Organigrama unei firme

Reprezentarea grafică a structurii de conducere este denumită organigramă. Organigrama, ca reprezentare grafică a structurii de conducere a unei întreprinderi are ca obiectiv punerea în evidenţă a: -funcţiilor, a întinderii lor şi a repartizării între diferite servicii operaţionale a funcţiilor; -responsabilităţilor serviciilor cu nivelul lor ierarhic, numele şi întinderea autorităţii; -relaţiilor (legăturilor) serviciilor care pot fi ierarhice sau funcţionale. În raport de modul lor de construcţie, organigramele pot fi rectangulare (verticale sau orizontale) şi circulare

A.G.A. Comisia de cenzori C.A. C.D. 1 Director

1 P S1

Director tehnic S2 A

1

Director comercial D

1 F

Director economic, contabil şef C

Organigrama verticală

Organigramele verticale în raport de numărul de subordonaţi ce revin unui conducător pot fi: -organigrame de tip grilă;

-ilustrează clar diferitele niveluri de organizare. iar numărul nivelurilor ierarhice este mai mare de două 1 Subaltern 1 1 Conducător 1 Subordonat 1 1 Subaltern 4 1 Subordonat 2 Comp 3 1 Conducător Comp 1 Comp 2 Comp 4 Organigramă de tip evantai Organigrama orizontală. prezintă următoarele avantaje faţă de reprezentarea verticală: -respectă sensul normal de scriere şi citire de la stânga la dreapta. deşi nu este răspândită. .-organigrame de tip evantai. 1 Subaltern 2 1 Subaltern 3 Organigramă de tip grilă Organigramele de tip evantai se caracterizează prin aceea că managerului îi revin un număr mic de subordonaţi.

1 C.A.-indică lungimea relativă a competenţei ierarhice.D. Adj. Contabil şef Dir. ec. Comp. 2 1 Comp. Tehnic Comp. 1 Dir. 2 Comp. Comercial Comp. Se poate utiliza în mod deosebit pentru întreprinderile cu un grad mic de organizare. Comp 3 1 Director Comp. 2 Comp.A. -este mai simplă şi mai compactă. 1 C.G. . Nivelurile ierarhice ale acestui tip de organigramă sunt ordonate de la stânga la dreapta în sensul descrescător al importanţei lor. 3 A. redând sugestiv complexitatea structurii de conducere. Adj. Adj. 1 1 Nivel 1 Dir. 3 Organigrama orizontală Organigrama circulară nu prezintă avantaje deosebite fiind incomodă sub toate aspectele. Nivel 3 Nivel 2 Comp.

alături de alte precizări. legăturile şi sarcinile pe care le au de îndeplinit şi o serie de date privind întreaga unitate din care fac parte. a legăturilor şi cerinţelor ce se cer a fi îndeplinite . cunoaşterea şi utilizarea celor mai adecvate metode de evaluare a complexităţii lucrărilor şi de determinare a consumului de muncă etc. promovarea şi perfecţionarea personalului. orientarea celor care se ocupă cu recrutarea. Structura şi conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare se referă la următoarele: . prin care se stabileşte forma de organizare şi conducere a unităţii. descrierea detaliată a legăturilor din cadrul structurii. sarcinile şi răspunderile care revin fiecărui compartiment de muncă. organismele care alcătuiesc întreprinderea. Necesitatea cuprinderii într-un document a tuturor acestor probleme ajută la cunoaşterea de către fiecare persoană a sarcinilor sale. atribuţiile. organigrama întreprinderii. Toate acestea cuprinse într-un document normativ.Organigrama circulară Organigrama circulară Fisa postului Pentru ca unitatea să aplice structura de conducere proiectată este necesar să se asigure completarea structurii cu personal corespunzător. reprezintă regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii. Angajaţii trebuie să cunoască bine rolul lor. organ şi funcţie de conducere.

lista compartimentelor coordonate). statutul juridic al unităţii şi regimul său de finanţare. competenţe şi responsabilităţi concretizate la nivelul organelor de conducere participativă. comisiile şi alte organe care funcţionează în cadrul unităţii. precizarea domeniului. numirea. ordinea ierarhică a acestora. Conducerea unităţii: conducerea participativă (organismele de conducere participativă). Atribuţii şi sarcini: atribuţiile unităţii şi detalierea obiectelor de activitate. Structura organizatorică: compartimentele de muncă şi relaţiile dintre acestea. modalitatea de completare şi modificare. Având în vedere aceste considerente. delegările de autoritate stabilite. modul de funcţionare a organelor de conducere participativă. mecanismul de menţinere în actualitate a prevederilor. Conducerea curentă (atribuţii. organe). principalele funcţiuni ale componentelor fiecărui organism al întreprinderii. obligativitatea cunoaşterii şi dispoziţii privind difuzarea acestuia. alegerea sau revocarea membrilor. legăturile existente între elementele structurii (posturi. consiliile. componenţa organelor de conducere participativă. dispoziţii privind corelarea prevederilor regulamentului cu a altor documente cu caracter normativ din unitatea respectivă. adunarea generală a acţionarilor şi Consiliul de administraţie. ramurii şi obiectului de activitate etc. cazurile şi modalităţile de creare a unor compartimente temporare. atribuţiile fiecărui şef şi posibilităţile de delegare a autorităţii..Organizarea unităţii: dispoziţii generale (actul normativ de înfiinţare. cu înscriere în fişa postului. organigramele unităţii (ca anexă). principalele organe cu care colaborează la îndeplinirea atribuţiilor sale). unităţile subordonate. regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii trebuie să mai precizeze următoarele elemente principale: conturarea şi definirea unităţilor structurale şi a posturilor. competenţe şi responsabilităţi ale conducătorului unităţii şi adjuncţilor săi. Dispoziţii finale: modul şi durata de aprobare şi intrare în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare.  circuitele şi fluxurile operaţionale ale acţiunilor executate. pe cine înlocuieşte şi de cine este înlocuit fiecare şef. diagramele de relaţii între compartimentele care colaborează. subordonare ierarhică. . lista documentelor principale ce se elaborează în cadrul fiecărui compartiment şi fişele posturilor. atribuţiile compartimentelor.

folosirea si . curatenie. măsuri corespunzătoare în vederea asigurării celor mai bune condiţii de muncă. • asigurarea cazarii si protocolului delegatiilor venite in organizatie. avizarea acestuia si a actelor aferente. • intocmirea receptiilor si bonurilor de consum la magazia firmei pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar-contabil pentru decontari. a prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. trebuind însă să se ţină seama şi de măsurile (efective curente) de conducere propriuzisă. 1)SA DE POST RESPONSABIL ADMINISTRATIV Titulatura postului: responsabil administrativ Departamentul: administrativ Atributii si responsabilitati: • planificarea. • avizarea si supervizarea activitatii de colectare a deseurilor industriale si neindustriale. potrivit atribuţiilor ce le revin. protocol). Existenţa în cadrul întreprinderii a unui regulament de organizare şi funcţionare .în urma difuzării şi cunoaşterii de către tot personalul . papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere si alte reparatii necesare la firma. • intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru muncitorii necalificati si personalul de paza din cadrul biroului Administrativ. de depozitare si de predare a acestora spre valorificare. atelierelor . controlează şi conduc procesul de muncă. Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecţie a muncii o au. intretinere. tehnicieni sau maiştri . cei care organizează. • aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite.precum şi şefii fermelor şi echipelor. odată cu măsurile de realizare a planului de producţie sau a sarcinilor de serviciu.constituie un sprijin în obţinerea unor rezultate superioare. la nivelul întreprinderilor şi organizaţiilor economice. după cum urmează:   la locul de muncă: şefii secţiilor. conducătorii organizaţiilor economice vor stabili. de evacuare.De asemenea. coordonarea si controlul activitatii personalului administrativ (paza. • intocmirea planului de paza. precum şi la instituţii: directorul sau conducătorul unităţii. • asigurarea aplicarii prevederilor legale referitoare la confectionarea stampilelor. sectoarelor.ingineri.

• oferirea de informatii referitoare la paza si ordinea din cadrul organizatiei. imprimanta. protocol • si/sau titulatura altor posturi din cadrul organizatiei care sunt subordonate acestui post • de colaborare/ functionale: se completeaza titulatura tuturor posturilor din cadrul organizatiei cu care sunt stabilite relatii de colaborare Program de lucru: • 8 ore/zi.). echipament de lucru: • instrumente specifice muncii de birou (computer. Posibilitati de promovare: • in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare). . • inlocuirea secretarei in timpul concediului de odihna si zilnic. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior de supraordonare: personal paza. la solicitarile organelor de politie. fax. 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei). • munca de birou. • transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate. curatenie. • deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare). xerox. scanner. intretinere. pe perioadele in care aceasta ridica corespondenta de la posta. Unelte.evidenta stampilelor. etc. Conditii de munca: • obisnuite. • posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale – se completeaza doar daca este cazul. • asigurarea instruirii pe linie de Protectia Muncii si Prevenirea si Stingerea Incendiilor a personalului de paza si a muncitorilor necalificati din cadrul departamentului administrativ. instrumente.

spirit de echipa (sincer. -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil. capacitate de analiza si sinteza). -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv. -corectitudine. -capacitate de a prelucra informatiile. memorie. necompensarii). prenumele si functia celui care il intocmeste. seriozitate. -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital. conduce. semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea. contabilitatea imobilizarilor. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele. indruma. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil. -raspunde de consemnarea corecta si la timp. intangibilitatii bilantului de deschidere. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. permanentei metodelor. stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv. cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile. tenacitate. birourile si alte entitati functionale. in momentul efectuarii ei. dispus la colaborare) Relatii ierarhice este subordonat Directorului General.2)CONTABIL SEF Cerinte: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei. contabilitatea stocurilor. contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. contabilitatea tertilor. competente si responsabilitati: -organizeaza. contabilitatea cheltuielilor. in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere. -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii. Atributii. . independentei exercitiului. in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare. in scris. contabilitatea trezoreriei. pe parcursul functionarii sale. receptivitate. -are in subordine personalul compartimentului economic Functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. cel putin odata pe an. veniturilor si rezultatelor. contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare. precum si persoanele care exercita acest control. -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate. financiare si sociale. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii. continuitatii activitatii. -asigura. de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului.

-raspunde de respectarea disciplinei de casa. -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului. pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar. efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita. prin numarare faptica. conform facturilor intocmite. analize de sistem. bilant. pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor. -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor. -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului. -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale. civil.-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil. in prezenta acestora. -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare. -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni. -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative. -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant. precum si de celelalte reglementari legale in vigoare. -Incaseaza sumele de bani de la clienti. tehnica de calcul. -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor. de regulamentul de aplicare a acesteia. de urmarire. -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. decontari. . -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational. evidenta. 3) CASIER Relatii ierarhice: Este subordonat contabilului sef si directorului economic(de la caz la caz) Sarcini si atributii de serviciu: Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. pe linie economica si financiar-contabila. -raspunde de evidenta formularelor cu regim special. -Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc. la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare. -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991. -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza. -raspunde disciplinar. cel putin lunar si inopinant controlul casieriei. cheltuieli-venituri. atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora. -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora. material si penal. -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului.

-Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca. in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile. -Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi. -Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii.) chitantiere . iar daca se fac totusi. -Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef director. -Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa. -La primirea chitantierelor le verifica fila cu fila. -Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite. daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei. evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine. suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate. directori. -Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse . pe baza borderouluimonetar. impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca). etc. conform legislatiei in vigoare. care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor. in contul unitatii. impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa. -Respecta plafonul de casa. pe baza de semnatura . -Respecta conditiile conducerii in ceea ce priveste conditiile de livrare. agenti de livrare. pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii. urmarind cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exemplar. -Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile. preluind cotorul celui anterior. SE INTERZICE: -Primirea de file CEC necompletate cu toate datele cerute de formular sau cu corecturi sau . plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi. monetarele si chitantele. -Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat. daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. Nu elibereaza alt chitantier pina la epuizarea celui anterior decit in cazul in care chitantierul aflat la utilizator nu are file suficiente pentru activitatea de incasare din ziua urmatoare.-Preda personalului din vinzari care au sarcina si au aprobare pentru aceasta (agenti . inspectorii de vinzari. indiferent de functia pe care o detine. -Respecta cu strictete procedurile de lucru. -Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat. stersaturi sau taieturi. din gresala. -Primeste de la predatori si verifica numerarul.

hotarare. seriozitate.stersaturi. MS OFFICE. Verifica si supervizeaza activitatea anagajatilor din subordinea sa. Verifica si semneaza statele de salarii si declaratii depuse pe baza acestora. Nerespectarea prevederilor de mai sus. Verifica si semneaza deconturile de cheltuieli. Verifica si semneaza seturile de documente pentru banci. 2. Verifica si semneaza impreuna cu seful ierarhic orice alte documente care sunt emise de societate. aptitudini necesare: receptivitate. cu scopul de a impiedica verificarea financiar-contabila. fara a se elibera pe loc documentul justificativ. Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile. calitati. -Distrugerea actelor contabile sau a altor documente. Reprezinta societatea in cazul controalelor financiare. de deplasari externe. atrag dupa sine raspunderea materiala disciplinara sau penala. 12. -Intocmirea documentelor primare necorespunzatoare sau incomplete ori acceptarea unor astfel de documente. 9. RELATII DE SERVICIU: a) ierarhice: -Este subordonat Directorului General -este conducatorul Departamentului Financiar-Contabilitate B) de colaborare: . OUTLOOK EXPRESS Abilitati. -Incasarea si introducerea in gestiune de sume in numerar sau orice alte bunuri sau valori de la persoane fizice sau juridice. 14. 13. Verifica si semneaza pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale. 3. promptitudine Atributii: 1. corectitudine. Verifica si semneaza stabilirea impozitelor si contributiilor de plata si declaratiile privind impozitul pe profit. 4) DIRECTOR ECONOMIC (121020) Compartimentul: CONSILIU DE ADMINISTRATIE Nivelul postului: CONDUCERE Cerintele privind ocuparea postului: Pregatirea de specialitate: STUDII SUPERIOARE Cunostinte operare PC: WINDOWS. 4. a normelor legale in vigoare si a celor ce vor apare si se vor aplica in timpul exercitarii functiei. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile. dupa caz. care sa ateste efectuarea respectivei operatiuni. -Si se pedepseste conform prevederilor legale fapta de a nu evidentia prin acte contabile sau alte documente legale. Vizeaza cererile de concediu ale angajatilor din subordinea sa. in intregime sau in parte veniturile realizate ori de a inregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. INTERNET EXPLORER. Reprezinta societatea laturi de seful ierarhic in cazul contractelor incheiate de aceasta. calm. Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic platile de efectuat. 11. 5. 15. a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijoace de stocare a datelor. evidenta privind bonurile de masa. Verifica si semneaza jurnalele de TVA si decontul de TVA. -Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat . 16. 7. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic asupra avansurilor spre decontare de acordat. pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala. 8. de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor. potrivit atributiilor ce-i revin. 10. 6.

.... 18)Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale ...pentru realizarea scopului procesului de munca. c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor.daca lucrarea de executat presupune schele.pe care le are in primire . 11)Verifica echipamentul de protectia muncii. 2)face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii...dispozitivele..Raspunde de buna executare a lucrarilor catre beneficiarii societatii alaturi de echipa pe care o coordoneaza. 17)Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc. resurse umane d) de reprezentare : -cu tertii COMPETENTA POSTULUI SI LIMITELE DE ACTIUNE: a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor.. CERINTE : Calificare si autorizatie specifica ... 5)Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra... faza .starea carcaselor..M..-cu Managerii Zona. 14)In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment .G.P. 9)Verifica integritatea izolatiei . RESPONSABILITATI : Electricianul pentru executarea lucrarii este necesar sa faca lucrari pregatitoare .ingradirilor.. 5) Electrician SCOPUL POSTULUI : Asigura executarea lucrarilor incredintate . 3)raspunde de sculele . lucrari ajutatoare si lucrarile propriu-zise. la care urmeaza sa lucreze. in limita competentelor stabilita de fisa postului Are delegata competenta de sef de echipa incepand cu data de .daca lucrarea este la inaltime.. dupa caz..aparatele.... d) Raspunde de exactitatea datelor furnizate e) Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa postului.ori manuire de lucru are de indeplinit.. 8)Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii. 15)Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant..are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport.. 4)Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie .. 16)Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate. 13)Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune. electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu. c)functionale : -cu personalul din cadrul departamentelor comerciale.. administrativ.. 10)Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant. 12)Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru.dupa cum urmeaza : 1) isi insuseste precis ce operatie are de manuit .... utilajele..uneltele etc. 6)Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit. B) Raspunde de respectarea legalitatii. Pentru realizarea unei sarcini de munca . 7)Delimiteaza corespunzator conform N. zona de lucru..

27)Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar .procedurala sau organizatorica. SRL observatii si propuneri de natura legislativa. 21)Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare . 19) Formuleaza pentru uzul conducerii SC...privind transporturile ....... 26)In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii....identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele.. atunci cand situatia o impune........ 20)Examineaza legalitatea. 23)Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului.....propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati..regularitatea si conformitatea operatiunilor... 24)Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces..iar pe aceste baze....dupa caz. 25)Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate .. legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei. 22)Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii. intretinerea utilajelor etc...metodologica.. functionarea macaralelor care ridica materiale..... trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful