Organigrama unei firme

Reprezentarea grafică a structurii de conducere este denumită organigramă. Organigrama, ca reprezentare grafică a structurii de conducere a unei întreprinderi are ca obiectiv punerea în evidenţă a: -funcţiilor, a întinderii lor şi a repartizării între diferite servicii operaţionale a funcţiilor; -responsabilităţilor serviciilor cu nivelul lor ierarhic, numele şi întinderea autorităţii; -relaţiilor (legăturilor) serviciilor care pot fi ierarhice sau funcţionale. În raport de modul lor de construcţie, organigramele pot fi rectangulare (verticale sau orizontale) şi circulare

A.G.A. Comisia de cenzori C.A. C.D. 1 Director

1 P S1

Director tehnic S2 A

1

Director comercial D

1 F

Director economic, contabil şef C

Organigrama verticală

Organigramele verticale în raport de numărul de subordonaţi ce revin unui conducător pot fi: -organigrame de tip grilă;

-organigrame de tip evantai. 1 Subaltern 2 1 Subaltern 3 Organigramă de tip grilă Organigramele de tip evantai se caracterizează prin aceea că managerului îi revin un număr mic de subordonaţi. . deşi nu este răspândită. prezintă următoarele avantaje faţă de reprezentarea verticală: -respectă sensul normal de scriere şi citire de la stânga la dreapta. -ilustrează clar diferitele niveluri de organizare. iar numărul nivelurilor ierarhice este mai mare de două 1 Subaltern 1 1 Conducător 1 Subordonat 1 1 Subaltern 4 1 Subordonat 2 Comp 3 1 Conducător Comp 1 Comp 2 Comp 4 Organigramă de tip evantai Organigrama orizontală.

-indică lungimea relativă a competenţei ierarhice.A. Se poate utiliza în mod deosebit pentru întreprinderile cu un grad mic de organizare. 1 C. Adj. Comp. 2 1 Comp. Contabil şef Dir. 1 1 Nivel 1 Dir. 1 Dir. . 2 Comp. 2 Comp.G. Comercial Comp. Comp 3 1 Director Comp. Tehnic Comp. Nivel 3 Nivel 2 Comp. ec. Nivelurile ierarhice ale acestui tip de organigramă sunt ordonate de la stânga la dreapta în sensul descrescător al importanţei lor.A. 3 A. 3 Organigrama orizontală Organigrama circulară nu prezintă avantaje deosebite fiind incomodă sub toate aspectele. 1 C. Adj. Adj.D. -este mai simplă şi mai compactă. redând sugestiv complexitatea structurii de conducere.

Angajaţii trebuie să cunoască bine rolul lor. descrierea detaliată a legăturilor din cadrul structurii. organigrama întreprinderii. alături de alte precizări. orientarea celor care se ocupă cu recrutarea. Necesitatea cuprinderii într-un document a tuturor acestor probleme ajută la cunoaşterea de către fiecare persoană a sarcinilor sale. Toate acestea cuprinse într-un document normativ.Organigrama circulară Organigrama circulară Fisa postului Pentru ca unitatea să aplice structura de conducere proiectată este necesar să se asigure completarea structurii cu personal corespunzător. sarcinile şi răspunderile care revin fiecărui compartiment de muncă. a legăturilor şi cerinţelor ce se cer a fi îndeplinite . reprezintă regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii. prin care se stabileşte forma de organizare şi conducere a unităţii. organ şi funcţie de conducere. cunoaşterea şi utilizarea celor mai adecvate metode de evaluare a complexităţii lucrărilor şi de determinare a consumului de muncă etc. Structura şi conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare se referă la următoarele: . legăturile şi sarcinile pe care le au de îndeplinit şi o serie de date privind întreaga unitate din care fac parte. atribuţiile. organismele care alcătuiesc întreprinderea. promovarea şi perfecţionarea personalului.

componenţa organelor de conducere participativă. ramurii şi obiectului de activitate etc.. Atribuţii şi sarcini: atribuţiile unităţii şi detalierea obiectelor de activitate. consiliile. Conducerea unităţii: conducerea participativă (organismele de conducere participativă).Organizarea unităţii: dispoziţii generale (actul normativ de înfiinţare. modul de funcţionare a organelor de conducere participativă. atribuţiile fiecărui şef şi posibilităţile de delegare a autorităţii. organe). Dispoziţii finale: modul şi durata de aprobare şi intrare în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare. dispoziţii privind corelarea prevederilor regulamentului cu a altor documente cu caracter normativ din unitatea respectivă. lista compartimentelor coordonate). organigramele unităţii (ca anexă). cu înscriere în fişa postului. diagramele de relaţii între compartimentele care colaborează. mecanismul de menţinere în actualitate a prevederilor. unităţile subordonate. principalele organe cu care colaborează la îndeplinirea atribuţiilor sale). comisiile şi alte organe care funcţionează în cadrul unităţii. competenţe şi responsabilităţi ale conducătorului unităţii şi adjuncţilor săi. Conducerea curentă (atribuţii. adunarea generală a acţionarilor şi Consiliul de administraţie. alegerea sau revocarea membrilor. Structura organizatorică: compartimentele de muncă şi relaţiile dintre acestea. lista documentelor principale ce se elaborează în cadrul fiecărui compartiment şi fişele posturilor. statutul juridic al unităţii şi regimul său de finanţare. pe cine înlocuieşte şi de cine este înlocuit fiecare şef. legăturile existente între elementele structurii (posturi. delegările de autoritate stabilite. ordinea ierarhică a acestora. numirea. Având în vedere aceste considerente. principalele funcţiuni ale componentelor fiecărui organism al întreprinderii.  circuitele şi fluxurile operaţionale ale acţiunilor executate. cazurile şi modalităţile de creare a unor compartimente temporare. subordonare ierarhică. obligativitatea cunoaşterii şi dispoziţii privind difuzarea acestuia. regulamentul de organizare şi funcţionare al întreprinderii trebuie să mai precizeze următoarele elemente principale: conturarea şi definirea unităţilor structurale şi a posturilor. . modalitatea de completare şi modificare. competenţe şi responsabilităţi concretizate la nivelul organelor de conducere participativă. precizarea domeniului. atribuţiile compartimentelor.

cei care organizează.precum şi şefii fermelor şi echipelor. 1)SA DE POST RESPONSABIL ADMINISTRATIV Titulatura postului: responsabil administrativ Departamentul: administrativ Atributii si responsabilitati: • planificarea. curatenie. • asigurarea aplicarii prevederilor legale referitoare la confectionarea stampilelor.De asemenea.ingineri. • intocmirea planului de paza. a prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. precum şi la instituţii: directorul sau conducătorul unităţii. tehnicieni sau maiştri . la nivelul întreprinderilor şi organizaţiilor economice. măsuri corespunzătoare în vederea asigurării celor mai bune condiţii de muncă. Existenţa în cadrul întreprinderii a unui regulament de organizare şi funcţionare . papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere si alte reparatii necesare la firma. folosirea si . • aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite. avizarea acestuia si a actelor aferente. Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecţie a muncii o au. protocol). sectoarelor. de depozitare si de predare a acestora spre valorificare.în urma difuzării şi cunoaşterii de către tot personalul . coordonarea si controlul activitatii personalului administrativ (paza. trebuind însă să se ţină seama şi de măsurile (efective curente) de conducere propriuzisă. potrivit atribuţiilor ce le revin. • intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru muncitorii necalificati si personalul de paza din cadrul biroului Administrativ. • avizarea si supervizarea activitatii de colectare a deseurilor industriale si neindustriale. după cum urmează:   la locul de muncă: şefii secţiilor. atelierelor . odată cu măsurile de realizare a planului de producţie sau a sarcinilor de serviciu. de evacuare. • asigurarea cazarii si protocolului delegatiilor venite in organizatie. • intocmirea receptiilor si bonurilor de consum la magazia firmei pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar-contabil pentru decontari. controlează şi conduc procesul de muncă. conducătorii organizaţiilor economice vor stabili. intretinere.constituie un sprijin în obţinerea unor rezultate superioare.

Posibilitati de promovare: • in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare). echipament de lucru: • instrumente specifice muncii de birou (computer. . Unelte. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior de supraordonare: personal paza. Conditii de munca: • obisnuite. fax. etc. • munca de birou. xerox. • oferirea de informatii referitoare la paza si ordinea din cadrul organizatiei. pe perioadele in care aceasta ridica corespondenta de la posta. imprimanta. • asigurarea instruirii pe linie de Protectia Muncii si Prevenirea si Stingerea Incendiilor a personalului de paza si a muncitorilor necalificati din cadrul departamentului administrativ. la solicitarile organelor de politie. 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei). instrumente. • posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale – se completeaza doar daca este cazul. scanner.evidenta stampilelor. protocol • si/sau titulatura altor posturi din cadrul organizatiei care sunt subordonate acestui post • de colaborare/ functionale: se completeaza titulatura tuturor posturilor din cadrul organizatiei cu care sunt stabilite relatii de colaborare Program de lucru: • 8 ore/zi. • transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate. • inlocuirea secretarei in timpul concediului de odihna si zilnic. intretinere. curatenie. • deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare).).

-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei. -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil. intangibilitatii bilantului de deschidere. Atributii. contabilitatea trezoreriei. birourile si alte entitati functionale. de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. pe parcursul functionarii sale. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii. in scris. cel putin odata pe an. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate. contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale. independentei exercitiului. -corectitudine. Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice.2)CONTABIL SEF Cerinte: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. -raspunde de consemnarea corecta si la timp. -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului. -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii. prenumele si functia celui care il intocmeste. -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital. contabilitatea imobilizarilor. -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. -are in subordine personalul compartimentului economic Functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. . -capacitate de a prelucra informatiile. contabilitatea stocurilor. precum si persoanele care exercita acest control. spirit de echipa (sincer. controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. -asigura. memorie. receptivitate. cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile. semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea. in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare. continuitatii activitatii. conduce. tenacitate. contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare. permanentei metodelor. capacitate de analiza si sinteza). Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. dispus la colaborare) Relatii ierarhice este subordonat Directorului General. seriozitate. indruma. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil. financiare si sociale. in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere. competente si responsabilitati: -organizeaza. contabilitatea tertilor. -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele. in momentul efectuarii ei. veniturilor si rezultatelor. necompensarii). contabilitatea cheltuielilor.

evidenta. a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar. -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului. bilant. pe linie economica si financiar-contabila. -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor. -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordoneaza. precum si de celelalte reglementari legale in vigoare. -Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc. analize de sistem. decontari. -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor. efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita. material si penal. de urmarire. la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare. cheltuieli-venituri. prin numarare faptica.-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil. -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991. atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora. -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale. . -raspunde disciplinar. -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. -Incaseaza sumele de bani de la clienti. -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni. pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor. 3) CASIER Relatii ierarhice: Este subordonat contabilului sef si directorului economic(de la caz la caz) Sarcini si atributii de serviciu: Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. cel putin lunar si inopinant controlul casieriei. conform facturilor intocmite. -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative. de regulamentul de aplicare a acesteia. in prezenta acestora. civil. -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare. -raspunde de respectarea disciplinei de casa. pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora. -raspunde de evidenta formularelor cu regim special. -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant. -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului. -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului. tehnica de calcul. -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational.

pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate. evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine. daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii firmei. iar daca se fac totusi. -Primeste de la predatori si verifica numerarul. urmarind cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exemplar. plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi. in contul unitatii. inspectorii de vinzari. -Respecta conditiile conducerii in ceea ce priveste conditiile de livrare. pe care il preda la Serviciul Financiar la sfirsitul lunii. din gresala.-Preda personalului din vinzari care au sarcina si au aprobare pentru aceasta (agenti . -Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse . -Respecta plafonul de casa. impreuna cu exemplarul 1 al borderourilor-monetar si cu documentele de casa. -Raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite. SE INTERZICE: -Primirea de file CEC necompletate cu toate datele cerute de formular sau cu corecturi sau . -Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi.) chitantiere . -Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile. indiferent de functia pe care o detine. stersaturi sau taieturi. agenti de livrare. conform legislatiei in vigoare. directori. preluind cotorul celui anterior. -Respecta cu strictete procedurile de lucru. -Tine evidenta cecurilor predate la banca in Registrul intern de evidenta a cecurilor de incasat. -Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef director. monetarele si chitantele. -Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa. -Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca. suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. -Ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat. -Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii. in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile. pe baza borderouluimonetar. Nu elibereaza alt chitantier pina la epuizarea celui anterior decit in cazul in care chitantierul aflat la utilizator nu are file suficiente pentru activitatea de incasare din ziua urmatoare. etc. pe baza de semnatura . care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor. -La primirea chitantierelor le verifica fila cu fila. daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. impreuna cu borderoul de depunere a cecurilor (exemplarul vizat de banca).

de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor. seriozitate.stersaturi. cu scopul de a impiedica verificarea financiar-contabila. Reprezinta societatea in cazul controalelor financiare. 10. Nerespectarea prevederilor de mai sus. dupa caz. Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic platile de efectuat. 14. evidenta privind bonurile de masa. Verifica si semneaza impreuna cu seful ierarhic orice alte documente care sunt emise de societate. 4) DIRECTOR ECONOMIC (121020) Compartimentul: CONSILIU DE ADMINISTRATIE Nivelul postului: CONDUCERE Cerintele privind ocuparea postului: Pregatirea de specialitate: STUDII SUPERIOARE Cunostinte operare PC: WINDOWS. de deplasari externe. 2. corectitudine. Verifica si semneaza stabilirea impozitelor si contributiilor de plata si declaratiile privind impozitul pe profit. in intregime sau in parte veniturile realizate ori de a inregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. Verifica si semneaza deconturile de cheltuieli. Verifica si semneaza seturile de documente pentru banci. Verifica si supervizeaza activitatea anagajatilor din subordinea sa. 5. Vizeaza cererile de concediu ale angajatilor din subordinea sa. hotarare. 8. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile. 3. calitati. 11. RELATII DE SERVICIU: a) ierarhice: -Este subordonat Directorului General -este conducatorul Departamentului Financiar-Contabilitate B) de colaborare: . Verifica si semneaza pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale. Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile. -Incasarea si introducerea in gestiune de sume in numerar sau orice alte bunuri sau valori de la persoane fizice sau juridice. 16. a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijoace de stocare a datelor. OUTLOOK EXPRESS Abilitati. 12. 6. INTERNET EXPLORER. 13. Analizeaza si decide impreuna cu seful ierarhic asupra avansurilor spre decontare de acordat. 4. -Organizarea sau conducerea de evidente contabile duble ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat . potrivit atributiilor ce-i revin. MS OFFICE. promptitudine Atributii: 1. -Si se pedepseste conform prevederilor legale fapta de a nu evidentia prin acte contabile sau alte documente legale. -Distrugerea actelor contabile sau a altor documente. Reprezinta societatea laturi de seful ierarhic in cazul contractelor incheiate de aceasta. 7. care sa ateste efectuarea respectivei operatiuni. fara a se elibera pe loc documentul justificativ. calm. -Intocmirea documentelor primare necorespunzatoare sau incomplete ori acceptarea unor astfel de documente. atrag dupa sine raspunderea materiala disciplinara sau penala. Verifica si semneaza statele de salarii si declaratii depuse pe baza acestora. pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala. aptitudini necesare: receptivitate. a normelor legale in vigoare si a celor ce vor apare si se vor aplica in timpul exercitarii functiei. Verifica si semneaza jurnalele de TVA si decontul de TVA. 9. 15.

.are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport..ori manuire de lucru are de indeplinit.dupa cum urmeaza : 1) isi insuseste precis ce operatie are de manuit .uneltele etc. faza . 14)In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment . 17)Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc.starea carcaselor... 18)Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale . 3)raspunde de sculele . in limita competentelor stabilita de fisa postului Are delegata competenta de sef de echipa incepand cu data de .. utilajele. 10)Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant. 11)Verifica echipamentul de protectia muncii. 6)Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit. 5) Electrician SCOPUL POSTULUI : Asigura executarea lucrarilor incredintate .....daca lucrarea este la inaltime... c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor.. Pentru realizarea unei sarcini de munca ..Raspunde de buna executare a lucrarilor catre beneficiarii societatii alaturi de echipa pe care o coordoneaza.. RESPONSABILITATI : Electricianul pentru executarea lucrarii este necesar sa faca lucrari pregatitoare . 12)Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru..pentru realizarea scopului procesului de munca.. 13)Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune. administrativ..G.. B) Raspunde de respectarea legalitatii. lucrari ajutatoare si lucrarile propriu-zise.. 2)face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii..M. 9)Verifica integritatea izolatiei ..dispozitivele. 8)Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii.. CERINTE : Calificare si autorizatie specifica . 7)Delimiteaza corespunzator conform N. la care urmeaza sa lucreze... electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu..daca lucrarea de executat presupune schele. dupa caz. 15)Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant. 5)Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra....aparatele. 16)Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate.P..ingradirilor... 4)Intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie .. resurse umane d) de reprezentare : -cu tertii COMPETENTA POSTULUI SI LIMITELE DE ACTIUNE: a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor..pe care le are in primire .-cu Managerii Zona. c)functionale : -cu personalul din cadrul departamentelor comerciale. d) Raspunde de exactitatea datelor furnizate e) Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa postului. zona de lucru.

..dupa caz. 26)In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii....... 21)Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare ... 23)Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului. 19) Formuleaza pentru uzul conducerii SC.. 24)Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces..privind transporturile ... functionarea macaralelor care ridica materiale.... 27)Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar ..regularitatea si conformitatea operatiunilor..... 20)Examineaza legalitatea. 25)Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate .... intretinerea utilajelor etc.. atunci cand situatia o impune.identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele.. SRL observatii si propuneri de natura legislativa.....propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati. legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei.. 22)Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii.iar pe aceste baze..metodologica.. trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica...procedurala sau organizatorica...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful