You are on page 1of 4

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr
jeszcze na ziemi może realizować swoje eschatologiczne
Niedziela Zmartwychwastania marzenia, które dla świętych i błogosławionych są już
23 marca 2008 całkowitym spełnieniem nadziei.
Zmartwychwstały Pan staje dzisiaj przed nami jako
Drodzy Siostry i Bracia, Drodzy Parafianie:
Zwycięzca piekła. Piekło, choć przez wielu zostało
Chrystus Pan Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. zlekceważone, jest rzeczywistością realną i eschatologiczną.
Słowami, które wyrażają zasadniczą prawdę wiary chrześcijańskiej, Jest zawsze miejscem pozbawionym w sposób trwały
pozdrawiają się wierzący w Pana, manifestując swoją radość z obecności Boga jako żywej Miłości. Sam Pan Jezus mówi o
wielkanocnego triumfu Zbawiciela. Uczestnicząc w tej radości jego istnieniu i jego wieczności. W czasie życia ziemskiego
przekazujemy Wam słowa serdecznych życzeń: Niech to możemy do piekła zaglądać a nawet w nim czasowo
zwycięstwo Chrystusa opromieni wasze życie i wleje nową nadzieję przebywać . Dzieje się to wtedy, kiedy świadomie i
w serca; niech też pozwoli zrozumieć prawdę, iż dla nas chrześcijan, dobrowolnie niszczymy życie miłości w swojej duszy,
przejście przez krzyżujące sytuacje życia wiedzie do ich pokonania popełniając grzech śmiertelny oraz kiedy w nim trwamy,
wraz ze Zmartwychwstałym. Życzymy Wam Jego Pokoju i Radości, lekceważąc łaskę uświęcającą, jako dar życia w Bogu.
dobrego zdrowia i pomyślności jak i wszelkiego dobra, które jest Jednakże z takiego stanu piekła mamy możliwość wyjść
błogosławionym darem Pana na te Święta. dopóki żyjemy i podejmujemy świadome i dobrowolne
Księża Chrystusowcy decyzje. Jeżeli jednak w takim stanie spotka nas śmierć
i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. fizyczna to istnieje bardzo realne zagrożenie dla naszego
zbawienia. Śmierć w stanie grzechu ciężkiego i utrwalające
się ostateczne odrzucenie Boga może zwiastować przejście
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. do stanu piekła wiecznego . Jest to przebywanie w
wieczności pozbawionej miłości i obecności Boga. Pamiętać
Brzmią jeszcze w naszych uszach słowa należy, że Pan Bóg nikogo na piekło nie skazuje, natomiast
wypowiedziane i wykrzyczane przez lud w czasie sądu nad człowiek sam dobrowolnie taki stan wieczności wybiera.
Jezusem: Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go! A w czasie liturgii Męki Dramat życia bez miłości już tu na ziemi jest trudny do
Pańskiej na ten okrzyk doznawaliśmy zatrwożenia, które z wyobrażenia, a co dopiero w wieczności. Zwycięstwo
kolei inspirowało wielu do postawienia w sercu pytania: Chrystusa uzdalnia nas do nieustannego wybierania nieba,
dlaczego takie cierpienie i osamotnienie Jezusa, dlaczego powstawania ze zła i grzechu. Zmartwychwstały Pan nam o
tyle ran i małych strumieni krwi, które połączyły się w jeden tym przypomina: Jam jest Zmartwychwstanie i Życie...
wielki, wypływający ostatecznie z przebitego i otwartego
Serca Zbawiciela? Zmartwychwstały Pan jest również Zwycięzcą
szatana. Kiedyś szatan był aniołem światła – lucyferem, ale
Odpowiedzi na te wielkopiątkowe pytania udzielił po upadku i okazaniu wzgardy Panu Bogu stał się aniołem
już sam Jezus w Wieczerniku, kiedy wszystkich nazwał ciemności – lucyperem. Zachował jednak swoje zdolności
swoimi Przyjaciółmi, za których z miłości oddaje swoje życie. kuszenia człowieka i świata, ukazywania zła pod
Tę odpowiedź potwierdził dzisiaj, ukazując się niewiastom, płaszczykiem dobra, wprowadzania człowieka w stan
apostołom i nam osobiście jako Zmartwychwstały Pan, zniewolenia wewnętrznego. Szatan może jednak tak działać
ostatecznie zwyciężający śmierć, piekło i szatana. tylko wobec tych ludzi, którzy lekceważą Bożą łaskę i Bożą
moc, którzy nie chcą zawierzyć mocy miłości. Prawdziwą
Staje przed nami jako Zwycięzca Śmierci. Przekazuje moc objawia nam Zmartwychwstały Jezus wskazując, że
pokój, udziela Apostołom i ich następcom władzy źródłem zwycięstwa nad szatanem jest zachowanie
odpuszczania grzechów tym wszystkim, którzy pragną żyć nieskazitelnego serca, karmienie się Słowem Ewangelii,
mocą i światłem Ducha Świętego. Uwolnienie serca które pochodzi u ust Bożych i sakramentami, zwłaszcza
człowieka od grzechu jest najprawdziwszym uzdrowieniem Eucharystią i sakramentem pokuty i pojednania. Mocą
wewnętrznym, a więc przywróceniem do życia, pokonaniem Zmartwychwstania zwycięża szatana ten, kto z Chrystusem
śmierci grzechu, obdarowaniem taką przestrzenią wolności, został przybity do Krzyża.
w której każdy człowiek może realizować swoje dziecięctwo
Boże. Tylko w przestrzeni Bożej wolności człowiek żyjący Ks. Wiesław Wenz
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE
Sobota 22 mar
marcaca – W
8:00 Za Parafian
ielka Sobota
Wielka
Służba Liturgiczna
LEKTORZY
Niedziela 23 mar
marcaca – Niedziela Zmartwychwsta
Zmartwychwstania nia Sobota /Niedziela 29/30 marca
7:00 = Anna Sokołowska 3 rocz. śm. ....... mąż z dziećmi 4:00pm – Zofia Duniec – Dmuchowska, Frank Dmuchowski
10:00 = Gerard Płonka ................................. żona i córka 8:00am – Celina Basta, Edward Wajszczuk
10:00 == Józef, Józefa, Tadeusz Stochmal ... synowa i żona 9:30am – Barbara i Jerzy Bazydło, Teresa Płachyńska
12:00 == Ewa i Józef Furlepa ...... wnuczka i prawnuczka 11:15am – Alicja Karlic, Stasia i Józef Ledzińscy,
1:00pm – Maria Wilczyńska, Stanisław Bis, Eugenia Czaja
12:00 == Józef i Maria Tabaka ................................. córka
6:00pm – Młodzież
2:00 = Stanisław Stolec ......................... córka z mężem
KOLEKTORZY
Po niedziałek 24 mar
Poniedziałek ca – Po
marca niedziałek W
Poniedziałek ielka
Wielka no
ielkano cny
nocny Sobota /Niedziela 29/30 marca
9:00 O Boże bł. i otrzymanie pracy dla syna Tomasza 4:00pm – Franciszek Gac, Michał Gardocki
7:00 O Boże bł. i szczęśliwą podroż dla Janiny i 8:00am – Józef Chryczyk, Emil Filip
Władysława Golis 9:30am – Paweł Karlic, Stanisław Kwiek,
7:00 = Maria Duniec .............................. córka z rodziną Antoni Malarz, Zdzisław Skorupa
11:15am – Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski,
Stanisław Mieczkowski, Augustyn Nytko
Wtorek 25 mar
Wtorek ca w Oktawie W
marca ielka
Wielka
ielkano no
nocy cy 1:00pm – Jan Berent, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
9:00 = Mila Kleban .......................................................... Wacław Muszyński
9:00 = Irena Łukasiewicz 24 rocz. śm. ................... córka 6:00pm – Adam Jasiński, Kazimierz Modzelewski,
7:00 = Wanda Piłat 9 rocz. śm. ............................. córka Leszek Parciak
7:00 = Mirosława Zembrzuska

Środa 26 mar
Śro ca w Oktawie W
marca ielka
Wielka
ielkano no
nocy cy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
9:00 = Marianna Klak ................................. „Złota Róża”
7:00 == Irena i Janusz Chodubski ...................... rodzina PODZIĘKOWANIE
7:00 == Franciszka i Stanisław Gromko DLA KSIĘDZA REKOLEKCJONISTY
7:00 = Aleksander Gut ...................................... E. Mazur Ks. Prof. Wiesławowi Wenz składamy słowa
serdecznego podziękowania za przeprowadzenie
Czwartek 27 mar ca w Oktawie W
marca ielka
Wielka
ielkano no
nocycy Rekolekcji Wielkopostnych a także za pomoc w
9:00 == Władysław, Bronisława i Krystyna Tęcza spowiedzi przedświątecznej i wygłoszone homilie
7:00 O Boże bł. dla dzieci ................................... rodzice
podczas Świąt. Księdzu Wiesławowi życzymy
szczęśliwej podróży do Polski i Bożej mocy w pracy
7:00 = Marianna Plata ............................................ córka
dydaktycznej i duszpasterskiej. Szczęść Boże.
7:00 = Danuta Rafalska ........................... rodzina Łodej

Piątek 28 marca w Oktawie W
marca ielka
Wielka
ielkano no
nocy cy
DRODZY PARAFIANIE – Czas pięknego i
owocnego pobytu w Waszej Parafii Matki Boskiej
9:00 = Aleksander Bieńkowski ............... żona z dziećmi
Częstochowskiej w Sterling Heights dobiega końca.
7:00 = Ryszard Basior ................................ S. L. Żabicki W czasie Rekolekcji Wielkopostnych mogłem tylko
7:00 = Andrzej Samul 15 rocz. śm. ...................... rodzice w części poznać Waszą gorliwość i piękne
zasłuchanie się w Słowie Bożym oraz okazanie mi
Sobota 29 mar ca w Oktawie W
marca ielka
Wielka
ielkano no
nocycy wdzięczności. Teraz pragnę Wam podziękować za
9:00 = Marianna Klak ................................... A. Wańczyk Waszą życzliwość i otwartość serca w każdym dniu
4:00 = Józef Puławski mego pobytu. Wdzięczność moją wyrażam wobec
4:00 = Mieczysław Czaplicki 5 rocz. śm. ................. żona Duszpasterzy: szczególnie wobec Ks. Proboszcza
Tadeusza Winnickiego, który mnie zaprosił,
Niedziela 30 mar ca – Niedziela Miłosier
marca Miłosierdzia dzia Bożego ks. Konrada i Ryszarda, jak również Sióstr Misjonarek:
8:00 O Boże bł. dla Ireny Gardocki ...................... family s. Jadwigi i s. Franciszki. Wszystkim niech
8:00 = Henryk Dąbrowski ....................................... córka Zmartwychwstały Pan udzieli świątecznie
9:30 = Jerzy Śliwecki ............................................... żona potrzebnych łask i darów, zwłaszcza zdrowia oraz
11:15 = Stanisław Ledziński ...................... S. J. Ledziński błogosławieństwa w życiu
1:00 = Józef Puławski w 25 rocz. śm. ................. synowa osobistym i w pełnieniu Bożego
6:00 = Brian Dillard posługiwania: w parafii, w
6:00 = Jan Pikus w 30 dzień po śm. ...... córka z rodziną życiu rodzinnym i sąsiedzkim.
Ks. Wiesław Wenz.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA – Odbędzie się w
niedzielę 6 kwietnia o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawła
II. Podczas święconki dzieci ze szkoły Języka Polskiego
przedstawią program świąteczny. Bilety można
zakupić lub zarezerwować w lobby kościoła lub
telefonicznie. Ceny biletów od osoby dorosłej $ 20.00
(w dzień „Święconego” $ 25.00 od osoby dorosłej).
Dzieci do lat pięciu za darmo. Młodzież do lat 14 lat
$ 10.00. Rezerwacja biletów telefonicznie u państwa
Lucyny i Antoniego Malarz, tel. (248) 828−3496.

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ – w najbliższy
czwartek 27 marca o godz. 7:30 w sali obecnego Domu
Parafialnego.
PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY ZŁOŻONE NA KWIATY
DO GROBU I ZA PRZYGOTAOWANIE WIELKANOCNEJ
KATECHEZA DLA DZIECI PO PRZERWIE DEKORACJI KOŚCIOŁA – Siostrze Franciszce oraz tym
ŚWIĄTECZNEJ – odbędzie się w sobotę 29 marca wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i
natomiast dla klas bierzmowanych 31 marca dla wielkanocnej dekoracji kościoła oraz złożyli ofiary do
młodzieży starszej 1 kwietnia. Grobu Pańskiego i na świąteczną dekorację kościoła,
składamy serdeczne podziękowania. Szczególne
II KOLEKTA – w przyszłą niedzielę 30 marca II podziękowania kierujemy do pana Zygmunta Sepko i jego
kolekta zebrana zostanie na Nowicjat Sióstr Pomocników za przygotowanie Grobu Pańskiego.
Misjonarek. Bóg zapłać za wsparcie i każdą ofiarę
złożone z serca na ten cel. OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU
SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – dla młodzieży Ofiary wpłacone $190, 693.04
w naszej parafii, którego udzieli ks. bp. Daniel Flores, Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na:
odbędzie się w środę 30 kwietnia o godz. 7:00 Society of Christ− Building Fund.
wieczorem.
OFIARY z 15/ 16 marca 2008
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ Ofiary z 731 kopert: $6,700.00;
– Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania Ofiary bez kopert: $1,152.50
w każdy piątek po mszy św. wieczornej o II Kolekta na pokrycie kosztów Rekolekcji $3, 478.00
godz. 7:00 wieczorem do sali obecnego Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
Domu Parafialnego.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII OGŁOSZENIA RÓŻNE
Przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit
obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do PODZIĘKOWANIE – Siostry Misjonarki serdecznie
parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych dziękują wszystkim parafianom, sponsorom, którzy
wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o pomogli w przygotowaniu, poprowadzeniu, oraz poparli
uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się Kawiarenkę Sióstr w Niedzielę Palmową.
do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z
obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem NOWA STRONA INTERNETOWA PARAFII –
z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem zapraszamy do odwiedzenia uaktualnionej strony
chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem internetowej parafii. Adres: www.olcsh.org .
korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci
wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w ZAPROSZENIE NA ZABAWY:
naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i
chcą dalej należeć o uregulowanie swojej RYCERZE KOLUMBA – zapraszają na Wiosenna
przynależność przez nowe zapisanie się do parafii Zabawę w sobotę 12 kwietnia do Sali Jana Pawła II.
z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli Sprzedaż i rezerwacja biletów w cenie $13.00 od osoby
razem z rodzicami lub sami. w loby kościoła po Mszach św. 29, 30 marca, oraz
5 i 6 kwietnia. Przy drzwiach w dzień zabawy $15.00.
ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres
zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o TYGODNIK CZAS POLSKI – zaprasza na zabawę
uaktualnienie w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze w sobotę 19 kwietna do Amerykańsko Polskiego
funkcjonowanie biura, jak również sprawne dotarcie Centrum Kulturalnego przy 15 Mili. Więcej informacji
naszej korespondencji do Państwa domów. pod nr tel. 313. 721−3369.
Pomocą służą Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)

Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra,
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Liturgia Godzin
Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Organista Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Janusz Głaz «586−268−5795
Lektorzy Sakramenty
Józef Ledziński «586−726−0636 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Kolektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Albert Ciesielski «586−247−4217 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Ministranci Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Grupa Modlitewna Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
młodzież w klasie 8.
Linia Modlitewna Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Elwira Czajkowska «586−412−0581 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota – 12:00 pm
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Finanse Lobby – Piątek – 8:00 pm
Celina Pultanis «586−731−0355 Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898 Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „Mireczki II”
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Język Polski dla Amerykanów Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
(Polish for Adults) −
Antoni Walawender «586−751−1224 Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Mariusz Szajnert «248−689−0180 Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Grupa AA Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Roman «248−421−6454