You are on page 1of 4

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

IV Niedziela Zwykła może być niewiele zadowolenia i dobrego nastroju.


3 luty 2008 Ale jeżeli Bóg jest obecny w trudnym zdarzeniu, to
wierzący może postrzegać je pozytywnie, chociaż
zewnętrznie może zawierać ono ciemność i pustkę,
Błogosławieństwa Nowego Przymierza. Chrystus żałobę i niezrozumienie. „Zewnętrzny człowiek”
w swoim nauczaniu i działalności ukazywał piękno i patrzeć będzie na to, jako na porażkę, cierpienie, ból,
nowość myślenia w spojrzeniu na więź człowieka z przegraną i pomyłkę. Ale „wewnętrzny człowiek”
Bogiem i bliźnimi. Podał program życia i świętości, będzie dostrzegał obecność Boga w trudnym
jakim On sam żył, a który winien charakteryzować wydarzeniu… i ufał, iż wszystko ułoży się dobrze, iż
życie Jego uczniów. Błogosławieństwa, jakie Bóg wyprowadzi z tego jakieś konkretne dobro.
słyszymy w dzisiejszej Ewangelii wyrażają całą
postawę Jezusowego życia. To w Nim odnajdujemy Głęboka ufność pokładana w Bogu, jest
wartości, które głosił. To On jest ubogi w duchu, u fundamentów duchowego pokoju.
płaczący i cichy, pokorny i miłosierny, czystego serca, Chociaż burze życiowych przeciwności
łaknący sprawiedliwości i wprowadzający pokój, to mogą być rozszalałe w określonym czasie
On cierpi dla sprawiedliwości i jest prześladowany, to życia, to w życiu wierzącej osoby obecny
o Nim mówią kłamliwie. będzie pokój jako owoc tego zaufania. Św.
Paweł bardzo lubiał rozpoczynać swoje listy
Chrystus, zatem nie podburzał do jakiejś pozdrowieniem: łaska i pokój. Pokój
rewolucyjnych zamian proponując społeczną utopię. będzie obecny jako wynik głębokiej
Nie wzywał do przewrotu, aby zmienić polityczną świadomości, iż towarzyszy mi w życiu
mapę świata. Nie usunął też biedy, uciążliwości życia Boże upodobanie, iż jestem odbiorcą Bożej
i problemów, jakie nękają ludzi od zarania dziejów. łaski, troski, opieki. Ona rodzi głęboki
To co uczynił, to ofiarował perspektywę nowego wewnętrzny pokój.
spojrzenia na tę prawdę, iż Bóg jest obecny w
trudnych okolicznościach życia człowieka. A jeżeli To co Jezus przedstawił, to wewnętrzną
tak, to sytuacja ta jest błogosławieństwem. dyspozycję rozumu i serca które może rozeznać
obecność Boga w tych niedoskonałych, a
Jak możemy interpretować, przetłumaczyć niejednokrotnie bardzo trudnych warunkach
błogosławieństwa? Co znaczy „radosny”, a co życiowych. A gdzie obecny jest Bóg, tam zawsze jest
“błogosławiony”? Czy te słowa i rzeczywistości pomyślna, błogosławiona sytuacja.
możemy traktować zamiennie? „Radosny” −
wskazuje raczej na dobre samopoczucie osoby, Boże Ojcze, w imię Twojego umiłowanego Syna, błagamy Cię:
pewnego rodzaju satysfakcję, zadowolenie. Określa
daj nam odwagę kroczyć drogą błogosławieństw,
kogoś kto jest odbiorcą bardzo pomyślnej
wiadomości lub doświadcza dogodnej sytuacji daj nam odwagę mówić filozofii świata – nie,
życiowej. „Błogosławiony” – jest słowem, które idzie obdarz nas wszystkim, co jest nam potrzebne,
głębiej aniżeli uczucia, określa życiowe położenie, abyśmy nie ustali na tej drodze.
w którym obecna jest postawa wiary żywej
dostrzegającej obecność Boga. Na płaszczyźnie uczuć Ks. Tadeusz Winnicki TChr
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
−K O L E K T O R Z Y −
INTENCJE MSZALNE Niedziela – 9/10 luty
4:00pm – Franciszek Gac, Michał Gardocki
Sobota 2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego 8:00am – Józef Chryczyk, Emil Filip
4:00 = Stefan Kobuz ....................................... żona i dzieci 9:30am – Stanisław Kwiek, Andrzej Łopatowski,
4:00 = Franciszek Jastrzębski .................................... córka Roman Mally, Andrzej Szmyd
Niedziela 3 luty – VI Niedziela Zwykła 11:15am – Stanisław Mieczkowski, Augustyn Nytko,
8:00 == z rodziny Janiszewski i Kabat Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny
9:30 == Maria i Jarosław Kolasa ................... dzieci i wnuki 1:00pm – Jan Berent, Stanisław Królczyk,
11:15 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Heleny ...................... Wacław Muszyński, Janusz Wolkowicz
1:00 O Boże bł. i zdrowie dla Tomasza i córki Marii ............ 6:00pm – Leszek Parciak, Kazimierz Modzelewski
........................................................... żona i mama
6:00 = Franciszek Gołębiewski ...................... syn z rodziną Z konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II

Poniedziałek 4 luty CHRYSTUS OBECNY W SWOIM KOŚCIELE


9:00 O Zdrowie i Boże bł. dla dzieci i wnuczki .......... mama Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w
9:00 = Teresa Wampuszyc -1o rocz. ........... mąż z córkami czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to
9:00 = Józef Maziarz .............................................. rodzina w osobie odprawiającego, gdyż “Ten sam, który kiedyś ofiarował się na
krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, czy też zwłaszcza
pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w
Wtorek 5 luty – Św. Agaty sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny
9:00 = Zita Gorzynski ........................................... I. Lisiecki w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte,
9:00 Dziękczynna za otrzymaną pracę wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i
z prośbą o Boże błogosławieństwo śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: “Gdzie dwaj albo trzej są
9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Michała i ............. zgromadzeni w imię moje, tam i Ja jestem pośród nich”.
Grzegorza Gardocki .......................................... mama Rzeczywiście, w tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje
doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do
Środa 6 luty - Popielec siebie Kościół, swoją Oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana
i przez Niego oddaje cześć Ojcu Przedwiecznemu.
9:00 = Aleksander Gut ................................... K. Debowski Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego
5:00 == Jadwiga i Franciszek Kleino ........ rodzina Bielawski urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyraża się i w
7:00 Za zmarłych polecanych w wypominkach .................. sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie
człowieka; a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa i jego
Czwartek 7 luty członki, wykonują całkowity kult publiczny.
9:00 = Mitchell Wujcikowski ....................... J. Wujcikowska Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa−Kapłana
9:00 O Boże bł. i powrót do zdrowia dla Tadeusza Kobielskiego i Jego Ciała, którym jest Kościół, jest czynnością w najwyższym stopniu
............................................................... I. Gardocki świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności
9:00 W intencji parafian z tego samego tytułu i w tym samym stopniu.
Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii
niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, do którego
Piątek 8 luty pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni
9:00 = Jan Nowak .............................................. przyjaciele i prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski ........ rodzina Czachor duchów niebieskich wyśpiewujemy Panu hymn chwały. W niej wspominamy
7:00 = Józef Nowiński ................................................ żona ze czcią świętych i spodziewamy się otrzymać jakąś cząstkę i wspólnotę
z nimi. W niej oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Sobota 9 luty aż się ukaże On, który jest życiem naszym, a my z Nim razem pojawimy
9:00 = Nina Kowalska się w chwale.
Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia
9:00 = Danuta Boncal ............................................ rodzina Zmartwychwstania Chrystusa, Kościół obchodzi misterium paschalne
4:00 O Boże bł. i zdrowie dla Patryka i jego rodziców .. babcia w każdy ósmy dzień, który słusznie nazwany jest dniem Pańskim albo
4:00 = Jan Konopka i za zm. z rodziny ....................... żona niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni schodzić się razem dla
słuchania słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby tak
Niedziela 10 luty – I Niedziela Wielkiego Postu‘ wspominać Mękę, Zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać
8:00 = Stanisław Kowalski .......................... żona z rodziną dziękczynienie Bogu, który ich “odrodził przez Zmartwychwstanie Jezusa
9:30 == Marian i Józef Wyszyńscy ............................ córka Chrystusa dla nadziei żywej”. Niedziela zatem jest wśród świąt
11:15 = Henryk Kraszewski ......................... dzieci z rodziną najstarszym i pierwszym dniem świątecznym, który należy tak
przedstawić i wpoić w pobożnych wiernych, aby stał się również dniem
1:00 = Kazimierz Kokolus 30 rocz. śm. ..................... córka radości i odpoczynku od pracy. Ponieważ niedziela jest podstawą i
1:00 == Maria i Stefan Ciepłota i za zmarłych z rodzinyznajomi rdzeniem całego roku liturgicznego, nie należy jej przesłaniać innymi
6:00 == Sławomir i Michalina Chrobak .................. rodzina obchodami, jeżeli nie są rzeczywiście bardzo ważne.

S ł użba Liturgic
Liturgiczzn a OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WIELKI POST – 6 lutego − środą popielcową rozpoczynamy nowy
−L E K T O R Z Y − okres liturgiczny, którym jest Wielki Post. Wielki Post jest
Niedziela – 9/10 luty najodpowiedniejszym czasem w ciągu całego roku, który powinien
4:00pm – Celina Basta, Teresa Pietruk każdego chrześcijanina skłaniać do refleksji i zastanowienia się
nad tym co należałoby zmienić i poprawić we własnym życiu,
8:00am – Weronika Kraska, Edward Wajszczuk postępowaniu i relacji wobec Pana Boga i drugiego człowieka.
9:30am – Jolanta Gmurowska, Katarzyna Turowska, Stojąc u progu Wielkiego Postu − czasu przemiany i nawrócenia
Katarzyna Skorupa zwróćmy się ku Chrystusowi poświęcając więcej czasu na modlitwę
11:15am – KL VII a indywidualną jak i wspólnotową oraz przez uczęszczanie na drogę
1:00pm – Ania, Monika, Józef Majcher krzyżową i gorzkie żale, wnośmy zgodę i miłość do naszych rodzin,
6:00pm – Młodzież miejsc pracy i środowiska polonijnego.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
ŚRODA POPIELCOWA – najbliższa środa 6 lutego jest środą ROK HLONDOWSKI
popielcową. Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz.
9:00 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem. 22 października mija 60 rocznica śmierci Kardynała Augusta Hlonda –
Prymasa Polski i założyciela Zgromadzenia Księży Chrystusowców. Z tej
też okazji rok 2008 ogłoszony przez Towarzystwo Chrystusowe „Rokiem
NABOZEŃSTWA WIELKOPOSTNE Hlondowskim”, którego celem jest zapoznanie z bogactwem osobowości
− Droga Krzyżowa dla dzieci w środy o godz. 6:30 wieczorem i dzieła Wielkiego Prymasa II Rzeczpospolitej. Główne uroczystości,
− Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 6:30 wieczorem odbędą się Warszawie przy grobie Kardynała Augusta Hlonda w dniu 22
− Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 5:00 października 2008. Aby lepiej zapoznać naszych parafian z postacią
wieczorem Kardynała Augusta Hlonda przez najbliższe tygodnie będziemy cytować
wspomnienia osób, które miały bliższy kontakt z księdzem Kardynałem.
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH MOJE WSPOMNIENIE − Ks. Florian Berlik TChr.
SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. – w najbliższy wtorek 5 lutego Wiadomo, że kardynał Hlond odznaczał się szczególnym talentem
o godz. 7:00 wieczorem w kościele. Wszystkich rodziców prosimy muzycznym. Grał na rozmaitych instrumentach, a zwłaszcza na
o obecność na spotkaniu. fortepianie. Sam jako młody kapłan byłem świadkiem, jak z okazji
odwiedzin domu nowicjackiego w Potulicach zasiadał do fortepianu, grając
różne utwory w towarzystwie ks. Ignacego Posadzego i ks. kapelana.
SPOTKANIE FESTIWALOWE – na pierwsze w tym roku Przerywał grę kaskadami śmiechu. Jak się śmiał − to na cały głos, w
spotkanie przed festiwalowe zapraszamy szczególnie osoby którym wyczuwało się radość życia. Miałem możność obserwować
odpowiedzialne za swoje stoiska w czwartek 7 lutego o godz. zachowanie się ks. kardynała Hlonda przy stole z okazji jego odwiedzin
7:00 wieczorem do salki w obecnym Domu Parafialnym. w Potulicach w latach 19341938. Obiad odbywał się w małym gronie, w
rodzinnej atmosferze. Przeciągał się, gdyż Ks. Kardynał mówił niesłychanie
MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH – w każdą pierwszą środę miesiąca interesująco o wydarzeniach w Kościele i całym świecie. A naświetlał je
(do świąt wielkanocnych) o godz. 7:00 wieczorem odprawiona z takim znawstwem i przenikliwością, że dla mnie młodego kapłana −
była niezwykła satysfakcja i uczta duchowa przysłuchiwać się rozmowie,
jest msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach. jaką prowadził. Podziwiałem jego inteligencję i znajomość spraw
kościelnych. Nie krępował swoją osobą, wręcz prowokował do rozmowy.
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ – Grupa Modlitewna Przysłowiową była jego dokładność, staranność i punktualność.
zaprasza na spotkania w każdy piątek po mszy św. wieczornej Jako młody kleryk, studiujący w Metropolitalnym Seminarium Poznańskim,
o godz.7:00 wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego. miałem możność przeżywać jego wizytację arcypasterską. O ile sobie
przypominam, w roku 1931 zapowiedział wizytację wszystkich instytucji
kościelnych i parafii w Poznaniu. Rozpoczął ją od Seminarium
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że na terenie Duchownego. Trwała przez cały tydzień. Przychodził każdego dnia,
Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych wizytując kolejno wszystkie ćwiczenia duchowne i wykłady. Uderzała mnie
przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych dokładność, z jaką przeprowadzał wizytację. Podczas sprawowania
wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie Najświętszej Ofiary i nabożeństw Ks. Kardynał był szczególnie skupiony.
swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność W wypadku popełnienia błędu przez asystę nie okazywał najmniejszym
wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i gestem zniecierpliwienia czy zdenerwowania. Jako kleryk byłem
korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem świadkiem jak raz po zakończeniu Mszy św. − prawdopodobnie na
Wielkanoc 1931 roku asystujący ksiądz w zastępstwie nieobecnego ks.
chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. kapelana nie mógł nałożyć “capam magnam”, długości kilku metrów.
Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek Długi tren kapy stale się plątał, że ksiądz nie mógł sobie poradzić z
małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i nałożeniem. Ceremonia nakładania przeciągała się do kilku minut na
chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez oczach wypełnionej po brzegi katedry. Zniecierpliwienie wiernych rosło.
nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej Ks. Kardynał nie okazywał żadnego podenerwowania. Dopiero po kilku
tutaj należeli razem z rodzicami lub sami. minutach podszedł do tronu z pomocą obecny w katedrze stary Jan,
długoletni służący w siedzibie prymasowskiej, doskonale obznajomiony
z nakładaniem szat liturgicznych. On dopiero uratował sytuację. Sam
ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania zaś dostojny celebrans zachował spokój i opanowanie. cdn.
lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym.
Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura, jak również sprawne
dotarcie naszej korespondencji do Państwa domów. OGŁOSZENIA RÓŻNE
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO – w ostatnim czasie przez PODZIĘKOWANIE ZA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ– Komitet
przyjęcie łaski sakramentu chrztu świętego do wspólnoty Rodzicielski do spraw Katechezy dziękuje rodzicom za pomoc
Kościoła włączone zostały: w przygotowaniu kawiarenki i zabawy karnawałowej dla dzieci.
ANNA MARIA STACHURA Szczególne podziękowania kierujemy do pana Zygmunta Sepko
OLIVIA BIAŁEK za wyczarowaną zimową scenerię i pomoc w przygotowaniu
Nowoochrzczonym ich rodzicom oraz chrzestnym dekoracji sali, panom Dariuszowi Nikonowicz, Orestowi
gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki Melnyk i Markowi Mucha za oprawę, muzyczną, paniom
Pani Jasnogórskiej, patronki naszej parafii! instruktorkom i harcerkom za wspaniałe pląsy i zabawy z
dziećmi, sklepikowi parafialnemu za słodycze.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY – w poniedziałek 28 stycznia odszedł
do wieczności nasz parafianin: Śp. Ryszard Basior. SKLEPIK PARAFIALNY − zapraszamy do naszego sklepiku
Żonie, dzieciom i najbliższej rodzinie składamy wyrazy parafialnego, w którym są do nabycia ciekawe pozycje
współczucia, a zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu. książkowe, kartki na różne okazje, karty telefoniczne do
Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie…. Polski, słodycze i inne artykuły spożywcze. Sklepik otwarty
jest w każdą niedzielę od godz. 8:30 rano do 2:00 po południu.
OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU
SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR IMMACULATE CONCEPTOPN CATHOLIC SCHOOLS – will
Kazimierz i Wanda Płochocki $55.00 host an Open House on Sunday, February 10, 2008, from 12:00
Ofiary wpłacone $188, 634,04 pm to 2:00 pm and on Wednesday, March 12, 2008, from 6:30
Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: pm to 8:00 pm. Immaculate Conception is a fully accredited,
Society of Christ− Building Fund. co – educational Catholic School. It is registered and complies
with the education guidelines of the Detroit Archdiocese
OFIARY z 26/ 27 stycznia 2008 Department of Education Directions: 29500 Westbrook, Warren,
Ofiary z 554 kopert: $ 5,198.00 MI 48092 take James Drive North off of 12 Mile Rd between
Ofiary bez kopert: $ 960.00 Dequindre and Ryan. For More Information interested parents
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! may call the school office at 586.576−2480.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Fransiszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)
Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (W okresie Adwentu, Bożego Narodzenia i Oktawy, Wielkiego
Postu, Wielkanocy i Oktawy; w Maju i Październiku)
RADA DUSZPASTERSKA Adoracja Najświętszego Sakramentu
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm (w te dni gdy jest Msza św. o
Janusz Wolski (w. przew) 586−749−7707 godz. 7:00 pm)
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 Liturgia Godzin
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Albert Ciesielski, Lucyna Malarz, Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm (w te dni
Antoni Malarz gdy jest Msza św. o godz. 7:00 pm)
Sakramenty
Organista Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Janusz Głaz «586−268−5795 Chrztu – druga niedziela miesiąca − po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Lektorzy Przygotowanie rodziców i chrzestnych − każdy drugi piątek miesiąca
Józef Ledziński «586−726−0636
po Mszy św. wieczornej
Kolektorzy
Albert Ciesielski «586−247−4217 Bierzmowania – Sakrament może przyjąć młodzież klasy 8 oraz starsi
Ministranci Małżeństwa – zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu
Grupa Modlitewna Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych o
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr każdej porze
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
Linia Modlitewna « 412−0581 Katecheza
Spotkania w każdy piątek po Mszy św. wieczornej ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, TChr. «586−977−7267
Róże Różańcowe Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr Mariola Vanderest «248-879-5898
«586−977−7267
Radio Maryja Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385 Dyrektor – Jolanta Gmurowska «248−652−1875
Koło „Złotej Róży” Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Franciszek Gac «586−268−0765 Język Polski dla Amerykanów (Polish for Adults)
Antoni Walawender «586−751−1224
Rycerze Kolumba ESL – Język Angielski
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Grupa początkowa, średnio zaawansowana i zaawansowana –
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Mariusz Szajnert «248−689−0180
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Harcerze
Finanse Druh – Jerzy Czaja «586−247−5344
Celina Pultanis «586−731−0355
Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Tenis Stołowy (Sala Jana Pawła II) Sobota – 12:00 pm
Poniedziałek 7:30 pm – 10:15 pm Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Czwartek 7:30 pm – 10:15 pm Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Cantate Deo”
Strona Klubu www.geocities.com/szamiel/TT.html Lobby – Czwartek – 8:00 pm
Eugeniusz Szamiel «248−495−7517 Opiekun duchowy − sr. Franciszka Keler
Olek Palion «586−854−7507 lub 586−997−6227 Zespół Młodzieży Starszej “ICHTIS”
Kung−Fu (Sala Jana Pawła II) Środa – 8:00 pm
Poniedziałek − 6:00 pm – 7:30 pm
Zespół Taneczny „Mireczki”
Środa 6:00 pm – 7:30 pm Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Instruktor: Rafał Nowakowski «313−530−0209
www.idokungfu.com Zespół Taneczny „Mireczki II”
Keyboard (Centrum Katechetyczne) Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Czwartek 6:30 pm – 7:30 pm; 7:40 pm – 8:40 pm Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Nauczyciel: Ewa Matuszczyk «586−254−7088 Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Dunajec”
Grupa AA Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Niedziela − 4:00 pm; Sala ”Pod Dzwonami” Grupa II Wtorek – 8:30 am (Sala Jana Pawła II)
W pierwszą niedzielę miesiąca spotkanie otwarte dla Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
wszystkich. Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Roman «248−421−6454 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak «586.977.7267