B.MASURI GENERALE DE ELABORARE A PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 1.Reglementari legislative Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/14.07.

2006, publicata in MO 646/26.07.2006. Legea preia Directiva Consiliului nr.89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.
1.

2 .HG nr. 1425/11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. 3. HG nr. 1.091 din 16 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca. Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 4. HG nr. 1.146 din 30 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. Hotărârea transpune Directiva 1989/655/CEE, amendata de directivele 95/63 /CE si 2001/45/CE publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 5. HG nr. 1.048 din 9 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca. Hotărârea transpune Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L393/1989. 6. HG nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 7. HG nr. 300 din 2 martie 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 8.. Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorare expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale, respectiv Directiva

91/382/CEE, publicată în JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE, publicată în JOCE nr. L 131/1998, şi Directiva 2003/18/CE, publicată în JOCE nr. L 97/2003. 9. HG nr. 493 din 12 aprilie 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 10. HG nr. 1.876 din 22 decembrie 2005, privind cerinţele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 2002/44/CE publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 11. HG nr. 1.051 din 9 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor, care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. Hotărârea transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990. 12. HG nr. 1.028 din 9 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. Hotărârea transpune Directiva 1990/270/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990. 13. Legea 307 / 12.07.2006 – privind apararea imoptriva incendiilor

14. LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor;

2.OBIECTIVELE PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE

Planul de securitate si sanatate-parte integranta a proiectului,,CASA UNIFAMILIALA (S+P+E)’’are trei obiective principale:

- Să definească, după stabilirea modalităţilor de acţiune, mijloacele cele mai sigure pentru efectuarea lucrărilor şi protejarea sănătăţii întregului personal executant de pe şantier. - Să informeze şi să sensibilizeze cadrele de conducere şi personalul executant privind punerea în aplicare a acestor mijloace. -Să precizeze riscurile şi măsurile de prevenire legate de activitatea comună a diverşilor executanţi. 3. DEFINITII SI ABREVIERI DEFINITII a) şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier, - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă, a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa nr. 1; b) beneficiar (investitor) - orice persoană fizică sau juridică pentru care se execută lucrarea şi care asigură fondurile necesare realizării acesteia; c) manager de proiect - orice persoană fizică sau juridică, autorizată în condiţiile legii şi desemnată de către beneficiar, însărcinată cu organizarea, planificarea, programarea şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, fiind responsabilă de realizarea proiectului în condiţiile de calitate, costuri şi termene stabilite; d) proiectantul lucrării - orice persoană fizică sau juridică competentă care, la comanda beneficiarului, elaborează documentaţia de proiectare; e) şef de şantier - persoana fizică desemnată de către antreprenor să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform proiectului; f) antreprenor (constructor, contractant, ofertant) - orice persoană fizică sau juridică competentă care execută lucrări de construcţii-montaj, în baza unui proiect, la comanda beneficiarului; g) subantreprenor (subcontractant) - orice persoană fizică sau juridică care îşi asumă contractual faţă de antreprenor sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării; h) lucrător independent - orice persoană fizică autorizată care realizează o activitate profesională în mod independent şi îşi asumă contractual faţă de beneficiar, antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrări pentru care este autorizat; i) coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării - orice persoană fizică sau juridică competentă, desemnată de către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului, având atribuţiile prevăzute la art. 54 - HG 300/2006; j) coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării - orice persoană fizică sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării şi/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având atribuţiile prevăzute la art. 58 – HG 300/2006.

ABREVIERI PSS = Planul de securitate si sanatate parte integranta a proiectului lucrarii; PPSS = Planul propriu de securitate si sanatate pe durata executiei lucrarilo; CMSS = Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca; LDPSSM = Lucrator desemnat cu probleme de securitate si sanatate in munca; DS = Diriginte de santier; RTE= Responsabil cu tehnic cu executia SPL = Sef de punct de lucru PAC = Proiect autoizare constructie; PTH-DDE = Proiect tehnic de executie si detalii de executie;

4.RESPONSABILITATI A Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, are următoarele atribuţii: să coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 şi 52 din HG 300/2006; să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia; să pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare; să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului; să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu; să deschidă un registru de coordonare şi să-l completeze; să transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului; să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului; să organizeze coordonarea între proiectanţi; să ţină seama de toate eventualele interferenţe ale activităţilor de pe şantier. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să aibă competenţa necesară exercitării funcţiei:

proiectele de organizare a executiei lucrarilor. Verifica din punct de vedere tehnic procedurile de executie si modificarile ulterioare. Opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora. Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde.fazele determinante. beneficiar (reprezentat de dirigintele de santier). Semneaza alaturi de proiectant.experienţă profesională de minimum 5 ani în arhitectură. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului. precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta. .atestat de Inspectoratul in Constructii Braila / Sef santier Supervizeaza procesele de realizare a lucrarilor de: CONSTRUCTIE CASA UNIFAMILIALA. C Diriginte de Santier In perioada de pregatire a executiei lucrarilor: Verifica existenta autorizariei de construire. Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prezentului regulament. investitor si reprezentantul Inspectiei in Constructii: . B Responsabil tehnic cu execuţia . asigura si ia masuri pentru cunosterea in detaliu a documentatiei de executie. Verifică calitatea lucrărilor executate. procedurile de realizare a lucrarilor. seful punctului de lucru. actualizată la fiecare 3 ani. stabileste functie de marimea frontului de lucru si posibilitatile unitatii personalul necesar desfasurarii procesului de productie si echiparea tehnica functie de tehnologiile de executie aplicate. formare specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate. Studiaza documentatia de executie informeaza si pregateste teoretic personalul din subordine. precum si programele de realizare a constructiilor. Verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie. construcţii sau conducerea şantierelor. planurile de verificare a executiei. Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati. Controlează desfăşurarea procesului de producţie.

existenta documentelor de atestare a calitatii. Participa la elaborarea contractului si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate. in contract si in normele tehnice in vigoare. a proiectului. Verifica existenta tuturor avizelor. Verifica repectarea tehnologiilor de executie a lucrarilor in vederea asigurarii nivelului de calitate prevazut in documentatia tehnica. 95/1999. Efectueaza verificarile necesare privind realizarea lucrarilor la nivelul calitativ cerut in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor. .corespondenta calitatii materiilor prime si a materialelor cu prevederile din certificatele de calitate din contract si proiect. Participa impreuna cu poiectantul si executantul la trasarea generala a configuratiei dotarii tehnologice ce urmeaza a fi realizata. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Ordonaanta Guvernului nr. acordurilor. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate la executarea lucrarilor prin . Interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic. Interzice utilizarea de materiale. Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii lucrarilor si a procedurilor aferente acestora. . Studiaza proiectul. tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea lucrarilor. a caietului de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare. Participa la verifcarea in fazele determinanate si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse aferente lucrarilor. necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate sau dupa caz fara agrement tehnic. Asista la prelevarea de probe de la locul executiei lucrarilor. Preda executantului terenul rezervat pentru amenajarea terenului. In perioada de executare a lucrarilor: Urmareste realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului.Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiectant. precum si a programului de control al proiectului. caietele de sarcini. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora. Verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrari la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens. precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.

executatrea lucrarilor pe tot parcusrsul lor admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ. Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Ordonanata Guvernului nr. La receptia lucrarilor. transport si utilaje. si toate procesele verbale de receptie calitativa prevazute in Programul de Control a lucrarilor pe santier. Participa la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispune masuri pentru asigurarea efectuarii de catre executant a tuturor verifcarilor de calitate stabilite de normele tehnice. In calitate de imputernicit al investitorului sau al beneficiarului. investitor si reprezentantul Inspectiei in Constructii: . Urmareste respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. preda investitorului/utilizatorului actele de receptie a lucrarilor. Cere executantului. documentatia tehnica si economica a lucrarilor impreuna cu cartea tehnica aferenta lucrarilor. Transmite proiectantului sesizarile proprii ale organelor abilitate.fazele determinante. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si a lucrarilor auxiliare necesare realizarii lucrarii si preda terenul detinatorului. utilizator si administator in activitatile ce privesc realizarea lucrarilor pentru care se presteaza activitatea de diriginte de santier. sistarea executiei lucrarilor. participa la receptia lucrarilor asigura secretariatul si intocmeste actele de receptie. pe baza facturilor pentru materii prime si materiale si a documentelor doveditoare pentru tarifele de manopera. Semneaza alaturi de proiectant. urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie a lucrarilor si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie. in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora. 95/1999 privind calitatea lucrarilor in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale. . seful punctului de lucru. demontarea sau remedierea lucrarilor executate necorespunzator. verifica situatiile de plata aferente cantitatilor de lucrari real executate din devizele pe categorii de lucrari a devizului oferta anexat la contract. precum si ale altor participanti la realizarea lucrarilor privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei. Asigura implementarea unui sistem propriu de asigurare a calitatii de catre investitor. responsabilul tehnic cu executia.Urmareste din punct de vedere tehnic. dupa caz. Preia documentele de la executantul lucrarii si proiectant in vederea verificarii si completarii cartii tehnice cu toate documentele prevazute de reglementarile legale (daca este cazul).

inspectorul de santier va transmie executantului o notificare prin care acesta trebuie sa remedieze aceste defectiuni pe cheltuiala sa daca acestea s-au datorat nerespectarii de catre exeutantul lucrarii a clauzelor contractuale. Utilizeaza materialele numai pe baza dovezilor calitative confirmate de producator (certificate de calitate. daca executantul nu-si respecta obligatiile contractuale inspectorul de santier are obligatia de a-l soma in acopul incadrarii acestuia in clauzele contractuale. respecta neconditionat toate detaliile si tehnologia de executie stabilita. inspectorul de santier. Semneaza alaturi de proiectant. isi insuseste procedura de lucru. Normeaza lucrarile ce se executa. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Semneaza alaturi de membrii Comisiei de receptie procesul verbal de receptie finala. Realizeaza lucrările la nivelul de calitate cerut prin documentaţia de execuţie.fazele determinante. Asigura condiţiile prealabile începerii execuţiei lucrarii. Participa la receptia calitativa si cantitativa a materialelor pe care le pune in opera. Raspunde de respectarea tehnologiilor de lucru. Transmite necesarul de materiale. Evalueaza volumul de lucrari pe o anumita perioada. Amenajeaza si desfiinteaza organizarea de santier. Ia masuri pentru depozitarea si manipularea materialelor care sa evite degradarea acestora. Dupa receptia la terminarea lucrarilor urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.semneaza alaturi de membrii Comisiei de receptie. utilaje si mijloace de transport necesare sefului de santier. dupa receptia finala inspectorul de santier preda Cartea tehnica a lucrarilor investitorului. Verifica remedierea sau refacerea lucrarilor necorespunzatoare Preda lucrarea catre beneficiar. D Seful de santier Studiaza proiectul de executie. si toate procesele verbale de receptie calitativa prevazute in Programul de Control a lucrarilor pe santier. responsabilul tehnic cu executia. Colecteaza toate documentele necesare atestarii calitatii lucrarilor realizate. in cazul aparitiei unor defectiuni in perioada de garantie a lucrarilor. dupa caz utilizatorului. . Contacteaza beneficiarul pentru discutii preliminare in vederea executarii lucrarii. agremente tehnice). investitor si reprezentantul Inspectiei in Constructii: .

.vor fi echipaţi cu echipamentul individual de protecţie (EIP) cu care au fost dotaţi de organizaţie şi corespunzător activităţii pe care o vor presta în ziua respectivă.este interzis să se facă reparaţii. sculelor şi dispozitivelor cu care urmează să lucreze . sculelor şi dispozitivelor cu care urmează să lucreze nu corespunde cu cerinţele legale.vor fi odihniţi . manoperei. Respecta neconditionat programul de lucru si toate dispozitiile primite de la seful punctului de lucru. remedieri. . modificări la utilajele cu care lucrează de către persoane care nu au primit această autorizaţie . ● nu execută lucrări pentru care nu a fost autorizat sau nu are calificare şi instruire corespunzătoare . salariile personalului din subordine Verifica personalul de executie (intocmeste pontaje) la prezentarea la lucru. E Personalul de executie(lucratori) Respecta neconditionat prevederile procedurilor de executie.vor controla starea echipamentelor. Elaboreaza situatii de lucrari in vederea decontarii. ● respectă disciplina la locul de muncă conform ROI sau legislaţiei aplicabile. proiectul de executie inclusiv toate detaliile si tehnologia de executie Executa lucrarile de: EXECUTIE CASA UNIFAMILIALA in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.Verifica incadrarea in normele de consum a materialelor. ● nu demontează apărătorile şi dispozitivele de protecţie ale utilajelor cu care lucrează . Intocmeste in baza situatiilor de lucrari lunare. in timpul lucrului si la terminarea programului de lucru.vor anunţa imediat şeful ierarhic superior dacă starea echipamentelor. ● evacuează deşeurile rezultate din procesul de producţie conform procedurilor legale şi folosind numai scule adecvate . . ● păstrează în stare perfectă apărătorile şi dispozitivele de protecţie ale utilajelor cu care lucrează . . Anunta seful punctului de lucru de orice abatere / neconformitate aparuta in timpul executiei lucrarilor. utilajelor si transporturilor. ● nu execută decât operaţiile prevăzute în tehnologie sau fişa de urmărire a produsului executat. Alte atribuţiuni ale personalului executant ● la începerea lucrului angajaţii au următoarele obligaţii : .

BRAILA 5.Sef proiect:arhitect GEO DAN .DE URGENTA SI PUBLICE 5. ● nu face intervenţii la tablourile electrice decât dacă este autorizat chiar dacă acestea nu sunt sub tensiune .● foloseşte în mod corect EIP.2. ● în caz de accident de muncă acordă accidentatului imediat primul ajutor. depoziteze şi manipuleze substanţe toxice. ● aduc la cunoştinţa conducătorilor ierarhici orice abatere de la normele de protecţie a muncii.atunci când acestea sunt încălcate de oricare altă persoană . ● nu este permis să transporte. 5.C.1. ● nu părăseşte locul de muncă fără acordul conducătorului de muncă . ● nu acceptă executarea unor lucrări pentru care nu are pregătirea profesională corespunzătoare sau nu este instruit pe linie de protecţie a muncii ● evită circulaţia în zone periculoase sau cu pericol ridicat de accidentare sau îmbolnăvire profesională .A. explozive sau inflamabile decât dacă a fost instruit în acest scop . şi anunţă imediat şeful ierarhic superior fără a schimba starea de lucruri sau a denatura cauzele accidentului . ● nu are voie să monteze pietre de polizor dacă nu este instruit sau autorizat de o persoană care coordonează activitatea .PROIECTANT S.PRODOMUS S.2.1.BENEFICIAR :POPESCU JEAN SI SICA -OBIECTIV :CASA UNIFAMILIALA (S+P+E) -DENUMIRE INVESTITIE :EXECUTIE CASA UNIFAMILIALA (S+P+E) 5.INFORMATII ADMINISTRATIVE . numai numai pentru executarea unor sarcini de muncă stabilite decoordonatori de activitate din SC ALCO PLUS SA Braila . ● menţine permanent locul de muncă şi utilajele cu care lucrează în ordine şi curăţenie .

ALCO PLUS S.ADI SARBU 5.4.3.Lucrator independent:P.Sef santier:ing.2.2. DE URGENŢĂ TEL / FAX .6.rezistenta:ing.10. DE URGENŢĂ 112 112 112 0239614321 5.Antreprenor:S.Director:ing.A.1.RADU NICU 5.SIE PETRU 5.C.Manager proiect:ing.5. GICA BRAZDA 5.FERI AGACHE 5.BRAILA 5.8.CONCESIONARII ORGANISME ADRESE NR.7.11.Serviciile de urgenta si publice ORGANISME POLIŢIA POMPIERI SPITALUL DE URGENŢÃ ITM BRAILA NR.Coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii :ing.Subantreprenor:S.Director:ing.R.EMIL ION 5.COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE PE DURATA ELABORARII PROIECTULUI LUCRARII:ing.L.TERMOCLAS S.7.7.2.9.2. BRAILA 5.F.1.RICA leu 5.8.Diriginte santier:ing.RADU NICU 5.C.BOD PAUL 5.8.Sef formatie :maistru SAVA GURAU 5.5.

str.DATE GENERALE ALE INVESTITIEI 1.2.1. · Ridicare topografică.13 0239/945 Braila Calea Calarasilor nr.Amplasament:BRAILA .Beneficiar:POPESCU JEAN si SICA 1. · Avizele deţinătorilor de utilităţi.DESCRIERE LUCRARE 1.Denumire proiect:CASA UNUFAMILIALA(S+P+E) 1. iar terenul aferent va fi sistematizat şi amenajat. Aceasta se va desfăşura pe trei nivele urmărind panta uşoară a terenului.3. · Studiu geotehnic.171 2.Compania de utilitati publice Braila Electrica Muntenia sucursala Braila Distrigaz sud punct de lucru Braila Romtelecom Braila Str.Polona nr. 3.1 0239/969 Braila Str.TEMA DE PROIECTARE Prin temă beneficiarul solicită proiectarea unei locuinţe individuale care să răspundă nevoilor structurii sale familiale.AMPLASAMENT .Mihai Bravu nr.3 0239/929 Braila Str. Accesul pietonal şi carosabil se va face din str.Ghioceilor nr.MIHAI BRAVU nr.171. · Act de proprietate. Proiectul a fost întocmit în baza următoarelor documente: · Certificat de urbanism.6 0239/921 Braila 0239614532 02396440031 02396112233 0239665544 C.Uzinei nr.

5.45 m.camera centralei cu suprafata construita de 87. Zona este studiată din punct de vedere urbanistic (aliniament. iar reglementările specificate sunt respectate întocmai de documentaţia prezentă.sufragerie.36 mp si garaj in suprafata construita de 43.30 m. Terenul va avea stabilitate generală şi locală asigurată şi nu este supus inundaţiilor. .birou. 4. Regimul de înălţime este demisol. în suprafaţă totală de 700 mp.50 mp. aşezată peste astereala din lemn. are clasa de importanţă IV şi categoria de importanţă “D”. într-o zonă colinară cu locuinţe individuale pe loturi.living. Din acest motiv s-a prevăzut cîte un pachet de scări pentru intrare.bucatarie.propunerea prevede o constructie pe zidarie portanta cu subsol .spalatorie.C. Înălţimile utile adoptate sunt de minim 2.parter si etaj ce cuprinde pe nivelele urmatoarele functiuni : -Subsol-crama.. Apele pluviale sînt preluate de jgheaburi şi burlane din P.23 mp şi are înălţimea liberă medie pe nivel de 2. format dintr-o şarpantă de lemn. Construcţia este amplasată într-o zonă seismică de calcul “C”.08 mp si 2 balcoane de 11. plastică arhitecturală) prin Planul Urbanistic Zonal aprobat de Primăria Municipiului Braila. se propune o volumetrie simplă cu o geometrie clară şi finisaje adecvate. are învelitoarea din tabla tip Lindab. se află în intravilanul Municipiului Braila. regim de înălţime. Clădirea este protejată cu trotuare din beton de 1m lăţime pe tot conturul clădirii. planşee de beton armat.camara.Terenul pe care se amplasează construcţia.65 m. Pentru realizarea unei arhitecturi corespunzătoare ceriţelor urbane.SOLUTIA DE ARHITECTURA : Pentru a raspunde functionarii impuse de tema . pe fundaţii din beton simplu.V. menite să asigure unitate amsamblului.DATE CARACTERISTICE IMOBIL Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii este de 433.hol.baie in suprafata de 152. Accesul la construcţie este asigurat din strada MIHAI BRAVU.3 dormitoare. parter şi etaj mansardat.20 mp -Parter-vestibul. 2 bai in suprafata de 139. Acoperişul. Nivelul parterului este ridicat peste cota terenului amenajat cu 2. iar accesul la garaj s-a prevăzut la nivelul terenului amenajat.09 mp -Etaj : . Structura de rezistenţă este pe zidărie portantă întărită cu sîmburi şi centuri de beton armat. distanţă faţă de vecinătăţi.

Învelitoarea. Finisaje interioare si exterioare. C. 5. Suprafeţele zugrăvite vor alterna cu cele tencuite ornamental.Se vor realiza finisaje durabile şi de calitate. 10. 2. Programul de lucru şi orele între care şantierul va fi deschis Programul de lucru zilnic pe şantier va fi: 7. Terasamente. pentru exterior se vor utiliza tencuieli fin drişcuite. 4. 7. . Pergolele ce protejează terasele vor fi din lemn băiţuit. tamplarie.Sistematizarea verticala a terenului. conform celor indicate în proiect.00 – 17. epuismente. 8. Amenajarea terenului. 7. V. lucrari in lemn. Lucrari de cofraje .Sapaturi.23 Au(aria utila)=346.sarpante.40 Terenul ramas liber dupa executarea constructiei si a trotuarului de protectie a acestuia se va amenaja ca spatiu verde si alei din dale autoblocante. Lucrari de betoane. sprijiniri.Tencuieli. în patru ape. şi zugrăveli din var lavabil în culori pastel. 11. Aticele se vor proteja cu mozaic. Astfel.45 Ad(aria desfasurata)=433. va fi din tabla tip Lindab. 9. Dulgherie . cu geam termopan. Instalatii sanitare. 6. Excavatii 3. Scările şi terasele se vor finisa cu gresie pentru trafic greu. electrice si termice.INDICATORI FIZICI REALIZATI Ac(aria construita)=195. Programul de lucru se poate prelungi în funcţie de termene şi de ritmul de execuţie a sarcinilor. Diversele echipe de lucru vor fi organizate. în funcţie de obiectivele respective.30. Zidarie. Lucrari de armare. Trotuarul de contur şi rampa la garaj se vor executa din mozaic spălat. în acest caz.Descrierea lucrarilor de executie si montaj structura 1. Tamplaria va fi din P. 6.Lucrari de tinichigerie.

Primul ajutor. intrarea interzisă a autoturismelor şi persoanelor neautorizate. marcându – se intrarea în şantier(« Atentie.G.se purtarea obligatorie a căştii de protecţie.În caz de temperaturi extreme.intervenţii în situaţii de urgenţă Trusa de prim ajutor se afla la locul stabilit si comunicat de catre coordonatorul santierului . .se va asigura că subantreprenorii respectă măsurile prevăzute de ORDONANŢA DE URGENŢĂ 99/2000.C. ALCO PLUS S.STABILITE DE COMUN ACORD DE CATRE MANAGERUL DE PROIECT SI COORDONATORII IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE MĂSURI GENERALE DE SECURITATE LA ORGANIZAREA ŞANTIERULUI Organizarea şantierului: 1. nr. 8. La terminarea laturii de acces se va monta pe plasa de gard panouri de semnalizare de securitate şi sănătate a muncii. La intrarea în şantier se va amplasa un panou general de semnalizare de securitate şi un panou cu datele de identificare ale şantierului.DURATA LUCRARILOR:12 luni 9. 971/2006 specificându .Date şi măsuri privind accesul general Şantierul va fi împrejmuit cu plasă de gard cu înălţimea de 2 m Lucrările vor începe concomitent cu realizarea obiectivelor investiţiei. ( < .In acelasi mod fiecare subanteprenor va trebuisa aiba pe santier truse de prim ajutor suficiente ca numar si continut pentru toti muncitorii dizlocati in zona si adaptata naturii riscurilor evaluate si adaptata naturii riscurilor evaluate pentru fiecare tip de lucrare executata. intrare în şantier ! ») 2.Stabilirea locului de amplasare a trusei de prim ajutor se face la prima instruire SSM efectuata angajatilor inainte de intrarea pe santier.A. conform H. Deasemeni va respecta aceste prevederi pentru angajaţii proprii.MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI .NUMAR MAXIM DE LUCRATORI:19 D.20° şi > + 37° ) S. Totodată se va instala punctul de control deservit de o firmă de protecţie şi pază pentru contolul şi monitorizarea accesului în incintă.

lucrări la înălţime. Se va ameaja locul de amplasare a panoului electric de alimentare al şantierului care va avea împamântarea verificată şi se va împrejmui cu plasă de gard şi va fi semnalizat cu panouri de securitate: pericol electric. sudură cu proiectare de scântei şi corpuri incandescente. alimentare cu energie electrică. dar şi ale serviciilor specializate locale ale organelor în drept a interveni pentru normalizarea situaţiei şi îndepărtarea pericolelor. Beneficiarul va indica sursele apropiate igienizate de apă potabilă. în spatiile reduse de circulaţie între amprizele gropilor de fundaţii. sigle distinctive. Beneficiarul. Maşinile/ echipamentele de muncă conformate cerinţelor esenţiale / minime de securitate confirmat prin declaraţia de conformitate. Viteza de circulaţie în şantier pentru utilaje şi mijloace de transport este limitată la 5 km / h. marcajul de securitate / documentele de punere în conformitate şi cartea tehnică. etc.Amenajarea căilor de acces şi circulaţie. autorizări ISCIR. după caz. suprapuneri de fronturi de lucru. obiecte suspendate.Beneficiarul va dota organizarea de şantier cu un pichet de incendiu cu dotare completă. delimitarea amprizei lucrarilor şi a lucrarilor cu risc ridicat şi specific (gropi deschise. În acest sens se va amenaja punctul de colectare sortată a deşeurilor din hîrtie şi carton . verificări electrostatice. Echipamentele de muncă să aibă durata de serviciu normată nedepăşită şi mentenanţa la termenele scadente (revizii. pericol general. 5. 4. sarcini suspendate mobile. fier. după caz). marcarea. sau limitarea efectelor.Dotări social sanitare. Lucrătorii vor fi echipaţi cu echipament individual de protecţie certificat şi acordat conform evaluării riscurilor de expunere având inscriţionat firma antreprenorială sau semne. se va cere antreprenorilor şi subantreprenorilor dotarea cu cabine WC ecologice. semnalizat cu inscripţii uşor de identificat în caz de situaţii deosebite şi va afişa o listă cu numerele de telefon ale reprezentanţilor săi care pot interveni în cazuri deosebite de accidente sau situaţii de urgenţă. avertizarea. . deşeuri alimentare prin amplasarea de contaiere speciale pentru fiecare tip de deşeu. motivat de imposibilitatea separării circulaţiei lucrătorilor şi a mijloacelor de transport. dotări pentru salubrizare generală şi locală. şi indicatoare. 3. Accesul la tabloul general nu va fi permis decăt personalului autorizat. material plastic. circulaţie interioară de utilaje şi autovehicule. cabluri sub tensiune.Exigenţe minimale pentru accesul antreprenorilor şi subantreprenorilor în şantier şi execuţia lucrarilor Imprejmuirea şi / sau semnalizarea. Reglementări privind circulaţia auto Se va delimita şi se va semnaliza corespunzător zona de deplasare în şantier a utilajelor de manipulare a materialelor cu benzi de delimitare. salubritate Dat fiindcă lucrările cuprind şi capitolul de instalaţii edilitare de apă şi canalizare. fundatiilor izolate cu grinzi de echilibrare. reparaţii. de asemenea va sprijini antreprenorii pentru racordul de energie electrică şi iluminatul general al şantierului.). cartea tehnica. apă.

Se interzice neutilizarea echipamentului individual de protectie in timpul prezentei lucratorilor in santier. Se interzice utilizarea radiourilor cu tranzistori. 6.5.2. Interzis accesul în şantier a lucrătorilor neautorizaţi şi altor persoane străine neautorizate de managerul de proiect şi avizate de coordonatorul de securitate. temperaturi extreme).3. 7. Să elimine nonconformitatile consemnate în registrul de coordonare şi care le-au fost transmise. lucrari pe timp nefavorabil (friguros. si a lucrarilor de: excavatii. lucrari la inaltime inclusiv schele.o fosă septică cu vidanjare.4 vor fi expulzati din santier fara nici un avertisment. sudor electric. agent semnalizare. 7. lucrari in trafic rutier si feroviar. sprijiniri la excavatii in spatii largi. deservent nacelă autoridicatoare. etc. lucrari in albiile râurilor. Interzis accesul autoturismelor sau autovehiculelor neautorizate în şantier.2.Autorizarea ocupaţiilor: lucrator la înălţime. legător sarcină. Subcontractorii/ lucratorii independenti ce nu vor respecta interdictia 5 vor fi sistati in executie iar pentru nonconformitati de securitare si sanatate in special la lucrarile cu risc ridicat si specific definite in anexa 2 din HG 300/ 2006 se va aplica sistarea lucrarilor până la conformare si/sau penalitati conform contractului. Toţi contractanţii vor asigura alimentatia de protectie mai ales pentru sezonul cald/rece. grup sanitar cu apă potabilă şi canalizare locală cel puţin intr . vestiare. drogurilor.Toate containerele trebuie racordate la instalaţia electrică centralizată de iluminat. Efectuarea instructajului de securitate a muncii în fazele de instructaj la locul de munca si periodic conform procedurii şi normelor metodologice. electrician. 1. Antreprenorii si subantreprenorii vor avea in santier in dotare truse de prim ajutor iar managerul de proiect va organiza la sediul organizării de şantier al beneficiarului un punct de prim ajutor. calduros. cofraje. Lucratorii se vor prezenta la serviciu refacuti fizico-pshic. 7.3.Igiena muncii Organizările de şantier trebuie dotată cu containere pentru birouri. Se interzice accesul in santier a lucratorilor sau vizitatorilor ce nu sunt dotati cu echipamentul individual de protectie conform riscurilor de expunere. Se interzice executia fara proiect tehnic de securitate a lucrarilor cu risc ridicat si specific ce fac obiectul anexei 2 din HG 300/2006 completata prin HG 601/2007 in general. casetofoanelor si a dispozitivelor tip walkman. .Interdictii. penalitati 7. Este interzis accesul in santier a persoanelor straine si a lucratorilor sub influienta alcoolului.5 m. 7. montaj prefabricate si utilaje tehnologice. sprijiniri ale excavatiilor cu adâncimea peste 1. esafodaje. sistari. 7. Cei ce vor nu se vor conforma interdictiilor 1. Să elaboreze planul propriu de securitate .4.

termice.risc de accidentare de catre utilajele folosite 2. de utilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase. . umpluturi. de deplasarea personalului. 2.risc la finisarea manuala in preajma utilajelor. compactari).risc de surpare a malurilor . . IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR 1. -fundaţii directe.risc de explozie a munitiilor neexplodate . -alimentări cu apă. -betoane.risc de prabusire a taluzurilor si a sprijinirilor .Categorii de lucrări de construcţii ce se efectuează în şantier : -terasamente (excavatii mecanice şi manuale. . sanitare. -închideri si acoperis. -canalizări. antiefracţie. . etc.risc de lovire cauzat de utilaje terasiere care excaveaza si transporta pamantul . -instalaţii: electrice. de organizarea şantierului: 1. cofraje. . Pentru lucrarile de excavatie si sapaturi : . de echipamentele de muncă folosite. de materialele utilizate.E. Pentru lucrarile de decapare a terenului vegetal si nivelare a platformei: .Lista lucrarilor si identificarea riscurilor specifice pentru securitatea si sanatatea lucratorilor conform anexei 2 din HG 300 / 2006 Identificarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru.ventilatie-climatizare. -sprijiniri. -finisaje.

.risc de lovire a mâinilor. a căilor respiratorii .risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf. Pentru lucrările de zidarie. .risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare.risc de lovire a mâinilor. Pentru lucrările de montări/demontari cofraje. . a căilor respiratorii . . a căilor respiratorii . afecţiuni ale ochilor.risc de cădere de la înălţime .risc de lovire a mâinilor 4. . Pentru lucrările de montare acoperis : . . afecţiuni ale ochilor. 5.risc la manipularea maselor (a pompei de beton) . picioarelor si a capului . Pentru lucrările de zugrăveli.risc de lovire a mainilor.risc de electrocutare la compactarea betoanelor . 10. Pentru lucrările de montare armături la structuri monolite : . afecţiuni ale ochilor. picioarelor si capului . Pentru lucrările de transport materiale : .risc de înţepare în cuie . Pentru lucrările de transport moluz : . afecţiuni ale ochilor.riscuri de strivire prin cadere de materiale de la inaltime de la carligul mijlocului mecanizat.risc de strivire .risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) . . picioarelor si a capului.risc de cădere de la înălţime . .risc la sarcini manevrate mecanizat .risc de improscare cu beton . finisaje. . . . 7.risc de cădere de la înălţime . 8.risc de lovire a mainilor. . . .risc de cădere de obiecte de la înălţime . .risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf.risc la manipularea maselor (armături) . . placări de gips carton.3. . a căilor respiratorii 9.risc de cădere de la înălţime.risc electric datorat lucrului cu echipamentelor electrice . 6.compartimentare : . . . Pentru lucrările de turnări de betoane in cofraje : . . alunecare. picioarelor si capului .risc de cădere de la înălţime . .risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor (a moluzului) .risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) . .risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf.risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI.risc de lovire a mâinilor. cazane. . .risc de lovire a mainilor. constructii metalice si montaj prin imbinari sudate : . de încălzire. gazoase sau cu flacără) . . . paratrăsnet şi priză de pământ. Pentru lucrările de instalaţii electrice.risc de electrocutare.risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor .risc de cădere de la înălţime . . 12.risc de cădere de la înălţime .risc de cădere de la înălţime . instalaţii electrice interioare. Pentru lucrările de montare si demontare schela : . MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA .risc de cădere de la acelaşi nivel . .risc de prinderea.risc de expunere la vibraţii . . picioarelor si capului . .risc de electrocutare la utilizarea echipamentelor electrice . . de pulberile de praf. subsoluri) . Pentru lucrările de instalaţii tehnico-sanitare.risc de îmbolnăvire cauzat de zgomot. inclusiv în spaţii înguste (conducte.risc de vătămare prin poziţii vicioase. afecţiuni ale ochilor.. .risc de incendiu şi de explozie . 13. 11. . recipienţi. .risc de cădere. accesorii sau scule acţionate manual. F. lovirea sau strivirea cu dispozitive. .risc de cădere de obiecte de la înălţime . reţele electrice exterioare de iluminat cu punct de conexiune şi alimentare chill.risc de electrocutare datorat lucrului cu echipamentelor electrice .risc de cădere de la înălţime . prăbuşire de materiale sau obiecte . .risc de explozii si incendii . grup electrogen şi post trafo: . a căilor respiratorii . . . .risc de expunere la zgomot . fluide.risc de contact cu suprafete sau substanţe cu temperatură ridicată (solide.risc de cădere de obiecte de la înălţime de la carligul mijlocului de ridicat . canale subterane.

verificarea periodica a starii tehnice a utilajului Măsuri organizatorice: . Măsuri organizatorice: . 3. Măsuri organizatorice: . Măsuri organizatorice: .lucrătorii vor fi instruiţi cu privire la comportamentul in cazul descoperirii munitiilor neexplodate . Măsuri tehnice: . semnale de ocolire si balustrade din lemn sau metal .se vor evita deplasarile lucratorilor in zona perimetrala a malurilor si se va directiona scurgerea apelor din precipitatii paralel cu planul malurilor.se vor lua masuri de semnalizare a zonelor de lucru cu pericol de cadere la nivel inferior ( sapaturi) cu banda avertizoare.lucrătorii vor fi instruiţi să poarte E. Măsuri tehnice: . (vesta avertizoare) Risc de accidentare de catre utilajele folosite : Măsuri tehnice: .se vor efectua masuri de sprijinire a malurilor .I.P. semnale de ocolire si balustrade din lemn sau metal .verificarea periodica a starii tehnice a utilajului Măsuri organizatorice: .Pentru lucrarile de decapare a terenului vegetal si nivelare a platformei: Risc la finisarea manuala in preajma utilajelor : Măsuri organizatorice: .se vor lua masuri de semnalizare a zonelor de lucru cu pericol de cadere la nivel inferior ( sapaturi) cu banda avertizoare. Pentru lucrările de montare armături la structuri monolite : . Măsuri tehnice: .lucrătorii vor fi instruiţi cu privire la circulatia vehiculelor in incinta santierului 2.se vor stabili si se vor instrui lucratorii cu privire la zonele si traseele in care vor lucra si se vor deplasa utilajele de terasiere care excaveaza si transporta pamantul . . evitandu-se acumularea acetora la baza sapaturilor Risc de lovire cauzat de utilaje terasiere care excaveaza si transporta pamantul .se vor efectua masuri de sprijinire a malurilor .1. Risc de surpare a malurilor . evitandu-se acumularea acetora la baza sapaturilor Risc de prabusire a taluzurilor si a sprijinirilor .se vor evita deplasarile lucratorilor in zona perimetrala a malurilor si se va directiona scurgerea apelor din precipitatii paralel cu planul malurilor.Pentru lucrarile de excavatie si sapaturi : Risc de explozie a munitiilor neexplodate .

montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice . lisa intermediara si plinta de bord la inaltimea de un metru de planul de referinta . Măsuri organizatorice: .imprejmuirea perimetrala cu balustrada de protectie cu mana curenta. Măsuri organizatorice: . lisa intermediara si plinta de bord la inaltimea de un metru de planul de referinta .verificarea echipamentelor de munca electrice din punct de vedere a electrosecuritatii si din punct de vedere mecanic.accesul exclusiv al lucratorilor care au avizul apt la inaltime Risc la manipularea maselor (armături) Măsuri organizatorice: . Pentru lucrările de montări/demontari cofraje. Risc la sarcini manevrate mecanizat : Măsuri tehnice: . .instruirea lucratorilor privind obligativitatea purtarii mjloacelor de protectie (centuri lomboabdominale) Risc de lovire a mâinilor Măsuri organizatorice: . Măsuri organizatorice: . Risc de înţepare în cuie .instruirea lucratorilor privind obligativitatea purtarii mjloacelor de protectie (manusi de protectie) 4. Măsuri tehnice: .acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate . Risc de cădere de la înălţime .montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice . Măsuri tehnice: . scoaterea cuielor din resturile de cofraj . marcarea zonei de depozitare.depozitarea corespunzatoare a materialelor.autorizarea interna a personalului deservent . desemnarea exclusiva pentru utilizare a personalului calificat .verificare de electrosecuritate a surselor de alimentare (verificarile PRAM) Măsuri organizatorice: .accesul exclusiv al lucratorilor care au avizul apt la inaltime Risc electric datorat lucrului cu echipamentelor electrice . . Măsuri tehnice: . .imprejmuirea perimetrala cu balustrada de protectie cu mana curenta.acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate .Risc de cădere de la înălţime.

acordarea si utilizarea de centuri de siguranta . corespunzatoare sarcinii de ridicat . . nacele autoridicatoare) . Măsuri organizatorice: .acoperirea golurilor din plansee sau imprejmuirea si marcarea acestora. Măsuri tehnice: . Măsuri organizatorice: . Măsuri organizatorice: . desemnarea exclusiva pentru utilizare a personalului autorizat ISCIR . 5. automacarale. lisa intermediara si plinta de bord la inaltimea de un metru de planul de referinta .montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice . Riscuri de strivire prin cadere de materiale de la inaltime de la carligul mijlocului mecanizat.instruirea agentilor de semnalizare si legatorilor de sarcina cu privire la gesturile semnal . . Măsuri organizatorice: .acordarea de echipament electroizolant (manusi si cizme electroizolante) . .verificarea si autorizarea (ISCIR) echipamentelor de munca din punct de vedere mecanic si electric (macarale. Măsuri tehnice: .autorizarea interna a personalului deservent (macaragii. . Măsuri organizatorice: .acordarea de ochelari de protectie Risc la manipularea maselor (a pompei de beton) .accesul exclusiv al lucratorilor care au avizul apt la inaltime .amenajarea de podine de lucru la fiecare punct de turnare . casti de protectie ..verificarea si autorizarea (ISCIR) echipamentelor de munca din punct de vedere mecanic si electric (macarale.verificarea tehnica a organelor de legare. nacele autoridicatoare) . Risc de improscare cu beton/mortar de amorsare . Pentru lucrările de turnări de betoane in cofraje : Risc de cădere de la înălţime . . legatori de sarcina).accesul exclusiv al lucratorilor care au avizul apt la inaltime . . Măsuri organizatorice: .instruirea lucratorilor de la sol cu privire la interzicerea accesului in raza de actiune a mijloacelor de ridicat . . automacarale. Risc de electrocutare la compactarea betoanelor . Măsuri tehnice: .instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime .acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate.autorizarea interna a personalului deservent . conducatori stivuitoare.verificarea tehnica a echipamentelor pentru compactarea betoanelor (vibratoare).imprejmuirea perimetrala cu balustrada de protectie cu mana curenta. Măsuri tehnice: .

verificarea tehnica a utilajelor pentru turnare a betoanelor si organelor de legare utilizate.acordarea de echipamente individuale de protectie (centuri lomboabdominale) . Măsuri organizatorice: . alunecare. Risc de lovire a mainilor.G.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la manipularea maselor conform H.acordarea de echipamente individuale de protectie (manusi. Măsuri tehnice: . imprastierea de material antiderapant. Risc de strivire .acordarea de echipamente individuale de protectie (bocanci cu talpa antiderapanta) .acordarea de echipamente individuale de protectie (masti de praf si ochelari de protectie) .asistenta prioritara la manipularea materialelor. bocanci. individual sau colectiv. casca de protectie) . . Risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf. Măsuri tehnice: . preintampinarea metodelor de lucru periculoase (actiuni in afara comenzii sau sarcinii de munca) . 6. transportul si depozitarea acestora cu ajutorul mijloacelor mecanizate sau nemecanizate.Risc de lovire a mâinilor. pastrarea cailor de acces libere).amenajarea tubulaturii de colectare a moluzului de la nivelurile superioare . a obiectelor grele. picioarelor si a capului. Măsuri organizatorice: .acordarea de casti. . Pentru lucrările de transport materiale : Risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) .amenajarea si intretinerea cailor de acces (nivelarea manuala sau mecanizata.acordarea de echipamente individuale de protectie (bocanci) . Măsuri tehnice: . lungi si voluminoase. Măsuri organizatorice: . Măsuri organizatorice: . a căilor respiratorii . 7. picioarelor si capului . disciplina privind modul de manipulare . Măsuri organizatorice: . afecţiuni ale ochilor. Pentru lucrările de zidarie. 1051/2006 . Risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare.compartimentare : Risc de cădere de la înălţime . bocanci si manusi de protectie . Măsuri organizatorice: .instruirea corspunzatoare privind manipularea maselor. Măsuri tehnice: .

afecţiuni ale ochilor. afecţiuni ale ochilor. Măsuri organizatorice: . Risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf.acordarea de echipamente individuale de protectie (masca de praf) .evitarea transportului manual si utilizarea mijloacelor de transport (roaba. Măsuri organizatorice: . . nacele). . Măsuri tehnice: . .verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat si transportat (macarale. casti de protectie.acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime . . Pentru lucrările de zugrăveli. a organelor de legare . . finisaje.montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice .acordarea de echipamente individuale de protectie (manusi.accesul exclusiv al lucratorilor care au avizul apt la inaltime . interzicerea accesului persoanelor neautorizate .Măsuri tehnice: . .verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat si transportat (macarale.verificarea tehnica si vizuala a echipamentelor de munca.acoperirea sau imprejmuirea golurilor din plansee intermediare. a căilor respiratorii Măsuri organizatorice: . . Măsuri organizatorice: . placări de gips carton. Risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf. automacarale.) . casca de protectie. Risc de lovire a mâinilor.acordarea de echipamente individuale de protectie (masti de praf si ochelari de protectie) . .acordarea de echipamente individuale de protectie (masti de praf si ochelari de protectie) .montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice . galeata etc.imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat. bocanci. centura de siguranta) . Măsuri organizatorice: . . a organelor de legare . autorizarea interna a conducatorului locului de munca aflat la inaltime . 9. Risc de cădere de la înălţime :. Pentru lucrările de transport moluz : Risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor (a moluzului) . utilizarea pe scara larga a nacelelor autoridicatoare . automacarale). . a căilor respiratorii . manusi de protectie . Măsuri tehnice: .folosirea tubulaturii de evacuare de la nivelele superioare . 8. picioarelor si a capului .autorizarea legatorilor de sarcina.

G. interzicerea accesului persoanelor neautorizate . interzicerea accesului persoanelor neautorizate . transportul si depozitarea acestora cu ajutorul mijloacelor mecanizate sau nemecanizate. Risc de cădere de obiecte de la înălţime . . Măsuri tehnice: .instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime .autorizarea legatorilor de sarcina.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la manipularea maselor conform H. autorizarea interna a conducatorului locului de munca aflat la inaltime . afecţiuni ale ochilor. .imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat.verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat si transportat (macarale. Risc de îmbolnăvire cauzat de pulberile de praf.acoperirea sau imprejmuirea golurilor din plansee intermediare. . . Măsuri tehnice: . interzicerea accesului persoanelor neautorizate . utilizarea pe scara larga a nacelelor autoridicatoare .imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat. . .imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat.acordarea de echipamente individuale de protectie (manusi. Pentru lucrările de montare acoperis : Risc de cădere de la înălţime .verificarea tehnica si vizuala a echipamentelor de munca (scule electrice).acordarea de echipamente individuale de protectie (masti de praf si ochelari de protectie) . casca de protectie) 10.asistenta prioritara la manipularea materialelor. nacele autoridicatoare). Măsuri organizatorice: . picioarelor si capului . casti de protectie. manusi de protectie .acordarea de echipament individual de protectie (casti de protectie) .accesul exclusiv al lucratorilor care au avizul apt la inaltime . . Risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) . a căilor respiratorii . Măsuri organizatorice: .montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice .acordarea de echipamente individuale de protectie (centuri lomboabdominale) . Măsuri organizatorice: . Măsuri tehnice: . 1051/2006 . . a organelor de legare .acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate. Măsuri organizatorice: . bocanci. Risc de lovire a mainilor. automacarale.acoperirea sau imprejmuirea golurilor din plansee intermediare. . Măsuri organizatorice: . ..

. de încălzire. Măsuri organizatorice: .amenajarea si intretinerea cailor de acces (pastrarea cailor de acces libere). casti de protectie.verificarea tehnica a echipamentelor electrice si masurarea PRAM. de pulberile de praf. Pentru lucrările de instalaţii tehnico-sanitare. Măsuri organizatorice: .. a organelor de legare . manusi de protectie .autorizarea legatorilor de sarcina.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime . . Risc de cădere de la înălţime . .acordarea de echipamente individuale de protectie (manusi) Risc de cădere de obiecte de la înălţime de la carligul mijlocului de ridicat .imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat.autorizarea legatorilor de sarcina. Măsuri tehnice: . Măsuri tehnice: . . interzicerea accesului persoanelor neautorizate . automacarale. Măsuri tehnice: . . nacele autoridicatoare). Măsuri organizatorice: .acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate. manusi de protectie si bocanci cu talpa aderenta . . Măsuri organizatorice: . Risc de îmbolnăvire cauzat de zgomot.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime .acordarea de echipamente individuale de protectie (bocanci cu talpa antiderapanta) . Risc de electrocutare la utilizarea echipamentelor electrice . a căilor respiratorii Măsuri organizatorice: . Măsuri tehnice: .instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la utilizarea echipamentelor electrice .acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate.verificarea tehnica si vizuala a echipamentelor de munca (scule electrice) pentru montajul elementelor preizolate de acoperis.accesul exclusiv al lucratorilor care au avizul apt la inaltime . afecţiuni ale ochilor. 11. casti de protectie.verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat si transportat (macarale. constructii metalice si montaj prin imbinari sudate : Risc de cădere de la acelaşi nivel . Risc de lovire a mâinilor.acordarea de echipamente individuale de protectie (masti de praf si ochelari de protectie) . Măsuri organizatorice: . autorizarea interna a conducatorului locului de munca aflat la inaltime .

prăbuşire de materiale sau obiecte . .agregatele de sudare cu arc electric (transformatoare.instruirea personalului privind depozitarea materialelor in bucati in stive sau in alte forme .accesul exclusiv al lucratorilor. casti de protectie.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime . . Măsuri tehnice: . nacele autoridicatoare). care vor fi protejate prin carcase de protecţie. .).acordarea de echipamente individuale de protectie (centuri lomboabdominale) .imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat. utilizarea pe scara larga a nacelelor autoridicatoare .verificarea dispozitivelor de siguranţă ( supape.verificarea tehnica( electrica si mecanica) a echipamentelor de munca Măsuri organizatorice: . .. . Măsuri organizatorice: .G. .montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice .acordarea de centuri de siguranta certificate si verificate. respectându-se prescripţiile tehnice I. etc. accesorii sau scule acţionate manual. executată conform prescripţiilor tehnice impuse de STAS 12604-87. . . a organelor de legare . Risc de cădere. convertizoare.verificarea stării de izolaţie a echipamentului de cablu şi a mânerului portelectrod (izolaţie termică şi electrică). lovirea sau strivirea cu dispozitive.R.acoperirea sau imprejmuirea golurilor din plansee intermediare.uneltele şi sculele acţionate electric vor fi racordate la instalaţia de protecţie de legare la pământ sau la nulul de protecţie.S. Măsuri organizatorice: . robineţi. şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. . pentru lucrul la inaltime. etc. .verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat si transportat (macarale. care au avizul apt la inaltime .) vor fi racordate la sursa de alimentare cu energie electrică numai prin papuci sau cleme speciale la borne. automacarale.C. interzicerea accesului persoanelor neautorizate .verificarea tehnica si vizuala a echipamentelor de munca (scule electrice) pentru montajul elementelor preizolate de acoperis. .tuburile de acetilenă vor fi verificate permanent. 1051/2006 .I. Risc de îmbolnăvire cauzat de manipularea maselor . Măsuri organizatorice: . Risc de electrocutare datorat lucrului cu echipamentelor electrice .instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la manipularea maselor conform H. . Măsuri tehnice: . manusi de protectie si bocanci cu talpa aderenta .instruirea si autorizarea corespunzatoare a personalului cu privirea la utilizarea echipamentelor specifice din domeniul instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire .poziţionarea recipienţilor butelie în condiţii de securitate şi ferite de surse de foc. . Risc de prinderea.

cu capace de protecţie şi inele de cauciuc. cazane. benzina. fluide. transport. 12. .. transportul şi depozitarea recipienţilor butelir în condiţii de securitate. Măsuri organizatorice: . inclusiv în spaţii înguste (conducte. Măsuri organizatorice: . Măsuri tehnice: . Măsuri organizatorice: . Risc de expunere la vibraţii . gazoase sau cu flacără) . cablurile electrice care alimentează sculele şi utilajele acţionate electric vor fi protejate împotriva acţiunilor mecanice şi termice. Măsuri tehnice: . Măsuri tehnice: .instruirea personalului cu privirea la obligativitatea folosirii echipamentului individual de protectie .utilizarea corespunzatoare (manipulare. interzicerea cuplarii sau decuplarii neautorizate. priză de pământ : Risc de electrocutare. inflamabile ( diluanti. Risc de explozii si incendii .. canale subterane. gaze tehnice) .instruirea personalului cu privirea la obligativitatea opririi echipamentului de munca in cazul in care genereaza vibratii excesive . . depozitare) a materialelor periculoase.acordarea si utilizarea echipamentelor individuale de protectie (antifoane) Risc de vătămare prin poziţii vicioase. Măsuri organizatorice: . subsoluri) .dotarea punctului de lucru cu mijloace de stingere a incendiilor.semnalizarea zonelor cu afise avertizoare in zonele unde se lucreaza la instalatile electrice. Măsuri organizatorice: . Măsuri organizatorice: .instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la utilizarea echipamentelor electrice si folosirea echipamentului electroizolant (cizme . . paratrăsnet.verificarea tehnica a echipamentelor de munca .utilizarea dispozitivelor de protecţie (împrejmuire) şi placandarea corespunzătoare – indicator de securitate. substante toxice. recipienţi. Risc de contact cu suprafete sau substante cu temperatură ridicată (solide. Pentru lucrările de instalaţii electrice.manipularea. vopsele.dimensionarea temporala a sarcinii de munca astfel incat sa se evite suprasolicitarea osteomusculoarticulara .instruirea personalului cu privire la comportamentul in caz de incendiu . Risc de expunere la zgomot . mănuşi) verificate în termen.

.instruirea personalului cu privire la obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protectie electroizolante si verificarea periodica a acestora . . pentru lucrul la inaltime. . .autorizarea interna a electricianului Risc de cădere de la înălţime . . . manusi de protectie si cizme electroizolante .verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat ( nacele autoridicatoare) si a echipamentului individual de protectie (centura u ghiare pentru urcatul pe stalpi). Măsuri organizatorice: .imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat. Măsuri tehnice: ..verificarea permanantă a echipamentelor de cabluri la sursa de alimentare cu energie electrică. utilizarea pe scara larga a nacelelor autoridicatoare . Risc de incendiu şi de explozie .verificarea tehnica a echipamentelor de ridicat si transportat (macarale.instalarea unui tablou electric de organizare de şantier cu împământarea verificată. .acordarea si utilizarea de centuri de siguranta certificate si verificate. executată conform prescripţiilor tehnice impuse de STAS 12604-87. . Măsuri organizatorice: .montarea schelelor omologate si amenajarea de podine de lucru conform fiselor tehnice . interzicerea accesului persoanelor neautorizate . Risc de cădere de obiecte de la înălţime . care au avizul apt la inaltime . Măsuri tehnice: .imprejmuirea si semnalizarea zonei de pericol in raza de actiune a mijloacelor de ridicat.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la comportamentul in cazul situatiilor de urgenta .ancorarea schelei la fiecare nivel. a organelor de legare . Măsuri organizatorice: . nacele autoridicatoare). casti de protectie cu viziera. Măsuri organizatorice: .instalatiile electrice sa fie legate la priza de pamant si verificate PRAM.instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime . .utilizarea pe scara larga a nacelelor autoridicatoare .acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie (casca de protectie) . Măsuri organizatorice: .accesul exclusiv al lucratorilor. . automacarale. . Pentru lucrările de montare si demontare schela : Risc de cădere de la înălţime . 13.dotarea cladirilor cu paratrasnete. interzicerea accesului persoanelor neautorizate .uneltele şi sculele acţionate electric vor fi racordate la instalaţia de protecţie de legare la pământ sau la nulul de protecţie. .

şi cele privitoare la locuri de muncă. Măsuri organizatorice: .. care au avizul apt la inaltime .acordarea si utilizarea de centuri de siguranta certificate si verificate. fundaţii izolate şi continui etc. dotările social – sanitare trebuie să respecte condiţiile de igienă a muncii şi minimale din legislaţie privitoare la şantiere temporare şi mobile. şi a utilajelor. În această fază.calea de acces va fi în continuare restrictionata ca suprafaţă pentru limitarea degradărilor produse de circulaţia mijloacelor de transport. picioarelor si capului . mai ales că urmează delimitarea riguroasă a spaţiilor de depozitare a materialelor necesare. .instruirea corespunzatoare a personalului cu privirea la pericolele lucrului la inaltime .acordarea si utilizarea de centuri de siguranta certificate si verificate. MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR. manusi de protectie si bocanci cu talpa aderenta . casti de protectie. instalaţii electrice subterane. Faza II Aducerea platformei la gradul de compactare cerut de proiect în funcţie de destinaţia fiecărui obiectiv . este deosebit de importantă semnalizarea de . Faza III Realizarea lucrărilor de infrastructură: canalizări. casti de protectie. G. Risc de lovire a mainilor. utilizarea intrarii din str. utilizând oportunităţile de racord electric. INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR SANITARE. .accesul exclusiv al lucratorilor. pentru lucrul la inaltime. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI. manusi de protectie si bocanci cu talpa aderenta .MIHAI BRAVU.Fiecare antreprenor îşi va realiza propria organizare de şantier. AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA PREVAZUTE DE ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII Faza I Preluarea amplasamentului în vederea decapărilor de teren vegetal.

deşeuri de construcţii se va face după un plan stabilit dinainte ţinându –se seama de termenele contractuale.În măsura spaţiului conferit prin documentele obligatorii de predare a amplasamentelor (care vor fi reactualizate după caz). şi accesul la căile principale de circulaţie rutieră. echipamente vor fi restrănse pe cât posibil în jurul fiecărui obiectiv. a utilajelor de ridicat.Depozitele de materiale pentru cofraje. care trebuie să asigure accesul oamenilor cu / fără materiale. armături.securitate şi sănătate privind obstacolele. iar în urma nerespectării termenelor. a mijloacelor de transport aferente fiecărui obiectiv. se va proceda la semnalizarea şi delimitarea materială a accesului aferent fiecărui obiectiv sau zonei de lucru a fiecărui antreprenor/ subantreprenor cu împrejmuiri de tip uşor (plase. în funcţie de starea căilor de acces. Tot în această fază dotările social – sanitare pot fi afectate prin unele lucrări de racordare la reţeaua internă cu ieşiri la punctele de conexiune în reţelele edilitare. Faza V Retragerea dotărilor de inventar. care vor fi compactate. protecţia intalalaţiilor faţă de condiţiile meteo nefavorabile. alte condiţii de prioritate stabilite de comun acord între antreprenori şi beneficiar. raza de acţiune a unor utilaje de ridicat şi transportat la înălţime. de apropierea de ieşirile din şantier. . a materialelor rămase şi / sau recuperate ca urmare a lucrărilor. gabaritele de circulaţie. Faza IV În vederea montajului elementelor prefabricate vor fi executate toate umpluturile în urma lucrărilor din faza anterioară. sârme ghimpate). gropile. gradul de pericol pentru mediu al eventualelor deşeuri rezultate. dispozitive. calea principala de acces este pe alocuri afectata rezultând spaţiile secundare de acces la fiecare obiectiv. al mijloacelor de transport. prin reprezentanţii autorizaţi ai acestora. pericolele de natură electrică.Semnalizarea trebuie să se refere şi la lucrările ce se execută la înălţime.

podinele pietonale se vor amplasa la fiecare min. SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACESTEA 1. după lăsarea întunericului.S. în funcţie de regimul căii de circulaţie . lucrul şi circulaţia pe căile aflate la înălţime va fi strict interzis.S. asigurările cu balustrade . şi se va asigura iluminatul optim. Iluminatul căilor de acces şi deplasare la sol va fi asigurat în permanenţă.M. Trecerile peste şanţuri. Situaţiile excepţionale vor fi semnalate dinainte de ora limită anunţată. iar traversările ce nu pot fi evitate să fie amenajate pe cât posibil aerian. CAILE SAU ZONELE DE DEPLASARE ORI DE CIRCULATIE ORIZONTALE SI VERTICALE Din controalele ce trebuie efectuate privind respectarea prevederilor Planului de Securitate şi Sănătate . Echipa de coordonare S. Căile de acces orizontale la sol vor fi reparate de antreprenor in zona in care au apărut degradări sau prin efort comun cu lucrătorii altor unităţi care lucrează pa acelaşi amplasament . cu protecţia de rigoare. prevăzute cu cel puţin o balustradă dacă adâncimea şantului depăşeşte 50cm.6cm grosime sau metalice. La nivelul solului. semnalizarea lucrului pe schelă şi îngrădirea spaţiului de circulaţie în jurul acesteia şi sub zonele de montaj aflate la înălţime. În lungul acestor obstacole.H. amenajarea scărilor de acces începând de la sol până la podina de lucru.M a şantierului va comunica antreprenorilor la începutul fiecărei luni ora închiderii lucrărilor zilnice la înălţime . în spaţii umede ( ochiuri de apă). precum şi a Planurilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă ale antreprenorilor nu trebuie să lipsească aspectele privitoare la circulaţia pe schele şi structuri aflate la înălţime. sau îngropate. MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII S. Amenajările peste şanţuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau nemecanizate vor ţine cont de starea terenului şi de tonajul de rulare deasupra zonei întrerupte a căii .10 m dacă circulaţia în zonă cere acest lucru. nefiind permise acceptarea unui nivel de iluminare sub cel prevăzut în documentaţiile fazelor de proiectare privind coordonarea S. accesul pe nivelele intermediare. şi nici acceptarea activitătilor în situaţii de apariţie a unor defecţiuni. 2. a pardoselilor . se va evita pe cât posibil lăsarea cablurilor libere. şi supravegherea suplimentară şi din partea beneficiarului pentru luarea tuturor măsurilor necesare evitării oricăror evenimente în astfel de condiţii. a căilor de acces. CONDITII DE MANIPULARE A MATERIALELOR INTERFERENTA INSTALATIILOR DE RIDICAT DE PE SANTIER SAU DIN VECINATATEA ACESTUIA . În acest sens. aprobate în scris de părtile implicate.S. sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel puţin 60 cm.M. din dulapi de min.

de apropierea de ieşiri din şantier. cât mai compacte. montaj. aşezate în poziţii instabile pot crea probleme. cu efecte invalidante pe termen lung. deplasarea / autodeplasarea şi raza de lucru vor fi în strictă concordanţă prestabilite în functie de perimetrul amplasamentului si alte activităţi programate a se excuta la sol. organizările de şantier şi depozitele de bază se vor amplasa cat mai aproape faţă de obiectivul aflat în lucru. ordonate pe categorii. CONDITII DE DEPOZITARE . Pentru aceasta o prioritate a acţiunilor de coordonare este încurajarea unitătilor de a se întrajutora pentru punerea la dispoziţia celor care au nevoie a dispozitivelor de ridicare şi transport. IN MOD DEOSEBIT MATERIALE SAU SUBSTANTE PERICULOASE Dacă din punct de vedereal periculozităţii materialelor sau substanţelor periculoase în faza execuţiei lucrărilor de construcţii. conservare şi protecţie a acestora 4. care răspund şi pentru documentele de autorizare a acestui gen de echipamente. LIMITAREA MANIPULARII MANUALE A SARCINILOR Limitarea manipulărilor manuale a sarcinilor trebuie să urmărească respectarea H. autorizate ISCIR. benzină). şi exploatare se vor efectua sub directa supraveghere a unor persoane competente. care pot cauza probleme traficului în şantier dacă sunt împrăştiate necontrolat. DELIMITAREA SI AMENAJAREA ZONELOR DE DEPOZITARE A DIVERSELOR MATERIALE . gabaritele de circulaţie. materialele cu lungime mare . DEMOLARI SI DEMONTARI Retragerea dotărilor de inventar. In toate cazurile dat fiind gradul sporit de periulozitate activităţile de transport . a mijloacelor de transport aferente fiecărui obiectiv. gradul de pericol pentru mediu al eventualelor deşeuri rezultate. 3. în vederea preîntămpinării apariţiilor afecţiunilor dorsolombare . Amplasarea macaralelor. deşeuri de construcţii se va face după un plan stabilit dinainte ţinându –se seama de termenele contractuale iar în urma nerespectării termenelor. nu se regăsesc probleme deosebite. se vor amenaja zone de depozitare . preferabil pe platformele betonate. De aceea. în funcţie de starea căilor de acces. Pe căt posibil. 1051 / 2006. decât în cantităţi mici şi numai in depozitele aferente organizărilor de şantier.Manipularea la sol a materialelor va ţine seama de caracteristicile maselor (greutate. caracteristicile fizice ale celor care manipulează manual. cu măsurile specifice de stivuire. O altă măsură eficientă este aprovizionarea directă a micilor depozite de consum la nivelul obiectivelor. alte condiţii . asigurându –se spaţiile aferente de circulaţie în jurul acestora atât pentru manipularea manuală cât şi pentru cea mecanizată 5. în vederea limitării manipulărilor manuale. cu muchii ascuţite. la fel ca şi cele mărunte. astfel încât transportul nemecanizat sau prin purtare să fie căt mai limitat în spaţiu şi timp. căile de circulaţie ale mijloacelor de ridicat şi transportat de mai mică capacitate. ELIMINARE SAU DE EVACUARE A DESEURILOR SI A MATERIALELOR REZULTATE DIN DARAMARI . punere în funcţiune. a materialelor rămase şi / sau recuperate ca urmare a lucrărilor.G. gabarit). nefiind permise stocuri de combustibili (motorină. a utilajelor de ridicat.

realizarea măsurilor de verificare PRAM. UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PROTECTIE COLECTIVA SI A INSTALATIEI ELECTRICE GENERALE Se stabileşte ca obligaţie a fiecărui constructor stabilirea puterii instalate la nivelul organizărilor de şantier.subanteprenori . podine de lucru acolo unde acestea pot fi amenajate.luându se ca atare măsurile de dirijare de la distanţă cu frănghii.predarea lucrarii la retragerea unuia din constructori de pe amplasament. MASURI CE PRIVESC INTERACTIUNILE DE PE SANTIER Daca pe acelasi amplasament vor lucra si alti antreprenori . CONDITII DE RIDICARE A MATERIALELOR PERICULOASE UTILIZATE Gabaritul elementelor de montaj şi greutatea acestora. realizarea unor prize de pământ mobile pentru punctele mobile de consum. iar mijloacele de ridicare trebuie să aibă reviziile tehnice şi autorizaţiile la zi pentru montajul sub sarcină 7. condiţiile de montaj la înălţime. atăt la lucrările la sol cât şi la înălţime. la punctele fixe de consum. 6.Planul de securitate si sanatate’’ se va modifica si va contine gradul de subordonare intre unitati privind realizarea obiectivului comun . Conectările prin prelungitoare se vor limita şi proteja împotriva intemperiilor şi degradărilor mecanice Protecţiile colective vor prima faţă de cele individuale.obligatiile comune sau separate de realizarea masurilor de securitate si sanatate in munca . conferă un grad sporit de pericol la ridicarea acestora.lucratori independenti .de prioritate stabilite de comun acord între antreprenori şi beneficiar.modul de depozitare a materialelor . respectându –se totodată şi principiul dublei protecţii 8. prin reprezentanţii autorizaţi ai acestora.. prin utilizarea nacelelor ridicătoare.modul de primire –predare a amplasamentului. .

urmărirea delimitărilor proprii executanţilor pe care să. săidentifice cu uşurinţă punctul de prim – ajutor. conform proiectului. obligaţiile bilaterale în cazul unor activităţi comune . Beneficiarul are de asemenea obligaţia de a concepe un Regulament Intern de circulaţie şi transport în incintă cu intrări şi ieşiri obligatorii pentru oameni şi vehicule. EVACUAREA PERSOANELOR SI MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS Fiecare unitate va avea la organizarea de şantier un punct de prim ajutor cu trusă omologată. In vederea evacuării de urgenţă se va institui un Plan comun de intervenţie şi evacuare ce va fi actualizat permanent. J. depozitare şi transport. Pentru protecţia zonelor de vecinătate beneficiarul se obligă să realizeze în cel mai scurt timp împrejmuirea generală a investiţiei cu caracter provizoriu sau definitiv. semnalizată. respectarea regulilor de acces şi deplasare pe căile comune de acces. şi care va fi pus la dispoziţia tuturor antreprenorilor. pentru protecţia lucrătorilor şi preîntâmpinarea evenimentelor în zona căii ferate şi a drumului care desparte incinta de aria de desfăşurare a investiţiei. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR.I.OBLIGATII LEGATE DE INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA Obligatiile participanţilor la procesul de muncă privind interfaţa activităţilor se referă la reglementarea accesului în perimetrul îngrădit şi semnalizat.l pună la dispoziţia acestora cu modificările ulterioare. astfel încât în orice moment pe baza cunoştinţelor dobândite cu ocazia instructajelor privind semnalizarea de securitate şi sănătate. O structură propusă a Planului de Intervenţie şi Evacuare : .

reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment( L319/2006 – art. se identifică pericolele potenţiale de risc asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor: -incendiu -cutremur La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri: II.1: Amplasament II.G 1425 / 2006 – art.2. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor . II:PLANUL DE AVERTIZARE În scopul adoptării măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor.1 Prevederi generale: Alarmarea este etapa de bază – componentă a ansamblului de măsuri cuprinse în Organizarea apărării împotriva incendiilor.2 Avertizarea II. de alertare în cazul unui eveniment periculos pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.AVIZAT BENEFICIAR PLAN DE INTERVENŢIE ŞI EVACUARE ÎN CAZ DE PERICOL GRAV ŞI IMINENT Cap. se supun aprobării următoarele măsuri specifice în cadrul investiţiei Obiectiv nr.1: Identificarea stării de pericol grav şi iminent: Ţinând cont de tipul activităţilor desfăşurate la obiectiv.101). II art. şi intervenţiei la locul de muncă. şi de către inspectorii de muncă( H.5l). lucrător al serviciului de prevenire şi protecţie cu care unitatea are contract. b) Starea de pericol grav şi iminent de accidentare poate fi constatata de către orice lucrător din unitate. Cap.6(2): „ persoana care observă un incendiu are . I:PREVEDERI LEGISLATIVE: a)Definiţii: Pericol grav şi iminent de accidentare = situaţia concretă. conform L307 / 2006 – cap. al realizării sistemului operativ de observare şi anunţare a pericolului grav şi iminent.

Atenţie ! . . III. prima grijă a salvatorului va fi primul ajutor acordat persoanelor aflate în dificultate şi scoaterea acestora din zona de pericol.începând cu date de………… în loc vizibil. marcat vizibil în jurul victimei. . şi să ia măsuri.Tehnicile de scoatere a victimelor de la locul accidentului vor fi aprofundate în cadrul instruirilor practice. de a elimina orice cauză imediată care ar putea acţiona în defavoarea ei. printr-o persoană potrivită.Salvatorul trebuie să îndepărteze persoanele care. conducerea unităţii.obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă. după posibilităţile sale. anunţă accidentul şi cere ajutor în interiorul unităţii sau în afara ei. pentru limitarea şi stingerea focului. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie” II. instituind un „baraj de securitate”.Victima va fi deplasată de la locul accidentului numai dacă pericolul de accidentare continuă să existe şi îi agravează starea.2. De .( afişate în organizarea fiecărui executant). va asigura instruirea de specialitate a personalului privind acordarea primului ajutor.Pe cât posibil.III: PLANUL DE EVACUARE III. Principii generale. . Totodată. poliţia. prin agitaţia pe care o creează prin acţiuni sau sfaturi nepotrivite.23(1d) una din obligaţiile principale ale lucrătorilor este: „să comunice imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.Tehnica de intervenţie trebuie subordonată ideii de a nu agrava şi a nu complica vătămările produse de accident. salvatorul îşi alege 1-3 ajutoare şi. dăunează stării victimei.Mobilizarea accidentatului va trebui astfel executată încât segmentul format din cap – gât – trunchi – bazin să rămână nemişcat. primarul.2 Prevederi specifice: II.Prima obligaţie a fiecărui salvator este aceea de a asigura securitatea victimei (evitarea unei explozii. Conform L319 / 2006 – art. strivire).3 Oprirea echipamentului de muncă şi / sau a acţiunii: CAP. . . .2 Scoaterea victimelor din zona periculoasă.1 Evacuarea personalului din zona periculoasă: Evacuarea personalului din zona periculoasă se va efectua conform Planurilor de evacuare al lucrătorilor. de circulaţie generală Pentru că viaţa oamenilor este mai importantă decât orice bun material. în colaborare cu medicul de medicina muncii. electrocutare. ca un bloc rigid.

lucrătorii ………………cu răspunderi în acest sens şi anume: IV. se desemnează prin decizia nr……. se desemnează persoanele care intervin de regulă pentru: Coordonarea activităţii de evacuare: Evacuarea documentelor : Evacuarea bunurilor mobile cu valoare mai mare : Evacuarea mijloacelor de transport şi utilajelor : CAP. numele şi funcţia persoanei care comunică accidentul. evacuarea persoanelor. bunurilor. va fi comunicat de îndată conducerii de orice persoană care are cunoştinţă de producerea acestuia. III. decesului victimei-după caz).3 persoane ca salvatori specializaţi. după valoarea lor În ipoteza rezolvării problemelor generate de existenţa unor eventuale victime care nu se pot evacua singure şi după etapa intervenţiei cu mijloacele din dotare conform Planului de evacuare al lucrătorilor( pentru fiecare unitate în parte). asigură păstrarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora.1 Modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior: Orice eveniment generator de pericol grav şi iminent petrecut pe raza obiectivului. 02XXXXXXX. Se comunică: data şi ora la care s-a produs evenimentul/ consecinţele accidentului (existenţa victimelor.3 Evacuarea persoanelor. mai ales în situaţia nerealizării totale sau parţiale a înlăturării pericolului sau a îndepărtării situaţiei generatoare. se va urmări înscrierea la cursuri de specialitate a 1. Prin decizia nr…… / ……… a conducătorului unităţii. documentelor şi bunurilor. împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive.V: Anunţarea conducătorilor ierarhici (la nivelul fiecărei unităţi): V.1 Responsabilităţi(la nivelul fiecărei unităţi) În vederea anunţării operative a serviciilor specializate în caz de pericol grav şi iminent. /………. şi documentelor. IV: Anunţarea serviciilor specializate: IV.02XXXXXX. .. 2 Modul de anunţare şi adrese: Se apelează: Pompierii: tel: 112 Salvarea: tel 112.asemenea. Regia de servicii comunale: tel. Poliţia: 112 CAP. Protecţia civilă: tel:982.

admiţând părăsirea imediată a locului de muncă spre o zonă mai sigură. sau se vor încheia contracte cu unităţi private . e – mail. pentru servicii permanente CAP. fără a impune reluarea lucrului atât timp cât starea de pericol se menţine sau fără oferirea de compensaţii şi luarea de măsuri de siguranţă.11. pentru cazuri mai puţin previzibile. Activităţile de instruire a acestora se vor desfăşura prin programe de instruire prealabilă legate de situaţii de pericol potenţial specifice activităţilor obiectivului şi evoluţiei tehnologice a acestora. .Se va folosi în funcţie de situaţie şi de posibilităţi – comunicarea directă.2 Stabilirea serviciilor specializate care pot interveni In lipsa unor servicii specializate înaintea constituirii formaţiunilor interne de intervenţie. Angajatorul asigură prin măsurile tehnico –organizatorice pentru pericol grav şi iminent că toţi lucrătorii vor fi apţi să aplice măsurile corespunzătoare în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. verbală. să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei: Se numesc persoane competente în desfăşurarea intervenţiei de eliminare a cauzelor care au condus la apariţia stărilor de pericol grav şi iminent: ………………… Acestea au datoria de a solicita de îndată toate mijloacele materiale şi umane necesare pentru înlăturarea stării de pericol şi diminuarea efectelor produse. şi fără a prejudicia lucrătorii din drepturile lor. care va fi dotat cu mijloacele materiale adecvate acţiunii mijloacele individuale şi colective adecvate operaţiunilor. Trecerea la acţiune nu va fi începută fără instruirea personalului participant.VII DISPOZITII FINALE Conform L319 / 2006 .specializate. pentru etapa construcţiei obiectivului „Fabrica de prelucrarea lemnului . Instruirea se va realiza prin formatori de specialitate autorizaţi din interiorul/ exteriorul unităţii sau chiar prin grija persoanelor răspunzătoare cu organizarea acestor activităţi. VI: Eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent VI. VI. etc CAP.art. dar şi cu caracter instantaneu. se va apela în cazuri de urgenţă care depăşesc competenţele persoanelor numite cu responsabilităţi în eliminarea stării de pericol grav şi iminent la instituţiile menţionate la cap. telefon fix / mobil. conducerea unităţii va informa lucrătorii din obiectiv şi din întreaga unitate despre riscurile specifice care îi privesc în ansamblu. IV.1 Desemnarea lucrătorilor care au capacitatea necesară să elimine starea e pericol grav şi iminent.

SUBANTREPRENORI SI LUCRATORI INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA Antreprenorul răspunde de modul în care subantreprenorul şi / sau lucrătorul independent îşi achită sarcinile privind productia dar şi măsurile nacesare. K. Intocmit . Se pune la dispoziţia antreprenorului un minim de obligaţii ce vor fi transmise subantreprenorului / lucrătorului independent după următorul model : .Planul de intervenţie şi evacuare va fi afişat spre cunoştinţa tuturor lucrătorilor. fiind supus permanent procedurilor de actualizare dacă situaţia o cere. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI. fiind obligat să intocmească o convenţie privind răspunderile părţilor în relaţia cu beneficiarul.

art. in conformitate cu cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere ( anexa 4).89 / 391 CEE. . 32).G. in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. 29. controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate. art. 22. stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie. interactiunile cu orice tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului. alegerea amplasamentului posturilor de lucru. 62 -64 dupa cum urmeaza:  14. a duratei efective de executie stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru. 15. 19. reprezentantii lucratorilor. tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi. inspectorii sanitari . dupa cum urmeaza: Executarea lucrarilor de constructii – montaj de specialitate prevazute in proiectul lucrarii in urma contractarii acestora cu antreprenorul. 18. 25. respectarea obligatiilor generale ale angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Dir. luarea masurilor necesare pentru aplicarea obligatiilor generale privind: 17. urmarirea respectarii si aplicarii PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA de catre toti lucratorii din santier: 16. .  Intocmirea PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA – in maxim 30 zile de la data contractarii lucrarii si inaintarea acestuia pentru consultare si avizare de catre antreprenor inaintea inceperii lucrarilor (conf. 35). intretinerea .adaptarea in functie de evolutia santierului. 30. 300 / 2006. 20. eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezultate din daramari. TERMOCLAS SRL BRAILA Va aducem la cunostinta obligatiile specifice ale subantreprenorilor de colaborare cu antreprenorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform H. conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate.  Actualizarea PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ori de cite ori este cazul ( conf. Indeplinirea obligatiilor specifice conform art. 24.Catre. 23. delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale. cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti.C.  Pastrarea PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA termen de minim 5 ani de la data receptiei finale (art. mentinerea santierului in ordine si intr – o stare de curatenie corespunzatoare. manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale. 33).  Asigurarea pastrarii pe santier pentru consultatii a PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru consultarea de catre inspectorii de munca. S. 21. Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca. demolari si demontari. 26. 27. in special a materialelor sau substantelor periculoase. stocarea.

.A......... atunci cand ei insisi executa o activitate profesionala pe santier. informarea lucratorilor independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier.ALCO PLUS S..68 – 70.. echipamentul individual de protectie. din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (art.C..... informarea lucratorilor asupra masurilor ce trebuie luate privind securitatea si sanatatea lor pe santier ( art.. Data: Antreprenor: S. echipamentul de munca.C. consultarea si participarea lucratorilor conform art..66.F...GICA BRAZDA INFORMARE S.64). pe baza autorizatiei recunoscute de legislatia nationala.. 29.. 67). dupa cum urmeaza: a) Realizarea lucrarilor in mod independent. si indeplinite pe toata durata executiei lucrarilor...28.ALCO PLUS S. . in conformitate cu H...A. Către P. b) Indeplinirea obligatiilor specifice prevazute la art...ALCO PLUS S. 300 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santiere temporare si mobile va aduce la cunostinta obligatiile dumneavoastra specifice pe linie de securitate si sanatate in munca..A.C.. angajatorii trebuie sa respecte:     prevederile din legislatia nationala care transpune prevederile Dir 89 / 391 referitoare la obligatiile angajatilor. punand la dispozitia acestora instructiuni adecvate.... indicatiile coordonatorului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate in munca ( art. 65: ..4h).. prin punerea la dispozitia acestora sau a reprezentantilor acestora a unei copii a PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA si a eventualelor sale modificari.. Nota: In vederea mentinerii securitatii si sanatatii pe santier..G.. indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier. in directa subordonare fata de coordonatorul lucrarilor S.

Intocmit Coordonator S. manipularea in conditii de siguranta a materialelor. intretinerea. in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. cooperarea cu subantreprenorii. Data Director S.o stare de curatenie corespunzatoare.RADU NICU APROBAT: DIRECTOR S.C.M.PRODOMUS ARHITECT GEO DAN BENEFICIAR: POPESCU JEAN SI SICA . faza realizării lucrărilor INTOCMIT PLAN DE SECURITATE SI SANATATE CONSTRUCTIE CASA UNIFAMILIALA (S+P+E) COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE PE DURATA ELABORARII PROIECTULUI :ING.    respectarea pe toata durata executiei lucrarilor a masurilor de securitate si sanatate.C. ALCO PLUS SA.S. controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate. in conformitate cu legislatia nationala care transpun Dir 89 / 391 CEE si in particular: mentinerea santierului in ordine si intr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful