniworkshops en demonstraties. We sluiten af met
een driegangen buffet met fadomuziek.(graag reserveren)
Vanaf: 10.00 uur. Gratis entree. Buffet incl. drankjes: 50,-
Za 19 mei Inloopmiddag Pastorie
Maak kennis met: Janny Pronk, Remy Mosch, Leer je Wijs,
W-aarde reizen, Aqua Universo en Anita Roseboom.
Tijd: 13.00 - 15.00 uur. Gratis
Di 22 mei Samenzang - Janny Pronk
Janny Pronk nodigt vrouwen uit voor een samenzang. Laat je leiden
door je hart, klank, trilling en de energie van het samen zingen.
Tijd: 20.00 - 21.30 uur. Prijs: 12,50
Edisonwinnaar Rousseau brengt composities uit de renaissance en
barok op de Viola da Gamba. Rousseau wisselt bekende nummers
af met klassiek muziek van Marais. Na afloop serveren we een
drankje of een moederdaglunch.
Aanvang 12.00 uur. Entree: 15,-. Incl. lunch: 30,-
Op Hodenpijl programma Mei
Party & BusinessEvents
Zalencentrum
Bedrijfsfeest?
Trefpunt maakt het onvergetelijk
#FESJKGTVJUTUBQKFtVergaderingt'FFTUKFTt$BUFSJOH
3FDFQUJFt#VGGFUt1FSTPOFFMTGFFTUt#SVJMPGUt&ONFFS
010 - 591 34 16tXXXUSFGQVOUNBBTMBOEOM
BARBERSHOP
men and women
Jacob Catsstraat 34 Maassluis Tel.: 010-5919652
Gezocht:
Parttime kapster
Voor meer informatie,
bel.: 010-5919652.
International Road Ferry is een transportbedrijf dat, met een vloot van 350 trailers,
een dagelijkse dienst onderhoudt tussen Engeland en het vasteland. Alle kontakten
met opdrachtgevers, transporteurs, rederijen en ons Engelse en Duitse kantoor wor-
den onderhouden vanuit onze locatie in Rozenburg.
Ter versterking van ons huidige team zoeken wij een
EXPEDITEUR
Wij zoeken iemand die:
- de verantwoording op zich neemt van de dagelijkse gang van zaken op onze operati-
onele afdeling in een wisselende import en export functie
- liefst al enige ervaring heeft in een soortgelijke functie in de transportbranche
Afniteit en ervaring met het ferry verkeer is een absolute pr
- graag afwisselend werk verricht
- het leuk vindt in een klein team te werken
- weet wat een trailer, een pallet en een CMR is
- Manchester maar ook Bremen op de kaart kan aanwijzen
- ons Engelse kantoor van de nodige informatie kan voorzien, zowel mondeling als
schriftelijk
- onze opdrachtgevers ook in het Duits te woord kan staan
- gezien de samenstelling van het team, niet ouder is dan 25 jaar
- geen telefoonangst heeft
Indien je dit voorjaar een opleiding tot expediteur/cargodoor MBO 4 niveau of manager
haven-logistiek afrondt aan het STC, bereidt bent tot inzet en opgeleid wilt te worden
tot een volwaardig lid van ons team, ook dan nodigen we je uit om te reageren!
Heb je interesse in deze baan, laat het ons dan binnen 2 weken na verschijning van
deze advertentie weten. Je kunt een reactie sturen per post ter attentie van Heleen
Klifman of per email aan heleen@irf.eu
Juliana van Stolberglaan 5
3181 HH Rozenburg
Postbus 1125
3180 AC Rozenburg
Oplaadpunt elektrische fietsen
Asperges.... ze zijn er weer!
Uw specialiteitenrestaurant in het Westland!
Naast het verzorgen van diners, feesten en partijen
kunt u bij ons terecht voor complete
vergaderarrangementen en lunches!
Voor informatie en reserveringen:
Motel/Restaurant Elzenhagen
Monsterseweg 100
2685 LK Poeldijk.
Tel.: (0174) 214300
Fax: (0174) 214328
Internet: www.elzenhagen-poeldijk.nl
zondag
6
mei
zondag
13
mei
Reserveer tijdig voor onze
MOEDERDAG
BRUNCH
(Nog enkele tafels beschikbaar)
Peugeot 107 XS 5-drs 5 km 2012
Seat Ibiza 5-drs 32000 km 2010
Citroen C3 Picasso Exclusive 28000 km 2009
Renault Traffic 2.5 DCI 76000 km 2009
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Hyundai Getz 1.4 Active 24000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Renault Twingo 1.2 Authentique 30000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Kia Rio 1.4 16V Autom. 21000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V 74000 km 2007
VWFox 1.4 14000 km 2007
Daihatsu Sirion 1.0 58000 km 2007
Mitsubishi Colt 1.3 Hartbeat 47000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Agila 1.2 16V Flexx Cool 52000 km 2006
Opel Corsa 1.2 Silverline 58000 km 2006
Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic 58000 km 2006
Ford Fiesta 1.3 Futura 23000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Chevrolet Kalos 1.4 Class 30000 km 2006
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 103000 km 2005
Renault Meg. Scenic 1.6 16V ex. 98000 km 2004
Vw Polo 1.4 32000 km 2003
Renault Twingo 1.2 92000 km 2001
Opel Zafira 1.6 16V Elegance 178000 km 2000
Opel Corsa 1.2 16V Onyx 113000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
Ford Fiesta 1.3 77000 km 1999
Suzuki Alto 5-drs 81000 km 1999
Peugeot 106 XR 1.1 5-drs 67000 km 1998
Fiat Punto 1.1 186000 km 1997
Renault Twingo 1.2 Comfort 121000 km 1995
Kijk voor meer autos op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Ga dan voor advies,
kennis, professionele
topproducten
en acties naar:
Schilderen?
www.erkendsikkensspecialist.nl
D verfspeciaalzaak
voor een professioneel resultaat!
Zoveel meer voor het zelfde geld!
Elke dinsdag en woensdag:

Pizza of Pasta
naar keuze
Afhalen of bezorgen 7,
50
Open van 16.00 - 22.00 uur,
maandag gesloten uitgezonderd de feestdagen
Nieuwstraat 10, 3141 AA Maassluis
Tel.: 010 - 5926020 www.pizzeriaromamaassluis.nl
www.ddcaravans.nl
SPECIALE CARAVAN-
WASSTRAAT
ONDERHOUD EN
SCHADEHERSTEL
AAN ALLE MERKEN
KAMPEERWINKEL
CARAVANBEDRIJF
2012
2013
FINALIST
UITGEBREID
CARAVANVERHUUR-
PROGRAMMA
Rotterdamseweg 266a - Delft wijk 28 (TU).
Telefoon: (015) 262 74 33
QR-code
MARELSTRAAT 19 - MAASSLUIS
010-5912356
GESPECIALISEERD IN REPARATIES VAN
NISSAN, KIA en PEUGEOT
NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTOS
ONDERHOUD EN REPARATIES
VAN ALLE VOORKOMENDE MERKEN
SCHADEHERSTEL
RUITREPARATIE
AUTOVERHUUR
APK-KEURING
Therapeutisch Huis
Praktijk voor psycho-hypno- en regressietherapie
Training, advies en begeleiding bij o.a. angst en paniek-
klachten, stress, burnout, hooggevoeligheidsproblematiek,
partner- en familiebegeleiding.
Voor een kennismakingsgesprek of informatie kan geheel
vrijblijvend een afspraak worden gemaakt.
Ineke Groenewegen
Tel: 06-492 87 901
Email: arina@hetnet.nl
www.therapeutischhuis.nl
HAARMODE
MARGREET
Maassluis
tel. 010-5926022
Zuiddijk 7
Maandagmiddag
geopend.
Zaterdagmiddag
gesloten.
www.haarmode-margreet.nl
EXAMENFEEST? Boek
dan snel Triple-A-Events!
Tel.: 06-43 999 360 f
TRIPLE-A-EVENTS.NL
Je boekt al een feest
vanaf 125,-.
Ik heb leuke rommel-
marktspullen, geen
troep. Voor 2 flessen Mer-
lot (rode wijn) kun je het
komen ophalen. Tel.: 010-
5921955.
TE KOOP: eettafel met
bijpassende salontafel.
In goeie staat, prijs in
overleg. Omg. Maassluis.
Tel.: 010-7611434.
COMPUTERLES VOOR
SENIOREN
www.computerles.webs.com
Tel.: 06-31063204.
TE KOOP: 50 DVD en
50 CD lege doosjes. In
n koop bent u voor
15.- de eigenaar.
Tel.: 06-51970226.
AZ SIERVISHANDEL,
voor al uw vissen en
toebehoren uit Midden-
en Zuid-America.
www.azsiervishandel.nl
Hoogstraat 2, bovenaan
Wip, Maassluis,
Tel.: 010-5910716.
GEZOCHT: Zonnebank Phi-
lips Sunmobile of Innergize
koffermodel, liefst met infra
rood. Tel.: 06-12463353.
TE KOOP: z.g.a.n. leuke
rode koffer op wielen,
uitschuifbaar handvat.
7,50. Tel: 010-5914697.
TE HUUR AANGEBODEN:
Garage, Havikstraat 33. Elec-
tra aanwezig. Info: tel.: 010-
5915062 of 06-53373100.
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KERKLAAN 11
2678 ST DE LI ER
T 0174510 224
F 0174523 524
M 06 107 29 992
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of uit) 1,25
Heineken es 1,50
Frisdranken 1,50
Gedistilleerd 3,50
Jonge Jenever/Vieux 1,50
Kofe/thee 1,25
Cappuccino 1,50
De Moriaan
Haven 29 Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
FA. VREUGDENHIL EN ZN
LAND EN TUINBOUWMECHANISATIE
Hoogweg 12 2678 KW De Lier
tel. 0174-512355
www.vreugdenhil-mechanisatie.nl
Verkoop - onderhoud
Reparaties
- Gazonmaaiers
- Bladblazers
- Kettingzagen
Kom kijken, voelen
n rijden. Het beste
bewijs voor onze
kwaliteit.
TE KOOP: z.g.a.n. prach-
tige 1 stoks tent, voor 4
personen, kleur beige/
bruin, 100% katoen. Merk:
De Waard. Prijs 50,-.
Tel: 010-5914697.
TE KOOP: Nieuwe Ra-
vensburger Puzzel van
5000 stukjes. Doos be-
schadigd, maar hele-
maal compleet. Afb. Slot
Neuschwanstein. 153
x 101 cm. Nieuwprijs
59.95. Af te halen voor
maar 25.00.
Tel.: 06-51970226
Karel Doorman groep
Beverbabbels
Oranje boven, oranje boven!! Ook dit
jaar stond de opkomst rond koningin-
nendag in het teken van Nederland.
Met zn allen hebben we veel leuke
spelletjes gespeeld; korfbal, bliklo-
pen, muntje laten vallen en zelfs
levend boter kaas en eieren. Wel von-
den we dat het niet echt koninginnen-
dag zou zijn zonder kroon, dus was
het tijd om een eigen mooie kroon te
maken. Volgende week (5 mei) een
normale opkomst van 10 tot 12. Wilt
uw kind ook eens kennis komen ma-
ken met scouting, kom gerust langs.
Voor meer informatie mail naar be-
vers@scoutingkd.nl.
Waterscouts
De weersvoorspellingen waren niet
zo geweldig maar we zijn toch maar
direct gaan varen. Iedereen had snel
het materiaal in de boten gelegd en
we gingen naar de Foppenplas. Daar
stond lekker veel wind, dus iedereen
kon weer even goed zijn of haar zeil-
kunsten opfrissen.
Daarom hebben we de groep eerst
weer even in de vaste cwo groepjes
verdeeld en zijn we gaan oefenen met
zeilen. Iedereen moest toen allerlei
verschillende manoeuvres laten zien
zoals aanleggen, ankeren, gijpen en
overstag gaan. Het was erg lekker
zeilen, maar op een gegeven moment
begon het wel erg hard te waaien en
hebben we eerst even een spelletje
op de kant gedaan. Gelukkig was de
wind daarna weer wat afgenomen en
kon iedereen rustig aan terug varen
richting de Scouthoeve.
Komende zaterdag hebben we ge-
woon een normale opkomst van 12 tot
17 uur. Voor vragen of meer informa-
tie kunt u mailen naar waterscouts@
scoutingkd.nl.
Kom inspiratie opdoen op zondag
6 mei!
Moestuinieren is in! Bij de grote
tuincentra zijn tegenwoordig aparte
afdelingen voor de eetbare tuin. En in
de grotere steden schieten de buurt-
moestuinen als paddenstoelen uit de
grond. Er worden zelfs eetbare tuinen
op daken van gebouwen aangelegd.
Waar die eetbare tuintrend vandaan
komt? Deskundigen denken dat de
afstand tussen boer en consument
te groot is geworden. Mensen willen
graag weer weten waar hun voedsel
vandaan komt en wat erin zit.
Voor wie op natuurlijke wijze voed-
sel wil verbouwen, is er permacul-
tuur. Deze methode werd in de jaren
zeventig ontwikkeld in Australi.
Met deze perma(nente agri)cultuur
probeer je een zo natuurlijk mogelijk
systeem te maken. Bijvoorbeeld door
gebruik van vaste eetbare planten,
planten die zichzelf uitzaaien, diverse
hoogtes en een bedekte bodem.
In Maassluis wordt sinds 2007 in een
achtertuin gexperimenteerd met
permacultuur.
Tijdens de Internationale Permacul-
tuurdag stellen de eigenaren hun tuin
open voor bezichtiging.
De tuin ligt achter de woning aan de
Van het Hoffdreef 38 in Maassluis
en is op zondag 6 mei geopend van
13:30 tot 16:30 uur. Tijdens de mid-
dag is ook de korte documentaire
Permacultuur in Nederland te zien.
Zie voor informatie:
www.groenechaos.nl
Gezond en lekker eten uit eigen tuin?
De BankBattle is dit jaar gewonnen
door de groepen 8 van de Regenboog
uit Maassluis, De Nieuwe Weg uit
Poeldijk, De Kijckert uit Wateringen,
De Wegwijzer uit s-Gravenzande en
PiusX uit Wateringen. De BankBattle
is een jaarlijkse kennisquiz waarbij
leerlingen door slimme samenwer-
king vragen moeten oplossen en via
internet een geheime code kunnen
vinden.
Met deze quiz laat Rabobank West-
land op een spannende en aanspre-
kende manier zien wat je met een
goede samenwerking kunt bereiken.
De vijf winnende klassen mochten
woensdag jl. naar de 3D animatielm
Dr. Seuss De Lorax en het verdwe-
nen bos.
Aan de BankBattle Westland deden
dit jaar 28 basisscholen mee uit de re-
gio Westland, Maasland, Maassluis
en Hoek van Holland. Op 16 april
speelden zij in vijf clusters via inter-
net mee, door het uitvoeren van prak-
tijkopdrachten en het beantwoorden
van vragen die betrekking hebben op
schoolvakken, muziek, computers,
techniek, radio en internet.
Leuk, spannend en leerzaam
De BankBattle bleek een regelrechte
breinbreker. De winnende klassen
wisten het geheim echter te ontfutse-
len. Bij de BankBattle gaat het om
het samenspel tussen de kinderen.
Dat heeft het groepsgevoel in onze
klas enorm versterkt, aldus een leer-
kracht van een van de deelnemende
scholen. Bovendien vonden de kin-
deren het ontzettend leuk n span-
nend.
Wilt u meer informatie over de Bank-
Battle of wilt u uw school aanmelden
voor de BankBattle 2013? Mail dan
naar jongeren@westland.rabobank.nl.
Winnaars BankBattle naar bioscoop!
Contactmiddag PCOB
Op woensdagmiddag 9 mei 2012 is
er weer een contactmiddag van de
PCOB afd. Maassluis.
Deze keer is mevrouw Lenie Ridder-
hof uit Wassenaar onze speciale gast.
Lenie Ridderhof laat ons vanmiddag
een beeldpresentatie zien van Rem-
brandt van Rijn en de Bijbel.
Rembrandt van Rijn leefde van 1606
1660 in de Gouden Eeuw.
De gebeurtenissen in die tijd, zoals
de economische groei door de ont-
dekkingen van de Verenigde Oostin-
dische Compagnie en zeker ook door
de uitgave van de Staten Bijbel heb-
ben grote invloed gehad op zijn werk.
Maar ook de invloed van de vele
joodse vluchtelingen, die vanwege
geloofs-vervolging naar Nederland
en ook naar Amsterdam vluchtten,
hebben een speciale dimensie aan
zijn werk gegeven. Op de vele schil-
derijen met Bijbelse voorstellingen is
dat goed af te lezen. Rembrandt ge-
noot van de vele mensen in Amster-
dam met hun verschillende geloofs-
en culturele achtergronden.
In de diaserie volgen wij het leven en
werken van deze grote kunstenaar
Rembrandt van Rijn.
Er staat ons weer een interessante,
inspirerende middag te wachten, uw
belangstelling meer dan waard.
De contactmiddag wordt gehouden
in de sfeervolle ruimte van het Witte
Kerkje aan de Constantijn Huijgens-
straat 1, 3141 TA Maassluis.
Vanaf 14.00 uur is de zaal open en om
14.30 uur begint het programma.
De contactmiddagen van de PCOB
hebben een open karakter, dus ieder-
een is van harte welkom op woens-
dagmiddag 9 mei 2012.
Hartelijke groeten, namens het be-
stuur van de PCOB afd. Maassluis,
Ed Westerhof.
Op 7 mei 2012 start Maasdelta Groep
met de sloop van de Burgemeester
Wesselinkat 1-215. De sloopwerk-
zaamheden worden uitgevoerd door
Van Eijk Sloopwerken BV uit Leiden.
Op dit moment wordt het sloopterrein
ingericht en afgezet met hekken.
De Burgemeester Wesselinkat bevat
asbesthoudende onderdelen. De bin-
nenkant van de at en de kopgevels
worden daarom allereerst gesaneerd.
Start sloop Burgemeester Wesselinkat 1-215
Ook worden her te gebruiken mate-
rialen, zoals hout en dakbedekking,
verwijderd. Vervolgens start half juli
het grove sloopwerk. Met behulp van
machines wordt het betonnen casco
gesloopt.
De aannemer voert de machinale
sloop tijdens de zomervakantie uit,
zodat zo min mogelijk bewoners hier
hinder van ondervinden. Vanaf okto-
ber start het puinbreken en -ruimen.
De werkzaamheden worden naar ver-
wachting in november 2012 afgerond.
Tijdens de werkzaamheden sluit de
aannemer een gedeelte van Burge-
meester Wesselinkstraat af, evenals
een aantal parkeerplaatsen. De straat
blijft wel toegankelijk voor verkeer.
Met de sloop van de Burgemeester
Wesselinkat 1-215 wordt plaats ge-
maakt voor de nieuwe wijk t Bui-
tenrijk. De eengezinswoningen en
appartementen die hier komen, zijn
in samenspraak met toekomstige be-
woners ontwikkeld.
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
3 MEI 2012
PAGINA 14
Al weer voor de 12e keer organi-
seerde Mahorokan Topjudo Instituut
haar internationale jeugdtoernooi
de International Dutch Youth Cup
(IDYC). In een bomvolle Olympiahal
gingen ongeveer 200 judokas (3 na-
tionaliteiten) in de leeftijdscategorie
onder 17 jaar met elkaar de strijd aan.
Terwijl de kernploeg onder 17 jaar
van Nederland met Mahorokanjudo-
kas Vera Tousain (-63 kg), Thomas
van der Maas (-55 kg) en Stanley van
der Stok (-60 kg) deelnamen aan een
European Cup in Teplice (Tjechi),
was de rest van Nederland aanwezig
in Maassluis.
Naast een Engelse regio selectie en de
Nationale Waalse ploeg en diverse
Vlaamse selecties, die dit toernooi in
Maasluis aangrepen als selectiemo-
ment stond er een kwalitatief sterk
deelnemersveld op de mat.
Coen van Winden goed voor brons
Al het gehele seizoen is Coen van
Winden sterk bezig en wist hij in zijn
eigen leeftijdsklasse onder 15 jaar al-
les te winnen wat er te winnen viel.
Na o.a. winst tijdens het sterkbezette
Open Nederlands Kampioenschap
in Eindhoven wist hij ook de Neder-
landse titel te grijpen in de klasse tot
50 kg.
Na het behaalde nationale kampioen-
schap was het gewicht onder 50 kg
niet meer haalbaar en is de overstap
gemaakt naar de klasse onder 55 kg.
Deze IDYC was dan ook een mooi
moment om te bekijken wat deze
nieuwe gewichtsklasse (maar ook
leeftijdsklasse) Coen zou brengen.
Na 3 overtuigende overwinningen en
1 verliespartij tegen de sterke Waal
Tim Cuvelier wist Coen zich na de
poulefase als tweede in zijn poule
te plaatsen voor de kwartnale. Ook
deze kwartnale partij wist Coen
met overtuiging van Dean Sonder te
winnen, om daarna in de halve nale
onderuit te gaan tegen eveneens een
Waal Denis Lognol. In de daaropvol-
gende strijd om het brons tegen Jaron
Kapitein liet Coen niets aan het toeval
over en wist met een schitterende ip-
ponzege de winst en het brons binnen
te halen.
Rianne van Ree verrassend
tweede
Rianne van Ree (-44 kg) knokte zich
in de poulefase naar een eerste plaats
in haar poule en wist zich te plaatsen
voor de halve nale. In deze halve -
nale tegen Lola van Zeijl wist Rianne
met goed judo deze partij naar haar
toe te trekken en zich te plaatsen voor
de nale. In deze nale bleek de Bel-
gische Marie Sadouni nog een maatje
te groot en werd Rianne verwezen
naar het zilver.
Na het zilver tijdens de districtskam-
pioenschappen en deelname aan het
individuele NK onder 15 jaar en nu
deze tweede plaats tijdens de IDYC
mag Rianne al terug gaan kijken op
een goed judoseizoen.
Ruben van der Maas grijpt naast
brons
Naast de twee behaalde medailles van
Coen en Rianne wist Ruben van der
Maas (-50 kg) de strijd om het brons
te bereiken. Na verlies in de kwart-
nale tegen de latere kampioen Harry
Hsia wist Ruben zich via de herkan-
sing terug te knokken. In de strijd om
het brons tegen Ben Schuurman bleek
Ruben helaas niet opgewassen.
Volgend jaar meetmoment EK
Na wederom een goed georganiseerd
evenement gaat de werkgroep IDYC
o.l.v. Paul Wicherts, Jeroen Tameling,
Rob Henneveld en Jan van Buren een
poging doen om zich bij de Judo Bond
Nederland aan te melden als meetmo-
ment voor het Europees Kampioen-
schap voor jeugd onder 17 jaar. Na veel
positieve berichten op het toernooi
zelf, waar alle medewerkers/vrijwil-
ligers volop complimenten kregen en
de positieve berichten vanuit de JBN
steunpunten en talententrainers zou
er voldoende steun moeten zijn om
dit voor elkaar te krijgen. Dit zou het
toernooi nog meer glans geven en het
deelnemersveld nog sterker maken,
waardoor nog meer internationale
judoselecties de International Dutch
Youth Cup in hun wedstrijdprogram-
ma gaan opnemen.
European Cup Teplice, Tjechi
Terwijl de meeste judokas onder 17
jaar van Mahorokan deelnamen aan
hun eigen internationale toernooi in
Maassluis moesten Thomas van der
(-55 kg) en Stanley van der Stok (-60
kg) op zaterdag in Teplice tijdens de
European Cup de mat op.
Zowel Thomas tegen de Oostenrij-
ker Morgenbesser als Stanley tegen
de Roemeen Cercea wisten net als
hun tegenstanders geen beslissing te
forceren en de partij naar zich toe te
trekken, waardoor een verlenging met
een zogenoemde golden score nood-
zakelijk was. In deze golden score
kreeg Stanley een kleine score tegen,
terwijl de verlenging van Thomas
onbeslist bleef en de scheidsrechters
moesten uitmaken wie als winnaar
Internationaal topjudo in Maassluis
tijdens International Dutch Youth Cup
verder mocht. Met 1 scheidsrech-
ter tegen 2 scheidsrechterbeslissing
moest Thomas het onderspit delven.
Omdat beide tegenstanders de halve
nales niet wisten te bereiken kregen
Thomas en Stanley geen herkansing.
Vera Tousain (-63 kg) kwam op zon-
dag op de mat en moest het in de eer-
ste ronde opnemen tegen de Franai-
se Marchese. Helaas ging deze partij
verloren, maar omdat deze Franaise
de halve eindstrijd bereikte mocht
Vera verder in de herkansingen. Na
een overtuigende overwinning te-
gen de Sloveense Stopernik, bleek
in de volgende ronde de Hongaarse
Gercsak iets sterker, waardoor ook
Vera zich deze keer niet kon gaan
mengen in de strijd om de medailles.
In het weekend van 5 en 6 mei rei-
zen deze drie Mahorokan judokas
met coach Rob Henneveld af naar de
volgende European Cup in Berlijn.
Met de ervaring van dit toernooi in
Teplice zullen ze zeker meer van zich
laten horen.
Het afgelopen weekend is er niet ge-
handbald, maar komend weekend is
er zowel op zaterdag als op zondag
een thuisprogramma. Alle teams ko-
men in actie op het Wipperspark in
Maassluis.
Hieronder leest u nog enkele versla-
gen van wedstrijden van 21 en 22
april.
Heren A scoort aan de lopende band
De heren kregen hekkensluiter Meeu-
wen op bezoek. Snelheid is een be-
langrijk wapen van Unitas 63 en
tegen dit Rotterdamse team zonder
wissels werd er dan ook veel ge-
scoord. Hoewel Meeuwen best een
paar aardige spelers binnen de gele-
deren had, had het een lastige mid-
dag. De eindstand was 42-26. Unitas
63 staat derde, maar met slechts twee
verliespunten behoort een kampioen-
schap nog tot de mogelijkheden!
Dames 1 nog zonder punten
De dames kregen de nummer 3, Ven-
tura, op bezoek. Unitas 63 speelde
zeker niet onaardig en had misschien
wel meer kans dan vooraf werd ge-
dacht. Een paar keer stond Ventura
enkele punten los, maar halverwege
de tweede helft kon het nog alle kan-
ten op. Uiteindelijk werd het gaatje
toch nog zes punten. Ventura is met
de 16-22 winst naar de tweede plek
geklommen. Unitas 63 heeft dit sei-
zoen nog vier wedstrijden om toch
wat punten te gaan pakken.
Meisjes C verliest
eerste veldwedstrijd
Voor de eerste veldwedstrijd van dit
voorjaar werd afgereisd naar Berkel
en Rodenrijs. Helaas waren we niet
compleet; Madelon en Rome ontbra-
ken bij de uitwedstrijd tegen TOGB.
Gelukkig was Frderique uit de D-
jeugd bereid ons te helpen.
De wedstrijd begon goed. De meiden
wisten elkaar lekker te vinden en ook
verdedigend stond het team goed. Bij
rust stond er dan ook een stand van
4-7 in het voordeel van Unitas 63 op
het scorebord.
Na de rust zouden we nog wat actie-
ver worden in de verdediging omdat
aan het eind van de eerste helft al
bleek dat TOGB er goed gebruik van
maakte als wij te statisch waren in de
verdediging. Helaas liep dit niet hele-
maal lekker en vlogen de doelpunten
ons op een gegeven moment om de
oren. Ook aanvallend liep het niet
meer echt lekker, zodat de eindstand
11-9 was. Jammer van deze wedstrijd,
maar hopelijk hebben de meiden hier-
van geleerd en brengen we dat de vol-
gende wedstrijd goed in de praktijk.
Wedstrijdprogramma
Zaterdag 5 mei 2012
D-jeugd 14.00 uur Unitas 63-Meeu-
wen; Meisjes C 13.00 uur Unitas
63-Ventura; Jongens C 11.00 uur
Unitas 63-Atomium 61; Meisjes B
12.00 uur Unitas 63-Treffers
Zondag 6 mei 2012
Dames A 12.20 uur Unitas 63-Ge-
mini; Heren A 13.30 uur Unitas
63-HVV; Dames 1 11.10 uur Unitas
63-Gemini
Lid worden?
Als handbal je leuk lijkt, kun je een
paar keer vrijblijvend mee trainen.
Natuurlijk kun je ook komen kijken
bij wedstrijden. Kijk voor trainings-
tijden en andere informatie op www.
unitas63.nl. Of neem contact op met
Robert Bransen: (010) 5900390 of ro-
bert@unitas63.nl.
Handbalvereniging Unitas 63
VDL krijgt NSVV
op bezoek!
Aanstaande zaterdag speelt VDL de
laatste thuiswedstrijd van de compe-
titie 2011-2012 waarvoor NSVV op
bezoek komt. Voor de Numansdor-
pers zijn er geen belangen meer en
ofcieus ook niet meer voor VDL.
Toch zullen de blauwwitten het ver-
blijf in de tweede klasse ofcieel wil-
len maken door minstens een punt te
behalen.
Echter, de blauwwitten zullen- voor
zichzelf maar vooral ten faveure van
de trouwe supporters- meer willen
door met een zege te reiken naar de
middenmoot en wellicht nog wat
meer dan dat. Bovendien zal de equi-
pe van trainer Peter Broekman zich
willen revancheren voor de destijds
in Numansdorp onterecht geleden
1-0 nederlaag. Het kan dus een boei-
ende wedstrijd worden die te 14.30
uur aanvangt.
Sponsor: Eetcaf The Ollies
Het eerste team van tafeltennisver-
eniging TOG (regulier) is knap als
tweede geindigd in de vierde klasse.
Daar waren in de laatste wedstrijd, te-
gen Alexandria 66, nog wel drie pun-
ten voor nodig. Rajender Soekhlal en
Ren Jungschlager zorgden daar voor
met elk twee winnende enkelpartijen.
Martijn Kronemeijer kwam niet tot
scoren. Een 4-6 nederlaag werd het,
een stand waarmee tegenstander
Alexandria net niet degradeerde.
TOG 2 klopte Pitt75 met 8-2. Aad
van Lienden en Dennis Breevaart lie-
ten geen steken vallen, Joyce van der
Velden won tweemaal. Voor TOG 3
was er in de Olympiahal, tegen Scye-
dam, een nette 5-5. Rudi Petschl (2),
Jos van Nierop (2) en Sanjay Soekhlal
(1) waren al zeker van behoud in de
vijfde klasse.
Duo 3, al gedegradeerd, verloor met
1-4 van Phoenix. John Koppert won
niet, Marcel van der Kerckhoff een-
maal. Kampioen Martijn de lEcluse
van Duo 6 moest het zonder team-
maat Olav Koning doen. Invalster
Petra de Leeuw deed van zich spre-
ken maar dat was te weinig voor een
overwinning. Een 2-3 nederlaag werd
het tegen Scyedam.
Het nu afgesloten voorjaarsseizoen
leverde de TOG-senioren drie kam-
pioensteams op: de duo-teams 4, 5
en 6 die van de vierde naar de derde
klasse promoveren. Duo 1 wist zich
te handhaven in de eerste klasse, duo
3 degradeert naar de derde klasse en
duo 7 handhaafde zich in de zesde
klasse. In de reguliere competitie
wisten de drie TOG-teams zich te
handhaven in resp. de vierde, vierde
en vijfde klasse.
Procenten
Aan het eind van de voorjaarscompe-
titie hebben tien TOG-tafeltennissers
een winstpercentage gehaald van 50
procent of meer. Het gaat om: Martijn
de lEcluse (Duo 6, 4e klasse) 100%,
Ewoud van Velzen (Duo 5, 4e klasse)
100%, Peter Pols (Duo 4, 4e klasse)
90%, Hans Groenheide (Duo 5, 4e
klasse) 63%, Dennis Breevaart (TOG
2, 4e klasse) 63%, Aad van Lienden
(TOG 2, 4e klasse) 62%, Rajender
Soekhlal (TOG 1, 4e klasse) 60%,
Ren Jungschlager (TOG 1, 4e klas-
se) 57%, Brian de Leeuw (DUO 1, 1e
klasse) 56% en Adrie de Raaf (Duo 7,
6e klasse) 50%.
Wel zaal, geen zaal
Aanstaande vrijdag is er geen zaal.
TOG heeft dit seizoen nog drie keer
de beschikking over de Olympiahal,
op vrijdagen tot 22.00 uur: 11, 18 en
25 mei.
Toernooitjes
Donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag)
is er traditiegetrouw het Westlands-
kampioenschap tafeltennis, zowel
jeugd- als seniorleden van TOG doen
mee aan het toernooi. Vrijdag 25 mei
vindt er in de Olympiahal een dub-
belkampioenschap plaats. Leden
die zich willen inschrijven, dat kan
door te mailen met Dennis Bree-
vaart: breevaart@tog-maassluis.nl.
Tijdens deze avond worden ook de
kampioensteams in het zonnetje ge-
zet. Daarnaast is het nog de bedoeling
om net als vorig jaar een TOG-barbe-
cue te organiseren. Meer informatie
volgt.
Nieuwe tafeltennissers welkom!
Tafeltennis is een sport voor jong en
oud, en kan worden gespeeld in wed-
strijdverband of recreatief. Bij het
Maassluise TOG is dit allemaal mo-
gelijk. Er is plek voor nieuwe senior-
en jeugdleden, vanaf 6 jaar.
Kom kijken op vrijdagavonden vanaf
19.00 uur in de Olympiahal aan de
Rozenlaan. Of surf naar www.tog-
maassluis.nl, en/of neem contact op
met Bart Dijkman (dijkman@tog-
maassluis.nl en na 17.00 uur: 06-1950
6678).
Martijn de lEcluse:
100%-winst in
kampioensteam Duo 6.
TOG Tafeltennisnieuws
28 april 2012
224 Bridgers hadden zich dit jaar
voor de bridgedrive opgegeven, een
stijging t.o.v. vorig jaar van 40 brid-
gers.
Fijn dat de strandpaviljoens ook dit
jaar weer hun medewerking wil-
den verlenen. Zeebad, Zeebries,
Dechi Beach en FF-Tijd harte-
lijk dank. Strandweer was het niet
bepaald, maar een blik op zee met
schuimkoppen op de aankomende
brandingsgolven is een uitzicht wat
menigeen ook waardeert. Een ver-
rassing in de einduitslag was het feit,
dat een paar uit Harwich/Dovercourt
de 1e prijs in ontvangst mocht nemen.
s Avonds stonden ze dan ook glunde-
rend in de incheckrij naar de boot met
hun beker stevig in de hand omhoog.
Heel veel dank ook naar de medewer-
kers. Alles verliep prima en een ieder
kon terugzien op een gezellige dag.
Tot slot de uitslag van de eerste 20
paren:
1. Joe Harrison-Eileen Ranson
67,38% Harwich/Dovercourt
2. J. Weteringh-vd Kamp 64,54%
Maassluis
3. IJsseling van den Bosch 63,41%
Oud Beyerland
4. Brussaard-Warnar 63,21% Nu-
mansdorp
5. Hartholt-Hartholt 62,36% Capelle
a.den IJssel
6. Doug Hutchins-Bob Violett 60,61%
Harwich/Dovercourt
7. van Daalen-Alewijnse 60,43% s-
Gravenzande/Naaldwijk
8. Blom-Blom 60,36% Spijkenisse
9. Vollebregt-Staallekker 60,27%
De Lier
10. Roedolf-Albert 59,94% Brielle
11. N. van Andel-van Draanen 59,07%
Hoek van Holland
12. van der Wal-Ranft 58,74% Ca-
pelle a.den IJssel
13. Dopper-Smeets 58,58% Helle-
voetsluis
14. van Gaalen-van Velzen 58,38%
Vlaardingen
15. Breston-de Jong 57,43% Helle-
voetsluis
16. van Leeuwen-partner 57,37%
Maassluis
17. Niemantsverdriet-Stalenburg
57,25% Zwartewaal
18. M. Timmers-Eisink 56,94%
Hoek van Holland
19. Wasmus-Hanemaaier 56,62%
Naaldwijk
20. Derksen-Derksen 56,01% Rot-
terdam
24e Hoekse StrandBridgeDrive
Zondag 29 april was het al weer de
derde wedstrijd van de Gophers as-
piranten in de honkbalcompetitie
3e klasse H. Voorafgaand aan de
competitie waren alle oefenduels
met winst afgesloten. Ook de eerste
twee competitiewedstrijden (op 14
en 22 april) werden gewonnen, met
respectievelijk 12-11 en 15-5. Voor
deze derde wedstrijd kwam het aspi-
rantenteam 2 van Blue Birds uit Delft
naar Maassluis. Onder een somber
welkendek maar met veel publiek gaf
de scheidsrechter om 10:30 uur sein
aanvang wedstrijd.
De slagbeurten van de Blue Birds
waren met maximaal 6 spelers aan
slag altijd al weer snel voorbij. Bij de
Gophers waren het steeds minimaal 8
spelers die de slagpositie mochten in-
nemen voordat de derde nul werd ge-
maakt door de Blue Birds waardoor
er weer gewisseld moest worden.
Kort na de (minimale) speeltijd van
anderhalf uur was de derde inning
voorbij, en kon de wedstrijd door de
scheidsrechter worden beindigd,
juist op het moment dat het begonnen
was zachtjes te regenen.
Er kwamen in deze wedstrijd helaas
nogal wat ongelukjes / kleine blessu-
res voor. Tweemaal aan de zijde van
de Gophers met een bal op de knie
van de eerste honkman (Casper) en
slagman geraakt (Thomas), en maar
liefst driemaal bij de Blue Birds:
tweemaal verstapte een speler in het
outeld zich bij het vangen of gooien
van de bal en de catcher kreeg een bal
hard op zijn arm.
Kort samengevat hebben de Gophers
in deze wedstrijd vooral uitgeblon-
ken door het zeer effectief stelen
van honken. Vaak kregen de spelers
namelijk 4-wijd aangegooid, en daar-
mee een vrije loop.
Yordi was de enige die
in al zijn (vier) slag-
beurten tot slaan kon/
mocht komen; overi-
gens zeer verdienste-
lijk met maar liefst
driemaal een twee-
honkslag.
Met een eindsaldo van
20 tegen 2 runs hebben
de Gophers hun derde
(verdiende) overwin-
ning op rij behaald.
Aanstaand weekend is
de eerste uitwedstrijd
van De Gophers aspi-
ranten, tegen het team
van Orioles in Berg-
schenhoek. Om een honk te kunnen stelen moet de loper de bal goed in de gaten houden.
Gophers aspiranten nog ongeslagen
Een aantal medewerkers van woning-
corporatie Maasdelta heeft besloten
om in mei 2012 op eigen gelegen-
heid de Alpe dHuez te gaan beklim-
men. Alle leden van het team, zowel
sporters als ondersteuners steken hun
vrije tijd in het trainen en het organi-
seren van allerlei sponsorevenemen-
ten om zoveel mogelijk geld bij elkaar
te krijgen. Geld dat rechtstreeks te-
recht komt bij de stichting Opgeven
is geen Optie.
Zie voor meet informatie op onze
website www.theheavenlystars.nl.
Daarom organiseren wij nu ..
op 10 mei a.s. Een Sportzomerquiz
Wat valt er te winnen
Mooie sportprijzen
Eeuwige roem
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00
uur
Locatie; Maasdelta Maassluis, P.J.
Troelstraweg 6.
Inschrijfgeld 10,- per persoon incl
kofe en thee + 1 consumptie.
Daarna is de prijs van de consumptie
1,-
100 vragen over voetbal, olympische
spelen, Tour de France
Ieder fout antwoord kost 0,10
Er wordt gespeeld in koppels van 2
Aanmelden kan bij de receptie van
Maasdelta, P.J. Troelstraweg 6 te
Maassluis tel; 010-59 30 430 of via
sportzomerquiz@theheavenlystars.
nl.
Organisatie: Hans Jrgen Nicola
De opbrengst is bestemd voor KWF
Kankerbestrijding.
Welke Sportclub of organisatie levert
de Winnaar van de Sportzomerquiz
van Maasdelta Maassluis?
Geef je op en steun met je deelname
KWF Kankerbestrijding en win voor
jezelf een mooie Sportprijs en Eeu-
wige roem!
Sportzomerquiz
De spandoeken hingen al klaar, want
na 16 wedstrijden was het duidelijk:
de F1 van Excelsior Maassluis was
niet meer in te halen in de competitie
en werd kampioen in de 1e klasse.
De F1 speelde afgelopen zaterdag een
nog mooie wedstrijd tegen VFC, die
eindigde in een 3-3, door goals van
Dylan Clemens en Owen Jasper(2x).
Na het uitsignaal werd de kinder-
champagne ontkurkt en werden de
bekers en medailles uitgereikt.
Het feest barstte daarna los in de kan-
tine met taart en muziek.
Max Kappert, Sven Arends, Damon
vd Ende, Bryce de Boo, Dylan Cle-
mens, Zar Mounir, Parsa Jahangi-
rien, Twan Kuiper en Owen Jasper,
onder begeleiding van coach Mike
van der Meer en assistent coach Jordi
Lems, hebben een prachtig seizoen
gespeeld door hun inzet, toewijding
en enthousiasme.
De F1 wil dan
ook alle ou-
ders, suppor-
ters, sponsers
en alle andere
betrokkenen
van Excelsior
Maassluis,
hartelijk be-
danken voor
alle inzet en
steun.
Het was een
geweldig sei-
zoen. Op naar
het volgende
kampioen-
schap!!!
F1 van Excelsior Maassluis
Kampioen!
Midweek wandeltocht
w.s.v. VTM
Op woensdag 9 mei kunnen wande-
laars overdag weer een wandeltocht
gaan lopen bij wandelsportvereni-
ging V.T.M. Deze keer gaat de mid-
weektocht de route: De Zuidbuurt-
variant. We vertrekken vanuit het
blauwe sportcomplex aan de dr. Al-
bert Schweitzerdreef 475.
U kunt starten op woensdagochtend
tussen 09.00 en 13.00 uur. De kantine
van V.T.M. gaat s middags om 15.00
uur dicht. Bij de start krijgen de wan-
delaars een routebeschrijving mee.
Men kan kiezen uit 3 afstanden nl.:
5-10-15 km. De tocht is ook geschikt
voor Nordic Walkers en rolstoel.
Voor de kosten hoeft men het ook niet
te laten want de prijs voor de wandel-
tocht bedraagt 2,00 voor niet leden
en 1,50 voor leden van de wandel-
bond. Er is en beloningssysteem als
men meerdere midweekwandeltoch-
ten heeft gelopen.
Voor informatie:
Dhr. C. Reynart 0653751429; Ria
Hendriksen 010-5910055 (na 18.00
uur).
U kunt ook informatie aanvragen via
e-mail: lorka@kabelfoon.nl.
Zie ook onze website:
www.wandelcentrum-vtm.nl.
Sport
3 MEI 2012
PAGINA 15
Algemene
Bridgevereniging
Maassluis
Competitie donderdag 26 april
A-lijn
1 Cappendijk & Gorissen 62,46
59,79i; 2 Dolphijn & de Ruijter 59,58
68,15; 3 Scheffers & Scheffers 57,30
61,90; 4 vh Hof & Verboon 55,61
57,74; 5 Boer & vd Stap 54,99 55,65;
6 Borsboom & Huiskens 54,23 53,57;
7 Marrevee & vd Sluijs 53,20 55,65;
8 Holleman & Holleman 49,21 51,19;
9 Hanswijk & vd Heuvel 48,20 50,30;
10 Boer & Vleeskens 46,78 45,83i;
11 Ouwersloot & Ouwersloot 46,36
48,51; 12 Lensveld & Westdorp 45,69
38,69; 13 Ouwerkerk & Sijstermans
45,57 41,37; 14 v. Dijk & vd Marel
42,53 41,67; 15 v. Beek & v. Elst 42,11
45,83; 16 Muller & v. Pelt 40,99 44,35
B-lijn
1 v. Aken & v. Duin 59,67 69,64; 2
Koenen & Taapken 57,13 57,14i; 3
Weeda & Weltevrede 55,76 61,31; 4
de Ruiter & de Ruiter 55,54 54,46;
5 vd Doel & Jongh 52,37 54,46; 6 dl
Comb & Lips 52,05 54,76; 7 Dal-
linga & v. Leeuwen 51,31 53,57; 8
v. Aken & Hartman 49,64 35,71; 9
Beek & v. Leeuwen 49,52 48,21; 10
de Klerk & Molenaar 49,40 54,46; 11
Satijn & Satijn 49,25 53,87; 12 Boon
& Boon 45,76 51,49; 13 v. Beek & v.
Adrichem 44,89 33,63; 14 Baas &
Dolphijn 44,39 42,56; 15 v. Dijk &
Vissers 43,98 41,31i; 16 Feuerberg &
Feuerberg 43,40 39,29
C-lijn
1 Taapken & Schenk 54,68 61,81;
2 Giessen & Giessen 54,42 60,76;
3 Ruijsbroek & Weemering 54,33
59,03; 4 Klink & van Strien 53,03
51,04; 5 Munter & Munter 52,41
51,04; 6 v. Rest & v. Rest 52,22 62,85;
7 vd Kamp & v. Rijn 51,92 47,92; 8
Koenen & Roozendaal 49,44 52,08;
9 Kweldam & Kweldam 49,12 48,61;
10 vd Meent & de Winter 49,07 41,32;
11 Hoogenboom & v. Ringelenstijn
46,04 39,58; 12 Boer & vd Put 45,02
37,85; 13 v. Rijn & Wesenhagen 44,72
45,14; 14 Kinkel & vd Weteringh
43,81 40,97
D-lijn
1 Jansen & Jochems 66,09 69,50m;
2 Booster & Quist 57,07 55,07a; 3
Bouter & Veldhuizen 55,25 58,00m;
4 Boer & Klink 54,31 64,50m; 5 v.
Vliet & v. Vliet 52,66 52,92; 6 Ruijs
& Voortmeijer 51,79 39,50m; 7 Am-
merlaan & vd Tas 50,65 47,50; 8 v.
Noort & Reijers 50,47 47,81a; 9 Ger-
ritzen & Roos 50,46 43,75; 10 Huis &
Polimeno 48,84 47,92; 11 v. Buuren &
Noordhoek 48,70 53,33i; 12 Nakken
& Roodhorst 45,67 46,00i; 13 Hen-
driks & Hendriks 44,95 51,00m; 14
Voogd & v. Wieringen 44,92 48,75;
15 Stolk & Verboon 44,22 42,22a;
16 Prins & Lievaart 44,00 41,00a; 17
Tollenaar & de Raad 40,69 42,00m;
18 Aarts & v. Galen 29,99 27,99a
Klaverjasclub
De Vloot
Woensdag 25 april jl. kon er gespeeld
worden met 13 speeltafels en gastspe-
lers. De hoogste score was deze keer
voor de Hr Schrijver, hij speelde 5905
punten bij elkaar. Er waren dertien
spelers die meer 5000 punten wisten
te verzamelen.
De uitslag van week 17 was als volgt:
1. hr Schrijvers 5905; 2. hr Witzier
5864; 3. mevr Steenhuis 5639; 4.
mevr Zorgdrager 5581; 5. hr Roelofs
5439; 6 hr de Ridder 5405; 7. hr Drop
5312; 8. mevr Kruijt 5300; 9. hr Houts
5233; 10. mevr Haring 5127; 11. hr
van Wijk 5120; 12. mevr Van Riet
5102; 13. mevr Speel 5021.
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in het noodgebouw Het
Vlootje van Ontmoetingscentrum
De Vloot en beginnen om precies
13.30 uur.
Indien u 55-plus bent en graag klaver-
jast, kom dan langs en speel vrijblij-
vend ter kennismaking mee in onze
onderlinge competitie.
U bent van harte welkom.
Afgelopen weekend vond in Den
Haag de laatste ronde in de Zuid-
Hollandse Teamcompetitie plaats
voor jongens- en meisjesteams onder
15 jaar, waar naast de te behalen titel
ook kwalicatie voor het Nederlands
Kampioenschap was af te dwingen.
Deelname aan dit Nationale Kampi-
oenschap kon alleen worden bereikt
door eerste te worden in de hoofd-
klasse van dit district.
Jongensteam blijft tweede
Na de voorgaande ronde stond het
jongensteam van Mahorokan, be-
staande uit Kevin Dadgarporian en
Borus van der Sar (beiden -42 kg),
Mark van der Hoeven (-46 kg), Dani-
el en Ruben van der Maas (beiden -50
kg), Coen van Winden en Max Wurth
(beiden -55 kg) en Robin van Os (-60
kg) op een tweede plaats achter het
combinatieteam van Haaglanden. In
een voorgaande ronde werd nipt met
2-3 van dat team verloren.
Omdat er dit jaar in tegenstelling tot
voorgaande jaren slechts een enkel-
voudige competitie werd afgewik-
keld was het uitzicht om nog eerste
te worden zeer klein, omdat zowel
het team van Mahorokan als Haag-
landen in deze hoofdklasse met kop
en schouders boven de rest uitstaken.
In deze laatste ronde moest Maho-
rokan niets anders doen dan alles
proberen te winnen en hopen op een
nederlaag van Haaglanden tegen n
van de andere teams.
Het Mahorokanteam deed wat het
moest doen en wist via een 4-1 over-
winning op Slingerland en tweemaal
een 5-0 overwinning op respectieve-
lijk Gosh Sport en Krimpenerwaard
aan deel n van de doelstelling te
voldoen. Helaas deed Haaglanden
ook datgene, wat van hen verwacht
werd en wisten ook alle wedstrijden
te winnen en zodoende de koppositie
vast te houden.
Na in de voorgaande twee edities
tweede te eindigen achter het team
van Slingerland moest het jeugdteam
in deze editie het jeugdteam van
Haaglanden voor zich dulden. Een
mooie prestatie, maar helaas geen
mogelijkheid om zich te kunnen me-
ten op nationaal niveau, want naast de
individuele prestaties tijdens de afge-
lopen nationale kampioenschappen,
waar de Mahorokanjudokas van zich
deden spreken, zou het jeugdteam ze-
ker meegedaan hebben om de hoofd-
prijs.
Meisjesteam geeft koppositie uit
handen
Het meisjesteam, bestaande uit So-
eke Portengen (-40 kg), Rianne van
Ree (-44 kg), Stefanie en Caroline
Kuijvenhoven (-48 kg), Margit de
Voogd en Christina Heck (-52 kg) en
Petra Heijboer (-57 kg), stond in te-
genstelling tot het jongensteam na de
voorgaande ronde bovenaan.
Terwijl de jongens een enkelvoudige
competitie speelden, moest het meis-
jesteam in deze hoofdklasse twee-
maal tegen elkaar uitkomen. Zaak
in deze ronde was om geen fouten te
maken en deze koppositie vast te blij-
ven houden.
Helaas maakten de meiden een valse
start door zeer verrassend in de eerste
ronde te verliezen van het team van
Gosh Sport (2-3). Eigenlijk zeer on-
nodig, maar misschien ook wel ver-
oorzaakt door de spanning van deze
leidende positie. Door persoonlijke
foutjes werden individuele wedstrij-
den uit handen gegeven en uiteinde-
lijk de teamontmoeting met Gosh
Sport.
In de tweede wedstrijd tegen Nobel
Sport stond hetzelfde Mahorokan-
team op de mat, maar met een geheel
andere instelling (we gaan ze opvre-
ten). Met goed judo werd het team
van Nobel Sport met 3-2 verslagen.
Na deze poulewedstrijden werden de
punten even geteld en bleek, dat zo-
wel het team van Mahorokan als ook
het team van Haaglanden evenveel
winst als verliespunten hadden.
De laatste wedstrijd tegen Haaglan-
den werd een heuse nale en thriller,
want de overwinningen gingen op en
neer. Iedere keer wist het team van
Mahorokan een achterstand recht
te trekken, waardoor de laatste par-
tij beslissend zou worden. In een
spannende confrontatie was het toch
Haaglanden, die net als bij de jongens
met de eindoverwinning aan de haal
gingen.
Terugkijkend op deze dag hebben de
meiden en jongens van Mahorokan
er alles aan gedaan om als hoogste te
eindigen. Helaas is dat deze keer niet
gelukt, maar mogen de coaches An-
thonie Wurth, Timo Slootheer en Jan
van Buren terugkijken op een goede
teamcompetitie met tweemaal zilver.
Mahorokan jeugdteams tweede van Zuid-Holland
Ben jij in de meivakantie thuis en wil
je graag iets leuks en sportiefs doen?
Dan is dit je kans. Schrijf je in voor
Mini-Jeugdland, dat op 8 en 9 mei
wordt gehouden. Mini-Jeugdland
is voor alle Maassluise kinderen tus-
sen de 6 en 12 jaar en wordt georga-
niseerd door VDL en de Gophers. Op
8 mei krijg je een fantastisch voetbal-
programma op het VDL-terrein voor-
geschoteld en een dag later kun je je
uitleven op het honkbalveld van de
Gophers. Naast slaan en vangen, is er
dan ook nog ruimte voor andere fun.
Het hoe en wat houden we nog even
geheim, maar beide dagen beloven
een echt sportspektakel te worden dat
je niet mag missen.
De kosten voor deelname zijn beperkt
tot 4,00 per kind voor de duur van
het gehele festijn (2 dagen lang dus!).
Er wordt voor de lunch en drinken
gezorgd.
Meld je aan via www.mini-jeugdland.
nl; daar kun je ook terecht voor meer
informatie.
Foto: Roger van der Kraan
Schrijf je nog snel in voor Mini-Jeugdland
De 1e skeelerwedstrijd over 10 ron-
den van het seizoen 2012 van de ijs-
en skeelervereniging MIJV is zonder
een ofcile training op 24 april ver-
reden op het wielerparcours te Maas-
sluis.
De trainingen op de dins- en donder-
dag gingen iedere keer vanwege het
slechte weer en natte baan niet door.
Om 19.30 uur precies gingen de rij-
ders en rijdsters nu wel van start om
te ontdekken dat de baan op som-
mige stukken nog nat en zodoende
glad was.
Hierdoor was al snel een kopgroep
gevormd van 9 man, waarin de latere
winnaar uit zou komen.
Na 5 ronden werd een puntensprint
uitgevoerd die een prooi werd van de
pas 16 jarige Mitchel Berrevoets, 2e
werd Bas v Leeuwen en 3e Nico Wolf.
De kopgroep van 9 man bleef bij
elkaar tot de nish waarin Mitchel
Berrevoets de sprint won, Nico Wolf
op 47/1000 sec 2e werd en 3e Bas v
1e Skeelerwedstrijd MIJV te Maassluis is
prooi voor Mitchel Berrevoets en Nico Wolf Alle omstandigheden zaten natuur-
lijk mee op Koninginnedag, dus ston-
den er aan het begin van de middag
ook veel (jonge) enthousaistelingen
klaar in de Maaslandse Heerenstraat
voor de traditionele Groene Oaseloop
met wedstrijden over 1, 2, 6 en 10 km.
Voor het eerst hoefde de jongste jeugd
tot en met 9 jaar slechts 1 km te ren-
nen door de dorpskern, een kwartier
later gevolgd door de 10-14-jarigen
over de vertrouwde afstand van 2km.
De deelnemers varieerden van begin-
nende trimmers tot goed getrainde
clublopers maar allen lieten zich zon-
der uitzondering vrolijk opjagen door
de zomerse sfeer en vele aanmoedi-
gingen.
Om 13.10u werden alle vijftienplus-
sers losgelaten voor de twee langste
afstanden;
de 6 km-lopers liepen na 300 meter
bij de kruising Doelstraat-Hofsingel
rechtdoor naar het 1 tegel brede Doel-
pad terwijl de 10-km lopers linksaf
richting de nauwelijks bredere Com-
mandeurskade gingen. Na een lus op
de Kaptijnlaan kruisten de 2 afstan-
den elkaar weer aan het einde van de
Kwakelweg waarna de laatste 3 km
langs Trekvliet en over Trekkade gin-
gen.
Op de 10 km bleek AV Waterweg
heer en meester te zijn met een geheel
blauwwit podium bij de mannen en
een eerste plek bij de vrouwen.
Die laatste was voor clubkampioene
Marieke Bourquin-Boekestijn die
met 40.29 twee minuten voorsprong
had opgebouwd op de nummer 2 Jo-
landa Nell.
Bij de mannen was er sprake van een
enerverende strijd tussen 3 AVWers
en de Maaslandse triatleet Sjaak de
Bloois. Tot halverwege liepen Gerard
de Lange, Ron van den Berg en Sjaak
bij elkaar met Marc Meeder een half
minuutje daarachter, waarna Ron op
de Kwakelweg een gat probeerde te
slaan. Gerard moest op dat moment
passen en raakte langzaamaan ver-
der achterop, terwijl Marc van achter
op kwam zetten. Bij het 8-km-punt
plaatste Ron langs de Trekvliet een
nieuwe versnelling welke Sjaak niet
meer kon beantwoorden.
Met de tred van de gelukkige win-
naar kwam Ron terug op de Heeren-
straat waar hij nishte in 35.09. Op
nog geen halve minuut volgde het trio
achtervolgers waarbij smaakmaker
Sjaak uiteindelijk zelfs nog naast het
podium viste. Marc en Gerard kwa-
men vlak voor hem vrijwel tegelijk
over de nish.
Winnaars bij de 6 km kwamen ook
uit Maassluis in de personen van
Wijnand Fransen (22.05) en Marja
Zwijnenburg (25.05) maar zij rennen
(nog?) niet onder de vlag van AVW.
Na aoop was het nog prettig toeven
op Kerk- en Pynasplein, waar vele
hardlopers het verloren gegane vocht
heel snel weer bleken kunnen aan te
vullen.
Al met al een uitstekend georgani-
seerde Groene Oaseloop waar Thof
Running trots op mag zijn
AV Waterweg op dreef in Maasland
Zoals ieder jaar hebben wij ons sei-
zoen afgesloten met een leuk en gezel-
lig toernooi waarbij we ook een aan-
tal oud-leden mochten begroeten. De
teams waren wel aan elkaar gewaagd
en tot het einde toe bleef het spannend
tussen de Verdedigers en de Passers,
maar uiteindelijk werd het toch 28-29
voor de Verdedigers. Na het toernooi
werd er onder het genot van een hapje
en een drankje nog nagepraat over het
seizoen en het toernooi.
Op 3 juni a.s. gaan we met alle leden
nog een jubileumfeest houden bij de
Freegolf in Vlaardingen. Dat wordt ze-
ker net zo gezellig! Voor de teams is de
competitie afgesloten. Dames 1 heeft
na haar promotie van vorig jaar zich
opnieuw veilig gesteld in de 2e klasse.
Dames 2 heeft haar eerste seizoen in
de senioren-competitie afgesloten met
een plaats in de middenmoot en dat is
zeker niet onverdienstelijk.
De heren moeten helaas na hun kam-
pioenschap van vorig jaar de 4e klasse
weer verlaten. Zij hebben een moeilijk
seizoen gehad door blessures en het
vertrek van een speler naar het buiten-
land. De minis gaan volgend jaar de
C-competitie in en dat wordt weer een
hele uitdaging. Ze zijn er aan toe, dat
hebben ze wel bewezen tijdens het af-
sluittoernooi waarbij ze goed meekon-
den met de senioren. Voor het nieuwe
seizoen kunnen we natuurlijk altijd
nieuwe spelers gebruiken. Informeer
bij Joke Rasens tel. 010 5921863 of bij
Hennie de Vreede tel. 010 5910070.
Info over onze vereniging op www.
ufo87.nl.
Heren 1
UFO H1 Sovicos H5 uitslag 3-1
Alweer de laatste wedstrijd van het
volleybalseizoen maar voor H1 stond
er niets meer op het spel. De laatste
plaats was zeker en er kon dus lekker
vrijuit gespeeld worden. Met een volle
tribune, twee rivaliserende coaches,
Jack en Henk, op de bank en een vol-
ledige bezetting in het veld, Jan Joost
had zelfs zijn vakantie met een dag uit-
gesteld werd met volle moed gestart
mede omdat twee wedstrijden geleden
ook al een punt was binnengehaald.
In de eerste set kwamen de heren van
UFO87 goed uit de startblokken. Met
een goede servicebeurt van Ton werd
direct een duidelijke voorsprong ge-
nomen (8-1) die de gehele set niet meer
uit handen werd gegeven. Tijdens de
set werd ook duidelijk dat iedereen
er nog een keer volledig voor wilde
gaan. Er werd goed verdedigd, gepas-
sed en aanvallend werd er weer eens
gescoord. Ook Justin, ondanks zijn
pijnlijke knie, en Alwin speelden hun
beste wedstrijd van het seizoen. Justin
met een paar killing blocks en Al-
win met goed aanvallend spel.
De voorsprong werd niet meer uit han-
den gegeven (25-19).
Was het de onverwachte goede start
van de wedstrijd of een wat mindere
concentratie, maar de tweede set werd
verloren (20-25).
In de derde set pakten de heren de
draad weer op. Fred bewees zijn
kracht doordat hij weer op meerdere
posities, midden en buiten, inzetbaar
is. Een mooie aanvalsactie van Hen-
nie, die dacht dat hij scoorde, maar de
tegenstander haalde de bal met de voet
van de grond en wist alsnog het punt te
scoren. Maar de heren lieten zich hier-
door niet uit het veld slaan en maakten
de set gedegen af (25-17).
In de vierde set moest het gebeuren.
Iedereen ging er nog een keer hele-
maal voor. Bert verdeelde het spel
uitstekend door de buiten-, midden-
en achteraanvallers allemaal in het
spel te betrekken. Met een paar lange
rallies die door UFO87 werden ge-
wonnen was de overwinning een feit
(25-21). De eerste overwinning van
dit jaar en derde van dit seizoen werd
gevierd alsof de heren kampioen ge-
worden waren.
Ook de vijfde set werd door de heren
met gemak gewonnen, maar daar had-
den de heren het hele seizoen al geen
moeite mee (5 bier, 1 sinas, 1 fristi en
1 ice-tea).
Mannen, deze wedstrijd geeft weer
moed voor het volgende seizoen. En
zoals Peter vanuit Dubai meldde hier
moeten we in Dublin maar eens een
lekkere Pint op pakken.
UFO87 Jubileum en afsluittoernooi
Biljarten
B.V. Klaveraas feliciteert
B.V. Smitje 2 met het behalen van
de halve nale Landelijk
Na een zeer goed seizoen in de twee-
de div Vlietlanden werd het kampi-
oenschap terecht behaald door Smitje
2. Het spel is echter nog niet gespeeld,
dus moeten de mannen met in de ge-
lederen Peter Zuyderwijk-Lou Meer-
Geert de Bruin en Lian Boel de
kwartnale landelijk spelen in caf
de Tobbe in Delft De tegenstanders
van deze avond waren niemand min-
der dan bv Scheijwijck-2 uit de Duin-
streek en HZO-4 uit Dordrecht. Lou
had het in zijn eerste partij knap lastig
tegen zijn uit de duinstreek afkom-
stige tegenstander die wel erg snel
van start ging. Hij verloor echter de
partij wel, maar hield de schade be-
perkt, dat waren de eerste 8 punten.
Lian daarentegen deed er wat langer
over, maar wist er wel een gelijk spel
uit te halen, weer 11 punten. Geert
had weinig moeite, dus weer 12 pun-
ten. Lian verloor de 2e tweede par-
tij, maar had genoeg om 9 punten te
vergaren. Lou dacht Ik heb nog wat
goed te maken, dus laat ik mijn te-
genstander maar even les geven. Zo
gezegd zo gedaan. Peet de Zuva kon
maar een partijtje spelen en dacht al
doe ik er 61 beurten over, als ik maar
win. Dus was het even afwachten wat
de rest zou doen. Dordrecht was het
slachtoffer van deze avond, maar won
de laatste wedstrijd wel van de duin-
streek dus behaalde Smitje-2 met veel
strijd de halve nale die op 19 mei a.s.
gespeeld gaat worden in Den Haag.
Veel succes jongens,
namens B.V. Klaveraas.
Darten
Zondag 6 mei gaat de strijd weer
verder in de WDL Ranking van de
competitie. De strijd wordt nu echt
gestreden, met nog 3 wedstrijden te
gaan kan er nog van alles gebeuren.
Daarom is ook iedereen welkom
om een pijltje te gooien. Deze WDL
Ranking die samen georganiseerd
wordt met Caf de Pet (s-Gravenzan-
de) Sportcaf Maasdijk en t Smitje
(Maassluis) begint om 14.00 uur waar
je tot 13.30 kan inschrijven.
Lets play darts.
Woensdag 25 april 2012 organi-
seerde GV Maassluis weer de jaar-
lijkse turninstuif tijdens de Nationale
Sportweek in de Wethouder Smithal.
Meer dan 200 kinderen bezochten
deze leuke en gezellige middag. Dit
jaar was de survivalbaan de grootste
trekker van de middag, die speciaal
was gehuurd omdat GV Maassluis
viert dat er 100 jaar gymnastiek in
Maassluis is.
Maar ook de air-tumblingbaan en de
2 grote trampolines waren zeer druk
bezocht.
Voor het eerst in de geschiedenis
van GV Maassluis zijn er in de open
lucht demonstraties gegeven. En wel
op Koninginnedag bij korfbalvereni-
ging CKC Maassluis. Mede door het
super mooie weer was deze dag een
mega succes. Leden van GV Maas-
sluis konden aan het voorbijgaande
publiek laten zien wat ze konden op
de lange mat en trampoline. Aan
het einde van de dag werd er op het
hoofdveld een grote demonstratie ge-
geven op de air-tumblingbaan. Na de
demonstratie mocht het publiek zelf
ervaren hoe het is om te springen op
deze baan.
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers,
leden en organisatie bedanken voor
hun inzet tijdens deze dagen!
Heb je meegedaan op n of beide da-
gen en ben je enthousiast geworden
om te gaan turnen bij GV Maassluis?
Of wil je bij meer demonstraties zijn
van GV Maassluis? Dat kan op zater-
dag 16 juni 2012. Dan wordt het jaar
afgesloten met een grote demonstra-
tie van heel de vereniging in de Wet-
houder Smithal.
Kijk voor meer informatie op
www.gvmaassluis.nl.
GV Maassluis Turninstuif & Koninginnedag
De Wednesday Night
Skate tochten van
Maassluis starten
op woensdag 16 mei!
De Wednesday Night Skate tochten
in en rond Maassluis zullen voor het
eerst in hun bestaan voor de zomerva-
kantie worden gehouden. Ook nieuw
dit jaar is de mogelijkheid om naast
het Skaten deze tocht op de step te
maken. Dit heeft te maken met het
thema van deze avonden: Steppen
en Skaten voor de Stichting Stop her-
sentumoren
Wij willen hiermee de actie van de
Maassluise dames Trudy Quak en
Conny Pronk om voor deze Stichting
geld in te zamelen ondersteunen. Zij
gaan dit doen door het bedwingen van
de Alpe dHuez op de step in augustus
van dit jaar en trainen met een groep
steppers (Kickbikers) intensief voor.
Een bijzondere sportprestatie waar-
mee u ze als sponsor voor dit goede
doel mag ondersteunen. Wij vragen
hiervoor per avond een bijdrage aan
de deelnemers van 2.00 p.p.
De tochten worden gehouden op de
woensdagavonden: 16 mei 23 mei
30 mei 6 juni aanvang om 20.00
uur.
Start Govert van Wijnkade in Maas-
sluis (voor Caf Oporto).
Dan gaan we achter de disco muziek
van DJ-Johan dwars door en het na-
tuurgebied rondom Maassluis, Maas-
land en Maasdijk op weg voor een
leuke sportieve tocht.
KJV Troef
Ook deze avond waren we maar met 6
tafels. In een gezellige sfeer zijn we dan
van start gegaan, een gastspeler kwam
de gelederen versterken, wat ook eens
de sfeer goed deed. Riena had deze keer
de potentie om het veld aan te voeren,
prociat Reina.
Top 10
1. mw v Dijk 5490; 2. hr v Schaijk 5199;
3. mw Louwen 5136; 4. mw Vis 5051; 5.
mw Oomen 5033; 6. hr Vervloet 4967;
7. hr den Held 4926; 8. hr Zentjens
4892; 9. hr v Dijk 4882; 10. hr Jonkers
4840
15 Mei spelen we de laatste ronde voor
de wisselbeker, 22 mei de prijsuitrei-
king, waarna nog op 29 mei vrij kaar-
ten, waar iedereen welkom is om mee
te kaarten en de sfeer te proeven van
onze klaverjasclub. Een en ander in het
gebouw van de at.
Leeuwen op een halve seconde.
Beste en snelste dame was Bionda
Heeringa, een andere regiorijder,
Rob vd Genugten haalde een verdien-
stelijk 13e plaats op 2 min achter de
winnaars.
Door de puntensprintkoers samen te
voegen met de eindsprint staat Mit-
chel Berrevoets nu 1e, Nico Wolf 2e
en Bas v Leeuwen 3e in het tussen-
klassment.
Het klassement wordt verreden over 6
wedstrijden lopende het seizoen.
3 MEI 2012 MAASSLUISE COURANT 16
Natuurlijk voordelig
Rimini lounge
corner set
van 899,-
Bari chaise
van 799,-
voor 499,-
Sahara
lounge set
van 1199,-
voor 799,-
Nice 5-delige
dining set
van 599,-
voor 299,-
10 zakken tuinaarde
voor
10,-
Buxusbol dia 30 cm
15,- per stuk
2e gratis
voor 599,-
Perkplanten, diverse soorten
1,99 per stuk
5,- 5 voor
zondag a.s. geopend, 6 mei!
Aanbiedingen geldig t/m 6 mei
Staelduinsebos Vlaardingen viert haar 15-jarige bestaan
met de onderstaande jubileumaanbiedingen!
Rhododendron in
grote maat
van 24,99
voor 15,-
longue
Deltaweg 76, Vlaardingen
Let op! Onderstaande woningen worden
nu VRIJ OP NAAM te koop aangeboden:
Mgr. Bekkerslaan 54, Maassluis
Goed onderhouden eengezinswoning met serre vlakbij
het centrum, in prijs verlaagd n nu vrij op naam!
Prijs 180.000,- v.o.n.
Netto maandlast 562,00*
Rntgendreef 58, Maassluis
Goed onderhouden eengezinswoning met parkeerplaats
op eigen oprit, in prijs verlaagd n nu vrij op naam!
Prijs 230.000,- v.o.n.
Netto maandlast 716,00*
Spechtstraat 29, Maassluis
Ruime drive-in woning met eigen parkeergelegenheid,
nabij Nieuwe Waterweg en winkelcentrum Koningshoek.
Prijs 265.000,- v.o.n.
Netto maandlast 828,00*
* berekening o.b.v. hypotheek met NHG, rente 10 jr. vast, helft annuteit en helft aflossingsvrij, 42% bel.voordeel,
incl. overlijdensrisicoverzekering op 2 levens (man 30 jr. en vrouw 28 jr.).
** berekening o.b.v. helft annuteit en helft aflossingsvrij, rente 5 jr vast, 52% belastingvoordeel, incl. overlijdens-
risicoverzekering op 2 levens man 35 jr. en vrouw 33 jr.).
Kastanjedal 24, Maassluis
Modern zeer ruim opgezet geschakeld herenhuis, met ruime
woonkamer en 4 grote slaapkamers, zo te betrekken!
Prijs 399.500,- v.o.n.
Netto maandlast 1.095,00**
www.dehuizenbemiddelaar.nl
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Zuidbuurt 11 Kappen 4 populieren Kappen
Zuidvliet 8 Aanbrengen markies Bouwen
Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een
informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voorne-
mens om onthefng te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubli-
ceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en
eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen:
Locatie (Bouw)plan Datum Soort
Het Hoge Licht 141 Realiseren serre 26-04-2012 Bouwen,
en carport afwijking
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevat-
ten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo-
tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist,
kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951,3007 BM
Rotterdam.
Verleende vergunningen:
Exploitatievergunningen
Caf De Bierelier, Fenacoliuslaan 51, nieuwe leidinggevende
(24-4-2012)
Vent- en standplaatsvergunningen
Standplaatsvergunning oliebollenkraam, winkelcentrum
Koningshoek zijde AH, van 1-10 t/m 31-12-2012 (26-4-2012)
Evenementen
Voetvolleytoernooi, parkeerterrein Lavendelstraat, op 9-6 van
13.00-17.00 uur (26-4-2012)
Koninginnedagtocht, 30-4 van 9.00-15.00 uur (24-4-2012)
Straatfeest/braderie, parkeerterrein Koningshoek/Van
Beethovenlan, 28-4 van 10.00-20.00 uur, 29-4 van 12.000-19.00
uur en 30-4 van 10.00-18.00 uur (23-4-2012)
Speelautomaten
Bar Feestcaf de Musketier, Nieuwstraat 28, 2 kansspelautoma-
ten (27-4-2012)
Chinees Indisch Restaurant Lotus, Koningshoek 92401, 2 kans-
spelautomaten (24-4-2012)
Drank- en Horecawet
Caf De Bierelier, Fenacoliuslaan 51, nieuwe leidinggevende (24-
4-2012)
Overige APV vergunningen
Overnachten in caravan, winkelcentrum Koningshoek zijde AH,
van 1-10 t/m 2-1-2013 (26-4-2012)
Sluitingstijden
Bar Feestcaf de Musketier, Nieuwstraat 28, in de nacht van 29
op 30-4 tot 4.00 uur (27-4-2012)
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven
genoemde vergunningen worden ingediend bij het college
van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij
elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de
beschikking is bekend gemaakt.
Maassluis, 3 mei 2012
Bekendmaking
Fax: 010-5926544
06-38917602
Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,
t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice,
rolstoelvervoer en contractvervoer.
Kijk ook op onze website: www.taxi-vonk.nl
Wij rijden ook speciaal vervoer voor:
Maassluis
010-59 00 228
Maassluis 06-428 123 20
b.g.g. 06-461 638 84
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
COACHING
Zo ben ik nu eenmaal
Of toch liever
zelfverzekerder,
assertiever, optimistischer
en gelukkiger? Dat kan!
www.pleunsnel.nl of
06 - 43 999 360
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 /
06-54797325..
Goedkoop
verbruik, lange
levensduur,
gunstige
aanschafprijs?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken, bad-
kamer, toilet of vloer wil-
len laten betegelen. Ook
voor het stukadoren kunt
u bij mij terecht.
Aanbieding voor de zo-
mer!! Speciale prijzen!
Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
TE HUUR AANGEBODEN:
Garage, Havikstraat 33. Elec-
tra aanwezig. Info: tel.: 010-
5915062 of 06-53373100.
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
RIJBEWIJS HALEN?
AUTORIJSCHOOL PALET
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl