You are on page 1of 4

Parafia

Matki Boskiej
Częstochowskiej 3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314
Tel: (586) 977−7267 Fax (586) 977−2074
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 23 Grudnia 2007
UROCZYTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 25 Grudnia 2007
„Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie jest brzemienną. Poszukuje drogi wyjścia, najbardziej sprawiedliwej
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. − kosztem własnej dumy i pozornie zdradzonej miłości. Aby nie
Iz 7, 14 narazić Maryi na zniesławienie i ukamienowanie, co w tamtej kulturze
w takiej sytuacji było czymś normalnym, podejmuje plan rozwiązania
Znak i wypełnienie. Drogowskazy, znaki na życiowej drodze są tej sytuacji, pełne miłości i szacunku wyjście z tego położenia.
nam bardzo potrzebne. Często szukamy ich pragnąc dotrzeć do Postanawia ją oddalić, aby w ten sposób zadeklarować, iż nie chce
miejsca poszukiwanego. Wówczas skrzętnie używamy jej już mieć za małżonkę. W tej trudnej dla Józefa sytuacji ma miejsce
internetowego „mapquest”, podręczną mapę, czy też nowoczesnego Boża interwencja. Tak, jak w przypadku króla Achaza, tak i teraz,
urządzenia tzw. GPS. Ten zespół elementów pomaga odnaleźć Bóg domaga się od Józefa wiary w słowo, które mu posyła: „Józefie,
właściwy kierunek. Trudniejsza jest sprawa w odniesieniu do naszych Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie swej Małżonki;
duchowych doświadczeń, pośród meandrów zawiłych i trudnych albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi
życiowych sytuacji. W takich okolicznościach trudnym położeniu Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Wprawdzie nie słyszymy dialogu
znalazł się król Achaz, panujący w królestwie judzkim w początkach między Józefem a Bożym posłańcem. Ale wiemy, iż słowa te przyjął
700 r. przed Chrystusem. Oto dwaj ościenni królowie Rezin − król z wiarą. Ewangelista Mateusz mówi: „Zbudziwszy się ze snu, Józef
Syrii, i Pekah − król Izraela przystąpili do inwazji królestwa judzkiego, uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”. Dla Józefa wiara staje się
podejmując próbę zdobycia Jerozolimy. Był to dopust Boży, bowiem kompasem, drogowskazem w przyjęciu Bożych zamiarów i planów.
król u początków swojego rządów dopuścił się bałwochwalstwa. Ona pomaga mu rozwiązać osobiście trudna sytuację, ale i ucieleśnić
Grzech władcy sprowadził nieszczęście. W obliczu tej inwazji Achaz plany i zamiary Boga wobec człowieka, wobec całej ludzkości.
złożył nadzieję we własnych kalkulacjach, i w oparciu się o militarną
potęgę asyryjskiego władzy. Bóg posyła do niego proroka Izajasza i Boże Narodzenie – to czas radości i dziękczynienia za hojność miłości
sugeruje, lub wprost domaga się od niego wiary w interwencję z Boga – Stwórcy, objawioną w Synu, Emmanuelu, który przez fakt
wysoka, z nieba, w pomoc pochodzącą od samego Pana Zastępów. przyjęcia ludzkiej natury jest Bogiem z nami, z ludźmi. Te Święta
Prorok Izajasz wskazuje mu na potrzebę modlitwy, a nawet prośby same w sobie są znakiem, iż Bóg nas miłuje i kocha, bowiem spełnił
o znak z wysoka, jako potwierdzenie, iż to, co mówi jest prawdziwe. odwieczne pragnienie stania się jednym z nas, ludzi. Być może takie
Achaz nie chce złożyć nadziei i ufności w Bogu Izraela, woli ufać sile stwierdzenie jest truizmem, ale naszą odpowiedzią – winna być
ludzkiej potęgi, asyryjskiemu władcy i jego bożkom. Dlatego odpowiedź pełna wiary i wdzięczności za ten dar. A jednocześnie
stwierdza, iż nie będzie prosił o znak, nie będzie wystawiał Pana na zgoda na to, aby Jego Słowo wniknęło w nasze życie tak, aby mogło
próbę. Wobec niewiary i braku z jego strony zaufania, otrzymuje być ucieleśnione w naszym sposobie bycia i działania. Pozwólmy
odpowiedź, która daleko wybiega poza sytuację, w jakiej się znalazł. Mu wcielić się w nasze życie i Nim je wypełnić. Świąteczna
W tym momencie Bóg objawia swoją tożsamość − jest samą miłością Eucharystia daje nam ku temu sposobność.
i troskliwością, wobec obojętności człowieka − króla. Zapowiada
przez proroka inny znak, który On ustanowi pośród tego ludu jak i Moi Drodzy: Na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego
ludzkości: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go życzę głębokiej zadumy nad Tajemnicą Bożego Daru –
imieniem Emmanuel”. Emmanuela. Niech będzie to czas prawdziwej radości
połączonej z odkryciem na nowo prawdy o bliskości Boga
I oto inne wydarzenie − sprawiedliwy Józef, małżonek Maryi, obecnego w naszym życiu i i Jego hojności w obdarowaniu
przeżywa wewnętrzną rozterkę, która rozrywa jego serce i umysł, nas − miłością, przebaczeniem oraz pokojem serca.
kiedy dowiaduje się o tym, iż jego narzeczona, już prawie małżonka, Ks. Tadeusz Winnicki TChr
Telefony (kierunkowy 586): Biuro Parafialne Czynne
Biuro Parafialne 977−7267 Od poniedziałku do piątku:
Dom Sióstr 979−0255
8:00 am − 4:30 pm
Sala Jana Pawła II 977−7379
Dom Księży Seniorów 939−5022 W sobotę:
Linia Modlitewna 412−0581 9:30 am − 2:00 pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy 15 sierpnia 1979 –
Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr powstanie parafii
Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr 29 sierpnia 1982 –
Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr konsekracja kościoła
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


Sobota 22 grudnia PASTERKI − o godz. 9:00 wieczorem z
9:00 == Anna i Władysław Szaflarski ................. rodzina
4:00 O Boże bł. dla Stanisława Kwapisz i Heleny Margol
udziałem dzieci oraz o północy. Program
............................................................. przyjaciele Świąt Bożego Narodzenia podany jest w
4:00 = Mariusz Rimel i za zmarłych z rodziny Rabazińskich dzisiejszym biuletynie oraz wysłany został
i Jabłonowskich .................................................. Irena do państwa domów wraz z życzeniami świątecznymi.

Niedziela 23 grudnia − Czwarta Niedziela Adwentu ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU − w poniedziałek


8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks ..... Brooks family 31 grudnia pożegnamy Stary Rok, o godz. od godz.
9:30 = Piotr Sawicki za zmarłych z rodziny Waszkiewicz 4:30 do 5:30 pm – Adoracja Najświętszego
................................................................... rodzina Sakramentu, o godz. 5:30 nabożeństwo
11:15 = Halina Herman ............................... J. Cwalińska przebłagalno dziękczynne na zakończenie Starego
11:15 = Zofia Koziarz Roku, o godz. 6:00 Msza św. W Nowy Rok 1
1:00 = Maryjanna Chwiejczak ................ córka z rodziną
1:00 = Alfreda i Stefan Wilkiewicz ............ syn z rodziną
stycznia Msze święte odprawione zostaną o godz.
6:00 == Teofila i Józef Turowski ............ wnuczka Kasia 9:30am, 11:15 am, 1:00 pm i 6:00 pm.
Uwaga! Nie ma Mszy św. o godz. 8:00 rano.
Poniedziałek 24 grudnia − Wigilia Bożego Narodzenia
9:00 Za Parafian
Pasterki
9:00 W intencji Parafian .................................................
S ł użba Liturgic
Liturgiczzn a
12:00 W intencji Parafian ................................................. −LEKTORZY−
Pasterki 24 grudnia
Wtorek 25 grudnia − Uroczystość Bożego Narodzenia 9:00pm – Dzieci, s. Franciszka
9:00 == Hanna Ryszard Twardowscy, Daniela i Józef Bożek 12:00am – s. Jadwiga, Barbara Kawałek, Bogdan Kozakiewicz
................................................................... rodzina
11:15 = Jerzy Milewski ......................... siostra z rodziną Uroczystość Bożego Narodzenia 25 grudnia
1:00 Za Dusze w czyśćcu cierpiące ............................... 9:30am – Weronika Kraska, Celina Pultanis, Stefan Gust
11:15am – Elżbieta Ciesielski, Eugenia Czaja, George Frank
Środa 26 grudnia – Św. Szczepana 1:00pm – Nastazja i Malwina Mirowski, Stanisław Bis
9:00 = Andrzej Samul ......................................... rodzina
7:00 O Boże bł. dla Bronisławy i Jana z okazji Niedziela – 29/30 grudnia
50 rocz. ślubu ............................................... dzieci 4:00pm – Stasia i Józef Ledziński
7:00 = Jan Duniec .................................. córka z rodziną 8:00am – Celina Basta, Teresa Pietruk, Edward Wajszczuk
9:30am – Kasia, Daniel, Paweł Popiel
11:15am – Małgorzata i Zbigniew Purzycki
Czwartek 27 grudnia – Św. Jana Ewangelisty
1:00pm – Maria Wilczyńska, Barbara i Jerzy Bazydło
9:00 O Boże bł. dla Zofii Grodzkiej − Alverez ..................
6:00pm – Młodzież
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski ............................
−KOLEKTORZY−
Piątek 28 grudnia – Św. Młodzianków
9:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks z okazji 25 rocz. ur. Pasterka – 24 grudnia
........................................................ Brooks family 9:00pm – Emil Filip, Stanisław Dutka, Andrzej Szmyd,
Paweł Szymczakowski
7:00 O Boże bł. i wiele łask dla Antoniego Brooks
12:00am – Jan Berent, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Zdzisław Wolan
Sobota 29 grudnia − Piąty dzień w Oktawie Bożego Narodzenia
9:00 = Klemens Zalewski ........................ żona z rodziną Boże Narodzenie − 25 grudnia
4:00 O Boże bł. dla Anny i Edwarda Steplowski z okazji 9:30am – Stanisław Kwiek, Antoni Malarz, Roman Mally,
60 rocz. ślubu Marek Wach
4:00 == Janina i Eugeniusz Szleszyński ........................ 11:15am – Augustyn Nytko, Jerzy Marczewski,
............................................. córka Maria z rodziną Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny
1:00pm – Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Niedziela 30 grudnia – Świętej Rodziny Kazimierz Modzelewski
8:00 O Boże bł. dla Bernardy i Eugeniusza z okazji
55 rocz. ślubu Niedziela – 29/30 grudnia
9:30 O zdrowie i Boże bł. dla Stanisławy Kwapisz, 4:00pm – Michał Gardocki, Franciszek Gac
Anny Zmarzlik i Heleny Margol 8:00am – Stanisław Sakowski, Janusz Wolski
11:15 = Wojciech Ławniczak i za zm. z rodziny 9:30am – Antoni Malarz, Paweł Karlic, Stanisław Kwiek,
Ławniczak i Gałęzowskich .......................... rodzina Zdzisław Wolan
1:00 == Kazimiera i Jan Czerwińscy ............................. 11:15am – Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski,
................................................. Teresa Szczepanik Stanisław Mieczkowski, Augustyn Nytko
6:00 Dziękczynna za otrzymane łaski wszystkich Parafian 1:00pm – Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
w ciągu całego roku Wacław Muszyński, Mariusz Przydział
6:00pm – Roman Bieniek, Kazimierz Modzelewski
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO
− rozpocznie się po Nowym Roku. Rodziny, które DOMU SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
chciałyby zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską Witold Wojtkowski $1000.00,
proszone są o wypełnienie formularza, który Michael i Lora Mlinarcik $750.00,
znajduje się na stoliku przy wejściu do kościoła. Zbigniew i Halina Ruchała $500.00
Formularze prosimy zwrócić do zakrystii lub biura Zofia Duniec − Dmuchowska $333.00,
parafialnego. Stan i Bożena Dulemba $250.00
Antoni i Maria Kołodziej 140.00,
MSZA ŚW. I SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY Zofia Nowińska $50.00
PRZGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO SAKRAMENTU Ofiary wpłacone $183,955,36
BIERZMOWANIA I RODZICÓW Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na:
− w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 1:00 po Society of Christ− Building Fund.
południu.
ZESTAWY KOPERTY NA ROK 2008 − są do odebrania
MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH w lobby kościoła.
− od pierwszej środy grudnia do świąt
Wielkanocnych w każdą pierwszą środę miesiąca o OFIARY z 15 / 16 grudnia 2007
godz. 7:00 wieczorem odprawiane będą Msze św., Ofiary bez kopert: $ 634.00
za zmarłych poleconych w tegorocznych Ofiary z 338 kopert: $ 3, 763.00
wypominkach. II kolekta na pokrycie kosztów rekolekcji $ 2, 231.00
Dochód z Bazaru: $ 8,514.25
KATECHEZA PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ − Kawiarenka: $ 315.00
dla dzieci z kl. I − VII, w sobotę 5 stycznia Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
dla grupy przedszkolnej w niedzielę 6 stycznia,
dla młodzieży w poniedziałek 7 stycznia kl.
bierzmowane i we wtorek 8 stycznia kl. IX−XII.
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OPŁATEK PARAFIALNY − tegoroczny opłatek
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ − parafialny, odbędzie się w niedzielę 6
Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy stycznia 2008 roku o godz. 2:30 po
piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 7:00 pm do południu. Gościem honorowym podczas
sali w Domu Seniora. naszego opłatka będzie Ks. bp Earl Boyea z Detroit.
Bilety w cenie $20.00 od dorosłych i $15.00 od
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII − dzieci można zakupić od dzisiejszej niedzieli w
przypominamy, że na terenie Archidiecezji lobby kościoła lub rezerwować telefonicznie u
Detroit obowiązuje wszystkich wiernych Barbary Bazydło nr tel. – 586. 933−1895. Spotkajmy
przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z się razem jako jedna rodzina parafialna, dzieląc się
prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do wspólnie opłatkiem niech on będzie symbolem
żadnej parafii, o uregulowanie swojej naszej wzajemnej miłości, życzliwości, zgody i
przynależności i zapisanie się do parafii. niech pogodzi skłóconych i zwaśnionych.
Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem
utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi SKLEPIK PARAFIALNY − zapraszamy do naszego
duchowej i sakramentalnej; udzielaniem sklepiku parafialnego, w którym są do nabycia
chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem ciekawe pozycje książkowe, kartki na różne okazje,
korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci karty telefoniczne do Polski, słodycze i inne
wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w artykuły spożywcze. Sklepik otwarty jest w każdą
naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii niedzielę od godz. 8:30 rano do 2:00 po południu.
i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej
przynależność przez nowe zapisanie się do PRENUMERATA TYGODNIKA” NIEDZIELA” −
parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj jeśli jest ktoś z państwa zainteresowany
należeli razem z rodzicami lub sami. prenumeratą tygodnika Niedziela to prosimy o
zgłoszenie w sklepiku parafialnym lub biurze.
ZMIANA ADRESU −
Parafian, którzy zmienili adres WYCIECZKA NA FLORYDĘ – w dniach od 23
zamieszkania lub numer lutego do 2 marca organizowana jest wycieczka
telefonu, prosimy o uaktualnienie na Florydę. Koszt wycieczki $675.00 od osoby.
w biurze parafialnym. Umożliwi W cenę wliczony jest: przejazd, hotele, posiłki,
to lepsze funkcjonowanie biura, zwiedzanie historycznych miast z przewodnikiem
jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji i inne atrakcje. Rezerwacja i więcej informacji u
do Państwa domów. Mary Szczotka pod nr tel. – 586.726−6476.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Fransiszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)
Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (W okresie Adwentu, Bożego Narodzenia i Oktawy, Wielkiego
Postu, Wielkanocy i Oktawy; w Maju i Październiku)
RADA DUSZPASTERSKA Adoracja Najświętszego Sakramentu
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm (w te dni gdy jest Msza św. o
Janusz Wolski (w. przew) 586−749−7707 godz. 7:00 pm)
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 Liturgia Godzin
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Albert Ciesielski, Lucyna Malarz, Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm (w te dni
Antoni Malarz gdy jest Msza św. o godz. 7:00 pm)
Sakramenty
Organista Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Janusz Głaz «586−268−5795 Chrztu – druga niedziela miesiąca − po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Lektorzy Przygotowanie rodziców i chrzestnych − każdy drugi piątek miesiąca
Józef Ledziński «586−726−0636 po Mszy św. wieczornej
Kolektorzy Bierzmowania – Sakrament może przyjąć młodzież klasy 8 oraz starsi
Albert Ciesielski «586−247−4217
Małżeństwa – zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić
Ministranci 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych o
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
każdej porze
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
Katecheza
Spotkania w każdy piątek po Mszy św. wieczornej ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, TChr. «586−977−7267
Róże Różańcowe Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr Mariola Vanderest «248-879-5898
«586−977−7267
Radio Maryja Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385 Dyrektor – Jolanta Gmurowska «248−652−1875
Koło „Złotej Róży” Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Franciszek Gac «586−268−0765 Język Polski dla Amerykanów (Polish for Adults)
Rycerze Kolumba Antoni Walawender «586−751−1224
Alfred Jaworowski «586−751−5361 ESL – Język Angielski
Grupa początkowa, średnio zaawansowana i zaawansowana –
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Mariusz Szajnert «248−689−0180
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Harcerze
Finanse Druh – Jerzy Czaja «586−247−5344
Celina Pultanis «586−731−0355
Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Tenis Stołowy (Sala Jana Pawła II) Sobota – 12:00 pm
Poniedziałek 7:30 pm – 10:15 pm Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Czwartek 7:30 pm – 10:15 pm Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Cantate Deo”
Strona Klubu www.geocities.com/szamiel/TT.html Lobby – Czwartek – 8:00 pm
Eugeniusz Szamiel «248−495−7517 Opiekun duchowy − sr. Franciszka Keler
Olek Palion «586−854−7507 lub 586−997−6227 Zespół Młodzieży Starszej “ICHTIS”
Kung−Fu (Sala Jana Pawła II) Środa – 8:00 pm
Poniedziałek − 6:00 pm – 7:30 pm
Zespół Taneczny „Mireczki”
Środa 6:00 pm – 7:30 pm Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Instruktor: Rafał Nowakowski «313−530−0209
www.idokungfu.com Zespół Taneczny „Mireczki II”
Keyboard (Centrum Katechetyczne) Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Czwartek 6:30 pm – 7:30 pm; 7:40 pm – 8:40 pm Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Nauczyciel: Ewa Matuszczyk «586−254−7088 Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Dunajec”
Grupa AA Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Niedziela − 4:00 pm; Sala ”Pod Dzwonami” Grupa II Wtorek – 8:30 am (Sala Jana Pawła II)
W pierwszą niedzielę miesiąca spotkanie otwarte dla Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
wszystkich. Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Roman «248−421−6454 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak «586.977.7267