Αρχαια α' γυμνασιου

1)ΝΑ Γ΢ΑΦΕΛ Θ ΓΕΝΛΚΘ ΚΑΛ ΚΛΘΤΛΚΘ ΕΝΛΚΟΥ ΤΩΝ ΟΥΣΛΑΣΤΛΚΩΝ

:
Ι ςτρατιά ,

ό ’Ατρείδθσ,

ι δίψα

2)ΝΑ Γ΢ΑΦΕΛ Θ ΔΟΤΛΚΘ ΚΑΛ ΑΛΤΛΑΤΛΚΘ ΡΛΘΚΥΝΤΛΚΟΥ ΤΩΝ ΟΥΣΛΑΣΤΛΚΩΝ:
Π κοχλίασ ,

ι βαςίλιςςα ,

ι δίκθ

3)ΝΑ ΣΥΜΡΛΘ΢ΩΚΕΛ Θ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΟΥΣΛΑΣΤΛΚΩΝ ΤΘΣ Ρ΢ΩΤΘΣ ΚΛΛΣΘΣ:
1.Αί

(οίκία)πλθςίον τθσ

2.Π λοχαγόσ λζγει τϊ
3.Ταίσ

(κάλαττα)είςίν.
(ςτρατιϊτθσ ) ότι δεί τθν

(ψυχι) ταίσ γεμοφςαισ πονθρϊν

4.‘Θμείσ και φμείσ ζγενόμεκα και
(ςυςτρατιϊτθσ).
5.Κατά τον τθσ
6.Οί

(άμαξα) κατακαίειν.

(επικυμία) φάρμακον ό λόγοσ ζςτί .

(ςυγχορευτισ)και

(ςυμφοιτθτισ) και

(μζλιττα) τρόπον δεί άναγιγνϊςκειν.

(πολζμιοσ) οφ φυλάττουςι τοφσ

7.‘Ο Κφροσ άποπζμπει τοφσ

(όρκοσ) των

(κεόσ)

(δαςμόσ)

4)ΝΑΣΥΜΡΛΘ΢ΩΚΕΛ ΘΚΑΤΑΛΛΘΛΘΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΟΥΣΛΑΣΤΛΚΩΝ ΤΘΣΔΕΥΤΕ΢ΘΣΚΛΛΣΘΣ:
1.Οί

(πολζμιοσ) οφ φυλάττουςι τουσ

2.‘Ο Κφροσ άποπζμπει τουσ

(δαςμόσ)τϊ

(όρκοσ)των
(άδελφόσ).

(κεόσ)

άνκρϊπουσ (τίμιοσ)= τιμίουσ άνκρϊπουσ) όπλοφορίαι (παράνομοσ) .3.Οί (κεόσ)οφκ είςίν φμίν 4.χ. ηωισ (μακρόσ) χϊραισ (βάρβαροσ) ηϊοισ (ιμεροσ) νόμων (άνκρϊπειοσ) πολίτασ (γενναίοσ) 7)ΝΑ ΣΥΜΡΛΘ΢ΩΣΕΤΕ ΤΛΣΡΑ΢ΑΚΑΤΩ Ρ΢ΟΤΑΣΕΛΣ ΜΕ ΤΛΣ ΛΕΞΕΛΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΤΥΡΟ Ζν ταίσ (άρχαίοσ) Άκιναισ αί μζν τϊν ίδιωτϊν οίκίαι (μικρόσ) και οί δζ δθμόςιοι οίκοι (φψθλόσ) τε και (καλόσ) ιςαν. (μάταιοσ) είςίν . ζπειδι (ταπεινόσ). καλάττθ (ιρεμοσ).‘Ο άγακόσ ςϊηεται ςφν τοίσ (ςφμμαχοσ) (κεόσ)καί ζκ πάνυ (δεινόν) 5)ΝΑ Γ΢ΑΦΟΥΝ ΟΛ ΡΛΑΓΛΕΣ ΡΤΩΣΕΛΣΤΩΝ ΣΥΝΕΚΦΟ΢ΩΝ ΚΑΛ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ Α΢ΛΚΜΟΥΣ ι φανερά όδόσ . ό ζλεφκεροσ πολίτθσ 6)ΣΤΑ ΡΑ΢ΑΚΑΤΩ ΗΕΥΓΑ΢ΛΑ ΝΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΕΛΣ ΤΑ ΕΡΛΚΕΤΑ ΣΤΘΝ ΛΔΛΑ ΡΤΩΣΘ ΜΕ ΤΑ ΟΥΣΛΑΣΤΛΚΑ (π. Οί των γεωργϊν πόνοι πολλάκισ τοφσ καρποφσ διαφκείρει. (βλαβερόσ) ηϊα .

(διαρπάηω) (τειχίηω) τάσ πόλεισ λίκοισ και ξφλοισ .αόριςτοσ ) ζπί τω άπαντικρφ λόφω.τοισ δε Σπαρτιάταισ Λυκουργοσ.μζλλον)τω Κλεομβρότω. Τοφτο δε ποιιςασ ό Τικραφςτθσ Σφ (πζμπω. Λζγουςιν ότι ταυτα Δζξιπποσ (πράττω). μζλλον) τιν πόλιν. . Τοίσ μζν ’Ακθναίοισ Σόλων τοφσ νόμουσ Οί νζοι (καυμάηω) τοφσ γονζασ αφτων. Κάκεινοσ τά αφτά ( πράττω .αόριςτοσ )πρόσ Άγθςίλαον πρζςβεισ .αόριςτοσ) φπό τισ πόλεωσ τά ζςχατα πακείν . μζλλον) φμασ αφτοφσ . αόριςτοσ ).μζλλον) τοφσ ζναρζτουσ . (χορεφω) ζν τοισ Διονυςίοισ . . ‘Θμείσ (κινδυνεφω. ’Ακοφςαντεσ δζ ταυτα πολλοί μζν (δακρφω. ‘Ο κακόσ (κολάηω. Οί Κθβαιοι (ςτρατοπεδεφω. πάντεσ δ’ (ψθφίηω. (κφω)τοισ κεοισ.Ζν τθ (άρχαίοσ)Βαβυλϊνι ςτοαί (περίλαμπροσ) και κιποι (άνκθρόσ) και περίπατοι (τερπνόσ) ιςαν. μζλλον) ’Εάν ζμζ άποκτείνθτε (βλάπτω. (φυλάττω.αόριςτοσ ) βοθκείν μετ’ ’Αγθςιλάου. Λζγουςιν ότι οί πολζμιοι χριματα καί πρόβατα Οί ’Ακθναιοι Ράντεσ οί άνκρωποι Ράντεσ ιμεισ (γράφω). Ζλεγον τιν πόλιν (πλοφςιοσ) και (ζνδοξοσ) είναι . 8)ΝΑ ΣΥΜΡΛΘ΢ΩΣΕΛΣ ΤΛΣ ΡΑ΢ΑΚΑΤΩ Ρ΢ΟΤΑΣΕΛΣ ΜΕ ΤΑ ΢ΘΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΑ Ι ΤΟΝ ΑΟ΢ΛΣΤΟ. αόριςτοσ ) 9)ΝΑ ΣΥΜΡΛΘ΢ΩΣΕΤΕ ΤΛΣ ΡΑ΢ΑΚΑΤΩ Ρ΢ΟΤΑΣΕΛΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΥΣ ΤΥΡΟΥΣ ΡΑ΢ΑΚΕΛΜΕΝΟΥ Οί Κθβαιοι και δζνδρα (κόπτω) και οίκίασ κατακεκαφκαςι. Οί πολζμιοι τάσ ςπονδάσ παρά τοφσ όρκουσ (λφω. Οί φίλοι (λζγω.

αόριςτοσ )των ναυμαχθςάντων ςτρατθγϊν όκτϊ όντων.Οί ίππείσ τϊν Βοιωτϊν τά ζπί τουβωμου ίερά ’Αγθςιλάου ςτρατιϊτασ (διϊκω) (διαρίπτω) και τουσ του 10)ΝΑ ΣΧΘΜΑΤΛΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΑ΢ΕΜΦΑΤΑ ΚΑΛ ΟΛ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΣΘΣ ΦΩΝΘΣ ΤΩΝ ΢ΘΜΑΤΩΝ: βλάπτομαι .παρατατικόσ) είσ μάχθν.αόριςτοσ ) ζνΛεφκτροισ τθσ Κεςπικισ . Οί ’Ακθναίοι (διϊκομαι.μζλλοντασ ) .ενεςτϊτασ) τϊ ςτρατθγϊ (πείκομαι.απαρζμφατο -ενεςτϊτασ). φυλάττομαι 11)ΝΑ ΣΥΜΡΛΘ΢ΩΣΕΤΕ ΤΛΣ ΡΑ΢ΑΚΑΤΩ Ρ΢ΟΤΑΣΕΛΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΥΣ ΢ΘΜΑΤΛΚΟΥΣ ΤΥΡΟΥΣ ΤΘΣ ΜΕΣΘΣ ΦΩΝΘΣ: ‘Ο ςτρατιϊτθσ οφ (βοφλομαι. Ρατθγφασ ζλεγε ότι βαςιλεφσ ςφν ςτρατεφματι πολλϊ (παραςκευάηομαι. (παφομαι. ψεφδομαι .ενεςτϊτασ ).μετοχι-ενεςτϊτα) (ψθφίηομαι. ‘Ο Κλεόμβροτοσ (ςτρατοπεδεφομαι.αόριςτοσ )του πολζμου οί τε Λακεδαιμόνιοι καί οί ’Ακθναίοι Οί Κεοί ζνάντιοι αφτοίσ (είμί. Ρολλοί Ρζρςαι φπό των ςτρατιωτϊν τοφ’Αλεξάνδρου (φονεφομαι.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful